201007012256117

Document Sample
201007012256117 Powered By Docstoc
					      เขต      จังหวัด  HCODE             ชื่อหน่วยบริการ   เลขประชาชน
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  23125 เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช.   3330401631721
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  15095 โจดม่วง บ้านโจดม่วง หมู่ที่ 04,สอ.     5330100011029
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  15095 โจดม่วง บ้านโจดม่วง หมู่ที่ 04,สอ.     3330900774641
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  14287 ดู่ บ้านกะเดา หมู่ที่ 12,สอ.ต.       3330100089421
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  14287 ดู่ บ้านกะเดา หมู่ที่ 12,สอ.ต.       5330900018851
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ               ์ ้
                  14286 กระหวัน บ้านโพธินอย หมู่ที่ 05,สอ.ต.    3330101406071
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  13870 หนองม้า บ้านโซงเลง หมู่ที่ 05,สอ.ต.     3331100021746
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  13868 พิมายเหนือ บ้านไฮ หมู่ที่ 07,สอ.ต.     1339900019437
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  13867 โนนสาราญ บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 02,สอ.ต.   3331300013607
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10943 เมืองจันทร์,รพช.              1349900162892
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ       ิ
                  10942 ภูสงห์,รพช.                 3819900128921
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10941 น้าเกลี้ยง,รพช.               3330301182240
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10940 วังหิน,รพช.                 3330101163691
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10939 ศรีรัตนะ,รพช.                3930100064295
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10938 โนนคูณ,รพช.                 3330600037632
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10937 ห้วยทับทัน,รพช.               3331000407600
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10936 บึงบูรพ์,รพช.                5300390003733
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ           ั
                  10935 อุทุมพรพิสย,รพช.              3101402196427
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ            ั
                  10935 อุทุมพรพิสย,รพช.              1510100152728
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10935 อุทุมพรพิสย,รพช.ั              3350800613262
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10935 อุทุมพรพิสย,รพช. ั             3339900212675
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10934 ราษีไศล,รพช.                3330900780322
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10933 ขุนหาญ,รพช.                 3331400352594
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ         ู่
                  10932 ปรางค์ก,รพช.                3330700003861
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10931 ไพรบึง ,รพช.                3331400285218
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10930 ขุขันธ์,รพช.                3320700730054
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10929 กันทรลักษ์,รพช.               5409999035172
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10928 กันทรารมย์,รพช.               3330300559048
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10927 ยางชุมน้อย,รพช.               3330200148453
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  10700 ศรีสะเกษ,รพท.                3309901527220
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03524 อีเซ บ้านอีเซ หมู่ที่ 05,สอ.ต.       3149900113954
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03523 ผือใหญ่ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 03,สอ.ต.    3331000535292
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03522 ผือใหญ่ ผือใหญ่ หมู่ที่ 04,สอ.ต.      3331100044029
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03521 หนองม้า บ้านหนองม้า หมู่ที่ 08,สอ.ต.    3330900449413
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03520 เสียว บ้านเสียว หมู่ที่ 07,สอ.ต.      3331000885951
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03519 โดด บ้านปลาเดิดใหญ่ หมู่ที่ 08,สอ.ต.    3330400965552
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03518 โดด บ้านโนนหนองหว้า หมู่ที่ 06,สอ.ต.    3331000121668
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03517 โนนเพ็ก บ้านหนองค้า หมู่ที่ 02,สอ.ต.    3330101101297
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ               ์
                  03516 โนนเพ็ก บ้านโพธิศรี หมู่ที่ 05,สอ.ต.    3330100114981
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ                ์
                  03516 โนนเพ็ก บ้านโพธิศรี หมู่ที่ 05,สอ.ต.    3330100109588
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03515 ตาแย บ้านกระแซง หมู่ที่ 02,สอ.ต.      3330100014170
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03515 ตาแย บ้านกระแซง หมู่ที่ 02,สอ.ต.      3330100012461
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03514 พรหมสวัสดิ์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 17,สอ.ต.  5330100042668
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03513 พรหมสวัสดิ์ บ้านสาโรง หมู่ที่ 03,สอ.ต.   3339900094567
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03512 พยุห์ บ้านพยุห์ หมู่ที่ 08,สอ.ต.      3330100454943
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03500 ไพรพัฒนา บ้านแชร์ไปร์ หมู่ที่ 04,สอ.ต.   3330501124201
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03499 ไพรพัฒนา บ้านไพรวัฒนา หมู่ที่ 03,สอ.ต.   3330800698462
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03498 ดงรัก บ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 06,สอ.ต.    3331000052909
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03497 ดงรัก บ้านนาตราว หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3100203191904
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03496 ตะเคียนราม บ้านพยอม หมู่ที่ 09,สอ.ต.    3100203191955
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03495 ละลม บ้านละลมกลาง หมู่ที่ 10,สอ.ต.     3330401028706
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03495 ละลม บ้านละลมกลาง หมู่ที่ 10,สอ.ต.     3330800344377
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03494 ห้วยตึ๊กชู บ้านตะแบง หมู่ที่ 05,สอ.ต.    1330800095109
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03493 ห้วยตามอญ บ้านโคกหลัก หมู่ที่ 06,สอ.ต.   3331000354298
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03493 ห้วยตามอญ บ้านโคกหลัก หมู่ที่ 06,สอ.ต.   3330900728436
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03492  โคกตาล บ้านโคกตาล หมู่ที่ 13,สอ.ต.       3331000442715
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03491  วังหิน บ้านหนองตาพรม หมู่ที่ 02,สอ.ต.     3331200047313
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03490  ทุ่งสว่าง บ้านเจ้าทุ่ง หมู่ที่ 02,สอ.ต.    3330100913824
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03489  ศรีสาราญ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 07,สอ.ต.    3341500249612
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03488  โพนยาง บ้านโพนยาง หมู่ที่ 07,สอ.ต.       3330100629301
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03487  บ่อแก้ว บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 03,สอ.ต.   5330190001508
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03486  ดวนใหญ่ บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 02,สอ.ต.      3330100586106
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03485  ธาตุ บ้านนากกเขียบ หมู่ที่ 04,สอ.ต.      3330300757265
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03484    ู
                      บุสง บ้านโพนดวน หมู่ที่ 04,สอ.ต.        3330100712853
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03483  คูบ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 05,สอ.ต.        3330300139855
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03482  คูบ บ้านคูบ หมู่ที่ 09,สอ.ต.          3330301205576
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03481   ่
                      รุงระวี บ้านโนนงาม หมู่ที่ 04,สอ.ต.      3330300868792
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03480  เขิน บ้านเขิน หมู่ที่ 02,สอ.ต.         3331001262133
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03479  ตองปิด บ้านตองปิด หมู่ที่ 01,สอ.ต.       3330301189848
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03478                ี่
                      ละเอาะ บ้านละเอาะ หมู่ท12,สอ.ต.        5320590034179
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03477  น้าเกลี้ยง บ้านน้าเกลี้ยง หมู่ที่ 01,สอ.ต.   5330100076236
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03476  สะพุง บ้านจะกอง หมู่ที่ 11,สอ.ต.        3331400343307
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03476  สะพุง บ้านจะกอง หมู่ที่ 11,สอ.ต.        3331400210862
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03475  ศรีโนนงาม บ้านศรีโนนงาม หมู่ที่ 01,สอ.ต.    3330600388451
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03474  เสื่องข้าว บ้านเสื่องข้าว หมู่ที่ 01,สอ.ต.   3330100224654
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03474  เสื่องข้าว บ้านเสื่องข้าว หมู่ที่ 01,สอ.ต.   1330400165185
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03473  ตูม บ้านหนองกันจง หมู่ที่ 04,สอ.ต.       3331400077429
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03473  ตูม บ้านหนองกันจง หมู่ที่ 04,สอ.ต.       3330100053272
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03472            ุ
                      สระเยาว์ บ้านศรีสข หมู่ที่ 12,สอ.ต.      5331400002816
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03472             ุ
                      สระเยาว์ บ้านศรีสข หมู่ที่ 12,สอ.ต.      3330100614711
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03471  พิงพวย บ้านพิงพวยใต้ หมู่ที่ 09,สอ.ต.     3330401593438
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03471  พิงพวย บ้านพิงพวยใต้ หมู่ที่ 09,สอ.ต.     5330490023485
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03470  ศรีแก้ว บ้านโคน หมู่ที่ 11,สอ.ต.        3330101410222
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03469  ศรีแก้ว บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3339900206870
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03469  ศรีแก้ว บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330700240502
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03469  ศรีแก้ว บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 01,สอ.ต.      1330500061918
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03460  ปราสาท บ้านปราสาท หมู่ที่ 12,สอ.ต.       5331000096848
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03459  จานแสนไชย บ้านจานแสนไชย หมู่ที่ 07,สอ.ต.    3330700382099
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03458  จานแสนไชย บ้านพะวร หมู่ที่ 02,สอ.ต.      3330301195724
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03457  ผักไหม บ้านห่องน้อย หมู่ที่ 12,สอ.ต.      3331200047305
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03456  ผักไหม บ้านผักไหม หมู่ที่ 04,สอ.ต.       3330900491410
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03455  กล้วยกว้าง บ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ 01,สอ.ต.   3330800055782
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03454  เมืองหลวง บ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11,สอ.ต.    3330101468662
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03453  เมืองหลวง บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 03,สอ.ต.    3330401503218
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03450  โคกจาน บ้านโคก หมู่ที่ 02,สอ.ต.        3331000035770
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03449  โคกหล่าม บ้านโคกหล่าม หมู่ที่ 04,สอ.ต.     3331001395273
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03448  สระกาแพงใหญ่ บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่ 07,สอ.ต.  5330190043952
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03447  หนองห้าง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 13,สอ.ต.     3331000149261
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03446  หนองห้าง บ้านพงพรต หมู่ที่ 03,สอ.ต.      3330900789397
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03445  ปะอาว บ้านปะอาว หมู่ที่ 01,สอ.ต.        3331000456813
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03444     ์      ์
                      โพธิชัย บ้านโพธิชัย หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3331000418032
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03443  แข้ บ้านแข้ หมู่ที่ 01,สอ.ต.          3331000206388
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03442  แข้ บ้านน้าท่วม หมู่ที่ 03,สอ.ต.        3331200003171
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03441  แต้ บ้านแต้ หมู่ที่ 01,สอ.ต.          3330400417113
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03440  รังแร้ง บ้านหนองนกเจ่า หมู่ที่ 01,สอ.ต.    3330300835983
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03439  หัวช้าง บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330700053681
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03438  ตาเกษ บ้านตาเกษ หมู่ที่ 01,สอ.ต.        3330600328700
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03437  ขะยูง บ้านขะยูง หมู่ที่ 01,สอ.ต.        3331000028731
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03436  หนองไฮ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 09,สอ.ต.       3331000961054
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03435  แขม บ้านโนนแตน หมู่ที่ 08,สอ.ต.        3330101469162
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03434  สาโรง บ้านยางเอือด หมู่ที่ 06,สอ.ต.      3189900086086
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03433  ทุ่งไชย บ้านทุ่งไชย หมู่ที่ 02,สอ.ต.       5331000080747
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03432  ก้านเหลือง บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 07,สอ.ต.     3339900082941
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03431  ก้านเหลือง บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 01,สอ.ต.    5409999025568
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03430  อี่หล่า บ้านอีหล่า หมู่ที่ 01,สอ.ต.       3331000497552
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03429  หนองบัวดง บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 06,สอ.ต.     3330800345250
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03429  หนองบัวดง บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 06,สอ.ต.     3330800345233
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03429  หนองบัวดง บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 06,สอ.ต.     3330300501848
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03428  สร้างปี่ บ้านสร้างปี่ หมู่ที่ 07,สอ.ต.      3330300491435
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03427  หว้านคา บ้านหว้านคา หมู่ที่ 02,สอ.ต.       3330900800285
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03426  หนองหมี บ้านหนองหมี หมู่ที่ 08,สอ.ต.       3330100590162
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03425  ส้มป่อย บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 15,สอ.ต.       3330900567181
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03425  ส้มป่อย บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 15,สอ.ต.       3330100243144
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03424  ไผ่ บ้านไผ่ หมู่ที่ 01,สอ.ต.           3330900159873
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03423           ่ ่
                      บัวหุง บ้านบัวหุง หมู่ที่ 13,สอ.ต.        3330300325837
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03422  หนองอึ่ง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 14,สอ.ต.      3330900011221
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03421  หนองอึ่ง บ้านโกทา หมู่ที่ 03,สอ.ต.        5330790006667
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03420  ดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ 01,สอ.ต.           5330900007409
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03420  ดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ 01,สอ.ต.           3330900148316
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03419  ด่าน บ้านด่าน หมู่ที่ 05,สอ.ต.          4339900002431
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03418  จิกสังข์ทอง บ้านจิกสังข์ทอง หมู่ที่ 02,สอ.ต.   3451000091091
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03418  จิกสังข์ทอง บ้านจิกสังข์ทอง หมู่ที่ 02,สอ.ต.   3330900500095
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03417  คลีกลิ้ง บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ 07,สอ.ต.      3341600736931
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03417  คลีกลิ้ง บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ 07,สอ.ต.      5331000094730
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03416  คลีกลิ้ง บ้านเดื่อ หมู่ที่ 04,สอ.ต.       3330900318726
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03415  กุง บ้านกุง หมู่ที่ 13,สอ.ต.           3330200103115
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03414  กุง บ้านสงยาง หมู่ที่ 11,สอ.ต.          3330301053831
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03413  หนองแค บ้านปลาขาว หมู่ที่ 11,สอ.ต.        3330900475368
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03413  หนองแค บ้านปลาขาว หมู่ที่ 11,สอ.ต.        3331001013877
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03412  เมืองแคน บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330900863945
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03411  ห้วยจันทร์ บ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 04,สอ.ต.    3100203192111
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03411  ห้วยจันทร์ บ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 04,สอ.ต.    3330800665696
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03410  ห้วยจันทร์ บ้านกันตรวจ หมู่ที่ 01,สอ.ต.     3330800235772
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03410  ห้วยจันทร์ บ้านกันตรวจ หมู่ที่ 01,สอ.ต.     3330400728143
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03409     ์           ์
                      โพธิกระสังข์ บ้านโพธิกระสังข์ หมู่ที่ 02,สอ.ต.  3330300009510
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03409      ์           ์
                      โพธิกระสังข์ บ้านโพธิกระสังข์ หมู่ที่ 02,สอ.ต.  3329900237341
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03409       ์           ์
                      โพธิกระสังข์ บ้านโพธิกระสังข์ หมู่ที่ 02,สอ.ต.  3349900536551
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03408  ภูฝ้าย บ้านภูทอง หมู่ที่ 05,สอ.ต.        3330800029447
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03408  ภูฝ้าย บ้านภูทอง หมู่ที่ 05,สอ.ต.        3330100674161
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03407  กันทรอม บ้านตานวน หมู่ที่ 03,สอ.ต.        3330800177799
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03407  กันทรอม บ้านตานวน หมู่ที่ 03,สอ.ต.        3331000149091
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03407  กันทรอม บ้านตานวน หมู่ที่ 03,สอ.ต.        1339900080942
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03406  กันทรอม บ้านกันทรอมเหนือ หมู่ที่ 01,สอ.ต.    3330800456400
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03406  กันทรอม บ้านกันทรอมเหนือ หมู่ที่ 01,สอ.ต.    1320800039108
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03405  โนนสูง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 06,สอ.ต.       3330501343786
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03404  กระหวัน บ้านกันจด หมู่ที่ 11,สอ.ต.        3330800619520
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03404  กระหวัน บ้านกันจด หมู่ที่ 11,สอ.ต.        3331001076330
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03403  ไพร บ้านซาเขียน หมู่ที่ 05,สอ.ต.         3339900114185
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03403  ไพร บ้านซาเขียน หมู่ที่ 05,สอ.ต.         3330800467185
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03402  ไพร บ้านกราม หมู่ที่ 02,สอ.ต.          1330800007901
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03402  ไพร บ้านกราม หมู่ที่ 02,สอ.ต.          3330800355212
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03402  ไพร บ้านกราม หมู่ที่ 02,สอ.ต.          3330800593288
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03402  ไพร บ้านกราม หมู่ที่ 02,สอ.ต.          1330800085219
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03401        ์     ์
                      โพธิวงศ์ บ้านโพธิวงศ์ หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330401656961
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03401         ์     ์
                      โพธิวงศ์ บ้านโพธิวงศ์ หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3331000281118
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03401          ์     ์
                      โพธิวงศ์ บ้านโพธิวงศ์ หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330800346329
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03400  พราน บ้านซาขี้เหล็ก หมู่ที่ 10,สอ.ต.       3330500706486
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03400  พราน บ้านซาขี้เหล็ก หมู่ที่ 10,สอ.ต.       3330101405245
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03399  พราน บ้านม่วงแยก หมู่ที่ 06,สอ.ต.        5330800021850
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03399  พราน บ้านม่วงแยก หมู่ที่ 06,สอ.ต.        3330800563966
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03398  พราน บ้านพรานเหนือ หมู่ที่ 02,สอ.ต.       3330800714328
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03398  พราน บ้านพรานเหนือ หมู่ที่ 02,สอ.ต.       3330800487887
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03398  พราน บ้านพรานเหนือ หมู่ที่ 02,สอ.ต.       5330400001363
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03397  บักดอง บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15,สอ.ต.    3331100084241
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03396  บักดอง บ้านสาโรงเกียรติ หมู่ที่ 08,สอ.ต.     3330800380942
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03395  บักดอง บ้านหลักหิน หมู่ที่ 02,สอ.ต.       3330800390069
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03395  บักดอง บ้านหลักหิน หมู่ที่ 02,สอ.ต.       3330100983504
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03394  ขุนหาญ บ้านค้อปอ หมู่ที่ 05,สอ.ต.        5330800033980
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03393  สวาย บ้านสวาย หมู่ที่ 01,สอ.ต.          3330800110619
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03392  ดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ 01,สอ.ต.           1330700094984
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03391  สาโรงปราสาท บ้านหว้าน หมู่ที่ 08,สอ.ต.      3330700010825
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03390  สาโรงปราสาท บ้านตาเปียง หมู่ที่ 01,สอ.ต.     3330700353692
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03389     ์
                      โพธิศรี บ้านดอนเหลือม หมู่ที่ 03,สอ.ต.      1330400062327
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03388  สมอ บ้านดอนหลี่ หมู่ที่ 04,สอ.ต.         3330400538433
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03387  สมอ บ้านนาเวียง หมู่ที่ 01,สอ.ต.         3330700251211
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03386  ตูม บ้านตูม หมู่ที่ 01,สอ.ต.           3330400636168
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03385  หนองเชียงทูน บ้านหนองเชียงทูน หมู่ที่ 05,สอ.ต.  3339900085983
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03384  หนองเชียงทูน บ้านกาแมด หมู่ที่ 03,สอ.ต.     3330800511991
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03383  กู่ บ้านกะดึ หมู่ที่ 06,สอ.ต.          1330700010888
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03382  กู่ บ้านกู่ หมู่ที่ 01,สอ.ต.           3330100462792
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03381  โนนปูน บ้านกันตรวจ หมู่ที่ 01,สอ.ต.       1331400037064
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03380  สุขสวัสดิ์ บ้านพะแวะ หมู่ที่ 08,สอ.ต.      3330900388431
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03379  สาโรงพลัน บ้านตาโมกข์ หมู่ที่ 14,สอ.ต.      3330100188089
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03378  สาโรงพลัน บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 12,สอ.ต.      3330800458941
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03377  ปราสาทเยอ บ้านประสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 01,สอ.ต.  1330100011034
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03376  ดินแดง บ้านหนองอารี หมู่ที่ 01,สอ.ต.       3330501184211
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03375  ไพรบึง บ้านทุ่ม หมู่ที่ 11,สอ.ต.         3330101562197
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03374  ศรีตระกูล บ้านโนน หมู่ที่ 06,สอ.ต.        3330800099356
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03373  หนองฉลอง บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 06,สอ.ต.     3330500009084
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03372  หนองฉลอง บ้านตรอย หมู่ที่ 05,สอ.ต.        3331300116449
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03371  ลมศักดิ์ บ้านวิทย์ หมู่ที่ 02,สอ.ต.       2330600001176
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03370  กฤษณา บ้านกฤษณา หมู่ที่ 02,สอ.ต.         3330100587901
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03369  ห้วยสาราญ บ้านนาก๊อก หมู่ที่ 06,สอ.ต.      3341600309081
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03368  สาโรงตาเจ็น บ้านสาโรงตาเจ็น หมู่ที่ 01,สอ.ต.   3330500488255
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03367  ปราสาท บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 07,สอ.ต.        3330500126366
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03366  ปราสาท บ้านปราสาท หมู่ที่ 01,สอ.ต.        3331200053631
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03365  โคกเพชรพัฒนา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 01,สอ.ต.    3330100241940
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03364  นิคมพัฒนา บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 07,สอ.ต.     3330900167353
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03363  นิคมพัฒนา บ้านกวางขาว หมู่ที่ 06,สอ.ต.      3331300276527
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03362  ตะเคียน บ้านตะเคียนช่างเหล็ก หมู่ที่ 01,สอ.ต.  3330100667009
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03361  หัวเสือ บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 01,สอ.ต.       3330500394425
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03360  ห้วยใต้ บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 04,สอ.ต.       3330500494543
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03359  สะเดาใหญ่ บ้านหนองลุง หมู่ที่ 11,สอ.ต.      3330500511251
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03358  ปรือใหญ่ สอ.ทับทิมสยาม 06 หมู่ที่ 13,สอ.ต.    3330500164012
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03357  ปรือใหญ่ บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ 05,สอ.ต.  3330900409012
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03356  ปรือใหญ่ บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330100827642
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03355  โสน บ้านขนุน หมู่ที่ 08,สอ.ต.          3330401504150
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03354  โสน บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 03,สอ.ต.        3310900594961
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03353  โสน บ้านอาวอย หมู่ที่ 02,สอ.ต.          3330900669081
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03352  ดองกาเม็ด บ้านกันจาน หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330501154541
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03351  ใจดี บ้านใจดี หมู่ที่ 01,สอ.ต.          1330700005434
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03350  จะกง บ้านจะกง หมู่ที่ 02,สอ.ต.          3330101327589
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03349  กันทรารมย์ บ้านตะเคียนบังอิง หมู่ที่ 08,สอ.ต.  3330501266579
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03348  กัทรารมย์ บ้านโคกโพน หมู่ที่ 03,สอ.ต.     3330800089881
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03347  ภูผาหมอก บ้านด่านกลาง หมู่ที่ 01,สอ.ต.     3330400679011
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03346  ทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 04,สอ.ต.     3330401277820
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03345  ทุ่งใหญ่ บ้านโคก หมู่ที่ 01,สอ.ต.       3330401141855
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03344  เวียงเหนือ บ้านเดียงตะวันตก หมู่ที่ 03,สอ.ต.  3330600087605
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03344  เวียงเหนือ บ้านเดียงตะวันตก หมู่ที่ 03,สอ.ต.  3330401052020
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03343  สวนกล้วย บ้านจานัน หมู่ที่ 03,สอ.ต.      3330100347853
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03342  สวนกล้วย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 02,สอ.ต.     3330800524341
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03341  ขนุน บ้านนาขนวน หมู่ที่ 05,สอ.ต.        3330400164151
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03341  ขนุน บ้านนาขนวน หมู่ที่ 05,สอ.ต.        3349900205725
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03340  ขนุน บ้านขนุน หมู่ที่ 01,สอ.ต.         3330400287520
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03339  เสาธงชัย บ้านชาเม็ง หมู่ที่ 03,สอ.ต.      3330400390916
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03338  เสาธงชัย บ้านภูมิซรอล หมู่ที่ 02,สอ.ต.     3330401691677
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03337  เสาธงชัย บ้านเสาธงชัย หมู่ที่ 01,สอ.ต.     3331300125022
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03336  หนองหญ้าลาด บ้านแก หมู่ที่ 06,สอ.ต.      3330101147661
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03335  โนนสาราญ บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 01,สอ.ต.     3331000295411
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03334  กระแชง บ้านกระแชง หมู่ที่ 13,สอ.ต.       3330700370015
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03333  กระแชง บ้านเขวา หมู่ที่ 04,สอ.ต.        3331000494812
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03332  ชา บ้านชา หมู่ที่ 01, สอ.ต.          3330800357321
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03331  ภูเงิน บ้านท่าพระ หมู่ที่ 07,สอ.ต.       3330400759413
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03330  ภูเงิน บ้านภูเงิน หมู่ที่ 06,สอ.ต.       5330100098531
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03329  ภูเงิน บ้านนา หมู่ที่ 03,สอ.ต.         3330401535969
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03328            ุ
                      จานใหญ่ บ้านศรีอดม หมู่ที่ 08,สอ.ต.      3331400189456
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03327  จานใหญ่ บ้านจานใหญ่ หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330401670483
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03326  ตระกาจ บ้านม่วง หมู่ที่ 02,สอ.ต.        3330400574022
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03325  รุง บ้านโดนเอาว์ หมู่ที่ 04,สอ.ต.       3330400937133
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03324  ละลาย บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 06,สอ.ต.      3330300847884
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03323  ละลาย บ้านคาโปรย หมู่ที่ 05,สอ.ต.       3330101542510
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03322  ละลาย บ้านละลาย หมู่ที่ 01,สอ.ต.        3330400162468
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03321  สังเม็ก บ้านนากันตม หมู่ที่ 14, สอ.ต.     3331000722645
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03320               ี่
                      สังเม็ก บ้านสังเม็กหมู่ท16,สอ.ต.        3330401284923
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03319  เมือง บ้านหนองเดียงน้อย หมู่ที่ 02,สอ.ต.    3330300010828
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03318  กุดเสลา บ้านกุดเสลา หมู่ที่ 03,สอ.ต.      3330401682872
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03317  บึงมะลู บ้านถนนวิหาร หมู่ที่ 1,สอ.ต.      3330400611734
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03316  บึงมะลู บ้านตาแท่น หมู่ที่ 03,สอ.ต.      3330600087605
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03311  หนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330100842536
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03307  ละทาย บ้านละทาย หมู่ที่ 07,สอ.ต.        3339900070587
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03299  บึงบอน บ้านจอมบึง หมู่ที่ 06,สอ.ต.       3331000392718
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03299  บึงบอน บ้านจอมบึง หมู่ที่ 06,สอ.ต.       3339900050195
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03299  บึงบอน บ้านจอมบึง หมู่ที่ 06,สอ.ต.       3330200252081
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03298  กุดเมืองฮาม บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 01,สอ.ต.  3330400914257
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03298  กุดเมืองฮาม บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 01,สอ.ต.  3330300721589
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03298  กุดเมืองฮาม บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 01,สอ.ต.  3329900237007
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03298  กุดเมืองฮาม บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 01,สอ.ต.  3330200060653
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03297  โนนคูณ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 02,สอ.ต.       3330400288798
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03297  โนนคูณ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 02,สอ.ต.       3339900027002
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03296  คอนกาม บ้านคอนกาม หมู่ที่ 07,สอ.ต.       3330200138083
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03295  ลิ้นฟ้า บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 07,สอ.ต.    3330200191251
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03295  ลิ้นฟ้า บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 07,สอ.ต.    3330300757257
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03294  ลิ้นฟ้า บ้านผักขะ หมู่ที่ 06,สอ.ต.       3339900173751
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03293  หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 05,สอ.ต.      3330100859617
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03293  หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 05,สอ.ต.      3330100148371
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03292  หมากเขียบ บ้าน ก้านเหลือง หมู่ที่ 06,สอ.ต.   3339900086033
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03292  หมากเขียบ บ้าน ก้านเหลือง หมู่ที่ 06,สอ.ต.   3330100528590
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03291  โพธิ์ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 01,สอ.ต.        3330101321742
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03290  น้าคา บ้านหนองโน หมู่ที่ 14,สอ.ต.       3330101434733
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03289  น้าคา บ้านน้าคา หมู่ที่ 06,สอ.ต.      3330101586576
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03288  หนองแก้ว บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 02,สอ.ต.   3331000832603
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03287  หนองไฮ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 09,สอ.ต.     3330100471007
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03286  ทุ่ม บ้านโนนแกด หมู่ที่ 06,สอ.ต.      3339900034301
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03285  หญ้าปล้อง บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 03,สอ.ต.  3339900080841
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03285  หญ้าปล้อง บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 03,สอ.ต.  5331000014736
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03284  หนองแวง บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 06 สอ .ต.    4330100004261
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03284  หนองแวง บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 06 สอ .ต.    3340701334071
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03283  โนนค้อ บ้านกลาง หมู่ที่ 04,สอ.ต.      3339900131209
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03283  โนนค้อ บ้านกลาง หมู่ที่ 04,สอ.ต.      5330400193513
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03282  โพนข่า บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 07,สอ.ต.     3339900059257
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03282  โพนข่า บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 07,สอ.ต.     3339900112824
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03281  หนองครก บ้านหนองครกใต้ หมู่ที่ 05,สอ.ต.   3330500893481
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03280  ตะดอบ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 07,สอ.ต.      3330800389435
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03280  ตะดอบ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 07,สอ.ต.      3330900446457
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03279  จาน บ้านหนองคู หมู่ที่ 04,สอ.ต.       3330400649456
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03279  จาน บ้านหนองคู หมู่ที่ 04,สอ.ต.       3330100466968
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03279  จาน บ้านหนองคู หมู่ที่ 04,สอ.ต.       1330200007993
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03279  จาน บ้านหนองคู หมู่ที่ 04,สอ.ต.       3330900848300
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03278  ซา บ้านแทง หมู่ที่ 06,สอ.ต.         3339900026669
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03278  ซา บ้านแทง หมู่ที่ 06,สอ.ต.         3331000574158
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03277  คูซอด บ้านคูซอด หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330100579029
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  03277  คูซอด บ้านคูซอด หมู่ที่ 01,สอ.ต.      3330900257662
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  00310        ์  ุ
                      กิ่งอาเภอโพธิศรีสวรรณ,สสอ.         3331000921702
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  00305  วังหิน,สสอ.                 3330900714451
เขต  10  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  00021  ศรีสะเกษ,สสจ.                3330900696364
      ชื่อ-นามสกุล  USERNAME    PASSWORD
จิราพร สุจริตภักดี    501105599629
สมจิตร พิมพา       521109719563
ธนวัฒน์ มัธุรัตน์     521109721514  password123
สารอง สมหมาย       521013321735  password123
กาญจนา โพธิงาม ์     521013320154
แชน ศรีคราม        521350120153
สมคิด พรหมทา       520980419663
สุทธิศักดิ์ นรดี     520980220149
เกียรติคุณ ทวี      520980121690  password123
ปรีดาวัลย์ ม่วงศรี    521303020011
ส เรืองฤทธิ์       520861019622
นงเยาว์ สมศิริ      520860920010
ชุติยา เลี้ยงเจริญ    520860819755
ปรีชา อินรัสพงศ์     521302919621
สุวิทย์ สุภาพ       520860720009
มนตรี โสพัฒน์       520860620008
มนูญ จินาวัลย์      521302820007
อรสา นามวงศ์       520860519620
นางสาวเพ็ญรัศมี พงสัจจา  520860523261  password123
นางปิยวรรณ สารมาศ     520860523260  password123
นางนันทยา จันทะกรณ์    510860513103
ธนิตา ธรรมวัตร      520860419754
ภาวนา โสภาลี       520860320006
ชนิสา จันทรชิต      521302720005
วารุณี เบ็ญมาศ        5.2086E+11
ชยิสรา คาแสน         5.2086E+11
ปัณสุข สาลิตุล      521302619753
กมลรัตน์ พบบุญ      520860019618
นิชช์ภาพร กอสุระ     520859920003
นัชชา ถิรเตชสิทธิ์    520844119730
พิพัฒน์พน ศิริประไพ    521156019886
สังวาล สีตะริสุ      520218519591
ธีระชัย พรหมคุณ      520218419885
จินตนา เอกฉัตร      520218319884
ธนิฎฐา ศรสาแดง      520218220182
บุญถิ่น ทีคาแก้ว     521302816035
ขวัญชัย พันธสีมา     520218119883
วรัญญู จันทร์ละออ     520218020181
ศจิษฐา นามสุวรรณ     520217919882
นิติพล พรมประดิษฐ์    520217919709
รัตนาภรณ์ คุณวาที     520217820180
ประยูรศรี หาระสาย     520217819881
ธนชณ จันทร์หมื่น     521155819880
ดลนภา สุนเวียง      520217720179
ทวีศักดิ์ สาระ      520217619879
บุญรัตน์ คุณแขวน     520216623391  password123
ศศิกานต์ หาญฉวะ      521155523397  password123
สุวลี เขียวสวาท      520216523396  password123
อิงอร ปิยะพันธ์      520216423394  password123
ณัฐฐากร บุตรสอน      520216323393  password123
สมจิตร ธรรมบรรเทิง    520216220575  password123
เชาวฤทธิ์ บุญลี      520216220644  password123
ฐานันดร์ ศรแก้ว      521155423395  password123
สุทิน สมทอง        520216123398  password123
ทองมา ประวัติพงษ์     520216123399  password123
ประสงค์ มากมูล       520216023392  password123
สุริยางค์ จังอินทร์    520215919708
นีรนุช บุญหนัก       520215819590
อภิศักดิ์ สะใบ       521155319878
ทรงศิริ คันศร       520215720178
สุรเดช บุญอ้อม       520215619877
เอมอร อารีย์        520215519876
ประเวช ทัดเทียม      520215419875
พิศราภรณ์ กงศรี      521155220177
ธีระศักดิ์ มีศรี      520215319707
อานุภาพ คานนท์       520215219874
เจตน์วิชญ์ วิเศษหมื่น   520215120176
ธนพร สมสุข         521155119873
รจนา เวชกามา        520215019872
บุญส่ง บุญสูง       520214920175
ณัฐกานต์ กันสาย      520214821515  password123
อนุวัฒน์ โลพาด       520214719871
สุนทรา สนทยา        520214719589
นคร ไพรบึง         521155019870
ศุภนิมิต หนองม่วง     520214619868
จริยาภรณ์ คาสา       520214619869
ณัฏฐยากรณ์ ปัทมะ      520214519706
กานต์พิชชา ทรงกลด     520214520174
นันทพร พันธ์ออน  ่    520214419867
ธราพงษ์ สะโสดา       50130293481
สมัย ลาประวัติ       520214320173
ทิพย์ธิดา จาปาเณร     520214319866
ชัชชาย พากเพียร      521154919865
สมชาย เชาว์ศรีกล   ุ   520214220172
พวงทอง เชาว์ศรีกล   ุ  520214219705
ทัศนีย์ ใจดี        520214219864
วรมัน เที่ยงแท้      520213319863
ภควรรณ ธรรมรักษ์      520213219588
สายัณห์ บุญลา       520213119862
ปุณยวีร์ จังอินทร์     520213019704
  ั
วินย อุ่นคา        520212920171
รัชนารี บุญตา       520212819861
ประพัฒน์สร น้อยมิ่ง    520212719860
หนูเวียง ตันสกุล      520212620170
เกษมสันติ์ วันสาย     520230123387  password123
เกียรติศักดิ์ ขันธเสน   521158623386  password123
ประนอม สามสี        520230023385  password123
สมลักษ์ ชานิกล  ุ     520229923384  password123
สมบูรณ์ โพธิงาม์      520229823383  password123
ทวีพันธุ์ ขอร่ม      521158523382  password123
วิลัยวรรณ บุญรอง      520229723381  password123
วริณทิพย์ ดวงน้อย     520229623380  password123
ชุติพร เสาเวียง      520229523379  password123
ณรงค์ นามวงษ์       520229423378  password123
สลิลรัตน์ ชาบุญเรือง    521158423377  password123
ไพฑูรย์ เพชรแก้ว      520229323376  password123
กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์   520229223375  password123
ยุทธนา มูลมี        520229123374  password123
   ิ
วุฒวัฒนา เพ็งชัย      520229023373  password123
สุวรรณ โสพัฒน์       521158323372  password123
นวลจันทร์ ทองสาย      520228923371  password123
มนฑกานต์ พวงปัญญา     520228823370  password123
บุญส่ง จันทร์ฉาย     520228723369  password123
ก้านกง เจตนา       520228623368  password123
กฤติยา โนนใหญ่      521158223367  password123
อาณัติ คุณวาที      520228521745  password123
ธัญญาภรณ์ เสนรัตน์    520228519859
ณัฐพงษ์ เงาศรี      520228521744  password123
กิตติพงศ์ บุญเจริญ    520228419703
นิรันทร์ ดาวเรือง     520228320169
         ์
ศักดาพันธ์ พันธุสวัสดิ์  521158119858
อารีรัตน์ บุญเจริญ    520228220168
พัทยา โพธิวัฒน์      520228219857
ทองคา กมล         520228119856
นิสา จันทสิทธิ์      520228019702
เบญจวรรณ ภูลี       520227920167
จตุรงค์ สุภาทิพย์     521158019855
หนูเล็ก หัสโน       520227819854
ลาไพร ธรรมวัตร      520227821509  password123
สาธิต สุทธิสนธิ์     520227719587
อนงค์ คาจันทร์      520227619701
ประมูล ศรีบุญเรือง    520227621734  password123
สืบตระกูล โคตรอาษา    520227521454  password123
รัชลัคน์ โคตรอาษา     520227519853
วลัยรัตน์ กตะศิลา     521157920166
สุริยา ชิณวงค์      520227419852
พิพัฒน์ แก้วอุดม     520227319851
เพ็ญศรี มีพันธ์      520227220165
พิชัย เสาศิริ       520227221508  password123
นิ่มนวล ทรวงโพธิ์     520227119700
สุบัน อิงไทย       521157819849
กัลยา จักรเทพวงค์     521157819850
สุดาวัลย์ หนองหงอก    520227020164
ศิริ ยุวะบุตร       520227019699
ศริญญา ศรีระเริญ     520226919847
ชุติมา บุรกรณ์      520226919848
ชลกร ปัตตะนี       520226920163
ชนนิกานต์ อักษร      520226819846
กันยา บุญเยี่ยม      520226819586
เอมอร บุญตา        520226719845
สารวย อุดร        520226723469  password123
ศราวุธ พันธุดี์      520226719698
สไบ นันทะสิงห์      521157720162
นิคม คานึง        521157721458  password123
   ิ
สุนจ นัยสว่าง       520226619844
    ี
สินรัตน์ บุญแสน      520226519843
สายพิณ สมภาค       520226520161
สุรชัย รุจิวรรณกุล    520226419697
ดาราวัณย์ บุญเยี่ยม    520226419842
อานาจ สารราษฎร์      520226319696
เลียง อุปมัย       520226320160
มะลิวรรณ รักษาศรี     520226319840
ทิวาภรณ์ สังขรมย์     520226319841
วีระศักดิ์ รักษาศรี    521157619838
พรลดา สารราษฎร์      521157619695
จันทร์สด พรหมรินทร์    521157619839
สายสมร ศรีคราม      520226219837
รังสรรค์ ศรีคราม      520226219836
ลักขณี สมรัตน์       520226119835
ประเชิญโชค สมรัตน์     520226119694
วิชัย อุ่นแก้ว       520226019833
มาลีวรรณ จันตะ       520226019832
ทุนวิถี ทามาดาล       520226019834
สุเวช หนองหงอก       520225919693
ธนาภรณ์ ขันคา        521157519831
   ิ
วุฒชัย ศิลารักษ์      520225819830
วิไลลักษณ์ เตชะสุข     520225819829
ศิริพรรณ ปะถะมา       520225719692
วารุณี เป้งทอง       520225619828
มยุรี สิมมะโรง       520225519827
กัญชลิดา แจ้งตาโทน     521157419826
ธวัชชัย เติมใจ       520225419691
ยุพิน ปิยะไพร        520225319825
ไสว ศรีหาบุตร        520225219824
ธนวิชญ์ โคษา        520225119823
นิตยา แก้วคา        521157319690
สมบูรณ์ ทองสูบ       520225019822
พุฒตาล เลิศศรี       520224919821
เก่งนิติ ติละบาล      520224819820
ยุพิน ไฮกัญญา        521157219689
ชื่นจิต คาเพ็ชร       520224723316  password123
อาวิภา คุณวาที       520224623315  password123
ปิยะภรณ์ กองเงิน      520224523314  password123
สุมนา ในทอง         520224423362  password123
ศิริยุพา เสนาะ       521157123361  password123
ปาริชาต จันทศรี       520224321592  password123
นาตยา ศิลาวรรณ       520224223360  password123
นางสร้อยฟ้า พรมงาม     520224123113  password123
นางจันทรา มะลิพันธ์     520224023112  password123
นายอภิญญา ดอกพอง      521157023111  password123
     ิ
นายวินจ มนทอง        520223923110  password123
นางสุพิทยา โมฆะศิริ     520223823109  password123
นายยุทธชัย ต้นเกตุ     520223723108  password123
นายคลาย อาจสาลี       520223623107  password123
นายบริญญา รัตนพันธ์     521156923106  password123
นางสมพร คงยะมาศ       520223523105  password123
นางเพ็ญทิวา สารบุตร     520223423328  password123
นางสาวนันท์นภัส ลีลา    520223223327  password123
นางสาวชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์  521156823326  password123
นางจันทรา บุญศักดิ์     520223123325  password123
นายพีรศิลป์ นิลวรรณ     520223023324  password123
นายสมศักดิ์ หงษ์ทอง     520222923323  password123
นางสมนึก นิยมหาญ      520222823322  password123
นายวีรวัฒน์ รัศมี      520222723321  password123
นายสุทธิรักษ์ จงราช     520222623320  password123
นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย  520222523319  password123
นายครรชิด เสนาภักดิ์    520222423318  password123
เธียรชัย นอกไธสง      520222323467  password123
นะรา กุลวุฒิ        520222223466  password123
สุจิตรา ชาติตะคุ      520222121513  password123
พุทธิไกร ประมวล       520222021478  password123
นางณัฐธิดา ยุทธเลิศ     520221921536  password123
ชูพงษ์ ชวดพงษ์       520221821535  password123
ฐิติยา จาตุม         520221721534  password123
สมบัติ ประคองกลาง      520221621689  password123
พัชราภรณ์ หฤทัยถาวร     520221521476  password123
สุคนธ์ทิพย์ ศิริมา      520221421669  password123
สนธยา วงศ์เสน่ห์       520237021449  password123
มัลลิกา อัศวเมธาพันธ์    520221321671  password123
เกรียงศักดิ์ ทินวงศ์     520223321687  password123
วิไลวรรณ ขันตรี       520239121688  password123
อรพิน โยธิการ์        520239021665  password123
ทวีศักดิ์ สิงห์โห      520239021685  password123
ชลธิรศน์ ใจประเสริฐ     520238921681  password123
ยุคฒนา จันทร         520238821678  password123
บัวกันฑ์ มูลมิน       521160621680  password123
สุพร สิงหัษฐิต        520238721684  password123
เสกสรรค์ ศรีพันธ์      520238623365  password123
เทียมใจ กันยา        520238521691  password123
สมหวัง ระยับศรี       520238421675  password123
ชวนชื่น ศรีเมือง       521160521683  password123
ชมพู สารกอง         520238321662  password123
ดวงเด่น แก้วคะตา       520238221664  password123
มาลัยพร เกิดนางรอง      520238121676  password123
ชาลี วงค์สวัสดิ์       520238021686  password123
บัญชิด สายทอง        521160421663  password123
มานัส ศิริบูรณ์       520237921677  password123
อันธิกา ผ่องศรี       520237823363  password123
กาญจนา สมภาวะ        520237721670  password123
ประมวล ศิริมา        521160321666  password123
  ิ
สุนสา พลนา          520237621679  password123
สายัญ บุญเลิศ        520237521682  password123
เพ็ญศรี คาพันธ์       520237421672  password123
สุนนท์ ไก่แก้ว        520237321692  password123
ปิยฉัตร บัวแก้ว       521160223366  password123
นันทิดา ไชยคุณ        520237221674  password123
นงค์ลักษณ์ ป้องวิเศษ     520237121673  password123
สนธยา วงศ์เสน่ห์       520237021449  password123
กิตติภูมิ พันธนาม      520236623455  password123
ชาญณรงค์ พละศักดิ์      520236321638  password123
อิศราภรณ์ หงษ์ทอง      520235721955  password123
สุรัถยา สุวรรณหงษ์      520235723388  password123
วัชริยา เดชสายบัว      520235721956  password123
อมรรัตน์ อั่นครุฑ      520235621961  password123
อนุสรณ์ ศิริโชติ       520235621962  password123
รัตนากร จันได        520235623224  password123
เดชชาติ สีหะวงษ์       520235623390  password123
ณัฐฐาวีรชล บุดดีเสาร์    520235523389  password123
จริยาวดี ขันคา        520235521959  password123
อนุพงษ์ นามวงค์       521159721954  password123
สมใจ มาสอน          520235421960  password123
 ่
รุงเพชร ทัดเทียม       520235421958  password123
เพียงเพ็ญ สืบหล้า      520235321957  password123
อิสรัญญา ไชยสนาม       520235219819
ศิวนาถ งามแสง        520235221538  password123
มาฆะมาศ เอกศิริ       520235119818
           ิ
กิตติศักดิ์ ธรรมทวีสริโชติ  520235121537  password123
อุทัง ทิมพิทักษ์       521159619688
ทับทิม ทองสาย        520235019817
มนิลา บางแก้ว       520234919816
สุมาลัย รจนัย       520234821456  password123
เพ็ญศรี สรสิทธิ์     520234719815
ประดลเดช พาทีเฉย     521159519687
สุมนา จันทร์หอม      520234621530  password123
สถาพร ไกรวิเศษ      520234619814
สุทัย วงษ์ใหญ่      520234519813
ทักษิณา ธานี       520234521529  password123
อัญชลี พระอารักษ์     520234419812
สมิชา คาผุย        520234421528  password123
สุมาลี ไทกุล       521159421527  password123
สุมลรัตน์ นิ่มกิ่งรัตน์  521159419686
ทับทิม ทิพย์ศร      520234319811
อัมพร ไชยยศ        520234219810
วรเมธินี หนุนวงษ์     520234219809
หทัยรัตน์ ชาติมนตรี    520234119807
ธนโชติ ดวงตะวัน      520234119806
จุรีพร จาปาเรือง     520234119808
ขวัญฤดี สยุมพร      520234119685
สนิดา จันทร์แก้ว     520234021524  password123
นิพนธ์ หลักหนองจิก    520234019684
ดาริณี กลิ่นศรีสข ุ    521159321523  password123
ชนิกานต์ ศรีพล      521159319805
คมสัน รัตนสีหภูมิ     521079119778
ทรงศักดิ์ มณีวรรณ     521078819777
ชลวิทย์ สิงหกุล      521089020641  password123

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:45
posted:12/15/2011
language:Thai
pages:12