waarnemen_selena by keralaguest

VIEWS: 7 PAGES: 16

									                  Waarnemen
                      Selena 8
  De herfst was maar een     de Lynx en de Kleine Leeuw     geleidelijke veranderingen,...).
povere waarnemingsperiode.     naar de Leeuw. Dit zijn relatief  Professionele    astronomen
Als het eens helder was, viel   onbekende sterrenbeelden die    hebben te weinig tijd om over
dat steeds heel ongelegen (in   nu een kans krijgen om eens    een     lange    periode
de examens bijvoorbeeld).     beter gekend te zijn.       planeetwaarneming te doen,
Toen het dan de tweede week      Het zou teveel plaats      dat wordt overgelaten aan
van    de    kerstvakantie  innemen om de gedetailleerde    amateurs, zoals jij en ik.
uitdraaide op kontinu heldere   zoekkaarten in Selena af te    Descartes is erg actief wat
nachten, werd daar dik van     beelden. Ook al omdat de      betreft   planeetwaarneming.
profiteerd. De volgende pagina   verantwoordelijke     voor  Wij werken nauw tezamen met
bewijst dit. Maar eerst dit:    komeetwaarneming in onze      de VVS werkgroepleider Mark
                  onmiddellijke     omgeving   Bosselaers. Ik vond het
Komeet Schaumasse         vertoeft, nl. Seppe Canonaco.   daarom aangepast de recente
                  Via je hem of door iemand van   planeetwaarnemingen eens te
  Op 30 november 1911 ont-    Descartes vast te klampen,     tonen.
dekte te Nice, Frankrijk      kan je gemakkelijk aan die       Rond deze tijd is vooral de
Schaumasse een komeet. De     kaarten komen.           planeet Mars goed zichtbaar.
komeet was periodisch met       Een bekende eigenschap     Hij bereikte echter maar een
een periode van ongeveer 8,2    van een komeet is diens      maximale schijnbare diameter
jaar. De komeet werd op 25     wazigheid. Ze wordt bepaald    van hooguit 15 boogseconden.
september 1992 herontdekt     met een DC-schaal (degree of    Wij waren dan ook erg verrast
door de Japanner Tsutomu-     condensation) van nul tot tien.  toen bleek dat we veel konden
Seki  m.b.v.  een  60-cm   nul is puntvormig en tien totale  zien op Mars. Je zal zien dat
telescoop. Het leuke aan deze   wazigheid. Deze twee extrema    alle waarnemingen gemaakt
komeet is dat ze zeer hoog     komen in de praktijk niet voor.  zijn van eenzelfde gedeelte
aan de hemel verschijnt. Ze      Ik hoop dat je eens op een   van het Marsoppervlak. Dit is
komt binnen 5 van het zenit    heldere avond de komeet op-    geen toeval. Mars beweegt
(hoogste punt aan de hemel).    speurt. Verricht dan een waar-   met een periode van 24h35m
Ze is dan ook over ettelijke    neming en geef die ook af. De   rond zijn as (net iets langer
maanden goed te volgen.      wetenschappelijke    wereld  dan de aarde). Bepaalde
Komeet Schaumasse is ook      dankt bij voorbaat.        gebieden hebben daardoor
van redelijke helderheid. Men                     een waarnemingsvenster van
schat dat ze in begin maart    Mars                enkele weken. Nu, de waar-
magnitude +7 zal bereiken.                      nemingen zijn gemaakt in
Recente waarnemingen van       Waar ook al bij voorbaat    dezelfde periode, nl. de week
de helderheid van de komeet    bedankt   wordt,   is  bij  voor nieuwjaar. De seeing was
doen vermoeden dat dit wat te   planeetwaarnemingen. Als een    toen fenomenaal (en ook de
optimistisch   geschat   is.  ruimtesonde   een  planeet  vrieskoude).
Desalniettemin is deze komeet   bezoekt, bezorgt dat de        Het gebied dat we waarna-
een    ideaal   waarne-   mensheid een schat aan infor-   men, bestreek het Martiaanse
mingsobjekt. Het is dan ook    matie over de planeet maar de   lengteinterval van 270 tot 80.
mijn bedoeling om jullie      sonde vertoeft maar een      Het toeval wil dat in deze zone
daarvoor op te trommelen.     geringe periode bij de planeet.  de bekendste en mooiste
  Schaumasse beweegt van     Waarnemingen vanop aarde      strukturen te zien zijn. Syrtis
het sterrenbeeld de Stier over   gedurende een lange periode,    Major (de grote baai) is de
Perseus naar de Voerman      geeft informatie die een sonde   meest prominente struktuur.
waar ze in oppositie komt.     nooit te weten kan komen      Ze vertoonde een duidelijke
Daarna verplaatst ze zich via   (seizoensinvloeden,        niet een driehoekige vorm
zoals in 1988 gezien werd       Cuppens) rechts: ω355,7 (Wouter
(daar speelt ook ervaring een        '
                   Krznaric).
rol in). Er waren enkele lich-
tere stroken en donkere        Afbeelding 4.links: ω 355,7 (Koen
vlekjes in te zien. Wat        Goossens) midden: ω xxx,x (Bert
onmiddellijk opviel was de      Timmers) rechts: ω 71,5 (Frank
geheldheid van de Marsbol.      Daerden).
We keken nu, in tegenstelling
tot de vorige opposities, naar
de noordpool waardoor vele
nieuwe strukturen zichtbaar
werden. Hellas, een heldere
ronde 'kuip' was nog net
gedeeltelijk aan de zuidrand te
zien.
  De struktuur die onze
harten stal, was Sabaeus en
het   aanliggende   Sinus
Meridianis (het Greenwich van
Mars). Ze vormen tezamen
een donkere sigaarvormige
zone. Opvallend was dat de
'tanden' in Sinus Meridianis,is
goed zichtbaar waren.
  Margeritifer Sinus en de
daarop volgende strukturen
gaf een chaotische beeld van
vlekjes en stroken. Aan het
noordelijk halfrond viel vooral
de   twee   rijen  vlekken
('kanalen') op die parallel via
een omweg Syrtis Major met
Margeritifer Sinus en Mare Aci-
dalium   verbonden.   Mare
Acidalium   vertoonde   veel
struktuur die overeenkwam
met de kaart. Het navolgende,
heldere Tempe werd vaak
opgemerkt. Nog een konstante
was de heldere noordpoolkap
die afgebakend wordt door
een donkere band.

Erwin Verwichte.

Afbeelding 1.De DC-schaal.

Afbeelding 2.Hoogtediagram van
P/Schaumasse 1992x (zon staat 17
onder de horizon).

Afbeelding 3.links: ω 319,1 (Erwin
Verwichte) midden: ω 343 (Wim
                  Waarnemen
                     Selena 10
  Het hoeft, denk ik, niet    nuttig om eens te overlopen     telescoop ziet. Probeer niet
meer gezegd te worden dat      hoe waarnemingen correct       het hele sjabloon te vullen met
Descartes in recente jaren een   bewerkt moeten worden.        dit stukje. Dan vernietig je de
reputatie heeft opgebouwd wat                      mogelijkheid om groottemetin-
betreft planeetwaarnemen. We    Formulier              gen te doen.
werken al twee jaren samen                          Let              op
met Mark Bosselaers, de         Een    waarneming    is  oriëntatieaanduidingen op het
leider van de V.V.S. werkgroep   absoluut niets waard als       formulier. Meestal staat aan de
Planeten. Op 27 februari l.l.    enkele gegevens mankeren.      bovenzijde     het   zuiden
hebben we tezamen al de       En manier om dit te voor-      aangegeven. Teken dan ook
eerste Planetendag gehouden,    komen, is om een passend       zo dat het zuiden inderdaad
dat trouwens een succes ge-     waarnemingsformulier      te  naar boven is. Je bepaalt het
noemd mag worden.          gebruiken waar voor alle       zuiden    door   alleen   de
  Omdat Mark veel te veel     belangrijke gegevens plaats     declinatieas van je kijker te
werk heeft, hebben we        open   gelaten   is.  Een   bewegen. Duw je telescoop
toegezegd mee te helpen.      beginnend waarnemer doet er     richting zuiden. De richting
Frank     verwerkt    de  best aan zo vlug mogelijk een    waar de sterren in beeld
Marswaarnemingen en ik die     waarnemingsformulier      te  komen, is het zuiden.
van Saturnus.            bezorgen en deze dan ook te       Vergeet vooral niet het
  Wat ook duidelijk is dat de   gebruiken. Formulieren kan je    westen aan te duiden, of in het
Belgische planeetwaarnemers     bij mij altijd verkrijgen. Goed   geval van planeetwaarneming
niet hoeven onder te doen      ingeoefende     waarnemers   de preceding side (kant waar
voor    zijn   buitenlandse  gebruiken     vaak   eigen  de planeet naartoe draait). Je
collega's.     In     het  formulieren die ze op zichzelf    vindt deze richting, door te
januarinummer van Sky &       hebben afgestemd.          kijken in welke richting het
Telescope stonden Guiseppe       Alle formulieren hebben     objekt beweegt, als je niets
Canonaco en Frans Van Loo      eenzelfde, algemene opbouw.     doet (geen motoraandrijving).
van de sterrenwacht vermeld     De grootste plaats wordt         Let verdomd op met
omwille van hun waardevolle     ingenomen      door    de  zenitprisma's. Gebruik ze liefst
Marswaarnemingen. Proficiat!    waarneming zelf. Op een       niet. Mocht je het toch doen,
                  eventueel      voorgetekent   duidt dan goed aan dat je een
Waarnemen              sjabloon wordt de waarneming     zenitprisma gebruikt hebt.
                  verricht. Het is belangrijk het   Zorg ervoor dat op je tekening
  Als je door een telescoop    sjabloon ook juist te gebruiken.   het   zuiden    en   westen
naar de hemel kijkt, komt vaak   Bij een rond sjabloon dat voor    aangeduid zijn.
de drang op om dat stukje      het tekenen van een beeldveld      De afmetingen van het sja-
hemel vast te houden voor de    gebruikt   wordt   (deep-sky,  bloon zijn essentieel. Het is
eeuwigheid. Sommigen doen      kometen,...)    moet   het  daarom best steeds het
dat d.m.v. fotografie, anderen   beeldveld wat je door de teles-   officiele formulier te gebruiken
tekenen of beschrijven wat ze    coop   ziet,   overgebracht   en   altijd  van   hetzelfde
zien. Maar het is frustrerend    worden op het sjabloon, niet     exemplaar copies te maken.
als later blijkt dat wat je     alleen een klein stuk. Teken de   Copies van copies hebben de
getekent heb niet klopt, of dat   sterren in t.o.v. de rand van het  neiging een tikkel afwijkende
je iets vergeten bent, of dat    sjabloon zoals het staat t.o.v.   afmetingen te hebben.
niemand    anders    je   de rand van je beeld. Mocht je      Het    invullen van    de
waarneming    niet   kan   maar een stuk van een        gegevens op het formulier
ontraadselen, laat staan ze     beeldveld intekenen, teken      moeten liefst zo vlug mogelijk
waarderen. Het is daarom      dan dat in zoals je door de     gebeuren. Mocht je het tijdens
het waarnemen nog niet       contourtekening. Teken deze
gedaan hebben, doe het dan     tekening binnen nauwlettend     Erwin Verwichte
tijdens het opwarmen binnen.    over op een ander formulier.
De volgende gegevens mogen     Vaak   wordt  naast   een  Afbeelding 5.Het correct intekenen van
absoluut niet ontbreken:      afgewerkte tekening ook de     een beeldveld.
objekt              contourtekening geplaatst om
datum (let op met na-midder-   alle verwarring te bannen.     Afbeelding 6.Jupiter, Guy Swennen,
nacht)                 Er zijn twee mogelijkheden   12/03/93, Refr. 76mm f910mm,
                                    105x, geelfilter.
tijd (U.T.) in uur en minuten   om een afgewerkte tekening
(beter begin-en eindtijd).     voor te stellen. Ten eerste kan   Afbeelding 7.Jupiter, Koen Goossens,
kijker (type, diameter, brand-  je een potloodtekening maken.    02/04/93, Newt. 111mm f1000mm,
puntsafstand)           Gebruik hiervoor verschillende   166x.
vergroting            soorten potloden. Een vet
zenitprisma            potlood voor de donkere       Afbeelding 8.Venus, Frank Daerden,
weersomstandigheden        gebieden en een licht potlood    08/01/93, Newt. 250mm f1450mm,
                                    241x.
(seeing en transparantie)     voor de helder. Begin eerst de
  Daarnaast zijn er nog bijko-  helder gebieden in te tekenen.   Afbeelding 9.Venus, Erwin Verwichte,
mende gegevens die je later      Een tweede mogelijkheid is   24/02/93, Newt. 150mm f1000mm,
kan opzoeken of berekenen.     een   puntjestekening.   De  111x.
  Een goede tip: teken en    verschillende    helderheden
schrijf tijdens het waarnemen   worden weergegeven door
verzorgd en duidelijk. Het komt  een dichtheid van puntjes.
al te vaak voor dat na het       Welke mogelijkheid je kiest,
waarnemen je aan je eigen     maakt niet uit. Kies die
waarneming niet meer uit kunt.   methode die je het best ligt.
Overloop aan het eind van een   Beide hebben hun voordelen
waarneming best eens het      en   nadelen.   Een   pot-
geheel. Kijk na of je alles kunt  loodtekening is realistisch en
lezen en dat je niets bent     kan redelijk vlug gemaakt wor-
vergeten. Nooit te overhaast    den. Het is wel moeilijk ze te
stoppen!              copiëren. Puntjestekeningen
                  zijn  weliswaar   goed   te
Tekenen              copiëren, maar erg tijdrovend
                  te maken. Een tip: bekijk veel
Het intekenen is het cruciale   waarnemingen van anderen
punt van heel je waarneming.    om te vergelijken.
Een slordige, onduidelijke       Belangrijk is niets te
tekening (ook al heeft deze    tekenen wat er niet was, of
veel informatieinhoud) zal niet  niets dat op het orgineel er
bekeken worden. Aan de       anders uitzag. Mocht je
andere kant moet het ook      twijfelen  of  je  tekening
geen kunstwerk worden. Het is   onduidelijk, is het aangeraden
de  bedoeling   éénduidige,  kommentaar bij de tekening te
wetenschappelijk    bruikbare  schrijven. Desnoods duidt je
informatie te tonen.        met pijlen aan welk gebied je
  De tekening die je achter   bedoelt.
de telescoop maakt, mag niet      Sterren worden meestal
ingekleurd zijn. Dat sticht    weergegeven als zwarte cir-
enkel verwarring. Het best is   keltjes waarbij de grootte van
de helderheid van de vlakjes    de cirkel de helderheid geeft
aan te duiden met cijfertjes (0  (grote cirkel: helder ster). Een
donker     10    helder  duidelijk verschil tussen de
bijvoorbeeld). Dit is een     groottes van de sterren geeft
                  de tekening een mooi uiterlijk.
                  Waarnemen
                     Selena 11
  De zomerhemel biedt een    vertrekken. Enkele graden     tussen γ Lyrae en β Cygni. Er
deep-sky waarnemer de aller-   naar het oosten (naar rechts in  zijn twee mogelijkheden om
meeste mogelijkheden om      omgekeerd beeld) wacht ons     M56 te vinden: oftewel tussen
                              1  2
talrijke heldere objekten te   het eerste objekt op: ε en ε .   de twee sterren mikken en
bekijken. Ideaal om eens te    Dit is een wijde dubbelster van  maar wat zoeken, of star-
genieten van de hemelpracht    magnitude    5  die  een  hopping. We zullen het laatste
of om de eerste stappen te    gemakkelijke prooi is voor een   doen. Vooraleer te beginnen,
zetten in het waarnemen.     verrekijker. In de telescoop    kijk eens even naar de kaart.
                 met grotere vergroting blijkt   Welke route zou je nemen? Mij
Laten we eens een rondritje
                 elke komponent zelf ook nog    lijkt het best te vertrekken
maken langsheen zomerse at-
                 eens dubbel te zijn. De      vanaf λ in rechte lijn naar 19
tracties.             onderlinge afstand bedraagt bij  Lyrae, om vervolgens bij de
  De   hemel    wordt  de twee zowat 2,5".        ster nabij M56 te belanden.
gedomineerd door drie heldere     De heldere sterren onder    Om een idee te hebben
sterren die de zomerdriehoek   Wega     vormen    een  hoeveel   beeldvelden   de
vormen: Deneb (de Zwaan),     parallellogram. Tussen de     sterren uit elkander liggen,
Wega (de Lier) en Altaïr (de   onderste twee verschuilt zich   vergelijk je best eerst eens de
Arend). Met behulp van deze    een   klein  juweeltje: de  afstand tussen λ en γ in je te-
drie sterren is het relatief   Ringnevel (M57). Voor iemand    lescoop met de afstand op de
eenvoudig ieder gewenst punt   die ze nog nooit met een tele-   kaart.
aan de hemelkoepel te vinden.   scoop gevonden heeft, wordt       M56 is een klein, korrelig
De objekten die ik zal      dit wel even wennen. Maar     bolneveltje   dat  niet  zo
bespreken, zijn met een kleine  moeite wordt beloond. Het     spectaculair is als M13 of M92
telescoop allemaal te zien. Ik  beste is te vertrekken van β    in Hercules maar toch zeer
zal ook bespreken wat men     Lyrae. Als deze in een kleine   mooi is omdat ze in een
van het verrekijkerbeeld moet   vergroting onder aan de      sterrenrijk gebied ligt. Het is
verwachten.            beeldrand staat, moet de      erg te betwijfelen of dit objekt
                 Ringnevel bovenaan in beeld    in een verrekijker zichtbaar zal
De Lier              te zien zijn. M57 is een klein,  zijn. Mocht je ze toch zien, ver-
                 grijs, ovaalvormig vlekje. In   wittig me dan.
  Richt de telescoop naar de  een grotere vergroting wordt
blauwwit heldere fonkel Wega.   de donkere opening in de      Vos en Pijl
Dit is het uitstekende moment   nevel duidelijk zichtbaar. De
om de zoeker af te stellen. Zet  Ringnevel is een planetaire
                                     Vanuit M56 is het niet meer
Wega in het midden van het    nevel, de restant van een
                                   ver naar de heldere ster β
beeldveld van de kijker.     novaexplosie. De centrale ster
                                   Cygni, oftewel Albireo. Deze
Vervolgens stel je Wega in het  is niet zichtbaar. Dit objekt is
                                   ster vormt het hoofd van het
midden van de kruisdraad van   niet   zichtbaar  in  een
                                   sterrenbeeld de Zwaan. Het is
de zoeker. Om eens te       verrekijker.
                                   een prachtige dubbelster. De
controleren zou je de kijker     Voor ons volgende objekt
                                   beide   leden   zijn  van
een even verdraaien om dan    gaan we gretig gebruik maken
                                   respectievelijk derde en vijfde
met behulp van de zoeker     van de sterrenatlas: het wapen
                                   magnitude. Het systeem is
Wega opnieuw in beeld te     van elke stersoldaat. Richt de
                                   vooral zo mooi omwille van het
verkrijgen.            kijker op de onderste ster van
                                   kleurcontrast tussen de gele
  Heb je een oculair met    het parallellogram: γ Lyrae.
                                   en de blauwe ster. In een
kleine vergroting op je kijker  Het objekt dat we zoeken, is
                                   telescoop is dit mooi te
steken? O.K., dan kunnen we    de bolvormige sterrenhoop
                                   genieten, terwijl de dubbelster
                 M56. Ze ligt halverwege
in een verrekijker zichtbaar is,   grote   en   majestueuze   heb ik in de vorige Selena
mits het beeld zeer stabiel te    planetaire nevel M27: de      uitgelegd. Profiteer van de
houden: op statiefje zetten of    Halternevel. Een verrekijker    vakantie om de dieptes van
op je ellebogen steunen.       toont een rechthoekig vlekje.   het heelal te doorgronden.
  Een leuk tussendoortje is     Bij een vergroting van om de    Toon me vooral je resultaten.
een   uitstapje   naar   α  100x toont de nevel zich van
Vulpeculae.         Deze   zijn beste zijde. Ze vult dan   Erwin Verwichte
'mosterdkleurige' ster ligt vijf   haast het volledige beeldveld.
graden ten zuiden van Albireo.                      Afbeelding 10.M27, 03/08/92, Newton
  Voor    de     verdere  De Zwaan              f1000 150, 100x.
verkenning van deze streek
gaan   we   uit  van   het                   Afbeelding 11.Sky Atlas.
                     Als je nog niet genoeg
sterrenbeeld de Pijl. De hel-
                   hebt, kunnen we ons wagen
derste sterren van dit sterren-
                   aan de gevulde schotel die de
beeld vormen een pijl die in
                   Zwaan    ons   biedt.  Als
oostelijke richting wijst. Ze past
                   uitvalsbasis  is  γ  Cygni
net in het beeldveld van een
                   buitengewoon goed geschikt.
verrekijker. Tussen γ en ζ
                   Deze ster vormt het centrum
Sagittae vertoeft de weinig
                   van de kruisvorm die de
spectaculaire     bolvormige
                   Zwaan vertoont. Al één graad
sterrenhoop M71. Het is pas in
                   ten noorden van deze ster ligt
kijkers vanaf 20 cm dat deze
                   de eerste sterrenhoop: NGC
sterrenhoop tot zijn volle recht
                   6910. Het is een langwerpig
komt. Richt de telescoop op
                   gevormd hoopje. Interessanter
het paar α-β Sagittae. Vergelijk
                   is de vierkante hoop M29 twee
wederom    de    onderlinge
                   graden ten zuiden van γ Cygni.
afstand in het beeldveld met
                   Het verrekijkerbeeld toont een
de afstand op de kaart.
                   wazig neveltje. Tussen γ Cygni
Langsheen de richting van het
                   en η Cygni krioelt het van
paar komen we (naar onder in
                   open sterrenhopen. Het is een
omgekeerd beeld) bij 9
                   erg sterrenrijk gebied. De
Vulpeculae    terecht. Twee
                   verrekijker    is    hier
graden verder ligt de mooie
                   onontbeerlijk.
losse   open    sterrenhoop
                     Een   boeiende   open
Cr399, beter bekend als
                   sterrenhoop is NGC 6866 die
Brocchi's cluster. Brocchi is de
                   in de driehoek α-γ-δ Cygni ligt.
tekenaar van de A.A.V.S.O.
                   Het vereist redelijk wat werk
omgevingskaarten       voor
                   om via star-hopping er te
variabele    sterren.    De
                   geraken. Het loont echter zeer
sterrenhoop    beslaat   een
                   de moeite. Deze hoop is
gebied van 1,5 aan de hemel.
                   verrassend compact. Het is
De spreiding van de sterren
                   een persoonlijke aanrader.
geeft de hoop de bekende
roepnaam       'omgekeerde
kleerhanger'. Deze hoop is erg    Slotbemerking
aan te raden om met de
verrekijker te bekijken.         Deze objekten zijn slechts
  Voor het volgende objekt in    een kleine fractie van de
het Vosje keren we terug naar     wonders     die    de
buur de Pijl. Dit maal        zomersterrenhemel te bieden
vertrekken we vanuit het punt     hebben. Ze zijn een begin
van de pijl: γ Sagittae. Na vijf   naar het ontdekken van de
graden in noordelijke richting    pracht van de sterrenhemel.
te bewegen, stoot je op de      Hoe je tekening moet maken,
                    Waarnemen
                      Selena 12
  Volgens het wiskundige      gecatalogiseerd en de zwakke    gaat  nu  de  planetoïde
regeltje van Titius en Bode     planetoïden worden op een      minstens    drie   maal
moest tussen de baan van       systematische     'sleepnet'-  waarnemen om hieruit een
Mars en Jupiter nog een       methode via fotografie opge-    voorlopige baan te berekenen.
planeet aanwezig zijn. Een      speurd. De Belg Els is daar     Uit de gegevens van verloren
werkkring werd opgestart om     zeer in bedrijvig. In het zelf   voorwerpen probeert men
op systematische wijze jacht     ontdekken van planetoïden zie    tezamen met jouw waarne-
te maken naar de nieuwe       ik geen heil tenzij je beschikt   mingen een passend object te
planeet. Intussen werkt de      over professionele apparatuur,   vinden dat jouw kandidaat zou
nieuwe directeur van de       veel geld en geduld of enorm    kunnen zijn, waarbij men nooit
sterrenwacht van Palermo,      veel geluk.             zeker kan zeggen of jouw
Guiseppe Piazzi aan zijn         Veel nuttig werk kan echter   object misschien niet gewoon
stercatalogus.  Op   nieuw-   gedaan   worden   in  het  een heel nieuwe planetoïde is.
jaarsnacht   1801,   terwijl  herontdekken van planetoïden.    Je ziet dat het een heel puz-
iedereen aan het vieren is,     Er zijn heel veel planetoïden    zelwerk is.
ontdekt  hij  de   eerste   waarvan de baan heel slecht
planetoïde. Het viel hem op     gekend is. Om een baan goed     Praktisch
dat het lichtpuntje langzaam     te kennen heeft men minstens
doorheen   het  sterrenveld    drie waarnemingen nodig. In
                                      Wijzelf kunnen als sport
voortbewoog. De planetoïde      de meeste gevallen is dat niet
                                     eens een gekend en helder
kreeg de naam Ceres en        aanwezig.
                                     planetoïde opzoeken en deze
nadien kreeg hij er nog         Hoe gaan we dan te werk?
                                     nauwkeurig enkele dagen na
duizenden broertjes bij.       We   bezorgen   ons  de
                                     elkander bekijken. We zien
                   gegevens van die verloren
                                     mooi hoe ze van plaats
Planetoiden             voorwerpen    inclusief  de
                                     verandert. Het is zelfs mogelijk
                   gegevens van de gekende
                                     eens uit gemeten posities een
  Planetoïden      zijn   planetoïden. Ze zijn bij de
                                     baan op te stellen die we dan
brokstukken bestaande uit      V.V.S wel te vinden. Vervol-
                                     vergelijken met de gekende
ijzer of gesteente. De grootste   gens wordt gewoon syste-
                                     baan. Ik stel de planetoïde
planetoïde is Ceres met een     matisch de hemel afgespeurd
                                     Ceres voor. Ze bereikt een
diameter van 1003 km.        door elke nacht een stukje
                                     helderheid  van   7,4  bij
  Nu werpt zich natuurlijk     hemel in stukjes te foto-
                                     oppositie. Ceres bevindt zich
automatisch de vraag op wat     graferen of visueel te bekijken.
                                     dan in het sterrenbeeld de
we nu als waarnemers aan       Na verloop van tijd herhaalt
                                     Walvis. Gebruik het bijge-
planetoïden hebben? Het       men dit. Als er een lichtpuntje
                                     voegde hulpkaartje.
antwoord is: meer dan je zou     van plaats verschoven is,
vermoeden.              wordt er gewerkt. Men kijkt na
                   of men niet toevallig een al    Veranderlijken
                   gekende planetoïde aan de
Op ontdekking            haak heeft. is dat niet zo, dan     De schijnbare helderheid
                   gaat men na of het geen       van planetoïden blijft zeker
  In de tijd na Piazzi kon     komeet is, en als die niet     niet constant. Net zoals de
iedereen die een klein tele-     gekend is, moet men dat zo     planeten, draaien ook de
scoopje had op planetoïden-     vlug mogelijk doorgeven want    planetoïden rond hun eigen
jacht gaan. Goldschmidt was     er is meer roem te oogsten bij   as. Daardoor wordt de aarde
al over de vijftig toen hij nog 14  het ontdekken van een komeet    steeds een wisselende zijde
planetoden ontdekte.         dan van een planetoïde.       getoond. Als de planetoïde nu
  Tegenwoordig is dat niet       Als het geen komeet is,     aan één zijde een donker
meer zo gemakkelijk. Alle      wordt het nu moeilijk. Men     oppervlak heeft en aan het
heldere objecten zijn al
ander een helder, dan zal de   zonnestelsel    net  in  de  heb ik jullie een nieuw deurtje
helderheid    sterk   gaan  kijkrichting van een ster staat.   op een kier gezet.
verschillen, net zoals bij de   Vanuit ons zicht staat ze er
Saturnusmaan Japetus, die     dus voor. Dat hemellichaam      Erwin Verwichte
zijn naam te verdanken heeft   kan de maan, een planeet,
aan zijn helderheidsvariaties.  een komeet of een planetoïde     Afbeelding 12.De weg van Ceres in
                                    het najaar van 1993 (J. Meeus).
  Een andere oorzaak van    zijn.
helderheidsvariaties is de      In de wereld houden       Afbeelding 13.Omwille van de rotatie
onregelmatige vorm van een    mensen zich ermee bezig om      van de onregelmatige planetoïde is de
                                    helderheid variabel.
planetoïde. Ze zien er vaak uit  zulke   sterbedekkingen   te
als mislukte aardappelen. De   voorspellen. Men berekent op     Afbeelding 14.Planetoïde 22 Kalliope.
helderheid van een planetoïde   welk deel van de aarde men
wordt bepaald door de grootte   precies de bedekking kan zien.
van het oppervlak dat we     Deze boodschap wordt de
vanaf de aarde kunnen zien.    hele wereld rond gestuurd,
  Neem een planetoïde met    tezamen met een sterrenkaart
een sigaarvorm. Als de spits   waar de ster op staat
van de sigaar naar de aarde    aangegeven. Mensen gaan
gericht staat, zien we maar    dan langsheen deze lijn staan.
een klein oppervlakje. De     Ze meten het exacte tijdstip
helderheid van de planetoïde   dat de ster achter de
is klein. Als we langszij de   planetoïde gaat (de ster 'dooft'
sigaar kijken, zien we een    uit) en het tijdstip dat ze terug
groot oppervlak. De helderheid  te voorschijn komt.
is groot.               Bovendien plaatst men ook
     De           doelbewust    mensen    op
helderheidsvariaties zijn vaak  plekken die van deze lijn
in de orde van tiende mag-    afwijken. Die mensen zien dan
nitudes. Uit de periode van de  maar een klein stukje van de
variaties haalt men de      planetoïde de ster bedekken,
rotatieperiode van de       of helemaal niet. Door al de
planetoïde. Deze techniek     gemeten tijdstippen van die
wordt ook toegepast bij      plaatsen bijelkaar te brengen,
kometen. Zo heeft men       kan een profiel van de
kunnen aantonen dat de      planetoïde opgesteld worden.
komeet van Halley om zijn
                   Op deze wijze kent men
eigen as draait.
                 ook onmiddellijk de diameter
                 van de planetoïde. Er zijn
Vorm               echter zeer grote problemen.
                 De berekeningen zijn nooit
  Planetoïden    hebben
                 heel precies omdat de baan
onregelmatige vormen. Hoe
                 slecht gekend is of de positie
weten we dit eigenlijk ? Het
                 van de ster maar benaderd is.
wordt deels maar vermoed
                 De lijn van bedekking kan dus
omdat de maantjes van Mars,
                 gerust   enkele   honderden
die ingevangen planetoïden
                 kilometers afwijken. Men moet
zijn, er zo onregelmatig
                 wat geluk hebben. De Belgen
uitzien. Er is echter een
                 zijn er nog niet in geslaagd.
methode om vanaf de aarde
                   Wat onthouden we van dit
de vorm van een planetoïde te
                 artikel? Planetoïden zijn toch
bepalen. Deze methode heet
                 niet zo saai, maar je moet toch
sterbedekkingen.     Een
                 wat uithoudingsvermogen en
sterbedekking is wanneer een
                 interesse hebben. Hiermee
hemellichaam   uit   het
                   Waarnemen
                     Selena 13
  Jupiter is de reus onder de planeten met een             de oostrand van het beeldveld
diameter van 142000 km. Dat is meer dan tien              (daar waar de sterren in beeld
                                    komen). Op die manier heb je
maal groter dan de aarde diameter. Maar dat is
                                    meer tijd om te kijken.
zeker niet het enigste verschil met onze thuis-               Jupiter geeft nu meer prijs.
planeet. Jupiter is een gasplaneet. Die naam is             De planeet heeft een opval-
enigszins bedriegelijk. De bovenste lagen, het             lend afgeplatte vorm. Dit is het
wolkendek, bestaan uit gas maar alles daaronder             gevolg van de snelle rotatie
is een soort vloeistof.                         van de planeet. Deze bedraagt
                                    gemiddeld zo'n kleine tien uur.
                   de vier grote manen van         Het eerste zicht van de pla-
 Het is veel moeilijker te begrij-  Jupiter. In volgorde van      neet is teleurstellend. Er is
pen hoe een gasplaneet in      afstand tot de planeet zijn dit:  'niets' op te zien. Wees
elkaar steekt, omdat alles ten    Io, Europa, Ganymedes en      geduldig; de ogen hebben tijd
opzichte van elkaar beweegt.     Callisto. Io heeft 80 minuten   nodig om te wennen. Elke
Met andere woorden, men       nodig voor één omwenteling     keer dat je naar Jupiter kijkt,
krijgt nooit hetzelfde zicht van   terwijl Callisto er 16 dagen    ga je iets meer zien. Het
Jupiter te zien. Er zijn geen    over doet. Elke avond zien we   eerste wat zal opvallen, zijn
vaste oppervlaktedetails. De     een andere stand van de      evenwijdige, donkere strepen.
wetenschappers zijn er zeer in    maantjes. Soms zie je maar     De snelle rotatie sleurt de
geïnteresseerd om de be-       drie (of nog minder) maantjes.   wolken mee in zijn beweging.
wegingen in het wolkendek      Een maantje bevindt zich dan      Het wolkendek kent twee
dagelijks bij te houden, maar    in de schaduw van Jupiter     verschillende    types   van
ze hebben noch de tijd, noch     (verduistering) of staat recht   wolken: de donkere (banden)
het geld daarvoor. Daarom is     achter (bedekking) of recht    en de lichte wolken (zones).
het aan de amateur om deze      voor (overgang) Jupiter. Deze   Banden en zones wisselen
taak over te nemen.         gebeurtenissen zien we niet zo   zich steeds af. Ze hebben
                   duidelijk met een verrekijker.   allemaal,   via  een   slim
Een kennismaking           Daarvoor   is  iets  licht-  uitgedokterd systeem, een
                   krachtigers nodig.         kodering meegekregen (zie
  Jupiter verschijnt aan de                      figuur 2).
hemel als een felle, geelwitte    Een wereld               Met de telescoop is het ook
schittering. Dit jaar vind je hem                    mogelijk de maantjes beter te
in het sterrenbeeld de Maagd.      Als je voor het eerst naar   bekijken. Soms kan het
Als je naar buiten gaat (in     Jupiter kijkt, wordt één ding   gebeuren dat een maan plots
tabel I staat vanaf welk uur),    erg duidelijk. Het is verdomd   weg is, of dat er plots één bij
zie je hem op een twintigtal     vervelend. Je wil zo veel     is. Dit is een bedekking, de
boven de horizon in het       mogelijk van Jupiter zien.     maan verdwijnt in (of komt
zuidoosten.             Daarom gebruik je een grote    tevoorschijn uit) de schaduw
  Door een verrekijker geeft    vergroting. Hierdoor is het    van Jupiter. Tabel II geeft een
Jupiter een matter uitzicht. Al   beeldveld van de telescoop zo   lijstje van tijdstippen wanneer
vlug valt op dat het licht komt   ingeëngd dat het Jupiter-     dit zal
van een klein schijfje. Op eens   beeldje voorbijzoeft, zodat je   gebeuren. Voor oppositie (tij-
merk je kleine lichtpuntjes     eigenlijk niets gezien hebt.    dens oppositie staan zon en
dicht bij de planeet op. Was dit   Daarom de wijze raad: als je    Jupiter recht tegenover elkaar
nu een illusie? Steun je       nog niet zoveel met de       aan de hemel) zien we
ellebogen op een tafel of      telescoop gewerkt hebt, begin   meestal verschijningen en
plaats de verrekijker tegen een   dan met een kleine vergroting.   erna vooral verdwijningen.
muur. Op die wijze trilt het     Na wat oefening kan je pro-         Moeilijker om te zien
beeld minder. En warempel,      beren uit te vergroten, maar    als beginnend waarnemer is
de puntjes zijn echt. Het zijn                     een maanovergang. De maan
                   niet te veel. Plaats Jupiter aan
          datum              tijd       maan          type


          8 maa            1h57         I             2

          22 maa           23h30         III            1

          23 maa           23h57         I             2

          3 apr           22h25         II             2

          8 apr           21h54         I             2

          8 mei           21h07         I             1

      Tabel II. Verduistering van manen (I: Io, II: Europa, III: Ganymedes, IV: Callisto). Type 1 is
      een verdwijning, type 2 een verschijning.
                                                       h  m  s
beweegt dan voor de planeet-      elkaar bewegen. Aan de           rotatietijden zijn: 9 50 30
                                                   h m s
schijf heen.              evenaar draait alles het snelst       (systeem I) en 9 55 41 (sys-
                    omwille van de middel-           teem II).
Wetenschappelijk            puntsvliedende kracht (die           Ik hoop dat dit verhaal je
                    voel je als je op een draaiend       moge stimuleren om Jupiter dit
  Er zijn zoveel waardevolle     rad zit).                  jaar eens in het vizier te
dingen te verrichten in het         Om alles een beetje bij te       nemen. Alvast succes.
waarnemen van Jupiter. Zo is      kunnen houden, heeft men
men geïnteresseerd in het       afgesproken        twee       Erwin Verwichte
heel precies klokken van een      rotatiesystemen   ingevoerd.
verduistering van een maantje.     Men heeft de gemiddelde           Afbeelding 15.5 december 1993,
Het meeste werk valt echter te     rotatietijd aan de evenaar als       4h55m, Newton D114mm f900mm,
doen bij het bijhouden van de     systeem I en die van elders als       167x, Koen Goossens.
wolkenformaties op Jupiter.      systeem II genomen. Het
Men merkte vlug dat er een       berust dus helemaal op           Afbeelding 16.De banden en zones
groot verschil bestaat in de      afspraak. Een wolk op 30          van Jupiter.
bewegingssnelheid     van     systeem I betekent dat die
wolken dicht bij de evenaar en     wolk op 30 ligt van een
wolken   er   verder  van     fictieve wolk die met een afge-
verwijderd. Omdat Jupiter niet     sproken snelheid beweegt. Die
vast is, kan alles vrij t.o.v.     per afspraak vastgelegde

       Tabel I.Tijden vanaf wanneer je Jupiter kan
       zien. De tijden zijn in U.T. (in wintertijd één
       uur bij tellen, in zomertijd twee uur).
            datum          uur


            10 feb         1h

            2 maa          0h

            22 maa         22h

            11 apr         21h

            1 mei          19h
                    Waarnemen
                       Selena 14
                                     het blad getekend. Teken
De maan heeft op de zon na het meeste invloed              vooral niet te klein. Let er ook
                                     goed op dat de onderlinge
op de mensheid. Er zijn zelfs theorieën die stellen           verhoudingen goed zijn want
dat er zonder de maan geen leven op aarde                de rest van de tekening
mogelijk zou zijn. Sinds de vluchten van het               baseert zich daarop.
Apolloprojekt is de aandacht voor de maan                   Vervolgens gebeurt het
alsmaar gedaald. Dat wil echter niet zeggen dat er            vastleggen van de details. Ik
niets mee aan te vangen is.                       plaats dan het doelgebied aan
                                     de oostzijde van het beeldveld
                   afzonderlijk heten. Ze hebben    en laat het doorheen het
     Iedereen heeft er de    allemaal   erg  romantische  beeldveld lopen. Ik let daarbij
pest aan als de maan vol is,     namen gekregen zoals: zee      heel goed op de details die ik
maar is dan weer overweldigd     der wolken of zee der stilte.    als volgende wil intekenen. Als
door het asgrauwe licht op de      In de verrekijker kan je de   ik tevreden ben, plaats ik ze
onverlichte zijde van de maan    grootste kraters zien. Neem er   op het papier, anders herhaal
wanneer die maar enkele       een eenvoudige maankaart bij    ik nogmaals de procedure.
dagen oud is.            zodat jet kan nagaan welke        Bega in godsnaam niet de
  Twee type astronomen       kraters te zien zijn.        fout met de potlood te
voelen zich door de maan         Het toffe werk begint met    beginnen kleuren op de
aangetrokken: kunstenaars en     een telescoop. Je krijgt het    tekening. Achteraf weet je niet
timers. De eersten worden      gevoel naar een andere       meer wat je bedoelde. Het si
geboeid door de schoonheid      wereld weggetoverd te zijn,     tijd geworden om het artistieke
en   diversiteit van  het    een dode wereld in een spel     talent in te ruilen voor gezond
maanlandschap. Ze zetten       van   licht   en  schaduw.  verstand. Om de helderhe-
dan ook alles in het werk om     Oriënteren     wordt   een  heden van de verschillende
deze te ontdekken en vast te     voorzichtig tasten met een     details vast te leggen wordt
leggen d.m.v. een tekening of    degelijke kaart als gids. Na    een    tiendelige   schaal
foto. De timers gebruiken      een tijdje kom je een maan-     ingevoerd. 0 is wit en 10 is
bedekkingen van sterren door     streek tegen dat je mooi vindt.   zwart. Daartussen gradeert de
de maan om betere gegevens      De wens komt dan vlug op om     helderheid van lichtgrijs tot
te hebben over de maanbaan      het zicht, toch zeker voor een   donkergrijs. Duidt eerst de
en de strukturen aan de       stukje, voor de eeuwigheid     details aan die ofwel wit, ofwel
maanrand. Beide types zullen     vast te leggen. Er zijn twee    zwart (schaduw) zijn. De
nu aan bod komen.          opties:     tekenen    of  andere strukturen kan je dan
                   fotograferen. Ik zelf weet van   met deze vergelijken. Ik geef
Kunstenaars             het laatste geen snars af zodat   toe, in het begin wil dat niet zo
                   ik het maar over het tekenwerk   lukken. Oefening baart kunst.
                   zal hebben.               Als   dat  gedaan   is,
  De maan is vooral bekend
                     Elke       beginnende  ontbreken nog enkel de vitale
voor zijn mares en kraters.
                   waarnemer-tekenaar maakt de     gegevens: datum, uurtijd (in
Sommigen onder ons kennen
                   fout om een te groot stuk van    U.T.), kijkertype en vergroting.
die allemaal zo goed alsof het
                   de maan te willen intekenen.    Vergeet vooral niet de naam
hun eigen buurt was. En ze
                   Waarschuwen heeft weinig      van het getekende gebied, of
willen die buurt liefst tot in het
                   nut. Als je de les nog niet     duidt   het  tenminste   zo
kleinste detail kennen. het
                   geleerd hebt, zal de praktijk    nauwkeurig aan op een kaart
voordeel van de maan is dat je
                   die je beslist nog leren. Eens   mocht je de naam niet weten.
met het blote oog al veel kan
                   het doelgebied afgebakend is,    Het is toch een beetje stom
zien. Probeer eens de donkere
                   kan het ruwe werk beginnen.     dat je een mooie tekening van
mares in te tekenen. Zoek dan
                   De grote strukturen worden op    een krater hebt, maar het
in een boekje op hoe ze
 Tabel 1. Sterbedekkingen.
 datum   tijd     naam       magnitude    ver.    P     h

 18 mei   23h34,6m   19 Sex      5,9       1     88     9

 18 jun   20h56,3m   68 Vir      5,6       1     91     23

 21 jun   22h30,6m   ω Oph      4,6       1     105    18

 18 jul   20h41,0m   ω1 Sco      4,1       1     69     18

 18 jul   20h59,5m   ω2 Sco      4,6       1     108    17

 20 jul   22h32,9m   μ Sgr      4,0       1     105    18

 20 jul   23h30,3m   15 Sgr      5,4       1     43     16
 Ver.: 1: verdwijning, 2: verschijning, P: positiehoek gemeten vanaf het noorden op de maan
 richting oosten, h: hoogte boven horizon.


antwoord op de vraag welke        nauwkeurig    getimed   te
het is, steeds verschuldigd       worden. Het vergt dus enig
blijft.                 vakmanschap, waar ik hier niet
     De volgende morgen       dieper op in ga. In de bib van
gebeurt het afwerken. De         de sterrenwacht ligt een
werktekening wordt            prachtig en uitgebreid boek
overkalkeerd op een mooi,        daarover.
ongekreukt blad. Haal hiervoor        De timers zijn nog meer
verschillende types potloden       genteresseerd in rakende
boven. De details worden vol-      sterbedekkingen. De maan
gens de aangegeven nummer        scheert dan net aan de ster
ingekleurd. De zwarte stukken      voorbij. De ster wordt door het
kunnen eventueel met inkt        profiel van de maanrand
opgevuld worden. Het
                     telkens als deze achter een
eindresultaat is natuurlijk
                     maanberg verdwijnt, bedekt.
afhankelijk van je artistieke
                     Dat spel van verdwijnen en
vaardigheden maar vergeet
nooit dat de nauwkeurigheid       verschijnen wordt op de voet
waarmee de details            gevolgd. Op die manier kan
ingetekend zijn, primeert.        namelijk de vorm van de
                     strukturen op de rand beter
Timers                  bepaald worden. De volgende
                     gunstige rakende bedekking is
                     pas voor december. Bert zal je
  Langsheen zijn pad aan de
                     in de 'Astronomische kalender'
hemel bedekt de maan heel
                     tijdig daarvan op de hoogte
wat sterren, heldere en zwak-
                     brengen.
ke. Mensen berekenen zulke
gebeurtenissen. Ze willen
                     Erwin Verwichte
weten wanneer de bedekking
begint en eindigt. Waar ergens      Afbeelding 17.Theophilus, 20/08/89,
aan de rand de ster verdwijnt      Newton 150 f1000, 111x.
en waar verschijnt ze terug? Is
                     Afbeelding 18.Een rakende
dat aan de verlichte of         sterbedekking.
onverlichte zijde? In tabel 1
vind je er enkele tabelleert.
Zulke sterbedekkingen dienen
tot op de tiende sekonde
                     Waarnemen
                        Selena 15
Saturnus is zeker en         haast in het vlak van de       waar de ringen voor de
vast het allermooiste        ecliptica (onze kijkrichting)    planeet gaan, is een donkere
                   zodat we ze erg afgevlakt zien.   band. Dat is de schaduw van
objekt aan de hemel, al
                   De scheiding van Cassini is     de ringen op de planeet. Het is
zeg ik het zelf. Alhoewel      erg moeilijk te zien en dan ook   het opvallendste verschijnsel
de reus Jupiter volop in       maar voor een heel klein       op de planeet.
de belangstelling staat,       gedeelte. Volgend jaar wordt       Aan   het  noordelijke
mogen we niet vergeten        het nog erger. Dan zullen de     halfrond (onderste gedeelte in
dat zijn kleinere broer       ringen verdwijnen. We kijken     een omkerende kijker) is de
ook zijn opwachting         recht op de zijkant van de      noordequatoriale band te zien.
                   ringen. Omdat deze zeer dun     Het is een donkere strook die
maakt.
                   is, zien we vanop aarde niets.    het heldere evenaarsgebied
  Descartes kent een traditie
                   Dit heet een ringvlakpassage.    scheidt van de noordelijke
wat betreft planeetwaarnemen.
                   Alhoewel Saturnus niet meer     pool.
De 'anciens' zijn allemaal
                   fotogeniek is, zal het een heel      Ervaren    waarnemers
toegewijde planeetaanbidders,
                   boeiende     tijd   voor   rapporteren      regelmatig
die het jongere publiek in hun
                   planeetwaarnemers worden.      donkere en heldere vlekjes op
sleeptouw nemen.
                                     de planeet. Ze zijn zeer
  Saturnus is de afgelopen
                   Kenmerken              moeilijk te zien. Er wordt dan
jaren gekend als zijnde een
                                     ook hevig gediscussieerd of ze
zomerobjekt. Hij kroop steeds
                                     wel inderdaad allemaal be-
maar tot op geringe hoogte        De eerste indruk door de
                                     staan en hoe ze evolueren. In
boven de horizon. Daar komt     telescoop is die van een kleine
                                     de herfst van 1990 was er
nu langzaamaan verandering      schijf met oren. Plaats de
                                     geen    discussie.   Toen
in. 1995 zal het laatste jaar zijn  planeet in het midden van het
                                     verscheen    er   in  de
dat Saturnus zich onder de he-    beeldveld en tracht voorzichtig
                                     evenaarszone een grote hel-
melequator bevindt. Dit jaar     uit te vergroten. Maar overdrijf
                                     witte vlek (zie Selena 1, blz 9).
bereikt hij dan ook al een      daarin niet. Want tezamen met
                                     Ze was eerst klein en duidelijk
culminatiehoogte van 31.      het   beeld  is  ook   de
                                     omlijnd. Later smeerde ze uit
  Op 2 juni stond de        luchtturbulentie       mee
                                     zodat de randen waziger
ringenplaneet in kwadratuur     uitvergroot zodat het beeld
                                     werden. Zo'n verschijning is
(zon en planeet staan op een     alsmaar bibberig wordt. Het
                                     vrij zelden, eens om de dertig
hoek van 90 van elkaar aan     ideale is een vergroting van
                                     jaar.
de hemel verwijderd). De       tussen de 150 en 200 keer, in
oppositie is gepland voor 1     het beste geval tot 300 keer.
september (zon en planeet        Saturnus is een gasplaneet    Achter de telescoop
staan op een hoek van 180      die zo snel om zijn as draait
van elkaar). Tot die datum zal    dat zijn polen afgeplat zijn. Dat  In tabel 1 vind je de uren van
de schijnbare diameter van de    is   duidelijk   te   zien.  opkomst en ondergang. Voor-
planeet aangroeien tot bijna 19   Kenmerkend     voor   een  dat  Saturnus   op   een
boogsekonden.            gasplaneet is dat niet elk deel   fatsoenlijke hoogte staat, duurt
                   met dezelfde snelheid -       het wel nog een uur na op-
Verloren pracht           ronddraait. Rond de evenaar     komst.
                   doet Saturnus er 10h14m00s        Voor het waarnemen van
                   over   om   één   toer  te  de ringen zijn het magere
  De  ringen   zijn voor
                   volbrengen terwijl op hogere     tijden. De scheiding van
Saturnus wat staartveren voor
                   breedtes dat tientallen minuten   Cassini is slechts aan de
een pauw zijn. Maar de
                   trager is.              topjes zichtbaar. De planeet is
planetaire   'veren'   zijn
                     Na een tijdje kijken, vallen   daarentegen    veel   beter
uitgetrokken. Het ringvlak staat
                   enkele dingen op. Bij de plek    waarneembaar    omdat   de
                                            Erwin Verwichte

                                            Tabel  I   opkomst  en
                                            ondergangstijden.
ringen weinig in de weg staan.    waarnemingsformulier       te   datum      opkomst    ondergang
Jarenlang werd het zuidelijk     kapen. Deze is bij Descartes
halfrond door de ringen van      zonder probleem te verkrijgen.      9 aug      20h05     6h41
het zonlicht onttrokken. Het is    Hierop staat een sjabloon en
nog wat donker wanneer het      een lijst met gevraagde         19 aug     19h24     5h58
terug wat licht ziet. Het       waarnemingsgegevens           29 aug     18h44     5h14
verschil met het noordelijk      (datum,    tijd   ,telescoop,
halfrond is vrij duidelijk.      vergroting, enz...).           8 sep      18h03     4h31
  Er zijn eigenlijk heel wat      Probeer    zo    getrouw
                                        18 sep     17h22     3h47
banden zichtbaar op de        mogelijk de ringen in te
planeet. Er is wel een        tekenen (merk op dat het         28 sep     16h42     3h04
geoefend oog voor nodig        linker    en    rechterdeel
omdat ze kontrastloos zijn. De    symmetrisch zijn). Dat geldt       8 okt      16h02     2h22
NEB (Noord Equatoriale Band)     ook voor de banden. De          18 okt     15h21     1h40
is niet te missen. Dit komt      ringschaduw op de planeet is
vooral   omdat    de   EZ  een goede referentie. Plaats       28 okt     14h41     0h59
(Equatoriale Zone) zo helder     deze   het   eerst.   Schat  alle tijden in U.T.
is, waardoor het kontrast met     nauwkeurig zijn afstand tot de     (uit Hemelkalender 1994, J. Meeus)
de band verhoogd wordt.        beide polen.
Deels achter de ringen is zijn      Belangrijk is te weten       Afbeelding 19.Uiterlijk van Saturnus in
                                       1994.
broer, de SEB (Zuid Equato-      welke kant het westen is (p:
riale Band) verborgen. Boven     preceding).    Vermijdt   het  Afbeelding 20.boven: 10 juli 1994,
de ringen ligt de STB (Zuid      gebruik van een zenitprisma.      2h55, refr. 110 f1300, 104x, Wouter
Gematigde Band). Onder de       Op die manier staat de p-zijde         '
                                       Krznaric.
NEB, iets minder duidelijk, de    steeds links (een zenitprisma     onder: 17 juli 1994, 2h50, refr. 200
NTB (Zuidelijk Gematigde       keert richtingen om).         f1800, 180x, Erwin Verwichte.
Band). De polen zijn donker.       Tot slot: laat je werkje niet
Probeer of je de banden kan      liggen maar kopieer het en       Afbeelding 21.diameter van
zien.                 stuur het naar ons op. Richt je    saturnusevenaar.
  Heb je zin in een tekening    telescoop naar het mooiste
(ja toch ?), dan is de eerste     objekt aan de hemel !
vereiste    een     korrekt
                  Waarnemen
                     Selena 16
De herfststerrenhemel     twijfeld het boeiendste ster-    beeldveld krijgen. h en χ Per
is het schouwspel van     renbeeld aan het herfstelijke    horen fysisch niet bijeen. De
                firmament. Die faam heeft het    ene staat enkel haast in
de mythe rond de
                voornamelijk te danken aan de    dezelfde kijkrichting als de
Griekse held Perseus.     tweelingssterrenhoop h en χ     andere.
Hij was het lief van      Perseï. Je vindt ze door tussen     De omgeving van dit paar
Andromeda,   wiens     de sterren η Per en δ Cas te     is bestukt met tientallen kleine
ouders Cassiopeia en      zoeken. In een maanloze       sterrenhopen.    Met   een
Cepheus waren. Hij       nacht zijn ze al met het blote    verrekijker in de hand kan je
bereed het vliegende      oog zichtbaar als twee wazige    ze tijdens een donkere nacht
                sterretjes. Vandaar dat ze      allemaal   ontdekken.   De
paard Pegasus en ver-
                oorspronkelijk een sternaam     heldersten zijn M103 en
sloeg   zowel  het     gekregen hebben. Het beeld in    NGC457      in     het
zeemonster Cetus als      een     verrekijker     is  buursterrenbeeld Cassiopeia.
de    slangenvrouw     overweldigend, zelfs beter dan
Medusa.            met een telescoop omdat een     Het hart van Perseus
                telescoop het beeld te zeer in-
  Perseus is omwille van de  engt zodat de pracht ervan
                                    Ten zuiden van h en χ Per
grote verscheidenheid aan   verloren gaat. Je kan al blij zijn
                                  ligt de heldere ster η Per. Het
waarnemingsobjekten onge-   mocht je ze beide in één
                                  is een mooie dubbelster. De
Afbeelding 22.Perseus.
                              m
twee komponenten hebben      helderheid van 2,2 maar om          10/11        17u30
                     d  h  m s
een helderheid van 4de en     de 2 20 48 56 zwakt de ster
9de magnitude. De onderlinge    gedurende een duur van 5 uur         27/11        22u18
                        m
afstand bedraagt 28" wat goed   af naar 3,4 om na 20 minuten
te doen is met een kleine     weer in helderheid toe te          30/11        19u12
telescoop. Het bijzondere aan   nemen. Algol is een be-
dit paar is het mooie kleur-    dekkingsveranderlijke. Twee         20/12        20u54
kontrast tussen een gele en    sterren draaien nauw om el-
een blauwe ster.          kaar heen met een periode          23/12        17u42
                      d  m
  Laat de kijker op de      van 2 20 ... Eén ster is
dubbelster gericht en neem de   lichtkrachtig,   de   andere
verrekijker ter hand. De      lichtzwak. Het baanvlak van     Alle tijden zijn in U.T.
sterren tussen α en δ Per     het paar ligt precies in onze    (uit Hemelkalender 1994)
vormen    een   duidelijke  kijkrichting.  Wanneer    het
groepering. De hoop valt uit-   zwakke broertje voor de -
een in twee stukken: een      krachtige schuift (bedekking),
trapezium rond σ Per aan de    neemt de totale helderheid af
zuidzijde en een grote kronkel   (primair minimum). Als het
in het noorden nabij α Per. Is   zwakke broertje achter de
deze samenhoping van relatief   krachtige verdwijnt, neemt de
heldere sterren    toevallig?  totale helderheid ook af maar
Neen. Ze vormen samen de α     lang niet zo fel (secundair
Perseï-associatie. De ironie wil  minimum). In tabel 1 zijn
dat de ster die zijn naam aan   tijdstippen   van bedekking
deze hoop geschonken heeft     gegeven. Enkele uren voor en
er zelf niet toebehoort. Een    na de bedekking kan je
associatie is een losse      helderheidsschattingen
verzameling van sterren die uit  verrichten     (vergelijkings-
éénzelfde wolk geboren zijn.    sterren: α Per 1,76 ; η And
Ze zijn dus allemaal even oud.   2,26 ; η Per 2,93 ; δ Per 3,01 ;
Onze zon maakt ook deel uit    α Tri 3,41 ; κ Per 3,80).
van een associatie waartoe de
meeste van de helderste      Afsluiter
sterren aan de hemel ook
toebehoren.                               Afbeelding 24.Bedekkingsveranderlijke
                   In het westelijk deel van
                  Perseus ligt de mooie, kleine    Algol.
Duivelsster            planetaire nevel M76. Hij wordt
                  ook wel de 'Kleine Halternevel'
     De   Griekse  held   genoemd. Hierboven zie je er
Perseus   houdt  in  zijn  een impressie van.
rechterhand een zwaard en in
zijn linkerhand het afgehakte   Erwin Verwichte
hoofd van Medusa vasthoudt.    Afbeelding 23.M76, 5/12/91, Newton
Medusa kon met haar blik      150 f1000, 40x.
mensen in steen doen veran-
deren. De twee sterren β en ρ   Tabel 1. Tijdstippen van bedekking
Per stellen de ogen voor. Ze    van Algol.
zijn beiden veranderlijke ster-
ren. De Italiaan Montanari ont-      datum   uur
dekte dat β Per, onder vrien-
den beter gekend als Algol,        7/11         20u36
een veranderlijke helderheid
heeft. Normaal heeft Algol een

								
To top