02

Document Sample
02 Powered By Docstoc
					                          Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver 2010
Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver

1. Indledning
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Teknisk Udvalg og
Afdelingschefen for Entreprenøropgaver.

Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Teknisk Udvalg konkretiserer
Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” vedtaget den
6.april 2009. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet
set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2. Aktuelle udfordringer
Efterfølgende er angivet de væsentligste udfordringer til bevarelse/styrkelse af
konkurrenceevnen:

Udgifter og indtægter skal balancere således at resultatet over flere år, viser et overskud på 0
– 5 % af omsætningen.

Lederuddannelse.
Gennemførsel af Silkeborg Kommunes lederuddannelse for hele ledergruppen inden medio
2011 med henblik på at erkende og erhverve ledelsesmæssige værktøjer med fokus på
værdibaseret ledelse.

Fastlæggelse af funktionsvilkår.

Organisering af ”Ledelse i fællesskab”, herunder udvikling af fælles ledelses- og
samarbejdsformer i lederteamet med inddragelse af medarbejderrepræsentanter i
ledelsesansvaret, og tilrettelæggelse af produktionen for de ca. 120 mand i marken, så
produktionen overvejende er organiseret i selv- og medstyrende grupper i løbet af 2010.

Opbygning af interne styringssystemer (pris, tid og kvalitet) i diverse databaser/manualer. Det
drejer sig f.eks. om:
 Interne arbejdsgange til sikring af det økonomiske overblik (administrativ
  produktionsplanlægning)
 Undersøgelse af mulighederne for integrering af produktionsplanlægningen i det centrale
  ressourcestyringssystem (Navision).
 Opbygning af et kvalitetssikringssystem.


3. Mission og vision for bevillingen
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision. På
baggrund heraf har bevilling 28 Entreprenøropgaver følgende mission og vision:

Mission
At opgaverne på Entreprenørgården udføres med fokus på udvikling, ekspertise og
konkurrenceevne, så både planlagte og akutte opgaver kan løses og der sikres et lavt
prisniveau i markedet.
                         Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver 2010
Vision
  1. Entreprenørgården vil sikre at bestilte opgaver udføres til den aftalte tid, pris og
    kvalitet.
  2. Entreprenørgården vil være det åbenlyse valg indenfor sine arbejdsområder.
  3. På Entreprenørgården vil vi sige hvad vi tænker og mener, vi lytter og stoler på at
    dialog og handling følges.
  4. Entreprenørgården vil være en arbejdsplads, hvor faglig, social og personlig udvikling
    sikrer tryghed og trivsel.
  5. På Entreprenørgården vil vi tage ansvar for vores egen, hinandens og
    Entreprenørgårdens udvikling.
  6. På Entreprenørgården vil vi sikre at Entreprenørgården har ”ledelse i fællesskab”.

4. Beskrivelse af serviceniveau
Serviceniveauet fastlægges af Bestilleren.

5. Mål til Kvalitetskontrakt og Bevillingsmål
I dette afsnit beskrives mål til kvalitetskontrakten og bevillingens mål for det kommende
budget år. De mål, der indgår i kvalitetskontrakten for området er markeret med et K i
kolonnen ”type”. Målene, samt deres forventede effekt eller output beskrives og de ledsages af
en kort beskrivelse af veje til opfyldelse af de opstillede mål, samt hvordan der sker
opfølgning.

Type  Bevillingsmål     Effekt/output      Veje til målopfyldelse      Målemetode
    1. Udgifter og    Konkurrencedygtige    Fokus på faste          Årlig
    indtægter skal    priser.         omkostninger og løbende      registrering i
    balancere, så                 effektiviseringer.        regnskabet.
    resultatet over
    flere år viser et
    overskud på 0 – 5
    % af
    omsætningen.
    2.          En mere kvalificeret  Gennemførsel af          Konstatering
    Lederuddannelse.   og værdibaseret     Silkeborg Kommunes
               ledelse.        lederuddannelse.
    3. Fastlæggelse af  Strategien kan     Dialog med afdelinger og     Konstatering.
    funktionsvilkår.   fastlægges efter den  politikere.
               tilsigtede
               virksomhedsform.
    4. Organisering af  Antal medarbejdere   Fokus på en styret        Registrering.
    produktionen i    i selv- og       proces samt etablering
    selv- og       medstyrende       af en motivationspulje i
    medstyrende      grupper øges.      2010.
    grupper.
    5. Opbygning af    Et godt overblik i   Udvikling af diverse       Løbende faglig
    interne        relation til pris,   styringssystemer         vurdering.
    styringssystemer   kvalitet og tid.    centreret omkring det
                           centrale
                           ressourcestyringssystem.
                       Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver 2010
6. Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 28 Entreprenøropgaver. Ønskes mere
detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til
budgetforudsætningerne for bevillingen.

Netto              Budget     Overslag      Overslag       Overslag
1000 kr. i 2010 prisniveau    2010      2011        2012         2013
Personale             46.542     46.542       46.542        46.542
Produktionsomkostninger      21.231     21.231       21.231        21.231
Materiel              15.921     15.921       15.921        15.921
Bygninger              2.762      2.762       2.762        2.762
Lønpulje               202       202        202         202
Udgifter              86.658     86.658       86.658        86.658
Indtægter             -86.658     -86.658      -86.658       -86.658
I alt                  0        0         0          0

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:12/18/2011
language:
pages:3