Docstoc

Kishore Kumar Lyrics For KaraokeVolume 1

Document Sample
Kishore Kumar Lyrics For KaraokeVolume 1 Powered By Docstoc
					      Kishore Kumar Lyrics For KaraokeVolume 1
    Song :Aane Wala Pal      Xkkuk %vkus okyk iy
    Singer :Kishore Kumar      xk;d % fd’kksj dqekj
        English            fgUnh
     Hoon Hoon Aa Ha Ha            gWq gWw vk gk gk
   Aane Wala Pal Jaane Wala Hai       vkus okyk iy tkus okyk gS
   Ho Sake To Isme Zindgi Bitado
    Pal Jo Ye Jaane Wala Hai       gks lds rks blesa ftUnxh fcrknks
   Aane Wala Pal Jaane Wala Hai         iy tks ;s tkus okyk gS
   Ho Sake To Isme Zindgi Bitado       vkus okyk iy tkus okyk gS
   Pal Jo Yeh Jaane Wala Hai       gks lds rks blesa ftUnxh fcrknks
                         iy tks ;s tkus okyk gS
  Ek Baar Yoon Mili Masoom Si Kali
  Ek Baar Yoon Mili Masoom Si Kali
Ho Khilte Hua Kaha Khushwash Main Chali
                       bd ckj ;Wwa feyh eklwe lh dyh
 Dekha To Yahin Hai Dundha To Nahi Hai    bd ckj ;Wwa feyh eklwe lh dyh
    Pal Jo Yeh Jaane Wala Hai     gks f[kyrs gq, dgk [kq’ok’k eSa pyh
    Ho Aane Wala Pal………..       ns[kk rks ;gha gSa <Waw<k rks ugha
                               gS
 Ik Baar Waqt Se Lamha Gira Kahin        Iky tks ;s tkus okyk gS
 Ik Baar Waqt Se Lamha Gira Kahin       gks vkus okyk iy ]]]]]]]]]]]]]
 Wahan Dastan Mili Lamha Kahin Nahin
 Thoda Sa Rulake Thoda Sa Hansake
    Pal Jo Ye Jaane Wala Hai
   Ho Aane Wala Pal …………….         bd ckj oDr ls yEgk fxjk dgha
                       bd ckj oDr ls yEgk fxjk dgha
                      og nkLrka feyh yEgk dgha ugha
                      FkksMk lk galkds]FkksMk lk :ykds
                        Iky tks ;s tkus okyk gS
                      gks vkus okyk iy tkus]]]]]]]]]]]]]]]]]
                     -1-
      Kishore Kumar Lyrics For KaraokeVolume 1
   Song :Dil Kya Kare Jab Kisi           Xkkuk % fny D;k djs
    Singer :Kishore Kumar            xk;d % fd’kksj dqekj
        English                   fgUnh

    Dil Kya Kare Jab Kisi Se           fny D;k djs tc fdlh ls
     Kisi Ko Pyaar Ho Jaye           fdlh dks I;kj gks tk;s
    Jaane Kahan Kab Kisi Ko
     Kisi Se Pyaar Ho Jaye          tkus dgkWa dc fdlh dks
    Unchi-Unchi Diwaron Si            fdlh ls I;kj gks tk;s
     Is Duniya Ki Rashme           ÅWaph ÅWaph nhokjksa lh
   Na Kuch Tere Bas Men Julee           bl nqfu;k dh jLesa
    Na Kuch Mere Bas Men           uk dwN rsjs cl esa twyh
    Dil Kya Kare Jab Kisi Se           uk dwN esjs cl esa
     Kisi Ko Pyar Ho Jaye
                          fny D;k djs tc fdlh ls
  Jaise Parvat Pe Ghata Jhukti Hai        fdlh dks I;kj gks tk;s
   Jaise Sagar Se Lahar Uthti Hai
 Aise Kisi Chehre Pe Nigah Rukati Hai      tSls ioZr is ?kVk >wdrh gS
  Jaise Parvat Pe Ghata Jhukti Hai        tSls lkxj ls ygj mBrh gS
   Jaise Sagar Se Lahar Uthti Hai       ,sls fdlh psgjs is fuxkg :drh gS
 Aise Kisi Chehre Pe Nigah Rukati Hai      tSls ioZr is ?kVk >wdrh gS
   Ho Rok Nahi Sakati Nazron Ko
     Duniya Bhar Ki Rasmen           tSls lkxj ls ygj mBrh gS
   Na Kuch Tere Bas Men Julee        ,sls fdlh psgjs is fuxkg :drh gS
     Na Kuch Mere Bas Men          gks jksd ugha ldrh utjksa dks
    Dil Kya Kare Jab ………….             nqfu;k Hkj dh jLesa
    Jaane Kahan Kab………….             uk dqN rsjs cl esa tqyh
                            uk daqN esjs cl esa
Haan Main Teri Yad Men Sabko Bhula Dun
                            fny D;k djs tc fdlh
  Duniya Ko Teri Tasveer Bana Dun
Mera Bas Chale To Dil Chir Ke Dikha Dun        tkus dgkWa dc fdlh
HaanMain Teri Yad Men Sabko Bhula Dun
  Duniya Ko Teri Tasveer Bana Dun    gWaak eSa rsjh ;kn esa lcdks Hkqyk
Mera Bas Chale To Dil Chir Ke Dikha Dun          nwwa
  Ho Daud Raha Hai Sath Lahu Ke      nqfu;k dks rsjh r’ohj cuk nwwa
    Pyar Tera Nas-Nas Men       esjk cl pys rks fny phj ds fn[kk nWwa
   Na Kuch Tere Bas Men Julee
    Na Kuch Mere Bas Men       gWaak eSa rsjh ;kn esa lcdks Hkqyk
    Dil Kya Kare Jab………                nwwa
    Jane Kahan Kab………          nqfu;k dks rsjh r’ohj cuk nwwa
                     esjk cl pys rks fny phj ds fn[kk nWwa
                       gks nkSM jgk gS lkFk ygw ds

                     -2-
                      I;kj rsjk ul ul esa
                    Uk dqN rsjs cl esa tqyh
                     Uk dqN esjs cl esa
                      fny D;k djs tc fdlh
                    Tkkus dgkWa dc fdlh----
     Kishore Kumar Lyrics For KaraokeVolume 1
Song : Hum Bewafa Jargiz Na The  Xkkuk % ge csoQk gjxht u
  Singer : Kishore Kumar
                       Fks
                 -3-
                        xk;d % fd’kksj dqekj
       English                  fgUnh
   Hum Bewafa Jargiz Na The          ge csoQk gjxht u Fks
   Par Hum Wafa Kar Na Sake           ij ge oQk dj u lds
    Humko Mili Uski Saza            gedks feyh mldh ltk
   Hum Jo Khata Kar Na Sake
   Hum Bewafa Jargiz Na The           ge tks [krk dj u lds
   Par Hum Wafa Kar Na Sake          ge csoQk gjxht u Fks
    Humko Mili Uski Saza            ij ge oQk dj u lds
   Hum Jo Khata Kar Na Sake           gedks feyh mldh ltk
                         ge tks [krk dj u lds
Kitni Akeli Thi Wo, Raahen Hum Jinpe
                    fdruh vdsyh Fkh oks jkgsa]] ge ftuis
   Ab Tak Akele Chalte Rahen
 Tujhse Bichad Ke Bhi Woh Bekhbar       vc rd vdsys pyrs jgsa
   Tere Hi Gum Me Jalte Rahen      rq>ls fcNM ds Hkh]] oks cs[kcj
     Tune Kiya Jo Sikwa         rsjs gh xe esa tyrs jgsa
   Hum Woh Gila Kar Na Sake         rqus fd;k tks f’kdok
   Hum Bewafa Hargij Na The         ge oks xhyk dj u ldsa
   Par Hum Wafa Kar Na Sake         ge csoQk gjxht u Fks
                         ij ge oQk dj u lds
Tumne Jo Dekha Suna, Such Tha Magar
  Kitna Tha Such Yeh, Kisko Pata    rqeus tks ns[kk lquk lp Fkk exj
 Jaane Maine Tumhe Koi, Dhokha Diya     fdruk Fkk lp ;s fdldks irk
  Jaane Tumhe Koi Dhokha Hua     tkus eSus rqEgsa dksbZ /kks[kk fn;k
   Is Pyar Mein, Such Jhoot Ka     tkus rqEgs dksbZ /kks[kk gqvkk
    Tum Faisla Kar Na Sake
                        bl I;kj esa lp >wB dk
   Hum Bewafa Hargij Na The
   Par Hum Wafa Kar Na Sake          rqe QSlyk dj u lds
                        ge csoQk gjxht u Fks
                         ij ge oQk dj u lds
     Kishore Kumar Lyrics For KaraokeVolume 1
  Song : Mere Dil Men Aaj Kya Hai      Xkkuk % esjs fny esa vkt D;k gS
    Singer :Kishire Kumar           xk;d % fd’kksj dqekj

                    -4-
         English                     fgUnh
     Mere Dil Men Aaj Kya Hai            esjss fny esa vkt D;k gS
     Tu Kahe To Main Bata Dun           rq dgs rks eSa crknWaw
     Mere Dil Men Aaj Kya Hai            esjss fny esa vkt D;k gS
     Tu Kahe To Main Bata Dun
      Teri Julf Fir Sawaarun
                            rq dgs rks eSa crknWaw
     Teri Maang Fir Saja Dun             rsjh tqYQ fQj lok:Wa
     Mere Dil Men Aaj Kya Hai            rsjh ekWx fQj ltk nWwa
     Tu Kahe To Main Bata Dun            esjss fny esa vkt D;k gS
                            rq dgs rks eSa crk nWwa
 Mujhe Devta Banakar Teri Chahton Ne Pooja
 Mujhe Devta Banakar Teri Chahton Ne Pooja
                          eq>s nsork cukdj rsjh pkgrksa us
     Mera Pyar Kah Raha Hai
    Main Tujhe Khuda Bana Dun                 iwtk
     Mera Pyar Kah Raha Hai          eq>s nsork cukdj rsjh pkgrksa us
    Main Tujhe Khuda Bana Dun                 iwtk
     Mere Dil Men Aaj Kya Hai         esjk I;kj dg jgk gS eSa rq>s [kqnk
    Tu Kahe To Main Bata Dun                 cuknWwa
                          esjk I;kj dg jgk gS eSa rq>s [kqnk
Koi Dhundhne Bhi Aaye To Humen Dhundh Na
         Paaye                     cuknWwa
Koi Dhundhne Bhi Aaye To Humen Dhundh Na         esjs fny esa vkt D;k gS
         Paaye                 rq dgs rks eSa crknWwa
    Tu Mujhe Kahin Chhupale
    Main Tujhe Kahin Chupa Dun      dksbZ <Wwa<us Hkh vk;s rks gesa
    Tu Mujhe Kahin Chhupale            uk <Wwa< ik;s
    Main Tujhe Kahin Chupa Dun
                        dksbZ <Wwa<us Hkh vk;s rks
    Mere Dil Men Aaj Kya Hai
    Tu Kahe To Main Bata Dun           <Wwa< uk ik;s
                       rq eq>s dgha Nqikys] eSa rq>s
Mere Bajuon Men Aakar Tere Dard Chain Paaye     dgha NqiknWwa]
Mere Bajuon Men Aakar Tere Dard Chain Paaye  rq eq>s dgha Nqikys] eSa rq>s
     Tere Keshuno Men Chupkar          dgha NqiknWwa]
    Main Jahan Ke Gum Bhula Dun        esjs fny esa vkt D;k gS
     Tere Keshuno Men Chupkar
    Main Jahan Ke Gum Bhula Dun        rq dgs rks eSa crknWwa
Teri Julf Ko Sawarun Terim Maang Fir Saja Dun
      Mere Dil Men Aaj Kya Hai
      Tu Kahe To Main Bata Dun        esjh cktqvksa esa vkdj rsjs nnZ
                               pSu ik;s]
                          esjh cktqvksa esa vkdj rsjs nnZ
                               pSu ik;s]
                          rsjs xs’kqvksa esa Nqidj eSa
                           tgkWa ds xe HkqyknWwa]
                          rsjs xs’kqvksa esa Nqidj eSa
                           tgkWa ds xe HkqyknWwa]

                       -5-
                   rsjh tqYQ fQj lok:Wa rsjhs ekWax
                         dks ltk nWwa
                      esjs fny esa vkt D;k gS
                      rq dgs rks eSa crk nWwa
    Kishore Kumar Lyrics For KaraokeVolume 1
Song : Mere Naina Sawan Bhado      Xkkuk % esjs uSuk lkou
  Singer : Kishore Kumar           Hkknks
                     xk;d % fd’kksj dqekj
                -6-
         English                    fgUnh

      Hoon Hoon Aa Ha Ha              gWwa gWwa vk gk gk
     Mere Naina Sawan Bhado
                            esjs uSuk lkou Hkknks
     Fir Bhi Mera Man Pyasa
     Fir Bhi Mera Man Pyasa             fQj Hkh esjk eu I;klk
     Mere Naina Sawan Bhado             fQj Hkh esjk eu I;klk
     Fir Bhi Mera Man Pyasa            esjs uSuk lkou Hkknks
     Fir Bhi Mera Man Pyasa             fQj Hkh esjk eu I;klk
                             fQj Hkh esjk eu I;klk
   Aye Dil Diwane Khel Hai Kya Jaane
    Dard Bhara Yeh Geet Kahan Se
  In Hoton Pea Aye Dur Kahin Le Jaye
                          v;s fny fnokus] [ksy gS D;k tkus
    Bhul Gaya Kya Bhul Ke Bhi Hai          nnZ Hkjk ;s xhr dgkWa ls
Mujhko Yaad Zara Sa Fir Bhi Mera Man Pyasha    bu gksVksa is vk;s nwj dgha ys
                                 tk;s
    Baat Purani Hai Ek Kahani Hai        Hkqy x;k D;k] Hkqy ds Hkh gS
   Ab Sochun Tumhe Yaad Nahi Hai        eq>dks ;kn tjk lk fQj Hkh esjk eu
 Ab Sochun Nahi Bhule Wo Sawan Ke Jhule
                                 I;klk
     Rut Aaye Rut Jaaye Dekar
 Jhootha Ek Dilasa Fir Bhi Mera Man Pyasha
                            Ckkr iqjkuh gS ,d dgkuh gS
  Barson Bit Gaye Humko Mile Bichhde       vc lkspqaW rqEgsa ;kn ugha gS
    Bijuri Banke Gagan Men Chamke        vc lkspqa ugh Hkqys] oks lkou ds
 Bite Samay Ki Rekha Maine Tumko Dekha              >wys
    Man Sang Aankh Michauli Khele            :r vk;s :r tk;s nsdj
 Aasha Aur Nirasha Fir Bhi Mera Man Pyasha
                          >wBk ,d fnyk’kk fQj Hkh esjk eu
                                 I;k’kk
 Ghunghru Ki Chham-Chham Ban Gayi Dil Ka
          Gum                Ckjlksa chr x;s gedks feys
     Dub Gaya Dil Yadon Me Ab                fcNMs+
 Reete Rang Lakiren, Dekhun Yeh Tasviren       fctqjh cuds xxu esa peds
    Sune Mahal Men Nach Rahi Hai
                           chrs le; dh js[kk eSus rqedks
 Ab Take Ek Rakkha Sa Fir Bhi Mera……….
                                 ns[kk
                           eu lax vka[k fepkSyh [ksys
                          vk’kk vkSj fujk’kk fQj Hkh esjk eu

                          ?kWaWw?k: dh Ne&Ne cu xbZ
                                fny dk xe
                           Mwc x;k fny ;knksa esa vc
                          jhrsa jax ydhjsa nsa[kwWa ;s
                                 rLohjsa
                            lqus egy esa ukp jgh gS
                          vc rd ,d jD[kk&lk fQj Hkh esjk eu

                       -7-
         I;k’kk
   esjs uSuk lkou Hkknks------
-8-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:149
posted:12/19/2011
language:
pages:8