Proje Yazim Kilavuzu

Document Sample
Proje Yazim Kilavuzu Powered By Docstoc
					1. GĠRĠġ
Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksek Okulu Proje dersine ait
bilimsel yazım ilkelerine uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuz ile
projelerle ilgili bilimsel yazım ve genel ilkeler kısa ve öz bir Ģekilde anlatılmıĢtır.
Tüm projeler karton ciltli, iki nüsha Ģeklinde teslim edilir. Kabul edildikten ve
savunması yapıldıktan sonra (varsa gerekli değiĢiklikler yapılarak) teslim edilir.
Proje hazırlayacak olan öğrencilerin, projelerlelerle ilgili olarak bu kılavuz verilen
biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur.
    1- DıĢ Kapak
    2- Özet
    3- Önsöz
    4- Ġçindekiler
    5- Simgeler dizini ve kısaltmalar listesi (gerekiyorsa)
    6- GiriĢ bölümü
    7- Ana bölümü
    8- Sonuçlar ve öneriler
    9- Kaynaklar
    10- Ekler
    11- ÖzgeçmiĢ
2. GENEL YAZIM KURALLARI
Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksek Okulu Proje dersi
kapsamında teslim edilecek olan çalıĢmada aranan yazım kuralları ve diğer biçimsel
nitelikler aĢağıda sırasıyla yazılmıĢtır.
2.1 Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi
Proje yazımında kağıtlar A4 standardında (21 cm x 29.5 boyutlarında) ve “en az 70 g,
en çok 100 g “ birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır ve kağıtların sadece bir yüzü
kullanılmalıdır. Yazı kısmındaki karakterler siyah renkte olmalıdır.
                       1
3. YAZIM ġEKLĠ:
3.1. Yazım Özelliği
Yazım bilgisayar ile ve Times New Roman Tur fontu ve oniki (12) punto kullanılarak
kağıdın bir yüzüne yazılmalıdır. Ancak, geniĢ ve/veya uzun tabloların tek sayfaya
sığdırılması istendiğinde, yalnız tablolarda dokuz (9) veya sekiz (8) punto harfler
kullanılabilir. Ġtalik veya süslü karakter kabul edilmez. DıĢ kapak ve cilt kapağı 14
veya yerine göre 16 punto ile yazılabilir.
Silinti, kazıntı ve benzeri düzeltmeler özenle ve kopyalarda gözükmeyecek Ģekilde
yapılmalıdır.
Yazımda noktalama iĢaretlerinden sonra bir boĢluk bırakılmalıdır. Noktalama ve imla
için Türk Dil Kurumu imla kılavuzu ve Türkçe sözlüğe uyulmalıdır. Projede SI
birimleri kullanılır. Gerekmiyorsa MKS birimleri cinsinden eĢdeğeri de parantez
içinde verilir. Yazımda üçüncü Ģahsın geniĢ zamanı kullanılmalıdır.
3.2. Sağ, sol,alt ve üst boĢluklar
Yazımda, her sayfanın sol kenarından 4 cm, üst kenarından 3 cm, sağ ve alt
kenarlarından ise 2.5 cm boĢluk bırakılmalıdır. (ġekil 1.1.) Dip notları bunun
içindedir.
Tüm ilk sayfanın sol kenarında (önsöz, içindekilerin ilk sayfası, bölümlerin ilk
sayfaları gibi) baĢlık için sayfa üst kenarından 5 cm aĢağıdan baĢlanır ve baĢlıktan
sonra 4.5 aralık bırakılarak mente geçirilir. Bölüm ve alt bölüm baĢlıkları ile satır
baĢları sol boĢluk çerçevesi kenarından; paragraf baĢları bu çerçevenin hemen
sağından ve uygun bir aralıktan sonra baĢlamalıdır.
ġekil 1. Kenar boĢlukları ve sayfa düzeni
Bilgisayarla yazımda tüm satırlar çerçeve içerisinde aynı hizada bitirilmelidir.
Alt bölüm baĢlıkları en alttan en az 2 satır üstte ya da bir sonraki sayfada yazılmalıdır.
3.3. Anlatım
Proje kolay anlaĢılır arı bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun bilimsel bir dille
yazılmalıdır. Kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır.
3.4. Satır Aralıkları
                       2
Bütün metin 1.5 aralıkla yazılmalıdır. Özetler, dip notlar, kaynaklar, tablolar ve ekler
bir aralıkla yazılır. Kaynaklar kısmını yazarken iki kaynak arasında bir aralık bırakılır.
Paragraflar iki aralıkla ayrılır. Herbir paragraf girintisiz bir Ģekilde baĢlatılmalıdır.
Bölümler daima yeni bir sayfa ile baĢlamalıdır.
3.5. Sayfa Numaralama
Proje içindeki tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Bu numaralamaya proje içinde yer
alan haritalar, diyagramlar, boĢ sayfalar vb. tüm materyaller eklenmelidir. Numaralar
sayfa altında orta kısma yazılmalı (Bkz. ġekil 1.1); birinci ve ikinci iç kapak dıĢında
tüm sayfalar numaralanmalıdır.
Projeninin baĢlangıç kısımları (ii, iii, iv,...) sayfanın alt orta kısmında numaralanır. iç
kapağa numara konmaz. Numaralama “Özet” sayfasının altına yazılan (ii) sayısı ile
baĢlar.
Projein metin kısmı sayfanın alt orta kısmında numaralanır. (1, 2,3...) Bölümlerin ilk
sayfalarına numara konmaz. Örneğin “GiriĢ” bölümün ilk sayfasına numara
konmayacağı için sıralama giriĢin ikinci sayfasının alt ortasına yazılan 2 sayısı ile
baĢlar.
Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında parantez, çizgi vb. gibi bir karakterler
kullanılmalıdır.
3.6. Bölüm ve Alt Bölümler
Bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya girilmemeli, bölüm ve
alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir.
Birinci derece bölüm baĢlıkları BÜYÜK HARF (12 punto) ile, Ġkinci derece alt
bölüm baĢlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır.
Birinci ve Ġkinci derece baĢlıklarda eğer “ ve /veya/ ile “ vb. bağlaçlar varsa, bunlar
küçük harfle yazılmalıdır. Üçüncü derece alt bölüm baĢlığında birinci kelimenin ilk
harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Diğer alt bölüm baĢlıkları
(dördüncü, beĢinci... derece baĢlığı) kullanılıyorsa aynen üçüncü derece alt bölüm
baĢlığı  gibi   yazılmalıdır.  Bölüm  ve    alt  bölüm  baĢlıkları  Ek-6’deki  gibi
numaralanmalıdır.
3.7. Kaynak Gösterme
                        3
Projenin içinde verilen her kaynak, projenin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer
almalıdır.
Proje içinde kullanlılan kaynaklar “Yazar(lar)i Soyad(lar)i ve Yıl” sistemine göre
yazılmalıdır. Değinilen eserin yazar(lar)ının yalnız soyad(lar)i ilk harfi büyük, diğerleri
küçük harf olarak ve eserin yayın yılı yazılarak yapılmalıdır. Jeffrey (1986) gibi. Eğer
bir yazarın aynı yıla ait birden fazla eseri kullanılıyorsa Jeffrey (1985b) gibi olmalıdır.
Bu durumda kaynaklar da buna uygun olarak yazılmalıdır. Arka arkaya birkaç yazara
ait eser göstermek gerekirse tarihlerden sonra virgül ile ayırılmalıdır. AĢağıdaki
noktalama sistemlerine de dikkat edilmelidir.
Örnekler:
i) Hayvan ıslahı uygulamalarında esas konu fenotiptir (DüzgüneĢ 1976).
ii) Brawn (1976) tarafından, hayvan ıslahı uygulamalarında esas konunun fenotip
olduğu bildirilmiĢtir.
iii) Menderes Masifi metamorfiklerinde yer alan kayaç birimlerinde yüksek basınç
saptanmıĢtır (Dora ve Kun 1984).
Üçüncü tür kaynak gösterme/değinme biçiminde “a” ve “e” takıları yayın yılına göre
seçilmelidir.
Örnek:
i) Özgür (1976)’ya göre, hayvan ıslahı uygulamalrında esas konu fenotiptir.
Kaynak bir baĢka yayın içinde kaynak Ģeklinde bulunuyorsa, bu aĢağıdaki Ģekillerden
biriyle yazılır.
Örnekler:
i)Gürler(1976) tarafından bildirildiğine göre, Lush, katılım derecesinin, akraba
Ģahısların birbirlerine benzerlik bakımından, akraba olmayanların birbirlerine
benzerliklerine nazaran üstünlüğü olarak da tarif edilebildiğini belirtmiĢtir.
ii) Lush tarafından kalıtım derecesi, akraba ĢahıĢların birbirlerine benzerlik
bakımından, akraba olmayanların birbirlerine benzerliklerine üstünlüğü olarak da tarif
edilebilmektedir (Gürler 1976).
Ġki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasında “ve” kelimesi
konmalıdır.
                      4
Örnek :
i) Tüm kayaç analizi sonucunda bünyesinde kil minerali bulunduran örneklerin
mineralojik bileĢimini belirlemek amacıyla Gündoğdu ve Yılmaz (1984) tarafından
önerilen kil fraksiyonu analiz yöntemi kullanılmıĢtır.
Eğer değinilen belge yabancı dilde ise, o zaman “ve” sözcüğünün ilgili yabancı dildeki
karĢılığı (“and” gibi) kullanılmalıdır.
Örnek:
i) Bopp and Talcott’un (1978), UX Ari sistemini de içeren...
Ġkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra VE
DĠĞERLERĠ anlamına gelen “ve diğ.” kısaltması kullanılmalıdır.
Örnek :
i)Gözler ve diğ.(1984) tarafından, EskiĢehir civarında yeralan sıcaksu kaynakları
etrafındaki stratigrafik ve tektonik özellikleri incelenmiĢtir.
Eğer değinilen kaynak yabancı dilde ise “ve diğ.,” kısaltması yerine “et al” kısaltması
kullanılmalıdır.
Örnek:
i) Lekeli çift olarak belirtilen UX Ari sistemi, tutulma göstermeyen (I-60) tayfsal bir
çifttir. (Busso et al 1986)
Eğer yararlanılan ilk yayın (Örneğin Weiss (1895) elde edilememiĢse, değinme bir
sonraki kaynaktan aĢağıdaki Ģekilde yapılmalıdır.
Örnek:
i)Weiss’in Ġzmir-KarĢıyaka altın madeni oluĢumu için hidrotermal görüĢü savunduğu
bilinmektedir (Dayal 1962)
Aynı anda birden fazla kaynağa değinme yapılıyorsa, bunlar en eski yayından en yeni
yayına doğru sıralanmalı ve yayın araları virgül “,” ile ayrılmalıdır.
Örnek :
Lipoliz sonucunda yağ asitleri ve türleri gibi tat ve aroma veren bileĢikler açığa
çıkmaktadır (Ayfer 1959, Bilgen 1973, Kuru ve diğ. 1986).
Aynı yazarın değiĢik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme yapılıyorsa, yayın
tarihleri eskiden yeniye doğru virgül “,” ile ayrılmalıdır.
                       5
Örnek:
i) En önemli sakıncası bodur ağaçcık olmaları nedeniyle çiçek tozlarının dağılma
sahaları dar bir alanda olmaktadır (Bilgen 1968, 1973).
Sözlü ve yazılı görüĢmelere değinmek gerekiyorsa, görüĢme yapılan kiĢi veya kiĢilerin
ilk ad(lar)ının baĢ harf(ler)i ve soyad(lar)i büyük harfle yazılmalı ve görüĢme tarihi
belirtilerek görüĢü alınan kiĢi veya kiĢilerin adresi dipnotta gösterilmelidir.
Sözlü ve yazılı görüĢmeler KAYNAKLAR dizisine konmalıdır.
Örnek:
Tek yıllık yoncaların yeĢil ve kuru ot verimleri Wheeler (1950), Jones and
Mcleod(1971) ve W.R.STERN( )’nin çalıĢmalarından yararlanılarak tesbit edilmiĢtir.
ġekil/Tablolarla ilgili kaynak gösterimleri Bölüm 4.4’de ayrıntılı olarak verilmiĢtir.
3.8. Alıntılar
Proje içinde bir baĢka kaynaktan alınmıĢ bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, böyle
bir alıntı metnin son satırından itibaren iki aralık boĢluk bırakıldıktan sonra ayrı bir
paragraf olarak (“........”) içinde ve bir aralık kullanılarak yazılmalıdır. Alıntıdan sonra
tekrar ana metne geçerken, yine iki aralık boĢluk bırakılmalıdır.
Örnek:
Ġ)..............
Çayın içerdiği kafeinin insan sağlığı üzerindeki etkileri incelendiğinde, Kacar (1992)
bu konuda Ģöyle demektedir.
“Çayın insanlarda yorgunluk giderici, canlılık verici etkisi, içerdiği kafein ile yakından
ilgilidir. Bugünkü bilgilerimize göre kahve gibi çay da kafein içermektedir. Bir bardak
çayın kafein içeriği özdeĢ miktardaki kahvenin kafein içeriğinden yaklaĢık %50 daha
azdır. Siyah çay %2-5 oranında kafein içerir.”
Çayın içerdiği vitaminler...
.Yazılı görüĢme, 1975. Prof. of Agronomy, Dept. of Agronomy, Institute of
Agriculture, The University of Western Australia, Nedland, AVUSTRALYA
3.9. DĠPNOTLAR
Metnin içinde yazılması halinde, konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici
nitelikte çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satır halinde aynı sayfanın altına DĠPNOT
olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden iki aralık bırakıldıktan sonra,


                       6
soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Dipnot
yerleĢtirilirken sayfanın alt kenarında 2.5. cm’lik boĢluk konulmalıdır. Dipnot çizgisi
ile dipnot numarası arasında bir aralık, dipnot numarası ile dipnotun ilk satırı arasında
ise yarım aralık boĢluk bırakılmalıdır. Dipnotun yazımında kullanılan aralığın yarısı
(veya daha dar bir aralık) kullanılmalı ve mümkünse dipnot daha küçük bir punto ile
yazılmalıdır. DĠPNOT’lar her sayfa içinde belirtme sırasına göre “1” den baĢlayarak
numaralanmalıdır.
3.1. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda Meydana Gelen Depremlerin Ġlk Hareket
Analizi Sonuçları
Kuzey Anadolu’da meydana gelen her Ģiddetli veya yıkıcı depremde bu fay
parçalarından bir kısmı harekete geçmiĢ, fayın her iki tarafındaki bloklar, birbirlerine
nazaran bir miktar yer değiĢtirmiĢlerdir. Nitekim, Erzincan 1939 depreminde 1.5 m,
1944 Bolu depreminde 3.5 m, 1953 Yenice-Gönen depreminde 4.3 m ve 1957 Abant
depreminde ise 1.4 olarak ölçülmüĢlerdi. Ġlk hareket analizleri yardımıyla yapılan odak
mekanizması çözümleri ve arazi gözlemlerine göre, bütün bu hareketlerde fay hattının
kuzeyindeki arazi parçası, güneyindeki araziye nispetle sağa doğru bir kayma
göstermiĢlerdir. (ġekil 1.2). Bu duruma göre, Kuzey Anadolu Fayı sağ yönlü doğrultu
atımlı bir fay niteliğindedir.
3.10. Notasyonlar ve Kısaltmalar
Projedede notasyonlar, “SĠMGELER DĠZĠNĠ VE KISALTMALAR” baĢlığı altında
alfabetik sıraya göre verilmelidir. Notasyonlar sol çerçeve boĢluğundan sonra alt alta
olmalıdır. Notasyonların tanımları veya açıklamaları notasyondan sonra 1 boĢluk
bırakılarak blok halinde yazılmalıdır. (Bkz. Ek-7).
Birimler için TS 293-297 numaralı Türk Standardı (TSE) kullanılmalıdır. Birimlerin
simgeleri için de aynı standarttan yararlanılmalı ve birim gösteren simgenin sonunda
nokta konulmalıdır.
Projedede çok kullanılan birden fazla sözcükten oluĢan terimler için baĢ harfleri
kullanılarak kısaltma yapılmalıdır. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde
parantez içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Bunlar “SĠMGELER DĠZĠNĠ ve
KISALTMALAR”nde “KISALTMALAR”          alt baĢlığı altında alfabetik sırayla
sunulmalıdır.


                      7
2 Her bir sismograf kaydından birinci kısmı kullanılarak deprem anında istasyondaki
ilk yer hareketinin deprem kaynağından uzaklaĢan mı (bir itme mi), yoksa kaynağa
doğru mu (bir çekme mi) olduğu belirlenebilir. Böylece, bir deprem kaydının birinci
kısmı kullanılarak deprem kaydının birinci kısmı kullanılarak deprem anında serbest
kalan elastik kuvvetlerin yönü belirlenebilir.
Birden fazla sözcüğün baĢ harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda her sözcüğün baĢ
harfinden sonra nokta konmalıdır. (örneğin M.T.A., D.S.Ġ., M.P.M., A.Ü., O.D.T.Ü.,).
Ancak TÜBĠTAK, NATO, USA, AET, UNESCO, TBMM, gibi standart kısaltmalarda
harfler arasına nokta konulmalıdır.
Coğrafi  yönlerin   kısaltmalarında,   yönlerin  Türkçelerinin  ilk  harfleri
kullanılmalıdır(Örneğin; D,B,KB,GD,...gibi).
4. ġEKĠLLER VE TABLOLAR
Proje içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde Ģekiller ve tablolar konmalıdır. ġekil ve
tablolarda yer alacak tüm çizgi, iĢaret, simge, rakam ve yazılar, bilgisayar yazıcısı,
kullanılarak yapılmalı; bunların okunacak kadar büyük olması dikkat edilmelidir.
4.1. ġekil ve Tabloların YerleĢtirilmesi
ġekiller ve tablolar metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır.
Bunların yerleĢtirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gereken boĢluklar
kesinlikle aĢılmamalıdır. TaĢma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da Ek’te
sunulmalıdır. Proje içinde katlanmıĢ Ģekil veya tablo olmamalıdır (GeniĢ alan haritaları
hariç) bir sayfadan uzun tablolar proje metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa
boyutunda (uygun bir yerden) bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı
tablo numarası ile ve aynı baĢlıkla verilmeli; ancak, tablo numarasından sonra
“(Devam)” ibaresi yazılmalıdır. Tablolar her Ģeklin altında, her tablonun açıklaması ise
o tablonun üstüne konur.
Örnek:
Tablo 3.1. Taze ve körpe çay sürgünlerinin değiĢik kısımlarında bulunan ve soldurma
sonunda yiten su miktarı.
Tablo 3.1. (Devam) Taze ve körpe çay sürgünlerinin değiĢik kısımlarında bulunan ve
soldurma sonunda yiten su miktarı.
                      8
Yarım sayfa veya daha az yer tutacak Ģekil ve tablolar metin içinde yer alabilir. Bu
durumda söz konusu tablo veya Ģekil sayfanın ya üstünde veya altında bulunmalı,
metin ile üstten veya alttan, kullanılan aralığa göre birbuçuk boĢluk bırakılmalıdır.
Yarım sayfadan büyük yer tutan Ģekil ya da tablolar ayrı bir sayfaya yerleĢtirilebilir. Ġki
veya daha çok, küçük Ģekil veya tablo aynı sayfada sunulabilir. Bunlar birbiri ile
yakından ilgili ise “a,b,c,d,...” Ģeklinde simgelenerek hepsine tek bir Ģekil veya tablo
numarası verilir. ġekil veya tablo açıklamasında a,b,c,d,... ile simgelenen her bir tablo
veya Ģekil ayrı ayrı tanımlanmalıdır.
Örnek:
ġekil 2.2. a)..................
       b).................
4.2. ġekil ve Tabloların Numaralanması
Tüm Ģekil ve tabloların kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla
yapılmalıdır. Numaralar her bölüm içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak
ayrı ayrı olmalıdır.
Örnek.
ġekil 2.1, ġekil 1.2, ġekil 1.3,...,
ġekil 2.1, ġekil 2.2, ġekil 2.3,...,
Tablo 1.1, Tablo 1.2, Tablo 1.3,...,
Tablo 2.1, Tablo 2.3,... Ģeklinde olmalıdır.
4.3. ġekil ve Tablo Açıklamaları
Açıklamaların yazımında bir aralık kullanılmalıdır. “sıngle” tablo açıklamaları
tablonun üstüne yazılmalı; tablo açıklaması son satırı ile tablonun üst kenarı arasında
kullanılan aralığa göre bir aralık boĢluk bırakılmalıdır. ġekil açıklamaları ise Ģeklin
altına yazılmalı; Ģekil altı açıklaması ile Ģeklin alt kenarı arasında da kullanılan aralığa
göre bir aralık boĢluk bırakılmalıdır. Bu açıklamalar olabildiğnce öz ve açıklayıcı
olmalıdır. Açıklamaların bir satırı aĢmaması halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci
satır baĢı ile aynı kolonda baĢlamalı, blok yazım yapılmalıdır. Tablo ve Ģekil
açıklamalarının sonuna nokta veya virgül konulmalıdır.
Örnekler.
                        9
ġekil 1.3. Ankara ve Çevresinin 274 km yükseklikteki Soyuz Uydusu aracılığı ile
uzaydan alınan görüntüsü


Tablo 3.1. Avrupa Topluluğu ve Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Alt Yapı Göstergeleri


ÜLKE       AraĢtırmacı   10.000 kiĢiye      ARGE
          sayısı    düĢen araĢtırmacı  harcamalarını GSMH’ya
         (1986)    sayısı (1985)      oranı (%)
B.Almanya      133114    48           2.70
Fransa       92632    39           2.30
Ġngiltere(1983)   104445    20           2.20
Hollanda      21550     37           2.00
Belçika       10943    26           1.50
Ġtalya       63021    27           1.40
Danimarka(1982) 7255       25            1.30
Ġspanya       14227    10           0.50
Portekiz       3575     7           0.40
Yunanistan      3051     8           0.30
TÜRKĠYE (1988) 33696        6           0.20


4.4. ġekil ve Tablolarda Yapılacak Değinmeler
                        10
ġekillerde yapılacak değinmelerde değinilen Ģekil, değinilen sayfa ya da daha sonraki
sayfada yer alıyorsa; değinme aĢağıdaki örneklerde gösterildiği gibi olmalıdır.


Örnekler:


i)ÇalıĢma alanı Bursa H29cl paftası içinde, Bursa’nın 30 km GD’sunda yer
almaktadır(ġekil 1.1).
ii)Polar optik fononlar için m nun T’ye göre davranıĢı ġekil 2.3’de gösterilmektedir.
iii) Fıskiyelerin pek çok çeĢitleri ve her çeĢidinde değiĢik türleri olmakla birlikte (ġekil
3.5a,b) genel tasarım dört tipe ayrılır.
iv) Yapılan analizler sonucunda, örneklerdeki bulanıklık kaybının aylara göre değiĢtiği
saptanmıĢtır.(Tablo 4.3),
v) Bu kategoride meyve sularına ait Japon Gıda Standart’ları Tablo 2.1’de verilmiĢtir.
vi) Peynir örneklerinin olgunlaĢma boyunca belirlenen ortalama yağa oranları
karĢılaĢtırıldığında(Tablo 4.3), kuru madde oranlarında olgunlaĢma boyunca görülen
eğilimin yağ oranlarına da yansıdığı görülmektedir.


Eğer projein herhangi bir sayfasında, daha önceki sayfalarda, daha önceki sayfalarda
değinilmiĢ ve yer almıĢ olan Ģekil veya tablolara atıfta bulunmak gerekiyorsa, bu
durumda değinme parantez içinde “bakınız” anlamına gelen “Bkz.” kısaltması ile
aĢağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yapılmalıdır.
Örnekler:
i)Kuru maddde ilkesine göre siyah çayın kafein miktarı yaĢ çay yaprağının kafein
miktarından daha yüksektir. (Bkz. Tablo 5-2).
ii)(Bkz. ġekil 3.1)
Bir baĢka yayından aynen alınan Ģekil veya tablo kullanılacaksa, Ģekil veya tablonun
açıklama yazısına “yazarın soyadı-yıl” sıralamasına göre verilmelidir.
Örnek:
i) ġekil 2.2. Evrim yolları ve UX Ari’nin KO IV bileĢiminin olası evrimsel konumu
(Maeder
and Meyner 1988).


                      11
ii) Tablo 3.1. Çay bitkisinde bulunan C vitamini (Kaçar 1992)
4.5 Denklem Numaralandırılması
Denklem numaralama iĢlemi bölüm bölüm yapılmalıddır ve ilgili denklem mümkün
olduğunca ilk bahsedildiği yerin hemen altına yazılmalıdır. Herbir bölüm için
numaralama sıra ile gerçekleĢtirilmeli ve denklemler, normal yazı karakterine uygun
olarak italik karakter kullanılmaksızın yazılmalıdır. Denklem ile metin arasında bir
satır boĢluk bırakılmalıdır.
Örnek:

       qdx   Tdx  M
4.6 Fotoğraf ve Diğer Materyaller
Fotografik veya diğer materyaller A4 kağıdına özenle yerleĢtirilmelidir.
5. KAPAKLAR VE CĠLTLEME
5.1. DıĢ Kapak
Tüm projeler Enstitüye beyaz karton kapaklı olarak verilir. DıĢ kapak için 200-300
gramajlı beyaz krome karton kullanılmalıdır. Sınavda baĢarılı bulunan Yüksek Lisans
Projeleri SĠYAH renkli, Doktora Projeleri ise LACĠVERT renkli bezden proje
kapakları ile ciltlenmelidir. Bu kapak üzerindeki yazılar birinci iç kapakdakinin aynı
olup yaldızla yazılmalıdır.
5.2. Birinci ve Ġkinci Ġç Kapak Sayfası
Birinci iç kapak sayfasının içeriği ve düzeni Ek-1’deki gibi olmalıdır. Proje
savunmasından sonra baĢarılı olan adaylar, önceden hazırladıkları bu sayfadaki (.........)
ile boĢ bırakılan yerlere danıĢman ile jüri üyelerinin ünvan ve isimlerini yazmalı ve bu
sayfadan çoğaltarak sınav sonrası jüri üyelerine ayrı ayrı imzalatılmalıdır. Ġmzalanan
bu sayfalar projee ilave edilerek proje bez ciltle ciltlenmelidir.
5.3. Türkçe ve Yabancı Dilde Özet
ÖZET, Ek-3’de; yabancı dilde özet (Ġngilizce’de ABSTRACT) ise projein o dildeki
adını da içermeli, Ek-4’de gösterildiği Ģekilde hazırlanmalı ve iç kapaktan hemen
sonra arka arkaya yer almalıdır. Özet/ Abstract metninden sonra ANAHTAR
KELĠMELER / KEY WORDS kullanılarak yazılmalıdır. Özet/Abstract içeriği bir
                      12
sayfayı aĢmamalıdır. Gerektiği durumlarda Özet/Abstract içeriğinin yazımında bir
derece küçük punto kullanılabilir.
Özet/Yabancı dilde özet’te proje çalıĢmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler)
ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, bunlar baĢlık Ģeklinde
verilmemelidir.
Jüri üyelerinin ünvanlarının Ġngilizcelerinin yazımında;
Prof.Dr.............Prof.Dr.
Doç.Dr.............Assoc.Prof.Dr.
Yard.Doç.Dr....Asst.Prof.Dr.
kısaltmaları kullanılmalıdır.
5.4. Önsöz (ve/veya TeĢekkür)
Ġlk sayfa niteliğinde yazılacak olan bu kısımda, projei hazırlayan tarafından sunulmak
istenen çalıĢma ile ilgili ek bilgiler ile çalıĢmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden
bahsedilir. Klasik önsöz düzeninde yazılmalıdır, önsöz yazımı halinde en çok iki sayfa
kullanılmalıdır.
“TeĢekkür” ya ayrı bir sayfada veya önsözün son kısmında, proje çalıĢmasında ve
projein hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kiĢilerle, doğrudan ilgili olmadığı
halde olağan görevi dıĢında katkıda bulunmuĢ kiĢi ve kuruluĢlara teĢekkür edilmelidir.
Proje çalıĢması bir proje kapsamındda gerçekleĢtirilmiĢ ise, projenin ve ilgili
kuruluĢun adı da bu bölümde belirtilmelidir.
TeĢekkür edilen kiĢilerin ünvanı (varsa), adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu
kuruluĢ ve çalıĢmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir (Bkz. Ek-5).
5.5. Ġçindekiler Dizini
Ġçindekiler Dizini, Ek-6’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Proje metninde
yeralan bütün bölüm ve alt bölüm baĢlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) içindekiler
dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Projede kullanılan her baĢlık içindekiler
dizininde hiç bir değiĢiklik olmaksızın aynen verilmelidir.
5.6. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
Projede kullanılan semboller ve notasyonlar bu bölümde açıklanmalıdır. Açıklamada
alfabetik sıralama göz önünde alınmalıdır. Eğer birden fazla harften oluĢan bir simge
söz konusu ise simgenin ilk harfine göre alfabetik sıralama yapılır. Sembolik


                      13
karakterler latin alfabesinin dıĢında bir notasyon ise bunlar, Ek-7’daki gibi bu ikinci
kısmında verilmelidir.
5.7. ġekiller Dizini
ġekiller dizini Ek-8’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki yazım
kuralları, büyük/küçük harf iliĢkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar
çerçevesinde oluĢturulmalıdır. Ġlk sayfada “ġEKĠLLER DĠZĠNĠ” baĢlığı olmalı, dizin
bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara baĢlık yazılmamalıdır.
5.8. Tablolar Dizini
Tablolar Dizini Ek-9’daki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu dizin, yazım
kurallarına dikkat edilerek oluĢturulmalıdır. Ġlk sayfada “TABLOLAR DĠZĠNĠ” baĢlığı
olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara baĢlık yazılmamalıdır.
6. DIġ KAPAK
CiltlenmiĢ  projein   kenarları  hiçbir  suretle  kesilmemelidir.  DıĢ  kapağın
hazırlanmasında 14 veya 16 ölçekli karakterler kullanılmalıdır. DıĢ kapak, örnekte
görüldüğü gibi aĢağıdaki kurallara uygun yazılmalıdır. Üst kenardan yaklaĢık olarak 3
cm aĢağıya
ALĠ RIZA VEZĠROĞLU MESLEK YÜKSEK OKULU yazısı,
10 cm ve 11.5 cm aĢağıdaki iki satıra doktora veya yüksek lisans projeinin adı (projein
adı bu iki satıra sığacak Ģekilde olmalı ve harf büyüklüğü ismin uzunluğu ile
bağdaĢacak Ģekilde seçilmelidir).
15 cm aĢağıya PROJE DERSĠ,
16.5 cm aĢağıya ünvanı ile beraber yazarın adı, soyadı
20 cm aĢağıya anabilim dalı
21 cm aĢağıya programı
28 cm aĢağıya projein kabul tarihi yalnızca ay ve yıl olarak yazılmalıdır. (kapakta yer
alacak tüm bilgiler yatayda ortalanarak yazılmalıdır.
Ġç kapak bez ciltli nüshalarda bulunup örnekte görüldüğü gibi dıĢ kapakta yer alan
bilgilerin çoğunu içerir. Yalnızca anabilim dalı ve programı belirtilen satırlar yerine
örnekte gösterilen iç kapağa uygun biçimde yazılır.
Proje kenarlarında (örnekteki gibi)
Projein adıYılı


                        14
Yazar adının ilk harf(ler)i ve soyadı yer alır.


7. PROJE ĠÇERĠĞĠNĠN DÜZENLENMESĠ
Her proje üç bölümden oluĢur:
a) Ön sayfalar/Özel sayfalar
b) Proje Metni
c) Kaynaklar
Her bölüm kendi içinde çeĢitli bölümlerden oluĢabilir. Yazım planı için Ek-6’ya
bakınız.
7.1. Ön sayfalar / Özel sayfalar
Birinci iç Kapak (Bkz.Ek-1)
Ġkinci iç Kapak (Bkz.Ek-2)
Özet (Bkz.Ek-3)
Yabancı Dilde Özet (Bkz.Ek-4)
Önsöz ve /veya TeĢekkür (Bkz.Ek-5)
Ġçindekiler (Bkz.Ek-6)
Simgeler Dizini ve Kısaltmalar (Bkz.Ek-7)
ġekiller Dizini (Bkz.Ek-8)
Tablolar Dizini (Bkz.Ek-9)
7.2. Proje Metni
7.2.1. GiriĢ bölümü
Projein ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluĢturan giriĢ bölümü “GĠRĠġ” baĢlığı
altında yazılmalıdır. Okuyucu konuyu hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra
araĢtırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. ÇalıĢmada nelerin yapıldığı ve
neden yapıldığı sorularına bu bölümde cevap verilmelidir.
Ayrıca, eğer proje konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalıĢmalar varsa,
bunlar GĠRĠġ bölümü içinde verilebilir.
Eğer proje çalıĢmasında ve yazımında tartıĢmalı bir adlama, sınıflama ve kavram
kullanılmıĢsa, bunların açıklaması yine “GĠRĠġ” bölümünde verilmelidir.
7.2.2. Ana Bölüm
                       15
Projein GĠRĠġ ile SONUÇLAR bölümleri arasında bölümlerin tümü ANA BÖLÜM
olarak tanımlanır, ancak “ANA BÖLÜM” diye bir baĢlık KULLANILMAZ.
Proje konusunun niteliğine, yapılan araĢtırmanın ayrıntısına ve projein hacmine göre;
ana kısım, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır.
Bunların herbiri için uygun bir baĢlık ve numaralama sistemi kullanılır. Bu kısım,
çalıĢmanın nasıl yapıldığı sorusuna cevap verecek Ģekilde teĢkil edilmelidir. Bu
bölüm, çalıĢmada elde edilen sonuçların neden ve nasıl elde edildiklerini anlatmalıdır.
Ana bölümde okuyucuya çalıĢmada nelerin yapıldığını belirtir böylece sonuçların ve
tartıĢmanın değerlendirilip anlaĢılmasını sağlar. Ayrıca gerektiğinde konuya ilgi duyan
okuyucu bu kısmı okuyarak çalıĢmayı tekrar edebilmeli ve benzer sonuçlar elde
edebilmelidir.
7.2.3. Sonuçlar
Bu bölümde proje çalıĢmasından elde edilen genel sonuçlar, olabildiğince öz fakat
açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Çünkü bu kısım, sözkonusu çalıĢmanın bilime
katkısıdır. Dolayısı ile bu kısım çalıĢmanın özünü ifade ettiğinden mümkün olan en iyi
sadelikte kaleme alınmalıdır. Bu bölümde çalıĢmadan elde edilen bulgular belirtilmeli
ve bulunan değerler tablo ve/veya grafik halinde verilmelidir. Ancak sonuçların
tartıĢılması, yorumlanması ve öncekilerle kıyaslanması bu bölümde yer almalıdır.
Deneysel bir çalıĢmada deneyler ve sonuçlar birleĢtirilmelidir.Projede sunulması
gereken sonuçlar ve veriler, çalıĢmada elde edilen tüm sonuçlardan ziyade çalıĢmanın
özünü ve ana fikrini ortaya koyacak nitelikte yeterli verilerden oluĢmalıdır.
7.2.4. TartıĢma ve Öneriler
Bu bölümün hazırlanması diğer bölümlere göre daha da zordur. Bu yüzden bu kısım,
yazımın en güç kısmı olarak da nitelendirilebilir. Bu bölümün hazırlanmasında Ģu
esaslar göz önünde bulundurulur. ÇalıĢmada elde edilen sonuçlar göz önüne alınarak
konunun esası, parametreler arası iliĢkiler ve mümkünse olayın genelleĢtirilmesi Ģekli
sunulur. ÇalıĢmada elde edilen sonuçların litaratüre geçmiĢ sonuçlarla ne derece uyum
(veya uymsuzluk) içinde olduğu vurgulanır.
Proje çalıĢmasında elde edilen sonuçların literatürdeki yeri önceki önceki çalıĢmalar ve
sonuçlar ile kıyaslanarak, tartıĢılarak belir Gerektiğinde “SONUÇLAR VE
TARTIġMA” baĢlığı altında önceki bölümle birleĢtirilebilir. Bu kısımda açık olarak


                      16
sonuçların nasıl yorumlandığı anlatılmalıdır. Bu bölümde çalıĢmadan elde edilen
sonuçlar ya maddeler halinde sıralanmalı veya ayrı paragraflar halinde sunulmalıdır.
Buna ek olarak çalıĢma denenmemiĢ veya üzerinde çalıĢılmamıĢ ancak bir sonraki
çalıĢma için
8.EKLER
Ana kısım içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği
engelleyici nitelikteki ve dip not olarak verilmeyecek kadar uzun açıklamalar, bir
formülün çıkarılıĢı, geniĢ kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, vb.
bu bu bölümde verilmelidir.
Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir baĢlık seçilir ve bunlar sunuĢ
sırasına göre “Ek A, Ek B”,... diye sıralanır. Buralardaki denklemler, tablo ve Ģekil
numaraları ( Denklem A.1., Denklem A.2., Tablo A.1., ġekil A.7.) Ģeklinde verilir.
EKLER, sırasıyla içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir.
9.KĠġĠSEL YAYINLAR VE ESERLER
Lisansüstü projeini oluĢturan çalıĢmadan çıkarılıp yayınlanan eserler, projein sonunda
eklenmelidir. Bu eserlerin eklenebilmesi için yayının veya sunumun gerçekleĢmiĢ
olması veya kabul edildiğine iliĢkin onaylı bir yazının konulması gereklidir. Kabul için
beklenen veya kabul edilmemiĢ eserlere yer verilmez.
10. KAYNAKLAR
KAYNAKLAR baĢlığı tümüyle büyük harflerle, sayfayı ortalayacak bir Ģekilde
yazılmalı ve baĢlıktan sonra bir aralık boĢluk bırakılmalıdır. Proje içeriğinde kullanılan
kaynaklar, sayfanın sol kenar boĢluğu hizasından baĢlayarak yazılmalıdır (Bkz.Ek-10).
Kaynaklar aĢağıdaki genel kalıba uygun yazılmalıdır.
Yazar Soyadı-virgül-ilk ad(lar)ının baĢ harfi-nokta-virgül-yayın yılı-nokta- Belgenin
baĢlığı-nokta- Yayınlandığı yer (yayın organı veya yayınevi)-virgül-cilt no-virgül-sayfa
no-virgül-Yayınlandığı Ģehir veya ülke-nokta.
Kaynaklar kullanılan periyodiklerin uluslararası kısaltmaları yazılmalıdır. Eğer bu
kısaltmalar bilinmiyorsa periyodik orjinal adıyla yazılmalıdır. Kaynakların yazımında
olabilecek varyasyonlar Ek-10’da ayrı ayrı verilmeye çalıĢılmıĢtır.
11.ÖZGEÇMĠġ
                      17
Proje hazırlanan Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi, ÖZGEÇMĠġ baĢlığı altında
kısa özgeçmiĢini üçüncü Ģahıs ağzından Ek-11’de verilen örneğe uygun olarak
hazırlamalı ve projein en son sayfasında verilmelidir. Bir sayfayı geçmeyecek Ģekilde
hazırlanan özgeçmiĢte yazarın doğum yılı, yeri, lisesi, lisans ve yüksek lisans
öğrenimini gördüğü Fakülte ve Enstitüler, aldığı ödüller ve burslar yer alır.
                      18
EK-1
        KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
    ALĠ RIZA VEZĠROĞLU MESLEK YÜKSEK OKULU
     YEREL OLMAYAN GENELLEġTĠRĠLMĠġ


         TERMOELASTĠSĠTE
          PROJE DERSĠ


          Mehmet MUTLU
           044044567


       Programı : Teknik Programlar
          TEMMUZ 2005
             19
                      EK-2
    YUMUġAK BĠYOLOJĠK DOKULAR ĠÇĠN ARTIMSAL MODÜLLER


               ġahika YURTSEVER
Anahtar Kelimeler: Biomekanik, Sürekli Ortamlar Mekaniği, YumuĢak Dokular


Özet: Bu çalıĢmada, büyük ön Ģekil değiĢtirmeler üzerine küçük Ģekil değiĢtirmelerin
süperpozisyonu  teorisi  kullanılarak  yumuĢak  dokuların  artımsal  özellikleri
inceklenmiĢtir. Açıklayıcı örnekler olması için, eksenel ön germeye maruz dairesel bir
çubukta ve ön germeye ve ĢiĢmeye maruz kalın duvarlı silindirik bir kabukta (ki, bu
aort için bir modeldir) artımsal elastik modüller incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara
göre eksenel germe ile birlikte eksenel doğrultudaki artımsal elastik modül arttığı
halde diğer doğrultulardakiler azalmaktadır. YumuĢak dokuların iç yapılar dikkate
alındığında böyle bir sonucun ortaya çıkmıĢ olması gayet doğaldır.
                      20
EK-5


ÖNSÖZ ve TEġEKKÜR


Günümüz tarım iĢletmelerinde taĢıma-iletiĢim iĢleri her geçen gün önemini
arttırmaktadır. Gerek tarımsal ürünlerim, gerekse gübre, tohum gibi girdilerin
yükleme, taĢıma ve boĢaltma iĢleri, bir tarım iĢletmesinde toplam çalıĢma süresinin %
60’na yakın bir oranını kapsamaktadır. Ayrıca, tarımsal iĢletmelerde makinalaĢma
düzeyi arttıkça taĢıma ve iletimde otomasyona yönelim artmakta, tarım traktörlerine
bağlanabilen yükleme düzenleri de yaygınlaĢmaktadır. Böylece, daha az enerji ve
zaman harcanarak daha çok ve verimli iĢ yapma olanakları doğmaktadır.


Forklift olarak bilinen ve sanayide yaygın olarak kullanılmakta olan çatallı
yükleyicilerden ise ülkemiz tarımında henüz yararlanılmamaktadır. Bu çalıĢmada,
tarım iĢletmelerinde kullanılan basit yükleme ve taĢıma aletlerinin yerine daha büyük
kapasiteli, daha az enerji tüketerek daha çok iĢ yapmayı sağlayacak, ön yükleyici ve
arka yükleyicilerden baĢka, çatallı yükleyicilerin de tarım traktörlerine uygulanması
düĢünülmüĢtür.


Yapılan çalıĢmanın ülkemizde tarım traktörlerine çatallı yükleyici uygulamalarının
yaygınlaĢtırılmasında katkısı olmasını dilerim.
Bana bu konuda çalıĢma olanağı veren sayın Prof. Dr. Alper BENER’e (A.Ü.Z.F.),
yardımlarını gördüğüm sayın Prof.Dr. Ali ÖZ (A.Ü.F.F.) ve Dr. Aylin ONUR’a
(M.T.A.) teĢekkürlerimi sunarım.
                     21
EK-4                     ĠÇĠNDEKĠLER


ÖZET...........................................................................................................................i
ABSTRACT................................................................................................................ii
ÖNSÖZ ve TEġEKKÜR ……....................................................................................iii
ĠÇĠNDEKĠLER..........................................................................................................iv
SĠMGELER DĠZĠNĠ VE KISALTMALAR...............................................................vii
ġEKĠLLER LĠSTESĠ..................................................................................................ix
TABLOLAR LĠSTESĠ...............................................................................................xi
BÖLÜM 1. GĠRĠġ.......................................................................................................I
BÖLÜM 2. TEMEL DENKLEMLER.........................................................................5
      2.1. Korunum Denklemleri...............................................................................5
      2.2. Entropi EĢitsizliği......................................................................................7


BÖLÜM 3. BÜNYE DENKLEMLERĠ.....................................................................12
      3.1.Bünye Denklemleri...................................................................................12
      3.2. Objektif Bünye Denklemleri....................................................................19
           3.2.1. Analitik Çözüm Metodları.........................................................24
           3.2.2. Nümerik YaklaĢımlar................................................................37


BÖLÜM 4. LĠNEER TEORĠ.....................................................................................42
      4.1. GiriĢ .......................................................................................................42
      4.2. Denge Denklemleri..................................................................................51
BÖLÜM 5. RĠJĠT KATILARDA ISI DALGASI YAYILIMI....................................63
      5.1. Rijit Katılar.............................................................................................67
      5.2. Isı Dalgası Yayılımı.................................................................................75                                22
SONUÇLAR VE ÖNERĠLER...................................................................................91
KAYNAKLAR.........................................................................................................95
EKLER...................................................................................................................101
ÖZGEÇMĠġ............................................................................................................117
EK-5            SĠMGELER DĠZĠNĠ ve KISALTMALAR
a     : Öne eğimde yük merkezinin dönme eksenine yatay uzaklığı, çatal kalınlığı,
      kızaklarda kuvvet çiftinin simetri eksenine uzaklığı
A     : Piston kesit alanı
b     : Bağlantı çatalı kalınlığı
c     : Eğim silidiri bağlantı uzunluğu, yük merkezi, atalet yarıçapı
c     : Dinamik katsayı
d     : Kızak ağırlık merkezinin dönme eksenine düĢey uzaklığı, piston çapı, pim
çapı,
      mil çapı,
      hidrolik hortum çapı, kuvvet çifti momenti kolu uzunluğu
l     : Pistonda geri kayma miktarı
L     : Emniyetli piston kolu kırılma boyu
M1,2    : Dönme momenti
ME     : Eğilme Momenti
MEem : Emniyetli eğilme momenti
n     : Devir sayısı
n1,2    : Devir sayı
N     : Efektif motor gücü
N     : Hidrolik güç
P     : Hidrolik sistemde en büyük basınç, iĢletme basıncı,
     : Kayma gerilmesi
     : Çevresel gerilme
x*    : x ekseni doğrultusunda birim uzama


ASME : American Society of Mechanical Engineers
                               23
ITAB : Isının Tesiri Altında Kalan Bölge
SOKM : Sabit Oranlı KarıĢık Mod
PEEK : Poly (ether-ether ketone)EK-6              ġEKĠLLER DĠZĠNĠ


ġekil 1.1. Genç çay fidanlarına göre gübre uygulama tekniği
ġekil 1.2. DeğiĢik yöre topraklarına bölünerek uygulanan azotlu gübrenin çay
bitkisinde
 ürün miktarı üzerine etkisi
.....
.....
.....
ġekil 4.1. Çay bitkisinde potasyumun dallanma oranı üzerine etkisi (Ranganathan’dan
1970)
ġekil 4.2. Çay bitkisinde kalsiyum noksanlığı belirtileri
ġekil 4.6. Çay bitkisinde Mg noksanlığı belirtileri
                      24
EK-7            TABLOLAR DĠZĠNĠ


Tablo 1.1. Çay ürünü ile topraktan kaldırılan bazı besin elementi miktarları
(Cooke’dan 1974)
Tablo 1.2. Çay bitkisinin ve öteki bitkilerin kök katyon değiĢim kapasiteleri
.....
....
....
Tablo 4.2. Gloesporium etkili olduğu çay bitkisinde gübrelemenin yaprak kalınlığı ve
yaprak
 sertliği üzerine etkileri (Nagata’dan 1954)


Tablo 4.3. ArılaĢtırılmıĢ polifenol oksidas enzimi üretiminde enzim aktivitesi ile bakır
kapsamları arasındaki iliĢki
....
....
....
                      25
 EK-8


1- BĠLGĠN,H, 1972. EskiĢehir ili kil imkanlarının genel ekonomik prospeksiyon
raporu. M.T.A. Paroru, no: 4708 (yayınlanmamıĢ), Ankara.
2- BUCHARDT, B.and FRITZ, P.1980. Environmental isotopes as envirronmental
and climatologgical indicators. ın: P.Fritz and J.Ch. Fontes (Editors), Handbook of
Environmental isotope Geochemitry 1, Elsevier, p. 473-504, Amsterdam.
3-BUTTLER, G.P.1965. Early diagenesis in the Recet sediments of the Trucial coast
of the Persian Gulf. Ph.D. Thesis (unpulblished), p.1-163, University of London.
4- DÜZGÜNEġ, O.1963. Ġstatistik Prensipleri ve Metodları. Ege Üniv.Matbaası, s.1-
364, Ġzmir.
5- GRAF,R.J. and ROWLAND, G.G. 1987a. Effect of plant density on yield and
componenets of yield of faba bean. Canadian journal of plants science, 676(1). 1-10.
6- GRAF,A.K. and ROWLAND, G.G. 1987b. Effect of Humidity on yield and
components of yield of faba bean. Canadian journal of plants science,870(3).120-127.
7- GOMEZ, A.A. and GOMEZ, A.A. 1984. Statistical Procedures for Agricultural
Research. 2nd Edition, John Wiley and Sons ınc. press, s.1-317, New York.
8-SINGH,H.   1993  Radiation  Preservation  of  low  Nitrite.  Bacon  Radiat.
Phys.Chem.31(in press).
9- TEKELĠ, A.S. 1977. Orta Anadolu KoĢullarında Sun’i Mera Tohum KarıĢımlarının
Ekim Metodları Üzerinde AraĢtırmalar. A.Ü. Zıraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü,
Doktora Tezi (yayınlanmamıĢ), Ankara.
10-ZÜNBÜL, S.1990. DüĢey Manyetik Dipol Frekans Sondajı Model Eğrilerinin
Lineer Süzgeç Teoremi ile Hesaplanması. A.Ü. Fen.Bil.Ens.Yüksek Lisans Tezi
(yayınlanmamıĢ). Ankara
                     26
11- TAYLOR, G.I., The Dispersion of Matter in Turbulent Flow Though a pipe,
Proc.Roy.Soc. of London, A223,446-468 (1984).
12- YANLI, E.F., A Unıqueness Theorem in the Linear Theory of Viscoelasticity,
Bull.Tech Univ.Istanbul, Vol. 59,pp.209-215,1993
13- YOUNG,H.D., Fundamental of Mechanics and Heat, McGraw Hill, 1964
 EK-11               ÖZGEÇMĠġ
1965 yılında Ankara’da doğdu. Ġlk, orta, lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1984
yılında girdiği Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden
1988 yılında Jeoloji Mühendisi olarak mezun oldu. Ekim 1988-Temmuz 1992 yılları
arasında, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim
Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı.


1988 yılından beri Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Jeolojik Etüdler Daire
BaĢkanlığı, Sondaj ġubesinde Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak görev yapmaktadır.
                    27
     T.C.
KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
 ALĠ RIZA VEZĠROĞLU
MESLEK YÜKSEK OKULU
 PROJE YAZIM KILAVUZU
   TEMMUZ 2005

    KOCAELĠ
     28
29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:61
posted:12/15/2011
language:
pages:29