tajuk by ckinelly1

VIEWS: 44 PAGES: 4

									       Kajian ini telah dibuktikan melalui dua orang kanak-kanak melalui rakaman suara

dimana seorang kanak-kanak berusia 2 tahun 3 bulan manakala rakannya berusia 2

tahun 4 bulan. Kedua-duanya berketurunan Melayu dan bertutur dalam bahasa Melayu

dialek Kelantan sebagai bahasa ibundanya. Hasil dari rakaman suara tersebut

mendapati ayat-ayat dalam dialog dikategorikan ke dalam dua bahagian iaitu ayat yang

difahami (receptive) dan kedua, ayat-ayat yang dihasilkan

melalui ujaran yang dikeluarkan (productive). Kedua-dua jenis ayat tersebut dianalisis

dari segi bentuk dan masalah pemahaman. Ayat-ayat (dalam bentuk sebutan) jenis

pengeluaran (produktif) ialah ayat-ayat yang disebutkan oleh kanak-kanak itu dan

diterima oleh orang lain. Pertamanya ialah ciri-ciri ayat dan keduanya masalah

memahami ayat-ayat yang pelbagai itu. Daripada ayat-ayat sebutan yang dikumpulkan

didapati kanak-kanak berada pada Fasa Peralihan. Pada dasarnya, banyak ayat yang

dikeluarkan terdiri daripada pola satu kata, dua kata dan tiga kata ataupun lebih. Kanak-

kanak menggunakan bahasanya untuk memberikan nama atau menyebut benda-

benda, sama ada dengan menggunakan pengalaman hidup dunianya ataupun dengan

mengagak-agak. Seperti contoh, Bah (Bas) ; Apa bah? Oyi.; (Apa abah? Lori);Ayon.

(payung) ; Acuk (kasut) ; Ato. (Kereta) dan lain-lain.       Kesimpulan daripada kajian ini menunjukkan bahawa aspek ayat memainkan

peranan penting dalam penguasaan bahasa kanak-kanak dalam menuju kebolehan

bahasa orang dewasa. Penguasaan ayat merupakan satu daripada dua perkara penting

dalam menguasai sistem bahasa selain morfologi. Kedua-duanya dikenali sebagai
lexicogrammar. Penguasaan ayat juga tidak dapat dipisahkan daripada penguasaan

fonologi dan semantik sesuatu bahasa.


APA BAHASA ITU? Sepuluh Pengertian Bahasa Menurut
Para Ahli
Mei 25, 2009 oleh syarif hidayatullah

Menurut Keraf dalam Smarapradhipa (2005:1), memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian
pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol
bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang
mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer.
Lain halnya menurut Owen dalam Stiawan (2006:1), menjelaskan definisi bahasa yaitu language
can be defined as a socially shared combinations of those symbols and rule governed
combinations of those symbols (bahasa dapat didefenisikan sebagai kode yang diterima secara
sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol
yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan).
Pendapat di atas mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Tarigan (1989:4), beliau memberikan
dua definisi bahasa. Pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barang kali juga untuk
sistem generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana suka atau simbol-
simbol arbitrer.
Menurut Santoso (1990:1), bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap
manusia secara sadar.
Definisi lain, Bahasa adalah suatu bentuk dan bukan suatu keadaan (lenguage may be form and
not matter) atau sesuatu sistem lambang bunyi yang arbitrer, atau juga suatu sistem dari sekian
banyak sistem-sistem, suatu sistem dari suatu tatanan atau suatu tatanan dalam sistem-sistem.
Pengertian tersebut dikemukakan oleh Mackey (1986:12).
Menurut Wibowo (2001:3), bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi
(dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat
berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran.
Hampir senada dengan pendapat Wibowo, Walija (1996:4), mengungkapkan definisi bahasa
ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud,
perasaan dan pendapat kepada orang lain.
Pendapat lainnya tentang definisi bahasa diungkapkan oleh Syamsuddin (1986:2), beliau
memberi dua pengertian bahasa. Pertama, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk
pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi
dan dipengaruhi. Kedua, bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang
buruk, tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan.
Sementara Pengabean (1981:5), berpendapat bahwa bahasa adalah suatu sistem yang
mengutarakan dan melaporkan apa yang terjadi pada sistem saraf.
Pendapat terakhir dari makalah singkat tentang bahasa ini diutarakan oleh Soejono (1983:01),
bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama.
Daftar Pustaka

Ambary, Abdullah. Intisari Tata Bahasa Indonesia. Bandung: Djatnika. 1986.
Guntur, Henry. Pengajaran Kompetensi Bahasa Indonesia. Bandung: Angkasa. 1989.
Mackey, W.F. Analisis Bahasa. Surabaya: Usaha Nasional. 1986.
Santoso, Kusno Budi. Problematika Bahasa Indonesia. Bandung: Angkasa. 1990.
Smaradhipa, Galih. Bertutur dengan Tulisan diposting dari situs www.rayakultura.com.
12/05/2005 .
Soejono, Ag. Metode Khusus Bahasa Indonesia. Bandung: C.V. Ilmu1983.
Stiawan, Yasin. Perkembangan Bahasa diposting dari situs www.siaksoft.com. 16/01/2006.
Tarigan,
Syamsuddin, A.R. Sanggar Bahasa Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta. 1986.
Pangabean, Maruli. Bahasa Pengaruh dan Peranannya. Jakarta: Gramedia. 1981.
Walija. 1996. Bahasa Indonesia dalam Perbincangan. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta
Press.
Wibowo, Wahyu. Manajemen Bahasa. Jakarta: Gramedia. 2001


2 definisi bahasa
1.1 PENGENALAN BAHASA

Sebagai manusia kita sentiasa menggunakan bahasa untuk berinteraksi sesama sendiri. Kemampuan kita
menguasai bahasa akan membolehkan kita menyampaikan pendapat atau perasaan dengan lebih baik
lagi. Malah haiwan juga dikatakan mempunyai bentuk ”bahasa” mereka yang tersendiri untuk
berkomunikasi sesama mereka.

Kita sering menyebut perkataan ”bahasa”, tapi apakah makna bahasa sebenarnya? Bagaimanakah
bahasa itu diperolehi? Apakah yang ada dalam bahasa itu sendiri? Semua ini perlu kita ketahui sekiranya
kita mahu menjadi seorang pengguna bahasa yang baik dan cekap.
1.1.1 Pemerolehan Bahasa

1.1.1.1 Definisi BahasaTedapat berbagai-bagai definisi bahasa yang diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa dan juga linguistik. Di
antaranya adalah seperti berikut:

”Bahasa adalah lambang-lambang yang kita jadikan sebagai simbol-simbol khusus untuk mewakili
sesuatu.”
(Reed, C.A., 1994)

”Satu struktur yang unik daripada bunyi-bunyi dan ucapan yang dipilih dan disusun secara sewenang-
wenangnya (arbitrary) untuk dipakai oleh sesuatu masyarakat untuk berhubung.”

(Simanjuntak, 1978)

”Lambang-lambang pertuturan yang dikeluarkan secara sewenang-wenang dan dipersetujui dan
digunakan untuk berkomunikasi.”

(Bloom, 1988)Daripada definisi bahasa di atas, jelas bahawa bahasa terdiri daripada lambang-lambang pertuturan
yang dikeluarkan secara sewenang-wenang (arbitrari). Menurut Hayakawa (1964), arbitrari bermaksud
sebagai “ no necessary connection between the symbol and that which is symbolized…”

Bagi menjelaskan lagi maksud sewenang-wenang atau arbitarari ini, Asmah Hj. Omar (1986)
menerangkan bahawa unit yang kita tuturkan sebagai “rumah” itu bukanlah benda yang konkrit yang
mempunyai bumbung, lantai, dinding, tingkap, dan pintu yang menjadi tempat kita berteduh, tetapi
adalah apa yang mewakili benda itu. Dengan itu benda-benda yang konkrit yang mempunyai ciri-ciri
yang disebut itu boleh mempunyai lambang-lambang lain. Misalnya bait ( bahasa Arab), house (bahasa
Inggeris), het huis (bahasa Belanda), griya (bahasa Jawa halus), dan walay (bahasa Kadazan), dan
sebagainya.

								
To top