Strategice IMM - Bazna 2011

Document Sample
Strategice IMM - Bazna 2011 Powered By Docstoc
					 TENDINŢE şi INIŢIATIVE
EUROPENE ŞI NAŢIONALE
 ÎN SPRIJINUL INOVĂRII,
  destinate IMM-urilor
       Adina Ciurea
 Întâlnirea Anuală a Centrelor Regionale
 de Promovare a Proprietăţii Industriale
          Bazna
       23 martie 2011
          Cuprins

➲  Tendinţe strategice de susţinere a creşterii
  competitivităţii şi inovării în cadrul IMM-urilor
  din Uniunea Europeană
➲  Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea
  sectorului IMM-urilor din România
➲  Protecţia PI în context
➲  Concluzii
    Tendinţe strategice de susţinere
    a creşterii competitivităţii şi inovării
     în cadrul IMM-urilor europene

➲  “Actul pentru întreprinderi mici” (2008)
➲  “UE 2020” (2010)
➲  Comunicatul Comisiei Europene “Către un Act
  al Pieţei Unice” (2010)
➲  Raportul Grupului de experţi
“În întâmpinarea provocărilor UE 2020:
Puterea transformatoare a inovării în servicii”
 (2011)
      Iniţiative de susţinere
   a creşterii competitivităţii şi inovării
     în cadrul IMM-urilor europene
➲  Elementul comun: inovarea
➲  Se estimează că implementarea unei
  Directive Europene legată de Servicii va
  genera între 60 şi 140 de miliarde de
  euro
➲  Operaţiunea Poli de Competitivitate, prin
  POS CCE
➲  Iniţiativa JEREMIE (“Joint European
  Resources for Micro to Medium
  Entreprises”)
        Proiecte finanţate
    prin fonduri structurale în România

Pe 10 martie 2011 a fost aprobată o nouă
 competiţie de proiecte pentru Operaţiunea 233
 “Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”
 din cadrul POSCCE.
Apelul este unul cu depunere continua şi are o
 alocare financiară disponibilă de 225 milioane lei.
        Proiecte eligibile

Proiecte tehnologice inovative, pentru realizarea unei
inovări de produs şi/sau de proces, atât pentru bunuri, cât
şi pentru servicii, bazate pe exploatarea şi utilizarea
cunoştintelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe idei
brevetate.

Beneficiari eligibili: întreprinderi pentru care cercetarea-
dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate.

 Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de
maxim 15 milioane lei.
         Proiecte eligibile
Proiecte pentru întreprinderi nou-create inovatoare –
 sprijină toate activităţile care susţin introducerea în
 producţie, producerea şi livrarea pe piaţî a unui produs
 sau serviciu, nou sau substanţial îmbunătăţit.
 Beneficiarii eligibili: întreprinderi nou-create, inovatoare,
 definite ca întreprinderi mici, cu o vechime mai mică de
 6 ani în anul depunerii cererii de finanţare, care
 demonstrează prin situaţiile financiare că valoarea
 cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel
 puţin 15% din costurile totale de operare în cel puţin unul
 din ultimii 3 ani care preceda anul depunerii cererii de
 finanţare.
 Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de
 maxim 3,5 milioane lei.
    Recomandările Grupului de Experţi
     privitoare la inovarea în servicii
1.Creşterea gradului de sensibilizare asupra
 potenţialul trasformator al inovării în servicii şi
 a contribuţiei la competitivitate în UE
2.Întărirea conducerii politice la nivel european,
  naţional şi regional, în sensul promovării
  serviciilor inovatoare
3.Crearea de companii noi competitive, furnizoare
 de servicii inovatoare şi îmbunătăţirea
 politicilor sociale în acest sens
    Recomandările Grupului de Experţi
     privitoare la inovarea în servicii

4. Dezvoltarea de programe dedicate de susţinere a
  serviciilor inovatoare
5. Promovarea aplicării inovării în domeniul
 serviciilor pentru a răspunde provocărilor sociale
     Tipurile de servicii
 cu potenţial inovator transformator
1. Servicii de interconectare şi brokeraj, care leagă clienţi,
 firme şi lanţuri de furnizori şi îmbunătăţesc alocarea şi
 distribuţia de bunuri şi informaţii în societate.
2. Servicii de utilităţi şi infrastructură, precum cele aferente
  telecomunicaţiilor, energiei şi managementul deşeurilor,
  care vor furniza o valoare adăugată într-o manieră
  semnificativă pentru clienţi.
3. Servicii legate de cunoaştere intensivă, legată de afaceri,
  care colaborează strâns cu clienţii lor pentru a-i ajuta să-
  şi actualizeze tehnologiile, procesele organizaţionale şi
  modelele de afaceri, precum şi transferul de cunoştinţe
  şi de experienţă inter-sectoriale.
       Strategia guvernamentală
    pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor
           din România
Obiectiv general:
Relansarea economică şi susţinerea dezvoltării IMM-urilor
Obiective specifice:
    Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare;
    Încurajarea spiritului inovator al IMM-urilor şi creşterea
    competitivităţii acestora;
    Simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului de
    reglementare în domeniul IMM-urilor şi al cooperaţiei;
    Dezvoltarea sistemului educaţiei antreprenoriale;
    Îmbunătăţirea participării IMM-urilor pe Piaţa Internă
    şi pe terţe pieţe.
     Strategia guvernamentală
  pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor
         din România
Acţiuni dedicate creşterii nivelului de înnoire
 tehnologică în IMM-uri
  Reorientarea ajutorului de stat pentru inovare
  Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea capacităţii
   tehnice şi competenţelor de intermediar de
   transfer tehnologic transnaţional al furnizorilor de
   servicii în domeniul inovării
  Finanţare pentru servicii de consultanţă în
   domeniul inovării pentru IMM-uri
  Finanţare pentru obţinerea şi validarea de drepturi
   de PI
         PI în context

➲  Oficii Naţionale de PI angrenate în proiecte
  de anvergură europeană
➲  Elementul comun: armonizarea ofertei de
  servicii şi adoptarea unui standard de calitate
  european
➲  Obiectivul final: un mecanism de protecţie şi
  de aplicare a DPI cât mai armonios, croit
  potrivit nevoilor Pieţei Unice
  Refacerea pachetului de cercetări
  documentare de invenţii la OSIM

A. Statutul juridic al unui brevet în România
B. Cercetare de portofoliu
C. Echivalenţa în România a unui document de
  brevet
D. Cercetare tematică
  Refacerea pachetului de cercetări
  documentare de invenţii la OSIM
E. Cercetare specială privind protecţia în
  România a unui produs chimico-farmaceutic
F. Cercetare specială privind protecţia în
  România a unui produs farmaceutic al unui
  titular
G. Studiu de tendinţe
H. Cercetare documentară cu opinie asupra
  noutăţii
I. Cercetare documentară specială
        Alte servicii


Cursuri
1. de iniţiere în efectuarea de cercetări
documentare în literatura de brevete
2. de evaluare a portofoliului de brevete,
folosind IPScore
          Concluzii

➲  Sistem PI armonizat, care să răspundă
  nevoilor unei Pieţe Unice
➲  Inovarea serviciilor   este fundamentală
  pentru toţi actorii implicaţi în asigurarea de
  servicii-suport pentru IMM-uri
➲  Accent pe crearea unei culturi antreprenoriale
  pe termen mediu şi lung
➲  Cooperare şi crearea de reţele sinergice
Vă mulţumesc pentru atenţie!

    adina.ciurea@osim.ro

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:12/21/2011
language:Romanian
pages:18