zebranie_w_choszczowce_stojeckiej

Document Sample
zebranie_w_choszczowce_stojeckiej Powered By Docstoc
					                         Dqbe Wielkie 22 listopada2}Il r.
        OGX.,OSZE'NIE                    \Na podstawie $ 13 ust. 3 oraz $ 14 i $ 15 Statutu Choszcz6wkaStojecka ,
bgdqcegozalqcznikiemdo Uchwaty Nr XXIII13012004z dnia 4 sierpnia 2004 r.
w sprawie uchwaleniaStatutu Solectwa Choszcz6wkaStojeqkazwolujq :

   ZebranieWiejskie mieszkaric6wSolectwa Choszcz6wkaStojecka :

  w dniu 30 listonada(Sroda)         -
               2011r. o eod2.17.00 I termin

      W przypadku braku ,,guorum'o drugi termin ustala sip na:

     na dzieri 7 srudnia (Sroda)
                  2011r. o sod2.17.00
              'II termin

  zebranieodbpdzie w Auto Salon-wlaSciciela
          sip           firmy Pana
           Marcina tr,ugowskiego
         adres:Choszcz6wka    35.
                  Stojecka

Proponowan),porza.dek
          obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyb6r przewodniczqcegozebraniai protokolanta.
 3. Informacja dotyczqcarealizacji zadaniaokreslonegow funduszu soleckim
   Solectwa Choszcz6wka Stojecka na 201I r. przekazana przez
   przedstawicielaUrzgdu Gminy DEbeWielkie.
 4. Wolne glosy i komunikaty.
 5. Zakonczenie.


                           Soltys Solectwa
                          Choszcz6wkaStojecka
                                 I
                              i1. l
                              it \i\
                             ,//i"l\\-

                           Grzesorz Ruta

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:12/21/2011
language:
pages:1