SCOALA CU CLASELE I-VIII BERTEA

Document Sample
SCOALA CU CLASELE I-VIII BERTEA Powered By Docstoc
					SCOALA CU CLASELE I-VIII BERTEA                                      PROGRAMA SCOLARA OM nr. 3727/30.04.2004
DIRECTOR: IONESCU VASILE
EDUCATIE TEHNOLOGICA
PROFESOR:GALES CRISTINA

                           PLANIFICARE CALENDARISTICA CLASA a VII-a
                                 SEMESTRUL I

 NR.    UNITATI DE INVATARE                     CONTINUTURI                  OBIECTIVE DE      NR.  SAPT  OBS.
 CRT                                                          REFERINTA       ORE
 1.                       Prezentarea disciplinei, a modulelor               Sa cunoasca continutirile  1   1
                                                         si obietivele propuse
   2.  Materii prime si materiale       1. Materii prime si materiale metalice                    1.1       6   2-7
     (materiale metalice, materiale     2. Materii prime si materiale plastice                    1.2
     plastice, cauciuc, sticla)|:      3. Materii prime si materiale din cauciuc                   3.1
     provenienta, clasiicare,        4. Materii prime si materiale din sticla
     proprietati
   3.  Analiza de produs (gama de        Elemente de baza privind analiza produselor                1.3       2   8-9
     produse): utilizare, materiale                                           2.3
     folosite, alcatuire, forma: schita                                         3.1
     constructive, prezentare, pret.
   4.  Realizarea unui produs din         Elemente de limbaj grafic                        2.1       6  10-15
     materiale metalice, materiale       Fisa tehnologica                             2.2
     plastice, cauciuc, sticla         Realizarea produselor din materiale metalice               2.3
                           Realizarea produselor din materiale plastice               3.1
                           Realizarea produselor din materiale din cauciuc
                           Realizarea produselor din materiale din sticla
5.    Evaluarea si valorificarea         Calitatea si utilizarea produselor                    2.3       1   16
     produselor (calitate, utilizare,      Prezentarea si pretul produselor                     3.1
     prezentare, pret)                                                  4.1
6     Noi posibilitati de utilizare si     Noi posibilitati de utilizare si decorare a produselor           2.3       1   17
     decorare a produselor                                             3.1     4.1
7.    Activitati si meserii specifice     Activitati si meserii specifice realizarii produselor           2.3       1   18
     realizarii produselor din materiale                                         3.1
     metalice, produselor din                                              4.2
     materiale metalice, materiale
     plastice, materiale, cauciuc, sticla


SCOALA CU CLASELE I-VIII BERTEA                                    PROGRAMA SCOLARA OM nr. 3727/30.04.2004
DIRECTOR: IONESCU VASILE
EDUCATIE TEHNOLOGICA
PROFESOR:GALES CRISTINA
AN SCOLAR 2006-2007

                      PLANIFICARE CALENDARISTICA CLASA a VII-a
                            SEMESTRUL II

NR.     UNITATI DE INVATARE                    CONTINUTURI                 OBIECTIVE     NR.  SAPT  OBS.
CRT                                                          DE       ORE
                                                          REFERINTA
 1.  Sisteme de comunicatii si transporturi    Notiuni generale                          1.1       1   19
                          Structura sistemelor de comunicatii si transporturi         2.1
                                                            3.1
 2.  Retele de telecomunicatii           Notiuni generale                          1.1       6  20-25
                          Retele de telecomunicatii                      1.3
                          Retele informatice                         3.1
                          Reteaua de telefonie fixa                      2.1
                          Reteaua de telefonie mibila                     2.2
                          Retele de sateliti                         3.2
                          Retele de radio si televiziune
                          Sistemul postal

 3.  Retele de transport              Notiuni generale                           1.1      3  26-28
                          Retele de transport terestru (rutier, feroviar)            1.3
                          Retele de transport pe apa                      2.1
                          Retele de transport aerian                      3.1
                                                             3.2
 4.  Mijloace si tehnologii de realizare a     Transportul de personae                        1.1      2  29-30
   transportului                 Transportul de marfuri                       2.1 3.1
 5.  Comunicatii si limbaj grafic in        Comunicatii si limbaj grafic in transporturi             2.1      1   31
   transporturi                                                   2.2 3.1
 6  Calitatea serviciilor de comunicatii si    Calitatea serviciilor de comunicatii si transport           2.2      1   32
   transport                                                      3.1
 7.  Impactul dezvoltarii comunicatiilor si   Impactul dezvoltarii comunicatiilor si transporturilor asupra     1.5      2  33-34
   transporturilor asupra individului,    individului, mediului si societatii                   3.1
   mediului si societatii           Poluarea si solutiile de protejare a mediului              4.1
 8.  Recapitulare si evaluare          Toate continuturile                       Toate obiectivele  1   35

SCOALA CU CLASELE I-VIII BERTEA                                    PROGRAMA SCOLARA OM nr. 3727/30.04.2004
DIRECTOR: IONESCU VASILE
EDUCATIE TEHNOLOGICA
PROFESOR:GALES CRISTINA
AN SCOLAR 2006-2007
                           PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE
                               CLASA a VII-a,semestrul I

   TEMA       SUBTEMA        OBIECTIVE DE          ACTIVITATI DE INVATARE          RESURSE         EVALUARE
                        REFERINTA
Materii prime si   -Provenienta si  1.1 sa descrie materii prime si   -exercitii de identificare si de     Manual     -Observarea sistematica a elevilor
si materiale     clasificare    materiale din metal, in functie de  comparare a diferitelor tipuri de     Reviste
metalice.      -Proprietati   provenienta, caracteristici si    materiale din mediul apropiat       Mostre de    Tema de lucru in clasa
                    proprietati             -studiu de caz privind utilizarea     materiale    Aplicam cele invatate –pag8
                                      materialelor metalice, cauciuc, sticla,  metalice    Tema pentru acasa
                    1.2 sa identifice efectele      plastic                  Produse     Evaluarea pag 7
                    tehnologiilor de obtinere a     -demonstratii privind proprietatile            -Realizarea unui portofoliu pentru
                    materiilor prime, a         materialelor studiate                   unitatea de invatare ”Materii prime
                    semifabricatelorsi a produselor   -exercitii de identificare si de             si materiale”
                    finite asupra mediului si      selectare a simbolurilor si termenilor          Evaluarea se va face periodic, dar
                    societatii              specifici domeniului, din diferite            si la sfarsit de semestru.
                                      texte, imagini, documente
                    3.1 sa utilizeze termenii de     -intocmirea de colectii/portofolii,
                    specialitate in limbajul graphic   individual sau pe grupe
                    pentru realizarea de schite,     -utilizarea noilor tehnologii de
                    desene, scheme de functionare    imformare si comunicare, pentru
Materii prime si   -Provenienta si  1.1 sa descrie materii prime si   analiza si descrie produse: denumire,   Manual     -Observarea sistematica a elevilor
materiale plastice  clasificare    materiale din metal, in functie de  componente, mod de utilizare       Reviste
           -Proprietati   provenienta, caracteristici si    - demonstratii privind materialele    Mostre de    Tema de lucru in clasa
                    proprietati             studiate:                 materiale    Aplicam cele invatate –pag12
                                      -exercitii de identificare si de     plastice    Tema pentru acasa
                            1.2         selectare a simbolurilor si        Produse     Evaluarea pag 11
                            3.1         atermenilor specifici domeniului din
                                      diferite texte, imagini, dictionare,
                                      enciclopedii tehnice
Materii prime si   -Provenienta si          1.1                              Manual     -Observarea sistematica a elevilor
materiale din    clasificare        1.2     3.1                           Reviste     Tema de lucru in clasa
cauciuc       -Proprietati                                           Mostre de    Aplicam cele invatate –pag15
                                                           materiale din  Tema pentru acasa
                                                           cauciuc     Evaluarea pag 15
                                                           Produse
Materii prime si   -Provenienta si          1.1         -exercitii de identificare si de     Manual     -Observarea sistematica a elevilor
materiale din    clasificare        1.2     3.1      comparare a diferitelor tipuri de     Reviste     Tema de lucru in clasa
sticla         -Proprietati                    materiale din mediul apropiat        Mostre de    Aplicam cele invatate –pag18
                                      -studiu de caz privind utilizarea      materiale din  Studiu de caz : Utilizarile
                                      materialelor metalice, cauciuc, sticla,   sticla     materialelor
                                      plastic                   Produse     Tema pentru acasa
                                      -demonstratii privind proprietatile     Fotografii   Evaluarea pag 18
                                      materialelor studiate


                      TEST DE EVALUARE LA SFARSIT DE UNITATE DE INVATARE-PAG 19

Analiza de produs    -Elemente de baza   1.3 să analizeze un   -analiza unor obiecte confectionate din     Manual     -Observarea sistematica a elevilor
(gama de        privind analiza    produs ţinând cont   metal, sticla, cauciuc, plastic, existente în  Reviste     Tema de lucru in clasa
produse): utilizare,  produselor       de           mediul apropiat elevului;            Mostre de    Aplicam cele invatate –pag23
materiale folosite,              utilizare, materiale,  -exercitii de întocmire a unor fişe de     materiale    Tema pentru acasa
alcatuire, forma:               alcătuire, formă,                            Schite     Evaluarea pag 23
                                    analiza de produs; -organizarea locului
schita                     schemă                                 Pliante
constructive,                 funcţională,      de munca în functie de rolul asumat în
prezentare, pret.               prezentare, preţ    executarea unor produse simple;
                        2.3. să coopereze şi   -elaborarea unor materiale (schite,
                        să-şi asume       planuri, colaje, colectii, proiecte,
                        responsabilităţi în   portofolii) individual / împreuna cu alti
                        activităţile de grup  colegi;
                        3.1. să utilizeze    -jocuri didactice;
                        termeni de       -exercitii de identificare şi de selectare a
                        specialitate şi     simbolurilor şj termenilor specifici
                        limbajul grafic     domeniului din diferite texte, imagini,
                        pentru realizarea de
                                    documente, dictionare si enciclopedii
                        schiţe, desene,
                        scheme de        tehnice; -întocmirea de colectii /
                        funcţionare       portofolii individuale sau în grup;
                                    -utilizarea noilor tehnologii de
                                    informare şi comunicare, pentru a
                                    analiza şi descrie produse: denumire,
                                    componente, mod de utilizare, mod de
                                    functionare etc.;
 Realizarea unui     Elemente de limbaj    1.3 să analizeze un   -elaborarea unor materiale (schite,      Manual       -Observarea sistematica a elevilor
  produs din       grafic          produs ţinând cont   planuri, colaje, colectii, proiecte,      Reviste      -Tema de lucru in clasa
  materiale       Fisa tehnologica     de           portofolii) individual / împreuna cu alti   Produse      Aplicam cele invatate –pag32
  metalice,       Realizarea        utilizare, materiale,  colegi;                    Fise tehnologice  -Tema pentru acasa
materiale plastice,    produselor din      alcătuire, formă,                                     -Evaluarea pag 32;35
                                      -jocuri didactice;
 cauciuc, sticla     materiale metalice    schemă
                                      -exercitii de identificare şi de selectare a
             Realizarea        funcţională,                                       Tema de lucru in clasa
                                      simbolurilor şj termenilor specifici
             produselor din      prezentare, preţ                                     Aplicam cele invatate –pag38
                                      domeniului din diferite texte, imagini,
             materiale plastice    2.3. să coopereze şi                                   Tema pentru acasa
                                      documente, dictionare si enciclopedii
             Realizarea        să-şi asume                                        -Evaluarea pag 38;
                                      tehnice; -întocmirea de colectii /
             produselor din      responsabilităţi în
                                      portofolii individuale sau în grup
             materiale din cauciuc   activităţile de grup                                   Tema de lucru in clasa
                                      -utilizarea noilor tehnologii de                 Aplicam cele invatate –pag42
             Realizarea produselor               informare şi comunicare, pentru a
              din materiale din        2.1                                        Tema pentru acasa
                              2.2       analiza şi descrie produse: denumire,               -Evaluarea pag 42;
                 sticla
                                      componente, mod de utilizare, mod de
                                      functionare etc.;                         Tema de lucru in clasa
                                      -exercitii de întocmire a unor fişe de              Aplicam cele invatate –pag45
                                      analiza de produs; -organizarea locului              -Evaluarea pag 49;
                                      de munca în functie de rolul asumat în              Tema pentru acasa
                                      executarea unor produse simple                  -Evaluarea pag 45;

Evaluarea si       Calitatea si utilizarea  3.1. să utilizeze    -utilizarea noilor tehnologii de        Manual       Tema de lucru in clasa
valorificarea       produselor        termeni de       informare şi comunicare, pentru a       Produse      Aplicam cele invatate –pag52
produselor        Prezentarea si pretul   specialitate şi     analiza şi descrie produse: denumire,     Pliante      Tema pentru acasa
(calitate, utilizare,   produselor        limbajul grafic     componente, mod de utilizare, mod de               -Evaluarea pag 52;
prezentare, pret)                  pentru realizarea de
                                      functionare etc.;
                          schiţe, desene,
                          scheme de        -organizarea locului de munca în
                          funcţionare       functie de rolul asumat în executarea
                          2.3. să coopereze şi  unor produse simple
                          să-şi asume       -jocuri didactice;
                          responsabilităţi în   -prezentarea şt valorificarea produselor
                          activităţile de grup  realizate prin organizarea unor expoziţii; -
                          4.1să propună noi    implicarea în viaţa comunităţii prin
                          posibilităţi de     activităţi ce vizează utilizarea
                          utilizare        materialelor reciclabile;
                          şi decorare a
                          obiectelor din
                          metal,
                          sticlă, cauciuc
        
Noi posibilitati de  -Noi posibilitati de        2.3      -utilizarea noilor tehnologii de        Manual   Tema de lucru in clasa
utilizare si     utilizare si decorare a   3.1     4.1   informare şi comunicare, pentru a        Produse  Aplicam cele invatate –pag55
decorare a      produselor                    analiza şi descrie produse: denumire,      Pliante  Tema pentru acasa
produselor                               componente, mod de utilizare, mod de            -Evaluarea pag 55;
                                    functionare etc.;
Activitati si     -Activitati si meserii       2.3      -jocuri didactice;               Manual   Tema de lucru in clasa
meserii specifice   specifice realizarii        3.1      -analiza unor obiecte confectionate din     Internet  Aplicam cele invatate –pag57
realizarii      produselor        4.2 să stabilească   metal, sticla, cauciuc, plastic, existente în       Tema pentru acasa
produselor din                 relaţii între      mediul apropiat elevului;                 -Evaluarea pag 57;
materiale                    tehnologiile
                                    -exerciţii de sistematizare, consolidare şi
metalice,                    de obţinere a
produselor din                 materiilor prime,    aprofundare a cunoştinţelor însuşite; -
materiale                    semifabricatelor,    discuţii privind abordarea conţinuturilor
metalice,                    produselor finite şi  ştiinţifice;
materiale plastice,               meseriile        -întocmirea unor fişe privind ocupaţiile
materiale, cauciuc,               /profesiile specifice  oamenilor din comunitatea locală;
sticla                     acestora
  SCOALA CU CLASELE I-VIII BERTEA                                 PROGRAMA SCOLARA OM nr. 3727/30.04.2004
  DIRECTOR: IONESCU VASILE
  EDUCATIE TEHNOLOGICA
  PROFESOR:GALES CRISTINA
  AN SCOLAR 2006-2007
                          PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE
                             CLASA a VII-a,semestrul II

   TEMA       SUBTEMA        OBIECTIVE DE           ACTIVITATI DE INVATARE             RESURSE       EVALUARE
                       REFERINTA
1. Sisteme de   -Notiuni generale    1.1 să identifice    - exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării  Manual    -Observarea sistematica a
comunicatii si              tipuri de reţele de   reţelelor de comunicaţii şi transport în         Reviste   elevilor
transporturi   -Structura sistemelor  comunicaţii şi      activităţile                       Planse
         de comunicatii si    transport şi efectele  socio-umane;                             Tema de lucru in clasa
         transporturi                                                      Aplicam cele invatate –pag
                     lor
                                                                     63
                     asupra omului şi a    - discuţii în grup privind avantajele şi               Tema pentru acasa
                     mediului         dezavantajele                             Evaluarea pag 63
                     1.3 să explice      utilizării diferitelor tehnologii de comunicare;
                     complementaritatea                                       Tema pentru acasa
                     dintre          - identificarea relaţiei dintre reţelele de              Test de Evaluarea pag 63
                     reţeaua de        comunicaţii şi
                     comunicaţii şi cea de  cele de transport utilizând fotografii, albume,
                     transport        reviste
                          3.1       de specialitate etc.;
2. Retele de   -Notiuni generale    1.5 să propună soluţii                              Manual    -Observarea sistematica a
telecomunicatii  -Retele de       de protejare a      - studiu de caz privind utilizarea comunicării în    Reviste   elevilor
         telecomunicatii     mediului         nodurile reţelelor de comunicaţii;            Planse
         -Retele informatice   în condiţiile                                   Soft     Tema de lucru in clasa
         -Reteaua de telefonie              - elaborarea unor proiecte privind soluţii de      educatinal  Fisa de lucru pag. 66
                     transportului actual
         fixa                                                          Tema pentru acasa
         -Reteaua de telefonie  2.1 să realizeze     reducere
                                                                     Evaluarea pag 66
         mibila         produse grafice     a efectelor poluante produse de mijloacele de             Tema de lucru in clasa
         -Retele de sateliti   specifice        transport.                              Aplicam cele invatate –pag
         -Retele de radio si   comunicaţiilor şi                                       69
         televiziune       transporturilor                                        Tema pentru acasa
         -Sistemul postal    3.1 să utilizeze     - exerciţii de elaborare de schiţe, scheme, tabele          Evaluarea pag 69
                     simboluri şi       specifice sistemelor de comunicaţii şi transport;
                     terminologia       - redactarea şi expedierea unui mesaj prin poştă;           Tema de lucru in clasa
                     specifică        - transmiterea unui fax, e-mail;                   Aplicam cele invatate –78
                    comunicaţiilor şi    - utilizarea cartelelor magnetice, telefon, metrou         Tema pentru acasa
                    transporturilor     etc.                                Evaluarea pag 78
                    3.2 să selecteze     - utilizarea telefoniei fixe şi mobile, a             Test de evaluare pag. 81
                    pentru uzul personal   interfonului etc.;
                    informaţii din diverse  - activităţi practice de utilizare a unor softuri;
                    surse referitoare la
                    comunicaţii şi
                    transporturi
                    2.2 să utilizeze
                    tehnologii moderne
                    de
                    comunicaţii pentru
                    realizarea unor
                    aplicaţii
3. Retele de   -Notiuni generale        1.1                                   Manual  -Observarea sistematica a
transport    -Retele de transport      1.3                                   Reviste  elevilor
         terestru (rutier,        2.1                                        Tema de lucru in clasa
         feroviar)            3.1                                        Aplicam cele invatate –
         -Retele de transport      3.2                                        pag85
         pe apa                                                       Tema pentru acasa
         -Retele de transport                                                Evaluarea pag 85
         aerian
                                                                  Tema de lucru in clasa
                                                                  Aplicam cele invatate –
                                                                  pag89
                                                                  Tema pentru acasa
                                                                  Evaluarea pag 89
                                                                  Test de evaluare pag. 90
4. Mijloace si  -Transportul de         1.1      - identificarea relaţiei dintre reţelele de       Manual  -Observarea sistematica a
tehnologii de  persone            2.1 3.1     comunicaţii şi                      Reviste  elevilor
realizare a   -Transportul de                 cele de transport utilizând fotografii, albume,     Planse
transportului  marfuri                     reviste                              Tema de lucru in clasa
                                                                  Aplicam cele invatate –
                                 de specialitate etc.;
                                                                  pag98
                                 - exerciţii de elaborare de schiţe, scheme, tabele         Tema pentru acasa
                                 specifice sistemelor de comunicaţii şi transport          Evaluarea pag 98
                                 - discuţii în grup privind avantajele şi              Test de evaluare pag. 99
                                 dezavantajele
                                 utilizării diferitelor tehnologii de comunicare;
                                 - exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării
                                 reţelelor de comunicaţii şi transport în
5. Comunicatii si                  2.1     activităţile
limbaj grafic in   -Comunicatii si       2.2 3.1     socio-umane;                           -Observarea sistematica a
transporturi     limbaj grafic in                                                elevilor
           transporturi                 - exerciţii de elaborare de schiţe, scheme, tabele
                                 specifice sistemelor de comunicaţii şi transport;         Tema de lucru in clasa
                                                                  Aplicam cele invatate –pag
                                 - exerciţii de selectare a termenilor si a
                                                                  103
                                 simbolurilor                           Tema pentru acasa
                                 specifice comunicaţiilor şi transporturilor, din   Manual    Evaluarea pag 103
                                 diferite enunţuri şi imagini prezentate;       Semne de
                                 - exerciţii de interpretare a simbolurilor şi    circulatie
                                 semnelor
                                 grafice specifice comunicaţiilor şi
                                 transporturilor;
6. Calitatea     Calitatea serviciilor     2.2      - exerciţii de alegere a unui produs sau a unui   Manual    -Observarea sistematica a
serviciilor de    de comunicatii si       3.1      serviciu în                     Reviste   elevilor
comunicatii si    transport                  funcţie de diferite criterii: calitate, design,   Planse
transport                             comoditate,                            Tema de lucru in clasa
                                                                  Aplicam cele invatate –pag
                                 confort, securitate, efecte poluante, preţ;
                                                                  106
                                 - exerciţii de selectare a termenilor si a            Tema pentru acasa
                                 simbolurilor                           Evaluarea pag 106
                                 specifice comunicaţiilor şi transporturilor, din
                                 diferite enunţuri şi imagini prezentate;
                                 - exerciţii de interpretare a simbolurilor şi
                                 semnelor
                                 grafice specifice comunicaţiilor şi
                                 transporturilor;
7. Impactul     -Impactul dezvoltarii     1.5      - exerciţii de alegere a unui produs sau a unui   Manual    -Observarea sistematica a
dezvoltarii     comunicatiilor si       3.1      serviciu în                     Planse    elevilor
comunicatiilor si  transporturilor asupra     4.1      funcţie de diferite criterii: calitate, design,
transporturilor   individului, mediului            comoditate,                            Tema de lucru in clasa
asupra        si societatii                                                 Aplicam cele invatate –pag
                                 confort, securitate, efecte poluante, preţ;
individului,     -Poluarea si solutiile                                             109
mediului si     de protejare a                - exerciţii de identificare a meseriilor şi            Tema pentru acasa
societatii      mediului                   profesiilor                            Evaluarea pag 109
                                 din domeniul comunicaţiilor şi transporturilor.

8. Recapitulare si  Toate continuturile   Toate obiectivele  Exercitii                      Fisa de   Test grila
evaluare                                                        lucru

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:355
posted:12/15/2011
language:
pages:9