9 6 2008 by 7U2odi

VIEWS: 20 PAGES: 94

									      MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA

       DO GENERALNIOT SEKRETAR
    NA VLADATA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Ime na materijalot: Предлог за донесување по итна постапка
на Закон за основното образование, со Предлог на закон


 Usoglasenost so Programata na Vladata  Da Usoglasenost so ~len 68 od Delovnikot za rabota na Vladata:
 DA


  Predlog na koja sednica na Vlada da se razgleda
     materijalot: Prvata naredna sednica


 Doverlivost na materijalot: Materijalot ne e od doverliv
 karakter

        Itnost na materijalot : iten


 Prilog: 80 primeroci od Predlogot


 Data na dostavuvawe na       POTPIS:
 materijalot: 30.06.2008
     MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA
       M E M O R A N D U MПредлог за донесување по итна постапка на Закон за
  основното образование, со Предлог на закон


            POTPIS:
                  Skopje, јули
2008 godina
1.Osvrt po materijalot:

   Dejnosta na osnovnoto obrazovanie e regulirana so
Zakonot  za  osnovnoto   obrazovanie     (“Slu`ben      vesnik   na
Republika Makedonija” br. br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04 ,55/05, 81/05,
113/05, 35/06, 70/06 i 51/07). Pokraj brojnite izmeni i
dopolnuvawa   vo   Zakonot   za    osnovnoto   obrazovanie,      se
poka`aa odredeni nedore~enosti         vo negovoto sproveduvawe
koi onevozmo`uvaa efikasno funkcionirawe na sistemot za
osnovnoto obrazovanie.

   Za razvojot na osnovnoto obrazovanie, kako {to e
predvideno   so    Nacionalna      programa    za    razvoj    na
obrazovanieto   vo   Republika    Makedonija     2005-2010     i  so
Koncepcijata   za   devetgodi{no      osnovno     vospitanie    i
obrazovanie, ima potreba od donesuvawe na novi re{enija
vo pribli`uvaweto na osnovnoto obrazovanie i vospitanie
vo  Republika    Makedonija   so    sistemite     na  osnovnoto
obrazovanie na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija.

   Celite   na  osnovnoto    obrazovanie     i  vospitanie    se
usoglasuvaat   so   novite barawa na sovremenoto osnovno
obrazovanie:   vospitanieto    i    obrazovanieto     vo  sklad   so
op{tite kulturni i civilizaciski vrednosti, baraweto za
osposobuvawe   na  u~enicite    za  `ivot   i  rabota   soglasno
demokratskite     vrednosti,     sovremenite       informacisko-
komunikaciski     tehnologii    i   nau~nite     soznanija     i
dostignuvawa.

   Vo ovoj Predlog na zakon se vgraduvaat i odredbi od
zakonodavstvoto na Evropskata Unija so koi se regulira
obrazovanieto na u~enicite, deca na dr`avjani na dr`avite
~lenki na Evropskata Unija koi prestojuvaat vo Republika
Makedonija.
     Od ova proizleze zaklu~okot        deka e potrebno      da se
donese nov Zakon za osnovnoto obrazovanie.

      Poradi toa Ministerstvoto za obrazovanie i nauka
izgotvi i na Vladata na Republika Makedonija i dostavi
Predlog za donesuvawe na Zakon za osnovnoto obrazovanie.

 2.Razgledani mo`ni re{enija ( za-protiv argumenti):

     Pri izgotvuvawe na Predlogot za donesuvawe na Zakon
za  osnovnoto    obrazovanie    se  trgna  od    re{enieto  deka
postojniot zakon (so petnaeset izmeni i dopolnuvawa na
osnovniot tekst) ne e dokraj primenliv vo realizacijata
na negovite odredbi, a isto taka so del od svoite odredbi
ne  e  usoglasen    so   op{tite    kulturni   i  civilizaciski
vrednosti, baraweto za osposobuvawe na u~enicite za `ivot
i  rabota  soglasno    demokratskite    vrednosti,     sovremenite
informacisko-komunikaciski           tehnologii     i   nau~nite
soznanija i dostignuvawa.

3. Rezultati      od izvr{enite konsultacii so           resornite
ministerstva,     drugite organi na dr`avnata           uprava i
organizacii:

     Vo ramkite na Ministerstvoto za obrazovanie i nauka
formirana e rabotna grupa koja go izgotvi noviot tekst na
Zakonot za osnovnoto obrazovanie.
     Noviot    tekst   na    zakonot  be{e     publikuvan  na
oficijalnata    internet     stranica   na  Ministerstvoto    za
obrazovanie    i  nauka    so   mo`nost    za   dostavuvawe   na
komentari, zabele{ki i mislewa od roditeli, nastavnici,
stru~ni    asocijacii    i   zdru`enija,    NVO,   edinicite   na
lokalnata    samouprava      i  drugi.    Komentari    dostavija
nastavnici,    stru~ni    asocijacii,    zdru`enija,     roditeli,
NVO, UNICEF, USAID i drugi.
     Del od dostavenite mislewa se vgradeni vo tekstot
na zakonot.

4. Re{enie koe se prepora~uva (so obrazlo`enie):
   Vo Ustavot na Republika Makedonija postoi osnova za
razvivawe   na  nastaven     plan    so  nastavni    programi  za
devetgodi{no osnovno obrazovanie. Trgnuvaj}i od analizite
na  osnovnoto    obrazovanie       vo  Republika     Makedonija   i
sporedbite so osnovnoto obrazovanie vo drugite dr`avi na
EU  se  nalo`i     potreba    vo   osnovnite     u~ili{ta   da  se
zapi{uvaat   site    deca    koi   do  krajot    na  kalendarskata
godina }e napolnat {est godini. Ovaa zakonska odredba vo
praktikata ve}e se primenuva dosledno od u~ebnata 2007/08
godina  so  {to    se  vodi   pove}e     gri`a  vo  u~ili{tata   i
lokalnata   zaednica     za   organiziraweto      na   sistemot  na
osnovnoto obrazovanie.
   So odredbite vo Zakonot za osnovno obrazovanie za
prvpat  se  opredeluva       celta  na    osnovno    obrazovanie,  a
preku   oddelnite      ~lenovi    na   Zakonot    se   promoviraat
principite      na     demokrati~nost,         nediskriminacija,
po~ituvawe   na    individualnite      razliki    me|u    u~enicite,
multikulturnosta, me|unarodna sporedlivost na znaewata.
   Vo sistemot na osnovnoto obrazovanie so noviot zakon
se   unapreduva       organizacijata       i   kvalitetot     na
obrazovanieto na u~enicite so posebni obrazovni potrebi,
kako i na decata na gra|anite na Republika Makedonija koi
prestojuvaat     vo   stranstvo     i   na   decata    so   stransko
dr`avjanstvo    ili    bez  dr`avjanstvo     koi  prestojuvaat    vo
Republika Makedonija.
   So predlog Zakonot za osnovno obrazovanie se nudat
sistemski re{enija koi vodat smetka za najdobriot interes
na deteto.
   Pokonkretno, so zakonot se ureduva deka osnovnoto
obrazovanie trae devet godini i toa za u~enici na vozrast
od 6 do 15 godini i se organizira vo tri periodi spored
razvojnite karakteristiki na u~enicite, od I do III, od IV
do VI i od VII do IX oddelenie.
    So predlogot na Zakonot za osnovnoto obrazovanie se
sozdava  pravna    osnova    za    poracionalno        organizirawe      na
{koluvaweto na decata.          Trgnuvaj}i       od    sostojbite       vo
osnovnoto obrazovanie i realnite prostorni, kadrovski i
ekonomski    uslovi    vo  Republika       Makedonija        predlo`eniot
zakon   }e  pridonese      da    se   podobruva        kvalitetot     na
osnovnoto obrazovanie i da se zgolemi gri`ata za razvojot
na  u~enicite     od  samiot    po~etok,     kako     i  vo    tekot  na
nivnoto celokupno {koluvawe vo osnovnoto u~ili{te.
    Taka  za    u~enicite     vo  prviot     period     na    osnovnoto
u~ili{te se organizira prifa}awe i za{tita na u~enicite
pred   ~asovite    za  redovnata       nastava      i    se   organizira
prodol`en prestoj za u~enicite po redovnata nastava od I
do  V  oddelenie      spored    potrebite     na    decata     i  nivnite
roditeli.
    So zakonot se sozdava pravna osnova vo u~ili{teto da
se   ostvaruva    mnogu    pogolema       gri`a    za    razvivawe     na
u~enicite koi postignuvaat povisoki znaewa i koi imaat
pogolemi    sposobnosti     za   oddelni     predmeti.        Za   ova  cel
spored novite nastavni programi od I do III oddelenie, a
osobeno  od  IV   do  VI   oddelenie      }e   se    ovozmo`i     da  se
razvivaat    razli~ni      oblici      na  nastava,       po    nivoa  na
slo`enost.    Ovaa     gri`a    }e    prodol`i    i    vo    VII   do  IX
oddelenie,    koga     za   u~enicite       koi      imaat      povisoki
sposobnosti     i  znaewa    po    oddelni     predmeti       se   sozdava
pravna osnova da se rasporeduvaat vo nastavni grupi so
u~enici od isto oddelenie, (a od razli~ni paralelki), za
usvojuvawe poslo`eni sodr`ini, i toa najmnogu vo obem od
edna ~etvrtina od ~asovite {to se nameneti za soodvetniot
predmet. Sepak, ~asovite za ostanatiot del od nastavata
u~enicite }e gi sledat vo mati~nite paralelki vo svoeto
oddelenie.
    Se nalaga da se donesat standardi za ocenuvawe i
kriteriumi za broj~ani ocenki i se vospostavuva sistem na
ocenuvawe i napreduvawe na u~enicite, a ednovremeno i
sistem   za    interno   i  eksterno    proveruvawe      kolku   se
postignati    o~ekuvanite      rezultati,     za    da  se  sogledaat
navreme pozitivnite efekti, kako i slabostite vo na~inot
i  metodite     na  planiraweto,     izveduvaweto      na  nastavata,
kako i vo ocenuvaweto na u~enicite.
   Vo  zakonot     za  prvpat     se  regulirani       pravata  i
odgovornostite na u~enicite, roditelite i nastavnicite vo
osnovnoto u~ili{te.
   Vo  posebna     glava   na    zakonot   se  nudat    sovremeni
sistemski     re{enija      za    nastavnicite      i   stru~nite
sorabotnici, i toa ne samo za normativite za vrabotuvawe,
tuku i za profesionalnoto usovr{uvawe, osoposobuvawe i
nivnoto napreduvawe vo karierata.
   Za prvpat vo na{iot obrazoven sistem se reguliraat i
rabotnite zada~i na nastavnicite, stru~nite sorabotnici i
vospituva~ite.
         Osobeno vnimanie se posvetuva na organite za
upravuvawe    i    rakovodewe    na  u~ili{teto     i  na  stru~nite
organi na osnovnoto u~ili{te.
        So predlogot na zakonot se zajaknuva ulogata
na roditelite i loklnata zaednica so cel podobruvawe na
me|usebnata      sorabotkata      i   kvalitetot      na   vospitno-
obrazovnata rabota.


5. Fiskalni implikacii na materijalite {to se predlagaat:

     Samiot    Predlog     za  izmenuvawe     i  dopolnuvawe     na
Zakonot     za     osnovnoto    obrazovanie       }e    predizvika
dopolnitelni fiskalni implikacii.

   Za celosna implementacija na Zakonot za osnovnoto
obrazovanie, i realizacija na novite nastavni planovi i
programi potrebno e da se obezbedat dopolnitelni sredstva
od Buxetot na Republika Makedonija vo iznos od 64.798.000
denari   za  novi    380  vrabotuvawa     (za   4  meseci   za  2008
godina), od koi 100 se nastavnici koi }e gi realiziraat
aktivnostite za prodol`en prestoj vo prviot period na
devetgodi{noto osnovno obrazovanie soglasno so godi{nata
programa za rabota na u~ili{teto i 250 se nastavnici za
realizacija na nastavnite planovi i programi za angliski
jazik vo prviot period i 30 stru~ni lica za izrabotka na
standardizirani testovi. Vo vkupnata suma se predvideni
sredstva  za  kupuvawe   na  softver  i  harder   i  obuka  na
testatori i ocenuva~i.

   Za vtorata godina (2009 godina) potrebno e da se
obezbedat dopolnitelni sredstva od Buxetot na Republika
Makedonija vo iznos od 209.473.000 za 380 vrabotuvawa od
minata   godina,    za    profesionalno     usovr{uvawe    na
nastavnicite i stru~nite sorabotnici, za izgotvuvawe na
standardizirani testovi, prevod na testovite, pe~atewe,
nadomest za testatorite i ocenuva~ite.

   Za tretata godina (2010 godina) potrebno e da se
obezbedat dopolnitelni sredstva od Buxetot na Republika
Makedonija vo iznos od 252.981.000 denari za istite 380
vrabotuvawa,   za  stru~no   usovr{uvawe  na  nastavnicite   i
stru~nite  sorabotnici,      za  zgolemuvawe   na  platite   na
nastavnicite i stru~nite sorabotnici po osnov steknato
zvawe, za izgotvuvawe na standardizirani testovi, prevod
na  testovite,    pe~atewe,     nadomest  za  testatorite    i
ocenuva~ite i za odr`uvawe na opremata.

6. O~ekuvani vlijanija:

   Predlogot na Zakonot za osnovnoto obrazovanie ima za
cel da se podobri kvalitetot na osnovnoto obrazovanie so
pribli`uvawe na standardite na osnovnoto obrazovanie i
vospitanie    vo  Republika   Makedonija   so  standardite   na
dr`avite ~lenki na Evropskata Unija.

7.  Usoglasenost  so     evropskoto  zakonodavstvo  (koi
direktivi  na  EU      se  transponiraat  vo  na{eto
zakonodavstvo):

   Direktivata na Sovetot 77/486/EEC od 25. juli 1977,
za obrazovanieto na decata na migrantite.
8.Ocenka  na     Sekretarijatot      za   zakonodavstvo       po
materijalot:

9. Klu~ni elementi za informirawe na javnosta:

   Dejnosta na osnovnoto obrazovanie e regulirana so
Zakonot  za  osnovnoto   obrazovanie       (“Slu`ben     vesnik   na
Republika Makedonija” br. br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04 ,55/05, 81/05,
113/05, 35/06, 70/06 i 51/07). Pokraj brojnite izmeni i
dopolnuvawa   vo   Zakonot   za    osnovnoto   obrazovanie,      se
poka`aa odredeni nedore~enosti         vo negovoto sproveduvawe
koi onevozmo`uvaa efikasno funkcionirawe na sistemot za
osnovnoto obrazovanie.

   Za razvojot na osnovnoto obrazovanie, kako {to e
predvideno   so    Nacionalna      programa    za    razvoj    na
obrazovanieto   vo   Republika    Makedonija     2005-2010     i  so
Koncepcijata   za   devetgodi{no      osnovno     vospitanie    i
obrazovanie, ima potreba od donesuvawe na novi re{enija
vo pribli`uvaweto na osnovnoto obrazovanie i vospitanie
vo  Republika    Makedonija   so    sistemite     na  osnovnoto
obrazovanie na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija.

   Celite   na  osnovnoto    obrazovanie     i  vospitanie    se
usoglasuvaat so     novite barawa na sovremenoto osnovno
obrazovanie:   vospitanieto    i    obrazovanieto     vo  sklad   so
op{tite kulturni i civilizaciski vrednosti, baraweto za
osposobuvawe   na  u~enicite    za  `ivot   i  rabota   soglasno
demokratskite     vrednosti,     sovremenite       informacisko-
komunikaciski     tehnologii    i   nau~nite     soznanija     i
dostignuvawa.

   Vo ovoj Predlog na zakon se vgraduvaat i odredbi od
zakonodavstvoto na Evropskata Unija so koi se regulira
obrazovanieto na u~enicite, deca na dr`avjani na dr`avite
~lenki na Evropskata Unija koi prestojuvaat vo Republika
Makedonija.
       РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
   МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
          Предлог
 за донесување по итна постапка на Закон за
 основното образование, со Предлог на закон
           Скопје, јуни 2008 година
I. УСТАВЕН ОСНОВ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
   Ustaven osnov za donesuvawe na Zakonot za osnovnoto
obrazovanie se odredbite od ~len 68 stav 1 alineja 2 od
Ustavot na Republika Makedonija.

II. ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПО ИТНА ПОСТАПКА НА ЗАКОНОТ ЗА
 ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


   Dejnosta na osnovnoto obrazovanie e regulirana so
Zakonot  za  osnovnoto  obrazovanie      (“Slu`ben      vesnik  na
Republika Makedonija” br. br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04 ,55/05, 81/05,
113/05, 35/06, 70/06 i 51/07). Pokraj brojnite izmeni i
dopolnuvawa   vo  Zakonot   za    osnovnoto   obrazovanie,    se
poka`aa odredeni nedore~enosti        vo negovoto sproveduvawe
koi onevozmo`uvaa efikasno funkcionirawe na sistemot za
osnovnoto obrazovanie.

   Celite  na  osnovnoto    obrazovanie     i  vospitanie   se
usoglasuvaat so    novite barawa na sovremenoto osnovno
obrazovanie:  vospitanieto    i    obrazovanieto     vo  sklad  so
op{tite kulturni i civilizaciski vrednosti, baraweto za
osposobuvawe  na  u~enicite    za  `ivot   i  rabota   soglasno
demokratskite    vrednosti,     sovremenite       informacisko-
komunikaciski    tehnologii    i   nau~nite     soznanija   i
dostignuvawa.

   Za razvojot na osnovnoto obrazovanie, kako {to e
predvideno   so   Nacionalna      programa    za   razvoj    na
obrazovanieto  vo  Republika    Makedonija     2005-2010    i  so
Koncepcijata     za   devetgodi{no        osnovno   vospitanie      i
obrazovanie, ima potreba od donesuvawe na novi re{enija
vo pribli`uvaweto na osnovnoto obrazovanie i vospitanie
vo  Republika      Makedonija     so    sistemite  na     osnovnoto
obrazovanie na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija.

     Vo ovoj Predlog na zakon se vgraduvaat odredbi od
zakonodavstvoto na Evropskata Unija so koi se regulira
obrazovanieto na      deca dr`avjani na dr`avite ~lenki na
Evropskata Unija ~ii roditeli se so prestoj vo Republika
Makedonija     kade  vr{at  ili    vr{ele    samostojna      dejnost,
odnosno    koi   se   vraboteni       ili   bile   vraboteni      na
teritorijata     na  Republika     Makedonija,     imaat    pravo  na
steknuvawe   na  znaewe    od  maj~iniot     jazik    i  kultura  na
dr`avata    od     kade   poteknuvaat.       Ministerstvoto       za
obrazovanie i nauka e dol`no, vo sorabotka so osnova~ot
na u~ili{teto i dr`avata od kade poteknuva u~enikot, a vo
soglasnost so mo`nostite, da dade podr{ka za nastavata na
maj~in  jazik   i  kultura    na  dr`avata    od  koja    poteknuva
u~enikot.

     So ovaa odredba Republika Makedonija gi usoglasuva
zakonskite propisi od oblasta na osnovnoto obrazovanie so
Direktivata na Sovetot         77/486/EEC od 25. juli 1977, za
obrazovanieto na decata na migrantite.

     Isto taka, so ovoj zakon se propi{uva deka decata
na dr`avjanite na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija
imaat  pravo na osnovno        obrazovanie kao i          makedonskite
dr`avjani   i   se   zapi{uvaat      vo  osnovnite      u~ili{ta  vo
Republika     Makedonija      pod    istin   uslovi      kako   i
makedonskite dr`avjani.

     So  toa,      Republika      Makedonija    gi    usoglasuva
zakonskite propisi od oblasta na osnovnoto obrazovanie so
na~eloto   na  nediskriminacija        propi{ani    so    ~len  12  od
Dogovorot za osnovawe na Evropskata Ekonomska Zaednica,
Del prv, Na~ela, ~len 12.

   Vo Ustavot na Republika Makedonija postoi osnova za
razvivawe   na  nastaven     plan    so  nastavni    programi  za
devetgodi{no osnovno obrazovanie. Trgnuvaj}i od analizite
na  osnovnoto    obrazovanie       vo  Republika     Makedonija   i
sporedbite so osnovnoto obrazovanie vo drugite dr`avi na
EU  se  nalo`i     potreba    vo   osnovnite     u~ili{ta   da  se
zapi{uvaat   site    deca    koi   do  krajot    na  kalendarskata
godina }e napolnat {est godini. Ovaa zakonska odredba vo
praktikata ve}e se primenuva dosledno od u~ebnata 2007/08
godina  so  {to    se  vodi   pove}e     gri`a  vo  u~ili{tata   i
lokalnata   zaednica     za   organiziraweto      na   sistemot  na
osnovnoto obrazovanie.
   So odredbite vo Zakonot za osnovno obrazovanie za
prvpat  se  opredeluva       celta  na    osnovno    obrazovanie,  a
preku   oddelnite      ~lenovi    na   Zakonot    se   promoviraat
principite      na     demokrati~nost,         nediskriminacija,
po~ituvawe   na    individualnite      razliki    me|u    u~enicite,
multikulturnosta, me|unarodna sporedlivost na znaewata.
   Vo sistemot na osnovnoto obrazovanie so noviot zakon
se   unapreduva       organizacijata       i   kvalitetot     na
obrazovanieto na u~enicite so posebni obrazovni potrebi,
kako i na decata na gra|anite na Republika Makedonija koi
prestojuvaat     vo   stranstvo     i   na   decata    so   stransko
dr`avjanstvo    ili    bez  dr`avjanstvo     koi  prestojuvaat    vo
Republika Makedonija.
   So predlog Zakonot za osnovno obrazovanie se nudat
sistemski re{enija koi vodat smetka za najdobriot interes
na deteto.
   Pokonkretno, so zakonot se ureduva deka osnovnoto
obrazovanie trae devet godini i toa za u~enici na vozrast
od 6 do 15 godini i se organizira vo tri periodi spored
razvojnite karakteristiki na u~enicite, od I do III, od IV
do VI i od VII do IX oddelenie.
    So predlogot na Zakonot za osnovnoto obrazovanie se
sozdava  pravna    osnova    za    poracionalno        organizirawe      na
{koluvaweto na decata.          Trgnuvaj}i       od    sostojbite       vo
osnovnoto obrazovanie i realnite prostorni, kadrovski i
ekonomski    uslovi    vo  Republika       Makedonija        predlo`eniot
zakon   }e  pridonese      da    se   podobruva        kvalitetot     na
osnovnoto obrazovanie i da se zgolemi gri`ata za razvojot
na  u~enicite     od  samiot    po~etok,     kako     i  vo    tekot  na
nivnoto celokupno {koluvawe vo osnovnoto u~ili{te.
    Taka  za    u~enicite     vo  prviot     period     na    osnovnoto
u~ili{te se organizira prifa}awe i za{tita na u~enicite
pred   ~asovite    za  redovnata       nastava      i    se   organizira
prodol`en prestoj za u~enicite po redovnata nastava od I
do  V  oddelenie      spored    potrebite     na    decata     i  nivnite
roditeli.
    So zakonot se sozdava pravna osnova vo u~ili{teto da
se   ostvaruva    mnogu    pogolema       gri`a    za    razvivawe     na
u~enicite koi postignuvaat povisoki znaewa i koi imaat
pogolemi    sposobnosti     za   oddelni     predmeti.        Za   ova  cel
spored novite nastavni programi od I do III oddelenie, a
osobeno  od  IV   do  VI   oddelenie      }e   se    ovozmo`i     da  se
razvivaat    razli~ni      oblici      na  nastava,       po    nivoa  na
slo`enost.    Ovaa     gri`a    }e    prodol`i    i    vo    VII   do  IX
oddelenie,    koga     za   u~enicite       koi      imaat      povisoki
sposobnosti     i  znaewa    po    oddelni     predmeti       se   sozdava
pravna osnova da se rasporeduvaat vo nastavni grupi so
u~enici od isto oddelenie, (a od razli~ni paralelki), za
usvojuvawe poslo`eni sodr`ini, i toa najmnogu vo obem od
edna ~etvrtina od ~asovite {to se nameneti za soodvetniot
predmet. Sepak, ~asovite za ostanatiot del od nastavata
u~enicite }e gi sledat vo mati~nite paralelki vo svoeto
oddelenie.
    Se nalaga da se donesat standardi za ocenuvawe i
kriteriumi za broj~ani ocenki i se vospostavuva sistem na
ocenuvawe i napreduvawe na u~enicite, a ednovremeno i
sistem   za  interno   i  eksterno     proveruvawe     kolku    se
postignati   o~ekuvanite    rezultati,     za  da  se     sogledaat
navreme pozitivnite efekti, kako i slabostite vo na~inot
i  metodite   na  planiraweto,     izveduvaweto    na   nastavata,
kako i vo ocenuvaweto na u~enicite.
   Vo  zakonot   za  prvpat     se  regulirani      pravata   i
odgovornostite na u~enicite, roditelite i nastavnicite vo
osnovnoto u~ili{te.
   Vo  posebna   glava   na    zakonot  se   nudat      sovremeni
sistemski    re{enija     za    nastavnicite     i      stru~nite
sorabotnici, i toa ne samo za normativite za vrabotuvawe,
tuku i za profesionalnoto usovr{uvawe, osoposobuvawe i
nivnoto napreduvawe vo karierata.
   Za prvpat vo na{iot obrazoven sistem se reguliraat i
rabotnite zada~i na nastavnicite, stru~nite sorabotnici i
vospituva~ite.
        Osobeno vnimanie se posvetuva na organite za
upravuvawe   i   rakovodewe    na  u~ili{teto   i  na     stru~nite
organi na osnovnoto u~ili{te.
        So predlogot na zakonot se zajaknuva ulogata
na roditelite i loklnata zaednica so cel podobruvawe na
me|usebnata     sorabotkata     i   kvalitetot     na     vospitno-
obrazovnata rabota.
     Od ova proizleze zaklu~okot        deka e potrebno        da se
donese nov Zakon za osnovnoto obrazovanie.

III. ОСНОВНИ НАЧЕЛА
   Zakonot ~ie donesuvawe se predlaga se zasnova vrz
slednite na~ela:
   -  osnovnoto   vospitanie     i  obrazovanie      e  del  od
edinstveniot     vospitno-obrazoven      sistem    vo     Republika
Makedonija;
   -  dejnosta   na  osnovnoto      obrazovanie    e    od  javen
interes;
   - sekoe dete ima pravo na osnovno obrazovanie;
   - osnovnoto obrazovanie e zadol`itelno;
    - se zabranuva diskriminacija po osnov na pol, rasa,
boja na ko`ata, nacionalnа, socijalnа, politi~kа, verska,
imotna i op{testvena pripadnost vo ostvaruvawe na pravata
od osnovnoto vospitanie i obrazovanie
    -  vodewe gri`a za u~enicite so posebni obrazovni
potrebi;

IV. СОДРЖИНА НА ЗАКОНОТ


    Sodr`inata na Zakonot e dadena vo vid na Predlog na
zakon.

V. DONESUVAWE NA ZAKON PO ИТNA POSTAPKA

    Сoglasno   ~len   175  od    Delovnikot    na  Sobranieto  na
Republika Makedonija, постои неодложна потреба од донесување на
овој  zakon  по  итна  постапка,  со  цел  да  се  овозможи  навремено
извршување на сите подготовки за да можат основните училишта да
започнат да го применуваат овој закон од наредната учебна година.
             PREDLOG NA ZAKON
            za osnovnoto obrazovanie

I.  OSNOVNI ODREDBI

                ^len 1

So ovoj zakon se ureduva zadol`itelnoto osnovno obrazovanie {to se
ostvaruva vo osnovnite u~ili{ta (vo natamo{niot tekst: osnovno
u~ili{te), kako i dejnosta na osnovnoto obrazovanie kako del od
edinstveniot воспитно-obrazoven sistem.

                ^len 2

(1) Sekoe dete ima pravo na osnovno obrazovanie.
(2) Се забранува diskriminaciја по основ na pol, rasa, boja na ko`ata,
nacionalnа,  socijalnа, politi~kа,  verskа, imotna i op{testvena
pripadnost vo ostvaruvawe na pravata od osnovnoto vospitanie i
obrazovanie, utvrdeni so ovoj zakon.
                ^len 3

Celite na osnovnoto vospitanie i obrazovanie se:

- steknuvawe op{ti i primenlivi znaewa {to       se   potrebni  vo
sekojdnevniot `ivot ili za natamo{no obrazovanie;

- harmoni~en, intelektualen, emocionalen   i  socijalen  razvoj  na
u~enicite soodvetno so nivnite sposobnosti;

- razvivawe na pismenosta i sposobnostite na u~enicite za razbirawe,
informirawe i izrazuvawe na makedonski jazik i negovoto kirilsko
pismo;

- razvivawe na pismenosta i sposobnostite na u~enicite za razbirawe,
informirawe i izrazuvawe,  pokraj  na makedonski jazik i negovoto
kirilsko pismo, i na jazik i pismo na pripadnicite na zaednicite koi
zboruvaat jazik razli~en od makedonskiot jazik;

- razvivawe samodoverba i svest kaj u~enikot       za  sopstvenata
individualnost i odgovornost za svoite postapki;

- vospituvawe za me|usebna tolerancija, sorabotka,     po~ituvawe  na
razli~nosta, osnovnite ~ovekovi slobodi i prava;

- razvivawe svest kaj u~enicite za pripadnost na Republika Makedonija
i neguvawe na sopstveniot nacionalen i kulturen identitet;

- vospituvawe za op{ti kulturni i    civilizaciski   vrednosti  koi
proizleguvaat od svetskite tradicii;

- usvojuvawe op{ti i primenlivi znaewa koi ovozmo`uvaat samostojno
kreativno deluvawe vo op{testvenata i prirodnata okolina i razvivawe
sposobnosti za rasuduvawe i za izrazuvawe vo umetnosta i kulturnite
tradicii;
- razvivawe na sposobnosti   za  istra`uvawe,  eksperimentirawe  i
re{avawe na problemi;

- vklu~uvawe i vodewe gri`a za razvojot na u~enicite so posebni
obrazovni potrebi;

- razvivawe na nadarenosta na u~enicite vo razli~ni oblasti,  i

- unapreduvawe na zdraviot na~in na `iveewe i     vospituvawe   za
prezemawe odgovornost za sopstvenoto zdravje i    za za{tita   na
`ivotnata sredina.

                ^len 4

Osnovnoto obrazovanie e zadol`itelno, trae devet godini i se
organizira vo tri vospitno-obrazovni periodi i toa od prvo do treto
oddelenie, od ~etvrto do {esto oddelenie i od sedmo do devetto
oddelenie.


                ^len 5

Roditelot, odnosno staratelot na u~enikot (vo natamo{niot tekst:
roditelot) e dol`en da mu ovozmo`i na svoeto dete da ja ispolni
obvrskata za zadol`itelno osnovno obrazovanie i vospitanie.

                ^len 6

Za u~enicite so posebni obrazovni potrebi se obezbeduvaat soodvetni
uslovi za steknuvawe na osnovno vospitanie i obrazovanie vo redovnite
i posebnite osnovni u~ili{ta i imaat pravo i na individualna pomo{
za steknuvawe na osnovnoto obrazovanie i vospitanie.

                ^len 7

(1) Za decata na gra|anite na Republika Makedonija koi prestojuvaat
vo stranstvo se organizira nastava za u~ewe na makedonskiot jazik i
kultura, a za pripadnicite na zaednicite koi zboruvaat jazik razli~en
od makedonskiot jazik i na maj~iniot jazik, vo soglasnost so
me|unarodni dogovori ratifikuvani soglasno Ustavot na Republika
Makedonija.
(2) Na decata na gra|anite na Republika Makedonija koi prestojuvale
vo stranstvo i se vratile vo Republika Makedonija kade go
zapo~nuvaat, odnosno prodol`uvaat osnovnoto obrazovanie, osnovnite
u~ili{ta se dol`ni da im pomognat vo izu~uvaweto na maj~iniot jazik.
(3) Zaradi uspe{no vklu~uvawe vo vospitno-obrazovniot proces na
u~enicite od stav (2) na ovoj ~len, osnovnoto u~ili{te kade e zapi{an
u~enikot organizira individualna i grupna dopolnitelna nastava   za
sovladuvawe na maj~iniot jazik i za nadomestuvawe na znaeweto od
odredeni nastavni predmeti.
(4) Nastavata za u~enicite od stav (1)   na ovoj ~len se izveduva
spored nastaven plan i programa {to ja izgotvuva Biroto za razvoj na
obrazovanieto (vo natamo{niot tekst: Biroto), a ja utvrduva
ministerot nadle`en za obrazovanie (vo natamo{niot tekst: ministerot.
(5) Nastavata za u~enicite od stav (2) na ovoj ~len trae najmnogu
edna godina i se izveduva spored programa {to ja izgotvuva Biroto, a
ja utvrduva ministerot.
(6) Na~inot i postapkata za izbor na nastavnicite koi gi ostvaruvaat
nastavniot plan i programa od stav (4) na ovoj zakon gi utvrduva
ministerot.
                  ^len 8

(1) Deca so stransko dr`avjanstvo ili deca bez dr`avjanstvo, koi
prestojuvaat vo Republika Makedonija imaat pravo na osnovno
obrazovanie pod ednakvi uslovi kako decata dr`avjani na Republika
Makedonija.
(2) Za decata od stav (1) na ovoj ~len se organizira nastava po
maj~in jazik, vo soglasnost so me|unarodnite dogovori ratifikuvani
soglasno Ustavot na Republika Makedonija.
(3) Deca dr`avjani na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija imaat pravo
na osnovno obrazovanie pod ednakvi uslovi kako i decata dr`avjani na
Republika Makedonija.
(4) Deca dr`avjani na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija ~ii
roditeli se so prestoj vo Republika Makedonija kade vr{at ili vr{ele
samostojna dejnost, odnosno koi se vraboteni ili bile vraboteni na
teritorijata na Republika Makedonija, imaat pravo na steknuvawe na
znaewe od maj~iniot jazik i kultura na dr`avata od kade poteknuvaat.
(5) Ministerstvoto e dol`no, vo sorabotka so osnova~ot na u~ili{teto
i dr`avata od kade poteknuva u~enikot od stav (3) na ovoj ~len, a vo
soglasnost so mo`nostite, da dade podr{ka za steknuvawe na znaewe od
maj~in jazik i kultura na dr`avata od koja poteknuva u~enikot.

                  ^len 9

(1) Vospitno-obrazovnata rabota vo osnovnoto u~ili{te se ostvaruva na
makedonski jazik i negovoto kirilsko pismo.
(2) Za u~enicite na pripadnicite na zaednicite koi sledat nastava na
jazik razli~en od makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo,
vospitno-obrazovnata rabota se izveduva na jazikot i pismoto na
soodvetnata zaednica, na na~in utvrden so ovoj zakon.
(3) U~enicite od stav (2) na ovoj ~len zadol`itelno go izu~uvaat i
makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo.

                  ^len 10

(1) Osnovnoto  obrazovanie  se  organizira  i  ostvaruva  vo  osnovno
u~ili{te.

(2) Osnovno obrazovanie se organizira i ostvaruva i vo zdravstveni
ustanovi, socijalni ustanovi, kazneno-popravni i vospitno-popravni
ustanovi, soglasno so ovoj zakon.

(3) Osnovnoto obrazovanie za u~enicite so posebni obrazovni potrebi
se organizira i ostvaruva vo posebni osnovni u~ili{ta i vo posebni
paralelki pri redovnite osnovni u~ili{ta.

                  ^len 11

Vo osnovnoto u~ili{te se zabranuva politi~ko i versko organizirawe i
dejstvuvawe, kako i istaknuvawe na partiski i verski obele`ja.

                  ^len 12

(1) Dejnosta na osnovnoto u~ili{te e od javen interes.

(2) Osnovnoto u~ili{te ima svojstvo na pravno lice i se zapi{uva vo
Centralniot registar na Republika Makedonija.

                  ^len 13
Osnovnoto u~ili{te ima pe~at. Vo sredinata na pe~atot e grbot na
Republika Makedonija, a od stranata imeto na Republika Makedonija i
imeto (naziv) i sedi{to na u~ili{teto.

                ^len 14

(1) Imeto na osnovnoto u~ili{te e ispi{ano na makedonski jazik i
negovoto kirilsko pismo.
(2) Vo osnovnite u~ili{ta vo koi nastavata se izveduva i na drug
jazik i pismo razli~en od makedonskiot jazik, imeto na u~ili{teto e
ispi{ano na makedonski jazik i negovoto kirilsko pismo i na jazikot i
pismoto na koe se izveduva nastavata.                ^len 15

Vo osnovno obrazovanie mo`e da vklu~at i vozrasni lica, na na~in
utvrden so zakon.I. OSNOVAWE I PRESTANOK SO RABOTA NA OSNOVNOTO U^ILI[TE

1. Osnovawe na osnovnoto u~ili{te

                ^len 16

(1) Osnovnoto u~ili{te mo`e da bide op{tinsko ili dr`avno.
(2) Op{tinskoto osnovno u~ili{te se osnova od op{tinata.
(3) Dr`avnoto osnovno u~ili{te se osnova od Vladata na Republika
Makedonija (vo natamo{niot tekst: Vladata).
(4) Sovetot na op{tinata donesuva odluka za osnovawe na osnovno
u~ili{te, po prethodno pribaveno pozitivno mislewe od Vladata.
(5) Dr`avnite osnovni u~ili{ta koi gi osnova Vladata, se osnovaat
samo za ostvaruvawe na nastaven plan i programi za osnovno
obrazovanie na odredeni u~enici za koi dr`avata ima poseben interes
(u~ili{ta za u~enici so posebni obrazovni potrebi).


                ^len 17

(1) Osnovno u~ili{te mo`e da se osnova ako:

- ima dovolen broj u~enici za formirawe na najmalku po dve paralelki
od prvo do devetto oddelenie;

- e obezbeden soodveten nastaven kadar;

- se obezbedeni soodvetni u~ili{ni prostorii, oprema   i  nastavni
sredstva soglasno so utvrdeni normativi i standardi, i

- se obezbedeni potrebni finansiski sredstva.

(2) Po isklu~ok, od stav (1) na ovoj ~len osnovno u~ili{te mo`e da se
osnova i koga nema dovolen broj u~enici za formirawe osumnaeset
paralelki, dokolku osnova~ot obezbedi dovolno finansiski sredstva za
rabota.

(3) Normativite i standardite od stavot (1) alineja (3) na ovoj ~len
gi utvrduva ministerot, na predlog od Biroto.
                   ^len 18

Osnova~ot e dol`en pri osnovawe na osnovno u~ili{te da formira
komisija koja vo soglasnost so ovoj zakon izvr{uva podgotovka za
po~etok so rabota na u~ili{teto.

                   ^len 19

 (1) So aktot za osnovawe     na osnovnoto u~ili{te se utvrduva:

   - imeto i sedi{teto na osnovnoto u~ili{te;
   - brojot na u~enicite;
   - reonot, odnosno reonite od koi se opfa}aat u~enicite;
   - jazikot na koj }e se izveduva nastavata;
   - brojot na podra~ni u~ili{ta;
   - potrebniot nastaven kadar, opremata, prostorot spored
standardite i normativite;
   - programata za vospitno - obrazovnata dejnost;
   - sredstvata koi osnova~ot gi obezbedil za osnovawe i po~etok
so rabota na osnovnoto u~ili{te i na~inot na obezbeduvawe na
sredstvata, i
   - otpo~nuvaweto so rabota na osnovnoto u~ili{te.

(2)  Osnovnoto  u~ili{te mo`e  da  zapo~ne so rabota otkako
Ministerstvoto nadle`no za obrazovanie (vo natamo{niot tekst:
Ministerstvoto) }e utvrdi deka se ispolneti uslovite od ~len 17 od
ovoj zakon i }e donese re{enie za verifikacija.

(3) Proverka za ispolnetosta na       uslovite  za   verifikacija  vr{i
komisija formirana od ministerot.

(4) Protiv re{enieto od stav (2) na ovoj ~len mo`e da se podnese
`alba do Vtorostepena komisija na Vladata na Republika Makedonija od
oblasta na obrazovanieto.

(5) Na~inot  na  verifikacijata   na  osnovnoto  u~ili{te   go propi{uva
ministerot.

                   ^len 20

(1) Osnovnoto   u~ili{te  vo  svojot  sostav   mo`e  da  ima  podra~no
u~ili{te.

(2) Podra~no u~ili{te se organizira vo naseleno mesto so mal broj
u~enici, za {to odlu~uva osnova~ot, po prethodno pozitivno mislewe od
ministerot.

2. Statut na osnovnoto u~ili{te

                   ^len 21

(1) Osnovnoto u~ili{te ima statut.
(2) So statutot osobeno se ureduva: organizacijata i vr{eweto na
vospitno-obrazovnata dejnost, nazivot, sedi{teto, upravuvaweto i
rakovodeweto, pravata i obvrskite na u~enicite, pravata i obvrskite
na vrabotenite i drugi pra{awa od zna~ewe za rabota na osnovnoto
u~ili{te.
(3) Statutot na osnovnoto u~ili{te go donesuva u~ili{niot odbor.
(4) Na statutot na osnovnoto u~ili{te soglasnost dava Ministerstvoto.
3. Registar
                ^len 22

(1) Ministerstvoto vodi centralen registar na osnovnite     u~ili{ta
osnovani na teritorijata na Republika Makedonija.

(2) Sekoja op{tina za svoeto podra~je vodi registar     na  osnovni
u~ili{ta i za toa dostavuva podatoci do Ministerstvoto.

(3) Formata i sodr`inata, kako i na~inot na vodewe na registrite od
stavovite (1) i (2) na ovoj ~len gi propi{uva ministerot.


3. Prestanok so rabota na osnovnoto u~ili{te

                ^len 23

(1) Osnovnoto u~ili{te prestanuva so rabota, ako ne se sproveduvaat
odredbite od ovoj zakon i podzakonskite akti {to proizleguvaat od
nego.

(2) Postapkata za prestanuvawe so rabota na osnovnoto u~ili{te ja
pokrenuva  i  vodi osnova~ot, a po prethodna soglasnost na
Ministerstvoto.

(3) Postapkata za prestanuvawe na rabota na podra~noto osnovno
u~ili{te ja pokrenuva i vodi osnova~ot, po prethodna soglasnost od
Ministerot.

                ^len 24

(1) Osnova~ot na osnovnoto u~ili{te donesuva akt za prestanuvawe so
rabotata ako osnovnoto u~ili{te:

- ne gi ostvaruva celite i zada~ite na obrazovanieto i vospitanieto;
i

- prestanalo da gi ispolnuva uslovite utvrdeni so ovoj zakon.

(2) Po donesuvaweto na aktot za prestanuvawe so rabota na osnovnoto
u~ili{te, osnova~ot e dol`en na u~enicite da im obezbedi da go
prodol`at obrazovanieto, na tovar na osnova~ot.

(3) Osnovnoto u~ili{te po donesuvaweto na aktot za prestanuvawe so
rabota se bri{e od registrite od ~len 22 stavovite (1) i (2) od ovoj
zakon.

(4) Aktot za prestanuvawe so rabota na osnovnoto   u~ili{te se
objavuva vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" i slu`benoto
glasilo na op{tinata.

(5) Osnova~ot vo rok od tri dena po donesuvawe na aktot za
prestanuvawe so  rabota na  osnovnoto  u~ili{te,  go  izvestuva
Centralniot registar  na Republika  Makedonija  za  bri{ewe  od
registarot.

II.  PROGRAMI I ORGANIZACIJA NA VOSPITNO-OBRAZOVNATA RABOTA VO
OSNOVNOTO U^ILI[TE
1. Nastaven plan i nastavni programi

                ^len 25

(1) Ministerot ja utvrduva Koncepcijata za osnovno vospitanie i
obrazovanie, vrz osnova na koja se nosat nastavniot plan i nastavnite
programi za osnovno obrazovanie (vo natamo{niot tekst: nastaven plan
i programi).

(2) Vo osnovnoto u~ili{te vospitno-obrazovnata rabota se organizira i
ostvaruva spored nastaven plan i programi koi, na predlog na Biroto,
gi utvrduva ministerot.

(3) Nastavniot plan za osnovnoto u~ili{te sodr`i zadol`itelni i
izborni predmeti, dopolnitelna i dodatna nastava, kako i ~asovi za
oddelenskata zaednica.

(4) So nastavniot plan se opredeluva godi{niot i nedelniot broj na
~asovi za nastavata oddelno po zadol`itelnite i izbornite predmeti,
nivniot redosled po oddelenija, brojot na nedelnite ~asovi za
dopolnitelna nastava, ~asovite za dodatna nastava i ~asot za
oddelenskata zaednica.

(5) So nastavnite programi se opredeluvaat nastavnite celi,
sodr`inite, osnovnite poimi, aktivnostite i metodite vo nastavata,
ocenuvaweto na postigawata na u~enicite, uslovite za realizirawe na
nastavnata programa i normativot za nastaven kadar.

                ^len 26

Vo osnovnoto u~ili{te mo`e da se ostvaruva i versko obrazovanie kako
izboren predmet.
                ^len 27

Dopolnitelna nastava se organizira za u~enicite koi imaat te{kotii vo
u~eweto i   na koi im e potrebna povremena pomo{ vo tekot na
nastavnata godina.

                ^len 28

Dodatna nastava se organizira za u~enicite koi poka`uvaat zna~itelni
rezultati po oddelni predmeti.

                ^len 29

Na ~asot na oddelenskata zaednica se razrabotuvaat sodr`ini za
li~niot i socijalniot razvoj na u~enicite spored programa {to ja
utvrduva ministerot, na predlog na Biroto.

                ^len 30

(1) Nastavniot plan i programi za osnovno obrazovanie na u~enici so
posebni obrazovni potrebi vo posebnite u~ili{ta i posebnite paralelki
vo osnovnite u~ili{ta gi utvrduva ministerot, na predlog na Biroto.
(2) Za u~enicite so posebni obrazovni potrebi zadol`itelnite i
izbornite predmeti se realiziraat so prilagodenite programi spored
nivnite posebni obrazovni potrebi.

                 ^len 31

Nastavniot plan i programi za osnovno muzi~ko i baletsko obrazovanie
gi utvrduva ministerot, na predlog na Biroto.

2. Pro{irena programa

                 ^len 32

(1) Vo osnovnoto u~ili{te se realizira i pro{irena programa spored
Koncepcijata za osnovno vospitanie i obrazovanie.

(2) Pro{irenata programa na osnovnoto u~ili{te opfa}a organizirano
prifa}awe i za{tita na u~enicite eden ~as pred zapo~nuvawe na
~asovite za redovnata nastava i eden ~as po zavr{uvaweto na redovnata
nastava, kako i prodol`en prestoj.

                 ^len 33

(1) Osnovnoto u~ili{te za u~enicite vo prvo, vtoro i treto oddelenie
organizira  prifa}awe i  za{tita na  u~enicite eden ~as pred
zapo~nuvaweto na ~asovite za redovnata nastava i eden ~as po
zavr{uvaweto na nastavata, vo soglasnost so roditelot.

(2) Osnovnoto u~ili{te za u~enicite od prvo do treto oddelenie mo`e
da organizira prodol`en prestoj so u~enicite od ista paralelka, po
dobiena soglasnost od Ministerstvoto. Vo prodol`en prestoj u~enicite
se vklu~uvaat vo soglasnost so roditelot.

(3) Ako se obezbedeni uslovi i sredstva od osnova~ot, osnovnoto
u~ili{te mo`e da organizira prodol`en prestoj za u~enicite vo grupi i
toa, od prvo do petto oddelenie so u~enici od isto oddelenie, ili od
prvo do treto i od ~etvrto i petto oddelenie so u~enici od razli~ni
oddelenija. Vo prodol`en prestoj u~enicite se vklu~uvaat vo
soglasnost so roditelot.

(4) Za vreme na prodol`eniot prestoj u~enicite u~at, gi rabotat
doma{nite zada~i, rabotat drugi u~ili{ni obvrski i u~estvuvaat vo
kulturno-umetni~ki i drugi aktivnosti, soglasno so godi{nata programa
za rabota na u~ili{teto.

                 ^len 34

(1) Za razvivawe na razli~nite interesi na u~enicite osnovnoto
u~ili{te organizira slobodni u~eni~ki aktivnosti koi{to se opredeleni
so godi{nata programa za rabota na u~ili{teto.

(2) U~enicite  vo  slobodnite  u~eni~ki  aktivnosti  se  vklu~uvaat
dobrovolno.

(3) Na~inot na organizirawe i izveduvawe na natprevarite na u~enicite
po oddelni predmeti na op{tinsko, regionalno i dr`avno nivo go
utvrduva ministerot, vo sorabotka so Biroto.
(4) Na~inot na izveduvaweto na u~ili{nite ekskurzii i drugite
slobodni aktivnosti na u~enicite go utvrduva ministerot, na predlog
na Biroto.

3. Godi{na programa za rabota na osnovnoto u~ili{te

                ^len 35

(1) Godi{nata programa za rabota na osnovnoto u~ili{te (vo
natamo{niot tekst: godi{na programa za rabota) se izrabotuva vrz
osnova na programata za razvoj na u~ili{teto.

(2) So godi{nata programa za rabota se planira nastavata soglasno so
nastavniot plan i drugata vospitno-obrazovna rabota vo u~ili{teto.

(3) Formata i sodr`inata na godi{nata programa za rabota gi utvrduva
ministerot.

(4) U~ili{niot odbor ja dostavuva godi{nata programa za rabota do
osnova~ot najdocna do 31 avgust vo tekovnata u~ebna godina.

(5) Godi{nata programa za rabota ja donesuva     osnova~ot  do  30
septemvri za sekoja tekovna u~ebna godina.

(6) Ako godi{nata programa za rabota ne ja donese osnova~ot vo rokot
utvrden vo stav (5) na ovoj ~len, se smeta deka istata e donesena.

(7) Donesenata godi{nata programa za rabota osnovnoto u~ili{te ja
dostavuva do Biroto i do Dr`avniot prosveten inspektorat, vo
elektronska forma.

                ^len 36

Osnovnoto u~ili{te e dol`no da gi zapoznae u~enicite i roditelite
preku bro{ura so oddelni delovi od programata za rabota, pravata i
obvrskite na u~enicite i organizacijata na rabotata vo u~ili{teto.
4. Organizacija na nastavata vo osnovnoto u~ili{te

                ^len 37

(1) Nastavniot plan i programi vo osnovnoto u~ili{te se izrabotuvaat
spored trite vospitno-obrazovni periodi (vo natamo{niot tekst:
periodi) i toa:

   - od prvo do treto oddelenie;
   - od ~etvrto do {esto oddelenie; i
   - od sedmo do devetto oddelenie.

(2) So prilagodenite ili posebnite programi za osnovnoto vospitanie i
obrazovanie za u~enicite so posebni obrazovni potrebi vo posebnite
u~ili{ta i posebnite paralelki vo osnovnite u~ili{ta, periodite mo`at
da se odredat i poinaku od onie utvrdeni vo stav (1)na ovoj ~len.

                ^len 38
(1) U~ebnata godina vo osnovnoto u~ili{te, po pravilo, zapo~nuva na 1
septemvri, a zavr{uva na 31 avgust narednata godina.

(2) Nastavata vo u~ebnata godina se ostvaruva vo 180 nastavni dena.

(3) Nastava vo osnovnoto u~ili{te ne se izveduva za vreme na dr`avni
praznici i drugi praznici utvrdeni so zakon.

(4) Po isklu~ok, nastavata mo`e da se organizira i vo neraboten den
za da se ostvarat nastavnite denovi od stav (2) na ovoj ~len.

(5) Nastavata mo`e da se ostvaruva i vo skrateno traewe, no         ne
pomalku  od  100  nastavni  dana,  po  dobiena  soglasnost      od
Ministerstvoto,  spored posebna  nastavna  programa  donesena      od
ministerot, po predlog na Biroto.

(6) Vospitno-obrazovnata rabota ne smee da se prekinuva vo tekot na
nastavnata godina, osven za vonredni sostojbi (prirodni nepogodi,
epidemii i drugo), za {to re{ava osnova~ot, a po prethodna soglasnost
so Ministerstvoto.

                ^len 39

(1) Nastavniot ~as trae 40 minuti.

(2) Nastavniot ~as za u~enicite so posebni obrazovni potrebi mo`e da
trae pokratko od nastavniot ~as od stav (1) na ovoj ~len, dokolku toa
e utvrdeno so nastavniot plan i programite.

(3) Nastavniot ~as za u~enicite vo osnovnite muzi~ki u~ili{ta, kako i
vo drugi ustanovi, mo`e da trae pokratko od nastavniot ~as od stav 1
na ovoj ~len, dokolku toa e utvrdeno so nastavniot plan i programite.

               ^len  40

(1) Nastavata vo u~ebnata godina se organizira vo dve polugodija.

(2) U~ebnata godina se utvrduva so kalendar za organizacija i rabota
na osnovnoto u~ili{te.

(3) Kalendarot od stav (2) na ovoj ~len go donesuva ministerot.

               ^len  41

(1) Nastavata vo osnovnoto u~ili{te se izveduva po         oddelenija,
paralelki i nastavni grupi so u~enici od isto oddelenie.

(2) Oddelenieto e vospitno-obrazovna celina vo koja se obrabotuvaat
nastavnite programi spored nastavniot plan za edna u~ebna godina.
U~enicite od isto oddelenie se rasporedeni po paralelki.

(3) Paralelka se formira od u~enici od isto oddelenie.

(4) Brojot na u~enici vo paralelkata e od 24 do 34.

 (5)Paralelka mo`e da se formira   i  so  pomalku  od  24  u~enici  po
dobiena soglasnost od osnova~ot.
(6)Osnova~ot mo`e da formira paralelka od stav (5) na ovoj ~len po
prethodno pozitivno mislewe od Ministerstvoto.

(7) Vo osnovnoto u~ili{te mo`e da se formira i kombinirana paralelka,
po pravilo, od u~enici od prvo do treto oddelenie, so u~enici od
~etvrto i petto oddelenie ili so u~enici od {esto do devetto
oddelenie, po dobiena soglasnost od osnova~ot.

(8) Osnova~ot mo`e da formira kombinirana paralelka od stav (7) na
ovoj ~len po prethodno pozitivno mislewe od Ministerstvoto.

(9) Koga ne mo`e da se organizira nastavata po oddelenija vo
paralelki za u~enicite vo zdravstveni ustanovi, socijalni ustanovi,
kazneno-popravni ili vospitno-popravni ustanovi, osnovnoto u~ili{te
organizira individualna ili grupna vospitno-obrazovna rabota.

(10) Brojot na u~enicite so posebni obrazovni potrebi vo paralelka go
utvrduva ministerot.

               ^len  42

(1) Vospitno-obrazovnata rabota vo osnovnoto u~ili{te opfa}a nastava
i drugi oblici na organizirana rabota so u~enicite.

(2) Nastavata vo prvo oddelenie ja izveduva nastavnik po oddelenska
nastava, pedagog ili nastavnik za predu~ili{no vospitanie.

(3) Nastavata vo vtoro i treto oddelenie ja izveduva nastavnik po
oddelenska nastava ili pedagog.

(4) Za izveduvawe na nastavata po angliski jazik od prvo do treto
oddelenie se vklu~uva nastavnik po angliski jazik.

(5)Nastavata vo ~etvrto oddelenie ja izveduva nastavnik po oddelenska
nastava ili pedagog, osven za nastavata po angliski jazik i za
nastavata po makedonski jazik za u~enicite od pripadnicite na
zaednicite koi nastavata ja ostvaruvaat na jazik i pismo razli~en od
makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo.

(6) Nastavata vo petto oddelenie prodol`uva da ja izveduva nastavnik
po oddelenska nastava ili pedagog, osven za nastavata po angliski
jazik i za nastavata po makedonski jazik za u~enicite od pripadnicite
na zaednicite koi nastavata ja ostvaruvaat na jazik i pismo razli~en
od makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo, a po prirodni nauki
i tehni~ko obrazovanie se vklu~uvaat i predmetni nastavnici.

(7) Brojot na ~asovite na oddelenskiot nastavnik po zadol`itelnite
predmeti vo petto oddelenie ne mo`e da bide pomal od 20 ~asa vo
nedelata vklu~uvaj}i go ~asot na oddelenskata zaednica.

(8) Nastavata od {esto do devetto oddelenie ja izveduvaat predmetni
nastavnici.

(9) Vo paralelkite vo koi ima u~enici so posebni obrazovni potrebi
mo`e da se anga`ira i defektolog za rabota so u~enicite so posebni
obrazovni potrebi.

(10) Vo prodol`eniot prestoj za u~enicite od prvo oddelenie vospitno-
obrazovnata rabota ja izveduvaat nastavnicite za oddelenska nastava,
pedagog ili nastavnici za predu~ili{no vospitanie, a od vtoro do
petto oddelenie nastavnicite za oddelenska nastava ili pedagog.

5. Individualna i grupna rabota vo nastavata

               ^len  43

(1) Za u~enicite od prvo do {esto oddelenie vo      nastavata  se
ostvaruvaat i sodr`ini i zada~i po nivoa na slo`enost.

(2) U~enicite od sedmo do devetto oddelenie koi poka`uvaat osobeni
rezultati po oddeleni nastavni predmeti spored rezultatite od
standardiziranite testovi izraboteni od Biroto, mo`at da se opredelat
za sledewe na nastava vo nastavni grupi formirani od u~enici od isto
oddelenie od razli~ni paralelki, za usvojuvawe na poslo`eni sodr`ini
i toa najmnogu vo obem od 25% od vkupnite ~asovi nameneti za
soodvetniot predmet.

(3) U~enicite od stav (2) na ovoj ~len ~asovite od ostanatiot del od
nastavata, gi sledat vo mati~nata paralelka vo svoeto oddelenie.

(4) Organiziraweto na nastavata vo nastavni grupi od stav (2) na ovoj
~len go utvrduva ministerot, po predlog na Biroto.

                ^len 44

(1) U~enicite vo nastavnite grupi po oddelen predmet od ~len 43 stav
(2) od ovoj zakon vo grupite mo`at da se zadr`at vo tekot na celata
nastavna godina ili da se otka`at od taa nastava.

(2) U~enicite od stav (1) na ovoj ~len mo`at da sledat nastava vo
ista nastavna godina samo za predmetite za koi se opredelile.

(3) Vo osmo ili devetto oddelenie u~enicite mo`at da gi zamenat
predmetite.


IV. ZAPI[UVAWE NA U^ENICITE

                ^len 45

(1) Deteto so poa|aweto vo osnovnoto u~ili{te steknuva status na
u~enik.

(2) U~enikot ja sledi nastavata i u~estvuva vo drugite aktivnosti
utvrdeni so nastavniot plan i programi za osnovno obrazovanie i
vospitanie.

                ^len 46

(1) Decata vo prvo oddelenie vo osnovnoto u~ili{te se zapi{uvaat vo
mesec maj za slednata u~ebna godina.
(2) Pri zapi{uvaweto na deteto vo prvo oddelenie roditelot e dol`en
da dostavi potvrda za primenite zadol`itelni vakcini za deteto,
izdadena od nadle`na zdravstvena ustanova
(3) Osnovnoto u~ili{te e dol`no da gi opfati u~enicite od svojot
reon.
(4) Osnovnoto u~ili{te mo`e da zapi{e u~enici od drug reon ili od
druga op{tina samo dokolku ima slobodni mesta za zapi{uvawe.
(5) Osnova~ot go utvrduva reonot na osnovnite u~ili{ta od koi se
zapi{uvaat u~enicite.                ^len 47

(1) Vo prvo oddelenie na osnovnoto u~ili{te roditelot e dol`en da go
zapi{e deteto koe do krajot na kalendarskata godina }e napolni {est
godini.
(2) Po isklu~ok od stav (1) na ovoj ~len, deteto mo`e da se zapi{e
vo prvo oddelenie, dokolku napolni {est godini do 31 januari
narednata godina, po prethodno barawe od roditelot i dobieno mislewe
od pedagogot ili psihologot vo u~ili{teto.
(3) Zapi{uvaweto na deteto, na barawe na roditelot, zdravstvenata
ustanova mo`e da go odlo`i za edna godina ako se utvrdi deka deteto
ne e podgotveno da odi na u~ili{te.

                ^len 48

(1) Zapi{uvaweto na deteto vo u~ili{teto go vr{i komisija koja ja
formira direktorot na u~ili{teto. Komisijata e sostavena od pedagogot
ili psihologot i nastavnik za predu~ili{no vospitanie, odnosno
oddelenski nastavnik.
(2) Komisijata od stav (1) na ovoj ~len e dol`na, po pravilo, da go
izvesti roditelot za podgotvenosta na deteto za trgnuvawe vo
u~ili{teto, najmalku dva meseci pred po~etokot na nastavata.
(3) Roditelot po odlukata na komisijata ima pravo na `alba do
komisija formirana od gradona~alnikot na op{tinata.


                ^len 49

(1) Vo tekot na nastavnata godina na u~enikot vo prvo oddelenie, na
predlog na nastavnikot {to ja vodi paralelkata, pedagog ili psiholog,
vo soglasnost so roditelot od zdravstveni ili drugi pri~ini, mo`e da
mu se odlo`i sledeweto na nastavata za edna godina.
(2) Za odlo`uvaweto na sledeweto na nastavata od stav (1) na ovoj
~len odlu~uva komisija sostavena od psiholog, pedagog, nastavnik za
predu~ili{no vospitanie ili oddelenski nastavnik.
(3) Komisijata od stav (2) na ovoj ~len ja formira direktorot na
osnovnoto u~ili{te.
(4) Roditelot po odlukata na komisijata    ima pravo na `alba do
komisija formirana od gradona~alnikot na op{tinata.

                ^len 50

(1) Roditelot ima pravo da go zapi{e deteto vo osnovnoto u~ili{te vo
reonot vo koj `ivee ili kade {to postojano prestojuva.
(2) Roditelot mo`e da go zapi{e deteto vo drugo osnovno u~ili{te vo
istiot ili drug reon ako za toa ima soglasnost od u~ili{teto vo koe
se zapi{uva.
(3) Spisokot na decata od reonot za zapi{uvawe vo osnovnoto u~ili{te
se dobiva od nadle`nite slu`bi vo edinicata na lokalnata samouprava
koi vodat evidencija na postojanite i privremenite `iteli.
(4) Spisokot od stav (3) na ovoj ~len sodr`i ime i prezime i godina
na ra|awe na deteto.
(5) Vo tekot na {koluvaweto u~enikot mo`e da premine vo drugo osnovno
u~ili{te ako ima soglasnost od u~ili{teto kade preminuva.
(6) Odredbite od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len ne se odnesuvaat na
decata so posebni obrazovni potrebi.
                ^len 51

(1) Roditelot ima pravo deteto so posebni obrazovni potrebi da go
zapi{e vo osnovno u~ili{te, osven vo slu~aite koga posebnite
obrazovni potrebi na deteto se takvi {to toa treba da sledi nastava
vo posebno osnovno u~ili{te.
(2) Na~inot i uslovite za zapi{uvaweto na u~enicite so posebni
obrazovni potrebi vo osnovnite u~ili{ta go utvrduva ministerot, po
predlog na Biroto.


                ^len 52

Osnovnoto u~ili{te e dol`no da go izvesti ovlasteniot prosveten
inspektor na op{tinata za decata koi ne se zapi{ani, odnosno
u~enicite koi neopravdano ne go posetuvaat osnovnoto u~ili{te pove}e
od 30 dena.


V. PRAVA I OBVRSKI NA U^ENICITE

                ^len 53

Zabraneto e telesno i psihi~ko maltretirawe na u~enikot.

                ^len 54

(1) U~enikot ima pravo da ja posetuva nastavata i da u~estvuva vo
vospitno-obrazovnata rabota {to ja organizira osnovnoto u~ili{te.
(2) U~enikot ima obvrska redovno da ja posetuva nastavata i da gi
ispolnuva planiranite obvrski i zada~i {to se predvideni so
nastavniot plan i programi i godi{nata programa za rabota.


                ^len 55

Za u~enicite koi poka`uvaat zna~itelni rezultati od oddelni oblasti,
izvr{uvaweto na obvrskite i na~inot na ostvaruvawe na programata na
osnovnoto u~ili{te mo`e da se prilagodi na na~in koj go utvrduva
ministerot, po predlog na Biroto.


                ^len 56

U~enikot od zdravstveni pri~ini mo`e da bide osloboden od u~estvoto
vo oddelni aktivnosti vo nastavata vo osnovnoto u~ili{te, vrz osnova
na potvrda izdadena od soodvetna zdravstvena ustanova.

                ^len 57

(1) Za sekoe izostanuvawe na u~enikot od nastava roditelot e dol`en
da go izvesti rakovoditelot na paralelkata za pri~inite za
izostanuvaweto.
(2)  U~enikot mo`e  da otsustvuva  od nastavata  ako negovoto
izostanuvawe roditelot go najavi odnapred vo u~ili{teto, no ne pove}e
od pet denovi vo nastavnata godina.
(3) Direktorot na u~ili{teto po pismeno barawe na roditelite od
opravdani pri~ini mo`e da mu dozvoli na u~enikot podolgo izostanuvawe
od nastavata, no ne podolgo od 30 dena.

                ^len 58
(1) Na u~enikot koj napolnil 16 godini mu prestanuva obvrskata za
redovno osnovno obrazovanie so istekot na u~ebnata godina.
(2) Po isklu~ok, od stav (1) na ovoj ~len, po barawe na roditelot ili
u~enikot, a po mislewe na u~ili{niot pedagog ili psiholog, u~enikot
koj napolnil 16 godini mo`e da go prodol`i obrazovanieto do
navr{uvawe na 17 godini.
(3) U~enikot od stav (2) na ovoj ~len go zadr`uva statusot na u~enik
ako go prodol`i {koluvaweto kako vozrasen u~enik, soglasno zakon.
(4) Na u~enikot so posebni obrazovni potrebi koj napolnil 20 godini
mu prestanuva obvrskata za redovno osnovno obrazovanie so istekot na
u~ebnata godina.
                ^len 59

Kon u~enikot koj ne gi izvr{uva obvrskite i gi povreduva pravilata na
vospitno-obrazovnata rabota se primenuvaat slednite pedago{ki merki:
ukor, usna opomena, pismena opomena, namaluvawe na povedenieto,
premestuvawe na u~enikot vo druga paralelka i premestuvawe na
u~enikot vo drugo osnovno u~ili{te.


                ^len 60

(1) Ako ima opravdani pri~ini {to se povrzani so odnesuvaweto na
u~enikot vo osnovnoto u~ili{te, u~ili{teto mo`e da go prefrli
u~enikot vo drugo osnovno u~ili{te dokolku ima soglasnost od
u~ili{teto koe treba da go prifati u~enikot.
(2) Za pri~inite za prefrluvawe na u~enikot vo drugo osnovno u~ili{te
odlu~uva komisija formirana od direktorot na u~ili{teto, sostavena od
oddelenskiot  rakovoditel ili  rakovoditel na  paralelkata, dva
nastavnika i psihologot ili pedagogot vo u~ili{teto i pretsedatelot
na Sovetot na roditelite.
(3) Komisijata od stav (2) na ovoj ~len sorabotuva so roditelot na
u~enikot.
(4) Ako u~ili{teto ne mo`e da obezbedi preminuvawe na u~enikot vo
drugo u~ili{te za toa odlu~uva komisija formirana od gradona~alnikot
na op{tinata.


                ^len 61

(1) U~enikot ima pravo na besplaten prevoz ako mestoto na `iveewe e
oddale~eno najmalku dva kilometri od najbliskoto osnovno u~ili{te.
(2) U~enicite so posebni obrazovni potrebi imaat pravo na besplaten
prevoz bez ogled na oddale~enosta na nivnoto mesto na `iveewe do
osnovnoto u~ili{te.


                ^len 62

(1)Osnovnoto u~ili{te vo dogovor so roditelite mo`e za site u~enici
da organizira najmalku eden obrok vo tekot na prestojot vo u~ili{to.
Tro{ocite za obrokot gi pla}a roditelot.
(2)Standardite za obrocite vo u~ili{teto gi utvrduva Ministerstvoto,
vo sorabotka so soodvetna stru~na ustanova.
                ^len 63

(1) U~enicite koi se istaknuvaat so svoeto znaewe ili so drugi vidovi
postigawa osnovnoto u~ili{te gi pofaluva odnosno nagraduva.
(2)Na u~enicite koi postignuvaat natprose~ni rezultati vo nastavnite
i vonnastavnite aktivnosti, osnovnoto u~ili{te, na predlog na
nastavni~kiot sovet, im izdava posebni diplomi i pofalnici.
(3) Formata i sodr`inata na diplomite, kako i na~inot na nivnoto
izdavawe gi propi{uva ministerot.


                ^len 64

Na~inot na ostvaruvaweto na pravata i obvrskite na u~enicite,
nagraduvaweto i izrekuvaweto na pedago{kite merki za naru{uvawe na
u~ili{nite pravila i ku}niot red gi propi{uva ministerot, po predlog
na Biroto.


VI. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA I
   NAPREDUVAWETO NA U^ENICITE

                ^len 65

(1) Postigawata na u~enicite vo osnovnoto u~ili{te se ocenuva opisno
i broj~ano.
(2) Vo prviot period, postigaweto na u~enikot vo tekot na nastavnata
godina po zadol`itelnite i izbornite predmeti se ocenuva opisno.
(3) U~enikot od stav (2) na ovoj ~len samo na krajot na u~ebnata
godina dobiva svidetelstvo so opisni ocenki.
(4) Vo vtoriot period, postigaweto na u~enikot vo tekot na nastavnata
godina po zadol`itelnite i izbornite predmeti se ocenuva opisno i
broj~ano.
(5) U~enikot od stav (4) na ovoj ~len na krajot na prvo polugodie
dobiva izvestuvawe za uspehot so broj~ani ocenki, a na krajot na
u~ebnata godina dobiva svidetelstvo so broj~ani ocenki i ocenka za
op{t uspeh.
(6) Vo tretiot period, postigaweto na u~enikot vo tekot na nastavnata
godina po zadol`itelnite i izbornite predmeti se ocenuva broj~ano.
(7) U~enikot od stav (6) na ovoj ~len na krajot na prvo polugodie
dobiva izvestuvawe za uspehot so broj~ani ocenki, a na krajot na
u~ebnata godina dobiva svidetelstvo so broj~ani ocenki i ocenka za
op{t uspeh.
(8) Broj~anite ocenki se: odli~en (5); mnogu dobar (4); dobar (3);
dovolen (2) i nedovolen (1). Site ocenki se preodni osven ocenkata
nedovolen (1).
(9) Najvisoka ocenka e odli~en (5).

                ^len 66

Ocenuvaweto na u~enikot e spored     standardi  koi  gi  utvrduva
ministerot, na predlog na Biroto.

                ^len 67

Oddelenskiot nastavnik, odnosno rakovoditel na paralelkata e dol`en
da go izvesti roditelot za uspehot na u~enikot najmalku dva pati vo
sekoe polugodie.

                ^len 68

(1) Vo prviot period, znaeweto na u~enikot koj nastavata ja sledi vo
posebnite osnovni u~ili{ta se ocenuva opisno.
(2) Vo vtoriot i tretiot period, znaeweto na u~enikot koj nastavata
ja sledi vo posebnite osnovni u~ili{ta mo`e da se ocenuva opisno i
broj~ano vo zavisnost od vidot na popre~enosta na u~enikot.

                  ^len 69

(1) U~enikot od prvo do {esto oddelenie, po pravilo, ne mo`e da go
povtoruva oddelenieto.
(2) U~enikot koj ne uspeal da gi sovlada nastavnite sodr`ini do
krajot na u~ebnata godina kako posledica na podolgo otsustvo od
nastavata poradi bolest, preseluvawe i drugi opravdani pri~ini, po
predlog na roditelot ili po predlog na oddelenskiot nastavnik i
stru~nite sorabotnici na u~ili{teto, a vo soglasnost so roditelot
mo`e da ostane vo istoto oddelenie za {to odluka donesuva
nastavni~kiot sovet na u~ili{teto.


                  ^len 70

(1) U~enikot koj{to na krajot na nastavnata godina vo sedmo, osmo i
devetto oddelenie ima negativna ocenka do dva predmeta se upatuva na
popraven ispit.
(2) Za u~enik od sedmo, osmo i devetto oddelenie koj na krajot na
nastavnata godina ima do dve negativni ocenki, osnovnoto u~il{te e
dol`no da organizira dopolnitelna nastava vo mesec juni.
(3) U~enikot od stav (2) na ovoj ~len koj po odr`anata dopolnitelna
nastava ne postignal pozitiven uspeh, se upatuva na popraven ispit.
(4) Popravnite ispiti u~enikot gi polaga vo mesec juni i avgust.
(5) U~enikot od stav (3) na ovoj ~len koj nema da go polo`i
popravniot ispit po eden ili po dva predmeti se zadr`uva vo istoto
oddelenie.
(6) U~enikot koj{to na krajot na nastavnata godina vo sedmo, osmo i
devetto oddelenie ima pove}e od dve negativni ocenki se zadr`uva vo
istoto oddelenie.


                  ^len 71

(1) Sledeweto i proveruvaweto na napredokot i postigaweto na uspehot
na u~enicite se vr{i so interno ili eksterno proveruvawe.
(2) Internoto proveruvawe на постигањето на uspehot na       учениците на
крајот од treto oddelenie go vr{at nastavnicite vo u~ili{teto vrz
osnova na standardizirani testovi podgotveni od Biroto.
(3) Екстерното проверување на постигањата на uspehot na учениците на крајот
на секоја учебна година за учениците од четврто до деветто одделение се
спроведува врз основа на стандардизирани тестови изготвени од Бирото, а го
организира i sproveduva Министерството и Државниот просветен инспекторат.
(4) Резултатите од проверување на напредокот и постигањето na uspehot na
ученикот од став (3) на овој член не влијаат врз општиот успех на ученикот,
односно на неговите оценки, освен доколку разликата помеѓу добиената оценка од
ектерното проверување на постигањето на успехот на учениците и добиената оценка
од наставникот се разликува повеќе од една оценка.
(5) На ученикот му се издава свидетелство за завршено одделение по спроведеното
ектерно проверување од став 3 на овој член.
(6) Начинот на организирање i sproveduvawe на проверување на постигањето na
uspehot на учениците од ставовите (2) и (3) на овој член, како и начинот на
утврдувањето на завршните оценки на ученикот го пропишува министерот.


                  ^len  72
(1)  Godi{nite  ocenki  oddelenskiot  odnosno rakovoditelot na
paralelkata na roditelite gi soop{tuva na roditelska sredba koja se
odr`uva tri dena po denot na odr`uvaweto na nastavni~kiot sovet na
koj se utvrduvat godi{nite ocenki na u~enicite.
(2) Ako u~enikot ili roditelot ne e zadovolen od godi{na ocenka,
roditelot ima pravo, vo rok od tri dena od denot na soop{tuvaweto na
uspehot, da podnese pismen prigovor do nastavni~kiot sovet na
u~ili{teto, koj treba da bide obrazlo`en.
(3) Nastavni~kiot sovet po prigovorot re{ava naredniot den od denot
na istekot na rokot od stav (2) na ovoj ~len.
(4) Nastavni~kiot sovet mo`e prigovorot da go uva`i, da go odbie ili
da organizira povtorna proverka na znaewata na u~enikot.
(5) Za povtorna proverka na znaeweto direktorot, najdocna vo rok od
pet dena od denot na priemot na prigovorot, formira komisija za
povtorna proverka na znaeweto.
(6) Komisijata od stav (5) na ovoj ~len e sostavena od pretsedatel i
dva ~lena-ispituva~i.
(7) Pretsedatelot na komisijata, po pravilo, e oddelenskiot
rakovoditel, odnosno rakovoditelot na paralelkata vo koja u~enikot
u~i, a za ~lenovi-ispituva~i se imenuvaat nastavnici po predmetot po
koj se vr{i proveruvaweto na znaeweto od redot na nastavnicite od
u~ili{teto ili od drugo osnovno u~ili{te.
(8) Pretsedatel i ~len-ispituva~ na komisijata ne mo`e da bide
nastavnikot koj ja utvrdil ocenkata.
(9) Ocenkata na komisijata e kone~na.

               ^len 73

(1) U~enikot koj poradi bolest ili poradi opravdani i neopravdani
pri~ini ne ja posetuva nastavata najmalku edna tretina od fondot na
nastavni ~asovi od odredeni predmeti i nema elementi za ocenuvawe,
polaga oddelenski ispit spored predvidenite predmeti so nastavniot
plan.
(2) Za opravdanosta na pri~inite od stav (1) na ovoj ~len odlu~uva
nastavni~kiot sovet na u~ili{teto.


               ^len 74

(1) Popravniot ispit ili oddelenskiot ispit u~enikot go polaga pred
ispitna komisija.
(2) Komisijata od stav (1) na ovoj ~len ja formira direktorot na
u~ili{teto i e sostavena od pretsedatel i dva ~lena-nastavnici, od
koi eden ~len e nastavnik od soodvetniot predmet.


               ^len 75

Ako u~enikot od zdravstveni pri~ini vo celost e osloboden od
u~estvoto vo nastavata po oddelen predmet, toga{ po toj predmet
u~enikot ne se ocenuva i istoto se zaveduva vo glavnata kniga na
u~enicite.


               ^len 76

(1) U~enik koj ima odli~en op{t uspeh i posebno se istaknuva so
sposobnost, znaewe i rabotni naviki mo`e pobrzo da napreduva.
(2) U~enik od prvo do treto oddelenie, po predlog na oddelenskiot
nastavnik, a po mislewe na stru~nite sorabotnici na u~ili{teto i
soglasnost na roditelot mo`e zabrzano da napreduva i premine vo
narednoto oddelenie, za {to odluka donesuva nastavni~kiot sovet.
(3) U~enik od ~etvrto do devetto oddelenie, po predlog na
oddelenskiot rakovoditel, a po odobruvawe na nastavni~kiot sovet i
soglasnost na roditelot mo`e zabrzano da napreduva, za {to odluka
donesuva nastavni~kiot sovet.
(4) Ako u~enikot pobrzo napreduva vo prviot period preminuva bez
polagawe na ispiti za pobrzo napreduvawe, a ako pobrzo napreduva vo
vtoriot, odnosno tretiot perid polaga ispiti za pobrzo napreduvawe.
(5) Pravoto od stavovite (2) i (3) na ovoj ~len, u~enikot mo`e da go
koristi najmnogu dva pati vo tekot na osnovnoto obrazovanie.
(6) Osnovnoto u~ili{te ima obvrska da organizira mentorska i
konsultativna  pomo{ od  nastavnicite po soodvetnite predmeti za
u~enikot koj pobrzo napreduva.

                ^len 77

Na~inot na ocenuvaweto i napreduvaweto na u~enicite, organiziraweto i
sproveduvaweto na popravnite ispiti, kako i vr{eweto na internoto i
eksternoto proveruvawe go propi{uva ministerot.


VII.  NASTAVNICI, STRU^NI SORABOTNICI I VOSPITUVA^I

                ^len 78

(1) Vospitno-obrazovnata rabota vo osnovnoto u~ili{te ja ostvaruvaat
nastavnici,  stru~ni sorabotnici  (pedagog,  psiholog, sociolog,
defektolog, bibliotekar) i vospituva~i.
(2) Nastavnicite, stru~nite sorabotnici i vospituva~ite vo osnovnoto
u~ili{te imaat soodvetno visoko obrazovanie.
(3) Vidot na stru~nata podgotovka na licata koi ostvaruvaat vospitno-
obrazovna rabota vo osnovnoto u~ili{te se ureduva so normativ za
nastaven kadar na osnovnoto u~ili{te, {to go utvrduva ministerot.


                ^len 79

(1) Vospitno-obrazovnata rabota vo u~ili{tata za osnovno muzi~ko i
baletsko  obrazovanie ja  ostvaruvaat  nastavnici, korepetitori,
bibliotekari, u~ili{ni pedagozi i psiholozi so soodvetno obrazovanie.
(2) Vidot na stru~nata podgotovka na licata koi ostvaruvaat vospitno-
obrazovna rabota vo osnovnite muzi~ki i baletski u~ili{te se ureduva
so normativ za nastaven kadar za u~ili{tata za osnovno muzi~ko i
baletsko obrazovanie, {to go utvrduva ministerot.                ^len 80

(1) Vospitno-obrazovnata rabota vo posebnite u~ili{tata i posebnite
paralelki  vo  osnovnite  u~ili{ta ja  ostvaruvaat  nastavnici,
defektolozi, bibliotekari, vospituva~i, u~ili{ni pedagozi i psiholozi
so soodvetno visoko obrazovanie.
(2) Vidot na stru~nata podgotovka na licata koi ostvaruvaat vospitno-
obrazovna rabota vo posebnite u~ili{tata i posebnite paralelki vo
osnovnite u~ili{ta se ureduva so normativ za nastaven kadar vo
posebnite u~ili{tata i posebnite paralelki vo osnovnite u~ili{ta, {to
go utvrduva ministerot.


1. Zasnovawe raboten odnos

                ^len 81
(1) Za nastavnik, stru~en sorabotnik i vospituva~ mo`e da se vraboti
lice koe{to pokraj op{tite uslovi gi ispolnuva i slednite posebni
uslovi:
   - da e dr`avjanin na Republika Makedonija;
   - da ima soodvetno obrazovanie
   - da go poznava makedonskiot jazik i negovoto kirilskoto pismo;
   -da  ima polo`eno  stru~en ispit  za  nastavnik, stru~en
sorabotnik, odnosno za vopituva~.
(2) Licata od stav (1) na ovoj ~len vo u~ili{tata i paralelkite vo
koi nastavata se izveduva na jazik i pismo razli~en od makedonskiot
jazik i negovoto kirilsko pismo, osven nastavnicite za predmetot
makedonski jazik, treba da go poznavaat i jazikot i pismoto na koj se
izveduva nastavata.
(3) Direktorot na osnovnoto u~ili{te formira komisija sostavena od
tri ~lena od redot na vospitno-obrazovniot kadar koj vr{i proverka na
poznavaweto na jazikot na nastavnicite od stavovite (1) i (2) na ovoj
~len.
(4) Ako na javniot oglas za zasnovawe na raboten odnos za nastavnik,
stru~en sorabotnik, odnosno vospituva~ ne se javi lice so polo`en
stru~en ispit, raboten odnos mo`e da zasnova lice bez polo`en stru~en
ispit, na opredeleno vreme do krajot na u~ebnata godina.


                ^len 82

Nastavnici za predmetite za koi nastavata se izveduva na stranski
jazik mo`at da bidat i lica stranski dr`avjani koi imaat soodveten
vid na obrazovanie i go poznavaat jazikot na koj se izveduva
nastavata, za {to soglasnost dava Ministerstvoto.

                ^len 83

(1) Nastavnikot, stru~niot sorabotnik i vospituva~ot se izbiraat po
pat na javen oglas.
(2) Licata od stav (1) na ovoj ~len, mo`at da zasnovaat raboten odnos
i bez javen oglas, na opredeleno vreme, najmnogu do tri meseci.
(3) Javniot oglas od stav (1) na ovoj ~len se objavuva vo najmalku
dva dnevni vesnika od koi najmalku vo po eden od vesnicite {to se
izdavaat na makedonski jazik i vo vesnicite {to se izdavaat na
jazikot {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koi zboruvaat
slu`ben jazik razli~en od makedonskiot jazik.
(4) Pri izborot na stru~ni sorabotnici, vospituva~i i drug nenastaven
kadar se primenuva na~eloto na soodvetna i pravi~na zastapenost na
gra|anite koi pripa|aat na site zaednici i po~ituvawe na kriteriumite
na stru~nost i kompetentnost.


                ^len 84

(1) Nastavnicite koi rabotat vo podra~no osnovno u~ili{te vo naseleno
mesto so pomalku od 10 u~enici i realiziraat nastava so skratena
programa zasnovaat raboten odnos na opredeleno vreme so poln fond na
~asovi do realizacija na skratenata programa.
(2) Nastavnicite  mo`at da zasnovaat raboten odnos na opredeleno
vreme do krajot na u~ebnata godina, dokolku na javen oglas ne se
prijavi lice koe gi ispolnuva uslovite utvrdeni so zakon.
(3) Nastavnicite mo`at da zasnovaat raboten odnos na neopredeleno
vreme, pokratko od polnoto rabotno vreme, dokolku obemot na rabotata
iznesuva najmalku polovina od rabotnoto vreme vo rabotnata nedela na
na~in utvrden so zakon.

                ^len 85
Nastavnicite, stru~nite sorabotnici i vospituva~ite gi izbira
direktorot na u~ili{teto po prethodno mislewe na u~ili{niot odbor.

2. Pripravni~ki sta`

                ^len 86

(1) Nastavnik, stru~en sorabotnik ili vospituva~ koj za prv pat se
vrabotuva vo osnovno u~ili{te e nastavnik-pripravnik, stru~en
sorabotnik-pripravnik, odnosno vospituva~-pripravnik.
(2) Pripravni~kiot sta` trae edna godina.
(3) Za vreme na pripravni~kiot sta` na pripravnikot mu pripa|a plata
vo visina od 80% od platata na nastavnikot, stru~niot sorabotnik,
odnosno vospituva~ot.
(4) Za vreme na pripravni~kiot sta` licata od stavot (1) na ovoj ~len
se osposobuvaat za samostojna vospitno-obrazovna, odnosno stru~na
rabota preku sovladuvawe na programata za stru~en ispit.
(5) Pripravnikot za vreme na pripravni~kiot sta` sorabotuva so
nastavnicite, stru~nite sorabotnici, odnosno vospituva~ite i se
podgotvuva za stru~en ispit.
(6) Za vreme na pripravni~kiot sta` pripravnikot go sledi mentor.
(7) Mentor na pripravnikot go opredeluva direktorot na u~ili{teto od
redot na nastavnicite, odnosno stru~nite sorabotnici ili vospituva~i
koi vr{at rabota za koja se osposobuva pripravnikot i imaat zvawe
nastavnik - mentor ili nastavnik - sovetnik.
(8) Mentorot na pripravnikot mu podgotvuva programa koja vklu~uva
metodska, didakti~ka i druga podgotovka potrebna za osposobuvawe na
nastavnikot i za polagawe ispit. Mentorot izrabotuva izve{taj za
rabotata na pripravnikot.
(9) Isto lice ne mo`e da bide mentor vo isto vreme na pove}e od dva
pripravnika.
(10) Za vr{ewe na rabota na mentor, u~ili{teto na mentorot mu ispla}a
nadomestok vo visina od 10% od platata koja }e ja prima pripravnikot
po zavr{uvaweto na pripravni~kiot sta` .
(11) Pripravnikot po istekot na pripravni~kiot sta` polaga stru~en
ispit pred komisija formirana od ministerot.
(12) Pripravnikot za polagawe na stru~niot ispit pla}a nadomestok,
~ija visina ja utvrduva ministerot vrz osnova na realnite tro{oci za
sproveduvaweto na stru~niot ispit.
(13) Programata za polagaweto na stru~niot ispit na pripravnikot i
na~inot na sproveduvaweto na ispitot gi propi{uva ministerot.


3. Rabotni dol`nosti na nastavnikot i
  stru~niot sorabotnik

                ^len 87

(1) Rabotnite dol`nosti na nastavnikot vo osnovnoto u~ili{te opfa}a
nastava i drugi vidovi na organizirana rabota so u~enicite,
podgotovka za nastava, pregleduvawe i ocenuvawe na pismenite zada~i i
drugite raboti {to se potrebni za ostvaruvawe na vospitno-
obrazovnata programa.
(2) Vremeto {to se izdvojuva za podgotovka na nastavata i drugata
vospitno-obrazovna rabota na nastavnikot opfa}a:
   - planirawe na nastavata vo pismena ili elektronska forma i
izbor na nastavni sredstva;
   - podgotovka na didakti~ki pomagala;
   - sorabotka so roditelite;
   - sorabotka so stru~nite organi na u~ili{teto;
   - vr{ewe na zada~i na oddelenski rakovoditel;
   - u~estvo vo interno proveruvawe vo postigawata na u~enicite so
standardizirani testovi;
   - u~estvo vo organizirano stru~no i didakti~ko-metodsko
obrazovanie i nadograduvawe;
   - sobirawe i obrabotka na podatoci vo vrska so vr{eweto na
vospitno-obrazovnata i druga rabota;
   - vodewe na pedago{ka dokumentacija i evidencija;
   - mentorstvo na u~enicite;
   - mentorstvo na pripravnicite;
   -  ureduvawe  na kabineti, zbirki,  u~ili{ni rabotilnici,
ve`balni, igrali{ta, nasadi itn.;
   - organizirawe na kulturni sportski i drugi op{to korisni i
humani akcii vo koi u~estvuvaat u~enicite;
   - vodewe slobodni u~eni~ki aktivnosti i rabota so u~enici na
proekti i ista`uvawe;
   - podgotvuvawe i vodewe ekskurzii, izleti, natprevari, nastava
vo priroda, letuvawe, logoruvawe {to gi organizira u~ili{teto;
   - vr{ewe na drugi raboti opredeleni so godi{nata programa za
rabota.

                ^len 88

Rabotnite dol`nosti na stru~niot sorabotnik vo osnovnoto u~ili{te
opfa}aat stru~ni raboti za:
   - zapi{uvawe na u~enicite i sledewe na nivniot razvoj vo
osnovnoto u~ili{te;
        - go sledi navremenoto vakcinirawe na u~enicite;
   - planirawe na nastavata i drugata vospitno-obrazovna rabota;
   - razvivawe na programi, postapki i instrumenti za vrednuvawe
na postigawata na u~enicite i samovrednuvawe na u~ili{teto;
   - u~estvo vo organizirano stru~no i didakti~ko-metodsko
obrazovanie i nadograduvawe;
   - sorabotka so roditelite;
   - poddr{ka na rabotata na zaednicata na u~enicite;
   - primena na propisite za ostvaruvawe na pravata i dol`nostite
na u~enicite, napreduvaweto i izrekuvaweto na pedago{ki merki za
kr{ewe na u~ili{nite pravila i ku}niot red na osnovnoto u~ili{te;
   - poddr{ka na stru~nite aktivi na nastavnicite za izborot na
u~ebnicite i detskite spisanija i drugata literatura {to se koristi
vo u~ili{teto;
   - organizirawe na pedago{ka i metodska praktika na studentite
od nastavni~kite fakulteti;
   - poddr{ka na nastavnicite za individualnata rabota so
u~enicite;
   - organizirawe i vodewe na rabotata na u~ili{nata biblioteka;
   - profesionalna orientacija na u~enicite;
   -  poddr{ka  na  nastavnicite  za  vodewe na  pedago{kata
dokumentacija i evidencija na osnovnoto u~ili{te;
   - vodewe na pedago{ki karton za nastavnicite;                ^len 89

(1) Za nastavnicite vo osnovno obrazovanie nedelniot fond na nastavni
~asovi iznesuva za oddelenskiot nastavnik od 20 do 23 nastavni ~asovi
vo koi vleguva i vremeto za organizirano prifa}awe na u~enicite pred
i po nastavata.
(2) Vo nedelniot fond na nastavni ~asovi od stav (1) na ovoj ~len ne
vleguvaat ~asovite za dopolnitelna i dodatna nastava.
(3) Nedelniot fond na nastavni ~asovi za predmetniot nastavnik
iznesuva od 20 do 23 ~asovi vo koi ne vleguvaat ~asovite za
dopolnitelna i dodatna nastava.

                ^len 90
Rabotnoto vreme na stru~niot sorabotnik  vo  osnovnoto  u~ili{te  vo
tekot na nedelata iznesuva 40 ~asa.
                ^len 91

(1) Obemot na rabotnite dol`nosti vo ramkite na rabotnoto vreme    na
nastavnicite, stru~nite sorabotnici i vospituva~ite vo tekot na    40
~asovna rabotna nedela, go utvrduva ministerot.
(2)Po~etokot i zavr{etokot na rabotnoto vreme, koristeweto       na
dnevniot i godi{niot odmor na licata od stavot (1) na ovoj ~len    se
utvrduva so statutot na u~ili{teto.

4. Profesionalno usovr{uvawe, osposobuvawe i napreduvawe

                ^len 92

(1) Direktorot, nastavnikot i stru~niot sorabotnik vo osnovnoto
u~ili{te vo tekot na svojata rabota se dol`ni profesionalno da se
usovr{uvaat.
(2) Ministerstvoto vo sorabotka so Biroto donesuva godi{na programa
za profesionalno usovr{uvawe na nastavnicite i stru~nite sorabotnici
za podr{ka na reformite vo obrazovanieto i za istoto obezbeduva
sredstva.
(3)Profesionalnoto usovr{uvawe se ostvaruva preku akreditirani
programi za obuka koi gi realiziraat javni i privatni ustanovi,
zdru`enija na gra|ani     i trgovski dru{tva ~ii programi se
akreditirani.
(4) Akreditacijata na programite za obuka od stav (2) na ovoj ~len go
vr{i Biroto vrz osnova na javen oglas.
(5) Za da se    akreditira programa za obuka za profesionalno
usovr{uvawe, javnata i privatnata ustanova, zdru`enieto na gra|ani i
trgovskoto dru{tvo koi ja vr{at obukata treba da gi ispolnuvaat
slednite uslovi:
    - da gi ispolnuvaat barawata za programata utvrdeni vo javniot
oglas;
    -da imaat iskustvo vo realizacija na obuki za profesionalno
usovr{uvawe;
    -da imaat obezbedeno soodvetno opremeni prostorii so nastavni
pomagala za sovremena realizacija na obukite i
    -da imaat anga`irano obu~uva~i za soodvetnata oblast koi imaat
najmalku visoko obrazovanie i iskustvo vo izveduvawe obuka.
(6)  Akreditacijata  na  programata za obuka  za profesionalno
usovr{uvawe ima va`nost dve godini i vo tekot na realizacijata na
programata Biroto vr{i nejzina evaluacija.
(7) Za akreditiranata programa za obuka za profesionalno usovr{uvawe
na direktorot, nastavnikot i stru~niot sorabotnik vo osnovnoto
u~ili{te Biroto vodi evidencija.
(8) Na~inot na profesionalnoto usovr{uvawe go propi{uva ministerot.


                ^len 93

(1) Nastavnicite i stru~nite sorabotnici vo osnovnoto u~ili{te se
usovr{uvaat, osposobuvaat i napreduvaat vo zvawa.
(2) Nastavnikot i stru~niot sorabotnik koi za prv pat se vrabotuvaat
vo obrazovanie se so zvawe nastavnik-pripravnik i stru~en sorabotnik-
pripravnik.
(3) Nastavnikot-pripravnik mo`e da napreduva vo zvawata nastavnik,
nastavnik-mentor i nastavnik - sovetnik.
(4) Stru~niot sorabotnik-pripravnik mo`e da napreduva vo zvawata
stru~en sorabotnik, stru~en sorabotnik - mentor i stru~en sorabotnik
- sovetnik.
(5) Platata na nastavnikot i stru~niot sorabotnik e spored steknatoto
zvawe.
(6) Napreduvawe na nastavnicite i stru~nite sorabotnici vo zvawata
nastavnik, nastavnik-mentor, stru~en sorabotnik i stru~en sorabotnik-
mentor go vr{i u~ili{na komisija koja ja formira direktorot na
u~ili{teto.
(7) Komisijata od stav (6) na ovoj ~len e sostavena od po dva
oddelenski nastavnici  i nastavnici po predmetna nastava, pedagog,
odnosno psiholog vo u~ili{teto, eden roditel, direktorot na
u~ili{teto, ~len od u~ili{niot odbor koj e pretstavnik od osnova~ot i
sovetnik od Biroto.
(8) Oddelenskite i predmetnite nastavnici za ~lenovi vo komisijata od
stav (6) na ovoj ~len gi izbira nastavni~kiot sovet vo u~ili{teto,
roditelot go izbira sovetot na roditeli na u~ili{teto, ~lenot od
u~ili{niot odbor go izbira u~ili{niot odbor.
(9) Napreduvaweto na nastavnicite i stru~nite sorabotnici vo zvawata
nastavnik-sovetnik i stru~en sorabotnik-sovetnik go vr{i komisija
formirana od ministerot.
(10) Osnovnoto u~ili{te vo tekot na edna u~ebna godina mo`e da vr{i
napreduvawe na dvajca vraboteni od redot na nastavnicite i stru~nite
sorabotnici vo sekoe od zvawata od stav (6) na ovoj ~len i da
predlo`i dvajca vraboteni od redot na nastavnicite i stru~nite
sorabotnici da napreduvaat vo zvawata od stav (9) na ovoj ~len ako
ima do 50 vraboteni nastavnici i stru~ni sorabotnici.
(11) Osnovnoto u~ili{te vo tekot na edna u~ebna godina mo`e da vr{i
napreduvawe na tri vraboteni od redot na nastavnicite i stru~nite
sorabotnici vo sekoe od zvawata od stav (6) na ovoj ~len i da
predlo`i tri vraboteni od redot na nastavnicite i stru~nite
sorabotnici da napreduvaat vo zvawata od stav (9) na ovoj ~len ako
ima pove}e od 51 vraboteni nastavnici i stru~ni sorabotnici.
(12) Nastavnik i stru~en sorabotnik mo`e da napreduva vo slednoto
zvawe po tri godini, na na~in utvrden so ovoj zakon.
(13) Nastavnikot i stru~niot sorabotnik koj e nezadovolen od
izvr{eniot izbor za napreduvawe vo zvawa, ima pravo na prigovor do
Ministerstvoto, vo rok od osum dena od denot na objavuvaweto na
spisokot na nastavnici i stru~ni sorabotnici koi napreduvaat vo
zvawe.
(14) Na~inot na stru~noto usovr{uvawe, osposobuvawe i napreduvawe na
nastavnicite i stru~nite sorabotnici во zvawata od stavovite (3) i
(4) na ovoj ~len go propi{uva ministerot.

               ^len 94

(1) Vrabotenite vo osnovnoto u~ili{te na sekoi tri godini moraat da
bidat sistematski pregledani.
(2) Na lice koe boleduva od du{evna bolest, alkoholizam i narkomanija
mu prestanuva rabotniot odnos vo osnovnoto u~ili{te.
(3) Utvrduvaweto na psihofizi~kite sposobnosti na vrabotenite vo
osnovnoto u~ili{te, odnosno zabolenosta od odredeni du{evni bolesti,
alkoholizam i narkomanija se vr{i soglasno propisite od oblasta na
zdravstvenata za{tita.

                ^len 95

(1) Na  nastavnik, stru~en sorabotnik i vospituva~ za ~ija rabota
prestanala potrebata poradi delovni pri~ini, ne mo`e da mu prestane
rabotniot odnos, dodeka ne mu se obezbedi edno od pravata soglasno
so zakon i kolektiven dogovor.
(2) Na~inot i kriteriumite za prestanok na rabotniot odnos poradi
delovni pri~ini se utvrduvaat so kolektiven dogovor.
                   ^len 96

(1) Pri promeni vo obemot na rabota vo osnovnoto u~ili{te {to se
javuvaat  poradi  promena  vo  nastavniot plan  i  programite,
organizacijata na rabota, brojot na paralelki i drugi promeni,
rabotniot odnos na nastavnikot vo osnovnoto u~ili{te se promenuva od
raboten odnos na neopredeleno vreme so polno rabotno vreme vo raboten
odnos na neopredeleno vreme so pokratko od polnoto rabotno vreme i
obratno.
(2) Direktorot e dol`en vo slu~aite od stav (1) na ovoj ~len na
nastavnikot da mu izdade novo re{enie za rabotnoto vreme.


5. Ocenuvawe na nastavnici

                   ^len 97

(1) Za nastavnicite, stru~nite sorabotnici ili vospituva~ite, koi vo
ostvaruvaweto    na  vospitno-obrazovniot     proces   ne  poka`uvaat
zadovolitelni rezultati, Biroto, Sovetot na roditeli ili Dr`avniot
prosveten inspektorat pokrenuvaat inicijativa do u~ili{niot odbor za
preispituvawe na nivnata sposobnost za realizacija na rabotnite
obvrski.
(2) Biroto, Sovetot na roditeli ili Dr`avniot prosveten inspektorat
pokrenuvaat inicijativa do u~ili{niot odbor za prestanok na rabotniot
odnos i za nastavnici vo osnovnite u~ili{ta koi vr{at podgotovki i
drugi aktivnosti na u~enicite od u~ili{teto koi sledat nastava po
zavr{uvawe na rabotnoto vreme, a ne se utvrdeni so godi{nata programa
za rabota.
(3) Inicijativata od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len mora da sodr`i
obrazlo`enie za pri~inite poradi koi se pokrenuva.
(4) Ако иницијативата од ставовите (1) и (2) на овој член е покрената од Советот на
родители, Училишниот одбор пред да расправа по иницијативата, задолжително бара
мислење од Државниот просветен инспекторат.
(4) Ako u~ili{niot odbor ja prifati inicijativata od stavovite (1) i
(2) na ovoj ~len do direktorot podnesuva predlog za prestanok na
rabotniot odnos na nastavnik, stru~en sorabotnik ili vospituva~, vo
rok od sedum dena.
(5) Direktorot e dol`en da     постапи по предлогот od stav (4) na ovoj
~len vo rok od sedum dena od denot na dobivaweto na predlogot.

                   Член 98

(1) Врз основа на резултатите од екстерното проверување na postigawata на
успехот на учениците од член 71 став (3) od ovoj zakon se ocenuva
објективноста и професионалноста на наставникот во вреднувањето на постигнувањата
на успехот na ученикот.
(2) Оценувањето од став (1) на овој член се врши со споредување на резултатите на
екстерното проверување на постигањата на ученикот со завршната оценка на ученикот
по соодветниот предмет, за што Министерството изготвува ранг листа за отстапување
од добиените показатели.
(3) Врз основа на ранг листата од став (2) на овој член, 20% од наставниците кај кои
има најмали отстапувања во добиените показатели им се зголемува платата за
наредната година 15% од платата што ја примал.
(4) Врз основа на ранг листата од став (2) на овој член, 20% од наставниците кај кои
има најголеми отстапувања во добиените показатели им се намалува платата за
наредната година 10% од платата што ја примал.
(5) Ако наставникот три години едно по друго покажува резултати од став (3) на овој
член се унапредува во првото наредно звање.
(6) Ако наставникот три години едно по друго покажува резултати од став (4) на овој
член му престанува работниот однос.
(7) Акт за зголемување, односно намалување на платата на наставникот согласно
ставовите (3) и ( 4) на овој член донесува директорот на училиштето.
(8) Против актот на директорот од став (7) на овој член наставникот може да поднесе
жалба до надлежен суд.
(9) Начинот на изготвување на ранг листата, утврдувањето на процентот на најголеми
односно најмали отстапувања од добиените показатели, процентот на зголемување
односно намалување на платата како и начинот на намалувањето, односно
зголемувањето на платата на наставникот во рамките на утврдените проценти согласно
овој член го пропишува министерот.VIII. PEDAGO[KA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA                   ^len 99

Osnovnoto u~ili{te sobira, obrabotuva, ~uva, posreduva i upotrebuva
podatoci {to se sodr`at vo pedago{kata dokumentacija i evidencija vo
soglasnost so ovoj zakon i Zakonot za za{tita na li~nite podatoci.


                   ^len 100

(1) Pedago{kata dokumentacija vo smisla na ovoj zakon opfa}a: glavna
kniga na u~enicite, dnevnik na paralelkata, evidentni listovi za
uspehot  na u~enicite,  u~eni~ka  legitimacija, svidetelstvo i
prevednica.
(2) Glavnata kniga na u~enicite e dokument od trajna vrednost.


                   ^len 101

(1) Pedago{kata dokumentacija od ~len 100 stav (1) od ovoj zakon se
vodi i izdava na makedonski jazik i negovoto kirilsko pismo.
(2) Za u~enicite od pripadnici na zaednicite koi nastavata ja
ostvaruvaat na jazik i pismo razli~en od makedonskiot jazik i
negovoto kirilsko pismo, pedago{kata dokumentacija od stav (1) na
ovoj ~len se vodi i izdava na makedonski jazik i negovoto kirilsko
pismo i na jazikot i pismoto na koj{to se izveduva nastavata.


                   ^len 102

(1) Svidetelstvoto, u~eni~kata legitimacija i prevednicata se javni
ispravi.
(2) Javnite ispravi se izdavaat vo eden primerok. Vo slu~aj
izdadeniot dokument od stav (1) na ovoj ~len da se izgubi ili uni{ti,
osnovnoto u~ili{te izdava nov primerok-duplikat.

                   ^len 103

U~enikot koj izgubil svidetelstvo mo`e da bara izdavawe na dokumentot
vo vonprocesna postapka pred nadle`niot sud na ~ie podra~je e
sedi{teto  ili bilo sedi{teto na osnovnoto u~ili{te ako osnovnoto
u~ili{te koe ja ~uva dokumentacijata ne mo`e da izdade nov primerok.


                   ^len 104
Formata i sodr`inata na pedago{kata dokumentacija i evidencija, kako
i na~inot na vodeweto gi propi{uva ministerot.


IX.  U^EBNICI
               ^len 105

(1) Vo osnovnoto u~ili{te za ostvaruvawe na osnovnoto vospitanie i
obrazovanie se upotrebuvaat u~ebnici .
(2) U~ebnicite se izdavaat na makedonski jazik i negovoto kirilsko
pismo.
(3) Za u~enicite od pripadnicite na zaednicite koi nastavata ja
sledat na jazik i pismo razli~en od makedonskiot jazik i negovoto
kirilsko pismo, u~ebnicite se izdavaat na jazikot i pismoto na koj{to
se ostvaruva nastavata.
(4) U~enicite mo`e da koristat i drugi izvori za u~ewe (internet,
spisanija, enciklopediii, re~nici i sl.)


               ^len 106

(1) U~ebnikot se izrabotuva spored nastavniot plan i programi za
soodvetnoto oddelenie i predmet i Koncepcijata za u~ebnik, {to na
predlog na Biroto ja utvrduva ministerot.
(2) So Koncepcijata za u~ebnik se opredeluvaat nau~no-stru~nite i
metodolo{kite osnovi na u~ebnikot, razvojnite vospitno-obrazovni
funkcii, osnovite za motivacija i samostojno u~ewe, didakti~ko-
metodskite standardi za izborot i sistematiziraweto na sodr`inite,
dopolnitelnite tekstovi, vizuelnite prilozi, kako i soodvetnosta na
jazikot spored vozrasta na u~enicite i gradeweto jazi~na kultura.

               ^len 107

(1) U~ebnikot go izdava pravno lice koe gi ispolnuva uslovite za
vr{ewe na izdava~ka dejnost (vo natamo{niot tekst: izdava~ na
u~ebnici), utvrdeni so zakon.
(2) Avtor na u~ebnik e lice so visoko obrazovanie, magister ili
doktor na nauki ~ie obrazovanie e od oblasta na koja pripa|a
nastavniot predmet za koj e namenet u~ebnikot.
(3) Avtor na u~ebnik mo`e da bide i lice so visoko obrazovanie,
magister ili doktor na nauki ~ie obrazovanie e soodvetno spored
nastavnata programa za predmetot za koj e namenet u~ebnikot.


               ^len 108

Vraboten vo Ministerstvoto, vo organite vo sostav na Ministerstvoto,
vo Centarot za stru~no obrazovanie i obuka i vo Centarot za
obrazovanie na vozrasnite ne mo`e da bide izdava~, odnosno avtor na
u~ebnik.


               ^len 109

(1) Programata za izdavawe na u~ebnici ja izrabotuva Biroto, a ja
utvrduva ministerot.
(2) Ministerstvoto, vrz osnova na programata od stav (1) na ovoj
~len, objavuva konkurs za izdavawe na u~ebnici oddelno za sekoe
oddelenie i predmet.
(3) Konkursot od stav (2) na ovoj ~len trae najmalku ~etiri, a
najmnogu do {est meseci.
(4) Vo konkursot se utvrduvaat uslovite koi treba da gi ispolni
avtorot, odnosno izdava~ot, postapkata i rokot za izdavaweto na
u~ebnicite, maloproda`nata cena na u~ebnikot i kvalitetot na
u~ebnikot.
(5) Na konkursot mo`e da u~estvuva izdava~ na u~ebnici, odnosno avtor
na u~ebnik samo so eden rakopis za u~ebnik za eden nastaven predmet.
(6) Za u~ebnici po stranski jazici na konkursot mo`e da u~estvuva i
izdava~ od druga dr`ava vo koja e registriran za izdava~ka dejnost,
preku ovlasteni zakonski zastapnici vo Republika Makedonija.


                ^len 110

(1) Pri donesuvawe na nov nastaven plan i programi ili ako se vr{i
izmenuvawe ili dopolnuvawata na pove}e od 30% na nastavniot plan i
programi, Ministerstvoto objavuva konkurs za nov u~ebnik po
soodvetniot predmet.
(2) Za permanentno unapreduvawe na kvalitetot i osovremenuvawe na
odobreniot u~ebnik, posle petgodi{nata upotreba na u~ebnikot od
prvoto izdanie, Ministerstvoto mo`e da objavi nov konkurs.


                ^len 111

(1) Na konkursot za u~ebnik izdava~ot ili avtorot na u~ebnikot,
pokraj  drugata dokumentacija  utvrdena so  zakon, zadol`itelno
prilo`uva i:
    - rakopis za u~ebnikot vo {est primeroci, likovno i grafi~ki
razraboten i jazi~no ureden vo forma na rakopis i vo elektronska
forma, i
    -izjava od lektor za jazi~no ureduvawe na tekstot;
(2) Ako izdava~ot na rakopisot za u~ebnik, odnosno avtorot smeta deka
ima potreba od dopolnitelna literatura na rakopisot za u~ebnik,
istata ja prilo`uva vo elektronska forma.
(3) Za ragleduvawe na rakopis za u~ebnik, izdava~ot, odnosno avtorot
na u~ebnikot upla}a odredena suma na sredstva na smetka na
Ministerstvoto, koja ja odreduva ministerot vrz osnova na realno
napraveni tro{oci.
(4) Sredstvata od stav (3) na ovoj ~len se nameneti isklu~ivo za
pokrivawe na tro{ocite na recenzentite.
(5) Izdava~ot, odnosno avtorot na u~ebnik koj e namenet za u~enicite
koi ja sledat nastavata na jazik i pismo razli~en od makedonskiot,
dol`en e rakopisot da go podnese na makedonski jazik i negovoto
kirilsko pismo i na jazikot i pismoto na pripadnicite na zaednicite
za koi {to e namenet u~ebnikot.                ^len 112

(1) Ministerot formira recenziona komisija koja vr{i stru~no
vrednuvawe na rakopisi za u~ebnik za soodveten predmet, soglasno so
metodologijata {to ja izrabotuva Biroto, a ja utvrduva ministerot.
(2) Recenzionata komisija od stav (1) na ovoj ~len e sostavena od tri
~lena i toa:
   - eden recenzent nastavnik od nastavni~kite fakulteti za
nastavniot predmet za koj e namenet u~ebnikot i so najmalku pet
godini rabotno iskustvo vo nastava, i
   - dvajca recenzenti od osnovno u~ili{te soodvetni za nastavniot
predmet za koj e namenet u~ebnikot i so najmalku pet godini rabotno
iskustvo vo nastava.
(3) Vo sostavot na komisijata za stru~no vrednuvawe na u~ebnik koj e
namenet za u~enicite koi ja sledat nastavata na jazik i pismo
razli~en od makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo, eden od
~lenovite e od redot na pripadnicite na zaednicite za koi e namenet
u~ebnikot.
(4)  Vraboten vo  Ministerstvoto,  vo organite  vo sostav  na
Ministerstvoto, vo Centarot za stru~no obrazovanie i obuka, avtorot,
odnosno izdava~ot na podneseniot rakopis za u~ebnik ili pak lice koe
e vo drug dogovoren odnos so izdava~ot koi bi mo`ele da vlijaat na
objektivnosta na ocenuvaweto, kako i ~lenovi na nivnoto potesno
semejstvo (bra~en drugar, deca, roditeli, bra}a i sestri) ne mo`at da
bidat ~lenovi na recenzionata komisija, za {to dostavuva izjava do
Pedago{kata slu`ba.
(5) Na~inot na izborot, imenuvaweto i razre{uvaweto na ~lenovite na
recenzionata komisija i na~inot na rabota na recenzionata komisija gi
propi{uva ministerot.

               ^len 113

(1) Pedago{kata slu`ba rakopisot za u~ebnik od konkursot gi dostavuva
do Biroto vo rok od sedum dena od denot na zavr{uvawe na konkursot,.
(2) Biroto dava stru~no mislewe za usoglasenosta na rakopisot za
u~ebnik so nastavniot plan i programite, so Koncepcijata za
devetgodi{no osnovno obrazovanie i so Koncepcijata za u~ebnik, vo rok
od 14 dena od denot na dobivaweto na rakopisite za u~ebnik i go
dostavuva do Pedago{kata slu`ba.
(3) Pedago{kata slu`ba, rakopisot za u~ebnik i stru~noto mislewe od
Biroto od stav (2) na ovoj ~len gi dostavuva do recenzionata
komisija.
(4) Recenzionata komisija vr{i stru~no vrednuvawe na rakopisot
soglasno so Metodologijata za vrednuvawe na u~ebnici vo rok od 14
dena od denot na priemot na rakopisot za u~ebnik i stru~noto mislewe
na Biroto od stav (2) na ovoj ~len..
(5) Pedago{kata slu`ba, vrz osnova na stru~noto mislewe na Biroto od
stav (2) na ovoj ~len i stru~noto vrednuvawe od recenzionata komisija
od stav (4) na ovoj ~len, na ministerot mu dostavuva izve{taj vo rok
od 5 dena.
(6) Izve{tajot od stav (5) na ovoj ~len gi sodr`i stru~noto mislewe
od Biroto od stav (2) na ovoj ~len i stru~noto vrednuvawe od
recenzionata komisija od stav (4) na ovoj ~len.
(7) Vrz osnova na izve{tajot od stav (5) na ovoj ~len ministerot
donesuva re{enie za odobruvawe i upotreba na u~ebnikot, najdocna vo
rok od 50 dena od denot na zavr{uvaweto na konkursniot rok za
dostavuvawe na rakopisite.
(8) Ministerot, pred da donese re{enie za odobruvawe i upotreba na
rakopis za u~ebnik, na predlog na recenzionata komisija mo`e da
pobara oddelni rakopisi na u~ebnici da bidat soodvetno koregirani vo
rok od pet dena.
(9) Protiv re{enieto na ministerot, vo rok od 15 dena od denot na
priemot na re{enieto mo`e da se podnese `alba do Vtorostepena
komisija  na Vladata  na Republika  Makedonija od  oblasta na
obrazovanieto.
(10) Po kone~nosta na re{enieto za odobruvawe i upotreba na
u~ebnikot, Ministerstvoto objavuva katalog na odobreni u~ebnici za
upotreba na veb stranata na Ministerstvoto.
(11) Katalogot od stav (10) na ovoj ~len se objavuva najdocna do
krajot na mart vo tekovnata godina.


               ^len 114

Ministerot mo`e da odobri izdavawe i upotreba    najmnogu  do  tri
rakopisi za u~ebnik za eden nastaven predmet.


               ^len 115
(1) Ministerot i izdava~ot na u~ebnici, odnosno avtorot potpi{uvaat
dogovor za izdavawe na odobrenite u~ebnici vo koj se utvrduvaat
me|usebnite prava i obvrski.
(2) Ako izdava~ot na u~ebnik, odnosno avtorot na konkursot ponudil
dopolnitelna literatura soglasno ~len 111 stav (2) od ovoj zakon,
istata e dol`en da ja izdade besplatno vo pe~atena ili vo elektronska
forma.
(3) Ako izdava~ot, odnosno avtorot ne go izdade u~ebnikot vo rok od
30 dena od denot na potpi{uvaweto na dogovorot od stav (1) na ovoj
~len ili izdava~ot, odnosno avtorot se otka`e od pravoto da go izdade
u~ebnikot, ministerot go raskinuva dogovorot i sklu~uva dogovor so
drug izdava~, odnosno avtor koj konkuriral na konkursot.

               ^len 116

U~ebnikot i detskite spisanija ne smeat da sodr`i reklamni poraki i
oglasi.

               ^len 117

(1) Ministerstvoto mo`e da participira vo izdavaweto na malotira`nite
u~ebnici.
(2) Malotira`ni u~ebnici se onie koi imaat tira` najmnogu do 500
primeroci.


               ^len 118

(1) Odluka za izborot na u~ebnicite od katalogot na odobreni u~ebnici
koi }e bidat vo upotreba vo narednata u~ebna godina donesuva
nastavni~kiot sovet na u~ili{teto po predlog na stru~nite aktivi na
oddelenskite, predmetnite nastavnici i pretstavnicite na roditelite
na u~enicite.
(2) Odlukata za izbor na u~ebnici od stav (1) na ovoj ~len ne mo`e da
se menuva vo tekot na u~ebnata godina.
(3) Za izborot na u~ebnicite koi }e bidat vo upotreba vo narednata
u~ebna godina u~ili{teto e dol`no pismeno na oglasnata tabla vo
u~ili{teto da gi izvesti u~enicite i nivnite roditeli, kako i
Dr`avniot prosveten inspektorat, do krajot na juni vo tekovnata
godina.

               ^len 119

(1) Po isklu~ok, od ~len 110 stav (1) od ovoj zakon, dokolku se
menuva odnosno dopolnuva sodr`inata na u~ebnikot pomalku od 30%,
izdava~ot na u~ebnikot, odnosno avtorot mo`e da podnese barawe do
Pedago{kata slu`ba za odobrenie na izmeni na u~ebnikot.
(2) Ministerot mo`e da dade odobrenie za izmena na u~ebnikot po
prethodno dobieno pozitivno mislewe od Biroto i stru~no vrednuvawe od
recenzionata komisija.


               ^len 120

Avtorot e dol`en u~ebnikot od makedonski jazik da go prevede i izdade
na jazikot i pismoto na pripadnicite na zaednicite koi istiot }e go
koristat, vo rok od eden mesec po priemot na re{enieto za odobruvawe
na u~ebnikot za upotreba.


               ^len 121
Izdava~ot, odnosno avtorot e dol`en:
   - da go izdade u~ebnikot vrz osnova na rakopisot {to e odobren;
   - pe~ateweto na odobreniot u~ebnik i obezbeduvaweto na negovata
dostapnost do kni`arskata mre`a da go zavr{i najdocna eden mesec pred
po~etokot na u~ebnata godina;
   - da se pridr`uva do cenata na u~ebnikot utvrdena vo konkursot,
i
   - od sekoe izdanie na u~ebnikot da dostavi po dva primeroka do
Ministerstvoto, Pedago{kata slu`ba i Biroto i pet primeroci do
Narodnata i univerzitetska biblioteka ,,Sveti Kliment Ohridski" -
Skopje.               ^len 122

Na u~ebnikot se otpe~atuvaat slednite podatoci:
   - ime i prezime na avtorot ili avtorite na u~ebnikot;
   - ime i prezime na ilustratorot;
   - ime i prezime na preveduva~ot i podatoci za izdava~ot, ako
     u~ebnikot e preveden;
   - ime i prezime na recenzentite;
   - ime i prezime na jazi~niot lektor;
   - ime i prezime na urednikot;
   - naziv na sedi{teto na izdava~kata organizacija;
   - naziv i sedi{te na pe~atarskata organizacija;
   - tira` na u~ebnikot;
   - maloproda`nata cena na u~ebnikot;
   - brojot i datumot na re{enieto na ministerot so koe se
     odobruva u~ebnikot za upotreba, i
   - CIP Katalogizacija vo publikacija Narodna i univerzitetska
     biblioteka ,,Sveti Kliment Ohridski'' - Skopje.


               ^len 123

(1) Za ocenuvawe na kvalitetot na odobren u~ebnik ministerot formira
komisija sostavena od sedum ~lena od koi po dva ~lena od
Ministerstvoto, dva ~len od redot na istaknati nastavnici i po eden
~len sovetnik od Biroto od oblasta za koja e namenet u~ebnikot,
Dr`avniot prosveten inspektorat i nastavnik od soodveten fakultet.
(2) Po predlog od komisijata od stav (1) na ovoj ~len, ministerot
mo`e da povle~e od upotreba odobren u~ebnik.


               ^len 124

(1) Ministerstvoto, po predlog na komisija formirana od ministerot,
dava soglasnost za upotreba na stru~na literatura i detski spisanija
vo osnovnoto u~ili{te, po prethodno mislewe od Biroto.
(2) Vo osnovnoto u~ili{te se zabranuva proda`ba na u~ebnici,
spisanija i druga literatura.X. ORGANI NA UPRAVUVAWE, RAKOVODEWE
   I STRU^NI ORGANI NA OSNOVNOTO U^ILI[TE

1. Organ na upravuvawe na osnovno u~ili{te

               ^len 125

(1) Organ na upravuvawe na osnovnoto u~ili{te e u~ili{niot odbor.
(2) U~ili{niot odbor na osnovnoto u~ili{te e sostaven od devet ~lena
i toa: tri pretstavnici od nastavnicite, stru~nite sorabotnici i
vospituva~ite od u~ili{teto, tri pretstavnici od roditelite na
u~enicite, dva pretstavnici od osnova~ot i eden pretstavnik od
Ministerstvoto.
(3) Mandatot na ~lenovite na u~ili{niot odbor e tri godini, a
mandatot na pretstavnicite na roditelite e za period do zavr{uvawe na
osnovnoto obrazovanie na nivnoto dete, no ne podolgo od tri godini.
(4) U~ili{niot odbor od redot na svoite ~lenovi izbira pretsedatel so
mnozinstvo glasovi od vkupniot broj ~lenovi, po pat na tajno glasawe.
(5) Odlukite na u~ili{niot odbor se donesuvaat so mnozinstvo glasovi
od vkupniot broj ~lenovi.

               ^len 126

(1) Nastavnicite, stru~nite sorabotnici i vospituva~ite vo osnovnoto
u~ili{te svoite pretstavnici vo u~ili{niot odbor gi izbiraat
neposredno i tajno.
(2) Pretstavnicite na roditelite gi izbira sovetot na roditelite
neposredno i tajno.
(3) Postapkata za izbor na pretstavnicite na vrabotenite na osnovnoto
u~ili{te i roditelite vo u~ili{niot odbor na u~ili{teto se utvrduva
so statutot na u~ili{teto.


               ^len 127

(1) U~ili{niot odbor na osnovnoto u~ili{te:
   - donesuva statut na osnovnoto u~ili{te;
   - predlaga godi{na programa za rabota i izve{taj za rabota na
osnovnoto u~ili{te do sovetot na op{tinata;
   - donesuva programa za razvoj na u~ili{teto;
   - donesuva programa za voveduvawe na povisoki standardi i drugi
programi;
   - predlaga finansiski plan do osnova~ot;
   - predlaga zavr{na smetka do osnova~ot;
   - objavuva javen oglas za izbor na direktor na osnovno
u~ili{te;
   - vr{i intervju so kandidatite za direktor;
   - predlaga na gradona~alnikot na op{tinata eden, odnosno dva
kandidati od prijavenite kandidati na objaveniot javen    oglas za
izbor na direktor ;
   - dava mislewe do direktorot za izbor na nastavnicite,
stru~nite sorabotnici i vospituva~ite;
   - podnesuva predlog do direktorot za prestanok na rabotniot
odnos na licata od ~lenot 97 stav (1) od ovoj zakon;
   - odlu~uva po prigovorite i `albite na vrabotenite vo osnovnoto
u~ili{te;
   - odlu~uva po `albite na u~enici, roditeli, odnosno starateli
na u~enici;
   - vr{i i drugi raboti utvrdeni so statutot na osnovnoto
u~ili{te.
(2) U~ili{niot odbor na osnovnoto u~ili{te za podnesenite `albi mora
da odlu~i vo rok od 15 dena od denot na podnesuvaweto na `albata.               ^len 128

(1) Ako Dr`avniot prosveten inspektorat oceni deka vo u~ili{teto
bitno e naru{en vospitno-obrazovniot proces, vr{i vonredna integralna
evaluacija i go zadol`uva u~ili{teto pri~inite za naru{uvaweto da gi
otstrani vo rok od edna godina od denot na dobivaweto na izve{tajot
za izvr{enata integralna evaluacija.
(2) Ako pri~inite za naru{uvaweto na vospitno-obrazovniot proces
u~ili{teto ne gi otstrani vo rok od edna godina od denot na
dobivaweto na izve{tajot od stav (1) na ovoj ~len, vo u~ili{teto se
vr{i eksterno proveruvawe i ocenuvawe na napredokot i postignuvawata
na u~enicite.
(3) Ako po izvr{enoto eksterno proveruvawe i ocenuvawe od stav (2) na
ovoj ~len se utvrdi deka znaeweto na u~enicite e pod obrazovnite
standardi, Dr`avniot prosveten inspektorat na osnova~ot na osnovnoto
u~ili{te mu predlaga razre{uvawe na site ~lenovi na u~ili{niot odbor
i na direktorot na u~ili{teto.
(4) Osnova~ot vo slu~aite utvrdeni vo stav (3) na ovoj ~len e dol`en
da postapi vo rok od 15 dena od denot na dobivaweto na predlogot i
vedna{ da ja zapo~ne postapkata za imenuvawe nov u~ili{en odbor i
vr{itel na dol`nosta direktor na u~ili{teto.
(5) Dokolku osnova~ot ne postapi soglasno stav (4) na ovoj ~len,
Ministerstvoto po pravo na nadzor, a za obezbeduvawe vr{ewe na
dejnosta gi razre{uva ~lenovite na u~ili{niot odbor i vedna{ imenuva
nov u~ili{en odbor i vr{itel na dol`nosta direktor so mandat najmnogu
do edna godina.
(6) Barawe za vonredna integralna evaluacija i eksterno proveruvawe i
ocenuvawe na napredokot i postigawata na u~enicite do Dr`avniot
prosveten inspektorat mo`e da podnesat Sovetot na op{tinata,
gradona~alnikot ili sovetot na roditelite.
(7) Tro{ocite za eksternoto proveruvawe i ocenuvawe na napredokot i
postignuvawata na u~enicite se na tovar na baratelot.


2. Organ na rakovodewe na osnovno u~ili{te


               ^len 129

(1) Organ na rakovodewe vo osnovnoto u~ili{te e direktorot.
(2) Direktorot e odgovoren za zakonitosta vo rabotata i za
materijalno-finansiskoto rabotewe na u~ili{teto.
(3) Za direktor na osnovno u~ili{te mo`e da se избира lice koe ima
najmalku visoko obrazovanie i koe gi ispolnuva uslovite za nastavnik
ili stru~en sorabotnik vo osnovno u~ili{te i ako ima najmalku pet
godini rabotno iskustvo vo vospitno-obrazovna rabota, polo`en ispit
za direktor.
(4) Po isklu~ok, dokolku nema prijaveno kandidat so polo`en ispit za
direktor, za direktor mo`e da bide izbrano i lice koe ne polo`ilo
ispit za direktor, no e dol`no istiot da go polo`i vo rok od edna
godina od denot na izborot za direktor.
(5) Ako izbraniot direktor ne go polo`i ispitot za direktor vo rokot
utvrden vo stav (4) na ovoj ~len, mu prestanuva mandatot na direktor.
(6) Mandatot na direktorot trae ~etiri godini, so mo`nost za u{te
eden mandat.

               ^len 130

(1) Osposobuvawe na kandidati za direktori na osnovnite u~ili{ta, i
polagaweto na ispitot po uspe{no zavr{enata obuka go vr{i Dr`avniot
ispiten centar, soglasno zakon.
(2) Programata za podgotvuvawe i polagawe ispit za direktori   i
na~inot na sproveduvaweto na ispitot gi propi{uva ministerot na
predlog na Dr`avniot ispiten centar.
(3) Na kandidatot koj go polo`il ispitot za direktor mu se izdava
uverenie.
(4) Formata i sodr`inata na uverenieto za polo`en ispit za direktor
na osnovno u~ili{te, gi propi{uva ministerot.
               ^len 131

Direktorot gi vr{i slednite raboti:
   - go zastapuva i pretstavuva u~ili{teto i e odgovoren za
zakonito rabotewe;
   - ja organizira, planira i ja vodi rabotata na osnovnoto
u~ili{te;
   - podgotvuva programa za razvoj na u~ili{teto;
   - podgotvuva predlog na godi{na programa za rabota;
    -odgovoren e za realizacijata na godi{nata programata za
rabota;
   - odgovoren e za ostvaruvawe na pravata i obvrskite na
u~enicite;
   - vr{i izbor na nastavnici, stru~ni sorabotnici i vospituva~i i
drug administrativno-tehni~ki kadar soglasno so zakon i aktite na
u~ili{teto;
   - vr{i rasporeduvawe na nastavnici, stru~ni sorabotnici i
vospituva~i i drug administrativno-tehni~ki kadar;
   - odlu~uva za prestanok na raboten odnos na nastavnici, stru~ni
sorabotnici i vospituva~i i drug administrativno-tehni~ki kadar
soglasno so zakon i kolektiven dogovor;
   -   pottiknuva  stru~no  osposobuvawe  i usovr{uvawe  na
nastavnicite, stru~nite sorabotnici i vospituva~i;
   - organizira mentorstvo za nastavnicite-pripravnici, stru~nite
sorabotnici-pripravnici,  vospituva~i-pripravnici, prisustvuva  na
~asovi vo nastavata i ja sledi rabotata na nastavnicite, stru~nite
sorabotnici i vospituva~i i gi sovetuva;
   - ja sledi rabotata na u~ili{niot pedagog, psiholog i drugite
stru~ni rabotnici;
   - se gri`i za sorabotkata so roditelite;
   - gi izvestuva roditelite za rabotata na u~ili{teto i za izmeni
na pravata i obvrskite na u~enicite;
   - odlu~uva za vospitnite merki;
   - ja pottiknuva i sledi rabotata na zaednicata na u~enicite;
   - obezbeduva izvr{uvawe na odlukite na u~ili{niot odbor;
   - ja donesuva sistematizacijata na rabotnite mesta na
u~ili{teto;
   - odlu~uva za sklu~uvawe dogovori za rabotnite odnosi;
   -  pokrenuva  postapka za  disciplinskata odgovornost na
nastavnicite, stru~nite sorabotnici i vospituva~i;
   - se gri`i za sorabotkata na u~ili{teto so zdravstvenata
ustanova vo op{tinata, i
   - vr{i drugi raboti soglasno so zakon i statutot na u~ili{teto.


               ^len 132

(1) Vo osnovnoto u~ili{te mo`e da se imenuva pomo{nik na direktorot
za vr{ewe na rakovodni i pedago{ki raboti.
(2) Za  pomo{nik na direktorot mo`e da se imenuva lice koe gi
ispolnuva uslovite za nastavnik, odnosno stru~en rabotnik na
osnovnoto u~ili{te i ima tri godini rabotno iskustvo vo oblasta na
obrazovanieto i e od redot na vrabotenite vo u~ili{teto.
(3) Pomo{nikot na direktorot go imenuva i razre{uva direktorot po
predlog na u~ili{niot odbor.
(4) Pomo{nikot na direktorot gi vr{i rabotite za koi pismeno go
ovlastil direktorot i go zamenuva vo negova otsutnost.
(5) Ako vo u~ili{teto nema pomo{nik na direktorot, direktorot za
izvr{uvawe na oddelni zada~i od svojata nadle`nost i za zamena vo
vremeto na otsutnost, mo`e da ovlasti nastavnik ili stru~en
sorabotnik od osnovnoto u~ili{te koj }e go zamenuva.
                ^len 133

(1) Direktorot na op{tinsko osnovno u~ili{te go izbira i razre{uva
gradona~alnikot po predlog na    u~ili{niot odbor na osnovnoto
u~ili{te.
(2) Direktorot na dr`avno osnovno u~ili{te go izbira i razre{uva
ministerot po predlog na u~ili{niot odbor na osnovnoto u~ili{te.
(3) Gradona~alnikot, odnosno ministerot tri meseci pred istekot na
mandatot na postojniot direktor donesuva odluka u~ili{niot odbor na
u~ili{teto da objavi javen oglas za izbor na direktor.
(4) Ako gradona~alnikot, odnosno ministerot ne postapi vo rokot
utvrden vo stav (3) od ovoj ~len, u~ili{niot odbor objavuva javen
oglas za izbor na direktor.
(5) Vo javniot oglas vo javnite glasila se utvrduvaat uslovite koi
treba  da  gi  ispolnuva  kandidatot  za  direktor,  potrebnata
dokumentacija, vremeto na traewe na javniot oglas i rokot vo koj }e
se izvr{i izborot.
(6) Prijavenite kandidati gi dostavuvaat potrebnite dokumenti do
u~ili{niot odbor na u~ili{teto. Kandidatite kon prijavata mora da
prilo`at programa za rabota za period od ~etiri godini.
(7) Pristignatite dokumenti gi pregleduva komisija sostaven od tri
~lena, izbrana od u~ili{niot odbor ~ija nadle`nost se utvrduva so
statutot na u~ili{teto.
(8) Komisijata od stav (7) na ovoj ~len e dol`na vo rok od pet dena
po zavr{uvaweto na javniot oglas da gi razgleda pristignatite
dokumenti.
(9) Na kandidatite koi ne gi ispolnuvaat uslovite predvideni vo
javniot oglas im se vra}aat dokumentite so obrazlo`enie vo rok od tri
dena od denot na razgleduvaweto na istite.
(10) U~ili{niot odbor mo`e da pobara dopolnitelni dokumenti od
kandidatite koi gi ispolnuvaat uslovite soglasno odredbite vo
statutot na u~ili{teto.
(11) U~ili{niot odbor i pretstavnikot od Biroto vr{at intervju   so
kandidatite koi gi ispolnuvaat uslovite.
(12) U~ili{niot odbor na op{tinskoto osnovno u~ili{te, vo rok od
sedum dena od izvr{eniot razgovor so kandidatite, na gradona~alnikot
na op{tinata mu predlaga dva kandidata za izbor na direktor, dokolku
na javniot oglas se prijavile pove}e kandidati.
(13) U~ili{niot odbor na dr`avnoto osnovno u~ili{te, vo rok od sedum
dena od izvr{eniot razgovor so kandidatite, na ministerot mu predlaga
dva kandidata za izbor na direktor, dokolku na javniot oglas se
prijavile pove}e kandidati.
(14) Gradona~alnikot, odnosno ministerot, vo rok od 10 dena od denot
na dobivawe na predlogot izbira eden kandidat za direktor za osnovno
u~ili{te.
(15) Ako gradona~alnikot, vo rokot utvrden vo stav (14) od ovoj ~len
ne izbere direktor, izborot go vr{i ministerot.
(16) Kandidatite koi ne se izbrani, vo rok od osum dena od denot na
priemot na odlukata, imaat pravo na `alba vo odnos na sproveduvaweto
na postapkata za izbor na direktor do Vtorostepenata komisija na
Vladata na Republika Makedonija nadle`na za re{avawe na pra{awa od
oblasta na rabotnite odnosi.
(17) Protiv odlukata na komisijata od stav (16) na ovoj ~len
kandidatot mo`e da povede upraven spor pred nadle`niot sud.

                ^len 134

(1) Na direktorot na osnovnoto u~ili{te mu prestanuva mandatot ako:
   - toa sam go pobara;
   - trajno ja zagubi sposobnosta za vr{ewe na dol`nosta direktor;
   - gi ispolni uslovite za starosna penzija;
(2) Direktorot na osnovnoto u~ili{te se razre{uva pred istekot na
mandatot ako: '
   - napravi povreda na odredbite na zakonite ili drugi propisi i
akti, utvrdeni od Dr`avniot prosveten inspektorat;
   - ne ja ostvaruva programata za rabota i ne se realiziraat
planovite i programite za vospitno-obrazovna rabota;
   - po negova vina e nanesena {teta na u~enicite, na nivnite
roditeli ili na u~ili{teto;
   - dozvoli organizirawe na dejnosti i aktivnosti {to se vo
sprotivnost so nastavniot plan i programite
   - tri godini vo tekot na negoviot mandat najmalku 10% od
nastavnicite vraboteni vo u~ili[teto se na listata od ~len 98 stav
4 na ovoj zakon i
   - dozvoli ispla}awe na sredstva koi ne se utvrdeni vo godi{niot
finansiski plan na u~ili{teto.


               ^len 135

(1) Ako postojat odredeni soznanija za postapuvawe na direktorot
soglasno so odredbite od ~lenot 133 stav (2) na ovoj zakon,
u~ili{niot odbor svikuva sednica na koja se donesuva zaklu~ok vo
pismena forma koj se dostavuva do direktorot.
(2) Direktorot ima pravo vo rok od sedum dena od denot na priemot na
zaklu~okot od stav (1) na ovoj ~len, pismeno    da se izjasni za
navodite vo zaklu~okot.
(3) Ako u~ili{niot odbor ne go prifati izjasnuvaweto na direktorot,
svikuva sednica vo rok od tri dena i vo prisustvo na pretstavnik od
Dr`avniot prosveten inspektorat vr{i intervjuirawe na direktorot.
Pretstavnikot od Dr`avniot prosveten inspektorat dava mislewe za
opravdanosta na razre{uvaweto na direktorot.
(4) Ako u~ili{niot odbor oceni deka e neophodno, vo rok od sedum dena
dostavuva predlog za razre{uvawe na direktorot na op{tinskoto osnovno
u~ili{te do gradona~alnikot, odnosno na direktorot na dr`avnoto
osnovno u~ili{te do ministerot.
(5) Gradona~alnikot, odnosno ministerot e dol`en vo rok od sedum dena
od denot na dobivawe na predlogot od u~ili{niot odbor da go razre{i
direktorot.
(6) Razre{eniot direktor, vo rok od 15 dena od denot na priemot na
odlukata na gradona~alnikot, odnosno ministerot, ima pravo na `alba
vo  odnos na  sproveduvawe  na postapkata  za  razre{uvawe do
Vtorostepenata komisija na Vladata na Republika Makedonija nadle`na
za re{avawe na pra{awa od oblasta na rabotnite odnosi.
(7) Protiv odlukata na Komisijata od stavot (6) na ovoj ~len
kandidatot mo`e da povede upraven spor pred nadle`niot sud.

               ^len 136

(1) Gradona~alnikot, odnosno ministerot vo rok od tri dena od denot
na razre{uvaweto na direktorot, imenuva vr{itel na dol`nosta na
direktor od redot na vrabotenite vo u~ili{teto koj gi ispolnuva
uslovite za direktor.
(2) Gradona~alnikot, odnosno ministerot vo rok od pet dena od denot
na imenuvawe na vr{itel na dol`nosta na direktor donesuva odluka
u~ili{niot odbor da objavi javen oglas za izbor na direktor.
(3) Vr{itel na dol`nost direktor se imenuva i vo slu~ai na predvremen
prestanok na mandatot na direktorot.
(4) Vr{itelot na dol`nosta direktor gi vr{i rabotite do imenuvawe na
nov direktor, no ne podolgo   od {est meseci od denot na negovoto
imenuvawe.
(5) Isto lice ednopodrugo ne mo`e da bide imenuvano za vr{itel na
dol`nosta direktor na osnovno u~ili{te.
               ^len 137

(1) Dr`avniot prosveten inspektorat, po utvrduvaweto na pote{kite
povredi vo raboteweto soglasno so ~lenot 134 stav (2) od ovoj zakon,
do direktorot na osnovnoto u~ili{te dostavuva izve{taj so predlog
merki, po koi direktorot treba da postapi vo rok od 30 dena od denot
na dobivaweto na izve{tajot.
(2) Ako direktorot na u~ili{teto ne postapi vo rokot utvrden vo stav
(1) na ovoj ~len, Dr`avniot prosveten inspektor dostavuva do
u~ili{niot odbor re{enie za izvr{uvawe na predlog merkite. Rokot za
izvr{uvawe na re{enieto e 30 dena od denot na negovoto dobivawe.
(3) Ako u~ili{niot odbor ne postapi po re{enieto za izvr{uvawe na
predlog merkite, Dr`avniot prosveten inspektorat go dostavuva
re{enieto do gradona~alnikot i osnova~ot na osnovnoto u~ili{te, a
za dr`avnoto osnovno u~ili{te do ministerot i osnova~ot na osnovnoto
u~ili{te.
(4) Gradona~alnikot, odnosno ministerot vo rok od 30 dena od denot na
dobivaweto na re{enieto za izvr{uvawe na predlog merkite dol`en e da
go razre{i direktorot na u~ili{teto, a osnova~ot u~ili{niot odbor.
(5) Ako gradona~alnikot ne go razre{i direktorot, a osnova~ot
u~ili{niot odbor vo rokot od stav (4) na ovoj ~len, Ministerstvoto
po pravo na nadzor gi razre{uva direktorot i ~lenovite na u~ili{niot
odbor na osnovnoto u~ili{te.
(6) Ministerstvoto vedna{, po pravo na nadzor   imenuva vr{itel na
dol`nosta direktor od redot na vrabotenite vo u~ili{teto, koj gi vr{i
rabotite najdolgo {est meseci i imenuva ~lenovi na u~ili{niot odbor
so mandat od najmnogu edna godina.

               ^len 138

Direktorot koj povtorno ne e imenuvan na javen oglas ili mu prestanal
mandatot se rasporeduva na rabotno mesto soodvetno na negovata
stru~na podgotovka vo  u~ili{ta na podra~jeto na op{tinata i vo
gradot Skopje.

               ^len 139

Podra~noto osnovno u~ili{te go vodi rakovoditel na podra~no u~ili{te
{to go imenuva i razre{uva direktorot od redot na nastavnicite na
podra~noto osnovno u~ili{te.


3. Stru~ni organi na osnovnoto u~ili{te


               ^len 140

Stru~ni organi na osnovnoto u~ili{te se nastavni~kiot sovet na
osnovnoto u~ili{te, sovetot na oddelenskite nastavnici, sovetot na
predmetnite nastavnici, oddelenskiot rakovoditel, rakovoditelot na
paralelkata i stru~nite aktivi na nastavnicite.


               ^len 141

(1) Nastavni~kiot sovet na osnovnoto u~ili{te go so~inuvaat
oddelenskite i predmetnite nastavnici i stru~nite sorabotnici na
u~ili{teto. Nastavni~kiot sovet go svikuva i so nego pretsedava
direktorot.
(2) Nastavni~kiot sovet na osnovnoto u~ili{te:
   -dava mislewa po predlogot na progamata za razvoj i na
godi{nata programa za rabota i go sledi nejzinoto izvr{uvawe;
   - go razgleduva i utvrduva uspehot na u~enicite i rabotata na
drugi stru~ni organi;
   - im odobruva na u~enicite   pobrzo napreduvawe vo osnovnoto
u~ili{te;
   - go razgleduva ostvaruvaweto na nastavniot plan i programite i
prezema merki za nivno izvr{uvawe;
   - donesuva odluki po prigovori na u~enicite za utvrdeni ocenki;
   - go razgleduva izve{tajot od realizacija na godi{nata programa
za rabota, od samoevalucija, od izvr{enata integralna evaluacija i
predlaga soodvetni merki;
   - rasprava i odlu~uva za stru~ni pra{awa povrzani so vospitno-
obrazovnata rabota;
   - dava mislewe za godi{niot finansiski plan na u~ii{teto;
   - izbira pretstavnici vo u~ili{niot odbor;
   - dava mislewe za planiraweto, realizacijata i vrednuvaweto na
postigawata vo nastavata i u~eweto;
   - dava predlozi za napreduvawe na nastavnicite i stru~nite
sorabotnici na u~ili{teto;
   - odlu~uva za vospitni merki, i
   - vr{i i drugi raboti utvrdeni vo statutot na u~ili{teto.


               ^len 142

(1) Sovetot na oddelenskite nastavnici go so~inuvaat oddelenskite
nastavnici,   predmetnite nastavnici  koi  se vklu~uvaat  vo
realizacijata na nastavata od prvo do petto oddelenie i stru~nite
соrabotnici na u~ili{teto.
(2) Sovetot na oddelenskite nastavnici gi razgleduva godi{nata
programa za rabota i planiraweto na nastavata, vospitno-obrazovnite
problemi  po  oddelenija, podgotvuva  programa za  rabota  so
talentiranite u~enici odnosno za u~enicite koi pote{ko napreduvaat,
predlaga i odlu~uva za vospitnite merki i vr{i drugi raboti utvrdeni
vo statutot na u~ili{teto.


               ^len 143

(1) Sovetot na predmetnite nastavnici go so~inuvaat predmetnite
nastavnici {to ja izveduvaat nastavata od {esto do devetto oddelenie
i stru~nite соrabotnici na u~ili{teto.
(2) Sovetot na predmetnite nastavnici gi razgleduva godi{nata
programa za rabota i planiraweto na nastavata, vospitno-obrazovnite
problemi  po  oddelenija,  podgotvuva programa  za  rabota  so
talentiranite u~enici odnosno so onie koi pote{ko napreduvaat,
odlu~uva za vospitnite merki i vr{i drugi raboti utvrdeni vo statutot
na u~ili{teto.


               ^len 144

Oddelenskiot, odnosno rakovoditelot na paralelkata ja ostvaruva
programata za ~asot na oddelenskata zaednica, gi analizira vospitnite
i nastavnite rezultati na oddelenieto, se gri`i za re{avawe na
vospitnite i nastavnite problemi na poedini u~enici, sorabotuva so
roditelite i stru~nite sorabotnici na u~ili{teto, predlaga i odlu~uva
za vospitnite merki i vr{i drugi raboti utvrdeni vo statutot na
u~ili{teto.
               ^len 145
(1) Stru~nite aktivi na nastavnicite gi so~inuvaat nastavnici koi
predavaat ist predmet ili podra~je.
(2) Stru~nite aktivi na u~ili{teto gi usoglasuvaat kriteriumite za
planirawe na nastavata i za ocenuvawe na postigawata na u~enicite,
davaat predlozi na nastavni~kite soveti na u~ili{teto za podobruvawe
na vospitno-obrazovnata rabota, odlu~uvaat za upotreba na u~ebnicite
vo osnovnoto u~enicite,  raspravaat za zabele{kite na roditelite,
u~enicite i vr{at drugi stru~ni raboti opredeleni so godi{nata
programa za rabota na u~ili{teto.

4. Sovet na roditeli
                 ^len 146

(1) Za organizirano ostvaruvawe na interesite na u~enicite vo
osnovnoto u~ili{te od roditelite na u~enicite se formira sovet na
roditelite na u~ili{teto.
(2) Vo sovetot na roditeli ima po eden pretstavnik od sekoja
paralelka koj{to go izbiraat roditelite na roditelskiot sostanok na
paralelkata.
(3) Prvoto svikuvawe na sovetot na roditelite go vr{i direktorot na
u~ili{teto.
(4) Sovetot na roditeli:
   - dava mislewe za predlog programata za razvoj na osnovnoto
u~ili{te i za godi{nata programa za rabota;
   - rasprava za izve{tajot za rabotata na u~ili{teto;
   - predlaga programi za podobruvawe na standardite za nastavata;
   - dava soglasnost na predlozite na direktorot za voveduvawe
povisoki standardi;
   - razgleduva `albi na roditelite vo vrska so vospitno-
obrazovnata rabota;
   - izbira pretstavnici vo u~ili{niot odbor na osnovnoto
u~ili{te, i
   - vr{i drugi raboti utvrdeni so statutot na u~ili{teto.


XI. OBEZBEDUVAWE  NA KVALITET NA NASTAVATA

                 ^len 147

Za obezbeduvawe na kvalitet na nastavata u~ili{niot odbor na sekoi
pet godini donesuva programa za razvoj na   u~ili{teto, vo koi se
zemeni predvid rezultatite od samoevaluacijata, preporakite od
izve{tajot od integralnata evaluacija sprovedena od strana na
Dr`avniot prosveten inspektorat, kako i mislewata od sovetodavnata i
stru~nata pomo{ od Biroto.

                 ^len 148

(1) Na sekoi tri godini za realizacija na programite od ~len 147 na
ovoj zakon u~ili{teto vr{i samoevaluacija.
(2)  Samoevaluacija se sproveduva na krajot na sekoja treta u~ebna
godina.
(3) Samoevaluacija ja sproveduva u~ili{na komisija sostavena od pet
~lena od redot na nastavnicite, stru~nite sorabotnici, vospituva~ite
i roditelite koja po predlog na direktorot ja formira u~ili{niot
odbor.
(4) Samoevaluacijata gi opfa}a osobeno slednite oblasti:
    - organizacija i realizacija na nastavata i u~eweto;
    - postigawata na u~enicite;
    -profesionalen razvoj na nastavnicite, stru~nite sorabotnici i
vospituva~i i na rakovodniot kadar;
    - upravuvawe i rakovodewe;
   - komunikacii i odnosi so javnosta;
   - u~ili{nata klima i kultura; i
   - sorabotkata so roditelite i so lokalnata sredina.
(5) Komisijata od stav (3) na ovoj ~len izgotvuva izve{taj za
izvr{enata samoevaluacija so predlog merki za podobruvawe na
kvalitetot na nastavata koj go dostavuva do u~ili{niot odbor,
direktorot na u~ili{teto i osnova~ot. U~ili{niot odbor i direktorot
treba da postapat po predlog merkite na komisijata.


                ^len 149

Rezultatite od samoevaluacijata na osnovnite u~ili{ta se objavuvaat
na veb stranata na u~ili{teto i na op{tinata.


                ^len 150

Na~inot i oblastite za vr{eweto na samoevaluacijata      na osnovnite
u~ili{ta gi propi{uva ministerot.


XII. NOSTRIFIKACIJA  I  EKVIVALENCIJA  NA  SVIDETELSTVA  STEKNATI  VO
STRANSTVO

                ^len 151

(1) Dr`avjanin na Republika Makedonija koj vo stranstvo zavr{il
osnovno obrazovanie ili zavr{il oddelno oddelenie od osnovnoto
vospitanie  i obrazovanie,  ima pravo  da bara priznavawe na
sviditelstvoto,  odnosno  nostrifikacija  ili  priznavawe na
ekvivalencija vo soglasnost so ovoj zakon, dokolku so me|unarodnite
dogovori poinaku ne e odredeno.
(2) Stranski dr`avjani i lice bez dr`avjanstvo ima pravo da bara
nostrifikacija ili priznavawe na ekvivalencija na svidetelstvo
steknato vo stranstvo.

                ^len 152

(1) So nostrifikacija se vr{i priznavawe na svidetelstvo steknato vo
stranstvo vo celina vo pogled na pravata {to mu pripa|aat na imatelot
na svidetelstvoto za prodol`uvawe na obrazovanieto.
(2)So ekvivalencija se vr{i izedna~uvawe na svidetelstvoto steknato
vo stranstvo so soodvetnoto svidetelstvo steknato vo Republika
Makedonija.
(3) Nostrifikacijata, odnosno priznavaweto na ekvivalencija na
svidetelstvo steknato vo stranstvo ja vr{i Ministerstvoto.

                ^len 153

So nostrifikacija i so priznavawe na ekvivalencija svidetelstvoto
steknato vo stranstvo se izedna~uva so soodvetnoto svidetelstvo
steknato vo Republika Makedonija vo celina vo pogled na pravata {to
mu pripa|aat na imatelot za prodol`uvawe na obrazovanieto.

                ^len 154

Vo postapkata za nostrifikacija i priznavawe na ekvivalencija na
svidetelstvo steknato vo stranstvo, odnosno nivna ekvivalencija se
zema predvid:
- sistemot na obrazovanie vo dr`avata vo koja svidetelstvoto e
steknato;
-  traeweto na obrazovanieto;
-  nastavniot plan i programi;
-  pravata {to svidetelstvoto gi dava na imatelot vo zemjata kade {to
e  steknato i
-  drugi raboti od zna~ewe za nostrifikacija i ekvivalencija.

                ^len 155

Ako vo postapkata za nostrifikacija, odnosno ekvivalencija se utvrdi
deka nastavniot plan i programite bitno otstapuvaat od nastavniot
plan i programite vo Republika Makedonija so kogo se sporeduva,
nostrifikacijata se uslovuva so polagawe predmeti.


                ^len 156

(1) Kon baraweto za nostrifikacija i priznavawe na ekvivalencija na
svidetelstvo steknato vo stranstvo se dostavuva originalot na
svidetelstvoto izdaden od verificirano stransko osnovno u~ili{te,
eden primerok na prevod izvr{en od strana na ovlasten preveduva~ i
zaveren kaj notar i dve kopii od istoto. Baratelot treba da dostavi i
nastaven plan i programi po koi u~enikot se obrazuval vo stranstvo.
(2) Kon baraweto od stav (1) na ovoj ~len se dostavuva i dokaz za
prethodno zavr{eno obrazovanie i dokaz za dr`avjanstvo.
(3) Ministerstvoto mo`e da bara i drugi dokazi vo zaveren prevod od
koi mo`at da se vidat uslovite i tekot na obrazovanieto.
(4) Ako baraweto od stav (1) na ovoj ~len ne sodr`i komletna
dokumentacija Komisijata, vo rok do 10 dena od priemot na baraweto,
go izvestuva pismeno liceto da ja dostavi dokumentacijata koja
nedostasuva.


                ^len 157

(1) Liceto koe podnelo barawe za nostrifikacija, odnosno priznavawe
na ekvivalencija na svidetelstvo steknato vo stranstvo, mo`e uslovno
da go posetuva narednoto oddelenie, dokolku postapkata ne e zavr{ena
do istekot na rokot za upis na u~enicite vo u~ili{te.
(2) U~enikot ~ie svidetelstvo vrz osnova na izvr{ena nostrifikacija,
odnosno priznavawe na ekvivalencija dava pravo na zapi{uvawe vo
poniska godina od godinata vo koja uslovno e zapi{an, se prefrluva vo
soodvetnata godina i so toa se poni{tuva uslovnoto zapi{uvawe.

                ^len 158

(1)  Re{enie za  nostrifikacija  i  re{enie za  priznavawe  na
ekvivalencija  na svidetelstvo  steknato  vo stranstvo  donesuva
ministerot, po predlog na komisija.
(2) Komisijata od stav (1) na ovoj ~len ja formira ministerot i e
sostavena od istaknati stru~ni lica, so visoko obrazovanie i so
najmalku sedum godini rabotno iskustvo vo vospitno-obrazovna dejnost
ili vo organ na dr`avnata uprava nadle`en za rabotite na
obrazovanieto.
(3) Pove}e od polovinata ~lenovi na komisijata od stav (2) na ovoj
~len se od vospitno-obrazovnata dejnost.
(4) Protiv re{enieto za odbivawe na nostrifikacijata, odnosno
ekvivalencijata, mo`e da se izjavi `alba do Vtorostepena komisija na
Vladata na Republika Makedonija od oblasta na obrazovanieto.


                ^len 159
Ako ministerot ne donese re{enie vo rok od 30 dena od denot koga
liceto dostavilo barawe za nostrifikacija, odnosno ekvivalencija so
kompletna dokumentacija, se smeta deka re{enieto e doneseno.


               ^len 160

(1) Nadomestokot na tro{ocite vo postapkata za nostrifikacija se
utvrduva vrz osnova na napravenite realni tro{oci.
(2) Visinata na nadomestokot na tro{ocite od stavot (1) na ovoj ~len
i na~inot na raspredelbata na nadomestokot, gi propi{uva ministerot.

               ^len 161

Ministerstvoto ja ~uva dokumentacijata od izvr{enata nostrifikacija,
odnosno ekvivalencija i za toa vodi evidencija.

               ^len 162

Formata i sodr`inata na obrascite za nostrifikacija, odnosno
ekvivalencija i na~inot na vodewe na evidencijata gi utvrduva
ministerot.
HIII. FINANSIRAWE NA OSNOVNOTO OBRAZOVANIE

               ^len 163

(1) Sredstvata za finansirawe na dejnosta na osnovnoto obrazovanie se
obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija, na na~in i postapka
utvrdeni so Zakonot za Buxetite na Republika Makedonija, Zakonot za
izvr{uvawe na Buxetot na Republika Makedonija i      Zakonot za
finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava.
(2) Sredstvata od stavot (1) na ovoj ~len se raspredeluvaat na
op{tinite po pat na blok dotacii i namenski dotacii soglasno so
Uredbata za metodologijata za utvrduvawe na kriteriumi za raspredelba
na blok dotaciite i Uredbata za metodologijata za raspredelba na
kapitalnite i namenskite dotacii utvrdeni vo Zakonot za finansirawe
na edinicite na lokalnata samouprava.
(3) Op{tinata sredstvata od stavot (2) na ovoj ~len gi raspredeluva
na osnovnite u~ili{ta na svoeto podra~je za obezbeduvawe na
realizacija  na vospitno-obrazovniot  proces, vo  soglasnost so
utvrdenite standardi i normativi.
(4) So uredbite od stavot (2) na ovoj ~len se ureduva raspredelbata
na sredstvata od blok dotacijata i od namenskata dotacija koja se
vr{i vrz osnova na formula i soglasno so fazite za fiskalnata
decentralizacija utvrdeni vo Zakonot za finansirawe na edinicite na
lokalnata samouprava.
(5) Formulata od stavot (4) na ovoj ~len za raspredelba na sredstvata
se izveduva osnovno od brojot na u~enicite vo osnovnite u~ili{ta na
svoeto podra~je. Vrz izveduvaweto na formulata mo`e da imaat vlijanie
i drugi dopolnitelni pokazateli.

               ^len 164

Op{tinata mo`e da ja dopolni dobienata blok dotacija, odnosno
namenska dotacija za obrazovanie so sredstva od sopstveni izvori,
osven za platite na vrabotenite vo u~ili{tata.


               ^len 165

(1) Podatocite od godi{niot finansiski plan i od zavr{nata smetka na
osnovnite u~ili{ta, op{tinata gi objavuva vo svoeto slu`beno glasilo.
(2) Ministerot utvrduva koi podatoci }e bidat objaveni.
               ^len 166

Sredstvata za finansirawe na dejnosta na osnovnoto obrazovanie mo`at
da se obezbeduvaat i od drugi izvori (legati, podaroci, zave{tanija i
drugo), a se koristat namenski.


               ^len 167

(1) Ministerstvoto za sredstvata za finasirawe na osnovno obrazovanie
donesuva finansov plan i programi i godi{na presmetka.
(2) Ministerstvoto utvrduva merila i kriteriumi za rasporeduvawe na
sredstvata za dr`avnite osnovnite u~ili{ta.
(3)  Sovetot na  op{tinata  utvrduva merila  i  kriteriumi za
rasporeduvawe na sredstva za op{tinskite osnovni u~ili{ta.
(4) Ministerstvoto go kontrolira namenskoto koristewe na sredstvata
koi se raspredeluvaat od Buxetot na Republika Makedonija.

               ^len 168

Osnovnite u~ili{ta se dol`ni da sklu~at soodvetno osiguruvawe za
odgovornost od predizvikana {teta, za {to sredstva obezbeduva
osnova~ot.


XIV. NADZOR

                ^len 169
(1)Nadzor nad sproveduvaweto na odredbite na ovoj zakon i propisite
doneseni vrz osnova na ovoj zakon vr{i Ministerstvoto.
(2)Inspekciski nadzor nad sproveduvaweto na odredbite na ovoj zakon i
propisite doneseni vrz osnova na ovoj zakon vr{i Dr`avniot prosveten
inspektorat i ovlastenite inspektori na op{tinite, soglasno zakon.


               ^len 170

(1) Koga Ministerstvoto }e smeta deka statutot ili drug akt na
osnovnoto u~ili{te ne e vo soglasnost so Ustavot i zakon ima pravo da
go zapre od izvr{uvawe aktot do donesuvawe na odluka na Ustavniot sud
na Republika Makedonija.
(2) Ako Ministerstvoto vo vr{ewe na nadzorot od ~len 169 stav (1) od
ovoj zakon, utvrdi deka osnovnoto u~ili{te izdalo svidetelstvo
sprotivno na odredbite na ovoj zakon donesuva re{enie za nivno
poni{tuvawe {to se objavuva vo sredstvata za javno informirawe i
podnesuva prijava do organot za krivi~no gonewe.

               ^len 171

(1) Pri vr{eweto na nadzorot nad rabotata na organite na op{tinata,
Ministerstvoto gi vr{i slednite raboti:
   - ja sledi zakonitosta na rabotata na organite na op{tinata,
prezema merki i aktivnosti i podnesuva inicijativi za ostvaruvawe na
nadle`nostite na op{tinata vo soglasnost so ovoj zakon;
   - ocenuva  dali  organite  na  op{tinata  gi  izvr{uvaat
nadle`nostite soglasno ovoj zakon;
   - im uka`uva na organite na op{tinata na pre~ekoruvaweto na
nivnite nadle`nosti utvrdeni so ovoj zakon i drug propis i im
predlaga soodvetni merki za nadminuvawe na takvata sostojba;
    - uka`uva na opredeleni materijalni i proceduralni nedostatoci
vo rabotata na organite na op{tinata so koi se onevozmo`uva vr{eweto
na rabotite od oblasta na osnovnoto obrazovanie od lokalno zna~ewe;
    - dava preporaki za dosledno sproveduvawe na nadle`nostite na
op{tinata soglasno ovoj zakon na barawe na organite na op{tinata;
     - go sledi navremenoto donesuvawe na propisi na op{tinata
predvideni so ovoj zakon;
    - ja sledi zakonitosta na re{enijata {to gradona~alnikot gi
donesuva vo re{avaweto na poedine~nite prava, obvrski i interesi na
fizi~kite i pravnite lica i prezema merki vo soglasnost so ovoj
zakon;
      - dava mislewe i stru~na pomo{ po predlog propisite na
op{tinata predvideni so ovoj zakon, na barawe na organite na
op{tinata;
    - go sledi ostvaruvaweto na javnosta vo rabotata na organite
na op{tinata, vo ostvaruvaweto na nivnite nadle`nosti utvrdeni so
zakon, a osobeno od aspekt na redovno, navremeno, vistinito i
potpolno izvestuvawe na gra|anite;
        -  go sledi ostvaruvaweto na prethodniot nadzor na
propisite na op{tinite;
    -  navremeno  gi izvestuva  organite na  op{tinata  za
konstatiranite sostojbi vo nivnata rabota i za prezemenite merki pri
vr{eweto na nadzorot.
(2) Za prezemenite merki i aktivnosti od alineite 6 i 7 na stav 1 na
ovoj ~len, Ministerstvoto go informira organot na dr`avnata uprava
nadle`en za vr{ewe na rabotite od oblasta na lokalnata samouprava.


                ^len 172

(1) Ako i pokraj uka`uvawata i prezemenite merki    i aktivnosti,
organite na op{tinata ne go obezbedat izvr{uvaweto na rabotite koi so
zakon se utvrdeni kako nejzina nadle`nost i za ~ie izvr{uvawe
odgovorna e op{tinata, po sila na ovoj zakon im se odzema vr{eweto na
sooodvetnata nadle`nost.
(2) Vr{eweto na odzemenite raboti go prezema Ministerstvoto, no
najmnogu do edna godina od denot na nivnoto prezemawe.
(3) Ministerstvoto odzemenite raboti od nadle`nost na op{tinata gi
vr{i vo ime i za smetka na op{tinata.
(4) Za odzemaweto na rabotite od stav 1 na ovoj ~len se izvestuva
organot na dr`avnata uprava nadle`en za vr{ewe na rabotite od oblasta
na lokalnata samouprava i organot na dr`avnata uprava nadle`en za
vr{ewe na rabotite od oblasta za finansiite.


HV. PREKR[O^NI  ODREDBI

                ^len 173

(1) Globa vo iznos od 2.500 do 3.000 evra vo denarska protivrednost
}e mu se izre~e za prekr{ok na osnovnoto u~ili{te ako:
          - vo osnovnoto u~ili{te se vr{i diskriminacija
(~len 2 stav 2);
     - vospitno-obrazovnata rabota ne se izveduva soglasno ~len 9
od ovoj zakon;
     -  se  organizira politi~ko i  versko  organizirawe i
dejstvuvawe i se istaknuvaat partiski i verski obele`ja (~len 11);
     - imeto na osnovnoto u~ili{te e ispi{ano sprotivno na ~len
14 od ovoj zakon;
     - otpo~ne so rabota pred utvrduvawe na ispolnuvaweto na
uslovite za po~etok so rabota i pred donesuvawe na re{enie za
verifikacija (~len 19 stav 2);
     - se organizira podra~no u~ili{te bez odluka na osnova~ot i
prethodno pozitivno mislewe od ministerot (~len 20 stav 2);
     - zadol`itelnite i izbornite predmeti za u~enicite so
posebni obrazovni potrebi se realiziraat sprotivno na ~len 30 stav 2
od ovoj zakon;
     - ne go organizira prifa}aweto i za{titata, kako i prodol`en
prestoj na u~enicite (~len 33 stav 1 i 2)
     - godi{nata programa za rabota ne ja dostavi do osnova~ot,
Biroto i Dr`avniot prosveten inspektorat vo opredeleniot rok (~len 35
stavovi 4 i 7),
     - ne gi zapoznae u~enicite i roditelite preku bro{ura so
oddelni delovi od programata za rabota, pravata i dol`nostite na
u~enicite i organizacijata na rabotata vo u~ili{teto (~len 36);
     - ne go ostvari vkupniot broj nastavni denovi (~len 38 stav
2);
     - ja prekine vospitno-obrazovnata rabota sprotivno na ~len
38 stav 6 od ovoj zakon;
     - organizira paralelka so pomalku od 24 u~enici bez dobiena
soglasnost od osnova~ot (~len 41 stav 5);
     - organizira kombinirana paralelka bez dobiena soglasnost od
osnova~ot (~len 41 stav 7);
     - osnovnoto u~ili{te navreme ne organizira i izvr{i
zapi{uvawe na u~enicite (~len 46 stav 1);
     - ne gi opfati u~encite od svojot reon (~len 46 stav 2);
     - zapi{e u~enici od drug reon ili druga op{tina bez da ima
slobodni mesta (~len 46 stav 3);
     - ne go izvesti ovlasteniot     prosveten inspektor na
op{tinata za decata koi ne se zapi{ani odnosno koi neopravdano ne go
posetuvaat u~ili{teto pove}e od 30 dena (~len 52);
     - se vr{i telesno i psihi~ko maltretirawe na u~enikot (~len
53);
     -  profesionalnoto  usovr{uvawe  se  ostvaruva  preku
neakreditirani programi (~len 92 stav 3);
     - ne se vodi ili se vodi i izdava pedago{kata dokumentacija
sprotivno na ~lenovite 100 i 101 od ovoj zakon;
     - izdade javni ispravi sprotivno na Zakonot (~len 102 stav
2)
          - upotrebi u~ebnici {to ne se odobreni od
ministerot (~len 113 stav 7);
     - postapi sprotivno na ~lenot 118 stavovi 1, 2 i 3 od ovoj
zakon;
     - ne spre~i proda`ba na u~ebnici, spisanija i druga
literatura od vrabotenite i drugi lica vo osnovnite u~ili{ta ( ~len
124 stav 2);
     - postapi sprotivno na ~lenot 127 stav 1 alinei 2i 3 od ovoj
zakon;
     - ne   sklu~i soodvetno osiguruvawe za odgovornost od
predizvikana {teta ( ~len 168);
     - ne ovozmo`i vr{ewe na nadzor nad zakonitosta i inspekciski
nadzor (~len 169).
(2) Globa vo iznos od 1.500 do 2.000 evra vo denarska protivrednost
}e mu se izre~e na direktorot na osnovnoto u~ili{te ako:
     -izvr{i izbor na nastavnici i stru~ni sorabotnici sprotivno
na odredbite na ~lenovite 81, 83, i 85 od ovoj zakon;
     -postapi sprotivno na ~lenot 86 stavovi 6, 7, 8 i 9od ovoj
zakon;
     - na nastavnikot ne mu izdade novo re{enie za rabotnoto
vreme (~len 96 stav 2);
 (3) Globa vo iznos od 500 do 800 evra vo denarska protivrednost }e
mu se izre~e za prekr{ok na nastavnikot ako:
     - vr{i telesno i psihi~ko maltretirawe na u~enikot ( ~len
53)
     - kako oddelenski nastavnik, odnosno rakovoditel     na
paralelkata ne go izvesti roditelot za uspehot na u~enikot najmalku
dva pati vo sekoe polugodie(~len 67);
     - kako oddelenski odnosno rakovoditel na paralelkata
godi{nite ocenki na roditelite ne gi soop{ti na roditelska sredba
koja se odr`uva tri dena po denot na odr`uvaweto na nastavni~kiot
sovet na koj se utvrduvat godi{nite ocenki na u~enicite (~len 72 stav
1)
     - kako mentor ne izraboti programa i izve{taj od ~len 86
stav 8 na ovoj zakon;
     -ne ja planira nastavata vo pismena ili elektronska forma
(~len 87 stav 2 alineja 1);
     - ne ja vodi pedago{kata dokumentacija ili ja vodi i izdava
sprotivno na ~lenovite 100 i 101 od ovoj zakon;
     - izdade javni ispravi sprotivno na Zakonot (~len 102 stav
2)
     - upotrebi u~ebnici {to ne se odobreni od ministerot (~len
113 stav 7);
     - vr{i proda`ba na u~ebnici, spisanija i druga literatura vo
osnovnite u~ili{ta ( ~len 124 stav 2).
(4) Globa vo iznos od 400 do 700 evra vo denarska protivrednost }e
mu se izre~e za prekr{ok na roditelot, odnosno staratelot ako:
          - ne mu ovozmo`i na svoeto dete da ja ispolni
obvrskata za zadol`itelno osnovno obrazovanie i vospitanie( ~len 5);
           - u~enikot ne e zapi{an vo rokot utvrden vo
~lenot 47 stav 1 od ovoj zakon.

                 ^len 174

Nadle`en organ za izrekuvawe na prekr{o~nite sankcii e nadle`niot
sud.


                 ^len 175

Pred podnesuvawe na barawe za prekr{o~na postapka, za prekr{ocite
predvideni vo ovoj zakon, Dr`avniot prosveten inspektorat i
ovlastenite inspektori vodat postapka za poramnuvawe soglasno Zakonot
za poramnuvawe.

XVI. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

                 ^len 176

(1) Osnovnoto u~ili{te vo rok od {est meseci od denot na vleguvaweto
vo sila  na ovoj zakon ja usoglasuva svojata organizacija, rabota,
statut i drugite akti so ovoj zakon.
(2) Do donesuvaweto na aktite od stav (1) na ovoj ~len se primenuvaat
postojnite akti na osnovnoto u~ili{te dokolku ne se vo nesoglasnost
so ovoj i drug zakon.

                 ^len 177

(1) Podzakonskite akti predvideni vo ovoj zakon, ministerot }e gi
donese vo rok od edna godina od denot na negovoto vleguvawe vo sila,
osven aktite predvideni vo ~len 130 od ovoj zakon, koi ministerot }e
gi donese vo rok od tri meseci po osnovaweto na Dr`avniot ispiten
centar.
(2) Do donesuvaweto na aktite od ~len 130 od ovoj zakon }e se
primenuva Pravilnikot za postapkata i na~inot na polagaweto na
ispitot za direktor na osnovnoto u~ili{te, kako i formata i
sodr`inata  na uverenieto za polo`en ispit za direktor (,,Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija,, br.36/05).
               ^len 178

Do donesuvawe na aktite predvideni so ovoj zakon }e se primenuvaat
postojnite akti.

               ^len 179

Postapkite koi se zapo~nati pred vleguvawe vo sila na ovoj zakon }e
se zavr{at soglasno Zakonot za osnovnoto obrazovanie ("Slu`ben vesnik
na Republika Makedonija" br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06
i 51/07).

                ^len 180
(1) U~enicite koi se zapi{ale vo osnovno u~ili{te pred u~ebnata
2006/2007 godina go prodol`uvaat obrazovanieto spored nastavniot plan
i programite za osnovno osmogodi{no obrazovanie do zavr{uvawe na
nivnoto osnovno obrazovanie.
(2)  U~enicite koi  vo  u~ebnata  2006/2007 podina  posetuvale
podgotvitelna godina, vo u~ebnata 2008/2009 godina go prodol`uvaat
obrazovanieto vo treto oddelenie spored nastavniot plan i programite
za devetgodi{no osnovno obrazovanie.


               ^len 181

U~enicite zapi{ani vo osnovnoto u~ili{te zaklu~no so u~ebnata
2006/2007 godina }e se ocenuvaat so broj~ani ocenki od ~etvrto do
osmo oddelenie od osumgodi{noto osnovno obrazovanie, do zavr{uvaweto
na osnovnoto obrazovanie.

               ^len 182

(1) So denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon, nastavnicite so vi{o
obrazovanie vo osnovnite u~ili{ta so rabotno iskustvo nad deset
godini vo nastavata prodol`uvaat da gi vr{at rabotite na rabotnite
mesta na koi se zateknati.
(2) So denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon, nastavnicite so vi{o
obrazovanie vo osnovnite u~ili{ta so rabotno iskustvo do deset godini
vo nastava prodol`uvaat da gi vr{at rabotite na rabotnite mesta na
koi se zateknati, do steknuvawe so soodvetno visoko obrazovanie.
(3) Nastavnicite od stav (2) na ovoj ~len dol`ni se da se steknat so
soodvetno visoko obrazovanie najdocna za ~etiri godini od denot na
vleguvaweto vo sila na ovoj zakon, vo sprotivno im prestanuva
rabotniot odnos.

               ^len 183

(1) So denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon, nastavnicite koi
izveduvaat nastava vo posebni osnovni u~ili{ta i paralelki vo
osnovnite u~ili{ta so rabotno iskustvo nad dvaeset godini vo nastava
prodol`uvaat da gi vr{at rabotite na rabotnite mesta na koi se
zateknati.
(2) Nastavnicite koi ne gi ispolnuvaat uslovite od stav (1) na ovoj
~len dol`ni se da se steknat so soodvetno obrazovanie najdocna za dve
godini od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.

               ^len 184

Odredbite od ~len 8 od ovoj zakon }e se primenuvaat od 2012 godina.
               ^len 185

Direktorite na osnovnite u~ili{ta imenuvani pred vleguvaweto vo sila
na ovoj zakon prodol`uvaat da gi vr{at svoite funkcii do istekot na
vremeto za koi se imenuvani.

               ^len 186

(1) Nostrifikacija, odnosno ekvivalencija na svidetelstvo izvr{eno vo
republikite i avtonomnite pokraini na porane{nata Socijalisti~ka
Federativna Republika Jugoslavija do 1 septemvri 1991 godina, ima
ista vrednost na teritorijata na Republika Makedonija.
(2) Svidetelstvata na licata koi go steknale obrazovanieto vo
porane{nite republiki, odnosno dr`avi na Socijalisti~ka Federativna
Republika Jugoslavija do 1 septemvri 1995 godina se priznavaat bez
sproveduvawe postapka za nostrifikacija.

               ^len 187

So denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon, Zavodot za
rehabilitacija na deca so o{teten sluh ,,Ko~o Racin,,- Bitola,
Posebnoto osnovno u~ili{te ,,Idnina,, - Skopje, Javnata ustanova za
zgri`uvawe deca so vospitno - socijalni problemi Skopje, Javnata
ustanova - Zavod za rehabilitacija na deca i mladinci Skopje, Javnata
ustanova - Zavod za zgri`uvawe, vospituvawe i obrazovanie na deca i
mladinci ,,Ranka Milanovi},, Skopje, Posebnoto  u~ili{te za osnovno
obrazovanie na decata popre~eni vo psihi~kiot razvitok ,,D-r Zlatan
Sremec,, Skopje, Javnata ustanova - Zavod za za{tita i rehabilitacija
,,Bawa Bansko,, Strumica, Posebnoto osnovno u~ili{te za u~enici so
posebni vospitno - obrazovni potrebi ,,Sv. Kliment Ohridski,, Novo
Selo i Posebnoto osnovno u~ili{te so u~eni~ki dom ,,Maca \or|ieva
Ov~arova,, Veles na koi ne se preneseni osnova~kite prava na
op{tinata, prodol`uvaat so rabota kako dr`avni osnovni u~ili{ta,
soglasno odredbite na ovoj zakon.

               ^len 188

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon prestanuva da va`i
Zakonot za osnovnoto obrazovanie ("Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija" br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03,
42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 i 51/07).

               ^len 189

(1) Odredbata na ~len 26 od ovoj zakon }e otpo~ne da se primenuva od
1 septemvri 2008 godina.
(2) Odredbite na ~lenovite 43 i 44 od ovoj zakon }e otpo~nat da se
primenuvaat od 1 septemvri 2012 godina.
(3) Odredbata na ~len 86 stav (7) od ovoj zakon }e otpo~ne da se
primenuva so denot na vleguvaweto vo sila na aktot od ~len 86 stav
(13) od ovoj zakon.
(4) Odredbite na ~len 93 od ovoj zakon }e otpo~nat da se primenuvaat
tri godini od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.


               ^len 190

So denot na osnovaweto na Dr`avniot ispiten centar, standardiziranite
testovi od ~len 71 stav (3) od ovoj zakon koi gi izgotvuva Biroto,
prodol`uva da gi izgotvuva Dr`avniot ispiten centar.
^len 191

Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija,,.
           O B R A Z L O @ E N I E
       na Predlogot za donesuvawe na
 Zakonot za osnovnoto obrazovanie, so Predlog na zakon

 1.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ

    Dejnosta na osnovnoto obrazovanie e regulirana so
Zakonot  za  osnovnoto       obrazovanie    („Slu`ben   vesnik   na
Republika Makedonija,, br. br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05,
113/05, 35/06, 70/06 i 51/07). Pokraj brojnite izmeni i
dopolnuvawa   vo    Zakonot    za  osnovnoto    obrazovanie,    se
poka`aa odredeni nedore~enosti           vo negovoto sproveduvawe
koi onevozmo`uvaa efikasno funkcionirawe na sistemot za
osnovnoto obrazovanie.

    Potrebno    e    celite  na    osnovnoto  obrazovanie     i
vospitanie    da    se   usoglasat     so  novite    barawa   na
sovremenoto     osnovno      obrazovanie:     vospitanieto     i
obrazovanieto     vo     sklad    so   op{tite     kulturni    i
civilizaciski     vrednosti,     baraweto    za  osposobuvawe    na
u~enicite    za  `ivot    i   rabota   soglasno    demokratskite
vrednosti,      sovremenite        informacisko-komunikaciski
tehnologii i nau~nite soznanija i dostignuvawa.

    Za razvojot na osnovnoto obrazovanie, kako {to e
predvideno    so    Nacionalna     programa    za   razvoj    na
obrazovanieto     vo  Republika     Makedonija    2005-2010    i  so
Koncepcijata     za    devetgodi{no    osnovno     vospitanie   i
obrazovanie, ima potreba od donesuvawe na novi re{enija
vo pribli`uvaweto na osnovnoto obrazovanie i vospitanie
vo   Republika     Makedonija     so    sistemite   na    osnovnoto
obrazovanie na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija.

    Dosega vo zakonot za osnovnoto obrazovanie ne bea
vgradeni odredbi od zakonodavstvoto na Evropskata Unija
so koi se regulira        obrazovanieto na deca dr`avjani na
dr`avite ~lenki na Evropskata Unija ~ii roditeli se so
prestoj vo Republika Makedonija kade              vr{at ili vr{ele
samostojna dejnost, odnosno koj se vraboteni ili bile
vraboteni na teritorijata na Republika Makedonija, imaat
pravo  na  steknuvawe     na   znaewe     od  maj~iniot     jazik  i
kultura na dr`avata od kade poteknuvaat. So vgraduvawe na
ovaa   odredba     Republika      Makedonija      gi    usoglasuva
zakonskite propisi od oblasta na osnovnoto obrazovanie so
Direktivata na Sovetot       77/486/EEC od 25. avgust 1977, za
obrazovanieto na decata na migrantite.

    Isto taka, so ovoj zakon se propi{uva deka decata
na dr`avjanite na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija
imaat pravo na osnovno obrazovanie kao i makedonskite
dr`avjani   i   se  zapi{uvaat       vo  osnovnite     u~ili{ta   vo
Republika     Makedonija      pod    istin    uslovi     kako   i
makedonskite dr`avjani

    So   toa,     Republika      Makedonija     gi    usoglasuva
zakonskite propisi od oblasta na osnovnoto obrazovanie so
na~eloto   na  nediskriminacija        propi{ani    so  ~len  12  od
Dogovorot za osnovawe na Evropskata Ekonomska Zaednica,
Del prv, Na~ela, ~len 12.

    So  ovoj    zakon  se  voveduva      nova  kategorija     na
osnovni u~ili{ta, a toa se dr`avnite osnovni u~ili{ta koi
se  osnovaat    za   u~enici   so  posebni     obrazovni     potrebi,
bidej}i    dr`avata    ima    poseben     interes     da   obezbedi
kvalitetno     osnovno  obrazovanie        za  ovaa  kategorija     na
u~enici.
   Isto    taka,     so  ovoj    zakon   se    regulira      deka  za
u~enicite    vo   prviot     period     na  osnovnoto     u~ili{te     se
organizira prifa}awe i za{tita na u~enicite pred ~asovite
za redovnata nastava i se organizira prodol`en prestoj za
u~enicite po redovnata nastava od I do V oddelenie spored
potrebite    na   decata     i   nivnite    roditeli,       {to  e  novo
kvaliteno    re{enie       za  podobruvawe      na   kvalitetot      na
nastavata i rastovaruvawe na u~enikot u~ili{nite obvrski
da gi vr{i doma.

   Dosega     ne   be{e     reguliran    na~inot      za  rabota   so
u~enicite    koi    imaat    povisoki     sposobnosti      i   znaewa   po
oddelni predmeti. So ovoj zakon              se sozdava pravna osnova
da se rasporeduvaat vo nastavni grupi so u~enici od isto
oddelenie,    (a    od   razli~ni      paralelki),     za    usvojuvawe
poslo`eni    sodr`ini,       i  toa  najmnogu     vo    obem    od  edna
~etvrtina    od   ~asovite      {to   se   nameneti    za    soodvetniot
predmet.

   Nepostoeweto na standardi za ocenuvawe i krietriumi
za broj~ani ocenki, vospostaven sistem na ocenuvawe i
napreduvawe     na  u~enicite,      a   ednovremeno      i  sistem   za
interno   i    eksterno     proveruvawe      kolku    se    postignati
o~ekuvanite rezultati, nalo`i zakonsko re{enie za nivno
voveduvawe.

   Bidej}i     podobruvaweto       na   kvalitetot     na  vospitno-
obrazovnata     rabota     vo  osnovnite    u~ili{ta     mo`e    da  se
unapredi    so    jasno    definirani      prava    i    obvrski   na
u~enicite,    roditelite,        lokalnata      zaednica      istoto   e
potrebno da se regulira so odredbi vo ovoj zakon.

   Vo    Zakonot     za    osnovnoto    obrazovanie       postojnite
re{enija za stru~noto i           profesionalnoto usovr{uvawe na
nastavnicite,     stru~nite      sorabotnici     i   vospituva~ite      ne
obezbeduvaa kvalitetno osnovno obrazovanie i vospitanie.
Ne postoe{e godi{en plan za            stru~noto i      profesionalnoto
usovr{uvawe   na   nastavnicite,     stru~nite      sorabotnici   i
vospituva~ite    vo   nasoka  na    podr{ka    na   reformite   vo
obrazovanieto,    vrz   osnova   na   koj     plan  dr`avata   }e
obezbedi sredstva za taa namena.

    Bidej}i    rabotniot    odnos       na   vrabotenite     vo
osnovnite u~ili{te e prete`no reguliran so Zakonot za
rabotnite    odnosi   potrebno    e   so   ovoj    zakon   da  se
redefiniraat    specifi~nostite       na  rabotniot      odnos  na
vrabotenite vo osnovnite u~ili{ta.

    Isto taka, voo~enite nedore~enosti na sostavot na
u~ili{niot odbor, na~inot na imenuvaweto i razre{uvaweto
na   ~lenovite,   negovite    nadle`nosti,       korelaciite     so
direktorot na u~ili{teto i osnova~ot, nametna potreba                za
novi  podobreni    zakonski  re{anija      za   da   se  obezbedi
efikasno upravuvawe so osnovnite u~ili{ta.

2. CELI KOI SAKAAT DA SE POSTIGNAT

    Dejnosta na osnovnoto obrazovanie e regulirana so
Zakonot  za  osnovnoto   obrazovanie       (“Slu`ben     vesnik  na
Republika Makedonija” br. br. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97,
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04 ,55/05, 81/05,
113/05, 35/06, 70/06 i 51/07). Pokraj brojnite izmeni i
dopolnuvawa   vo   Zakonot   za    osnovnoto    obrazovanie,     se
poka`aa odredeni nedore~enosti          vo negovoto sproveduvawe
koi onevozmo`uvaa efikasno funkcionirawe na sistemot za
osnovnoto obrazovanie.

    Celite  na   osnovnoto    obrazovanie     i   vospitanie   se
usoglasuvaat so       novite barawa na sovremenoto osnovno
obrazovanie:   vospitanieto    i  obrazovanieto       vo   sklad  so
op{tite kulturni i civilizaciski vrednosti, baraweto za
osposobuvawe   na   u~enicite    za  `ivot   i  rabota    soglasno
demokratskite     vrednosti,     sovremenite        informacisko-
komunikaciski      tehnologii      i     nau~nite     soznanija     i
dostignuvawa.

     Za razvojot na osnovnoto obrazovanie, kako {to e
predvideno    so    Nacionalna       programa     za    razvoj    na
obrazovanieto    vo    Republika     Makedonija     2005-2010      i  so
Koncepcijata    za    devetgodi{no        osnovno     vospitanie     i
obrazovanie, ima potreba od donesuvawe na novi re{enija
vo pribli`uvaweto na osnovnoto obrazovanie i vospitanie
vo  Republika     Makedonija       so    sistemite    na   osnovnoto
obrazovanie na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija.

     Vo ovoj Predlog na zakon se vgraduvaat odredbi od
zakonodavstvoto na Evropskata Unija so koi se regulira
obrazovanieto na deca dr`avjani na dr`avite ~lenki na
Evropskata Unija ~ii roditeli se so prestoj vo Republika
Makedonija  kade     vr{at  ili    vr{ele    samostojna      dejnost,
odnosno   koj    se   vraboteni       ili   bile     vraboteni     na
teritorijata    na    Republika     Makedonija,     imaat    pravo   na
steknuvawe  na    znaewe    od  maj~iniot     jazik    i  kultura   na
dr`avata   od     kade    poteknuvaat.       Ministerstvoto        za
obrazovanie i nauka e dol`no, vo sorabotka so osnova~ot
na u~ili{teto i dr`avata od kade poteknuva u~enikot, a vo
soglasnost so mo`nostite, da dade podr{ka za nastavata na
maj~in  jazik  i   kultura     na  dr`avata    od   koja    poteknuva
u~enikot.

     So ovaa odredba Republika Makedonija gi usoglasuva
zakonskite propisi od oblasta na osnovnoto obrazovanie so
Direktivata na Sovetot        77/486/EEC od 25. avgust 1977, za
obrazovanieto na decata na migrantite.

     Isto taka, so ovoj zakon se propi{uva deka decata
na dr`avjanite na dr`avite ~lenki na Evropskata Unija
imaat pravo na osnovno obrazovanie kao i makedonskite
dr`avjani  i   se    zapi{uvaat       vo  osnovnite      u~ili{ta   vo
Republika Makedonija pod isti uslovi kako i                 makedonskite
dr`avjani.

     So   toa,      Republika     Makedonija     gi    usoglasuva
zakonskite propisi od oblasta na osnovnoto obrazovanie so
na~eloto    na  nediskriminacija       propi{ani   so    ~len   12  od
Dogovorot za osnovawe na Evropskata Ekonomska Zaednica,
Del prv, Na~ela, ~len 12.

   Vo Ustavot na Republika Makedonija postoi osnova za
razvivawe    na   nastaven     plan    so   nastavni     programi   za
devetgodi{no osnovno obrazovanie. Trgnuvaj}i od analizite
na  osnovnoto     obrazovanie      vo   Republika     Makedonija     i
sporedbite so osnovnoto obrazovanie vo drugite dr`avi na
EU  se    nalo`i    potreba    vo  osnovnite     u~ili{ta     da  se
zapi{uvaat      site  deca    koi  do  krajot    na  kalendarskata
godina }e napolnat {est godini. Ovaa zakonska odredba vo
praktikata ve}e se primenuva dosledno od u~ebnata 2007/08
godina   so   {to    se  vodi  pove}e     gri`a  vo  u~ili{tata     i
lokalnata    zaednica     za   organiziraweto     na    sistemot   na
osnovnoto obrazovanie.
   So odredbite vo Zakonot za osnovno obrazovanie za
prvpat se opredluva celta na osnovno obrazovanie, a preku
oddelnite ~lenovi na Zakonot se promoviraat principite na
demokrati~nost,         nediskriminacija,        po~ituvawe       na
individualnite razliki me|u u~enicite, multikulturnosta,
me|unarodna sporedlivost na znaewata.
   Vo sistemot na osnovnoto obrazovanie so noviot zakon
se  unapreduva         organizacijata       i   kvalitetot       na
obrazovanieto na u~enicite so posebni obrazovni potrebi,
kako i na decata na gra|anite na Republika makedonija koi
prestojuvaat      vo  stranstvo     i   na  decata     so   stransko
dr`avjanstvo     ili    bez  dr`avjanstvo    koi  prestojuvaat      vo
Republika Makedonija.
    So predlog Zakonot za osnovno obrazovanie se nudat
sistemski re{enija koi vodat smetka za najdobriot interes
na deteto.
    Pokonkretno, so zakonot se ureduva deka osnovnoto
obrazovanie trae devet godini i toa za u~enici na vozrast
od 6 do 15 godini i se organizira vo tri periodi spored
razvojnite karakteristiki na u~enicite, od I do III, od IV
do VI i od VII do IX oddelenie.
    So predlogot na Zakonot za osnovnoto obrazovanie se
sozdava  pravna    osnova    za    poracionalno        organizirawe      na
{koluvaweto na decata.          Trgnuvaj}i       od    sostojbite       vo
osnovnoto obrazovanie i realnite prostorni, kadrovski i
ekonomski    uslovi    vo  Republika       Makedonija        predlo`eniot
zakon   }e  pridonese      da    se   podobruva        kvalitetot     na
osnovnoto obrazovanie i da se zgolemi gri`ata za razvojot
na  u~enicite     od  samiot    po~etok,     kako     i  vo    tekot  na
nivnoto celokupno {koluvawe vo osnovnoto u~ili{te.
    Taka  za    u~enicite     vo  prviot     period     na    osnovnoto
u~ili{te se organizira prifa}awe i za{tita na u~enicite
pred   ~asovite    za  redovnata       nastava      i    se   organizira
prodol`en prestoj za u~enicite po redovnata nastava od I
do  V  oddelenie      spored    potrebite     na    decata     i  nivnite
roditeli.
    So zakonot se sozdava pravna osnova vo u~ili{teto da
se   ostvaruva    mnogu    pogolema       gri`a    za    razvivawe     na
u~enicite koi postignuvaat povisoki znaewa i koi imaat
pogolemi    sposobnosti     za   oddelni     predmeti.        Za   ova  cel
spored novite nastavni programi od I do III oddelenie, a
osobeno  od  IV   do  VI   oddelenie      }e   se    ovozmo`i     da  se
razvivaat    razli~ni      oblici      na  nastava,       po    nivoa  na
slo`enost.    Ovaa     gri`a    }e    prodol`i    i    vo    VII   do  IX
oddelenie,    koga     za   u~enicite       koi      imaat      povisoki
sposobnosti     i  znaewa    po    oddelni     predmeti       se   sozdava
pravna osnova da se rasporeduvaat vo nastavni grupi so
u~enici od isto oddelenie, (a od razli~ni paralelki), za
usvojuvawe poslo`eni sodr`ini, i toa najmnogu vo obem od
edna ~etvrtina od ~asovite {to se nameneti za soodvetniot
predmet. Sepak, ~asovite za ostanatiot del od nastavata
u~enicite }e gi sledat vo mati~nite paralelki vo svoeto
oddelenie.
   Se nalaga da se donesat standardi za ocenuvawe i
krietriumi za broj~ani ocenki i se vospostavuva sistem na
ocenuvawe i napreduvawe na u~enicite, a ednovremeno i
sistem   za  interno    i   eksterno    proveruvawe      kolku  se
postignati   o~ekuvanite     rezultati,     za  da  se   sogledaat
navreme pozitivnite efekti, kako i slabostite vo na~inot
i  metodite   na  planiraweto,      izveduvaweto     na  nastavata,
kako i vo ocenuvaweto na u~enicite.
   Vo  zakonot    za    prvpat    se  regulirani      pravata  i
odgovornostite na u~enicite, roditelite i nastavnicite vo
osnovnoto u~ili{te.
   Vo  posebna    glava   na    zakonot  se  nudat    sovremeni
sistemski    re{enija     za     nastavnicite     i   stru~nite
sorabotnici, i toa ne samo za normativite za vrabotuvawe,
tuku i za profesionalnoto usovr{uvawe, osoposobuvawe i
nivnoto napreduvawe vo karierata.
   Za prvpat vo na{iot obrazoven sistem se reguliraat i
rabotnite zada~i na nastavnicite, stru~nite sorabotnici i
vospituva~ite.
        Osobeno vnimanie se posvetuva na organite za
upravuvawe   i   rakovodewe    na   u~ili{teto   i  na   stru~nite
organi na osnovnoto u~ili{te.
        So predlogot na zakonot se zajaknuva ulogata
na roditelite i loklnata zaednica so cel podbruvawe na
me|usebnata     sorabotkata      i   kvalitetot     na   vospitno-
obrazovnata rabota.
   Vo  taa    funkcija   e    izgotven    ovoj    Predlog  za
donesuvawe na Zakonot za osnovnoto opbrazovanie.

3. SODR@INA NA ZAKONOT
    Vo glavata I. OSNOVNI ODREDBI, vo ~len 1 se ureduva
deka   predmet       na    Zakonot   e   zadol`itelnoto       osnovno
obrazovanie {to se ostvaruva vo osnovnite u~ili{ta vo
ramkite na edinstveniot vospitno-obrazoven sistem.
    Vo ponatamo{niot tekst so ~len 2 i 3 se ureduva
pravoto     na   sekoe     dete  na  osnovno     obrazovanie     i  se
definiraat celite na osnovnoto vospitanie i obrazovanie.
    Vo ~len 4 se utvrduva organizacijata na osnovnoto
obrazovanie vo tri vospitno obrazovni periodi: od I do III,
od IV do VI, i od VII do IX oddelenie.
    Vo ~len 5 i 6 se utvrdeni dol`nostite na roditelot –
staratelot da mu ovozmo`i na svoeto dete da ja ispolni
obvrskata za zadol`itelno osnovno obrazovanie. Ponatamu
se propi{uva deka u~enicite so posebni obrazovni potrebi
imaat    pravo    na    invidualna      pomo{    za    steknuvawe   na
osnovnoto obrazovanie.
    Vo ~len 7 i 8 se regulira nastavata za u~ewe na
maj~iniot    jazik    i    kultura  za  decata     na  gra|anite   na
Republika Makedonija koi prestojuvaat vo stranstvo. Isto
taka  se   regulira     i   pravoto  na  osnovno      obrazovanie   za
decata     so   stransko       dr`avjanstvo        i   decata    bez
dr`avjanstvo, koi prestojuvaat vo Republika Makedonija,
kako i nivnoto pravo na steknuvawe znaewe od maj~iniot
jazik i kultura na dr`avata od kade poteknuvaat.
    Vo    ~len   9    se  ureduva    deka    vospitno-obrazovnata
rabota vo sonovnoto u~ili{te se ostvaruva na makedonski
jazik    i  negovoto       kirilsko    pismo.    Za    u~enicite   na
pripadnicite na zaednicite koi sledat nastava na jazik
razli~en od makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo,
vospitno-obrazovnata          rabota  se   izveduva      na  jazikot  i
pismoto na soodvetnata zaednica.
    U~enicite na pripadnicite na zaednicite zadol`itelno
go   izu~uvaat     makedonskiot       jazik    i  negovoto    kirilsko
pismo.
   Vo ~len 10 se propi{uva deka osnovnoto obrazovanie
se  ostvaruva   vo    osnovnoto    u~ili{te,     a   mo`e  da  se
ostvaruva i vo zdravstveni i so socijalni ustanovi, kako
i vo kazneno-popravni domovi.
   Vo   ~len    11  se   zabranuva     politi~ko     i  versko
organizirawe    i  dejstvuvawe,      kako   i   istaknuvawe    na
partiski i verski obele`ja.
   Vo ~lenovite 12, 13 i 14 se ureduva karakterot na
dejnosta i pravniot status na osnovnoto u~ili{te.
   So   ~len    15  se   propi{uva      deka    vo  osnovnoto
obrazovanie mo`e da se vklu~uvaat i vozrasni lica.
   Vo glavata II. OSNOVAWE I PRESTANOK SO RABOTA NA OSNOVNOTO
U^ILI[TE  vo ~len 16 se ureduva deka osnovnoto u~ili{te mo`e
da bide op{tinsko ili dr`avno vo zavisnost od osnova~ot.
Sovetot   na  op{tinata     donesuva   odluka    za  osnovawe   na
op{tinsko osnovno u~ili{te po prethodno pozitivno mislewe
od Vladata. Dr`avnite osnovni u~ili{ta se osnovaat za
u~enici so posebni obrazovni potrebi.
   Vo ~len 17 se regulira procedurata za osnovawe na
osnovno u~ili{te. Normativite i standardite za osnovnite
~u~ili{ta gi utvrduva ministerot na predlog od Biroto za
razvoj na obrazovanieto.
   Vo ~lenovite 18,19 i 20 se ureduva deka osnova~ot na
osnovnoto   u~ili{te    formira   komisija    za    podgotovki   za
po~etok so rabota na u~ili{teto. Se ureduva {to sodr`i
aktot za osnovawe na u~ili{te i koga mo`e da po~ne so
rabota ~u~ili{teto. Se ureduva i na~inot na proverka dali
se ispolneti uslovite za osnovawe na osnovnoto u~ili{te i
negovata verifikacija.
   Vo  ~len  20,   21   i  22   se   ureduva    statusot   na
podra~nite u~ili{ta i u~eni~kite domovi. Isto taka se
ureduva   {to   treba   da    sodr`i    statutot    na  osnovnoto
u~ili{te i nadle`nosta za vodewe na registar na osnovnite
u~ili{ta na teritorijata na Republika Makedonija.
    So   ~len  23    i    24  se   utvrduva      pod   koi   uslovi
u~ili{teto prestanuva so rabota i na~inot na vodewe na
postapkata    za    prestanuvawe         so   rabota    na    osnovnoto
u~ili{te.


    Vo  glavata    III.     PROGRAMI    I  ORGANIZACIJA    NA  VOSPITNO-

OBRAZOVNATA  RABOTA   VO      OSNOVNOTO    U^ILI[TE    so   ~lenovite    na
predlog-Zakonot      (od    25-29)     se    ureduva    procedurata     za
donesuvaweto     na  Koncepcija        za    osnovnoto    vospitanie    i
obrazovanie, nastavniot plan i nastavnite programi koi na
predlog na Biroto gi utvrduva Ministerot. Se propi{uva
{to sodr`i nastavniot plan i nastavnite programi (so koi
se   opredeluvaat     nastavnite       celi,    sor`inite      osnovnite
poimi, aktivnostite i metodite vo nastavata, ocenuvaweto
na postigawata na u~enicite, uslovite za realizacija na
nastavata i normativ za nastaven kadar). Se propi{uva
deka  mo`e  da  se    ostvaruva      i    versko  obrazovanie      kako
izboren predmet.

    Ponatamu se odreduva zna~enieto na dopolnitelnata i
dodatnata nastava, ~asot na oddelenskata zaednica.
    Vo ~len 30 se regulira postapkata za donesuvawe na
nastaven plan i programi za osnovno obrazovanie za decata
so  posebni   obrazovni        potrebi     i   deka  zadol`itelnite      i
izbornite predmeti se realiziraat so prilagodeni programi
spored posebnite obrazovni potrebi na decata.
    Vo ~len 31 se regulira procedurata na donesuvaweto
na  nastavniot    plan     i  programite      za   osnovno   muzi~ko   i
baletsko obrazovanie.
    Od  ~len   32-34     se    ureduva     obvrskata    na   osnovnoto
u~ili{te da realizira pro{irena programa za organizirano
prifa}awe    i   za{tita        na  u~enicite      eden    ~as    pred
zapo~nuvaweto     na    redovnata      nastava      i  eden    ~as   po
zavr{uvaweto na redovnata nastava kako i organiziraweto
na  drugi   formi    na    prodol`en      prestoj    na   u~enicite    vo
u~ili{teto vo soglasnost so roditelite i op{tinata.
     Isto   taka   se    opredeluva   funkcijata     i  na~inot  na
organizirawe       na      slobodnite     u~eni~ki      aktivnosti,
natprevarite po oddelni predmeti na op{tinsko, regionalno
i dr`avno nivo kako i za u~eni~kite ekskurzii.
     Vo   ~len   35   e  propi{ana    sor`inata    na   godi{nata
programa     za  rabota    na  osnovnoto    u~ili{te     koja{to  se
temeli na razvojnata programa na u~ili{teto. Se ureduva
postapkata     za  donesuvawe      na  programata     za  rabota  na
u~ili{teto.
     So ~len 36 u~ili{teto e zadol`eno da gi zapoznae
u~enicite i roditelite preku posebna bro{ura za pravata i
obvrskite na u~enicite i so organizacijata na rabotata na
u~ili{teto.
     Vo ~lenovite 37 i 38 se ureduva organizacijata na
nastavata     vo   u~ili{teto      vo  tri   razvojni     vospitno-
obrazovni     periodi,     zapo~nuvaweto     i   zavr{uvaweto    na
u~ebnata     godina,    kako    i  obvrskata    na  u~ili{teto   da
ostvari     180   nastavni     denovi  vo   edna    u~ebna   godina.
Ponatamu se regulira vo koi uslovi se organizira skrateno
traewe na nastavata spored posebni nastavni programi.
     Vo ~len 39 se propi{uva nastavniot ~as da trae 40
minuti, a za u~enicite so posebni obrazovni potrebi, kako
i  vo  osnovnite      muzi~ki-baletski       u~ili{ta    traeweto  na
~asot se ureduva so nastavnite programi.
     Vo ~lenovite 40 i 41 e propi{ano u~ebnata godina da
ima dve polugodija, a nastavata se organizira so poseben
kalendar {to go donesuva ministerot. Isto taka se ureduva
organizacijata na nastavata po oddelenija, paralelki i
nastavni grupi so u~enici od isto oddelenie. Se propi{uva
brojot na u~enicite vo paralelkata od 24-34 u~enici. Isto
taka soglasno so predlog-Zakonot paralelka mo`e da se
formira    i  so   pomalku     od  24  u~enici   vo  soglasnost   so
osnova~ot.
     Se    ureduva    i   na~inot    na    organiziraweto    na
kombinirani paralelki so u~enici od I do III oddelenie,
kako i od IV i V oddelenie i so u~enici od VI do IX
oddelenie.
   Ako ne mo`e da se organizira nastava po oddelenija i
paralelki    zakonot        dava    mo`nost       da    se    organizira
individualizirana i grupna rabota so decata.
   Vo ~len 42 se propi{ani uslovite koi {to treba gi
ispolnuvaat       nastavnicite        i    oblicite       na    rabota   so
u~enicite   od    I  do    V  oddelenie,      kako    i    od  VI  do  IX
oddelenie. Se dava zakonska mo`nost vo V oddelenie po
predmetite prirodni nauki i tehni~ko obrazovanie da se
vklu~uvaat     i    predmetni      nastavnici.        Se    opredeluva    i
profilot    na    nastavnicite        vo    prodol`eniot         prestoj    vo
u~ili{teto   za      u~enicite      od  I  do  III  i    vo  IV  i  vo  V
oddelenie.
   Vo   ~len     43    i    44  dadena    e   zakonska        osnova   za
individualizirana         i    grupna     rabota    vo    nastavata      za
u~enicite od I do VI oddelenie preku sodr`ini i zada~i po
nivoa na slo`enost, a za u~enicite od VII do IX oddelenie
(koi poka`uvaat osobeni rezultati po oddelni predmeti)
preku   sledewe       na    nastavata       vo   nastavni         grupi   za
usvojuvawe     na    poslo`eni        sodr`ini.       Propi{ani      se   i
kriteriumite      za   izborot      na    ovie  u~enici        i  obvrskata
ostanatiot del od nastavata da go sledat vo mati~nata
paralelka vo svoeto oddelenie.


   Vo glavata IV. ZAPI[UVAWE NA U^ENICITE vo ~lenovite od
45-47 se regulira pravoto i obvrskata na u~enikot da ja
sledi nastavata spored nastavniot plan i programite na
osnovnoto u~ili{te. Se propi{uva decata vo I oddelenie da
se zapi{uvaat vo mesec maj za slednata u~ebna godina.
Roditelot e dol`en da go zapi{e deteto vo u~ili{te ako
napolni {est godini do krajot na kalendarskata godina, a
po isklu~ok mo`e da se zapi{e u~enik vo I oddelenie {to }e
napolni {est godini do 31 januari narednata godina, po
barawe  na  roditelot       i    dobieno   mislewe       od  pedagog    ili
psiholog vo u~ili{teto. Isto taka na barawe na roditelot
ili zdravstvena ustanova mo`e da se odlo`i zapi{uvaweto
na deteto vo osnovnoto u~ili{te za edna godina.
    Vo ~lenovite od 48-50 se regulira postapkata pri
zapi{uvawe na deteto vo u~ili{teto i vo koi slu~ai mo`e
da se prolongira u~ili{nata obvrska na deteto za edna
godina.    Se    ureduva   pravoto   na  roditelot    da  go    zapi{e
deteto vo osnovnoto u~ili{te vo reonot vo koj `ivee i
kade {to postojano prestojuva.
    Vo   ~len    51  se   regulira   pravoto  na  roditelot     na
deteto   so   posebni     obrazovni   potrebi   da  go   zapi{e   vo
osnovno u~ili{te, osven vo slu~ai ako toa treba da sledi
nastava    vo    posebno   osnovno   u~ili{te    ili  paralelka     za
u~enici so posebni obrazovni potrebi.
    So ~len 52 se propi{uva osnovnoto u~ili{te da go
izvesti    prosvetniot       inspektor   za  decata    koi  ne   se
zapi{ani      i   ne   go   posetuvaat     osnovnoto      u~ili{te
neopravdano pove}e od 30 dena.


    Vo glavata V. PRAVA I OBVRSKI NA U^ENICITE vo ~lenovite
od 53-59 se ureduvaat pravata i obvrskite na u~enicite.
Zabraneto e telesno i psihi~ko maltretirawe na u~enikot;
u~enikot ima obvrska redovno da ja posetuva nastavata i
da  gi   ispolnuva     planiranite     obvrski;   se  dava    mo`nost
programata na u~ili{teto da se prilagodi za u~enicite koi
poka`uvaat     zna~itelni     rezultati   vo  oddelni    oblasti;   i
deka   od   zdravstveni      pri~ini   u~enikot    mo`e    da  bide
osloboden      od   u~estvoto     vo   oddelni    aktivnosti      vo
nastavata. Utvrdena e obvrskata na roditelot i u~ili{teto
za sledewe na izostanuvaweto na u~enikot od nastavata.
Propi{ano e na koj na~in se primenuvaat pedago{ki merki i
vidovite na pedago{kite merki.
    Vo ~len 60 se propi{uva koga mo`e u~ili{teto da go
prefrli u~enikot vo drugo osnovno u~ili{te vo soglasnost
so u~ili{teto koe treba da go prifati u~enikot.
   Vo ~lenovite 61-64 se ureduva pravoto na besplaten
prevoz do u~ili{teto i uslovite za ostvaruvawe na toa
pravo. Isto taka se regulira obvrskata na u~ili{teto da
organizira    eden    obrok  hrana    za  u~enicite    vo  tekot  na
u~ili{niot den. Utvrdeni se na~inite za davawe pofalbi,
odnosno nagradi na u~enicite koi se istaknuvaat so svoeto
znaewe i postigawe. Se regulira i na~inot na ostvaruvawe
na  pravata   i    obvrskite  na    u~enicite,    napreduvaweto    i
izrekuvaweto na pedago{ki merki.


     Vo glavata VI. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA I NAPREDUVAWETO NA
U^ENICITE  vo  ~lenovite     65-69   se  ureduva    ocenuvaweto   na
postigawata    na    u~enicite    vo  oddelni   vospitno-obrazovni
periodi   spored     standardi    za  ocenuvawe    i  obvrskata   za
izvestuvawe    na    roditelite    za  uspehot    na  u~enikot.   Se
utvrdeni   uslovite      koga    vo  soglasnost      so   roditelot
u~enikot mo`e da ostane vo isto oddelenie.
   Vo ~len 70 se propi{uva deka u~enikot koj {to ima
negativni ocenki po dva predmeti na krajot na nastavnata
godina vo VII, VIII i IX oddelenie se upatuva na popraven
ispit.
   Vo ~len 71 i 72 e regulirana obvrskata da se vr{i
interno   i   eksterno      proveruvawe     na   postigawata     na
u~enicite. Pokonkretno, internoto proveruvawe на крајот од III
oddelenie    go    vr{at   nastavnicite     vo    u~ili{teto   so
standardizirani       testovi    podgotveni     od     Biroto,  a
eksternoto proveruvawe на учениците od IV do IX oddelenie на
крајот на секоја учебна година се спроведува врз основа на стандардизирани
тестови подготвени од Бирото, а го организира Министерството и Државниот
просветен инспекторат. Ocenite postignati na ovie testirawa
vlijaat   vrz      ocenata   na   uspe{nost     na   rabotata   na
nastavnikot,     a  se  so  cel   u~enicite    objektivno    da  se
ocenuvaat. Se propi{uva i postapkata za soop{tuvawe na
uspehot na u~enikot i pravoto na roditelot/u~enikot na
`alba ako ne e zadovolen od godi{nata ocenka.
    Vo  ~lenovite   73-76     se    regulira    vo  koj  slu~aj   se
upatuva   u~enikot   da    polaga    oddelenski      ispit;  vo   koj
slu~aj    u~enikot   od    zdravstveni      pri~ini     mo`e  da   se
oslobodi od u~estvoto vo nastavata po odreden predmet.
    Vo ~lenovite 76 i 77 se ureduva pravoto na u~enikot
da  napreduva   pobrzo   od    I – III  oddelenie     po  predlog   na
oddelenskiot nastavnik i vo soglasnost so roditelot i od
IV – IX oddelenie po predlog na oddelenskiot rakovoditel, a
so  odobrenie   na  nastavni~kiot         sovet   i  soglasnost    od
roditelot.    Utvrdeno      e  i    pobrzoto    napreduvaweto     na
u~enikot (bez polagawe ispiti, odnosno so polagawe na
ispit za pobrzo napreduvawe).


    Vo   glavata    VII.     NASTAVNICI,    STRU^NI    SORABOTNICI   I

VOSPITUVA^I  vo  ~lenovite      78-80    se  ureduva      profilot   na
nastavnicite,    stru~nite      sorabotnici      i  vospituva~ite    vo
osnovnoto u~ili{te kako i za osnovnoto muzi~ko-baletsko
obrazovanie i posebnite u~ili{ta i posebnite paralelki za
u~enici so posebni obrazovani potrebi.
    Vo   ~len  81    se    propi{ani     posebnite     uslovi   za
nastavnik, stru~en sorabotnik i vospituva~ vo snovnoto
obrazovanie i vospitanie.
    So ~len 82 e propi{ano nastava na stranski jazik da
mo`at da izveduvaat i lica stranski dr`avjani koi imaat
soodveten vid na obrazovanie i go poznavaat jazikot na
koj   se  izveduva     nastavata      za   {to   soglasnost     dava
ministerstvoto.
    Vo ~lenovite 83-85 se ureduva izborot na nastavnikot
i stru~niot sorabotnik na osnovnoto u~ili{te po pat na
javen oglas, kako i postapkata za zasnovawe na raboten
odnos  (najmnogu     do  tri    meseci    bez    javen   oglas).   Se
ureduva zasnovaweto na raboten odnos i na nastavnicite
koi rabotat vo podra~nite osnovni u~ili{ta so pomalku od
10  u~enici.    Nastavnicite       i  stru~nite      sorabotnici    gi
izbira direktorot na u~ili{teto po prethodno mislewe na
u~ili{niot odbor.
    Vo ~len 86 se regulira traeweto na pripravni~kiot
sta`  za    nastavnik       pripravnik        i  obvrskata      da  polaga
stru~en ispit po programa {to ja propi{uva ministerot.
    Vo   ~len      87    precizno       se    reguliraat      rabotnite
dol`nosti     na    nastavnikot,        a    vo  ~len    88    rabotnite
dol`nosti na stru~niot sorabotnik na osnovnoto u~ili{te.
    Vo  ~len    89    i   90  se    utvrduva     nedelniot        fond  na
nastavni ~asovi za oddelenskiot nastavnik (od 20-23) i
nedelniot fond na ~asovi za predmetniot nastavnik koj {to
iznesuva isto taka od 20-23 ~asovi nedelno.
    Vo   ~len     91   se   propi{uvaat         obemot    na    rabotnite
dol`nosti na nastavnikot vo ramkite na rabotnoto vreme za
podgotovki za nastavata.
    Во  ~lenовите      92 и 93     se  reguliraat        dol`nostite     na
direktorot,       nastavnikot        i    stru~niot       sorabotnik      na
osnovnoto     u~ili{te       za    profesionalnoto           usovr{uvawe.
Nastavnicite      i    stru~nite     sorabotnici        se    usovr{uvaat,
osposobuvaat      i    napreduvaat       vo     zvawa:    od    nastavnik-
pripravnik     vo    nastavnik,      nastavnik-mentor           i  nastavnik-
sovetnik.     Ista    skala      za  napreduvawe        se  primenuva      za
stru~niot sorabotnik i vospituva~ vo osnovnoto u~ili{te.
Isto taka se regulira i postapkata {to se primenuva za
izborot    i  napreduvaweto         na  nastavnicite.         Ponatamu    se
regulira     deka      za   nastavnicite         koi    ne    poka`uvaat
zadovolitelni        rezultati       se   pokrenuva       inicijativa       od
Biroto,    sovetot       na   roditeli        i   Dr`avniot      prosveten
inspektorat     za    preispituvawe         na    nivnata    sposobnost     za
realizacija     na     rabotnite       obvrski.     Ista     postapka    se
pokrenuva i za nastavnicite vo osnovnoto u~ili{te koi
vr{at    podgotovki      i   drugi     aktivnosti      na  u~enicite      od
u~ili{teto po zavr{uvaweto na rabotnoto vreme, a ne se
utvrdeni so godi{nata programa za rabota na u~ili{teto.
Ponatamu    se   regulira       postapkata    za  donesuvawe      kone~na
odluka za prestanuvawe na rabotniot odnos.
    Vo ~len 94 se uredeni nadle`nostite i odgovornosta
za   sistematski      pregledi      na  vrabotenite      vo    osnovnoto
u~ili{te, se regulira na lice koe boleduva od du{evna
bolest,   akoholizam        i    narkomanija     deka  mu    prestanuva
rabotniot odnos vo u~ili{teto.
    So ~len 95 se propi{uvaat na~inot i kriteriumite za
prestanok na rabotniot odnos na nastavnicite i drugite
vidovi   kadri    poradi      delovni   pri~ini   spored     kolektiven
dogovor.
    So ~len 96 se odredeni vidovite promeni na rabotniot
odnos    na    nastavnikot        vo     osnovnoto     u~ili{te      od
namaluvaweto na obemot na rabota spored nastavniot plan i
programi, organizacijata na rabota i brojot na paralelki.
    Сo ~len 97 и 98 se ureduva оценувањето на наставниците,
visinata    na   platata     na    nastavnikot    која што mo`e      da  se
zgolemi ili da se namali vo zavisnost od objektivnosta na
negovoto ocenuvawe na znaewata na u~enicite, odnosno od
razlikata      pomeѓu    ocenata       na   u~enikot       dobiena    od
nastavnikot i ocenata na u~enikot dobiena od ekсternata
proverka. Проверувањето na usoglasenosta na ocenkite se vr{i so standardizirani
testovi od Biroto, a go vr{at Министерството и Државниот просветен
инспекторат.


    Vo glavata       VIII.    PEDAGO[KA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA          od
~len   99-104     se   regulira       funkcijata     na    pedago{kata
dokumentacija      i  evidencija     kako    i  vidot    i  na~inot    na
vodeweto,      formata        i   sodr`inata     na      pedago{kata
dokumentacija {to ja propi{uva ministerot.


    Vo  glavata     IX.     U^EBNICI   vo  ~len  105     se  regulira
funkcijata     na    u~ebnicite.      U~ebnicite    se      izdavaat    na
makedonski     jazik    i    negovoto     kirilsko   pismo,      a   za
u~enicite    na   pripadnicite       na    zaednicite   na     jazikot  i
pismoto na koj {to se ostvaruva nastavata se regulira
deka u~enicite mo`at da koristat i drugi izvori za u~ewe
(internet, spisanija, re~nici, enciklopedii i sl.)
    Vo   ~len    106    se  propi{uva       deka    u~ebnikot    se
izrabotuva spored nastavniot plan i programa i koncepcija
za   u~ebnik    {to    na  predlog     na  Biroto     ja  utvrduva
ministerot.
    Vo ~len 107 se ureduva koj mo`e da izdava u~ebnik.
Ponatamu se regulira koj mo`e da bide avtor na u~ebnik.
    So   ~len    108    se  zabranuva       na    vrabotenite    vo
Ministerstvoto, vo organite vo sostav na ministerstvoto
vo Centarot za stru~no obrazovanie i obuka i vo Centarot
za obrazovanie na vozrasni da bidat izdava~i, odnosno
avtori na u~ebnik.
    Vo  ~len  109    se  ureduva     nadle`nosta      na  Biroto  za
izgotvuvawe na programa za izdavawe na u~ebnici {to ja
utvrduva     ministerot.       Se    utvrduva       nadle`nosta   na
ministerstvoto      da   objavuva      konkurs     za   izdavawe    na
u~ebnici. Se regulira {to treba da sodr`i konkursot i koj
mo`e da u~estvuva na konkursot.
    Isto    taka,    se    utvrduvaat       op{tite     uslovi   za
raspi{uvawe na konkurs za u~ebnici: izrabotena programa i
vremetraewe na konkursot. Zn~ajno e {to se utvrduva deka
na konkursot izdava~, odnosno avtor na u~ebnik mo`e da
u~estvuva     samo  so   eden   rakopis     za  opredelen    nastaven
predmet. Vo ~lenot se regulira i u~estvoto na stranskite
idava~i za u~ebnicite po stranskite jazici.
    So  ~len   110   se  regulira     procentot      na  izmeni  vo
nastavnite programi, kako i vremenskiot period po koj{to
Ministerot mo`e da objavi nov konkurs.
    ^len    111     ja    utvrduva      dokumentacijata        {to
zadol`itelno se prilo`uva na konkursot za u~ebnici, a
~len    112   na~inot     na     formirawe      i   sostavot    na
recenzentskite       komisii       za   stru~no       vrednuvawe   na
rakopisite za u~ebnici.
   ^len     113    gi   utvrduva     dol`nostite      na  Pedago{kata
slu`ba,      Biroto      za     razvoj     na   obrazovanieto        i
recenzentskite        komisii     vo   procesot    na  vrednuvawe       na
rakopisite na u~ebnici, kako i rokot na donesuvawe na
ree{enie     za    u~ebnik     od   strana     na   ministerot       za
obrazovanie      i  nauka    i  rokot     za   `alba  od    strana    na
izdava~ite, odnosno avtorite na u~ebnici.
   Vo   ~len     114  se  naveduva      deka  ministerot      mo`e  da
odobri    do  tri    rakopisi     za   u~ebnik    za   eden     nastaven
predmet.
   So    ~len     115  se    utvrduvaat      me|usebnite      prava   i
obvrski   me|u     ministerstvoto       za  obrazovanie       i  nauka  i
izdava~ot, odnosno avtorot na u~ebnik.
   ^len     116    utvrduva     deka   vo    u~ebnicite   i    detskite
spisanija ne smee da se sodr`at reklamni poraki i oglasi,
a  so  ~len       117   se  dava    mo`nost     ministerstvoto        da
participira vo izdvaweto na malotira`ni u~ebnici.
   ^len 118 go regulira na~inot na izbor na u~ebnikot
vo u~ili{te. Vo ~len 119 se utvrduvaat slu~aite vo koi se
pristapuva kon izmeni na u~ebnikot.
   ^lenot      120    gi  zadol`uva      izdava~ite     na    u~ebnici
istite da gi prevedat i izdadat na jazikot i pismoto na
pripadnicite na zaednicite.
   Vo   121    i  122    se  reguliraat      drugite    obvrski     na
izdava~ot. ^len 123 ja utvrduva nadle`nosta na ministerot
da formira komisija za ocenuvawe na kvalitetot na odreden
u~ebnik i da povle~e od upotreba odobren u~ebnik.
   So   ^len     124   se  regulira      postapkata     za    dobivawe
soglasnost za upotreba na str~una literatura i detski
spisanija po prethodno mislewe od Biroto.


   Vo glavata X. ORGANI NA UPRAVUVAWE, RAKOVODEWE I STRU^NI
ORGANI NA OSNOVNOTO U^ILI[TE         vo ~lenot 125 e definirano deka
organ na upravuvawe na osnovnoto u~ili{te e u~ili{niot
odbor  i  istiot       esostaven    od  devet    ~lena    i    toa:  tri
pretstavnici     od  nastavnicite,     stru~nite    sorabotnici  i
vospituva~ite      od   u~ili{teto,     tri    pretstavnici    od
roditelite na u~enicite, dva pretstavnici od osnova~ot i
eden    pretstavnik    od  Ministerstvoto.       Vo  ovoj ~len   e
regulirano    i   kolku   trae   mandatot     na  ~lenovite   na
u~ili{niot odbor i na~inot na glasaweto.
    Vo ~lenot 126 e utvrdeno kako se izbiraat ~lenovite
na  u~ili{niot    odbor,   a  vo  ~lenot     127  se  definirani
nadle`nostite na u~ili{niot odbor na osnovnoto u~ili{te.
    ^lenot 128 od zakonot regulira {to se prezema vo
slu~aj ako Dr`avniot prosveten inspektorat oceni deka vo
u~ili{teto bitno e naru{en vospitno-obrazovniot proces.
Toga{    se  vr{i   vonredna    integralna     evaluacija   i  se
zadol`uva    u~ili{teto    pri~inite    za    naru{uvaweto   da  gi
otstrani vo rok od edna godina od denot na dobivaweto na
izve{tajot za izvr{enata integralna evaluacija. Dokolku,
vo rokovite utvrdeni vo ovoj ~len, u~ili{teto i osnova~ot
ne  gi  otstranat    pri~inite   za  naru~uvawe    na  vospitno-
obrazovniot proces Ministerstvoto po pravo na nadzor, a
za obezbeduvawe vr{ewe na dejnosta gi razre{uva ~lenovite
na u~ili{niot odbor i vedna{ imenuva nov u~ili{en odbor i
vr{itel na dol`nosta direktor so mandat najmnogu do edna
godina.
    Vo ~lenot 129     e definirano deka organ na rakovodewe
vo osnovnoto u~ili{te e direktorot, koj e odgovoren za
zakonitosta    vo    rabotata  i  za  materijalno-finansiskoto
rabotewe     na   u~ili{teto.    Isto  taka    vo  ovoj  ~len  se
utvrdeni uslovite za direktor na osnovno u~ili{te:                za
direktor na osnovno u~ili{te mo`e da se imenuva lice koe
ima   najmalku    visoko   obrazovanie      i  koe  gi   ispolnuva
uslovite za nastavnik ili stru~en sorabotnik vo osnovno
u~ili{te i ako ima najmalku pet godini rabotno iskustvo
vo vospitno-obrazovna rabota, polo`en ispit za direktor.
Mandatot na direktorot trae ~etiri godini, so mo`nost za
u{te eden mandat.
    ^lenot 130 voveduva nov organ - Dr`avniot ispiten
centar koj }e vr{i osposobuvawe na kandidati za direktori
na osnovnite u~ili{ta, kako i polagaweto na ispitot po
uspe{no zavr{enata obuka.       Programata za podgotvuvawe i
polagawe ispit za direktori        i na~inot na sproveduvaweto
na  ispitot   gi   propi{uva    ministerot    na    predlog  na
Dr`avniot ispiten centar.
    Vo ~lenot 131 se utvrdeni pravata i obvrskite na
diretorot  na  osnovnoto   u~ili{te,    a  vo  ~lenot    132  se
predlaga na direktorot vo rabotata da mu pomaga pomo{nik
vo  vr{eweto  na   rakovodnite    i  pedago{kite      raboti.  Za
pomo{nik na direktorot mo`e da se imenuva lice koe gi
ispolnuva uslovite za nastavnik, odnosno stru~en rabotnik
na osnovnoto u~ili{te i ima tri godini rabotno iskustvo
vo oblasta na obrazovanieto i e od redot na vrabotenite
vo  u~ili{teto.    Pomo{nikot  na    direktorot    go  imenuva  i
razre{uva direktorot po predlog na u~ili{niot odbor.
    ^lenot   133  ja  regulira    postapkata    za   izbor  na
direktor na osnovnoto u~ili{te, koj ja vodi, rokovite,
kako i pravoto na `alba. Novina vo ovoj zakon e {to
u~ili{niot    odbor  na  op{tinskoto    osnovno    u~ili{te    na
gradona~alnikot na op{tinata mu predlaga dva kandidata za
izbor na direktor, dokolku na javniot oglas se prijavile
pove}e kandidati, namesto eden kandidat kako {to be{e
dosega regulirano.
    Vo ~len 134 se nabroeni pri~inite koga na direktorot
mu prestanuva mandatot redovno, a koga pred istekot na
mandatot za koi bil imenuvan, a vo ~lenot 135 e propi{ana
postapkata za negovo predvremeno razre{uvawe. Vo ~lenot
136  e  utvrdeno    deka   vo  slu~aite     na    predvremeno
razre{uvawe    na   direktorot    na   osnovnoto      u~ili{te,
gradona~alnikot imenuva vr{itel na dol`nosta direktor (od
redot na vrabotenite nastavnici vo u~ili{teto) so mandat
najm,nogu do {est meseci.
   ^lenot  137    gi    regulira   slu~aite   koga    Dr`avniot
prosveten   inspektorat,       po  utvrduvaweto      na   pote{kite
povredi vo raboteweto do direktorot na osnovnoto u~ili{te
dostavuva izve{taj so predlog merki, po koi                direktorot
treba da postapi.
   Vo  ~lenot    138    e  predvidena     pravna    za{tita  na
direktorot koj povtorno ne e imenuvan na javen oglas ili
mu prestanal mandatot. Istiot se rasporeduva na rabotno
mesto   soodvetno    na    negovata    stru~na     podgotovka   vo
u~ili{ta na podra~jeto na op{tinata i vo gradot Skopje.
   Vo ~lenot 139 e predvideno deka podra~noto osnovno
u~ili{te go vodi rakovoditel koj go imenuva i razre{uva
direktorot na u~ili{teto.
   Vo  ~lenot    140  se   nabrojani    stru~nite     organi  na
osnovnoto   u~ili{te:       nastavni~kiot      sovet  na   osnovnoto
u~ili{te, sovetot na oddelenskite nastavnici, sovetot na
predmetnite     nastavnici,       oddelenskiot        rakovoditel,
rakovoditelot    na   paralelkata      i  stru~nite     aktivi  na
nastavnicite,    a   vo    ~lenovite     141-145    se   regulirani
nivnite nadle`nosti.
   ^lenot   146      od    zakonot    predviduva      deka  za
organizirano ostvaruvawe na interesite na u~enicite vo
osnovnoto u~ili{te od roditelite na u~enicite se formira
sovet na roditelite na u~ili{teto.
    Vo Glavata XI. OBEZBEDUVAWE        NA KVALITET NA NASTAVATA     vo
~lenot 147 se voveduva obvrska na osnovnoto u~ili{te, za
obezbeduvawe na kvalitet na nastavata, u~ili{niot odbor
na sekoi pet godini da donesuva programa za razvoj na
u~ili{teto, vo koi }e se zemat vo predvid rezultatite od
samoevaluacijata,        preporakite      od    izve{tajot     od
integralnata evaluacija sprovedena od strana na Dr`avniot
prosveten inspektorat, kako i mislewata od sovetodavnata
i stru~nata pomo{ od Biroto za razvoj na obrazovanieto, a
vo  ~lenot  148  se  regulira     deka   osnovnoto     u~ili{te  za
realizacija na programite          na sekoi tri godini da vr{i
samoevaluacija.       ^lenot    149   dava     obrska,    zaradi
transparentnost,       rezultatite     od   samoevaluacijata      na
osnovnite u~ili{ta da se objavuvaat na veb stranata na
u~ili{teto i na op{tinata.
^lenot   150    predviduva   deka    ministerot     gi   propi{uva
na~inot i oblastite na samovrednuvawe na OU.
   Glavata XII. NOSTRIFIKACIJA I EKVIVALENCIJA NA SVIDETELSTVA
STEKNATI  VO  STRANSTVO  vo ~lenot 151 regulira koj mo`e da
pobara    nostrifikacija      i    ekvivalencija      na   osnovno
obrazovanie steknato vo stranstvo, odnosno dr`avjanin na
Republika    Makedonija   koj    vo  stranstvo    zavr{il    osnovno
obrazovanie ili zavr{il oddelno oddelenie od osnovnoto
vospitanie i obrazovanie, ima pravo da bara priznavawe na
sviditelstvoto, odnosno nostrifikacija ili priznavawe na
ekvivalencija vo soglasnost so ovoj zakon, dokolku so
me|unarodnite dogovori poinaku ne e odredeno. Isto taka i
stranski dr`avjani i lice bez dr`avjanstvo ima pravo da
bara nostrifikacija ili priznavawe na ekvivalencija na
svidetelstvo steknato vo stranstvo.
   ^lenot 152 regulira deka so nostrifikacija se vr{i
priznavawe     na  svidetelstvo      steknato   vo   stranstvo   vo
celina vo pogled na pravata {to mu pripa|aat na imatelot
na svidetelstvoto za prodol`uvawe na obrazovanieto, a so
ekvivalencija      se  vr{i   izedna~uvawe     na   svidetelstvoto
steknato     vo   stranstvo     so   soodvetnoto      svidetelstvo
steknato     vo   Republika     Makedonija     Nostrifikacijata,
odnosno   priznavaweto     na  ekvivalencija      na   svidetelstvo
steknato     vo   stranstvo     ja   vr{i   Ministerstvoto     za
obrazovanie i nauka.
   Soglasno      zalo`bite     na   Vladata    na    Republika
Makedonija za zabrzuvawe na postapkite vo koi gra|anite
gi ostvaruvaat svoite prava vo ~lenot 159 se predviduva
ako ministerot ne donese re{enie vo rok od 30 dena od
denot   koga  liceto   dostavilo     barawe   za   nostrifikacija,
odnosno   ekvivalencija       so    kompletna     dokumentacija,      se
smeta deka re{enieto e doneseno.
   Glavata    XIII.   FINANSIRAWE     NA    OSNOVNOTO    OBRAZOVANIE   go
definira izvorot od koj }e se finansira dejnosta osnovno
obrazovanie, a toa e:          Buxetot na Republika Makedonija,
na na~in i postapka utvrdeni so Zakonot za Buxetite na
Republika Makedonija, Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na
Republika   Makedonija      i      Zakonot      za  finansirawe     na
edinicite   na    lokalnata        samouprava.       Sredstvata      se
raspredeluvaat    na   op{tinite      po   pat    na  blok   dotacii   i
namenski dotacii soglasno so Uredbata za metodologijata
za  utvrduvawe     na   kriteriumi        za  raspredelba      na  blok
dotaciite i Uredbata za metodologijata za raspredelba na
kapitalnite i namenskite dotacii utvrdeni vo Zakonot za
finansirawe    na    edinicite       na    lokalnata     samouprava.
Op{tinata   sredstvata        gi    raspredeluva       na   osnovnite
u~ili{ta   na    svoeto     podra~je       za     obezbeduvawe     na
realizacija na vospitno-obrazovniot proces, vo soglasnost
so  utvrdenite    standardi       i  normativi.       Raspredelbata     na
sredstvata od blok dotacijata i od namenskata dotacija
koja se vr{i vrz osnova na formula i soglasno so fazite
za  fiskalnata    decentralizacija          utvrdeni     vo  Zakonot    za
finansirawe    na    edinicite       na    lokalnata     samouprava.
Formulata se izveduva osnovno od brojot na u~enicite vo
osnovnite u~ili{ta na svoeto podra~je. Vrz izveduvaweto
na formulata mo`e da imaat vlijanie i drugi dopolnitelni
pokazateli (~len 163).

   Vo   ~lenot   164    se  dava    mo`nost       op{tinata    da  ja
dopolni   dobienata     blok       dotacija,     odnosno     namenska
dotacija za obrazovanie so sredstva od sopstveni izvori,
osven  za  platite     na  vrabotenite        vo  u~ili{tata,      a  za
pogolema   transparentnost        na   tro{eweto      na   sredstvata,
podatocite od godi{niot finansiski plan i od zavr{nata
smetka na osnovnite u~ili{ta, op{tinata gi objavuva vo
svoeto slu`beno glasilo (~len 165).
   Vo Glavata XIV. NADZOR vo ~lenot 169         se regulira deka
nadzor nad sproveduvaweto na odredbite na ovoj zakon i
propisite    doneseni   vrz   osnova    na  ovoj    zakon  vr{i
Ministerstvoto, a inspekciski nadzor nad sproveduvaweto
na  odredbite   na  ovoj  zakon  i    propisite   doneseni    vrz
osnova na ovoj zakon vr{i Dr`avniot prosveten inspektorat
i ovlastenite inspektori na op{tinite.
   Vo ~lenot 170 e regulirano koga Ministerstvoto }e
smeta deka statutot ili drug akt na osnovnoto u~ili{te ne
e vo soglasnost so Ustavot i zakon ima pravo da go zapre
od izvr{uvawe aktot do donesuvawe na odluka na Ustavniot
sud na Republika Makedonija. Ako Ministerstvoto vo vr{ewe
na  nadzorot    utvrdi    deka   osnovnoto    u~ili{te      izdalo
svidetelstvo    sprotivno    na   odredbite    na   ovoj    zakon
donesuva re{enie za nivno poni{tuvawe {to se objavuva vo
sredstvata za javno informirawe i podnesuva prijava do
organot za krivi~no gonewe.
   Vo ~lenot 171 se utvrduva na~inot i postapkata na
Ministerstvoto pri vr{eweto na nadzorot nad rabotata na
organite na op{tinata       vo ostvaruvaweto na dejnosta na
osnovnoto obrazovanie.
   Vo  ~lenot   172  se   regulira    ako  Ministerstvoto     za
obrazovanie i nauka utvrdi rabotewe sprotivno na ovoj
zakon,   i  pokraj  uka`uvawata     i  prezemenite    merki   i
aktivnosti,    organite    na   op{tinata    ne   go   obezbedat
izvr{uvaweto na rabotite koi so zakon se utvrdeni kako
nejzina    nadle`nost  i  za   ~ie    izvr{uvawe   odgovorna    e
op{tinata, po sila na ovoj zakon im se odzema vr{eweto na
sooodvetnata nadle`nost. Vr{eweto na odzemenite raboti go
prezema Ministerstvoto, no najmnogu do edna godina od
denot  na   nivnoto   prezemawe.     Ministerstvoto     odzemenite
raboti od nadle`nost na op{tinata gi vr{i vo ime i za
smetka   na   op{tinata.   Za   odzemaweto    na   rabotite    se
izvestuva organot na dr`avnata uprava nadle`en za vr{ewe
na rabotite od oblasta na lokalnata samouprava i organot
na dr`avnata uprava nadle`en za vr{ewe na rabotite od
oblasta za finansiite.
   Vo  Glavata    XV.  PREKR[O^NI   ODREDBI   vo  ~lenot   173  se
predviduva   globa   vo  iznos   od  2.500    do  3.000   evra  vo
denarska protivrednost da mu se izre~e za prekr{ok na
osnovnoto u~ili{te ako napravi povreda na odredbite od
ovoj zakon, a za napravena povreda na zakon na direktorot
na u~ili{teto da mu se izre~e globa vo iznos od 1.500 do
2.000  evra   vo  denarska   protivrednost.       Isto  taka  i  na
nastavnikot koj raboti sprotivno na odredbite na ovoj
zakon da mu se izre~e globa vo iznos od 500 do 800 evra
vo denarska protivrednost.
   Dokolku roditelot ne mu ovozmo`i na svoeto dete da
ja ispolni obvrskata za zadol`itelno osnovno obrazovanie
i vospitanie ili u~enikot ne e zapi{an vo rokot utvrden
vo ovoj zakon na roditelot da mu se izre~e globa vo iznos
od 400 do 700 evra vo denarska protivrednost.
   Vo Glavata XVI. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI vo ~lenot 176 e
propi{ano deka osnovnoto u~ili{te vo rok od {est meseci
od  denot   na   vleguvaweto    vo   sila    na  ovoj   zakon   ja
usoglasuva svojata organizacija, rabota, statut i drugite
akti so ovoj zakon, i do donesuvaweto na aktite da se
primenuvaat postojnite akti na osnovnoto u~ili{te dokolku
ne se vo nesoglasnost so ovoj i drug zakon. Vo ~lenot 177
e regulirano deka podzakonskite akti predvideni vo ovoj
zakon, ministerot }e gi donese vo rok od edna godina od
denot   na  negovoto    vleguvawe     vo  sila,   osven    aktite
predvideni vo ~len 130 od ovoj zakon, koi ministerot }e
gi donese vo rok od tri meseci po osnovaweto na Dr`avniot
ispiten centar.
   Soglasno      ~lenot   178   do    donesuvawe   na   aktite
predvideni so ovoj zakon }e se primenuvaat postojnite
akti, a so ~lenot 179 se ureduvaat postapkite koi se
zapo~nati pred vleguvawe vo sila na ovoj zakon da zavr{at
soglasno    Zakonot   za   osnovnoto      obrazovanie    ("Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija" br. 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05,
81/05, 113/05, 35/06, 70/06 i 51/07).
   Vo   ~lenot   180     se  utvrduva      preodna     odredba    za
u~enicite   koi  se    zapi{ale      vo  osnovno     u~ili{te    pred
u~ebnata   2006/2007       godina       da    go   prodol`uvaat
obrazovanieto    spored     nastavniot      plan   i  programite     za
osnovno osmogodi{no obrazovanie do zavr{uvawe na nivnoto
osnovno   obrazovanie,      a    u~enicite      koi  vo    u~ebnata
2006/2007   podina   posetuvale        podgotvitelna       godina,    vo
u~ebnata   2008/2009       godina       da    go   prodol`uvaat
obrazovanieto vo treto oddelenie spored nastavniot plan i
programite za devetgodi{no osnovno obrazovanie.
   ^lenot 182    e preodna odredba za nastavnicite koi
imaat vi{o obrazovanie vo osnovnite u~ili{ta so rabotno
iskustvo nad deset godini vo nastavata prodol`uvaat da gi
vr{at rabotite na rabotnite mesta na koi se zateknati.
Nastavnicite so vi{o obrazovanie vo osnovnite u~ili{ta so
rabotno iskustvo do deset godini vo nastava prodol`uvaat
da  gi   vr{at  rabotite      na  rabotnite      mesta    na  koi  se
zateknati, do steknuvawe so soodvetno visoko obrazovanie.
Nastavnicite  so   rabotno      iskustvo      do  deset   godini    vo
nastava  dol`ni  se    da  se    steknat     so  soodvetno    visoko
obrazovanie   najdocna      za   ~etiri     godini    od   denot    na
vleguvaweto  vo   sila     na  ovoj     zakon,   vo  sprotivno     im
prestanuva rabotniot odnos.
   ^lenot 185 regulira deka direktorite na osnovnite
u~ili{ta imenuvani pred vleguvaweto vo sila na ovoj zakon
prodol`uvaat da gi vr{at svoite funkcii do istekot na
vremeto za koi se imenuvani.
   So ~lenot 187 Zavodot za rehabilitacija na deca so
o{teten sluh ,,Ko~o Racin,,- Bitola, Posebnoto osnovno
u~ili{te  ,,Idnina,,     -    Skopje,     Javnata      ustanova     za
zgri`uvawe deca so vospitno - socijalni problemi Skopje,
Javnata  ustanova    -  Zavod     za  rehabilitacija       na  deca  i
mladinci Skopje, Javnata ustanova - Zavod za zgri`uvawe,
vospituvawe     i   obrazovanie  na   deca  i    mladinci   ,,Ranka
Milanovi},,     Skopje,    Posebnoto     u~ili{te     za   osnovno
obrazovanie na decata popre~eni vo psihi~kiot razvitok
,,D-r Zlatan Sremec,, Skopje, Javnata ustanova - Zavod za
za{tita    i   rehabilitacija     ,,Bawa    Bansko,,      Strumica,
Posebnoto      osnovno    u~ili{te   za   u~enici    so   posebni
vospitno    -  obrazovni    potrebi   ,,Sv.    Kliment  Ohridski,,
Novo Selo i Posebnoto osnovno u~ili{te so u~eni~ki dom
,,Maca \or|ieva Ov~arova,, Veles na koi ne se preneseni
osnova~kite prava na op{tinata, prodol`uvaat so rabota
kako dr`avni osnovni u~ili{ta.
     So  ~lenot    188  e  regulirano     prestanuvaweto     na
va`nosta na Zakonot za osnovnoto obrazovanie ("Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija" br. 44/95, 24/96, 34/96,
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05,
81/05, 113/05, 35/06, 70/06 i 51/07), a vo ~lenot 189
nabrojani se odredbite od ovoj zakon koi imaat odlo`ena
primena.
    So denot na osnovaweto na Dr`avniot ispiten centar,
standardiziranite      testovi   koi   gi    izgotvuva    Biroto,
prodol`uva da gi izgotvuva Dr`avniot ispiten centar.


4.  ФИНАНСИСКИ      СРЕДСТВА   ПОТРЕБНИ    ЗА  СПРОВЕДУВАЊЕ     НА
ЗАКОНОТ
    Za celosna implementacija na Zakonot za osnovnoto
obrazovanie, i realizacija na novite nastavni planovi i
programi potrebno e da se obezbedat dopolnitelni sredstva
od Buxetot na Republika Makedonija vo iznos od 64.798.000
denari  za    novi  380   vrabotuvawa  (za    4  meseci   za  2008
godina), od koi 100 se nastavnici koi }e gi realiziraat
aktivnostite za prodol`en prestoj vo prviot period na
devetgodi{noto osnovno obrazovanie soglasno so godi{nata
programa za rabota na u~ili{teto i 250 se nastavnici za
realizacija na nastavnite planovi i programi za angliski
jazik vo prviot period i 30 stru~ni lica za izrabotka na
standardizirani testovi. Vo vkupnata suma se predvideni
sredstva  za  kupuvawe  na  softver  i  harder   i  obuka  na
testatori i ocenuva~i.

   Za vtorata godina (2009 godina) potrebno e da se
obezbedat dopolnitelni sredstva od Buxetot na Republika
Makedonija vo iznos od 209.473.000 za 380 vrabotuvawa od
minata   godina,   za   profesionalno     usovr{uvawe    na
nastavnicite i stru~nite sorabotnici, za izgotvuvawe na
standardizirani testovi, prevod na testovite, pe~atewe,
nadomest za testatorite i ocenuva~ite.

   Za tretata godina (2010 godina) potrebno e da se
obezbedat dopolnitelni sredstva od Buxetot na Republika
Makedonija vo iznos od 252.981.000 denari za istite 380
vrabotuvawa,   za  stru~no   usovr{uvawe  na  nastavnicite   i
stru~nite  sorabotnici,     za  zgolemuvawe   na  platite   na
nastavnicite i stru~nite sorabotnici po osnov steknato
zvawe, za izgotvuvawe na standardizirani testovi, prevod
na  testovite,    pe~atewe,    nadomest  za  testatorite    i
ocenuva~ite i za odr`uvawe na opremata.

								
To top