??????????????

Document Sample
?????????????? Powered By Docstoc
					                                               ิ
                                   ข้อมูลนักศึกษำฝึกปฏิบัตกำรสอน รำยวิชำ 101414
                                        ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2553
                                   คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำ

                                                                    ่ ่ ั้
                                                                   ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว         ชื่อ-สกุล       โปรแกรม         เขต           ชื่อโรงเรียน                         เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                              ตำบล   อำเภอ      จังหวัด  รหัส
 1  4980107150  นางสาวสุภาวดี สาเงิน         ภาษาไทย         1  ไตรมิตรวิทยา            ลามูล  โนนสูง นครราชสีมา     30000  089-2825735  อาจารย์พิชญาวี ทองกลาง
 2  4980103119  นายวัฒนศักดิ์ ใยระย้า         เคมี          1  ธารปราสาทเพชรวิทยา        ธารปราสาท  โนนสูง นครราชสีมา     30000  085-4662073  อาจารย์สุกัญญา อภิภัทรกุล
 3  4980111112  นายเจษฎา อายุวงศ์       เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  1  ธารปราสาทเพชรวิทยา        ธารปราสาท  โนนสูง นครราชสีมา     30000  080-7309536  ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
 4  4980108141  นางสาวสุวรรณา เดชพร        ภาษาอังกฤษ         1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง  โนนสูง นครราชสีมา     30000  083-7971853  ผศ.ดวงพร หนูพงษ์
 5  4980108304  นางสาวจอมขวัญ ควรตะขบ       ภาษาอังกฤษ         1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง  โนนสูง นครราชสีมา     30000  082-1408301  ผศ.ดวงพร หนูพงษ์
 6  4980108329  นางสาวลลิตา ไชยรัตน์       ภาษาอังกฤษ         1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง  โนนสูง นครราชสีมา     30000  087-7785106  อาจารย์ชญาวินท์ หนูพงษ์
 7  4980108330  นางสาววรรณพร ศุภวัชรากร      ภาษาอังกฤษ         1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง  โนนสูง นครราชสีมา     30000  087-2491033  อาจารย์ชญาวินท์ หนูพงษ์
 8  4980105112  นางสาวนริสรา พรมดิษฐ์       วิทยาศาสตร์ 1        1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง  โนนสูง นครราชสีมา     30000  080-0016977  รศ.กมลทิพย์ กสิภาร์
 9  4980105119  นางสาวมัณฑนา ทาลี         วิทยาศาสตร์ 1        1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง  โนนสูง นครราชสีมา     30000  089-2838263  อาจารย์สุกัญญา อภิภัทรกุล
 10  4980106118  นายปฐมพงศ์ ตากกระโทก         พลศึกษา         1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง  โนนสูง นครราชสีมา     30000  087-2518799  อาจารย์มงคล ทะมังกลาง
 11  4980106107  นายคมเพชร ทองดี          พลศึกษา          1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง   โนนสูง   นครราชสีมา   30000  085-4164487  อาจารย์นิคม บุญสุวรรณ
 12  4980107133  นางสาวรุ่งราตรี ไทยเดิม      ภาษาไทย           1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง   โนนสูง   นครราชสีมา   30000  082-3777781  อาจารย์กาญจนา คาผา
 13  4980107163  นายสุทธิรักษ์ เกษเวทิน      ภาษาไทย           1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง   โนนสูง   นครราชสีมา   30000  085-0278002  อาจารย์พิชญาวี ทองกลาง
 14  4980102223  นางสาวศิรินันท์ โสชาลี      คณิตศาสตร์ 2         1  โนนสูงศรีธานี           โนนสูง   โนนสูง   นครราชสีมา   30000  081-3905067  อาจารย์สุภัทรา เกิดมงคล
 15  4980101115  นางสาวพรรณี ภาคใหม่      การศึกษาปฐมวัย 1        1  บ้านขนายดี (ประชารัฐบารุง)     บิง   โนนสูง   นครราชสีมา   30000  082-8736750  ผศ.วิภากร ลิมสุธากุล
 16  4980101103  นางสาวแก้วใจ ฟอกสันเทียะ    การศึกษาปฐมวัย 1        1  บ้านขนายดี (ประชารัฐบารุง)      บิง   โนนสูง   นครราชสีมา   30000  089-9483294  ผศ.วิภากร ลิมสุธากุล
 17  4980105230  นางสาวอุไรวรรณ บุญด่านกลาง   วิทยาศาสตร์ 2         1  บ้านจันอัด             จันอัด  โนนสูง   นครราชสีมา   30160  080-1594530  ผศ.พิเศษ ตูกลาง
                                                                                                 ้
 18  4980108348  นายวรนาถ นาสิงห์         ภาษาอังกฤษ          1  บ้านจันอัด             จันอัด  โนนสูง   นครราชสีมา   30160  085-2854583  อาจารย์วาทพันธ์ ปาละโค
 19  4980106119  นายพิทยา ถมจอหอ          พลศึกษา          1  บ้านจันอัด             จันอัด  โนนสูง   นครราชสีมา   30160  089-5800015  อาจารย์มงคล ทะมังกลาง
 20  4980101131  นางสาวสุดารัตน์ ปัญญา     การศึกษาปฐมวัย 1        1  บ้านด่านเกวียน           โตนด   โนนสูง   นครราชสีมา   30000  080-7346635  อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
 21  4980108349  นายสาทิส เชือมจอหอ
                 ่          ภาษาอังกฤษ          1  บ้านมะรุม            พลสงคราม  โนนสูง   นครราชสีมา   30160  088-0791334  อาจารย์วาทพันธ์ ปาละโค
 22  4980101123  นางสาวรุ่งนภา ชอบใจ      การศึกษาปฐมวัย 1        1  บ้านสาโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์)    บิง   โนนสูง   นครราชสีมา   30000  081-0657441  ผศ.วิภากร ลิมสุธากุล
 23  4980101136  นางสาวสุรีกร พินิจวรานนท์   การศึกษาปฐมวัย 1        1  บ้านสาโรง (คุรุรัฐประชาสรรค์)    บิง   โนนสูง   นครราชสีมา   30000  081-4080434  ผศ.วิภากร ลิมสุธากุล
 24  4980105227  นางสาวเสาวลักษณ์ งวดสูงเนิน   วิทยาศาสตร์ 2         1        ่
                                            บ้านเสลาถัวแปบ          พลสงคราม  โนนสูง   นครราชสีมา   30000  085-0277646  ผศ.พิเศษ ตูกลาง
                                                                                                  ้
                                                                ่ ่ ั้
                                                               ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว       ชื่อ-สกุล       โปรแกรม         เขต          ชื่อโรงเรียน                        เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                           ตำบล   อำเภอ      จังหวัด  รหัส
 25  4980112109 นายบุญญฤทธิ์ มุงกลาง
                 ่        ศิลปกรรม-ดนตรี        1 บ้านเสลาถัวแปบ
                                              ่            พลสงคราม  โนนสูง    นครราชสีมา 30160   083-1183975 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
 26  4980101230 นางสาวสุครรพิญา พัชราชีวิน  การศึกษาปฐมวัย 2        1 บ้านหลุมข้าว           หลุมข้าว  โนนสูง    นครราชสีมา 30160   087-9342590 ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์
 27  4980101141 นางสาวอุทัยวรรณ วงศ์อินตา   การศึกษาปฐมวัย 1        1 บ้านหลุมข้าว           หลุมข้าว  โนนสูง    นครราชสีมา 30160   082-1544364 ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์
 28  4980102209 นางสาวดวงแข ขานอก        คณิตศาสตร์ 2        1 บ้านหลุมข้าว           หลุมข้าว  โนนสูง    นครราชสีมา 30160   086-2614970 อาจารย์สุภัทรา เกิดมงคล
 29  4980105105 นางสาวขนิษฐา ขิงชัยภูมิ     วิทยาศาสตร์ 1        1 บ้านหลุมข้าว           หลุมข้าว  โนนสูง    นครราชสีมา 30000   083-7239054 ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ
 30               ่
    4980101242 นายปิยพงษ์ ปลังกลาง      การศึกษาปฐมวัย 2        1 บ้านเหล่าพิทยาคม          จันอัด  โนนสูง    นครราชสีมา 30160   085-4662293 ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์
 31  4980108133 นางสาววิภาพร ล้อมงูเหลือม     ภาษาอังกฤษ         1 ศรีสุขวิทยา            ดอนชมพู  โนนสูง    นครราชสีมา 30160   087-6479013 อาจารย์วาทพันธ์ ปาละโค
 32  4980108334 นางสาวศิรินภา จีนกลาง       ภาษาอังกฤษ         1 ศรีสุขวิทยา            ดอนชมพู  โนนสูง    นครราชสีมา 30160   083-7397414 อาจารย์วาทพันธ์ ปาละโค
 33  4980109109 นางสาวนาตยา สุทธิราวุธ       สังคมศึกษา        1 ศรีสุขวิทยา            ดอนชมพู  โนนสูง    นครราชสีมา 30000   088-3212202 อาจารย์วาสนา ภานุรักษ์
 34  4980112102 นางสาววาลินี โผแพ       ศิลปกรรม-ดนตรี        1 ศรีสุขวิทยา            ดอนชมพู  โนนสูง    นครราชสีมา 30160   089-9482040 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
 35  4980111102 นางสาวตวงรัตน์ ปลังวิจิตร
                  ่     เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  1 ศรีสุขวิทยา            ดวนชมภู  โนนสูง    นครราชสีมา 30000   082-1408572 ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
 36                ่
    4980107105 นางสาวคนิษา บุญชืน         ภาษาไทย         1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   080-1657136 อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันทร์เตชาภัทร์
 37  4980108126 นางสาวรสริน เสามัน
                  ่        ภาษาอังกฤษ         1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   080-0420017 อาจารย์คมขา ศิลปชัย
 38  4980108127 นางสาวรัชตะวัน สืบพิมาย      ภาษาอังกฤษ         1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   084-5437608 อาจารย์คมขา ศิลปชัย
 39  4980106136 นายอาทร ชิงรัมย์           พลศึกษา         1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   089-9834800 อาจารย์วรเดช อุปวานิช
 40  4980101122 นางสาวรัศมี กิงเพชร
                ่        การศึกษาปฐมวัย 1        1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   089-6244124 ผศ.นันทกา ปรีดาศักดิ์
 41  4980102141 นางสาวสกุลรัตน์ แขะตะคุ     คณิตศาสตร์ 1        1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   080-7229099 ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี
 42  4980109144 นายธนกร หรี่เรไร          สังคมศึกษา        1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   089-5843072 ผศ.มีชย สายอร่าม
                                                                                         ั
 43  4980111106 นางสาวสายสุดา ชินไธสง    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   081-2828475 ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
 44  4980105102 นางสาวกมลวรรณ สุอารี       วิทยาศาสตร์ 1        1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   080-7308357 อาจารย์ศริณีย์ ทองสวัสดิวงศ์
                                                                                          ิ
 45  4980105129 นางสาวอรวรรณ ปลายกลาง      วิทยาศาสตร์ 1        1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   080-7308355 ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สงเนิน
                                                                                                ู
 46  4980102111 นางสาวนิตยา คาบุรี        คณิตศาสตร์ 1        1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30000   085-6367312 ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี
 47  4980112118 นายสุริยา สาระบูรณ์      ศิลปกรรม-ดนตรี        1 ตาบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  โคกกรวด   เมือง   นครราชสีมา 30280   087-4511248 ผศ.มนตรี ภูงาม
                                                                                            ่
 48  4980112120 นายอธิชัย สนนา         ศิลปกรรม-ดนตรี        1 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)      ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   083-0233132 ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์
 49  4980113106 นางสาวปรัชญาณี ไทยน้อย    ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 1 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)             ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   085-2081088 อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศกดิ์
                                                                                                     ั
 50  4980108112 นางสาวธัญญารัตน์ ถนอมผล      ภาษาอังกฤษ         1 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)      ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   080-1611292 อาจารย์บุหงา คณาวรงค์
                                                                ่ ่ ั้
                                                               ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล      โปรแกรม    เขต          ชื่อโรงเรียน                             เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                          ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
 51  4980108120 นางสาวพันธ์นิภา ชาสมบัติ     ภาษาอังกฤษ    1 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)          ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   081-0735819 อาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์
 52  4980108123 นางสาวมนัศริน ชินไธสง       ภาษาอังกฤษ    1 เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)          ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   085-6394778 อาจารย์ชญาวินท์ หนูพงษ์
 53  4980110105 นางสาวธารินี เขียวสุพรรณ์     การศึกษาพิเศษ   1 นครราชสีมาปัญญานุกูล           ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   087-0572877 ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
 54  4980110108 นางสาวพวงพยอม เข็มทอง       การศึกษาพิเศษ   1 นครราชสีมาปัญญานุกูล           ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   084-7392718 อาจารย์แสงเพชร เจริญราษฎร์
 55  4980102233 นายณัฐวุฒิ โคตรสิงห์       คณิตศาสตร์ 2   1 บ้านจอหอ                  จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30310   089-0980834 อาจารย์นาสุข นวพงษ์พิพัฒน์
 56  4980102239 นายสันติ อุตม์แก้ว        คณิตศาสตร์ 2   1 บ้านจอหอ                  จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30310   080-0016988 อาจารย์นาสุข นวพงษ์พิพัฒน์
 57  4980108227 นางสาวรัตติกาล บุตรดีอาจ     ภาษาอังกฤษ    1 บ้านจอหอ                  จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30310   080-1580482 ผศ.ดวงพร หนูพงษ์
 58  4980108340 นางสาวสุภาวดี ชีพอุบัติ      ภาษาอังกฤษ    1 บ้านจอหอ                  จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30310   087-6558955 อาจารย์ชญาวินท์ หนูพงษ์
 59  4980105113 นางสาวนาถยา เพียไธสง       วิทยาศาสตร์ 1   1 บ้านจอหอ                  จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30310   086-0716121 อาจารย์สุขสรรค์ ตันสิริ
 60  4980105206 นางสาวจินตนา ดวงประโคน      วิทยาศาสตร์ 2   1 บ้านจอหอ                  จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30310   085-7673001 อาจารย์ขวัญประเสริฐ พันธุชย
                                                                                                   ์ั
 61  4980112101 นางสาววาธิณี วรรณกัมมิโก     ศิลปกรรม-ดนตรี   1 บ้านจอหอ                  จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30310   087-2400119 ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์
 62  4980101130 นางสาวสรารัตน์ วัดอยู่กลาง   การศึกษาปฐมวัย 1  1 บ้านจอหอ                  จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30000   082-1596937 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
 63  4980101108 นางสาวดรัลพร คงพะเนา      การศึกษาปฐมวัย 1  1 บ้านต่างตา               หนองจะบก    เมือง   นครราชสีมา 30000   083-1244572 อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
 64  4980108132 นางสาววัชราภรณ์ บัตจัตุรัส    ภาษาอังกฤษ    1 บ้านต่างตา               หนองจะบก    เมือง   นครราชสีมา 30000   086-2644469 อาจารย์อรสิริ วิมลธรรม
 65  4980105222 นางสาววรรณิภา เพียกขุนทด     วิทยาศาสตร์ 2   1 บ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)   พลกรัง    เมือง   นครราชสีมา 30000   087-2401620 ผศ.ไทยปัญญา จันปุม
                                                                                               ่
 66  4980107130 นางสาวเพ็ญภักดิ์ นิลกลาง      ภาษาไทย     1 บ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)   พลกรัง    เมือง   นครราชสีมา 30000   085-4960895 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
 67  4980113110 นางสาวสุทธิพรรณ เนียมสันเทียะ  ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 1 บ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)    พลกรัง    เมือง   นครราชสีมา 30000                  ั
                                                                                087-2626865 อาจารย์รัตติกร ศรีชยชนะ
 68  4980101217 นางสาวเพ็ญพร กิจขุนทด      การศึกษาปฐมวัย 2  1 บ้านระกาย                 จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30310   085-7718707 ผศ.นันทกา ปรีดาศักดิ์
 69  4980102217 นางสาวฤทัย ยามดี         คณิตศาสตร์ 2   1 บ้านระกาย                 จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30000   084-4778862 อาจารย์นาสุข นวพงษ์พิพัฒน์
 70  4980101235 นางสาวสุภาภรณ์ ทองใบ      การศึกษาปฐมวัย 2  1 บ้านระกาย                 จอหอ     เมือง   นครราชสีมา 30000   085-7624967 ผศ.นันทกา ปรีดาศักดิ์
 71  4980102222 นางสาววิไลพร โคตรสมบัติ      คณิตศาสตร์ 2   1 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)      สีมุม    เมือง   นครราชสีมา 30000   085-4167877 อาจารย์วรชัย ยงพิทยาพงศ์
 72  4980102127 นางสาวสุพัตรา ดาวไธสง       คณิตศาสตร์ 1   1 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)      สีมุม    เมือง   นครราชสีมา 30000   081-2862019 อาจารย์วรชัย ยงพิทยาพงศ์
 73  4980108214 นางสาวนิรันตี ปะทะวัง       ภาษาอังกฤษ    1 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)      สีมุม    เมือง   นครราชสีมา 30000              ิ
                                                                                080-1576943 อาจารย์พิศษฐ์ พวงมลิวลย์
                                                                                                 ั
 74  4980108238 นางสาวสุจิตรา วงษ์หาญ       ภาษาอังกฤษ    1 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)      สีมุม    เมือง   นครราชสีมา 30000              ิ
                                                                                083-9669296 อาจารย์พิศษฐ์ พวงมลิวลย์
                                                                                                 ั
 75  4980108121 นางสาวภัทราวรรณ ซาสันเทียะ    ภาษาอังกฤษ             ๊
                                   1 บ้านหนองตะลุมปุก            หนองบัวศาลา   เมือง   นครราชสีมา 30000   080-7304844 ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
 76  4980108325 นางสาวยุพาวรรณ แก้วคาไสย์     ภาษาอังกฤษ             ๊
                                   1 บ้านหนองตะลุมปุก            หนองบัวศาลา   เมือง   นครราชสีมา 30000   084-6793310 ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
                                                                ่ ่ ั้
                                                               ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล      โปรแกรม    เขต          ชื่อโรงเรียน                             เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                         ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
 77  4980106121 นายมงคล เลาสูงเนิน         พลศึกษา             ๊
                                   1 บ้านหนองตะลุมปุก            หนองบัวศาลา   เมือง   นครราชสีมา 30000   087-9836788 รศ.วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร
 78  4980106125 นายวัชระ ชีกลาง          พลศึกษา             ๊
                                   1 บ้านหนองตะลุมปุก            หนองบัวศาลา   เมือง   นครราชสีมา 30000   083-0464724 รศ.วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร
 79  4980101106 นางสาวจุรีพร พิเศษ       การศึกษาปฐมวัย 1  1 บ้านหนองปรู               หนองจะบก    เมือง   นครราชสีมา 30000   082-1484680 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
 80  4980101107 นางสาวเจนจิรา นาคา       การศึกษาปฐมวัย 1  1 บ้านหนองปรู               หนองจะบก    เมือง   นครราชสีมา 30000   087-7798240 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
 81  4980108103 นางสาวเกศรินทร์ ชูหมืนไวย
                    ่      ภาษาอังกฤษ    1 บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง (รัฐประชาสรรค์)   พุดซา    เมือง   นครราชสีมา 30000   080-7225397 อาจารย์อรสิริ วิมลธรรม
 82  4980101124 นางสาวลัดดาวรรณ อินทร์โคกสูง  การศึกษาปฐมวัย 1  1 บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง (รัฐประชาสรรค์)   พุดซา    เมือง   นครราชสีมา 30000   082-1323106 ผศ.นันทกา ปรีดาศักดิ์
 83  4980101219 นางสาวภาวินี รวมใหม่      การศึกษาปฐมวัย 2  1 บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง (รัฐประชาสรรค์)   พุดซา    เมือง   นครราชสีมา 30000   087-8719747 อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
 84  4980105124 นางสาววิสุทธิยา แจ่มจันทร์    วิทยาศาสตร์ 1   1 บ้านหนองยารักษ์-ลาโพง (รัฐประชาสรรค์)   พุดซา    เมือง   นครราชสีมา 30000   087-9635512 อาจารย์รณกฤต รัตนมาลา
 85  4980101207 นางสาวชลดา กองศรีมา      การศึกษาปฐมวัย 2  1 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา          หนองระเวียง   เมือง   นครราชสีมา 30000   085-6100990 อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
 86  4980108130 นางสาววนัชภรณ์ กองพลี      ภาษาอังกฤษ    1 บึงพญาปราบ                ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   084-7118824 อาจารย์ประพิษ พุทธชาติ
 87  4980105223 นางสาววิยะดา คงเมือง       วิทยาศาสตร์ 2   1 บึงพญาปราบ                ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   088-4644809 ผศ.ยุพา ผึ้งน้อย
 88  4980107125 นางสาวพจนีย์ บุพรัง        ภาษาไทย     1 บึงพญาปราบ                ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   088-3634134 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
 89  4980101211 นางสาวนิราวัลย์ คงไธสง     การศึกษาปฐมวัย 2  1 บึงพญาปราบ                ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   085-2088810 อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
 90  4980101220 นางสาวยุพาวรรณ มาพิทักษ์    การศึกษาปฐมวัย 2  1 บึงพญาปราบ                ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   087-8805325 อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
 91  4980108327 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเลียง
                    ้     ภาษาอังกฤษ    1 บึงพญาปราบ                ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   085-6363450 อาจารย์ประพิษ พุทธชาติ
 92  4980102108 นางสาวชลนภา คงคิด        คณิตศาสตร์ 1   1 บุญวัฒนา                 ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   084-0386440 อาจารย์วรชัย ยงพิทยาพงศ์
 93  4980102228 นางสาวเสาวิณีย์ มูลนอก      คณิตศาสตร์ 2   1 บุญวัฒนา                 ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000 082-15703240 อาจารย์วรชัย ยงพิทยาพงศ์
 94  4980108136 นางสาวศิริลักษณ์ หนูแก้ว     ภาษาอังกฤษ    1 บุญวัฒนา                 ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   084-4317868 อาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์
 95  4980108339 นางสาวสุนารถ อินไชย์       ภาษาอังกฤษ    1 บุญวัฒนา                 ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   083-7976886 อาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์
 96  4980108345 นายชุมพล ขอเสริมกลาง       ภาษาอังกฤษ    1 บุญวัฒนา                 ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   083-7999824 อาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์
 97  4980105126 นางสาวสุกานดา สีทา        วิทยาศาสตร์ 1   1 บุญวัฒนา                 ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   089-9497956 ผศ.วันชัย เคียนทอง
 98  4980105220 นางสาวลักขณา สาหร่ายกลาง     วิทยาศาสตร์ 2   1 บุญวัฒนา                 ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   080-7308384 อาจารย์ปิยะธิดา กุศลรัตน์
 99  4980107124 นางสาวปาหนัน รานอก         ภาษาไทย     1 บุญวัฒนา                 ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000      -    อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันทร์เตชาภัทร์
100  4980107165 นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก     ภาษาไทย     1 บุญวัฒนา                 ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   089-4283879 อาจารย์วรกุล เชวงกูล
101  4980114102 นายโกวิท ลาภประสพ       ศิลปกรรม-ทัศนศิลป์ 1 บุญวัฒนา                  ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000                   ่
                                                                                081-0698583 อาจารย์บุศรินทร์ คาหุง
102               ๋
    4980113111 นายเจษฎา แซ่เตียว       ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 1 บุญวัฒนา                  ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   081-0674253 อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศกดิ์
                                                                                                     ั
                                                                   ่ ่ ั้
                                                                  ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล        โปรแกรม         เขต          ชื่อโรงเรียน                        เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                             ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
103  5080106154 นายสาธิต เพ็ชรรามพะเนา          พลศึกษา         1 บุญวัฒนา              ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   081-0661561 รศ.วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร
104  4980102125 นางสาวสิริวิมล ทิพย์สวัสดิ์     คณิตศาสตร์ 1        1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์        โคกสูง    เมือง   นครราชสีมา 30310   087-5561682 อาจารย์วิมลยา เนือทอง
                                                                                                 ้
105  4980108332 นางสาววาสนา บุญนาที          ภาษาอังกฤษ         1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์        โคกสูง    เมือง   นครราชสีมา 30310   087-1214490 อาจารย์บุหงา คณาวรงค์
106  4980103103 นางสาวนฤมล ถึงอินทร์            เคมี         1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์        โคกสูง    เมือง   นครราชสีมา 30310   087-2431112 อาจารย์ปนัดดา ผ่านสาแดง
107  4980107153 นางสาวเสาวนิตย์ นาคทะเล         ภาษาไทย         1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์        โคกสูง    เมือง   นครราชสีมา 30310   087-8809748 อาจารย์พิชญาวี ทองกลาง
108  4980109120 นางสาวมาริสา เงินลาด          สังคมศึกษา        1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์        โคกสูง    เมือง   นครราชสีมา 30310   085-7674877 ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
109  4980111105 นางสาวพรทิพย์ แพชัยภูมิ     เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์        โคกสูง    เมือง   นครราชสีมา 30310   089-5113807 รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์
110  4980102122 นางสาววิภาวัลย์ เงาโพธิ์       คณิตศาสตร์ 1        1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์        โคกสูง    เมือง   นครราชสีมา 30310   081-7606903 อาจารย์วิมลยา เนือทอง
                                                                                                 ้
111  4980107137 นางสาววาศินี คงจันทร์          ภาษาไทย         1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์        โคกสูง    เมือง   นครราชสีมา 30310   088-3557408 อาจารย์กาญจนา คาผา
112  4980113109 นางสาวสมฤทัย เครือโยชน์     ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 1 บุญเหลือวิทยานุสรณ์               ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   080-7253035 อาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศกดิ์
                                                                                                        ั
113  4980102115 นางสาวยุวรี เขียวสุย         คณิตศาสตร์ 1        1 ราชสีมาวิทยาลัย 2         บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา 30000   088-3756927 อาจารย์สุภัทรา เกิดมงคล
114  4980102116 นางสาวรัชดากรณ์ ทองงาม        คณิตศาสตร์ 1        1 ราชสีมาวิทยาลัย 2         บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา 30000   084-6976194 อาจารย์สุภัทรา เกิดมงคล
115  4980103104 นางสาวนิศารัตน์ บัวจันอัด          เคมี         1 ราชสีมาวิทยาลัย 2         บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา 30000   080-3676133 ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
116  4980103112 นางสาวสรญา บัวละคร             เคมี         1 ราชสีมาวิทยาลัย 2         บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา 30000   089-0896397 ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
117  4980105108 นางสาวจุฑารัตน์ พรมสิทธิ์      วิทยาศาสตร์ 1        1 ราชสีมาวิทยาลัย 2         บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา 30000   085-4661805 รศ.สุพรรณี ภูงาม
                                                                                               ่
118  4980110101 นางสาวกานต์ ศรีระวรรณ        การศึกษาพิเศษ        1 ราชสีมาวิทยาลัย 2         บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา 30000   082-1448851 ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
119  4980110118 นางสาวอนุพร วงศ์คาจันทร์       การศึกษาพิเศษ        1 ราชสีมาวิทยาลัย 2         บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา 30000   082-566179 ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
120  4980105209 นางสาวณัฏฐินี เคล้าเครือ       วิทยาศาสตร์ 2        1 ราชสีมาวิทยาลัย 2         บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา 30000   085-8607188 อาจารย์ชวะ ทัศนา
                                                                                             ี
121  4980113102 นางสาวเกศินี ศรีหาบุญทัน     ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 1 ราชสีมาวิทยาลัย 2                บ้านใหม่   เมือง   นครราชสีมา 30000                  ั
                                                                                   086-6494165 อาจารย์รัตติกร ศรีชยชนะ
122  4980101224 นางสาวลัดดาวัลย์ ฦาชา       การศึกษาปฐมวัย 2        1 วัดโคกพรมตังตรงจิตร 7
                                                ้            ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   084-7884038 อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์
123  4881022006 นางสาวจิตติมา ศรีรตนพงษ์
                  ั         ภาษาอังกฤษ                ้
                                          1 วัดโคกพรมตังตรงจิตร 7       ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000      -    อาจารย์พัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
124  4980101205 นางสาวจุติมาพันธุ์ วงศ์สวาสดิ์  การศึกษาปฐมวัย 2           ่
                                          1 วัดทุงสว่าง            ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   087-9603227 ผศ.กรกนก ธูปประสม
125  4980101215 นางสาวพรศิริ สุวิชชานนท์     การศึกษาปฐมวัย 2           ่
                                          1 วัดทุงสว่าง            ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   085-4900560 ผศ.วิภากร ลิมสุธากุล
126  4980111121 นายภานุวัฒน์ โวหารกล้า      เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  1 สวนหม่อน              ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   084-6064177 ผศ.ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี
127  4980110107 นางสาวนิจพร อินนอก          การศึกษาพิเศษ        1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   085-4667617 อาจารย์ประดับศรี ศิริกล
                                                                                                    ุ
128                  ิ่
    4980110113 นางสาวศิริรัตน์ แซ่ลม        การศึกษาพิเศษ        1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในเมือง   เมือง   นครราชสีมา 30000   085-7750921 อาจารย์แสงเพชร เจริญราษฎร์
                                                                  ่ ่ ั้
                                                                 ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล      โปรแกรม         เขต         ชื่อโรงเรียน                          เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                           ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
129  4980110116 นางสาวสุภัทตรา พรมจุ้ยพะเนา    การศึกษาพิเศษ        1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   083-3667083 ผศ.วาระดี ชาญวิรัตน์
130  4980110117 นางสาวสุภาพร มณฑาศรี       การศึกษาพิเศษ        1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   080-0016929 อาจารย์แสงเพชร เจริญราษฎร์
131  4980110119 นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธ์     การศึกษาพิเศษ        1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   084-9827928 ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
132  4980109112 นางสาวปราณี พลพูน          สังคมศึกษา        1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   082-1282473 ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
133  4980111118 นายพัลลภ อาจหาญ        เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   080-1547631 อาจารย์รงโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
                                                                                            ุ่
134  4980102201 นางสาวกมลรัตน์ สิงห์กุล      คณิตศาสตร์ 2        1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   080-1656692 อาจารย์อรรฆพร ประชานุรักษ์
135  4980102231 นางสาวอาภา ฤาชา          คณิตศาสตร์ 2        1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   080-7312183 อาจารย์อรรฆพร ประชานุรักษ์
136  4980102232 นางสาวอุษา พรหมรินทร์       คณิตศาสตร์ 2        1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   080-7234623 อาจารย์อรรฆพร ประชานุรักษ์
137  4980103109 นางสาววิลาวรรณ อามาตมนตรี        เคมี         1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   085-7720689 ดร.วิลาสินี คงสืบชาติ
138  4980103113 นางสาวสุกัญญา สุนทร           เคมี         1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   082-1580173 อาจารย์ชติมา ทองเกษม
                                                                                            ุ
139  4980107157 นางสาวอลิสษา ผลกลาง         ภาษาไทย         1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   084-4022448 อาจารย์วรกุล เชวงกูล
140  4980107158 นางสาวอัญชลี ศรียงพะเนาว์      ภาษาไทย         1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   089-4534102 อาจารย์พิชญาวี ทองกลาง
141  4980107161 นายศรายุทธ พวงประเสริฐ        ภาษาไทย         1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   083-3818865 อาจารย์นนทิยา จันทร์เนตร์
142  4980112103 นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ   ศิลปกรรม-ดนตรี        1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   084-4973062 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
143  4980113107 นางสาวศิริรัตน์ เกตุสูงเนิน  ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 1 สุรธรรมพิทักษ์                  โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   086-0159510 อาจารย์สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ
144  4980106105 นายกฤษณพงศ์ พิชพรม          พลศึกษา         1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   086-0542664 รศ.วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร
145  4980106111 นายณัฐวุฒิ ฉิมสูงเนิน         พลศึกษา         1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   084-9609211 อาจารย์วรเดช อุปวานิช
146  4980106135 นายอรรครินทร์ แตงอยู่         พลศึกษา         1 สุรธรรมพิทักษ์           โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   087-9667496 รศ.วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร
147  4980108305 นางสาวจารุวรรณ ชมนาวัง       ภาษาอังกฤษ         1 สุรนารีวิทยา            ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   089-9475695 อาจารย์บุหงา คณาวรงค์
148  4980108350 นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดัน       ภาษาอังกฤษ         1 สุรนารีวิทยา            ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   085-1054349 อาจารย์บุหงา คณาวรงค์
149  4980105104 นางสาวเกษสุดา กล้าแข็ง      วิทยาศาสตร์ 1        1 สุรนารีวิทยา            ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   085-4959404 อาจารย์ศริณีย์ ทองสวัสดิวงศ์
                                                                                            ิ
150  4980107103 นางสาวกานดา แจ้งไพร         ภาษาไทย         1 สุรนารีวิทยา            ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   085-1059511 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
151  4980107116 นางสาวนันทนา กาญจนา         ภาษาไทย         1 สุรนารีวิทยา            ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   080-7733595 อาจารย์วรกุล เชวงกูล
152  4980112107 นายธีรศักดิ์ เกาะกลาง      ศิลปกรรม-ดนตรี        1 สุรนารีวิทยา            ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   083-6810815 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
153  4980111110 นายจตุรงค์ สุวรรณทา      เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  1 สุรนารีวิทยา            ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   087-2491033 ผศ.ดร.สมศักดิ์ อภิบาลศรี
154  4980108110 นางสาวดวงฤดี เพียราษฎร์      ภาษาอังกฤษ         1 สุรนารีวิทยา            ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   083-7419329 อาจารย์คมขา ศิลปชัย
                                                                  ่ ่ ั้
                                                                 ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว       ชื่อ-สกุล       โปรแกรม         เขต          ชื่อโรงเรียน                          เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                           ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
155  4980101134 นางสาวสุภาพร โทนตะขบ     การศึกษาปฐมวัย 1        1 เสนานุเคราะห์            โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   088-4660743 อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
156  4980112121 นายอนุสรณ์ วงศ์พัฒนยะโสธร   ศิลปกรรม-ดนตรี        1 เสนานุเคราะห์            โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   081-3601163 ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์
157  4980111103 นางสาวนันทิดา นาดี      เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  1 เสนานุเคราะห์            โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30000   080-1501889 อาจารย์วันวิสาข์ โชรัมย์
158  4980108129 นางสาวเรวดี สุโขพันธ์       ภาษาอังกฤษ         1 เสนานุเคราะห์            โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30190   082-1517381 ผศ.ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
159  4980108217 นางสาวปินนภา พรมเดือ
             ่     ่       ภาษาอังกฤษ         1 เสนานุเคราะห์            โพธิ์กลาง   เมือง   นครราชสีมา 30191   085-4597144 ผศ.ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
160  4980112108 นายนิตินัย นามนาค       ศิลปกรรม-ดนตรี        1 อนุบาลนครราชสีมา          ในเมือง    เมือง   นครราชสีมา 30000   087-8704426 ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์
161  4980110103 นางสาวขวัญเรือน นันทร      การศึกษาพิเศษ        1 โสตศึกษาเทพรัตน์         พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140   082-1445390 ผศ.วาระดี ชาญวิรัตน์
162  4980110104 นางสาวฐิติมา สมบูรณ์       การศึกษาพิเศษ        1 โสตศึกษาเทพรัตน์         พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140                    ุ
                                                                                  087-8732601 อาจารย์ประดับศรี ศิริกล
163  4980110112 นางสาวศิรินันท์ โหลทอง      การศึกษาพิเศษ        1 โสตศึกษาเทพรัตน์         พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140                    ุ
                                                                                  087-8801802 อาจารย์ประดับศรี ศิริกล
164  4980110102 นางสาวขวัญชนก แดนไธสง      การศึกษาพิเศษ        1 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี      เนินหอม    เมือง    ปราจีนบุรี  25000  082-8738059 อาจารย์ประดับศรี ศิริกล
                                                                                                   ุ
165  4980110109 นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติ      การศึกษาพิเศษ        1 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี      เนินหอม    เมือง    ปราจีนบุรี  25000  089-2856748 ผศ.วาระดี ชาญวิรัตน์
166  4980110122 นายภาคภูมิ แพงพิมาย       การศึกษาพิเศษ        1 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี      เนินหอม    เมือง    ปราจีนบุรี  25000  086-7099396 อาจารย์แสงเพชร เจริญราษฎร์
167  4980110125 นายมานัส ดอมไธสง         การศึกษาพิเศษ        1 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี      เนินหอม    เมือง    ปราจีนบุรี  25000  084-9292097 อาจารย์ประดับศรี ศิริกล
                                                                                                   ุ
168  4980110106 นางสาวนาถยา ขอด่านกลาง     การศึกษาพิเศษ         1 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี      เนินหอม    เมือง    ปราจีนบุรี 25000   084-9592698 ผศ.วาระดี ชาญวิรัตน์
169  4980101218 นางสาวไพรินทร์ หลาบกลาง    การศึกษาปฐมวัย 2        2 ขามสงเคราะห์             สีสุก   จักราช   นครราชสีมา 30230   080-7309040 ผศ.วิภากร ลิมสุธากุล
170  4980101238 นางสาวอรุณี ยางสันเทียะ    การศึกษาปฐมวัย 2        2 บ้านตะกุดเครือปลอก          จักราช   จักราช   นครราชสีมา 30230   080-4649983 ผศ.วิภากร ลิมสุธากุล
171  4980101239 นางสาวอ้อมดาว ลอยเมืองกลาง  การศึกษาปฐมวัย 2        2 บ้านตะกุดเครือปลอก          จักราช   จักราช   นครราชสีมา 30230   080-7988724 ผศ.วิภากร ลิมสุธากุล
172  4980107113 นางสาวนภาพร อ้อยหวาน       ภาษาไทย           2 บ้านตะกุดเครือปลอก          จักราช   จักราช   นครราชสีมา 30230   085-3392397 อาจารย์จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
173  4980107126 นางสาวพิมฉวี บุญมา         ภาษาไทย          2 บ้านตะกุดเครือปลอก          จักราช   จักราช   นครราชสีมา 30230   083-7410951 อาจารย์นนทิยา จันทร์เนตร์
174  4980108115 นางสาวนุจรีย์ ชัยราช       ภาษาอังกฤษ         2 บ้านบุวังหว้า             สีสุก   จักราช   นครราชสีมา 30230              ิ
                                                                                  085-6582557 อาจารย์พิศษฐ์ พวงมลิวลย์
                                                                                                   ั
175  4980105127 นางสาวสุภาภรณ์ ชิดโคกสูง     วิทยาศาสตร์ 1        2 บ้านบุวังหว้า             สีสุก   จักราช   นครราชสีมา 30190   085-4958322 อาจารย์ปนัดดา ผ่านสาแดง
176  4980101206 นางสาวสิริวิมล คนองมาตย์   การศึกษาปฐมวัย 2        2 บ้านพระนารายณ์           คลองเมือง   จักราช   นครราชสีมา 30230   085-7806693 ผศ.วิภากร ลิมสุธากุล
177  4980108222 นางสาวมณัญญา ดาละกอ        ภาษาอังกฤษ         2 จักราชวิทยา             จักราช   จักราช   นครราชสีมา 30230   084-6061306 อาจารย์ประพิษ พุทธชาติ
178  4980105116 นางสาวปราณี เพชรกลันพะเนา
                   ่       วิทยาศาสตร์ 1        2 จักราชวิทยา             จักราช   จักราช   นครราชสีมา 30230   084-8977742 อาจารย์ปนัดดา ผ่านสาแดง
179  4980108250 นายเสนอ ม่วงไม้          ภาษาอังกฤษ         2 บ้านหินโคน             หินโคน    จักราช   นครราชสีมา 30240   084-4546511 อาจารย์ประพิษ พุทธชาติ
180  4980107139 นางสาวศรินทิพย์ รักชาติ       ภาษาไทย         2 บ้านหินโคน             หินโคน    จักราช   นครราชสีมา 30230   080-1626352 อาจารย์นนทิยา จันทร์เนตร์
                                                            ่ ่ ั้
                                                           ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว       ชื่อ-สกุล     โปรแกรม     เขต         ชื่อโรงเรียน                          เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                     ตำบล     อำเภอ      จังหวัด  รหัส
181  4980108229 นางสาวลลิตา กล่อมไธสง     ภาษาอังกฤษ    2 บ้านหินโคน             หินโคน    จักราช   นครราชสีมา 30230     -    อาจารย์ประพิษ พุทธชาติ
182  4980108101 นางสาวกนกวรรณ คอนสันเทียะ   ภาษาอังกฤษ    2 วัดหินมงคล             สีสุก    จักราช   นครราชสีมา 30230   085-4661874 อาจารย์พัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
183  4980108119 นางสาวพรสวรรค์ ลาดนอก     ภาษาอังกฤษ    2 วัดเหมสูง             ทองหลาง    จักราช   นครราชสีมา 30230   085-4974506 อาจารย์วริสรา ยางกลาง
184  4980109102 นางสาวจรรยาพร โชติกลาง     สังคมศึกษา    2 วัดเหมสูง             ทองหลาง    จักราช   นครราชสีมา 30230   083-1280855 ผศ.อรุณวรรณ เหล่าภักดี
185  4980108140 นางสาวสุนิสา แทวกระโทก     ภาษาอังกฤษ    2 อรพิมพ์วิทยา            ศรีละกอ    จักราช   นครราชสีมา 30230              ิ
                                                                            080-7308371 อาจารย์พิศษฐ์ พวงมลิวลย์
                                                                                            ั
186  4980105114 นางสาวน้าทิพย์ ทังทอง
                  ่      วิทยาศาสตร์ 1   2 สมบูรณ์วัฒนา            ช้างทอง   เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230  088-3584483 อาจารย์ชานาญ พร้อมจันทึก
187  4980102210 นางสาวทิวาวรรณ เกล้ากระโทก   คณิตศาสตร์ 2   2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   085-4666572 อาจารย์นาสุข นวพงษ์พิพัฒน์
188  4980102224 นางสาวสมลักษณ์ เจริญนาม    คณิตศาสตร์ 2   2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   082-1323230 อาจารย์นาสุข นวพงษ์พิพัฒน์
189  4980108216 นางสาวปณิตา ยืนยาว       ภาษาอังกฤษ    2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   085-3087304 ผศ.กนกทิพย์ อังค์ธราธร
190  4980108316 นางสาวปวีณา คงโนนกอก      ภาษาอังกฤษ    2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   082-4421831 ผศ.กนกทิพย์ อังค์ธราธร
191  4980103105 นางสาวปราณี บุญล้อม        เคมี     2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   082-1584306 อาจารย์สุขสรรค์ ตันสิริ
192  4980103107 นางสาวรวิวรรณ สุขวงศ์       เคมี     2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   088-3632670 อาจารย์สุขสรรค์ ตันสิริ
193  4980105218 นางสาวมณฑิรา มณีกระโทก    วิทยาศาสตร์ 2   2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   087-9619967 อาจารย์วัชระ พรกวีรัตน์
194  4980106110 นายจิรเดช แจ่มประโคน       พลศึกษา     2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   083-7412133 อาจารย์นิคม บุญสุวรรณ
195  4980109105 นางสาวณัฏยาภรณ์ แสนรัมย์    สังคมศึกษา    2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   080-7307502 ผศ.อรุณวรรณ เหล่าภักดี
196  4980112106 นายธนิน ศิริไพบูลย์     ศิลปกรรม-ดนตรี   2 โชคชัยสามัคคี           โชคชัย    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   084-7792775 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
197  4980109131 นางสาวสุวรรณา ทันกระโทก     สังคมศึกษา    2 ด่านเกวียนวิทยา          ด่านเกวียน   โชคชัย   นครราชสีมา 30190   081-1596868 ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
198  4980109115 นางสาวพรทิพย์ ทันกระโทก     สังคมศึกษา    2 บ้านท่าอ่าง            ท่าอ่าง    โชคชัย   นครราชสีมา 30190   082-1524909 ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
199  4980102132 นางสาวอุมาพร สินปรุ      คณิตศาสตร์ 1   2 เทียมนครวิทยา          หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410                 ั    ิ
                                                                            081-2652748 ผศ.ดร.อภิชย เหมะธุลน
200  4980108117 นางสาวปวีณา บุญประจวบ     ภาษาอังกฤษ    2 บ้านซับตะคร้อ           ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410      085-6392077 อาจารย์พัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
201  4980108137 นางสาวสายพิณ คลองผักแว่น    ภาษาอังกฤษ    2 บ้านยอกขาม            หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410      088-3448873 อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร
202  4980105120 นางสาวลลิตา มาริสกุลนนท์   วิทยาศาสตร์ 1   2 บ้านยอกขาม            หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410      080-0025988 อาจารย์สุขสรรค์ ตันสิริ
203  4980109126 นางสาวสมฤดี ชูพันดุง      สังคมศึกษา    2 บ้านยอกขาม            หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410      080-4645770 ผศ.อรุณวรรณ เหล่าภักดี
204  4980102120 นางสาววาสนา คิดเห็น      คณิตศาสตร์ 1   2 บ้านยอกขาม            หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410                 ั    ิ
                                                                            085-3115509 ผศ.ดร.อภิชย เหมะธุลน
205  4980101121 นางสาวเยาวเรศ วรจันทร์    การศึกษาปฐมวัย 1  2 บ้านตะโก              ตะโก    ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240     081-3896450 อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
206  4980101204 นางสาวจุฑาภรณ์ แสงแก้ว    การศึกษาปฐมวัย 2  2 บ้านตะโก              ตะโก    ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240     085-6574907 อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
                                                              ่ ่ ั้
                                                             ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว       ชื่อ-สกุล       โปรแกรม     เขต          ชื่อโรงเรียน                          เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                       ตำบล     อำเภอ      จังหวัด  รหัส
207  4980102204 นางสาวเกษราภรณ์ เจริญ       คณิตศาสตร์ 2   2 บ้านตะโก               ตะโก    ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240                   ้
                                                                              087-8152114 อาจารย์วิมลยา เนือทอง
208  4980108114 นางสาวนิภาวรรณ์ เพชรสุวรรณ์    ภาษาอังกฤษ    2 บ้านตะโก               ตะโก    ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240     081-9558937 อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร
209  4980105107 นางสาวจิรนันท์ แซมทอง       วิทยาศาสตร์ 1   2 บ้านตะโก               ตะโก    ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240                    ู
                                                                              082-1323132 ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สงเนิน
210  4980107119 นางสาวนิละนัน ชินจอหอ
                 ้          ภาษาไทย     2 บ้านท่าลี่            เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240      081-4360696 อาจารย์นนทิยา จันทร์เนตร์
211  4980107144 นางสาวนันท์นภัส รัชพงศ์ชญานนท์   ภาษาไทย     2 บ้านนาตะคุ              งิ้ว    ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240     085-4116879 อาจารย์นนทิยา จันทร์เนตร์
212  4980102207 นางสาวชลธิชา ลานอก         คณิตศาสตร์ 2   2 บ้านหนองม่วงใหญ่           งิ้ว    ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240                   ้
                                                                              087-9857946 อาจารย์วิมลยา เนือทอง
213  4980105121 นางสาววนิดา ดลประสิทธิ์      วิทยาศาสตร์ 1   2 บ้านหนองม่วงใหญ่           งิ้ว    ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240     085-4661909 อาจารย์วัชระ พรกวีรัตน์
214  4980105111 นางสาวธิติมา หนองเหล็ก      วิทยาศาสตร์ 1   2 เมืองพลับพลาพิทยาคม        เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240                ี
                                                                              085-7665423 อาจารย์ชวะ ทัศนา
215  4980108321 นางสาวภาวิณี นาแซง         ภาษาอังกฤษ    2 เมืองพลับพลาพิทยาคม        เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240                ิ
                                                                              085-2009725 อาจารย์กติสุดา ปานกุล
216  4980108343 นางสาวอัญชิสา ชินชาด        ภาษาอังกฤษ    2 เมืองพลับพลาพิทยาคม        เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240                ิ
                                                                              089-6292959 อาจารย์กติสุดา ปานกุล
217  4980107164 นายสุรสิทธิ์ ดอนสว่าง        ภาษาไทย     2 เมืองพลับพลาพิทยาคม        เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240      087-4550560 อาจารย์นนทิยา จันทร์เนตร์
218  4980105103 นางสาวกาญจนา อภัยพจน์       วิทยาศาสตร์ 1   2 เมืองพลับพลาพิทยาคม        เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240      084-9622119 อาจารย์ปนัดดา ผ่านสาแดง
219  4980106104 นางสาวอ้อมทรัพย์ พึงโคกสูง
                   ่         พลศึกษา     2 ห้วยแถลงพิทยาคม          ห้วยแถลง   ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240     083-1002305 อาจารย์วรเดช อุปวานิช
220  4980109113 นางสาวปวรวรรณ พลชุมแสง       สังคมศึกษา    2 ห้วยแถลงพิทยาคม          ห้วยแถลง   ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240     089-6170906 ผศ.อรุณวรรณ เหล่าภักดี
221  4980109137 นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วบุญ      สังคมศึกษา    2 ห้วยแถลงพิทยาคม          ห้วยแถลง   ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240     087-8704377 ผศ.อรุณวรรณ เหล่าภักดี
222  4980105214 นางสาวบังอร เสดสูงเนิน      วิทยาศาสตร์ 2   3 บ้านหนองแคทราย           ลาเพียก    ครบุรี   นครราชสีมา 30250   084-4765232 อาจารย์มะลิวัลย์ สืบศาสนา
223  4980101110 นางสาวนริสรา แสนสมัค       การศึกษาปฐมวัย 1  3 บ้านหนองโบสถ์           โคกกระชาย    ครบุรี   นครราชสีมา 30250   080-0512991 อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
224  4980108248 นายยุรนันท์ ส่องกระโทก       ภาษาอังกฤษ    3 บ้านหนองโบสถ์           โคกกระชาย    ครบุรี   นครราชสีมา 30250   085-4150828 อาจารย์สมร สุทธิปิยภัทร
225  4980106130 นายสมัชชา บุญเลิศ          พลศึกษา     3 บ้านหนองหินโคน          สระว่านพระยา  ครบุรี   นครราชสีมา 30250   083-4162865 ผศ.ฤทธี เทพไทอานวย
226  4980101109 นางสาวทิพย์วรรณ์ พุฒนอก     การศึกษาปฐมวัย 1  3 บ้านหนองหินโคน          สระว่านพระยา  ครบุรี   นครราชสีมา 30250   085-4661802 อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
227  4980107108 นางสาวจุฑารัตน์ ใหญ่กระโทก     ภาษาไทย     3 บ้านหนองหินโคน          สระว่านพระยา  ครบุรี   นครราชสีมา 30250   082-1283148 อาจารย์พิชญาวี ทองกลาง
228  4980101129 นางสาววีราภรณ์ วงวิน       การศึกษาปฐมวัย 1  3 บ้านหนองกก             ภูหลวง    ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   084-7890610 อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์
229  4980108104 นางสาวจริยา อินทรกัมพล       ภาษาอังกฤษ    3 บ้านหนองกก             ภูหลวง    ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   084-4711566 อาจารย์วริสรา ยางกลาง
230  4980108301 นางสาวกมลวรรณ ปินประเสริฐ
                 ่         ภาษาอังกฤษ    3 ปักธงชัยประชานิรมิต         เมืองปัก   ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   087-4538867 อาจารย์วริสรา ยางกลาง
231  4980108318 นางสาวพรวิมล ดวงมาลารักษ์     ภาษาอังกฤษ    3 ปักธงชัยประชานิรมิต         เมืองปัก   ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   086-2594387 อาจารย์วริสรา ยางกลาง
232  4980108320 นางสาวพิลาศลักษณ์ ชดผักแว่น    ภาษาอังกฤษ    3 ปักธงชัยประชานิรมิต         เมืองปัก   ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   084-2983437 อาจารย์พิชญาภา ชะวางกลาง
                                                                  ่ ่ ั้
                                                                 ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว       ชื่อ-สกุล         โปรแกรม         เขต         ชื่อโรงเรียน                         เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                            ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
233  4980103110 นางสาวศิรินาฏ ทวีผล             เคมี         3 ปักธงชัยประชานิรมิต       เมืองปัก  ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   085-6398827 อาจารย์ชติมา ทองเกษม
                                                                                            ุ
234  4980103114 นางสาวสุนิษา รุนกระโทก           เคมี         3 ปักธงชัยประชานิรมิต       เมืองปัก  ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   084-9583179 อาจารย์ชติมา ทองเกษม
                                                                                            ุ
235  4980106127 นายศิวาวุธ สุวรรณศรี           พลศึกษา         3 ปักธงชัยประชานิรมิต       เมืองปัก  ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   086-2431578 ผศ.เขมชาติ วิริยาภิรมย์
236  4980107159 นายชลธาร มิตรตะขบ            ภาษาไทย         3 ปักธงชัยประชานิรมิต       เมืองปัก  ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   086-2603128 อาจารย์กาญจนา คาผา
237  4980111107 นางสาวสุดารัตน์ เจริญดอน     เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  3 ปักธงชัยประชานิรมิต       เมืองปัก  ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   087-9389113 อาจารย์วันวิสาข์ โชรัมย์
238  4980106133 นายอภิชัย เสถียร             พลศึกษา         3 ปักธงชัยประชานิรมิต       เมืองปัก  ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   080-7315197 ผศ.เขมชาติ วิริยาภิรมย์
239  4980108107 นางสาวจินตหรา โพธิ์ทอง        ภาษาอังกฤษ         3 วัดโคกสระน้อย          นกออก    ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   084-4724047 อาจารย์วริสรา ยางกลาง
240  4980108131 นางสาววรรณภา สุขแสวง         ภาษาอังกฤษ         3 วัดโคกสระน้อย          นกออก    ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150     อาจารย์วริสรา ยางกลาง
                                                                                     -
241  4980105118 นางสาวเพียงฝัน ดืมโชค
                  ่          วิทยาศาสตร์ 1        3 วัดโคกสระน้อย          นกออก    ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 082-1445303 ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ
242  4980107127 นางสาวพิมลพรรณ ชมสาโรง         ภาษาไทย         3 วัดโคกสระน้อย          นกออก    ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   087-6746282 อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันทร์เตชาภัทร์
243  4980101221 นางสาวเยาวลักษ์ คาผาย       การศึกษาปฐมวัย 2        3 วัดมกุฎไทยาราม           งิ้ว   ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   080-7382868 อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์
244  4980106137 นายอิทธิพล แก้วกองสี           พลศึกษา         3 วัดมกุฎไทยาราม           งิ้ว   ปักธงชัย   นครราชสีมา 30000   087-2383095 รศ.วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร
245               ้
    4980101234 นางสาวสุภาพร ปุมกระโทก      การศึกษาปฐมวัย 2        3 วัดหงษ์             นกออก    ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   083-7234274 อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์
246  4980106112 นายณัฐวุฒิ พันมานิมิตร          พลศึกษา         3 วัดหงษ์             นกออก    ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   083-7257258 ผศ.ฤทธี เทพไทอานวย
247  4980107132 นางสาวรัตนา มนัสพรหม          ภาษาไทย         3 วัดหงษ์             นกออก    ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   089-2785637 อาจารย์วรกุล เชวงกูล
248  4980111104 นางสาวพนิดา ถาดกิง
                  ่        เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  3 วัดหงษ์             นกออก    ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   088-3520642 อาจารย์วันวิสาข์ โชรัมย์
249  4980102107 นางสาวชมพูนุช ชัยหมอก        คณิตศาสตร์ 1        3 วัดหลุมข้าว           เกษมทรัพย์  ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   082-1443607 อาจารย์อรรฆพร ประชานุรักษ์
250  4980102118 นางสาวลัดดาวัลย์ ทองเพ็ชรมะดัน    คณิตศาสตร์ 1        3 วัดหลุมข้าว           เกษมทรัพย์  ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   088-3756927 อาจารย์อรรฆพร ประชานุรักษ์
251  4980105213 นางสาวนาถยา สงวนศักดิ์        วิทยาศาสตร์ 2        3 วัดหลุมข้าว           เกษมทรัพย์  ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   082-1445303 ผศ.ศิริพงษ์ มีมงคัง
                                                                                                ั่ ่
252  4980101140 นางสาวอัญฑิกา วิจารณ์       การศึกษาปฐมวัย 1        3 สะแกราชวิทยาคม         สะแกราช   ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   080-7257224 อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์
253  4980113113 นายสมพงษ์ ยงจอหอ         ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 3 สะแกราชวิทยาคม                สะแกราช   ปักธงชัย   นครราชสีมา 30150   084-5228590 อาจารย์สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ
254  4980105208 นางสาวชฎาพร ต่างประโคน        วิทยาศาสตร์ 2        3 ด่านอุดมวิทยา          อุดมทรัพย์  วังน้าเขียว นครราชสีมา 30370             ุ
                                                                                  089-9473844 อาจารย์ชติมา ทองเกษม
255  4980105224 นางสาวสิริทิพย์ สอนกิง
                    ่        วิทยาศาสตร์ 2        3 ด่านอุดมวิทยา          อุดมทรัพย์  วังน้าเขียว นครราชสีมา 30370   081-0648411 ดร.พัฒนพงษ์ จารัสประเสริฐ
256  4980109111 นางสาวบุบผา จักทอง           สังคมศึกษา        3 ด่านอุดมวิทยา          อุดมทรัพย์  วังน้าเขียว นครราชสีมา 30370   080-0019050 ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
257  4980109133 นางสาวอัญชลี ดีหลาย          สังคมศึกษา        3 ด่านอุดมวิทยา          อุดมทรัพย์  วังน้าเขียว นครราชสีมา 30370   082-1448134 ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
258  4980101233 นางสาวสุพาณี ชอบนา        การศึกษาปฐมวัย 2        3 ด่านอุดมวิทยา          อุดมทรัพย์  วังน้าเขียว นครราชสีมา 30370   089-8476744 อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์
                                                            ่ ่ ั้
                                                           ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล    โปรแกรม    เขต          ชื่อโรงเรียน                           เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                     ตำบล     อำเภอ      จังหวัด  รหัส
259  4980108151 นายอภิสิทธิ์ กิจสอ      ภาษาอังกฤษ    3 บ้านคลองทราย            วังน้าเขียว  วังน้าเขียว นครราชสีมา 30370   088-0712627 อาจารย์สมร สุทธิปิยภัทร
260  4980109124 นางสาววิไลพร มาวขุนทด     สังคมศึกษา    3 บ้านซับไทรทอง            วังน้าเขียว  วังน้าเขียว นครราชสีมา 30370   080-0018876 ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
261  4980108223 นางสาวมนัสสุดา คบทองหลาง   ภาษาอังกฤษ    3 บ้านไทยสามัคคี           ไทยสามัคคี   วังน้าเขียว นครราชสีมา 30370   087-4308509 อาจารย์สมร สุทธิปิยภัทร
262  4980107117 นางสาวน้าฝน แซ่ตง
                 ึ้       ภาษาไทย     3 บ้านโคกไม้งาม           สระตะเคียน   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   080-0736436 อาจารย์วรกุล เชวงกูล
263  4980108310 นางสาวเดือนเต็ม ซางกระโทก   ภาษาอังกฤษ    3 ชุมชนบ้านเสิงสาง           เสิงสาง    เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   088-3431054      ิ
                                                                                   อาจารย์ปยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

264               ่
    4980108323 นางสาวมะลิ เทียงทา      ภาษาอังกฤษ    3 ตะแบกวิทยา             บ้านราษฎร์   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   080-7266538      ิ
                                                                                   อาจารย์ปยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

265  4980102106 นางสาวจิตปรานี สาระคา     คณิตศาสตร์ 1   3 ตะแบกวิทยา             บ้านราษฎร์   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   083-7277443 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
266  4980107104 นางสาวแก้วตา ถากไม้แล้ว     ภาษาไทย     3 บ้านดอนแขวนประชานุกูล       สุขไพบูลย์   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   087-8686804 อาจารย์วรกุล เชวงกูล
267  4980106124 นายวรวิทย์ ติงดา
                ่         พลศึกษา     3 บ้านดอนแขวนประชานุกูล       สุขไพบูลย์   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   080-9700431 ผศ.ฤทธี เทพไทอานวย
268  4980109128 นางสาวณัชชา กุยราพเนาว์    สังคมศึกษา    3 บ้านดอนแขวนประชานุกูล       สุขไพบูลย์   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   085-7704900 อาจารย์วาสนา ภานุรักษ์
269  4980101243 นายอัศวิน ศรีใส       การศึกษาปฐมวัย 2  3 บ้านปางไม้            ราษฎร์สมบูรณ์  เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   082-1330819 อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
270  4980109121 นางสาวยุพารัตน์ อุทัย     สังคมศึกษา    3 บ้านปางไม้            ราษฎร์สมบูรณ์  เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   089-6273933 อาจารย์วาสนา ภานุรักษ์
271  4980102212 นางสาวพจมาน ชัยภูธร      คณิตศาสตร์ 2   3 บ้านราษฎร์พัฒนา          บ้านราษฎร์   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   085-4666754 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
272  4980107131 นางสาวมาลี เลือดบัวใหญ่     ภาษาไทย     3 บ้านราษฎร์พัฒนา          บ้านราษฎร์   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   080-7309560 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
273  4980108331 นางสาววราภรณ์ จันลา      ภาษาอังกฤษ    3 บ้านราษฎร์พัฒนา          บ้านราษฎร์   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   084-4758687      ิ
                                                                                   อาจารย์ปยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

274                  ่
    4980107154 นางสาวอนงค์ สิงห์สนัน      ภาษาไทย     3 บ้านราษฎร์พัฒนา          บ้านราษฎร์   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   082-1447957 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
275            ่
    4980108341 นางสาวหนึงฤทัย มีคา      ภาษาอังกฤษ    3 บ้านหนองแดง             กุดโบสถ์    เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   082-8611796 อาจารย์ปานหทัย คเชนทร์ชาติ
276  4980108102 นางสาวกัลยาภรณ์ ด่านขุนทด   ภาษาอังกฤษ    3 บ้านหนองสนวน            กุดโบสถ์    เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   085-6133522 อาจารย์ปานหทัย คเชนทร์ชาติ
277  4980105204 นางสาวไก่แก้ว แสงกล้า     วิทยาศาสตร์ 2   3 บ้านหนองสนวน            กุดโบสถ์    เสิงสาง   นครราชสีมา 30330      -    ผศ.ยุพา ผึ้งน้อย
278  4980105215 นางสาวประภัสสร สีมา      วิทยาศาสตร์ 2   3 บ้านหนองสนวน            กุดโบสถ์    เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   089-8442347 อาจารย์มะลิวัลย์ สืบศาสนา
279  4980107120 นางสาวนุชสรา สารีธา       ภาษาไทย     3 บ้านหนองหิน            สระตะเคียน   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   083-3877428 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
280  4980108125 นางสาวยุพเรศ สงครามศักดิ์   ภาษาอังกฤษ    3 บ้านหนองหิน            สระตะเคียน   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   087-9633478 อาจารย์ปานหทัย คเชนทร์ชาติ
281  4980108218 นางสาวผกากอง สายแก้ว     ภาษาอังกฤษ    3 เสิงสาง               เสิงสาง    เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   089-8451368 อาจารย์สุวิชา แสงรุ้งเพชร
282  4980108242 นางสาวอนุสรา โตคีรี      ภาษาอังกฤษ    3 เสิงสาง               เสิงสาง    เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   085-7795733 อาจารย์สุวิชา แสงรุ้งเพชร
283  4980114105 นายเชิดศักดิ์ ป้องสิงห์   ศิลปกรรม-ทัศนศิลป์ 3 เสิงสาง                เสิงสาง    เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   084-8355134 ผศ.ธวัช ตราชู
284  4980108228 นางสาวรุ่งฤดี สินธุไชย    ภาษาอังกฤษ    3 เสิงสาง               เสิงสาง    เสิงสาง   นครราชสีมา 30210   085-3471308 อาจารย์สุวิชา แสงรุ้งเพชร
                                                               ่ ่ ั้
                                                              ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล      โปรแกรม    เขต          ชื่อโรงเรียน                            เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                        ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
285  4980108105 นางสาวจันสุดา ประทุมโม      ภาษาอังกฤษ    3 หนองไผ่วิทยา              เสิงสาง   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   083-3826451 อาจารย์ปานหทัย คเชนทร์ชาติ
286  4980105229 นางสาวอรอนงค์ แก้วถังเมือง    วิทยาศาสตร์ 2   3 หนองไผ่วิทยา              เสิงสาง   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   082-1445300 ดร.พัฒนพงษ์ จารัสประเสริฐ
287  4980107102 นางสาวกรรณิการ์ จะตุเทน      ภาษาไทย     3 หนองไผ่วิทยา              เสิงสาง   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   084-2991412 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
288  4980114107 นายสุริยา นิลพรมมา       ศิลปกรรม-ทัศนศิลป์ 3 หนองไผ่วิทยา               เสิงสาง   เสิงสาง   นครราชสีมา 30330   081-7045902 อาจารย์สักรินทร์ อินทรวงค์
289  4980107145 นางสาวสุนารี ภาพิรมย์       ภาษาไทย     4 นิคมสร้างตนเองลาตะคอง 4        คลองม่วง   ปากช่อง   นครราชสีมา 30130   085-4667620 อาจารย์กาญจนา คาผา
290  4980101216 นางสาวพัชรี สมบุญนา      การศึกษาปฐมวัย 2  4 บ้านกุดโง้ง               วังไทร   ปากช่อง   นครราชสีมา 30130   085-7624988 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
291  4980101225 นางสาววันวิสา สิงห์ประเสริฐ  การศึกษาปฐมวัย 2  4 บ้านซับเศรษฐี             คลองม่วง   ปากช่อง   นครราชสีมา 30130   080-0016992 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
292  4980108142 นางสาวอทิตยา ดีมาก        ภาษาอังกฤษ    4 บ้านป่าไผ่                จันทึก   ปากช่อง   นครราชสีมา 30130   086-7216874 อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร
293  4980108128 นางสาวรัตนาวดี ยาจันทึก     ภาษาอังกฤษ    4 บ้านลาทองหลาง              ปากช่อง   ปากช่อง   นครราชสีมา 30130   086-7981446 อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร
294  4980101126 นางสาววัลภา แก้วจันอัด     การศึกษาปฐมวัย 1  4 บ้านหนองไข่น้า (ลาพญากลาง)        จันทึก   ปากช่อง   นครราชสีมา 30130   088-3557394 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
295  4980101135 นางสาวสุภาแพรว หลอดทองหลาง   การศึกษาปฐมวัย 1  4 บ้านหนองไข่น้า (ลาพญากลาง)        จันทึก   ปากช่อง   นครราชสีมา 30130   082-1544740 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
296  4980107122 นางสาวประวีณา มีเพชร        ภาษาไทย     4 วันอาสาพัฒนา 2520           คลองม่วง   ปากช่อง   นครราชสีมา 30130   083-6442276 อาจารย์พิชญาวี ทองกลาง
297  4980108247 นายพูลศักดิ์ บัวจันทึก      ภาษาอังกฤษ    4 บ้านกุดชะนวน (รัฐราษฎร์สวัสดิอุทิศ)
                                                  ์      สีคว
                                                          ิ้      ิ้
                                                               สีคว    นครราชสีมา 30140   089-2848064 อาจารย์สมทรง บัวลาใย
298  4980108243 นางสาวอัชวรรณ คาตา        ภาษาอังกฤษ    4 บ้านซับใต้               กฤษณา     สีคว
                                                                ิ้   นครราชสีมา 30140   085-6361236 อาจารย์สมทรง บัวลาใย
299  4980107121 นางสาวประภาพรรณ ใจจันทึก      ภาษาไทย     4 บ้านโนนสง่า              หนองหญ้าขาว    ิ้
                                                               สีคว    นครราชสีมา 30140   087-9610611 อาจารย์กาญจนา คาผา
300  4980108203 นางสาวเกศสุดา อัญชัยศรี     ภาษาอังกฤษ    4 บ้านลาดบัวขาว             ลาดบัวขาว   สีคว
                                                                ิ้   นครราชสีมา 30140   089-2848065 อาจารย์สมทรง บัวลาใย
301  4980105216 นางสาวพรพรรณ ผลวีระศักดิ์    วิทยาศาสตร์ 2   4 บ้านลาดบัวขาว             ลาดบัวขาว   สีคว
                                                                ิ้   นครราชสีมา 30280   089-7206118 ดร.วิลาสินี คงสืบชาติ
302  4980112123 นายอานุภาพ พยุงสุวรรณ      ศิลปกรรม-ดนตรี   4 พรพิทยาคม                กุดน้อย    สีคว
                                                                ิ้   นครราชสีมา 30140   087-9593464 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
303  4980101209 นางสาวธิราภรณ์ เพ็งชืนพะเนา
                    ่     การศึกษาปฐมวัย 2  4 พรพิทยาคม                กุดน้อย    สีคว
                                                                ิ้   นครราชสีมา 30140   089-5821942 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
304  4980101231 นางสาวสุพรรณธิภา เนืองกระโทก
                   ่     การศึกษาปฐมวัย 2  4 พรพิทยาคม                กุดน้อย    สีคว
                                                                ิ้   นครราชสีมา 30140   087-9569017 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
305  4980109107 นางสาวดุจฤทัย โพยนอก       สังคมศึกษา    4 หนองน้าใสพิทยาคม            หนองน้าใส   สีคว
                                                                ิ้   นครราชสีมา 30140   085-4666738 ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
306  4980109136 นางสาวอาทิตยา หมวดเมืองกลาง    สังคมศึกษา    4 หนองน้าใสพิทยาคม            หนองน้าใส   สีคว
                                                                ิ้   นครราชสีมา 30140   085-4666745 ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
307  4980112119 นายเสาร์ ปราณีตพลกรัง      ศิลปกรรม-ดนตรี   4 ชินวงศ์อุปถัมภ์            มะเกลือใหม่  สูงเนิน   นครราชสีมา 30190   085-6116602 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
308  4980112113 นายวัชระ ล้อมประโคน       ศิลปกรรม-ดนตรี   4 ชินวงศ์อุปถัมภ์            มะเกลือใหม่  สูงเนิน   นครราชสีมา 30170   082-1512346 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
309  4980108202 นางสาวกิงดาว มะเริงสิทธิ์
             ่            ภาษาอังกฤษ    4 บ้านนาใหญ่ (เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)    นากลาง    สูงเนิน   นครราชสีมา 30170   085-7625088 ผศ.กนกทิพย์ อังค์ธราธร
310  4980102110 นางสาวดารุณี ชนะพันธ์      คณิตศาสตร์ 1   4 บ้านนาใหญ่ (เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)    นากลาง    สูงเนิน   นครราชสีมา 30170              ั
                                                                               080-7309591 ผศ.ดร.อภิชย เหมะธุลน
                                                                                              ิ
                                                                 ่ ่ ั้
                                                                ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล      โปรแกรม         เขต         ชื่อโรงเรียน                          เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                           ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
311  4980109108 นางสาวนฤมล พวงสันเทียะ       สังคมศึกษา        4 บ้านโคกหินเหล็กไฟ          โนนค่า   สูงเนิน   นครราชสีมา 30170   086-8770259 ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
312  4980107152 นางสาวสุวิมล เสาโกมุท        ภาษาไทย         5 บ้านหนองแวง            หนองแวง   เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210    084-4792263 อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันทร์เตชาภัทร์
313  4980108108 นางสาวจุฑารัตน์ หมอกขุนทด     ภาษาอังกฤษ         5 บ้านหนองแวง            หนองแวง   เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210    082-1428381 ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
314  4980108210 นางสาวดวงสุดา ใจทา        ภาษาอังกฤษ         5 บ้านโนนตาล              บึงอ้อ  ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280     080-7312902 อาจารย์อรสิริ วิมลธรรม
315  4980108307 นางสาวจิราภรณ์ ตูมภูเขียว     ภาษาอังกฤษ         5 บ้านโนนตาล              บึงอ้อ  ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280     086-8761138 อาจารย์อรสิริ วิมลธรรม
316  4980102202 นางสาวกฤตศราภรณ์ ถวายชัย     คณิตศาสตร์ 2        5 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี   บึงอ้อ  ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280     086-2659071 อาจารย์วรชัย ยงพิทยาพงศ์
317  4980102105 นางสาวแก้วนภา นามวงศ์      คณิตศาสตร์ 1        5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกงแสง นครราชสีมา 30290               ั    ิ
                                                                                 089-7191929 ผศ.ดร.อภิชย เหมะธุลน
318  4980102213 นางสาวไพลิน ค้าภูเขียว      คณิตศาสตร์ 2        5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290     089-9487399 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
319  4980108317 นางสาวปิยนันท์ ผิวกลาง      ภาษาอังกฤษ         5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290     089-6276387 ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง
320  4980108338 นางสาวสุดารัตน์ นาอุดม      ภาษาอังกฤษ         5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290     087-2556737 ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง
321  4980103117 นายเอกวิทย์ ศรีเตชะ           เคมี         5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290     084-4767600 อาจารย์สุกัญญา อภิภัทรกุล
322  4980114106 นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาด    ศิลปกรรม-ทัศนศิลป์ 5 ขามสะแกแสง                   ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290     083-1018131 อาจารย์สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล
323  4980106116 นายนพรัตน์ หมายด่านกลาง       พลศึกษา         5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290     080-7957359 อาจารย์มงคล ทะมังกลาง
324  4980106132 นายสุวภัทร สิงห์พรหม         พลศึกษา         5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290     086-7215727 อาจารย์มงคล ทะมังกลาง
325  4980109125 นางสาวศศิวิมล กลายกลาง       สังคมศึกษา        5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290              ั
                                                                                 088-3722025 ผศ.มีชย สายอร่าม
326  4980109127 นางสาวสุกัญญา ลาปะ         สังคมศึกษา        5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290          ั
                                                                                   ผศ.มีชย สายอร่าม
                                                                                    -
327  4980111101 นางสาวจิราพร บารุงญาติ    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  5 ขามสะแกแสง            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290 087-7799540 รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์
328  4980108235 นางสาวศิริพร คาตา         ภาษาอังกฤษ         5 บ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์)      ชีวึก  ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290 089-5177584 ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง
329  4980102226 นางสาวสุปราณี สังสะกุล      คณิตศาสตร์ 2        5 บ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์)      ชีวึก  ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290    089-0003537 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
330  4980101222 นางสาวรุ่งทิวา พิมพ์โคกสูง  การศึกษาปฐมวัย 2        5 บ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์)      ชีวึก  ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290    081-0676482 อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์
331  4980109119 นางสาวคุนัญญา หวังช่วยกลาง     สังคมศึกษา        5 บ้านชีวึก (สังฆประชาสรรค์)      ชีวึก  ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290             ั
                                                                                 084-9587844 ผศ.มีชย สายอร่าม
332  4980101125 นางสาววสุนทรา แจกเกาะ     การศึกษาปฐมวัย 1        5 บ้านหนองจาน            ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290     080-7986964 อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์
333  4980109118 นางสาวเพลินพิศ ฮวดสันเทียะ     สังคมศึกษา        5 บ้านหนองปรือ            บ้านแปรง  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210              ั
                                                                                 084-8241627 ผศ.มีชย สายอร่าม
334  4980107136 นางสาววาทิณี หล่าจันทึก       ภาษาไทย         5 บ้านโกรกลึก             ตะเคียน  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210     085-7716503 อาจารย์กาญจนา คาผา
335  4980102124 นางสาวศิวพร สุกเขียว       คณิตศาสตร์ 1        5 บ้านดอนด่านใน            ด่านใน  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210     082-1447214 ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี
336  4980108109 นางสาวชุติวรรณ ป่าสะดง      ภาษาอังกฤษ         5 บ้านดอนด่านใน            ด่านใน  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210                     ั่ ่
                                                                                 087-7766268 อาจารย์จิตติพงษ์ มีมงคัง
                                                                  ่ ่ ั้
                                                                 ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล        โปรแกรม         เขต         ชื่อโรงเรียน                         เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                            ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
337  4980102104 นางสาวกิติยา แก้วเกิด        คณิตศาสตร์ 1        5 บ้านพระมะขามสามัคคี        ด่านใน   ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    082-7537605 ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี
338  4980105110 นางสาวดารัตน์ แพบขุนทด       วิทยาศาสตร์ 1        5 บ้านหนองไทร           หนองไทร   ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    085-4137612 ดร.บุษราคัม ป้อมทอง
339  4980107135 นางสาววลัยรัตน์ หึกขุนทด        ภาษาไทย         5 บ้านหนองไทร           หนองไทร   ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    085-7717655 อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันทร์เตชาภัทร์
340  4980108124 นางสาวมัทนา ป้อมอุ่นเรือน      ภาษาอังกฤษ         5 บ้านหนองบง            ด่านใน   ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210                    ั่ ่
                                                                                  089-0137396 อาจารย์จิตติพงษ์ มีมงคัง
341  4980102208 นางสาวฐิติมา ชอนขุนทด        คณิตศาสตร์ 2        5 บ้านหนองบัวตะเกียด       หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210   084-8333011 ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี
342  4980107140 นางสาวศิริรัตน์ ไชยอัฐทอง       ภาษาไทย         5 บ้านหนองบัวตะเกียด       หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210   086-8661393 อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันทร์เตชาภัทร์
343  4980108111 นางสาวทัศนีย์ ป่วงกลาง        ภาษาอังกฤษ         5 บ้านหนองบัวตะเกียด       หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210                   ั่ ่
                                                                                  085-6579442 อาจารย์จิตติพงษ์ มีมงคัง
344  4980101227 นางสาววิลาสินี มายขุนทด     การศึกษาปฐมวัย 2        5 บ้านห้วยบง            ห้วยบง   ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    085-7799730 ผศ.กรกนก ธูปประสม
345  4980102112 นางสาวปิยะนุช กมขุนทด        คณิตศาสตร์ 1        5 มัธยมด่านขุนทด          ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    080-5874194 ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี
346  4980108134 นางสาวศรีสุดา บารุงศิลป์       ภาษาอังกฤษ         5 มัธยมด่านขุนทด          ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210                    ั่ ่
                                                                                  083-7444825 อาจารย์จิตติพงษ์ มีมงคัง
347  4980103102 นางสาวนงนุช เพียมขุนทด           เคมี         5 มัธยมด่านขุนทด          ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    080-6086189 อาจารย์มะลิวัลย์ สืบศาสนา
348  4980103118 นางสาวเอื้องฟ้า เติมงาม          เคมี         5 มัธยมด่านขุนทด          ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    085-7776808 อาจารย์มะลิวัลย์ สืบศาสนา
349  4980105212 นางสาวนฤมล เรืองจาบ         วิทยาศาสตร์ 2        5 มัธยมด่านขุนทด          ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    082-1347725 ดร.วิลาสินี คงสืบชาติ
350  4980106106 นายเกรียงศักดิ์ กาญจนสันติกุล      พลศึกษา         5 มัธยมด่านขุนทด          ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    089-8469588 อาจารย์นิคม บุญสุวรรณ
351  4980106115 นายธีรภัทร์ โพธิ์สุวรรณ         พลศึกษา         5 มัธยมด่านขุนทด          ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    088-3609492 ผศ.เขมชาติ วิริยาภิรมย์
352  4980107162 นายสิทธิเดช สอนจังหรีด         ภาษาไทย         5 มัธยมด่านขุนทด          ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    085-0278802 อาจารย์พิชญาวี ทองกลาง
353  4980113114 นายสุเมธ ลีทองหลาง       ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 5 มัธยมด่านขุนทด                 ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210                    ั
                                                                                  089-2869085 อาจารย์รัตติกร ศรีชยชนะ
354  4980111123 นายสมคิด กระดานลาด       เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  5 มัธยมด่านขุนทด          ด่านขุนทด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    087-4539805 ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
355  4980108122 นางสาวภาสินี พลขุนทด         ภาษาอังกฤษ         5 หนองกราดวัฒนา          หนองกราด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    082-3739738 ผศ.ดร.ธวัศชา เดชสุภา
356  4980105125 นางสาวสิริวรรณ เพิดขุนทด      วิทยาศาสตร์ 1        5 หนองกราดวัฒนา          หนองกราด  ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210    084-0368764 ดร.วิลาสินี คงสืบชาติ
357  4980105115 นางสาวเบญจพร มีทอง         วิทยาศาสตร์ 1        5 บ้านโนนทอง            หนองแวง   เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210    081-0709540 ดร.บุษราคัม ป้อมทอง
358  4980109114 นางสาวปวีณา ชูขุนทด          สังคมศึกษา        5 บ้านโนนทอง            หนองแวง   เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210    083-7404937 อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
359  4980109143 นายพลากร ยอดขุนทด           สังคมศึกษา        5 บ้านวังสมบูรณ์          หนองแวง   เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210    082-8656449 อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
360  4980107123 นางสาวปวีณา เขียนจอหอ         ภาษาไทย         5 บ้านหนองโพธิ์          สานักตะกร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210     087-8701027 อาจารย์กาญจนา คาผา
361  4980101117 นางสาวพิมพา ท่าประโคน      การศึกษาปฐมวัย 1        5 บ้านโพธิ์ตาสี           บัลลังก์  โนนไทย    นครราชสีมา 30220   081-0724782 อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
362  4980101119 นางสาวไพลิน โคตรโนนกอก      การศึกษาปฐมวัย 1        5 บ้านสระตะเฆ่           บัลลังก์  โนนไทย    นครราชสีมา 30220   080-7987387 อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
                                                             ่ ่ ั้
                                                            ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล     โปรแกรม    เขต         ชื่อโรงเรียน                           เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                      ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
363  4980105205 นางสาวขวัญชนก อินทะโส      วิทยาศาสตร์ 2   5 บ้านสระตะเฆ่             บัลลังก์  โนนไทย    นครราชสีมา 30220   082-1376698 อาจารย์สุกัญญา อภิภัทรกุล
364  4980102126 นางสาวสุนทรี เครื่องกลาง    คณิตศาสตร์ 1   5 บ้านสระตะเฆ่             บัลลังก์  โนนไทย    นครราชสีมา 30220   080-7328120 ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
365  4980108239 นางสาวสุธิดา คุณสันเทียะ    ภาษาอังกฤษ    5 บ้านสระตะเฆ่             บัลลังก์  โนนไทย    นครราชสีมา 30220   086-9177748 ผศ.ดร.ธวัศชา เดชสุภา
366  4980101127 นางสาววิลาสินี ทามโคกสูง   การศึกษาปฐมวัย 1  5 บ้านหนองดุม              มะค่า   โนนไทย    นครราชสีมา 30220   087-250335 อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
367  4980109117 นางสาวพัชรินทร์ ยางสันเทียะ   สังคมศึกษา    5 บ้านหนองดุม              มะค่า   โนนไทย    นครราชสีมา 30220   082-8699180 อาจารย์วาสนา ภานุรักษ์
368  4980105128 นางสาวอนิสา อารีวงศ์      วิทยาศาสตร์ 1   5 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)  สระพระ   พระทองคา นครราชสีมา 30220     080-3318355 ผศ.วันชัย เคียนทอง
369  4980108346 นายนิเวศน์ มาชัยภูมิ      ภาษาอังกฤษ    5 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)  สระพระ   พระทองคา นครราชสีมา 30290     084-6584709 ผศ.ดร.ธวัศชา เดชสุภา
370  4980106126 นายวีระพล แสนสบาย         พลศึกษา     5 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)  สระพระ   พระทองคา นครราชสีมา 30220       อาจารย์วรเดช อุปวานิช
                                                                               -
371  4980107111 นางสาวดวงพร วงษ์สิม        ภาษาไทย     5 ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์)  สระพระ พระทองคา นครราชสีมา 30220 080-7242805 ผศ.วนิดา ตรีสินธุรส
372  4980107147 นางสาวสุพรรณี ขุนภักดี      ภาษาไทย     5 บ้านกุดไผ่              ทัพรัง พระทองคา นครราชสีมา 30220 080--7391238 อาจารย์นนทิยา จันทร์เนตร์
373  4980102216 นางสาวมนัสนันท์ ถาลี      คณิตศาสตร์ 2   6 บ้านศาลาหนองขอน           บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440 086-1504029 รศ.ไพรัช ประจันตะเสน
374  4980108311 นางสาวทิวานันท์ นิสัยตรง    ภาษาอังกฤษ    6 บ้านหนองเต่า             บึงพะไล  แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440    085-0029684 อาจารย์ณัฐวัฒน์ วิชัยวรฉัตร
375  4980107151 นางสาวสุรกันยา ฝางแก้ว      ภาษาไทย     6 บ้านหนองเต่า             บึงพะไล  แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440    080-4723489 ผศ.วนิดา ตรีสินธุรส
376  4980102103  นางสาวกัญญารัตน์ ประทุม   คณิตศาสตร์ 1   6  บ้านหนองเต่า           บึงพะไล  แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440    080-0017388  รศ.ไพรัช ประจันตะเสน
377  4980102205  นางสาวขนิษฐา แสงโทโพธิ์   คณิตศาสตร์ 2   6  บึงพะไล              บึงพะไล  แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440    089-4231289  รศ.ไพรัช ประจันตะเสน
378  4980101201  นางสาวกาญจนา คบบัณฑิตย์  การศึกษาปฐมวัย 2  6  บ้านโนนสาราญ           โนนสาราญ  แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440    080-1688688  อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์
379  4980102138  นายวัชรา วิชาจารย์      คณิตศาสตร์ 1   6  บ้านโนนสาราญ           โนนสาราญ  แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440        รศ.ไพรัช ประจันตะเสน
                                                                             088-3568048
380  4980101128 นางสาววิลาสินี สุทธิเรือง   การศึกษาปฐมวัย 1  6 ชุมชนคงวิทยา             เมืองคง    คง    นครราชสีมา 30260 083-1250686 ผศ.กรกนก ธูปประสม
381  4980101223 นางสาวรุ่งนภา พักเสลา     การศึกษาปฐมวัย 2  6 ชุมชนคงวิทยา             เมืองคง    คง    นครราชสีมา 30260 084-4736839 ผศ.กรกนก ธูปประสม
382  4980108344 นายคมกริส ยิ่งนอก        ภาษาอังกฤษ    6 เทพาลัย               เทพาลัย    คง    นครราชสีมา 30260   081-6005463 อาจารย์พัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
383  4980109145 นายศักดิชัย จรมังนอก
             ์    ่        สังคมศึกษา    6 เทพาลัย               เทพาลัย    คง    นครราชสีมา 30260   082-1448193 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
384  4980101210 นางสาวนัฐิญา แสนบัวคา     การศึกษาปฐมวัย 2  6 บ้านกระถิน              เทพาลัย    คง    นครราชสีมา 30260   082-8674498 ผศ.กรกนก ธูปประสม
385  4980113108 นางสาวศิริวรรณ ชอบใหญ่    ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 6 บ้านเก่าค้อ              หนองมะนาว    คง    นครราชสีมา 30260   082-6076159 อาจารย์สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ
386  4980101101 นางสาวกรกมล ศิริมงคลขจร    การศึกษาปฐมวัย 1  6 บ้านคอนเมือง             เทพาลัย    คง    นครราชสีมา 30260   087-4475993 ผศ.กรกนก ธูปประสม
387  4980109148 นายเอกชัย อินทนนท์        สังคมศึกษา    6 บ้านโจด               หนองมะขาม    คง    นครราชสีมา 30260   086-8775687 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
388  4980113103 นางสาวชนิดา พรมจันทึก     ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 6 บ้านโจด                หนองมะขาม    คง    นครราชสีมา 30260   081-7253648 อาจารย์เรขา อินทรกาแหง
                                                                 ่ ่ ั้
                                                                ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว       ชื่อ-สกุล       โปรแกรม         เขต          ชื่อโรงเรียน                         เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                           ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
389  4980101212 นางสาวบุศรินทร์ พบสมัย    การศึกษาปฐมวัย 2        6 บ้านดอนใหญ่             ดอนใหญ่    คง    นครราชสีมา 30260   085-8597977 ผศ.กรกนก ธูปประสม
390  4980109116 นางสาวพรรณาลักษณ์ เกตุนอก     สังคมศึกษา        6 บ้านตะโกโคก              ตาจั่น   คง    นครราชสีมา 30260   087-2551514 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
391  4980101113 นางสาวปัญญา ศรีชงัก      การศึกษาปฐมวัย 1        6 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4)        เทพาลัย   คง    นครราชสีมา 30260   084-7624606 ผศ.กรกนก ธูปประสม
392  4980101232 นางสาวสุพัตรา เฟืองแดน
                  ่      การศึกษาปฐมวัย 2        6 บ้านหนองแขม             ดอนใหญ่    คง    นครราชสีมา 30260   084-4792917 ผศ.กรกนก ธูปประสม
393  4980101236 นางสาวสุรีรัตน์ อาจหาญ    การศึกษาปฐมวัย 2        6 บ้านหนองบัวทุง
                                               ่            ตาจั่น   คง    นครราชสีมา 30260   089-6278677 ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์
394  4980102101 นางสาวกนกพรรณ ภักดี       คณิตศาสตร์ 1        6 เมืองคง               เมืองคง   คง    นครราชสีมา 30260   087-9577749 อาจารย์ประดับ บุญสิทธิศกดิ์
                                                                                                   ั
395  4980113112 นายดารงศักดิ์ ละอองเอก    ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 6 เมืองคง                      เมืองคง   คง    นครราชสีมา 30260   080-1512237 อาจารย์เรขา อินทรกาแหง
396  4980102133 นายจิราวุฒิ เทศนอก        คณิตศาสตร์ 1        6 เมืองคง               เมืองคง   คง    นครราชสีมา 30260   088-3453354 อาจารย์ประดับ บุญสิทธิศกดิ์
                                                                                                   ั
397  4980102139 นายสมพร เสือสูงเนิน       คณิตศาสตร์ 1        6 เมืองคง               เมืองคง   คง    นครราชสีมา 30260     -    อาจารย์ประดับ บุญสิทธิศกดิ์
                                                                                                   ั
398  4980102220 นางสาววาสนา พิมพ์กลาง      คณิตศาสตร์ 2        6 เมืองคง               เมืองคง   คง    นครราชสีมา 30260   080-4404078 อาจารย์ประดับ บุญสิทธิศกดิ์
                                                                                                   ั
399  4980107110 นางสาวฐิตินันท์ ขันทอง       ภาษาไทย         6 เมืองคง               เมืองคง   คง    นครราชสีมา 30260   087-2536046 ผศ.วนิดา ตรีสินธุรส
400  4980109106 นางสาวณัฐริกา ยิ้มพราย       สังคมศึกษา        6 เมืองคง               เมืองคง   คง    นครราชสีมา 30260   085-7622596 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
401  4980109110 นางสาวนิตยา หนูเส็ง        สังคมศึกษา        6 เมืองคง               เมืองคง   คง    นครราชสีมา 30260   086-2617399 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
402  4980111108 นางสาวสุปราณี ทองนอก     เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  6 เมืองคง               เมืองคง   คง    นครราชสีมา 30260   080-7343756 รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์
403  4980108333 นางสาวศรินญา ปานมะเริง      ภาษาอังกฤษ             ้
                                        6 เกล็ดลินวิทยา            ขุนทอง   บัวใหญ่   นครราชสีมา 30120   085-4933139 อาจารย์ณัฐวัฒน์ วิชัยวรฉัตร
404  4980107155 นางสาวอมรรัตน์ มาตรวงษ์       ภาษาไทย              ้
                                        6 เกล็ดลินวิทยา            ขุนทอง   บัวใหญ่   นครราชสีมา 30120   088-3507221 ผศ.วนิดา ตรีสินธุรส
405  4980109146 นายสุรไกร บุญเงิน         สังคมศึกษา             ้
                                        6 เกล็ดลินวิทยา            ขุนทอง   บัวใหญ่   นครราชสีมา 30120     -    อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
406  4980101241 นางสาวอุมาพร การถาง      การศึกษาปฐมวัย 2        6 ขามเตียพิทยาคม
                                            ้               ห้วยยาง  บัวใหญ่   นครราชสีมา 30120   087-8721746 ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์
407  4980109122 นางสาวรัชนี เคียงแก้ว       สังคมศึกษา            ้
                                        6 ขามเตียพิทยาคม            ห้วยยาง  บัวใหญ่   นครราชสีมา 30210   086-1042552 อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
408  4980101116 นางสาวพัชรี มูลเทพ      การศึกษาปฐมวัย 1        6 บ้านทองหลางน้อย          ดอนตะหนิน  บัวใหญ่   นครราชสีมา 30120   087-8718626 ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์
409  4980108319 นางสาวพัชราภรณ์ ปัญญาพิมพ์    ภาษาอังกฤษ         6 บ้านทองหลางน้อย          ดอนตะหนิน  บัวใหญ่   นครราชสีมา 30120   081-7091544 อาจารย์ศิริชัย เทียมหัวนอก
410  4980101228 นางสาววิไลลักษณ์ สินทม    การศึกษาปฐมวัย 2        6 บ้านทองหลางน้อย          ดอนตะหนิน  บัวใหญ่   นครราชสีมา 30120   082-1284841 ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์
411  4980107107 นางสาวจันทร์เพ็ญ อุทัยคาม      ภาษาไทย         6 บ้านหนองหว้าเอน           ขุนทอง   บัวใหญ่   นครราชสีมา 30120   084-2813661 อาจารย์จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
412  4980107129 นางสาวเพ็ญพักตร์ ชมชืน
                    ่       ภาษาไทย         6 ชุมชนบ้านเหลือม
                                               ่           บ้านเหลือม บ้านเหลือม นครราชสีมา 30350
                                                              ่     ่             086-2462837 อาจารย์จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
413                ่
    4980101114 นางสาวปุณยาพร กิงสันกลาง   การศึกษาปฐมวัย 1        6 บ้านสระสีเ่ หลียม
                                                ่              ้     ่
                                                          โคกกระเบือง บ้านเหลือม นครราชสีมา 30350    080-7982814 ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์
414  4980108212 นางสาวนพวรรณ ปัญญายิ่ง      ภาษาอังกฤษ              ่
                                        6 บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์        โคกกระเบือง บ้านเหลือม นครราชสีมา 30350
                                                               ้     ่             087-3772134 อาจารย์ณัฐวัฒน์ วิชัยวรฉัตร
                                                              ่ ่ ั้
                                                             ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว       ชื่อ-สกุล      โปรแกรม     เขต          ชื่อโรงเรียน                           เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                       ตำบล     อำเภอ      จังหวัด  รหัส
415  4980108306 นางสาวจินตหรา สูงชัยภูมิ     ภาษาอังกฤษ         ่
                                   6 บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์       โคกกระเบือง บ้านเหลือม นครราชสีมา 30350
                                                         ้     ่               080-7817114 อาจารย์ณัฐวัฒน์ วิชัยวรฉัตร
416  4980108312 นางสาวนภาลัย ดอนรัตน์      ภาษาอังกฤษ         ่
                                   6 บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์       โคกกระเบือง บ้านเหลือม นครราชสีมา 30350
                                                         ้     ่               087-9310507 อาจารย์ศิริชัย เทียมหัวนอก
417  4980108315 นางสาวเบญจมาศ บารุงนอก      ภาษาอังกฤษ         ่
                                   6 บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์       โคกกระเบือง บ้านเหลือม นครราชสีมา 30350
                                                         ้     ่               081-6601673 อาจารย์ศิริชัย เทียมหัวนอก
418  4980105226 นางสาวสุนิสา แจ้งไพร      วิทยาศาสตร์ 2        ่
                                   6 บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์       โคกกระเบือง บ้านเหลือม นครราชสีมา 30350
                                                         ้     ่               080-7371496 ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน
419  4980107114 นางสาวนภาวรรณ หวังพันธุ์กลาง   ภาษาไทย          ่
                                   6 บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์       โคกกระเบือง บ้านเหลือม นครราชสีมา 30350
                                                         ้     ่               083-1283207 ผศ.วนิดา ตรีสินธุรส
420  4980109130 นางสาวสุพัตรา แต่งพลกรัง     สังคมศึกษา         ่
                                   6 บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์       โคกกระเบือง บ้านเหลือม นครราชสีมา 30350
                                                         ้     ่               084-4165533 อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
421  4980108148 นายเมธี สมพิมพ์         ภาษาอังกฤษ    6 สีดาวิทยา              โพนทอง      สีดา    นครราชสีมา 30430   081-3892093 อาจารย์พัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
422  4980108205 นางสาวจารุพรรณ ชาวสวน      ภาษาอังกฤษ    6 สีดาวิทยา              โพนทอง      สีดา    นครราชสีมา 30430   085-7637667 อาจารย์พัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
423  4980109129 นางสาวสุชาดา ว่าความดี      สังคมศึกษา    7 ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)     ท่าลาด    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270   080-0017273 อาจารย์กรุณา เชิดจิรพงษ์
424  4980102234 นายธนศักดิ์ ถุงจอหอ       คณิตศาสตร์ 2   7 ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)     ท่าลาด    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270     - ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
425  4980107148 นางสาวสุพิศ วิจารณ์จิตร      ภาษาไทย     7 บ้านโคกเพชร             โนนรัง    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270 080-7309554 ผศ.วนิดา ตรีสินธุรส
426  4980101237 นางสาวอนุชรา มรรัตน์      การศึกษาปฐมวัย 2  7 บ้านหนองหลักสามัคคี        หนองหลัก    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270   085-4685411 ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์
427  4980108337 นางสาวสิริพร ประทาย       ภาษาอังกฤษ    7 บ้านหนองหลักสามัคคี        หนองหลัก    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270   082-1579427 อาจารย์ธีรเมธ สีโท
428  4980102218 นางสาววนิดา ประดิษฐจา      คณิตศาสตร์ 2   7 บ้านหนองหลักสามัคคี        หนองหลัก    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270   085-4666479 ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
429  4980109134 นางสาวอัญชลี สีลากุล       สังคมศึกษา    7 บ้านหนองหลักสามัคคี        หนองหลัก    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270   080-4879037 อาจารย์กรุณา เชิดจิรพงษ์
430  4980102236 นายพัฒนพงศ์ ปุราโน        คณิตศาสตร์ 2   7 บ้านใหม่ปฏิรูป            โนนรัง    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270   085-4975991 ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
431  4980108244 นายขวัญชัย สังคะโลก       ภาษาอังกฤษ    7 บ้านใหม่ปฏิรูป            โนนรัง    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270   083-9657473 อาจารย์ธีรเมธ สีโท
432  4980106102 นางสาวเบญจวรรณ สวัสดี       พลศึกษา     7 บ้านสาพะเนียง           สาพะเนียง    โนนแดง    นครราชสีมา 30360   080-7316071 อาจารย์วรเดช อุปวานิช
433  4980102240 นายอนุกูล ขอสินกลาง       คณิตศาสตร์ 2   7 อาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์)       ประสุข    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270   080-7308397 ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
434  4980108303 นางสาวเครือมาศ ญาติโพธิ์     ภาษาอังกฤษ    7 อาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์)       ประสุข    ชุมพวง    นครราชสีมา 30270   081-6693249 อาจารย์ธีรเมธ สีโท
435  4980108302 นางสาวกิตติพร อุทัยมา      ภาษาอังกฤษ    7 ดอนกอกเกตสมบูรณ์          หนองพลวง    ประทาย    นครราชสีมา 30180   085-0258966 อาจารย์ศักดิดา นาสองสี
                                                                                          ์
436  4980108145 นายจงรัก สัมฤทธิ์        ภาษาอังกฤษ        ุ่
                                   7 ดอนอีลม (ประชารัฐพัฒนา)       ตลาดไทร    ประทาย    นครราชสีมา 30180   086-2487540 อาจารย์ศักดิดา นาสองสี
                                                                                          ์
437  4980108351 นายเอกพงษ์ ช่างเหล็ก       ภาษาอังกฤษ          ่
                                   7 บ้านกระทุมราย           กระทุมราย
                                                        ่     ประทาย    นครราชสีมา 30180   083-3672852 อาจารย์ศักดิดา นาสองสี
                                                                                          ์
438  4980102130 นางสาวอรทัย สมีกลาง       คณิตศาสตร์ 1   7 บ้านประทาย             ตลาดไทร    ประทาย    นครราชสีมา 30180   082-1433450 ดร.กิติพงษ์ ลือนาม
439  4980105219 นางสาวราตรี มนัสสิลา      วิทยาศาสตร์ 2   7 วัดบ้านหนองกก            ตลาดไทร    ประทาย    นครราชสีมา 30180   083-1001084 อาจารย์ขวัญประเสริฐ พันธุชย
                                                                                                 ์ั
440  4980108201 นางสาวกนกวรรณ ส้มสาย       ภาษาอังกฤษ    7 นิคมพิมายศึกษา          นิคมสร้างตนเอง  พิมาย    นครราชสีมา 30110   087-2505309 อาจารย์กติสุดา ปานกุล
                                                                                        ิ
                                                                    ่ ่ ั้
                                                                   ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว        ชื่อ-สกุล     โปรแกรม         เขต          ชื่อโรงเรียน                            เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                            ตำบล     อำเภอ      จังหวัด  รหัส
441  4980104107 นายวิเชียร ดีเปรี่ยม         ฟิสิกส์        7 นิคมพิมายศึกษา           นิคมสร้างตนเอง  พิมาย    นครราชสีมา 30110   080-7308382 อาจารย์ชานาญ พร้อมจันทึก
442  4980106103 นางสาวศิริวิมล จามสาโรง       พลศึกษา         7 นิคมพิมายศึกษา           นิคมสร้างตนเอง  พิมาย    นครราชสีมา 30110     -    ผศ.สมเกียรติ ปานวัชราคม
443  4980106138 นายโอภาส เต็งชัยกุล         พลศึกษา         7 นิคมพิมายศึกษา           นิคมสร้างตนเอง  พิมาย    นครราชสีมา 30110     -    ผศ.สมเกียรติ ปานวัชราคม
444  4980111115 นายทวี ปะสาริกัง      เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  7 นิคมพิมายศึกษา           นิคมสร้างตนเอง  พิมาย    นครราชสีมา 30110   080-7240564  อาจารย์รงโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
                                                                                               ุ่
445  4980101137 นางสาวหภาภรณ์ บุญปลูก    การศึกษาปฐมวัย 1        7 บ้านโนนกระเบืองหนองหัวช้างสามัคคี
                                               ้           นิคมสร้างตนเอง  พิมาย    นครราชสีมา 30110   089-8647358  อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
446  4980107138 นางสาววาสนา เกิดมงคล        ภาษาไทย         7 บ้านโนนกระเบืองหนองหัวช้างสามัคคี
                                               ้           นิคมสร้างตนเอง  พิมาย    นครราชสีมา 30110   083-7353569  อาจารย์จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
447  4980107156 นางสาวอมรรัตน์ ศิริอาจ       ภาษาไทย         7 บ้านโนนพุทรา             กระชอน     พิมาย    นครราชสีมา 30110   087-9571557  อาจารย์จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
448  4980101112 นางสาวนุสรา สนิทโกศัย    การศึกษาปฐมวัย 1        7 บ้านมะกอก               ดงใหญ่     พิมาย    นครราชสีมา 30110   083-1003593  อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
449  4980101144 นางสาววิกานดา วาจาสัตย์   การศึกษาปฐมวัย 1        7 บ้านมะกอก               ดงใหญ่     พิมาย    นครราชสีมา 30110   088-1152808  อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
450  4980108236 นางสาวสกาวเดือน เพ็ชรวงค์    ภาษาอังกฤษ         7 บ้านมะกอก               ดงใหญ่     พิมาย    นครราชสีมา 30110   082-1448165  อาจารย์กติสุดา ปานกุล
                                                                                                  ิ
451  4980106129 นายสมพร วังสงคราม          พลศึกษา         7 พิมายดารงวิทยาคม           รังกาใหญ่    พิมาย    นครราชสีมา 30110   085-3001479  ผศ.สมเกียรติ ปานวัชราคม
452  4980111119 นายพิชิตชัย ธุระพันธ์    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  7 พิมายดารงวิทยาคม           รังกาใหญ่    พิมาย    นครราชสีมา 30110   085-1055110  อาจารย์รงโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
                                                                                                ุ่
453  4980113105 นางสาวเบญจวรรณ นาหว่าน   ศิลปกรรม-นาฎศิลป์ 7 พิมายดารงวิทยาคม                  รังกาใหญ่    พิมาย    นครราชสีมา 30110 081-70989999   อาจารย์เรขา อินทรกาแหง
454  4980108335 นางสาวศิริพร มุงพึงกลาง
                 ่ ่        ภาษาอังกฤษ         7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   083-7361189  ผศ.ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
455  4980108336 นางสาวสัจจา กกกลาง        ภาษาอังกฤษ         7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   089-2335011  ผศ.ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข
456  4980106120 นายพิภพ วัดกิง
                ่           พลศึกษา         7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30210   082-1544723  ผศ.เขมชาติ วิริยาภิรมย์
457  4980106123 นายวชิราวุธ ต่วนกระโทก       พลศึกษา         7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   083-3685536  ผศ.ฤทธี เทพไทอานวย
458  4980107134 นางสาววรรณิศา ดีมา         ภาษาไทย         7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   082-3729834  อาจารย์จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
459  4980109101 นางสาวเขมิกา ทันไธสง       สังคมศึกษา        7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   085-209726  อาจารย์กรุณา เชิดจิรพงษ์
460  4980109142 นายปรัชญา กาญจนเพ็ชร       สังคมศึกษา        7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   081-2655716  อาจารย์กรุณา เชิดจิรพงษ์
461  4980109147 นายอนุวัฒน์ ลิมสกุล        สังคมศึกษา        7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   084-4178952  อาจารย์กรุณา เชิดจิรพงษ์
462  4980112111 นายปวริศร์ บุบผามาลา     ศิลปกรรม-ดนตรี        7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   087-9654982 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
463  4980111114 นายถาวร สุครีพธ์      เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   085-6104727 อาจารย์รงโรจน์ พงศ์กิจวิทูร
                                                                                              ุ่
464  4980112105 นายณัฐพล นนท์ภักดี      ศิลปกรรม-ดนตรี        7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   084-4117638 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
465  4980112110 นายปรัธยาน์ นาดี       ศิลปกรรม-ดนตรี        7 พิมายวิทยา               ในเมือง    พิมาย    นครราชสีมา 30110   085-7627123 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
466  4980108240 นางสาวสุพัตรา สุวงษ์       ภาษาอังกฤษ         7 บ้านนางโทพัฒนา            เมืองยาง    เมืองยาง   นครราชสีมา 30270   088-3552378 ดร.กัณชลิดา จงอุตส่าห์
                                                       ่ ่ ั้
                                                      ทีอยู่/ทีตงโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว       ชื่อ-สกุล    โปรแกรม    เขต         ชื่อโรงเรียน                        เบอร์โทรศัพท์ อำจำรย์นิเทศก์มหำวิทยำลัย
                                                 ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
467  4980108241 นางสาวแสงระวี สายสุด    ภาษาอังกฤษ    7 บ้านดงหลบ            ช่องแมว  ลาทะเมนชัย นครราชสีมา 30270    087-4597477 ดร.กัณชลิดา จงอุตส่าห์
468  4980105221 นางสาววรรณิภา เข็มทอง   วิทยาศาสตร์ 2  7 บ้านดงหลบ            ช่องแมว  ลาทะเมนชัย นครราชสีมา 30270                   ่
                                                                       081-0628942 ผศ.ไทยปัญญา จันปุม
469  4980105207 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองสุข   วิทยาศาสตร์ 2  7 บ้านหนองจานใต้         ช่องแมว  ลาทะเมนชัย นครราชสีมา 30270    085-1025001 อาจารย์ปิยะธิดา กุศลรัตน์
470  4980107115 นางสาวนันทจิรา ประดิษฐจา   ภาษาไทย    7 บ้านหนองจานใต้         ช่องแมว  ลาทะเมนชัย นครราชสีมา 30270    087-4592590 อาจารย์จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
471  4980108224 นางสาวมุกดา มีหิรัญ    ภาษาอังกฤษ    7 บ้านอ้อประชาสามัคคี       ไพล   ลาทะเมนชัย นครราชสีมา 30310    088-1206536 ดร.กัณชลิดา จงอุตส่าห์
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์

084-0387769
084-5197177
084-5197177
086-6509849
086-7248876
086-8775220
084-0387769
086-6083525
081-0681488
081-0681488


086-6509849
089-0486756

081-0681488
081-0681488
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์


081-2657459
081-2657459
086-6083525

081-2657459
086-8762466081-7302213
081-8767332
081-9779813
081-9779813089-7227734
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์
081-0640796
081-0640796086-9167144086-6489187
089-0486756085-1602310
081-6694623
081-8767332
081-0640796
081-8767332
089-6280084
089-6280084
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์

081-9764538
081-9764538
086-6489187
086-6489187

081-8767332
089-0486756

081-3733698085-1602310
081-3733698
089-0486756

089-6280084
089-6280084
086-8762466
087-2448417

089-7227734
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์

081-9764538
089-1982931

083-7416139
084-0387769089-1982931
086-8775220
089-7227734
086-6083525
086-6083525
084-9338732
084-9338732
081-6694623
085-7721064

081-7903785
081-0681488
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์
081-4705149
081-4705149
081-4705149
081-7187850
081-0632909
087-2448417
084-0387769
086-9886314

089-9453909
081-9764538
081-7302213
081-9764538
085-1602310
087-2448417
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์

081-3733698
081-0681488
081-0681488
081-0681488
089-6002088
086-9886314

083-7416139
081-0681488

083-7416139

086-9886314
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์
081-0640796
081-0640796086-9167144
086-9167144

086-7248876
089-8657148086-9167144

089-8657148
089-0486756
089-0486756
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์

089-1982931086-9886314
086-9886314
089-1982931
086-9886314
083-7416139
081-7302213085-0231190
081-3733698

084-5823476
081-3733698
084-0387769
085-7721064
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์

081-0632909
081-0632909
089-1485337
086-8775220

089-1485337
086-8762466
085-7721064
081-9764538
085-7721064
084-5823476
087-2448417

081-4705149
081-4705149

085-7721064
089-9453909
081-0632909
085-7721064
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์
087-2448417084-0369700
087-2448417
084-5823476

081-3733698

084-0369700
085-1602310

085-1602310
085-0231190
085-1602310
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์
085-1602310

086-8775220
086-6489187
086-6489187086-6489187
086-6489187
084-0387769086-8775220

081-7187850

086-6489187
086-6489187
089-8657148
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์


086-8762466
089-6280084
089-8657148
084-0369700084-5197177

086-6509849
086-6509849
084-0369700
085-7721064

085-7721064

086-8775220
081-9779813
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์

081-9779813

086-8762466

081-9779813
086-8762466

081-7903785
081-9779813

085-0231190
085-0231190
081-7187850
086-7248876
089-1485337
084-0387769
081-6694623081-7187850
086-8775220
081-3733698
081-3733698
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์

084-5197177
084-0369700

081-3733698
081-7302213
081-6602794
086-9886314
081-7302877

081-6602794
081-7302877
081-7302877
085-7721064
081-7302877
081-7903785
081-7903785081-7903785
089-9453909
081-7903785

089-7229295
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์

081-7903785

081-7903785
081-7903785
081-2657459
089-2012720
089-7229295
089-2012720
089-2012720
089-2012720
081-6602794
081-6602794

081-2657459

081-2657459

081-2657459
089-6002088
089-6002088
081-2657459
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์
084-9338732
081-6602794
081-9660851
081-6602794
081-2657459

081-9660851

081-9660851

081-7302213
081-9660851
081-9660851
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์


089-1904397
089-1904397

089-0486756
089-6002088
089-6002088
089-0486756
089-0486756

089-1904397

089-7229295089-1485337
084-5823476
089-6002088
เบอร์โทรศัพท์อำจำรย์
089-6002088
�ิมาย    นครราชสี มา 30110  084-4117638 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
465  4980112110 นายปรัธยาน์ นาดี        ศิลปกรรม-ดนตรี        7 พิมายวิทยา               ในเมือง     พิมาย    นครราชสี มา 30110  085-7627123 อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
466  4980108240 นางสาวสุ พตรา สุ วงษ์
              ั            ภาษาอังกฤษ         7 บ้านนางโทพัฒนา             เมืองยาง    เมืองยาง   นครราชสี มา 30270  088-3552378 ดร.กัณชลิดา จงอุตส่ าห์
                                                       ่ ่ ั
                                                      ทีอยู่/ทีต้งโรงเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว       ชื่อ-สกุล    โปรแกรม    เขต         ชื่อโรงเรี ยน                         เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์ นิเทศก์ มหำวิทยำลัย
                                                 ตำบล    อำเภอ      จังหวัด  รหัส
467  4980108241 นางสาวแสงระวี สายสุ ด   ภาษาอังกฤษ    7 บ้านดงหลบ            ช่องแมว  ลาทะเมนชัย นครราชสี มา 30270    087-4597477 ดร.กัณชลิดา จงอุตส่ าห์
468  4980105221 นางสาววรรณิ ภา เข็มทอง   วิทยาศาสตร์ 2  7 บ้านดงหลบ            ช่องแมว  ลาทะเมนชัย นครราชสี มา 30270    081-0628942 ผศ.ไทยปั ญญา จันปุ่ ม
469  4980105207 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองสุข   วิทยาศาสตร์ 2  7 บ้านหนองจานใต้          ช่องแมว  ลาทะเมนชัย นครราชสี มา 30270    085-1025001 อาจารย์ปิยะธิ ดา กุศลรัตน์
470  4980107115 นางสาวนันทจิรา ประดิษฐจา   ภาษาไทย    7 บ้านหนองจานใต้          ช่องแมว  ลาทะเมนชัย นครราชสี มา 30270    087-4592590 อาจารย์จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
471  4980108224 นางสาวมุกดา มีหิรัญ    ภาษาอังกฤษ    7 บ้านอ้อประชาสามัคคี        ไพล   ลาทะเมนชัย นครราชสี มา 30310    088-1206536 ดร.กัณชลิดา จงอุตส่ าห์
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์

084-0387769
084-5197177
084-5197177
086-6509849
086-7248876
086-8775220
084-0387769
086-6083525
081-0681488
081-0681488


086-6509849
089-0486756

081-0681488
081-0681488
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์


081-2657459
081-2657459
086-6083525

081-2657459
086-8762466081-7302213
081-8767332
081-9779813
081-9779813089-7227734
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์
081-0640796
081-0640796086-9167144086-6489187
089-0486756085-1602310
081-6694623
081-8767332
081-0640796
081-8767332
089-6280084
089-6280084
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์

081-9764538
081-9764538
086-6489187
086-6489187

081-8767332
089-0486756

081-3733698085-1602310
081-3733698
089-0486756

089-6280084
089-6280084
086-8762466
087-2448417

089-7227734
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์

081-9764538
089-1982931

083-7416139
084-0387769089-1982931
086-8775220
089-7227734
086-6083525
086-6083525
084-9338732
084-9338732
081-6694623
085-7721064

081-7903785
081-0681488
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์
081-4705149
081-4705149
081-4705149
081-7187850
081-0632909
087-2448417
084-0387769
086-9886314

089-9453909
081-9764538
081-7302213
081-9764538
085-1602310
087-2448417
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์

081-3733698
081-0681488
081-0681488
081-0681488
089-6002088
086-9886314

083-7416139
081-0681488

083-7416139

086-9886314
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์
081-0640796
081-0640796086-9167144
086-9167144

086-7248876
089-8657148086-9167144

089-8657148
089-0486756
089-0486756
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์

089-1982931086-9886314
086-9886314
089-1982931
086-9886314
083-7416139
081-7302213085-0231190
081-3733698

084-5823476
081-3733698
084-0387769
085-7721064
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์

081-0632909
081-0632909
089-1485337
086-8775220

089-1485337
086-8762466
085-7721064
081-9764538
085-7721064
084-5823476
087-2448417

081-4705149
081-4705149

085-7721064
089-9453909
081-0632909
085-7721064
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์
087-2448417084-0369700
087-2448417
084-5823476

081-3733698

084-0369700
085-1602310

085-1602310
085-0231190
085-1602310
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์
085-1602310

086-8775220
086-6489187
086-6489187086-6489187
086-6489187
084-0387769086-8775220

081-7187850

086-6489187
086-6489187
089-8657148
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์


086-8762466
089-6280084
089-8657148
084-0369700084-5197177

086-6509849
086-6509849
084-0369700
085-7721064

085-7721064

086-8775220
081-9779813
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์

081-9779813

086-8762466

081-9779813
086-8762466

081-7903785
081-9779813

085-0231190
085-0231190
081-7187850
086-7248876
089-1485337
084-0387769
081-6694623081-7187850
086-8775220
081-3733698
081-3733698
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์

084-5197177
084-0369700

081-3733698
081-7302213
081-6602794
086-9886314
081-7302877

081-6602794
081-7302877
081-7302877
085-7721064
081-7302877
081-7903785
081-7903785081-7903785
089-9453909
081-7903785

089-7229295
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์

081-7903785

081-7903785
081-7903785
081-2657459
089-2012720
089-7229295
089-2012720
089-2012720
089-2012720
081-6602794
081-6602794

081-2657459

081-2657459

081-2657459
089-6002088
089-6002088
081-2657459
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์
084-9338732
081-6602794
081-9660851
081-6602794
081-2657459

081-9660851

081-9660851

081-7302213
081-9660851
081-9660851
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์


089-1904397
089-1904397

089-0486756
089-6002088
089-6002088
089-0486756
089-0486756

089-1904397

089-7229295089-1485337
084-5823476
089-6002088
เบอร์ โทรศัพท์ อำจำรย์
089-6002088

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:521
posted:12/15/2011
language:Thai
pages:38