แบบ check list การจัดอบรม

Document Sample
แบบ check list การจัดอบรม Powered By Docstoc
					                        แบบ check list การจัดอบรม
ก่อนอบรม
   1. ตั้งทีมงาน
       1………………………………………………………………………………….
       2………………………………………………………………………………….
       3………………………………………………………………………………….
       4………………………………………………………………………………….
       ……………………………………………………………………………………
   2. อนุมัติโครงการ............................................................................................................
   3. ขอยืมเงินทดรองราชการ.............................................................................................
   4. แจ้งผู้เข้าอบรม............................................................................................................
   5. แจ้งจังหวัด .................................................................................................................
   6. เชิญวิทยากร...........................................หนังสือเชิญ..................................................
   7. เตรียมสื่อ , โสต...........................................................................................................
   8. ซื้อวัสดุอบรม...................................เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง............................................
   9. เชิญประธานเปิด.............................คากล่าวเปิด..................คากล่าวรายงาน..................
     ของที่ระลึก…………………………..
   10. ป้ายชื่อ ...................................................
   11. เกียรติบัตร ................................................
   12. หลักฐานการจ่ายเงิน ................................ใบเสร็จรับเงิน.................
   13. ตกลงกับสถานที่จัดอบรม
       ห้องประชุม ..................................
       จัดเก้าอี้ .........................................
       โฟมหน้าห้อง ................................
       ที่พัก..............................................
       อาหาร..........................................
       อาหารว่าง.....................................
   14. แบบทดสอบ - หลังอบรม………………………………………………………
   15. ประเมินผลอบรม………………………แบบประเมินวิทยากร………………………
ระหว่างอบรม

1.  ออกเดินทางจาก ศส. 13 รถ ..............
2.  เติมน้ามัน ………………………………….
3.  ถึงสถานที่ประชุม นัดผู้เข้าอบรม…………………หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง........…………….
4.  ติดตังอุปกรณ์โสต จอ........................คอม........................โปรเจคเตอร์..............เครื่องเสียง………..
5.  ลงทะเบียน ใบลงทะเบียน.................เอกสารแจก.................แฟ้ม(กระเป๋า...................
          ปากกา…………… ใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะ.................. ใบขวาง...........................
6.  ปฐมนิเทศ ชี้แจงโครงการ..................แนะนาตัว............หลักสูตร...................สถานที่.................
7.  เปิดอบรม เตรียมความพร้อม............ผู้เข้าอบรม...............คากล่าว...............มอบของ................
8.  อบรม     วิทยากร...............หนังสือเชิญ.............ค่าวิทยากร..................ประวัติวิทยากร........
         แนะนา................. ขอบคุณ ...................
7.  อาหาร    เตรียมอาหารกลางวัน ...............................ค่าอาหาร.....................................
         เตรียมอาหารว่าง         ...............................ค่าอาหาร.....................................
8.  จบอบรม Per-Post Test…………………………………. ประเมินโครงการ............................
         จ่ายเงินค่าพาหนะ.............................................
9.  กลับ     รถ................................

หลังอบรม
ปิดโครงการ      ทาหลักฐาน............................... ขออนุมัติงบประมาณ..............................................