Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

hotarari martie 2010 by huanghengdong

VIEWS: 18 PAGES: 21

									                 ROMANIA

     JUDETUL DAMBOVITA - PRIMARIA ORASULUI RACARI

      Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/658070

        E-mail:  primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com
                 H O T A R A R E


         Privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

    Consiliul Local al Orasului Racari, judetul Dambovita, autoritate a

 administratiei publice locale, intrunit in sedinta ordinara, astazi 19.03.2010

    Avand in vedere :

- referatul nr. 2084/17.03.2010, prezentat de contabilul primariei, privind
  suma de 44 mii lei care se va incasa la bugetul local ca urmare
  a incheierii contractelor de sponsorizare cu persoane juridice in
  vederea achizitionarii a doua autoturisme in regim de leasing financiar;
- dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,modificata ;
- H.C.L. nr. 3/24.02.2010 privind aprobarea bugtului local pe anul 2010 ;
- raportul comisiei de specialitate si avizul favorabil ;
 In temeiul art. 36 al. 4, lit.a si art. 45 al 2 lit. a din Legea nr. 215/2001
 privind administratia publica locala,


             HOTARASTE:

Art.1    Se aproba suplimentarera bugetului local de venituri si
     cheltuieli, in trimestrui II al anului 2010, cu suma de 43 mii lei,
     dimensionandu-se de la 13.200 mii lei, la 13.243 mii lei, cu
     urmatoarele influente :
       PARTEA DE VENITUIRI

 DENUMIRE  INDICATORI                COD   COD    INFLUENTE
                           RAND  INDICATOR   Mii lei
 TOTAL VENITURI                     1  00.01.02     +  43
 VENITURI CURENTE                    2  00.02.02     +  43
 C. VENITURI NEFISCALE                 3  29.00.02     +  43
 C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII           4  33.00.02     +  43
 Transferuri voluntare, altele decat subventiile    5  37.02      +  43
 Donatii si sponsorizari                6  37.02.01     +  43
 PARTEA DE CHELTUIELI

 DENUMIRE  INDICATORI                COD   COD    INFLUENTE
                           RAND  INDICATOR   Mii lei
 TOTAL CHELTUIELI                    1  50.02      +  43
 CHELTUIELI DE CAPITAL                 2  70        +  43
 TITLUL XII CHELTUIELI NEFINANCIARE           3  71        +  43
 PARTEA a I-a SERVICII PUBLICE             4  51.00.02     +  26
 GENERALE
 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI             5  51.02      + 26
 EXTERNE
 CHELTUIELI DE CAPITAL                  6  70        +  26
 TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE            7  71        +  26
 Active fixe                       8  71.01      +  26
 Masini, echipamente si mijloace de transport      9  71.01.02     +  26
 PARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBL. SI         10  60.00.02     +  17
 SIG.
 ORDINE PUBLICA ASI SIGURANTA              11  61.02      +  17
 CHELTUIELI DE CAPITAL                 12  70        +  17
 TITLUL XII – ACTIVE NEFINANCIARE            13  71        +  17
 Active fixe                      14  71.01      +  17
 Masini, echipamente si mijloace de transport      15  71.01.02     +  17


Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obliga serviciul financiar –
   contabil, iar secretarul va comunica celor in drept.


 R A C A R I                    PRESEDINTE DE SEDINTA
 Nr. 30                       TANASE MIHAI CRISTIAN
 Data 19.03.2010
              Vizat pentru legalitate
               SECRETAR,
              Jr. ENE OCTAVIANA
                     ROMANIA
               JUDETUL DAMBOVITA
             CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI
          Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580
         E-mail: primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com

                            HOTARARE

Privind desemnarea dlui LIVEDE ION consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Racari, in
        functia de membru al Consiliului de administratie al Scolii generale Racari
   Consiliul Local al orasului Racari , judetul Dambovita , autoritate a administratiei publice locale, întrunita
in sedinta ordinara in data de 19.03.2010

Avand in vedere :

       - Nota de fundamentare prezentata de catre Primarul orasului Racari privind necesitatea
        desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local in cadrul Consiliului de administratie al
        unitatii scolare;
       - Dispozitiile art 145, al 6 din Legea invatamantului nr 84/1995, modificata si completata
      -  In temeiul art 68 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala modificata si
       completata ;
              HOTARASTE :

ART 1 Incepand cu data prezentei hotarari, dl LIVEDE ION – consilier local – se numeste membru in
Consiliul de administratie al Scolii generale Racari, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al orasului
Racari.

 ART 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga persoana nominalizata, iar secretarul
orasului Racari va comunica celor in drept.

RACARI

NR  21
DATA 19.03.2010                 PRESEDINTE DE SEDINTA

                         Tanase Mihai – Cristian VIZAT PENTRU LEGALITATE

     SECRETAR

     Jr. Octaviana Ene
                      ROMANIA

                  JUDETUL DAMBOVITA

               CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI

           Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580

          E-mail:   primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com

                        HOTARARE

Privind desemnarea dlui LIVEDE ION consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Racari, in
     functia de membru al Consiliului de administratie al Liceului Teoretic Ion Ghica Racari
   Consiliul Local al orasului Racari , judetul Dambovita , autoritate a administratiei publice locale, întrunita
in sedinta ordinara in data de 19.03.2010

   Avand in vedere :

       - Nota de fundamentare prezentata de catre Primarul orasului Racari privind necesitatea
        desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local in cadrul Consiliului de administratie al
        unitatii scolare;
       - Dispozitiile art 145, al 6 din Legea invatamantului nr 84/1995, modificata si completata
      -  In temeiul art 68 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala modificata si
       completata ;
              HOTARASTE :

ART 1 Incepand cu data prezentei hotarari, dl LIVEDE ION – consilier local – se numeste membru in
Consiliul de administratie al LIceului Teoretic Ion Ghica Racari , in calitate de reprezentant al Consiliului Local
al orasului Racari.
 ART 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga persoana nominalizata, iar secretarul
orasului Racari va comunica celor in drept.
RACARI

NR  23
DATA 19.03.2010                 PRESEDINTE DE SEDINTA

                         Tanase Mihai – Cristian VIZAT PENTRU LEGALITATE

     SECRETAR

     Jr. Octaviana Ene
                    ROMANIA
                 JUDETUL DAMBOVITA
              CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI
           Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580
          E-mail: primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com
                      HOTARARE

 Privind aprobarea raportului de evaluare necesar efectuarii unui schimb de teren in satul Colacu

        Consiliul Local al orasului Racari , judetul Dambovita , autoritate a administratiei publice locale
, întrunita in sedinta ordinara in data de 19.03.2010 ;

      Avand in vedere :

  -  Cererea nr 9193/2009 inaintata de catre Tanase –Cojocaru Valentina – prin care solicita efectuarea
    unui schimb de teren cu Consiliul Local Racari , in satul Colacu , in vederea amenajarii unui depozit
    comercial;
  -  HCL nr 8/24.02.2010 privind efectuarea schimbului de teren
  -  expunerea de motive a primarului orasului Racari ;
  -  avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local Racari ;
  -  dispozitiile art 36 al 2 lit c si art 45 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala
    modificata si completata;
              HOTARASTE :

ART 1 Se aproba raportul de evaluare intocmit in vederea efectuarii unui schimb de teren intravilan
situat in orasul Racari, Colacu, judetul Dambovita proprietate privata a dnei Tanase Cojocaru-Valentina cu
un teren intravilan, situat in orasul Racari, sat Colacu , zona Deal, judetul Dambovita, proprietatea Consiliului
local Racari, identificat in anexa la prezenta.
ART 2 Executivul primariei se obliga sa intocmeasca toate documentele necesare in vederea identificarii
cadastrale a suprafetelor si a actului de schimb.
 ART 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari , se obliga executivul primariei , iar secretarul va
comunica celor in drept.
RACARI

NR 25

DATA 19.03.2010             PRESEDINTE DE SEDINTA

                       Tanase Mihai Cristian

      VIZAT PENTRU LEGALITATE

        SECRETAR

      Jr. Octaviana Ene
                  ROMANIA

              JUDETUL DAMBOVITA

           CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI

        Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580

        E-mail:  primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com
                    HOTARARE  Privind modificarea indicatorilor tehico-economici privind proiectul „Reabilitare,
   modernizare si extindere Liceul teoretic “Ion Ghica” orasul Racari, Judetul
                    Dambovita”.
    Consiliul Local al orasului Racari , judetul Dambovita autoritate a administratiei
publice locale , intrunit in sedinta extraordinara astazi 02.04.2010 ;Avand in vedere ;

     - Expunerea de motive a primarului orasului Racari , Dr. Ing. Caraveteanu Marius ;

     - Raportul de specialitate al Serviciului de Urbanism si amenajarea teritoriului ;

    - prevederile legii nr 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si
completarile ulterioare ;
     - prevederile OUG nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica
, a contractelor de concesiu8ne de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
, cu modificarile si completarile ulterioare ;

    -    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational regional
2007-2013 Axa prioritara 3 „ Imbunatatirea infrastructurii sociale „;

    -     Prevederile art 36 al 4 lit „d” din Legea nr 215/2001 – privind administratia
publica locala cu modificarile si completarile ulterioare ;

    In temeiul art 45 al 1 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala cu
modificarile si completarile ulterioare , adopta urmatoarea                 HOTARARE

ART 1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare si
extindere Liceul teoretic “Ion Ghica” orasul Racari, Judetul Dambovita”.

ART 2 Se aproba proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Liceul teoretic “Ion
Ghica” orasul Racari, Judetul Dambovita” si indicatorii tehnici ai obiectivului , dupa cum
urmeaza :

  1. Valoarea totală a proiectului , inclusiv TVA - 8.994.070,33 lei
    d.c.:
   - valoare neeligibila a proiectului - 257.899,02 lei
   - Valoarea eligibilă a proiectului    - 7.313.753,50 lei
   - TVA                  - 1.422.417,81 lei
   - Contribuţia proprie în proiect, d.c - 404.174,09lei
   - Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile - 146.275,07 LEI
   - Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile - 257.899,02
   - Autofinanţarea proiectului*    -0
   - TVA                 - 1.422.417,81 lei
   - ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ          - 7.167.478,43 lei


  2.  Esalonarea investitiei : anul I +II - 8.994.070,33   lei
  3.  Durata de realizare : 15 luni
 ART 3 Se aproba proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere Liceul teoretic “Ion
Ghica” orasul Racari, Judetul Dambovita”cu indicatorii tehnico- economici prevazuti in studiul
de fezabilitate , care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 8.994.070,33 lei
.

ART 4 - Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul „Reabilitare,
modernizare si extindere Liceul teoretic “Ion Ghica” orasul Racari, judetul Dambovita” in
cadrul Programului Operational Regional , Axa prioritara 3 , Domeniul major de interventie
3.4 – Reabilitarea , modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale
preuniversitare , universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua .

ART 5 – Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a
proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere Liceul teoretic “Ion Ghica” orasul Racari,
Judetul Dambovita”, in conditiile impuse de Programul Operational regional si legislatia in
vigoare in valoare totala de 8.994.070,33 lei ( cheltuieli eligibile , cheltuieli neeligibile , TVA).

ART 6 – Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de minim 2 % reprezentand
contributia proprie din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului .

ART 7 - Se aproba finantarea sumei de 7.167.478,43 lei din bugetul local pe anul 2010 ,
suma ce va fi cheltuita in avans , pana la rambursarea acesteia de catre AM POR , conform
legislatiei in vigoare , restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetul anului 2009 .

ART 8 - Se aproa finantarea sumei de 1.422.417,81 lei , reprezentand TVA , aferenta
cheltuielor proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere Liceul teoretic “Ion Ghica” orasul
Racari, Judetul Dambovita”, din bugetul local , urmand a se recupera TVA aferent
cheltuielilor eligibile , conform OG 29/2007.

ART 9 Se aproba finantarea din bugetul local /judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile
si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului .

ART 10 Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a
obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani , dupa darea in exploatare de catre
Consiliul Local al orasului Racari .

ART 11 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat
finantarea , vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care
se va asigura exploatarea si intretinerea sa.
ART 12 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile
legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse , nediscriminarii , protectiei
mediului , eficientei energetice , achizitiilor publice si ajutorului de stat .

ART. 13. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul , Biroul
Financiar contabil , iar secretarul orasului Racari va comunica celor in drept .NR 34                PRESEDINTE DE SEDINTA
Data 02.04.2010               Tanase Mihai CristianSECRETAR

Jr. Octaviana Ene
                    ROMANIA
              JUDETUL DAMBOVITA
            CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI
         Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580
        E-mail: primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com


                      HOTARARE
  Privind aprobarea “Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura
      educationala – Scoala Ghergani, oras Racari, Judetul Dambovita” ,

    Consiliul Local al orasului Racari , judetul Dambovita autoritate a administratiei
publice locale , intrunit in sedinta extraordinara astazi 19.03.2010 ;

Avand in vedere ;

      - Expunerea de motive a primarului orasului Racari , Dr. Ing. Caraveteanu Marius ;

     - Raportul de specialitate al Serviciului de Urbanism si amenajarea teritoriului ;

    - prevederile legii nr 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si
completarile ulterioare ;

     - prevederile OUG nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica
, a contractelor de concesiu8ne de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
, cu modificarile si completarile ulterioare ;

    -    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational regional
2007-2013 Axa prioritara 3 „ Imbunatatirea infrastructurii sociale „;

    -     Prevederile art 36 al 4 lit „d” din Legea nr 215/2001 – privind administratia
publica locala cu modificarile si completarile ulterioare ;

    In temeiul art 45 al 1 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala cu
modificarile si completarile ulterioare , adopta urmatoarea

                 HOTARARE
ART 1   Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare, modernizare, extindere si
echipare infrastructura educationala – Scoala Ghergani, oras Racari, Judetul Dambovita”
, ART 2    Se aproba proiectul    “Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura
educationala – Scoala Ghergani, oras Racari, Judetul Dambovita” , si indicatorii tehnici ai obiectivului ,
dupa cum urmeaza :

  1. Valoarea totală a proiectului , inclusiv TVA - 8.815.446,42 lei
    d.c.:
   - valoare neeligibila a proiectului - 701.049,00 lei
   - Valoarea eligibilă a proiectului    - 6.740.067,00 lei
   - TVA                  - 1.374.330,42 lei
   - Contribuţia proprie în proiect, d.c - 837.049,00 lei
   - Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile - 136.000,00 lei
   - Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile - 701.049,00 lei
   - Autofinanţarea proiectului*    -0
   - TVA                 - 1.374.330,42 lei
   - ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ         - 6.604.067,00

  2.  Esalonarea investitiei : anul I - 1.923.080,00 lei
    (valori fara TVA)    anul II - 5.518.036,00 lei
   3. Durata de realizare : 20 luni
 ART 3 Se aproba proiectul       “Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura
educationala – Scoala Ghergani, oras Racari, Judetul Dambovita” cu indicatorii tehnico- economici
prevazuti in studiul de fezabilitate si documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, care fac parte
integranta din proiect si o valoare totala de 8.815.446,42 lei

ART 4 - Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru “Reabilitare, modernizare, extindere si
echipare infrastructura educationala – Scoala Ghergani, oras Racari, Judetul Dambovita”in cadrul
Programului Operational Regional , Axa prioritara 3 , Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea ,
modernizarea,dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare , universitare si a
infrastructurii pentru formarea profesionala continua .

ART 5 – Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului
“Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala – Scoala Ghergani, oras
Racari, Judetul Dambovita”in conditiile impuse de Programul Operational regional si legislatia in vigoare in
valoare totala de 8.815.446,42 lei ( cheltuieli eligibile , cheltuieli neeligibile, TVA).

ART 6 – Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 136.000,00 lei reprezentand 2,01778%
reprezentand contributia proprie din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului .

ART 7 - Se aproba finantarea sumei de 6.614.732,00 lei din bugetul local pe anul 2010, suma ce va fi
cheltuita in avans , pana la rambursarea acesteia de catre AM POR , conform legislatiei in vigoare, restul
sumelor urmand a fi asigurate din bugetul anului 2010 .

ART 8 - Se aproba finantarea sumei de - 1.374.330,42 lei , reprezentand TVA , aferenta cheltuielor
proiectului “Reabilitare, modernizare, extindere si echipare infrastructura educationala – Scoala
Ghergani, oras Racari, Judetul Dambovita”din bugetul local, urmand a        se recupera TVA aferent
cheltuielilor eligibile , conform OG 29/2007.

ART 9 Se aproba finantarea din bugetul local /judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care
vor aparea in perioada de implementare a proiectului .

ART 10 Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii
pe o perioada de cel putin 5 ani , dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al orasului Racari .

ART 11 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea , vor
fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si
intretinerea sa.

ART 12 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si
nationale in domeniul egalitatii de sanse , nediscriminarii , protectiei mediului , eficientei energetice ,
achizitiilor publice si ajutorului de stat .

 ART. 13. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul , Biroul Financiar contabil , iar
secretarul orasului Racari va comunica celor in drept

NR 19               PRESEDINTE DE SEDINTA
Data 19.03.2010              Tanase Mihai Cristian

    VIZAT PENTRU LEGALITATE

        SECRETAR

      Jr. Octaviana Ene
                    ROMANIA

               JUDETUL DAMBOVITA

            CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI

         Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580

        E-mail:   primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com                     HOTARARE

         Privind  participarea la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto
                        national

       Consiliul Local al orasului Racari, judetul Dambovita, autoritate a administratiei
publice locale, intrunit in sedinta ordinara astazi 19.03.2010.

     Avand in vedere :

- nota de fundamentare a primarului orasului Racari privind faptul ca la nivelul autoritatii locale
sant evidentiate in proprietate mai multe autovehicule care nu mai indeplinesc conditiile
tehnice pentru a putea fi utilizate precum si necesitatea dotarii institutiei cu un autoturism ce
va deservi personalul din serviciile publice ale autoritatii locale,
- dispozitiile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale
- dispozitiile art.24 al 3 lit b din OUG nr 34/2009 – privind reglementarea unor masuri
financiar fiscale ;
- rapoartele comisiei de specialitate si avizul favorabil;

- In temeiul 36,al 2, lit b, al 4 lit b si art 45 din Legea nr 215/2001 privind administratia
publica locala republicata, modificata si completata;

                    H O T A R A S T E:

 ART 1 Se aproba casarea unui numar de 3 ( trei ) autoturisme uzate –proprietate autoritatii
locale, identificate prin urmatoarele nr de inmatriculare: DB 12 POR; DB 05 VUE; DB 05 PCR,
identificate in anexa la prezenta, si predarea acestora in vederea inscrierii in Programul
national pentru stimularea innoirii Parcului auto national.
ART 2 Se aproba achizitionarea unui autoturism marca DACIA LOGAN prin participarea la „
Programul de stimulare a innoirii parcului auto national „ .

ART 3 Valoarea totala a finantarii solicitate va fi de 11.400, 00 lei, reprezentand
contravalorea unui numar de 3 tichete valorice. Achizitionarea autoturismului se va face prin
leasing financiar, sumele necesare pentru depunerea avansului si a ratelor de leasing
financiar calculate pana la data de 31.12.2010 provin din sponsorizari.
ART 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul orasului Racari, iar
secretarul va comunica celor in drept.

RACARI

NR  28
DATA 19.03.2010                PRESEDINTE DE SEDINTA

                        Tanase Mihai – Cristian

VIZAT PENTRU LEGALITATE

     SECRETAR

     Jr. Octaviana Ene
                   ROMANIA
              JUDETUL DAMBOVITA
           CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI
         Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580
        E-mail: primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com
                    HOTARARE

  Privind desemnarea dlui LIVEDE ION consilier local in cadrul Consiliului Local al
 orasului Racari, in functia de membru al Consiliului de administratie al Scolii generale
                       Colacu
   Consiliul Local al orasului Racari , judetul Dambovita , autoritate a administratiei publice
locale, întrunita in sedinta ordinara in data de 19.03.2010

   Avand in vedere :

      - Nota de fundamentare prezentata de catre Primarul orasului Racari privind
       necesitatea desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local in cadrul
       Consiliului de administratie al unitatii scolare;
      - Dispozitiile art 145, al 6 din Legea invatamantului nr 84/1995, modificata si
       completata
     - In temeiul art 68 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala
      modificata si completata ;
             HOTARASTE :

ART 1 Incepand cu data prezentei hotarari, dl LIVEDE ION – consilier local – se numeste
membru in Consiliul de administratie al Scolii generale Colacu, in calitate de reprezentant al
Consiliului Local al orasului Racari.
 ART 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga persoana nominalizata, iar
secretarul orasului Racari va comunica celor in drept.
RACARI

NR  22
DATA 19.03.2010                PRESEDINTE DE SEDINTA

                         Tanase Mihai – Cristian

 VIZAT PENTRU LEGALITATE

     SECRETAR

     Jr. Octaviana Ene
                     ROMANIA
               JUDETUL DAMBOVITA
             CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI
          Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580
         E-mail: primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com
                        HOTARARE
 Privind aprobarea raportului de evaluare necesar vanzarii/inchirierii/concesionarii unor suprafete
           de teren situate in orasul Racari si in satul Ghergani

        Consiliul Local al orasului Racari , judetul Dambovita , autoritate a administratiei publice locale
, întrunita in sedinta ordinara in data de 19.03.2010 ;

  Avand in vedere :

  -  Cererile inaintate de mai multi cetateni care solicita cumpararea/inchirierea /concesionarea acestei
    suprafete in vederea desfasurarii unor activitati comerciale
  -  expunerea de motive a primarului orasului Racari ;
  -  avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local Racari ;
  -  dispozitiile art 36 al 2 lit c si art 45 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala
    modificata si completata;
              HOTARASTE :

ART 1 Se aproba raportele de evaluare intocmite in vederea vanzarii/inchirierii / concesionarii unor
suprafete de teren intravilan situat in orasul Racari,str/ Ana Ipatescu, punct obor, si satul Ghergani, str.
Industriilor, nr 3, judetul Dambovita proprietate privata a Consiliului local Racari.
ART 2 Executivul primariei se obliga sa intocmeasca toate documentele necesare in vederea identificarii
cadastrale a suprafetelor.
 ART 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se obliga executivul primariei , iar secretarul va
comunica celor in drept.
RACARI

NR 26

DATA 19.03.2010             PRESEDINTE DE SEDINTA

                      Tanase Mihai Cristian      VIZAT PENTRU LEGALITATE

        SECRETAR

      Jr. Octaviana Ene
                    ROMANIA
                JUDETUL DAMBOVITA
             CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI
          Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580
         E-mail: primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com
                     HOTARARE

     Privind identificarea unor locatii pentru inchiriere /concesionare in vederea amplasarii unor
                   sere si solarii de catre investitori straini.
     Consiliul Local al orasului Racari , judetul Dambovita , autoritate a administratiei publice locale ,
întrunita in sedinta ordinara in data de 19.03.2010 ;

      Avand in vedere :

  -  Initiativa inaintata de dl consilier local Ilie Stefan, prin care solicita identificarea unor locatii pe
    teritoriul orasului Racari, a unor suprafete care pot fi sursa de venituri prin concesionare catre
    investitori straini pentru amplasarea de sere si solarii
  -  avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local Racari ;
  -  dispozitiile art 36 al 2 lit c si art 45 din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala
    modificata si completata;
               HOTARASTE :

ART 1   Se acorda aviz favorabil privind identificarea unor locatii pe teritoriul orasului Racari, a unor
suprafete care pot fi sursa de venituri prin concesionare catre investitori straini pentru amplasarea de sere si
solarii

ART 2 Executivul primariei se obliga sa intocmeasca studii pentru identificarea unor suprafete ce pot fi
concesionate in acest scop.
 ART 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se obliga executivul primariei , iar secretarul va
comunica celor in drept.
RACARI

NR 32

DATA 19.03.2010             PRESEDINTE DE SEDINTA

                      Tanase Mihai Cristian

      VIZAT PENTRU LEGALITATE

        SECRETAR

      Jr. Octaviana Ene
                     ROMANIA
                JUDETUL DAMBOVITA
             CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI RACARI
           Strada Ana Ipatescu Nr. 155 Tel. 0245/658611 Fax : 0245/6580
          E-mail: primar_racari@yahoo.com; primariaracari@yahoo.com


                         HOTĂRÂRE

               privind aprobarea realizării subproiectului

  “Centrul de îngrijire pentru copii aflaţi în situaţii de risc din orasul RACARI, jud.
                    Dambovita“


     Consiliul Local al orasului Racari, judetul Dambovita, autoritate a administratiei publice locale, intrunit
in sedinta ordinara astazi 19.03.2010.

 Având în vedere:

     - Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciul de Asistenţă socială al orasului Racari ,
înregistrate cu nr2158/2010, prin care s-a propus înfiinţarea Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în
situaţii de risc din orasul Racari;

     - Hotărârea Guvernului României nr. 323/2007, pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind
prevenirea abandonului copilului de către familie, Hotărârea Guvernului României nr. 928/2007, pentru
ratificarea Acordului - cadru de împrumut F/P 1566 (2006) din 29 ianuarie 2007, între România şi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanţării proiectului pentru dezvoltarea de „Servicii comunitare de
prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”,

    - Legea nr. 47/2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială,

     - Ordinul nr. 219/2006, privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care
sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate,

     - Ordinul nr. 289/2006, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere
şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

      - Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului care prevede că obligaţia
înfiinţării de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie a fost transferată către autorităţile publice
de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor,

     - Hotărârea nr. 1.438/2004, pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi (Anexa nr. 2 din Regulamentul - cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor de zi),

    - Ordinul nr. 24/2004, al Secretarului de stat al ANPDC pentru aprobarea standardelor minime
obligatorii pentru centrele de zi

     - anunt de informare al ANPDC cu privire la procedura de atribuire a contractului de finantare
nerambursabili in cadrul proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si
instruirea personalului aferent”;

    - prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din Lg. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

     - prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele public locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

     - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Racari;

     - În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „a”, alin. (5) lit. „a” alin. (6) lit. „a”
pct. 2, art. 123 alin. (1), art. 45 alin. (2) lit. „a” a şi lit. „b” şi alin. (3) din Lg. 215/2001, privind administraţia
publicălocală – republicată cu modificările şi completările ulterioare,                          H O T Ă R Ă Ş T E:Art. 1. Se aprobă înfiinţarea noului serviciu “Centrul de îngrijire pentru copii aflaţi în situaţii de risc din orasul
Racari, jud. Dambovita “ propus prin subproiectul “Centrul de îngrijire pentru copii aflaţi în situaţii de risc din
orasul Racari, jud. Dambovita”, care va functiona in orasul Racari, sat Stanesti, nr 7, judetul Dambovita.

Art. 2. a) Se aprobă punerea la dispoziţie cu titlu gratuit subproiectului ‘’Centru de ingrijire de zi pentru copii
aflati in situatii de risc din orasul Racari, judetul Dambovita’’ din domeniul public al orasului Racari şi
administrarea Consiliului Local Racari, a cladirii identificata la pozitia nr 104 din anexa nr 64 la HGR nr
1350/2001 ca Scoala Stanesti, si a terenului aferent cladirii, in suprafata de 2966 mp.
b) Se aproba modificarea inventarului domeniului public al orasului Racari,
- pozitia nr 104 din anexa nr 64 la HGR nr 1350/2001 se va modifica cu Centrul de ingrijire de zi pentru copii
aflati in situatii de risc din orasul Racari .
- pozitia nr 104 din anexa nr 64 la HGR nr 1350/2001 se va modifica cu teren aferent Centrului de ingrijire de
zi pentru copii aflati in situatii de risc din orasul Racari, in suprafata de 2966 mp .
Art. 3 Destinaţia clădirii amenajate pentru funcţionarea Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în
situaţie de risc va fi menţinută pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune.
Art 4 – Cheltuielile pentru conectare la utilitatile necesare minime: apa la reteaua locala, canalizare- fosa
septica , electricitate, cale de acces, telefon, se vor asigura din bugetul local.
Art. 5 Consiliul Local Racari va asigura contribuţia netă, în valoare de 29.495 Euro (~ 120.930 lei) din care:

  a) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, evaluarea grupului ţintă, pregătirea şi
    elaborarea subproiectelor, evaluarea imobiliară de către evaluatori autorizaţi, organizarea de
    campanii de informare locale 0Euro;
  b) Valoarea terenurilor şi/sau a clădirilor puse la dispoziţia subproiectului, stabilită de către un evaluator
    autorizat independent 28.495 Euro;
  c) Cheltuieli pentru verificarea de calitate a proiectării la cerinţe esenţiale 700 Euro;
  d) Autorizaţii şi avize (obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, acord de
    mediu, aviz PSI, ISC, alte avize şi acorduri prevăzute în acte normative, etc) 300 Euro.
Art. 6 Se aprobă înregistrarea clădirii rezultată în urma implementării subproiectului la Oficiul de cadastru şi
Publicitate imobiliară, conform legii, şi menţinerea destinaţiei clădirii reabilitate /amenajate/ construite pe o
perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiuneArt. 7 Se aproba Organigrama serviciului care va fi înfiinţat, identificata in Anexă nr 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.Art. 8 Se aprobă asigurarea din bugetul orasului Racari, a costurilor de întreţinere şi reparare a clădirii şi a
costurilor de funcţionare a serviciilor rezultate pe o perioadă de minim 5 ani de la darea în funcţiune a
acestora.Art. 9 Se aprobă asigurarea accesului personalului angajat în cadrul noului serviciu comunitar creat, la
cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de
familia sa şi instruirea personalului aferent“ şi de a achita cheltuielile de transport ocazionate de participarea
la aceste cursuri.Art. 10 Se împuterniceşte Primarul orasului Racari, dl Caraveteanu Marius- Florin, să încheie şi să semneze
contractul de finanţare.Art. 11 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se obliga Primarul orasului Racari , prin serviciile de
specialitate din subordine, iar secretarul va comunica celor in drept.
RACARI

NR  31
DATA 19.03.2010      PRESEDINTE DE SEDINTA

              Tanase Mihai – Cristian

VIZAT PENTRU LEGALITATE

     SECRETAR

   Jr. Octaviana Ene

								
To top