Jednostka MMX by ajizai

VIEWS: 18 PAGES: 9

									ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW - LABORATORIUM
Jednostka MMX
 Dokumentacja ćw. 1-5
    Zuzanna Hartleb i Artur Angiel
         2010-06-16
                    Jednostka MMX


    Program odczytuje z dysku obrazek, wykonuje na nim wybrane przez użytkownika operacje
graficzne, oraz zapisuje (zgodnie z wolą użytkownika) zmieniony obraz na dysku.

   Obrazek zostaje wyswietlony na ekranie w trybie 13h, który charakteryzuje się rozdzielczością
320x200 pikseli oraz 256 kolorami, określonymi za pomocą palety kolorów. Pamięć tego trybu
znajduje się pod adresem 0A000h:0000h i zajmuje 64000 bajtów.

   Informacje znajdujące się w nagłówku pliku bmp przechowywane są w programie w postaci
następujących struktur:         BitmapFileHeader     struc
            bfType       DW   ?
            bfSize       DD   ?
            bfReserved1    DW   ?
            bfReserved2    DW   ?
            bfOffBits     DD   ?
         BitmapFileHeader     ends

         BitmapInfoHeader struc
            biSize           DD   ?
            biWidth          DD   ?
            biHeight          DD   ?
            biPlanes          DW   ?
            biBitCount         DW   ?
            biCompresion        DD   ?
            biSizeImage        DD   ?
            biXPelsPerMeter      DD   ?
            biYPelsPerMeter      DD   ?
            biClrUsed         DD   ?
            biClrImportant       DD   ?
         BitmapInfoHeader ends
   Program, aby był bardziej przejrzysty, korzysta z makroinstrukcji.

   Makroinstrukcja "otworz_plik", przyjmuje jako argumenty nazwę pliku w kodzie ASCIIZ, oraz
zmienną przechowującą uchwyt do pliku. Do rejestru AH należy załadować numer funkcji
otwierającej plik (3Dh), do AL maskę określającą uprawnienia otwartego pliku (10010000b), a w DX
początek bufora zawierającego nazwę pliku, zakończoną znakiem '$'.

   Przerwanie 21h na podstawie zawartości rejestrów otwiera plik i w rejestrze AX zwraca
16-bitowy uchwyt do pliku, za pomocą którego będziemy w przyszłości odwoływać się do tego pliku.

   W przypadku błędu ustawiany jest CF i makroinstrukcja kończy program.Ćwiczenie 1-5                                       Strona 2
                     Jednostka MMX


     otworz_plik   macro nazwa, uchwyt
        push   ax
        push   dx

         mov   ah, 3Dh
         mov   al, 10010000b
         xor   dx, dx
         mov   dx, offset nazwa
         int   21h

         jnc  Git
         wyswietl     blad

         mov   ah, 4Ch
         int   21h

     Git:
         wyswietl     poprawnie
         mov        uchwyt, ax

         pop   dx
         pop   ax
     endm
   Makro "czytaj_z_pliku" czyta określoną liczbę bajtów z pliku. Jako parametry przyjmuje bufor,
do którego zapisze odczytane dane, liczbę bajtów do przeczytania, oraz uchwyt do pliku. W AH należy
podać numer funkcji (3Fh), w BX uchwyt do pliku, w CX liczbę bajtów do przeczytania, a w DX offset
bufora operacji. Następnie wywoułuje przerwanie 21h.

     czytaj_z_pliku      macro bufor, liczba_bajtow, uchwyt
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx

     mov   ah,  3Fh
     mov   bx,  uchwyt
     mov   cx,  liczba_bajtow
     mov   dx,  offset bufor
     int   21h

     pop   dx
     pop   cx
     pop   bx
     pop   ax
     endm


Ćwiczenie 1-5                                       Strona 3
                   Jednostka MMX

   Za pomocą powyższego makra odczytujemy nagłówki pliku, paletę, oraz sam obraz.

   Następnie za pomocą makra "zamknij_plik" zamykamy dostęp do tego pliku. Makro przyjmuje
jeden parametr, mianowicie uchwyt do pliku:

     zamknij_plik      macro uchwyt
        push ax
        push bx

         mov  ah, 3Eh
         mov  bx, uchwyt
         int  21h

         pop  bx
         pop  ax
     endm    Następnie za pomocą przerwania 10h i funkcji 0013h przekazanej przez AX uruchamia się tryb
graficzny 13h:

     tryb_graficzny  macro
        push ax
        mov  ax, 0013h
        int  10h
        pop  ax
     endm
Ćwiczenie 1-5                                      Strona 4
                    Jednostka MMX


   Następnie program ustawia paletę kolorów na skalę szarości. Do CX ładuje wartość 256,
ponieważ tyle jest pól palety i w kolejnych krokach obliczane są wartości trzech składowych. Aby
uzyskać odcień szarości, wszystkie trzy składowe kolorów muszą być równe, w tym celu poprzez
funkcję 3C8h umieszczoną w DX, odwołujemy się do pola palety, a poprzez 3C9h do kolejnych
składowych. Dzięki powyższym odwołujemy się do portów graficznych.

     ustaw_palete      proc  near
        push ax
        push cx
        push dx

        xor   ax, ax
        mov   cx, 256     ; załadowanie ilości pól palety
     petelka:
        mov   dx, 3C8h    ;  odwołanie się do portu określającego
                    ;  nr pola palety
        out   dx, al     ;  wysłanie kolejnych numerów pól (0-
                    ;  255)
        mov   dx, 3C9h    ;  odwoładnie do kolejnych składowych
        push  ax
        shr   al, 2      ;  przesunięcie bitowe w prawo, aby
                    ;  obliczyć wartość dla składowych
        out   dx, al     ;  wysłanie obliczonych wartości
        out   dx, al     ;  dx inkrementuje się automatycznie
        out   dx, al
        pop   ax
        inc   al       ; inkrementacja numeru pola
        loop  petelka

        pop  dx
        pop  cx
        pop  ax
        ret
     ustaw_palete      endp   Następnie program wyświetla obraz, który w formacie .bmp zapisany jest "do góry nogami", co
oznacza, że ostatni wiersz jest zapisany jako pierwszy, przedostani jako drugi itd. przy czym należy
pamiętać, że ułożenie kolejnych pikseli w danym wierszu jest właściwe, czyli piksel znajdujący się na
ekranie po lewej, jest też zapisany w bitmapie na początku wiersza. W procedurze "wyswietl_obraz"
najpierw wyswietlamy pierwszy wiersz bitmapy na samym dole od lewej strony, a następnie
odejmujemy 640, aby znaleźć się na początku poprzedniego wiersza, przez co wyświetlony obraz
będzie zgodny z oryginałem, a nie będzie to odbicie lustrzane. Offset bufora obrazu musi zostać
umieszczony w rejestrze SI. Procedura po wyświetleniu obrazu czeka na dowolny klawisz, aby
kontynuować działanie programu.
Ćwiczenie 1-5                                        Strona 5
                   Jednostka MMX


    wyswietl_obraz    proc  near
       push ax
       push es
       push di
       push cx
       push si

        mov  cx,  200
        mov  ax,  0A000h
        mov  es,  ax
        mov  di,  0F8C0h

    peteleczka:
       push cx
       mov  cx, 320
       rep movsb
       pop  cx
       sub  di, 640
       loop peteleczka

        mov   ah, 08h   ;oczekiwanie na dowolny klawisz
        int   21h

       pop  si
       pop  cx
       pop  di
       pop  es
       pop  ax
       ret
    wyswietl_obraz endp   Następnie za pomocą makra "tryb_tekstowy" przywracamy wyswietlanie w trybie tekstowym.
W tym celu należy w AX podać funkcję 0003h i wywołać przerwanie 10h.

   tryb_tekstowy     macro
      push ax

        mov  ax, 0003h
        int  10h
        pop  ax
   endm
Ćwiczenie 1-5                                   Strona 6
                    Jednostka MMX


    Następnie program wyświetla użytkownikowi stosowne komunikaty dot. wyboru operacji do
przeprowadzenia na pliku. W przypadku tego programu jest to negatyw oraz jasność. Program
przyjmuje tylko i wyłącznie znak '1' bądź '2' i w zależności od wyboru skacze do odpowiedniej etykiety
wykonującej wybraną operację:

        wyswietl    powitanie
        wyswietl    wybor
        wyswietl    opcje

    Wybor_opcji:

        mov    ah, 08h   ;oczekiwanie na dowolny klawisz
        int    21h

        cmp al, 31h
        je  Wybor_negatyw
        cmp al, 32h
        je  Wybor_jasnosc

        jmp Wybor_opcji    Głównym elementem programu są makroinstrukcje wykonujące operacje na obrazie -
"negatyw_mmx" oraz "jasnosc_mmx". Oba te makra są do siebie podobne, różnią się jedynie
wykonywanymi operacjami na rejestrach MMX. Jako, że obraz zajmuje 64000 bajtów, a w jednym
rejestrze jesteśmy w stanie pomieścić osiem jednobajtowych wartości, musimy operację negacji,
bądź rozjaśniania wykonać 8000 razy. W tym celu program ładuje w pętli po 8 bajtów do rejestru
MM0, a następnie w przypadku negatywu, wykonuje bitowe XOR z samymi jedynkami oraz rejestrem
MM0, co jest równoważne negacji, a w przypadku jasności, dodaje do aktualnych wartości pól palety
pewną stałą przekazaną jako jeden z argumentów makroinstrukcji.

    negatyw_mmx macro bufor, Odjemna
       push si
       push cx

       mov    si, offset obraz
       mov    cx, 8000
    neguj:
       movq   mm0, [si]
       pxor   mm0, Odjemna
       movq   [si], mm0
       add    si, 8
       loop   neguj

        pop   cx
        pop   si
    endmĆwiczenie 1-5                                        Strona 7
                   Jednostka MMX


    jasnosc_mmx macro bufor, stala_jasnosci
       push si
       push cx

       mov  si, offset obraz
       mov  cx, 8000
    jasnij:
       movq mm0, [si]
       paddusb   mm0, stala_jasnosci
       movq [si], mm0
       add  si, 8
       loop jasnij

        pop  cx
        pop  si
    endm
   Program po wykonaniu zadanej mu operacji pyta użytkownika czy zapisać zmieniony obraz.
Odpowiedzią mogą być 't' lub 'n'. W zależności od wybranej opcji zmieniony obraz zostaje zapisany
pod nazwą "lena_mod.bmp" bądź nie. Odpowiada za to następujący fragment:    Zapisuj:
       mov      ah, 08h
       int      21h

        cmp  al, 6Eh
        je  Koniec
        cmp  al, 74h
        jne  Zapisuj

        zapisz_plik
   Makroinstrukcja "zapisz_plik" odpowiada za zapisanie wszystkich informacji do pliku
wyjściowego, którego nazwę należy podać w kodzie ASCIIZ. Na utworzenie pliku pozwala programowi
funkcja 5Bh z przerwania 21h. Kiedy plik zostanie poprawnie utworzony, program kolejno zapisuje
nagłówki, paletę, oraz samą bitmapę. Pozwala na to funkcja 40h przerwania 21h.
Ćwiczenie 1-5                                      Strona 8
                 Jednostka MMX


    zapisz_plik  macro
       push   ax
       push   bx
       push   cx
       push   dx

        mov  ah, 5Bh
        mov  al, 10010001b
        mov  dx, offset plik_wyjsciowy
        mov  cx, 00000000b
        int  21h
        mov  uchwyt2, ax
        jnc  poprawnie_utworzono

        wyswietl  blad_zapisu
        jmp  Koniec

    poprawnie_utworzono:
       mov  ah, 40h
       mov  bx, uchwyt2
       mov  cx, 14
       mov  dx, offset naglowek_pliku
       int  21h

        mov  ah,  40h
        mov  bx,  uchwyt2
        mov  cx,  40
        mov  dx,  offset info_bitmapy
        int  21h

        mov  ah,  40h
        mov  bx,  uchwyt2
        mov  cx,  1024
        mov  dx,  offset paleta
        int  21h

        mov  ah,  40h
        mov  bx,  uchwyt2
        mov  cx,  64000
        mov  dx,  offset obraz
        int  21h

        pop  dx
        pop  cx
        pop  bx
        pop  ax
    endm
Ćwiczenie 1-5                   Strona 9

								
To top