Docstoc

27_2004

Document Sample
27_2004 Powered By Docstoc
					                           DWUTYGODNIK
 Zapraszamy
 na naszą stronę
 internetową
 www.zycie.nasielsk.pl
e-mail:zycie@nasielsk.pl                Gmina nadal
 W NUMERZE:
Sprzątanie świata
2004
                czeka na oczyszczalnię
           str. 3

Spacerkiem
po Nasielsku

                                                                                 fot. M. Stamirowski
               Na terenie przeznaczonym pod budowę       lipcu, na łamach Życia Nasielska, pisaliśmy że
               oczyszczalni ścieków grasują krety. Nie prze-  budowa ruszy prawdopodobnie już w sierp-
               czuwają jeszcze nadchodzącego zagrożenia.    niu tego roku. Jest wrzesień, a dokumentacja
               Niebawem wjadą tu ciężkie maszyny, które     oczyszczalni nie wróciła jeszcze z Brukseli.
           str. 4  rozpoczną budowę oczyszczalni ścieków. W     Nasielsk czeka.
                                                     szerzej na str. 2

Bohaterowie
1939 roku           Reparacje wojenne                                                                Strachy na lachy?
                                                                Od kilku tygodni słychać o krążących po ca-
           str. 8                                                   łym kraju kontrolerach Poczty Polskiej, którzy
                                                                mają za zadanie rozliczyć nas z „podatku” na
EKOLOGICZNY                                                           rzecz publicznych mediów, czyli opłaty abo-
                                                                namentowej za korzystanie ze sprzętu rtv.
PORADNIK KSIĘŻYCOWY      Niemcy muszą zapłacić za zło, które wyrządzili  praw Polski do niemieckich reparacji wojen-   Abonament powinniśmy płacić, ale czy musi-
na październik        Polsce i Polakom podczas II wojny światowej
               – do takiego wniosku doszli posłowie. Prawie
                                        nych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń
                                        wobec Polski i obywateli polskich
                                                                my kontrolerów wpuszczać do domu?

          str. 13  jednogłośnie przyjęli uchwałę „w sprawie     wysuwanych w Niemczech”.      str. 9                 szerzej na str. 7
2    Życie Nasielska                                                               24 września - 7 października 2004

Nasielska oczyszczalnia na biurku w Brukseli
„Komplet dokumentów
dotyczący budowy oczysz-
czalni ścieków został prze-
słany do Komisji Europej-
skiej. Teraz brukselscy
urzędnicy skrupulatnie
przeglądają dokumen-
tację. Po jej rozpatrzeniu
władza   wdrażająca,
jako jednostka koordynu-
jąca realizację progra-
mów PHARE wyznaczy
nowy termin przetargu”
– tyle dowiedzieliśmy się
w nasielskim Urzędzie
Miejskim o przygotowa-
niach do budowy najbar-
dziej oczekiwanej przez
mieszkańców inwestycji.
Nic w tym dziwnego, że procedury
trwają tak długo. Wszak większość
kosztów związanych z budową
oczyszczalni pokryje budżet Unii Eu-
ropejskiej. Urzędnicy w Brukseli już
tacy są, że muszą sto razy obejrzeć
każdy dokument zanim wydadzą
nawet 1 euro.
Oczyszczalnia pochłonie ponad
trzy miliony euro – 75% tej kwoty
ze wspólnotowej kasy, a pozostała
część ze środków krajowych.
Z pytaniami dotyczącymi szczegó-
łowych założeń projektu oczysz-
czalni zwróciliśmy się do Burmistrza
Nasielska, Bernarda Muchy.       czalni o przepustowości dwóch        stacja zlewcza, stacja odwadniania,       Przewidywana przepustowość            obiekt o przepustowości następnych
                    tysięcy metrów sześciennych na       zbiornik retencyjno-uśredniający         oczyszczalni jest duża – czy będzie       2000 metrów.
Panie Burmistrzu, nasielska
                    dobę. Będzie zastosowana tech-       oraz zbiornik higenizacji. Wszystko       ona w pełni wykorzystana?
oczyszczalnia ścieków ma być                                                                             Czy były problemy z lokalizacją?
                    nologia mechaniczno-biologiczna       to będzie połączone drogami do-         Dociążenie obiektu nastąpi po-
jedną z najnowocześniejszych                                                                             Z tym nie mieliśmy problemów.
                    z „kompletem” urządzeń. Tak         jazdowymi. Trzeba również dodać,         przez doprowadzenie kanałem
w kraju. Jak twierdzą eksperci,                                                                           Oczyszczalnia będzie wybudowa-
                    więc znajdą się tu nowoczesne        że do oczyszczalni będzie dopro-         przesyłowym ścieków z działa-
wszystko ma tu być wykonane na                                                                            na na terenie stanowiącym własność
                    pompownie odcieków, bioreaktor,       wadzona linia energetyczna i sieć        jącej obecnie oczyszczalni. Jest
miarę XXI wieku – co to oznacza?                                                                           gminy. Bardzo pozytywnie oceniam
                    pompownia osadu, budynek so-        wodociągowa.                   to około 400 metrów sześcien-
Projekt przewiduje budowę oczysz-   cjalno-techniczny z laboratorium,                                                       lokalizację obiektu. Jest najlepszą
                                                                  nych na dobę. Ponadto zostanie
                                                                  wybudowana kanalizacja sani-           z możliwych. Prawie w centrum Na-
                                                                  tarna o długości 4,5 kilometra.         sielska i jednocześnie na obrzeżach
                                                                  Będą nią sprowadzane ścieki           osiedli mieszkaniowych. Niepod-
                                                                  z zakładu przetwarzającego            ważalnym atutem tej lokalizacji jest
                                                                  owoce i warzywa – około 500           również bliskość drogi wojewódzkiej
                                                                  m sześciennych w ciągu doby.           Przyborowice – Nasielsk. Dogodne
                                                                  Oczyszczalnia będzie również           położenie obiektu pozwala na
                                                                  przyjmować ścieki dowożone cy-          podłączenie w pierwszym etapie
                                                                  sternami asenizacyjnymi. Wierzę,         wielu prywatnych posesji oraz kilku
                                                                  że te ilości pozwolą na bezproble-        przedsiębiorstw.
                                                                  mowy rozruch technologiczny           Zarówno Pan, jak i wielu miesz-
                                                                  obiektu. Przewidzieliśmy bardzo         kańców Nasielska – szczególnie
                                                                  odległą przyszłość. Oczyszczalnia        tych bez pracy – liczy jeszcze na
                                                                  będzie miała co przerabiać. W          coś więcej?
                                                                  następnych etapach będziemy
                                                                                           Oczywiście, że tak. Rozwiązanie
                                                                  przecież kontynuować rozbudo-
                                                                                           problemów gospodarki wodno-
                                                                  wę sieci kanalizacji sanitarnej w
                                                                                           ściekowej zwiększy zainteresowanie
                                                                  gminie Nasielsk.
                                                                                           Nasielskiem ze strony ludzi biznesu.
                                                                  Wykonanie tego przedsięwzięcia          Niestety, teraz zdarza się, że wielu
                                                                  spowoduje, że oczyszczalnia po          z nich rezygnuje z inwestowania
                                                                  prostu nie podoła zapotrzebo-          na naszym terenie. Nie są w stanie
                                                                  waniu?                      czekać na budowę oczyszczalni. Dla
                                                                  Spokojnie. Mamy do dyspozycji          nich czas to pieniądz – dla nas też!
                                                                  bardzo duży teren. Dzięki temu,         Dziękuję za rozmowę.
                                                                  w projekcie technicznym oczysz-
                                                                                                Z Bernardem D. Muchą,
                                                                  czalni, zostawiliśmy sobie możliwość
                                                                                                Burmistrzem Nasielska
                                                                  rozbudowy oczyszczalni o kolejny
                                                                                             rozmawiał Dariusz Panasiuk

                        Życie Nasielska - Czasopismo Samorządu Gminnego                                              Materiałów nie zamówionych redakcja nie
                                                                                              zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
                        Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
                                                                                              dokonywania skrótów i zmian tytułów
                        Redaguje zespół: Dariusz Panasiuk - redaktor naczelny, Marek Stamirowski, Marek Tyc, Marian Wasierzyński; Współpracownicy: Artur Nojbert  w nadesłanych tekstach.
                        Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e-mail: zycie@nasielsk.pl        Redakcja nie odpowiada za treść reklam
                        Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19, tel. 042 630 35 83                i ogłoszeń.
24 września - 7 października 2004                                                                  Życie Nasielska            3
  KRONIKA               Czego Jaś się nie nauczy…
  POLICYJNA              11 lat temu Maria Stani-         konieczności ich przestrzegania.
05.09. na ulicy Rynek nieznani     sława Meysztowicz była          Zaopatrzeni w worki i rękawice
sprawcy w godzinach nocnych       inicjatorką zorganizo-          ruszyli do przydzielonych gru-
pobili i okradli Wiesława W.      wania w Polsce akcji           pom zadań –sprzątanie połączone
                    „Sprzątanie Świata”.           z segregacją.
29.08. – 03. 09. w Miękoszynie     Wielu wolontariuszy pod-
nieznani sprawcy po wyłamaniu                           Ten czynny udział uczniów w akcji
                    pisało się pod ideami od-
zamków okiennych w domku                             pozwala na zastanowienie się nad
                    powiedzialności za świat
letniskowym skradli z jego wnętrza                        przyczyną tak znacznego zaśmie-
                    i swoje postępowanie
telewizor.                                    cenia naszego otoczenia i szukania
                    wobec środowiska. Dzia-
                                         odpowiedzi na pytanie, co należy
08.09. w Nasielsku nieznani spraw-   łania zaś dowodzą, że
                                         zrobić, żeby temu zaradzić?
cy skradli samochód marki Jelcz 315,  zrozumiałe jest, iż lepiej
a następnie go porzucili.        zapobiegać śmieceniu,           Tegoroczne działania udowodniły,
                    niż potem sprzątać.            że dzieci stają się coraz bardziej
08.09. na ulicy Armi Krajowej Marek
                    Akcja jest dobrym momentem na       świadome naszego wpływu na
W. dokonał czynnej napaści na funk-
                    rozpoczęcie programów eduka-       przyrodę i zależności od niej.
cjonariuszu policji K.P. Nasielsk.
                    cyjnych. Uczniowie Szkoły Pod-      Potrzeba jednak jeszcze pracy
08.09. w Psucinie nieznani sprawcy   stawowej im. Stefana Starzyńskiego    i konsekwencji, a nieraz i cywilnej
po wybiciu szyby w oknie, włamali    w Nasielsku co roku pokazują, że     odwagi, aby tę naszą świadomość
                                                               • Przy zakupach używaj toreb wie-     tów. Nie ulegają one naturalnemu
się do domku letniskowego.       umieją działać twórczo i skutecznie,   przełożyć na czyny. Niech proeko-
                                                               lokrotnego użytku.             rozkładowi –zaśmiecają ziemię na
                    że potrafią pracować dla dobra śro-    logiczna postawa na co dzień stanie
09.09. z salonu IDEA przy ulicy                                               • Wybieraj produkty w opako-        wieki!
                    dowiska, w którym żyją. W projek-     się naszym „zielonym punktem
Warszawskiej dwaj nieznani sprawcy                                              waniach zwrotnych, np.: napoje w      • Alarmuj, jeżeli ktoś myje samo-
                    towaniu działań współtworzących      honoru”.
skradli telefon Nokia.                                                    butelkach szklanych, a nie plastiko-    chód w miejscu do tego nieprze-
                    akcję „Sprzątanie Świata” poma-      • Zadbaj o swoje otoczenie! Wy-
                                                               wych pojemnikach jednorazowego       znaczonym –środki chemiczne są
Nocą 04 – 05.09. w Kątnych nie-     gają nauczyciele-wychowawcy. To      sprzątaj je, pilnuj, aby inni nie śmie-
                                                               użytku.                  bardzo szkodliwe dla środowiska.
znani sprawcy po wyrwaniu okiennic   oni przypomnieli uczniom przepi-     cili.
                                                               • Nie kupuj plastikowych produk-           mgr Barbara Kamińska
w budynku PKP wynieśli z wnętrza    sy BHP i pouczyli o bezwzględnej     • Stosuj selekcję odpadów.
biurko i fotel pozostawiając je na
peronie.
                    Most pomalowany
12.09. na ulicy Kilińskiego Janusz
J. kierował samochodem Fiat 126p.    Wystarczyło kilkanaście puszek farby i kilka pędzli, żeby most w Borkowie
                    lśnił jak nowy.
                                                               Nasielskie dzieci
                                                               sprzątają świat
w stanie nietrzeźwym. Badanie wy-
kazało 1,34 i 1,31 mg/l.        Samorządowcy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku, bez czekania na
                    „stosowne decyzje”, sami go oczyścili i pomalowali. Roboty trwały cztery dni,
12.09. w Cieksynie Tadeusz Ś. kiero-
wał Fiatem 126p. w stanie nietrzeź-                                              W ubiegłym tygodniu ponad 1000 dzieci z nasielskiej gminy wzięło udział
wym. 1,09 i 1,07 mg/l.                                                    w tegorocznej akcji Sprzątanie Świata 2004. Uczniów z 13 gminnych szkół,
                                                               zaopatrzonych w foliowe worki, było widać wszędzie – przy poboczach
08. – 09.09. w Cieksynie na dział-
                                                               dróg, na chodnikach, w lasach. Zbierali puszki, papiery, stare opakowania,
ce letniskowej nieznani sprawcy
                                                               butelki – czyli wszystko to, co pozostawili po sobie dorośli. Nad bezpieczeń-
włamali się do barakowozu i ukradli
                                                               stwem dzieci czuwali nauczyciele. Zakup worków i gumowych rękawiczek
telewizor.
                                                               sfinansowano z budżetu gminy.
12.09. na ulicy Kolejowej Krzysztof
                                                               Akcja trwała zaledwie kilka dni, ale dzięki niej przez tych kilka dni w Nasielsku
M. kierował rowerem w stanie nie-
                                                               i w okolicach było czyściej. Żeby było zupełnie czysto – powinna trwać
trzeźwym. 0,70 i 0,48 mg/l.
                                                               codziennie (cały rok) i, co najważniejsze, z udziałem dorosłych.
12.09. na ulicy Płońskiej Hubert T.
kierował samochodem Fiat 126p.                                                Dzieciom dziękujemy i obiecujemy wrzucać śmiecie do koszy.
w stanie nietrzeźwym.1,33 i 1,29                                                                           D.Panasiuk
mg/l.


                                                                          SYLWETKI
11.-12,09. podczas przyjęcia we-
                    a efekty będą widoczne przez kilka najbliższych lat. Wszystko – bez rozgłosu
selnego w miejscowości Konary
                    – odbyło się tuż przed obchodami 84. rocznicy Bitwy nad Wkrą.
nieznany sprawca po wyjęciu szyby
z samochodu marki Polonez skradł    Okazuje się, że można – jak się chce – zrobić coś pożytecznego bez ponoszenia
radio-odtwarzacz.
12.09. w miejscowości Wągrodno
                    nakładów finansowych. Warto przy tej okazji dodać, że farby dostarczył Zarząd Dróg
                    Wojewódzkich. Może za przykładem nasielskich samorządowców pójdą inni.        Teresa Skrzynecka
                                                       D.Panasiuk   Urodziła się i mieszka w Pieścirogach. Ma dwoje dzieci, syna Radosława
kierująca samochodem Ford Eskort

                     Jak nowy
                                                               i córkę Monikę, oboje pracują w branży oświatowej.
Katarzyna B. na łuku drogi straciła
panowanie nad samochodem                                                   Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
i uderzyła w drzewo.                                                     Od 1966 roku pracuje w Zespole Szkół nr 2 w Pieścirogach. Od trzynastu lat
                                                               pełni tam obowiązki dyrektora. Niedawno jako jedna z nielicznych uzyskała
10. – 13.09. w Pieścirogach Starych                                             certyfikat MSWiA - Zarządzanie Projektami Oświaty. Od 1976 roku sprawuje
Mirosław G. włamał się do budynku                                              obowiązki komendanta hufca ZHP w Nasielsku. Jest także członkiem zarządu
socjalnego PKP i skradł 7 paczek zup                                             Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie.
w słoikach, spodnie kolejowe i buty.                                             W latach 1994 – 1998 wchodziła w skład Rady Miejskiej w Nasielsku
14.09.na ulicy Kościuszki trzech nie-                                            pełniąc w niej funkcje przewodniczącej Komisji Kultury, Edukacji i Sportu.
znanych sprawców pobiło i okradło                                              Drugą kadencję z rzędu zasiada w Radzie Powiatu Nowodworskiego, gdzie
Pawła H. Skradli poszkodowanemu                                               przewodniczy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Ponadto jest
telefon komórkowy, dokumenty                                                 członkiem Komisji Rewizyjnej.
i pieniądze w kwocie 130zł.                                                 Jej marzeniem jest poprawa sytuacji w oświacie. Żywi nadzieję, że teraz,
28.08 – 14.09. w Lelewie na działce                                             kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej środków będzie coraz więcej
letniskowej nieznani sprawcy włama-                                             oraz że będziemy potrafili je właściwie spożytkować. Chciałaby żeby, dzieci
li się i okradli budynek gospodarczy                                             wiejskie miały swoje boiska sportowe, odpowiedni sprzęt i wykwalifikowaną
                    Tak po prostu – ładnie. Tyle wystarczy by w pełni opisać wygląd bloku miesz-     kadrę, aby mogły osiągać coraz lepsze wyniki w nauce i sporcie.
i mieszkalny.
                    kalnego przy ulicy Starzyńskiego. To na razie początek. Czyste i kolorowe
                                                               Pani Teresa jest osobą bardzo otwartą i pogodną. Jeśli tylko jest w stanie stara
19.09. na ulicy Kościuszki Wiesław Z.  stają się inne domy administrowane przez ZGKiM. Powolutku – „nie od razu
                                                               się pomagać ludziom potrzebującym.
kierował rowerem w stanie nietrzeź-   Kraków zbudowano”. Żeby tylko pieniędzy wystarczyło. Roboty remontowe
wym. 1,38 i 1,22 mg/l.         prowadzi Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.                Jej hobby to sport i podróże.
4    Życie Nasielska                                                              24 września - 7 października 2004

 spacerkiem po Nasielsku...spacerkiem po Nasielsku...spacerkiem po Nasielsku

                                             „Pasaż” do likwidacji?
Spacerkiem po Nasielsku - to nowy cykl artykułów o tym, co jest złe, co
się nie podoba, co można, a nawet trzeba, zmienić w Nasielsku, ale także
o tym, co jest dobre. Redagowanie tego działu powierzamy czytelnikom
Życia Nasielska. Publikacje będą powstawać na podstawie Państwa opinii.
Do naszej redakcji bardzo często przychodzą mieszkańcy i mówią – „na-          „O ileż więcej będzie wolnego miej-      środek miasta!) łącząca zachód ze   był ozdobą miasta, ale teraz jest to
piszcie o tym”, „to skandal”, „tak dalej być nie może”. Wbrew pozorom          sca. Można by wtedy poszerzyć uli-      wschodem. Wystarczy tylko po-     kawałek nikomu nie potrzebnej i
nie są to krytyczne wypowiedzi dotyczące wielkich spraw. Najczęściej jest        cę i położyć eleganckie chodniki”       myśleć – przekonać się na własne   zaniedbanej zieleni, który zajmuje
wtedy mowa o sprawach drobnych, które jednak rażą oko i denerwują. Ich          – tak mówią mieszkańcy Nasielska       oczy – co się dzieje w dni targowe.  sporą część drogi, przeszkadza
naprawa nie wymaga wielkich środków – wystarczy naprawdę niewiele,            o ewentualnej likwidacji „pasażu       Horror. W sprawie mało estetycz-   kierowcom, no i przede wszystkim,
żeby ludziom żyło się łatwiej. Są również sprawy, które podobają się miesz-
kańcom. Tego oczywiście też nie można przemilczeć. Przeciwnie – trzeba
o nich mówić głośno, żeby innym pokazywać pozytywne przykłady.
„Spacerkiem po Nasielsku” rozpoczynamy w tym wydaniu gazety. Po-
ruszamy w nim kilka spraw, z którymi już od dawna przychodzą do nas
czytelnicy. Mamy nadzieję, że będzie to już stały cykl w Życiu Nasielska
i, że wcześniej czy później, zabraknie do niego negatywnych tematów i
będziemy pisać o samych dobrych rzeczach. Oby tak było.
                              D.PanasiukŚmietnik na kółkach
„Bardzo dobrze, że stoi – tylko, dla-  stoi „śmietnik na kółkach”. Wzdłuż
czego właśnie w tym miejscu” – to    ulicy są ustawione kosze na śmieci.
pytanie zadaje sobie pewien miesz-   Są estetyczne i pojemne. Przechod-
                                                                                                   fot. M. Stamirowski
                                             śródmiejskiego”. Ów dziwny pas        nego pasa zieleni wypowiadało się   właścicielom okolicznych sklepów
                                             zieleni otoczony krawężnikiem bie-      już wielu mieszkańców Nasielska.   – a ruch samochodowy mamy
                                 fot. M. Stamirowski   gnie przez centrum miasta, wzdłuż       Między innymi Janusz Konerberger.   coraz większy”. Trudno nie zgodzić
kaniec Nasielska, który codziennie   nie nie muszą wyrzucać śmieci na         ulicy Kilińskiego i Kościuszki. Tak      W rozmowie z Życiem Nasielska,    się z taką opinią. Nie pozostaje nam
przechodzi obok dużego wózka na     chodnik. I jest dobrze - po co więc ta      się składa, że są to najruchliwsze      którą opublikowaliśmy w 23 nu-    nic innego, jak tylko czekać na ruch
śmieci, ustawionego przy ulicy Kiliń-  „kolubryna”. Faktem jest, że z okien       i przez to najbardziej niebezpieczne     merze Życia Nasielska powiedział   ze strony władz miasta.
skiego. Sprawdziliśmy – rzeczywiście  urzędu widać wyraźnie, że w mieście       ulice Nasielska. Przebiega tędy swe-     wprost: „Zlikwidowałbym ten prze-
                                             go rodzaju trasa tranzytowa (przez      dziwny pasaż. Kiedyś być może     Zlikwidują, nie zlikwidują?
jest to prawda. W centrum miasta,    dba się o porządek!
                                                                                                   D.Panasiuk
naprzeciwko Urzędu Miejskiego                   D.PanasiukŁapy precz od drzew
Już niebawem w Nasielsku pojawią się na strzępy. Część zostaje na            się po chodnikach. Człowiekowi
się nowe estetyczne miejsca na miejscu „przymocowania”, a resztę             wydaje się, że ogląda sceny z filmu
ogłoszenia. Jak nas poinformowano porywa wiatr. Sterty informacji o ta-         wojennego – ... a to Nasielsk właśnie.
w tutejszym Urzędzie Miejskim będą nich butach, o kupnie taniego domu,          Można jedynie pocieszać się tym,
to cztery, a może nawet pięć, słupów o najlepszym polityku, o dyskotece         że „ogłoszeniowe” śmietnisko, jest
ogłoszeniowych. Staną w centrum – jednym słowem śmiecie – walają             zmorą nie tylko Nasielska. Tak jest
miasta. Miejmy                                            wszędzie – w całym
nadzieję, że dzięki                                         kraju.
nim Nasielsk sta-
nie się ładniejszy,                                             Władze Nasielska za-
bo to, co dzieje                                               powiadają podjęcie
się teraz, to dziki                                             zdecydowanej walki
zachód. Ogłosze-                                               z tymi, którzy będą
nia i inne „ważne                                              zaśmiecać    miasto
publikacje” wie-                                               i wieszać ogłoszenia w
szane, a właściwie                                              miejscach, które nie są
przybijane są do                                               do tego przeznaczone.
drzew, przykle-                                               Grożą surowymi karami
jane do ścian,                                                pieniężnymi. W dra-
ogrodzeń, słupów                                               stycznych przypadkach
energetycznych                                                sprawa może być skiero-
i telefonicznych.                                              wana do sądu.
Z czasem ogło-                                                     D.Panasiuk
          Tablica ogłoszeniowa przy ul. Kilińskiego             fot. M. Stamirowski
szenia rozrywają                                                                                           fot. M. Stamirowski
24 września - 7 października 2004                            DODATEK       TELEWIZYJNY                                              Życie Nasielska                   5

                                                                                       1 - 7 października
                                 DODATEK                        TELEWIZYJNY
                                          PIĄTEK 1 PAŹDZIERNIKA 2004r.                 (Danuty, Remigiusza)

 HIT NA DZIŚ                      TVP 1                    TVP 2                   POLSAT                      TVN                      TV 4
                      06:00 Kawa czy herbata            07:00 10 minut tylko dla siebie; maga-
W OBLICZU ŚMIERCI              08:00 Wiadomości                zyn
                                                                   06:00 Piosenka na życzenie
                                                                   06:50 TV MARKET
                                                                                         06:25 Poczuj się świetnie
                                                                                         06:30 Telesklep
                                                                                                                 06.10 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
                                                                                                                 06.35 Strefa P – Magazyn muzyczny
                      08:12 Pogoda                 07:10 Na dobry początek; Don Wasyl i     07:05 Zwariowany świat Malcolma,      07:10 Uwaga! - magazyn             07.00 Muzyczne listy – magazyn mu-
 Film sensacyjny, 129 min,Wielka Brytania                         Cygańskie Gwiazdy                                                            zyczny
 1987; Reżyseria: John Glen; Scenariusz:  08:15 Cafe Serio                                      odc.8; serial komediowy          07:30 Poczuj się świetnie (60/83) - ma-
                      08:25 Kawa czy herbata            07:20 Dwójka Dzieciom; Niewiarygodne     07:35 MacGyver 70, odc.20; serial sens.    gazyn fitness                08.00 TV Market
 Richard Maibaum, Michael G. Wilson;                            przygody Marka Piegusa; odc.6/9; serial
 Występują: Timothy Dalton, Maryam     09:05 Doktor Melchior Wyderko; odc.4                           08:35 Interwencja, odc.291; r. Kamiński   07:35 Prześwietlenie (19/85) - magazyn     08.15 „Transformery” („Transformers
                       Doktor gra w golfa; serial anim.       TVP                                          08:05 Najsłabsze ogniwo - teleturniej      Armada”) (48) – serial animowany dla
 d’Abo, Jeroen Krabb‚ Joe Don Baker,                                                  Jerzy
 John Rhys-Davies, Art Malik, Andreas    09:15 Listy od Feliksa; odc.4 Feliks w    07:45 Dwójka Dzieciom; Mieszkaniec                            08:50 Tele Gra - teleturniej na żywo       dzieci, USA 2002, reż Hidelrito Veda
                                              zegara z kurantem; odc.5/7 Cudowna     08:55 Bar VIP odc.27
                                                                           ,
 Wisniewski, Thomas Wheatley i inni      Paryżu; serial anim. prod. niemieckiej                                               09:55 Szybka forsa - teleturniej na żywo    08.45 „Jak dwie krople czekolady” („Sister
                                              skrzynka; serial anim. prod. polskiej   09:25 Partnerki, odc.28; „Huntress”; USA,                          Sister”) (82) – serial komediowy, USA
                      09:25 Jedyneczka; program dla dzieci                            2000; serial kryminalno - przygodowy   11:00 Rozmowy w toku - talk show
                      09:55 Kropelka - przygody z wodą; odc.22   07:55 DwójkaDzieciom;Dziwneprzygody                           12:05 Misja Martyna              09.15 „JA TYLKO PYTAM” - Talk-show
                                              Koziołka Matołka serial anim.prod.pol-   10:20 Bar VIP odc.28
                                                                           ,                                      10.15 „Młodzieńcza miłość” (24) – tele-
                       Koniec świata; 2002 serial anim.                            11:15 Benny Hill              13:05 Najemnicy (8/20) - serial sens.,
                                              skiej                                                                  nowela, Argentyna 2001
                      10:25 Moda na sukces; serial USA                                                    USA
                                             08:05 Na dobre i na złe; odc.125 Awaria;   11:25 Samo życie, odc.414; serial oby-                           11.15 „Słodka trucizna” (128) – teleno-
                      10:50 Pan Złota Rączka; odc.19; serial                           czajowy                  14:05 Serce z kamienia (22/125) - tele-
                                              serial prod. TVP                                     nowela, Meksyk                 wela, Brazylia 1999
                       komediowy prod. USA                                   12:05 Diagnoza morderstwo, odc.20
                                             09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn [w                          14:55 Ostry dyżur (14/22) - serial oby-    12.15 TV Market
                      11:10 Zwierzęta świata; Zabójcze szpony;                          „Diagnosis Murder 3, 4”; USA, 1997-
                                              tym: Panorama 9.30 i Pogoda 9.32]                            czajowy, USA                 12.30 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
                       cz.2/2; film dok. prod. niemieckiej                            1998; serial detektywistyczny
                                             10:35 Maggie; odc.8/22; 1998 serial                           15:55 Zdradzona miłość (79/110) - tele-     zyn filmowy
                      11:40 Telezakupy                komediowy prod. USA            13:00 TV MARKET                                      13.00 VIP – wydarzenia i plotki
                      12:00 Wiadomości                                                            nowela, Meksyk
                                             11:00 Grabowski jest dobry na wszystko;   13:15 Domowa kawiarenka 1, odc.11      16:45 Fakty                  13.30 „Daję słowo” – teleturniej
                      12:10 Agrobiznes; rolniczy program       Grabowski na cztery pory roku       13:45 Egzamin z życia, odc.3; „Parkers,                          14.15 Muzyczne listy – magazyn mu-
                       informacyjny                                                            17:00 Uwaga - magazyn
W czasie ćwiczeń brytyjskich agen-                            11:55 Prokop i panny; Joanna Bartel, Jose   The 1”; USA, 1999; serial komediowy    17:15 W-11 Wydział śledczy - serial
                                                                                                                  zyczny
                      12:20 Lasy i Ludzie; magazyn          Torres; talk show             14:15 Sabrina, nastoletnia czarownica,                           15.15 Echa lasu (21) - program
tów specjalnych na Gibraltarze nie-     12:45 Leksykon kinomana; Pustelnia par-                                                 fabularno-dokumentalny
                                                                                                                 15.45 „Stan wyjątkowy” (22) - serial
                                             12:40 Telezakupy                odc.105; serial komediowy         17:50 Rozmowy w toku - talk show
znany sprawca zabija trzech spośród      meńska cz.I; La Chartreuse de Parme;
                                             13:00 Panorama                14:45 Rosyjska ruletka, odc.9                                sens., USA 1998, reż. Greg Beeman,
                       1947 film fab. prod. francuskiej; reż:                                               19:00 Fakty                   David Carso
nich. Jedyny ocalały, James Bond,       Christian - Jaque             13:16 Pogoda                 15:45 Informacje              19:30 Sport                  16.45 „Dirty Dancing” (4) – serial USA
pokonuje go wreszcie i dowiaduje      14:25 W labiryncie;odc.20/120 Pocałunek   13:20 Taryfa ulgowa             16:00 Pogoda                19:40 Pogoda                  17.15 „Młodzieńcza miłość” (25) – tele-
się, że zabójca zostawił przy swych      na powitanie; serial TVP          13:45 Podróż do ziemi obiecanej; odc.17/   16:10 Interwencja, odc.292; r. Kamiński   19:45 Uwaga! - magazyn              nowela, Argentyna 2001
                      14:56 Książki na jesień            65; serial prod. USA             Jerzy                   20:10 Szakal (Jackal,The) - film sensacyj-   18.15 „Daję słowo” – teleturniej
ofiarach „wizytówki” ze złowrogo                             14:35 Gra z cieniem - teleturniej      16:30 Exclusive, odc.64; Najciekawsze     ny, USA,Wielka Brytania, Francja, Niemcy,
                      15:00 Wiadomości                                                                                   19.00 „JA TYLKO PYTAM” - Talk-show
brzmiącym napisem „Smierć szpio-      15:10 J.A.G Wojskowe Biuro Śledcze;     15:00 Tygodnik Moralnego Niepokoju       historie świata               Japonia 1997, reżyseria: Michael Caton-   20.00 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”)
nam”. Niebawem Bond udaje się do       odc.6 serial prod.USA [stereo]       15:30 Złotopolscy; odc.607 Powrót Zenka   17:00 Misja w czasie, odc.56; serial s-f   Jones, obsada: Bruce Willis, Richard Gere,   (33) – serial kryminalny, USA 1984
                                              z Europy; telenowela TVP          17:55 Bar VIP odc.29
                                                                           ,               Sidney Poitier, (tylko dla dorosłych)
Bratysławy,skąd zostanie przerzuco-     16:00 Raj; magazyn                                                                                  21.00 Dziennik
                      16:25 Moda na sukces; serial USA       16:00 Panorama                18:30 Informacje                                      21.20 Informacje sportowe
ny na Zachód generał KGB Georgij                             16:10 Złotopolscy; odc.608 Panna z      18:55 Sport                                        21.25 Prognoza pogody
                      16:50 Sportowy Express
Koskow. Bond ma unieszkodliwić       17:00 Teleexpress               dobrego domu; telenowela TVP        19:05 Pogoda                                        21.30 „Łowcy koszmaru” („Freaky Links”)
snajpera, który otrzymał zadanie      17:15 Powstańcy; cykl o Powstaniu      16:45 Europa da się lubić...; Poczucie    19:10 Awantura o kasę, odc.5                                 (11) – serial fantastyczny, USA 2000
                       Warszawskim                 humoru; talk show [stereo]         20:00 Bar VIP odc.30
                                                                           ,                                      22.30 “Pałac wagabundów” (“Crash
zabicia generała. Strzelcem oka-                             17:45 PROGRAM LOKALNY                                                           Palace”) (38) – Australia 2001, reż.
                      17:25 Plebania; telenowela TVP                              21:00 Świat według Kiepskich, odc.175;
zuje się piękna czeska wioloncze-      17:55 Randka w ciemno; zabawa quizo-     18:30 Panorama                 serial komediowy                                      Pino Amenta, Geoffrey Cawthorn,
listka, Kara Milovy. Bond nie zabija     wa                     18:55 Pogoda                                                               wyk. Rachel Aveling, Lisa Bailey, Jenni
                                                                   21:30 Studio Lotto                                      Baird, Amelia Barrett, Daniel Billett,
jej, domyślając się, że dziewczyna     18:35 Śmiechu warte             19:05 Niewiarygodna podróż w głąb ludz-   21:35 Kłamca, odc.12; gra psychologicz-                           Dieter Brummer
                      19:00 Lippy & Messy; język angielski dla    kiego umysłu; cz.3-ost.; (Human Mind);    na                     Bezwzględny płatny zabójca (Bruce
została przypadkowo wplątana         dzieci                    2003 film dok. prod. angielskiej                                                   23.00 „Eskorta 2” („Escort 2”) - USA
                                                                   22:35 Biznes informacje           Willis) zostaje wynajęty za niebagatelną    1997, reż. Gary Graves; wyk. Shauna
w całą sprawę. Przerzucony do        19:05 Wieczorynka              20:10 Śpiewające Fortepiany; teleturniej   22:55 Pogoda                 kwotę 70 miliona dolarów. Jego celem      O’Brien, Landon Hall, Robert Donavan,
Anglii Koskow zostaje umieszczo-      19:30 Wiadomości                muzyczny [stereo]                                    ma być ważna osobistość z samego        Christopher Graver; sensacyjny, thriller.
                                                                   23:00 Puls Biznes i Giełda, odc.5
                      19:53 Sport                 21:05 Herbatka u Tadka; talk show                             szczytu amerykańskiej władzy. Szakal,      Młoda dziennikarka, znakomita
ny w dobrze strzeżonym ośrodku.                                                    23:20 Z archiwum X, odc.115 „X - Files,   bo tak o nim mówią, wiecznie zmienia
                      19:59 Pogoda                 22:00 Panorama                 The 5”; serial sensacyjny                                 profesjonalistka, cierpi na poważne
Twierdzi, że akcją „Smierć szpionam”                           22:21 Biznes                                       swoje oblicze, rozkład zajęć, jego życie    zaburzenia emocjonalne, ujawniające
                      20:10 Bulionerzy; odc.3 Zebranie; serial                                                to jedna wielka niewiadoma. Obecność
kieruje generał KGB Leonid Puszkin      komediowy prod. TVP            22:25 Sport-telegram                                                           się w wybuchach morderczego szału.
                                                                                          Szakala i niewiadoma co do jego zamia-     Lekiem staje się związek z mężczyzną
i namawia do zamordowania go,        20:40 James Bond w Jedynce; W        22:32 Pogoda                                       rów, spędza sen z powiek szefowi FBI
                       obliczu śmierci; 1986 film fab.prod.an-  22:35 Radio Powstańcze „Błyskawica”;                                                   cierpiącym na podobne rozdwojenie
zwłaszcza, że na liście przyszłych      gielskiej; reż: John Glen; wyk: Timothy   odc.62 - 1 października 1944; program
                                                                                          (Sidney Poitier) i współpracującej z nim    jaźni.
                                                                                          oficerem rosyjskiego wywiadu (Diane
ofiar znajduje się także Bond.        Dalton,Miriam D’Abo,Joe Don Baker      Andrzeja Trzosa Rastawieckiego                             Venora). Zdesperowani, podejmują
                                                                                                                 00.50 „Przygody Fry’a w kosmosie”
                      22:55 Wiadomości                                                                                    („Futurama”) (41) - serial animowany
Niespodziewanie Koskow zostaje                              22:45 Wideoteka Dorosłego Człowieka;                           decyzję o zwerbowaniu uwięzionego
                                                                                                                 01.20 „Bobby kontra wapniaki” („King
porwany przez rosyjskiego agenta      23:10 Sfora; odc.2; serial sens. TVP      program przypominający największe                            działacza podziemia, człowieka my-
                                              gwiazdy muzyki lat 60, 70 i 80                                                     Of The Hill”) (97) - animowany serial
                      00:05 Oparte na faktach; Między miłością                                                ślącego podobnie jak Szakal...
Necrosa. Okazuje się jednak, że                             23:20 Piekło Teresy Stamper; Escape from                                                01.50 Muzyczne listy - magazyn muzycz-
                       a nienawiścią; Between Love And Hate;                                                22:45 Psychol (Psycho) - film sensacyj-     ny
porwanie było zaaranżowane przez       1993 film fab. prod. USA /za zgodą      Terror. The Teresa Stamper Story; 1994   00:20 21 najpiękniejszych z pięknych     ny, USA 1998, reżyseria: Gus Van Sant,
                                                                                                                 02.45 „Sztukateria” - magazyn kultural-
                       rodziców/; reż: Ron Hardy; wyk: Susan    film fab. prod. USA /za zgodą rodziców/;                        obsada: Vince Vaughn, Anne Heche,
BradaWhitakera,psychopatycznego        Lucci, Patrick Van Horn           reż: Michael Scott; wyk: Adam Storke,
                                                                    „21 Playmates”; USA, 1996; r. Scott
                                                                                          Julianne Moore, Viggo Mortensen,        ny
                                                                    Allen                                           03.10 VIP” wydarzenia i plotki
amerykańskiego handlarza bronią,      01:35 Czas na...kontrowersyjny doku-      Maria Pitillo, Brad Dourif                               William H. Macy,
                                                                   02:00 Aquaz Music Zone; internetowy                            03.35 KINOmaniaK-odjazdowymagazyn
który ofiarowuje Koskowowi gościnę      ment; Opowieść o śmierci Pabla Escobara;  00:50 W obronie prawa; odc.37/45; serial   program muzyczny              00:55 Zmagania Miast (15/34)
                       cz.2 /ost./; film dok.prod.USA        prod. USA /tylko dla dorosłych/                            01:55 Uwaga! - magazyn              filmowy
w swojej willi w Tangerze...        02:20 Zakończenie programu          01:35 Zakończenie programu
                                                                   05:00 Pożegnanie
                                                                                         02:15 Nic straconego
                                                                                                                 04.00 Zakończenie programu


KSIĄŻE W NOWYM JORKU
 Reżyseria: John Landis, obsada: Eddie Murphy,Arsenio
                                                                   Faceci w czerni
                                                                    Reżyseria: Barry Sonnenfeld;
 Hall, James Earl Jones, John Amos, Madge Sinclair,                                           W rolach głównych:Tommy
 Shari Headley, Paul Bates, Eriq La Salle, Samuel L.                                          Lee Jones, Will Smith, Linda
 Jackson, Don Ameche, Ralph Bell                                                    Fiorentino, Vincent D’Onofrio;
Z dalekiej afrykańskiej krainy przybywa do Nowego                                            komedia (science-fiction)
Jorku bogaty książę Akeem (Eddie Murphy), który                                            Brawurowa realizacja, wido-
szuka dla siebie żony. Następca tronu przebywa w                                           wisko oparte na motywach
Ameryce incognito. Nad jego bezpieczeństwem                                              popularnego     komiksu
czuwa Semmi (Arsenio Hall), przyjaciel królewskiej                                          Lowella    Cunninghama,
                                                                   z popisowymi kreacjami
pary. Akeem udaje przeciętnego obywatela, bowiem
                                                                   Tommy’ego Lee Jonesa i Wil-
nie chce, aby ewentualna wybranka zakochała się                                            la Smitha w rolach tytułowych
w jego majątku i władzy, a nie w nim samym. Książę                                          agentów specjalnej sekcji FBI,
marzy o prawdziwej miłości. Gdy wreszcie spotyka                                           kontrolującej imigrantów
Lisę (Shari Headley) kobietę stworzoną dla niego,                                           z Kosmosu, osiedlonych
musi pokonać wiele, czasem bardzo prozaicznych                                            wśród ludzi, którzy nie po-
trudności, by wreszcie zdobyć jej serce. Ta dosko-                                          dejrzewają nawet istnienia kosmicznych intruzów.
nała komedia o bajkowym zakończeniu zasługuje                                             W tej agencji nie uźywa się nazwisk, tylko kryptonimy. Ubiera się wyzywająco elegancko, całkowicie
na uwagę szczególnie ze względu na wyjątkowo                                             na czarno. Nie wolno mieć rodziny, ani przyjaciół, za to codziennie moźna pogadać z kosmitami.
udaną kreację Eddiego Murphy, który występuje                                             Aktualnym zadaniem agentów K i J jest pokonanie potwornego, robalo-kształtnego Obcego...
tu nie tylko jako afrykański książę, ale jednocześnie                                         A wszystko zaczęło się od tego, źe dwaj agenci demaskują kosmitę w osobie pewnego Meksykani-
wciela się w trzy inne postaci i czyni to z prawdziwą maestrią. (sobota 2.10. TVN 22.05)                       na. Tymczasem pewien nowojorski policjant rzuca się w szalony pościg za podejrzanie sprawnym
                                                                   fizycznie przestępcą... ( poniedziałek 4.10. POLSAT 20.45)
6     Życie Nasielska                                 DODATEK        TELEWIZYJNY                                24 września - 7 października 2004
                                           SOBOTA 2 PAŹDZIERNIKA 2004r. (Dionizego, Teofila)
 HIT NA DZIŚ                       TVP 1               TVP 2       POLSAT                                          TVN                     TV 4
                      06:30 Rok w ogrodzie; magazyn         06:50 Na dobry początek; Łzy
MILCZENIE OWIEC               07:00 Agrolinia; magazyn            07:00 Echa tygodnia; /dla niesłyszących/
                                                                       06:00 POPLISTA, odc.57
                                                                       07:00 Twój lekarz, odc.31
                                                                                              05:30 Uwaga! - magazyn
                                                                                              05:50 Telesklep
                                                                                                                    05.50 Strefa P – magazyn muzyczny
                                                                                                                    06.30 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
                      08:00 Wiadomości                07:30 Spróbujmy razem; magazyn dla        07:20 Wystarczy chcieć, odc.264        07:30 Poczuj się świetnie - magazyn     07.00 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
TVP 2 22.40                 08:12 Pogoda                   niepełnosprawnych
              Thriller psy-                                                   07:30 CARTOON, odc.97             08:00 Scooby Doo (17/24) - serial anim.    zyn filmowy
                      08:15 Podróżnik; magazyn turystyczny      08:00 M jak miłość; odc.248; serial TVP      08:00 Hugo Familijny, odc.90         08:25 Automaniak 292 - program mo-     07.30 „VIP” wydarzenia i plotki
              chologiczny,                          08:50 Zaklinaczka dzieci; odc.4/15; (The
              118 min,     08:35 program dla młodych widzów                                 08:30 Auto Świat, odc.16; magazyn        toryzacyjny                08.00 „Modna Moda” - magazyn
                      09:05 Ziarno; program redakcji katolickiej    Baby Whisperer); 2003 serial dok. prod.      motoryzacyjny                08:55 Tele Gra - interaktywny teleturniej  08.30 V Max – magazyn motoryzacyjny
              USA 1990;                             angielskiej; reż: Lorraine O’Keeffe
              Reżyseria:     dla dzieci i rodziców                                     09:00 DURACELL: Eksploracje, odc.5       na żywo                  09.00 „Dirty Dancing” (4) – serial USA
              Jo n a t h a n  09:30 Walt Disney przedstawia; Aladdin;    09:15 Ojczyzna-polszczyzna; program         „Exploration”                09:55 Pascal: poprostu gotuj - program    1988-1989, reż. Gabrielle Beaumont,
              Demme;       odc.73 serial animowany prod. USA       prof. Jana Miodka                                        rozrywkowy                 Tony Bill, wyk. Patrick Cassidy, Melora
                                              09:30 Piękniejsza Polska; magazyn         09:30 Program Pana Skowrońskiego, odc.1
              Scenariusz    09:55 Walt Disney przedstawia; Veritas;                             10:30 Samo życie, odc.411/412/413/414;    10:25 VIVA Polska               Hardin, Constance Marie
              na pod-      odc.4 Imię Boga; serial s-f prod. USA    09:55 Oceaniczne oazy; odc.3; serial dok.                            11:35 Na wspólnej - serial obyczajowy    09.30 „Transformery” (45,46) – serial
                                               prod. angielskiej                 serial obycz.
              stawie      10:40 pr.edukacyjny                                                              12:55 Wyprawa Robinson-Omnibus        animowany dla dzieci, USA 2002, reż
                                              10:30 Kręcioła; magazyn dla młodzieży       13:30 Alfabet kulinarny Kurta Schellera,
              powieści     11:00 Dr Quinn; odc.4; serial prod. USA;                              odc.1                     - program rozrywkowy            Hidelrito Veda
              Th o m a s a    wyk: Jane Seymour, Joe Lando         11:25 Globert przedstawia niezwykły                               14:50 Najsztub pyta - talk show       10.30 Strefa P – magazyn muzyczny
                                               świat natury; odc.4/22; cykl dok. prod.     14:00 Pensjonat pod Różą 2, odc.23
              Harrisa:     11:45 Kuchnia z Okrasą; magazyn kuli-                               Polska; serial obyczajowy          15:20 Mamy Cię - program rozrywko-     11.15 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
              Ted Tally;     narny                     niemiecko - angielskiej                                     wy                    12.00 „VIP” wydarzenia i plotki
              Występują:    12:05 Miliard w rozumie; teleturniej      11:50 Dom; odc.20-ost. Powrót z dalekiej     15:00 Mopman; program autorski
                                                                        Roberta Leszczyńskiego           16:35 Siłacze - program rozrywkowy     12.30 V Max – magazyn motoryzacyjny
              Jodie Foster,  13:00 Wiadomości                 podróży; serial TVP; reż: Jan Łomnicki                            18:00 Pascal: po prostu gotuj - program
                                                                       15:45 Informacje                                     13.00 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”)
              Anthony     13:10 Zwierzęta świata; Walka o plażę;     13:30 30 ton! - lista, lista - lista przebojów;                          rozrywkowy                 (32) – serial kryminalny, USA
 Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine,      cz.1/2; film dok. prod. niem.         magazyn muzyczny [stereo]            16:00 Pogoda
                                                                                              18:30 Maraton uśmiechu - program      14.00 siatkówka
 Anthony Heald, Lawrence A. Bonney,     13:50 Przygody młodego Indiany Jones’a;    14:00 Familiada; teleturniej           16:05 Spryciarz z ulicy Osbourne        rozrywkowy
 Lawrence T. Wrentz i inni                                 14:30 Złotopolscy; odc.609 Mieszkanie        „Wiz Kid of Osbourne Street”; USA, 1999;                        16.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (49)
                       serial prod. USA                                                               19:00 Fakty                  – serial dramatyczno-sensacyjny, USA
                                               - obiekt policyjny; telenowela TVP        r. John Connor; w. Connaughton Lisa,
Film Jonathana Demme’a to          15:25 Między nami; talk show Agnieszki
                                                                        Finn Tony, Hock Randy, .Macks Robert    19:25 Sport                  1999, reż. Joss Whedon, wyk. David
                       Rosłoniak                  15:00 VI Mazurska Noc Kabaretowa; „K                              19:35 Pogoda                 Boreanaz, Charisma Carpenter, Glenn
trzecie dzieło w historii kina, które    15:55 Moda na sukces; serial prod.USA      jak KABARET” odc.2004               D; komediodramat obyczajowy.
                                                                       17:30 Foto Models Poland 2004         19:40 Uwaga! - magazyn            Quinn
uhonorowano „Oscarowym po-         16:20 publicystyka               15:55 Szpital na peryferiach po dwudzie-                            20:00 Kryminalni (3/13) - serial krymi-   17.00 „Cień anioła” („Dark Angel”) (14)
                                               stu latach; odc.4/13; 2003 serial obycz.    18:30 Informacje
kerem”, czyli nagrodami Akademii      16:50 Sportowy Express
                                               prod. czeskiej; reż: Hynek Bocan        18:50 Sport                   nalny, Polska                – serial sensacyjno-fantastyczny, USA
w pięciu najważniejszych kate-       17:00 Teleexpress                                                               21:05 Ciao Darwin - program rozrywko-     2000, reż. Sarah Pia Anderson, Duane
                      17:15 Powstańcy; cykl o Powstaniu       17:00 Święta wojna; serial TVP          18:55 Pogoda                  wy                     Clark, wyk. Jessica Alba, Michael
goriach: najlepszy film, reżyseria,      Warszawskim                 17:30 Tygodnik Moralnego Niepokoju        19:00 KABARETON, odc.5            22:05 Książę w Nowym Jorku (Coming      Weatherly, Jamie Bell, Valarie Rae
scenariusz, aktorka i aktor. Do tej     17:25 Plebania; odc.451; serial TVP      18:00 PROGRAM LOKALNY               20:00 Całkiem nowe lata miodowe, odc.5;     to America) - komedia, USA 1988,      Miller
                      17:55 Pod Jedynką; program rozrywkowy     18:30 Linia specjalna; Krzysztof Janik;       serial komediowy               reżyseria: John Landis, obsada: Eddie   18.00 „Joker” – „SPRAWOZDAWCY
pory podobną pulę zgarnęły tylko                               program publicystyczny Barbary         20:30 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.3                            SPORTOWI, Goście: Mateusz Borek,
                      18:30 Sąsiedzi; serial komediowy TVP                                                       Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones,
„Ich noce” Franka Capry w 1934 r.      19:00 Wieczorynka                Czajkowskiej                  21:30 Studio Lotto               John Amos, Samuel L. Jackson        Przemysław Babiarz, Włodzimierz
oraz „Lot nad kukułczym gniazdem”      19:30 Wiadomości                19:00 „Pamiętajmy o Osieckiej...” - koncert    22:10 Świat według Kiepskich, odc.174;                           Szaranowicz - program rozrywkowy
                                               galowy konkursu piosenek A.Osieckiej;       serial komediowy                                    19.00 „Mister Johnson” („Mister
Miloça Formana w 1975 r. „Milczenie     19:53 Sport                   /stereo/; reż: Jerzy Satanowski
                      19:59 Pogoda                                           22:40 Bar VIP - Gorące krzesła / Wyniki,                          Johnson”) - USA 1990, reż. Bruce
owiec” jest ekranowym popisem                               20:10 Kabaretowa Scena Dwójki; 10 lat        odc.3                                           Beresford; wyk. Maynard Eziashi,
                      20:10 Hit na sobotę; Show; 2003 ko-       Grupy Rafała Kmity /1/; (stereo)
dwóch aktorskich indywidualności:       media sensacyjna prod. polskiej (124’)                             23:00 Pierwotny instynkt; „Primal Force”;                          Pierce Brosnan, Edward Woodward,
                                              21:05 Prokop i panny; talk show           USA, 1999; r. Nelson McCormick, Ron                            Beatie Edney
Jodie Foster w roli agentki FBI Clarice    reż: Maciej Ślesicki; wyk: Cezary Pazura,
                       Joanna Pietrzak, Dorota Segda        21:50 Słowo na niedzielę              Perlman; w. Guillermo Rios, Kimberlee                          21.00 Dziennik
Starling iAnthony’ego Hopkinsa jako     22:25 Sopot 2004 na bis; To co w życiu     22:00 Panorama                   Peterson, Mark Kiely, Ron Perlman,                           21.10 „Drogówka” - magazyn policyjny
                                              22:20 Sport-telegram                Roxana Zal;     sensacyjny, sci-fi.                         21.40 „Czarna wdowa” („Black Widow”)
diabolicznego przestępcy Hannibala      ważne-recital Krzysztofa Krawczyka;
                                              22:28 Pogoda
                      23:25 Męska rzecz...; Powrót Godzilli;                               Garść cudem uratowanych z katastrofy                           - USA 1987, reż. Bob Rafelson; wyk. Debra
Lectera. Clarice Sterling, jeszcze na-    Godzilla 2000; film fab.prod.japońskiej   22:35 Radio Powstańcze „Błyskawica”;        samolotu trafia na samotną wysepkę                            Winger,Theresa Russell, Sami Frey, Dennis
wet nie agentka FBI,a dopiero zdolna     reż: Takao Okawara               odc.63 - 2 października 1944; program       na Pacyfiku, gdzie żyją i rządzą zmu-                           Hopper, Nicol Williamson
                      01:10 Po tamtej stronie; odc. 4 Zastępcza    Andrzeja Trzosa Rastawieckiego          towane małpy.                                      23.50 „Nagi patrol” („Son of the Beach”)
studentka waszyngtońskiej akade-                              22:40 Milczenie owiec; Silence of         01:00 Więzy zła; “Mercy”; USA, 2000;                            (34) – serial komediowy, USA
                       matka; serial prod. USA
mii, zostaje włączona do śledztwa      01:50 Kino nocnych marków; Hazardzista      the Lambs; 1991 thriller prod. USA;        r. Damian Harris; w. Ellen Barkin, Karen                        01.20 „Strażacy” - serial o pracy Straży
w sprawie psychopatycznego          - gra o najwyższą stawkę; cz.1/2; 1994     reż: Jonathan Demme; wyk: Jodie          Young, Peta Wilson, Sands Julian, Stephen                         Pożarnej
                       western prod. USA (87’) reż: Jack Bender;   Foster,Anthony Hopkins,Scott Glenn        Baldwin, Wendy Crewson Thriller.                            01.45 „Komenda” - serial dokumentalny
mordercy kobiet, Buffalo Billa, ob-                            00:40 Nakręcona Noc; program muzycz-       03:15 REEBOK HIP HOP; program mu-
                       wyk: Kennty Rogers, Scott Paulin, Brett,                                                                         02.10 Strefa P – magazyn muzyczny
dzierającego ze skóry swe kolejne       Mariska Hargitay                no-rozrywkowy                   zyczny                                         02.50 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
ofiary...                  03:20 Zakończenie programu           02:05 Zakończenie programu            05:00 Pożegnanie                                     03.15 Zakończenie programu
                                                                                              00:25 Nic straconego


                                           NIEDZIELA 3 PAŹDZIERNIKA 2004r.                       (Teresy, Gerarda)

   HIT NA DZIŚ                     TVP 1                      TVP 2                     POLSAT                      TVN                     TV 4
                      06:25 Historia naturalna Polski; odc.4;    06:55 Słowo na niedzielę; [dla niesłyszą-
KANAŁ                     cykl dok. prod. polskiej
                      07:00 Transmisja Mszy św. z Sanktuarium
                                               cych]
                                              07:00 Film dla niesłyszących; Matki, żony
                                                                       06:00 Mopman
                                                                       06:40 Benny Hill
                                                                                              06:00 Uwaga! - magazyn
                                                                                              06:20 Telesklep
                                                                                                                    06.10 „Joker” - program rozrywkowy
                                                                                                                    07.00 „Sztukateria” - magazyn kulturalny
                                                                       07:00 Auto Świat; magazyn moto        08:00 Scooby Doo (18/24) - serial anim.   07.30 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
22.40 TVP 1                  Bożego Miłosierdzia w Krakowie-        i kochanki; odc.21/22; serial TVP                               08:25 Druga księga dżungli (Second      zyn filmowy
                       Łagiewnikach                 08:00 M jak miłość; odc.249; serial TVP      07:30 Jesteśmy, odc.89; magazyn religij-
 Dramat wojenny, 92 min, Polska 1956                                                      ny                      Jungle Book: Mowgli & Baloo, The)     08.00 „Modna Moda” - magazyn
 Reżyseria: Andrzej Wajda; Scenariusz    08:00 Tydzień; magazyn             08:45 Smak Europy                                         - film przygodowy, USA 1997        08.30 „VIP” - wydarzenia i plotki
                      08:35 Archiwum Zack’a; Poszukiwanie      09:00 Dzień zWojciechem Kilarem „Pociąg      08:00 BeyBlade, odc.19 USA; serial anim.
 według własnego opowiadania: Jerzy                                                                            08:25 Druga księga dżungli (Second     09.00 V Max – magazyn motoryzacyjny
                       Zack’a; serial prod.kanadyjskiej        do muzyki Kilara”; reportaż           08:30 Pokemon, odc.5; serial anim.
 Stefan Stawiński; Zdjęcia: Jerzy Lipman;                                                                          Jungle Book: Mowgli & Baloo, The)     09.30 „Transformery” („Transformers
                      09:00 Co i jak (TV); serial popularno-     09:30 Smak Europy                 09:00 Hugo, odc.180               - film przygodowy, USA 1997, reży-     Armada”) (47,48) – serial anim. dla
 Muzyka: Jan Krenz; Występują: Tadeusz    naukowy dla dzieci i młodzieży        09:40 Wydarzenia, wydarzenia...          09:30 Poplista, odc.58             seria: Duncan McLachlan, obsada: Bill    dzieci, USA 2002, reż Hidelrito Veda
 Janczar, Teresa Iżewska, Emil Karewicz,  09:30 Cybermysz; program dla młodych      09:55 Animals; magazyn              10:30 Rodzina zastępcza, odc.173        Campbell, Roddy McDowall         10.30 “Dirty Dancing” (5) – serial USA
 Wieńczysław Gliński, Władysław        widzów                    10:25 Rodzinne oglądanie; Prawdziwe         Polska; Serial obyczajowy          10:10 Książę w Nowym Jorku (Coming      1988-1989
 Sheybal, Tadeusz Gwiazdowski,       10:00 Piosenkarnia - program dla dzieci     oblicze delfinów; serial dok. prod. USA     11:30 Świat zaginiony; USA, 1998;        to America) - komedia, USA 1988      11.00 „Largo” („Largo Winch”) (5)
 Stanisław Mikulski i inni         10:10 Songowanie na ekranie; program      11:30 Podróże kulinarne Roberta           r. Bob Keen; w. Bergin Patrick,       12:30 Misja Martyna - program rozryw-     – przygodowy serial akcji, 2001, reż.
                       dla młodych widzów               Makłowicza; magazyn                Heitmeyer Jayne, Nerman David         kowy                    Paolo Barzman, Dennis Berry
Tragiczne dzieje powstania war-       10:40 Gamebox; program poświęcony       12:00 Gwiazdy w południe; Fantomas;         Sensacyjny, sci-fi. Kolejna ekranizacja   13:30 Co za tydzień - magazyn        12.00 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
                       grom komputerowym i konsolowym         Dans Fantomas; 1964       komedia      powieści Arthura Conan Doyle’a.       13:55 Krokodyl Dundee (Crocodile       zyn filmowy
szawskiego domagały się nie tylko                                                       Córka wybitnego paleontologa, Geore
                      11:10 Siódme niebo; Porażki; serial USA     prod. francusko - włoskiej; reż: Andre                             Dundee) - komedia, Australia 1986,    12.30 „Joker”
opartego na faktach surowego        11:55 Między ziemią a niebem; magazyn      Hunebelle; wyk: Jean Marias, Louis de       Challengera (Bergin) organizuje wy-      reżyseria: Peter Faiman, obsada: Paul   13.30 „Modna Moda” - magazyn
rozrachunku historycznego, ale        (w tym o godz. 12.00 „Anioł Pański”)      Funes, Mylene Demongeot              prawę w niedostępne góry Mongolii       Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon,   14.00 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”)
                      13:00 Wiadomości                13:45 Smak Europy                  chcąc dowieść, że odkryty przez ojca     David Gulpilil, Ritchie Singer, Maggie   (33) – serial kryminalny, USA 1984, reż.
także ich odzwierciedlenia i oceny                             14:00 Familiada; teleturniej            świat żywych dinozaurów istnieje       Blinco                   Thomas Carter, wyk. Don Johnson, Philip
                      13:10 Summa zdarzeń według Jacka
w sztuce. Taką artystyczną próbę       Żakowskiego                 14:30 Złotopolscy; odc.610; telenowela       naprawdę. Za zgodą rodziców         15:55 Maraton uśmiechu - program       Michael Thomas
podjęli Wajda i Stawiński, ale ich     13:40 Od przedszkola do Opola; Kasia       TVP [stereo]                  13:30 Film o piratach; Australia, 1982;     rozrywkowy                15.00 SIATKÓWKA
                       Klich                    15:00 Szansa na sukces; Justyna           r. Ken Annakin; w. Kristy McNichol,     16:25 Usterka - serial fab.-dok.      17.00 „Małe Kobry: operacja dalma-
„Kanał” przyjęto w kraju dość                                Steczkowska; program rozrywkowy          Christopher Atkins, Ted Hamilton,                             tyńczyk” - USA 1997, reż. Paulette
                      14:15 Zaginiony świat; odc.4 Uwierz w                                                     16:55 Ciao Darwin - program rozrywko-
chłodno: zamiast pomnika tragicz-       duchy; serial prod. angielskiej       16:00 Na dobre i na złe; odc.187 Rodzinne      Maggie Kirkpatrick              wy                     Victor-Lifton; wyk. Jay Erwin, Stephen
nej chwały obaj pokazali bowiem       15:05 Paraolimpiada Ateny 2004 - repor-     uzależnienie; serial prod. TVP [stereo]     15:30 Podaruj    dzieciom   słońce   17:55 Kryminalni (3/13) - serial krymi-    Wayne Erkridge, Kathren Laurents, Aldo
                       taż                     16:55 Święta wojna; serial TVP           „Fundacja Polsat”               nalny, Polska                Menjivar
koszmar klęski i rozbitych psychicznie                                                    15:45 Informacje                                     19.00 „Pogoń za milionami” („Fool
                      15:30 BBC w Jedynce; Mistrzowie wśród     17:30 Rodzinne oglądanie; Dzika                                 19:00 Fakty
bojowników, których bohaterstwo        zwierząt; odc.2/3; film dok. prod. angiel-   przyszłość; odc.4/13 serial dok. prod.     16:00 Pogoda                 19:25 Sport                  and His Money”) - USA 1994,
okazało się daremne. Taka własna       skiej; reż: Martin Hughes-Games, Michael    angielskiej                   16:05 KABARETON, odc.5                                   reż. Daniel Adams; wyk. Jonathan Penner,
                                                                                              19:35 Pogoda                 Gerald Orange, Sandra Bullock: komedia
                       Gunton                    18:00 PROGRAM LOKALNY               17:00 Całkiem nowe lata miodowe, odc.5    19:40 Uwaga! - magazyn
ocena najnowszej historii, próba                              18:30 7 dni świat; program publicystyczny                                                   obyczajowa.
                      16:25 Pegaz; magazyn kulturalny                                  Polska; serial komediowy          20:00 Mamy Cię - program rozrywkowy      Chciwy pracownik reklamy w pogoni za
osądu i demitologizacji powstania,     16:50 Sportowy Express             19:00 Nagroda Literacka NIKE 2004         17:30 Strażnik Teksasu, odc.10; USA; serial  21:20 Najsztub pyta - talk show        łatwymi pieniędzmi wynajduje nową re-
wyprzedzała ówczesną literaturę       17:00 Teleexpress                - uroczystość galowa               sensacyjny                                        ligię, której główną zasadą jest egoizm
i analizy historyków, stanowiła       17:20 DTV J. Fedorowicza            20:05 Europa da się lubić...; Europa na      18:30 Informacje                                      podniesiony do rangi cnoty.
                      17:30 Lokatorzy; serial komediowy TVP      studiach; talk show [stereo]
zamach na uświęcone wartości.                                                        18:50 Sport                                        21.00 Dziennik
                      18:00 Kochamy polskie komedie; tele-      21:05 Tajne akcje C.I.A.; odc.4/22; serial                                                 21.10 „Nagi patrol” („Son of the Beach”)
                                                                       18:55 Pogoda
Dopiero przyznanie „Kanałowi”         turniej                    sens. prod. USA [za zgodą rodziców]                                                     (35) – serial komediowy, USA
                                              22:00 Panorama                  19:00 Rodzina zastępcza, odc.174; serial
w 1957 r. Nagrody Specjalnej Jury na    18:30 Magia Davida Copperfielda                                  obyczajowy                                       21.40 „Drogówka” - magazyn policyjny
                      19:00 Wieczorynka; Gumisie           22:20 Sport-telegram                                                            22.10 „Chłód serca” („Cold Around the
festiwalu w Cannes sprawiło, że kra-                            22:28 Pogoda                   20:00 Pensjonat pod Różą 2, odc.24
                      19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda                                  Polska; serial obyczajowy                                 Heart”) - USA 1997, reż. John Ridley; wyk.
jowa krytyka w pełni doceniła dzieło    20:10 Stacyjka; odc.4 Wizja; serial kom.    22:35 Radio Powstańcze „Błyskawica”;                                                     David Caruso, Kelly Lynch, Stacey Dash,
                                               odc.64 - 3 października 1944          21:00 Fala zbrodni, odc.19; serial sens.
Wajdy i przyznała, że autorzy filmu     21:15 RetroTEYada; program rozrywkowy                                                                            Chris Noth
                                              22:40 Dzień z Wojciechem Kilarem-         21:30 Studio Lotto                           Fot. TVN/W&G   00.05 „Spotkanie w Szanghaju” („Luan
mówią jednak prawdę, choć jest to      21:55 Uczta kinomana; Kanał; 1956        Wojciech Kilar „Missa pro pace”         22:00 Kuba Wojewódzki 5, odc.4; talk                            shi er nu aka Shanghai, Shanghai”) -
                       dramat wojenny prod. polskiej; reż:                                                     21:55 Pod napięciem - talk show
prawda wycinkowa, odnosząca się        Andrzej Wajda; wyk: Teresa Iżewska,
                                               w Katedrze we Lwowie; koncert;          show Za zgodą rodziców           22:25 Superwizjer - magazyn          Hongkong 1990, reż. Teddy Robin Kwan;
                                               wyk: Izabella Kłosińska - sopran, Anna     23:00 Nasze dzieci 2, odc.5; program pod                          wyk. Biao Yuen,Anita Mui, Sammo Hung
do schyłkowej fazy operacji. „Kanał”     Tadeusz Janczar, Wieńczysław Gliński.     Lubańska - alt, Piotr Kusiewicz - tenor,                           22:55 Nie do wiary
                      23:30 Uczta kinomana; Diva; Diva;                                 patronatem Fundacji Polsat         23:25 Bitwa o Anglię - serial fabularno-   Kam-Bo, George Lam
nie jest filmem antybohaterskim,                               Romuald Tesarowicz - bas, NOSPR         00:00 Magazyn sportowy                                  01.50 „Komenda” - serial dokumentalny
                       1982 film fab.prod.francuskiej; reż:      w Katowicach, Chór PR w Krakowie,                               dokumentalny
a jedynie antykoturnowym. Opisuje       Jean-Jacques Beineix; wyk: Frederic                              02:00 Aquaz Music Zone; internetowy      23:55 Granice - serial fabularno-doku-   02.15 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
                                               Kazimierz Kord - dyrygent                                                          zyn filmowy
bohaterów takich, jakich ukształto-      Andrei,Wilhelmina Wiggins Fernandez     23:55 Wieczór artystyczny              program muzyczny               mentalny
                      01:30 Zakończenie programu                                    05:00 Pożegnanie               00:25 Nic straconego            02.40 „VIP” wydarzenia i plotki
wała ich historia...                                    00:55 Zakończenie programu                                                         03.05 Zakończenie programu
24 września - 7 października 2004                                                                       Życie Nasielska            7
Przychodzi kontroler do domu...
                                                                                        a w ofercie filmowej są jedynie same
                                                                                        starocie „odgrzewane” średnio dwa
                                                                                        razy w roku. Podobnie jest z nudnymi
Strachy na lachy?             30 - krotność miesięcznej opłaty abo-    prywatnych mieszkań ludzie mogą,     w samochodach również podlegają       programami publicystycznymi i zupeł-
                                                                                        nym brakiem pomysłu na prezentację
O   d kilku tygodni słychać       namentowej, czyli 462 zł w wypadku      ale nie muszą ich wpuszczać. Warto    rejestracji. Będzie to nieco kłopotliwe
                      braku opłaty za telewizor i 148,50 zł    wiedzieć, że kontrole mogą być prze-   dla taksówkarzy, bo powinni zareje-     polskiej kultury. Z pewnością na popra-
    o krążących po całym
                      za każde „nielegalne” radio. Łącznie     prowadzane od 8.00 do 20.00.       strować odbiorniki radiowe w swoich     wę kiepskiej kondycji publicznych me-
kraju kontrolerach Poczty Pol-                                                                         diów wpłynąłby zastrzyk finansowy z
                      można więc otrzymać 610, 50 zł        Zaś jak czytamy w zarządzeniu Dyrek-   autach, jeśli prowadzą działalność
skiej, którzy mają za zadanie                                                                         abonamentu. Czy to jednak wystarczy?
                      kary! Tymczasem miesięczna opłata      tora Poczty Polskiej - „Kontroler przed  gospodarczą.
rozliczyć nas z „podatku” na        RTV to 15,40 zł.                                                          Może po prostu trzeba byłoby mieć ja-
                                            wejściem do lokalu abonenta, powinien   Na razie jednak pocztowcy nie za-
rzecz publicznych mediów,                                                                           kiś pomysł albo wymienić ekipę ...
                      Na jakiej podstawie i kto może prze-     przedstawić cel swojej wizyty, okazać   mierzają sprawdzać aut. Póki co spać
czyli opłaty abonamentowej                                                                           Nagle, stawiając na uczciwość, postano-
                      prowadzać kontrole? Do prowadzenia      upoważnienie i legitymację służbową,   spokojnie mogą też wszyscy, którzy
za korzystanie ze sprzętu rtv.       kontroli wykonywania obowiązku re-      a także na żądanie kontrolowanego,    korzystają z kart telewizyjnych czy     wiono postraszyć najbiedniejszych ludzi
Kontrolerzy „ostro” wzięli się do pracy.  jestracji odbiorników RTV uprawnio-     dodatkowo okazać dowód osobisty.     też słuchają radia przez internet lub    karami pieniężnymi, w czasach, gdy co-
Odwiedzają zarówno firmy, jak i miesz-   na jest Poczta Polska, na podstawie     Jeżeli pomimo okazania upoważnie-     komórkę. Oczywiście do czasu         dziennie docierają do nas informacje o
kania prywatne bardzo często mając     Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku      nia do prowadzenia kontroli wykona-    kiedy to przepisy niemłodej już w      tym jak to ludzie zaufania publicznego
z tego powodu wymierne efekty w      o Radiofonii i Telewizji (Dz. U. z 2001   nia obowiązku rejestracji odbiorników   końcu ustawy zostaną ponownie        unikają odpowiedzialności za defrauda-
postaci nakładanych kar. I nic dziwne-   r., Nr 101, poz. 1114, z późn. zm.) oraz   oraz legitymacji (dowodu osobistego),   zinterpretowane lub zmienione.        cję potężnych pieniędzy. Polska to jed-
go przez lata bowiem nikt nie rozliczał  rozporządzenia Ministra Łączności      kontroler nie zostanie wpuszczony do   Czy mediom pomogą pieniądze? Pa-       nak dziwny kraj i chyba nawet poprawa
nas z obowiązku płacenia abonamen-     z dnia 16 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr      lokalu, to odstępuje on od kontroli    nuje powszechna opinia, że telewizja     skuteczności ściągania abonamentu rtv
tu, wiele osób więc o nim zapomniało.   70, poz. 339 z późn. Zm). Nato-       i sporządza stosowny protokół z okre-   publiczna emituje zbyt dużo reklam,     tego nie zmieni.
Inna rzecz, że i publiczne media zyska-  miast szczegółowy zakres kontroli      śleniem przyczyny uniemożliwiającej                                            MK
ły przez ten czas niemałą konkurencję   oraz obowiązków kontrolera został      wykonanie kontroli.”
tracąc przy okazji na atrakcyjności.
Bezdyskusyjne jest chyba to, że nie-
wielką część czasu, który spędzamy
                      określony w zarządzeniu wydanym
                      przez Dyrektora Generalnego Pocz-
                      ty Polskiej. Takich kontroli dokony-
                                            Dlatego właśnie niektórzy, co bar-
                                            dziej pomysłowi pocztowcy stosują     Abonament RTV
                                                                 to też podatek
                                            oryginalne metody, żeby dostać się
przed telewizorem przeznaczamy       wać mogą upoważnieni pracownicy       do wnętrza mieszkania i sprawdzić
na oglądanie programów w TVP Jed- .    Rejonowych Urzędów Poczty na         czy znajdują się w nim odbiorniki rtv
nak zmierzyć to niezwykle trudno,     podstawie pisemnych upoważnień,       i czy potencjalny telewidz ma także    Sprawa nielubianego przez większość     Odpowiedź na pytanie naszego
a skoro pieniądze można od oby-      wydawanych przez Dyrektorów         opłacony abonament. Mieszkańcy      z nas abonamentu radiowo-telewizyj-     czytelnika wydawała się oczywista,
wateli uzyskać i to jeszcze w ramach    RUP.                     bloków, w którym jest domofon       nego trafiła do Trybunału Konstytu-     – dlaczego ma płacić za coś, czego
obowiązującego prawa postanowiono     Pocztowcom najłatwiej sprawdzić       powinni uważać na ankieterów, czy     cyjnego.                   nie ma. Okazało się jednak, że myśli
wysłać w teren ludzi, którzy mają za    ogólnodostępne firmy i zakłady        handlowców różnej maści.                                nasze nie są myślami urzędników.
                                                                 Ustawę o radiofonii i telewizji za-
zadanie tropić „nieuczciwych” oby-     usługowe, ponieważ ich pracownicy                                                  Wszelkie wątpliwości, a właściwie
                                            Abonament rtv choć obowiązkowy      skarżył rzecznik praw obywatelskich,
wateli. Najwyraźniej poskutkowało, bo   od lat przyzwyczaili się do korzystania                                               nadzieje czytelnika, dotyczące tej
                                            nie podlega egzekucji komorniczej,    który ma zastrzeżenia co do tego,
w niektórych częściach kraju nawet     z odbiorników radiowych czy telewi-                                                 sprawy rozwiała Krajowa Rada Ra-
                                            więc poczta musiałaby dochodzić      że wysokość abonamentu ustala,
po kilkaset osób dziennie rejestruje    zyjnych, które przynieśli z domu.                                                  diofonii i Telewizji. Otóż, zdaniem
                                            swoich praw sądownie. Warto też      w specjalnym rozporządzeniu, Kra-
odbiorniki. Nie ma się co dziwić, skoro                                                                    Rady, „wszystkie osoby posiadające
                      Kontrolerzy wiedzą, że o ile do firm,    wiedzieć, że długi abonamentowe      jowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jak
dla tych, którzy migają się od płacenia                                                                    odbiornik radiofoniczny lub tele-
                      czy instytucji publicznych wejdą       są anulowane po trzech latach.      twierdzi rzecznik, byłoby zgodne
abonamentu, kary ustalono srogie:                                                                       wizyjny w stanie umożliwiającym
                      bez większego problemu, o tyle do      Okazuje się, że odbiorniki radiowe    z konstytucją, gdyby wszelkie daniny
                                                                 publiczne i podatki były ustalane      natychmiastowy odbiór programu,


Dopłaty bezpośrednie                                                       ustawą. Z takim stwierdzeniem zgodził    zobowiązane są do wnoszenia opłat
                                                                 się Trybunał. Uznał, że konieczna jest    abonamentowych”.
                                                                 ustawa, która będzie określać przy-     Najbardziej bulwersujące jest chyba to,
Pierwsze pieniądze już rolników,                                                 najmniej górną granicę abonamentu.      że „na wysokość opłat nie ma wpły-
w październiku?    powinny                                                                         wu jakie i ile programów odbiera się
                                                                 Mimo to, zakwestionowany przepis
                      wpłynąć                                                               za pomocą odbiorników, ani też, czy
Za niespełna miesiąc polscy rolnicy                                                będzie obowiązywał jeszcze przez
                      p i e r w s ze                                                           korzysta się z telewizji satelitarnej lub
powinni otrzymać dopłaty bez-                                                   rok. W tym czasie Sejm ma uchwalić
                      pieniądze.                                                             kablowej czy platformy cyfrowej”.
pośrednie. Ministerstwo rolnictwa                                                 nowe prawo. Rzecznik praw obywatel-
                      Warto pod-                                                             Czy nam się podoba, czy nie, to i tak
poinformowało, że pierwsze unijne                                                 skich skarżył również zapis w ustawie
                      kreślić słowo                                                            musimy płacić. Stanowisko KRRiT
pieniądze mogą trafić na ich konta                                                o KRRiT mówiący, że abonament pła-
                      powinny                                                               w tej sprawie jest jednoznaczne:
bankowe już 15 października tego                                                 ci się za samo posiadanie odbiornika, a
                      – bo zależy                                                             W przypadku korzystania z oferty
roku – a nie, jak wcześniej zapowia-                                               nie za oglądanie programów telewizji
                      to od tego,                                                             platformy cyfrowej wnosi się dwie
dano, w grudniu. Wszystko zależy                                                 publicznej albo samo tylko słuchanie
                      czy rolni-                                                             opłaty:
od władz Unii Europejskiej, które nie                                               audycji Polskiego Radia. W tym wy-
                      cy podali                                                              - wynikającą z ustawy o radiofonii
podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie.                                              padku Trybunał nie zakwestionował
                      prawidłowy                                                             i telewizji obowiązkową opłatę abo-
Jednak wszystko wskazuje na to, że                                                zasady płacenia na publiczną telewizję
                      i aktualny                                                             namentową,
Komisja Europejska najprawdopo-                                                  i radio. Zdaniem Trybunału, pieniądze
                      nu m e r                                                              - wynikającą z umowy cywilno-
dobniej wyrazi zgodę. Strona polska                           Rolnictwa – w wypadku mieszkańców     z abonamentu pozwalają im wypeł-
                      rachunku. Okazuje się bowiem, że                                                  prawnej opłatę na rzecz operatora
wysłała już oficjalną prośbę do Bruk-                          gminy Nasielsk jest to Pomiechówek    niać swoją „misję społeczną”.
                      wielu rolników we „wniosku o wpis                                                  platformy cyfrowej.
seli o przyspieszenie wypłat.                              – i jak najszybciej naprawić błąd. Jest  Tak więc prawie wszystko jest
                      do ewidencji producentów” podawa-                                                  Operator platformy cyfrowej jest
Na każdy hektar użytków rolnych                             to zwykła i bardzo prosta formalność.   w porządku. Jeśli mamy telewizor albo
                      ło stary, 22-cyfrowy numer rachunku                                                 samodzielnym podmiotem gospo-
rolnicy otrzymają kilkaset złotych                           Wystarczy jedynie wypełnić jeszcze    radio – musimy płacić. Czy rzeczywi-
                      bankowego. Od kilku miesięcy obo-                                                  darczym i za swoje usługi – zgodnie
– kwota zależy od rodzaju uprawy                            raz wniosek o wpis do ewidencji pro-   ście musimy? Wątpliwości mają nasi
                      wiązują już nowe, 26-cyfrowe numery                                                 z prawem – pobiera opłaty. Opłata na
i położenia gruntów rolnych. Łączna                           ducentów rolnych podając przy tym     czytelnicy, którzy korzystają tylko z
                      – zgodne z obecnie obowiązującym                            jednej, satelitarnej anteny. Już o tym    rzecz platformy jest opłatą za świad-
suma dopłat wyniesie około ośmiu                            właściwy numer rachunku bankowego
                      standardem Narodowego Banku                              pisaliśmy w czerwcu tego roku. W       czoną usługę dostarczania sygnału.
miliardów złotych. Ponad połowę                             i w rubryce „cel zgłoszenia” zakreślić
                      Polskiego. Informacje o „numero-                            tym miejscu wypada przypomnieć        Jej wysokość jest określona w umo-
tej kwoty będą stanowić pieniądze                            krzyżykiem okienko oznaczone nu-
                      wym” zamieszaniu potwierdzili nam                           obszerne fragmenty artykułu, pt.       wie zawartej pomiędzy abonentem,
z unijnej kasy, reszta będzie pocho-                          merem 3 – korekta danych. I to już
                      pracownicy Agencji Restrukturyzacji                          „Jedna antena, dwie opłaty”, który      a operatorem. Korzystanie z usług
dzić z polskiego budżetu.                                wszystko. Ci, którzy nie wiedzieli, że
                      i Modernizacji Rolnictwa.                               opublikowaliśmy w Życiu Nasielska.      operatorów platform cyfrowych
                                            wpisali niewłaściwy numer rachunku,    Zwrócił się do nas wtedy zdenerwo-
Wnioski o płatności powierzchniowe     W dniu składania wniosku nie wszyscy     na pewno już się dowiedzieli – Biura                          odbywa się na podstawie umowy
złożyło ponad jeden milion czterysta    rolnicy o tym wiedzieli. W całej tej spra-                       wany czytelnik z pytaniem, czy musi
                                            Powiatowe ARiMR wysyłają „wezwa-                            cywilnoprawnej zawieranej pomię-
tysięcy rolników. Dopłatami będzie                                                uiszczać opłatę abonamentową rtv, je-
                      wie, częściowo winę ponoszą niektóre     nia” do poprawienia wniosków. Warto                          dzy operatorem, a abonentem i
                                                                 śli jest użytkownikiem anteny Cyfra+.
więc objętych blisko 95% ziemi rol-    banki, które zbyt późno rozpoczęły      skorygować dane, bo, jak napisano w                          tylko taka umowa może określić
                                                                 Pytanie było zasadne, ponieważ płacił
nej. Jest to bardzo dobry wynik, któ-   procedury wymiany numerów albo        pouczeniu do wezwania, - „nie usu-    już abonament - około 100 złotych      wysokość opłat, tryb ich wnoszenia
rego nie osiągnął do tej pory żaden    natychmiast nie informowały o zmia-     nięcie niezgodności w danych doty-    miesięcznie - operatorowi platformy     oraz ewentualne ulgi.
kraj wstępujący do Wspólnoty.       nach swoich klientów. Trudno, stało się.   czących nazwy posiadacza i numeru     cyfrowej. Dodał, że nie miał i oczywi-    Jednym słowem - „nie chcę, ale
                      Rolnicy muszą teraz jak najszybciej     rachunku bankowego, uniemożliwi      ście nie korzystał z anteny naziemnej.    muszę”.
Jak najszybciej zmień numer        pokazać się w Biurze Powiatowym                            Jak twierdził, zamówił antenę satelitarną            Dariusz Panasiuk
                                            przekazanie naliczonych płatności”.
W październiku, na konta bankowe      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji                        głównie ze względu na kanały filmowe
                                                             AW
                                                                 i muzyczne.
8    Życie Nasielska                                                          24 września - 7 października 2004


Bohaterowie 1939 roku
„Byliście gotowi na wszyst-
ko dla dobra naszej Oj-
czyzny. Trzeba było wziąć
broń do ręki i walczyć – za
to Wam teraz dziękujemy”.
Tymi słowami Bernard D.
Mucha, Burmistrz Nasiel-
ska rozpoczął spotkanie
z kombatantami w 65 rocz-
nicę wybuchu drugiej woj-
ny światowej. Uroczystość
odbyła się 9 września tego
roku w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku. Bohaterom
1939 roku wręczone zo-
stały Listy z podziękowa-
niami przyznane przez
Zarząd Okręgowy Związku
Kombatantów RP I Byłych
Więźniów Politycznych
oraz Burmistrza Nasiel-
ska.
Podczas spotkania Czesław Krzycz-
kowski, Prezes nasielskiego koła
ZKRPiBWP powiedział – „Broniliśmy
wtedy Ojczyzny i dzięki temu teraz
żyjemy w wolnej Polsce”.
Obrona kraju nie była łatwa. Prezes
przypomniał bowiem dwie daty:
1 września 1939 roku – agresja
niemiecka, 17 września 1939 roku
– agresja sowiecka, „nóż w plecy”.                                                                               fot. M. Stamirowski

Minutą ciszy uczczono pamięć      zapomnieć. To nie my napadliśmy     skierowanym do kombatantów          naśladowania przez kolejne pokolenia  Mucha, Burmistrz Nasielska – „Z okazji
poległych.               na hitlerowskie Niemcy. To Hitler    i wręczonym każdemu uczestni-         Polaków. Życzę dalszych sukcesów    przypadającej 65. rocznicy wybuchu
                    przez wiele lat planował napadnięcie   kowi spotkania czytamy: „Z okazji       w krzewieniu patriotycznych, kom-   II wojny światowej pragnę złożyć Panu
W uroczystości wziął udział Wacław
                    Polski i innych krajów europejskich.   65 rocznicy wybuchu II wojny         batanckich wartości oraz dobrego    wyrazy uznania za udział w walkach
Szewczyk, pułkownik w stanie spo-
                    Historia ta musi być przekazywana    światowej składam Panu serdeczne       zdrowia i wszelkiej pomyślności    w obronie Ojczyzny. Jednocześnie
czynku, Prezes Zarządu Okręgo-
                    młodzieży”.               gratulacje Jubileuszowe, a także wy-     w życiu osobistym i rodzinnym”.    życzę wiele satysfakcji z dotych-
wego ZKRPiBWP w Ciechanowie.
                                         razy uznania za wieloletnią, owocną                         czasowej działalności kombatanckiej
Powiedział m.in.: „Dziś jest 9 wrze-  Pułkownik Wacław Szewczyk zwrócił                           Z podobnym pismem do kombatan-
                                         działalność kombatancką. Jestem
śnia, wtedy dziewiąty dzień wojny.   się do Burmistrza i zebranych gości                          tów zwrócił się również Bernard D.          ciąg dalszy na str. 9
                                         przekonany, że dotychczasowa dro-
                                                     fot. M. Stamirowski
Większość broniła Reduty Mławskiej.   słowami: „Dopóki żyją Ci, którzy tę   ga życiowa, walka i praca dla Ojczy-
9 września byliście pod Warszawą,    historię tworzyli, dopóki mogą tę    zny oraz kombatancka działalność są
pod Modlinem, bo musieliście się    historię przekazywać młodzieży, to    i będą nadal dla Pana źródłem wielu
wycofać pod naporem dwumiliono-     powinni to czynić nadal. To bardzo    owocnych satysfakcji.
wej armii niemieckiej. W czasie wojny  dobrze, że takie spotkania odbywają
zginęło 6 milionów Polaków, około    się tu, w Nasielsku i w całej Polsce”.  Wysokie zaangażowanie, praco-
30 procent wyniosły straty w ma-                         witość i konsekwencja w realizacji
jątku narodowym. 1 września 1939    W piśmie Prezesa Zarządu Okręgo-     założonych celów pozwoliły Panu
roku – tej daty nigdy nie wolno nam   wego ZKRPiBWP w Ciechanowie,       uzyskać znaczące efekty godne do
                                                                                                fot. M. Stamirowski
24 września - 7 października 2004                                                                    Życie Nasielska            9
Sejm - jest uchwała o reparacjach wojennych
Niemcy muszą zapłacić          sione przez obywateli niemieckich
za zło, które wyrządzili         wskutek przesiedleń i utraty majątku
Polsce i Polakom podczas         po drugiej wojnie światowej”.
II wojny światowej – do
                     Na reakcję polskiego rządu nie
takiego wniosku doszli
                     trzeba było czekać. Sprawą reparacji
posłowie. Prawie jedno-
                     wojennych zajęła się Rada Ministrów.
głośnie przyjęli uchwałę
                     Polski rząd uznaje kwestię roszczeń
„w sprawie praw Polski
                     wojennych w stosunkach polsko-
do niemieckich reparacji
                     niemieckich za raz na zawsze za-
wojennych oraz w sprawie
                     mkniętą – powiedział premier Marek
bezprawnych roszczeń
                     Belka. Rada Ministrów podtrzymała
wobec Polski i obywateli
                     wydane już wcześniej stanowisko
polskich wysuwanych w
                     Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Niemczech”. Kiedy na ta-
                     w sprawie reparacji i odszkodowań
blicy informacyjnej w sali
                     niemieckich dla Polski za straty po-
plenarnej obrad pokaza-
                     niesione w czasie II wojny światowej.
ły się wyniki głosowania
                     Rząd zapowiedział, że powoła zespół,
i było już wiadomo, że
                     który miałby oszacować straty pol-
uchwała przeszła - wszy-
                     skie będące skutkiem II wojny świa-
scy posłowie powstali
                     towej. Minister spraw zagranicznych,
i klaskali. To rzadki widok
                     Włodzimierz Cimoszewicz zapewnił
w naszym Parlamencie.
                     jednak, że prace powołanego zespo-
„Polska nie otrzymała dotychczas     łu nie mają związku z reparacjami,
stosownej kompensaty finansowej     lecz mają tylko zobrazować skutki
i reparacji wojennych za olbrzymie    wojny.
zniszczenia i straty (...) wywołane
przez niemiecką agresję, okupację,    Wszystko wskazuje na to, że rozpo-
ludobójstwo i utratę niepodległości   czyna się kolejna wojna. Po krwawej
przez Polskę; Sejm RP wzywa Rząd     i siejącej zniszczenie wojnie świato-
RP do podjęcia stosownych działań    wej być może jesteśmy świadkami
w tej materii wobec Rządu RFN”      początku nowej – tym razem, na
– między innymi te zdania zna-      szczęście pokojowej – wojny na
                                          Zdjęcie z ksiązki Karola Małcużyńskiego „Szkice warszawskie”; Książka i Wiedza 1955
lazły się w uchwale. Sejm mocno     słowa. Co z tego wyniknie? Jest
podkreślił, że „Polska nie ponosi    jeszcze za wcześnie, żeby odpo-      się odszkodowań od Niemiec.         gospodarczych” występujących w      kraju, zburzone miasta i zakłady
żadnych zobowiązań finansowych      wiedzieć na to pytanie. Dalszego                            naszym kraju. I kto to mówi? - to     przemysłowe, zniszczone rolnictwo,
                                          Przy tej okazji warto zwrócić uwagę     pytanie zadawali sobie niektórzy     rozkradziony majątek, wywiezione
wobec obywateli RFN wynikających     przebiegu wydarzeń nie są w sta-
                                          na jeszcze jeden fakt, który przez kil-   polscy uczestnicy brukselskich roz-    w nieznane bogactwa kultury i sztuki
z II wojny światowej i jej następstw”.  nie przewidzieć wytrawni politycy,
                                          ka ostatnich lat wywoływał „zgrzyt”     mów. Ich zdaniem – i słusznie – o     – czy to nie jest wystarczający po-
Posłowie wezwali polski rząd do     znawcy problematyki stosunków
                                          w relacjach polsko-niemieckich.       polskim zacofaniu i opóźnieniach     wód do zapóźnień gospodarczych.
przedstawienia szacunku strat      polsko-niemieckich.
                                          Otóż wielu polityków, obserwato-       gospodarczych mogli wtedy mówić      Ale to nie my jesteśmy temu winni.
z okresu wojny. Podczas debaty nad    Sejmowa uchwała jest niczym innym,    rów i uczestników negocjacji doty-
uchwałą parlamentarzyści zwracali                                                wszyscy, ale nie Niemcy. Cicho i w    Warto wspomnieć również i o
                     jak tylko naszą reakcją na coraz licz-  czących przystąpienia Polski do Unii     prywatnych rozmowach dodawali,      tym, że po wojnie zostaliśmy rzu-
uwagę na bezzasadność roszczeń      niejsze i głośniejsze żądania Niem-    Europejskiej z niesmakiem przypo-
„wypędzonych” i zwrócili się do                                                 że przedstawiciele kraju, który 1     ceni przez światowe mocarstwa w
                     ców zrzeszonych w „Powiernictwie     mina sobie wypowiedzi niektórych       września 1939 roku rozpoczął       objęcia bolszewizmu, z których do
rządu z wezwaniem do „podjęcia      Pruskim”, którzy zapowiadają lawinę    przedstawicieli niemieckiego rządu
zdecydowanych kroków w sprawie                                                 totalne niszczenie Polski, powinni    dziś trudno jest nam się pozbierać.
                     pozwów do sądów. Chcą oni wywal-     o niedostosowaniu naszej gospo-       zachowywać się dyplomatycznie       „Wojna” trwa. Bardzo długo się goją
definitywnego uznania przez RFN     czyć zwrot utraconych po wojnie ma-    darki do wymogów UE. Mówiono
ewentualnej odpowiedzialności                                                  i nie zabierać głosu w tych bardzo    historyczne rany.
                     jątków. Teraz polskie miasta będą wyli-  wtedy o „zapóźnieniach”, o „za-       „delikatnych sprawach”. 6 milionów
odszkodowawczej za szkody ponie-                          cofaniu”, o „licznych problemach                                            WA
                     czać swoje straty, żeby móc domagać                          zamordowanych obywateli naszego
Bohaterowie 1939 roku
      dokończenie ze str. 8
oraz dalszych sukcesów w pracy na    Starzyńskiego w Nasielsku. Za-
rzecz kształtowania postaw i wartości  prezentowali bardzo interesujący
patriotycznych, a także nieustającego  program artystyczny poświęcony
zdrowia, pogody ducha i pomyślności   wojnie i ojczyźnie. Wystarczyło,
w życiu osobistym i rodzinnym”.     że kombatanci usłyszeli pierwsze
                     słowa znanych wojennych piose-
Listy z podziękowaniami otrzymali:    nek i podchwycili rytm ... wtedy
Witold Czerniakowski, Wacław Do-     śpiewała cała sala. Brawa należą się
brzyński, Władysław Falaciński, Zyg-   wszystkim!
munt Górecki, Mieczysław Jaglarski,
Jan Kędziński, Stanisław Pacek, Ry-   Szkoda, że tak ważne i uroczyste
szard Pierzynowski, Stanisław Pawło-   spotkanie odbyło się w małej
wicz, Stanisław Różański, Franciszek   salce konferencyjnej Urzędu
Rembecki, Wacław Ryszt, Roman      Miejskiego. To nie było zwykłe
Sobociński, Zygmunt Turek, Stani-    spotkanie, a najcenniejsza lekcja
sław Wójcik, Ignacy Wojciechowski    polskiej historii okresu wojny z
(pośmiertnie), Henryk Kamiński.     udziałem jej głównych bohaterów.
                     Miejmy nadzieję, że przyszło-
Spotkanie było doskonałą okazją do    roczne spotkanie odbędzie się w
wspomnień. Nie zabrakło wzruszeń     np. w hali sportowej i będą w nim
– mimo to, upłynęło w radosnej      uczestniczyć uczniowie ze wszyst-
atmosferze. Kombatanckie serca      kich nasielskich szkół.
do „boju” zagrzewali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana             Dariusz Panasiuk    Od lewej: Bronisław Skoroszewski, Czesław Krzyczkowski, burmistrz Bernard D. Mucha, pułkownik Wacław Szewczyk  fot. M. Stamirowski
10   Życie Nasielska                                                         24 września - 7 października 2004
Miłość do dwóch kółek mam od najmłodszych lat. Potem jako nastolatek jeździłem z kuzynem na wyprawy rowerowe. Zawsze pakowaliśmy wszystko to, co mogło być potrzebne
i ruszaliśmy w podróż naszych marzeń. Oczywiście podstawą była mapa, bo nie znaliśmy jeszcze okolicy, ale już wtedy czułem adrenalinę i chęć pokonywania jak największej liczby-
kilometrów. W pewnym momencie porzuciłem rower, żeby po latach znowu wrócić i jeździć w każdej wolnej chwili.NASZA WSPÓLNA PASJA - ROWER
Wszystko zaczęło się          ciąg ruszył bez nas. W takiej sytuacji    umiejętności ani profesjonalnego
31 sierpnia 2003 roku,         jedyną słuszną decyzją była ta o kon-    sprzętu. Wystarczy poprawnie      Rozmawiamy o swojej pasji
kiedy z Tomkiem, postano-       tynuowaniu wyprawy od początku        działający „góral”. Kręta ścieżka
wiliśmy uczcić koniec wa-       do końca na rowerze. Może to przy-      leśna już na początku daje się we   Najczęściej podróżuję z Tomkiem, którego zaprosiłem dziś do rozmowy.
kacji szkolnych wypadem        padek, a może celowo się spóźniliśmy.    znaki swoim piaszczystym podło-    Jakimi słowami określiłbyś jazdę na rowerze. Czym ona jest dla Ciebie?
rowerowym do Kampino-         Do dzisiaj zagadka pozostała niewyja-    żem. Mały podjazd, potem w dół     - Wolność, przygoda, odpoczynek, coś innego, nowego, nie-
su. Ktoś zapyta: „Wakacji       śniona, a ja nawet już się nad jej rozwią-  i znowu na szczyt wzniesienia.     znanego. Po pierwsze: niesamowity relaks - dla mnie jest to
szkolnych?” Tak, tak. Każda      zaniem nie zastanawiam.           Atrakcyjność puszczy podkre-
okazja jest dobra, żeby po-                                                najlepszy sposób na wyzwolenie się z codziennych stresów.
                                          ślają liczni turyści, którzy tak jak  Po drugie: „czynnik zdrowotny” - poprawia kondycję fizyczną
jeździć i nie ma w tym nic       Kampinoski Park Narodowy to niewąt-
                                          my, przyjechali podziwiać dzikie    po trzecie: wolność - mogę poznać ciekawe miejsca, do których nie zawsze
dziwnego. Dzień wcześniej       pliwie najciekawsze miejsce na rower
                                          i interesujące widoki. Pod kołami   można dotrzeć samochodem.
zaliczyliśmy mały rozruch,       w „sąsiedztwie” Nasielska, a został
                                          liczne konary drzew, więc należy
gdyż przed nami był dy-        utworzony w latach dwudziestych XX                         Odkąd zacząłem jeździć zdarzyły mi się dwa niegroźne upadki. Czy Ty
                                          zachować ostrożność, zwłaszcza
stans 100 km. Wyzwanie         w. Obejmuje rozległe tereny Puszczy                         miałeś jakieś poważne kontuzje?
                                          gdy dzień wcześniej padał deszcz.
duże, ale pomyślałem          Kampinoskiej w pradolinie Wisły.
sobie, jak dam radę to w                              Koła łatwo ślizgają się na takich
                    Rzeźba puszczy została ukształtowa-                         - Niejedną, ale nigdy nie było to coś bardzo poważnego. Częściej takie „przy-
przyszłości powtórzę trasę                             przeszkodach. Dojeżdżamy do
                    na przez wody topniejącego lodowca,                         gody” zdarzały mi się kiedy byłem młodszy. Teraz bardziej uważam.
lub wybiorę inną. Potem                               skrzyżowania znaków czer-
                    a obniżanie się stanu wód powodowało
jeszcze jedna, i jeszcze,                              wonych z żółtymi, porzucamy      Czym się kierujesz planując swoje trasy rowerowe?
                    powstawanie wysp, które przeistoczyły
jeszcze, jeszcze...                                 nasz dotychczasowy szlak i dalej    - Nie zawsze je planuję. Czasami po prostu wsiadam na rower i jadę. Na-
                    się w dzisiejsze wydmy (kampinoski-
                                          jedziemy za znakami żółtymi do     tomiast jeśli już planuję trasę, to zazwyczaj wtedy, gdy nie podróżuję sam
Nasielsk – Pomiechówek – Modlin    pn.gov.pl).
                                          Nowej Dąbrowy. Z leśnej drogi     lub gdy podczas wertowania przewodników lub map odkryję coś nowego
– Cybulice – Aleksandrów – Kampi-   Jazdę po Puszczy Kampinoskiej roz-      wjeżdżamy na asfalt. Pojawiające
nos (Roztoka) – Duża Góra – Nowa                                              i interesującego.
                    poczynamy na parkingu w Roztoce.       się zabudowania zwiastują osadę
Dąbrowa – Str. Dąbrowa – Leoncin –   Podążamy za czerwonymi znakami        mieszkalną. Tutaj robimy mały od-   Czy chciałbyś, aby nasza gmina była lepiej przystosowana do turystyki
Modlin – Pomiechówek – Nasielsk    w stronę miejscowości Duża Góra. Te-     poczynek, gdyż zaczynamy od-      rowerowej ?
Początkowo planowaliśmy dojechać    ren płaski z nielicznymi wzniesieniami.   czuwać trudy trasy. Sam dojazd do   - Gdy podróżowałem rowerem po Bornholmie, byłem zachwycony
pociągiem do Modlina, jednak po-    Pokonanie ich nie wymaga wielkich      puszczy to ok. 35km, teraz mamy    tamtejszą infrastrukturą przeznaczoną dla rowerzystów (wydzielone ściżki
                                          za sobą już ok. 60km z czego      rowerowe, szerokie pobocza, możliwośc wypożyczenia roweru na każdym
                                          25 km po puszczy. Pomimo tego     kempingu). Gdyby w naszej okolicy była chociaż połowa tego, co tam...
                                          nie tracimy dobrych humorów ani
                                          werwy. Cieszymy się, że to jeszcze   W jaki sposób zachęciłbyś czytelników ŻN do rowerowego wypoczyn-
                                          nie koniec, bo przecież zakładamy   ku?
                                          powrót również o własnych siłach.   - W naszej okolicy jest już spora grupa rowerzystów, lecz traktują oni rower
                                          Wsiadamy na rowery i pędzimy      wyłącznie jako tani środek lokomocji. Myślę, że powinni spróbować wyko-
                                          dalej kierując się do naszego     rzystać go dla aktywnego wypoczynku, choćby i po to, aby lepiej poznać
                                          miejsca zamieszkania. Wyjeż-      okolice Nasielska. Zapewniam, że mazowieckie krajobrazy naprawdę potra-
                                          dżamy z Puszczy Kampinoskiej      fią zauroczyć. Turystyka rowerowa może być również alternatywą dla osób
                                          i drogą asfaltową przez Leoncin    spędzających wolny czas przed telewizorem lub przy grillu. Podsumowując,
                                          wracamy do Modlina, a następnie    proponuje wskoczyć na rower i wykorzystać ostatnie słoneczne i ciepłe dni,
                                          do Nasielska przez Pomiechówek.    choć dla prawdziwego entuzjasty pogoda nie powinna mieć znaczenia.
                                          Licznik wskazał setkę. Podróż za-                                     Dzięki!
                                          kończona sukcesem!
                                          Muszę przyznać, że nie bez zna-
                                          czenia dla następnych wypraw
                                                              łem chęć zasmakowania turystyki ro-
                                                              werowej. Coś kazało podjąć wyzwa-    Uwaga:
                                                                                  narkomania! (6)
                                          rowerowych jest sama puszcza.     nie i iść za ciosem. Podpowiadało, że
                                          Jej uniwersalny charakter powo-    skoro większość czasu zajmuje praca,
                                          duje, że można spokojnie jeździć    a wolne są tylko weekendy, muszę     Zazwyczaj późno dowiadujemy się,
                                          po tym terenie, a wszystkie górki,   spróbować. Tak wyglądał początek     że ktoś z naszych bliskich jest narko-
                                          wzniesienia i piaszczyste odcinki   „rowerowej przygody” i starej pasji   manem. Mimo iż nie każdy kto zażył
                                          dodają jej smaczku. To był jeden    odkrytej na nowo.            narkotyku jest uzależniony, to droga do
                                          z bodźców, dzięki którym poczu-                  mazziech   tego stanu nie jest długa i poprzedzają ją
                                                                                  pewne oznaki. Aby w porę zareagować

                                          Wagarowicze                                   przedstawię państwu sygnały mogące
                                                                                  świadczyć, że dziecko może mieć kon-
                                                                                  takt ze środkiem narkotycznym.

                                          są wśród                                    Są to: nagłe zmiany nastroju; izolacja
                                                                                  i zamykanie się w sobie; nagła zmiana

                                          nas
                                                                                  grona dotychczasowych przyjaciół
MUZYKA NA ROWER – MÓJ TYP                                                                      na innych, zwłaszcza starszych od
                                                                                  siebie; spadek zainteresowania szko-
        BEASTIE BOYS                            Ponad   40  procent        około jednej czwartej uczniów, a waga-
                                                                                  łą, sportem i ulubionymi zajęciami;
                                                                                  izolowanie się od innych domow-
                                          uczniów w Polsce nie
        TO THE 5 BOROUGHS                          identyfikuje się ze szko-
                                                              ruje przeciętnie jedna piąta.      ników, zamykanie w swoim pokoju;
                                                              Byliśmy ciekawi, jak jest w Nasielsku.  kłamstwa i wykręty, wynoszenie
         Beastie Boys na pewno nie muszę nikomu przedstawiać.        łą, a blisko jedna trzecia       „Czy chodzisz na wagary” – z takim    z domu wartościowych przedmiotów,
         Ich Licence To III był pierwszym rapowym albumem, który      chodzi na wagary.
                                                              pytaniem zwróciliśmy się do dzie-    podkradanie pieniędzy; niewytłuma-
zagościł na pierwszym miejscu amerykańskich list przebojów. A hiciory takie
                                          Pod tym względem jesteśmy w      sięciu przypadkowo napotkanych      czalne spóźnienia, nocne przebywa-
jak „Fight For Your Right”, “Brass Monkey” czy “No Sleep Till Brooklyn” znane
                                          czołówce krajów OECD – Organizacji   uczniów i uczennic. Zdecydowanie     nie poza domem bez uprzedzenia;
są kilku pokoleniom. Musieliśmy czekać aż 4 lata na „To The 5 Boroughs”
                                          Współpracy Gospodarczej i Rozwo-    „TAK” odpowiedziało nam dwoje      tajemnicze, krótkie rozmowy tele-
(Dla pięciu dzielnic). Z czystym sumieniem polecam i przekazuję Wam za
                                          ju. Takie wnioski wynikają z raportu  uczniów. Taki wynik daję nam prze-    foniczne; używanie tajemniczych
jego pośrednictwem dawkę pozytywnej energii, która ukryta jest w muzyce
                                          tej organizacji, przedstawionego w   ciętną w krajach OECD. Wniosek      określeń podczas rozmów.
wybiegającej zdecydowanie w przyszłość. Moim faworytem na płycie jest
                                          Warszawie przez resort edukacji.    nasuwa się tylko jeden – nie jest    Na to wszystko warto zwrócić uwagę
„An Open Letter To NYC”.
                                  mazziech    W większości krajów OECD poczucie   jeszcze źle!               w trosce o swoje dziecko.
                                          przynależności do szkoły ma średnio                D.Panasiuk             Jacek Gawroński
24 września - 7 października 2004                            DODATEK       TELEWIZYJNY                                                Życie Nasielska                 11
                                PONIEDZIAŁEK 4 PAŹDZIERNIKA 2004r. (Rozalii, Franciszka)
  HIT NA DZIŚ                     TVP 1      TVP 2       POLSAT                                                  TVN                      TV 4
                      06:00 Kawa czy herbata            07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
DIABOLIQUE
                                                                    06:00 Piosenka na życzenie          06:25 Poczuj się świetnie - magazyn      05.45 „Joker” - program rozrywkowy
                      08:00 Wiadomości               07:10 Na dobry początek; Stasiek       06:50 TV MARKET                06:30 Telesklep                06.35 Strefa P – magazyn muzyczny
                      08:12 Pogoda                  Wielanek                  07:05 Sabrina, nastoletnia czarownica,    07:10 Uwaga! - magazyn             07.00 Muzyczne listy – magazyn mu-
22.40 TVP 1                 08:15 Cafe Serio               07:20 Dwójka Dzieciom; Niewiarygodne      odc.105; serial komediowy          07:30 Poczuj się świetnie - magazyn       zyczny
                      08:25 Kawa czy herbata             przygody Marka Piegusa; serial TVP     07:35 MacGyver 70, odc.21; serial sen-    07:35 Prześwietlenie - magazyn         08.00 TV Market
 Thriller psychologiczny, 103 min, USA   09:05 Maks i Ruby; serial animowany     07:45 Dwójka Dzieciom; Mieszkaniec       sacyjny
 1996; Reżyseria: Jeremiah Chechik;                                                                         08:05 Miasteczko (52) - serial obycza-     08.15 Echa lasu - program
                       prod. kanadyjskiej (stereo)         zegara z kurantem; serial anim.       08:35 Interwencja, odc.292; r. Kamiński
 Scenariusz na podstawie powieści                                                                           jowy                     08.45 “Dirty Dancing” (5) – serial USA
                      09:30 Budzik; program dla dzieci       07:55 Dwójka Dzieciom; Dziwne przy-       Jerzy                                            1988-1989, reż. Gabrielle Beaumont,
 Pierre’a Boileau i Thomasa Narcejaca:                           gody Koziołka Matołka; serial anim.                            08:50 Tele Gra - teleturniej na żywo
                      10:00 Wilf - pies czarownicy; odc.9,10;                          08:55 Bar VIP odc.29
                                                                           ,               09:50 Szybka forsa - teleturniej na       Tony Bill
 Don Roos; Występują: Sharon Stone,      serial animowany prod. niemieckiej     08:05 Na dobre i na złe; odc.129; serial
 Isabelle Adjani, Chazz Palminteri, Kathy                                               09:25 Misja w czasie, odc.56; serial s-f    żywo                     09.15 „JA TYLKO PYTAM” - Talk-show
                      10:25 Moda na sukces; serial USA        prod. TVP
 Bates, Spalding Gray i inni.                              09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn      10:20 Bar VIP odc.30
                                                                           ,               10:50 W - 11 Wydział śledczy - serial     10.15 „Młodzieńcza miłość” (25) – tele-
                      10:50 Nieustraszony; serial przygodowy                           11:15 Bar VIP - Gorące krzesła, odc.3      fabularno-dokumentalny, Polska         nowela, Argentyna
Prywatną szkołą dla chłopców na        prod. USA                 10:15 10 minut tylko dla siebie; magazyn
                                                                                                                  11.15 „Słodka trucizna” („Suave
                                             10:25 Podróże kulinarne Roberta        12:50 Schody do nieba; “Staircase, The”;   11:25 Rozmowy w toku - talk show
obrzeżach Filadelfii kieruje Guy      11:40 Telezakupy                                       USA, 1998; r. Arthur Karen; w. Clennon                            Veneno/Mild Poison”) (129) – teleno-
                                              Makłowicza; magazyn                                    12:35 Maraton uśmiechu - program
                      11:56 Książki na jesień                                                                                  wela, Brazylia
Baran, który nabył placówkę za       12:00 Wiadomości               10:50 Kabaret Elita przedstawia /1/       David, Hershey Barbara, Ladd Diane, Louis   rozrywkowy
                                                                     Justin, Petersen William L. Dramat.     13:05 Najemnicy I (9) - serial sensacyj-    12.15 TV Market
pieniądze swej bogatej żony, Mii.      12:10 Agrobiznes; rolniczy program      11:45 Od przedszkola do Opola
                                                                    14:45 Rosyjska ruletka, odc.10                                12.30 Strefa P – magazyn muzyczny
                                             12:15 Święta wojna; serial TVP                                ny
Mężczyzna znęca się psychicznie        informacyjny                                       15:45 Informacje                                       13.00 V Max – magazyn motoryzacyjny
                                             12:40 Telezakupy                                      14:05 Serce z kamienia (23) - telenowela
                      12:20 Rolnictwo na świecie
nad chorą na serce, nieśmiałą i za-     12:35 Zielony biznes; magazyn        13:00 Panorama                16:00 Pogoda                 14:55 Ostry dyżur III (15) -serial obycz.   13.30 „Daję słowo” – teleturniej
straszona Mią i niemal ostentacyjnie                           13:16 Pogoda                 16:10 Interwencja, odc.293; r. Kamiński    15:55 Zdradzona miłość (80/110) - te-     14.15 Muzyczne listy – magazyn
                      12:45 Plebania; serial TVP [stereo]                             Jerzy
                                             13:20 Monty Roberts-bez przemocy;                               lenowela                   15.15 „Transformery” (49) – serial anim.
romansuje z jedną z nauczycielek,      13:10 Klan; odc.852; telenowela TVP                            16:30 Świat według Kiepskich, odc.124;                             dla dzieci, USA
                      13:41 Książki na jesień            film dok.                                         16:45 Fakty
ponętną, wampowatą Nicole. Ale       13:45 Sekrety zdrowia            13:45 Szpital na peryferiach po dwu-      serial komediowy              17:00 Uwaga!                  15.45 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”)
i ona ma dosyć gruboskórnego,                               dziestu latach; odc.4/13; 2003 serial    17:00 Misja w czasie, odc.57; serial s-f   17:15 W - 11 Wydział śledczy - serial      (32) – serial kryminalny, USA
                      14:05 Poznań. Historie osobliwe                              17:55 Bar VIP odc.31
                                                                           ,                                       16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
                                              obyczajowy prod. czeskiej                                  fabularno-dokumentalny, Polska
brutalnego Guya. Przekonuje Mię,      14:27 W labiryncie; odc.21; serial TVP
                                                                    18:30 Informacje               17:50 Rozmowy w toku - talk show         dokumentalny, USA 1996-98, prod. Ron
                      14:55 Książki na jesień           14:55 Co ci dolega?; Chłopcy na testoste-
że powinny wspólnie go zabić                                ronie; 2002 film dok. prod. angielskiej   18:55 Sport                  19:00 Fakty                   Vandor, Cheri Brownlee
                      15:00 Wiadomości                                                                                    17.10 „Młodzieńcza miłość” (26) – tele-
i przedstawia jej plan działania.      15:10 Nic nie trwa wiecznie; odc.4/4;    16:00 Panorama                19:05 Pogoda                 19:30 Sport
                                             16:10 Film dla niesłyszących; Na dobre i   19:10 Samo życie, odc.415; serial obycz.   19:40 Pogoda                   nowela, Argentyna 2001
Niebawem zabiera Mię do swego         serial prod.USA
                                              na złe; odc.187; serial prod. TVP      20:00 Bar VIP odc.32
                                                                           ,                                       18.10 „Daję słowo” – teleturniej
                      16:00 pr.dla młodych widzów                                                       19:45 Uwaga! - magazyn
domu. Przekonany, że żona opuściła                            17:05 Przystanek praca            20:45 “MEGAHIT” Faceci w czerni        20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej     19.00 „JA TYLKO PYTAM” - talk-show
                      16:25 Moda na sukces; serial USA                                                                            20.00 „Cień anioła” („Dark Angel”) (15)
go, Guy zjawia się tam, żądając jej     16:50 Sportowy Express            17:15 Konsument                 “Men in Black”; USA, 1997; r. Sonnenfeld  21:00 Na wspólnej (345) - serial obycza-
                                             17:45 PROGRAM LOKALNY              Barry; w. Jones Tommy Lee, Smith       jowy                      – serial sensacyjno-fantastyczny, USA
powrotu. Mia częstuje go whisky       17:00 Teleexpress
                                             18:30 Panorama                 Will, Linda Fiorentino, D’Onofrio                             21.00 Dziennik
                      17:20 Klan; odc.855; telenowela TVP                                                   21:30 Wyprawa Robinson - reality
zmieszaną z dużą ilością środka                             18:55 Pogoda                  Vincent, Torn Rip Sensacyjny, sci-fi.     show                     21.10 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”)
                      17:50 Bulionerzy; odc.1; serial kom. TVP                           Brawurowa komedia z popisowymi ro-                              (34) – serial kryminalny, USA
nasennego i kiedy odurzony męż-       18:15 Forum; program publicystyczny     19:05 Wielcy Rodacy; Człowiek zwany                             22:30 Camera Cafe (5) - serial komedio-
                                              Nikiforem                   lami Tommy Lee Jonesa i Willa Smitha,     wy                      22.10 „Drogówka” - magazyn policyjny
czyzna pada na ziemię, obie kobiety     19:00 Wieczorynka
                                             20:05 M jak miłość; odc.250; serial TVP     tytułowych agentów specjalnej sekcji FBI                          22.40 Informator Prawny – magazyn
                      19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda                                                     23:05 Bitwa o Anglię - serial fabularno-
topią go w wannie. Ciało pakują do                            21:00 Kochaj mnie; telenowela doku-       kontrolującej imigrantów z Kosmosu,
                                                                                            dokumentalny                  Gazety Prawnej
                      20:10 Prosto w oczy                                     osiedlonych wśród ludzi, nie wiedzą-                            22.55 „Podwórze” - USA, reż. FredWalton;
wielkiego kosza i nocą przywożą       20:24 Pogoda
                                              mentalna prod. TVP
                                                                     cych nawet o ich istnieniu. Aktualnym     Pierwszego maja 2004 roku otworzyły
                                             21:30 997-magazyn kryminalny                                 się dla Polski granice Unii Europejskiej.   wyk.Andrew McCarthy, Mädchen Amick,
z powrotem na teren szkoły. Tu,       20:30 Teatr Telewizji; Pamiętnik z                              zadaniem agentów J i K jest pokonanie                            Cheech Marin, David Packer, Ivan,Vincent
                                             22:00 Panorama                 potwornego, insektokształtnego kosmity.    Dla wielu naszych rodaków miały to być
pod osłoną ciemności, wrzucają je       Powstania Warszawskiego                                                                                 Schiavelli
                                             22:21 Biznes                  (Za zgodą rodziców)              drzwi do lepszego życia. Kilkadziesiąt
                      21:45 Dobre książki                                                                                   01.10 „Co mówią gwiazdy” (44) – pro-
do szkolnego basenu zarośniętego      22:30 Wiadomości
                                             22:25 Sport-telegram             21:30 Studio Lotto               tysięcy Polaków szturmem ruszyło
                                             22:32 Pogoda                                         w poszukiwaniu pracy za granicą.        gram rozrywkowy
rzęsą.                   22:45 Diabolique; (Diabolique); 1996                            23:05 Biznes informacje             Kamery serialu „Bitwa o Anglię” śledzą    02.10 Muzyczne Listy – magazyn mu-
                       thriller prod. USA (104’) [zazgodą     22:40 Radio Powstańcze „Błyskawica”;
Ponieważ ciało nie wypływa rankiem                             odc. 65                   23:25 Pogoda                  losy tych, którzy wyjechali na Wyspy      zyczny
                       rodziców]; reż: Jeremiah S. Chechik;                           23:35 Bumerang, odc.306; r. Filipczak      Brytyjskie i do Irlandii.          03.00 Informator Prawny – magazyn
na powierzchnię, jak przypuszczały      wyk: Sharon Stone, Isabelle Adjani     22:45 Powstanie       Warszawskie
                                                                     Tomasz
                                              Zapomniani Bohaterowie; film dok.                             23:35 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn     Gazety Prawnej
morderczynie, zaniepokojona Nicole     00:30 Kocie ślady; 1971 film fabular-
                                              prod.USA                  00:05 Co z tą Polską?, odc.1; Talk Show    00:05 Multikino - magazyn           03.15 Strefa P – magazyn muzyczny
                       ny prod. polskiej (80’); reż: Paweł                            Tomasza Lisa
nakazuje spuścić wodę z basenu        Komorowski; wyk: Janusz Gajos,       23:42 Kultura                                        00:25 Co za tydzień - magazyn         03.40 VIP – wydarzenia i plotki
                                             23:50 Co ci dolega?; Medycyna bez       01:05 Aquaz Music Zone – internetowy                             04.05 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
pod pretekstem wydobycia z dna        Mieczysław Pawlikowski, Joanna                               program muzyczny
                                                                                           00:50 Red Light - program erotyczny
                       Jędryka                   granic; film dok.prod.ang.                                01:45 Uwaga! - magazyn              zyn filmowy
kluczy...                                        00:40 Zakończenie programu          05:00 Pożegnanie                                       04.30 Zakończenie programu
                      01:50 Zakończenie programu                                                        02:05 Nic straconego


                                        WTOREK 5 PAŹDZIERNIKA 2004r.                     (Apolinarego, Placyda)

   HIT NA DZIŚ                     TVP 1                     TVP 2                   POLSAT                       TVN                      TV 4
Zakręcony
                      00:00 Wiadomości - skrót           07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn   06:00 Piosenka na życzenie          06:25 Poczuj się świetnie - magazyn      05.25 „Joker” - program rozrywkowy
                      06:00 Kawa czy herbata            07:10 Na dobry początek; Kukiz-        06:50 TV MARKET                06:30 Telesklep                06.15 V Max – magazyn motoryzacyjny
                      08:00 Wiadomości                Borysewicz                 07:05 YUGIOH, odc.41; USA; serial                              06.45 Informator Prawny – magazyn
                                                                                           07:10 Uwaga! - magazyn
                      08:12 Pogoda                 07:20 Dwójka Dzieciom; Niewiarygodne      anim.                                            Gazety Prawnej
20.45 POLSAT                08:15 Cafe Serio                przygody Marka Piegusa; serial TVP                            07:30 Poczuj się świetnie - magazyn
                                                                    07:35 MacGyver 70, odc.22; serial sen-                            07.00 Muzyczne listy – magazyn
                      08:25 Kawa czy herbata            07:45 Dwójka Dzieciom; Mieszkaniec       sacyjny                   07:35 Prześwietlenie - magazyn         08.00 TV Market
 Reżyseria: Harold Ramis;W rolach głów-   09:05 Edi i Miś; serial animowany       zegara z kurantem; serial anim. prod.    08:35 Interwencja, odc.293;r. Kamiński    08:05 Miasteczko (53) - serial obycz.
 nych:Brendan Fraser, Elizabeth Hurley,                                                                                               08.15 „Transformery” (49) – serial anim.
                      09:15 Dig i Dug; serial animowany prod.    polskiej                   Jerzy                    08:50 Tele Gra - interaktywny teleturniej    dla dzieci, USA
 Frances O’Connor, Gabriel Casseus;
 Komedia, w reżyserii Harolda Ramisa
                       angielskiej (stereo)            07:55 DwójkaDzieciom;Dziwneprzygody      08:55 Bar VIP odc.31
                                                                           ,                na żywo                   08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
 - twórcy „Depresji gangstera” i „Dnia   09:25 Jedyneczka; program dla dzieci      Koziołka Matołka; serial anim.prod.pol-   09:25 Misja w czasie, odc.57; serial s-f   09:50 Szybka forsa - interaktywny        dokumentalny, USA
 świstaka”.                 10:00 Sowy z Tamarack; serial prod.      skiej                    10:20 Bar VIP odc.32
                                                                           ,                teleturniej na żywo             09.15 „JA TYLKO PYTAM” - talk-show
                       kanadyjskiej (stereo)           08:05 Na dobre i na złe; odc.127; serial   11:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata,    10:50 W - 11 Wydział śledczy - serial     10.15 „Młodzieńcza miłość” (26) – tele-
Elliot Richards pracuje jako tech-     10:29 Moda na sukces; serial USA        prod. TVP                   odc.54                                            nowela, Argentyna 2001
                                                                                            fabularno-dokumentalny, Polska
nik komputerowy w dużej firmie       10:50 Nieustraszony; serial przygodowy    09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn      11:25 Samo życie, odc.415; serial obycz.
                                                                                           11:25 Rozmowy w toku - talk show
                                                                                                                  11.15 „Słodka trucizna” (130) – teleno-
i chociaż bardzo się stara, nie potrafi    prod. USA                 10:15 10 minut tylko dla siebie; magazyn   12:05 Diagnoza morderstwo,odc.21;USA,                             wela, Brazylia
                      11:40 Telezakupy                                       1997-1998; serial detektywistyczny     12:35 Na wspólnej (345) - serial obycz.    12.15 Informator Prawny – magazyn
zaskarbić sobie życzliwości koleża-                           10:30 Podróże kulinarne Roberta
                      11:57 Książki na jesień                                  13:00 TV MARKET                13:05 Wyprawa Robinson (8/28) - reality     Gazety Prawnej
                                              Makłowicza; magazyn
nek i kolegów. Im bardziej pragnie     12:00 Wiadomości                                      13:15 Twój lekarz, odc.32            show                     12.30 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
                                             11:00 Herbatka u Tadka
                      12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.                          13:35 Wystarczy chcieć, odc.265        14:05 Serce z kamienia (24/125) - tele-     zyn filmowy
się im przypodobać, tym bardziej jest                          11:40 Od przedszkola do Opola                                 nowela                    13.00 VIP – wydarzenia i plotki
                      12:20 Eko-Europa                                      13:45 Egzamin z życia, odc.4; USA, 1999
przez nich wyśmiewany. Pewnego       12:45 Plebania; serial TVP [stereo]     12:15 Święta wojna; serial TVP         serial komediowy              14:55 Ostry dyżur III (16/22) - serial     13.30 „Daję słowo” – teleturniej
razu po pracy przypadkowo w         13:10 Klan; odc.853; telenowela TVP     12:40 Telezakupy               14:15 Zwariowany świat Malcolma, odc.9     obyczajowy                  14.15 Muzyczne listy – magazyn
                      13:41 Książki na jesień           13:00 Panorama                 serial komediowy              15:55 Zdradzona miłość (81/110) - tele-    15.15 „Transformery” (50) – serial anim.
klubie spotyka grono znajomych,
                      13:47 Szansa na życie            13:16 Pogoda                 14:45 Rodzina zastępcza, odc.174        nowela                     dla dzieci, USA
ale raz jeszcze zostaje przez nich     14:00 Laboratorium; magazyn         13:20 National Geographic proponuje;      Polska; Serial obyczajowy                                 15.45 „Cień anioła” („Dark Angel”) (15)
                                                                                           16:45 Fakty
odtrącony. Również dziewczyna,       14:25 W labiryncie; odc.22; serial TVP     film dok.prod.ang.             15:45 Informacje
                                                                                           17:00 Uwaga!
                                                                                                                   – serial sensacyjno-fantastyczny, USA
imieniem Alison (w tej roli Frances     14:55 Książki na jesień           13:45 Podróż do ziemi obiecanej; serial    16:00 Pogoda                                         16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
                                              prod. USA                  16:10 Interwencja, odc.294; r. Kamiński    17:15 W - 11 Wydział śledczy - serial      dokumentalny, USA
                      15:00 Wiadomości
O’Connor - znana z filmu „Mansfield     15:10 Królowa miecza; serial prod.kana-   14:35 Gra z cieniem-teleturniej         Jerzy                     fabularno-dokumentalny            17.10 „Młodzieńcza miłość” (27) – tele-
Park”), w której Elliot podkochuje się    dyjsko-amerykańsko-hiszpańskiej                             16:30 Daleko od noszy 2, odc.31; serial    17:50 Rozmowy w toku - talk show         nowela, Argentyna 2001
                                             15:00 Ze zwierzakami w pracy; film
                      16:00 pr.dla młodych widzów                                 komediowy                  19:00 Fakty                  18.10 „Daję słowo” – teleturniej
platonicznie od kilku lat, totalnie go                           dok.prod.australijskiej
                                                                                                                  19.00 „JA TYLKO PYTAM” - talk-show
                      16:25 Moda na sukces; serial USA       16:00 Panorama                17:00 Słoneczny patrol 8, odc.171; serial   19:30 Sport
lekceważy, a on pragnie tylko odro-     16:50 Sportowy Express                                    przygodowy                                         20.00 „Anioł ciemności” („Angel”) (50)
                                             16:10 Film dla niesłyszących; M jak miłość;                         19:40 Pogoda
biny miłości, szacunku i powodzenia     17:00 Teleexpress                                     17:55 Bar VIP odc.33
                                                                           ,                                        – serial dramatyczno-sensacyjny, USA
                                              odc.250; serial TVP                                    19:45 Uwaga! - magazyn
                                                                    18:30 Informacje                                       21.00 Dziennik
w życiu. Wtedy niespodziewanie z      17:25 Klan; odc.856; telenowela TVP     17:00 Czy musiało tak być?; program                             20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej     21.10 „Ściśle tajne” („UC: Undercover”)
                      18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny                           18:55 Sport
drugiego końca sali przywołuje                               publicystyczny                                      21:00 Na wspólnej (346) - serial obycza-     (1)– dramatyczny serial akcji, USA
                      18:30 Geena Davis Show; serial kom. USA                          19:05 Pogoda
                                             17:15 Selekcja                                        jowy                      2001-2002, wyk. Vera Farmiga, Oded
go do siebie uwodzicielka z piekła     19:00 Lippy & Messy; język ang. dla dzieci                         19:15 Samo życie, odc.416; serial obycz.
                                             17:45 PROGRAM LOKALNY             20:00 Bar VIP odc.34
                                                                           ,               21:30 Wyprawa Robinson-reality show       Fehr, William Forsythe, Bruklin Harris
rodem. Szatan (Elizabeth Hurley)      19:05 Wieczorynka              18:30 Panorama                                                               22.10 „Komenda” - serial dok.
                      19:30 Wiadomości                                      20:45 FILM TYGODNIA; Zakręcony;        23:05 Bez śladu (12/23) - serial sensacyjny,
zaprasza go do swojego biura,                              18:55 Pogoda                  Bedazzled aka Teuflich; USA-         USA                     22.40 „Sąsiedzka wojna” (“War Next
                      19:53 Sport                                                                                        Door, The”) (1) – komediowy serial
gdzie przedkłada mu propozycję       19:59 Pogoda                 19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej      Niemcy,2001; r. Harold Ramis;
                                             19:35 Ogród sztuk                w. Brendan Fraser, Elizabeth Hurley,                             akcji, USA
nie do odrzucenia.             20:10 Prosto w oczy                                     Frances O’Connor                                      23.10 Rajdowe Mistrzostwa Świata – Rajd
                      20:24 Pogoda                 20:05 M jak miłość; odc.251; serial TVP
Kusi Elliota obrazami idyllicznego                            20:55 Kulisy serialu „M jak miłość”      21:30 Studio Lotto                                       Włoch
                      20:30 W krainie dreszczowców; Do                              23:05 Biznes informacje                                   00.10 „Operacja „Bezpieczna Strefa”
szczęścia u boku Alison i oferuje       zobaczenia; 2004 film fab.prod.kan.    21:00 Magazyn Ekspresu Reporterów                                                      („Surface to Air”) - USA 1997
                                                                    23:25 Pogoda
mu spełnienie siedmiu życzeń, w za-     22:10 Raport kryminalny           22:00 Panorama                23:30 Nasze dzieci 2, odc.5; program pod                           02.00 „Co     mówią     gwiazdy”
mian bohater musi jedynie podpisać     22:35 Wiadomości               22:21 Biznes                  patronatem Fundacji Polsat                                  („Entertainment This Week”) (45)
                      22:50 Plus minus - magazyn ekonomiczny    22:25 Sport-telegram             00:30 Strażnik    Teksasu,   odc.10                            – program rozrywkowy
cyrograf w formie wyjątkowo dro-      23:20 Woman in White-film fab. prod.                                                                          03.00 Muzyczne listy – magazyn
                                             22:32 Pogoda                  „Walker Texas Ranger 8”; USA; Serial
biazgowego kontraktu. By zdobyć        ang.
                                             22:40 Wieczór filmowy Kocham Kino;       sensacyjny                                         03.50 V Max – magazyn motoryzacyjny
                      01:15 Tędy przeszła historia; Gdańsk-                                                  00:05 Camera Cafe (5) - serial kom.
względy ukochanej Elliot decyduje                             Jak leci-film fab.prod.ang./USA       01:25 Aquaz Music Zone; internetowy                             04.15 VIP – wydarzenia i plotki
                       drogi do wolności                                                           00:15 Uwaga! - magazyn             04.40 KINOmaniaK
się na pakt z diabłem...                                 00:35 Wieczór artystyczny            program muzyczny
                      01:40 Zakończenie programu                                 05:00 Pożegnanie               00:35 Nic straconego              05.05 Zakończenie programu
                                             01:15 Zakończenie programu
12     Życie Nasielska                                 DODATEK        TELEWIZYJNY                                  24 września - 7 października 2004
                                              ŚRODA 6 PAŹDZIENIKA 2004r. (Artura, Brunona)
   HIT NA DZIŚ                     TVP 1                  TVP 2        POLSAT                                          TVN                       TV 4
                     00:00 Wiadomości - skrót             07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
WŚCIEKŁY BYK
                                                                       06:00 Piosenka na życzenie            06:25 Poczuj się świetnie - magazyn       05.45 „Joker” - program rozrywkowy
                     06:00 Kawa czy herbata              07:10 Na dobry początek; Ryszard         06:50 TV MARKET                  06:30 Telesklep                 06.35 „Modna Moda” - magazyn
                     08:00 Wiadomości                  Rynkowski                   07:05 ZwariowanyświatMalcolma,odc.9;       07:10 Uwaga! - magazyn             07.00 Muzyczne listy – magazyn
                     08:12 Pogoda                   07:20 Dwójka Dzieciom; Niewiarygodne        serial komediowy                                        08.00 TV Market
23.55 TVP 1                                          przygody Marka Piegusa; serial TVP
                                                                                                07:30 Poczuj się świetnie - magazyn
                     08:15 Cafe Serio                                          07:35 MacGyver 70, odc.23; serial sens.      07:35 Prześwietlenie - magazyn         08.15 „Transformery” (50) – serial anim.
                     08:25 Kawa czy herbata              07:45 Dwójka Dzieciom; Kangurek Hip-       08:35 Interwencja, odc.294                                     dla dzieci, USA
                                               Hop; serial anim.prod.polskiej                                  08:05 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
                     09:05 Klasyka Animacji                                       08:55 Bar VIP odc.33
                                                                              ,                                         08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
                                              07:50 DwójkaDzieciom;Dziwneprzygody                                08:50 Tele Gra - interaktywny teleturniej     dokumentalny, USA
                     09:30 Domisie-pr.dla dzieci                                    09:25 Słoneczny patrol 8, odc.170; USA;       na żywo
                     10:00 Ania z Zielonego Wzgórza; odc.5;       Koziołka Matołka; serial anim.                                                          09.15 „JA TYLKO PYTAM” - talk-show
                                                                        serial przygodowy                09:50 Szybka forsa - interaktywny
                      2000 serial anim. prod. kanadyjskiej      08:05 Na dobre i na złe; odc.128; serial                                                      10.15 „Młodzieńcza miłość” (27) – tele-
                                               prod. TVP                   10:20 Bar VIP odc.34
                                                                              ,                  teleturniej na żywo
                     10:25 Moda na sukces; serial USA                                  11:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata,                               nowela, Argentyna
                                              09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn                                10:50 W - 11 Wydział śledczy - serial      11.15 „Słodka trucizna” („Suave Veneno/
                     10:55 Ferrari; cz.1; Enzo Ferrari; film fab.                             odc.55                      fabularno-dokumentalny, Polska
                      prod.wł.; reż: Carlo Carlei           10:10 10 minut tylko dla siebie; magazyn                                                       Mild Poison”) (131) – telenowela, Brazylia
                                              10:25 Podróże kulinarne Roberta         11:25 Samo życie, odc.416; serial oby-      11:25 Rozmowy w toku - talk show
                     11:40 Telezakupy                                           czajowy                                              12.15 TV Market
 Dramat psychologiczny, 124 min, USA                             Makłowicza; magazyn                                       12:35 Na wspólnej (346) - serial obycz.     12.30 „Joker” - program rozrywkowy
                     11:56 Książki na jesień                                      12:05 Diagnoza morderstwo, odc.22;
 1980; Reżyseria: Martin Scorsese;                             10:50 VI Mazurska Noc Kabaretowa; K                                13:05 Wyprawa Robinson - reality        13.30 „Daję słowo” – teleturniej 14.15
                     12:00 Wiadomości                  jak kabaret odc. 2004 /cz.2/           USA, serial detektywistyczny
 Scenariusz: Paul Schrader, Mardik                                                                                show                      Muzyczne listy – magazyn muzyczny
 Martin; Zdjęcia: Michael Chapman;    12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.      11:40 Od przedszkola do Opola; program      13:00 TV MARKET
                     12:20 To trzeba wiedzieć; magazyn                                                          14:05 Serce z kamienia (25) - telenowela    15.15 „Transformery” (51) – serial anim.
 Występują: Robert De Niro, Cathy                               rozrywkowy                   13:15 Auto Świat, odc.16; magazyn                                  dla dzieci, USA
                     12:25 Po pierwsze pomysł                                                               14:55 Ostry dyżur III (17/22) - serial
 Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent,                            12:15 Święta wojna; serial prod.TVP; wyk:    13:45 Egzamin z życia, odc.5; USA, 1999                              15.45 „Anioł ciemności” („Angel”) (50)
                     12:45 Plebania; telenowela TVP                                                             obyczajowy
 Nicholas Colasanto, Theresa Saldana,                             Krzysztof Hanke, Zbigniew Buczkowski,      serial komediowy                                         – serial dramatyczno-sensacyjny, USA
 Frank Adonis, Mario Gallo i inni     13:10 Klan; odc.854; telenowela TVP                                14:15 Sabrina, nastoletnia czarownica,      15:55 Zdradzona miłość (82/110) - tele-
                                               Joanna Bartel                                           nowela                     1999, reż. Joss Whedon
                     13:41 Książki na jesień              12:40 Telezakupy                  odc.106; serial komediowy                                    16.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
„Wściekły Byk” - taki przydomek      13:45 Wielki świat małych odkrywców;                                14:45 Rosyjska ruletka, odc.11          16:45 Fakty
                                              13:00 Panorama                                                                    dokumentalny, USA
                      program poradnikowy               13:16 Pogoda                   15:45 Informacje                 17:00 Uwaga!
zyskał sobie La Motta - zaczynał                                                                                17:15 W - 11 Wydział śledczy - serial
                                                                                                                        17.10 „Młodzieńcza miłość” (28) – tele-
                     14:05 Zapomniane pracownie            13:18 Przystanek praca; magazyn         16:00 Pogoda                                            nowela, Argentyna
karierę w 1941 roku. Ambitny       14:25 W labiryncie; odc.23; serial TVP      13:30 Znaki czasu                16:10 Interwencja, odc.295; r. Kamiński       fabularno-dokumentalny, Polska
                                                                                                                        18.10 „Daję słowo” – teleturniej
młody bokser szybko piął się po      14:55 Książki na jesień              13:50 Podróż do ziemi obiecanej; odc.19/      Jerzy                      17:50 Rozmowy w toku - talk show
                                                                                                                        19.00 „JA TYLKO PYTAM” - talk-show
szczeblach kariery sportowej. Bił się   15:00 Wiadomości                  65; serial prod. USA              16:30 Graczykowie - Buła i spóła, odc.95     19:00 Fakty                   20.00 PUCHAR POLSKI – LECH POZNAŃ
                     15:10 Bez pardonu; odc.4; serial krym.      14:40 Gra z cieniem-teleturniej          Polska; Serial komediowy            19:30 Sport                    – ARKA GDYNIA
na ringu bezwzględnie i brutalnie,     prod. USA                    15:05 Śpiewające Fortepiany           17:00 Misja w czasie, odc.58; serial s-f     19:40 Pogoda                  21.50 Dziennik
pojedynek przybierał formę masakry,    16:00 pr.dla mł.widzów              16:00 Panorama                  17:55 Bar VIP odc.35
                                                                              ,                 19:45 Uwaga! - magazyn             22.00 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”)
La Motta niszczył przeciwnika, jakby   16:25 Moda na sukces; serial USA         16:10 Film dla niesłyszących; M jak miłość;   18:30 Informacje                 20:10 Najsłabsze ogniwo - teleturniej       (35) – serial kryminalny, USA
                     16:50 Sportowy Express               odc.251; serial TVP              18:55 Sport                    21:00 Na wspólnej (347) - serial obycza-    22.55 „Braterstwo wilków” („Pacte des
chciał go zabić. Kolejne zwycięstwa    17:00 Teleexpress                 17:10 Ale jazda!-magazyn kulturalny                                                         loups, Le”) - Francja 2001, reż. Christophe
                                                                       19:05 Pogoda                    jowy
nie przynoszą Jake’owi psychicznej    17:25 Klan; odc.857; telenowela TVP        17:45 PROGRAM LOKALNY              19:10 Samo życie, odc.417; serial obycz.     21:30 Turbulencja (Turbulence) - film       Gans; wyk. Samuel Le Bihan, Vincent
stabilizacji.Im większą popularnością   18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny       18:30 Panorama                  20:00 Bar VIP odc.36
                                                                              ,                  sensacyjny, USA 1997, reżyseria: Robert     Cassel, Émilie Dequenne, Monica Bellucci.
                     18:30 Geena Davis Show; serial kom. USA      18:55 Pogoda                                             Butler, obsada: Ray Liotta, Lauren Holly,    Horror kostiumowy.
się cieszy, zdobywa laury i fortunę,                                                     20:45 Sądna noc; „Judgement Night”;
                                                                                                                         Pod koniec XVII w. W górach Owerni
                     19:00 Wieczorynka                 19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej       USA - Japonia, 1993; w. Dorff Stephen,      Hector Elizondo, Rachel Ticotin, Ben Cross,
tym bardziej staje się nieufny i po-   19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda          19:35 Środa melomana                Estevez Emilio, Gooding Cuba, Leary        Brendan Gleeson (tylko dla dorosłych)      pojawiła się Bestia: nadludzko silny
dejrzliwy aż do granic obłędu.                               20:05 M jak miłość; odc.252; serial TVP      Denis, Priven Jeremy Sensacyjny, thriller.                            wilkołak, mordujący zwierzęta i ludzi.
                     20:10 Prosto w oczy
                                              20:55 Kulisy serialu „M jak miłość”        Wieczorna eskapada na mecz bokserski                               Król Ludwik XIV wysyła na łowy uczo-
Pierwsze jego małżeństwo wy-       20:24 Pogoda                                                                                              nego biologa, kawalera de Frontenac
                     20:30 Okruchy życia;Fale namiętności;cz.1;    21:00 pr.rozr.                   kończy się dla trójki przyjaciół nieszczęśli-
pełniają kłótnie, rękoczyny, steki                                                       wie. Podpadają okrutnemu i bezwzględ-                               (Le Bihan); pomaga mu sprowadzony
                      La crociera; 2001 film fab. prod.włoskiej;   21:25 Komornicy - Rewir 1; odc.1/16; serial                                                     z Kanady Irokez Manu i dwie kobiety:
najgorszych wyzwisk. La Motta        reż: Enrico Oldoini                dok.prod.pol.                  nemu gangsterowi i muszą uciekać coraz
                                                                        liczniejszym prześladowcom.                                    arystokratka Marianne de Morangias
zdradza żonę z seksowną Vickie      22:20 Miej świadomość; Że warto; film       22:00 Panorama                                                                    (Dequenne) i prostytutka (Bellucci).
                      dok. Jadwigi Nowakowskiej o ludziach,      22:21 Biznes                   21:30 Studio Lotto
(Cathy Moriarty), którą później                                                                                                        01.50 „Co mówią gwiazdy” (46) – pro-
                      którzy przeżyli Powstanie Warszawskie      22:25 Sport-telegram               23:20 Biznes informacje                                       gram rozrywkowy
poślubia. Również i ten związek nie    23:40 Wiadomości                 22:32 Pogoda                   23:40 Pogoda                                           02.40 Muzyczne listy – magazyn
jest usłany różami. Kiedy champion    23:55 Wściekły byk; Raging Bull; 1980       22:40 S jak szpieg; Trzy etaty dyplomaty     23:50 Kuba Wojewódzki 5, odc.4; talk                               03.30 „Modna Moda” - magazyn
                      dramat prod.USA; reż: Scorsese Martin;                               show                      23:35  Co za noc - magazyn
                                              23:15 Alibi na środę; Wróg; The Enemy;                                                       03.55 „VIP” wydarzenia i plotki
traci formę, sławę i pieniądze, zostaje   wyk: Robert De Niro,Cathy Moriarty,Joe      2001 thriller prod.USA (tylko dla doro-    00:50 Fala zbrodni, odc.19; serial sens.     00:05  Camera Cafe (5) - serial komedio-
                                                                                                wy                       04.20 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
absolutnie sam.Vickie porzuca go po     Pesci                       słych); reż: John Kinninmont; wyk: Luke    01:50 Aquaz Music Zone; internetowy                                 zyn filmowy
                     02:00 Nowe gwiazdy Europy              Perry,Olivia D’Abo,Roger Moore          program muzyczny                00:15  Uwaga! - magazyn
aferze z uwiedzeniem nieletniej...                                                                               00:35  Nic straconego
                                                                                                                        04.45 Zakończenie programu
                     02:25 Zakończenie programu            00:50 Zakończenie programu            05:00 Pożegnanie


                                            CZWARTEK 7 PAŹDZIERNIKA 2004r.                        (Marii, Marka)

   HIT NA DZIŚ                     TVP 1                       TVP 2                     POLSAT                        TVN                       TV 4
                     00:00 Wiadomości - skrót             07:00 10 minut tylko dla siebie; magazyn
BOHATER ROKU               06:00 Kawa czy herbata
                     08:00 Wiadomości
                                              07:10 Na dobry początek; Leszcze
                                              07:20 Dwójka Dzieciom; Do przerwy
                                                                       06:00 Piosenka na życzenie
                                                                       06:50 TV MARKET
                                                                                                06:25 Poczuj się świetnie - magazyn
                                                                                                06:30 Telesklep
                                                                                                                        05.45 „Joker” - program rozrywkowy
                                                                                                                        06.35 Strefa P – magazyn muzyczny
                                                                       07:05 Sabrina, nastoletnia czarownica,      07:10 Uwaga! - magazyn             07.00 Muzyczne listy – magazyn
                     08:12 Pogoda                    0:1; odc.1/7; 1969 serial TVP
23.15 TVP 1                                         07:45 Dwójka Dzieciom; Kangurek Hip-
                                                                        odc.106; serial komediowy            07:30 Poczuj się świetnie - magazyn       08.00 TV Market
                     08:15 Cafe Serio                                          07:35 MacGyver 70, odc.24; serial sens.      07:35 Prześwietlenie - magazyn         08.15 „Transformery” (51) – serial anim.
 Film fabularny, 112 min, Polska 1987;  08:25 Kawa czy herbata               Hop                      08:35 Interwencja, odc.295                                     dla dzieci, USA
                                                                                                08:05 Najsłabsze ogniwo - teleturniej
 Scenariusz i reżyseria: Feliks Falk;   09:00 Misiowanki; serial animowany        07:55 DwójkaDzieciom;Dziwneprzygody       08:55 Bar VIP odc.35
                                                                              ,                                         08.45 „Z życia wzięte” („Real TV”) - serial
                                               Koziołka Matołka; serial animowany                                08:50 Tele Gra - interaktywny teleturniej
 Zdjęcia: Witold Adamek; Muzyka: Jan   09:25 Budzik; program dla dzieci                                  09:25 Misja w czasie, odc.58; serial s-f                              dokumentalny, USA
                                              08:10 Na dobre i na złe; serial TVP                                 na żywo
 Kanty Pawluśkiewicz; Występują: Jerzy  09:55 Niesamowite przypadki Harrisa                                10:20 Bar VIP odc.36
                                                                              ,                                         09.15 „JA TYLKO PYTAM” - talk-show
 Stuhr, Mieczysław Franaszek, Katarzyna                           09:00 Pytanie na śniadanie; magazyn                                09:50 Szybka forsa - teleturniej na żywo
                      Pembletona; serial kom. prod. kanadyj-                              11:00 Najzabawniejsze zwierzęta świata,      10:50 W - 11 Wydział śledczy - serial      10.15 „Młodzieńcza miłość” (28) – tele-
 Kozak - Paszkowska, Piotr Machalica,    sko-angielskiej                 10:20 Maggie; 1998 serial kom. USA         odc.56                                              nowela, Argentyna
 Marian Opania, Bogusław Sobczuk,                              10:50 VI Mazurska Noc Kabaretowa                                   fabularno-dokumentalny, Polska
                     10:20 Moda na sukces; serial USA                                  11:25 Samo życie, odc.417; serial obycz.     11:25 Rozmowy w toku - talk show        11.15 „Słodka trucizna” (132) – teleno-
 Mirosława Marcheluk, Ryszard Kotys,                            11:45 Od przedszkola do Opola
 Janusz Józefowicz, Grażyna Trela,    10:45 Polskie lektury obowiązkowe;                                 12:05 Diagnoza morderstwo, odc.23;        12:35 Na wspólnej (347) - serial obycz.      wela, Brazylia 1999
                      Chłopi; odc.5/13 Gody; serial TVP        12:15 Święta wojna; serial prod. TVP;       USA; serial detektywistyczny                                  12.15 TV Market
 Małgorzata Ząbkowska, Joachim                                wyk: Krzysztof Hanke, Zbigniew                                  13:05 Najemnicy I (10/20) - serial sen-
 Lamża i inni.              11:40 Telezakupy                                          13:00 Awantura o kasę, odc.5                                   12.30 Strefa P – Magazyn muzyczny
                                               Buczkowski, Joanna Bartel                                     sacyjny
                     11:55 Książki na jesień                                      13:45 Egzamin z życia, odc.6; „Parkers,                              13.00 „Modna Moda” - magazyn
                                              12:40 Telezakupy                  The 1”; USA, 1999; serial komediowy       14:05 Serce z kamienia (26) - telenowela
„Bohater roku” to kontynuacja       12:00 Wiadomości                                                                                           13.30 „Daję słowo” – teleturniej
                                              13:00 Panorama                  14:15 Zwariowany świat Malcolma,         14:55 Ostry dyżur III (18) - serial obycz.
                     12:10 Agrobiznes; rolniczy program inf.                                                                               14.15 Muzyczne listy – magazyn
losów znanego już z „Wodzireja”      12:25 My, Wy, Oni; cykliczny program,       13:16 Pogoda                    odc.10; serial komediowy            15:55 Zdradzona miłość (83/110) - tele-
                                                                                                                        15.15 „Transformery” (52) – serial anim. dla
Lutka Danielaka. Początek lat                                13:20 30 ton! - lista, lista - lista przebojów  14:45 Pensjonat pod Różą 2, odc.24;         nowela
                      poświęcony problemom etycznym we                                                                                   dzieci, USA 2002, reż Hidelrito Veda
                      współczesnej rodzinie              13:50 Podróż do ziemi obiecanej; serial      serial obyczajowy                16:45 Fakty
osiemdziesiątych. Eksgwiazda bran-                                                                                                       15.45 „Policjanci z Miami” („Miami Vice”)
                     12:50 ZUS radzi                   prod. USA                   15:45 Informacje                 17:00 Uwaga!                   (34) – serial kryminalny, USA
ży rozrywkowej handluje wyrobami     13:00 Kiosk przy Wspólnej             14:35 Gra z cieniem-teleturniej         16:00 Pogoda                   17:15 W - 11 Wydział śledczy - serial      16.45 „Jak dwie krople czekolady” („Sister
skórzanymi produkowanymi przez      13:15 Sąsiedzi; serial komediowy TVP       15:05 Spotkanie z Balladą; Jesień        16:10 Interwencja, odc.296             fabularno-dokumentalny, Polska         Sister”) (83) – serial komediowy, USA
                     13:45 Książki na jesień              16:00 Panorama                  16:30 Duża przerwa, odc.6; serial kom.      17:50 Rozmowy w toku - talk show        17.15 „Młodzieńcza miłość” (29) – tele-
brata rzemieślnika. Przypadkowo                               16:15 M jak miłość; serial TVP /stereo/                              19:00 Fakty
                     13:49 Ludzie wśród ludzi                                      17:00 Partnerki, odc.29; USA, serial                                nowela, Argentyna
ogląda w telewizji wywiad ze       14:00 Telewizyjny Przewodnik po Kraju,      17:05 Lubię czytać                 kryminalno - przygodowy             19:30 Sport                   18.15 „Daję słowo” – teleturniej
Zbigniewem Tatajem, pracowni-        czyli para w Polskę               17:15 Złoty interes; widowisko          17:55 Bar VIP odc.37
                                                                              ,                 19:40 Pogoda                  19.00 „JA TYLKO PYTAM” - talk-show
kiem domu towarowego, który        14:25 W labiryncie; 24/120; serial TVP                               18:30 Informacje                 19:45 Uwaga! - magazyn             20.00 „Braterstwo wilków” - Francja 2001,
                     14:56 Książki na jesień                                      18:55 Sport; Pogoda                20:10 Moja krew - program rozrywko-        reż. Christophe Gans; wyk. Samuel Le
wyczuł ulatniający się gaz i w porę                                                     19:10 Samo życie, odc.418; serial obycz.      wy                       Bihan, Vincent Cassel, Émilie Dequenne,
                     15:00 Wiadomości
zapobiegł tragedii. Dzięki poparciu    15:10 Nash Bridges; serial prod.USA                                20:00 Bar VIP odc.38
                                                                              ,                 21:10 Na wspólnej (348) - serial obycza-     Monica Bellucci, Horror kostiumowy.
znajomego dziennikarza Odyńca,      16:00 pr.dla młodych widzów                                    21:00 Daleko od noszy 2, odc.32           jowy                      Pod koniec XVII w. w górach Owerni
                     16:25 Moda na sukces; serial USA                                   Polska; Serial komediowy            21:40 Wszystko dla mojej córki (Fight for     pojawiła się Bestia: nadludzko silny
Lutek Danielak zaczyna organi-                                                        21:30 Studio Lotto                 Justice, A) - film obyczajowy, USA1996,     wilkołak, mordujący zwierzęta i ludzi.
                     16:50 Sportowy Express
zować na terenie całego kraju cykl    17:00 Teleexpress
                                                                       21:35 Co z tą Polską?, odc.2; talk show       reżyseria: Waris Hussein, obsada: John     Król Ludwik XIV wysyła na łowy uczo-
                                                                        Tomasza Lisa                   Ritter, Tess Harper, Anna Chlumsky, Sarah    nego biologa, kawalera de Frontenac
spotkań z „bohaterenm roku”. Liczy,    17:25 Plebania; serial TVP                                                                                       (Le Bihan); pomaga mu sprowadzony
                                                                       22:35 Biznes informacje               Chalke, Bill Clinton
że w ten sposób ponownie uda mu      18:00 Jaka to melodia?; quiz muzyczny       17:45 PROGRAM LOKALNY              22:55 Pogoda                                            z Kanady Irokez Manu i dwie kobiety:
się „zaistnieć”, co pomogłoby także    18:30 Geena Davis Show; serial kome-       18:30 Panorama                  23:00 Raport specjalny pt „AIDS - czy                                arystokratka Marianne de Morangias
                      diowy prod. USA                 18:54 Pogoda                    koniec naszego świata?”, odc.43                                  (Dequenne) i prostytutka (Bellucci).]
i jego dziewczynie Majce marzącej     19:00 Wieczorynka                                                                                          22.45 „Komenda” - serial dok.
                                              19:05 Jeden z dziesięciu; teleturniej       Polska, 2004; r. Grzegorz Górny
o karierze baletowej. Spotkania      19:30 Wiadomości; Sport; Pogoda          19:35 Dom - pr.ekumeniczny             Kolejny film tego autora o zagrożeniach                             23.15 „Czekając na miłość” („Waiting to
z „bohaterem” nabierają rozmachu,     20:10 Prosto w oczy                20:05 Bądź przy mnie; Heart of Fire; 1996     cywilizacyjnych początku wieku.Tym ra-                              Exhale”) - USA 1995, reż. Forest Whitaker;
                     20:26 Pogoda; dla kierowców             film fab.prod.USA; reż: John Power;       zem brutalna prawda o AIDS; na świecie,                              wyk. Whitney Houston, Angela Bassett,
uzyskują też poparcie wpływowego     20:30 Glina; odc.5; serial kryminalny TVP      wyk: Patrick Duffy,Steve Jacobs         w Europie, Polsce. Czy groźba epidemii                              Loretta Devine, Lela Rochon, Gregory
towarzysza Kulepy.            21:35 Sprawa dla reportera            22:00 Panorama                   jest realna? Czy mamy instrumenty do                               Hines, Dennis Haysbert
                     22:10 Debata-pr.publ.               22:21 Biznes                    walki z zagrożeniem? Czy polski system                             01.40 „Co mówią gwiazdy” (47) – pro-
Tataj, który przez ostatnie lata                                                        ochrony zdrowia jest przygotowany do                               gram rozrywkowy
                     22:55 Wiadomości                 22:25 Sport-telegram                                        23:40 Misja Martyna - program rozryw-
niezwykle uważnie śledził sytuację    23:15 Bohater roku; 1987 film fab. prod.     22:32 Pogoda                    walki z AIDS? (Tylko dla dorosłych)       kowy                      02.40 Muzyczne listy – magazyn
w gazownictwie w całym kraju, ma      polskiej; reż: Feliks Falk; wyk: Jerzy Stuhr,  22:40 Zwierzenia kontrolowane          23:30 Mroczne zagadki; „Post Mortem”;       00:40 Camera Cafe (5) - serial kom.       03.30 Strefa P – magazyn muzyczny
                      Mieczysław Franaszek, Katarzyna Kozak-                               USA; film dokumentalny                                     03.55 „VIP” wydarzenia i plotki
nadzieję, że w końcu będzie mógł                              23:15 Zakręty losu; Cygańskie oczy-film
                                                                       00:30 House Night - program muzycz-
                                                                                                00:50 Red Light - program erotyczny
                      Paszkowska, Piotr Machalica            fab.prod.słow.                                                                  04.20 KINOmaniaK – odjazdowy maga-
publicznie powiedzieć prawdę...                                                        ny                       01:50 Uwaga! - magazyn
                     01:05 film edukac.                00:40 W obronie prawa; serial                                                            zyn filmowy
                                                                       05:00 Pożegnanie                 02:10 Nic straconego              04.45 Zakończenie programu
                     02:00 Zakończenie programu            01:25 Zakończenie programu
24 września - 7 października 2004                                                                 Życie Nasielska           13
EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY - październik
Październik to czas gdy po raz ostatni  wać przed południem. By drzewka      min w kwadrze liścia i owocu.
możemy cieszyć się ciepłem i po-     się lepiej przyjmowały warto maczać    Najlepszy czas do wywożenia i na-
jawia się babie lato. To również czas  korzenie w papce gliniastej samej lub   wożenia obornikiem, kompostem
ostatnich prac w ogrodach i na polu.   z dodatkiem krowieńca, ewentualnie    pól, łąk, ogrodów będzie kwadrze
Kończyć wybieranie roślin korzenio-   można stosować rozcieńczone gno-     uprawy od 6 do 14, wcześniej nieco
wych, bulwiastych, kłączowych, ziół   jówki zwierzęce z gliną, serwatką     mniej korzystna kwadra korzenia.
korzeniowych w pierwszej połowie     i popiołem z drzew liściastych.      Wtedy też można wapnować, roz-
miesiąca w kwadrze korzenia, ale     W podanych terminach warto też      lewać gnojówkę, przerabiać kompo-
najlepiej uprawy. Z racji październi-  sadzić, przesadzać dziczki, siać na-   sty, ściółkować grządki np. z ziołami.
kowych zaćmień lepiej unikać już     siona jabłoni, gruszek, śliwek i wiśni,  Wszelkie zabiegi uprawowe, orki,
pozyskiwania roślin w kwadrze liścia.  także orzechów i innych drzew.      przekopywania grządek, wzruszania
Płody zebrane bliżej nowiu, w dniach   Tym razem z racji zaćmień w kwa-     ziemi, kopczykowania wykonywać
oznaczonych małymi korzeniami,      drze korzenia na początku miesiąca    w dniach zaznaczonych linią prze-
zwłaszcza zioła korzeniowe, ale też   najlepiej kończyć zbiory zimowych     rywaną. Wtedy też wykonać prace
pietruszka, skorzonera, por, pasternak  jabłek, gruszek. Będzie też wtedy     porządkowe w oczku wodnym, tę-
będą najwartościowsze i winny się    w miarę dobry czas do zbioru war-     pić szkodniki, ogacać ule, okładać je
lepiej przechowywać w piwnicach,     tościowych witaminowych owoców      matami. W sadzie w kwadrze uprawy
kopcach. Ostatni dosyć dobry ter-    leśnych: dzikiej róży, berberysu, tar-  przed nowiem smarować pnie pastą
min do zbioru roślin korzeniowych,    niny, głogu, także żołędzi, szyszek,   złożoną z gliny i krowieńca, najlepiej
zwłaszcza ziół choć już późny, bę-    nasion drzew, kwiatów, ziół i innych   rozcieńczonych serwatką, przy jej
dzie jeszcze w końcu miesiąca po 28   roślin. Nieco mniej korzystna z racji   braku wodą, albo gliny, krowieńca,
w kwadrze korzenia.           zaćmień będzie kwadra liścia, także    popiołu drzewnego i wapna.
 Kwadra korzenia jest najlepsza     owocu, zwłaszcza gdy pragniemy      Ostatni raz kosić trawniki od 15 do
do wykopywania, dzielenia karp,     owoce dłużej przechowywać. Wy-      18 .Wtedy też silnie podlewać rośliny
korzeni, wyjmowania bulw, sadze-     bierać do zbiorów dni słoneczne      dwuletnie zimujące w postaci rozet
nia kłączy konwalii, cebul kwiatów,   i godziny popołudniowe. W tych      w gruncie.
czosnku, dymki. Dobrze jest wyj-     terminach także otrząsać ostatnie
mować kłącza, bulwy korzenie, gdy    orzechy.                 Odławiać ryby w stawach najlepiej
przymrozki zważą liście i wstrzymają                        od 14 do 28.
                     Początek i koniec miesiąca kwadry
wegetację.                korzenia tym razem z racji zaćmień    Ubój zwierząt gospodarskich prze-
 Sadzenie drzewek owocowych,       są lepsze do zbiorów kapusty i jej    prowadzać od 15 do 26 (dni za-
także drzewek, krzewów iglastych,    kwaszenia, niż tradycyjny okres      znaczone linią ciągłą), w godzinach
róż najlepiej przeprowadzać, gdy     między nowiem i pełnią, zwłaszcza     przedpołudniowych.
opadną na nich liście. Najkorzyst-    kwadra owocu (podwójna linia cią-     Ostatnie prace pielęgnacyjne
niejszy czas z racji zaćmień tym     gła). Również wtedy dobrze jest kisić   w pasiekach wykonywać najlepiej
razem to kwadry korzenia do 5 i po    liście buraków. W kwadrze korzenia    do 13 i po 28.
28. Mniej korzystny termin będzie    można przesadzać sałatę głowiastą,
                                          Do wędkowania najlepsze dni 1 i 2, 15
w kwadrze liścia i w kwadrze owocu.   zimującą w gruncie. Wtedy też siać
                                          do 20, 23 do 25 oraz 30 i 31.
Unikać kwadry uprawy. Wszelkie      jeszcze rośliny na zielone nawożenie,
                                                 Zbigniew Przybylak
tego rodzaju prace lepiej wykony-    szpinaki. Mniej nieco korzystny ter-


KURACJE DOMOWE              PROGNOZA POGODY - październik                           OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH
Perz na odtrucie             Słońce przesuwa się przed pasem zo-
                     diakalnym Wagi do 23. W tym dniu
                                          przymrozki a rankami silne mgły. W
                                          połowie miesiąca możliwa zmiana
                                                              POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów,
                                                              zbiorów i sadzenia.
Przy zatru-               o godz. 2.50 pojawi się w wilgotnym    pogody. Przybędzie dni pochmur-
ciach i osła-              znaku Skorpiona. Zaćmienie Słońca     nych, wietrznych z opadami, lokalnie   RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, sa-
bieniu wą-                14 około godz. 4.00. Zaćmienie      nawet dosyć silnymi. Niewykluczony    dzenia, wykonywania przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne.
troby bardzo               Księżyca widoczne w Polsce        pierwszy śnieg.             RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pie-
ko r z y s t ne             28, maksimum o godz. 4.04.        Potem dosyć wietrznie, zmiennie.     lęgnacyjnych w pasiekach.
bywa pijanie                                    W ostatniej dekadzie więcej dni ze
                     Tegoroczny październik w pierw-
odwarów z kłączy perzu. Łyżkę ziół                         słońcem. Nocami mogą być już silne    RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania
                     szej połowie może być dosyć ładny
zalać szklanką wrzątku. Gotować na                         przymrozki i uciążliwe długo utrzy-   i połowu ryb.
                     z dużą ilością dni przyjemnych.
małym ogniu pod przykryciem nie                          mujące się mgły. W końcu miesiąca    RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do
                     Wtedy jeszcze możemy odczuć
dopuszczając do wrzenia przez 5                          znowu bardziej pochmurnie, brzyd-    wędkowania i połowu ryb
                     ostatnie podmuchy babiego lata.
do 10 minut. Dziennie łykami w 5-6                         ko, wietrznie i deszczowo. Może też
                     W drugiej połowie zaćmienia mogą                          Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas do sadzenia, siania, zbio-
porcjach wypić dwie szklanki cie-                         spaść deszcz ze śniegiem.
                     sprowadzić anomalia, chłody, wiatry                        rów roślin liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry owocu
płego odwaru. Przestrzegać diety.                         Prognoza dodatkowa. Obserwuje-
                     i pogorszenie pogody.                               i korzenia.
           Z. Przybylak                         my pogodę w pierwszych dniach
                     Na początku, w pierwszej dekadzie,
                     nie zabraknie dni łagodnych, po-     października, jeżeli jest słoneczna,   Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najlepszy czas do sia-
STAROPOLSKA               godnych . Pojawi się wtedy babie     sucha, wyżowa, to możemy spo-      nia, sadzenia drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów
METEOROLOGIA               lato i nacieszymy się jeszcze piękną   dziewać się dosyć mroźnej zimy i     i przetwarzania owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trzeciej
                     złotą jesienią. W nocy możliwe      wczesnych chłodów.            kolejności kwadra korzenia.
Grzmot październikowy                                           Z. Przybylak
                                                              Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy czas do siania „zbio-
– niestatek zimowy.
Październik, gdy grzmot na
                     Jak uchronić się przed grypą                            rów roślin korzeniowych”, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia,
                                                              w trzeciej owocu.
                     Miód, cytryna, cebula, czosnek, go-    – a one są zatrważające. Według da-   Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziej niestosowny czas
wschodzie naprawi,burzy nas       rąca herbata, mikstury na spirytusie   nych Światowej Organizacji Zdrowia,   do siewów, sadzenia, zbiorów za wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich
wielkich i wiatrów nabawi.        – wszystko to za mało. Jak już nas    co roku na grypę choruje od 330     jest to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe,
                     dopadnie prawdziwa grypa, to nie     milionów do blisko miliarda ludzi.
 PRZYSŁOWIA               ma wyjścia – trzeba się położyć i wy-   Wirus grypy jest wyjątkowo sprytny.
                                                              tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki.
                     cierpieć swoje. No i oczywiście nie    Nigdy nie występuje co roku w tej    Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni).
Październik chodzi po kraju,                                                Jest to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonują-
                     pozostaje nic innego, jak modlić się,   samej postaci. Dlatego, żeby ustrzec
żenie ptactwo z gaju.          żeby nie było żadnych powikłań. Nic    się przed tą chorobą, należy szczepić  cych nad ziemią.
                     więc dziwnego, że lekarze apelują,    się każdego roku. Zdaniem lekarzy,    Linia przerywana - czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korze-
Październik, bo paździerze
                     abyśmy już teraz rozpoczęli szcze-    najlepszym terminem jest wrzesień    niami). Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.
baba z lnu cierlicą bierze.       pienia przeciwko grypie. Nic tak nie   lub w październik.
                     przemawia do wyobraźni jak liczby                 D.Panasiuk
14    Życie Nasielska                                                             24 września - 7 października 2004

Listy do redakcji                                                                    Kino NIWA
Jeden z czytelnikwó zwrócił się do nas z prośbą o opublikowanie listu, któ-         WAŻNE
ry skierował do burmistrza Nasielska. Pismo dotyczy warunków, w jakich
pracują tutejsi policjanci.                                 NUMERY
                                                                            ZAPRASZA
                                                                          24-26 WRZEŚNIA godz. 18.00
Szanowny Panie Burmistrzu Miasta i Gminy Nasielsk                      997   policja
                                                                               „POJUTRZE”
                                              998   straż pożarna
                                              999   pogotowie ratunkowe
                                                                   The Day After Tomorrow (USA,
                                              991   pogotowie energetyczne
Szanowny Panie chcę zwrócić uwagę na panujące warunki                    992   pogotowie gazowe
                                                                   2004); Thriller/S-F; czas 120 min.
jakie są na naszym Posterunku Policji w Nasielsku, w którym                 913   informacja telefoniczna     Reżyseria: Roland Emmerich; Sce-
muszą pracować tutejsi Policjanci i załatwiać spraw mieszkań-                                     nariusz: Roland Emmerich, Jeffrey
                                              Komisariat Policji w Nasielsku      Nachmanoff; Obsada: Dennis
ców Miasta i Gminy. Nie może być tak że obywatel wchodząc
                                                       (0 23) 691 23 77    Quaid - Profesor Jack Hall, Emmy
na posterunek i przebywając na rozmowie w jednym z pokoi                           (023) 691 22 07     Rossum – Laura, Jake Gyllenhaal -
czuje się tak jakby wszedł do jakiejś nory gdzie ściany są brudne,             Komenda Powiatowa Policji         Sam Hall, Sela Ward – Lucy, Arjay
odrapane gniazdka wtykowe poniszczone, gdzie nawet jakiegoś                          (0 22) 775 22 01    Smith - Bryan
kwiatka nie ma na parapecie.                                Państwowa Straż Pożarna          Klimatolog Jack Hall (Dennis Qu-
                                                       (0 22) 775 36 50    aid) jest przekonany, że na skutek
A co czują tutejszego posterunku pracownicy, od których                   Urząd Miejski w Nasielsku         globalnego ocieplenia Ziemi grozi
się żąda narażania zdrowia i życia, żeby ludzie żyli w spokoju                        (0 23) 691 26 64    nowa epoka lodowcowa, która
i zdrowiu.                                         Zarząd Gosp. Kom. i Mieszk.        nadejdzie po wielkiej, globalnej
                                                       (0 23) 691 23 64    burzy... O nadciągającej katastrofie,
Szanowny Panie porównując warunki w jakich Pan pracuje,                   Powiatowy Urząd Pracy. Filia N-sk.    stara się przekonać Biały Dom. W
a warunki w jakich pracują tutejsi pracownicy policji to oni nie                       (0 23) 691 29 09    tym samym czasie jego siedemna-
mają jednej dziesiątej tego co Pan.                             Starostwo Powiatowe            stoletni syn Sam (Jake Gyllenhaal)
                                                       (0 22) 775 32 58    bierze udział w olimpiadzie szkolnej w Nowym Jorku. Nagle temperatura
Dlatego zwracam się do Pana o przeczytanie mojego pisma                   Urząd Skarbowy              gwałtownie spada, a Manhattan zostaje zalany przez gigantyczną powódź.
razem z Radą Miasta i Gminy i wspomożenie finansowo odno-                           (0 22) 765 90 00    Sam chroni się w gmachu biblioteki publicznej, skąd udaje mu się dodzwo-
wienia Posterunku i ułatwienia pracy tutejszej Policji.                   Urząd Statystyczny            nić do ojca. Jack ma czas, by przekazać mu jedno ostrzeżenie: pod żadnym
                                                       (0 22) 775 50 78    pozorem nie wychodź na zewnątrz....
A Policjanci razem z Panem Komendantem będę Panu i Radzie                  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Miasta i Gminy wdzięczni.                                           (0 22) 777 75 99
                                              Powiatowy Urząd Pracy                 1-3 PAŹDZIERNIKA godz. 18.00
Tylko proszę nie odsyłać do Ministra Kalisza, bo Warszawa                           (0 22) 775 92 43      „Harry Potter i więzień Azkabanu”
finansowo to worek bez dna.                                 Życie Nasielska
Nazwisko autora listu do wiadomości redakcji.                                 (0 23) 691 23 43    Harry Potter and the Prisoner of
                                                                   Azkaban (Wielka Brytania,USA,
                                                                   2004); Przygodowy/Familijny/
                                                                   Fantas; czas 146 min.
               HOROSKOP                                                Reżyseria: Alfonso Cuarón; Scena-
BARAN 21.03.- 19.04.             LEW 23.07.- 22.08.              STRZELEC 22.11.- 21.12.          riusz: Steven Kloves na podstawie
W najbliższych dniach            Nadchodzący     czas           Koniecznie przyjrzyj się          książki: Joanne K. Rowling
dojdzie do skutku              przyniesie Ci nowe              swoim wydatkom i planuj
ciągle     odkładane           możliwości rozwiązania            wszystkie zakupy. Szastanie        Obsada:Daniel Radcliffe - Harry
spotkanie biznesowe. Obie strony wyjaśnią  nagromadzonych                pieniędzmi może skończyć          Potter; Rupert Grint - Ron We-
sobie nieporozumienia i będziesz czerpać   problemów. Pojawią się            się dla Ciebie kłopotami          asley; Emma Watson - Hermione
z tego korzyści. Pomiędzy wizytami      także szanse na daleką podróż służbową    finansowymi. Zwróć uwagę          Granger; Robbie Coltrane - Hagrid;
przyjaciół i krewnych znajdź czas na bycie  lub zrealizowanie Twoich nowych planów    na potrzeby swojej rodziny i porozmawiaj  Gary Oldman - Syriusz Black;
tylko z partnerem              zawodowych. Pamiętaj, nie przesadzaj     z nimi o ich problemach. Okaż więcej    Michael Gambon - Dyrektor Al-
                       z podejrzliwością, nie wszyscy wokół     zainteresowania.              bus Dumbledore; Alan Rickman
BYK 20.04.- 20.05.              chcą Ci zaszkodzić.
Musisz teraz działać                                    KOZIOROŻEC 22.12.- 19.01.         - Profesor Snape; Maggie Smith
rozsądnie i nie kierować           PANNA 23.08.- 22.09.             W pracy nadal dobra            - Profesor McGonagall; David
się emocjami. Wówczas            Jeśli chcesz mieć w              atmosfera. Sprzyja to           Thewlis - Profesor Lupin; Emma
pojawi się szansa na             przyszłości dobrą sytuację          podejmowaniu właściwych          Thompson - Profesor Sybill Trelawney
załatwienie    spraw           zawodową,      musisz          decyzji,  przynoszących
finansowych. W życiu             teraz przejąć inicjatywę           wymierne korzyści firmie          Harry Potter (Daniel Radcliffe) po wakacjach rozpoczyna trzeci rok nauki
osobistym również panuj nad uczuciami,    i zacząć działać. Kieruj się         i pracownikom. Zanim            w szkole Hogwart. Wkrótce dowiaduje się, że niebezpieczny czarodziej
bo inaczej popsujesz romantyczny       rozsądkiem i zaufaj swojej intuicji. Pomyśl  komuś bezgranicznie zaufasz, sprawdź    Syriusz Black (Gary Oldman) uciekł z więzienia w Azkabanie. Legenda
nastrój.                   również o najbliższych i zorganizuj dla    jego wiarygodność.             mówi, że to Black doprowadził Lorda Voldemorta do rodziców Harry’e-
                       nich jakąś niespodziankę.                                go, przyczyniając się tym samym do ich śmierci. Czy to samo czeka teraz
BLIŹNIĘTA 21.05.- 21.06.                                  WODNIK 20.01.- 18.02.
                       WAGA 23.09.- 22.10.                                   Harry’ego? Konfrontacja wydaje się nieunikniona...
Zamiast narzekać,                                     Nadchodzący czas będzie
weź się do pracy.              Cierpliwość i sumienność           korzystny do podpisywania
Szczególnie
mocno będzie Cię
                       to teraz Twoje atuty. Dzięki
                       nim starannie wypełniając
                                              ważnych    dokumentów
                                              i załatwiania spraw urzędo-        ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA
denerwować próba ograniczenia Twojej     obowiązki masz szansę             wych. Pamiętaj, przeczytaj         W schronisku w Chrcynnie czeka
niezależności w pracy. Zabierając głos    na zrealizowanie swoich            dokładnie treść umowy, szczególnie część  na nowych, dobrych
w ważnych sprawach, dokładnie        dalekosiężnych planów. W życiu        pisaną drobnymi literkami, bo tam zwykle
przemyśl i przeanalizuj swoje zdanie.    osobistym samotne Wagi przeżyją        są prawne pułapki. Najlepiej wypoczniesz  panów
Czasem warto pomilczeć.           krótkotrwały, ale płomienny romans.      na krótkiej wycieczce z rodziną.      Pełne wdzięku, uro-
RAK 22.06.- 22.07.              SKORPION 23.10.- 21.11.            RYBY 19.02.- 20.03.            cze 7-tygodniowe
Rzeczy dotąd nieo-              Ktoś czeka na okazanie            Przygotowany przez Ciebie projekt     szczeniaki różnej bar-
siągalne znajdą się             zainteresowania z Twojej           i propozycje rozwiązań           wy i płci czekają na
w zasięgu Twoich               strony. W przyszłości             zdobędą uznanie szefa
możliwości. Nadchodzi            osoba ta może być               i być może czeka Cię            dobrych i troskliwych
dobra passa. Twoje opinie znajdą       pomocna w załatwianiu             nagroda. Tak doceniony           opiekunów.
uznanie szefa i współpracowników.      wielu spraw. Nie lekceważ jej teraz. Masz   i usatysfakcjonowany z chęcią będziesz
Wykorzystaj   każdą  sposobność     dobry czas na podejmowanie negocjacji,    podejmować się nowych obowiązków.     tel. 022 784 05 34
zarobienia dodatkowych pieniędzy.      czy też trudnych rozmów dotyczących      W życiu osobistym spokój i harmonia,
                       spraw zawodowych.               co doda Ci energii i siły.
24 września - 7 października 2004                     Życie Nasielska  15
 OGŁOSZENIA
  DROBNE
Sprzedam mieszkanie własno-
ściowe M3 50 m2, ul. Piłsudskiego,
tel. 023 693 14 04, 0600 417 230,
po 1800
Kupię mieszkanie dwupokojowe
w Nasielsku, tel. 0600 376 938
Młode małżeństwo poszukuje
mieszkania lub domu do wynaję-
cia w Nasielsku lub Pieścirogach,
tel. 0692 809 060
Sprzedam działkę 3000 m2, przy
ul. Wrzosowej w Starych Pieściro-
gach, tel. 693 07 54
Sprzedam Opla Ascona, 1,6 benzy-
na na części, tel. 693 07 54
Sprzedam mały ciągnik ogrodniczy
(jugosł.), w komplecie: przyczep-
ka, pług dwuskibowy, kosiarka,
glebogryzarka i opryskiwacz,
tel. 022 793 18 81
WYNAJMĘ MIESZKANIE 1 LUB
2 POKOJOWE W NASIELSKU,
TEL. 0697 238 636
Sprzedam drewno opałowe: so-
sna 1 m3-150zł, brzoza 1 m3-170 zł.
tel. 0606 738 791
Sprzedam Poloneza Tracka,
1.6, ‘98, biały, długość 2m,
tel. 0509 019 798
Sprzedam ciągnik Ursus C360, rok
prod. 1980 i Żuka TERMĘ (1981), tel.
0503 33 22 10
Sprzedam Fiata 126p, kolor czerwo-
ny, tel. 0660 163 547
Sprzedam dom 84m2, garaż, 1,09ha
posiadłości, tel. 0602 260 057
Sprzedam dom drewniany
z bala, 14x9, bardzo tanio,
tel. 022 793 18 81
Sprzedam działkę budowlaną
1000-2000m 2 w Nasielsku,
ul. Pniewska Górka, cena 15 zł/m2,
tel. 0692 819 941
Sprzedam monitor 15” Sam-
sung    SyncMaster 550b,
tel. 0502 146 860
Sprzedam radioodtwarzacz sa-
mochodowy SONY CDX-L410,
tel. 0502 146 860
Sprzedam Fiata 126p,rok prod.1986,
tel. 0604 317 246
Sprzedam nieruchomość z działką
ok. 2 ha z możliwością odrolnienia.
Adres w redakcji.
Sprzedam gospodarstwo rol-
ne w Gawłowie o powierzchni
ponad 8 hektarów (sad wi-
śniowy) z budynkiem miesz-
kalnym, tel.0600153116.
Sprzedam kompletny silnik o
pojemności 1.1 do VW Polo,
tel. 0602 526 888
                    Miejsce na reklamę Twojej firmy
Sprzedam piec CO 1,5 kW typu
„kotek”, tel. 0602 526 888,
691 60 90
                    zadzwoń 023 691 23 43
  SPORT        SPORT        SPORT         SPORT          SPORT          SPORT          SPORT          SPORT
 IV LIGA MAZOWIECKA SENIORÓW                              1.
                                            2.
                                               KS PIASECZNO
                                               DOLCAN ZĄBKI
                                                                   8
                                                                   8
                                                                          20
                                                                          19
                                                                                    23:13
                                                                                    22:4
Wyniki 7 kolejki            Wyniki 8 kolejki
                                            3.  GLKS NADARZYN              8       18         19:6
MLKS ŻBIK NASIELSK           GLKS NADARZYN
     - MAZUR KARCZEW     0:0      - MLKS ŻBIK NASIELSK    6:2    4.  NADNARWIANKA PUŁTUSK          8       18         18:7
DELTA WARSZAWA             POGOŃ SIEDLCE                 5.  KSP POLONIA II WARSZAWA         8       16         14:8
     - POGOŃ SIEDLCE     7:1      - SZYDŁOWIANKA       3:1    6.  KS WARKA                8       15         12:8
PILICA BIAŁOBRZEGI           KORONA GÓRA KALWARIA              7.  MLKS ŻBIK NASIELSK           8       14         14:14
     - GLKS NADARZYN     0:3      - PILICA BIAŁOBRZEGI    0:0    8.  DELTA WARSZAWA             8       13         16:9
NAREW OSTROŁĘKA             KS ŁOMIANKI
                                            9.  MAZUR KARCZEW              8       13          13:9
         - KS ŁOMIANKI  1:1      - DELTA WARSZAWA      0:1
                                            10.  NAREW OSTROŁĘKA             8       12         12:10
SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC         KS PIASECZNO
     – WISŁA II PŁOCK     1:1      - NAREW OSTROŁĘKA      2:1    11.  KASZTELAN SIERPC            8       10         12:17
KS WARKA                NADNARWIANKA PUŁTUSK              12.  OLIMPIA WARSZAWA            8       9         12:16
     - KS PIASECZNO      1:2      - KS WARKA         1:0    13.  POGOŃ SIEDLCE              8       8         10:18
DOLCAN ZĄBKI              MAZUR KARCZEW                 14.  WISŁA II PŁOCK             8       8         10:22
     - NADNARWIANKA      3:1      – DOLCAN ZĄBKI       2:1    15.  PILICA BIAŁOBRZEGI           8       4          8:17
OLIMPIA WARSZAWA            OLIMPIA WARSZAWA
                                            16.  KS ŁOMIANKI               8       4          7:17
     -KORONA GÓRA KALW.    3:2      -KORONA           3:2
KASZTELAN SIERPC            POLONIA II WARSZAWA              17.  SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC         8       2          7:17
     - POLONIA II WARSZAWA  1:3      - WISŁA II PŁOCK      3:0    18.  KORONA GÓRA KALWARIA          8       1          3:20


                         Memoriał szachowy Bł. Biskupa Leona Wetmańskiego
                         Organizator: Urząd Miasta Nasielsk, Parafia Św. Doroty w Cieksynie, ZS nr 3 w Cieksynie, PLUKS św. Doroty Cieksyn;
                         Cel: przybliżenie osoby Bł. Bpa Leona Wetmańskiego, popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i księży, wymiana do-
                         świadczeń;
                         Miejsce i termin: Turniej ,,A” i ,,B” w ZS nr 3 w Cieksynie, 9.10.2004, odprawa techniczna o godz.9.00, początek gier o godz. 9.30;
                         Zgłoszenia: do 5.10.04r. pod numer (23) 693 50 08, 0 603 965 348 – ks. Józef Szczeciński i (24) 263 48 09 – Tomasz Zbrzezny
                         System rozgrywek i tempo gry: system szwajcarski 7 rund, tempo 30 min. na partię
                                                 Rozgrywki będą prowadzone w grupach:
                         Turniej ,,A”: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoły Zawodowe, Licea i Technika
                         Przy dużej ilości grupy mogą ulec podziałowi
                         Turniej ,,B”: księża, nauczyciele, katecheci
                         Nagrody: za pierwsze miejsce w turnieju ,,A” – 300 zł. Pięć następnych miejsc nagrody rzeczowe, wszyscy dyplomy uczestnictwa.
                         Wpisowe (w dniu turnieju): Turniej ,,A” – dzieci i młodzież szkolna 10 zł. Turniej ,,B”–20 zł.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:279
posted:12/18/2011
language:Polish
pages:16