formulare necesare - HCSolutions

Document Sample
formulare necesare - HCSolutions Powered By Docstoc
					Capitolul III

                FORMULAREFormular 1 – OPIS DOCUMENTE

Formular 2 - IMPUTERNICIRE

Formular 12A - DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Formular 12B - DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA
ART. 181 DIN OUG NR. 34/2006

Formular 12C - DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

Formular 3 - PROPUNERE FINANCIARA

Formular 4 – LISTA PRINCIPALELOR FURNIZARI DE PRODUSE SIMILARE EFECTUATE
IN ULTIMII 3 ANI

Formular 5 – RECOMANDARE

Formular 10 – INFORMATII GENERALE

Formular 12 – SCRISOARE DE INAINTARE
                                         FORMULAR 1


                  OPIS DOCUMENTE
         - documente ce trebuie incluse in documentatia ofertantului -

Nr.                 Denumire document
crt.
1.   Imputernicire (Formular 2)                               
2.   Act de identitate al imputernicitului (in copie)                    
3.   Declaratie privind eligibilitatea (Formular 12A)                    
4.   Certificat fiscal privind plata obligatiilor la bugetul local – in original       
5.   Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general      
    consolidate – in original
6.   Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG       
    34/2006 (Formular 12B)
7.   Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular 12C)         
8.   CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă independentă (Formular 7)       
9.   Autorizatie - pentru persoanele fizice autorizate (in copie)              
10.  Certificat de inregistrare – copie conform cu originalul
11.  Certificat constatator obtinut de la Registrul Comertului – in original sau copie    
    legalizata
12.  Propunerea tehnica                                   
13.  Propunerea financiara (Formular 3)                           
14.  Formularul deoferta – Anexa la propunerea financiara
15.  Lista principalelor furnizari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani      
    (Formular 4)
16.  Recomandare (Formular 5)                                
17.  Informatii generale (Formular 10)                            
18.  Scrisoare de inaintare (Formular 12)                          
19.  Declaratie pe propria raspundere privind respectarea reglementarilor legale in     
    domeniul protectiei muncii

Toate documentele prevazute a fi depuse in copie simpla vor purta mentiunea „Conform cu
originalul” si semnatura imputernicitului ofertantului.
                                                            FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________                               IMPUTERNICIRE


      Subscrisa        ..................................................................,    cu      sediul    in
......................................... inregistrata in Registrul Comertului sub nr. .........................., CUI
.................................,     atribut       fiscal      .....,     reprezentanta        legal    prin
................................................................................,         in        calitate       de
.............................................,        imputernicim            prin       prezenta        pe
..............................................................
...........................................................................................,      cu      domiciliul      in
....................................... ..........................................................................................., act de
identitate ..... seria ....... nr. ........................................, eliberat de .................................... la
data de ................................, CNP .........................................., având functia de
........................................................., sa ne reprezinte in vederea ofertarii in cadrul procedurii
de achizitie organizata de Human Capital Solutions SRL, in calitate de achizitor, in scopul
atribuirii contractului de „Produse de papetarie”.
      In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:
      1. sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura
         cu participarea la procedura;
      2. sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele
         rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii;
      3. sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in
         timpul desfasurarii procedurii;
      4. sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura.
      Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea
subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

    Imputernicirea este insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei
imputernicite.


      Data completarii,                              Operator economic,
     ................................................               ................................................
                                             Reprezentant legal,
                                             ................................................
                                             L.S.
                                                       FORMULAR 12A

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________


                          DECLARATIE
                        PRIVIND ELIGIBILITATEA


    Subsemnatul     .............................................................................,     reprezentant
imputernicit     al      ...................................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere,
sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei
organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.
    De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun oferta individuala si o alta oferta comuna, fiind
nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
    Prezenta declaratie este valabila pâna la data de .......................................... (se
precizeaza perioada de valabilitate a ofertei).
    Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.


Data completarii ......................                            Operator economic,
                                               ....................................
                                                   (semnatura autorizata)
                                                       FORMULAR 12B
OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________


                DECLARATIE
  PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 181 DIN OUG NR.
                 34/2006


    Subsemnatul     .............................................................................,     reprezentant
imputernicit     al      ...................................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), in calitate de ofertant la
procedura organizata de Human Capital Solutions SRL pentru achizitia de „Produse de
papetarie”, declar pe proprie raspundere ca:
    a) nu ne aflam in stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem intr-o situatie similara cu cele anterioare,
reglementata prin lege;
    b) nu facem obiectul procedurilor legale prevazute la lit. a);
    c) au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare in România sau in tara in care societatea este stabilita, pâna
la data deschiderii ofertelor;
    d) ne-am indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale asumate in ultimii 2
ani;
    e) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
    Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ......................                          Operator economic,
                                             ....................................
                                           (semnatura autorizata)
                                                 FORMULAR 12 C

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________


                    DECLARATIE
           PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA


1. Subsemnatul ............................................................................., reprezentant imputernicit
al ................................................................................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura organizata Human
Capital Solutions SRL pentru achizitia de „Produse de papetarie” declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea Codului Penal, ca la procedura mentionata participam si
depunem oferta in nume propriu.

2. Subsemnatul declar ca voi informa imediat beneficiarul daca vor interveni modificari in
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului
de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii
contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati Human Capital Solutions
SRL cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.


Data completarii ......................                        Operator economic,
                                           ....................................
                                               (semnatura autorizata)
                                                          FORMULAR 3

                    PROPUNERE FINANCIARA
OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________

Catre: Human Capital Solutions SRL
Calea Victoriei nr. 134-136, et 4, ap 39, sector 1, cod postal: 010094, Localitatea: Bucuresti
Tel./Fax: 021 31 00 415, E-mail: proiectid60024@hcsolutions.ro

1. Examinând documentatia de atribuire, subscrisa ...............................................................,
in calitate de ofertant, ne oferim ca in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia de atribuire atasata sa prestam serviciile solicitate de Human Capital Solutions
SRL pentru pretul total de ......................... (suma in litere si cifre) lei, la care se adauga TVA
in valoare de ......................... (suma in litere si cifre) lei.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in conformitate cu prevederile contractuale.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data semnarii contractului si
livrarii produselor, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte
de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca nu depunem oferta alternativa.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
7. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi
pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita
respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in
care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai
scazut.In situatia in care egalitatea persista, presedintele comisiei de evaluare va identifica
dintre participantii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a inscris primul la
procedura, desemnându-l câstigatorul procedurii, cu conditia incadrarii pretului solicitat in
valoarea fondurilor alocate pentru aceasta achizitie.
8. Actele de procedura vor fi comunicate catre ofertant de catre achizitor la adresa ..............
................................................... (se completeaza cu adresa ofertantului pentru comunicare).

Data completarii:     ......................................................................................
Nume, prenume:      ......................................................................................
Semnatura:       ......................................................................................
            in calitate de ................................................................
            autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
            ……………………………............................................... (denumire
        ofertant)
OPERATOR ECONOMIC                                 ANEXA LA FORMULARUL 3
__________________
 (denumirea/numele)


                     FORMULAR DE OFERTĂ

         Către ....................................................................................................
                 (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


    Domnilor,
    Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, în
            (denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să furnizam articolele de papetarie si accesorii de birou dupa cum urmeaza :

 Nr.     Denumire bun/caracteristici tehnice              UM Canti-       PU lei Val. lei Val. lei cu
 Crt                                       tate      fără TVA fără TVA
                                                      TVA

  1. Biblioraft plastifiat, cotor 80 mm, mecanism buc. 130
    metalic nichelat, colturi inferioare protejate
    cu metal, buzunar din platic transparent
    pentru etichetare. Dimensiuni: 318x285x80
    mm. Diverse culori
  2.  Biblioraft plastifiat, cotor 50 mm, mecanism          buc.    70
    metalic nichelat, buzunar din platic
    transparent pentru etichetare . Dimensiuni:
    318x285x50 mm. diverse culori
  3.  Caiet studenţesc matematica 80 file, capsat,          buc.    10
    coperta policromic, cu spirala
  4.  Inele din plastic 10 mm (100/set)                set    4
  5.  Inele din plastic 12 mm (100/set)                set    6
  6. Inele din plastic 14 mm (100/set)                 set    3
  7. Aparat de indosariat cu inele din plastic.            buc.    2
    Sistem orizontal de perforare a colilor.
    Capacitate de perforare 20 coli/70-80g.
  Capacitate de legare 500 coli/70-80g.
  Numar de gauri : 21 – format A4. Sistem de
  ghidare ajustabil. Sertarul pentru rezidurile
  provenite din perforare de mare capacitate,
  pentru a se evita golirea frecventa.
  Constructie in totalitate metalica si
  posibilitatea anularii ultimelor 7 perforari
  din cele 21 disponibile, un selector care sa
  permita reglarea marginii de perforare (intre
  2-8 mm), pentru o rezistenta mai mare a
  documentelor mai groase in cazul unor
  exploatari ridicate ale acestora, prin
  perforarea colilor documentului la maxim 8
  mm distanta de marginea hartiei.
8. Dosar PVC cu sina si perforatii, diverse    buc. 550
  culori
9. Clipsuri metalice 32 mm pentru hartie      buc   10
10.Clipsuri metalice 41 mm pentru hartie      buc   10
11.Clipsuri metalice 52 mm pentru hartie      buc   10
12.File protectie documente A4 transparente,    set   25
  perforatii standard pentru indosariere,
  deschidere in partea de sus, 100 buc/top
13.Posti-turi adezive 75 x 75 mm, 100 file     set 50
14.Plic cu burduf 250 x 353 mm, 120g/mp,      buc. 250
  dimensiune burduf 50mm, lipire cu banda
  siliconica
15.Plicuri C6 cu fereastra, 114 x 162 mm      buc 50
16.Plicuri C5 standard, 162 x 229 mm,       buc. 100
  autoadeziv
17.Plicuri C4 simple, albe, 229 x 324 mm      buc. 350
18.Plic antisoc nr 4 interior 180 x 265 mm     buc. 100
19.Hârtie copiator A4 , 210x297mm, 80g/mp,     top 360
  500coli/ top
20.Hartie copiator A3, 80 g/mp, 500 coli/top    top   6
21.Hartie carton 160 gr lucios 250 coli/top, alb  top   5
22.Agrafe metalice inoxidabile – 50 mm, 100    cutii  10
  buc/cutie
23.Agrafe metalice inoxidabile – 30 mm, 100    cutii  10
  buc/cutie
24.Agrafe metalice inoxidabile – 77 mm, 100    cutii  5
  buc/cutie
25.Decapsator pt. capse 24/6            buc   4
26.Capsator 24/6 cu carcasa metalica,       buc.  3
  capacitate capsare 30 coli, adancime de
  patrundere in pagina 65mm
27.Capse capsator 24/6, 1000 buc/cutie       cutii  10
28.Marker permanent scriere pe orice         set  14
  suprafata, cerneala rezistenta la apa, cu
  uscare rapida, 4/ set culori diferite
29.Text markere (evidentiator) varf retezat 6     set  10
  buc/set, diferite culori
30.Banda scotch mica 19x33, transparent       buc   6
31.Banda scotch mare 48x66, transparent       buc   6
32.Dispenser schotch (19x33)             buc   3
33.Cutter mare, lama otel inoxidabil, lungime    buc   5
  100 mm, latime 18 mm, sistem de blocare a
  lamei
34.Perforator constructie metalica integral,     buc.   1
  capacitate perforare 80 coli prevazut cu tija
  de ghidare la, format A4, A5
35.Stampila cu inscriptia « conform cu        buc   1
  originalul » - cu tusiera incorporata
36.Stampila cu inscriptia « Solicit rambursare    buc   1
  FSE – POSDRU/92/3.1/S/60024 » - cu
  tusiera incorporata
37.Marker pt.inscriptionat CD - negru        buc   5
38.Cutii arhivare maro,din carton nature,      pac   100
  dimensiuni 230/100/320 mm, 100
  buc/pachet
39.Container arhivare                buc   20
  Container de arhivare cu deschidere frontala
  creat in vederea depozitarii unitare a cutiilor
  de arhivare. Sa fie prevazut ranforsare
  speciala pentru a permite suprapunerea
  containerelor fara a impiedica accesul la
  cutiile de arhivare. Capacitate: fie 6 cutii
  (80 mm), fie 5 cutii (100 mm)
40.Alonje plastic 25/set               set  20
41.Alonje pentru arhivare de mare capacitate     set  10
 50/set
42.CD-R, 700MB, 50buc/bulk              bulk 400
43.Plicuri CD/ DVD                  buc 350
44.Mapa ClipBoard dubla, clema simpla,        buc 10
  mecanism nichelat, plastifiat
45.Index (40 file x 4 culori neon transparente,   buc   40
  pentru marcarea foilor, repozitionabile 20
  mm x 50 mm)
46.Etichete albe autoadezive 16/A4 105 mm x     cutie  7
  37 mm
47.Calculator de birou 14 digiti; display LCD;    buc   3
  alimentare duala solara + baterie;
  dimensiuni 202 x 143 x 30 mm
48.Tavite transparente ( tavite documente PVC,    set   3
  255*348*65 mm) – 3/set
49.Flichart - fara rama, magnetic, un singur    buc  1
  picor cu rotile, tavita pentru markere pe
  toata lungimea tablei, dimensiunea tablei:
  70 cm x 100 cm
50.Rezerve flipchart hartie (50 coli/set) alba,  buc  13
  grosime 70 gr/mp; dimensiuni: 100 cm x 65
  cm, 50 coli/top,
51.Panou din pluta 60 cm x 100 cm - cu rama    buc  1
  din lemn
52.Witheboard magnetic rotativ 2 fete 150 x    buc  1
  120 cm - mobil
53.Witheboard magnetic cu prindere in perete    buc  1
  100 x 150 cm
54.Burete magnetic pentru witheboard        buc  3
55.Marker whiteboard 4/set – diverse culori    set  4
56.separatoare 100/set DL pentru bibliorafturi   set  8
57.Coperti plastic transparente 100 buc/set –   set  7
  150 microni
58.Coperti negre carton 100 buc/set – A 4, 250   set  6
  gr/mp - albastre
59.Hard extern 2 terra               buc  1

 Capacitate: 2 TB
 Buffer (MB): 32
 Interfata: USB 2.0
 Sisteme de operare: Microsoft Windows
 Vista; Microsoft Windows XP; Microsoft
 Windows 7
 Porturi: 1 x USB 2.0
 Format: 3.5"
 Dimensiuni (W x D x H mm): 39.79 x
 125.91 x 207.08
 Greutate (Kg): maxim 1.4
60.Stand brosuri cu 8 buzunare format A4      buc  1
  - h = 1800mm;
  - rafturi detasabile din stiplex transparent;
  - baza metalica, vopsire electrostatica;
61.Pix cu mecanism albastru            buc  350
                                                   FORMULAR 4


OPERATOR ECONOMIC
 _____________________
  (denumirea/numele)

                    DECLARATIE
  privind Lista principalelor furnizari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani*


     Subsemnatul,     reprezentant  imputernicit  al  ..................................................
(denumirea numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere , sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, datele prezentate in tabelul anexat sunt
reale.
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane    juridice   sa   furnizeze  informatii   reprezentantilor       autorizati      ai
…………………………….…… denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
     Prezenta     declaratie    este   valabila   pâna       la      data      de
……………………………………………..… (se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei).


  Operator economic,
                                           ..................................
                                           (semnatura autorizata)
 * - Lista va cuprinde minim 3 clienti ( beneficiari) anteriori ofertei, cu proiecte similare de
 referinta

  Nr.      Obiectul       Denumirea/     Calitatea  Pretul total   Procent    Cantitatea    Perioda de
  Crt.     contractului      numele               al    indeplinit de  (U.M.)      derulare a
                   beneficiarului/         contractului  prestator %           contractului
                    clientului                                     **)
                    Adresa

  1.


  2.


  ... Operator economic,
                                                   ...............................
 (semnatura autorizata)

 *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de:
 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat,
 subcontractant.
 **) Se precizeaza data de incepere si de finalizare a contractului

                                                          FORMULAR 5

 BENEFICIARUL LUCRARII
 .....................................................
    (denumirea, adresa, telefonul)

                             RECOMANDARE
  In   legatura      cu     participarea     ........................................................, cu sediul
         in....................................           (denumirea firmei contractoare)
 str. .................................... nr. .........., la licitatii publice, ca urmare a colaborarii si derularii
 unor contracte, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

   Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata un contract de furnizare produse
   de papetarie si birotica:
Obiectul      Contract nr. / data Data inceperii  Data terminarii   Observatii
contracului

     Apreciem calificativul produselor furnizate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

    FOARTE BUN                     BUN        SATISFACATOR
 NESATISFACATOR

 In cursul desfasurarii contractelor de furnizare de produse, au fost inregistrate:
                Total       Din care:       Observatii si precizari
                         Rezolvat
Neconformitati care au
condus la refaceri
partiale sau totale
Receptii amânate
datorita nerespectarii
parametrilor de
calitate
Receptii respinse
datorita nerespectarii
parametrilor de
calitate


 Alte precizari
 .....................................................................................................................................
 Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate
 in cadrul unitatii noastre.

 Conducatorul beneficiarului,
 ..........................................................
 (semnatura autorizata)
                                                         FORMULAR 7                            CERTIFICAT *
                   de participare la licitaţie cu ofertă independentă


   I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
 ........................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică
 organizată de ............................, în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data
 de ............,
   certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din
 toate punctele de vedere.
   II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele:
   1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
   2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în
 condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice
 privinţă;
   3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să
 înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
   4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
 juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în
 cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de
 participare;
 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea
ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau
nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin
natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea
ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
 III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.       Ofertant,                               Data
   ........................

 Reprezentant/Reprezentanţi legali
    (semnături)

              ---------------* Cf. Ordin Nr. 314 din 12 octombrie 2010- privind punerea în aplicare a certificatului de
participare la licitaţii cu ofertă independentă                                         FORMULAR 10


OFERTANTUL...............................
(denumirea/numele)

                       INFORMATII GENERALE1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare……………………………………. (numarul, data si
locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:…………………………………………... (in conformitate
cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:…………………… (adrese complete,
telefon/fax certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
     Anul      Cifra de afaceri  Cifra de afaceri
             anuala la 31    anuala 31
             decembrie (mii   decembrie
             lei)        (echivalent euro)
     Media anuala:
Ofertant,
………………..
(semnatura autorizata)
                                              FORMULAR 12

OFERTANTUL                        Inregistrat la sediul Achizitorului
(denumirea/numele)                      nr. ........ / data.…………….…./ora......


                       SCRISOARE DE INAINTARE
   Catre ......................................................…………………………………………………...
                 (denumirea Achizitorului si adresa completa)


      Ca urmare a invitatiei de participare publicata in ................... sub nr. .
……....................
din........................., (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului...................................... (denumirea contractului de achizitie publica), noi
.............. (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat, urmatoarele:

 Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de
.…. copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.


Data completarii ......./………/............

Cu stima,
Ofertant
...................................
(semnatura autorizata)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:12/18/2011
language:
pages:18