KUNDERDISKRIMINIMI

Document Sample
KUNDERDISKRIMINIMI Powered By Docstoc
					             Workshop on
    “Building a Professional Civil Service in Kosovo”
         Prishtinë, 26-27 Qershor 2008

KORNIZA LIGJORE AKTUALE PËR SHËRBIMIN CIVIL
     NE REPUBLIKËN E KOSOVËS
          Besim M. KAJTAZI
        Drejtor i Departamentit Ligjor,
        Ministria e Shërbimeve Publike
        E-mail: besim.kajtazi@ks-gov.net
          www.ks-gov.net/mshp           besim.kajtazi@ks-gov.net
     REPUBLIKA E KOSOVËS

  Republika e Kosovës është një shtet i vogël me një sipërfaqe prej 10.877
  km², e cila shtrihet në qendër të Gadishullit Ballkanik. Ajo kufizohet me
  Shqipërinë, Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi.
  Republika e Kosovës është e populluar dendur me rreth 193 persona për
  km².
  Kryeqyteti i Republikës së Kosovës është Prishtina.
  Njësi themelore territoriale të vetëqeverisjes lokale në Republikën e
  Kosovës janë komunat.
  Republika e Kosovës është shoqëri shumetnike, e përbërë nga shqiptarët
  dhe komunitetet tjera e cila qeveriset në mënyrë demokratike, me
  respektim të plotë të sundimit të ligjit, përmes institucioneve të veta
  legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore.[1]
                    [1] Neni 3-Kushtetuta e Republikës së Kosovës.
                besim.kajtazi@ks-gov.net
          SHPALLJA E PAVARËSISË    Republika e Kosovës ka shpallë Pavarësinë e saj më 17 shkurt 2008, ndërsa
  Kuvendi i Republikës se Kosovës, më 9 prill 2008, ka miratuar Kushtetutën e
  Republikës së Kosovës, e cila ka hy në fuqi më 15 qershor 2008.

  Kushtetuta e Republikës së Kosovës ne Nenin 1 jep Përkufizimin e Shtetit:
1. Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik, dhe i
  pandashëm.
2. Republika e Kosovës është shtet i shtetasve të vet. Republika e Kosovës ushtron
  autoritetin e saj bazuar në respektimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të vet
  dhe të gjithë individëve brenda kufijve të saj.
                  besim.kajtazi@ks-gov.net
     KOSOVA ENTITET NËN ADMINISTRATËN E PËRKOHSHME
             NDËRKOMBËTARE  Që nga qershori i vitit 1999, deri me shpalljen e Pavarësisë
  më 17 shkurt 2008, Republika e Kosovës ishte një entitet nën
  administrimin e përkohshëm ndërkombëtar të njohur si
  Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të
  Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe Forcat Ndërkombëtare
  të Sigurisë në Kosovë (KFOR-i), në bazë të kompetencave që
  i janë dhënë Përfaqësuesit Special të Sekretarit të
  Përgjithshëm të OKB-së sipas Rezolutës 1244 (1999) të
  Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të 10
  qershorit 1999.[1]
  [1] Shih Rezoluta 1244 (1999), Miratuar nga Këshilli i Sigurimit në mbledhjen 4011 më 10
  qershor 1999.

                   besim.kajtazi@ks-gov.net
LIGJI NË FUQI NË KOSOVË PARA HYRJES NË FUQI TË KUSHTETUTËS
         SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
   Ligji në fuqi në Kosovë përfshin:
    Rregulloret e shpallura nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm
    dhe instrumentet ndihmëse të nxjerra në përputhje me to dhe
    Ligjin në fuqi në Kosovë më 22 mars 1989.
   Në rast konfliktesh do të mbizotërojnë rregulloret dhe instrumentet ndihmëse
    të nxjerra në përputhje me to.
    Në qoftë se një gjykatë e juridiksionit kompetent, një organ ose një person
    që duhet të zbatojë një dispozitë të legjislacionit, konstaton se një çështje ose
    një situatë nuk mund të mbulohet nga legjislacioni i përcaktuar me larte, por
    mbulohet nga një ligj tjetër në fuqi në Kosovë pas 22 marsit 1989, i cili nuk
    është diskriminues dhe është në përputhje me standardet e njohura
    ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, atëherë gjykata, organi ose personi, si
    përjashtim, e zbaton atë ligj.

  SHIH Neni 1.1 dhe 1.2- Rregullore e UNMIK-ut nr. 2000/59 për ndryshimin e Rregullores se UNMIK-ut nr. 1999/24 mbi
  Ligjin në fuqi në Kosovë
                       besim.kajtazi@ks-gov.net
  LIGJI NË FUQI NË KOSOVË PAS HYRJES NË FUQI TË
   KUSHTETUTËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
        KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
          Neni 16 [Epërsia e Kushtetutës]

1. Kushtetuta është akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës. Ligjet dhe
  aktet e tjera juridike duhet të jenë në pajtim me këtë Kushtetutë.

        Neni 19 [Zbatimi i së Drejtës Ndërkombëtare]

1. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Kosovës,
  bëhen pjesë e sistemit të brendshëm juridik pasi të botohen në Gazetën
  Zyrtare të Republikës së Kosovës. Ato zbatohen në mënyrë të
  drejtpërdrejtë, me përjashtim të rasteve kur nuk janë të vetëzbatueshme
  dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji.
2. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat juridikisht të
  detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare kanë epërsi ndaj ligjeve të
  Republikës së Kosovës.
               besim.kajtazi@ks-gov.net
     LIGJI NË FUQI NË KOSOVË PAS HYRJES NË FUQI TË
      KUSHTETUTËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
  Me hyrjen në fuqi të Kushtetutës së Republikës së
  Kosovës (15 qershor 2008), legjislacioni i
  aplikueshëm në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj
  Kushtetute vazhdon të zbatohet për aq sa të jetë
  në pajtueshmëri me këtë Kushtetutë, derisa të
  mos shfuqizohet, zëvendësohet ose
  amendamentohet në pajtueshmëri me këtë
  Kushtetutë.[1]

  [1] Shih Neni 145-Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Shih Po ashtu Nenin 143 (3) -Kushtetuta e
  Republikës së Kosovës, ku nder te tjera përcaktohet: Kushtetuta, ligjet dhe aktet tjera ligjore të
  Republikës së Kosovës interpretohen në pajtueshmëri me Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen
  e Statusit të Kosovës të datës 26 mars 2007. Në rast se ka papajtueshmëri midis dispozitave të kësaj
  Kushtetute, ligjeve dhe akteve të tjera ligjore të Republikës së Kosovës dhe dispozitave të
  marrëveshjes, kjo e fundit do të mbizotërojë.                    besim.kajtazi@ks-gov.net
  SHËRBIMI CIVIL DHE KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË
            KOSOVËS
      Neni 101 [Shërbimi Civil]
1. Përbërja e shërbimit civil do të pasqyrojë
 shumëllojshmërinë e popullit të Kosovës,
 duke marrë në konsideratë parimet e barazisë
 gjinore, të njohura ndërkombëtarisht.
          besim.kajtazi@ks-gov.net
  KËSHILL I PAVARUR MBIKËQYRËS PËR SHËRBIMIN CIVIL
    DHE KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS     Neni 101 [Shërbimi Civil]
2. Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për
 shërbimin civil siguron respektimin e
 rregullave dhe parimeve që rregullojnë
 shërbimin civil dhe i cili pasqyron
 diversitetin e popullit të Republikës së
 Kosovës.

           besim.kajtazi@ks-gov.net
             KUSHTETUTA
                E
                           URDHËRESA
              REPUBLIKËS
     RR2001/36                ADMINISTRATIVE
              SË KOSOVËS
      MBI                    NR. 2003/02
   SHËRBIMIN CIVIL                  MBI
    TË KOSOVËS                  ZBATIMIN I
                          RREGULLORES
                            2001/36

  RR2001/19      LEGJISLACIONI
                               Ligji nr. 03/L 040
   MBI         THEMELORE
                                   per
  DEGËN E          PËR
                              VETËQEVERISJEN
 EKZEKUTIVIT      SHËRBIMIN CIVIL
                                  lokale
(E NDRYSHUAR )      TË KOSOVËS
                              UA
                            NR. 02/2005
    RREGULLORE                  PËR TË DREJTAT
                           DHE DETYRAT
     NR. 1/2007
                          E TË EMËRUARVE
    PËR PUNËN E
               KODI I          POLITIKË DHE
    QEVERISË SË                KODI I MIRËSJELLJES
             MIRËSJELLJES
     KOSOVËS                     SË TYRE
               PËR
            NËPUNËSIT CIVIL
            (RR QK-Nr.01/2006)
            besim.kajtazi@ks-gov.net
                LIGJI
               Nr. 02/L-28
                 PËR
              PROCEDURËN
             ADMINISTRATIVE
     LIGJI                       LIGJI
    Nr. 2004/3                    Nr. 2004/2
    KUNDËR                     PËR BARAZI
   DISKRIMINIMIT                    GJINORE


                LIGJET
              THEMELORE
              QË KANË TË
  LIGJI          BËJNË ME
                                Ligji Nr. 02/L-37
 Nr. 2003/12       SHËRBIMIN CIVIL
                                   PËR
MBI QASJEN NË        TË KOSOVËS
                                PËRDORIMIN
DOKUMENTET
                                 E GJUHËVE
 ZYRTARE                       LIGJI 03/L-048
          LIGJI
                      PËR MENAXHIMIN
         Nr. 2004/34
                       E FINANCAVE
         KUNDËR
                       PUBLIKE DHE
        KORRUPSIONIT
                       PËRGJEGJËSITË


             besim.kajtazi@ks-gov.net
  KRIJIMI I SHËRBIMIT CIVIL NË KOSOVË


      Me Rregulloren e ndryshuar të UNMIK-ut nr. 2001/19 mbi Degën e Ekzekutivit të
  Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë janë vënë parimet e
  përgjithshme të Shërbimit Civil. Në nenin 4 të kësaj rregulloreje është përcaktuar:
4.1 Do të ekzistojë një Shërbim i Përkohshëm Civil i Kosovës, që do të drejtohet sipas
  legjislacionit për rregullimin e Shërbimit civil.
4.2 Anëtarët e Shërbimit civil do të rekrutohen nga të gjitha komunitetet e Kosovës në bazë
  të kualifikimit të tyre profesional, kompetencave dhe meritës pas konkurrimit të drejtë
  dhe të hapur. Përfaqësimi i komunitetit pakicë në përbërjen e Shërbimit civil në të gjitha
  nivelet do të jetë proporcional me komunitetin pakicë në Kuvend.
4.3 Anëtarët e Shërbimit Civil kanë të drejtë t’u përkasin partive politike, sindikatave dhe
  organizatave të tjera, por duhet të përmbahen nga implikimi aktiv në aktivitetet politike.
4.4 Të gjithë anëtarët e Shërbimit Civil duhet t’i përmbahen Kodit të Shërbimit Civil.
                   besim.kajtazi@ks-gov.net
         KOMISIONI I
          KUVENDIT
         TE REPUBLIKES
        SE KOSOVES PËR
        SHËRBIME PUBLIKE,
       ADMINISTRATË LOKALE
          DHE MEDIA
MSHP                       KELP
        MEKANIZMAT
         KRYESOR
        QË KANË TË
         BËJNË ME
       SHËRBIMIN CIVIL
    KPMK                IKAP        besim.kajtazi@ks-gov.net
    KOMISIONI I KUVENDIT TE REPUBLIKES SE KOSOVES PËR
    SHËRBIME PUBLIKE, ADMINISTRATË LOKALE DHE MEDIA  Shqyrton përcaktimin dhe koordinimin e politikës së punës dhe të një
  shërbimi objektiv civil për të gjithë qytetarët pa dallime etnike, mbi
  bazën e objektivitetit,të profesionalizmit dhe të përgjegjësisë;
  projektet e aftësimit kadrovik dhe profesional të kuadrove për shërbimin
  civil;
  Propozon masa për ofrimin e shërbimeve të inxhinierisë dhe të
  menaxhimit të ndërtesave për Institucionet e Republikës se Kosovës;
  propozon masat për administrimin e sistemit të pagesave dhe listën e
  pagave të Shërbimit civil;
  shqyrton standardet dhe shërbimet e teknologjisë informative që duhet
  përdorur në Institucionet e Republikës se Kosovës; etj;
  http://www.kuvendikosoves.org/
                besim.kajtazi@ks-gov.net
       MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
             -MSHP
          www.ks-gov.net/mshp


     Sa i përket zhvillimit të Shërbimit Civil të Kosovës,
  Ministria e Shërbimeve Publike ka përgjegjësi që të:
(i) Zhvillon dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave për një shërbim
  civil shumetnik, të paanshëm, profesional dhe të përgjegjshëm;
(ii) Zhvillon dhe bashkërendon zbatimin e politikave për aftësimin
  dhe zhvillimin e kapaciteteve të shërbimit civil;
(iii) Administron listën e pagave dhe sistemin e pagesave të
  shërbimit civil;

    RREGULLORE NR. 2005/53 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË UNMIK-ut NR. 2001/19 MBI
 DEGËN E EKZEKUTIVIT TË INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES NË KOSOVË


                 besim.kajtazi@ks-gov.net
   KOMISIONI PËR EMËRIME TË LARTA PUBLIKE
           -KELP
(i) Organizohet dhe funksionon në pajtim me rregullat dhe procedurat e
  punës që do të përcaktohen në një rregullore të mëvonshme;
(ii) Kryesohet nga Kryeministri dhe për anëtarë të vet do të ketë:
(a) Ministrin e Shërbimeve Publike;
(b) Ministrin të cilit kanditati i emëruar do t’i shërbejë;
(c) Dy ministra nga komunitetet joshqiptare të Kosovës;
(d) Tre qytetarë eminentë të Kosovës që do t’i emërojë Përfaqësuesi
  Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe
(iii) Shërbimet e sekretarisë për Komisionin për Emërime të Larta Publike
  të sigurohen nga zyra e Kryeministrit;
   RREGULLORE NR. UNMIK-UT NR. 2001/19 (E NDRYSHUAR) MBI
 DEGËN E EKZEKUTIVIT TË INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË
 VETËQEVERISJES NË KOSOVË SHIH RREGULLOREN NR. 2001/36 MBI
 SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS

               besim.kajtazi@ks-gov.net
   KOMISIONI PËR EMËRIME TË LARTA PUBLIKE
(iv) Cakton:
(a) Sekretarët e përhershëm të ministrive;
(b) Nëpunësit kryesorë ekzekutiv të agjencive ekzekutive dhe
(c) Poste të tjera për të cilat mund të vendosë Përfaqësuesi Special i
  Sekretarit të Përgjithshëm dhe
(v) Në konsultim me Përfaqësuesin Special të Sekretarit të Përgjithshëm i
  shkarkon zyrtarët e mësipërm vetëm për shkak të paaftësisë së tyre
  profesionale, sjelljes së keqe apo pasi të jenë shpallur fajtorë për
  ndonjë vepër penale dhe të jenë dënuar me burgim në kohëzgjatje prej
  gjashtë apo më shumë muajve.
    RREGULLORE NR. UNMIK-UT NR. 2001/19 (E NDRYSHUAR) MBI DEGËN E
 EKZEKUTIVIT TË INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES NË KOSOVË
               besim.kajtazi@ks-gov.net
         KELP

    UDHËZIM ADMINISTRATIV
         NR. 11 /2008
 MBI ZBATIMIN E PROCEDURAVE PËR
  FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT PËR
    EMËRIME TË LARTA PUBLIKE
Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është
përcaktimi i rregullave praktike për
funksionimin efektiv të Komisionit për
Emërime të Larta Publike.

        besim.kajtazi@ks-gov.net
   KËSHILLI I PAVARUR MBIKËQYRËS I KOSOVËS
            -KPMK
            http://www.ks-gov.net/kpmk


FUNKSIONET KPMK-se:
(a) shqyrton dhe merr vend im për ankesat kundër vendimeve të organit të
  punësimit në pajtim me nenin 11 të kësaj Rregulloreje;
(b) vendos në pajtim me nenin 12 të kësaj Rregulloreje nëse emërimet e
  nëpunësve civilë në nivel të udhëheqësve të departamentit janë bërë në
  përputhje me parimet e parashtruara në nenin 2.1 të kësaj Rregulloreje;
(c) bën vlerësimin në pajtim me nenin 13 të kësaj Rregulloreje lidhur me
  respektimin e organeve të punësimit përkitazi me parimet e parashtruara në
  nenin 2.1. të kësaj Rregulloreje dhe
(d) i paraqet raport vjetor K uvendit të Kosovës në përputhje me nenin 14 të
  kësaj Rregulloreje. Kuvendi ia përcjellë Kryeministrit raportin vjetor të
  Këshillit.
10.2 Nëpunësit e shërbimit civil të emëruar nga KELP-i dhe ato kategori të
  nëpunësve civil të përjashtuar nga kompetenca e Këshillit me ndonjë
  dispozitë legjislative të mëvonshme janë jashtë juridiksionit të Këshillit.
Neni 10-RREGULLORE E UNMIK-ut nr. 2008/12 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË UNMIK-
          ut nr. 2001/36 MBI SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS

                 besim.kajtazi@ks-gov.net
         KËSHILLI I PAVARUR MBIKËQYRËS I KOSOVËS
  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Kosovës është njësi e mëvetësishme që i raporton në
  mënyrë të drejtpërdrejt Kuvendit të Kosovës. Kuvendi i Kosovës ia përcjell
  Kryeministrit të gjitha raportet e Këshillit. Të gjitha raportet e Këshillit janë dokumente
  publike.
  Këshilli financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. Do të ketë vijën e vet
  buxhetore në kuadër të buxhetit të Kuvendit dhe merr përkrahjen e nevojshme
  administrative dhe përkrahjen tjetër nga Kuvendi i Kosovës. Financimi i Këshillit i
  përfshin kërkesat financiare të Sekretarisë së tij. Këshilli e informon Kuvendin për
  propozimet buxhetore që mund të rrezikojnë aftësinë e Këshillit për zbatimin e
  funksioneve të tij.
  Këshilli mund të merr kontribute nga donatorët. Për kontributet e donatorëve që janë në
  dispozicion dhe që pranohen njoftohet Kuvendi, dhe ato nuk ndikojnë në pavarësinë e
  Këshillit apo në të drejtën e tij në mjete financiare nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.
  Niveli i pagës së kryesuesit është i barabartë me atë të kryetarit të Gjykatës Supreme të
  Kosovës. Niveli i pagës së anëtarëve të Këshillit është i barabartë me atë të gjykatësit në
  Gjykatën Supreme të Kosovës.
       Neni 7-RREGULLORE E UNMIK-ut nr. 2008/12 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË
                  UNMIK-ut nr. 2001/36 MBI SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS
                   besim.kajtazi@ks-gov.net
INSTITUTI I KOSOVËS PËR ADMINISTRATËN PUBLIKE -
           IKAP  Nëpërmjet Urdhëresës Administrative nr. 2003/25 zbatimi i Rregullores
  së UNMIK- ut nr. 2001/19 mbi degën e ekzekutivit të institucioneve të
  përkohshme të vetëqeverisjes në Kosovë themelohet Instituti i Kosovës
  për Administratën Publike si një agjenci ekzekutive në kuadër të
  Ministrisë së Shërbimeve Publike (MSHP).
  IKAP është institucioni kryesor i aftësimit, përgjegjës për aftësimin e
  përgjithshëm të nëpunësve civilë të Kosovës. Funksionet e tij do t’i
  kryejë në bazë të ligjshmërisë, efikasitetit, përgjegjësisë dhe paanësisë.
  Buxheti i IKAP-së do të sigurohet nga Ministria dhe sipas rastit mund të
  plotësohet me mjete të tjera financiare.
  UDHЁZIM ADMINISTRATIV NR. MSHP 2004/09 PËR PAGESËN E
  TRAJNERËVE TË ANGAZHUAR NË INSTITUTIN E KOSOVËS PËR
  ADMINISTRATËN PUBLIKE (24.09.2004)                besim.kajtazi@ks-gov.net
       KOMISIONI
      I REKRUTIMIT
       KOMISIONET
        BRENDA
KOMISIONI               KOMISIONI
      INSTITUCIONEVE
  I       TE         DISIPLINOR
ANKESAVE     SH.C.K
       KOMISIONI
        I
      AVANCIMEVE

      besim.kajtazi@ks-gov.net
  “Komisioni i ankesave” - organi i emëruar nga organi i punësimit
  me qëllim të dëgjimit të ankesave kundër dënimeve disiplinore ose
  ankesave që dalin nga vendimet e drejtorëve;
  “Komisioni disiplinor” - organ i caktuar nga organi i punësimit për
  të dëgjuar dhe vendosur mbi shkeljet disiplinore për të zhvilluar
  procedurat disiplinore në rastet e shkeljeve të rënda.
  “Komisioni i rekrutimit”
  “Komisioni i avancimit” Të gjitha avancimet bazohen mbi një
  vendim objektiv dhe vendim të shqyrtuar sa i përket përshtatshmërisë
  së nëpunësit civil, bazuar në merita dhe kriteret e tjera përkatëse për
  marrjen e detyrave të një posti të nivelit më të lartë.
                besim.kajtazi@ks-gov.net
    UNMIK-ut NR. NR. 2001/36
  MBI SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS
      (22 dhjetor 2001)
[ndryshuar me Rregulloret nr. 2006/20 dhe nr.
         2008/12]         besim.kajtazi@ks-gov.net
     URDHËRESË ADMINISTRATIVE
        UNMIK- ut NR. 2003/2
 ZBATIM I RREGULLORES SË UNMIK-UT NR.
     2001/36 MBI SHËRBIMIN CIVIL TË
           KOSOVËS
 Dispozita të hollësishme mbi procedurat e
 punësimit dhe kushtet e punësimit për nëpunësit
 civilë janë parashtruar në urdhëresën 2003/02.

          besim.kajtazi@ks-gov.net
  KUSH JANË NËPUNËSIT CIVILË?

  “Nëpunës civil” [1] do të thotë çdo person i
  punësuar i një organi të punësimit, rroga e të
  cilit paguhet nga Buxheti i Konsoliduar i
  Kosovës, përveç anëtarët e Këshillit të Pavarur
  Mbikëqyrës të Kosovës, duke përjashtuar këtu
  edhe personat e emëruar dhe anëtarët e Trupave
  të Mbrojtjes të Kosovës.

  [1] Neni 1 (a) i Rregullores Nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës                  besim.kajtazi@ks-gov.net
  ORGANET E PUNËSIMIT NE SH.C.K


  “Organ punësimi” do të thotë çfarëdo institucion i
  përkohshëm i vetëqeverisjes (IPVQ) dhe çdo organ apo
  agjenci e tyre, çdo komunë dhe çdo organ apo agjenci e saj
  dhe çfarëdo organesh të pavarura apo zyrat e cekura në
  kapitullin 11 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/9, me
  kusht që subjektet e mëparshme të jenë organe punësimi
  vetëm sa i përket punonjësve, rrogat e të cilëve paguhen nga
  Buxheti i Konsoliduar i Kosovës .
  “Organi i punësimit” nuk i përfshin ndërmarrjet publike,
  shtetërore dhe ndërmarrjet në pronësi shoqërore.
[1] Neni 1 (a) i Rregullores Nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës


                  besim.kajtazi@ks-gov.net
PARIMET UDHËHEQËSE TË SHËRBIMIT CIVIL TË KOSOVËS               BARAZIA
                           NEUTRALITETI
                            POLITIK
      PËRFSHIRJA                  DHE
                           OBJEKTIVITETI


               PARIMET
              UDHËHEQËSE
  JODISKRIMINIMI        TË             SINQERITETI
             SHËRBIMIT CIVIL
               TË KOSOVËS                           NDERSHMËRIA
       MERITA                   DHE
                           PËRGJEGËSIA
             TRANSPARENCA


             besim.kajtazi@ks-gov.net
     PARIMET UDHËHEQËSE TË SHËRBIMIT CIVIL TË KOSOVËS2.1 Shërbimi civil do të udhëhiqet nga parimet e mëposhtme:
(a) Barazia: trajtim korrekt dhe i paanshëm i nëpunësve civilë dhe i të tjerëve në përputhje me ligjin;
(b) Neutraliteti politik dhe objektiviteti: shërbim besnik ndaj institucioneve të qeverisë pa frikë apo favorizim
   dhe pa marrë parasysh pikëpamjet politike apo anëtarësimin partiak;
(c ) Sinqeriteti: mosshfrytëzim i pozitës zyrtare apo i informatave për përfitim personal a për përfitimin e të
   tjerëve; mosshfrytëzim i informatave apo përpjekja për t’i mashtruar të tjerët dhe mosshfrytëzim i zbulimit
   të informacionit të siguruar si rezultat i pozitës zyrtare, por vetëm në pajtim me detyrat zyrtare;
(ç) Ndershmëria dhe përgjegësia: përdorimi adekuat i dëshmuar i mjeteve financiare publike dhe ushtrimi i
   dëshmuar adekuat i kompetencave;
(d) Transparenca: garanatimi se proceset qeveritare do të jenë të hapura për publikun, përveç rasteve kur
   parashihet ndryshe me ligj;
(dh) Merita: pranimi, përparimi dhe caktimi i detyrave brenda Shërbimit civil duhet të bëhet vetëm me anë të
   procedurave të ndershme, të hapura dhe konkurruese, bazuar në kriteret objektive që lidhen me punën;
(e) Jodiskriminimi: nuk lejohet kurrfarë diskrimini i drejtpërdrejtë apo i tërthortë në bazë të gjinisë, racës,
   ngjyrës, gjuhës, fesë, mendimit politik, prejardhjes kombëtare, etnike apo sociale, lidhjes me ndonjë
   komunitet nacional, pronës, lindjes, paaftësisë fizike, statusit familjar, shtatzanisë, orientimit seksual apo
   moshës dhe
(ë) Përfshirja: punësimi në të gjitha nivelet e Shërbimit civil duhet të pasqyrojë karakterin shumetnik të
   Kosovës dhe nevojën për përfaqësim të barabartë të të gjitha komuniteteve të Kosovës.
2.2 Nëpunësit civilë duhet të veprojnë në pajtim me këto parime në kontaktet e tyre me zyrtarët qeveritarë, me
   kolegët e tyre në shërbimin civil dhe me publikun.
2.3 Zyrtarët qeveritarë duhet të veprojnë në pajtim me këto parime gjatë kontakteve të tyre me të gjithë
   nëpunësit civilë.
[1] Neni 2 i Rregullores Nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës
                           besim.kajtazi@ks-gov.net
                            UDHËZIM ADMINISTRATIV
                             NR. MSHP/DASHC
                                2003/09
              UDHËZIM ADMINISTRATIV      ORËT E PUNËS       UDHËZIM ADMINISTRATIV
               NR. MSHP/DASHC          DHE          NR. MSHP/DASHC
                  2003/08         VIJIMI NË PUNË          2003/10
                PROCEDURA E
                                          PROCEDURA E PUSHIMEVE
                VLERESIMIT TË
               KRYERJES SË PUNËS

    UDHËZIM ADMINISTRATIV
                                                    UDHËZIM ADMINISTRATIV
      NR. MSHP/DASHC
                                                      NR. MSHP/DASHC
        2003/07
                                                        2003/11
      PROCEDURAT E
                                                      PROCEDURA E
       PËRSHKRIMIT
                                                        DOSJEVE
    TË DETYRAVE TË PUNËS
                                                      TE PERSONELIT
                            UDHËZIMET ADMINISTRATIVE
UDHËZIM ADMINISTRATIV                    PËR ZBATIMIN E                   UDHËZIM ADMINISTRATIV
  NR. MSHP/DASHC                   URDHËRESES ADMINISTRATIVE                 NR. MSHP/DASHC
    2003/06                         NR. 2003/2                       2003/12
  PROCEDURAT E                     ZBATIM I RREGULLORES                   PROCEDURAT E
  NDERPRERJES SE                       SË UNMIK-ut                     MUNDESIVE TE
MARRËDHENJES SE PUNËS                      Nr. 2001/36                     BARABARTA
                               MBI SHËRBIMIN
                              CIVILTË KOSOVËS
    UDHËZIM ADMINISTRATIV                                      UDHËZIM ADMINISTRATIV
     NR. MSHP/DASHC                                          NR. MSHP/DASHC
        2003/05                                             2003/01
    PROCEDURAT E ANKESAVE                                      PROCEDURAT E REKRUTIMIT                                          UDHËZIM ADMINISTRATIV
              UDHËZIM ADMINISTRATIV
                                            NR. MSHP/DASHC
                NR. MSHP/DASHC
                                               2003/02
                  2003/04      UDHËZIM ADMINISTRATIV    PROCEDURAT E KONTRATAVE
              PROCEDURAT E DISIPLINËS     NR. MSHP/DASHC
                                2003/03
                              PROCEDURAT E
                             PERIUDHËS PROVUESE
                           besim.kajtazi@ks-gov.net
   Udhëzimet administrative për zbatimin e urdhëresës administrative
  2003/2 - zbatim i rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/36 mbi Shërbimin
                Civil të Kosovës


  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/01 procedurat e rekrutimit;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/02 procedurat e kontratave;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/03 procedurat e periudhës
  provuese;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/04 procedurat e disiplinës;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/05 procedurat e ankesave;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/06 procedurat e ndërprerjes se
  marrëdhënies se punës;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/07 procedurat e përshkrimit të
  detyrave të punës;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/08 procedura e vlerësimit të
  kryerjes së punës;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/09 orët e punës dhe vijimi në punë;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/10 procedura e pushimeve;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/11 procedura e dosjeve te
  personelit;
  Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC 2003/12 procedurat e mundësive të
  barabarta.


                 besim.kajtazi@ks-gov.net
    KODI I MIRËSJELLJES PËR NËPUNËSIT CIVIL
  RREGULLORE NR. 2006/20 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË
   UNMIK-ut NR. 2001/36 MBI SHËRBIMIN CIVIL TË KOSOVËS
                  Neni 6
                 Kodi i sjelljes
     Nëpunësit civilë duhet t’i përmbahen kodit të sjelljes së shërbimit
  civil, që i është bashkëngjitur si shtojcë kësaj Rregulloreje apo ndonjë
  kodi tjetër të sjelljes së shërbimit civil që mund të miratohet më vonë me
  vendim të Qeverisë.
       Kodi i Mirësjelljes për nëpunësit civil, i
  aprovuara nga Qeveria në vitin 2006 (RR-01/2006),
  është tërësia e parimeve dhe normave, mbi bazën e
  të cilave do të veprojnë të gjithë nëpunësit civilë.

                besim.kajtazi@ks-gov.net
  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 08/2006 MASAT
  PËR SHTIMIN E EFIKASITETIT NË
  ADMINISTRATËN PUBLIKE ;
  UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 04/2008-MSHP
  PËR VESHJEN DHE PARAQITJEN E NËPUNËSVE
  CIVILË;
  UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 05/2008-MSHP
  PËR FORUMIN E MENAXHERËVE TË PERSONELIT.
         besim.kajtazi@ks-gov.net
  UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 3/2004 PËR PAGAT E
  NËPUNËSVE TË SHËRBIMIT CIVIL TË KOSOVËS NGA BUXHETI I
  KONSOLIDUAR I KOSOVËS TË ANGAZHUAR NË MË SHUMË SE
  NJË VEND PUNE, (27.04.2004)
  UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 7/2004 PËR PAGESËN E STAFIT
  POLITIK TË KOMUNAVE, (15.05.2004)
  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. MSHP 2004/11 PËR CAKTIMIN E
  NIVELIT TË GRADAVE NË SHËRBIMIN CIVIL (26.11.2004).
  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/2008 PËR PËRCAKTIMIN PËR
  NJË PAGE TË TË EMËRUARVE POLITIKË;
            besim.kajtazi@ks-gov.net
  UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 2007/05
  MSHP PËR REGJISTRIMIN E MASAVE
  DISIPLINORE
  UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 02/2008-
  MSHP PËR REGJISTRIMIN E DHURATAVE
  NË KATALOGUN E DHURATAVE NË
  INSTITUCIONET E SHËRBIMIT CIVIL TË
  REPUBLIKËS SË KOSOVËS;

         besim.kajtazi@ks-gov.net
  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.01/2008 PËR
  CAKTIMIN E SHPENZIMEVE TË
  REPREZENTACIONIT PËR ZYRTARËT E
  INSTITUCIONEVE TË QEVERISË SË KOSOVËS;
  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.03/2008 PËR
  PËRDORIMIN E AUTOMJETEVE TË QEVERISË SË
  KOSOVËS;
  UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.04/2008 PËR
  PËRDORIMIN E TELEFONAVE (FIKS DHE MOBIL)
  NË QEVERINË E KOSOVËS;
  UDHЁZIM ADMINISTRATIV NR. MSHP 2004/07
  PËR UDHËTIMET ZYRTARE (24.09.2004).

         besim.kajtazi@ks-gov.net
    KONTRATA E PËRGJITHSHME KOLEKTIVE E
           KOSOVËS
  Dispozitat e kësaj kontrate kolektive aplikohen në tërë territorin e
  Kosovës.
  Dispozitat e kësaj kontrate kolektive janë të zbatueshme për të gjithë
  punëdhënësit, të cilët në çfarëdo mënyre kryejnë veprimtari
  ekonomike, joekonomike dhe shërbime civile.
  Degët e sindikatave të veprimtarive joekonomike (shërbimet civile,
  publike dhe ndërmarrjet publike), lidhin kontratë të posaçme me
  punëdhënsit e tyre (ministritë përkatëse, atë të Shërbimeve Publike,
  Arsimit, Shëndetësisë etj…, në pajtim me specifikat e tyre.
                besim.kajtazi@ks-gov.net
   JU FALEMINDERIT

KONTAKTI:
Mr. sc. Besim M. KAJTAZI
DREJTOR I DEPARTAMENTIT LIGJOR
MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
Adresa: Rr. Nëna Terezë
Ndërtesa e Gërmisë, Zyra A501
Prishtinë- Republika e Kosovës
Tel: +381 (0) 38 211 846
Mob:++ 377 (0) 44 346 056
E-mail: besim.kajtazi@ks-gov.net
E-mail: kajtazi@romandie.com


           besim.kajtazi@ks-gov.net

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:12/15/2011
language:
pages:38