Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Vállalati Informacios rendszerek

Document Sample
Vállalati Informacios rendszerek Powered By Docstoc
					                     TANTÁRGY ADATLAP
                     és tantárgykövetelmények
Cím:                  Vállalati információs rendszerek
Tárgykód:               PMSRTNB066
Heti óraszám1:             2 ea, 2 gy
Kreditpont:              5
        2
Szak(ok)/ típus :           Sz
Tagozat3:               N
       4
Követelmény :             f
Meghirdetés féléve5:          ta
Nyelve:                Magyar
Előzetes követelmény(ek):       PMSANB150
Oktató tanszék(ek)6:          Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék
Tárgyfelelős:             Dr. Pauler Gábor, Szendrői Etelka
Célkitűzése: A tárgy keretében a hallgatók megismerik a vállalati információs rendszerek jellemzőit.
Megismerkednek az integráció problémakörével, az integrációt elősegítő eszközökkel
Rövid leírás: A hallgatók megismerik a Microsoft Navision vállalati információs rendszer moduljait,
szolgáltatásai. Megismerkednek az iBOLT integrációs eszközzel.
Oktatási módszer: A tantárgy oktatása előadás és laborgyakorlat formájában történik.
Az előadások 85%-ának és a laborfoglalkozások 100%-nak látogatása kötelező. Az órá(k)ról való
hiányzás esetén a hiányzás okát első megjelenéskor a tanárral közölni kell, s az esetleges igazolásokat is ekkor
kell bemutatni.
Követelmények a szorgalmi időszakban:
A laborgyakorlatokon előírt feladatok önálló végrehajtása. Esettanulmányok feldolgozása, bemutatása. Két
dolgozat írása. A dolgozatok elméleti és gyakorlati kérdéseket egyaránt tartalmaznak.Értékelés:
                 0-20%       Aláírás megtagadás
                 21-50%      Elégtelen
                 51-60%      Elégséges
                 61-75%      Közepes
                 76-85%      Jó
                 86%-       Jeles
 A leckekönyv aláírásának feltétele:
Az órákon való aktív részvétel, minimum 21%-os teljesítmény a számonkérések átlaga alapján. Nem kap
aláírást az a hallgató, akinek hiányzásai meghaladják a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített értéket.
Követelmények a vizsgaidőszakban: Javítási lehetőséget csak az kaphat, aki az aláírás feltételeit
teljesítette, de dolgozatainak átlaga nem éri el az elégséges szintet. A javítás az elmélet és a gyakorlat teljes
anyagát magában foglalja. Értékelése a fenti táblázat alapján történik. A javítás során megszerzett eredmény
50%-a és a féléves eredmény 50%-a határozza meg a végső eredményt. A javítási lehetőség időpontját a
vizsgaidőszak előtt három héttel jelöljük ki.


1
 Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor
2
 K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)
3
 N – nappali, L – levelező, T – táv
4
 a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat
5
 os – őszi, ta – tavaszi
6
 Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása
Pótlási lehetőségek:
A nem megírt dolgozat 0-s eredménnyel számít bele az átlagba. Pótolni csak a félév során igazolt, nem megírt
dolgozatot lehet egyetlen alkalommal.
Konzultációs lehetőségek:
A gyakorlatvezető által megadott időpontban, vagy előzetes egyeztetés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Az előadások Power Point vázlata
Egyéb kiadott anyagok..Tantárgykurzusok a 2009/2010. tanév 2. félévében:
 Tárgy-             Oktató(k)             Nap/idő    Hely    Megjegyzés
 kurzus
 típus
Előadás   Szendrői Etelka                    Szerda    A118
                                 1-2.óra
Gyakorlat  Szendrői Etelka                    Szerda    A118
                                 3-4 óra  Hét            Előadás                     Gyakorlat
1. hét    Vállalati információs rendszerek      Tantárgyfelvétel
       fejlődése, jellemzői.
2. hét    Vállalati információs rendszerek      Esettanulmányok feldolgozása
       jellemzői, fajtái.
3. hét    Microsoft Navision moduljai        Ismerkedés a Microsoft Navision környezettel.
4. hét    Pénzügy modul               Paraméter beállítások. Pénzügy modul
5. hét    Törzsadatok felvétele.           Törzsadatok felvétele
6. hét    Eladás modul, Eladási folyamat.      Rendelések, vevőtörzs kezelése
       Rendelések.
7. hét    Szállítás, számlázás. Beszerzés.      Szállítólevél, számla készítés
8. hét    Szünet                   Szünet
9. hét    Fejlesztés Navisionban.          Dolgozat I.
10.hét    Navision programozása           Navision programozása
11. hét    Navision programozása           Navision programozása
12. hét    Navision programozása           Navision programozása
13. hét    Integráció. Az iBOLT integrációs      Ismerkedés az iBOLT integrációs eszközzel
       eszköz Komponensek, csatolók
14. hét    Munkafolyamatok              Mintafeladat
15. hét    Modellezés. Esettanulmányok        Dolgozat II.
       bemutatásaPécs, 2010. február                     Szendrői Etelka
                              főiskolai docens

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:12/18/2011
language:
pages:2