Docstoc

Tartalom - Publicitas

Document Sample
Tartalom - Publicitas Powered By Docstoc
					                                                    MAIL@SZERK


  Tartalom
  AKTUÁLIS
   Új Felsőoktatási törvény ............................4
   Mentorjelentkezés 2011 .............................5
   Mesterségem címere: HJB v1 .......................6
   Mire jó a Zsuzsi a háznál? ..........................7
  AjÁnLó
   Siklik az ELTE ...................................................8
   IT Security Coding Contest ........................8
   Kettleball .........................................................9
  KArrIer
   Would you mind talking in English? 10-11
  beSzÁmoLó
   Múlt és jelen Budapesten .................12-13
  bIT KözÉp
    A hagyomány folytatódik ............... 14-15
                                           Kedves Olvasó!
  jövőnÉző                                      Ugyan június 4-e óta tilos a magyarországi
   2D kontra 3D ........................................ 16-17         aluljárókban a dohányzás, mégis most vettem ész-
  SzAKSzó                                    re az első igazi pozitív jeleit ennek a tilalomnak.
   „Több platform találkozása” ............ 18-20                Nem is csodálom, hiszen a megszegőket 30 ezer
                                          forintos pénzbírsággal sújtja a hatóság. Bár soha
  KrITIKUS                                    nem értettem miért költ valaki közel 700 forintot
   Csipkerózsa .................................................. 21      egy olyan dologra, ami még árt is a szervezetének.
  neTKULTúrA                                   Az a legkisebb baj lenne, ha a saját szervezetüket
   Út a megszabaduláshoz..........................22              károsítanák, de sajnos a környezetükben lévők-
   Füvezzünk együtt! .....................................23          nek is ártanak. Egy kutatás szerint a mai magyar
                                          lakosság 20%-a nevezhető passzív dohányosnak,
  TISzTA KvÍz
                                          vagyis nem dohányzik, de szervezetében mégis
    Griddler ..........................................................24
    Kvíz ..................................................................25  nagymértékben található nikotin.
    Sudoku ...........................................................25      Fektessünk be inkább időt és pénzt a sportba.
                                          Sokkal egészségesebb és felfrissíti az egész testet,
  ImpreSSzUm                                   lelket. Hamarosan itt a vizsgaidőszak és biztos va-
   Humor ........................................................... 26     gyok benne mindenkire ráfér egy kiadós mozgás,
                                          legyen szó akár futásról vagy fociról. A várt hatás
                                          nem fog elmaradni.

                                                            Göndör Gábor
                                                             főszerkesztő
  http://ikhok.elte.hu/bit                                       2010. november        3

BIT_5.indd 3                                                        2010.11.16. 18:15:56
            AKTuáLIS

   KéSZüLőbEn AZ új fTv   új felsőoktatási törvény
   Sokan nem is tudják, hogy az egyetemi éveinket legin-
   kább a Felsőoktatási Törvény szabályozza. Az alacso-             Kérlek Titeket, hogy ameny-
                                        nyiben bármilyen észrevételetek,
   nyabb rendű jogszabályok pedig kiegészítik, és ez alapján
                                        javaslatotok vagy módosításotok
   kell megszervezni az oktatást és mindent, ami a felsőok-         van a készülő FTV-hez, küldjé-
   tatási tanulmányokhoz köthető. Idén nem változtatni           tek el számomra november végé-
   szeretnének a Törvényen, hanem újat írni.                ig, hogy érdemben tudjunk róla
                                        tanácskozni különböző fórumo-
                                        kon. Természetesen az ötletelés
     Utoljára 2005-ben alkottak     Akit érdekel, az említett     addig is menni fog az IK HÖK,
   Felsőoktatási Törvényt, így né-   honlapon (nefmi.gov.hu) meg-     az EHÖK és a HÖOK háza táján
   hányan a törvényhozókból úgy    találhatja a teljes dokumentu-    is, de kíváncsiak vagyunk a hall-
   gondolták, hogy itt az ideje, egy  mot, a régebbi FTV-t pedig a     gatók véleményére is.
   alapjában véve a mai korhoz     magyarorszag.hu jogszabály-
   alkalmazkodó jogszabályt alkot-   keresőjében fellelhetitek, és          Buzgán Attila Bence
   ni. Ehhez készült egy vitaanyag,  összehasonlíthatjátok a kettőt            ELTE IK HÖK
   amit a NEFMI honlapjáról le     egymással.                           elnök
   tudtok tölteni és Ti is vélemé-
   nyezni tudtok. Ezt a rendszert    Néhány lényeges dolgot kiemelnék a koncepcióból:
   hívják társadalmi egyeztetés-    - a finanszírozás változtatására azért van szükség szerintük, mi-
   nek, hogy mindenki el tudja ol-   vel az új verzióval majd el lehet kerülni a tömeges felvételt, hogy
   vasni a tervezetet, és véleményt   az egyetemek túlságosan sok hallgatót vegyenek fel, hogy fedezni
   tudjon nyilvánítani a törvény el-  tudják az állami normatívából a kiadásaikat.
   fogadása előtt. Tudni kell, hogy   - a tárgyfelvételek csökkentésére, illetve maximalizálására sze-
   ez egy kerettörvény lesz, tehát   rintük azért van szükség, mert ezzel majd el lehet érni a minőségi
   csak egy keretet ad meg, a pon-   felsőoktatást.
   tosítások alsóbbrendű jogszabá-   - a pedagógusképzés a jelenlegi formában sajnos nem folytat-
   lyok (20-25 Kormány-, illetve    ható tovább. A Bologna-folyamat részeként ezt a területet is meg-
   Miniszteri rendelet) útján lesz-   változtatták, ami sajnálatosan szinte megszűntette a minőségi
   nek kivitelezve. December elejé-   pedagógusképzést. Ezt vissza szeretnék állítani a régihez hasonló
   ig lehet a javaslatokat elküldeni  képzési struktúrára.
   a számukra. Természetesen az     - a felvételihez elő szeretnék írni a két emelt szintű érettségit
   ELTE EHÖK-kel és a HÖOK-       feltételként.
   kal karöltve, illetve rajtuk ke-   - el szeretnék különíteni az egyetemeket és a főiskolákat.
   resztül mi is meg fogjuk külde-   Az előbbi oktatási intézmény és tudományos műhely, az utóbbi
   ni a szerintünk módosítandó     pedig a gyakorlati munkára való felkészítő intézmény legyen.
   részeket. Miután lezárulnak az    - felül fogják vizsgálni az egész Bologna és egyetemi szintű képzést.
   egyeztetések, várhatóan a jövő    - tanulmányi, kollégiumi, szociális témakörökben erős hallga-
   év első felében lesz a parlament   tói jogosultságokat szeretnének, de szenátusi döntésekben a hall-
   előtt a döntés.           gatói képviselet 15%-ra való maximalizálását szeretnék elérni.


   4       2010. november                            http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 4                                             2010.11.16. 18:15:56
                                     AKTuáLIS

  HogyAn LEHET vALAKIbőL MEnToR?  Mentorjelentkezés 2011
  Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzata
                                     A pályázatot benyújtóknak
  már évek óta sikeresen működteti mentorprogramját,
                                     a tavaszi félévben egy úgyneve-
  melynek célja az elsőéves hallgatók segítése. A gólyák        zett mentorképzésen kell részt
  a mentoruktól kapják meg az első egyetemen töltött fél-       venniük. Ez egy 4-6 alkalmas
  évük alatt a legfontosabb információkat, illetve hozzá        előadássorozat, melyet a Hall-
  fordulhatnak kérdéseikkel, problémáikkal. Amennyiben         gatói Önkormányzat tisztség-
  jövőre te is szeretnél segíteni egyetemkezdő hallgatótár-      viselői tartanak, és felkészítik
  saidnak, akkor jelentkezz mentornak!                 a mentorokat a legkülönfélébb
                                     témakörökből.
                                       (A jelenlegi mentorok közül
    A mentorok feladata      hétre ellátja az aktuális tudni-  pályázóknak csak ajánlott a
    A mentorokat a Hallgatói   valókkal, másrészt munkájukat   részvétel.)
  Önkormányzat egy-egy ta-     a mentor-koordinátor hangolja   A képzést egy kisebb teszt zárja
  nulmányi csoporthoz rendeli.   össze.               az előadások anyagából.
  A mentorok feladata, hogy
  a hozzájuk tartozó gólyáknak                             A jó mentor
  minél több hasznos informáci-                           szakmailag felké-
                                                       A kép forrása: meetup.com
  ót adjanak át Egyetemünkről és                          szült, jó kommu-
  Karunkról, valamint a Program-                          nikációs készség-
  tervező Informatikus képzésről.                          gel rendelkezik, és
  A mentorok továbbá heti rend-                           szeret másoknak
  szerességgel tájékoztatják cso-                          segíteni. Célunk
  portjukat a fontos tanulmányi                           a jelentkezők kö-
  ügyekről, ösztöndíjlehetőségek-                          zül a legjobb men-
  ről, nekik szóló rendezvények-                          torok kiválogatása
  ről és egyéb aktualitásokról.                           ezen szempontok
  Emellett válaszolnak a gólyáik                          alapján.
  kérdéseire, segítenek megolda-    A jelentkezés módja
  ni a problémáikat. Persze nem    Ha kedvet érzel a mento-
  lehet minden kérdést és prob-   rálásra, akkor pályázatot kell        Cserép Máté András
  lémát helyben megválaszolni,   leadnod a pályázatban megha-        ELTE IK HÖK TB elnök
  illetve megoldani, de ezekben   tározott módon és határidőig.          tb@ikhok.elte.hu
  az esetekben a Hallgatói Ön-
  kormányzathoz fordulhatnak    Mentorpályázat
  a mentorok.
    Mindehhez a tevékenység-   Pályázati lap és további információk: http://ikhok.elte.hu
  hez a Hallgatói Önkormányzat   Leadás formája: elektronikusan, a tb@ikhok.elte.hu címen
  természetesen segítséget nyújt:  Leadási határidő: 2011. február 4.
  egyrészt a mentorokat hétről-

  http://ikhok.elte.hu/bit                         2010. november        5

BIT_5.indd 5                                         2010.11.16. 18:15:56
            AKTuáLIS

   HALLgATóI jóLéTI bIZoTTSág   Mesterségem címere: Hjb v1
   Rendszerint olvashattok cikkeket a BIT-ben különböző           A kollégiumok
   juttatásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódóan, a HJB el-           A kollégiumokkal kapcsolat-
                                       ban visszatérő téma. a kollégi-
   nökének tollából. Ilyen szempontból most kissé uborka-
                                       umi díjak emelése. A jelenlegi
   szezon van, így megragadnám az alkalmat, hogy egy kis         összeget a mostani állapotok
   áttekintést adjak a bizottságról, a tagjairól és az általuk      mellett jelentősen már nem le-
   végzett munkákról. Tekintsétek ezt egyben toborzónak          het emelni és erre szerencsére
   is! Ha valakinek felkeltik az érdeklődését az említett té-       törvényi garancia is van. Né-
   mák, az álljon közénk!                         mileg kapcsolódik is ehhez az
                                       utóbbi évek másik visszatérő té-
                                       mája, a Kollégiumok felújítása.
     Az Informatikai Karon kb.   idén – még új ösztöndíjrend-     Idén, immár nem először úgy
   35 hallgatói önkormányzati    szert is kidolgozunk…        tűnik, elkezdődik.
   képviselő van. Ez a 35 ember
   4 bizottságba szerveződik. Míg    …és szerkezete           Az ösztöndíjrendszer
   a Közgyűlés a legfelsőbb szerv,    Felépítését tekintve a bizott-   A kidolgozott rendszer re-
   a tényleges működést másképp   ság hasonló a másik három-      mélhetőleg beváltja azokat a
   kell megoldani, mert általában  hoz: van elnöke, titkára, esetleg  reményeket, melyek szerint egy
   35 ember már (kezelhetetlen)   munkacsoportja. A titkárra,     kicsit jobban fogja ösztönözni a
   tömeg. Így az „operatív” mun-   illetve az elnökre a bizottsági   szükséges kreditmennyiségnél
   ka a bizottságokra hárul.     forma miatt van szükség, mi-     éppen csak kevesebbet teljesítő-
                    vel jegyzőkönyv készül az ülé-    ket. Valamint kicsit jobban ido-
     A bizottság…          sekről, melyet a titkár készít,   mulnak majd az összegek a be-
     A HJB-hez tartoznak a     és az elnök vezeti le azokat.    fektetett munka mennyiségéhez.
   pénzzel kapcsolatos dolgok, a   Emiatt olyan kulturált a mű-
   kollégiumok és az esélyegyen-   ködés kívülről és belülről is.            Szikszai Gergely
   lőség. Nem kell megijedni, nem  Egyébként a „játékszabályok”                HJB elnök
   mi csinálunk mindent, jobbára   rögzítve vannak egy Bizottsági
   csak követjük a dolgokat: fi-   Ügyrendben, illetve az önkor-
   gyelünk és tájékoztatunk. Le-   mányzat Alapszabályában.       A közeljövőben az önkor-
   velezünk Veletek, mert tartani                     mányzat szervezésében szo-
   kell a kapcsolatot a szabályok    Tagok               ciális képzés indul. Min-
                                                             Fotó: Göndör Gábor   és Köztetek egészen addig, míg    Az elnök tiszténél fogva el-    denkit, akit érdekelnek a
   mindenki nem tudja kívülről    nöke a KÖB-nek. Rajta kívül 7     kapcsolódó szabályozások,
   az SZMSZ-t és a HKR-t. Kar-    pályázatkiírót, illetve szoctám-   szeretné tudni, milyen jo-
   ban tartjuk a Hallgatói Köve-   javítót delegál a bizottság – a    gokkal élhet, szeretettel vá-
   telmény Rendszerben szereplő   tagjai közül – a TO vezetője és    runk.
   százalékokat, szükségesnek vélt  egy (a kari tanács által delegált)  Jelentkezni lehet:
   esetben javasoljuk azok változ-  oktató mellé.                  hjb@ikhok.elte.hu
   tatását. Ha kell – mint például


   6       2010. november                          http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 6                                           2010.11.16. 18:15:57
                                               AKTuáLIS

           IK HöK déLI IRodA           Mire jó a Zsuzsi a háznál?
           Talán nem ismeretlen számotokra a hallgatói iroda           elhelyezkedését - az egyetem
           és szolgáltatásai. Az elmúlt időszakban történt né-          képzéseit kiegészítve - előké-
           hány olyan változás, amelynek tudása megkönnyítheti          szítse, támogassa. Kínálunk
                                              számos képzést, tréninget, al-
           az ügyeitek intézését. Az iroda a déli épületben, a büfé        bérlet lehetőséget, állást. Jelent-
           fölött található, az Eötvös kiadó könyvesboltja mellett.        kezhetsz személyes tanácsadás-
           Gondolom, a gólyák már tudják, ha valami nem megy,           ra, ha még nem tudod, hogy
           „menjetek Zsuzsihoz és kérdezzétek meg”.                mi leszel, ha nagy leszel. Hon-
                                              lapunkon bővebb tájékoztatást
                                              kaphatsz, illetve itt regisztrál-
            Lőrincz Zsuzsanna va-      tod az egyszeri pályázatokhoz    hatsz a különböző képzésekre:
           gyok, közel 5 éve foglakozom    feltöltött  dokumentumaidat,    www.karrierkozpont.elte.hu.
           az Informatikai Kar ügyei-     a bizottságok elnökeivel egyez-     Nálam intézheted ELTE
           nek intézésével, no és persze a  tethetsz időpontot, rendezvé-    Plusz kártyáddal kapcsolatos
           kedves elveszett hallgatók útba-  nyekre megválthatod a jegyed,    ügyeidet. Ez egy kedvezmény-
           igazításával. Szeretném bemutat-  vásárolhatsz pólót, felteheted   kártya és élményprogram,
           ni a több dologban is rendel-   kérdéseidet. Honlapunkon (ik-    ELTE-seknek! A csatlakozott
           kezésetekre álló ügyfélszolgála-  hok.elte.hu) megtalálod az ak-   cégek számos szolgáltatást,
           tunk tevékenységeit        tuális rendezvényeinket, pályá-   terméket kínálnak neked igen
            Az Informatikai Kar Hall-    zati határidőket, a leadásukkal   vonzó kedvezményekkel meg-
           gatói Önkormányzat keretén     kapcsolatos követelményeket,    tűzdelve. Azon túl, hogy a cé-
           belül igényelhetsz belépőkár-   nyomtatványokat.          gek és szolgáltatók köre folya-
           tyát, amellyel lehetőséged van     Mit nyújt számodra az ELTE   matosan bővül, az ELTE Plusz
           a nyelvi laborban található gé-  Hallgatói Karrier és Szolgáltatói  Program hamarosan egyéb
           peken az épület nyitvatartási   központ?              szolgáltatásokkal is a rendelke-
           idején túl tanulni, tájékozód-     Elsődleges célja, hogy az    zésedre áll. Ezen újdonságokról
           hatsz az aktuális pályázatok-   egyetem hallgatóinak személyes   pedig időben értesíteni fogunk.
           kal kapcsolatban, bemutatha-    karrierépítését, munkaerő-piaci   Célunk, hogy a
                                                      Magyarországon
                                                    így is egyedülálló
                                                    egyetemi kezdemé-
                                                    nyezés további szol-
Fotó: Göndör Gábor
                                                    gáltatásokkal bővül-
                                                    jön!
                                                      Ha szeretnétek e-
                                                    mailt írni nekem, azt
                                                    az iroda@ikhok.elte.
                                                    hu címen megtehe-
                                                    titek.
                                                      Lőrincz Zsuzsanna

           http://ikhok.elte.hu/bit                          2010. november         7

BIT_5.indd 7                                                    2010.11.16. 18:15:57
                            AjánLó

                  SíTáboR 2011
                                                        Az épület pályaszállás, a leg-
                                                       közelebbi felvonó/sípálya min-

                  Siklik az ELTE                              dössze: 80 m. Bevásárlási le-
                                                       hetőség a szállástól kb. 100 m.
                                                       Központ, éttermek, szórakozó-
                                                       helyek távolsága kb. 200 m
                    Fény derül az ELTE idei Sí-    Minden résztvevőnek az alábbi     Utazás: Az autóbuszok pén-
                  táborának részleteire: A győztes  meglepetések járnak: 20.000 Ft ér-  tek délután indulnak és szom-
                  helyszín nem más, mint francia-  tékű Fundango kupon és 5.000 Ft    baton a délelőtti órákban érnek
                  országi Les Orres!         Store13 vásárlási utalvány.      Les Orres-ba. Az elkészült új
                                                       autópálya szakaszoknak kö-
                                                       szönhetően a menetidő kb. 1,5-
                                                       2 órával lecsökkent.
 A kép forrása: hergertsports.com
                                                       A tábor részletei:
                                                       Időpont: 2011. február 5. –
                                                       február 13.
                                                       Helyszín: Franciaország,
                                                       Les Orres
                                                       Tervezett létszám: 200-300 fő

                                                       Pályaadatok:
                                                       Magasság: 1600 - 2720 m
                                                                             A kép forrása: mensjournal.com
                                                       Szintkülönbség: 1120 m
                    Les Orres Briancon-tól mint-    Szállás: Le Parc des Airelles***  Sípályák hossza: 88 km
                  egy 100 km-re délre, Embrun      Jól felszerelt, közepes szín-   Liftek száma: 23 db, ebből 9 db
                  városa felett található. Az 1600  vonalú apartman ház. Az épület    libegő, 14 db tárcsás
                  m magasan lévő modern üdü-     mindössze néhány éves. A szál-
                  lőfalu épületei félkörben he-   láshoz wellness rész is tartozik:
                  lyezkednek el, ezek hegy felőli  fedett medence, szauna és fit-             Czékmán Ágnes
                  oldaláról indulnak a felvonók.   ness terem.                        ELTE Online
                      IT Security Coding Contest
                    Időpont: 2010. december 3-4.           Díjazás:
                    További információk és jelentkezés:        Összdíjazás: 1 000 000 Ft
                    http://hackerverseny.hu                o I. hely: 700.000 Ft
                                               o II. hely: 200.000 Ft
                    A rendezvényen való részvétel ingyenes.        o III. hely: 100.000 Ft
                    Két fős csapatok jelentkezését várjuk.      I - III. helyezett csapat: 30 napos próbaidő a
                                             kancellar.hu-nál                  8       2010. november                           http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 8                                                            2010.11.16. 18:15:57
                                                      AjánLó

                 MAgyARoRSZágon IS HódíT AZ oRoSZ SúLygoLyó
                                                     támasznál. Ugyanakkor a hasi-
                                                     zom erősítését is szolgálhatja,

                 KETTLEbALL                                meglepő, de itt többféle variáció
                                                     is lehetséges.
                                                       Rengeteg gyakorlatot talál-
                 Egy olyan súlyzóról van szó, amely az oroszoktól szár-          hattok az interneten, viszont
                                                     a kezdőknek azt ajánlom, hogy
                 mazik. A súly teljesen úgy néz ki, mintha egy ágyúgolyó
                                                     mindenképp keressenek fel egy
                 lenne a tetején egy fogantyúval. Jótékony hatásait már          RKC (Russian Kettlebell Chal-
                 az 1910-es évek elején megtapasztalták Oroszország-           lenge) instruktort, aki ponto-
                 ban. Ettől kezdve a kettlebell olyan nagy sikerutat járt         san megtanítja gyakorlatokat.
                 be hazájában, hogy később versenyt is rendeztek belőle.         Mindezek után essen szó a kett-
                 És most lássuk miről is van szó pontosan!                lebellezés jótékony hatásairól is,
                                                     hiszen van belőle bőven!
                                                       Nagyon jól fejleszthető vele
                   A mai súlyzók ősének tekin-   súlyok hajszolására, de az ered-   az erőnlét, az állóképesség.
                 tik, amelyet előszeretettel hasz-  ményesség a jó minőségen és     A testtudat kialakításban is részt
                 náltak az orosz katonák kikép-   a folyamatos gyakorláson mú-     vesz, mert egy-egy edzés után az
                 zésében. Később már nem csak    lik! Lényege abban rejlik, hogy   ember kellőképp érzi az izmait.
                 a katonák körében terjedt el    a test egészében dolgozik egy    Segíti a zsírleadást, formálja,
                 a kettlebell (másik nevén a gi-   egységet alkotva. Ha így gyakor-   illetve tónusosabbá teszi az iz-
                 rya), hanem olim-                                     mokat. Ha vál-
                 pikonok, sportolók                                    toztatunk a da-
A kép forrása: mensjournal.com
                 is használni kezd-                                    rabszámon és
                 ték, illetve szíve-                                    a végrehajtási
                 sen használják ma                                     módon, akkor
                 is a súlygolyókat.                                    akár a gyorsa-
                 Ma már a moder-                                      ságot is tudjuk
                 nebb konditermek                                     fejleszteni,  a
                 felszerelései kö-                                     mozdulatok mi-
                 zött is megtalál-                                     nél dinamiku-
                 ható a girya. Bát-                                    sabb indításá-
                 ran használhatják                                     val. Nem utolsó
                 az edzéseken nem csak férfiak,   lunk, az edzés után azt érezhet-   sorban remekül fejleszti a kon-
                 hanem nők is. Hiszen a 6, 8, 12   jük, hogy a kis lábujjunktól a fe-  centrációs képességet is.
                 kg-os golyók a gyengébbik nem    jünk búbjáig minden porcikánk      Mindenképp ajánlani tu-
                 erőnlétének pont megfelelőek.    részt vett a súlyzós munkában.    dom, hiszen én is kipróbáltam
                 A férfiak között az ügyeseb-    Egy „kellemes fáradtság” járja    és időnként alkalmazom is az
                 bek már 24 vagy akár 32 kg-os    át az izmokat, az egész testet.   edzéseimen. Remélem azok,
                 kettlebellt is használhatnak. Így  Nagyon kreatívan használha-     akik kedvet kaptak, ők is ha-
                 mindenki megtalálja a neki való   tók a girya-k, a hagyományos     sonlóan fognak a kettlebellről
                 súlyt.               gyakorlatok mellett, -melyek-    nyilatkozni, mint én. Jó edzést
                   Nagyon fontos kiemelni     ben a súly lendítése, kinyomása   kívánok!
                 a minőségi edzéseket! Sokan     a feladat - alkalmazható támasz-
                 hajlamosak a minél nagyobb     gyakorlatokban is, főként fekvő-           Körmöndi Lídia

                 http://ikhok.elte.hu/bit                           2010. november        9

     BIT_5.indd 9                                                      2010.11.16. 18:15:57
             KARRIER

   InTERjú PoZSgAI nIKoLETTávAL   Would you mind talking in English?
   A minőségi munkaerőt kereső cégek számára alapköve-
   telmény az idegen nyelvek ismerete és használata, ame-
                                                           A képek forrása: Karrierközpont
   lyet már az első találkozáskor „tesztelnek”. Bár lehet elő-
   re készülni, de a bemagolt mondatokat hamar kiszúrja
   az interjúztató. Pozsgai Nikoletta karrier- és életvezetési
   tanácsadóval, angol nyelvtanárral arról beszélgettünk,
   hogy miként lehetünk eredményesek az állásinterjún.

     – Miben különbözik egy     dásodat és így várhatóan milyen
   állásinterjúra felkészítő tréning  mértékben tudod majd a céget
   egy nyelvvizsga-kurzustól?     képviselni. Minél magasabb a
     – Inkább úgy mondanám,     pozíció és/vagy a munka során   a gyakoribb -, hogy a nyelv-
   hogy nem sokban hasonlít.      elvárt szintű nyelvtudás, annál  tudást nem kell napi szinten
   A nyelvvizsga-kurzusok adott    jobban el kell térni a hagyomá-  használni, vagy csak korláto-
   szintű nyelvtudás meglétét biz-   nyos nyelvvizsga felkészítő kur-  zott formában, például írásban.
   tosítják, automatikusan elő-    zusok gyakorlatától.        Ilyenkor az angol nyelvtudást
   hívható tesztfeladatok megol-      – Mennyire gyakoriak a     az adott mélységig vizsgálják,
   dásaival, nyelvtani szerkezetek   hazai álláspiacon az angolul    azaz, hogy az illető képes-e
   begyakoroltatásával vagy az el-   (is) interjúztató cégek?      munkafolyamataihoz    szüksé-
   várható szókincs bifláztatásával.    – A kvalifikált munkaerőt   ges mértékben kommunikálni.
   Ehhez képest az interjú-tréning   kereső cégek döntő többsége    Mindezeken túlmenően az an-
   élő és intenzív helyzetgyakor-   használja az 5-10 percig tartó   gol, vagy más idegen nyelvű in-
   lat, amikor egyáltalán nem jár   rövid, általános interjút, amely  terjút, amolyan szűrőfeltételként
   jól az, aki betanult szövegekkel  angolra „átváltással” indul.    használják a pályázók kiválasztá-
   jön, tankönyvi példamonda-     Ilyenkor azt vizsgálják, hogy a  si folyamatában.
   tokat vagy gyönyörű nyelvtani    pályázó milyen mértékben és      – Milyenek a munkáltatói
   szerkezeteket akar használni    minőségben képes nyelvtudását   elvárások - a nyelvtudás vagy
   nem megfelelő környezetben.     hirtelen és spontán alkalmazni.  a szakmai felkészültség a mérv-
   Azt gondolom, hogy interjú-       – Milyen típusú interjúk    adó?
   helyzetben a nyelv legyen köny-   fordulhatnak még elő?         – Az alaptémakörök egyér-
   nyed   segédeszköze   annak,    – Alapvetően kétféle hely-   telműen fontosak, amelyek az ál-
   hogy el tudjuk magunkat adni    zetben kell számolnia az állás-  láskeresők szakmai gyakorlatait
   és a legjobb munkafeltételeket   keresőnek az angol nyelvű in-   és képzési hátterét tartalmazzák,
   tudjuk kialkudni magunknak.     terjúztatással. Az első, amikor  de egyébként az adott állás és
   Míg a nyelvvizsgán a nyelvtudást  a nemzetközi hátterű cég mun-   a cég napi gyakorlata szabja meg,
   nézik, az interjúhelyzetben azt,  kanyelve az angol és ezért az   hogy mi a döntő. Ha levelezésre
   hogy az adott nyelven milyen jól  aktív nyelvtudásnak kiemelt    van szükség, akkor az írásbeli
   tudod érvényesíteni magad, tu-   szerepe van. A második - és ez   kommunikációt mérik fel, a te-


   10      2010. november                           http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 10                                           2010.11.16. 18:15:58
                                                         KARRIER

                   lefonos kommunikációt igénylő    nyelvezettel és nem érett nyelvtu-  kifejezőkészség mellett az ön-
                   munkaköröknél pedig szituációs    dással találkozom. A fiatalokkal   felvállalást és az önmarketing
                   jellegű feladatokra lehet számíta-  az élő nyelv ismeretével nincs    technikákat is fontosnak tartom.
                   ni. A szakmai nyelvtudás - azaz   ilyen mértékben gond, ők azon-    A nyelvi felkészítésen túl gyakran
                   a szakszókincs ismerete és aktív   ban a túl könnyed, esetenként     adok elhelyezkedési-továbblépési
                   használata - előnyt élvez a nyelv-  vulgáris szókincset forgatják,    tanácsokat, elemzek karrier-kilá-
                   tudás   nyelvvizsga-szempontú   amely egyáltalán nem „komoly”     tásokat is. Mivel az interjúztatók
A képek forrása: Karrierközpont
                   megítéléséhez képest. A legkí-    környezetbe való.           oldaláról is ismerem a lehetséges
                   vánatosabb az, ha valaki köny-      – Hogyan zajlik egy tanfo-    problémákat, „felkészülési trük-
                   nyedén és jó angolsággal, gör-    lyam? Hány alkalomból áll?      kökkel” célzottan tudok segíteni
                   dülékenyen képes személyéhez       – Attól függ. A középfok alatt  a hozzám fordulóknak.
                   és leendő munkájához kötődő     lévők esetében az adott szituációs    – Van-e „járulékos” haszna
                   témákban társalogni illetve jár-   gyakorlatok és a szókincs mellett   az interjú-kurzusnak?
                   tas a szakzsargonban is.       az interjútechnikát kell csiszol-     – Erőteljesen, hiszen az ide-
                     – Ha időt szeretnénk nyer-    ni – ilyen esetekben akár 8-12    gen nyelven való megszólalás már
                   ni egy-egy rázósabb kérdés      alkalom is elképzelhető intenzív   önmagában is stresszforrás, főleg
                   után, milyen kifejezéseket hasz-   önálló tanulás mellett. Egy közép-  akkor, ha komoly téttel rendelkező
                   nálhatunk?              fokú nyelvvizsgával rendelkező    interjúhelyzetben kell jól teljesíte-
                     – Használhatjuk a „To tell    pályakezdő számára 3-5 alkalom    nünk. Külön stresszmentesítő és
                   the truth…” vagy a „Well…”      is elegendő lehet, ha élő, folyama-  koncentrációt, teljesítményszintet
                   kifejezéseket. A gondolkodás     tosan használt nyelvtudással van   növelő gyakorlatokkal is foglalko-
                   közben jó mankót nyújthat-      dolgunk.               zom, de ez inkább már a kinezio-
                   nak a „Well, let me think for      – Milyen módszerekkel segít    lógiai tudásomat érinti.
                   a second…” vagy éppen az       az álláskeresőknek?                    Bódai Zsuzska
                   „Actually, I would reconsi-       – Az angol nyelvű felkészítés         karrierkozpont.elte.hu
                   der my answer at this point…”    mellett a különböző interjúhely-
                   kifejezések. Ha valamire fel     zeteket az adott szakiránynak,    További információ:
                   szeretnénk hívni a figyelmet,    pályázott cégnek és pozí-       Pozsgai Nikoletta, http://angol-
                   használjuk a „Before we would    ciónak megfelelten gyakorolta-    allasinterju.wordpress.com/
                   go on, I ’d like to emphasise    tom. A pontos és szabatos nyelvi
                   a point…/ draw your attention
                   to a fact…” fordulatokat.
                     – Melyek az Önhöz forduló
                   álláskeresők leggyakoribb hiá-
                   nyosságai?
                     – Általánosságban elmond-
                   ható, hogy egyre felkészültebben
                   érkeznek az álláskeresők a nyelvi
                   és szakmai szempontokat tekint-
                   ve. A fellépés, a magabiztosság
                   már sokkal gyakrabban hiányzik.
                   Kevesen használják igazán élő
                   nyelvként az angolt. A közép-
                   korúak és az idősebbek esetében
                   sokszor igaz az, hogy „tankönyvi”

                   http://ikhok.elte.hu/bit                            2010. november        11

                 BIT_5.indd 11                                             2010.11.16. 18:15:58
           bESZáMoLó

   III. TEnnIS CLASSICS   Múlt és jelen budapesten
   Az első Tennis Classics-hoz képest ugyan sokkal rövi-
                                     mesvári Andrea és Bahrami.
   debbre sikeredett a program, a színvonal mégis garantált
                                     A fiatalok persze tisztelettudóak
   volt. Mostanra, már az emlékezés stádiumában vagyunk,        voltak ellenfeleikkel szemben, de
   de mégis megpróbálom visszaadni azt az élményt, amely        minden helyzetet kihasználtak.
   a sportesemény kapcsán ért. 2010. október 30-án délután       Ez meg is hozta a várva várt ered-
   3 órakor kezdetét vette a múlt és a jelen találkozása Bu-      ményt, vagyis győztek. A mérkő-
   dapesten.                              zés után hatalmas sor kígyózott,
                                     hogy a magyar játékosok aláír-
                                     ják a rajongók csecsebecséiket.
     A teltházas Papp László      A másnapot izgatottam vár-
   Sportaréna hatalmas szeretet- tuk, a program délután 3 órakor     Ágival mi is készítettünk egy
   tel és lelkesedéssel várta azt vette kezdetét. Ránk még várt    interjút a nagy összecsapás után.
   a 6 játékost, akik saját koruk egy regisztráció. Megkaptuk       – Először is engedd meg,
   legmeghatározóbb egyénisége- a sajtós és a fotós passokat. Ezek-  hogy gratuláljak a megnyert
   ik voltak. Nevezetesen a magyar nek a segítségével a pálya mellé  mérkőzéshez. Hogyan érzed ma-
   Szávay Ágit, Temesvári Andit is lemehettünk, így gyakorlati-    gad itthon?
   és Fucsovics Marcit. A cseh lag 5 méterről figyelhettük a já-     – Nagyon jó itthon. Úgy
   Lendl-t és Berdych-et, a svéd tékosok minden rezdülését.      hiszem minden játékos kihozta
   Wilander-t és Söder-                           magából a maximumot.
   linget. Utolsóként,                            Voltak igazán jó poénok,
   aki nélkül nem léte-                           remélem a közönség is any-
   zik Tennis Classics.                           nyira élvezte, mint mi. Tel-
   Az iráni Bahramit.                            jesen más otthon játszani,
     Kezdjük a legele-                           mert itt minden néző is-

                                                         Fotók: Göndör Gábor
   jén. Pénteken estére                           mer. Azért jönnek ki, mert
   ismét meghívást kap-                           magyarok vagyunk, és itt-
   tunk Magyarország                             hon szerepelünk. Ez vala-
   elsőszámú hotelébe,                            milyen szinten nyomás, de
   a Hotel Kempinski-                            valahol plusz erőt is adhat.
   be. A játékosokkal                              –Rajongók sora áll itt,
   megtartatták a közel                           hogy autogramot ossz ne-
   egy órás sajtótájékoz-                          kik. Ez milyen érzés?
   tatót, majd egy őrült                             –Nagyon jó, főleg azért
                Szávay Ágnes
   rajongó karmai közé                            mert rengeteg a gyerek és
   kerültünk. Fotóztunk, videót     Az első mérkőzés a fiatalok  remélem, ezzel tudjuk növelni a
   készítettünk és labdát írattunk és a már visszavonult játéko-    tenisz népszerűségét itthon.
   alá, bár magam sem tudom sok között zajlott. Nevezetesen        – Az edzések mellett meny-
   hogyan tudott minket rávenni Szávay - Fucsovics a fiatalokat    nyi időd marad a tanulásra?
   az ámokfutó.            képviselte. A másik páros Te-    – Egyetemre még nem ju-


   12       2010. november                         http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 12                                          2010.11.16. 18:15:58
                                                    bESZáMoLó

             tottam el, de mindenképpen ter-    rátságos mérkőzésnek, hiszen jól érzem magam. Külön öröm
             vezem. A karrierem után lesz rá    nagyon keményen játszottak. számomra, hogy remekül sike-
             időm és energiám. Most a tenisz    Minden lehetséges helyzetet redett a mérkőzésem Tomassal.
             az első az életemben.         kihasználva, a számomra, kis- A magyar közönség remek volt.
               – Egy kutatás szerint a ma-    sé esélytelenként titulált cseh Mindig sokkal jobb úgy teni-
             gyar fiatalok mindössze 6%-a     Berdych győzött kettejük pár- szezni, ha teli van a stadion. Úgy
             sportol rendszeresen. Hogyan     harcában. Itt jött a feketeleves, tűnik a magyar közönség ért
             lehetne ezen változtatni?       vagyis amire senki nem gondolt. a teniszhez.
               – Ez borzasztó. Nem tud-     A rajongók szó szerint
             tam, hogy ez ennyire rossz. Sok    megrohamozták a fi-
             család sajnos nem engedheti      atal játékosokat. Aki
             meg magának a sportot, de azt     szeretett volna aláírást
             hiszem a középutat meg kellene    gyűjteni, annak 4 biz-
             találni. Nem mellesleg nagyon     tonsági őrön kellett
             kifizetődő, hisz egészséges és    magát keresztülvere-
             sokkal fittebb lesz az ember.     kednie. A szervezők
               Nézzük tovább a programot.    úgy döntöttek, hogy
             A múlt játékosai közül Lendl     fotót egyik fiúval sem
             és Wilander lépett a pályára. Itt   lehet készíteni, mert
             bebizonyosodott, hogy a teniszt    akkor talál még most
             nem elég csak nézni. A cseh, egy   is ott ülnénk. Sikoltozó
             sajnálatos sérülése miatt 4 évet   kislányokat, lelkes ra-
             volt kénytelen parlagon hever-    jongókat és elvetemült
             ni, majd néhány hónapja végre     autogramvadászokat
             megtalálták fájó hátára az ellen-   egyaránt megtalálhat-
             szert. Így ragadott ütőt, hogy    tunk a várakozók kö-
             elkápráztassa    tenisztudásával  zött.          mats Wilander
             a magyar nézőket. A mérkőzést
             rengetegen nézték és minden        A BIT magazinnak sikerült       A nap utolsó eseményeként
             egyes labdamenet után hatalmas    egy rövid interjúra elkapni a svéd   egy vegyespáros mérkőzés kö-
Fotók: Göndör Gábor
             üdvrivalgás tört ki a stadionban.   világsztárt.              vetkezett, ahol a magyar Fucso-
             A mérkőzést a végig nyugodtan       – Mindig is teniszezőnek ké-    vics és a svéd Wilander nézett
             és higgadtan játszó svéd Wilander   szültél? Erre a pályára lehet egyál-  farkasszemet, az őket legyőzni
             nyerte.                talán készülni?            akaró Bahramival és párjával
               A következő mérkőzésre        – 4 éves korom óta játszom és   Lendl-lel.
             váltottak legtöbben jegyet. Vég-   mindig is teniszezőnek készültem.     Unalmas befejezés helyett
             re olyan játékosokat láthattunk    Az volt az álmom, hogy Grand      egy idézettel zárom soraimat:
             Magyarországon, akik a jelenlegi   Slam-et nyerjek. Magamtól dön-      „Azt csinálhatom, amihez
             élmezőnybe tartoznak. Gondo-     töttem el, hogy hivatásos sportoló   értek, amit mindennél jobban
             lok itt elsősorban a világrang-    leszek és megpróbálom mindig a     szeretek. Hobbi ez, de a lehe-
             lista 5. helyezettjére a svéd Ro-   maximumot kihozni magamból.      tő legkomolyabban fogom fel,
             bin Söderling-re és az őt követő     – Hogyan érezted magad       mondhatnám,     hivatásszerű
             6. helyen álló cseh fiúra Tomas    Magyarországon?            hobbi.”
             Berdych-re. Kettejük összecsa-      – Gyönyörű város bár még               Csajbók Judit
             pása nem éppen nevezhető ba-     soha nem vártam itt. Nagyon

             http://ikhok.elte.hu/bit                             2010. november      13

           BIT_5.indd 13                                             2010.11.16. 18:15:59
            bIT KöZéP           Készülődés. Sürgés. Forgás. Smink. Fodrászat. Fri-
           zura. Öltöny. Nyakkendő. Sötét zokni. Hajlakk.
           Parfüm. Kiegészítők. Táska. Estélyi. Cipő. Kabát.
           Indulhatunk is a gólyabálra. 2010. november 26-
           án újabb gólyabálnak ad otthont a Gömb Aula.
                                                                                 As
                                                                               szomja
                                                                               tájékoz
                                                                               elte.hu
                                                                                 mo
                                                                               3 darab
       Már csak a jó hangulatra    vagyis a Gellért helyett, a      A program este 18 óra 30                          sorát i
     és egy kényelmes cipőre lesz    Lágymányosi Campus Gömb      perckor kezdődik. Ekkor ki-                          zognak
     szükséged, hogy igazán jól     aulájában táncolhatja min-    zárólag a gólyák léphetnek                           Pina C
     érezd magad a világ legjobb    denki laposra a lábát. Így az   be az est helyszínére. Nekik
     gólyabálján. A tavalyi évben    időponton is változtatni kel-   a szervezők 19 órától gólya-
     nagy sikert aratott a TÓK-IK    lett, vagyis az eddigi helyett,  programokkal kedveskednek.
     közös szervezésű gólyabál, így   2010. november 26-án várnak    Itt a gólyapárok, elsős társaik-
     a szervezők ismét összefogtak,   minden fiatal egyetemistát    nak a gólyatáncot mutatják be.
     hogy együtt tegyék felejthetet-  a szervezők. Kézenfekvő meg-   Ezt követi az eskü, ami után már
     lenné a gólyák egyik legszebb   oldás a két kar együttműködé-   hivatalosan is egyetemi polgá-
     estélyét. A jól bevált stratégia  se. A Tanítóképzőn a rengeteg   rokká avatják őket. Az ünnepi
     alig változott, de bizonyos    lány, míg az IK-n a rengeteg   pillanatot egy pohár pezsgővel
     szempontból mégis rendha-     fiú kitörő örömmel fogadta    teszik még ünnepélyesebbé.
     gyó lesz a bál. A helyszín saj-  a szervezők döntését. A báli   Az elsősök számára igazán érde-
     nos, a szervező bizottságon kí-  forgatag mindenkit magával    kes kiegészítő programokkal is
                                                              A képek forrása: elteonline.hu
     vüli okok miatt megváltozott.   fog ragadni, ebben már most    kedveskednek a szervező.
     A Gellért fürdő előző vezető-   biztos vagyok. Elég, ha csak     A   publikum    számára
     sége visszamondta idei összes   azokra a jó hangulatú beszél-   20 óra 30 perckor nyitják ki
     rendezvényét, így a szervezők   getésekre, közös táncolásra,   a kapukat. A gólyapárok, a nagy-
     kénytelen voltak más helyszínt   közös italozgatásra gondolok,   közönség előtt ismét bemutatják,
     választani. A legkézenfekvőbb   ami miatt érdemes egyetemre    a már hónapok óta szorgalmasan
     megoldás mellett döntöttek,    járni.              begyakorolt, színvonalas táncot.   14       2010. november                           http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 14                                            2010.11.16. 18:15:59
                                                      bIT KöZéP

                     Az első sztárfellépő garan-    lásuk szerint
                   táltan beindítja a hangulatot.    a rockabilly,
                   A Megasztár 5 színpadán is fellé-   garage, jungle
                   pő és az országban hatalmas si-    képviselőik.
                   kert arató Soho Music Band este    A csapat több
                   22 órakor lép a színpadra. Zenei   mint 10 éve
                   stílusok igencsak meghatározha-    a pályán van,
                   tatlan, ahogy a fiatalok fogalmaz-  ez idő alatt 4
                   tak: „minden, ami kifér”. A Soho   albumot sike-
                   nemrégiben ünnepelte fennállá-    rült kiadniuk
                   sának 2. évfordulóját. Reméljük,   és számtalan
                   az 5 fiatal nálunk is megmutatja,   gólyabálon
                   mi fán terem a zene. Tőlük egy    vettek már részt, így biztos  Juhász Laci váltja. A budapes-
                   2 órás zenei ízelítőt láthatunk és  vagyok benne, tudják, hogyan  ti életben nagy népszerűség-
                   hallhatunk este 22 órától 24 óráig.  kell szórakoztatni a 20-as   nek örvendő fiatal DJ lesz az
                                                      est házigazdája. Zenei világát
                   A szervezők természetesen gondoltak arra is, aki esetleg meg-     a sokszínűség jellemzi, funky,
                 szomjazna a nagy bulizás közepette. A folyamatos italárakról       hiphop, reggae, dance, retró,
                 tájékozódhattok a gólyabál hivatalos honlapján a: tokikgolyabal.     lakossági d’n’b és a „bulirock”
                 elte.hu oldalon. Néhányat azonban, itt is megemlítek Nektek, a      jól megfér egymás mellett
                   motiváció kedvéért. A Fütyülős akciót emelném ki elsősorban,     szettjeiben.
                 3 darab 1000 Ft-ba, míg 4 darab 1200 Ft-ba kerül. Koktélok hosszú       Bízom benne, hogy a kis
                 sorát is megtaláljátok, az árak 650 Ft-tól egészen 1100 Ft-ig mo-     ízelítő mindenkinek meghozta
                 zognak. Megtalálható lesz a Sex on The Beach, Tequila Sunrise,      a kedvét, hogy részt vegyen az
                 Pina Colada és a Long Island Ice Tea.
                                        Jegyeket továbbra is a két HÖK Irodájában vásárolhattok.
                     Második fellépőként a ta-     A TÓK HÖK irodáját a Kiss János altábornagy út 40. alatt, míg az
                   valy nagy sikert aratott Mys-     IK HÖK irodáját a Pázmány Péter sétány 1/C szám alatt találjá-
                   tery Gang lép az résztvevők      tok meg. A jegyárak a következők: TÓK-IK gólyák számára, igen
                   elé. Az előző évben, a fiúk iga-   kedvezményes 1000 Ft az est. Felsőbbéves ELTE-s hallgatók szá-
                   zán kitettek magukért, még      mára 1200 Ft-ba kerülnek a programok. A külsősök részére 1500
                   az is táncra perdült, aki nem     Ft. Ezek az árak, csak elővételben érvényesek. A helyszínen, min-
                   épp bulizós alkat. A zenekar     denkinek egységesen 1800 Ft. Érdemes elővételben megvásárolni
                   három kifejezetten nagy stí-     a jegyeket, hiszen egy ajándék welcome drink jár hozzá.
                   lus képviselője. Saját beval-
                                            években   járó  idei év legszuperebb bulijában.
                                            egyetemi hallga-   Ne feledjétek tehát a helyszín:
A képek forrása: elteonline.hu
                                            tókat. Az ő mi-   ELTE Lágymányosi Campus -
                                            nikoncertjük a    Gömb aula. Az időpont: 2010.
                                            hajnali órákban   november 26. (péntek)
                                            ér véget, neve-
                                            zetesen 1 óra 30
                                            perckor.               Csajbók Judit
                                              A színpadon
                                            a zenekart DJ

                   http://ikhok.elte.hu/bit                         2010. november       15

                 BIT_5.indd 15                                         2010.11.16. 18:16:00
           jövőnéZő

   A HáRoMdIMEnZIóS KéPI MEgjELEníTéS TéRHódíTáSA
                                           A 3D-s megjelenítés egyik
                                         legelterjedtebb és egyben leg-

   2d kontra 3d                                olcsóbb módszere az úgyne-
                                         vezett anaglif technika, mely-
                                         nek lényege, hogy az adott
   Gondolom sokan voltatok már 3D-s moziban, vagy vala-            témáról két pontból készített
                                         képet a vörös/cián, illetve
   hol találkoztatok már 3D-s képekkel, amit egy speciális
                                         a magenta/zöld színek ár-
   szemüveggel lehetett megnézni. Mivel egy sokkal va-             nyalataiban való megfelelő
   lósághűbb élményt adnak ezek a képek, ezért egy ideje            elhelyezéssel vetítik egymásra
   előszeretettel alkalmazzák a szórakoztatóiparban is.            a képernyőn. Ha a képernyőt
   Úgy gondoltam, hogy bemutatok nektek pár újdonságot             a megfelelő színű szemüveg-
   ezzel a témakörrel kapcsolatosan.                      gel nézzük, a kép 3D-ben je-
                                         lenik meg, de ennek a mód-
                                         szernek az egyik legnagyobb
     A szórakoztatóipar óriási      Ha egy tárgyra nézünk, a két    hátránya, hogy a képek nézé-
   üzleti lehetőségeket nyújt ma-   szemünk kissé eltérő képet ér-     se során színveszteség lép fel,
   napság is, így folyamatosan     zékel ugyanarról az objektum-      vagyis torzul a kép színezése.
   ki kell elégíteni a vásárlók fel-  ról. A térlátás azt jelenti, hogy    Az új generációs szemüvegek
   merülő igényeit és elvárásait.   az agyunk egy háromdimenziós      már kiküszöbölik ezt a hibát,
   Ennek    megfelelően   idő-  képpé fűzi össze a két szemünk     valamint a szem sem fárad el
   ről-időre felbukkannak új      által látott két, kicsit különböző   annyira, így sokkal élvezhe-
   technológiák, amelyek egy      képet. Ezt használják ki a 3D-s     tőbbé válik egy mozifilm vé-
   idő után kiszorítják a régieket.  megjelenítés során, vagyis bi-     gignézése.
   Gondoljunk csak a videomag-
   nók és az asztali DVD leját-
                                                             A képek forrása: wikipedia.org, pcworld.hu
   szók ádáz küzdelmére, vagy
   a DVD és a Blu-Ray lejátszók
   versenyére. A videók egy
   idő után alkalmatlanná vál-
   tak (technológiájuknál fogva)
   a nagy felbontású filmek tárolá-
   sára és lejátszására, így gyorsan
   elterjedhettek az ezen tulaj-
   donságokkal már rendelkező
   optikai elven működő lejátszók
   és felvevők. A képhatások meg-
   jelenítésének fejlődés nem állt
   meg, kilépett a 2 dimenzióból    zonyos szögben elhelyezett két       A 3D-s film ötlete egyébként
   és egyre inkább elterjedtté vá-   különálló kamerával rögzítik      nem új keletű, már a mozgókép
   lik a 3 dimenziós akusztikus    a jelenetet, vagy fotózzák le a ké-   atyjaként elkönyvelt Auguste
   és vizuális élményeket nyújtó    pet, majd egy alkalmas eszköz,     Lumiére is kísérletezett a 3D-s
   technológiák alkalmazása a     például egy szemüveg felhasználá-    technikával, majd 1903-ban be-
   mindennapi szórakoztatóipari    sával a nézők agyában fog megva-    mutatta A vonat érkezése című
   eszközök körében.          lósul a látottaknak a 3D-s illúziója.  film háromdimenziós változa-


   16      2010. november                             http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 16                                             2010.11.16. 18:16:00
                                                              jövőnéZő

                         tát. Ez nem keltett különöseb-    fényt. Ez a megoldás szükségte-   vételeket készítő, illetve megjele-
                         ben nagy visszhangot, viszont    lenné teszi azt, hogy a nézőnek   nítő eszközöknek. Még kísérleti
                         önmagában figyelemre méltó      3D-s szemüveget kelljen viselnie,  fázisban van az a diagnosztikai
                         az a tény, hogy már az első, fi-   valamint nagy előnye még, hogy    eljárás, amely során egy szervet,
                         zető közönség előtt bemutatott    nem fárasztja jobban a néző sze-   például a szívet egy számítógé-
                         mozgóképnek is létezett 3D-s     mét, mint egy hagyományos TV     pes program segítségével külön-
                         változata. Egy másik, megle-     képe. Ez a technológia azonban    álló 3D-s részképekre bontják,
                         hetősen abszurd motívuma a      csak akkor fog igazán elterjedni,  ami sokkal pontosabb képet ad,
                         háromdimenziós     mozgókép   ha megfizethető lesz, és elérhető-  mint a 2D-s és a hagyományos
                         történetének, hogy az első na-    vé válik a hozzá megfelelő média   3D-s ultrahang, ezáltal nagyobb
                         gyobb költségvetésű 3D-s filmet,   is.                 eséllyel állapíthatóak meg a kü-
                         az 1953-ban megjelenő Viasz-
                         babák háza-t a magyar szárma-
                         zású André de Tóth rendezte,
                         aki egyik szemére vak volt, tehát
                         a térbeli effektusok érzékelésére
                         képtelenül készítette el háromdi-
                         menziós filmjét.
                           Eddig csak a moziról volt
                         szó, viszont egyre növekszik
                         annak az igénye, hogy a mozik
                         nyújtotta kép- és hanghatásokat
                         a saját otthonunkban is élvez-
                         hessük, akár 3D-ben. Szinte már
                         az összes, televízió gyártó cég     A szórakoztatóipar másik     lönböző rendellenességek is.
                         a 3D-s hatalomátvételére készül,   nagy ága a játékipar, ahol szin-   A technológia adta lehetősé-
A képek forrása: wikipedia.org, pcworld.hu
                         az első kereskedelmi forgalom-    tén ki lehet használni a 3D adta   geket már régóta kihasználják
                         ban kapható 3D tévéket már ta-    lehetőségeket a még tökélete-    például a pilóták kiképzésénél
                         valy debütáltak a nagyobb szak-   sebb játékélmény érdekében.     is. A szimulációs programot
                         mai kiállításokon. Egy magyar    Egyre több játék készül el olyan   egy speciális szemüvegbe vetí-
                         cég nemsokára piacra fogja dob-   verzióban is, amelyet egy speci-   tik, ahol 3D-s kép jelenik meg,
                         ni a szemüveg nélkül is térhatású  ális szemüveggel nézve három-    így teljesen olyan a hatás, mint
                         képet közvetítő TV-jét. A készü-   dimenziós képet láthatunk játék   a valóságban, mégsem kell hoz-
                         lék hátoldalába egy komplett szá-  közben. Egyes játékkészítők vi-   zá több millió dolláros repülő-
                         mítógépet építettek be, ami a je-  szont már az előző bekezdésben    gép.
                         lek térhatásúvá átalakítását végzi  említett 3D tévékre gyártják       A 3D-s technológia felhasz-
                         el, így a látott képet már nem az  a játékokat. Mivel ezek a tévék   nálási lehetőségei szinte kor-
                         agynak kell háromdimenzióssá     még nagyon drágák, elég kevés    látlanok, de azt még csak meg-
                         alakítania, hanem készen kapja.   van még belőlük forgalomban,     jósolni sem lehet, hogy mikor
                         Maga a készülék egy hagyomá-     ezért a nagy áttörésre még egy    fog igazán elterjedni, mikor
                         nyos LCD panelből áll, ami előtt   kicsit várni kell.          lesz mindenki számára elérhe-
                         egy speciális rácsozatból álló      Természetesen nem csak      tő áron hozzáférhető. Reméljük
                         szűrő van, aminek a csomópont-    a szórakoztatóiparban, hanem     minél hamarabb.
                         jai más-más irányba térítik el az  a tudományban is sok hasznát
                         egyes képpontokból sugárzott     tudják venni a 3D-s képet és fel-           Hornyák Gábor

                         http://ikhok.elte.hu/bit                           2010. november       17

                       BIT_5.indd 17                                            2010.11.16. 18:16:00
            SZAKSZó

   AZ XnA 4.0 éS A WIndoWS PHonE 7   „Több platform találkozása”
   A játékfejlesztés egy mindig nagyon népszerű, de annál
                                         Egy amatőr fejlesztő szá-
   kényesebb téma. Nehéz olyan fejlesztőt találni, aki még         mára ez sokkal bonyolul-
   nem játszott el azzal a gondolattal, hogy milyen jó lenne        tabb feladatot jelentett (és
   összedobni egy régi játéknak az új „remake”-jét. Illetve         jelent ma is), mintha csak
   sokan szerettek volna mindig is játékokat fejleszteni, ám        a játék logikájának felépí-
   valamiért sosem merték elkezdeni. Lehet, hogy túl sok          tésével kellene eltöltenie
   időt, energiát, vagy éppen túl nagy extra tudást igényelt        az idejét. A másik probléma,
                                        hogy különböző hardwa-
   a korábbi programozási tapasztalatok mellé.
                                        re esetén újra kellett írnia
                                        a kódot, vagy nagymérték-
     Az XNA Game Studio egy       Ezek azok a dolgok, amik     ben módosítania ahhoz,
   olyan Cross-platform fejlesz-    meghatározzák egy platform      hogy fusson is. Cserébe vi-
   tőkörnyezet, ami segítségével    sikerességét, és versenyképes-    szont – ha jól dolgozott – ál-
   látványos játékokat készíthe-    ségét.                talában egy gyorsabban futó
   tünk el otthon, akár olyan mi-     Amikor a fejlesztők beszél-    program volt a munka ered-
   nőségben is, amire eddig csak    getnek a játékfejlesztésről, ak-   ménye.
   a professzionális fejlesztő cégek  kor újra és újra felmerül az örök    A probléma egyik le-
   voltak képesek.           kérdés: „managed” vagy „un-     hetséges   megoldását  az
     Ami miatt ez a cikk is szü-   managed” kód a jobb?         OpenGL, a másikat pedig
   letett, hogy nemrég                               a DirectX nyújtotta.
   megjelent az XNA                                 Amikor a Windows
   Framework    4.0-s                              95 megjelent, akkor
   verziója, és ezzel                                merült fel először
   majdnem egy időben                                egy olyan Frame-
   a Microsoft új mo-                                work igénye, ami ma
   bil operációs rend-                               az XNA-t jelenti.
   szere (WP7) és ké-                                Ekkor   már   az
   szülékei,   amiknek                              OpenGL régóta pia-
   a programozására elsősor-        A válaszhoz kicsit vissza kell  con volt, de csak a fentebb
   ban a SilverLight került be a    mennünk az időben, hogy job-     említett problémákra nyúj-
   köztudatba. Szerintem a Sil-    ban átláthassuk a játékfejlesz-   tott egyszerű megoldást,
   verLight, közel sem a legha-    tés fejlődését. A DOS idejében    a grafikára. Ez olyan do-
   tékonyabb módja a látványos     – vagy még az előtt – a prog-    log, mintha lehetőségünk
   alkalmazások    készítésének.  ramozók kénytelenek voltak      lenne egy motor vásárlásá-
   Arra sokkal jobb eszközt ad     alacsony szintű kódot írni, és    ra, és nekünk kellene köré
   a fejlesztő kezébe az XNA.     olyan problémákat megolda-      építenünk az autót. Viszont
     A versenyben a kulcssza-    ni, mint például a videokártya,   sokkal   egyszerűbb   egy
   vak: hatékonyság, produktivi-    a hangkártya, vagy az input esz-   kész versenyautóba beülni,
   tás, hordozható kód.        közök kezelése.           a hozzá fejlesztett legütő-


   18      2010. november                           http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 18                                            2010.11.16. 18:16:01
                                      SZAKSZó


   A támogatott eszközök listája:
                                        Windows
                   PC      Zune      Xbox 360    Phone 7

           XNA 3.1    X       X        X

           XNA 4.0    X               X        X
  sebb üzemanyaggal, és kez-    rencián jelentette be az XNA    mot hozott létre a Micro-
  deni a versenyt.         4.0 számú verzióját, ami egy új  soft, félredobva a korábbi
    Az új csomag első megje-   mérföldkő lett a játékfejlesztés  WinMo koncepciókat. Az új
  lent verzióját Windows Game   történetében.           platform pedig a WP7.
  SDK névre keresztelték,       Elsőre furcsa döntés-        Ha látványos grafikáról
  és később változtatták csak   nek tűnhet, hogy kikerült     van szó, akkor kicsit mélyebb
  a nevét DirectX-re. Innen ju-  a Zune a listáról. Nézzük     vizekre kell evezni. Azért volt
  tottunk el végül a Managed    meg, mi van mögötte. A rö-     zseniális húzás az XNA-t vá-
  DirectX-hez, végül az MDX    vid válasz az, hogy a Zune     lasztani a WP7 fejlesztéshez,
  2.0 helyett jelent meg az XNA  a WP7 részhalmaza lett,      mert így egy csapásra min-
  1.0, aminek legjobb újdon-    amit eddig csak külön ter-     den .NET fejlesztő WP7 fej-
  sága a PC támogatás mellett   mékként    forgalmaztak,    lesztő is lett egyben. Aki tud
  az Xbox 360 kompatibilitás    most egy menüpont lett,      fejleszteni a .NET segítségé-
  volt.              a sok szolgáltatás között. Je-   vel, annak az XNA csak egy
    Itt ugranunk kell az időben  lenleg a csapból is WP7 fo-    új „játékszert” jelent.
  4 évet. A Microsoft egy hónap-  lyik és mindenki tudja már,
  ja a Game Developers Konfe-   hogy egy teljesen új platfor-     Ez mind a mi szerszámos
                                    készletünk a fejlesztéshez.
   Nézzük meg, hogy milyen névterei vannak a Framework-nek:     A nevek általában magu-
                                    kért beszélnek, egyértelmű-
   Microsoft.Xna.Framework                      en jelzik mire is számítsunk
   Microsoft.Xna.Framework.Audio                   az adott névtérben.
   Microsoft.Xna.Framework.Content                   Érdemes kiemelni ezek
   Microsoft.Xna.Framework.Design                  közül az „Microsoft.Xna.
   Microsoft.Xna.Framework.GamerServices               Framework.Net”    névteret,
   Microsoft.Xna.Framework.Graphics                 ami a hálózatkezelést és
   Microsoft.Xna.Framework.Graphics.PackedVector           az Xbox Live-hoz való kap-
   Microsoft.Xna.Framework.Input                   csolódást biztosítja szá-
   Microsoft.Xna.Framework.Input.Touch                munkra.
   Microsoft.Xna.Framework.Media                    A fejlesztéshez szüksé-
   Microsoft.Xna.Framework.Net                    günk lesz a Visual Studio leg-
   Microsoft.Xna.Framework.Storage                  újabb verziójára. (Egyaránt
                                    használhatjuk az ingyenes

  http://ikhok.elte.hu/bit                         2010. november      19

BIT_5.indd 19                                         2010.11.16. 18:16:01
            SZAKSZó

   VS 2010 Express-t, illetve a    ahogy .NET alatt eddig is meg-      Egy fontos dolog van, amit
   kereskedelmi verziókat is.)    szoktuk. Az eddigi tapasztalatok   meg kell még említenem,
   Az operációs rendszerek kö-    szerint, egy jól képzett progra-   ez pedig az APP HUB. (régi ne-
   zül minimum Windows Vis-      mozó pár hét alatt elsajátíthatja  vén creators club)
   ta-ra lesz szükségünk és Di-    a játékfejlesztés alapjait, az Xna    Az elnevezés egy olyan kö-
   rectX 10 támogatásra.       Framework segítségével.       zösségi oldalt takar a WP7 és
                                       az XNA fejlesztők számára, ahol
    Nézzük meg az egyszerű alkalmazás modellt.              rengeteg segédanyag, segédesz-
                                       köz, példakód, közösségi fó-
      1. Elvégezzük a szükséges inicializálást (a nem grafikus     rum és oktatóvideók érhetők el.
    tartalmakat betöltjük).                        A fejlesztők lehetnek cégek,
      2. Betöltjük a szükséges grafikus tartalmakat.          magánszemélyek, és diákok is
      3. A játékciklus a legfontosabb rész, ekkor figyeljük mi     (a fejlesztéshez minden IK-s
    is történik a játékon belül és a felhasználói interakciókra rea-   hallgató tud igényelni magának
    gálva rajzoljuk újra az update lefutása után a képet.         egy serialt az msdnaa rendsze-
      4. Ha már vége a játéknak, akkor a grafikus tartalmakat ki-    ren keresztül).
    szórjuk a memóriából.                           Maga a fejlesztés egyébként
                                       teljesen ingyenes, fizetnünk
                                       csak akkor kell, ha el is szeret-
                                       nénk adni azt. Az eladott já-
                                       tékok bevételéből 70% marad
                                       a fejlesztőnél, 30% pedig a Mic-
                                       rosofthoz kerül.
                                          A végső válasz, a cikk elején
                                       feltett kérdésre (managed vagy
                                       unmanaged kód) a managed
                                       kód, és az Xna.

                                               Pellek Krisztián
                                           krisztian.pellek@student-
                                                  partners.ms

     Ha létrehozunk egy új pro-
   jektet, akkor gyakorlatilag egy
                                                            A képek forrása: Pellek Krisztián


   template-et kapunk, aminek
   a megfelelő metódusait imp-
   lementálva már rögtön futtat-
   hatjuk is a játékunkat.
     A fejlesztése teljes mér-
   tékben C# nyelven történik.
   A korábbi verziókat több nyel-
   ven is írhattuk (pl.: Visual
   Basic), de a 4.0–hoz hivatalo-
   san a C# a támogatott nyelv.
   A fejlesztés ugyan úgy történik,


   20      2010. november                           http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 20                                            2010.11.16. 18:16:01
                                                         KRITIKuS

                    jAnE yoLEn
                                                        A harmadik főszereplő Josef,
                                                        a jóképű, arisztokratikus öreg-

                    Csipkerózsa                               úr, aki létfontosságú szere-
                                                        pet tölt be, ugyanis nála van
                                                        a megoldás kulcsa, ő ismeri
                                                        a „királykisasszony” múltjának
                    A kis Becca kedvence a Csipkerózsa, amit nagymamája
                                                        egy darabját. Ő maga sodródó
                    oly sokszor mesél el neki és testvéreinek. Ez a történet        ember, botcsinálta hős, akit
                    kíséri végig gyerekkorukat, és Nami ezt hagyja örökül          átélt kalandjai tesznek tisz-
                    a legifjabb lánynak, egy titokkal együtt.                tességes személlyé. Megmenti
                                                        Namit, később segít neki Ame-
                                                        rikába menekülni.
                      Egy titok belsejébe rej-    élők és ahol a „boldogan éltek,     A könyv három fő részre
                    tett, talányba foglalt rejtvény.  míg meg nem haltak” nagyon     tagolódik, a leghosszabb, első
                    Így jellemzi a Berlin család    ritka befejezés.          rész a keresés állomásait mu-
                    Nami múltját, akiről még saját                     tatja be egészen Lengyelorszá-
                    lánya sem tud sokat. A nagyi                      gig, a Chelmno nevű faluig,
                    holmijai között talált doboz-                      a rövid befejezés pedig Becca
                    ban levő fényképek, újságki-                      életének további alakulását,
                    vágások és egy gyűrű sem árul                      kezdődő kapcsolatát vetíti
                    el többet, mint hogy Gitl Rose                     előre. A közrefogott, második
                    Mandlestein néven emigrált                       egység a múlt, amit Josef mond
                      Lengyelországból. Ezeken                      el az olvasónak. Ez egy kicsit
                    a nyomokon indul el Becca,                       ironikusabb,   szenvtelenebb,
                    hogy teljesítse az ígéretét.                      távolságtartóbb hangnemet je-
                      Rebecca, a legfiatalabb                       lent, ami még átütőbb jelleget
                    lány, két (kissé gonosznak be-                     kölcsönöz a holokauszt borzal-
                    állított) nővérével „szembe-                      mairól szóló fejezeteknek.
                    szállva” hosszú utazásra indul                       Mindent összevetve egy
                    térben és időben, miközben                       igazán hatásos, gondolkodásra
                    jóindulatú segítők jelennek                       késztető és érdekfeszítő művet
                    meg, hogy a helyes irányba te-     Becca, éles eszű, gyors fel-   olvashat, aki Jane Yolen köny-
                    reljék. Ezen eszközök mellett    fogású és empatikus. Nami      vét a kezébe veszi. Ajánlom
                    a szereplők kitalált volta az,   a könyv elején gondoskodó      mindenkinek, aki szereti a tar-
A képek forrása: Pellek Krisztián
                    ami a történetet modern tün-    nagyszülőként, kedves mese-     talmas, igényes érzelmi világú
                    dérmesévé teszi. A titok haj-    mondóként jelenik meg, leg-     regényeket. Bár maga a könyv
                    szolása a holokauszt idejére    többször visszaemlékezések-     elég rövid, mégis hosszú ideig
                    repíti vissza az olvasót, ahol   ben. Igazi, rejtett természete   jár az ember fejében a történet.
                    nem hősök vannak, csak túl-     csak fokozatosan tárul fel.              Kölcsey Attila

                    A könyvet megnyerheted, ha kitöltöd a Kvíz-t, vagy megveheted a galaktikabolt.hu weboldalon. Minden BIT
                    magazin olvasónak 30% kedvezményt biztosítunk. Elegendő a galaktikabolt.hu oldalon leadott rendelésednél
                    beírni a megjegyzés rovatba, hogy „BIT”, vagy a rendelés előtt e-mailt írnod a webshop@galaktika.hu címre,
                    melyben jelzed, hogy csatlakozni szeretnél a „BIT” csoporthoz. (Más kedvezményekkel nem vonható össze.)                    http://ikhok.elte.hu/bit                           2010. november       21

                  BIT_5.indd 21                                           2010.11.16. 18:16:01
          nETKuLTúRA

   úTRAvALó   út a megszabaduláshoz
   Létezik szenvedés. Ezzel a ténnyel nehéz dacolni, hiszen
                                        egy jelentős szakaszához, ezt
   mi magunk is tapasztaljuk az igazságát. Nap, mint nap
                                        az állomást úgy hívják sokan,
   botlunk bele olyan helyzetekbe, amelyeket nem tapasz-          hogy megszabadulás. Mi az,
   talunk kellemesként, és legszívesebben távol tartanánk          amitől ezek az emberek meg-
   magunktól, mert szenvedünk tőlük. Ahogy a dolgokat            szabadultak? Azoktól a merev
   látjuk, ahogy a dolgok vannak: e kettő nem ugyanaz. Mit         elképzelésektől, amikkel a sa-
   kell hát tenni, hogy eltávolítsuk az elválasztást okozó         ját énünket építjük, és azoktól
                                        az ego-játékoktól, amiknek
   fátylakat?
                                        nincsenek nyertesei. Az egyet-
                                        len különbség, ami elválasztja
     Minden érmének két oldala     akármit, hanem miénk az egész   ezeket az embereket tőlünk,
   van, tartja a régi mondás, utalva   mozi. Bár nincs végtelen sok te-  hogy ők minden pillanatban
   ezzel arra, hogy meg kell vizs-    kercsünk, de mi döntjük el, hogy  megtapasztalják, hogy mennyi
   gálni minden helyzetet egy má-    mit akarunk nézni, és hogy azt   nagyszerű lehetőség és lény ve-
   sik nézőpontból is ahhoz, hogy    élvezzük-e, amit látunk, tehát   szi körül őket, spontán örömöt
   teljesen ismerjük azt, amin és    ha szenvedünk annak van oka,    sugároznak, és minden lényt
   azt, ahogyan történik. Valójá-    de ez nem valami külső gonosz,   maguk körül érettséghez szeret-
   ban ennél persze egy szituáció    csupán a mi választásunk.     nének segíteni, hogy ők is meg-
   sokkal komplexebb tud                             tapasztalhassák ezt. Ők
                                                            A kép forrása: mindenkilapja.hu
   lenni és a vizsgálódás                             a példa arra, hogy a szen-
   irányaira egy nagyobb                             vedésnek van vége.
   dimenzió áll rendelke-                               Végül pedig az, amivel
   zésre, mégis elmond-                              ők megvalósították ezt az
   ható, hogy az érme két                             állapotot. Legyen az bár-
   oldala azt jelenti alapve-                           milyen tanítás keletről,
   tően, hogy a megjelenő                             vagy hit nyugatról, azt
   eseményeket jónak, vagy                            mutatja, hogy a szenve-
   rossznak látom-e.                               dés végéhez vezet egy út.
     Az első lépés ahhoz, hogy      Ha képesek vagyunk ezt     Tehát az embernek van lehe-
   képesek legyünk az élet komédi-    megtenni, akkor ráébredhe-     tősége elkerülni a szenvedést,
   áit látni az élet tragédiái helyett  tünk arra, hogy a valóság sokkal  és elérni a boldogságot. Azzal
   az, hogy felismerjük és elfogad-   örömtelibb, mint azt gondol-    a mondattal bátorítanálak tite-
   juk azt, hogy mi irányítjuk a sor-  ni mernénk, és így korlátaink   ket, amivel már valaki 2500 év-
   sunkat, és felelősséget vállalunk   izgalmas kihívásokká válnak.    vel ezelőtt bátorította a társait,
   a tetteinkért. Ez egy nagyon     Ehhez viszont módszerekre van   mielőtt meghalt: Nézzétek meg,
   érett és egyben hatalmas döntés    szükség, amiket olyan emberek-   hogy a tanítások megegyeznek-
   a részünkről, arról szól, hogy    től lehet megkapni, akik már    e tapasztalataitokkal, és legyetek
   elfogadjuk, hogy nincs egy      képesek voltak eljutni ennek az  önmagatok vezérlő fénye!
   mozigépész, aki elénk vetíthet    útnak, ha nem is a végére, de             Zsoldos János


   22       2010. november                           http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 22                                            2010.11.16. 18:16:01
                                                          nETKuLTúRA

                   CSodATévő növényEK, éS AMI MögöTTüK vAn
                                                           Viszont senkinek sem javas-
                                                         lom, hogy akár ezen sorok ha-

                   füvezzünk együtt                              tására, akár bármely netes oldal
                                                         hatására elinduljon az erdőbe
                                                         füvet szedni. Bízzuk ezt a pro-
                   Azoknak, akiknek a cím láttán felcsillant a szemük, mert          fikra. Ráadásul némely növény
                                                         veszélyesebb, mint gondolnánk.
                   abban bíznak, hogy a marihuanas cigi legalizálásért fo-
                                                         A csattanó maszlag nevét való-
                   gunk síkra szállni, csalódást kell okoznom. Szó sincs er-          színűleg mindenki hallotta már.
                   ről, sok más növény kerül a terítékre, melyek nemhogy            Tudatmódosító szerként ismert
                   ártalmasak az egészségre, hanem hasznosak számára.             növény, a gond csak az, hogy
                                                         már a leszedése is szemgyulla-
                                                         dást okoz, hiszen erősen mérge-
                     Elértük azokat a hónapokat,    felhasználásukhoz ígéretes recep-   ző. 1994-ben tucatnyi amerikai
                   amikor mindenkinek szem-       teket kapunk. Szinte csak szépe-   fiatal került kórházba, mikor
                   be kell néznie a megfázás és     ket mondhatok a népgyógyászat.    ezzel a növénnyel kísérleteztek.
                   a betegségek rémével. Ki köny-    hu-ról is, csak annyit vethetek      Ettől függetlenül próbál-
                   nyebben elkapja őket, ki kevés-    az oldal szemére, hogy nagyon     kozhatunk egyszerűnek tűnő
                   bé. Egy valami azonban biztos,    sokat kell keresgélni, ha konkrét   csodaszerekkel, a teába re-
                   ha valaki már elkapta, szeretne    problémára szeretnénk „gyógy-     szelt gyömbér valóban tisztítja
                   gyorsan kikecmeregni belőle.     írt” találni. De ha valakinek sok   a légutakat, fertőtlenít, és ha
                   A kérdés csak az, hogy hogyan?    ideje van, vagy átfogóan szeretné   valaki szereti a fűszeres teákat,
                   Bár általában mindenkit óva in-    megismerné az élettani hatását    akkor imádni fogja. Elszántab-
                   tenek attól, hogy önmaga dokto-    még a legnépszerűbb gyümöl-      bak megpróbálhatnak karamell-
                   rának felcsapjon, attól függetlenül  csöknek, fűszereknek is, akkor ez   ágyon hagymateát készíteni, bár
A kép forrása: mindenkilapja.hu
                   be kell látni, hogy időnként az or-  mindenképp jó választás. Bár ak-   undorítóan hangzik, az íze nem
                   vosi rendelőben egy 2 órás ücsör-   kor is zavaró lehet, hogy az egyes  az, elvégre a cukor mindent el-
                   gés-várakozás veszélyesebb lehet,   cikkekben semmi sincs kiemelve,    fed. De ha a megelőzésre helyez-
                   mintha valaki vár egy napot,     így nehéz átlátni. Ha többet sze-   nénk inkább a hangsúlyt, akkor
                   és közben kamillateát szürcsöl    retnénk tudni akár a gyógynövé-    együnk sok narancsot, és örven-
                   a paplan alatt. Tehát csak oko-    nyekről, akár bármely zöldhajtá-   dezzünk együtt a C-vitamin ál-
                   san, láz esetén mindenképp for-    súról, ajánlom mindenkinek az     dásos tevékenységének.
                   duljunk orvoshoz, máskülönben     edenkert.hu-t. Emellett hasznos
                   próbálkozhatunk házi gyógymó-     népi gyógymódokkal ismerked-
                   dokkal.                hetünk meg az index népi gyógy-            Borbély Szabina
                     Megkíséreltem összeszedni     módok nevezetű fórumán is.
                   pár hasznos oldalt, ahonnan öt-
                   letet meríthetünk ahhoz, hogy     Az orvostudomány rövid története:
                   természetes gyógymódokkal se-     - Fáj a torkom!
                                                                             Forrás: vicckiraly.hu
                   gítsünk magunkon. Ilyen hasz-     Kr.e. 2000: Tessék, edd meg ezt a gyökeret!
                   nos oldalnak bizonyult számom-    Kr.u. 1000: Az a gyöker pogány dolog, mondj el egy imát!
                   ra az ökomuzeum.hu, annak is     Kr.u. 1850: Az az ima babonaság, idd meg ezt az elixírt!
                   a tudástára, ahol nem csupán     Kr.u. 1940: Az az elixir kígyóolaj, nem tesz jót, nyeld le ezt a pirulát!
                   a gyógynövények széles tárhá-     Kr.u. 1985: Az a pirula hatástalan, vedd be ezt az antibioti kumot!
                   zával ismerkedhetünk meg, de     Kr.u. 2001: Az az antibiotikum nem természetes! Tessék, itt egy gyökér...

                   http://ikhok.elte.hu/bit                             2010. november       23

                 BIT_5.indd 23                                             2010.11.16. 18:16:01
              TISZTA KvíZ


    gRIddLER
                                                           Az előző szám megfejtése.
    A Griddlerek logikai rejt-      Minden szám egy foly-
    vények, amik megszámo-        tatólagos azonos színű
    zott jelekkel vannak ellát-     négyzetekből álló cso-
    va a rács körül. A megol-      portot jelöl.
    dásuk képet eredményez.
                       A jelek már a pontos
    Minden csoport között van      sorrendben vannak.
    legalább egy üres négyzet.

     A helyes megfejtést beküldők között ELTE-s pólót sorsolunk ki.  Készítette: Pintér Györgyi Zsuzsanna.
     Előző játékunk nyertese: pető Alice.               Megfejtésed az déli irodánkba adhatod le (1.816).

%
                             1        2 1     1
                                                           Neved:_______________________________ E-mail címed:___________________
                      2  2  2  2  2      1 2     2  2  2
                     3 3  4  4  4  2 2    2 4 4     4  3  4 2
                   4 3 4 3   4  5  5  3 2    1 2 5     5  4  2 6 5 3
                   5 11 2 2  2  2  2  2 1 17 17 1 2 2     2  2  2 1 7 4
               2  3
               2  2
            5  4  5
            7  2  7
            3  5  2
        2  4  3  4  2
        1  4  2  4  2
        2  4  2  4  2
        2  3  2  3  2
            2  2  2
            2  2  2
        2  3  2  2  3
        2  4  2  4  2
        2  5  2  5  2
        2  4  2  4  2
        2  4  2  3  2
            2  6  2
            7  2  7
            5  2  4

%
   24          2010. november                           http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 24                                                2010.11.16. 18:16:02
                                              TISZTA KvíZ


   KvíZ               A helyes megfejtő Jane Yolen: Csipkerózsa című könyvével lesz gazdagabb.
                    Előző játékunk nyertese: Szikszai Gergely.    1. Mikor alkottak utoljára FTV-t?             11. Melyik növénynek van tudatmódosító hatása?
    2. Meddig kell a törvényjavaslatot elküldeni?       12. Melyik 3D-s filmet mutatták be 1903-ban?
    3. Mi a mentorok feladata?                 +1 Neved, e-mail címed.
    4. Mi a leadási határideje a mentorpályázatnak?
      február 14. február 15. február 4.           Tipp: A kvíz megfejtésében nagy segítséget nyújtanak a cikkek!
    5. Milyen e-mail címen lehet elérni Zsuzsit?        A megfejtéseket a quiz@ikhok.elte.hu címre várjuk.
      zsuzsi@ikhok.elte.hu , iroda@ikhok.elte.hu
      l.zsuzsa@ikhok.elte.hu                 Az előző szám helyes megfejtései:
    6. Mi a kettleball?                    1. tanulmányi érdekképviselet, 2. pl.: kre-
    7. Kikkel készített a BIT magazin interjút a        ditátviteli, -túlfutási munkacsoport, 3. nov.
    Tennis Classics-on?                    28., 4. speciális teniszlabda, gumi ütő.
    8. Mi volt az idei Tennis Classics első mérkőzése?     5. pl.: Belga, Kozmix, 6. 10 évvel a DVD-k
    9. Kik lesznek az idei TÓK-IK Gólyabál fellépő       után, 7. V. V.: A szivárvány tövében, 8. Ma-
    vendégei?                         jor Attila, 9. kor és nem, 10. karrier.elte.hu,
    10. Ki a Csipkerózsa főhőse?                11. tartalomcserélő oldal 12. más bőrébe bújás
      Bella, Becca, Berta

                      A helyes megfejtést beküldők között ELTE-s pólót sorsolunk ki.


   SudoKu                Előző játékunk nyertese: paulik enikő.

                      Töltsd ki a négyzeteket úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban,
                      és minden külön jelölt 3×3-as rácsban csak egyszer forduljon elő min-
                      den egyjegyű pozitív szám és küldd el a kiemelt sorok tartalmát nekünk!


                6                            2          6   5
                        1                    8   6   5
      5     6       7                   5      4   3
           1       9         4  6    9          3   7   2      1
      9  6       3  5   4        7                  8
      7            6         3  5        3      5       4   7
                8      7            3   9      7   2   8   1   6
      2            4           1           7          6      3   9
                  2   9            6   1      9   5      4   8
                  Készítette: Kiss Ádám. A megfejtéseket a sudoku@ikhok.elte.hu címre várjuk.


  http://ikhok.elte.hu/bit                                 2010. november         25

BIT_5.indd 25                                                    2010.11.16. 18:16:02
           IMPRESSZuM


   Humor
   A székely megy fel a hegyen a lo-       - Na ne má! Hol fogtad?            – Hanem?
   vával és a szekerével. Felérnek a       - Itt az erdő melletti patakban,       – Hanem például egy medve.
   tetejére, és a székely megszólal:       szerintem próbáld meg te is,
   - Nagyon meredek volt ez a hegy,       hátha... Pali elmegy, ki is fogja       Nagypapa fiatalkori élményeit
   elfáradtam.                  a halat kíván is hármat. Másnap        meséli az unokáknak:
   - Én is. - mondta a ló.            átmegy a cimbihez és panaszolja:       – Szóval ott voltam a dzsungel
   - Még sosem hallottam lovat be-        - Te öreg, tényleg úgy történt min-      közepén, amikor egyszer csak
   szélni. - mondta a székely.          den, ahogy mondtad, kívántam         elém ugrott egy oroszlán, majd
   - Én se. - mondta a szekér.          házat, nőt, jó sexet és mire haza-      rám vetette magát. De én elő-
                          érek tényleg gyönyörű villa, isten-      kaptam a vadászkésem és szíven
   Pali átmegy a szomszéd faluban        nő feleség, de amikor benyitok a       döftem a vadállatot, aki erre fel-
   lakó haverjához, de amikor odaér,       házba, elkezd ömleni belőle kifelé      adta a harcot. Aztán levágtam
   látja, hogy a haver régi szakadt há-     a keksz!!                   a két hátsó combját és a vállamra
   zának a helyén egy gyönyörű kas-       – Szerintem egy kicsit süket az        vettem őket, majd...
   tély áll. Becsönget és egy gyönyörű      aranyhal vazzeg, azt hiszed én        Nagypapa ekkor hirtelen elalszik,
   nő (az új feleség) nyitja neki a ka-     nagy TENISZT akartam?!            az unokák rázzák fel:
   put, aztán, ahogy mennek át a ker-                             – Nagypapa, ébredj! Elaludtál me-
   ten a pali látja, hogy a kert köze-      - Te, én napról napra szórakozot-       sélés közben!
   pén egy gyönyörű pályán Federer        tabb vagyok. Tegnap a buszmeg-        – Jaj, hol is tartottam?
   és Nadal teniszezik. Majd jön a        állóban vettem észre, hogy nincs       – Hát hogy ott volt a két comb
   haver is. Emberünk ki van akadva:       rajtam alsógatya.               a válladon.
   - Szevasz, mi van veled, hogy törtél     - Az semmi! Én a munkahelye-         – Igen, igen. Szóval ott volt a két
   így föl??!!                  men vettem észre, hogy egy fogke-       comb a vállamon, én meg csak
   - Áhh, kifogtam az aranyhalat, kí-      fe lóg ki a fejemből. De nem is ez a     nyaltam, csak nyaltam...
   vánhattam hármat.               félelmetes.                             Kozma Tamás    BIT Magazin • Az ELTE IK HÖK hallgatói magazinja • Megjelenik kéthetente
    2010. november / 2 • VIII. évfolyam, 5. szám
    felelős kiadó: Buzgán Attila Bence • Alapító főszerkesztő: Sárközy Zsolt
    főszerkesztő: Göndör Gábor • Szerkesztő: Csajbók Judit
    Tördelőszerkesztő: Gaál Luca • Olvasószerkesztő: Csajbók Judit
    Címlap: Csizmadia László • Grafika: Gaál Luca • Design: Papp-Kuster Ádám
    Szerzők: Bódai Zsuzska, Borbély Szabina, Buzgán Attila Bence, Czékmán Ágnes, Csajbók Judit, Cserép Máté András,
    Hornyák Gábor, Kozma Tamás, Kölcsey Attila, Körmöndi Lídia, Lőrincz Zsuzsanna, Pellek Krisztián, Szikszai Gergely, Zsoldos János
    Web: ikhok.elte.hu/bit • E-mail: bit@ikhok.elte.hu
    nyomtatja: Publicitas • Arculat: Kuster Média Csoport (www.kuster.hu)


   26        2010. november                                     http://ikhok.elte.hu/bitBIT_5.indd 26                                                        2010.11.16. 18:16:03

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:12/19/2011
language:Hungarian
pages:24