Docstoc

Czynniki kszta_tuj_ce system klimatyczny Ziemi

Document Sample
Czynniki kszta_tuj_ce system klimatyczny Ziemi Powered By Docstoc
					Czynniki kształtujące system
  klimatyczny Ziemi
• Promieniowanie słoneczne i cieplne
• Cyrkulacja atmosferyczna i oceaniczna
• Efekt cieplarniany
Bilans radiacyjny Ziemi
  Słońce - główne źródło energii dla
     procesów atmosferycznych


- zbudowane z wodoru i helu (98% masy)
    oraz tlenu (0,8%), węgla (0,4%),
    neonu (0,2%), żelaza i azotu (po
               0,1%),
     - emisja energii - 63 MJ z 1 m2
     powierzchni w ciągu 1 sekundy,
  Fale elektromagnetyczne


•
      Widmo promieniowania
     Rodzaj słonecznego ilości energii (%)
         Długość fali Udział w ogólnej
  promieniowania      (mm.)    poza atmosferą przy powierzchni Ziemi
nadfiolet próżniowy     < 0,200
nadfiolet daleki (UV-C)  0,200 - 0,280
nadfiolet średni (UV-B)  0,281 - 0,315
nadfiolet bliski (UV-A)  0,316 - 0,400     5         1

promieniowanie      0,401 - 0,760    52         40
widzialne

podczerwień bliska    0,761 - 2,500    43         59
podczerwień średnia    2,501 - 4,000
                  I0 =1368 W/m2Średnio do 1 m2 powierzchni kuli ziemskiej (na umownej
   górnej granicy atmosfery) dociera I0/4 energii


       I0 /4 =1368/4 W/m2 =342 W/m2
Bilans promieniowania
     I0 /4 =342 W/m2
                  I0 =1368 W/m2Średnio do 1 m2 powierzchni kuli ziemskiej (na umownej
   górnej granicy atmosfery) dociera I0/4 energii


       I0 /4 =1368/4 W/m2 =342 W/m2
Bilans promieniowania
     I0 /4 =342 W/m2
 Przepływ promieniowania słonecznego
    przez atmosferę ziemską
osłabienie promieniowania,
atmosfera pochłania około 16% promieniowania
 docierającego do jej górnej granicy,

prawo Bougera-Lamberta osłabienia promieniowania słonecznego:
     I = I0 pm (m = 1/sin h)
gdzie:
I - natężenie promieniowania na powierzchni prostopadłej do promieni
  słonecznych,
p - wsp. przezroczystości atmosfery,
m - wsp. masy optycznej atmosfery,
h - wysokość Słońca.
 Przepływ promieniowania słonecznego
     przez atmosferę ziemską
rozpraszanie promieniowania (Id lub Kdif),
   - 25% promieniowania jest rozpraszane, z tego 2/3
    osiąga powierzchnię Ziemi, a 1/3 uchodzi w
    przestrzeń kosmiczną,

   - prawo Rayleigh’a - natężenie p.r. jest odwrotnie proporcjonalne
     do czwartej potęgi długości fali rozpraszanego promieniowania i
     wprost proporcjonalne do szóstej potęgi promienia cząstek
     rozpraszających oraz ich liczby w jednostce objętości,
       Pochłanianie i odbijanie
      promieniowania słonecznego

• stosunek promieniowania odbitego (Kref) do
 promieniowania padającego (Kglob) nosi nazwę albedo
 (A),
• A = |Kref |/ Kglob
• pochłanianiu ulega ilość promieniowania całkowitego równa:
•   Kglob (1 - A)
• odbiciu ulega ilość promieniowania równa:
•   Kglob A
                Albedo podłoża (ag - %)
• .  Rodzaj powierzchni
 sucha, szara gleba          25-30
 piasek żółty              35
 beton                 30
 asfalt                 20
 chodniki                18
 świeża trawa              26
 trawa przesuszona           17-19
 pszenica               10-25
 lasy liściaste            10-35
 lasy iglaste             14-40
 świeży, gęsty, czysty śnieg      85-95
 śnieg porowaty, zabrudzony      29-47
•
Roczne sumy promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi (GJ/m2)
  Promieniowanie długofalowe (cieplne)


•
    Prawo Stefana-Boltzmana
Każde ciało o temperaturze wyższej od zera
 absolutnego emituje promieniowanie cieplne o
 natężeniu proporcjonalnym do czwartej potęgi
 temperatury tego ciała:

              L = s T4
T – temperatura powierzchni promieniującej (K)
s – stała Stefana-Boltzmana (=5,667 10-8 W·m2·K-4),
          Bilans radiacyjny
        (= Saldo promieniowania)
Na saldo promieniowania Q składają się strumienie
 promieniowania krótkofalowego (słonecznego) (K) i
 promieniowania długofalowego (cieplnego) (L):

       Q = K + L = Kglob – Kref + La – Lg ,

 gdzie:
    K - saldo promieniowania krótkofalowego,
    L - saldo promieniowania długofalowego,
    Kglob - całkowite promieniowanie słoneczne,
    Kref - promieniowanie odbite od powierzchni czynnej,
    La - promieniowanie zwrotne atmosfery,
    Lg - promieniowanie powierzchni czynnej
     Globalny bilans radiacyjny
• Na górnej granicy atmosfery:
   Przychód:
   promieniowanie dochodzące         +100%
   Rozchód:
   prom. odbite od chmur i atmosfery     -22
   prom. odbite od podłoża          -9
   długofalowe prom. podłoża         -12
   długofalowe prom. atmosfery        -57
• Na powierzchni Ziemi
   Przychód:            [+144%]
   bezpośrednie prom. słoneczne        +32
   rozproszone prom. słoneczne        +17
   prom. zwrotne atmosfery          +95
   Rozchód:             [-114%]
   prom. długofalowe podłoża         -114
• Różnica pomiędzy przychodem i rozchodem ciepła na
 powierzchni Ziemi jest równoważona przez
•   nieradiacyjne straty ciepła        -30
Strumienie bilansu cieplnego
   Procesy przenoszenia ciepła w
        atmosferze
• promieniowanie (radiacja),
• przewodnictwo cząsteczkowe (kondukcja),
• unoszenie cząstek (turbulencyjna wymiana
 ciepła jawnego),
• przemiany fazowe wody (turbulencyjna wymiana
 ciepła utajonego)
• procesy adiabatyczne
        Globalny bilans cieplny
• Na powierzchni Ziemi
   Przychód:            [+144 %]
   pochłonięte prom. słoneczne         +49
   prom. zwrotne atmosfery           +95
   Rozchód:            [-144 %]
   prom. długofalowe podłoża          -113
   ewaporacja                 -23
   konwekcja                  -7
• W atmosferze
   Przychód:            [+152 %]
   prom. słoneczne pochłonięte w atm.     +20
   prom. długofalowe              +102
   ewaporacja                 +23
   konwekcja                  +7
   Rozchód:            [-152 % ]
   prom. zwrotne atmosfery           -95
   prom. długofalowe uchodzące poza atm.    -57
• Na górnej granicy atmosfery:
   Przychód:         [342 W/m2 = 100%]
   Rozchód:
   prom. odbite od chmur i atm.  -22%
   prom. odbite od podłoża     -9%
   wypromieniowanie długofalowe -69%
Cyrkulacja atmosfery
•  Cyrkulacja planetarna zależy od:
•  - dopływu promieniowania słonecznego,
•  - składu i stratyfikacji termicznej atmosfery,
•  - ruchu obrotowego Ziemi,
•  - cyrkulacji oceanicznej.
Roczne sumy promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi (GJ/m2)
•
• Cyrkulacja termohalinowa - globalna cyrkulacja oceanu
 spowodowana zmianami gęstości wody w zależności od
 stężenia soli i temperatury wody
• Małe zmiany we własnościach cyrkulacji termohalinowej
 mogą powodować duże zmiany klimatyczne ze względu na
 dużą pojemność cieplną oceanu. Skale czasowe tych
 zmian są rzędu tysiąca lat. Cyrkulacja termohalinowa jest
 nazywana globalnym pasem transmisyjnym lub
 południkową cyrkulacją wymienną
•
• Półkula Północna
• Cyrkulacja oceaniczna powoduje przemieszczanie się wód
 powierzchniowych ku obszarom polarnym, gdzie ulegają one
 ochłodzeniu.
• Ochładzanie to powoduje uwalnianie ciepła, które ogrzewa powietrze i
 sprawia, że woda staje się na tyle chłodna i gęsta aby opadła na dno
 oceanu (tzw. downwelling). W ten sposób tworzy się nowa woda
 głębinowa, która zastępuje dotychczasową poprzez spychanie jej w
 kierunku równika.
• Rejonami, w których to następuje są akweny w pobliżu Labradoru
 i Grenlandii w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Woda głębinowa
 z Północnego Atlantyku płynie na południe przy dnie oceanu pozwalając
 aby cieplejsze wody powierzchniowe płynęły na północ, by zająć ich
 miejsce.
• Silne ochładzanie występuje także na Morzu Beringa na Północnym
 Pacyfiku, ale budowa dna morskiego uniemożliwia powstałej tam wodzie
 głębinowej włączenie się do cyrkulacji oceanicznej.
• Antarktyka
• Tworzenie się wód głębinowych następuje także wokół Antarktyki,
 podczas powstawania lodu morskiego. Lód ten zawiera niewiele soli,
 dlatego też podczas jego tworzenia się, otaczająca go woda staje się
 coraz bardziej słona i gęsta. Ta bardzo gęsta woda spływa po krawędzi
 kontynentu aby utworzyć antarktyczne zimne wody denne. Woda ta
 następnie odpływa w różnych kierunkach i dociera do wielu miejsc.
Wody głębinowe krążące po dnie oceanu, napotykają
 na znajdujące się tam pasma górskie. Powoduje to
 zaburzenia w przepływie wody i silne jej mieszanie, co z
 kolei wymusza wynoszenie wód głębinowych ku
 powierzchni (tzw. upwelling).
Ponadto na Oceanie Południowym mieszanie wód jest
 spowodowane silnym wiatrem, co także wzmaga upwelling.
Kiedy wody głębinowe znajdą się już na powierzchni,
 powracają ku biegunom w postaci prądów
 powierzchniowych, wywoływanych przez przeważające
 wiatry, dzięki czemu cały cykl zostaje zakończony.
• Cyrkulacja wywołana stałymi wiatrami (np. Prąd
 Zatokowy, Dryft Wiatrów Zachodnich)
• Prąd Zatokowy to jeden z najważniejszych prądów morskich
 wywoływanych przez stałe wiatry. Przenosi on bardzo
 ciepłą wodę z Morza Karaibskiego i z Zatoki Meksykańskiej
 przez Północny Atlantyk aż do Europy Północnej.
• Ciepłe wody ogrzewają powietrze znajdujące się na ich
 trasie i przemieszczanie się tego ciepłego powietrza jest
 bardzo ważnym elementem globalnego transportu ciepła w
 kierunku północnym.
• Dzięki temu Europa Pn. jest znacznie cieplejsza od
 obszarów położonych w podobnych szerokościach
 geograficznych w Ameryce Północnej i na
 wybrzeżach Pacyfiku.
• Na przykład średnia roczna temperatura w Iqaulit (64oN, 68oW),
 znajdującym się w prowincji Kanady Terytoria Północno-Zachodnie,
 wynosi -9,1oC. Natomiast w Trondhaim (63oN, 10oE) w
 Norwegii: +4,8oC. Średnia temperatura w Europie Północnej jest o 9oC
 wyższe niż średnia temperatura dla podobnych szerokości
 geograficznych gdzie indziej.
• Golfsztrom bierze swój początek z połączenia
 Prądu Florydzkiego i Antylskiego u wschodnich
 wybrzeży Stanów Zjednoczonych i płynie z
 prędkością około 9 km/h łukiem w kierunku
 północnowschodnim.
• Cyrkulacja Monsunowa
• Okresowe oscylacje cyrkulacji;
 – Północnoatlantycka (NAO),
 – Południowa El Niño (ENSO)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:12/22/2011
language:Polish
pages:38