Docstoc

Pregled

Document Sample
Pregled Powered By Docstoc
					                         Kontrola procesa od polja do stola – vertikala za prehrambenu industriju
                         Studija slučaja: Microsoft Dynamics Navision rješenje za klijenta
                         Uvođenjem Microsoft Dynamics Navision rješenja mesna
                         industrija Gavrilović smanjila troškove poslovanja
Pregled                     "Pomoću Microsoftovog poslovnog rješenja ubrzali
Zemlja ili regija: Hrvatska
Djelatnost: Prehrambena industrija –
                         smo poslovne procese čime smo povećali učinkovitost
prerada mesa i proizvodnja mesnih        i uštedjeli novac."
prerađevina
                         Goran Arambašić, IT Manager, Gavrilović d.o.o.
Profil klijenta
Gavrilović je ugledna tvrtka mesne
industrije u Hrvatskoj s tradicijom dugom
više od 300 godina. Iako je danas jedna     Slijedeći zahtjeve tržišta i poslovanja, domaća mesna industrija
od najjačih mesnih industrija u regiji, sa
svjetski poznatim proizvodom – zimskom      Gavrilović iz Petrinje razvijala je i koristila vlastito poslovno rješenje
salamom, Gavrilović još uvijek funkcionira    „Gavis“. To je bio skup manjih, fragmentarnih i neintegriranih
kao obiteljska tvrtka. Tvrtka Gavrilović, čije
je sjedište u Petrinji zapošljava oko 3.000   rješenja koja su, obzirom na tadašnju veličinu tvrtke, relativno
djelatnika.                   dobro funkcionirala i zadovoljavala tadašnje potrebe upravljanja
Poslovna situacija
Obzirom na zahtjeve, posebice u dijelu      poslovanjem. No, daljnjim razvojem poslovanja i sve većim
proizvodnje, bilo je potrebno rješenje koje   opterećenjem sustava postalo je jasno kako postojeće rješenje više
bi integriralo različite dijelove i procese
uvažavajući specifičnosti mesne industrije.   ne može zadovoljiti potrebe modernog poduzeća u prehrambenoj
Rješenje                     industriji. Nakon razmatranja raspoloživih opcija, vodstvo tvrtke se
Osim u klasičnom poslovanju - platni
promet, plaće, kontroling i financije -     odlučilo za Microsoft Dynamics Navision poslovni sustav. Osim
Microsoft Dynamics Navision rješenje       osnovnih poslovnih funkcionalnosti, poput upravljanja financijama,
omogućilo je integraciju različitih dijelova
proizvodnje i prerade, te prodaje u mesnoj    prodajom, nabavom, zalihama, inventarom, kadrovima i obračunom
industriji.                   plaća, rješenje je ujedno trebalo osigurati podršku i za segmente
Prednosti
 Unos podataka direktno na mjestu
                         proizvodnje i distribucije, koji su vrlo specifični u prehrambenoj
  njihova nastajanja              industriji. U konačnici, sustav je morao osigurati integraciju svih
 Ubrzani poslovni procesi
 Kvalitetniji nadzor, mogućnost brzog
                         dijelova tvrtke kako bi se moglo odgovoriti na zahtjeve modernog
  reagiranja i donošenja odluka         poslovanja. Microsoft Dynamics Navision u potpunosti je odgovorio
 Povećanje učinkovitosti za 30 posto
 Osigurana je potpuna sljedivost
                         na navedene zahtjeve.
  proizvoda
                     Situacija                     Kako postojeća hardverska infrastruktura nije
                     Poznata hrvatska mesna industrija Gavrilović    bila optimizirana za implementaciju novog
                     iz Petrinje, koja njeguje tradiciju proizvodnje  rješenja, prije samog procesa implementacije
                     mesa i mesnih prerađevina od 1690.godine,     izvršena je prilagodba temeljnog računalnog
                     desetak je godina razvijala i koristila vlastito  sustava – postavljanjem novih poslužitelja i
                     interno poslovno rješenje „Gavis“ za praćenje   opreme za pohranu podataka.
                     cjelokupnog poslovanja. To rješenje se
                     sastojalo od skupa manjih i fragmentarnih     Unatoč činjenici kako je Microsoft Dynamics
"Obzirom kako se radi o          rješenja posebno prilagođenih za pojedine     Navision u osnovi standardizirano rješenje,
integriranom rješenju,          segmente tvrtke. Jedan od osnovnih
                     nedostataka postojećeg rješenja bila je
                                               ono je ujedno i fleksibilno te omogućuje
                                               jednostavnu doradu, proširenje i prilagodbu
iznimna vrijednost            činjenica kako nije omogućivalo integraciju,    modula specifičnim potrebama industrije i
Navisiona za nas je brzi         čime se dodatno usporavalo i otežavalo
                     poslovanje. Ubrzo je postalo evidentno kako
                                               interne organizacije tvrtke. Adacta je tu
                                               poželjnu karakteristiku aktivno primijenila u
dotok ažuriranih             navedeno rješenje nije u mogućnosti        implementaciji rješenja u Gaviloviću. Tako je
informacija iz svih            osigurati podršku za postojeći obujam
                     poslovanja, te uspješno pratiti budući razvoj
                                               uz temeljni sustav, koji objedinjuje sve
                                               osnovne Dynamics Navision module,
dijelova tvrtke –             tvrtke. Zahtjevi poslovnih procesa         implementirano i posebno vertikalno rješenje
proizvodnje, prodaje,           proizvodnje, skladištenja robe, prodaje,
                     platnog prometa, kao i ostalih dijelova
                                               za prehrambenu industriju (sustav Foodvision
                                               njemačke tvrtke Modus Consult) te poseban
financija... To nam            poslovanja, prerasli su mogućnosti koje je     sustav za poslovnu inteligenciju. Sva
omogućuje kvalitetniju          pružalo postojeće rješenje. Nemogućnost
                     integracije raznih manjih fragmentarnih
                                               navedena rješenja bila su spremna za
                                               upotrebu s prvim danom službenog početka
informiranost,              rješenja unutar starog sustava također je bila   korištenja sustava. Osim navedenih modula
mogućnost brze              iznimno loša karakteristika koja je u velikoj
                     mjeri kočila i smanjivala funkcionalnost
                                               implementiran je i sustav za mobilnu prodaju,
                                               koji se naslanja na Microsoft Dynamics
reakcije, kvalitetnije          sustava poslovanja cijele tvrtke. U cilju     Navision, a koji omogućuje obradu narudžbi i
upravljanje procesima, a         rješavanja svih navedenih problema, vodstvo
                     tvrtke se u konačnici odlučilo na
                                               drugih informacija vezanih za proizvode
                                               Gavrilovića od strane prodajnih predstavnika
što u konačnici znači i          implementaciju novog poslovnog sustava.      na terenu. Modul proizvodnje također je
veće uštede i               Rješenje
                                               specifičan, obzirom kako su u sustav
                                               praćenja uključene vage, sustavi za
učinkovitost u              Iako su u užem izboru bila tri rješenja, u     označavanje i etiketiranje, kao i ostala
poslovanju."               Gavriloviću su ocijenili kako Microsoft
                     Dynamics Navision najbolje odgovara
                                               oprema koja se koristi u mesnoj industriji,
                                               koja je sada postala mrežni uređaj sposoban
Goran Arambašić, IT Manager, Gavrilović  potrebama tvrtke. "Microsoftov Dynamics      da direktno komunicira sa centralnim
d.o.o.                  Navision odabrali smo zbog mogućnosti       serverom. Svi događaji koji se evidentiraju na
                     kompletne integracije u poslovanje, praktički   tim uređajima, u istom trenutku postaju
                     do shop floora, što ostala rješenja nisu      vidljivi i dostupni svim korisnicima sustava.
                     omogućavala. Poznavanje specifičnosti naše
                     branše, odnosno procesa u mesnoj industriji,    Kako je bilo neophodno uskladiti sustav s
                     svakako je dodatno doprinijelo našoj odluci u   poslovnim procesima tijekom implementacije
                     izboru rješenja i Adacte kao poslovnog       je izvršena analiza svakog pojedinog
                     partnera u njegovoj implementaciji", kazao je   poslovnog procesa i mogućnosti Dynamics
                     Goran Arambašić iz Gavrilovića.          Navision rješenja. Nakon toga se, u skladu s
                                               analizom, izabiralo optimalno rješenje, bilo da
                                               se radilo o približavanju poslovnog procesa
rješenju ili prilagodbi rješenja poslovnom    poslovanje u mesnoj industriji i dijelu prodaje
procesu. Veća prilagodba potrebama tvrtke     i distribucije vrlo je kompleksno. Primjenom
Gavrilović bila je neophodna u vertikali     Dynamics Navisiona danas su i djelatnici u
prehrambene industrije, obzirom kako se      proizvodnji (primjerice mesari) odmah
radilo o vrlo specifičnom procesu koji      uključeni u sustav. Podaci se unose direktno
uključuje prijem žive stoke, proces obrade i   na mjestu nastanka proizvoda čime se
prerade mesa, pakiranje i etiketiranje,      uvelike olakšavaju i ubrzavaju svi poslovni
skladištenja i distribuciju.           procesi te što u konačnici značajno povećava
Projekt je započeo u rujnu 2006. godine, a u   učinkovitost.
rješenje je postalo operativno funkcionalno
(go live) u srpnju 2007. godine. U projektnom   Novo poslovno rješenje omogućuje kontrolu
timu na strani klijenta (Gavrilović)       velikog broja međusobno zavisnih
sudjelovalo je šest voditelja pojedinih timova,  parametara (sirovine, proizvodnja, skladište,
te 8 ključnih korisnika iz različitih područja  distribucija, platni promet), a time i
poslovanja. Uz dio za podršku i cjelokupni    kvalitetnije planiranje te mogućnost brze
razvoj, uži Adactin projektni tim sastojao se   reakcije. Sve navedeno u značajnoj mjeri
od ukupno šest konzultanata. Uz          olakšava donošenje poslovnih odluka te u
implementaciju rješenja Adacta je osigurala i   konačnici osigurava uštedu i učinkovitost.
edukaciju za rad sa sustavom za više od 80    Takve su mogućnosti od posebnog značaja za
posto djelatnika. Time su u začetku        konkurentno i uspješno poslovanje, posebice
prevladani problemi s mogućim otporom       u razdobljima ekonomskih nestabilnosti.
korisnika uvođenju novog rješenja, a koji je
česta pojava na ovakvim projektima.        Putem sustava mobilne prodaje, koji je
                         integriran s Microsoft Dynamics Navisionom,
Implementirani Microsoft Dynamics Navision    prodajni predstavnici na licu mjesta, kod
sustav u Gavriloviću trenutačno je licenciran   kupca, mogu brzo i jednostavno napraviti
za istodobni rad do 150 korisnika, no       narudžbe i pomoću određenog broja
sustavom se pojedinačno i naizmjence koristi   predefiniranih pitanja utvrditi stanje svog
oko 300 zaposlenika.               prodajnog asortimana, što je iznimno važno
                         obzirom na specifičnost sirovine i robe (meso
Prednosti                     i mesne prerađevine), a management tvrtke
Koristeći Microsoftovo Dynamics Navision     ima sve potrebne informacije sa tržišta i
rješenje Gavrilović je integrirao sve poslovne  može odgovarajuće reagirati. Ovakav pristup
procese u jedinstveni sustav. Dynamics      osigurava da se roba praktički može početi
Navision omogućuje praćenje cjelokupnog      odmah pripremati za isporuku – u trenutku
tijeka robe i materijala. Tako na „izlazu“    kada je prodajni predstavnik još uvijek na
gotovog proizvoda u sustavu postoji        terenu, u razgovoru s kupcem.
kompletna informacija o artiklu (porijeklo,
sirovine, i sl.) što osigurava potpunu      "Pomoću Microsoftovog poslovnog rješenja
sljedivost svakog proizvoda. Sljedivost      uštedjeli smo novac, poboljšali upravljanje
proizvoda danas je praktički standard u      procesima i povećali učinkovitost. Nakon
modernoj mesnoj industriji, što sustav      početka rada s Dynamics Navisionom
Dynamics Navision podržava na razini svakog    učinkovitost je porasla za 30 posto, što
pojedinog artikla.                dovoljno govori o neupitnoj kvaliteti
                         poslovanja na svim razinama koju smo
Zbog specifičnosti sirovine (svježe meso) i    ostvarili ovom rješenjem", kazao je Goran
garantiranog roka narudžbe i isporuke,      Arambašić iz Gavrilovića. Kvaliteta Dynamics
                                 Navision rješenja, ali i dobra suradnja s
                                 partnerom na ovom projektu, potvrdila se i
                                 daljnjom suradnjom u projektu
                                 implementacije rješenja u tvrtki Diona koja se
                                 nalazi u vlasništvu poduzeća Gavrilović.

                                 Dodatne informacije o Microsoftovim
                                 poslovnim rješenjima potražite na web-
                                 mjestu
                                 http://www.microsoft.com/croatia/dynamics.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o Microsoftovim
proizvodima i uslugama možete dobiti
pozivom Microsoftovu centru za prodajne
informacije na broj (800) 426-9400. U
Kanadi nazovite Microsoftov informativni
centar na broj (877) 568-2495. Korisnici s
oštećenim sluhom mogu nazvati uslugu
Microsoftova tekstnog telefona (TTY/TDD)
na broj (800) 892-5234 u SAD-u, odnosno
(905) 568-9641 u Kanadi. Izvan SAD-a i
Kanade možete se obratiti lokalnoj
Microsoftovoj podružnici. Da biste pristupili
informacijama na Internetu, posjetite web-
mjesto www.microsoft.com.
   Ova studija slučaja služi isključivo u informativne svrhe.
   MICROSOFT U OVOM SAŽETKU NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA,
   IZRIČITA NI IMPLICIRANA.

   Dokument je objavljen u travnju 2009. godine.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:12/18/2011
language:Serbo-Croatian
pages:4