192749681325_RO

Document Sample
192749681325_RO Powered By Docstoc
					154                             Finanţe – Provocările viitorului
 COTA UNICĂ DE IMPOZITARE: SPERANŢE ŞI ÎMPLINIRI

 Lect. dr. Radu BUZIERNESCU
 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
 Universitatea din Craiova


    După cum se ştie, impozitul        statului, iar din punct de vedere al
reprezintǎ o contribuţie obligatorie,      echităţii fiscale, impozitul trebuie sǎ ţinǎ
nerambursabilǎ, necondiţionatǎ şi fǎră      seama de situaţia personalǎ a fiecǎrui
contraprestaţie datoratǎ bugetului de stat    contribuabil. Din pǎcate, ceea ce este
de cǎtre persoanele fizice sau juridice     echitabil are randament redus şi, de cele
pentru veniturile pe care le obţin sau      mai multe ori, ceea ce are un randament
pentru bunurile pe care le posedǎ. Cota     ridicat nu este echitabil (impozitele
de impunere reflectă acel impozit care      productive nu sunt juste, iar impozitele
revine pe unitatea de mǎsurǎ a materiei     juste nu sunt productive).
impozabile. În lume se folosesc mai           În ţara noastrǎ, pânǎ în anul 2005,
multe tipuri de cote, fie exprimate       impunerea la nivelul persoanelor fizice
procentual faţǎ de valoarea materiei       era una asupra venitului global, care se
impozabile, fie în unitate monetarǎ pe      baza pe cote progresive în tranşe
unitatea   de   mǎsurǎ    a  materiei  aplicate asupra venitului obţinut, iar
impozabile.                   începând cu 1 ianuarie 2005, odatǎ cu
    Cotele de impunere exprimate       reforma fiscalǎ promovatǎ de noul
procentual pot fi:                Guvern, cota unicǎ de 16% a înlocuit
     progresive;               impozitul progresiv pe venituri (inclusiv
     progresive în tranşe;          salarii), cuprins între 18% şi 40%.
     proporţionale.             Totodatǎ, cota unicǎ de 16% a înlocuit şi
    Totodatǎ, cota de impunere poate     impozitul pe profit de 25% aplicat în anul
fi aparentǎ (menţionatǎ expres în lege)     2004 şi de 19% propus de vechiul
sau realǎ (care poate fi mai micǎ sau mai    Guvern pentru anul 2005. Cu alte
mare decât cea aparentǎ, datoritǎ unui      cuvinte, cota unicǎ a însemnat acelaşi
sistem   de  deduceri,   scutiri sau  nivel de impozitare pentru muncǎ şi
penalizǎri).                   capitaluri, dupǎ foarte mulţi ani în care
    Oricare ar fi însǎ cota de        tratamentul fiscal a fost foarte diferit în
impunere, ea ar trebui sǎ reflecte două     aceste douǎ domenii. Având în vedere
din principiile de bazǎ ale politicii fiscale  cǎ, începând cu anul 2006, atât impozitul
şi anume: egalitatea în faţa impozitului     pe dividende cât şi marea majoritate a
(neutralitatea impozitului) şi egalitatea    impozitelor aplicate persoanelor fizice s-
prin impozit. Egalitatea prin impozit      au aliniat la cota unicǎ de 16%, putem
presupune ca impunerea sǎ diferenţieze      afirma cǎ începând cu acest an, cota
sarcina fiscalǎ în funcţie de mǎrimea      unicǎ a devenit o caracteristicǎ a
averii şi a venitului, în funcţie de natura şi  fiscalitǎţii româneşti.
provenienţa veniturilor. În realitate, există      Adoptarea cotei unice în România
însă o contradicţie între egalitatea fiscalǎ   nu a fost numai asul scos din mânecǎ de
în faţa legii şi randamentul impozitelor.    alianţa D.A. în campania electoralǎ din
Astfel, din punct de vedere al          anul 2004, dar ea pare sǎ fie conformǎ
randamentului, impozitele trebuie sǎ       cu o anumitǎ tendinţǎ de reducere a
aducǎ cât mai mulţi bani la bugetul
Anul V, Nr.5/2006                                                  155
taxǎrii directe şi de sprijinire a politicii             rezuma la teoria urmǎtoare: “ce-i simplu
fiscale prin taxarea indirectǎ în regiune.              şi mic e frumos şi benefic”.
    Astfel, existǎ ţǎri care au adoptat                 Existǎ însǎ şi multe controverse
cota unicǎ cu rezultate bune: Estonia în               legate de cota unicǎ de impozitare, cele
anul 1993 (cota unicǎ de 26%, cu                   mai dezvoltate state europene fiind
tendinţa de reducere la 20% pânǎ în anul               împotriva unei revoluţii fiscale de tipul
2007), Lituania (33%), Letonia în anul                impozitǎrii unice. De altfel, Fondul
1997 (25%), Rusia în anul 2000 (13%),                Monetar Internaţional a întrerupt acordul
Serbia în anul 2003 (14%), Ucraina în                cu România în anul 2005 tocmai pentru
anul 2003 (13%) şi Slovacia în anul 2004               cǎ nu a dorit sǎ gireze experienţa
(19%).                                româneascǎ legatǎ de cota unicǎ de
    Chiar şi în SUA existǎ susţinǎtori              impozitare a veniturilor.
ai cotei unice. Astfel, celebrul economist                 Dacǎ FMI ar fi fost de acord cu
american Arthur Laffer, considerat                  cota unicǎ, aceasta ar fi însemnat, în
arhitectul politicilor economice care au               viziunea lui Emmanuel van der
remodelat    economia     americanǎ             Mennsbrugghe, seful misiunii FMI pentru
modernǎ, cel care a demonstrat cu                  România, ca acesta sǎ aprobe un
ajutorul unei curbe cǎ scǎderea taxelor               experiment care în viziunea nu s-a
poate aduce mai multe venituri la buget               dovedit un succes. De altfel, în ultimul
pentru cǎ stimuleazǎ economia, este un                timp, România a fost acuzatǎ de tentativǎ
puternic susţinǎtor al impunerii prin cota              de dumping fiscal ca şi in cazul Slovaciei.
unicǎ. Mai mult, în anul 2005, într-un                Dacǎ am face abstracţie de contribuţiile
interviu dat revistei Capital, Arthur Laffer             sociale ridicate, România ar putea fi
a elogiat cota unicǎ introdusǎ în                  comparată chiar cu un mic paradis fiscal.
România, arătând cǎ ea va rezolva multe                   Din figurile 1, 2 şi 3 se poate
probleme, cum ar fi, de exemplu,                   vedea că, în ceea ce priveşte impozitul
corupţia, deoarece “aplicatǎ la o bazǎ                pe profit, impozitul pe venit şi TVA, ţara
largǎ, o cotǎ suficient de micǎ face sǎ               noastră are cele mai scăzute cote de
existe foarte puţine stimulente pentru                impunere.
eludarea legii”. Cu alte cuvinte, teoria sa
asupra beneficiilor cotei unice se poate

         Figura nr. 1. Nivelul impozitului pe profit în Europa (%)

 40
 35
 30
 25
 20                                                         Tara
 15
 10
 5
 0
   Romania  Ungaria  Polonia  Slovacia  Germania  Slovenia   Cehia  Marea   Italia  Franta  Spania
    16    16    19     19     25     25     26   Britanie   33    35   35
                                          30
156                                                    Finanţe – Provocările viitorului
         Figura nr. 2. Nivelul maxim al impozitului pe venit în Europa (%)       60

       50

       40

       30                                                                 Tara

       20

       10

       0
          Romania  Slovaci        Ungaria   Marea    Polonia  Germania   Italia   Spania  Franta  Slovenia
           16    a 19    Cehia
                      32     38    Britanie    40     42     43     45    48     50
                                  40
                     Figura nr. 3. Nivelul TVA în Europa (%)

    30

    25

    20

    15                                                                   Tara

    10

     5

     0
       Germania    Spania   Marea   Romania   Cehia    Slovacia  Franta   Italia   Slovenia  Polonia  Ungaria
         16      16    Britanie   19     19      19     20     20     20     22    25
                      18

   Sursa: Studii Pricewaterhouse Coopers

    Faţǎ de toate aceste aspecte                          administrare a impozitelor şi va reduce
legate de adoptarea cotei unice de                          birocraţia?
impozitare se pot pune mai multe                                Încǎ din anul 1776, Adam
întrebǎri ale cǎror rǎspunsuri pot veni în                      Smith, în cartea sa “ Avuţia naţiunilor”
favoarea sau în defavoarea cotei unice şi                       propunea patru principii ce ar trebui
la care vom încerca sǎ rǎspundem în                          urmate în stabilirea impozitelor, principii
continuare:                                      care se pǎstreazǎ şi astǎzi. Astfel, primul
    - Este cota unicǎ un sistem de                         principiu enunţat de Adam Smith îl
impozitare echitabil, social, îi favorizeazǎ                     regǎsim chiar în Codul Fiscal adoptat în
pe cei bogaţi (cu venituri mari) sau pe cei                      România începând cu anul 2004,
sǎraci (cu venituri mici)? Introducerea                        principiu care promoveazǎ “echitatea
cotei unice de impozitare va creşte sau                        fiscalǎ la nivelul persoanelor fizice prin
va scǎdea polarizarea socialǎ dintre                         impunerea diferitǎ a veniturilor, în funcţie
bogaţi şi sǎraci?                                   de mǎrimea acestora”. Începând cu anul
    - A fost bunǎ sau nu cota unicǎ                        2005, odatǎ cu renunţarea la cotele
pentru economia româneascǎ?                              progresive de impozit şi la impozitul pe
    - Introducerea cotei unice de                         venitul global, deşi principiul echitǎţii
impozitare va stimula munca?                             fiscale a rămas înscris în Codul Fiscal, el
    - Cota unicǎ de impozitare va                         nu mai este respectat în fiscalitatea
reduce munca la negru?                                românească. Aceasta deoarece cota
    - Cota unicǎ de impozitare va                         unicǎ pune pe acelaşi plan impozitarea
permite o mai bunǎ colectare a                            pentru bogaţi şi sǎraci. Beneficiarii
impozitelor, va reduce costurile de                          relaxǎrii fiscale rezultate din adoptarea
Anul V, Nr.5/2006                                     157
cotei unice se regǎsesc într-un grup      sprijinul populaţiei, care plǎteşte impozite
foarte restrâns, adicǎ maxim 1% dintre     mai mici şi este taxatǎ pentru cât
români şi anume acele persoane cu        consumǎ şi nu pentru cât câştigǎ şi
salarii foarte mari. Pentru aceste       totodatǎ în sprijinul bugetului de stat,
persoane, plusul de venituri rezultat din    veniturile bugetare au crescut în mod real
aplicarea cotei a fost substanţial; practic,  cu peste 5%. Aceste aparente realizǎri
salariaţii cu venituri brute de pânǎ la 5    au însǎ o mare problemǎ: creşterea
milioane lei au câştigat cel mult câteva    continuǎ a consumului şi neglijarea
sute de mii de lei lunar, în timp ce acei cu  investiţiilor productive sunt defavorabile
salarii de zeci de milioane de lei au avut   economiei, motiv pentru care Ministerul
de câştigat chiar şi peste 10 milioane de    Finanţelor şi BNR au încercat sǎ frâneze
lei lunar în urma introducerii cotei unice   explozia cererii de consum. Însǎ, în
de 16% asupra impozitului pe venit.       momentul în care cererea de consum va
    Rezultǎ de aici un rǎspuns la cea    scǎdea substanţial, veniturile bugetare,
de-a doua parte a primei întrebǎri, şi     care dupǎ cum am arǎtat se bazeazǎ în
anume cǎ introducerea cotei unice riscǎ     proporţie de 70% pe TVA, accize şi taxe
sǎ mǎreascǎ diviziunile sociale, sǎ       vamale, se vor reduce brusc, existând
creascǎ polarizarea socialǎ dintre bogaţi    riscul ca statul sǎ nu mai poatǎ să-şi
şi sǎraci şi sǎ îndepǎrteze mai mult      acopere cheltuielile. Totodatǎ, creşterea
apariţia clasei de mijloc în societatea     iraţionalǎ a consumului a determinat
românească.                   mǎrirea inflaţiei (de altfel, ţinta de inflaţie
     Cât de bunǎ a fost introducerea    pentru anul 2005 a fost ratatǎ tocmai din
cotei unice pentru economia româneascǎ     acest motiv), dobânzile pentru depozite
vom încerca sǎ vedem în cele ce         au devenit real negative, iar în final
urmeazǎ. În anul 2005, veniturile        economisirea şi investiţiile au avut de
bugetare ale României au totalizat 22,45    suferit.
miliarde euro, adicǎ aproape 30% din          Nu în ultimul rând, a avut de suferit
Produsul Intern Brut, estimat la 75       datoritǎ cotei unice şi deficitul extern, cel
miliarde euro, iar nivelul încasǎrilor la    al balanţei comerciale şi cel al contului
bugetul de stat au înregistrat o creştere    curent. Aceasta datoritǎ faptului cǎ
realǎ de 5,3% comparativ cu 2004. Peste     surplusul rǎmas în urma introducerii cotei
70% din veniturile bugetului de stat au     unice a alimentat consumul, care s-a
provenit din impozitele indirecte (TVA,     reflectat   în  importuri   mai   mari
accize, taxe vamale), adicǎ din acele      (persoanele cu salarii foarte mari, pentru
impozite   care    taxeazǎ  consumul   care surplusul rezultat din cota unicǎ a
populaţiei. În urma estimǎrilor fǎcute de    fost semnificativ, au cheltuit banii în
specialişti din Ministerul Finanţelor şi de   primul rând pe bunuri din import, cum ar
analişti, s-a constatat cǎ introducerea     fi autoturisme, obicte de lux, etc.). În
cotei unice de impozitare de 16% a lǎsat    primul trimestru al anului 2006,
în economia româneascǎ lichiditǎţi de      importurile au crescut cu 50%, iar
peste un miliard de euro, atât la populaţie   deficitul contului curent s-a mǎrit cu 80%.
cât şi la societǎţi, aparent în detrimentul   Din păcate, deficitul excedentar este luat
bugetului de stat. Drept urmare, populaţia   în calculul rating-ulor de ţară, foarte
şi firmele au obţinut sume mari de bani     importante pentru investitorii strǎini care
pe care le-au direcţionat în cea mai mare    vor sa intre pe o piaţă. Cota unicǎ de
parte spre consumul imediat. Deoarece      impozitare a stimulat atât pe importatori,
banii au mers la consum, colectarea       cât şi pe bancheri, şi a dus la o
TVA, a accizelor şi a taxelor vamale      adevăratǎ explozie a creditǎrii în 2005.
pentru bunurile de import au compensat     Însǎ o economie nu se poate dezvolta
scǎderea de venituri şi au readus o bunǎ    armonios doar din credite şi importuri, ea
parte a lichiditǎţilor din economii la buget.  trebuie sǎ se bazeze în primul rând pe
La prima vedere, cota unicǎ a venit în     producţie. De aici paradoxul creşterii cu
                        doar 2% a producţiei industriale în anul
158                            Finanţe – Provocările viitorului
2005, primul an în care numǎrul             încurajeazǎ munca şi stimuleazǎ
salariaţilor din economie a crescut, dupǎ   un al doilea loc de muncǎ;
15 ani de scǎdere, iar investiţiile strǎine       reduce o parte din economia
în Romania au crescut faţǎ de anul 2004.    subteranǎ şi din munca la negru;
     Conform specialiştilor, cota         nu contravine acquis-ului comunitar
unicǎ a impozitului pe venit nu este      care, la capitolul 10 se referǎ doar la
suficientǎ pentru a avea o influenţǎ      impozitele indirecte (TVA şi accize);
majorǎ asupra muncii, ea trebuie însoţitǎ        uşureazǎ procedura greoaie a
şi de reducerea contribuţiilor sociale care  întocmirii şi depunerii declaraţiilor anuale
sunt în ţara noastrǎ printre cele mai     de venit pentru contribuabili;
ridicate din Europa (abia începând cu          asigurǎ simplitate şi eficienţǎ în
anul 2006 Guvernul a prevăzut o        colectare pentru un stat care nu şi-a
reducere a contribuţiilor sociale cu douǎ   format încǎ o disciplinǎ administrativǎ şi
procente, mult prea puţin însǎ). Faptul cǎ   fiscalǎ;
în anul 2005 veniturile la bugetul de          egalizarea cotelor de impozit pe
asigurǎri sociale au scǎzut aratǎ cǎ      venit, profit şi dividende nu va mai
efectul de antrenare al cotei unice asupra   stimula artificial un factor de producţie în
muncii a fost insuficient: nu au fost create  defavoarea altuia;
suficiente locuri de muncǎ pentru a           este în concordanţǎ cu evoluţiile
compensa scǎderea încasǎrilor. Cele mai    unor ţǎri din regiune care au introdus sau
multe salarii au fost negociate între     vor introduce cota unicǎ: Estonia,
angajatori şi angajaţi în forma netǎ, în    Letonia, Rusia, Ucraina, Slovacia,
timp ce salariile brute, la care se      Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia;
calculeazǎ contribuţiile la asigurǎrile         nivelul redus al cotei unice –
sociale în unele cazuri au scǎzut ca      16% - va stimula investiţiile româneşti şi
urmare a aplicǎrii cotei unice.        va atrage investiţiile strǎine, permiţând
    De aici se poate trage concluzia cǎ  capitalizarea firmelor româneşti, care vor
introducerea cotei unice nu este        deveni mai competitive pe piaţa externǎ.
suficientǎ pentru scoaterea semnificativǎ       Puncte slabe:
la luminǎ a muncii la negru, ea trebuie
                            nerespectarea principiilor de
însoţitǎ şi de o reducere substanţialǎ a
                        echitate fiscalǎ şi justiţie socialǎ a
contribuţiilor sociale.
                        impozitelor, care presupun impunerea
     Din punct de vedere al reducerii   diferenţiatǎ, progresivǎ, în funcţie de
costurilor de administrare a impozitelor şi  capacitatea contributivǎ datǎ de mǎrimea
al reducerii birocraţiei ca urmare a      averii şi a veniturilor fiecǎruia;
implementarii cotei unice, se estimeazǎ
                            pune pe acelaşi plan impozitarea
cǎ peste douǎ milioane de contribuabili
                        pentru cei bogaţi şi sǎraci, mǎreşte
vor avea o muncǎ mai uşoarǎ,
                        diviziunile sociale şi avantajeazǎ pe cel
nemaitrebuind sǎ depunǎ declaraţii de
                        mult 1% dintre români;
venit global. De aici, rezultǎ şi o reducere
                            cota unicǎ a fost promovatǎ fără
importantǎ a cheltuilelilor din partea
                        consultarea Băncii Mondiale, FMI şi UE
agentului fiscal şi totodatǎ o colectare
                        şi este contrarǎ practicilor ţǎrilor
mai bunǎ a impozitului (randamentul
                        dezvoltate ale lumii;
fiscal şi impozitul creşte).
    Având în vedere toate aceste          cota unicǎ a dus la ratarea ţintei
aspecte, putem desprinde câteva puncte     de inflaţie pe anul 2005, prin creşterea
tari şi puncte slabe de introducere a cotei  veniturilor unei pǎrţi a populaţiei şi
unice de impozitare în ţara noastrǎ.      implicit a consumului;
    Puncte tari:                  a dus la creşterea deficitelor
     cota unicǎ stimuleazǎ acumularea   externe: deficitul balanţei comerciale şi
veniturilor, ceea ce nu se întamplǎ în     cel al contului curent (mai mulţi bani vor
cazul cotelor progresive;           ieşi din ţarǎ şi mai puţini vor intra). De
                        aici poate apǎrea criza de valutǎ,
Anul V, Nr.5/2006                                      159
scumpirea dolarului şi euro, deprecierea     Ori cu menţinerea cotei unice de 16% se
leului şi ceea ce poate fi mai grav,       estimeazǎ cǎ veniturile vor atinge maxim
creşterea preţurilor;               31% din P.I.B. în 2008 (conform
      introducerea cotei unice a avut ca   analistului economic Dragoş Pâslaru).
efect dublarea şi apoi triplarea impozitului       Rǎmâne de vǎzut cum va proceda
pe dividende, înjumǎtǎţirea deductibilitǎţii la  Guvernul român pentru a atinge acest
veniturile din chirii (tendinţǎ de a închiria   obiectiv. Pentru creşterea veniturilor la
imobile la negru), dublarea impozitului pe    buget, în afara majorǎrii TVA-ului ar mai
venitul micro-întreprinderilor şi devansarea   putea fi luată în calcul şi majorarea
calendarului de mǎrire a accizelor la       nivelului cotei unice. Dacǎ în cazul
benzinǎ, ţigǎri, cafea şi alcool, precum şi    creşterii TVA inflaţia ar creşte direct
instituirea de noi taxe (de exemplu, taxa pe   proporţional,  creşterea   cu  câteva
viciu cu 1 aprilie 2006).             procente a cotei unice de impozit pe venit
      introducera cotei unice prin      nu ar avea efecte semnificative asupra
Ordonanţǎ de urgenţǎ şi nu prin lege a      inflaţiei. De altfel, Emmanuel van der
produs efect imediat şi nu dupǎ 6 luni      Mennsbrugghe, şeful misiunii FMI pentru
aşa cum este prevǎzut în Codul Fiscal.      Romania arǎta în 2005: “Proiectul de
     Urmeazǎ sǎ vedem ce se va        buget pe anul 2006 contribuie în micǎ
întâmpla cu cota unicǎ de impozitare a      mǎsurǎ la rezolvarea pierderii de venit
veniturilor în anul 2007, deoarece în anul    din 2005, datoritǎ introducerii cotei unice
2006 nimic nu se mai poate întâmpla ca      de impozitare şi estimatǎ la aproximativ
urmare atât a încǎpǎţânării primului       un miliard de euro. Politica fiscalǎ trebuie
ministru Tǎriceanu, dar şi ca urmare a      neapǎrat pusǎ pe o bazǎ durabilǎ pe
obligativitǎţii respectǎrii pentru prima     termen mediu, iar ponderea în PIB a
datǎ a Codului Fiscal, care prevede că      veniturilor guvernamentale trebuie sǎ
orice modificare trebuie anunţatǎ cu 6      creascǎ. Sunt necesare norme pentru
luni înainte şi pusǎ în aplicare cu 1       îmbunǎtǎţirea educaţiei, sǎnǎtǎţii, ca şi
ianuarie anul urmǎtor.              pentru finanţarea cheltuielilor legate de
     Este cunoscut faptul cǎ UE ne      aderarea la UE.
cere insistent ca pentru a putea face faţǎ
cu succes integrǎrii din 2007, veniturile
bugetare trebuie sǎ atingǎ 35% din P.I.B.


                REFERINŢE BIBLIOGRAFICE


 Popescu, Ionuţ     Cota unică, mereu surprinzǎtoare, Ziarul Capital, nr. 9, martie 2006


 Şaguna, Dan Drosu   Procedura fiscalǎ, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996


 Tulai,  Constantin  Fiscalitate comparată şi armonizǎri fiscale, Ed. Casa Cǎrţii de Ştiinţǎ,
 Şerbu, Simona     Cluj Napoca, 2005
 Voinea, Liviu     Cota unicǎ a dublat doar controversele, Ziarul Financiar, februarie
            2006

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:38
posted:12/18/2011
language:
pages:6