Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

PISMENA PRIPREMA ZA PRVI RAZRED by 7U2odi

VIEWS: 1,693 PAGES: 11

									            PISMENA PRIPREMA ZA PRVI RAZRED

ŠKOLA:            Treća osnovna škola
MJESTO:           Ilidţa
DATUM:            27.03.2008.
RAZRED:           I2
NASTAVNI PREDMET:      Matematika
NASTAVNIK:          Habota Fatima
NASTAVNA JEDINICA:      BROJ 7
TIP ĈASA:          Obrada

METODE RADA:
 a) izlaganja
 b) razgovora
 c) demonstracije
 d) objašnjavanja
 e) uĉenje kroz igru

OBLICI RADA:
 a) frontalni
 b) individualni
 c) grupni

NASTAVNA SREDSTVA:

  a)  osnovna nastavna sredstva           h) kartoniĉići s brojevima
  b)  tekst                     i) olovke u boji
  c)  aplikacije                  j) perlice, koţne trake, staklo, kamen,
  d)  audiovizuelna                  glinamol, plastelin, ĉepići, vuna
  e)  nastavni listići               k) povrće i ţitarice (kukuruz)
  f)  modeli                    l) zemljani lonac
  g)  slike                     m) kostimi Indijanaca


CILJEVI I ZADACI ĈASA:

Odgojni:
 a) razvijati savjesnost i samostalnost u radu
 b) razvijati smisao za rad prema odreĊenom planu
 c) izgraĊivati pozitivna svojstva liĉnosti: upornost, sistematiĉnost, odgovornost, taĉnost,
   urednost
 d) izgraĊivati individualni interes i motivaciju, ţelju i volju za rad
 e) interaktivnim uĉenjem upoznati kulturu indijanaca
 f) usavršavati radne navike
 g) razvijati ljubav prema matematici
Obrazovni:
 a) upoznati i usvojiti pojam broja 7
 b) nauĉiti ĉitati i pisati broj 7
 c) uporeĊivati broj s ostalim brojevima
 d) interaktivnim uĉenjem upoznati kulturu Indijanaca
 e) analiza

Funkcionalni:
  a) razvijati funkcionalno mišljenje za matematiĉke zakonitosti
  b) razvijati interes i stvaralaĉku sposobnost
  c) razvijati kreativnost uĉenika
  d) razvijati percepciju, maštu i pamćenje
  e) razvijati smisao za logiĉko povezivanje
  f) osposobljavati uĉenike za logiĉko zakljuĉivanje

Korelacija:
U okviru predmeta:
Prethodne nastavne jedinice: Brojevi od 1 do 6
S ostalim predmetima:
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjiţevnost, Moja okolina, Likovna kultura, Muziĉka kultura

ARTIKULACIJA ĈASA:

Uvodni dio:  Priprema (motivacija)
Glavni dio:  Obrada novog gradiva; Rad u grupi
Završni dio:  Provjeravanje, analiza-sinteza

UVODNI DIO

Pozdrav i obraćanje nastavnika gostima.
Dragi gosti, mi ćemo danas na krilima mašte odletjeti daleko, veoma daleko, ĉak u Ameriku.
S vama se druţe Indijanci, za koje se kaţe da su „djeca prirode“. Saznat ćemo i zašto.
Motivacija - projekcija slika i fotografija o Indijancima (fiziĉki izgled, odjeća, obiĉaji, naĉin
ţivota...) s muziĉkom podlogom.

Zanimljivosti o Indijancima:
Jeste li znali da Indijancima dugujemo neke od najvaţnijih vrsta povrća bez kojih danas ne
moţemo, krompir (kojeg smo dobili od Inka), paradajz i grah te ţitaricu kukuruz?
Kokice koje svi volimo, takoĊe potiĉu iz ovih krajeva. Indijansko pleme Irokezi nosili su ih sa
sobom prilikom odlaska u višednevni lov.
Sada ćete poslušati šta „naši“ Indijanci kaţu o sebi.
Pozvati pred tablu uĉenike. Slijedi recital:

Ja, Indijanka
Iman – Duga kosa.
Moj dragi me zove skwo.
U našem plemenu
tako je to.
Naš život
nekima je čudan,
nekima lijep,
onaj ko tu ljubav ne vidi,
mora da je slijep.

Ja, Indijanac
Amel – Brzi vjetar,
radi toga
veoma sam sretan.

Za porodicu borim se,
lovim,
okolinu čuvam,
ljude volim.

Sastanak danas je naš.
Sva plemena su tu:
Maja, Adaji, Unami,
Komanči.
Uz lulu mira
znanje ćemo pronaći.

Među plemenima
je mir,
ne dozvoljavamo
ljutnju i jed
jer takav je red.

Koristeći konopac formirati skup uĉenika.
Uĉenici konstatuju da skup ima 4 ĉlana - elementa.
Pozvati pred tablu još dva uĉenika. Dodajemo skupu još dva ĉlana.
Konstatujemo da skup sada ima 6 ĉlanova.
Koliko ĉlanova će imati skup ako mu dodamo još jednog uĉenika?
Skup će imati 7 ĉlanova (konopcom formirati skup).

ISTICANJE CILJA
Mi imamo zadatak jedan.
Nauĉiti kako se
piše i raĉuna sa 7.

GLAVNI DIO
Pokazati uĉenicima aplikaciju (broj 7).
Jedan uĉenik će zakaĉiti broj u već postojećem nizu od 6 brojeva.
Naglasiti da se broj nalazi desno (iza) broja 6.
Obzirom da Indijanci vaţnim simbolima obiljeţavaju svoju odjeću, nakit, mjesto stanovanja,
mi ćemo na ulazu u šator prikaĉiti broj 7.
Projekcija - slajd (pravilno pisanje broja 7 uz komentar smjera pisanja). Smjer pisanja
odreĊen je strelicama 1 i 2.
Ispisujemo broj rukom u zraku.
Slijedi brojanje od 1 do 7 i od 7 do 1 (koristeći gusjenicu).
Demonstracija primjera:
Uzeti u ruku ĉepiće, štapiće (3, 6, 7, 5, 4...), a uĉenici odgovaraju koliko predmeta imam u
ruci.
Podijeliti uĉenicima papire na kojima je zapoĉet broj 7. Oni ispisuju po 1 red broja. Nakon
konstatacije da su uĉenici savladali pisanje broja podijeliti zadatke za grupni rad.

Dati upute za rad grupa.
Svaka od grupa će raditi uz nadzor roditelja - poglavice i nastavnika.
Naglasiti da svi ĉlanovi grupe mogu pomoći jedni drugima (bez obzira na to koji je njihov
zadatak).
Zajedniĉki provjeriti uraĊene zadatke prije izlaganja voĊe grupe.

1. Grupa
KOMANĈI
  1. KARDAŠ IMAN - (voĊa grupe)
  2. BAJRIĆ BERINA
  3.  PRELJEVIĆ ANIDA
  4.  ŠIŠIĆ KERIM
  5.  VIĐEN TAHA
  6.  SLADIĆ NADŢA

2. Grupa
MAJA

  1.  HODŢIĆ AJLA (voĊa grupe)
  2.  TUTNJIĆ HALID
  3.  TUTNJIĆ HARIS
  4.  HANJALIĆ ELMA
  5.  BAHTIJAREVIĆ HANA
  6.  AZGANOVIĆ AMEL

3. Grupa
ADAI

  1.  KOBILJ RIAL (voĊa grupe)
  2.  DELJO HENA
  3.  ĈUBRO LEJLA
  4.  KUNDUKLIJA NADIRA
4. Grupa
UNAMI

  1.  LEKIĆ DELILA (voĊa grupe)
  2.  OVĈINA BERINA
  3.  ŠLJIVO MELISA
  4.  DEDIĆ TARIK
  5.  KARIŠIK ALDIN
  6.  PANDŢO MIRNES

Zadaci za rad u grupi:

Prva grupa:
  1. ŠIŠIĆ KERIM - ribolovac – uloviti mreţom 3 ribe
  2. VIĐEN TAHA - ribolovac – uloviti mreţom 4 ribe
  3. BAJRIĆ BERINA - u kvadratiće na nastavnom listiću upisati brojeve (zadatak br. 1)
  4. PRELJEVIĆ ANIDA - domaćica – kuha ruĉak za grupu
    Recept za dug ţivot: RIBLJI GULAŠ
    Potrebno:
    5 riba
    2 krompira
    Kuhati u zemljanom loncu.
    Upisati broj utrošenih namirnica u prostor na loncu.
  5. KARDAŠ IMAN – u kruţiće upisati jedan od znakova: >, < ili = (zadatak br. 2)
  6. SLADIĆ NADŢA – vajar – oblikovati od plastelina broj 7

Druga grupa
  1. AZGANOVIĆ AMEL – ubrati 7 gljiva na livadi
  2. HANJALIĆ ELMA – u kvadratiće
  3. BAHTIJAREVIĆ HANA – povezati sve skupove sa po 7 elemenata (zadatak br. 2)
  4. HODŢIĆ AJLA – obojiti 7 taĉkica na gljivi
  5. TUTNJIĆ HALID – slikar – oslikati broj 7 na kamenu
  6. TUTNJIĆ HARIS – slikar – oslikati gljivu na staklu

Treća grupa
  1. DELJO HENA – zemljoradnik – donijeti iz šatora vrećice s grahom i kukuruzom,
    (upisati brojeve koji nedostaju, zadatak br. 1)
  2. TAHIRI HARIS – zemljoradnik – posijati 6 zrna kukuruza (uz pomoć roditelja) na
    njivi
  3. ĈUBRO LEJLA – zemljoradnik – posijati 7 zrna graha (zadatak br. 2)
  4. KOBILJ RIAL – umjetnik, vajar – napraviti zemljanu posudu (plastelin, glinamol)

''ZEMLJORADNICI'' brojevima oznaĉavaju koliko su posijali kukuruza, graha.
Četvrta grupa:
  1. DEDIĆ TARIK – lovac - uloviti 2 zeca
  2. PANDŢO MIRNESA – lovac - uloviti 5 zeĉeva
  3. LEKIĆ DELILA - u kvadratiće na nastavnom listiću upisati brojeve (zadatak br. 1)
  4. OVĈINA BERINA - dizajner napraviti ogrlicu od koţe sa 7 kamenih kuglica, u
    kvadratić na nastavnom listiću upisati broj (zadatak br. 2)
  5. ŠLJIVO MELISA – dizajner - napraviti narukvicu od koţe sa 6 kamenih kuglica, u
    kvadratić na nastavnom listiću upisati broj (zadatak br. 2)
  6. KARIŠIK ALDIN - dizajner – napraviti privjesak za lanĉić s brojem 7

Napomena:
Uĉenici koji ranije završe svoje zadatke u grupi, rade dodatni zadatak („Slikamo broj7“).

ZAVRŠNI DIO

Izvještaj voĊa o radu grupe.
Analiza uraĊenih zadataka.

Podijeliti uĉenicima nastavne listiće (plan table).

Napomena:
Ukoliko ostane vremena do kraja ĉasa organizovati izloţbu u „galeriji slika“.

-  Po indijanskim pravilima prema gostu se treba ophoditi s puno paţnje i topline, poštovati
  ga. Naši mali Indijanci odluĉili su pokloniti Vam „Indijanski etiĉki kod“ sa 7 ţivotnih
  pravila.
  Uĉenici prilaze gostima i poklanjaju im u rolnu savijene papire, s povezom od koţe.
Indijanski etički kod                       7
1. Ophodi se prema gostima s puno obazrivosti. Posluži ih najboljom hranom, daj

  im najbolji ležaj, odnosi se prema njima s poštovanjem i čestitošću.

2. Ustani sa suncem i pomoli se.

3. Izbjegavaj ranjavanja srca drugih. Otrov tuđe boli truje i tebe.

4. Poštuj tuđa mišljenja, želje i riječi. Nikada ne prekidaj nečiji govor, ne

  prigovaraj ili grubo oponašaj mimikom izrečeno.

5. Ne uzimaj što nije tvoje, bilo od čovjeka, divljine ili nečije kulture. Nije

  zasluženo i dato. Nije tvoje!

6. Priroda nije naša, ona je dio nas!

7. Djeca su sjeme budućnosti. Sadi ljubav u njihova srca i zalivaj ih mudrošću i

  učenjima života. Dok rastu, daj im mjesto da rastu...
                 KOMANČI

1. GRUPA


KARDAŠ IMAN – (vođa grupe)


 1. ŠIŠIĆ KERIM – ribolovac - uloviti mreţom 3 ribe
 2. VIĐEN TAHA – ribolovac - uloviti mreţom 4 ribe
 3. BAJRIĆ BERINA - u kvadratiće na nastavnom listiću upisati brojeve (zadatak br. 1)
 4. PRELJEVIĆ ANIDA - domaćica – kuha ruĉak za grupu
   Recept za dug ţivot: RIBLJI GULAŠ
   Potrebno:
   5 riba
   2 krompira
   Kuhati u zemljanom loncu.
   Upisati broj utrošenih namirnica u prostor na loncu.
 5. KARDAŠ IMAN – u kruţiće upisati jedan od znakova: >, < ili = (zadatak br. 2)
 6. SLADIĆ NADŢA – vajar – oblikovati od plastelina broj 7                   MAJA

2. GRUPA


HODŢIĆ AJLA – (vođa grupe)


 1. AZGANOVIĆ AMEL - ubrati 7 gljiva na livadi
 2. HANJALIĆ ELMA - u kvadratiće
 3. BAHTIJAREVIĆ HANA - povezati sve skupove sa po 7 elemenata (zadatak br. 2)
 4. HODŢIĆ AJLA - obojiti 7 taĉkica na gljivi
 5. TUTNJIĆ HALID – slikar - oslikati broj 7 na kamenu
 6. TUTNJIĆ HARIS – slikar - oslikati gljivu na staklu
                    ADAI

3. GRUPA


KOBILJ RIAL – (vođa grupe)


  1. DELJO HENA – zemljoradnik – donijeti iz šatora vrećice s grahom i kukuruzom,
   (upisati brojeve koji nedostaju, zadatak br. 1)
  2. TAHIRI HARIS – zemljoradnik – posijati 6 zrna kukuruza (uz pomoć roditelja) na
   njivi
  3. ĈUBRO LEJLA – zemljoradnik – posijati 7 zrna graha (zadatak br. 2)
  4. KUNDUKLIJA NADIRA – obojiti 7 zrna graha (zadatak br. 1)
  5. KOBILJ RIAL – umjetnik, vajar – napraviti zemljanu posudu (plastelin, glinamol)
                   UNAMI
4. GRUPA


LEKIĆ DELILA - (vođa grupe)


  1. DEDIĆ TARIK – lovac – uloviti 2 zeca
  2. PANDŢO MIRNESA – lovac – uloviti 5 zeĉeva
  3. LEKIĆ DELILA – u kvadratiće na nastavnom listiću upisati brojeve (zadatak br. 1)
  4. OVĈINA BERINA – dizajner napraviti ogrlicu od koţe sa 7 kamenih kuglica, u
   kvadratić na nastavnom listiću upisati broj (zadatak br. 2)
  5. ŠLJIVO MELISA – dizajner – napraviti narukvicu od koţe sa 6 kamenih kuglica, u
   kvadratić na nastavnom listiću upisati broj (zadatak br. 2)
4. U kvadratić upiši broj:
5. Upiši brojeve koji nedostaju:
  1            3


                  6
7              5     1

								
To top