ung by nuhman10

VIEWS: 6 PAGES: 2

									Ung i Europa
http://www.ungieuropa.net

Ungdom mellom 15 og 25 år får støtte til utvekslingsprosjekter
med ungdom i resten av Europa
For mer informasjon om Ung i Europa – programmet: Kontakt Sadi på Victoria
kulturhus 32 895153
Eller Arve på Kultur og Fritid 32 806408


UNG i Europa består av fire tiltak:
1. Gruppeutveksling
2. Volontørtjeneste
3. Lokale ungdomsprosjekter
4. Kurs og seminarer for ungdomsarbeidere

Gruppeutveksling
Gruppeutvekslingsprogrammet gir støtte til ungdommer som vil være vertskap for,
eller besøke utenlandske ungdomsgrupper - hovedsaklig i Europa.


En gruppeutveksling gir grupper av unge fra to eller flere land mulighet til å møtes
for å delta i felles aktiviteter, samtidig som de lærer om hverandres land og kulturer.

Målgruppen for programmet er:

    ungdomsorganisasjoner
    fritidsklubber
    lag
    foreninger
    kor
    idrettsklubber
    ungdomsinstitusjoner
    o.l.


Eksempel på prosjekter er fritidsklubber som reiser ut og besøker andre fritidsklubber,
teatergrupper som lager teater sammen, samarbeid mellom idrettsgrupper og lignende.
Stort sett kan alle ulike ungdomsgrupper delta, men programmet støtter ikke
skoleutvekslinger.

Volontørtjeneste - frivillig arbeid
Volontørtjeneste - frivillig arbeid
Volontørtjeneste gir støtte til ungdom mellom 18-25 år for å reise ut som frivillig for
en periode på vanligvis 6-12 måneder.

Frivillige organisasjoner, kommuner eller andre kan motta en utenlandsk volontør til
hjelp i sitt arbeid i Norge, eller sende ut ungdommer fra Norge til Europa.
Mange av prosjektene er knyttet til aktiviteter for barn og unge. Andre områder er
arbeid med innvandrere, eldre, funksjonshemmede, eller innenfor kunst og kultur,
natur og miljø, media og kommunikasjon.
Lokale ungdomsprosjekter
Dette tiltaket gir støtte til to typer prosjekter:
- Ungdomsinitiativ gir støtte til grupper av ungdom i alderen 15-25 år, til lokale
prosjekter som de selv tar initiativ til og gjennomfører. Noen eksempler er etablering
og drift av aktivitetshus for unge, avisproduksjon, miljøarbeid, teaterprosjekt, osv. -
Volontørinitiativ er oppfølgingsprosjekter for ungdommer som har gjennomført
volontørtjeneste (se ovenfor). I inntil to år etter avsluttet volontøropphold kan det gis
støtte til en rekke forskjellige initiativer for å videreutvikle erfaringene etter
volontørperioden.

Kurs og seminarer for ungdomsarbeidere
Denne delen av programmet er rettet mot ungdomsledere og ungdomsarbeidere,
uavhengig av alder. Her kan man søke om støtte til en rekke forskjellige aktiviteter:
internasjonale nettverksseminarer, studieturer, kontaktseminarer osv. Hovedkriteriet
for støtte er at prosjektet i en eller annen form skal fungere som et støttetiltak for
andre deler av UNG i Europa-programmet.

								
To top