nr by xiaoyounan

VIEWS: 2 PAGES: 36

									  ÁÒ Ï Ò× Ò    ÈÖÓÓ  Ì  ÓÖÝ  Ò  ÅÓ  Ð ÄÓ  ¸  ÔØ Ö ½
½    ÌÖ Ò×Ð Ø Ò Ö                    ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ
     ÈÖ Ø ÄÓ
                                          ½
À Ò× ÂÙÖ     Ò Ç Ð     ¸ Ê Ò Ø    º Ë  Ñ  Ø  Ò  ÍÐÐÖ  ÀÙ×Ø  Ø    ËÌÊ Ì ÁÒ Ø ÐÓ Ó Ö      ÑÓ Ð Ø × Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ Ø Ð ÓÙØ × Ø× Ó ¬Ò Ø Ö Ò Ð Øݺ
  Î Ö ÓÙ× Ð ÙÐ Ü ×Ø ÓÖ Ö   ÑÓ Ð ÐÓ × Ò ÐÐ Ò Ö Ø Ú ×Ø ÑÓÙÒØ× Ó × ×Ø Ò Ø ÓÒ׺ ÁÒ Ø ×
  Ô Ô Ö Û ÔÖ × ÒØ Ò ÓÔØ Ñ Þ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÖÓÑ Ö   ÑÓ Ð ÐÓ ÒØÓ Ñ Òݹ×ÓÖØ ÔÖ Ø ÐÓ º
  Ì × ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ × Ø   Ú ÒØ Ø Ø Ò ÓÒØÖ ×Ø ØÓ ÒÓÛÒ ÔÔÖÓ × ÓÙÖ Ð ÙÐÙ× Ò Ð × Ù× ØÓ
  Ö ×ÓÒ Û Ø Ö Ò Ð Ø × Ó × Ø× ×ÝÑ ÓÐ ÐÐݺ ÁÒ Ñ ÒÝ × × Ø Ð Ò Ø Ó ÔÖÓÓ × ÓÖ Ø ÓÖ Ñ× Ó Ø ×
   Ð ÙÐÙ× × Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø   Ö Ò Ð Ø ×º Ì ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ × ×ÓÙÒ Ò ÓÑÔÐ Ø º

½º½     ÁÒØÖÓ  Ù Ø ÓÒ

 ÖÓÑ Å Ò× Ý³× ÖÐÝ Ö Ñ ×Ý×Ø Ñ׸ Û      Û Ö ¬Ò ÔÙÖ ÐÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÐÐݸ Ò
 Ö Ñ Ò³× Ð¹ÓÒ ÒÓÛÐ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ Ö Ñ Ò Ò Ë ÑÓÐÞ ¸ ½
ÏÓÓ × Ò Ë ÑÓÐÞ ¸ ½ ¾ ØÓ Ø Ð Ò Ù         Ä Ó Ë Ñ Ø¹Ë Ù Ò ËÑÓÐ ³×
½ ½ Ô Ô Ö Ø Ö × Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× ØÖ Ò Ò × Ò Ò ÒÓÛÐ              Ö ÔÖ × ÒØ ¹
Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ× ÑÓÖ Ò ÑÓÖ      ÓÖ Ò ØÓ ÐÓ Ð ÔÖ Ò ÔÐ × Û Ø Ð Ö ×ÝÒØ Ü Ò
× Ñ ÒØ × Ò ÐÓ Ð Ò Ö Ò × × × ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ Ä Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö × Ð Ò Ù
Û Ø Ø Ù×Ù Ð ÐÓ Ð ÓÒÒ Ø Ú × Ù¸ ظ Ò Ø         Ø ÓÒ Ð ÓÒ×ØÖÙ Ø× ´ ÐÐ Ê µ Ò
´×ÓÑ Ê µº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ò Ä ¬Ò Ø ÓÒ Û            ¬Ò × ÓÒ Ôس
ÔÖÓÙ ¹ Ø Ö ×    Ø Ö ÐÐ Ó Û Ó× Ð Ö Ò Ö ×Ù ×× ÙÐ Ô Ö×ÓÒ׺
       ÔÖÓÙ ¹ Ø Ö    Ø Ö Ù ´ ÐÐ  ×¹ Ð ×Ù  ×× ÙÐ¹Ô Ö×ÓÒµ

Ì Ö Ñ ÒØ Ó Ä Ø Ø Ò ÐÙ × Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ù¸ ظ ¸ Ðи ×ÓÑ × Ù×Ø Ú Ö ÒØ Ó
Ø ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ Ã´Ñµ Ë Ð ¸ ½ ½ º Ì ÓÒ ÔØ ´ ÐÐ Ê µ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ê
Û Ö Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ø ÖÑ Ê ´ ÖÓÐ ³ Ò Ð¹ÓÒ Ö ÓÒµ × Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ó Ø ÑÓ Ð
ÓÔ Ö ØÓÖ¸ Ò × ÒØ ÖÔÖ Ø × Ò ÖÝ ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒº Ä × ×Ø ÐÐ Ð Ñ Ø Ò
 Ø× ÜÔÖ ×× Ú Ò ×׺ ÁÒ ÔÙÖ Ä Ø × ÒÓØ ÔÓ×× Ð ØÓ ¬Ò ÓÒ ÔØ× Ð ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸
   ØÝ × ÔÐ Û Ø ÑÓÖ Ø Ò¸ × Ý¸ ½¼¼ ¼¼¼ Ò Ø ÒØ׺ Ì Ö Ö ÜØ Ò× ÓÒ× Ó
  Ä ¸Ð   Ä Æ¸ Û Ø    Ø ÓÒ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÐÐ ÒÙÑ Ö Ö ×ØÖ Ø ÓÒ׳º
          ØÝ  ÔÐ Ù ´ ØÐ ×Ø ½¼¼ ¼¼½ Ò Ø ¹ Ý Ô ÓÔÐ µ         ´½º½µ
 × ×Ù Ø Ð Ä Æ ¬Ò Ø ÓÒº ´ ØÐ ×Ø Ò Ê µ Ò ´ ØÑÓ×Ø Ò Ê µ Ö ×ØÖ Ø Ø ÒÙÑ Ö
Ó ×Ó¹ ÐÐ ÖÓÐ ¬ÐÐ Ö׳¸ º º Ø Ý Ö ×ØÖ Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ñ ÒØ× Ò Ø Ö Ò Ó Ø
Ö Ð Ø ÓÒ Ê ØÓ Ø Ð ×Ø Ò Ò Ø ÑÓ×Ø Ò¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÑÓ Ð ÐÓ
Ó Ä Æ × Ø ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ó Ö          ÑÓ Ð Ø ×³¸ Û Û ×
 ÒØÖÓ Ù   Ý Ó Ð ½ ¼ Ò Ò ½ ¸½ ¾ Ò Û           × ÒÚ ×Ø Ø Ò ØØÓÖÓ× ¹
  ÖÒ  Ò     ÖÓ ½ ¸ ½ ¸ Ò Ú Ò Ö ÀÓ ½ ¾ ¸ ½ ¾ º
  ½
    ŠܹÈÐ Ò ¹ÁÒ×Ø ØÙØ ÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¸ ÁÑ ËØ ØÛ Ð ¸ ½¾¿ Ë Ö ÖÙ Ò¸    ÖÑ Òݺ Ñ Ð  Ó Ð  ¸
×  Ñ   ظ Ù×Ø Ø ÑÔ ¹× ºÑÔ º º
              ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò     Ö     ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ         Ø ÄÓ       ¾
   Ö   ÑÓ Ð Ø × Ö ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ò Ü Û Ø Ö Ò Ð× Û ¬Ü Ø ÒÙѹ
  Ö Ó ÛÓÖÐ × Ò Û    ÓÖÑÙÐ × ØÖÙ º Ì ÓÖÑÙÐ ¿Ò³ × ØÖÙ Ò ÛÓÖÐ « Ø Ö
 Ö ÑÓÖ Ø Ò Ò     ×× Ð ÛÓÖÐ × Ò Û ³ × Ð×Ó ØÖÙ º Ì Ù Ð ÓÖÑÙÐ ¾Ò³¸
 Ú Ò Ý ¿Ò ³¸ × Ø Ò ØÖÙ Ò ÛÓÖÐ « Ø Ö Ö Ø ÑÓ×Ø Ò ×× Ð ÛÓÖÐ × Ò
Û    ³ × ØÖÙ º ÅÓÖ ÓÖÑ ÐÐݸ Ø × Ñ ÒØ × × ¬Ò Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÒ  ×× Ð ØÝ
Ö Ð Ø ÓÒ¸ × Ý Ê¸ Ý
       ÅÜ    à ¿Ò³ « Ý Ê´Ü Ýµ ² Å Ý Ã ³ Ò
       ÅÜ    à ¾Ò³ « Ý Ê´Ü Ýµ ² Å Ý Ã ³ Ò
Û Ö Å ÒÓØ × ÑÓ Ð Ò Ü¸ Ý ÒÓØ ÔÓ×× Ð ÛÓÖР׺ ÓÖ ÒÝ × Ø ¸          ÒÓØ ×
Ø   Ö Ò Ð ØÝ Ó º Ì × × Ñ ÒØ × × Ú ÖÝ Ò ØÙÖ Ð Ò ÒØÙ Ø Ú ¸ ÙØ Ø × ÓÒ
  × Ú ÒØ º ÐÐ Ò Ö Ò ×Ý×Ø Ñ× × ÓÒ Ø × × Ñ ÒØ ×¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø Ð ÙÜ
×Ý×Ø Ñ׸ Ð Û Ø Ø × ¿Ò¹ÓÔ Ö ØÓÖ× Ý Ò Ö Ø Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒÙÑ Ö Ó Ø ÖÑ×
 ÜÔÐ ØÐݺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÓÖÑÙÐ ¿½¼¼ ¼¼¼ Ô ÓÔÐ ØÖ Ö× Ø    Ò Ö Ø ÓÒ Ó ½¼¼ ¼¼½
 ÓÒ×Ø ÒØ ×ÝÑ ÓÐ× × Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ú × ÓÖ Ø Ò Ú Ù Ð× ÒÓØ Ò Ô ÓÔÐ º Ü ÔØ ÓÖ
 ÓÙÒØ Ò Ø × ÓÒ×Ø ÒØ ×ÝÑ ÓÐ× Ò ÓÑÔ Ö Ò Ø Ð Ò Ø Ó Ð ×Ø׸ ÒÓÛÒ Ø Ð ÙÜ
×Ý×Ø Ñ× Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ ÓÖ Ö Ø Ñ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ö ×ÓÒ Ò Û Ø
×ÝÑ ÓÐ Ö Ø Ñ Ø Ø ÖÑ× × ÑÔÓ×× Ð º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ò Ø Ð ÙÜ ×Ý×Ø Ñ× Ø ÓÖÑÙÐ
¿Ò·½Ô ¿ÒÔ Û      × ØÖÙ ÓÖ ÐÐ Ò Ò ÓÒÐÝ Ú Ö ¬ ÓÖ ÓÒ Ö Ø Ú ÐÙ × Ó Ò¸ ÙØ
 Ò Ò Ö Ð Ø ÒÒÓØ Ú Ö ¬ ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ Ú ÐÙ × Ó Òº
  Ì × × ÒÓØ Ø    × ÓÖ Ø À Ð ÖØ ×Ý×Ø Ñ Ü ÓÑ Ø Þ Ò Ø Ö     ÑÓ Ð Ø ×º
ÁØ × ÓÖÑÙÐ Ø Û Ø Ö Ø Ñ Ø Ð Ø ÖÑ׸ Ò Ò ÔÖ Ò ÔÐ ¸ Ø × ÐÐÓÛ× ÓÖ ÒÚÓ Ò
 Ö Ø Ñ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ À Ð ÖØ ×Ý×Ø Ñ× Ú ÓØ Ö × Ú ÒØ × Ø Ø
Ñ × Ø Ñ ÙÒ×Ù Ø Ð ØÓ ÓÖÑ Ø      × × ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ö ×ÓÒ Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ý
 Ó ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ö ×ÓÒ Ò Ù×Ø Û Ø ÑÓ Ù× ÔÓÒ Ò× Ò Ø Ò×Ø ÒØ Ø ÓÒ ÖÙÐ º Ú Ò
 ÓÖ ØÖ Ú Ð Ø ÓÖ Ñ× ÓÒ Ø× Ð Ö ÔÖÓÓ × Ò Ø × Ö ×Ô × Ú ÖÝ ÙÒ×ØÖÙ ØÙÖ
 Ò ÒÓÖÑÓÙ×ÐÝ º
    Ö Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó ÓÖÑÙÐ Û Ø Ö    ÑÓ Ð Ø × ÒØÓ ÔÖ Ø ÐÓ Ö ÕÙ Ö ×
Ø Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ø ÓÑ Ò׺ Ì × × × Ð ÓÒÐÝ ÓÖ ×Ñ ÐÐ Ö Ò Ð Ø ×º Ï
Ñ Ý ØÖ Ò×Ð Ø × ÒØ Ò ´½º½µ × ÓÐÐÓÛ×
  Ü Øݴܵ ° ÔÐ ´Üµ ݽ ݽ¼¼ ¼¼½ ݽ ݾ ݽ Ý¿          ݽ ݽ¼¼ ¼¼½
                         ݾ Ý¿    ݾ ݽ¼¼ ¼¼½
                                   ººº
                                         ݽ¼¼ ¼¼¼     ݽ¼¼ ¼¼½
          Ò    Ø  ¹ Ý ´Ü ݽµ       Ò     Ø  ¹ Ý´Ü Ý½¼¼ ¼¼½ µ
          Ô ÓÔÐ  ´Ý½µ       Ô ÓÔÐ  ´Ý½¼¼ ¼¼½ µ
Ì ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó ¿Ò¹ ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ö ÕÙ Ö × ´Ò ·½µÒ ¾ ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ú Ò ÓÖ ×Ñ ÐÐ Ò Ø ×
× ÑÓÖ Ø Ò ÙÖÖ ÒØ Ø ÓÖ Ñ ÔÖÓÚ Ö× Ò ÓÔ Û Ø º ÇÒ ÑÑ Ø ÐØ ÖÒ Ø Ú ×
ÒØÖÓ Ù Ò × Ø Ú Ö Ð × Ò    Ö Ò Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒº ÓÖ × ÒØ Ò ´½º½µ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú
ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ ×
     Ü  ØÝ  ´Üµ °    ÔÐ   ´Üµ    ´      ½¼¼ ¼¼¼
                 Ý ´Ý ¾    ´Ò     Ø ¹ Ý´Ü Ý µ    Ô ÓÔÐ   ´Ýµµµµ
             ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò    Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ  ¿
Ì × × ÒÓØ Ö ÐÐÝ    × Ð ÐØ ÖÒ Ø Ú ¸ ÓÖ Ø Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ Ó Ø   Ö Ò Ð ØÝ
ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ò Ö ÕÙ Ö × Ø  ÓÚ ´Ò · ½µÒ ¾ ÕÙ Ø ÓÒ׸ Ò Ø × ÓÖ Ú ÖÝ Ò
         Ò  °   ݽ  ÝÒ·½         ݽ ¾    ÝÒ·½ ¾
                     ݽ    ݾ ݽ Ý¿    ݽ ÝÒ·½
                           ݾ Ý¿    ݾ ÝÒ·½
                                      ººº
                                   ÝÒ  ÝÒ·½
  ÁÒ Ø × Ô Ô Ö Û ÔÖ × ÒØ ØÛÓ ×Ø Ô ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ö    ÑÓ Ð ÐÓ × ÒØÓ ÔÖ Ø
ÐÓ º ÁÒ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ô¸ Û ØÖ Ò× ÓÖÑ Ö      ÑÓ Ð ÐÓ × ÒØÓ ÒÓØ Ö ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð
ÐÓ Û Ø ×Ø Ò Ö ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Û ÓÑÑÓ Ø ÑÓ Ð ÐÓ × Û Ø
 Ö   ÑÓ Ð Ø × Ò ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ Û Ø ØÛÓ Ò × Ó ÑÓ Ð Ø ×
  ´ µ Ò ¸ Ò Ö Ø Ö Þ Ý Ö Ð Ø ÓÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ´ÓÚ Ö ÙÒ Ú Ö× Í µ Ó Ò¬Ò Ø ÐÝ
    ÙØ ÓÙÒØ ÐÝ Ñ ÒÝ « Ö ÒØ Ö Ð Ø ÓÒ× ÊÒ ´Ò ¾ ÁƼ µ¸ Ò
 ´ µ ¿¸ ¾ Ö Ø Ö Þ Ý × Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ º
Ï ØÖ Ò×Ð Ø ÓÖÑÙÐ Ó Ø ÓÖÑ ¿Ò³ ÒØÓ Ò ¾³ Ò Ø ÒØÙ Ø Ú            ÙÒ ÖÐÝ Ò
Ø × ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ × Ø × Á ³ × ØÖÙ Ò × Ø Ó ÛÓÖÐ × Û Ø ÑÓÖ Ø Ò Ò Ð Ñ ÒØ× Ø Ò
Û ÒØÖÓ Ù Ò ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ ÊÒ Ø Ø ÓÒÒ Ø× Ø         ØÙ Ð ÛÓÖÐ Ò ÛÓÖÐ
Û Û    Û Ò Ø Ò Ó × Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ú ÓÖ Ø × Ø º Ì × ¬Ò × Ø Ò ¹
ÓÔ Ö ØÓÖº ¾³ Ò Ø× ××Ó Ø      ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ ÜÔÖ ×× × Ø Ø ³ × ØÖÙ Ò ÐÐ
Ø ÛÓÖÐ × Ó Ø × Ø º ÓÒÒ Ø× Ø ÛÓÖÐ Û Û Ø ÐÐ Ø ÛÓÖÐ × Ò Ò Ò
Ø ÓÙ Ø Ó × Ø Ñ Ñ Ö× Ô Ö Ð Ø ÓÒº Ì Ù׸ Ò ¾³ Ò Ó × Ø Ö × × Ø Û Ø ÑÓÖ
Ø Ò Ò Ð Ñ ÒØ× ´ Ò Ó    Ý Ò µ Ò ³ × ØÖÙ ÓÖ ÐÐ Ø Ð Ñ ÒØ× Ó Ø × × Ø ´ Ò Ó
 Ý ¾µ³º ÇÙÖ ¬Ö×Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÒÓÛ × ØÓ ¬Ò ×ÓÙÒ Ò       ÕÙ Ø Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ Ó Ø
ÑÓ Ð Ø × Ò ¸ Ò ¸ ¿ Ò ¾ × ØÓ ÔØÙÖ Ø Ö         ÑÓ Ð Ø × ¿Ò Ò ¾Ò º ÁØ ØÙÖÒ×
ÓÙØ Ø Ø Ø × × ÒÓØ ÒØ Ö ÐÝ ÔÓ×× Ð º Ì Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ Û ÔÖ × ÒØ Ò Ø × Ô Ô Ö ×
×ÓÑ ÒÓÒ¹×Ø Ò Ö ÑÓ Ð× Û      Ó ÒÓØ Ö ­ Ø ÓÙÖ ÒØÙ Ø ÓÒº ÙØ Ø × Ó × ÒÓ ÖѸ
 × Û Û ÐÐ × º Ï × ÓÛ ÓÖÑÙÐ ³ × Ø ÓÖ Ñ Ó Ö            ÑÓ Ð ÐÓ « Ø
ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó ³ × Ø ÓÖ Ñ Ò Ø Ò Û ÐÓ º Ì × ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ × ÓÒÐÝ Ò ÒØ ÖÑ ÖÝ
×Ø Ô Ò ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ØÓ ÔÖ Ø ÐÓ º
  ÁÒ Ø × ÓÒ ×Ø Ô¸ Û ØÖ Ò×Ð Ø Ø ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ ÒØÓ ÔÖ Ø ÐÓ Ù× Ò
Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ç Ð ¸ ½ Ç Ð ¸ ½ ½ Ö Ò × Ð ÖÖÓ Ò
À ÖÞ ¸ ½ À ÖÞ ¸ ½      Ù«Ö Ý Ò Ò Ð Öظ ½ ¾ ÑÓÚ¸ ½ º Ì Ö ×ÓÒ
 ÓÖ Ù× Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ò×Ø Ó Ø Ù×Ù Ð Ö Ð Ø ÓÒ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ × Ø ×
Ì ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ Ó Ö       ÑÓ Ð Ø × Ò Ú Ö Ñ ÔÖÓÔ ÖØ × Ø Ø Ö ÒÓØ
¬Ö×عÓÖ Ö ¬Ò Ð Ò Ø ÖÑ× Ó ÊÒ Ö Ð Ø ÓÒ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö Ñ ÔÖÓÔ ÖØ × Ò
 ÓÖÑÙÐ Ø Ò Û Ö Ñ ÒØ Ó × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÐÓ Ò Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ ÓÖÑÙÐ Ø
Ø Ñ Ò Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú     ÔØ Ð Ò Ù     × ¬Ö×عÓÖ Ö ÜÔÖ ×× ÓÒ׺ Ì ÐØ ÖÒ Ø Ú
Ð Ò Ù × ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ð Ò Ù Ò Û         Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× Ö Ò Ó    × × Ø× Ó
 ÙÒ Ø ÓÒ׺ Ì × Ø Ó     ×× Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ× ¬Ò Ò Ø      ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ Ê ×
 ÚÒ Ý
              Ê´Ü Ý µ ° ¾     Ý   ´Üµ
  Ì × × ÕÙ Ò Ó ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ× Ó ×Ý×Ø Ñ Ó ÒÙÑ Ö Ð ÑÓ Ð Ø × ¬Ö×Ø ÒØÓ ÒÓØ Ö
ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ Ò Ø Ò ÒØÓ Ñ Òݹ×ÓÖØ ÔÖ Ø ÐÓ ´Ù× Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð
ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒµ Ý Ð × Ò Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ò Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ Ó ÔÖÓÔ ÖØ ×
Ó ¬Ò Ø × Ø׺ ÁÒ×Ø Ó ÓÙÒØ Ò ×ÝÑ ÓÐ× Ø × ×Ý×Ø Ñ Ù× × Ö Ø Ñ Ø Ð Ö ×ÓÒ Ò º
            ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò   Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ   Ø ÄÓ
 Ì × Ô Ô Ö × ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÐÐÓÛ׺ ÁÒ Ë Ø ÓÒ ½º¾ Û Ú × ÓÖØ ÓÚ ÖÚ Û Ó
ÑÓ Ð ÐÓ × Û Ø Ö    ÑÓ Ð Ø ×º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ½º¿ Û ÒØÖÓ Ù Ø ÒÓÖÑ Ð ÑÙÐØ ¹
ÑÓ Ð ÐÓ ÓÖ ÓÑÑÓ Ø Ò Ö        ÑÓ Ð ÐÓ ×º Ï ¬Ò ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÖÓÑ
ÐÓ × Ó Ö   ÑÓ Ð Ø × ÒØÓ Ø ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ Ø Ø Û Ü Ø ØÓ ×ÓÙÒ
 Ò ÓÑÔÐ Ø º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ½º Û ÔÖ × ÒØ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð
ÐÓ ÒØÓ ÔÖ Ø ÐÓ º Ï ÓÒ ÐÙ Û Ø Ë Ø ÓÒ ½º Ò Û Û ÔÔÐÝ Ø Ò Û
Ø Ò ÕÙ × ØÓ Ø ÒÓÛÐ    Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð Ò Ù  Ä Æº
½º¾   Ö    ÑÓ   Ð Ø  ׸ Ø   ×Ý×Ø Ñ Ã

ÆÓÖÑ Ð ÑÓ Ð ÐÓ × Ð Ã¸ ̸ Ë Ò Ë Ú ÓÒ ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ¸ Ø Ò ×× ØÝ ´ÓÖ
 Óܵ ÓÔ Ö ØÓÖ ¾º Ì ÔÓ×× Ð ØÝ ´ÓÖ  ÑÓÒ µ ÓÔ Ö ØÓÖ ¿ × ¬Ò  × Ø× Ù Ðº Ý
 ¬Ò Ø ÓÒ¸
                ¿³ ° ¾ ³
ÁÒ ½ ¼ Ó Ð ÒÚ ×Ø Ø × ÑÓ Ð ÐÓ × Û Ø ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÑÓ Ð Øݺ À × ÐÓ × Ú
 ¬Ü Ò ¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÑÓ Ð Ø ×º     ÑÓ Ð ØÝ Ö ÔÖ × ÒØ× « Ö ÒØ Ö Ó
Ò ×× Øݺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÓÖÑÙÐ
                   ÆÑ ³ ÆÒ
 ÓÖ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö× Ñ Ò¸ × Ö ØÓ Ñ Ò × ÑÓÖ Ò ×× ÖÝ Ø Ò ³º Ã Ø Ò
½ ¸½ ¾ Ò Ö ÐÞ ×Ø ×        Ò ÒØÖÓ Ù × ÑÓ Ð ÐÓ × Û Ø ÒÙÑ Ö Ð ÑÓ Ð Ø ×º
Ì × Ö ÒÓÛ ÓÑÑÓÒÐÝ Ö ÖÖ ØÓ × ÑÓ Ð ÐÓ × Û Ø Ö ÑÓ Ð Ø ×º ÁÒ × Ö ×
Ó Ô Ô Ö× ØØÓÖÓ× ¹ ÖÒ ¸       ÖÓ Ò ÖÖ ØÓ ØØÓÖÓ× ¹ ÖÒ       Ò    ÖÓ¸
½       ÖÓ¸ ½   ØØÓÖÓ× ¹ ÖÒ   Ò ÖÖ ØÓ¸ ½     ÖÖ ØÓ¸ ½ ¼ Ö × ÓÚ Ö
 Ò Ò ÐÝÞ Ú Ö ÓÙ× ÑÓ Ð ÐÓ × Ó Ö       ÑÓ Ð Ø ×º
  Ê ÒØ ÒÚ ×Ø Ø ÓÒ× Ó Ö      ÑÓ Ð ÐÓ × Ö Ý Ú Ò Ö ÀÓ Ò ½ ¾ Ò
½ ¾ º ÌÓ Ø Ö Û Ø Ê         ÔÔÐ × Ö   ÑÓ Ð Ø × ØÓ Ð Ò Ù ×Ø × Ò ÖØ ¬ Ð
 ÒØ ÐÐ Ò º ÁÒ ½ ½ Ø Ý × ÓÛ Ø Ø Ò Ö Ð Þ ÕÙ ÒØ ¬ Ö× Ò ÑÓ ÐÐ Û Ø
 Ö   ÑÓ Ð Ø ×º ÁÒ ½ ¾ Ø Ý Ð×Ó × ÓÛ Ø Ø ÖØ Ò ÒÙÑ Ö Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ×
 Ú Ð Ð Ò Ð¹ÓÒ ¹ × ÒÓÛÐ        Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð Ò Ù × Ò ÑÓ ÐÐ Û Ø
 Ö   ÑÓ Ð Ø ×º
  ÁÒ Ø × Ô Ô Ö Û ÓÔØ Ø      ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ö     ÑÓ Ð ÐÓ Ã Ó Ú Ò Ö
ÀÓ ½ ¾ º Ã × Ò ÜØ Ò× ÓÒ Ó Ø ÒÓÖÑ Ð ÑÓ Ð ÐÓ Ã Û Ø Ö             ÑÓ Ð¹
 Ø ×º ÓÖÑ ÐÐݸ Ø ÚÓ ÙÐ ÖÝ Ó Ã ÓÒ× ×Ø× Ó Ø × Ø Ó ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð ×ÝÑ ÓÐ×
Ô Ô½ Ô¾    Õ Õ½ Õ¾ ¸ Ø ÓÒ×Ø ÒØ ´ Ð× Øݵ¸ Ø ÐÓ Ð ×ÝÑ ÓÐ       ´ ÑÔÐ Ø ÓÒµ
 Ò Ø ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ ×ÝÑ ÓÐ× ¿Ò ÓÖ Ò ¾ ÁƼ¸ Ò Ø Ù×Ù Ð ÔÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ×ÝÑ ÓÐ׺
 ÓÖÑÙÐ Ó Ã Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑ×
               ÔÕ      ³    ¿Ò³
  × Ù×Ù Ð Û ¬Ò ³ ´Ò Ø ÓÒµ¸ ´ØÖÙØ µ¸ ³         ´ × ÙÒ Ø ÓÒµ¸ ³  ´ ÓÒ ÙÒ ¹
Ø ÓÒµ Ò ³ ° ´ ÓÙ Ð ¹ ÑÔÐ Ø ÓÒµ × Ö Ú Ø ÓÒ× ÓÖ ³ ¸ ¸ ³              Ò
 ³    ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ¾Ò³ Ö Ú Ø × ¿Ò ³ ÓÖ Ò ¼¸ ¿ ¼ ³ Ö ¹
Ú Ø × ¾¼ ³ Ò ¿ Ò³ Ö Ú Ø × ¿Ò ½³ ¿Ò³ ÓÖ Ò ¼º
    ¿Ò³ × Ö ØÓ Ñ Ò ³ × ØÖÙ Ò ÑÓÖ Ø Ò Ò ×× Ð ÛÓÖР׸
    ¾Ò ³ × Ö ØÓ Ñ Ò ³ × ØÖÙ Ò Ø ÑÓ×Ø Ò ×× Ð ÛÓÖР׸ Ò
    ¿ Ò³ × Ö ØÓ Ñ Ò ³ × ØÖÙ Ò Ü ØÐÝ Ò ×× Ð ÛÓÖР׺
              ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ      Ø ÄÓ
   ¬Ò Ø ÓÒ ½º¾º½ Ì    ×Ý×Ø Ñ Ã Ó Ö    ÑÓ Ð Ø × × ¬Ò     ÝØ     ÓÐÐÓÛ Ò
 Ü ÓÑ×
 ½ Ø Ü ÓÑ× Ó ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð ÐÓ
 ¾ Ã ¿Ò·½³ ¿Ò³
 ¿ Ã ¾¼ ´³ µ ´¿Ò³ ¿Ò µ
    Ã ¾¼ ´³ µ ´´¿ Ò³ ¿ Ñ µ ¿ Ò·Ñ´³ µµ
ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÙÒ ÓÖÑ ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ ÖÙÐ ¸ ÅÓ Ù× ÈÓÒ Ò׸ Ò Ø Ò ×× Ø Ø ÓÒ ÖÙÐ
 ÓÖ ¾¼
ÍË ³ × Ø ÓÖ Ñ ×Ó × Ú ÖÝ ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Ò×Ø Ò Ó ³
ÅÈ    Ã ³ Ò  Ã ³   Ø Ò Ã
Æ    à ³ Ø Ò Ã ¾¼ ³º

Ç × ÖÚ Ø Ø ¿¼ Ò ¾¼ Ó Ò Û Ø Ø ×Ø Ò Ö ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× ¿ Ò ¾º à ×
Ø Ö ÓÖ ×Ù ×Ý×Ø Ñ Ó Ãº
Ì ÓÖ Ñ ½º¾º¾ Ú Ò Ö ÀÓ ¸ ½ ¾ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ø ÓÖ Ñ× Ó Ãº
   Ã ¾¼ ´³  µ ´¾Ò³ ¾Ò µ
   Ã ¿Ò ´³  µ ´¿Ò³ ¿Ò µ
   à ¿ Ò³ ¿ ѳ       ÓÖ Ò Ñ
   Ã ¾Ò ³ ° ´¿ ¼ ³ Ö ¿ ½ ³ Ö   Ö ¿ Ò³µ ´ Ö ÒÓØ × Ü ÐÙ× Ú ÓÖµ
   Ã ¿Ò ´³  µ ¿Ò ³
 ½¼ Ã ¿Ò·Ñ´³ µ ´¿Ò³ ¿Ñ µ
 ½½ Ã ¿ Ò³ ¿Ñ ³        ÓÖ Ñ Ò
 ½¾ Ã ¿Ò´³ µ ¿Ñ´³       µ ¿Ò·Ñ·½³
  Ì × Ñ ÒØ × Ó Ã × Ú Ò Ý Ö Ñ       ´Ï ʵ ÓÒ× ×Ø Ò Ó ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ × Ø
ϸ   ÐÐ Ø × Ø Ó ÛÓÖР׸ Ò   Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ Ê ÓÚ Ö Ï ¸ ÐÐ Ø    ×× Ð ØÝ
Ö Ð Ø ÓÒº Ï ¬Ò ÑÓ Ð ´ × ÓÒ Ö Ñ µ Ó Ã × ØÖ ÔÐ Å ´Ï Ê Î µº Î
  ÒÓØ × Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ñ ÔÔ Ò ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ð × ØÓ ×Ù × Ø× Ó Ï º ÌÖÙØ
 Ò ÑÓ Ð Å ÓÖ ÓÖÑÙÐ Ó Ã Ø ÒÝ ÛÓÖÐ Ü × ¬Ò ´ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø × Ø ×¬ Ð ØÝ
Ö Ð Ø ÓÒ Ã µ × ÓÐÐÓÛ×
       ÅÜ    Ã  Ô  « Ü ¾ Î ´Ôµ
       ÅÜ    à  ¿Ò³ « Ý ¾ Ï Ê´Ü Ýµ Å Ý     à  ³    Ò       ´½º¾µ
       ÅÜ    à  ¾Ò³ « Ý ¾ Ï Ê´Ü Ýµ Å Ý     à    ³    Ò
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ
 Ò × Ù×Ù Ð ÓÖ Ø ÓØ Ö ÓÒÒ Ø Ú ×º ÓÖ ÒÝ Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ Ê¸ Ð Ø Ê´Üµ ÒÓØ Ø
× Ø Ó Ñ × Ó Ü ÙÒ Ö Êº Ì Ø ×¸ ¬Ò ʴܵ Ý Ê´Ü Ýµ º Ì Ò¸ × Ø ×¬ Ð ØÝ
Ó ¿Ò³ Ò ¾Ò ³ Ò Ö ÓÖÑÙÐ Ø × ÓÐÐÓÛ×
   Å Ü Ã ¿Ò³ «      ʴܵ Û Ø   Ò Ò Ý¾    Å Ý Ã ³ ´½º¿µ
   Å Ü Ã ¾Ò ³ «      ʴܵ Û Ø   Ò¸ Ý ¾  ÅÝ Ã³
´Ì ÔÖÓÓ × ÖÓÙØ Ò ºµ ÁØ × ÒÓÛ ×Ý ØÓ × Ø Ø Ø Ù×Ù Ð Ù Ð ØÝ ÓÖ ÓÜ Ò ÑÓÒ
 Ð×Ó ÓÐ ÓÖ ¿Ò Ò ¾Ò¸ º º Û Ú ¿Ò³ ° ¾Ò ³º
   ÓÖÑÙÐ ³ × Ã Ø Ó Ö Ñ¸ º º à ³¸ « ³ ÓÐ × Ò ÐÐ ÛÓÖÐ × Ó ÐÐ Ã Ö Ñ ×º
Ì ÓÖ Ñ ½º¾º¿ Ì Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ Ó Ã × ×ÓÙÒ Ò ÓÑÔÐ Ø ¸ º º ÓÖ ÐÐ ÓÖÑÙÐ
³¸ Û Ú
                Ã ³ «   Ã ³
  ÔÖÓÓ Ò ÓÙÒ Ò ØØÓÖÓ× ¹ ÖÒ      Ò    ÖÓ ½ º
  ÁÒ Ø Ö Ñ Ò Ö Ó Ø × Ô Ô Ö Û ××ÙÑ Ø ÓÖÑÙÐ Ó Ã ØÓ Ò Ò Ø ÓÒ ÒÓÖ¹
Ñ Ð ÓÖÑ Û    Ò Ó Ø Ò Ý ×Ý×Ø Ñ Ø ÐÐÝ ÔÔÐÝ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ú Ð Ò ×
 ÖÓÑ Ð Ø ØÓ Ö Øº
            ´³ µ ° ³
            ´³ µ ° ³
             ³   ° ³
             ³°   ° ´³ µ ´       µ
              ¾Ò ³ ° ¿ Ò ³
              ¿Ò ³ ° ¾ Ò ³

½º¿   ÖÓÑ  Ö    ÑÓ   Ð Ø  × ØÓ ÑÙÐØ ¹ÑÓ    Ð ÐÓ

ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û ÔÖ × ÒØ Ò Û ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÓÖ Ã Ò ÒÚ ×Ø Ø Ø× ÐÓ Ð ÓÙÒ¹
Ø ÖÔ Öغ
    ÓÖÑÙÐ ¿Ò³ Ó Ã × ÒØ ÖÔÖ Ø × Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Û         ×Ù × Ø Ó Ø
  ×× Ð ÛÓÖÐ × Û Ø ÑÓÖ Ø Ò Ò ÛÓÖÐ × × × Ð Ø º ÅÓÖ ÓÒ Ö Ø Ðݸ Ø ÓÖÑÙÐ
¿Ò³ × ØÖÙ Ò ÛÓÖÐ Ü « Ø Ö × × Ø Ó ÛÓÖÐ × ´ ×Ù × Ø Ó Ï µ ×× Ð Ý Ê ÖÓÑ
Ü ÓÒØ Ò Ò ÑÓÖ Ø Ò Ò ÛÓÖÐ × Ò Û    ³ ÓР׺ ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ ¿Ò ³ × ØÖÙ Ò Ü «
Ø Ö × ×Ù × Ø Ó Ø Ö Ò Ó Ê ÖÓÑ Ü Û Ø Ö Ò Ð ØÝ ×ØÖ ØÐÝ Ö Ø Ö Ø Ò Ò ×Ù
Ø Ø ³ × ØÖÙ Ò Ú ÖÝ ÛÓÖÐ Ò Ø × ×Ù × Ø¸ × ´½º¿µº ÁÒ ÓÙÖ ÐØ ÖÒ Ø Ú ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ
Ó Ã Û ÒØÖÓ Ù    Ò Û Ð ×× Ó ÛÓÖÐ × Ï ¸     ÛÓÖÐ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ×Ù × Ø× Ó
  ×× Ð ÛÓÖÐ × Ó Ï º Ì Ø ×¸ Û Ö ÔÖ × ÒØ Ø × Ø Ý × Ò Ø ÛÓÖÐ Ò Ø ×
Ò Û Ð ×× Ó ÛÓÖР׺ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ò×Ø Ó Ú Ò Ù×Ø ÓÒ       ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ Ê¸
 Ö ¸ Û Ú ÓÖ    Ò¾ Á ¼
            Æ   « Ö ÒØ ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ ÊÒº Ì Ö ÓÑ Ò × Ï
 Ò Ø Ö Ö Ò × Ö ×ØÖ Ø ØÓ Ï º ÅÓÖ ÔÖ × Ðݸ ÓÖ ÒÝ Ò¸ ÊÒ Ö Ð Ø × ÛÓÖÐ × Ò Ï
ØÓ Ø Ó× Ð Ñ ÒØ× Ò Ï Û Ö ÔÖ × ÒØ × Ø× ´Ó ÛÓÖÐ × Ò Ï µ Ó Ö Ò Ð ØÝ Ö Ø Ö
Ø Ò Òº Ò ¬Ò ÐÐݸ Ø Ö × Ò Ø ÓÒ Ð × Ò Ø        ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ¸ ÒÓØ
 ÓÖ Ð Ñ ÒØ Ó ³¸ Û Ö Ð Ø × Ø Ò Û Ò Ó ÛÓÖÐ × Ï ØÓ Ø ÛÓÖÐ × Ò Ï         Òº
Ì Ö Ð Ø ÓÒ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ð Ñ ÒØ¹Ó Ö Ð Ø ÓÒ ´×ØÖ ØÐÝ ×Ô Ò Ø ÓÒÚ Ö× Ó
Ø Ð Ñ ÒØ Ó ³ Ö Ð Ø ÓÒµ ØÛ Ò ×Ù × Ø Ó Ï Ò Ø× Ð Ñ ÒØ׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸
 ÓÒ× Ö Ø ÓÖÑÙÐ ¿¿³º ÓÖ Ò ØÓ Ø       ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒ ¿¿ ³ ×
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ
ØÖÙ Ò ÛÓÖÐ Ü « Ø Ö Ö Ø Ð ×Ø ÛÓÖÐ × ØÓ Û Ü × Ê¹Ö Ð Ø º Ì × ¬Ò Ø ÓÒ
 × Ô Ø Ò Ø ¬Ö×Ø Ô ØÙÖ ÐÓÛº Ì × ÓÒ Ô ØÙÖ Ô Ø× ÓÙÖ Ò Û ÐØ ÖÒ Ø Ú
Ú Ûº
           ݽ                   ݽ
        Ê
        Ê   ݾ                   ݾ
     Ü   Ê            Ü Ê¿
        Ê   Ý¿                   Ý¿
           Ý                   Ý
Ì Ö Ð Ø ÓÒ Ê × Ö ÔÐ   Ý Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÓ Ò Û Ö Ð Ø ÓÒ× Ê¿
 Ò º ÁÒ Ø ÔÖÓ ×× Û Ú ÒØÖÓ Ù        Ò Û ÛÓÖÐ Û Û Ð ÐÐ     × Ø ×
Ñ ÒØ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø × Ø Ó ÛÓÖÐ × Ý½¸ ݾ¸ Ý¿ Ò Ý º
  Ì ÐØ ÖÒ Ø Ú × Ñ ÒØ × ÓÖ Ã × Ø      ÓÚ Ö Ø Ö Þ × Ò Û Ö   ÑÓ Ð
ÐÓ Û     Û × Ö ÒÓÛº Ï ÐÐ Ø ×Ý×Ø Ñ Ã º ÁØ × ÒÓÖÑ Ð ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð
ÐÓ ×Ý×Ø Ñ Û Ø Ö    ÑÓ Ð Ø ×º ÁÒ Ø × ÐÓ Ø ÓÔ Ö ØÓÖ× ¿Ò Ö Ö ÔÐ    Ý
 ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ØÛÓ ÓÔ Ö ØÓÖ׺ Ã × ÑÓÖ ÜÔÖ ×× Ú Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ãº Æ Ú ÖØ Ð ×׸
 Ø × × Ñ Ð Ö ÔÖÓÔ ÖØ × × Ã × Û Û ÐÐ × ÓÛ ÐÓÛº
  ÇÙÖ ×Ý×Ø Ñ Ã « Ö× ÖÓÑ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÒØÓ ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ
 Ä ÓÙÒس¸ Ú ÐÓÔ Ý Ò Ö Ø Ðº ½ º ÁÒ Ø Ö ×Ý×Ø Ñ Ø Ö Ö Ò¹ÔÐ ÓÔ Ö ØÓÖ×
 Ò Û Ø × Ñ ÒØ ×
    Å Ü Ò ³½ ³Ò « Ø Ö Ö ×Ø Ò Ø Ý½ ÝÒ ×Ù Ø Ø
                 Šݽ ³½ Ò      Ò Å ÝÒ ³Ò
  Ð ÙÐ × ÓÒ Ø × × Ñ ÒØ ×¸ ÓÛ Ú Ö¸ × Ñ ÒÓØ ØÓ ÑÙ « Ö ÒØ ØÓ Ø Ð ÙÐ
  × ÓÒ Ø ÓÖ Ò Ð × Ñ ÒØ × ÓÖ Ö      ÑÓ Ð Ø ×º ÁÒ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ø Ð ÙÜ
×Ý×Ø Ñ ÓÒ × ØÓ ÒØÖÓ Ù Û ØÒ ×× × ÓÖ Ø ÛÓÖÐ × Ò¸ ÙØ Ø × × Û Ø Û Û ÒØ
ØÓ ÚÓ º
½º¿º½ Ì  ×Ý×Ø Ñ Ã
Ì Ð Ò Ù Ó Ã ×Ø ØÓ ÃÛØ Ø Ö          ÑÓ Ð Ø × ¿Ò Ò ¾Ò Ö ÔÐ  Ý
Ø ×ÝÑ ÓÐ× Ò ¸ Ò ¸ ¿ Ò ¾º ÓÖÑÙÐ Ó Ã      Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑ×
          ÔÕ    ³      Ò ³ ¿³
 × Ò Ë Ø ÓÒ ½º¾ Û ¬Ò Ø Ð ×× Ð ÓÒÒ Ø Ú × Ò Ø Ù×Ù Ð Û Ýº Ì Ù Ð× Ó
 Ò Ò ¿ Ö     Ö Ú Ø × ÓÐÐÓÛ× ÓÖ Ò ¾ ÁƼ ¸ Ò ³ Ö Ú Ø × Ò ³ Ò ¾³
  Ö Ú Ø × ¿ ³º Ì ÒØ Ò Ñ Ò Ò Ó Ò ³ ׸
      ³ × ØÖÙ Ò ×ÓÑ ÛÓÖÐ   ×× Ð Ý Ø Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ ÊÒº
Ì ÒØ Ò Ñ Ò Ò Ó ¿³ ×
      ³ × ØÖÙ Ò ×ÓÑ ÛÓÖÐ   ×× Ð Ý Ø Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ º
Ï ÐÐ Ò Ò Ò Ø ÒÙÑ Ö Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ò ¿ Ò ¾ Ø Ñ Ñ Ö× Ô ÓÔ Ö ØÓÖ׺
Ì Ö Ð Ø ÓÒ× ÊÒ Ò    Ö ¬Ò × × Ø      ÓÚ º Æ Ñ Ðݸ Ï ÓÖÑ× Ø ÓÑ Ò
Ó Ø ÊÒ Ò Ø Ó¹ ÓÑ Ò Ó Ò Ø Ò Û Ð ×× Ó ÛÓÖÐ × Ï ÓÖÑ× Ø Ó¹ ÓÑ Ò
Ó Ø ÊÒ Ò Ø ÓÑ Ò Ó º Ù ÐÐݸ Ø ÒØ Ò Ñ Ò Ò Ó Ò ³ ×
          ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò     Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ  Ø ÄÓ
          ³ × ØÖÙ Ò ÐÐ ÛÓÖÐ ×   ×× Ð Ý ÊÒº
 Ò Ø ÒØ Ò Ñ Ò Ò Ó ¾³ ×
           ³ × ØÖÙ Ò ÐÐ ÛÓÖÐ ×   ×× Ð Ý º
ËÓ¸ Ø ×ÝÒØ Ü Ò ³ ´Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ò ³µ × Ø × ÓÖØ Ò ÓÖ ÊÒ ³ ´Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ ÊÒ ³µ¸
¿³ ´Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ ¾³µ × Ø × ÓÖØ Ò ÓÖ ³ ´Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ ³µº
  ù ÓÖÑÙÐ Ó Ø ÓÖÑ ¿Ò ³ Ò ¾Ò ³ Ò      ÓÖÑÙÐ Ø × Ã ¹ ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ó Ø
ÓÖÑ
                Ò ¾³    Ò  Ò ¿³
Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì ÐÓ Ã × ÑÓÖ ÜÔÖ ×× Ú Ø Ò Ãº ÁØ Ô ÖÑ Ø× Ö ØÖ ÖÝ ÓÑ Ò ¹
Ø ÓÒ× Ó ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÐØ ÖÒ Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ò ×× ØÝ Ò ÔÓ×× Ð ØÝ
ÓÔ Ö ØÓÖ׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ¿ ¾¾³ × Û Ðй ÓÖÑ ÓÖÑÙÐ Ó Ã ¸ ÐØ ÓÙ Ø Ñ Ý
ÒÓØ Ñ ÑÙ × Ò× Ò ÓÙÖ ÒØ Ò × Ñ ÒØ ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó
ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Û    Ú ÒÓ ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ã¸ ÙØ Û   Ú ÒØ Ö ×ع
 Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ À Ö × Ò Ü ÑÔÐ Ó ×Ù     ÓÖÑÙÐ
          ½¼ ´ ÓÓØ  ÐÐ¹Ø  Ѿ ÓÓØ ÐйÔÐ Ý Öµ
ÁØ × Ý× Ø Ø¸ Ø Ö × × Ø Û Ø ÑÓÖ Ø Ò ½¼ Ð Ñ ÒØ× ÓÖ Û Ø ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ
 ÓÓØ  ÐÐ¹Ø Ñ ÓÐ × Ø Ò Ø ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ÓÓØ ÐйÔÐ Ý Ö ÑÙ×Ø ØÖÙ ÓÖ ÐÐ Ø× Ð ¹
Ñ ÒØ׺ ÁÒ Ø × Û Ý Û Ò ×Ø Ò Ù × ØÛ Ò ÒÓØ ÓÒ× Ð Ø Ñ× Û Û ÒØ ÖÔÖ Ø
 × × Ø× Ò ÒÓØ ÓÒ× Ð ÔÐ Ý Ö× Û Û ÒØ ÖÔÖ Ø × Ð Ñ ÒØ׺
  Ï ÒÓÛ Ú À Ð ÖØ Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ã Ò ÒÚ ×Ø Ø Ø× Ö Ø Ö ×Ø
 Ö Ñ ×º
  ¬Ò Ø ÓÒ ½º¿º½ Ì Ü ÓÑ× Ò ÖÙÐ × Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ã Ö
ƽ Ø Ü ÓÑ× Ó ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð ÐÓ Ò ÅÓ Ù× ÈÓÒ Ò×
ƾ Ø Ã¹ Ü ÓÑ× ÓÖ Ò Ò ¾
   Ã Ò ´³   µ ´Ò³ Ò µ        Ã ¾´³    µ ´¾³ ¾ µ
Æ¿ Ø Ò ×× Ø Ø ÓÒ ÖÙÐ × ÓÖ Ò Ò ¾
   Á Ã ³ Ø Ò Ã Ò³           Ã ³ Ø Ò Ã ¾³
Æ Ã ¼ ¿³ Ò ¾³
Æ Ã Ò ¾³ Ò ¿³
Æ Ã Ò³ Ò·½³
Æ Ã Ò · Ñ ¾´³ µ ´ Ò ¾³ Ñ ¾ µ
Æ Ã ´ Ò ¾´³ µ Ñ ¾´³        µµ Ò · Ñ · ½ ¾³
            ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò    Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ  Ø ÄÓ
 ÐØ ÓÙ Ø ÓÜ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ò ØÖ Ø × Ö Ú Ø ÓÒ× Ò Ø ÖÑ× Ó ÑÓÒ
ÓÔ Ö ØÓÖ׸ ÓÖ Ú Ú Ö× ¸ Û Ù× ÓØ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ò ÐÐÓÛ ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ ÓÒÚ Ö× ÓÒ×
   Ò ÓÖØ Û Ø
                 Ò³    °  Ò ³
                 ¾³    °  ¿ ³
  ƽßÆ¿ Ö Ø     × Ü ÓÑ× ÓÖ Ú ÖÝ ÒÓÖÑ Ð ÑÓ Ð ÐÓ º Æ ÔØÙÖ × Ø Ø¸
×ÓÑ Ø Ò ÓÐ × ÓÖ Ú ÖÝ × Ø Ó ÛÓÖÐ × Û Ø ÑÓÖ Ø Ò Þ ÖÓ Ð Ñ ÒØ׸ Ø Ø ×¸ Ø
 ÓÐ × ÓÖ Ú ÖÝ ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ × Ø Ó ÛÓÖР׸ Ø Ò Ø ÓÐ × Ð×Ó ÓÖ ÐÐ × Ø× Û Ø ÑÓÖ Ø Ò
Ò Ð Ñ ÒØ׺ Ì × Ñ Ò׸ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÊÒ    ÓÖ Ò Ö ØÖ ÖÝ × ×Ù Ö Ð Ø ÓÒ Ó Ø
 ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ê¼ º Æ Ò×ÙÖ × Ø Ø ÒÓ × Ø Û Ø ÑÓÖ Ø Ò Ò Ð Ñ ÒØ× × ÑÔØݺ
 ÓÒØÖ ÔÓ× Ø Ú Ú Ö× ÓÒ Ó Æ × Ò · ½ ¾³ Ò ¾³º ÁØ ÔØÙÖ × Ø Ø × Ø× Û Ø ÑÓÖ
Ø Ò Ò · ½ Ð Ñ ÒØ× Ö × Ø× Û Ø ÑÓÖ Ø Ò Ò Ð Ñ ÒØ׺
  Æ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ½¼ Ò × Ø ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø ØÓ ÜÔÐ Òº × Ò Ü ÑÔÐ
×ÙÔÔÓ× Ò ¾ Ò Ñ º ÓÖ Ø × Ú ÐÙ × Æ ×
              ¾´³    µ ´ ¾ ¾³      ¾ µ
Û   × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ
            ´ ¾´³     µ    ¾ ¾³µ    ¾
ÁÒ ÛÓÖ ×¸ Ø Ö Ö ÑÓÖ Ø Ò ¸ × Ý ¸ ÛÓÖÐ × Ò Û Ø ÓÖÑÙÐ ³          × ØÖÙ ¸
 ÙØ Ø × ÒÓØ Ø   × Ø Ø ³ ÓÐ × Ò ÑÓÖ Ø Ò ØÛÓ ÛÓÖÐ × ´ º º ³ × ØÖÙ Ò ÐÐ
 ÙØ ÔÓ×× ÐÝ ØÛÓ ÛÓÖÐ ×µ Ø Ò Ò Ø Ö Ñ Ò Ò Ó ÛÓÖÐ × × ØÖÙ º Ì Ü ÓÑ
× Ý× Ø Ø Ú ÖÝ ´Ò · ѵ¹ Ð Ñ ÒØ × Ø Ò     ÓÑÔÓ× ÒØÓ Ò Ò¹ Ð Ñ ÒØ × Ø Ò Ò
ѹ Ð Ñ ÒØ × Ø¸ ÙØ ÒÓØ ¸ Ø Ü ÓÑ × ×Ð ØÐÝ ×ØÖÓÒ Öº
  Ì ÒØÙ Ø ÓÒ ÙÒ ÖÐÝ Ò Æ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ËÙÔÔÓ× Ø Ö × × Ø ½ Û Ø Ø
Ð ×Ø Ò · ½ Ð Ñ ÒØ× Û Ö ³     ÓÐ × Ò Ø Ö × ÒÓØ Ö × Ø ¾ Û Ø Ø Ð ×Ø Ñ · ½
 Ð Ñ ÒØ× Û Ö ³      ÓР׺ Ë Ò    Ò    ÒÒÓØ ÓÐ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ Ò ÓÒ
ÛÓÖÐ ¸ ½ Ò ¾ ÑÙ×Ø     × Ó Òغ Ì Ù׸ ³ ÓÐ × Ò ½ ¾ Û   × Ó Ö Ò Ð ØÝ Ø
Ð ×Ø Ò · Ñ · ¾º Ì Ö ÓÖ ¸ Ò · Ñ · ½ ¾³ × ØÖÙ º
  ÆÓÛ Û ØÙÖÒ ØÓ Ø × Ñ ÒØ × Ó Ã º Ì Ã¹ Ü ÓÑ× Ò Ò ×× Ø Ø ÓÒ ÖÙÐ × ÐÐÓÛ
Ù× ØÓ Ù× Ø ×Ø Ò Ö ÃÖ Ô × Ñ ÒØ ×º Ï ÓÓ× Ø ÃÖ Ô × Ñ ÒØ × ÓÖ Ø
ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ Ã´Ñµ Û Ö Ñ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׺ ÆÓØ Ø Ø Ã ×
 Ò¬Ò Ø ÐÝ ÙØ ÓÙÒØ ÐÝ Ñ ÒÝ ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׺ à ¹ Ö Ñ × Ö Ð Ø ÓÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ
                  ´Ï ÊÒ    ҾƼ
                         Á  µ
Ï × ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ × Ø Ó ÛÓÖР׺ Ì ÊÒ Ö Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÓÚ Ö Ï ´   × ××Ó Ø
Û Ø ÑÓ Ð ØÝ Ò µ Ò × × Ò Ø Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ï ´ ××Ó Ø Û Ø Ø
ÑÓ Ð ØÝ ¿µº Ì Ö Ð Ø ÓÒ× × Ø × Ý Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Æ ßÆ Ú Ò ÐÓÛº ÑÓ Ð Ó Ã
 × ÓÒ Ö Ñ     × Ô Ö Å ´ Î µ Û Ö Î × ÙÒ Ø ÓÒ Ñ ÔÔ Ò ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð
Ú Ö Ð × ØÓ ×Ù × Ø× Ó Ï º ÌÖÙØ Ò × Ø × Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ö Ñ ÒØ Ó Ã
 × ¬Ò × ÓÖ Ø ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ö Ñ ÒØ Ó Ãº Ë ´½º¾µ Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒº
ÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ × × Ø ×¬ ´ × ØÖÙ ÓÖ ÓÐ ×µ Ò ÛÓÖÐ Ü « Ô Ò Ò ÓÒ Ø× ÓÖÑ Ø
             ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò     Ö     ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ       Ø ÄÓ   ½¼
ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ ×
      ÅÜ   à  Ò³   «   Ø Ö × Ý ×Ù Ø Ø ÊÒ´Ü Ýµ Ò Å Ý Ã ³
      ÅÜ   à  Ò³   «   ÓÖ ÐÐ Ý ×Ù Ø Ø ÊÒ´Ü Ýµ¸ Å Ý Ã ³
      ÅÜ   à  ¿³   «   Ø Ö × Ý ×Ù Ø Ø ´Ü ݵ Ò Å Ý Ã ³
      ÅÜ   à  ¾³   «   ÓÖ ÐÐ Ý ×Ù Ø Ø ´Ü ݵ¸ Å Ý Ã ³
  ÓÖÑÙÐ × Ø ÙØÓÐÓ Ý       ÓÖ ÒÝ Ö Ñ Ø ÓÖÑÙÐ × × Ø ×¬ Ò ÐÐ ¹ ×
ÑÓ Ð׺
  Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ø      Ö Ø Ö ×Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ã ¹ Ö Ñ × Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ
Ø Ü ÓÑ× Æ ßÆ
Æ ¼ ÜÝÞ ´´ÊÒ´Ü Ýµ ´Ý Þµµ Ù ´Ê¼ ´Ü Ùµ Ú ´ ´Ù Úµ Ú Þµµµ
Æ ¼ ÜÝ ´ÊÒ´Ü Ýµ Þ ´Ý Þµµ
Æ ¼ ÜÝ ´ÊÒ·½´Ü ݵ ÊÒ ´Ü ݵµ
Æ ¼ ÜÝ ÊÒ·Ñ ´Ü ݵ      ÙÚ ´ÊÒ ´Ü Ùµ  ´Ù ´Ùµµ
                ÊÑ ´Ü Ú µ  ´Ú ´Úµµµ
                ´ÊÒ´Ü Ùµ ÊÑ ´Ü Úµ ´Ý ´Ùµµ ´Ùµ ´Úµµ
Æ ¼ ÜÝÞ ´ÊÒ´Ü Ýµ ÊÑ ´Ü Þµ Ù ´ ´Ý Ùµ       ´Þ Ùµµ
      Ú ´ÊÒ·Ñ·½ ´Ü Ú µ Û ´ ´Ú Ûµ    ´Ý Ûµ ´Þ Ûµµµµ
 ÓÖ ÒÝ Ò Ñ ¾ ÁƼ º
  Ï ÓÑÔÙØ Ø × ÔÖÓÔ ÖØ × Û Ø ØÓÓи ÐÐ × Ò¾¸ Û        × Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ ¹
Ø ÓÒ Ó Ø ÕÙ ÒØ ¬ Ö Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó     Ý Ò ÇÐ   ½ ¾º ÌÓ Ø × Ò
Û Ù× Ø ×Ø Ò Ö ÃÖ Ô × Ñ ÒØ × × ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÖÙÐ × ÓÖ ØÖ Ò×Ð Ø Ò Ø Ü ÓÑ×
 ÒØÓ ÔÖ Ø ÐÓ º ÁÒ Ø × Ö Ð Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ´Ø × × Ø ×Ø Ò Ö ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ËÌ
Ó Ú Ò ÒØ Ñ ½ ¿¸ ½ µ¸ Ø ÓÖÑÙÐ Ú Ö Ð × ÓÑ ÙÒ Ú Ö× ÐÐÝ ÕÙ ÒØ ¬ ÔÖ ¹
  Ø Ú Ö Ð ×º Ì ÕÙ ÒØ ¬ Ö Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÑÔÙØ × ÓÖ Ø × × ÓÒ ¹ÓÖ Ö
 ÓÖÑÙÐ ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÖÑÙÐ Û Ø ÓÙØ ÔÖ Ø ÕÙ ÒØ ¬ Ö׺ Ì Ø Ñ Ò× ËÌ´Æ µ °
Æ ¼ Ø º Ì × ÔÖÓ ÙÖ Ù Ö ÒØ × ×ÓÙÒ Ò ×× Ó Ø × Ñ ÒØ × Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø
 Ü ÓÑ ×Ý×Ø Ñ¸ º º
                 à ³ Ø Ò Ã ³              ´½º µ
Á ÐÐ Ø × Ö Ñ Ü ÓÑ׳ ´Æ ßÆ µ Û Ö ¬Ö×عÓÖ Ö Ø Ò Ø Ë ÐÕÚ ×Ø Ì ÓÖ Ñ
 Ë ÐÕÚ ×ظ ½ Ú Ò ÒØ Ñ¸ ½ ¿ Ú Ò ÒØ Ñ¸ ½ ÛÓÙÐ Ò×ÙÖ ÓÑÔÐ Ø Ò ××
Ó Ø × Ö Ñ Ð ×× Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø Ü ÓÑ׺ ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Æ ¼ × Ò × ÓÒ ¹ÓÖ Öº
Ì Ö ÓÖ Û Ú ØÓ ÔÖÓÚ ÓÑÔÐ Ø Ò ×× ÜÔÐ ØÐݺ Ï Ó Ø × Ò Ö ØÐÝ ÓÖ ØÖ Ò×¹
Ð Ø Ã ÓÖÑÙÐ    Ý Ù× Ò Ø ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ã Ò Ø ×ÓÙÒ Ò ×× Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ××
Ó Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÒØÓ Ã Û     × ÔÖÓÚ Ò ÐÓÛº Ò Ö Ð ÓÑÔÐ Ø Ò ×× ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ
 ÓÖÑÙÐ × ×Ø ÐÐ ÓÔ Ò¸ ÙØ ÓÖ Ø ÔÙÖÔÓ× Ó ÓÙÖ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ¸ Ø × × ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ ÒÓØ
Ò ×× Öݺ
 ¾
   × Ò  ×  ×× Ð Ú ÏÓÖÐ Ï   Ï ÙÒ Ö
          ØØÔ »»ÛÛÛºÑÔ ¹× ºÑÔ º  » Ù    »×Ø  »Ó Ð  »×  Ò»×  Òº ØÑк
Ì × × ÏÏÏ ÒØ Ö ÓÖ Ø Ú Ø Ò Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ö ÑÓØ Ðݺ Ï ÒÚ Ø Ø Ö           Ö ØÓ Ù× Ø ØÓÓÐ Ò Ú Ö Ý
Ø  ÓÚ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × ÓÖ Æ ßÆ º
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ     ½½
  Ì ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Æ ¼ ×Ø Ø × Ø Ø ÐÐ × Ò Ð ØÓÒ ×Ù × Ø× Ó Ø × Ø Ó
ÛÓÖÐ ×   ×× Ð Ý ÊÒ Ö ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ý ÛÓÖÐ         ×× Ð Ý Ê¼ º Æ ¼
 ×× ÖØ× Ø Ø Ú ÖÝ ÛÓÖÐ     ×× Ð Ý ÊÒ Ð × Ú     ØÓ ÒÓØ Ö ÛÓÖÐ º Ï × Ý ×
Û ÐÝ × Ö Ðº ´Ê Ðи Ö Ð Ø ÓÒ Ê × × ØÓ × Ö Ð ´ÓÖ ØÓØ Ðµ « Ü Ý Ê´Ü Ý µµº Ý
Æ ¼ Ø × Ø ÊÒ Ò¾Æ¼ Ó ÊÒ Ö Ð Ø ÓÒ× ÓÖÑ× Ð Ò Ö ÓÖ Ö Û Ø Ê¼ Ò Ø Ð Ö ×Ø
          Á
 Ð Ñ Òظ × Ò ÓÖ ÒÝ Ñ Ò¸ ÊÑ × ×Ù Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÊÒº
  Ì ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ Æ ¼ Ó Æ ÜÔÖ ×× × ÒØÙ Ø Ú ÐÝ Ø Ø Ú ÖÝ × Ø Ý Û Ø
ÑÓÖ Ø Ò Ò · Ñ Ð Ñ ÒØ× Ò       ÓÑÔÓ× ÒØÓ × Ø Ù Û Ø ÑÓÖ Ø Ò Ò Ð Ñ ÒØ×
 Ò × Ø Ú Û Ø ÑÓÖ Ø Ò Ñ Ð Ñ ÒØ׸ Ò Ý ÔÔ Ò× ØÓ Ú Ü ØÐÝ Ò · Ñ · ½
 Ð Ñ ÒØ× Ø Ò Ù Ò Ú ÓÚ ÖÐ Ô Ò Ø Ð ×Ø ÓÒ Ð Ñ Òغ
  Æ ¼ ÜÔÖ ×× ×¸ × ÐÖ Ý Ñ ÒØ ÓÒ ¸ Ø Ø ÓÖ × Ó ÒØ × Ø× Ø       Ö Ò Ð ØÝ Ó Ø Ö
ÙÒ ÓÒ × Ø ×ÙÑ Ó Ø     Ö Ò Ð Ø × Ó Ø × Ø׺
   ÓÖ   ØØ Ö ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Ó Ø Ö Ñ ÔÖÓÔ ÖØ × Ø × ÐÔ ÙÐ ØÓ Ø Ò Ó Ø
Ú Ö Ð Ý Ò ÊÒ ´Ü ݵ Ò ´Ý Þµ × Ö ÔÖ × ÒØ Ò × Ø ¸ ÊÒ´Ü Ýµ × Ö ÔÖ × ÒØ Ò
Ø ØØ    Ö Ò Ð ØÝ Ó × Ö Ø Ö Ø Ò Ò¸ Ò ´Ý Þµ × Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø Ø Þ × Ò
 Ð Ñ ÒØ Ó º Ì Ò Æ ¼ßÆ ¼ Ö ÔÖ × ÒØ
Æ ¼¼   Þ ´´    Ò Þ¾ µ Þ
Æ ¼¼ Ý ´     Ò     µ
Æ ¼¼   ´    Ò·½      Òµ
Æ ¼¼   ´    Ò·Ñ
         ÍÎ ´ Í Ñ Î Ñµ
             × Ð Ø× ÖÓÑ Í Ò ÖÓÑ Î Ø Ò ´Í µ ¾        ´Í µ ´Î µµ
Æ ¼¼    ´´   Ò     Ñ       µ
       Î ´Î Ò·Ñ·½ Î           µµ
  Ï Ò × ÓÛ Ø Ø Ø ×Ø Ò Ö Ð ×× Ó Ö Ñ × ××Ó Ø Û Ø Ã Ú Ø
 ÜÔ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Ò Ñ ÐÝ Ø Ø ÐÐ ÛÓÖÐ ×       ×× Ð Ý ÊÒ Ú ÑÓÖ Ø Ò Ò ¹
×Ù ××ÓÖ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÒÓÒ¹×Ø Ò Ö Ã ¹ Ö Ñ × Ü ×Ø Û        Ó ÒÓØ Ú Ø × ÒØ Ò
×ØÖÙ ØÙÖ º Ì ÔÖÓ Ð Ñ ×¸ Û ÒÒÓØ Ò ÓÖ Ò À Ð ÖØ ×Ý×Ø Ñ Ø Ø Ê½¹ ×× Ð
ÛÓÖÐ × Ú ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ¹×Ù ××ÓÖº Ì × Ñ Ý          ÔØÙÖ Ý Ò Ü ÓÑ Ð
                 ½ ´ Ô ´¿Ô ¿ Ôµµ
ÓÖ ÖÙÐ × Ñ Ð Ö ØÓ     Ý³× ÖÖ ­ Ü Ú ØÝ ÖÙÐ ´ ÙØ Ø × Ú × ÒÓ Ò Û Ø ÓÖݵ     ݸ
½ ½ º Ë Ð×Ó ÈÖ ÓÖ ½ º Ì ÑÓ Ð Ð Ò Ù Ó Ã Ò Ã × ÒÓØ ÜÔÖ ×× Ú ÒÓÙ
ØÓ Ö Ø Ö Þ Ø × Ð ×× Ó Ö Ñ ×º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Û Ò × ÓÛ Ù× Ò Ò Ò Ù Ø Ú
 Ö ÙÑ ÒØ Ø Ø Û Ò Ú Ö Ò Ê½ ¹×Ù ××ÓÖ × ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ¹×Ù ××ÓÖ¸ Ø Ò ÓÖ ÒÝ
ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö Ò Ú ÖÝ ÊÒ ¹×Ù ××ÓÖ × ÑÓÖ Ø Ò Ò ¹×Ù ××ÓÖ׺ Ì × × ØÓ × Ý¸
Ø Ò Ù Ø ÓÒ ×Ø Ô Ó × Ø ÖÓÙ ¸ ÙØ ÙÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø        × × Ó Ø Ò Ù Ø ÓÒ
 ÒÒÓØ    Ù Ö ÒØ º     Ù× Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ Ã ÒØÓ Ø ÐÓ Ã ×
×ÓÙÒ Ò ÓÑÔÐ Ø ´Û × ÓÛ Ø × ÐÓÛµ¸ Û ÒÓÛ Û Ò Ú Ö ØÖ Ò×Ð Ø Ã¹ ÓÖÑÙÐ
  × ÑÓ Ð Ø Ò Ø × ÑÓ Ð Û Ø Ø ÜÔ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º
  Ï   ÒÓØ ÒÚ ×Ø Ø Ø ÒÓÒ¹×Ø Ò Ö ÑÓ Ð× ÙÖØ Öº ÁØ Ñ Ý ØÙÖÒ ÓÙØ Ø Ø Ø Ý
 Ö Ô¹ÑÓÖÔ Ñ × Ó ×Ø Ò Ö ÑÓ Ð׸ Ò Û           × Ø Ý Ö ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÖÖ Ð Ú ÒØ
   Ù× ÒÓÖÑ Ð ÑÓ Ð ÐÓ × ÒÒÓØ ×Ø Ò Ù × Ô¹ÑÓÖÔ Ñ ×º
             ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ   ½¾
½º¿º¾    ÖÓÑ Ã ØÓ Ã
Æ ÜØ Û ¬Ò ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ñ ÔÔ Ò ÓÖÑÙÐ Ó Ã ÒØÓ ÓÖÑÙÐ Ó Ã º
Ï × ÓÛ Ø Ø Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ × ×ÓÙÒ Ò ÓÑÔÐ Ø º
  ¬Ò Ø ÓÒ ½º¿º¾ Ì ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ¥ Ñ Ô× Ã¹ ÓÖÑÙÐ ÒØÓ Ã ¹ ÓÖÑÙÐ
  ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ×ØÖ ÒØ×
                ¥´Ôµ   Ô
               ¥´ ³µ    ¥´³µ
             ¥´³ µ     ¥´³µ ¥´ µ
              ¥´¿Ò³µ    Ò ¾¥´³µ
              ¥´¾Ò³µ    Ò ¿¥´³µ
Û Ö Ô ÒÓØ × ÒÝ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ð Ò      ÒÓØ × ÒÝ Ò ÖÝ ÐÓ Ð ÓÒÒ Ø Ú
  ¸ ¸ ÓÖ °º
Ì ÓÖ Ñ ½º¿º¿ ´ËÓÙÒ Ò ×× Ó ¥µ Ì ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ¥ ÖÓÑ Ã ÒØÓ Ã × ×ÓÙÒ º
Ì Ø ×¸ ÓÖ ÒÝ ÓÖÑÙÐ ³ Ó Ã
                à ³ Ø Ò Ã ¥´³µº
ÈÖÓÓ º ËÙÔÔÓ× ³ × Ø ÓÖ Ñ Ò Ãº Ï ÔÖÓ       Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ð Ò Ø Ó Ø
ÔÖÓÓ Ó ³ Ò × ÓÛ Ø Ø Ø ÔÖÓÓ × ÕÙ Ò Ó ³ Ò Ã Ø ÖÑ Ò × ÔÖÓÓ × ÕÙ Ò
Ó ¥´³µ Ò Ã º Ï Ö ÓÒ Û × ÓÛ Ø Ø Ø ¥¹ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ× Ó Ø Ü ÓÑ× Ò Ø
ÖÙÐ × Ó Ã Ö Ã ¹Ø ÓÖ Ñ׺
  ¥ Ð Ú × Ø ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ü ÓÑ× Ò ÅÓ Ù× ÈÓÒ Ò× ÙÒ Ò º Ì ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ
Ó Ø Ò ×× Ø Ø ÓÒ ÖÙÐ Æ ×
              Ã ³ ÑÔÐ × Ã ¼ ¿³
Á ³ ÓÐ × Ø Ò¸ Ý Ø Ò ×× Ø Ø ÓÒ ÖÙÐ ÓÖ ¾ Ò ¼ ¸ ¼ ¾³ ÓР׺ ÔÔÐÝ ÑÓ Ù×
ÔÓÒ Ò× Ù× Ò Ø ÓÒØÖ ÔÓ× Ø Ú Ò×Ø Ò Û Ø Ò ¼ Ó Æ Ò Ø ¼ ¿³¿ º
  Ì ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó ¾ × ÓÒØÖ ÔÓ× Ø Ú Ú Ö× ÓÒ Ó Æ º ÁØ Ö Ñ Ò× ØÓ ÔÖÓÚ Ø
ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ× Ó ¿ Ò     Ò   Ö Ú ÖÓÑ Ø Ü ÓÑ× Ó Ã Ù× Ò Ø ÖÙÐ × Ó
à º
   ÓÖ ¿ Û ÔÖÓÚ
          ¥´ ¿µ ¼ ¿´³ µ ´ Ò ¾³ Ò ¾ µ
 × Ø ÓÖ Ñ Ò Ã º ËÙÔÔÓ× ¼ ¿´³ µ Ò Ò ¾³ ÓÐ º ËÙÔÔÓ× ÙÖØ Ö Ò ¾ ¸
 º º Ò ¿ ¸ ÓР׺ ÖÓÑ ¼ ¿´³ µ Û Ò Ö Ý Æ Ò ¾´³ µº Ý Ø Ã¹ Ü ÓÑ
 ÓÖ ¾¸ Ò ´¾³ ¾ µ Û     × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ò ´ ¾    ¾³µ¸ º º Ò ´¿  ¿ ³µº
Í× Ò Ø Ã¹ Ü ÓÑ ÓÖ Ò Û Ò Ö Ò ¿        Ò ¿ ³º ÖÓÑ Ò ¾ ¸ Û    × ÕÙ Ú¹
 Ð ÒØ ØÓ Ò ¿ ¸ Ù× Ò ÅÓ Ù× ÈÓÒ Ò× Û Ø Ò ¿ ³¸ ÓÖ ÕÙ Ú Ð ÒØÐÝ Ò ¾³º Ì ×
 ÓÒØÖ Ø× Ò ¾³º Ì Ù× ¥´ ¿µ × Ö Ú Ð Ò Ã º
   ÓÖ Ä Ø
       ¼ ¿ ´³ µ Ò   ½ ¾³ Ò ¾³ Ñ   ½ ¾          Ѿ
 ¿
   ÓÖÑ ÐÐݸ Ò×Ø  Ó ³ ÓÒ  × ØÓ ÓÒ× Ö ¥´³µº ÙØ ÓÖ Ø ÔÖÓÓ × Ø × Ñ × ÒÓ « Ö Ò º
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ    ½¿
Ì Ò ¥´ µ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ
            ´ Ò · Ñ   ½ ¾´³ µ Ò · Ñ ¾´³ µµ
Ï ÔÖÓÚ Ø × Ò ØÛÓ ×Ø Ô׺ Ö×ظ Û ÔÖÓÚ         Ò · Ñ   ½ ¾´³ µº ËÙÔÔÓ×
 ÓР׺ ÁØ ×ÙÆ × ØÓ × ÓÛ
                  Ò   ½ ¾´³   µ             ´½º µ
 ÖÓÑ Ò   ½ ¾´³     µ¸ ÓÖ ÕÙ Ú Ð ÒØÐÝ Ò   ½ ¾´´³ µ      µ¸ Ò Ñ   ½ ¾ ¸ ÓÖ
 ÕÙ Ú Ð ÒØÐÝ Ñ   ½ ¾´´³ µ µ¸ Ù× Ò Æ Û Ò Ö Ò · Ñ   ½ ¾´³ µº
   ÓÖ ÔÖÓÚ Ò Ø Ø ´½º µ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Û ÔÖÓ       Ý ÓÒØÖ Ø ÓÒº ËÙÔÔÓ× Ø Ø
  Ò   ½ ¾´³    µ¸ º º Ò   ½ ¿´ ³ µ ÓР׺ ÖÓÑ ¼ ¿ ´³ µ Ù× Ò Æ Û Ø
 Ò   ½ ¾ ´³ µ Ë Ò ¸ Ò Ò Ö Ð¸ Ò ÒÝ ÒÓÖÑ Ð ÑÓ Ð ÐÓ ¾ ´ Ò ¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸
 Ò   ½ µ ×ØÖ ÙØ × ÓÚ Ö ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ¸ Û Ó Ø Ò
              Ò   ½ ´¿´ ³ µ ¾´ ³       µµ         ´½º µ
Ì Ã¹ Ü ÓÑ ÓÖ ¾ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ´¾³ ¿ µ ¿´³ µº Ì Ù× ´½º µ × ÕÙ Ú Ð ÒØ
ØÓ Ò   ½ ´¿´´ ³ µ ´ ³        µµµº Ì × Ò ØÙÖÒ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ò   ½ ¿ ³º Ì Ù×
  Ò   ½ ¾³ Û    ÓÒØÖ Ø× Ò   ½ ¾³º
  Æ Üظ Û ÔÖÓÚ       Ò · Ñ ¾´³ µº ËÙÔÔÓ×      ÓР׺ Ì Ò¸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸
  Ò ¾³ Ò    Ñ ¾ ÓÐ ¸ Ò      Ò · Ñ ¾´³ µ × Ö Ú Ð Ý ´Ø ÓÒØÖ ÔÓ¹
× Ø ÓÒ Ó µ Æ º Ì Ö ÓÖ ¸ ¥´ µ × Ø ÓÖ Ñ Ò Ã º                    ¾
   ÓÖ ÔÖÓÚ Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ×× × Ñ ÒØ ÔÖÓÓ ×ÙÆ ×º Ï ÔÖÓÚ ´ Ò Ø Ò ÜØ Ø
Ø ÓÖ Ñµ Ø Ø ÓÖ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÖÑÙÐ ¥´³µ Û         × ØÖÙ Ò ÐÐ Ã ¹ Ö Ñ ×¸ ³ × ØÖÙ
 Ò ÐРù Ö Ñ ×º Á ¥´³µ × ÔÖÓÚ Ð Ò Ã Ø Ò Ø ×ÓÙÒ Ò ×× Ó Ø Ã ¹× Ñ ÒØ ×
 Ù Ö ÒØ × Ø Ø ¥´³µ × ØÖÙ Ò ÐÐ Ã ¹ Ö Ñ ×¸ Ø Ò ³ × ØÖÙ Ò ÐРù Ö Ñ × Ò Ø Ò
 Ø × ÔÖÓÚ Ð Ò Ã ´ Ý Ø ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ãµº
Ì ÓÖ Ñ ½º¿º ÓÖ ÒÝ ÓÖÑÙÐ ³ Ó Ã¸
                  à ¥´³µ Ø Ò Ã ³º
ÈÖÓÓ º ÇÙÖ ×ØÖ Ø Ý × Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ËÙÔÔÓ× Ã ¥´³µº ´ µ ÓÖ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ã¹ Ö Ñ
  Û ÓÒ×ØÖÙ Ø Ã ¹ Ö Ñ ¼ º ¥´³µ × Ú Ð Ò Ø × Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ñ ¼ º Ì Ò Û
× ÓÛ¸ ´ µ ³ × Ú Ð Ò º
  ´ µ Ì ÒÝ Ã¹ Ö Ñ       ´Ï ʵº Ï ÓÒ×ØÖÙ Ø Ã ¹ Ö Ñ ¼ × Ò ÜØ Ò× ÓÒ
ÓØ ÖÑ      × ÓÐÐÓÛ׺ ÓÖ ÒÝ ÛÓÖÐ Ü ¾ Ï Ð Ø Ê´Üµ Ø Ê¹ Ñ Ó Üº ÓÖ ÒÝ
¬Ò Ø ×Ù × Ø Ó Ê´Üµ Û Ø        Ò · ½ ÓÖ Ò ÒÓÒ¹Ò Ø Ú ÒØ Ö¸ Û        ×
Ò Û ÛÓÖÐ ØÓ º Ï ÐÐ       × Ø¹ÛÓÖÐ ³º ÆÓØ ¸ Ú ÖÝ × ÒÓÒ¹ ÑÔØݺ Ï ¬Ò Ú ÖÝ
Ö Ð Ø ÓÒ ÊÑ ÓÖ Ñ Ò ØÓ ÓÒØ Ò Ø Ô Ö ´Ü µ¸ Ò ¸ Û ¬Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÓ
 ÓÒØ Ò ÐÐ Ô Ö× ´ Þµ ÓÖ Þ ¾ º ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Û ××ÙÑ Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ÊÒ Ò          Ö
Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø Ö Ð Ø ÓÒ× × Ø × Ý Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ׺ ÆÓÛ¸ ¬Ò       ¼ ØÓ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð
×ØÖÙ ØÙÖ
                  ´Ï ¼ ÊÒ Ò¾Æ¼ µ
                        Á
Û Ø Ï ¼ Ò Ø × Ø Ó ÛÓÖÐ × Ó ¼ Ø Ø Ò ÐÙ × Ø × Ø Ó ÛÓÖÐ × Ï Ó          Ò ÐÐ
× Ø¹ÛÓÖÐ × º ÆÓØ ¸ Ø × Ø¹ÛÓÖÐ × Ú ÒÓ ÊÒ¹×Ù ××ÓÖ× Ò Ø ÛÓÖÐ × Ò Ï Ú
ÒÓ ¹×Ù ××ÓÖ׺ Ï × ÓÛ Ø Ø ¼ × Ö Ñ ÓÖ Ã Ý × ÓÛ Ò Ø Ø ¼ × Ø ×¬ × Ø
ÔÖÓÔ ÖØ × Æ ¼ßÆ ¼º
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò    Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ   Ø ÄÓ    ½
  Ƽ  Á ÊÒ ´Ü ݵ ´Ý Þµ ÓÐ × Ø Ò Ý ÑÙ×Ø   × Ø¹ÛÓÖÐ Û Ø Ý Ò Ò Þ ¾ ݺ
 ÓÖ Ù   Þ Û Ó Ø Ò Ê¼ ´Ü Ùµ Ú ´ ´Ù Ú µ Ú Þ µº
  Ƽ  Á ÊÒ´Ü Ýµ Ø Ò Ý × ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ × Ø¹ÛÓÖÐ ¸ º º Þ ´Ý Þµ × ØÖÙ º
  Ƽ  Á ÊÒ·½ ´Ü ݵ Ø Ò Ý × × Ø¹ÛÓÖÐ Û Ø Ý Ò · ½ Ò¸ º º ÊÒ ´Ü ݵ ÓÐ × ×
Û Ðк
  Ê  ÐÐ Æ  ¼

  ÜÝ ÊÒ·Ñ ´Ü Ý µ    ÙÚ ´ÊÒ ´Ü Ùµ ´Ù ´Ùµµ
               ÊÑ ´Ü Ú µ ´Ú ´Úµµµ
               ´ÊÒ´Ü Ùµ ÊÑ ´Ü Úµ ´Ý ´Ùµµ     ´Ùµ ´Úµµ
ÊÒ·Ñ ´Ü Ý µ Ñ Ò× Ø Ø Ý × × Ø¹ÛÓÖÐ Û Ø Ý Ò · Ѻ Ï ×Ø Ò Ù × ØÛÓ × ×º
    × ½ Ý Ò · Ñ · ½º Ä Ø Ò       ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ× Ñ ÔÔ Ò ÛÓÖÐ × ØÓ ÛÓÖР׺
Á Ø Ö × Ø Ð ×Ø ÓÒ ÊÒ ¹ ×× Ð × Ø¹ÛÓÖÐ Ù Û Ø Ù Ò Ò        Ó × ÒÓØ Ñ Ô Ù
ØÓ ÓÒ Ó Ø× Ð Ñ ÒØ× ´ ´Ù ´Ùµµµ ÓÖ Ø Ö × Ø Ð ×Ø ÓÒ ÊÑ ¹ ×× Ð × Ø¹ÛÓÖÐ Ú
ÛØ Ú Ò Ò       Ó × ÒÓØ Ñ Ô Ú ØÓ ÓÒ Ó Ø× Ð Ñ ÒØ× ´ ´Ú ´Úµµµ Ø Ò Û Ò
  ÓÓ× Ø × Ù ÓÖ Ú¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ò Ø ÑÔÐ Ø ÓÒ
         ´ÊÒ´Ü Ùµ ´Ù ´Ùµµ ÊÑ ´Ü Úµ ´Ú ´Úµµµ            ´½º µ
         ´ÊÒ´Ü Ùµ ÊÑ´Ü Úµ ´Ý ´Ùµµ ´Ùµ ´Úµµ
 × ØÖÙ   Ù× Ø ÔÖ Ñ ×× × Ð× º
  ÆÓÛ ××ÙÑ ¸    ÓÓ× × ÓÖ Ú ÖÝ × Ø¹ÛÓÖÐ Ù Û Ø Ù Ò ×ÓÑ Ð Ñ ÒØ ´Ùµ ¾
Ù Ò     ÓÓ× × ÓÖ Ú ÖÝ × Ø¹ÛÓÖÐ Ú Û Ø Ú Ñ ×ÓÑ Ð Ñ ÒØ ´Úµ ¾ Úº Ì
  Ý Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÔÖÓÓ × Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ × Ø Û Ø Ò · Ñ · ½ Ð Ñ ÒØ× Ú ÖÝ
  ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÒØÓ × Ø Ù Û Ø Ò · ½ Ð Ñ ÒØ× Ò × Ø Ú Û Ø Ñ · ½ Ð Ñ ÒØ×
ÓÚ ÖÐ Ô× Ò Ø Ð ×Ø ÓÒ Ð Ñ Òغ Ì Ù׸ Ø × ØÙ Ø ÓÒ × × Ô Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò
¬ ÙÖ º

                   Ù       Þ½
             ÊÒ
           Ü  ÊÒ·Ñ    Ý       ÞÒ·½

             ÊÑ
                   Ú       ÞÒ·Ñ·½
 ÓÖ ¬Ò Ò Ø Ö Ø Ù Ò Ú Û ÓÐÐÓÛ Ø × ÔÖÓ ÙÖ Û ×Ø ÖØ Ý ÓÓ× Ò ×Ù × Ø
Ù½ Ý Û Ø Ò · ½ Ð Ñ ÒØ׺ ËÙÔÔÓ× ´Ù½ µ ܽ º Á Ø Ö × ×Ù × Ø Ú Ý Û Ø
 Ú Ñ Ò ´Ú µ ܽ Û Ö ÓÒ º ËÙÔÔÓ× ÓÖ ÒÓ ×Ù ×Ù × Ø Û Ú ´Ú µ ܽ º
ܽ × Ñ Ö   × ÒÓØ Ò Ñ Ó ³º ÆÓÛ Û ÓÓ× ÒÓØ Ö Ò · ½¹ Ð Ñ ÒØ ×Ù × Ø Ù¾
Ó ÝÛ    Ó × ÒÓØ ÓÒØ Ò Ü½ º ËÙÔÔÓ× ´Ù¾ µ ܾ º Ò¸ ÓÖ ×ÓÑ ×Ù × Ø Ú Û Ø
 Ú Ñ Û ¬Ò ´Ú µ ܾ Û Ö ÓÒ º Á ÒÓظ Û Ñ Ö Ü¾ × ÒÓØ Ò Ñ Ó ³º Ï
 ÓÒØ ÒÙ ÙÒØ Ð Û Ú ÓÙÒ ×Ù Ø Ð Ù Ò Ú¸ ÓÖ ÙÒØ Ð Ü ØÐÝ Ò · ½ ÛÓÖÐ × Ö Ñ Ò
Û    Ö ÒÓØ Ñ Ö ÒÓØ Ò Ñ Ó ³º ÁÒ Ø Ð ØØ Ö × Û ÓÓ× Ø × × Ø ÓÖ Ùº
ËÙÔÔÓ× ´Ùµ ܺ Ì Ú Ý Ò Ù Ü º Ú Ñ · ½ Ò ´Úµ Þ ÓÖ ÐÐ Þ ¾ Ý Ò Ùº
          ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ   Ø ÄÓ    ½
Ë Ò ÑÙ×Ø × Ð Ø ×ÓÑ Ð Ñ ÒØ Ò Ú¸ ´Úµ Ü × Ø ÓÒÐÝ Ó º Ì Ù׸ ×Ù Ø Ð Ù
 Ò Ú Ü ×Ø Ø Ø × Ø × Ý ´½º µº
    × ¾ Ý Ò · Ñ · ½º Ì ÒÝ ×Ù × Ø Ý¼ Ý Û Ø Ý¼ Ò · Ñ · ½º Ý × ½¸
Û Ò ¬Ò ÓÖ ÒÝ Ò ×Ù × Ø× Ù Ý¼ Ò Ú Ý¼ Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ ´½º µº ÙØ
Ø × Ö Ð×Ó ×Ù × Ø× Ó Ý Ò Ø Ö ÓÖ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÐ × × Û Ðк
  Æ ¼ Ì × ÔÖÓÔ ÖØÝ ÜÔÖ ×× × Ø Ø Ø ÙÒ ÓÒ Ó ØÛÓ × Ó ÒØ × Ø× Ó Ö Ò Ð ØÝ Ò
 Ò Ñ × × Ø Û Ø Ö Ò Ð ØÝ Ò · Ñ · ½¸ Ò Ø × × ØÖÙ Ò ¼º
  Ï Ú ÔÖÓÚ ¼ × Ö Ñ ÓÖ Ã º
  ´ µ Ä Ø Å ´ ε      ÒÝ ÑÓ Ð × ÓÒ Û Ø Î Ò Ö ØÖ ÖÝ Ú ÐÙ Ø ÓÒº
  ¬Ò Å  ¼ ØÓ Ø ÑÓ Ð ´ ¼ Î µº ´Ç × ÖÚ Ø Ø Î ´Ôµ Ó × ÒÓظ Ò Ò  ÒÓØ ÓÒØ Ò
× Ø¹ÛÓÖР׺µ ´ µ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ
             ż Ü Ã ¥´³µ « Å Ü Ã ³             ´½º µ
Û Ö Ü × ÒÝ ÛÓÖÐ Ò Ï º Ï ÔÖÓÚ ´½º µ Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ³º Ì
  × × Ò Û ³ × ÒÝ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ð × ØÖ Ú Ðº Ì Ò Ù Ø Ú ×Ø Ô ÓÖ Ø
ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð ÓÒÒ Ø Ú × Ó × Ø ÖÓÙ    × Ðݺ Ï ÓÒ× Ö Ø  × ³ × Ó Ø ÓÖÑ
¿Ò º ´Ì × ÓÖ ³ Ó Ø ÓÖÑ ¾Ò × Ù Ðºµ Ì Ò Ù Ø Ú ÝÔÓØ × × ×
            ż Ü Ã ¥´ µ « Å Ü Ã
ËÙÔÔÓ× Å¼ Ü Ã ¥´¿Ò µ¸ º º Ò ¾ × ØÖÙ Ø Ü Ò Å¼º Ì Ò¸ ÊÒ´Ü µ Ò ¼
 ÓÖ ×ÓÑ × Ø    ʴܵ Û Ø Ò · ½ Ð Ñ ÒØ× Ò ÓÖ ÐÐ Þ ¾ Û Ú Å¼ Þ Ã
 Ò Ý Ø Ò Ù Ø Ú ÝÔÓØ × × Å Þ Ã º Ì Ö Ö Ø Ð ×Ø Ò ×Ù Þ¸ Ø Ö ÓÖ ¸
Å Ü Ã ¿Ò º
   ÓÒÚ Ö× Ðݸ ×ÙÔÔÓ× Å Ü Ã ¿Ò º Ì × Ñ Ò× Ø ÛÓÖÐ Ü × ÑÓÖ Ø Ò Ò
×Ù ××ÓÖ× Ý Ê Ò ÐÐ Ó Û      × ØÖÙ º ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ × Ø Û Ø Ö Ò Ð ØÝ Ò · ½
 Ü ×Ø× Ø Ø ÓÒØ Ò× Ê¹×Ù ××ÓÖ× Ý Ó Ü Ò Ò ÐРݸ × ØÖÙ º Ì × ÑÔР׸ Ò ¼ ¸ Ü
 Ò   Ö ÓÒÒ Ø Ý ÊÒ Ò × ÓÒÒ Ø ØÓ ÐÐ Ø× Ð Ñ ÒØ× Ý º Ì Ù׸ Ò ¾
 × ØÖÙ Ò Üº
  Ì × ÓÑÔÐ Ø × Ø ÔÖÓÓ º                         ¾
 × ÓÖÓÐÐ Ö × Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ø ÓÖ Ñ׺
Ì ÓÖ Ñ ½º¿º ´ ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó ¥µ Ì ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ¥ ÖÓÑ Ã ÒØÓ Ã × Óѹ
ÔÐ Ø º Ì Ø ×¸ ÓÖ ÒÝ ÓÖÑÙÐ ³ Ó Ã¸
                 à ¥´³µ Ø Ò Ã ³º
ÈÖÓÓ º ËÙÔÔÓ× ¥´³µ × Ø ÓÖ Ñ Ò Ã ¸ º º à ¥´³µº Ì Ò¸ × Ò Ã × ×ÓÙÒ ´½º µ¸
  à ¥´³µº Ý Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ø ÓÖ Ñ Ã ³º Ã × ×ÓÙÒ Ò ÓÑÔÐ Ø ´Ì ÓÖ Ñ ½º¾º¿µº
Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ã ³º                         ¾
  ÆÓÛ¸ Û Ò × ÓÛ Ø ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ø × Ñ ÒØ × Ó Ã Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø×
 Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ ÓÖ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÖÑÙÐ º
Ì ÓÖ Ñ ½º¿º ´Ê Ð Ø Ú ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ã µ ÓÖ ÒÝ Ã ÓÖÑÙÐ ³
                à ¥´³µ Ø Ò Ã ¥´³µº
ÈÖÓÓ º Á ¥´³µ ÓÐ × Ò ÐÐ Ã ¹ Ö Ñ × Ø Ò ³ ÓÐ × Ò ÐРù Ö Ñ × ´ Ý Ì ÓÖ Ñ ½º¿º µ¸
Ø Ò ³ × ÔÖÓÚ Ð Ò Ã ´ Ý Ø ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ã¸ Ì ÓÖ Ñ ½º¾º¿µ¸ Ò Ø Ò ¥´³µ
 × ÔÖÓÚ Ð Ò Ã ´ Ý Ø ×ÓÙÒ Ò ×× Ó Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ¸ Ì ÓÖ Ñ ½º¿º¿µº       ¾
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ    ½
½º   ÖÓÑ ÑÙÐØ ¹ÑÓ     Ð ÐÓ   ØÓ ÔÖ    Ø  ÐÓ

Ï Ñ Ø Ñ Ò Ú Ð Ð ¬Ö×عÓÖ Ö Ø ÓÖ Ñ ÔÖÓÚ Ò Ñ Ø Ó × ÓÖ Ö ×ÓÒ Ò Û Ø
 Ö    ÑÓ Ð ÜÔÖ ×× ÓÒ׺ ÁÒ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× × Ø ÓÒ Û Ú Ñ        Ø ÐÓ Ã Ò
Ø ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ Ã º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ ÓÒ Ó Ø Ü ÓÑ׸ Ò Ñ ÐÝ Æ ¸ × ÒÓØ ¬Ö×ع
ÓÖ Ö ¬Ò Ð Ò Ø ×Ø Ò Ö ÃÖ Ô × Ñ ÒØ ×º ÁØ× Ö Ð Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Æ ¼ ×
× ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ º ËÓ¸ Ò×Ø Ó Ù× Ò Ø ×Ø Ò Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Û Ù×
Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ × ÔÖÓÔÓ× Ò Ç Ð     Ò Ë Ñ Ø ½ ÓÖ ÒÓÒ¹¬Ö×عÓÖ Ö
 Ü ÓÑ× Ð Å Ã Ò× Ý³× Ü ÓѺ
  Ì ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Û × ÔÖÓÔÓ× Ý Ú Ö ÓÙ× ÙØ ÓÖ׸ ÓÖ Ü ÑÔÐ
ÇÐ     ½ ¸ ½ ½¸ Ö Ò × Ð ÖÖÓ Ò À ÖÞ ½ ¸ À ÖÞ ½ ¸ Ù«Ö Ý Ò
 Ò Ð ÖØ ½ ¾ Ò ÑÓÚ ½ º ÁØ ÜÔÐÓ Ø× Ø        Ø Ø Ø Ú ÖÝ Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ Ò
    ÓÑÔÓ× ÒØÓ × Ø Ê Ó ÙÒ Ø ÓÒ׸ ÐÐ        ×× Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÒÝ ´ÒÓÒ¹
 ÑÔØݵ Ö Ð Ø ÓÒ Ê × ¬Ò Ý
               Ê´Ü Ý µ ° ­ ¾ Ê Ý ­ ´Üµ
ÁÒ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Û ÕÙ ÒØ Ý ÓÚ Ö Ø      ×× Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò×Ø Ó
ÛÓÖР׺ ÓÖ ÑÓ Ð Ø × Ø ÖÑ Ò Ý × Ö Ð ´ º º ØÓØ Ðµ       ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ׸ Ø Ø
 ׸ ÓÖ ÑÓ Ð Ø × × Ø × Ý Ò Ø ¹ Ü ÓÑ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÖÙÐ × ÓÖ ÑÓ Ð
 ÓÖÑÙÐ Ö
              ´ Ê Üµ    ­ Ê ´ ´­ ܵµ
              ´ Ê Üµ ­ Ê ´ ´­ ܵµ
Ì Ø Ö Ø ÐÓ × Ñ Òݹ×ÓÖØ ÔÖ Ø ÐÓ ¸ Ò Û             Ê × Ø  ×ÓÖØ ÓÖ ¹
  ×× Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ× ¬Ò Ò Ê Ò Ø ×ÝÑ ÓÐ × ÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÑ ÓÐ ÓÖ Ø ÔÔÐݳ
 ÙÒ Ø ÓÒ ´Ø × Ñ Ò׸ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÙÒ Ø ÓÒ ØÓ Ü¸ º º ´Üµ¸ × Ò Ó          Ý
 ´ ܵµº ÓÖ ÑÓ Ð Ø × Ø ÖÑ Ò Ý ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× Ø Ø Ö ÒÓØ × Ö Ð Ø × Ø
Ó    ×× Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ× Ê ÓÒØ Ò× Ô ÖØ Ð ÙÒ Ø ÓÒ׺ ÓÖ Ò Ðݸ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð
ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó ÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ ÑÙ×Ø ÓÑÔ Ò× Ø ÓÖ Ô ÖØ Ð ØÝ Ý Ò ÜØÖ ÓÒ Ø ÓÒ
 ÒÚÓÐÚ Ò ÔÖ Ø Ê º ÓÖ ÒÓÒ¹× Ö Ð ÑÓ Ð Ø × × ¬Ò Ý
     Ê ´Üµ  ­ Ê ´ ´­ ܵµ Ò        Ê ´Üµ   ­ Ê ´ ´­ ܵµº
Ì Ø ÖÑ Ê´Üµ × Ñ ÒØ ØÓ ÔØÙÖ Ø Ø Ü × ÒÓØ          ¹ Ò Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Êº
  Ï ÒÓÛ Ú Ø ÓÖÑ Ð ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ¥ ÓÖ ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð
ÐÓ × Ó Û Ã´Ñµ × Ø Û ×غ ¥ × ÙÒ Ø ÓÒ Ñ ÔÔ Ò ÓÖÑÙÐ Ó Ã´Ñµ ØÓ
 ÓÖÑÙÐ Ó Ñ Òݹ×ÓÖØ ÔÖ Ø ÐÓ ÈÄÅ ´Û Ø ÔÖ Ø Ú Ö Ð ×µ Û Ø
× Ò ØÙÖ ×Ô ¬ Ý
  ´ µ ×ÓÖØ ×ÝÑ ÓÐ× ´ ÓÖ Ø ÓØØÓÑ ×ÓÖص¸ Ï ´ ÓÖ Ø ÛÓÖÐ ×ÓÖص Ò Ï º
  ´ µ ×ÓÖØ Ð Ö Ø ÓÒ× Ï Ú Ï Ò Ú Ï º
 ´ µ ×ÓÖØ ×ÝÑ ÓÐ× Ê ÓÖ Ú ÖÝ ÑÓ Ð ØÝ Ê
 ´ Úµ Ò ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÑ ÓÐ       ÐÖ Ý   Ê¢Ï     Ï ÓÖ ÐÐ Ê º
  ´Úµ ÔÖ Ø ×ÝÑ ÓÐ× Ê ÓÖ Ú ÖÝ ÑÓ Ð ØÝ Ê ´ × × ÓÖØ ÓÖ          ¹ Ò ¸ ÓÖ Ò
    ÓÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ¸ Ҵܵ Ñ Ò× Ø × Ø¹ÛÓÖÐ Ü Ó × ÒÓØ Ö ÔÖ × ÒØ ÑÓÖ Ø Ò Ò
     Ð Ñ ÒØ×µ Ò
 ´Ú µ ÓÖ    ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ð Ô Ø Ö × ÙÒ ÖÝ ÔÖ Ø ×ÝÑ ÓÐ Ô ´Û ÔÙÖ¹
    ÔÓ× ÐÝ Ù× Ø × Ñ ×ÝÑ ÓÐ×µº
Ì × × Ò ØÙÖ ¬Ò × Ñ Òݹ×ÓÖØ ÔÖ Ø ÐÓ Û Ö Ö ØÓ × ÈÄÅ º
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö     ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ    ½
 ¬Ò Ø ÓÒ ½º º½ ´Ì   ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒµ Ä Ø         ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ø ×
ØÛÓ Ö ÙÑ ÒØ× ÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ Ò       ÛÓÖÐ Ø Öѳ Û       Ö Ñ ÔÔ ØÓ ÓÖÑÙÐ
 Ò ÈÄÅ º × ¬Ò Ò Ù Ø Ú ÐÝ Ý
        ´Ô Ûµ    Ô´Ûµ   ÓÖ Ô ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ð
        ´ Ê Üµ     Ê ´Üµ  ­ Ê ´ ´­ ܵµ
        ´ Ê Üµ     Ê ´Üµ ­ Ê ´ ´­ ܵµ
 Ò ÓÖ Ø ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð ÓÒÒ Ø Ú × × ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ѻ
  Ì ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÓÖ ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ ³ Û Ø ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ð ×
Ô½  ÔÒ × ¬Ò Ý
           ¥ ´³µ    Ô½    ÔÒ Û Ï    ´³ Ûµ
 ÓÖ À Ð ÖØ ÖÙÐ Ó Ø   ÓÖÑ ÖÓÑ ³½ Ò        Ò ³Ò Ò Ö ³³
            ¥ ´³½µ      ¥ ´³Òµ ¥ ´³µ
× Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒº ¥ Ñ Ô× × Ø ¨ Ó À Ð ÖØ Ü ÓÑ× Ò ÖÙÐ × ØÓ Ø
ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ñ Ö×
               ¥ ´¨µ       ¥ ´³µ
                     ³¾¨

¥ × ÐÐ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒº
 ÓÖ × Ö Ð ÑÓ Ð Ø × Ø   Ê ´Üµ  Ô ÖØ Ó Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ò    Ò ÓÑ ØØ º
   × Û Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ¸ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø À Ð ÖØ Ü¹
 ÓÑ× Ý Ð × × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ Û Ø ÙÒ Ú Ö× ÐÐÝ ÕÙ ÒØ ¬ ÔÖ Ø Ú Ö Ð ×º Ì ×
ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ × ×ÓÙÒ ¸ º º Û Ø Ú Ö Ò ÔÖÓÚ ÖÓÑ Ø Ü ÓÑ׸ ÓÐ × Ò Ø ÑÓ ¹
 Ð× Ó Ø × × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ º Á Ø × × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ
¬Ö×عÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø Ë ÐÕÚ ×Ø Ø ÓÖ Ñ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ø
ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð ØÓ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ´Û   × ×ݵ Ù Ö¹
 ÒØ × ÓÑÔÐ Ø Ò ×׺ Á Ø × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ Ö ÒÓØ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ¬Ö×عÓÖ Ö
 ÓÖÑÙÐ Ø Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ×× × ×Ø ÐÐ Ò ÓÔ Ò ÔÖÓ Ð Ñº ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø × × Ø   ×
 ÓÖ Ã º
  ÇÐ    Ò Ë Ñ Ø ½ ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ð Ø Ú Þ ×ÓÙÒ Ò ×× Ò ÓÑÔÐ Ø ¹
Ò ×× Ö ×ÙÐØ ÓÖ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ¥ º
Ì ÓÖ Ñ ½º º¾ ´Ê Ð Ø Ú ×ÓÙÒ Ò ×× Ò        ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ø    ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×¹
Ð Ø ÓÒµ Ä Ø ¨   Ø ÓÒ Ð À Ð ÖØ Ü ÓÑ×  Ò ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ð ÐÓ Ã´Ñµ Ò
³ ÒÝ ÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ º Á Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð × ÓÒ  ¹ÓÖ Ö ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó ¨ × ÓÑÔÐ Ø Ø Ò
  ³ × ¨¹Ø ÓÖ Ñ « ¥ ´¨µ ¥ ´³µ     × ÔÖ Ø ÐÓ Ø ÓÖ Ñ Ò ÈÄÅ º
  Ì Ö ×ÙÐØ Ó Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ý ¥ × Ò Ò Ö Ð ÒÓØ ¬Ö×عÓÖ Ö ÜÔÖ ×× ÓÒº Ì
ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ × Ù× ÙÐ ÓÒÐÝ Ø Ü ÓÑ× Ò ¥ ´¨µ Ò       ×Ö   Ý × Ø ¨¼ Ó
¬Ö×عÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ º Á ¥ ´¨µ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ×Ù × Ø ¨  ¼ Ø ÑÔÐ Ø ÓÒ

                 ¥ ´¨µ ¥ ´³µ
          ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ   Ø ÄÓ    ½
 Ò  ÔÖÓÚ  Ý Ö ÙØ Ò Ø    ÓÖÑÙÐ
                  ¨¼ ¥ ´³µ
¥ ´³µ × ÑÓÒ × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ Û Ø ÓÒÐÝ × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÙÒ Ú Ö× Ð ÕÙ ÒØ ¹
¬ Ö× Ó ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ð ×º ÁÒ Ø Ò Ø ÓÒ ÒÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ó Ø× Ò Ø ÓÒ ¥ ´³µ
ÓÒÐÝ Ü ×Ø ÒØ ÐÐÝ ÕÙ ÒØ ¬ × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ð × Ó ÙÖ Ò Ø × Ö
ØÖ Ø × ÓÖ Ò ÖÝ ¬Ö×عÓÖ Ö ÔÖ Ø ×º Ì Ö ÓÖ ¸ ¨¼ ¥ ´³µ Ò ÔÖÓÚ Û Ø
Ø ×Ø Ò Ö ¬Ö×عÓÖ Ö ÔÖÓ ÙÖ ×º
  ÆÓØ Ú ÖÝ Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ ¨ × Ò ÕÙ Ú Ð ÒØ ¬Ö×عÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒº Ì  ÓÚ
Ø ÓÖ Ñ Ò ×ØÖ Ò Ø Ò ÓÖ ÖØ Ò Ü ÓÑ× Û Ø ÓÙØ ¬Ö×عÓÖ Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ö ¹
Ø Ö Þ Ø ÓÒ× Û Ò Û Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ ÒØ ¬ Ö Ü Ò ÖÙÐ º
  ¬Ò Ø ÓÒ ½º º¿ ´ÉÙ ÒØ ¬ Ö Ü Ò ÖÙÐ µ Ä Ø ³     ÒÝ ÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ Ò Ã´Ñµ º
  ¬Ò Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ § ÓÒ ÈÄÅ Û ØÖ Ò× ÓÖÑ× Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ¥ ´³µ ÒØÓ
 Ø× ÔÖ Ò Ü ÒÓÖÑ Ð ÓÖÑ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÖÙÐ
          ­ Ê Æ Ê          Æ Ê ­ Ê         ´½º µ
Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ § ÑÓÚ × Ü ×Ø ÒØ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ö× ÒÛ Ö × Ø Ù× Û Ò Ò Ø
ÓÖ Ò Ð ÓÖÑÙÐ º §´¥ ´³µµ ÑÔÐ × ¥ ´³µ¸ ÙØ ÒÓØ ÓÒÚ Ö× Ðݺ Ì ÕÙ ÒØ ¬ Ö Ü Ò
ÖÙÐ ÜÔÐÓ Ø× Ø Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ñ ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ð
 Ö Ñ ×³¸ Ò Ø Ö × ÐÛ Ý× ÓÒ Û      × Ö ÒÓÙ ØÓ ÐÐÓÛ ÓÖ ÑÓÚ Ò Ü ×Ø ÒØ Ð
ÕÙ ÒØ ¬ Ö× ÓÚ Ö ÙÒ Ú Ö× Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ö׺ Ì × × ÒÚ ×Ø Ø Ò Ç Ð    Ò Ë Ñ Ø
½ Û Ö ×ØÖÓÒ Ö Ø ÓÖ Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ñ ½º º¾ × ÔÖÓÚ ¸ Ò Ñ ÐÝ
Ì ÓÖ Ñ ½º º ´Ê Ð Ø Ú ×ÓÙÒ Ò ×× Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×¹
Ð Ø ÓÒ Û Ø Ø ÕÙ ÒØ ¬ Ö Ü Ò ÖÙÐ µ Ä Ø ¨      Ø ÓÒ Ð À Ð ÖØ Ü ÓÑ× Ò
 ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ð ÐÓ Ã´Ñµ Ò ³ ÒÝ ÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ º Á Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð × ÓÒ ¹
ÓÖ Ö ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó ¨ × ÓÑÔÐ Ø Ø Ò
    ³ × ¨¹Ø ÓÖ Ñ « §´¥ ´¨µµ §´¥ ´³µµ × Ø ÓÖ Ñ Ò ÈÄÅ ¸
ÔÖÓÚ   Ò §´¥ ´³µµ ÐÐ Ü ×Ø ÒØ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ö× Ö ÑÓÚ ÒÛ Ö × Ö ×
ÔÓ×× Ð º
Ì × Ø ÓÖ Ñ × Ý× Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÓÖÑÙÐ ³ Ò ÔÖÓÚ ØÓ        Ø ÓÖ Ñ Ò Ø
×Ý×Ø Ñ ¨ Ý ÔÖÓÚ Ò Ø× Û Ò ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ §´¥ ´³µµ Ù× Ò Ø Û Ò ÓÖÑ×
§´¥ ´¨µµ Ó Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ× Ó Ø Ü ÓÑ× Ò ¨º ÁÒ §´¥ ´³µµ Ø Ü ×Ø ÒØ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ð
ÕÙ ÒØ ¬ Ö× Ö ÔÙ× ÒÛ Ö × Ö × ÔÓ×× Ð º Æ Ø Ò §´¥ ´³µµ Û × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ
Ö ÔÐ ÙÒ Ú Ö× Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ö× Ý Ü ×Ø ÒØ Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ö× Ò Ü ×Ø ÒØ Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ö× Ý
ÙÒ Ú Ö× Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ö׺ Ì ÕÙ ÒØ ¬ Ö ÔÖ ¬Ü Ó Ø ÔÖ Ò Ü ÒÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ó §´¥ ´³µµ
 ÓÒ× ×Ø× Ó × ÕÙ Ò Ó Ü ×Ø ÒØ ÐÐÝ ÕÙ ÒØ ¬ ÔÖ Ø Ú Ö Ð × Ô ´ Ò Û Ø Ò
 Ü ×Ø ÒØ ÐÐÝ ÕÙ ÒØ ¬ ÛÓÖÐ Ú Ö Ð µ ÓÐÐÓÛ Ý × ÕÙ Ò Ó Ü ×Ø ÒØ ÐÐÝ ÕÙ Ò¹
Ø ¬ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ð ×¸ ÓÐÐÓÛ Ý × ÕÙ Ò Ó ÙÒ Ú Ö× ÐÐÝ ÕÙ ÒØ ¬ ÙÒ Ø ÓÒ Ð
Ú Ö Ð ×º ÁÒ Ø Ë ÓÐ Ñ Þ Ð Ù× ÓÖÑ Ó §´¥ ´³µµ ÒÓ Ë ÓÐ Ñ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ÙÖ¸ ÓÒÐÝ
Ë ÓÐ Ñ ÓÒ×Ø ÒØ׺ Ì × × ÑÔÐ ¬ × Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÓÒ× Ö Ðݺ ÅÓÖ ÑÔÓÖØ ÒØÐݸ §
 ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ ÑÓÚ Ü ×Ø ÒØ Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ö× ÒÛ Ö × Ö × Û Ð º Ì × Û Ò× Ò
 Ü ÓÑ Ð Ø Å Ã Ò× Ý Ü ÓÑ Ù×Ø ÒÓÙ ×Ó Ø Ø Û Ø ¬Ö×عÓÖ Ö ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ
 ÓÖ Ø Ü ÓѺ Ì × ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÛÓÖ × ÓÖ Ü ÓÑ Æ × Û Ðи × Û Û ÐÐ × Ò Ø Ò ÜØ
× Ø ÓÒº
          ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò       Ö    ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ  Ø ÄÓ  ½
   Ì ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ò Ö Ø × Ò ×Ø ¹Ø ÖÑ× × Ö ÙÑ ÒØ× ØÓ ÔÖ Ø ×º
Ï Ò ÚÓ Ø × Ý Ù× Ò Ø ÛÓÖÐ Ô Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ç Ð      ½ º ÌÓ Ø × Ò Û
   Ò Û ×ÓÖØ ×ÝÑ ÓÐ £ ØÓ ÈÄÅ Ò Û Ð Ø Æ     Ò Û Ò ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ×ÝÑ Óк
 ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Û Ò ÐÙ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÓÑ× Ò ×ÓÖØ Ð Ö Ø ÓÒ×
              Ú  £
            Ê
          Æ    £¢    £      £
            ÜÏ ­ Æ      £  ´­ Æ Æ Üµ  ´Æ ´­ ܵµ
          Æ × ××Ó Ø Ú
Æ ÒÓØ × ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ó   ×× Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò  £ ÒÓØ × Ø × Ø Ó
 ÐÐ ÔÓ×× Ð ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ× Ó ÐÐ ×× Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò Ø ÙÒ ÓÒ Ó Ê º ÁÒ×Ø Ó
Ò ×Ø ¹Ø ÖÑ׸ Ð ´Æ ´­ ܵµ¸ Û Ù× ÑÓÖ ÓÒÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ò ÛÖ Ø ´´­ Æ
Æ µ ܵ ÓÖ ´ ­Æ ܵ ´ÓÑ ØØ Ò Æµ¸ Ò×Ø º Ì Ð ØØ Ö Ù× × Ø ÛÓÖÐ Ô Ø ×ÝÒØ Ü Û
Û ÔÖ Ö ÖÓÑ Ö ÓÒº
   ÆÓØ Ø Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Ø ØÛÓ Ø ÓÖ Ñ× Ö ÕÙ Ö Ò Ø Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×¹
Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ü ÓÑ× ÒØÓ × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÐÓ × ÓÑÔÐ Ø Ñ Ò× Ø Ø ÐÐ ÓÖÑÙÐ Û
 Ö Ú Ð Ò Ø Ö Ñ × Ö Ø Ö Þ Ý Ø × × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ Ö ÔÖÓÚ Ð ÖÓÑ
Ø Ü ÓÑ׺ ÓÖ Ã Û × ÓÛ Ø × ÓÖ Ø ØÖ Ò×Ð Ø Ã ÓÖÑÙÐ ÓÒÐݺ Ë Ò Ø × ×
×ÙÆ ÒØ ÓÖ ÓÙÖ ÔÙÖÔÓ× ¸ Û Ò ××ÙÑ ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ø × ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ׺

½º    ÖÓÑ Ã  ØÓ ÔÖ       Ø    ÐÓ

ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û ÔÔÐÝ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÜÔÐ Ò Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ×
× Ø ÓÒ ØÓ Ø ÑÓ Ð ÐÓ Ã Û Û ÒØÖÓ Ù Ò Ë Ø ÓÒ ½º¿º
  Ê Ðи Ã × ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ Û Ø Ò¬Ò Ø ÐÝ ÙØ ÓÙÒØ ÐÝ Ñ ÒÝ ÒÙÑ Ö Ð
ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× ´ Ò Ò Ò µ Ò ØÛÓ ×Ô Ð Ñ Ñ Ö× Ô ÓÔ Ö ØÓÖ× ¿ Ò ¾º ÁÒ
Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð × Ñ ÒØ × Ø ÒÙÑ Ö Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö ÒØ ÖÔÖ Ø Ý Ø × Ø ÊÒ Ò¾Æ¼    Á
Ó Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× Ò Ø Ñ Ñ Ö× Ô ÓÔ Ö ØÓÖ× Ý Ø ×Ô Ð Ö Ð Ø ÓÒ º Ì
 ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÓÖ × Ö Ð ÑÓ Ð Ø × × ÓÒ× Ö ÐÝ × ÑÔÐ Ö Ø Ò ÓÖ ÒÓÒ¹× Ö Ð
ÑÓ Ð Ø ×º Ì     ×× Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÊÒ ´Ò ¾ ÁƼ µ Ò Ö ÒÓØ × Ö Ðº Ü ÓÑ Æ ¸
 Ò ¾³ Ò ¿³¸ ×Ô ¬ × Û        ÓÖÑ Ó × Ö Ð ØÝ ÓÖ º Ú ÖÝ ÛÓÖÐ  ×× Ð Ý
×ÓÑ ÊÒ ´ º º Ú ÖÝ × Ø¹ÛÓÖÐ µ × ×Ù ××ÓÖ Ý º
  Ï Ó ÒÓØ Ò Ø ÙÐÐ ÜÔÖ ×× Ú Ò ×× Ó Ø Ð Ò Ù Ó Ã º ×Ù × Ø Ó ÓÖÑÙÐ
ÛØ    Ö Ø Ö ×Ø Ô ØØ ÖÒ× Ó ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ò ¸ Ò ¸ ¿ Ò ¾ Û ÐÐ Óº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸
 Ò Ø Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ ¬Ò Ò Ã Ø ÓÔ Ö ØÓÖ× ¿ Ò ¾ Ó ÒÓØ Ó ÙÖ Ò Ø × ÓÔ
Ó ¿ Ò ¾ ÓÔ Ö ØÓÖ׸ Ø Ý ÐÛ Ý× Ó ÙÖ Ò Ø × ÓÔ Ó Ò Ò Ò ÓÔ Ö ØÓÖ׺ Ì × ×
 ÒØ ÒØ ÓÒ Ðº ÇÒÐÝ Ø × Ô ØØ ÖÒ× Ñ × Ò× Ò ÓÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ã º Ï Ø Ò Ó Ø
ÒÙÑ Ö ÑÓ Ð Ø × Ô Ò ÓÒÐÝ × Ø× Ò Ø ¿ Ò ¾ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ô Ò ÓÒÐÝ Ð Ñ ÒØ×
Ó Ø × × Ø׺ ÓÖ Ø × Û Ò      ×Ô Ð Ð ×× Ó ÓÖÑÙÐ Ò Û Ø ¹×Ù ××ÓÖ×
Ó ÛÓÖÐ × ×× Ð Ý Ö ÖÖ Ð Ú Òظ ÓÒÐÝ ¹×Ù ××ÓÖ× Ó ÛÓÖÐ × ×× Ð Ý Ø
Ö Ð Ø ÓÒ× ÊÒ ÓÙÒغ Ï Ö Ø Ö ÓÖ Ô ÖÑ ØØ ØÓ ××ÙÑ × × Ö Ð ´Û Û ÔÖÓÚ
 Ò Ì ÓÖ Ñ ½º º½µº
  Ì Ð Ò Ù Ó Ã Ø Ø Û Û ÐÐ Ù× × Ö ×ØÖ Ø ØÓ Ø × Ø Ó Ñ ×× Ð ÓÖÑÙÐ º
Ï × Ý ÓÖÑÙÐ ³ Ó Ã × Ñ ×× Ð « ÐÐ ¿ Ò ¾ ÓÔ Ö ØÓÖ× ÔÔ Ö Ò Ø × ÓÔ
Ó Ò ÓÖ Ò ÓÔ Ö ØÓÖ ´ ÓÖ ×ÓÑ Òµº Ü ÑÔÐ × Ó Ñ ×× Ð ÓÖÑÙÐ Ö
         Ò ¾Ô Ò ¿Ô Ò ´Ô ¿Õ µ Ò Ò ´ ¾Ô ¿Õ µ
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ    ¾¼
Ì  ÓÖÑÙÐ
                 ¿Ô Ò Ò ¾¿Õ
ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ö ÒÓØ Ñ ×× Ð º Ï ÒÓØ Ø Ø Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ× Ó Ã ´ÔÖ × ÒØ
 Ò Ë Ø ÓÒ ½º¿º¾µ Ö Ñ ×× Ð ÓÖÑÙÐ ¸ × Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÑÓ Ð Ø × ÓÖ ÑÓ Ð
ÓÔ Ö ØÓÖ× Ó Ã Ö Ò ¾ Ò Ò ¿º Ì Ü ÓÑ× Æ ßÆ Ö Ð×Ó Ñ ×× Ð ¸ Û Ò Ú Ö
³¸ Ò       Ö Ñ ×× Ð º
   ÓÖ Ñ ×× Ð ÓÖÑÙÐ Û Ñ Ý ××ÙÑ Ø Ö Ð Ø ÓÒ × × Ö Ðº
Ì ÓÖ Ñ ½º º½ Ä Ø ³      Ò Ñ ×× Ð ÓÖÑÙÐ Ó Ã º Á ³ × Ú Ð Ò ÑÓ Ð Ø Ò
³ × Ú Ð Ò ÑÓ Ð Ò Û       Ø Ö Ð Ø ÓÒ ´ ××Ó Ø Û Ø Ø ÑÓ Ð Ø × ¿ Ò
¾µ × × Ö Ðº
ÈÖÓÓ º Ä Ø ³ Ú Ð Ò ÑÓ Ð Å ´ Î µ × ÓÒ Ø Ö Ñ
                   ´Ï ÊÒ Ò¾Æ¼ µ
                        Á
   ¬Ò £ ØÓ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ´Ï ÊÒ Ò¾Æ¼ £µ Ó Ø Ò ÖÓÑ Ý Ö ÔÐ Ò Û Ø
                     Á
  £ º £ Ò ÐÙ ×    Ò ÐÐ Ô Ö× ´Ü ܵ Ó Ü ¾ Ï ÓÖ Û ÒÓ Ý ¾ Ï Ü ×Ø× ×Ù Ø Ø
  ´Ü ݵº Ì Ò¸ £ × × Ö Ðº
   Ï × ÓÛ Ø Ø ³ × Ú Ð Ò Å£ ´ £ Î µº Ì ÓÒÐÝ Ö Ø Ð × × Û Ö ³ ×
 ÓÖÑÙÐ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ     ¾ ¾ × ×Ù ÓÖÑÙÐ º ÓÖ × ØÖÙ Ø ÒÝ ÛÓÖÐ Ü Ò
Å « Ü × ÒÓ ¹×Ù ××ÓÖ Ò Åº ÁÒ Å£ ¸ ÓÛ Ú Ö¸ × Ð× Ø Ü Û Ò Ú Ö × ØÖÙ
 Ø Ü Ò Å´ÓØ ÖÛ × Ø Ö × Ò Ò ÓÒ× ×Ø Ò Ýµº Ó ÙÖ× Ò Ø × ÓÔ Ó Ø Ö Ò
ÓÖ Ò ÓÖ ×ÓÑ Òº Ö×ظ Û ÓÒ× Ö Ø        × Ø Ø Ó ÙÖ× Ò Ø × ÓÔ Ó Ò º Ä Ø
³ ¼   Ø Ò ×Ù ÓÖÑÙÐ Ó ³ Û Ø Ò Ø× × ÓÔ º Ï Ñ Ý ××ÙÑ ³¼ × Ó Ø ÓÖÑ
 Ò ´´ «µ ¬ µº ÆÓÛ¸ ×ÙÔÔÓ× ³¼ × ØÖÙ Ò ÛÓÖÐ Ü Ó Åº Ì Ò Ø Ö × Ý ¾ Ï
×Ù Ø Ø ÊÒ´Ü Ýµº Ë Ò     × Û ÐÝ × Ö Ð Ø Ö × Þ ¾ Ï ×Ù Ø Ø ´Ý Þµ¸ Û
 ÑÔÐ × × Ð× Ò Ý Ó Åº À Ò ¸ ³¼ × ØÖÙ Ò Ü Ó Å « Ø × Ð×Ó ØÖÙ Ò Ü Ó Å£º
Æ Üظ Û ÓÒ× Ö Ø      × Ø Ø Ó ÙÖ× Ò Ø × ÓÔ Ó Ò º ××ÙÑ ³¼ × Ó Ø ÓÖÑ
 Ò ´´ «µ ¬ µ Ò ×ÙÔÔÓ× ³¼ × ØÖÙ Ò Ü ¾ Ï Ó Åº Ì Ò Ø Ö Ø Ö Ö ÓÖ Ø Ö
 Ö ÒÓ Ý³× Ò Ï ×Ù Ø Ø ÊÒ´Ü Ýµº Á Ø Ö Ö Ý³× Ø Ò Û Ö Ù × ÓÚ º Á Ø Ö
 Ö ÒÓ Ý³× Ø Ò ³¼ × ØÖ Ú ÐÐÝ ØÖÙ Ò Ü Ó Å£º Ï ÓÒ ÐÙ ¸ ³ × Ò    Ú Ð Ò Å£ º
                                      ¾
   Ì × Ø ÓÖ Ñ Ð Ò× × Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø ¿ Ò ¾ ÓÔ Ö ØÓÖ× Û Ø ÓÙØ Ø      ¹
 Ò ÔÖ Ø       º ÓÖ Ñ ×× Ð ÓÖÑÙÐ Ò Ã Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × ÑÓ ¹
 ¬ × ÓÐÐÓÛ×
            ´ Ò Üµ     Ò ´Üµ  ­ Ò ´ ´­ ܵµ
            ´ Ò Üµ     Ò ´Üµ  ­ Ò ´ ´­ ܵµ
            ´¾ ܵ    ­     ´ ´­ ܵµ
            ´¿ ܵ    ­     ´ ´­ ܵµ
Ï Ö ÒÓÛ × Ø ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø Ã ¹ Ü ÓÑ× Æ ßÆ º Ì ×
 × Ñ Ò Ð Ò Ø ÓÙ× Ø × ¸ Û Û Ð Ø ØÓ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø          ÒÖÐ
ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ Ò ÓÙÖ ØÓÓÐ ÓÖ Ð Ñ Ò Ø Ò × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÕÙ ÒØ ¬ Ö׺
   ÁÒ ÓÙÖ Ð ×Ø Ò Ó Ø Ö ×ÙÐØ Û Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒÓØ Ø ÓÒº ­ Ò × Ø    Ö Ú Ø ÓÒ
 ÓÖ ­ Ò Ò ­ ÓÖ ­       º Î Ö Ð × Û Ø ÓÙØ ×ÓÖØ Ð Ö Ø ÓÒ× Ö ××ÙÑ ØÓ
Ó ×ÓÖØ Ï º ÁÒ Ø Ö ×Ô Ø Ú Ð Ù× ÓÖÑ× Ú Ö Ð × Ò Ë ÓÐ Ñ ÙÒ Ø ÓÒ× Ö Ò Ü
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò    Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ      Ø ÄÓ      ¾½
 Ý Ø Ö ×ÓÖغ Ì Ú ÐÙ Ò Ø ×Ù × Ö ÔØ Ó Ë ÓÐ Ñ ÙÒ Ø ÓÒ¸ × Ý Ñ ¸ ××Ó Ø × Ò
Ø ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø Ø Ñ¹Ø ÑÓ Ð ØÝ Ñ º Ñ × Ø ×ÓÖØ Ó Ø Ø ÖÑ× ÓÖÑ Û Ø
 Ѻ Ì   ×ÙÔ Ö× Ö ÔØ × Ô ÖØ Ó Ø Ò Ñ Ó Ø Ë ÓÐ Ñ ÙÒ Ø ÓÒº ÁØ × ÓÒÐÝ Ù× ØÓ
 Ò
  ×Ø Ò Ù × Ø    « Ö ÒØ Ë ÓÐ Ñ ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø  « Ö ÒØ Ò×Ø Ò × Ó Ø Ð Ù× ×º
´ÁÒ Ò ØÙ Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ¸ Ø × ÒÙÑ Ö× Ö Ø Ó Ø× Ó ×ÝÑ ÓÐ Ö Ø Ñ Ø Ð
Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ׺µ ­Ò Ò Ø × ­ × Ú Ö Ð Ó ×ÓÖØ Òº
  ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ð ×Ø ÓÖ      Ü ÓÑ Æ ßÆ ¸ ´ µ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ¸ ´ µ
Ø ¬Ö×عÓÖ Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ò ´ µ Ø× Ð Ù× ÓÖѺ
Æ  à ¼ ¿³ Ò ¾³º
   Ì ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ¥ ´Æ µ ×
           ³ Ü ´    ¼ ´Üµ  ­ ¼ ¼ Æ ¼ ³´ ´ ­ ¼ Æ ¼ ܵµµ
              ´   Ò ´Üµ  ­ Ò Æ ³´ ´ ­Æ ܵµµ
   Ì × × ¬Ö×عÓÖ Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ¸ Ò Ñ ÐÝ
     Ü ¼ ´Üµ  Ò ´Üµ                               ´½º½¼µ
     Ü  Ò ´Üµ ´ ­ Ò Æ     ­¼ ¼ Ƽ ´ ­Æ ܵ ´ ­ ¼Æ¼ ܵµ
   Ì Ð Ù× ÓÖÑ ×
            ¼ ´Üµ  Ò ´Üµ
          Ò ´Üµ  ´ ­ÒÆ Üµ ´ ¼Ò´Ü ­Ò Æ µÆ¼ ܵ
Æ Ì × Ü ÓÑ ÓÑ × Ø ÙØÓÐÓ Ý           Ù× Û ××ÙÑ    × × Ö Ð Ö Ð Ø ÓÒº
Æ Ã Ò ³ Ò · ½ ³º
  ¥ ´Æ µ × Ú Ò Ý
     ³ Ü ´  Ò ´Üµ    Æ Ò ³´ ´Æ ܵµµ  ´  Ò·½ ´Üµ  ­ Ò·½ ³´ ´­ ܵµµ
   Ø ¬Ö×عÓÖ Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ Ý
         Ü Ò ´Üµ    Ò·½ ´Üµ
                                            ´½º½½µ
         Ü   Ò·½ ´Üµ ´ ­ Ò·½ Æ Ò ´­ ܵ ´Æ ܵµ
   Ò Ø Ð Ù× ÓÖÑ Ý
             Ò ´Üµ   Ò·½ ´Üµ
            Ò·½ ´Üµ  ´­Ò·½ ܵ ´ Ò ´Ü ­Ò·½µ ܵ
                       Ò


Æ  à  Ò · Ñ ¾´³  µ ´ Ò ¾³      Ѿ µ
   × ØÖ Ò×Ð Ø ØÓ ¥ ´Æ µ
      ³ Ü ´   Ò·Ñ ´Üµ    ­ Ò·Ñ Æ ´³´ ´ ­Æ ܵµ        ´ ´ ­Æ ܵµµµ
            ´  Ò ´Üµ   ­ Ò « ³´ ´ ­« ܵµµ
           ´  Ñ ´Üµ    ­Ñ ¬  ´ ´ ­¬ ܵµµ
         ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ   Ø ÄÓ    ¾¾
  Ì × × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø ÓÖÑÙÐ
     Ü Ò·Ñ ´Üµ      Ò ´Üµ   Ñ ´Üµ
       ­ Ò·Ñ « ¬     Æ  ­ Ò ­ Ñ ´ ´ ­Ò·Ñ Æ Üµ ´ ­Ò«´­Ò µ ܵ
                       ´ ­Ò·ÑÆ Üµ ´ ­Ò¬ ´­Ñµ ܵµµ
  ´ÆÓØ ¸ Ö Û Ú Ù× Ø ×ÓÖØ× × Ò × ØÓ ×Ø Ò Ù × Ø Ö « Ö ÒØ Ú Ö ¹
    Ð × ­Ò¸ ­Ñ Ò ­Ò·Ñºµ Ì × ÓÖÑÙÐ × ×Ø ÐÐ × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ´ÒÓØ Ø «´­Òµ Ò
  ¬ ´­Ñ µ Ø ÖÑ×µº Ï Ø ¬Ö×عÓÖ Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÖÑÙÐ Û ÔÔÐÝ Ø ÕÙ ÒØ ¬ Ö
   Ü Ò ÖÙÐ § ØÓ ¥ ´Æ µº §´¥ ´Æ µµ ×
      ³ Ü ´ Ò·Ñ ´Üµ ­ Ò·Ñ Æ ´³´ ´ ­Æ ܵµ ´ ´ ­Æ ܵµµµ
         ´ Ҵܵ ­ Ò « ³´ ´ ­« ܵµµ
         ´ Ѵܵ ¬ ­ Ñ ´ ´ ­¬ ܵµµ
  Û    × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø ¬Ö×عÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ
     Ü Ò·Ñ ´Üµ      Ò ´Üµ  Ñ ´Üµ
       ­ Ò·Ñ «     Æ  ­Ñ ¬   ­ Ò ´ ´ ­Ò·Ñ Æ Üµ ´ ­Ò « ܵ
                         ´ ­Ò·ÑÆ Üµ ´ ­Ò¬ ܵµ
  Ì Ð Ù× ÓÖÑ ×
     Ò·Ñ ´Üµ    Ò ´Üµ
     Ò·Ñ ´Üµ    Ñ ´Üµ
     Ò·Ñ ´Üµ ´ ­Ò·Ñ ½ÒÑ´Ü ­Ò·Ñ « µ ܵ ´ ¾ÒÑ´Ü ­Ò·Ñ « ¬ µ« ܵ
                            Ò
     Ò·Ñ ´Üµ  ´ ­Ò·Ñ ½ÒÑ´Ü ­Ò·Ñ « µ ܵ ´ ¿ÒÑ´Ü ­Ò·Ñ « µ¬ ܵ
                            Ò

Æ  Ã  ´ Ò ¾´³ µ Ñ ¾´³       µµ Ò · Ñ · ½ ¾³
  × ØÖ Ò×Ð Ø ØÓ ¥ ´Æ µ
      ³ Ü ´ Ò ´Üµ ­ Ò « ´³´ ´ ­« ܵµ ´ ´ ­« ܵµµµ
         ´ Ѵܵ ­ Ñ ¬ ´³´ ´ ­¬ ܵµ       ´ ´ ­¬ ܵµµµ
         ´ Ò·Ñ·½´Üµ ­ Ò·Ñ·½ Æ ³´ ´ ­Æ ܵµµ
  Ì × × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ
        Ü Ò ´Üµ  Ñ ´Üµ
         ­ Ò ­ Ñ ­ Ò·Ñ·½ Æ
           ´ Ò·Ñ·½ ´Üµ « ¬ ´ ­Ò« ܵ ´ ­Ñ¬ ܵµ
            «¬   ´ ­Ò« ܵ ´ ­Ñ¬ ܵ
            «  ´ ­Ò« ܵ ´ ­Ò·Ñ·½Æ ܵ
            ¬  ´ ­Ñ¬ ܵ ´ ­Ò·Ñ·½Æ ܵ
  Ì Ð Ù× ÓÖÑ ×
     Ò ´Üµ  Ñ ´Üµ   Ò·Ñ·½ ´Üµ
             ´ ­Ò ½ÒÑ´Ü ­Ò ­Ñµ ܵ ´ ­Ñ ¾ÒÑ´Ü ­Ò ­Ñµ ܵ
     Ò ´Üµ  Ñ ´Üµ  ´ ­Ò ¿ÒÑ´Ü ­Ò ­Ñµ ܵ ´ ­Ñ ÒÑ´Ü ­Ò ­Ñµ ܵ
             ´ ­Ò ÒÑ´Ü ­Ò Æ µ ܵ ´ Ò·Ñ·½ ´Ü ­Ò ­ÑµÆ ܵ
                          ÒÑ
             ´ ­Ñ ÒÑ ´Ü ­Ñ Æ µ ܵ ´ Ò·Ñ·½´Ü ­Ò ­ÑµÆ ܵ
                          ÒÑ
             ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò   Ö    ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ      Ø ÄÓ     ¾¿
  Ì Ã ¹ Ü ÓÑ× Ò Ø Ö ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ× Ö × Ñ ×º Ì Ý Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÙÒ ¹
Ø ÓÒ Ó ÐÐ Ò×Ø Ò × Û Ø Ø Ò Ò Ñ Ø Ò ÓÒ ÓÒ Ö Ø ÒÓÒ¹Ò Ø Ú ÒØ Ö Ú Ð¹
٠׺ Ì × Ò       ÜÔÐÓ Ø Ò ÖØ Ò Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ×Ù ÓÖÑÙÐ
 Ü Ò ´Üµ     Ò·½ ´Üµ Ó ´½º½½µ Ò      Ò Ö Ð Þ ØÓ
               Ü Ò ´Üµ     Ñ ´Üµ   ÓÖ ÐÐ Ñ Ò
Ì × ÓÖÑÙÐ ×Ù ×ÙÑ × Ø ×Ù ÓÖÑÙÐ Ü ¼ ´Üµ              Ò ´Üµ Ó Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ´½º½¼µ
Ó Æ º Ì Ö Ñ Ò Ò Ô ÖØ Ó ´½º½½µ Ò Ð×Ó            Ò Ö Ð Þ ØÓ
        Ü    Ñ ´Üµ ´ ­ Ñ Æ Ò ´­ ܵ       ´Æ ܵµ    ÓÖ ÐÐ Ñ Ò
Ì Ð Ù× ÓÖÑ ×
           Ñ ´Üµ   ´­Ñ ܵ ´ Ò ´Ü ­Ñµ ܵ        ÓÖ ÐÐ Ñ Ò       ´½º½¾µ
                        ÒÑ

  Ê ÐÐ Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Æ º Ï ÒÓØ Æ ¼ Ò Ö Ð Þ × ØÓ
                  ÊÑ ÊÒ      ÓÖ ÐÐ Ñ Ò
Ì × ÓÖ Ö Ò Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ÊÒ Ò¾Æ¼ Ò Ù × Ð Ò Ö ÓÖ Ö Ò ÓÒ Ø × Ø Ò Ò¾Æ¼
                      Á                         Á
Ó × Ø× Ó     ×× Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ׺ Ï ÔØÙÖ Ø × ÓÖ Ö Ò Ý Ø ×Ù ×ÓÖØ Ð Ö Ø ÓÒ
                   ÑÚ    Ò   ÓÖ ÐÐ Ñ Ò              ´½º½¿µ
ÁÒ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ð ÙÐÙ× Ø × Ð Ö Ø ÓÒ × Ø × Ñ « Ø × Ð Ù× ´½º½¾µº Ï
Ø Ö ÓÖ Ö ÔÐ ´½º½¾µ Ò ÈÄÅ Ý Ø ×Ù ×ÓÖØ Ð Ö Ø ÓÒ ´½º½¿µº
  Ì ¬Ò Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ã Ò ÈÄÅ × ×Ø ÐÐ ØÓ ÓÑ º Ï             ×Ø ÐÐ ÑÓÖ ×ÝÒØ Ø
×Ù Ö Ò ÓÔ Ø × Ñ × Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ× ÑÓÖ × ÐÝ Ö              Ð º Ú ÖÝ ØÖ Ò×Ð Ø Ã ¹
 ÓÖÑÙÐ ³ Ò Ò Ø ÓÖѸ Û Û Ñ ØÓ Ö ÙØ ¸ ÓÒØ Ò× ÓÒÐÝ Ø ÖÑ× Û                 Ú Ø
 ÓÖÑ ´ ×½ ×Ò Ü¼ µ ´ Ò ÛÓÖÐ ¹Ô Ø ÒÓØ Ø ÓÒµº ܼ × Ø Ë ÓÐ Ñ ÓÒ×Ø ÒØ ÓÖ Ò Ø Ò
 ÖÓÑ Ø Ü ÕÙ ÒØ ¬ Ö Ò ¥ ´³µº ËÙ Ø ÖÑ× Ò Ö ÔÐ               Ý Ù×Ø ×½ ×Ò ÓÖ Ù×Ø
Ø ÑÔØÝ Ð ×Ø ÓÖ ÓÖÑÙÐ ÒÓØ ÓÒØ Ò Ò ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׺
  ÁÒ Ø Ð Ù× ÓÖÑ Ó Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ× Ó Ø Ã ¹ Ü ÓÑ× Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÒØ Ò Ø ÖÑ×
Ó Ø ÓÖÑ ´ ؽ ØÑ Üµ Û Ø Ü ÙÒ Ú Ö× ÐÐÝ ÕÙ ÒØ ¬ Ú Ö Ð º Ï Ñ Ý Ò×Ø ÒØ Ø
Ü Û Ø ¸ × Ý ´ ×½ ×Ò Ü¼ µ¸ Ò Ø ´ ؽ ØÑ ´ ×½ ×Ò Ü¼ µµ Û                ×Ø ×Ñ
 × ´ ×½ ×Òؽ ØÑ Ü¼ µµº Ï Ø Ø × Ñ Ö ×ÙÐØ Û ÒØÖÓ Ù Ò Û Ú Ö Ð Û£
Ó ×ÓÖØ £ Ò Ö ÔÐ         ´ ؽ ØÑ Üµ Û Ø Û£ ؽ ØÑ º Ï ÙÖØ Ö Ö ÕÙ Ö Ø Ø Û£
  Ò ÙÒ ¬ Û Ø Ö ØÖ ÖÝ ×ØÖ Ò × ×½ ×Ò º
  ÁÒ Ø × ÒÓØ Ø ÓÒ Ø Ü ÓÑ Ø Þ Ø ÓÒ Ó Ã Ö Ù × ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø Ó ÈÄÅ
 ÓÖÑÙÐ Û        ¬Ò × ÓÙÖ ÔÖ Ø ÐÓ Ø ÓÖÝ ÓÖ Ã º
Ƚ    Ò ´Û£ µ Û£ ÜÒ Þ     Û£ ¼Ò ´Û£ ÜÒ Þ µÝ
Ⱦ    ÑÚ     Ò     ÓÖ ÐÐ Ñ Ò
È¿     Ò ´Û£ µ   Ñ ´Û£ µ     ÓÖ ÐÐ Ñ Ò
È    Ò·Ñ ´Û£ µ Û£ ÜÒ·Ñ ½ ´Û£ ÜÒ·Ñ Ý µ         Û£ ¾ÒÑ ´Û£ ÜÒ·Ñ Ý Þ µÝ
                  ÒÑ
                                Ò
È    Ò·Ñ ´Û£ µ Û£ ÜÒ·Ñ ½ ´Û£ ÜÒ·Ñ Ý µ         Û£ ¿ÒÑ ´Û£ ÜÒ·Ñ Ý µÞ
                  ÒÑ
                                Ò
             ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò    Ö    ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ  Ø ÄÓ   ¾
È    Ñ Ü´Ò Ñµ ´Û£ µ    Ò·Ñ·½ ´Û£ µ
     Û£ ÜÒ  ½ÒÑ ´Û £ ÜÒ ÝÑ µ  Û£ ÝÑ    ¾ÒÑ´Û£ ÜÒ Ýѵ
È    Ñ Ü´Ò Ñµ ´Û£ µ
    Û£ ÜÒ ¿ÒÑ ´Û£ ÜÒ ÝÑ µ Û£ ÝÑ ÒÑ ´Û£ ÜÒ ÝÑ µ
    Û£ ÜÒ ÒÑ ´Û£ ÜÒ Þ µ Û£ Ò·Ñ·½ ´Û£ ÜÒ ÝÑ µÞ
                ÒÑ
    Û£ ÝÑ ÒÑ ´Û£ ÝÑ Þ µ Û£ Ò·Ñ·½ ´Û£ ÜÒ ÝѵÞ
                 ÒÑ

´Ì  Ú Ö Ð × Ý Ò Þ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ× ½ÒÑ Ò ½ÒÑ ß            ÒÑ Û Ø ÓÙØ Ò Ü Ö
Ú Ö Ð × Ò ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ×ÓÖØ      ºµ
Ì ÓÖ Ñ ½º º¾ ÓÖ ÒÝ Ã¹ ÓÖÑÙÐ ³¸
     ³ × Ã¹Ø ÓÖ Ñ « ´È½ßÈ µ §´¥ ´³µµ × Ø ÓÖ Ñ Ò ÈÄÅ ¸
   Ý Û Ý Ó Ü ÑÔÐ × Û ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÛ È½ßÈ Ò Ù× ÙÖ Ò Ò Ö Ò Û Ø
Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ¹ × Ø ÓÖ Ñ ÔÖÓÚ Öº ÖÒ Ö Æ Ð ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔР׺
 Ü ÑÔÐ ½º º¿ Ì × Ø       ¿¼¿¿ ¿¼¾¿ ¾½ × Ò Ò ÓÒ× ×Ø ÒØ × Ø Ó Ã¹
 ÓÖÑÙÐ º Ï Ø Ø ÓÖÝ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Û Ò × ÓÛ Ø Ò ÓÒ× ×Ø Ò Ý Ò × Ò Ð ×Ø Ôº Ì
Ã Ò Ø ÈÄÅ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ× Ó ¿¼ ¿¿ ¸ ¿¼ ¾¿ Ò ¾½ Ö Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ
           ¼¾¿¾     Ò    ¼´ µ     ¿´ ¼Ü µ
           ¼ ¾¿¿     Ò    ¼ ´ µ ¿´ ¼Ý µ
           ½¿      Ò   ½´ µ
Ì × Ø × Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø Ó Ð Ù× ×
            ½   ¼´ µ        ¿   ¿´ ¼Ý µ
            ¾   ¿ ´ ¼Ü µ         ½´ µ
Û Ö Ü Ò Ý Ö Ú Ö Ð × Ò ¼ Ò ¼ Ö Ë ÓÐ Ñ ÓÒ×Ø ÒØ׺ Ä ØØ Ò Ò ¼ Ò
Ñ ¼ Ò È Ò Ù× Ò Ø ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ Ü¼         ¼ ݼ    ¼ Ü    ½¼¼ ´ ¼ ¼ µ Ý
 ¾¼¼ ´ ¼ ¼ µ È × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ Ö ×ÓÐÚ × Û Ø ½ß Ý Ð Ò Ø ÑÔØÝ Ð Ù× º
  Ì Ò ÜØ Ü ÑÔÐ × ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø º
 Ü ÑÔÐ ½º º Ì × Ø       ¿¼¿¼¿¿ ¿¼¿¼¾¿ ¿¼¾½ ¾½ Ó Ã¹ ÓÖÑÙÐ ×
 Ò ÓÒ× ×Ø Òغ ÓÒØ Ò× Ø ÓÖÑÙÐ Ó ´ ÖÓÑ Ü ÑÔÐ ½º º¿µ ÔÖ ¬Ü Û Ø ¿¼
 Ò Ø ÓÖÑÙÐ ¾½ º Ì × Ø Ó ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ò × Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò
 Ð Ù× × ´ Ö Ú × Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ü ÑÔÐ Ú Ã Ò ¥ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ׸ Û Û
ÓÑ Øµ
          ½   ¼´ µ             ¿ ´ ¼ ܼ ¼ Ý ¼ µ
          ¾   ¼´ ¼Ü µ           ½ ´ ¼ ܼ¼ µ
          ¿   ¿´ ¼Ü ¼Ý µ          ½´ µ
             ¼´ ¼Ü ¼µ
 ÓÖ Ø Ö ÙØ Ø ÓÒ Û Ù× È½ Û Ø Ò ¼ Ò È Û Ø Ò ¼ Ò Ñ ¼º Ƚ Ò
 ÑÑ Ø ÐÝ × ÑÔÐ ¬ Û Ø Ð Ù× ½º Ì Ò×Ø Ò × Ö
Ƚ¼ ¼¼´ ܼ ÞµÝ Ü¼ Þ
È ¼ ¼´Û£µ    ½ ´Û£ µ Û£ ܼ ½¼¼ ´Û£ ܼ ݼµ   Û£ ݼ ¾¼¼ ´Û£ ܼ ݼ µ
             ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò    Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ      Ø ÄÓ     ¾
Ì Ö ×ÙÐØ Ó × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ Ö ×ÓÐÚ Ò È ¼¸ ½¸ Ò            Û Ø ÙÒ ¬ Ö Û£     ×
       ܼ ½¼¼ ´ ܼ ݼµ      ݼ ¾¼¼ ´ ܼ ݼ µ
È Ö ÑÓ ÙÐ Ø Ò Û Ø         Ò Û Ø ÙÒ ¬ Ö Ü¼ ¼ Ü ½¼¼ ´ ¼ ݼµ ¸ ¿ ÓÑ ×
´Ø × Ñ Ò× Û Ó ÕÙ Ð ØÝ Ö ÔÐ Ñ ÒØ Û Ø ÙÒ ¬ Ø ÓÒ Ò ¿ Ù× Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ µ
        ¿ ´ ݼ ¾¼¼ ´ ¼ ݼ µ ¼ Ý µ
Ì × ÓÑ ×
    ½¼    ¿ ´ ܼ Þ ¼ Ý µ
Û Ò Ô Ö ÑÓ ÙÐ Ø Ò Û Ø È½¼ Ù× Ò Ø ÙÒ ¬ Ö
                    ¼ ´ ܼ Þ µ Ý    ¾¼¼ ´ ¼ ݼµ
               ݼ     ¼

Ï Ö ×ÓÐÚ È ¼ Ò       Ù× Ò ÙÒ ¬ Ö Û£       ¼ Ü Ü¼   Ü ØÓ Ø
    ½½    ½ ´ ¼ Ü µ ¼ Üܼ¼ ½¼¼ ´ ¼ Ü Ü¼¼ ݼ µ   ¼      ¼        ¼
                                 ¼ Üݼ ¾¼¼ ´ ¼ Ü Ü¼¼ ݼ µ
ÆÓÛ¸ Ù× Ø ÙÒ ¬ Ö
 ܼ     ¼ Þ Ü Ü¼           ¼    ¼   ½¼¼ ´ ¼Ü ¼ ¼ µ Ý ¾¼¼´ ¼ Ü ¼ ¼ µ
    ¼ Ü         ¼    ¼ ݼ   ¼ Ý
 Ò ÔÔÐÝ ¹Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ¸ ½¼ Ò ½½ Ò Ø
    ½¾    ½´ ¼Ü µ
´Ì × Ñ Ò× Û Ö ×ÓÐÚ ØÛ Ò            Ò ½¼ Ù× Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ò ½½ºµ Ê ×ÓÐÚ Ò Ø ×
ÛØ    Ù× Ò ¹Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Û Ø        Ý Ð × Ø ÑÔØÝ Ð Ù× º Ì ÙÒ ¬ Ö ×
        ܼ       ¼¼   ½¼¼ ´ ¼ ¼µ ݼ ¼ ܼ¼ ¾¼¼ ´ ¼ ¼µ
             ¼ Ü
 Ü ÑÔÐ ½º º ÁÒ Ø × Ü ÑÔÐ Û × ÓÛ
           ´¿Ò³ ¿Ñ ¾¼ ´³ µµ ¿Ò·Ñ·½´³ µ                     ´½º½ µ
 × Ø ÓÖ Ñ Ò Ã Ý × ÓÛ Ò Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø Ó Ð Ù× × × Ö ÙØ Ð º Ì × Ø
Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÖ Ñº
          ½    Ò´ µ            ¼ ´ µ ³´ ݼ µ      ´ ݼ µ
          ¾ ³´ Ò Ü µ            Ò·Ñ·½  ´ µ ³´ ÜÒ·Ñ·½ µ
          ¿    Ñ´ µ            Ò·Ñ·½ ´ µ    ´ ÜÒ·Ñ·½ µ
             ´ ÑÜ   ¼µ

   Ò Ö ×ÓÐÚ Û Ø È¿¸ Ð ØØ Ò Ò ¼ Ò Ñ Ò¸ Ò ½ Ý Ð Ò
    ¼ ³´ ݼ µ       ´ ݼ µ
Ì × Ò Ô Ö ÑÓ ÙÐ Ø Ù× Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ò È½ Ò Ù× Ò Ø ÙÒ ¬ Ö Û£
     ¼ ´ ÜÒ Þ µ Ý       º Ì Ö ×ÙÐØ ×
  ݼ   Ò

    ¼¼ ³´ ÜÒ Þ µ       ´ ÜÒ Þ µ
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ     Ø ÄÓ    ¾
Ê ×ÓÐÚ Ø × Û Ø ¾ Ò Ø
        ´ ÒÞ µ
ÆÓÛ¸ Ø       Ò Ô Ö ÑÓ ÙÐ Ø Û Ø È Ù× Ò Ø × ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ø ÙÒ ¬ Ö
             Ò·Ñ·½ ´ ÜÒ ÝÑ µ Þ      Ò ÓØ Ò
 Û£    ÜÒ·Ñ·½     ÒÑ

       Ò·Ñ·½ ´ µ    ³´ ÜÒ ÒÑ ´ ÜÒ µ µ
         Ñ Ü´Ò Ñµ ´ µ
        ÜÒ ¿ÒÑ ´ ÜÒ ÝÑ µ ÝÑ ÒÑ ´ ÜÒ Ýѵ
        ÝÑ ÒÑ ´ ÝÑ µ        Ò·Ñ·½ ´ ÜÒ ÝÑ µ
                     ÒÑ

Ì   Ñ Ü´Ò Ñµ ´ µ Ð Ø Ö Ð Ò     Ð Ñ Ò Ø ÖÓÑ Û Ø Ø Ö ½ ÓÖ ¿ Ò ÓÒ Ö ×Ó¹
ÐÙØ ÓÒ ×Ø Ôº Ì Ð Ù×
    ¼   Ò·Ñ·½ ´ µ    ³´ ÜÒ ÒÑ ´ ÜÒ µ µ
        ÜÒ ¿ÒÑ ´ ÜÒ ÝÑ µ ÝÑ ÒÑ ´ ÜÒ Ýѵ
        ÝÑ ÒÑ ´ ÝÑ µ        Ò·Ñ·½ ´ ÜÒ ÝÑ µ
                     ÒÑ

Ö Ñ Ò׺ Ì       Ò Ô Ö ÑÓ ÙÐ Ø Û Ø ¼ Ò ÙÒ ¬ Ö ÜÒ·Ñ·½ Ò·Ñ·½´ ÜÒ Ýѵ ºÒÑ
Ï ÓØ Ò
    ½¼   Ò·Ñ·½ ´ µ    ³´ ÜÒ ÒÑ ´ ÜÒ µ µ     ´ ÝÑ ÒÑ´ ÝÑ µ µ
         ÜÒ ¿ ÒÑ ´ Ü Ý µ
                Ò Ñ    ÝÑ ÒÑ ´ Ü Ý µ
                           Ò Ñ
Í× ¾ Ò      ØÓ Ø Ö Ó Ø ³ Ò Ø         Ð Ø Ö Ð׺ Ì ÙÒ ¬ Ö × ÜÒ Ò ÝÑ
 Ñ Ü
      ÒÑ ´
           Ò µ Ü
               ¼    ÒÑ ´
                       Ñ µ º ½¼   ÓÑ ×
        Ò·Ñ·½ ´ µ    Ò ¿ ´    Ò Ñµ
                             ÒÑ ´
                                Ò Ñµ
                  ÒÑ
    ½½                      Ñ

Ì × Û Ò Ù× ØÓ Ô Ö ÑÓ ÙÐ Ø Û Ø º Ì ÙÒ ¬ Ö × Þ ¿ÒÑ´ Ò Ñ µ Û Ø
Ø Ö ×ÙÐØ
    ½¾   Ò·Ñ·½ ´ µ     ´ Ñ ÒÑ´ Ò Ñ µ µ
Ê ×ÓÐÚ Ø × Û Ø      Û Ý Ð×
    ½¿   Ò·Ñ·½ ´ µ
ÆÓÛ Û Ù× È Ò Ø
        Ñ Ü´Ò Ñµ ´ µ ÜÒ ½ ´ ÜÒ ÝÑ µ       ÝÑ ¾ÒÑ ´ ÜÒ ÝÑ µ
                   ÒÑ
    ½
  ØÖ Ó Ø      Ñ Ü´Ò Ñµ ´ µ Ð Ø Ö Ð Ý Ö ×ÓÐÚ Ò Û Ø   Ø Ö ½ ÓÖ ¿ º Ì ÕÙ Ø ÓÒ
    ¼
    ½ ÜÒ ½ ´ ÜÒ Ýѵ         ÝÑ ¾ÒÑ ´ ÜÒ ÝÑ µ
          ÒÑ

Ö Ñ Ò׺ Ï Ù×        Ò Ò Ô Ö ÑÓ ÙÐ Ø Û Ø ½¼ ×Ù ×Ø ØÙØ Ò Û Ø ÜÒ Ò Þ
 ½ÒÑ´ ÜÒ Ýѵ Û Ð Ú ×
    ½    ´ ÝÑ ¾ÒÑ´ Ò Ýѵ µ
ÁÒ Ø Ð ×Ø ×Ø Ô Û Ö ×ÓÐÚ ½ Ò          Û Ø ÙÒ ¬ Ö ÝÑ Ñ Ü      ¾ÒÑ´ ÜÒ Ýѵ
ØÓ Ø Ø ÑÔØÝ Ð Ù× º
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ    ¾
  ÁÒ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Û Ò ÔÖÓÚ Ò×Ø Ò × Ó ÓÖÑÙÐ Û Ø ÓÒ Ö Ø
Ú ÐÙ × ×× Ò ØÓ Ø Ò Ò Ñ Ò Ø ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׺ Ì Ö Ö Ü ÑÔÐ × Ó ÓÖÑÙÐ
 ÓÖ Û Ø ÔÖÓÓ × Û Ø ×ÝÑ ÓÐ Ö Ø Ñ Ø Ø ÖÑ× Ò×Ø Ó ÓÒ Ö Ø Ú ÐÙ × ÛÓÖ ×
Û Ðк ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × ÔÔÖÓ Ñ Ý ÒÓØ ÐÛ Ý× ÛÓÖ º Ì ÓÖÑÙÐ ´½º½ µ ÐÓÛ ÔÖÓÚ ×
 Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø ÓÖ Ñ Û      × ØÖÙ ÓÖ ÐÐ Ò Ò Ñ ´Ø Ø × Ø × Ý Ø Ö ÕÙ Ö
Ö ×ØÖ Ø ÓÒµ¸ ÙØ Û    Ò ÔÖÓÚ Ò ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñ ÓÒÐÝ ÓÖ ÓÒ Ö Ø Ò×Ø Ò × Ó Ò
 Ò Ñº Ì × ØÙ Ø ÓÒ Ñ Ý ÛÓÖ× º ÁØ Ñ Ý Ø       × Ø Ø Ø ÔÖÓÓ Ó ÓÖÑÙÐ
 ÓÖ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÒ Ö Ø Ò×Ø Ò Ò Ô Ò × ÓÒ Ø Ò×Ø Ò Ó Ø ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ò   ½¸
 Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ø × Ò×Ø Ò     Ô Ò × ÓÒ Ø ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ò   ¾¸ Ò ×Ó ÓÒ¸ ØÓ Ø
 ÓÖÑÙÐ ÓÖ ¼º ÐÐ Ø × Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ ÓÓسº Ï ÒÓÛ ÑÓÒ×ØÖ Ø ÔÖÓ ×× Ó ÓÛ
× Ñ Ð ´½º½ µ Ò ÔÖÓÚ Ò ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñ Ý ´ÓÖ Ò Öݵ Ò Ù Ø ÓÒ ÓÖ ÐÐ Ú ÐÙ ×
 ÓÐÐÓÛ Ý ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ×Ø Ô Û Ý Ð × Ð ÑÑ Û        ØÓ ÓÙÖ Ø ÓÖݺ
  ËÙÔÔÓ× Ø Ö Ö Ø Ð ×Ø ØÛ ÒØÝ Ó Ø× Ò Ô Ò Ø Ð ×Ø ØÛ ÒØÝ Ó Ø× Ò Õ Ò
 Ò ÐÐ Ø ÖØÝ Ó Ø× Ü ×غ Ì Ò Û ÜÔ Ø Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó Ô Ò Õ ØÓ ÓÒØ Ò Ø
Ð ×Ø ½¼ Ó Ø׺ ÇÙÖ ÒØÙ Ø ÓÒ × ÔØÙÖ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ
   ¿Ò³ ¿Ñ ¾ ´³ µ ¿Ò·Ñ·½  ´³ µ ÓÖ Ò · Ñ · ½   ¼ ´½º½ µ
  Û Ð Ø Ô ³¸ Õ ¸ Ò Ñ ½ Ò         º ÁÒ Ü ÑÔÐ ½º º Û × ÓÛ ´½º½ µ ÓÖ
Ø    × Ø Ø ¼º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø Ö × ÒÓ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ¹ × ÔÖÓÓ ÓÖ Ø       ÒÖÐ
  × º ÁÒ Ø Ò ÜØ Ø ÓÖ Ñ Û Ù× Ò Ù Ø ÓÒ ØÓ ÔÖÓÚ ´½º½ µº
Ì ÓÖ Ñ ½º º ´½º½ µ × Ø ÓÖ Ñ Ò Ãº
ÈÖÓÓ º Ì ÔÖÓÓ × Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ º Ï ÔÖÓÚ Ø       × × Ò Ü ÑÔÐ ½º º º Ä Ø
   ¼º × Ò Ù Ø ÓÒ ÝÔÓØ × × ××ÙÑ
        ¿Ò³ ¿Ñ ¾  ½ ´³ µ ¿Ò·Ñ·½ ´  ½µ ´³ µ
 ÓР׺ ××ÙÑ ÙÖØ Ö ¿Ò³¸ ¿Ñ ¸ Ò ¾ ´³ µ ÓÐ º Ì Ø ¾ ´³ µ ÓÐ × Ñ¹
ÔÐ × ´ ¾  ½ ´³ µ ¾ ´³ µµ ¾  ½ ´³ µ ÓР׺
  ËÙÔÔÓ× ¾  ½ ´³ µ ÓР׺ Ì Ò Û ÔÔÐÝ Ø Ò Ù Ø ÓÒ ÝÔÓØ × ×º Ï Ø
¿Ò·Ñ·½ ´  ½µ ´³ µ Û    ÑÔР׸ Ý ¾¸ ¿Ò·Ñ·½  ´³ µ ÓР׺
   ÓÖ Ø × ÓÒ × ××ÙÑ ¾  ½ ´³ µ ° ¿  ½´³ µ ÓР׺ Ä Ø           Ò · Ѹ
³ ³      Ò   ³   Ò ½¼º Ì Ò ¿ ³ ¾ ´³ µ ¿  Ò´³          µº ÖÓÑ
¿Ò³¸ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ ¿Ñ ¸ Ò ¾ ´³ µ Û Ò Ö Ø Ø ¿Ò  ´³          µ¸ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ
¿Ñ  ´ ³ µ¸ ÓР׺ À Ò ¸ Ý ½¾¸ ¿Ñ·Ò·½   ½´´³       µ ´ ³ µµ ÓР׺ Í×¹
 Ò ½¾ Ò¸ Ø × Ø Ñ ÔÔÐ ØÓ Ø ÓÖÑÙÐ ¿Ñ·Ò·½   ½´´³           µ ´ ³ µµ
 Ò ¿  ½´³ µ¸ Û ÓÒ ÐÙ ¿Ñ·Ò·½  ´³ µ ÓР׺ Ì × ÔÖÓÚ × Ø Ø ÓÖ Ñº ¾
  Ì Ò ÜØ Ö ×ÙÐØ × ÓÛ× Û Ò Ö ÔÐ Ø Ü ÓÑ Æ Ò Ã Ý Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò
à ¹ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖÑÙÐ ´½º½ µº
Ì ÓÖ Ñ ½º º Ü ÓÑ Æ Ó Ã Ò Ö ÔÐ           Ý
       Ò ¾³ Ñ ¾     ¿ ´³ µ Ò · Ñ · ½   ¾´³ µ          ´½º½ µ
 ÓÖ Ò · Ñ · ½   ¼º
ÈÖÓÓ º ÁÒ Ì ÓÖ Ñ ½º º Û ÔÖÓÚ ´½º½ µ¸ Ø× Ã¹ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ¸ × Ø ÓÖ Ñ Ò Ãº Ì Ù׸
 Ý Ì ÓÖ Ñ ½º¿º¿¸ ´½º½ µ ÓÐ × Ò Ã º ÁØ Ö Ñ Ò× ØÓ × ÓÛ ´½º½ µ ÑÔÐ × Æ º Ì × ×
 ÑÑ Ø Û Ð Ø       ¼ Ò ×Ù ×Ø ØÙØ ³    ÓÖ ³ Ò ³     ÓÖ ÜÔÐÓ Ø Ò
 ¼ ¿ ° ´Æ µº                                  ¾
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ    ¾
 ÐØ ÓÙ  Ö ÔÐ Ò Æ Û Ø ´½º½ µ Ó × ÒÓØ Ò Ö × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓÚ Ð ÓÖÑÙÐ ¸
Û ÚÓ   Ø Ò Ù Ø ÓÒ Ö ÙÑ ÒØ Ò ×× ÖÝ ÓÖ ÔÖÓÚ Ò ´½º½ µ Û Û ÛÓÙÐ Ú ØÓ
ÔÖÓÚ   Ý Ò × Û ÓÒ³Ø Ú Ò Ò Ù Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ ÔÖÓÚ Ö Ø ÓÙÖ ×ÔÓ× Ðº Ð×Ó¸
Û ÚÓ   ÔÖÓÚ Ò Ò×Ø Ò × Ó ´½º½ µº
  Ì  ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó ´½º½ µ ÒØÓ ÔÖ Ø ÐÓ × ×ÓÑ Û Ø ÑÓÖ ÓÑÔÐ ¹
 Ø Ø  Ò Ø Ø Ó Æ º ÁØ × Ú Ò Ý
   ³ Ü ´ Ò ´Üµ ­ Ò Æ ³´ ´ ­Æ ܵµµ
      ´ Ñ ´Üµ ­ Ñ Æ ´ ´ ­Æ ܵµµ
      ´ ´Üµ ­ Æ ´³´ ´ ­Æ ܵµ ´ ´ ­Æ ܵµµµ
      ´ Ò·Ñ·½  ´Üµ ­ Ò·Ñ·½¹ Æ ´³´ ´ ­Æ ܵµ ´ ´ ­Æ ܵµµµ
Ä ¥ ´Æ µ Ø × ÓÖÑÙÐ ÒÒÓØ Ö Ù ØÓ ¬Ö×عÓÖ Ö ÓÖÑÙÐ º Ï ×Û Ô Ø
ÕÙ ÒØ ¬ Ö× ­ Ò·Ñ·½¹ Ò Æ º Ì ÕÙ ÒØ ¬ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ × Ò
ÔÖÓ Ù × Ø Ò ÓÖ Ø × ÒÔÙØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ù× ×
È    Ñ Ü´Ò Ñµ ´Û£ µ   Ò·Ñ·½  ´Û£ µ
     Û£  ÒÑ
          ´Û£ ÜÒ ÜÑ µÙ Û£ÜÒ ÒÑ ´Û£ ÜÒ Ùµ
È    Ñ Ü´Ò Ñµ ´Û£ µ   Ò·Ñ·½  ´Û£ µ
     Û£  ÒÑ
          ´Û£ ÜÒ ÜÑ µÙ Û£ÜÑ ÒÑ ´Û£ ÜÑ Ùµ
Ƚ¼ Ñ Ü´Ò Ñµ ´Û£µ      ´Û£µ
     Û£ ½Ò·Ñ·½  ´Û£ Ú ÜÒ µÚ
       ÒÑ
                     Û£ ÜÒ ¾ÒÑ ´Û£ Ú ÜÒµ
     Û£ ¿Ò·Ñ·½  ´Û£ Ú ÜÑ µÚ
       ÒÑ
                     Û£ ÜÑ ÒÑ ´Û£ Ú ÜÑ µ
Ƚ½ Ñ Ü´Ò Ñµ ´Û£µ
     Û£ ½ÒÑÑ·½  ´Û£ Ú ÜÒ µÚ
       Ò·             Û£ ÜÒ ¾ÒÑ ´Û£ Ú ÜÒµ
     Û£ ¿ÒÑÑ·½  ´Û£ Ú ÜÑ µÚ
       Ò·             Û£ ÜÑ ÒÑ ´Û£ Ú ÜÑ µ
     Û£ ÒÑ ´Û£ ÜÒ ÜÑ µÙ Û£ ÜÒ ÒÑ ´Û£ ÜÒ Ùµ
Ƚ¾ Ñ Ü´Ò Ñµ ´Û£µ
     Û£ ½ÒÑÑ·½  ´Û£ Ú ÜÒ µÚ
       Ò·             Û£ ÜÒ ¾ÒÑ ´Û£ Ú ÜÒµ
     Û£ ¿Ò·Ñ·½  ´Û£ Ú ÜÑ µÚ
       ÒÑ
                     Û£ ÜÑ ÒÑ ´Û£ Ú ÜÑ µ
     Û£  ÒÑ
          ´Û£ ÜÒ ÜÑ µÙ Û£ÜÑ ÒÑ ´Û£ ÜÑ Ùµ
ØÓ Ø Ö Û Ø Ø Ð Ù×
            Ò ´Û µ  Ñ ´Û µ   ´Ûµ   Ò·Ñ·½  ´Û µ    ´½º½ µ
Û   × ÑÔÐ Ø Ò È½ßÈ º Ï Ò × ÓÛ Ø Ø¸ ÓÖ ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö× Ò¸ Ñ Ò ¸
          Ð ´ е ¾ Ò Ñ ¢ Ò·Ñ·½ß        ×Ù Ø Ø   Ð
 ÓÖ¸ ×ÙÔÔÓ× ÒÓغ ËÙÔÔÓ× Ò¸ Ñ Ò Ü ×Ø ×Ù Ø Ø ÓÖ ÒÝ Ò Ð Û Ø ´ е ¾
 Ò Ñ ¢ Ò·Ñ·½ß Û Ú            к Ì Ò¸ Ò ¸ Ñ     Ò Ò Ò·Ñ·½  º
À Ò ¸ Ñ · ½¸ Ò Ø Ù׸ Ñ          Ñ · ½¸ Û    ÒÒÓØ ÓÖ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Öº
  Á Ø Ú ÐÙ × Ò¸ Ñ Ò Ö ×Ù Ø Ø Û Ò ÓÓ× Ò Ð Û Ø ×ØÖ ØÐÝ Ð Ö Ö
Ø Ò Ð Ø Ò ´½º½ µ × ×Ù ×ÙÑ Ý È¿º ÇØ ÖÛ × ¸ Ø Ú ÐÙ × Ö ×Ù Ø Ø Û Ò
 ÓÓ× ÒØ Ð Ò Ð¸ Ø Ò ´½º½ µ × Ø ÙØÓÐÓ Ýº ÁÒ Ø Ö × ´½º½ µ × Ö ÙÒ Òغ
  Ï ÓÒ ÐÙ Ø × × Ø ÓÒ Û Ø Ò Ü ÑÔÐ ´×ÙÔÔÐ ØÓ Ù× Ý Ï ÖÒ Ö ÆÙØص Ò Û
Û Ü Ø Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð « Ø Ó Ù× Ò Ø Ð Ù× × È ßȽ¾º
            ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò   Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ     Ø ÄÓ     ¾
 Ü ÑÔÐ ½º º ËÙÔÔÓ× Ø ÙÒ Ú Ö× ÓÒ× ×Ø× Ó Ø ÑÓ×Ø Ø ÖØÝ Ó Ø׺ Á Ø           Ö Ö
 Ø Ð ×Ø ØÛ ÒØÝ Ó Ø× Ò Ô Ò Ø Ö Ö Ø Ð ×Ø ØÛ ÒØÝ Ó Ø× Ò Õ¸ Ø Ò Ø           Ö Ö
 Ø Ð ×Ø Ø Ò Ó Ø× Ò Ô Õº ×Ø Ò Ö Ø Ð ÙÜ ×Ý×Ø Ñ ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö ÓÔ            Ö ØÓÖ×
ÛÓÙÐ Ò Ö Ø ØÛ ÒØÝ Û ØÒ ×× × ÓÖ Ô¸ ØÛ ÒØÝ Û ØÒ ×× × ÓÖ Õ Ò Ø Ò Ø          ÛÓÙÐ
Ò ØÓ ÒØ Ý Ø Ò Ó Ø Ñ Ò ÓÖ Ö ÒÓØ ØÓ Ü            Ø Ð Ñ Ø Ó Ø ÖØݺ ÙØ Ø Ö Ö
 ÓÑ Ò ØÓÖ ÐÐÝ Ñ ÒÝ Û Ý× ÓÖ ÒØ Ý Ò Ø Ò Ó Ø Ñº
  ÁÒ ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñ Û ÔÖÓÚ Ø ÓÒ ØÙÖ Ý × ÓÛ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø Ó Ã¹ ÓÖÑÙÐ
 × Ò ÓÒ× ×Ø ÒØ
                ¿½ Ô ¿½ Õ ¾¿¼ ¾ ´Ô Õµ
Ï ÓÙÐ ÓÓ× ÒÝ ÓØ Ö ×Ù Ø Ð ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÒÙÑ Ö׺ Ì × ÛÓÙÐ ÒÓØ Ò
Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ø ÔÖÓÓ Ø Ðк Ì ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÒØÓ ÈÄÅ ×
    ½ ´ µ Ô´ ½ Ü µ     ½ ´ µ Õ ´ ½ Ü µ ¿¼ ´ µ     ´ µ Ô´ Ý µ Õ´ Ý µ
Ì ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × Ø Ó Ð Ù× × ÓÒ× ×Ø× Ó
         ½    ½´ µ         ¿¼ ´ µ
         ¾ Ô´ ½ Ü µ           ´ µ Ô´ Ý µ Õ ´ Ý µ
         ¿  Õ´ ½ Ý µ
Ê ×ÓÐÚ Û Ø È¿ Ò ½ Ò Ð Ñ Ò Ø Ø              ´ µ Ð Ø Ö Ð ÖÓÑ Ð Ú Ò
    ¼ Ô´ Ý µ Õ ´ Ý µ

Ï Ö ×ÓÐÚ Ø Ò×Ø Ò Ó È Û Ø Ò Ñ ½ ¸               ¸ Ò Ñ ÐÝ
ȼ ½´ µ       ¿¼ ´ µ
                 ½ ½ ´ Ü Ü¼ µÙ
                      ½ ½      ܽ ½ ½ ´ ܼ½ Ùµ
ÛØ ½ Ò       Ò ÓØ Ò
        ½ ½ ´ ܽ ܼ µÙ      ܼ½ ½ ½ ´ ܼ½ Ùµ
                ½
 ÔÔÐÝ Ò Ø ÙÒ ¬ Ö Ý        ½ ½ ´ ܽ ܼ µ Ù       Û Ò Ù× Ø × Ò Ô Ö ÑÓ ¹
                        ½
ÙÐ Ø ÓÒ ×Ø Ô Û Ø   ¼ Ö ×ÙÐØ Ò Ò

      Ô´ ܼ½ ½ ½ ´ ܼ½ µ µ Õ ´ ½ ½ ´ ܽ ܼ½ µ µ
ÍÒ Ý Ò ¾ Ò       Û Ø Ü¼½     ½ Ü     ½ ½ ´ ܼ µ º Ê ×ÓÐÚ Ò
                                ½        ¾ Ò
Ý Ð×
      Õ ´ ½ ½ ´ ܽ ½ µ µ
ÆÓÛ Û Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò×Ø Ò Ó È
È ¼ ½ ´Û£µ      ¿¼ ´Û£ µ Û£ ½ ½ ´Û£ ܽ ܼ½ µÙ       Û£ ܽ ½ ½ ´Û£ ܽ Ùµ
Ì × Ò Ö Ù ÛØ ½ Ò              ØÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ
        ½ ½ ´ ܽ ܼ µÙ      ܽ ½ ½ ´ ܽ Ùµ
                ½
Û Û Ò ÒÓÛ Ù× Ò Ô Ö ÑÓ ÙÐ Ø ÓÒ ×Ø Ô Û Ø º Ï Ø
    ½¼  Õ ´ ܽ ½ ½ ´ ܽ µ µ
Ì ÑÔØÝ Ð Ù× × Ó Ø Ò Û Ö ×ÓÐÚ ½¼ Û Ø ¿ Ù× Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÙÒ ¬ Öº
              ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò    Ö    ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ  Ø ÄÓ  ¿¼
½º     ÖÓÑ    ÓÒ   ÔØ   × Ö ÔØ ÓÒ Ð Ò Ù       × ØÓ  Ö
    ÑÓ    Ð Ø  ×

  ÒÓÛÐ    Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ Ò Ø Ð¹ÓÒ ¹×ØÝÐ Ö Ñ Ò Ò Ë ÑÓÐÞ ¸
½ Ù×Ù ÐÐÝ ÓÒ× ×Ø× Ó ×Ó ÐР̹ ÓÜ Ò Ò ¹ ÓÜ Ö Ñ Ò Ø Ðº¸ ½ ¿ º
Ì Ì¹ ÓÜ Ü ÓÑ Ø Þ × Ø Ô ÖØ Ó Ø ÛÓÖÐ Ø Ø × ØÓ ÑÓ ÐÐ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ
Û Ö × Ø ¹ ÓÜ × ÑÓÖ ÓÖ Ð ×× Ð ×× Ð Ø × ÓÒØ Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ Ò
 Ò Ö Ð ÖÓÙÒ Ø׸ ÓÙØ Ø       ØÙ Ð × ØÙ Ø ÓÒº
  ÅÓ×Ø Ì¹ ÓÜ ´ÓÖ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ðµ Ð Ò Ù × Ú × ×ÝÒØ Ø ÔÖ Ñ Ø Ú × ÓÒ ÔØ
Ò Ñ × Ò ÖÙÐ Ò Ñ ×º ÓÒ ÔØ Ò Ñ × ÒÓØ × Ø× Ó Ó         Ø× Ò ÖÓÐ Ò Ñ × ÒÓØ
 Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø × Ó Ø׺ Í× Ò ÓÒ ÔØ ÓÖÑ Ò ÓÒÒ Ø Ú ×¸ Ð           ¸
 Ù ¸ Ø ¸ ×ÓÑ Ò Ðи ÓÑÔÓÙÒ ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ× Ò Ù ÐØ Û           Ð×Ó ÒÓØ × Ø× Ó
Ó Ø׺
   ÔÖÓØÓØÝÔ Ð ÓÒ ÔØ × Ö ÔØ ÓÒ Ð Ò Ù × Ø Ä Ð Ò Ù ´× ÓÖØ ÓÖ Ø¹
ØÖ ÙØ Ú ÓÒ ÔØ × Ö ÔØ ÓÒ Ð Ò Ù Û Ø ÓÑÔÐ Ñ Òسµº ÁØ × Û Ðй ¬Ò ÑÓ Ð¹
Ø ÓÖ Ø × Ñ ÒØ × Ò Ø× ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð        Ú ÓÙÖ × ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÙÒ Ö×ØÓÓ º Ì
Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð Ð Ò Ù Ó Ä Ù× × ÓÒÐÝ Ø ÓÒ Ôع ÓÖÑ Ò ÓÔ Ö ØÓÖ× ¸ Ù ¸ Ø
Û Ø Ø Ù×Ù Ð Ñ Ò Ò ´ ÓÑÔÐ Ñ Òظ ÙÒ ÓÒ¸ ÒØ Ö× Ø ÓÒµ × Û ÐÐ × ÖÓÐ ÕÙ ÒØ ¬¹
 Ø ÓÒ× ´ ÐÐ Ê µ Ò ´×ÓÑ Ê µº ´ ÐÐ Ê µ ÒÓØ × Ø × Ø Ó ÐÐ Ó Ø× Û Ó× Ê¹
×Ù ××ÓÖ× ´Ê¹¬ÐÐ Ö× Ò Ø Ð¹ÓÒ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ýµ Ö ÐÐ Ò º ´×ÓÑ Ê µ ÒÓØ × Ø
× Ø Ó ÐÐ Ó Ø× Û Ø ×ÓÑ Ê¹×Ù ××ÓÖ Ò º ÌÝÔ Ð Ü ÑÔÐ × ÓÖ ÓÒ ÔØ ¬Ò Ø ÓÒ×
 Ò Ä Ö
      Ñ Ò   Ô Ö×ÓÒ Ù ´×ÓÑ × Ü Ñ Ð µ
     Ô Ö ÒØ  Ô Ö×ÓÒ Ù ´×ÓÑ   Ð  µ     ÒÓØ × Ø × Ø Ó ÐÐ Ó Ø×
       Ø  Ö   Ô Ö ÒØ ÙÑÒ
   Ö Ò   Ø  Ö    Ø Ö Ù ´×ÓÑ     Ð    µ
                        Ô Ö ÒØ
      ÛÓÑ Ò    Ô Ö×ÓÒ Ù Ñ Ò

    Ú Ò × Ø Ì Ó ÓÒ ÔØ ÕÙ Ø ÓÒ׸ ÓÒ ÔØ × Ó Ö ÒØ Ø Ö × ÑÓ Ð ÓÖ
Ì ÒÛ       ÒÓØ × ÒÓÒ ÑÔØÝ × Øº ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ÓÒ ÔØ × Ö ÔØ ÓÒ ×Ù ×ÙÑ ×
   ÓÒ ÔØ × Ö ÔØ ÓÒ Ò Ì ¸       ÒÓØ × Ò Ú ÖÝ ÑÓ Ð Ó Ì ×ÙÔ Ö× Ø Ó º
     Ò Ó Ö Ò Ò ×Ù ×ÙÑÔØ ÓÒ × Ø      × Ö ×ÓÒ Ò × ÖÚ Ó Ø ÒÓÛÐ
Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ× × ÓÒ Ä º ÓÖ Ò ØÓ Ø       ÓÚ ¬Ò Ø ÓÒ׸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸
 Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ Ò Ö Ø Ø Ö Ò Ø Ö× Ö Ø Ö× Ò Ô Ö×ÓÒ× Ò Ñ Ò × Û Ðи º º
Ñ Ò ×Ù ×ÙÑ ×   Ø Ö Ò  Ö Ò  Ø Öº
   ÁÒ ½ ½¸ Ë Ñ Ø¹Ë Ù Ò ËÑÓÐ × ÓÛ Ø Ø        Ò Ó Ö Ò Ò ×Ù ×ÙÑÔ¹
Ø ÓÒ Ó ÓÒ ÔØ × Ö ÔØ ÓÒ× × È¹ËÈ ¹ ÓÑÔÐ Ø Ò Ò             ÛØ ÐÒ Ö
×Ô º Å ÒÝ Ú Ö ÒØ× Ò ÜØ Ò× ÓÒ× Ó Ä Ú ÒÓÛ Ò ÒÚ ×Ø Ø Ä Ú ×ÕÙ
 Ò Ö Ñ Ò¸ ½ Æ Ð Ò ËÑÓÐ ¸ ½ ¼ Æ Ð¸ ½ ¼ Ë Ð ¸ ½ ½ ÓÒ Ò Ø
 к¸ ½ ½   ÓÒ Ò Ø Ðº¸ ½ ½ ÏÓÓ × Ò Ë ÑÓÐÞ ¸ ½ ¾ Ò Ö Ù× Ò ÑÔÐ ¹
Ñ ÒØ Ø ÓÒ× Ó ÒÓÛÐ    Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð Ò Ù ×    Ö Ò ÀÓÐÐÙÒ Ö¸ ½ ½ º Ï
 Ó Ù× ÓÒ Ð Ò Ù Ú ÖÝ ÑÙ Ð       ÄÆÛ    Ò ÐÙ × ÒÙÑ Ö Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ø ÓÒ
ÓÔ Ö ØÓÖ× ØÐ ×Ø Ò ØÑÓ×غ Ì ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ ´ ØÐ ×Ø ¿ ×¹ Ð ÐÓÒ µ¸ ÓÖ Ü Ñ¹
ÔÐ ¸ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø × Ø Ó Ò Ú Ù Ð× Û Ó Ú Ø Ð ×Ø Ø Ö     Ð Ö Ò Û Ó Ö ÐÓÒ º
Ì Ø ÖÑ ´ ØÑÓ×Ø ¾ ×¹Ô Ö ÒØ µ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø × Ø Ó Ò Ú Ù Ð× Û Ó Ú Ø ÑÓ×Ø
ØÛÓ Ô Ö ÒØ׺ Ì Ð Ò Ù Û ÓÒ× Ö × ×Ð ØÐÝ ÑÓÖ ÜÔÖ ×× Ú Ø Ò Ä Æ º ÇÙÖ
Ú Ö× ÓÒ¸ Ö ÖÖ ØÓ × Ä Æ ·¸ ÐÐÓÛ× ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ ÓÒ ÔØ× ØÓ Ò ÐÙ Ò ÓØ Ö
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò    Ö    ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ       Ø ÄÓ  ¿½
 ÓÒ ÔØ׸ Û Ö × Ò Ä Æ ÓÒÐÝ ØÓÑ ÓÒ ÔØ× Ò Ò ÐÙ Ò ÓØ Ö ÓÒ ÔØ׺
  ÆÓÛ¸ Û ¬Ò Ø ×ÝÒØ Ü Ó Ä Æ ·º Ì × Ò ØÙÖ Ó Ø Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð Ð Ò Ù
Ó Ä Æ · ÓÒ× ×Ø× Ó × Ø ¦Ê Ó ÖÓÐ Ò Ñ × Ò  × Ó ÒØ × Ø ¦ Ó ÓÒ ÔØ Ò Ñ ×º
 ÖÓÑ ÖÓÐ Ò Ñ × É ¾ ¦Ê Ò ÓÒ ÔØ Ò Ñ × ¾ ¦ ÓÑÔÓÙÒ ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ× Ö
 ÓÖÑ   ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÖÙÐ ×
                    Ù    Ø  ´×ÓÑ  Ê  µ ´  ÐÐ Ê  µ
            ´  ØÐ  ×Ø  ÒÊ µ ´ ÚØÑÓ×Ø  ÒÊ µ
Ò × ÒÓÒ¹Ò Ø Ú ÒØ Öº ÅÓ×Ø ÙØ ÓÖ× ¬Ò Ø ×ÝÑ ÓÐ× Ú Ò ØÓ × ÒØ ÒØ Ð
×ÝÑ ÓÐ׺ Ï ¬Ò Ø Ñ ØÓ ÓÒÒ Ø Ú × Ù×Ø × Ù Ò Ø Ö º ÆÓØ ¸ Û ÓÒ× Ö
Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð × ÒØ Ò × Ó Ø ÓÖÑ Ú    Ò    ØÓ ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ׺ ÁÒ
 Ä Æ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð × ÒØ Ò × Ö ÓÒ×ØÖ Ò ØÓ Ó Ø ÓÖÑ Ú Ò
 ¸Û Ö    Ö ÓÒ ÔØ Ò Ñ ×º ̹ ÓÜ × ¬Ò × × Ø Ó ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ׺
  Ì × Ñ ÒØ × Ó Ä Æ · × ×Ô ¬ Ý Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Á ´Í Î µ Û Ø Í
ÒÓÒ¹ ÑÔØÝ × Ø Í ´Ø ÓÑ Ò Ó ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒµ Ò × Ò ØÙÖ ×× ÒÑ ÒØ Î º Ì
× Ò ØÙÖ ×× ÒÑ ÒØ Ñ Ô× ÖÓÐ Ò Ñ × ØÓ Ò ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ÓÒ Í Ò Ø Ñ Ô× ÓÒ ÔØ
Ò Ñ × ØÓ ×Ù × Ø× Ó Í º Ì ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ× Ò ×Ô ¬ Ý
                Á δ µ      × ÓÒ ÔØ Ò Ñ
              ´ µÁ Í Ò Á
            ´ Ù µÁ Á Á
            ´ Ø µÁ Á Á
            ´ Ú µÁ ´Í Ò Á µ Á
            ´   µÁ ´Í Ò ´ Á Á µµ ´ Á Á µµ
          ´×ÓÑ Ê µÁ Ü ¾ Í Ý ¾ Í ÊÁ ´Ü ݵ Ý ¾ Á
            ´ ÐÐ Ê µÁ Ü ¾ Í Ý ¾ Í ÊÁ ´Ü ݵ Ý ¾ Á
        ´ ØÐ ×Ø Ò Ê µÁ Ü ¾ Í Ý ¾ Á ÊÁ ´Ü ݵ Ò
        ´ ØÑÓ×Ø Ò Ê µÁ Ü ¾ Í Ý ¾ Á ÊÁ ´Ü ݵ Ò
 ØÓÑ ÓÒ ÔØ Ò Ñ × Ò Ì¹ ÓÜ Ì Ö ÒØ ÖÔÖ Ø × Ø ÒØ Ö ÓÑ Ò Ò Ö ÐÐ
 ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø ØÓÔ ÓÒ ÔØ º × Ø Ð Ö ×Ø Ð Ñ ÒØ Ò Ø ×Ù ×ÙÑÔØ ÓÒ ÓÖ Ö Ò º
Ì ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó × Ò Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÑÔØÝ × Øº
   Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Á ´Í Î µ Û Ø Á Í ÓÖ ÐÐ ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ× Ò Ø Ì¹ ÓÜ Ì
 × ÑÓ Ð Ó Ì º ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ × ÙÒ Ú Ö× Ð « Á Í ÓÖ ÐÐ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ× Á º
 × ÑÔØÝ « Á     ÓÖ ÐÐ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ× Á º
  Ì ÒØ ÐÑ ÒØ Ö Ð Ø ÓÒ      ØÛ Ò ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ× × ¬Ò Ý
              « Á Í ÓÖ Ú ÖÝ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Á Ó º
Ì Ò      « Ú × ÙÒ Ú Ö× Ð « Ù       × ÑÔØݺ
  Ï ØÖ Ø × Ø× ½      Ò Ó ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ× Ò Ø × Ñ Û Ý × Ø   ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ
 ½ Ù Ù Òº Ì Ù׸ Ú Ò Ì¹ ÓÜ Ì Û ÐÐ ØÖ Ø × Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø× Ð ¹
Ñ ÒØ׺
  ÁÒ ÓÒØÖ ×Ø ØÓ ÓØ Ö Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð Ð Ò Ù × Ø Ð Ò Ù     Ä Æ · Ò ÐÙ × ÒÓ
ÖÓÐ ¹ ÓÖÑ Ò ÓÔ Ö ØÓÖ׺ ÊÓÐ × Ø Ø Ó ÙÖ Ö ÐÐ ØÓÑ º ÌÓ × ÑÔÐ Ý ÓÙÖ ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸
Û Ø ÓÙØ ÐÓ×× Ó Ò Ö Ð ØÝ Û ××ÙÑ Ø Ö × ÓÒ ØÓÑ ÖÓРʺ
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö    ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ  Ø ÄÓ    ¿¾
  ÆÓÛ Û × ÓÛ Ø Ø Û Ò Ñ        Ä Æ · Ò Ãº ¬Ò Ñ ÔÔ Ò ¥ ÖÓÑ Ø
Ð Ò Ù Ó Ä Æ · ØÓ Ø Ð Ò Ù Ó Ã Ý
            ¥´ µ         × ÓÒ ÔØ Ò Ñ ÓÖ ÓÖ
          ¥´ µ     ¥´ µ
         ¥´ Ù µ     ¥´ µ ¥´ µ
         ¥´ Ø µ     ¥´ µ ¥´ µ
         ¥´ Ú µ     ¥´ µ ¥´ µ
         ¥´    µ   ¥´ µ ° ¥´ µ
       ¥´×ÓÑ Ê µµ     ¿¼¥´ µ
         ¥´ ÐÐ Ê µ   ¾¼ ¥´ µ
      ¥´ ØÐ ×Ø Ò Ê µ    ¿Ò ½¥´ µ
      ¥´ ØÑÓ×Ø Ò Ê µ    ¾Ò ¥´ µ
ÁØ × ×Ý ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø ¥ × Û Ðй ¬Ò º Ì ÓÐÐÓÛ Ò × Ø Ñ Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ Ó Ø ×
× Ø ÓÒº
Ì ÓÖ Ñ ½º º½ ´ËÓÙÒ Ò ×× Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó ¥µ
        ÓÒ ÔØ Ø ÖÑ × ÙÒ Ú Ö× Ð « ¥´ µ × Ø ÙØÓÐÓ Ýº
ÈÖÓÓ º Ä Ø Á ´Í Î µ    ÒÝ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ì¹ ÓÜ Ó Ä Æ ·º Ä Ø Å Ø
ÑÓ Ð ÑÓ Ð ´Í ÊÁ Î µº Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ÔÖÓÚ ¸ ÓÖ Ú ÖÝ Ü ¾ Í
              ܾ Á «     ÅÜ   ¥´ µ
Ï ÓÑ Ø Ø   Ø Ð׺                              ¾

½º    ÓÒ ÐÙ× ÓÒ

ÁÒ Ø ÐÓ Ó Ö      ÑÓ Ð Ø × Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ ÜÔÖ ×× ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ¬Ò Ø × Ø׺ Ì
Ù×Ù Ð Ò Ö Ò Ð ÙÐ ÓÖ Ø × ÐÓ       Ò Ö Ø ÓÖ ÐÐ × Ø× Ù× Ò Ø ÔÖÓÓ Ø Ð ×Ø ×
Ñ ÒÝ ÓÒ×Ø ÒØ× ´Û ØÒ ×× ×µ × Ø     Ö Ò Ð ØÝ Ó   × Øº Ú Ò ÓÖ ÑÓ Ö Ø Ú ÐÙ ×
  Ú ×Ø ÒÙÑ Ö Ó Û ØÒ ×× × Ö Ò Ö Ø Û       Ö ÔÖÓ ×× Ý × ×Ø Ò Ø ÓÒ× Ò
Ø ÔÖÓÓ º
  ÁÒ Ø × Ô Ô Ö Û ÔÖ × ÒØ Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ Ø Ó Û       ÚÓ × × ×Ø Ò Ø ÓÒ׸
 Ò×Ø ÓÙÖ Ñ Ø Ó Ù× × Ð Ñ Ø Ö Ø Ñ Ø Ð Ö ×ÓÒ Ò º ÁØ Ö × × Ò × Ö × Ó ØÖ Ò×¹
 ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ø Ô׺ Ö×ظ Û ØÖ Ò×Ð Ø Ø ÐÓ Ó Ö      ÑÓ Ð Ø × Ã ÒØÓ Ò Û ÒÓÖÑ Ð
ÑÙÐØ ¹ÑÓ Ð ÐÓ ¸ ÐÐ Ã º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ã Ó × ÒÓØ Ö Ù Ý Ø ×Ø Ò Ö Ö ¹
Ð Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ØÓ ¬Ö×عÓÖ Ö ÐÓ º ÇÒ Ó Ø Ü ÓÑ× Ó Ã × × ÓÒ ¹ÓÖ Öº Ï
×ÓÐÚ Ø × ÖÖ Ù Ð ØÝ ÔÖÓ Ð Ñ Ý¸ Ò×Ø Ó Ù× Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ¸ Ù×¹
 Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Û Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Û       ÜÔÐÓ Ø× Ø Ö Ö
×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ð׺
  ÇÙÖ Ñ Ø Ó Ò Ð×Ó ÔÔÐ Ò Ø ¬ Ð Ó ÒÓÛÐ           Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒº Ì Ø Ö¹
Ñ ÒÓÐÓ Ð ÐÓ     Ä Æ × ÐÓ× ÐÝ Ö Ð Ø ØÓ Ø Ö ÑÓ Ð ÐÓ Ãº ÁÒ Ø¸ Ø Ö
 × Ò Ü Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò       ØÛ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× Ò ÑÓ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ׺
ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÔÖÓÚ × Ú Ð ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò Ö Ò Ñ Ò ×Ñ ØÓ Ø ÓÒ×ØÖ ÒØ
 Ð ÓÖ Ø Ñ× ÓÑÑÓÒÐÝ Ù× ¸ Û      Ð×Ó ×Ù« Ö ÖÓÑ Ø ÓÚ Ö    Ó Ú ÐÙ Ø Ò ×
  ×Ø Ò Ø ÓÒ׺
            ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ     ¿¿
  ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÑÙ×Ø Ú Û × ¬Ö×Ø ×Ø Ô ØÓÛ Ö Æ ÒØ Ö ×ÓÒ Ò Û Ø ¬Ò Ø
× Ø׺ Ì Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ÓÔ Ò ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ò ØÓ           Ö ×× º
  ´µ    Ò Ö Ð ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ö ×ÙÐØ ÓÖ Ã ÛÓÙÐ ÐÐÓÛ Ù× ØÓ Ù× Ø ÙÐÐ ÜÔÖ ×× Ú ØÝ
    Ó Ø × ×Ý×Ø Ñº × ÐÓÒ × Ø × × ÒÓØ ÔÖÓÚ ¸ Û Ò Ù Ö ÒØ ÓÑÔÐ Ø Ò ××
    ÓÒÐÝ ÓÖ Ø ÓÖ Ò Ð Ã ÓÖÑÙÐ º Ì × × Û Ø Û Û ÒØ ÖÓÑ Ø          ÒÒ Ò ¸
     ÙØ ×ØÖÓÒ Ö Ö ×ÙÐØ ÛÓÙÐ    ÔÖ Ö Ð º
 ´ µ ÇÙÖ ¬Ö×عÓÖ Ö Ø ÓÖÝ × Ö ÔÖ × ÒØ Ý × Ø Ó Ü ÓÑ × Ñ × Û         Ö ÙÒ¹
     Ö×ØÓÓ ØÓ    ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ÐÐ Ø× Ò×Ø Ò × Û Ø Ø ÒÙÑ Ö Ð Ú Ö Ð ×
    Ò×Ø ÒØ Ø Û Ø ÓÒ Ö Ø Ú Ð٠׺ Ì ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø      Ð ÙÐÙ× Û ÐÐ Ö ÐÝ
    ÓÒ Ø ÓÖÝ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒº Ì Ü ÓÑ × Ñ × Û ÐÐ      ÒÓ   × Ò Ö Ò ÖÙР׺
    Ë Ò Ø Ü ÓÑ × Ñ × ÓÒØ Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ Û ÐÐ ÒÓØ        ×ݸ ÙØ
    Ø × ÖØ ÒÐÝ ×ÓÐÚ Ð º
 ´ µ Ì ÓÖ Ò Ð ÐÓ Ó Ö         ÑÓ Ð Ø × ×    Ð º ÓÖ Ò Ðݸ Ø Ö × ÓÙÐ
       Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ×ØÖ Ø Ý ÓÖ Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÖÑÙÐ Ø Ø × ÓÑÔÐ Ø Ò Ø ÖÑ ¹
    Ò Ø ×º Ì × ×ØÖ Ø Ý × Ý Ø ØÓ     Ú ÐÓÔ º
 ´ Úµ ÇÙÖ Ð ÙÐÙ× × ×Ø ÐÐ Ð Ñ Ø Ò Ö ×ÓÒ Ò Û Ø Ö Ø Ñ Ø Ð Ø ÖÑ׺ ÁØ Ö Ñ Ò× ØÓ
      ÒÚ ×Ø Ø Û Ø Ö Ò ÓÛ Ø × Ô Ð ØÝ Ò Ò Ò º
 ´Úµ Ï Ú ÔÔÐ ÓÙÖ Ñ Ø Ó × ØÓ Ð¹ÓÒ ¹ØÝÔ Ö ×ÓÒ Ò ÙØ ÓÒÐÝ ÓÖ Ö ×ÓÒ Ò
    Û Ø Ò Ø Ì¹ Óܺ Ì × ÓÖÖ ×ÔÓÒ × Ö ØÐÝ ØÓ Ø Ø Ò ÑÓ Ð ÐÓ º Ï Ú Ò³Ø
      ÓÙÒØ ÓÖ ¹ ÓÜ Ö ×ÓÒ Ò ÓÙØ ÓÒ Ö Ø Ò×Ø ÒØ Ø ÓÒ× Ó ÓÒ ÔØ×»× Ø×
     Ò ÖÓÐ ×»Ö Ð Ø ÓÒ׺ Ì ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÔÔÐ ØÓ ¹ ÓÜ Ø ÖÑ× Ò Ö Ø ×
    Ñ ÒÝ ÕÙ Ø ÓÒ׺ ÁØ × ÒÓØ ÑÑ Ø ÓÛ Ø × Ò ØÖ Ø Æ ÒØÐݺ
 ´Ú µ Ì ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × ÓÖ Ø Ü ÓÑ× Ó Ã Ü ÔØ ÓÒ Ö ¬Ö×عÓÖ Öº
    Ì × Ó × ÒÓØ ÖÙÐ ÓÙØ Ø Ø Ã × ÓÑÔÐ Ø Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ¬Ö×عÓÖ Ö ÑÓ Ð
    Ø ÓÖݺ Á Ø × Û Ö Ø     × Û Ò Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ÒØÓ ÔÖ Ø ÐÓ Ø Ø
    ÚÓ × ×ÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ Ð Ö ×ÓÒ Ò º

½º     ÒÓÛÐ     Ñ ÒØ×

Ì × ÛÓÖ Û × ×ÙÔÔÓÖØ Ý Ø ×ÔÖ Ø¹ÈÖÓ Ø        Ñ  Ð Ö  ´ÆÖº  ½µ Ò   ÝØ
ÐÓ Ó¹ÈÖÓ Ø ÁÌË ½¼¾ ÙÒ Ý Ø Å Ìº
½º   Ê   Ö Ò  ×

 Ò Ö Ø Ðº¸ ½     Àº Ò Ö ¸ Áº Æ Ñ Ø ¸ Ò Áº Ë Òº ÇÒ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ¸ Ñ Ð¹
   Ñ Ø ÓÒ¸ ÙÒ Ú Ö× Ð Ð Ö Ò ÓÓÐ Ò Ð Ö × Û Ø ÓÔ Ö ØÓÖ׺ ÍÒÔÙ Ð ×
 Ñ ÒÙ× Ö Ôظ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ù Ô ×ظ ½ º
 Ù«Ö Ý Ò Ò Ð Öظ ½ ¾ º Ù«Ö Ý Ò Èº Ò Ð Öغ ÅÓ Ð Ø ÓÖ Ñ ÔÖÓÚ Ò
  Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ð Ú ÛÔÓ Òغ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÄÓ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ ¾´¿µ ¾ ß¾ ¸ ½ ¾º
   Ö Ò ÀÓÐÐÙÒ Ö¸ ½ ½ º       Ö Ò º ÀÓÐÐÙÒ Öº Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð ÒÓÛ¹
 Ð   Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ø Ò Ö Ò Ð ÓÖ Ø Ñ׺ ÁÒ Åº ź Ê Ø Ö
  Ò Àº ÓРݸ ØÓÖ׸ ÈÖÓ º Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÏÓÖ × ÓÔ ÓÒ ÈÖÓ ×× Ò  Ð Ö ¹
 Ø Ú ÃÒÓÛÐ    ´È ó ½µ¸ ÍÒ Úº Ó Ã × Ö×Ð ÙØ ÖÒ¸ ½ ½º
 Ö Ñ Ò Ò Ë ÑÓÐÞ ¸ ½      ʺ º Ö Ñ Ò Ò Âº º Ë ÑÓÐÞ º Ò ÓÚ ÖÚ Û
           ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö   ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ    Ø ÄÓ    ¿
 Ó Ø Ð¹ÓÒ ÒÓÛÐ        Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñº Ó Ò Ø Ú Ë Ò ¸ ´¾µ ½ ½ß¾½ ¸
 ½ º
 Ö Ñ Ò Ø Ðº¸ ½ ¿ ʺ º Ö Ñ Ò¸ ʺ º ׸ Ò Àº º Ä Ú ×ÕÙ º ÖÝÔØÓÒ
   ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÔÔÖÓ ØÓ ÒÓÛÐ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒº Á       ÓÑÔÙØ Ö¸ ½ ´½¼µ ß ¿¸
 ½ ¿º
 ÖÖ ØÓ¸ ½ ¼ º ÖÖ ØÓº       Ò Ö Ð ÒÓÒ Ð ÑÓ Ð× ÓÖ Ö      ÒÓÖÑ Ð ÐÓ ×
 ´ Ö     ÑÓ Ð Ø × Áεº ËØÙ ÄÓ ¸ ¾ ½ß¾ ¾¸ ½ ¼º
    ÖÓ¸ ½   º   ÖÓº Ö    ÑÓ Ð Ø × ÁÁº ËØÙ ÄÓ ¸ ½ß½¼¸ ½ º
 ÓÒ Ò Ø Ðº¸ ½ ½ º ź ÓÒ Ò ¸ ź Ä ÒÞ Ö Ò ¸ º Æ Ö ¸ Ò Ïº ÆÙØغ Ì Óѹ
 ÔÐ Ü ØÝ Ó ÓÒ ÔØ Ð Ò Ù ×º ÁÒ Â ÐÐ Ò¸ Ê ×¸ Ò Ë Ò Û Ðи ØÓÖ׸ ÈÖÓ º
 Ó Ãʳ ½¸ Ô × ½ ½ß½ ¾º ÅÓÖ Ò Ã Ù Ñ ÒÒ¸ ½ ½º
 ÓÒ Ò Ø Ðº¸ ½ ½ º ź ÓÒ Ò ¸ ź Ä ÒÞ Ö Ò ¸ º Æ Ö ¸ Ò Ïº ÆÙØغ ÌÖ Ø Ð
 ÓÒ ÔØ Ð Ò Ù ×º ÁÒ ÈÖÓ º Ó Á Á³ ½¸ Ô × ß ¿¸ ½ ½º
 Ö Ò × Ð ÖÖÓ Ò À ÖÞ ¸ ½        ĺ Ö Ò × Ð ÖÖÓ Ò º À ÖÞ º ÉÙ ÒØ ¬
 ÑÓ Ð ÐÓ Ò ÙÒ ¬ Ø ÓÒ Ø ÓÖݺ Ê ÔÔÓÖØ ÄËÁ ¾ ¿¸ Ä Ò Ù × Ø ËÝ×Ø Ñ × ÁÒ¹
 ÓÖÑ Ø ÕÙ ¸ ÍÒ Úº È ÙÐ Ë Ø Ö¸ ÌÓÙÐÓÙ× ¸ ½ º
 ØØÓÖÓ× ¹ ÖÒ    Ò ÖÖ ØÓ¸ ½      ź ØØÓÖÓ× ¹ ÖÒ     Ò   º  ÖÖ ØÓº
  Ö    ÑÓ Ð Ø × ÁÁÁº ËØÙ ÄÓ ¸       ß½½¼¸ ½ º
 ØØÓÖÓ× ¹ ÖÒ    Ò     ÖÓ¸ ½   ź ØØÓÖÓ× ¹ ÖÒ    Ò º      ÖÓº
  Ö    ÑÓ Ð Ø × Áº ËØÙ ÄÓ ¸ ½ ß¾¾½¸ ½ º
 Ò ¸½    ú Ò º ÓÖ ËÓÑ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× Ò ×Ó Å ÒÝ ÈÓ×× Ð ÏÓÖР׺ È
 Ø × ×¸ ÍÒ Úº Ó Ï ÖÛ ¸ ½ º
 Ò ¸ ½ ¾ ú Ò º ÁÒ ×Ó Ñ ÒÝ ÔÓ×× Ð ÛÓÖР׺ ÆÓØÖ Ñ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÖÑ Ð
 ÄÓ ¸ ½¿´ µ ½ ß ¾¼¸ ½ ¾º
    Ý Ò Ç Ð ¸ ½ ¾ º ź          Ý Ò Àº º Ç Ð º ÉÙ ÒØ ¬ Ö Ð Ñ ¹
 Ò Ø ÓÒ Ò × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÔÖ Ø ÐÓ º ËÓÙØ Ö Ò ÓÑÔÙØ Ö ÂÓÙÖÒ Ð¸ ¿ ß ¿¸
 ½ ¾º Ð×Ó Ò Ø ÈÖÓ º Ó ÃÊ ¾¸ ¾ ß ¿ º Ð×Ó Ú Ð Ð × Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ ÅÈÁ¹
 Á¹ ¾¹¾¿½¸ ŠܹÈÐ Ò ¹ÁÒ×Ø ØÙØ ÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¸ Ë Ö ÖÙ Ò¸ ÖÑ Òݸ ÂÙÐÝ ½ ¾º
    ݸ ½ ½ º ź      ݺ Ò ÖÖ ­ Ü Ú ØÝ Ð ÑÑ Û Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ× ØÓ Ü ÓÑ ¹
 Ø Þ Ø ÓÒ× Ó ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ñ ×º ÁÒ Íº ÅÓÒÒ ¸ ØÓÖ¸ ×Ô Ø× Ó È ÐÓ¹
 ×ÓÔ    Ð ÄÓ ¸ Ô × ß º Ê      и ÓÖ Ö Ø¸ ½ ½º
 Ó Ð ¸ ½ ¼ ĺ º Ó Ð º Ö × Ó ÑÓ Ð Øݺ ÄÓ ÕÙ Ø Ò ÐÝ× ¸ ½¿ ¿¾¿ß¿¿ ¸ ½ ¼º
À ÖÞ ¸ ½    º À ÖÞ º Ê ×ÓÒÒ Ñ ÒØ ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ò ÐÓ ÕÙ ÑÓ Ð Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ×
  ³ÙÒ ¬ Ø ÓÒº È Ø × ×¸ ÍÒ Úº È ÙÐ¹Ë Ø Ö¸ ÌÓÙÐÓÙ× ¸ ½ º
Ä Ú ×ÕÙ Ò Ö Ñ Ò¸ ½        Àº º Ä Ú ×ÕÙ Ò Êº º Ö Ñ Òº ÜÔÖ ×× Ú ¹
 Ò ×× Ò ØÖ Ø Ð ØÝ Ò ÒÓÛÐ        Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ×ÓÒ Ò º ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð
 ÁÒØ ÐÐ Ò ¸ ¿ ß ¿¸ ½ º
          ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ   Ø ÄÓ    ¿
Æ Ð Ò ËÑÓÐ ¸ ½ ¼ º Æ Ð Ò º ËÑÓÐ º Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö ×ÓÒ Ò
 Û Ø ØØÖ ÙØ Ú × Ö ÔØ ÓÒ׺ ÁÒ Ãº¹Àº Ð × Ù׸ ͺ À Ø×ØÙ ¸ Ò º¹Êº ÊÓÐÐ Ò Ö¸
   ØÓÖ׸ ËÓÖØ× Ò ÌÝÔ × Ò ÖØ ¬ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò ¸ ÚÓÐÙÑ ½ Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò
  ÖØ ¬ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò ¸ Ô × ½½¾ß½¿ º ËÔÖ Ò Ö¸ ½ ¼º
Æ Ð¸ ½ ¼ º Æ Ðº Ê ×ÓÒ Ò Ò Ê Ú × ÓÒ Ò ÀÝ Ö Ê ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñ׸
 ÚÓÐÙÑ ¾¾ Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ÖØ ¬ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò º ËÔÖ Ò Ö¸ ½ ¼º
ÇÐ     Ò Ë Ñ Ø¸ ½    Àº º Ç Ð  Ò Êº º Ë Ñ Øº ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò×Ð ¹
 Ø ÓÒ Ò × ÓÒ ¹ÓÖ Ö Ö Ñ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÑÓ Ð ÐÓ ×º Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ ÅÈÁ¹Á¹ ¹
 ¾¹¼¼¾¸ ŠܹÈÐ Ò ¹ÁÒ×Ø ØÙØ ÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¸ Ë Ö ÖÙ Ò¸ ÖÑ Òݸ  ÒÙ ÖÝ ½ º
 ËÙ Ñ ØØ ÓÖ ÔÙ Ð Ø ÓÒ ØÓ Ø ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÄÓ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº
Ç Ð ¸½      Àº º Ç Ð º Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ð ÙÐÙ× ÓÖ ÑÓ Ð ÐÓ ×º ÁÒ Û Ò
 ÄÙ× Ò ÊÓ×× ÇÚ Ö ¸ ØÓÖ׸ ÈÖÓ º Ó       ³ ¸ ÚÓÐÙÑ ¿½¼ Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ ×
  Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¸ Ô × ¼¼ß ½ º ËÔÖ Ò Ö¸ ½ º
Ç Ð ¸ ½ ½ Àº º Ç Ð º Ë Ñ ÒØ × × ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó × ÓÖ ÑÓ Ð ÐÓ ×º
 ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÄÓ    Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ ½´ µ ½ß ¸ ½ ½º
ÈÖ ÓÖ¸ ½    º ƺ ÈÖ ÓÖº Ó ÒØÖ ÐÓ º ÆÓÙ׸ ¾ ½ ½ß¾¼ ¸ ½ º
Ë ÐÕÚ ×ظ ½    Àº Ë ÐÕÚ ×غ ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ò Ø ¬Ö×Ø Ò
 × ÓÒ ÓÖ Ö × Ñ ÒØ × ÓÖ ÑÓ Ð ÐÓ ×º ÁÒ Ëº Ã Ò Ö¸ ØÓÖ¸ ÈÖÓ Ò × Ó Ø
 ¿Ö Ë Ò Ò Ú Ò ÄÓ ËÝÑÔÓ× ÙѸ ½ ¿¸ Ô × ½½¼ß½ ¿¸ Ñ×Ø Ö Ñ¸ ½ º ÆÓÖØ
 ÀÓÐÐ Ò º
Ë Ð ¸ ½ ½ ú Ë Ð º ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ø ÓÖÝ ÓÖ Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ð ÐÓ × ÈÖ Ð Ñ ¹
 Ò ÖÝ Ö ÔÓÖغ ÁÒ ÈÖÓ º Ó Á Á³ ½¸ Ô × ß ½¸ ½ ½º
Ë Ñ Ø¹Ë Ù Ò ËÑÓÐ ¸ ½ ½ ź Ë Ñ Ø¹Ë Ù Ò º ËÑÓÐ º ØØÖ ÙØ Ú
  ÓÒ ÔØ × Ö ÔØ ÓÒ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ׺ ÖØ ¬ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò ¸ ½ß¾ ¸ ½ ½º
Ú Ò ÒØ Ñ¸ ½ ¿ º Ú Ò ÒØ Ñº ÅÓ Ð ÄÓ Ò Ð ×× Ð ÄÓ º Ð ÓÔÓР׸
 Æ ÔР׸ ½ ¿º
Ú Ò ÒØ Ñ¸ ½      º Ú Ò ÒØ Ñº ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ø ÓÖݺ ÁÒ º       Ý Ò
  º Ù ÒØ Ö¸ ØÓÖ׸ À Ò ÓÓ Ó È ÐÓ×ÓÔ Ð ÄÓ ¸ ÚÓÐÙÑ ÁÁ¸ Ô × ½ ß¾ º
 Ê Ð¸ ÓÖ Ö Ø¸ ½ º
Ú Ò Ö ÀÓ Ò Ê ¸ ½ ½ Ϻ Ú Ò Ö ÀÓ Ò Åº Ê º Ò Ö Ð Þ
 ÕÙ ÒØ ¬ Ö× Ò ÑÓ Ð ÐÓ º ÁÌÄÁ ÈÖ ÔÙ Ð Ø ÓÒ Ë Ö × ÓÖ ÄÓ ¸ Ë Ñ ÒØ × Ò
 È ÐÓ×ÓÔ Ý Ó Ä Ò Ù Äȹ ½¹¼½¸ ÁÒ×Ø ØÙ ÓÖ Ä Ò Ù ¸ ÄÓ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ¸
 ÍÒ Úº Ó Ñ×Ø Ö Ñ¸ ½ ½º
Ú Ò Ö ÀÓ Ò Ê ¸ ½ ¾ Ϻ Ú Ò Ö ÀÓ Ò Åº Ê º ÓÙÒØ Ò Ó ¹
   Ø× Ò Ò Ö Ð Þ ÕÙ ÒØ ¬ Ö Ø ÓÖݸ ÑÓ Ð ÐÓ ¸ Ò ÒÓÛÐ     Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒº
 Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Áʹ¿¼ ¸ ÎÖ ÍÒ Úº Ñ×Ø Ö Ñ¸ ½ ¾º
Ú Ò Ö ÀÓ ¸ ½ ¾ Ϻ Ú Ò Ö ÀÓ º ÅÓ Ð Ø × ÓÖ Ê ×ÓÒ Ò ÓÙØ ÃÒÓÛÐ
  Ò ÉÙ ÒØ Ø ×º È Ø × ×¸ ÎÖ ÍÒ Úº ÍØÖ Ø¸ ½ ¾º
         ½º ÌÖ Ò×Ð Ø Ò  Ö  ÅÓ Ð Ø × ÒØÓ ÈÖ  Ø ÄÓ    ¿
Ú Ò Ö ÀÓ ¸ ½ ¾ Ϻ Ú Ò Ö ÀÓ º ÇÒ Ø × Ñ ÒØ × Ó Ö        ÑÓ Ð Ø ×º
 ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÔÔÐ ÆÓÒ¹ Ð ×× Ð ÄÓ ×¸ ¾´½µ ½ß½¾¿¸ ½ ¾º
ÏÓÓ × Ò Ë ÑÓÐÞ ¸ ½ ¾ Ϻ º ÏÓÓ × Ò Âº º Ë ÑÓÐÞ º Ì Ð¹ÓÒ Ñ Ðݺ
  ÓÑÔÙØ Ö× Ò Å Ø Ñ Ø × Û Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ ¾¿´¾ß µ ½¿¿ß½ ¸ ½ ¾º
  ÑÓÚ¸ ½   ƺ ú ÑÓÚº ÅÓ Ð Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ׺ ÁÞÚ ×Ø Ý ÎÍ º Å Ø Ñ Ø ¸
 ¿¿´ µ ¾¾ß¾ ¸ ½ º Ð×Ó ÔÙ Ð × Ò ËÓÚ Ø Å Ø Ñ Ø ×¸ ÐÐ ÖØÓÒ ÈÖ ×׺

								
To top