Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Aan by huanghengdong

VIEWS: 4 PAGES: 9

									Release Notes
Afdrukdatum:
18/12/2011 04:04:00
Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins
bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant
werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm
verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van
toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een
onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit
document.
Release Notes Hi-Ant                                                   1/9
Versie 4.75                                              18/12/2011 4:04:00 AM
1.    V4.75

     1.1.   Module Export
         Aanpassing Hiant en epratod: export loongegevens naar
         boekhouding Navision voorzien (EO-Flexpoint)

     De programmatie van Hiant en Epratod is aangepast om export van loongegevens naar de
     boekhouding Navision voor Flexpoint mogelijk te maken.
     Opdat de export naar de boekhouding via type “Navision” gaat lopen, dient parameter
     ("Export", "Loon", "Type") op “NAVISION” gezet te worden.


     1.2.   Module Export
         Aanpassing Hiant: export klantgegevens naar boekhouding
         Navision voorzien (EO-Flexpoint)

     De programmatie van Hiant is aangepast om export van klantgegevens naar de boekhouding
     Navision voor Flexpoint mogelijk te maken.
     Nu wordt veld kl.betalingstermijnid ook geïnterfaced.
     Opdat de export naar de boekhouding via type “Navision” gaat lopen, dient parameter
     ("Export", "Klanten", "Type") op “NAVISION” gezet te worden.


     1.3.   Module Export
         Aanpassing Hiant: export faktuurgegevens naar boekhouding
         Navision voorzien (EO-Flexpoint)

     De programmatie van Hiant is aangepast om export van faktuurgegevens naar de
     boekhouding Navision voor Flexpoint mogelijk te maken.
     Nu wordt ook bij de faktuur details de Kantoorcode mee geëxporteerd.
     Opdat de export naar de boekhouding via type “Navision” gaat lopen, dienen parameters
     ("Export", "Factuur", "Type") en ("Export", "Factuur", "FileType") op “NAVISION” gezet
     te worden.


     1.4.   Module UZK en Kandidaten
         Invullen van uitzendkracht-status bij click op “vast werk” binnen
         opvolging (EO)

     Indien men binnen een opvolging op "vast werk" clickt (en men ook kiest voor vast werk “ja”),
     kan een gebruiker kiezen uit statussen welke men instellen als uzk-status.
     Via de parameter ("Opvolging", "VastWerk", "Status") kan men opgeven uit welke
     statussen de consulent kan kiezen.
     Parameter ("Opvolging", "VastWerk", "Status") is standaard “0” en in dit geval zal er
     dus ook geen keuzelijst verschijnen en zal er ook geen aanpassing van de uzk-status
     zijn.


     1.5.   Module Bestellingen
         In opvolging-detailscherm en bestelling-detailscherm worden
         geblokkeerde klanten en klanten met financiële rating ‘geen
         samenwerking’ niet meer opgenomen in de klanten-zoeklijst (EO)

     Programmatie Hiant aangepast: in het detail schem van de opvolgingen en bestellingen
     worden “geblokkeerde klanten en klanten met financiële rating 'geen samenwerking' " niet
     meer opgenomen worden in de klanten-opzoeklijstRelease Notes Hi-Ant                                          2/9
Versie 4.75                                     18/12/2011 4:04:00 AM
     1.6.   Module mailintegratie
         Bijlage-namen kunnen opgeven voor bijlagen die men niet wil
         koppelen aan een ingelezen mail (bvb. logo’s uitzendbedrijf die bij
         +/- iedere mail zitten) (EO)

     Er kan een filter ingesteld worden voor de attachments die men, bij het inlezen van de
     mails, niet aan een mailitem binnen Hiant wil koppelen (bvb. logo’s uitzendbedrijf die men
     niet steeds wil koppelen aan de mailitems binnen Hiant).

     parameter ("Outlook", "BlockFilter", "BlockAttachments") zowel attachment-namen (bvb.
     dimstatussen.xls), als patronen voor attachment-namen (voorlopig enkel * toegelaten als
     wildcard-woord bvb. *.htm) kunnen opgegeven worden gescheiden door ; Bijvoorbeeld:
     dimstatussen.xls;*.htm een attachment, waarvan de naam voldoet attachment-blockfilter,
     wordt niet toegevoegd als attachment van de mail binnen Hiant.


     1.7.   Module Dienstencheques
         “Maak klant” kan niet doorgevoerd worden voor gezinnen (EO)

     Indien in een fiche van een gezin (kl.firmakode = “G”), kan deze niet klant gemaakt worden. Er
     komt een boodschap en betreffende fiche kan niet klant gemaakt worden.

     1.8.   Module Dienstencheques
         Mogelijkheid tot wijzigen mastercontract zonder dat er een
         uitdienst dimona moet gebeuren (EO)

     Het is nu binnen Hiant mogelijk dat men een mastercontract wijzigt zonder dat er een
     uitdienst dimona moet gebeuren (wanneer men wijzigingen aan een mastercontract wil
     aanbrengen die geen betrekking hebben op dimona).

     In feite wordt dan binnen het bestaande mastercontract een einddatum ingevuld (zonder
     uitdienst dimona te doen; de dimonastatus van dit contract wordt op BLOCKED gezet). Er
     wordt een nieuw mastercontract aangemaakt aansluitend op het afgesloten mastercontract en
     de dimonastatus van het originele contract wordt aan dit nieuwe contract gekoppeld.

     HiAnt controleert of de gebruiker een mastercontract heeft geselecteerd waarbij de einddatum
     niet is ingevuld. Zoniet kan de procedure niet uitgevoerd worden.
     Hiant controleert of er een dimona status OK is. Zoniet kan de procedure niet uitgevoerd
     worden.
     Indien alle controles OK, dan vraagt HiAnt naar de datum waarop de aanpassingen aan het
     mastercontract moeten ingaan (begindatum nieuwe mastercontract).
     Hiant controleert of er subcontracten van het originele mastercontract bestaan beginnend
     vanaf deze nieuwe begindatum. Zo ja, dan kan de procedure niet uitgevoerd worden.

     Indien verder alle controles OK, dan voert Hiant de volgende acties uit.de opgegeven
     einddatum wordt ingevuld in het oorspronkelijke master contract

     het oorspronkelijk mastercontract wordt gekopieerd (begindatum = einddatum vorig contract
      +1, einddatum is leeg)
     de dimona van het oorspronkelijke master contract wordt gekoppeld aan het nieuwe master
      contract
     het oorspronkelijk mastercontract wordt geblokkeerd voor dimona (BLOCKED status
      koppelen)

     Dit menu is standaard niet zichtbaar.
     Het is zichtbaar te zetten door parameter (“changecontrols”, “frmcontlst”,
     “mnusub4(12).visible”) op 1 te plaatsen.
Release Notes Hi-Ant                                          3/9
Versie 4.75                                     18/12/2011 4:04:00 AM
     1.9.   Module Contracten
         Aanpassing uzk-contractafdruk: bij PC 218 dient tekst “218 – 1B”
         te verschijnen (EO-ERS)

     Bij de contractafdruk, specifiek voor ERS, wordt bij formfield “pcb”, ingeval van paritair
     Comité “218” nu “218 – 1B” afgedrukt. Bij alle andere paritaire comités blijft gewoon het
     paritair-comité-nummer afgedrukt worden.

     1.10. Module Contracten
        Aanpassing uzk-contractafdruk: “Naam en adres van de
        werkplaats” info voor een bepaalde dag wordt gehaald uit
        contract-velden commentaar maandag... zondag (EO-ERS)

     Voor alle dagen van de week:
     Als in commentaar-veld (Commentaar maandag, ..., commentaar zondag) een // voorkomt
     --> gedeelte vóór de // komt voor de betreffende dag bij contractafdruk te staan bij "Naam en
     adres van de werkplaats :"
     --> gedeelte na de // komt voor de betreffende dag bij contractafdruk te staan bij
     "Commentaren :"

     Als in commentaar-veld (Commentaar maandag, ..., commentaar zondag) GEEN //
     voorkomt, blijft het werken zoals tevoren:
     --> Afdeling uit het contract komt te staan bij "Naam en adres van de werkplaats :"
     --> Inhoud commentaar-veld (Commentaar maandag, ..., commentaar zondag) komt voor de
     betreffende dag bij contractafdruk te staan bij "Commentaren :"

     1.11. Module Dienstencheques
        Oplossing probleem “Cannot insert duplicate key wgnr-jaar-week-
        kontnr” - en bijgevolg niet kunnen bewaren subcontract bij
        mastercontract (EO)

     Volgende probleem trad op:
     een bepaalde consulent heeft kantoor X momenteel actief staan, maar kan wel contracten van
       meerder kantoren zien.
     hij opent een mastercontract van kantoor Y en hij maakt voor dit mastercontract een
       subcontract bij aan (subcontract komt op zelfde kantoornr als mastercontract)
           o bepaling van contractnummer (prest.kontnr) was verkeerd; nam 1 hoger dan
             “het hoogste contractnummer in contract-jaar, contract-week en KANTOOR
             DAT MOMENTEEL ACTIEF STAAT (kantoor X)”
           o kan dus zijn dat dit contractnummer reeds bestaat binnen contract-jaar,
             contract-week en kantoor Y (subcontract wordt aangemaakt op kantoor Y)
           o bijgevolg probleem van dubbele contractnummers en, bij de klanten waarbij
             index jaar-week-wgnr-kontnr UNIEK staat, problemen bij wegschrijven naar
             database (subcontract kan niet bewaard worden)

     Programmatie aangepast:
     bepaling van contractnummer (prest.kontnr): 1 hoger dan “het hoogste contractnummer in
      contract-jaar, contract-week en CONTRACT-KANTOOR (kantoor Y)”

     1.12. Module Dienstencheques
        Nog kunnen aanpassen einddatum mastercontract indien
        einddatum reeds ingevuld, maar dit nog niet naar dimona is
        doorgestuurd (dimonastatus ENDCONT) (EO)Release Notes Hi-Ant                                           4/9
Versie 4.75                                      18/12/2011 4:04:00 AM
     Ervoor kon men de einddatum van een mastercontract niet meer wijzigen indien deze reeds
     was ingevuld, alhoewel dit nog niet was doorgestuurd naar dimona (einddatum mastercontract
     ingevuld, maar nog niet doorgestuurd naar dimona = dimonastatus ENDCONT).

     Nu is er aangepast dat men de einddatum van een mastercontract nog kan wijzigen, zolang de
     dimonastatus ENDCONT is.

     1.13. Module Prestaties
        Binnen maand-prestatie-ingavescherm (frmPrestGeg2), indien
        beginuur groter dan einduur, dan is het berekende aantal negatief
        (EO)

     Binnen het maand-prestatie-ingavescherm (frmPrestGeg2), indien men een beginuur ingaf dat
     groter was dan het einduur, dan werd er een negatief aantal berekend.
     Bvb. gewerkt van 20 uur tot 2 uur geeft -18 terwijl dit 6 moet zijn

     De programmatie is aangepast om dit probleem te verhelpen.

     1.14. Module Dienstencheques
        Aanpassing bijlage dienstencheque-contract: ondertekend op...
        vermeldt nu de datum van het mastercontract i.p.v. deze van het
        subcontract (EO)

     Bij afdruk van subcontracten bij een mastercontract vermeldde dit contract
     “aanhangsel bij het contract ondertekend op .... “ (hier werd de datum van het subcontract
     ingevuld).

     De programmatie is aangepast zodat de datum van het mastercontract verschijnt i.p.v. deze
     van het subcontract.

     1.15. Module Opvolging
        Zoekvelden “status” en “opvolging-detailtype” binnen
        opvolgingslijst-scherm werken niet (EO)

     Vanaf een bepaalde versie van Hiant was een probleem geslopen bij het zoeken in het
     opvolgings-lijstscherm a.h.v. zoekvelden “status” en “opvolgingsdetailtype”.
     Deze problemen zijn nu opgelost.

     1.16. Module Export
        Aanpassing export naar Navision: geen header-lijn meer in
        exportbestand lonen; “,” bij bedragen veranderd naar “.” (EO-CQ)

     De export naar de boekhouding, type Navision (CQ) is aangepast:
     bij export faktuur en export lonen is bij de decimale bedragen “,” veranderd naar “.”
     bij export van de lonen is de header-lijn (beschrijving velden) uit het bestand verwijderd     1.17. Nieuwe bestanden
       loonbrief.exe
       directprint.exe
Release Notes Hi-Ant                                           5/9
Versie 4.75                                      18/12/2011 4:04:00 AM
     1.18. Nieuwe tabellen


     1.19. Bugfixes(TS):
       toevoegen voorschot – soms werden niet alle personen die klaarstonden in het
       bankbestand geplaatst
       controle contracten meerdere wgnrs werkte niet juist bij kopiëren van een contract naar
       een nieuw jaar
       probleem afdrukken individuele rekening : soms werden er geen gegevens getoond op
       snelle servers. Met behulp van volgende parameter kan men instellen dat HiAnt het aantal
       seconden dat is ingegeven wacht, vooraleer het rapport te tonen. Standaard wordt niet
       gewacht.
       “Scherm", "FrmIndivRek", "Wachten", "0"
       Aanmaken sociale balans, jaarverslag ongevallen – fout als de lengte van het veld de
       gedefinieerde lengte overschrijdt: aangepast door af te kappen op de maximale lengte van
       het veld.

     1.20. Kleine aanpassingen(TS):
       Bij de aanmaak van de halfjaarlijkse statistiek per provincie en driemaandelijkse statistiek
       voor Federgon wordt een extra vraag gesteld of men dienstenchequers mee wil opnemen
       in de statistiek.
       Aanmaak prestatieoverzicht klant Nike: er wordt gevraagd naar de op te nemen codes.
       Deze moeten gedefinieerd worden via parameter “lijsten”,”Nike”,”Codes”. Indien niet
       aanwezig, kan de lijst niet aangemaakt worden. Wanneer een gebruiker de codes aanpast
       die gebruikt moeten worden, zal dit ook in de parameter worden aangepast, zodat het elke
       volgende keer ook juist staat.
       Bij het betalingsbestand voorschotten wordt de melding ook voorafgegaan door /A/
       Mogelijkheid om hulpschermen te verwijderen vanuit scherm – gegevens – hulpschermen


     1.21. Module ongevallenbeheer(TS):
        Ongeval / EHBO-geval, shift+F5 (week + week-en maandverloning)
     Indien er een arbeidsongeval is gebeurd op een datum in de week / maand waarvoor men
     prestaties ingeeft, kreeg men een label te zien op welke dag dit ongeval is gebeurd, indien de
     parameter "Scherm", "FrmPrestgeg1", "ShowAccidentLabel", "0" op 1 staat en gebruik wordt
     gemaakt van het ongevallenprogramma van Prato.

     Nu is er een onderscheid gemaakt tussen een ongeval en een EHBO geval. Op de label komt
     dan Ongeval op <datum> resp. EHBO op <datum> te staan.

     Met onderstaande parameters kan men ook nog instellen of men tekst wil laten zien met welke
     code er dient gebruikt te worden. (gebruik code ….)

     "Scherm", "frmprestgeg1", "CodesBijOngeval", ""
     "Scherm", "frmprestgeg1", "CodesBijEHBO", ""


     1.22. Module opvolgingen
        Automatisch ingevulde opvolgingen op afgehandeld plaatsen(TS):
     Op de plaatsen waar HiAnt een automatische opvolging inboekt, dient deze dadelijk op
     afgehandeld geplaatst te worden

     Aangepast bij
      afdruk C131A
      afdruk C131B


Release Notes Hi-Ant                                           6/9
Versie 4.75                                      18/12/2011 4:04:00 AM
       bewaren bestelling
       blokkeren van een klant via acties - blokkeer
       verzenden van mail vanuit nieuwe CV module


     1.23. Module dimona-aangifte
        Mogelijkheid tot uitsluiten van bepaalde sekties naar dimona(TS):

     Met de onderstaande parameters kan men sekties opsommen (geschieden door een komma),
     die moeten uitgesloten worden bij aanmaak van dimonabestanden.

     “Dimona”,”Uitsluiten”,”Sektie”,””

     Indien de parameter opgegeven is, wordt steeds de boodschap getoond :
     Contracten met de volgende sekties worden niet aangegeven : <opsomming van sekties>
     (melding uit de vertaal tabel)

     Indien de sektie van het aan te geven contract zich in deze opsomming bevindt, zal er geen
     dimona-aangifte voor gebeuren en zal de dimonastatus automatisch op BLOCKED worden
     geplaatst indien er nog geen dimona-record is gevonden voor dit contract.
Release Notes Hi-Ant                                         7/9
Versie 4.75                                    18/12/2011 4:04:00 AM
     1.24. Module contracten
        Mogelijkheid om reden uitdienst contract in te vullen(TS):

     Er werd een nieuwe lookupbox toegevoegd aan het contract.
     Reden uitdienst : nieuwe code soort 177

     Standaard is dit gegeven niet zichtbaar, maar het kan geactiveerd worden met volgende
     parameters:
     "changecontrols","frmcontgeg","lblgeg(22).visible","1","UZC"
     "changecontrols","frmcontgeg","lubgeg(38).visible","1","UZC"

     Dit veld is een verplicht in te vullen veld op voorwaarde dat (controle tijdens bewaren van
     contract):
      het veld zichtbaar is
      het gaat over een mastercontract waarbij de einddatum is ingevuld
      de bijbehorende code soort minstens 1 code bevat

     De reden uitdienst wordt niet overgenomen bij het kopiëren, verlengen of overhevelen van een
     contract.


     1.25. Module loonberekening
        Voorstel voorschotten(TS):

     Via gegevens – voorschotten – tabblad ‘voorstel’, kan men vanaf nu ook een kantoornummer
     of meerdere kantoornummers ingeven om het voorstel te tonen. Er wordt eerst gevraagd naar
     de maand en vervolgens naar kantoren. Je kan hier meerdere kantoren invullen, telkens
     gescheiden door een komma. Wanneer je 0 invult, worden alle kantoren getoond.

     HiAnt toont enkel personen met een voorschotattest en met een contract in die maand bij de
     geselecteerde werkgevers (prest.wgnr).     1.26. Module loonberekening
        Opvullen van jaar,systeem,periode en week in de loonrun(TS):

     Tijdens het boeken van lonen, zullen het jaar, systeem, periode en de week in de nieuwe
     velden van de loonrun worden bewaard. Dit werd zo aangepast om dit later te kunnen
     gebruiken tijdens de export van deze lonen.

     Bij het boeken van de lonen worden deze velden van de loonrun als volgt opgevuld:

       LR_DMFAjaar : inhoud van loon.dmfajaar (in principe mag er per loonrun maar één jaar
       voorkomen)
       LR_DMFASYSTEEM : alle mogelijke systemen in de loonrun gescheiden met een /
       LR_DMFAperiode : alle mogelijk periodes in de loonrun gescheiden met een /, in dalende
       volgorde
       LR_DMFAweek : alle mogelijke INT(loon.week) gescheiden met een /, in dalende volgorde

     Vanuit het programmeurmenu – lonen - opvullen DMFA velden geboekte loonruns, kan men
     voor een bepaald jaar en voor de geboekte loonruns deze velden juist zetten, indien het veld
     LR_DMFAJaar nog niet is ingevuld.
Release Notes Hi-Ant                                           8/9
Versie 4.75                                      18/12/2011 4:04:00 AM
     1.27. Module loonberekening
        Export lonen(TS):

     Op het scherm voor de export van de lonen naar de boekhouding, zijn er voor de loonruns
     zoekvelden bijgekomen die het jaar, syste(e)m(en), periode(s) en we(e)k(en) bevatten.
     Men kan een filter uitvoeren op de nog te exporteren loonruns. Vervolgens kan men deze
     loonruns in één keer exporteren door het vinkje ‘gebruik geselecteerde loonruns’ aan te
     vinken.


     1.28. Module opvolgingen
        Opvolgingslijst tonen van automatisch aangemaakte
        opvolgingen(TS):

     Extra vinkje onderaan het opvolgingsoverzicht (langs annuleren toets) met opschrift ‘Toon
     automatische opvolgingen’.

     parameter "Scherm", "frmopvlst", "ToonAuto", "0"

     0 = standaard niet aangevinkt = geen auto-opvolgingen in de lijst (alle opvolgingen met
     contacttype gelijk aan het ingestelde autotype worden dan niet getoond)
     1 = standaard aangevinkt = wel auto-opvolgingen in de lijst


     1.29. Module loonberekening
        Standaard betaalsysteem instellen bij onderhoudsscherm
        loonruns(TS):

     Met onderstaande parameter kan men het standaard betaalsysteem instellen dat moet
     gebruikt worden bij het toevoegen van personen aan een loonrun:

     "LoonrunInput", "Init", "DefaultSystem", "5301".

     Standaard staat deze op 5301 – weekverloning.


     1.30. Module loonberekening
        Loonbrief bedienden dubbel vakantiegeld(TS):

     Het dubbel vakantiegeld werd verkeerdelijk bij bruto niet RSZ geplaatst op de loonbrief. HiAnt
     werd aangepast zodat de code bij bruto RSZ komt te staan, vermits op dubbel vakantiegeld
     RSZ verschuldigd is.
Release Notes Hi-Ant                                          9/9
Versie 4.75                                     18/12/2011 4:04:00 AM

								
To top