Latin II Derivative Boot Camp II _Verbs_

Document Sample
Latin II Derivative Boot Camp II _Verbs_ Powered By Docstoc
					Nōmen _____________________________
Latin Vocab / Derivative Boot Camp II: Verba (Verbs, chapters 1-27):
   For each of the verbs below, give the definition and at least one English derivative

                      Eng. def.     Deriv.    Deriv. Def. (if necessary)
 1) adiuvō, -āre, -āvī, -ātus –
 2) amō, -āre, -āvī, -ātus –
 3) ambulō, -āre, -āvī, ātus –
 4) clāmō, -āre, -āvī, -ātus –
 5) cūrō, -āre, āvī, -ātus –
 6) errō, -āre, āvī, -ātus –
 7) habitō, -āre, āvī, -ātus –
 8) labōrō, -āre, āvī, -ātus –
 9) observō, -āre, āvī, -ātus –
 10) parō, -āre, āvī, -ātus –
 11) portō, -āre, āvī, -ātus –
 12) purgō, -āre, āvī, -ātus –
 13) revocō, -āre, āvī, -ātus –
 14) salūtō, -āre, āvī, -ātus –
 15) spectō, -āre, āvī, -ātus –
 16) vexō, -āre, āvī, -ātus –
 17) convocō, -āre, āvī, -ātus –
 18) excitō, -āre, āvī, -ātus –
 19) incitō, -āre, āvī, -ātus –
 20) lacrimō, -āre, āvī, -ātus –
 21) rogō, -āre, āvī, -ātus –
 22) stō, -āre, āvī, -ātus –
 23) temptō, -āre, āvī, -ātus –
 24) verberō, -āre, āvī, -ātus –
 25) exspectō, -āre, āvī, -ātus –
 26) accūsō, -āre, āvī, -ātus –
 27) appellō, -āre, āvī, -ātus –
 28) cantō, -āre, āvī, -ātus –
 29) dō, dāre, dedī, datus –
 30) explicō, -āre, āvī, -ātus –
 31) laudō, -āre, āvī, -ātus –
 32) lavō, lavāre, lāvī, lautus –
 33) narrō, -āre, āvī, -ātus –
 34) praecipitō, -āre, āvī, -ātus –
 35) recuperō, -āre, āvī, -ātus –
36) simulō, -āre, āvī, -ātus –
37) vigilō, -āre, āvī, -ātus –
38) aedificō, -āre, āvī, -ātus –
39) (dē)monstrō, -āre, āvī, -ātus –
40) visitō, -āre, āvī, -ātus –
41) dēsīderō, -āre, āvī, -ātus –
42) servō, -āre, āvī, -ātus –
43) vetō, -āre, āvī, -ātus –
44) doceō, docēre, docuī, doctus – a
45) respondeō, respondēre, responsī, responsus –
46) rīdeō, rīdēre, rīsī, rīsus –
47) sedeō, sedēre, sēdī, sessus –
48) terreō, terrēre, terruī, territus –
49) timeō, timēre, timuī –
50) videō, vidēre, vīdī, vīsus –
51) habeō, habēre, habuī, habitus –
52) iubeō, iubēre, iussī, iussus –
53) (re)maneō, manēre, mansī, mansus –
54) soleō, solēre –
55) taceō, tacēre, tacuī, tacitus –
56) teneō, tenēre, tenuī, tentus –
57) appareō, apparēre, apparuī, apparitus –
58) haereō, haerēre, haesivī, haesitus –
59) moveō, movēre, mōvī, mōtus –
60) doleō, dolēre, doluī –
61) debeō, debēre, debuī, debitus –
62) faveō, favēre, fāvī –
63) noceō, nocēre, nocuī –
64) ascendō, ascendere, ascendī –
65) cadō, cadere, cecidī, casus –
66) cōnsulō, cōnsulere, cōnsulī –
67) currō, currēre, cucurrī, cursus –
68) dūcō, dūcere, dūxī, dūctus –
69) legō, legere, lēgī, lectus –
70) petō, petere, petīvī, petitus –
71) repellō, repellere, repūlī, repulsus –
72) reprehendō, -ere, reprehendī, reprehensus –
73) scrībō, scrībere, scrīpsī, scrīptus –
74) surgō, surgere, surrexī –
75) trādō, trādere, trādidī, trāditus –
 76) arripiō, arripere, arripuī, arreptus –
 77) faciō, facere, fēcī, factus –
 78) (dis)cēdō, cēdere, cessī, cessus –
 79) mittō, mittere, mīsī, missus –
 80) prōmittō, -ere, promīsī, prōmissus –
 81) (ex)trahō, trahere, trāxī, tractus –
 82) (ef)fugiō, fugere, fūgī –
 83) iaciō, iacere, iēcī, iactus –
 84) olfaciō, olfacere, olfēcī –
 85) accidō, accidere –
 86) agō, agere, ēgī, actus –
 87) (dē)vertō, vertere, vertī, versus –
 88) lūdō, lūdere, lūsī, lūsus –
 89) quiescō, quiescere, quievī –
 90) relinquō, -ere, reliquī, relictus –
 91) dīcō, dīcere, dīxī, dīctus –
 92) extendō, extendere, extendī, extentus –
 93) pōnō, pōnere, pōsuī, pōsitus –
 94) tremō, tremere, tremuī –
 95) colō, colere, coluī, cultus –
96)  cōnstituō, -ere, cōnstituī, cōnstitūtus –
97)  sūmō, sūmere, sūmpsī, sūmptus –
98)  adveniō, advenīre, advēnī, adventus –
99)  claudō, claudere, clausī, clausus –
100) stringō, stringere, strīnxī, strictus –
101) vincō, vincere, vīcī, victus –
102) audiō, audīre, audīvī, auditus –
103) dormiō, dormīre, dormīvī –
104) veniō, venīre, vēnī, ventus –
105) impediō, impedīre, impedīvī, impeditus –
106) inveniō, invenīre, invēnī, inventus –
107) ferō, ferre, tulī, latus –
108) aperiō, aperīre, aperuī, apertus –
109) custodiō, -īre, custodīvī, custoditus –
110) sciō, scīre, scīvī, scitus –
111) finiō, finīre, finīvī, finitus –
112) pūniō, pūnīre, pūnīvī, pūnitus –
113) volō, velle, voluī –
114) aperiō, aperīre, aperuī, apertus –
115) (ab)sum, esse, fuī, futūrus –

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:12/19/2011
language:
pages:3