Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Peru empowerment

VIEWS: 0 PAGES: 16

 • pg 1
									Inleiding

In dit onderdeel gaan we ons nader toe spitsen op de economische situatie van mensen met een
beperking in Peru. In Peru heerst er veel armoede. De sociaal-economische status van veel mensen is
erg onstabiel ( overheid projecten ) Voor mensen met een beperking ligt de lat nog hoger om zich te
integreren in de arbeidsmarkt. Miljoenen personen met een beperking zouden een grote bijdrage
kunnen leveren tot de economische ontwikkeling van de regio maar krijgen niet die mogelijkheid.
(telecapacitados)In de grondwet staat echter vermeld dat personen met een beperking het recht
hebben op arbeid.

We schetsen hieronder een beeld van de situatie van mensen met een beperking op economisch
vlak.We verdiepten ons in wetteksten, publicaties van het ‘Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social’1, diverse projecten en sites van organisaties in Peru die zich inzetten voor mensen met een
beperking. Aan de hand van casussen trachten we tenslotte een link met de praktijk te leggen.

Inleiding Empowerment

In het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking lezen we het volgende
“onderkennend dat bevordering van het volledige genot van de mensenrechten en fundamentele
vrijheden en de volwaardige participatie door personen met een beperking ertoe zal leiden dat zij
sterker gaan beseffen dat zij erbij horen en zal resulteren in wezenlijke vorderingen in de humane,
sociale en economische ontwikkeling van de maatschappij en de uitbanning van armoede. “

Dit vonden we een opvallende alinea in de preambule van het verdrag. Het besef is aanwezig dat we
mensen met een beperking in de maatschappij moeten betrekken om armoede te kunnen bestrijden.
In verschillende publicaties van de overheid van Peru vonden we deze gedachte ook terug. Na het
lezen van deze vele, voornamelijk theoretische, teksten kregen we de indruk dat Peru heel
aandachtig met dit thema bezig is en veel organisaties zich inzetten voor mensen met een beperking.

Toen stuitten we op het verhaal van Griselda Milagros Garcia2. Mila is een jonge vrouw met een
fysieke beperking. Ze werd geconfronteerd met fysieke en mentale barrières omtrent haar zoektocht
naar werk. Dit was tegenstrijdig met onze eerdere bevindingen uit teksten. Het is allemaal niet zo
eenvoudig als het lijkt. Deze jonge vrouw is echt op zichzelf aangewezen om iets te kunnen
betekenen in de economische sector en bijgevolg ook in de samenleving. Dit vormde een eerste
aanzet om onze focus te leggen op het begrip ‘empowerment’. We willen in dit onderdeel van
naderbij bestuderen in welke mate hulp geboden wordt aan mensen met een beperking zodat
integratie in de economische kringen mogelijk wordt. Ook willen we ons verdiepen in hoe dit
concreet vorm krijgt. Bovendien werden we wakker geschud om steeds alert te blijven om de theorie
niet eenduidig gelijk te stellen met de praktijk.

Doorheen de tekst zullen we gebruik maken van verschillende casussen om zo de theorie met de
praktijk te linken. We zullen hieronder kort vermelden waar de casus over gaat. In de bijlage kan men
de casus volledig vinden.
1
  Ministerie voor de vrouw en de sociale ontwikkeling
2
  Zie bijlage
Casus 1: Het verhaal van Griselda Milagros Garcia (bijlage ?).

Mila is een jonge vrouw die woont in Peru. Ze heeft een fysieke beperking. Ze werkt in een naai-
atelier In Lima. Dit atelier is opgestart door de organisatie ‘TRINO’3. TRINO is een organisatie die als
missie een menswaardig bestaan voor mensen met een beperking vooropstelt en dit voornamelijk
tracht te realiseren door jobs te creëren. Mila wordt er beschouwd als een volwaardige werknemer
en niet als een hulpeloze vrouw met een beperking.

Site: http://www.ideanet.org/content.cfm?id=5b5c7e

IDEAnet, an idea can change the World

The center for international rehabilitation

Titel: International Disability Rights Monitor (IDRM) Publications - - IDRM - Peru 2004 Datum: 2010Casus 2: het verhaal van karina Madelaine Perez Leon

Karina is een 27-jarige vrouw met dwerggroei. Ze heeft haar secundair onderwijs afgerond. Toen
haar vader het niet zag zitten om haar opleiding tot advocaat te betalen met als argument dat
niemand haar zou aannemen, was dit een grote teleurstelling voor haar. Toen ze hoorde van de
organisatie ‘Angeles Anónimos’ besloot ze hier te komen werken (juwelenatelier). Deze organisatie
staat in voor de ontwikkeling van mensen met een beperking die hulp vragen.

Casus 3: Het verhaal van Joana Manrique

Joana is een vrouw van 28 jaar die het slachtoffer is van huiselijk geweld en hierbij haar zicht verloor.
Ze heeft samen met 2 andere mensen de organisatie ‘Los Ojos del Alma’ opgericht. Deze organisatie
bekommert zich om de heropbouw en bescherming van het natuurgebied in Pisco dat verwoest werd
door een aardbeving in 2007. De organisatie krijgt de steun van de Verenigde Naties.

Empowerment

Definitie empowerment

Het begrip Empowerment kunnen we omschrijven als “Het gebruik maken en ontwikkelen van zijn
capaciteiten om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven aan zijn eigen
leven    en    dat   van    de    gemeenschap     waarvan    men     deel
uitmaakt”.(http://www.encyclo.nl/begrip/empowerment)

Van Hove (1999) “ men spreekt over empowerment om aan te duiden dat men positief op zoek is
naar versterking van het zelfvertrouwen, het vermogen om zelf problemen aan te pakken en zelf
keuzen te maken. Als normatieve basis wordt vaak gerefereerd aan de Universele Verklaring voor de
Rechten van de Mens en de VN- Verklaring over de Rechten van het Kind. “ (orthopedagogiek:
ontwikkelingen, theorieën en modellen, een inleiding)


3
In diverse wetteksten … pag 101 perfil lima metropolitama 2005!!!!  dit zoeken we verder uit!

Peru ratificeerde het VN-Verdrag in 2008. In het VN-Verdrag vindt men onder artikel 27
doelstellingen omtrent werk en werkgelegenheid. “Dit omvat het recht op de mogelijkheid in het
levensonderhoud te voorzien door middel van in vrijheid gekozen of aanvaard werk op een
arbeidsmarkt en in werkomgeving die open zijn, waarbij niemand wordt uitgesloten en die
toegankelijk zijn voor personen met een handicap. De Staten die Partij zijn waarborgen en
bevorderen de verwezenlijking van het recht op werk, … , door het nemen van passende
maatregelen.”

Link casussen

Wanneer we kijken naar het verhaal van Mila vallen ons een aantal zaken op. Mila moet heel veel
inspanningen leveren om op haar werk te geraken. Het publiek transport is geen evidentie in Peru.
De kleine maar vaak overvolle bussen weigeren soms mensen met een beperking. Mila vertelt dat ze
soms meerdere bussen ziet passeren vooraleer ze mag instappen. Terwijl anderen door deze barrière
de moed verliezen besluit Mila om vroeger op te staan en te wachten tot ze wel wordt meegenomen.

We kunnen hierbij de link leggen naar empowerment doordat ze zelf opzoek gaat naar oplossingen
voor een probleem. Van Hove duidt op het belang van positief opzoek gaan naar versterking van het
zelfvertrouwen, deelname aan de arbeidsmarkt kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Mila
dacht eerst dat ze nooit maar haar naaimachine zou kunnen werken, maar ontdekte gaandeweg dat
ze daar zeker wel het talent voor had.

Ook Karina moest haarzelf overtuigen van haar kunnen wat niet evident was aangezien ze in het
verleden al met veel moeilijkheden werd geconfronteerd. Door samen te werken met collega’s had
ze niet enkel op economisch vlak iets te betekenen maar werd ze ook lid van the community.
Gaandeweg durfde ze contacten te leggen en zo haar sociaal netwerk uit te breiden.

Joana zet zich in voor de samenleving en het ecologisch welzijn en dat is haar manier om deel te
nemen aan de maatschappij. Ze is dus in de eerste plaats iemand die lid is van een gemeenschap en
zich samen met anderen wil in zetten voor deze gemeenschap. Zij laat zien dat een beperking niet
het    hoofdaspect     van    een    persoonlijkheid    hoeft    te    zijn.
Dit fenomeen is ook terug te vinden bij Mila en Karina. Wanneer zij op hun werk arriveren voelen zij
zich gewaardeerd als werknemer, collega, kortom als een volwaardig persoon.
Rechten voor mensen met een beperking in Peru

1) In verband met werkgelegenheid

Peru ratified the International Labor Organization's (ILO) Convention 159 Concerning Vocational
Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) on 16 June 1986 with Law 24509.13 On 10 July
2001, Peru ratified the Inter-American Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Persons with Disabilities of the Organization of American States with Legislative Order 27484
of the Peruvian Congress.14 The ratification document was deposited on 30 August 2001.15

A review of the national legislation in Peru reveals a variety of laws mandating priority treatment,
care, and benefits, and provisions for the social inclusion for persons with disabilities. Much of the
legislation was inspired by the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with
Disabilities of the United Nations.16

Peru erkent bescherming en erkenning voor de sociale, politieke en economische rechten van
personen met een beperking. Toch moeten we er rekening mee houden dat zoals voorheen
vermeld theorie en praktijk enorm verschillen. In de grondwet staat ook vermeld dat personen met
een beperking het recht hebben op tewerkstelling. (link met casus: Toch blijkt dit niet zo evident in
de praktijk, in de casus merken we op dat bv het nemen van de bus om naar de werkplaats te gaan
voor mensen met een beperking niet zo vanzelfsprekend is  mensen met een beperking mogen
namelijk niet altijd op de bus. Ook zijn er niet veel organisaties die werk aanbieden voor mensen met
een beperking). Section 59 also addresses the right to work and the right to engage in business,
trade, and industry. It establishes that "The state shall support sectors that suffer any kind of
inequality in overcoming disadvantages; accordingly, it shall promote the organization of small
businesses."18

The People with Disabilities Act, which amended Law 23241, established that people with disabilities
have the same basic rights as all others in the society.

Peru heeft een eigen nationale dag voor mensen met een beperking. Deze vindt plaats op 16
oktober. Deze dag is het resultaat van een belangrijke dag in de geschiedenis voor mensen met een
beperking in Peru. Op 16 oktober 1980 was er een bijeenkomst van mensen met een beperking als
protest tegen de gang van zaken. Ook zijn uit dit protest twee organisaties ontstaan, namelijk:
CONADIS en OMADEP (nog opzoeken!!!!)

Slecht 11% van mensen met een beperking heeft werk

2) Organisaties

CONFENADIP

CONFENADIP staat voor Confederación Nacional de personas con Discapacidad. Deze organisatie
komt op voor de rechten voor mensen met een beperking. Ze werkte mee met de voorbereiding van
het VN-Verdrag inzake rechten voor mensen met een beperking. Ze willen zowel op nationaal als
internationaal niveau een organisatie zijn die je kan raadplegen in verband met de rechten van de
mens. Door een grote sociale en politieke beweging opgang te brengen van personen met een
beperking. De organisaties waarmee ze samenwerken willen ze versterken. Ze willen projecten
ontwikkelen met een grote sociale en economische impact. Zo hebben ze op 16 oktober 1980 een
bijkomst georganiseerd voor op te komen voor de rechten van de mensen met een beperking. Deze
dag is uitgegroeid tot nationale dag voor mensen met een beperking.

Op 15 oktober 2010, 30 jaar na de oorspronkelijke optocht besloot CONFENADIP de krachten te
bundelen en op te komen voor een rechtvaardige inclusieve maatschappij. Ze eisen een dringende
implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten voor personen met een beperking. Hun doel is
om in alle lagen van de bevolking meer bewustwording te creëren omtrent disability. En zo dus
streven naar een meer humane ontwikkeling voor mensen met een beperking. De huidige situatie
met stijgende armoede, de kloof tussen Noord en Zuid en het tekort aan werkgelegenheid baart hen
zorgen. In deze realiteit eisen ze een volwaardige sociale en politieke positie voor mensen met een
beperking. Slechts 11 % van de potentiële mensen met een beperking op de arbeidsmarkt heeft
effectief een job. Dit komt omdat er te weinig jongeren met een beperking van het onderwijs mogen
genieten. CONFENADIP stelt het zo “Es decir, las personas con discapacidad no son educadas,
preparadas, capacitadas para un mundo de extrema competitividad”. Dit kunnen we vertalen als
“personen met een beperking zijn niet opgeleid, niet voorbereid en hebben niet de mogelijkheid om
deel te nemen aan de grote competitie in de wereld. “
Organisaties die zich inzetten voor de werkgelegenheid voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking hebben het in Peru zeer moeilijk op economisch vlak. Dit zorgde voor
onrust bij de bevolking, wat leidde tot het oprichten van organisaties en verscheidene programma’s
die diensten verlenen aan personen met een beperking en tot verscheidene programma’s. (conadis
en omadep) (http://www.ideanet.org/content.cfm?id=5b5c7e)

CONADIS:

CONADIS staat voor ‘Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad’. Dit is een
overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van nationale projecten omtrent
personen met een beperking, gecoördineerd door MIMDES. Dit kan men zien als het ministerie van
welzijn. Zij stonden onder andere aan de basis van het ‘Plan de Igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad 2009-2018’. Dit is een uitgedacht voorstel met als doel de kwaliteit van
leven te verbeteren van de populatie van mensen met een beperking door middel van: Preventie,
specifieke aandacht, versterking en uitbreiding van bestaande voorzieningen en vergemakkelijken
van toegang tot de maatschappij

Het is opgesteld samen met diverse departementen onder andere het departement
gezondheidszorg, departement transport en communicatie, departement economie en financiën,
departement onderwijs en departement van werk en promotie van werkgelegenheid.

Sinutradis (bijlage):

SNUTRADIS staat voor ‘Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores con Discapacidad’. Dit is een
koepelorganisatie die zich inzet voor werkgelegenheid voor mensen met een beperking. Deze
organisatie werkt samen met CUT (central Unitaria de Trabajadores). Dit is een organisatie die zich
inzet voor de werkgelegenheid in het algemeen. SINUTRADIS heeft hierin een specifieke rol, namelijk
de integratie van personen met een beperking in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Door de
opstarting van SINUTRADIS hebben mensen met een beperking een sterkere en meer
gemeenschappelijke stem om voor hun rechten op te komen. De CUT en SINURADIS werken ook
samen met FEDEVAL (Federacion Departmental de Vendedores Ambulantes de Lima Y Callao). Het
project is een onderdeel van de wereldwijde ICFTU-campagne “Unions for Women, Women for
Union”. www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/.../tufact.doc

TRINO ???

http://www.pik-potsdam.de/research/research-domains/transdisciplinary-concepts-and-
methods/project-archive/favaia/activity1/workspace/documents/world-development-volume-31-
issue-3-special-issue-on-chronic-poverty-and-development-policy/pages571-590.pdf --> nothing
about us, without us;
Bijlage

Bijlage 1: casus 1: Mila

Griselda Milagros Garcia – everyone calls her Mila – looks like she’s juggling with her machine. Just a
few short months ago, who would have believed that this young Peruvian lady, who gets around on
crutches, would be able to make all kinds of bags, document cases and, briefcases?
“How on earth do I use a sewing machine? The day I sat down at one, I said to myself: I’ll never be
able to use this thing. But unconsciously, I was telling myself: Just try it. If you can’t do it, no problem.
At least you’ll have tried. But don’t just sit there wondering if you can.”

Mila and 30 other members of TRINO, an association for disabled individuals, took a technical
training course provided by the municipal authorities of Villa El Salvador, on the outskirts of the
Peruvian capital. In this outlying district, one of the poorest in the Lima area, the home sewing class
was too good to pass up. Eulogio Rojo Gonzalez, president and founder of TRINO, is all too aware of
what it means.

"In our view, the only way for us disabled people to make a living is to create our own jobs."

In addition to the sewing workshop, TRINO - which has nearly 150 local members who have a
physical, mental or sensory handicap – also organises sporting and public events to raise awareness
about the need to acknowledge disabled individuals. Gonzalez knew how important it was to join the
union for disabled workers (Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores con Discapacidad -
SINUTRADIS), which is in turn a affiliated with CUT.

"When organisations present themselves individually, they are not heard. In the work we do, we try
to ensure that disabled people are better united via their organisations and trade associations, so
that we are in a better position to demand our rights: the right to work, education and leisure. I
believe that we need to close ranks and join forces if we are to achieve these goals."

In Peru, legislative advances are evidence of a positive trend in incorporating disabled individuals into
the workforce. One of the laws promulgated aims to set aside 3% of jobs in public and private
companies for the disabled. Unfortunately, enforcement leaves a lot to be desired. Due to lack of
access to appropriate education and suitable transport, disabled Peruvians are often excluded from
decently paid jobs.

How can you get to work on time if public buses refuse to give disabled individuals the extra time
they need to actually get on the bus? Mila, whose brother was born with the same handicap, does
not let herself get discouraged by these obstacles.

"I have some disabled friends who, when a bus doesn’t let them on, keep on walking and feel sorry
for themselves: "What am I going to do? The bus won’t let me on!

But that’s not what I do. I take a different approach. If a bus driver doesn’t let me on, no problem. I
keep waiting. The next one will pick me up, or the one after that. Yes, I have to leave home a bit
earlier, but one way or another I get where I am going."

Under these conditions, finishing her studies in industrial design is an uphill battle for Mila. The fact
that her family lives in abject poverty does not help matters much either.
For each rucksack sold for 17 Peruvian sols (€4), the disabled worker who made it gets 1 sol. For Mila
to make enough to live on, sales of products made in the workshop are going to have to skyrocket.
But to make that happen, extra sewing machines are needed as well as expert advice. Around 30
people have been trained, but only two can work at the same time because there are not enough
machines to go round. But it will take more than that to discourage Mila: her enthusiasm is
contagious and she is relentless about passing on her know-how to other disabled workers at the
TRINO workshop.

“Many people say that the disabled can’t do much, but we show them that’s simply not true. Many
people think we’re going to leave it at that. But I think a lot more can be done.”

Site: http://www.ituc-csi.org/spotlight-on-mila-disabled-worker.html?lang=en

Titel: Spotlight on Mila, disabled worker (Peru - SINUTRADIS)

Datum: 2 november 2006
Bijlage 2: Casus 2 Karina

When I was a child, I was afraid to go out of my house because I felt people looked at me with
contempt. This feeling increased as I got older, especially during high school, because the neighbors
and my peers at school laughed at mi height. Even my own brothers made fun of me, which really
hurt me, I felt nobody loved me. When my sister got married, I had to move to my brother’s room,
who is 20 years old, I feel uncomfortable all the time and I even ask him to close his eyes when
getting changed.When I graduated high school, I asked my father to help me because I wanted to continue my studies
in college and become a lawyer. However, he told me that he would not pay for studies because no
one would hire me since I am extremely small. This was a real shock to me, and made me sad
because my family is not willing to help me at all.Not long ago, my uncle, who works in Ángeles Anónimos, told me that the association was willing to
help people with disabilities by providing classes and a stable job. That is when I decided to contact
them, and since them, my life has changed and improved! In the beginning I was really scared, I
wasn’t able to relate or socialize with my peers, but as time passed, they made me feel as a part of a
big family. They worry about me, and I’m finally learning an art that I will soon be able to practice
with all of them by my side.

http://angelesanonimos.com/eng/index.html
Bijlage 3: casus Joana

http://content.undp.org/go/newsroom/2009/july/a-blind-community-saves-the-wetlands-in-peru.en
Bijlage 4: info project SINUTRADIS

Met warme opening, ze de deuren van de grote "Festival van de ambachtslieden en producenten
vaardigheden met een handicap" geopend in de faciliteiten van de Universidad Cesar Vallejo, met
hoofdzetel in Lima, georganiseerd door de interne Nationale Unie van werknemers met een handicap
(SINUTRADIS) en dat verlengd tot 30 september.

Deze activiteit werd bijgewoond door mevrouw Anel Townsend Diez Canseco, hoofd van
maatschappelijke verantwoordelijkheid en internationale technische samenwerking van onze
universiteit en mevrouw Liz Quiroz Barco, hoofd van de overheid een positief imago van de UCV-Lima
Noord
Tijdens de officiële opening, de organisatoren toonden hun dankbaarheid aan de Universidad Cesar
Vallejo voor de gelegenheid om het opzetten van hun kraampjes en tonen hun kunst aan meer dan
10, 000 studenten die deze universiteit is thuis.

Ook in de toespraak, de heer Antonio de la Puente Trujillo, voorzitter van de Nationale Unie van
werknemers met een handicap Unit (SINUTRADIS), benadrukte dat het de eerste keer dat een
universiteit hen ontvangt binnen hun faciliteiten. "We zijn zelf het genereren van inkomsten. Met
geen formele werk, hebben we georganiseerd en hebben naar voren gebracht van onze plannen en
we zijn hier als ondernemers, die wat onze handen. Dit is de eerste keer dat een studiecentrum laat
ons binnen te lopen.
Ben dankbaar voor de VCU voor je welkom warm, "zei hij.

Oprechte dankbaarheid

Niet alleen waren de organisatoren van het evenement, het uiten van hun dankbaarheid. Alle
deelnemers waren ontroerd door de bereidheid van het huis van de studies voor dit festival
plaatsvindt.

 'Bedankt. Ik dank je weer omdat niet alleen werkende mensen met een handicap, maar we zijn ook
bezig een groep van vrouwen die hebben of hebben gehad borstkanker en dus maken we een leven,
"zei een aangeslagen lid van SINUTRADIS.

Lees meer

 • Gezien de problemen van het verkrijgen van banen, zijn mensen met een handicap werkt sinds
2002 als micro-ondernemers, en vormt aldus de Single Nationale Unie van werknemers met een
handicap (SINUTRADIS).
 • De vormen SINUTRADIS 400 geregistreerde heel Peru.
 • Deze expo-verkoop van handwerk en zoete festival brengt samen 70 ondernemers uit
verschillende delen van het land als Puno en Huanuco.
Bijlage 5: krantenartikel Ministra Borra

MINISTRA BORRA: EXIGE A ENTIDADES PÚBLICAS CUMPLIR CON LEY QUE OBLIGA INCORPORAR UN
3% DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

1500 jóvenes serán capacitados para poder lograr mejores puestos de trabajo

Las entidades públicas que no cumplan con la obligación de contratar personas con discapacidad que
reúnan idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al tres por ciento del total de sus
trabajadores serán sancionadas según ley.

Durante las celebraciones por el “Día Nacional de la Persona con Discapacidad”, la ministra de la
Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra, hizo un llamado a las instituciones públicas a que cumplan
con la ley que obliga contratar hasta un tres por ciento de personas con discapacidad.

Indicó que no todas las instituciones involucradas están cumpliendo con esta norma legal. “Sabemos
que no todas están cumpliendo, pero me comprometo a ratificar y demandar mediante una carta a
todas las instituciones del Estado, para que cumplan con la ley, es decir, permitan que personas con
discapacidad sean integrados a nivel nacional”.

Según el marco que regula esta ley, relacionada al fomento del empleo para personas con
discapacidad, aplica una multa de 42 mil nuevos soles por el incumplimiento de esta. Cabe señalar
que en el Perú son tres millones de personas según el CONADIS.

También dijo que el Estado se preocupa por la capacitación para permitir mejores opciones laborales,
de manera que anunció la entrega de 1500 becas a través de PROJOVEN del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.

“Quiero ser solidaria con ustedes, se lo que es tener un familiar discapacitado, pero la vida tiene
esperanza y fe para todos de manera que nos podamos ayudar”, dijo ante los más de mil 500
personas que colmaron el Parque de la Muralla.

El llamado lo hizo durante su participación en el III Festival Musical “Cantemos por la Inclusión” y
Feria Informativa de Servicios, con el objetivo de promover y difundir los derechos que permitan la
igualdad de oportunidades por una sociedad más inclusiva.

Lima, 16 de octubre de 2010
Bijlage 6:

CON AYUDA DE JAPÓN SE CAPACITARÁN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ

Financiamiento permitirá equipamiento para la formación técnica de 600 personas al
año


El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el gobierno de Japón firmaron un contrato de
financiamiento para el “Proyecto de Equipamiento del Centro Tecnológico Productivo Alcides
Salomón Zorrilla”, por un total de 78 mil 186 dólares, con el propósito de brindar
capacitación técnica a 600 personas con discapacidad cada año.

El proyecto consiste en el abastecimiento de equipos para los módulos de confección textil,
carpintería, zapatería, panadería y pastelería; que el centro imparte, entre otros talleres, con
la finalidad de facilitar la inclusión social productiva de la persona con discapacidad.

Esta donación será canalizada a través del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (CONADIS), en beneficio de aquellos que además de sufrir
diversas discapacidades, vienen soportando carencias económicas y sociales como
consecuencia de la dificultad para acceder a un empleo formal.

El contrato fue firmado por la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra, y el
embajador del gobierno de Japón, Shuichiro Megata, quien se mostró muy complacido por
este aporte que permitirá que miles de personas logren alcanzar la integración social y su
propia autonomía.

La titular de la mujer expresó su reconocimiento por el permanente apoyo que el Japón
viene brindando al Perú desde hace muchos años. “Señor embajador, va a poder informar al
pueblo japonés del buen uso y de los resultados que esta donación representa. Sabemos
que, a pesar del crecimiento económico, existen muchas desigualdades en el país, todavía
hay inequidades y esto se nota en la población que vive en pobreza extrema, pero se nota
mucho más en las personas que tienen algún tipo de discapacidad”.

También dijo que se irá sensibilizando, a través del CONADIS, a la sociedad para incluir en
las labores a estas personas y que con este centro de capacitación se podrá mejorar la
calidad de vida con un ingrediente importante que es el de tener la posibilidad de
capacitarse para generar un ingreso económico.

Lima, 7 de octubre de 2010
Bijlage 5: trade Unions and Decent Work for People with disabilities

Trade Unions and Decent Work forPeople with Disabilities

Unitarian Trade Union Centre in Peru

In Peru, the issues of rights and social integration for people with disabilities have been of low
priority for trade unions, the Government and in society at large. However, in recent years trade
union initiatives encourage both unions and state authorities in Peru to take action to promote equal
opportunities and equal treatment for people with disabilities.

In 2001 the Unitarian Trade Union Centre (CUT) in Peru established the first trade union for workers
with disabilities called SINUTRADIS. The union is affiliated with CUT-Peru, which is the only National
Centre in Peru that has such an affiliate.

The overall objective of the affiliate is to foster the integration of disabled persons in the society, the
workplace and working life in general. It believes that the creation of SINUTRADIS has helped
advance the issue of social integration for people with disabilities in Peru and has given workers with
disabilities a stronger and more unified voice to advance their rights. Since 2002 the CUT-Peru has
assigned a person to represent SINUTRADIS in different social and political authorities that deal with
issues regarding people with disabilities. One SINUTRADIS official is also represented on the
executive committee of the CUT-Peru.

The CUT believes that disability rights should be a natural issue for trade unions as part of its
protection of workers rights in general, and is trying to encourage other unions to raise the issue on
their agendas.

As the most marginalized group in Peruvian society, the CUT prioritizes workers in the informal
sector. Informal sector workers lack the labour rights other workers enjoy and are not included in the
definition of workers in the labour legislation. The CUT is trying to influence the state so that all
workers in the informal economy, including people with disabilities, can have the same fundamental
rights as other workers. The CUT also actively encourages and supports workers with disabilities to
organize into unions or local associations.

The CUT and SINUTRADIS are working together with other trade union federations in Peru, including
the Departmental Federation of Street Vendors in Lima and Callao (FEDEVAL), where SINUTRADIS
represents women workers with disabilities. The project is part of the global ICFTU campaign “Unions
for Women, Women for Unions”. The projects’ main objectives are to unionize women workers
especially in the informal sector and in rural areas and to increase the representation of women in
decision-making levels of trade unions. To date the project has been targeting Lima, the capital of
Peru. It is estimated that in Lima metropolitan area there are over 20,000 women working in the
informal sector, representing 75 per cent of the informal labour force. 10,000 of them have already
been organized into unions, including many women with disabilities.

www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/.../tufact.doc
Bibliografie:

								
To top