Anal�za firmy Bratislava, 24.11.2006 by 6heedn

VIEWS: 68 PAGES: 89

									 Analýza firmy


Bratislava, 24.11.2006Doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.
    Čo nevieme merať nevieme ani riadiť


  Stačí na riadenie firmy rozsah informácií ktoré nám poskytuje
  bežná účtovná evidencia a štandardné operatívne údaje o
  výsledkoch podnikania?
  Väčšina dostupných informácií hovorí o dôsledkoch
  fungovania podniku, navyše z časovým posunom
  Na riadenie však potrebujeme informácie ktoré nám budú
  hovoriť o príčinách javov – nerozhodujeme o následkoch ,ale
  o príčinách ktoré následky vyvolávajú
  Podniková analýza – prostriedok skúmania príčinnosti a
  následkov
              Audit


  WIKIPEDIA uvádza, že Audit je hodnotenie organizácií,
  procesov, projektov alebo produktov
  externý audit – určený predovšetkým pre potreby vonkajších
  stakeholderov (akcionárov, daňových úradov, certifikačných
  orgánov kvality ap.). a
  interný audit slúži predovšetkým manažmentu spoločnosti ako
  podklad pre rozhodovanie o zlepšovaní
  Audit nie je kontrola ! Nie je kontroling!
   Aký je rozdiel medzi auditom, kontrolou a
          kontrolingom
  Kontrola je zisťovanie súladu výsledkov s očakávaním
  Audit hodnotí nielen zhodu skutočnosti
  s predpísaným/želateľným stavom, ale snaží sa overovať aj
  zhodu požadovaného stavu s takým stavom, ktorý by prinášal
  čo najvyššiu výkonnosť, kvalitu, alebo zisk . Opiera sa pritom
  o najnovšie poznatky vykonávania auditovaných procesov.
  Kontroling auditované poznatky dovádza ako spätná väzba do
  konkrétnej podoby navrhovaných rozhodnutí ktoré majú viesť
  k zvýšeniu výkonnosti, kvality, alebo zisku
   Interný audit – nástroj k riadenia podniku


  M:Synek[1] : Interný audit je nezávislá, objektívna, uisťovacia
  a konzultačná činnosť zameraná na pridávanie hodnoty
  a zdokonaľovanie procesov v organizácii. Interný audit
  pomáha organizácii dosahovať jej ciele tým, že prináša
  systematický, metodický prístup k hodnoteniu a zlepšeniu
  efektívnosti riadenia rizík, riadiacich a kontrolných procesov
  a správy a riadenia organizácie.

  [1] SYNEK,M.: Manažerská ekonomika; Grada Publishing,
  Praha 2003
          Podnikový interný audit


  Nemá štandardizované postupy a ani štandardizovanú
  štruktúru. Výnimkou je finančná analýza podniku ktorú možno
  zaradiť medzi nástroje podnikového interného auditu
  Jeho štruktúra je pestrá tak ako je pestrá štruktúra procesov
  Obvyklým predmetom PIA je
    Manažérsky audit
    Marketingový audit
    Procesný audit
    Personálny audit
    Finančná a ekonomická analýza
            Manažérsky audit


  Cieľom je identifikácia osobnostných charakteristík a
  riadiacich kompetencií pracovníkov,
  Manažérsky audit hodnotí
    Úroveň a spôsob interpersonálnej komunikácie;
    kreativitu,
    originálnosť myslenia
    emocionálnu stabilitu
    vlastnosti uplatňované vo vzťahu k druhým ľuďom,
    asertivitu
    spôsob riešenia konfliktných situácií
    kooperatívnosť
           Manažérsky audit

  manažérske zručnosti
  motiváciu,
  schopnosť motivovať a ovplyvňovať iných
  schopnosť podávať vysoký výkon,
  orientáciu na výkon
  analytické myslenie,
  schopnosť analýzy a syntézy
  flexibilita myslenia
  odolnosť voči záťaži
  mieru identifikácie s pracovnou pozíciou a firmou
           Manažérsky audit


  identifikáciu možných individuálnych limitných situácií a
  návrhy ich riešení,
  objektivita hodnotenia relevantných ukazovateľov,
  návrhy ďalšieho personálneho a profesionálneho rozvoja a
  sebarealizácie pracovníka v súlade s cieľmi organizácie,
  návrhy optimálneho personálneho obsadenia riadiacich pozícií.
            Marketingový audit


  Marketingový audit je komplexné, systematické, nezávislé a
  periodické skúmanie marketingového prostredia, cieľov,
  stratégie a aktivít firmy s cieľom určiť problémové oblasti a
  marketingové príležitosti a odporučiť plán opatrení na
  zlepšenie marketingových výsledkov firmy.
    Skúma účinnosť a efektívnosť marketingových aktivít firmy
    Overuje súčinnosť marketingovej stratégie so stratégiou podniku
    Adekvátnosť marketingu s vývojom marketingového prostredia
              Procesný audit


  Cieľom procesného auditu je analýza systému riadenia
  podnikových procesov so zameraním na
    ich štruktúru,
    spotrebu zdrojov v jednotlivých procesoch, spôsob merania a
    hodnotenia procesov,
    identifikáciu kritických miest procesov a návrh na redizajn procesov.
              Procesný audit


  Procesní audit dá odpoveď na otázku, kde sa nachádza firma v
  oblasti procesného riadenia.
  Postup procesného auditu závisí od metódy auditu:
    rýchly procesný audit – analýza základných atribútov procesu jak
    napríklad: štruktúra, zdroje a meranie.
    Podrobný procesný audit – analýza systému procesného riadenia podľa
    presne definovaných kritérií zahrnujúcich aj požiadavky
    normalizovaných systémov kvality ako EN ISO 9001:2000 alebo ISO
    TS 16949:2002.
        Audit hierarchie procesov

  Sú definované kritické faktory úspechu organizácie?
  Je v organizácii vytvorený zoznam všetkých podnikových
  procesov?
  Sú procesy klasifikované podľa kritéria pridanej a úžitkovej
  hodnoty?
  Je definovaná priorita procesov podľa vzťahu ku kritickým
  faktorom úspechu, ku podnikovej stratégii ?
  Existuje za jednotlivé procesy konkrétny vlastník ?
  Sú definované interakcie medzi jednotlivými procesmi ?
  Sú jednotlivé procesy dostatočne popísané ?
  Existujú jasné pravidlá pre fungovanie procesov ?
      Audit systému merania procesov

  Má každý proces definovaný ukazovateľ, ktorým sa mieria a
  hodnotí?
  Má každý ukazovateľ definovanou cieľovú hodnotu?
  Je určený časový horizont, pre ktorý platí definovaná cieľová
  hodnota?
  Je definovaný spôsob zaznamenávania priebežných hodnôt
  ukazovateľa?
  Je daná periodicita zaznamenávaní hodnôt daného
  ukazovateľa?
  Je definovaný mechanizmus výpočtu hodnoty, ak sa získava z
  viacerých údajov?
  Je stanovená akcia pri odchýlke hodnoty ukazovateľa?
      Audit kritických miest procesov


  Koncentruje sa na čas ,náklady a kvalitu a miesta ktoré tieto
  parametre rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú
           Personálny audit


  Skúmanie kultúry firmy a kompatibility pracovníkov z touto
  kultúrou
  Analýza spokojnosti zamestnancov
  Skúmanie profesijnej a výkonnostnej spôsobilosti pracovníkov
  firmy
  Skúmanie spôsobu personálnej práce – výberu pracovníkov,
  ich rozmiestňovanie, motivácie, hodnotenia pracovníkov,
  sociálne aspekty atď.
  Osobitnou zložkou je vzdelanostný audit
          Finančná analýza

  Význam a použitie finančnej analýzy v diagnostike podniku
  Postup spracovania finančnej analýzy
  Fundamentálna analýza
  Technická analýza
  Sústavy ukazovateľov
  Bonitné modely
  Bankrotové modely
             Finančná analýza
  Finančná analýza je nástroj k rozhodovaciemu procesu o
  budúcom vývoji podniku
    Podnety k operatívnym zákrokom
    Podklady pre finančné plánovanie
  Poskytuje prehľad o finančnej situácii podniku
    Vonkajším stakeholderom (zainteresovaným) dáva pohľad ako sa
    podnik javí navonok – banky, investori, dodávatelia, odberatelia
    Vnútorným stakeholderom (vlastníkom, manažérom, zamestnancom)
    dáva pohľad ako sa premietlo ich úsilie z rôznych oblastí činností do
    hospodárskych výsledkov
  Pomáha určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa na
  formovaní finančnej situácie podieľali
  Prameňom sú účtovné výkazy – súvaha, výkaz ziskov a strát,
  výkaz o peňažných tokoch – cash-flow
          Postup finančnej analýzy


  Výpočet finančno – ekonomických ukazovateľov – technická
  analýza
  Porovnanie ukazovateľov
    V časovom rade – horizontálna analýz
    So zvolenými normatívami (plán; štandard ap.)
    S inými podnikmi v odvetví (benchmarking)
  Analýza vzájomných vzťahov – fundamentálna analýza
    Analýza súvislostí s inými procesmi v podniku – najmä výrobných a
    obchodných procesov
  Spracovanie návrhu opatrení premietnutých do finančného
  plánu
     Analýza absolútnych ukazovateľov


Stavové veličiny
 Súvaha

 Tokové veličiny
   výsledovka (výkaz ziskov a strát)
   výkaz Cash Flow (CF)
Analýza trendov
Percentuálny rozbor
     Analýza rozdielových ukazovateľov


  Čistý pracovný kapitál
  Čisté pohotové prostriedky
  Čistý peňažno – pohľadávkový finančný fond
  Metódy financovania
  Manažment obežných aktív
  Metódy výpočtu cash – flow
  Použitie rozdielnych metód pre analytické účely
       Ostatné analytické nástroje


  Analýza zisku
  Pyramidové sústavy ukazovateľov
      Analýza pomerových ukazovateľov

  Ukazovatele likvidity
    Likvidita charakterizuje schopnosť hradiť záväzky
    Solventnosť je okamžitá schopnosť hradiť svoje záväzky
    Likvidnosť je schopnosť premeny jednotliých majetkových súčastí na
    pohotové platobné prostriedky
  Ukazovatele aktivity
    Vyjadrenie efektívnosti hospodárenia podniku so svojim majetkom –
    aktívami
  Ukazovatele zadĺženosti
    Kvantifikácia použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb podniku
    Úzka nadväznosť na likviditu – dlhy je potrebné splatiť a na to je
    potrebné vytvoriť pohotové platobné prostriedky
      Analýza pomerových ukazovateľov


  Ukazovatele rentability (výnosnosti)
    Vyjadrujú výnosnosť podnikania, obvykle meranú vytváraným ziskom
  Ukazovatele trhovej hodnoty
    Pohľad „zvonku“ na výnosnosť vkladaného kapitálu
      Výhody pomerových ukazovateľov

  Rýchla dostupnosť výsledkov
  Transparentnosť pre porovnávania
  Zrozumiteľnosť pre interpretácie/ vysoká vypovedacia hodnota
  Vhodný analytický nástroj
  Použitie v matematických modeloch
Horizontálna analýza súvahy
Horizontálna analýza výkazu ziskov a strát
Príklady horizontálnej analýzy
Príklady horizontálnej analýzy
          Vertikálna analýza


  Majetková štruktúra
  Kapitálová štruktúra
  Analýza výkazu ziskov a strát
Klasifikácia aktív a pasív - súvaha


 Neobežné aktíva
  (Fixné, stále)   Vlastné imanie  Obežné aktíva
            Cudzie zdroje)


           Prechodné pasíva
 Prechodné aktíva = Pasiva
       Aktiva
            Bilančné pravidlá

  Zlaté bilančné pravidlo
    Časový horizont trvania majetkových zložiek musí byť dlhší alebo
    rovný časovému horizontu zdrojov.
  Zlaté pravidlo vyrovnania rizika
    Vlastné zdroje by mali byť väčšie alebo rovné cudzím zdrojom
  Zlaté pari pravidlo
    Dlhodobý majetok by mal byť krytý dlhodobými zdrojmi

  Zlaté pomerové pravidlo
    Tempo rastu investícií by z dlhodobého hľadiska nemalo byť vyššie
    jako tempo rastu predaja
        Vertikálna analýza súvahy
             aktíva
  Ukazovateľ intenzity aktív = stále aktíva/obežné aktíva
  Intenzita dlhodobého majetku = stále aktíva/celkové aktíva
  Intenzita obežného majetku = obežné aktíva/celkové aktíva
  Intenzita zásob = Zásoby/celkové aktíva
  Ukazovateľ opotrebenia DHIM = oprávky/DHIM v OC
  Ukazovateľ miery rastu = investície ntto/Odpisy DHIM
         Vertikálna analýza súvahy
              pasíva
  Kapitálová štruktúra – optimalizácia
    Cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný (nižšia miera rizika)
    S rastom podielu zadlženosti rastie úroková miera (rastie riziko pre
    banku)
    S rastom zadlženosti rastie očakávanie akcionárov na rast dividend
    Substitúcia vlastného kapitálu cudzím prináša pokles nákladov po určitú
    mieru zadlženosti. Potom náklady začínajú rásť
Súvaha – čistý pracovný kapitál

   Aktíva              Pasíva


 Fixné aktíva          Vlastné imanie
         Čistý pracovný
         kapitál     Dlhodobé pasíva
 Obežné aktíva

                 záväzky
    Výpočet optimálnej kapitálovej štruktúry
           (zadĺženosť)


  n = (1 – Ds) CP/K + nvi VI/K
    n - náklady na kapitál celkom
    Ds - sadzba dane z príjmu
    CP – cudzie pasíva
    K celkový kapitál (trhová hodnota firmy)
    VI – vlastné imanie
    nvi – náklady na vlastný kapitál po zdanení zisku = dividenda/cena akcie
                              + miera rastu dividend
Optimalizácia kapitálovej štruktúry
        Kedy je možné zvýšiť dlh ?


  Ak vyšší dlh zvyšuje hodnotu majetku firmy
  Ak cudzie peniaze pomôžu viacej zarábať
  Nesmie vzniknúť stav insolventnosti
  Úroky nesmú výrazne znižovať úroveň zisku
Príklady vertikálnej analýzy
  výkazu ziskov a strát
Príklady vertikálnej analýzy súvahy
Príklady vertikálnej analýzy
   Čistý pracovný kapitál

   Aktíva             Pasíva


 Fixné aktíva          Vlastné imanie
Stále obežné aktíva
                 Dlhodobé pasíva
 Obežné aktíva    Čistý
           pracovný
           kapitál  záväzky
           Čistý pracovný kapitál


  Čistý pracovný kapitál je finančná poduška na krytie
    Pracovných aktív
    Rizika zlyhania krátkodobého krytia pracovných aktív
  Čistý peňažno – pohľadávkový finančný fond


  PPFF = OA – Zásoby – nelikvidné pohľ. – krátkodobé záväzky

  PPFF = Finančný majetok + krátkodobé pohľadávky
       Vzťah základných účtovných výkazov
  Výkaz cash-flow           Súvaha        Výsledovka

Počiatočný stav
peňažných
prostriedkov
                        Vlastné
                        zdroje
                 Fixné aktíva
                 - oprávky        náklady

  zisk     výdavky
                 majetok    Cudzie
  odpisy                    zdroje       výnosy
 príjmy                              odpisy


         Konečný stav  Finančný         zisk
         peňažných            zisk
                 majetok
         prostriedkov
           Ukazovatele likvidity

              Finančný majetok
Okamžitá likvidita = -------------------------------------   (ideálna hodnota = 1)
            Okamžité splatné záväzky          Pohľadávky + finančný majetok
Bežná likvidita = -------------------------------------------  (ideálna hodnota = 1,5)
            Krátkodobé záväzky
             Obežné aktíva celkom
Celková likvidita = -------------------------------------------- (ideálna hodnota= 2,5)
              Krátkodobé záväzky
         Ukazovatele zadĺženosti

            Celkový dlh
Zadĺženosť´= -----------------------------------
          Celkové pasíva                Cudzí kapitál
Stupeň samofinancovania = -----------------------------
               Vlastný kapitál


         Zisk pred zdanením + úroky
Krytie úrokov = ---------------------------------------
                úroky

                    Cash - flow
Pomer prevádzkových príjmov a dlhov = --------------------
                       dlhy
            Ukazovatele aktivity

              Priemerný stav zásob
Doba obratu zásob = --------------------------------------------
             Spotreba materiálu / 365                  pohľadávky
Doba obratu pohľadávok = --------------------------------------
                  Tržby /365


                      Tržby
Doba obratu fixných aktív = -----------------------------------------
                Fixné aktíva (v obst.cene)


                Tržby
Doba obratu aktív = ----------------------------------
              Celkové aktíva
           Ukazovatele rentability


Rentabilita vloženého kapitálu. (Účinnosť kapitálu vloženého do firmy)
 ROI (zisk / vložený kapitál)

Rentabilita úhrnných vložených prostriedkov (efekt na jednotku majetku)
 ROA (čistý zisk / aktiva)

Rentabilita vlastného imania (zisk na 1 SKK vlastného imania)
 ROE (čistý zisk / vlastný kapitál)

Rentabilita dlhodobých zdrojov (výnosnosť dlouhodobého investovaného
 kapitálu)
 ROCE ((čistý zisk + úroky) / (dlhodobé záväzky + vlastný kapitál))

Rentabilita tržieb
 ROS (čistý zisk / tržby)
         Ukazovatele trhovej hodnoty

     Trhová cena akcie
P/E = ------------------------------
       Zisk /1 akciu


         Trhová cena akcie
Kurz akcie = ----------------------------------
       Nominálna hodnota akcie


              Dividenda na akciu
 Dividendový výnos = ---------------------------------------
               Trhová cena akcie
          Ďalšie ukazovatele

  Pridaná hodnota/Tržby
  Prevádzkový CF/Tržby
  Pridaná hodnota/zamestnacov
  Tržby/počet zamestnancov
  Výnosy/pridaná hodnota
  Mzdové náklady/počet zamestnancov
  Výsledek hospodárenia pred zdanením/mzdové náklady
  Osobné náklady/tržby
  Nákladové úroky/tržby
  Náklady/výnosy ai.
          Sústavy ukazovateľov


  Sústavy hierarchicky usporiadaných ukazovateľov –
  pyramidové sústavy
  Účelové výbery ukazovateľov
    Bonitné modely
    Bankrotové modely
  Výpočet hodnoty podniku
            Bonitné modely


  Komparatívno analytické modely
   Výhody

      prehľadnosť a názornosť výstupov analýzy
      možnosť kombinácie kvalitatívnych a kvantitatívnych
      ukazovateľov
    Nevýhody
      subjektivne vnímanie expertov nebo klientů
      Komparatívne analytické metódy


  SWOT analýza
  Metoda kritických faktorů úspěšnosti
  Metoda analýzy portfolia
              Argentiho model

  Hodnotenie nedostatkov, chýb a príznakov
  Ohodnocovanie týchto charakteristík pomocou bodov
  Nedostatky
    Manažment                              body
      Autokratické vedenie                       8
      Spojená funkcia predsedu predstavenstva a GR           4
      Nevyrovnané znalosti a zručnosti členov predstavenstva      2
      Pasívne predstavenstvo                      2
      Slabý finančný riaditeľ                     2
      Nedostatok personálne zdatných manažérov na nižších úrovniach   1
    Účtovníctvo
      Chýbajúca rozpočtová kontrola                   3
      Chýbajúce plánovanie CF                      3
            Argentiho model

    Chýbajúci kalkulačný systém                 3
    Chýbajúce reakcie na zmeny                 15
  Celkovo možných bodov                      43
  Hranica nebezpečia                       10
  Chyby
    Overtrading(rast predaja bez potrebného rastu VI     15
    Nerozumná úroveň zadĺženia voči bankám          15
    Príliš veľké budúce zámery v porovnaní s možnosťami firmy 15
  Celkovo možných bodov                      45
  Hranica nebezpečia                       15
  Príznaky
    Zhoršujúce sa Z-skóre                     4
    Príznaky skrášľovania účtovníctva               4
    Nefinančné signály (podiel na trhu, morálka,zhoršenie kvality 3
              Argentiho model

      Príznaky blížiaceho sa konca – fámy, rezignované správanie  1
    Celkom možných bodov                       12
  Celkom počet dosiahnuteľných bodov                  100
  Hranica nebezpečia                          25
 Kritické faktory úspešnosti

Konkurent je v dané oblasti   Horší         Stejný    Lepší
                 -5 -4  -3  -2  -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Historie                            Firma B
                                 Merlin
Reference              DataTech
                  Firma A
Obsahová kvalita produktů
Technologická kvalita produktů
Business development
Specializace
Kvalitní management
Motivace pracovníků
Kontakty
Globální dosah
Stabilita firmy
PR
Image značky
Objem tržeb
Účast na významných projketech
Kvalita prodeje
Quality assurance
Náklady
Zisk
Zkušenosti pracovníků
Kvalita pracovníků
Spokojenost klientů
Metoda analýzy portfólia (BCG matica)
      Matematicko-štatistické metódy  Výhody
   možnost algorytmizácie riešenia

   implementácia do IS firmy zvyšuje rýchlosť analýzy

   časová nenáročnosť

  Nevýhody
   nezohľadňuje kvalitatívne ukazovatele

   náročná interpretácia

   zlá čitatelnosť agregátneho ukazovateľa
     Matematicko-štatistické metódy

  Východiskom je matica objektov a ich ukazovateľov
  Výber vhodných ukazovateľov
  Výber porovnávaných firiem
  Stanovenie váh ktoré vyjadrujú dôležitosť príslušného
  ukazovateľa
  Určenie charakteru všetkých ukazovateľov (rast-pozitívny
  alebo negatívny)
       Matematicko-štatistické metódy


  Při posudzovaní modelu sa postupuje pomocou
    Metóda jednoduchého súčtu poradia
    Metóda váženého alebo jednoduchého podielu
    Bodovacia metóda
    Metoda normovanej premennej
    Metóda vzdialenosti od fiktivného (ideálneho) objektu
     Analýza kľúčových faktorov úspešnosti

            váha  Heineken  SAB  Steiger  Topvar

Cena na spotrebiteľa

Obchodná marža

Servis

Kvalita piva

Sortiment

Rýchlosť dodávky

Obal

Platobné podmienky

Reklama

spolu
            100
Stanovenie váhy kľúčových parametrov

      Cena  Marž  Servi  Kval.  Sort.  Rýchl  Obal  Plat.p  Rekl.
          a   s            .       .

 Cena   X


 Marža      x


 Servis         x


 Kvalita             x


 Sort.                  x


 Rýchl.                     x


 Obal                          x


 Plat.p.                            x


 Reklam                                 x
 a
       Výnosnosť variantov riešenia


  Výnosnosť je vyjadrením peňažného prínosu projektu
  Výnosnosť je vyjadrením peňažného prínosu projektu
  Čím je rizikovosť vyššia, tým musí byť vyššia výnosnosť
                             Krivka indiferencie
  Miera
  výnosu

                             Riziková prémia
                      Základná miera
                      bezrizikového výnosu
                     Miera rizika
              Doba návratnosti


  Doba potrebná pre úhradu celkových investičných nákladov
    Počítame nielen s úhradou istiny, ale aj s úhradou úrokov, alebo inak
    vyjadrenou cenou kapitálu
    Alternatívou je však aj hodnotenie prostej návratnosti kapitálu


  Doba návratnosti so zohľadnením časovej hodnoty peňazí
    Neistota budúcich príjmov
    Inflácia
    Oportunitné náklady (náklady alternatívnej príležitosti)
         Čistá súčasná hodnota


  Rozdiel medzi súčasnou hodnotou všetkých budúcich príjmov
  (diskontovaná hodnota) a súčasnou hodnotou všetkých
  výdavkov projektu
     Súčasné výdavky sú reálne, kým hodnota budúcich
         príjmov z dnešného pohľadu klesá
     Zvyšuje sa riziko neistoty projektu = rizikový faktor
          Inflácia znehodnocuje peniaze
        Oceňovanie podniku - projektu


  Metóda čistého obchodného imania
    Aktíva – cudzie pasíva
  Substančná metóda
    Aktíva v trhovej hodnote – cudzie pasíva
  Metóda hodnoty budúcich výnosov
    Súhrn čistého zisku a odpisov = súhrnný prevádzkový CF
    Zvýšenie súčasnej nominálnej hodnoty o inflačný index
       NH = ((1 + in)/100)n
    Ako dôsledok amortizácia HIM sa cena podniku znižuje
 Príklad výpočtu hodnoty podniku pomocou
       budúcich výnosov

Súčasná cena = 8 mil.Sk, vykázaný zisk 800 tis.Sk, tempo rastu zisku 15%
ročne, inflácia 10%/r., H5 = (1+01)/1005 .C =1,61.8 = 12,88 mil.Sk,
medziročné zníženie o 12,5%, odúročenie 0,55 t.j. C5 = 7 mil.Sk
   Rok  Zisk  Odpisy  Prev.CF  Cena na  Diskont.  Diskontované hodnoty
                   konci   faktor  CF   cena celkom
                        P=12%

   1  920   70    990        0.893   884       884


   2  1058  70    1128        0,797   899       899


   3  1217  70    1287        0,712   866       866


   4  1399  70    1469        0,636   889       889


   5  1609  70    1679   7000   0,567   913   3972  4885


   Sp.  6203  70    6553   7000                8423
       Index bonity – výpočet I  x1 = cash flow / cudzie zdroje
  x2 = celková aktiva / cudzie zdroje
  x3 = zisk pred zdanením / celkové aktiva
  x4 = zisk pred zdanením / celkové výkony
  x5 = zásoby / celkové výkony
  x6 = celkové výkony / celkové aktiva
  B = 1,5 x1 + 0,08 x2 + 10 x3 + 5x4 + 0,3 x5 + 0,1 x6
      Index bonity - hodnotenie

  Čím väčšie B, tím je finančno-ekonomická situácia firmy
  lepšia. Následuje orientační stupnice:
  B  -2 extrémne zlá
  -2  B  -1 velmi zlá
  -1  B  0 zlá
  0  B  1 určité problémy
  1  B  2 dobrá
  2  B  3 veľmi dobrá
  3  B vynikajúca
          Bankrotové modely


  Výhoda: reálnosť východzích dát
  Nevýhoda:
  vysoká špecifičnosť dát jednotlivých firiem v rámci odlišných
  odvetví
          Bankrotové modely
          Problémy aplikácie
  absencia dostatečne dlhého časového radu
  problém platnosti dát
  dynamicky se meniace sa sociálne-ekonomické prostredie
  Nedostatočne rozvinutý kapitálový trh a nevierohodnosť
  trhového ocenenia
           Bankrotové modely
             Príklady
  Quick test
  Tamariho model
  Altmanova formula bankrotu (Z-skóre)
  Economic Value Added (EVA)
  Taflerov bankrotový model
                Kralickov Quicktest
ukazovateľ  Konštrukcia ukazovateľa        Vyhodnotenie uazovateľov  Počet bodov


                          0,3 a více         Podľa vypočítanej
                          0,2 - 0,3         hodnoty sa stanoví počet
                                        bodov od 4 po 0.
       Vlastný kapitál / Aktiva celkem    0,1 - 0,2
R1
                          0,0 - 0,1
                          0,0 a menej


                          3 a menej
                          3-5
       Dlhy celkom – peňažné prostriedky) /  5 - 12
R2
       prevádzkový CF             12 - 30
                          30 a viacej


                          0,12 - 0,15
       Zisk pred zdanením a úrokmi      0,08 - 0,12
R3      / Aktiva celkom            0,00 - 0,08
                          0,00 a menej


                          0,1 a více
                          0,08 - 0,1
       Provádzkový cash flow /
                          0,05 - 0,08
R4      Provádzkové výnosy
                          0,00 - 0,05
                          0,00 a menej
          Kralickov Quicktest
            hodnotenie
  Hodnotenie finančnej stability: FS = (R1 + R2) / 2
  Hodnotenie výnosovej situácie: VS = (R3 + R4) / 2
  Hodnotenie celkovej situácie : CS = (FS + VS) / 2

  Veľmi dobrý podnik: 3 a viacej
  Zlý podnik : 1 a menej
          Altmanov koeficient Z

  AI = 0,717* X1 + 0,847* X2 + 3,107* X3 + 0,420* X4 + 0,998* X5
  Kde
  X1 pomer pracovného kapitálu k celkovému kapitálu;
  X2 pomer nerozdeleného zisku a fondov ze zisku k celkovému kapitálu;
  X3 pomer zisku před zdanením (EBIT) a nákladových úrokov
  k celkovému kapitálu;
  X4 pomer trhovej hodnoty akciového kapitálu k účtovnej hodnote
  cudzích zdrojov v případě neobchodovaných podnikov je trhová hodnota
  akciového kapitálu nahradená jeho účtovnou hodnotou (obdobne u
  základného imania );
  X5 pomer tržieb k celkovému kapitálu;
            Altmanova analýzaZ > 2,90     dobré finančné zdravie
Z /1,21 - 2,89/  šedá zóna
Z < 1,2      bankrot
             Tamariho model


  Finančnú situáciu je možné predvídať na základe 6
   ukazovateľov :
  1.  Vlastný kapitál/cudzie zdroje
  2.  Vývoj zisku
  3.  Bežná likvidita
  4.  Výrobná spotreba/priemerný stav nedokončenej výroby
  5.  Tržby/priemerný stav pohľadávok
  6.  Výrobná spotreba / pracovný kapitál
              Index bonity


  Pracuje so šiestimi ukazovateľmi
    X1  CF/cudzie zdroje
    X2  celkové aktíva/cudzie zdroje
    X3  zisk pred zdanením/celkové aktíva
    X4  zisk pred zdanením /celkové výkony
    X5  zásoby\celkové výkony
    X6  celkové výkony\celkové aktíva


  Index bonity sa vypocita
  Bi = 1,5.x1 + 0,08.x2 + 10.x3 + 5.x4 +0,3.x5 + 0,1.x6
      Slabé stránky finanční analýzy

  K problematickým otázkám finančnej analýzy patrí najmä:

    porovnávanie hodnôt ukazovateľov s hodnotami
    odporúčanými
    vplyv sezónnych faktorov
    rozdielne účtovné praktiky
    vypovedacia schopnosť účtovných výkazov.

     Verný obraz komplikuje
    orientácia na historické účtovníctvo
    vplyv inflace
       Economic Value Added - EVA
  EVA je založená na tzv. ekonomickom zisku, ten rešpektuje všetky
  náklady na vynaložený kapitál, t.zn. cudzí aj vlastný

  EVA  = PHV.(1 – S) – n.K
              prevádzkový hosp.výsl.
              K je investovaný kapitál
             s je sadzba dane z príjmov
             vážené priem.nákl.kapitálu
     Economic Value Added - EVA  EVA > 0  firma tvorí pridanú hodnotu
  EVA = 0  firma netvorí pridanú hodnotu
  EVA < 0  firma znehodnocuje vložený kapitál
    Taflerov bankrotový model – výpočet


  R1 = zisk pred zdanením / krátkodobé závazky
  R2 = obežné aktíva / cudzí kapitál
  R3 = krátkodobé záväzky / celkové aktíva
  R4 = tržby celkom / celkové aktíva
  Z = 0,53 R1 + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4
   Taflerov bankrotový model - hodnotenie


  Pokiaľ Z > 0,3  nízka pravdepodobnosť bankrotu
  Pokiaľ Z < 0,2  vysoká pravdepodobnosť bankrotu
  Pokiaľ 0,2  Z  0,3  šedá zóna
       Slabé stránky pomerovej analýzy

  Je nesprávné tvrdiť, že konkrétní ukazatel je dobrý alebo zlý bez analýzy
  kontextu
    Vysoká likvidita – nadmerná hotovosť
    Vysoký obrat aktív – efektivne využívánie aktív, firma si nemôže dovoliť další
    aktíva
  Niekedy je problém stanoviť správne súvislosti
  Sezónne faktory
  Window dressing (bilanční kosmetická úprava)
  Změna účetní metody
  Inflácia
          Finančná analýza - závery


  Slúži především na
    Poskytnutie objektívneho pohľadu na potenciálny rast podniku, základ odhadu
    očekávania a projekciu
    Zhodnotenie miery zraniteľnosti
    Posúdenie miery adaptibility a flexibility
    Identifikácia rizík vyplývajúcich z doterajšieho vývoja podniku

  Finanční analýza je nástroj statický, ktorý informuje o
  historii, avšak bez poznania minulosti, jej
  kvalifikovaného zhodnotenia a najmä správneho
  vyvodenia záverov voe vzťahu k budúcnosti nie je
  možné robiť kvalifikované závery ve vzťahu k
  stanoveniu bonity podniku.
           Finanční analýza


  Je to užitočný nástroj, ktorý podobne ako skalpel v ruk8ch
  chirurga rezom na správnom mieste pacienta zachráni a
  naopak.

  Je nevyhnutne nutné dívat sa aj za finančne ukazovatele a
  analyzovat životaschopnost produktů, zákazníkov,
  mana6mentu
Diskúzia

								
To top