??????????????????????

Document Sample
?????????????????????? Powered By Docstoc
					สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
      ิ
สานักงานที่ดนจังหวัดขอนแก่น
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
               ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น
           ั
สานักงานสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น
       ั ั
สานักงานปศุสตว์จงหวัดขอนแก่น
         ิ
สานักงานปฏิรูปที่ดนจังหวัดขอนแก่น
สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
          ั
สานักงานพาณิชย์จงหวัดขอนแก่น
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
              ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
      ้ั
สานักงานผูบญชาการเรือนจาอาเภอพล
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
             ั
สานักงานคุมประพฤติจงหวัดขอนแก่น
            ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น
สานักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
            ั
สานักงานประชาสัมพันธ์จงหวัดขอนแก่น
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
                ่     ั
สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์จงหวัดขอนแก่น
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
สานักงานพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
สานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น
        ั
สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น
      ่
หัวหน้ากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
       ่
หัวหน้ากลุมงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดขอนแก่น
                          แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูล เจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ PMQA จังหวัดขอนแก่น
                                   ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553


         หมวด               หน่ วยงาน          จนท.ผู้รับผิดชอบ         ตาแหน่ง  เบอร์ โทรศัพท์  e-mail
หมวด P ลักษณะสาคัญขององค์ กร
หมวด 1 การนาองค์ กร
        ้
LD1 จังหวัด/ผูบริ หารต้องมีการกาหนดทิศทางการ
      ั             ั
ทางานที่ชดเจนครอบคลุมในเรื่ องวิสยทัศน์ ค่านิ ยม
เป้ าประสงค์หรื อผลการดาเนินการที่คาดหวังของ
องค์กร โดยมุ่งเน้นผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วน
           ้       ้
เสี ยรวมทั้งมีการสื่ อสารถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่
บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการ
       ั
นาไปปฏิบติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การ
                    ั
ดาเนินการบรรลุผลตามเป้ าประสงค์ที่ต้ งไว้

    ้
LD2 ผูบริ หารจังหวัดมีการเพิ่มอานาจในการ
ตัดสิ นใจ(Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
ต่างๆภายในองค์การ โดยการมอบอานาจให้แก่ผู ้
ดารงตาแหน่งอื่นในจังหวัดเดียวกัน
     ้
LD3 ผูบริ หารของจังหวัดส่งเสริ มให้มี
กระบวนการและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการและการสร้างความผูกพัน ร่ วมมือ
ภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
          ั
บุคลากรสามารถปฏิบติงานได้ตามเป้ าหมาย
       ้           ั
LD4 จังหวัด/ผูบริ หารต้องกาหนดตัวชี้วดที่สาคัญ
และกาหนดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการ
   ั
ปฏิบติราชการ สาหรับใช้ในการทบทวนผลการ
    ั
ปฏิบติงานและนาผลการทบทวนดังกล่าวมา
จัดลาดับความสาคัญ เพื่อนาไปใช้การปรับปรุ งการ
ดาเนินงานของจังหวัดให้ดีข้ ึน

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
       ้
LD5 จังหวัด/ผูบริ หารต้องมีการกาหนดนโยบาย
ในการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organization
Governance) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการกากับดูแลให้
การดาเนิ นงานของจังหวัดเป็ นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี

LD6 จังหวัดต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี ตามแนวทางของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
        ้
LD7 จังหวัด/ผูบริ หารต้องกาหนดให้มีวิธีการหรื อ
มาตราการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น
ต่อสังคม อันเป็ นผลมาจากการดาเนิ นการของ
จังหวัด รวมทั้งต้องนาวิธีการหรื อมาตราการที่
กาหนดไว้ไปปฏิบติ ั
หมวด 2 การวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์
การวางยุทธศาสตร์
SP1 จังหวัดต้องมีการกาหนดขั้นตอน/กิจกรรม
และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุ
  ้
ผูรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทาแผนปฏิบติ ั
              ั
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติราชการประจาปี โดย
มุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุวิสยทัศน์และพันธกิจ
                ั
ของจังหวัด บรรลุเป้ าหมายตามแผนการบริ หาร
             ั
ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบติราชการของกระทรวง
และกลุ่มภารกิจ

               ั
SP2 ในการจัดทาแผนปฏิบติราชการของจังหวัด (4
 ปี และ 1 ปี ) ต้องมีการนา ปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่สาคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่าง
            ั
น้อยประกอบด้วย วิสยทัศน์และพันธกิจของจังหวัด
 ความต้องการของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วน
           ้        ้
             ่
เสี ย ผลการดาเนิ นงานที่ผานมา ความเสี่ ยงในด้าน
ต่าง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสร้าง
จังหวัด
SP3 จังหวัดต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ดานการ ้
บริ หารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบติ   ั
              ั
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติราชการประจาปี ของ
จังหวัด รวมทั้ง ต้องมีการวางแผนเตรี ยมการ
จัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดาเนิ นการ
        ั
ตามแผนปฏิบติราชการ
                  ่
การสื่ อสารและถ่ ายทอดยุทธศาสตร์ เพือนาไปปฏิบัติ
     ้
SP4 ผูบริ หารต้องมีการสื่ อสารและทาความเข้าใจ
ในเรื่ องยุทธศาสตร์และการนายุทธศาสตร์ ไปปฏิบติ    ั
 ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้รับรู ้
           ั
เข้าใจและนาไปปฏิบติ รวมทั้ง เพื่อให้มีการ
ถ่ายทอดแผนไปสู่ การปฏิบติดงกล่าวบรรลุผล
              ั ั

                      ั
SP5 จังหวัดมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวชี้วดและ
เป้ าหมายระดับจังหวัดรลงสู่ ระดับส่วนราชการ
ประจาจังหวัด (ทุกส่ วนราชการประจาจังหวัด ) และ
ระดับบุคคลอย่างน้อย 1 ส่ วนราชการประจาจังหวัด
                  ั
 รวมทั้ง มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบติงานเป็ นลาย
     ั
ลักษณ์อกษรอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SP6 จังหวัดต้องจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อใช้
ในการติดตามผลการดาเนินงานให้สามารถบรรลุ
           ั
เป้ าหมายตามแผนปฏิบติราชการได้สาเร็ จ ซึ่ ง
            ้
ประกอบด้วย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม

SP7 จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์และจัดทาแผน
บริ หารความเสี่ ยงเพื่อเตรี ยมการรองรับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งต้องครอบคลุมถึงความ
เสี่ ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกระบวนการ
หมวด 3 การให้ ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
CS1 จังหวัดมีการกาหนดกลุ่มผูรับบริ การและผูมี
                 ้      ้
ส่ วนได้ส่วนเสี ยตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วน
          ้        ้
เสี ยที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
CS2 จังหวัดมีช่องทางการรับฟังและเรี ยนรู ้ความ
ต้องการของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วนเสี ย
       ้       ้
เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุ งและเสนอรู ปแบบการ
บริ การต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพ
ของช่องทางการสื่ อสารดังกล่าว
            ั
การสร้ างความสั มพันธ์ กบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
              ้      ั
CS3 จังหวัดมีการกาหนดผูรับผิดชอบที่ชดเจนใน
การรวบรวมและจัดการข้อร้องเรี ยน /ข้อเสนอแนะ/
 ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย โดยมีการกาหนด
 ้
ผูรับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและ
ปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วน
          ้       ้
เสี ยได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

CS4 จังหวัดมีการสร้างเครื อข่าย และจัดกิจกรรม
             ั ้
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบผูรับบริ การและผูมีส่วน
                      ้
ได้ส่วนเสี ย
CS5 จังหวัดต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารราชการผ่านกระบวนการ
หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มระดับการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน
CS6 จังหวัดมีการวัดความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วนเสี ยในแต่
      ้       ้
ละกลุ่มตามที่ได้กาหนดไว้ เพื่อนาผลไปปรับปรุ ง
การให้บริ การและการดาเนินงานของจังหวัด

CS7 จังหวัดต้องกาหนดมาตรฐานการให้บริ การ
ซึ่ งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็ จของงานบริ การใน
แต่ละงานโดยมรการจัดทาแผนภูมิหรื อคู่มือการ
                ้
ติดต่อราชการโดยประกาศให้ผูรับบริ การและผูมี ้
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทราบ และจัดทาคู่มือการทางาน
ของบุคลากรในการให้บริ การ เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในการรับบริ การ

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ (จังหวัด)
IT1 จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติ  ั
                    ั
ราชการ รวมทั้งผลการดาเนินงานของตัวชี้ วดตาม
         ั
คารับรองการปฏิบติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัย
IT2 จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
จังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
IT3 จังหวัดต้องมีระบบและสามารถคานวณสถิติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่ครอบคลุม
ถูกต้อง และทันสมัย
การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้
IT4 จังหวัดต้องมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างเหมาะสม
IT5 จังหวัดต้องมีระบบการติดตาม เฝ้ าระวัง และ
เตือนภัย (Warning System) เช่น การกาหนดระบบ
การเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้ง
     ั
ห้องปฏิบติการ (Operation Room, Management
Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
IT6 จังหวัดต้องมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
IT7 จังหวัดต้องมีการจัดทาแผนการจัดการความรู ้
และนาแผนไปปฏิบติ  ั
หมวด 5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
                                ่
การสร้ างบรรยากาศการทางาน ความผาสุ กและความพึงพอใจแก่บุคลกร เพือก่อให้ เกิดความผูกพันต่ อองค์ การ
HR1 จังหวัดต้องกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุ ก
 และความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการ
วิเคราะห์และปรับปรุ งปัจจัย ดังกล่าวให้มีความ
                    ั
เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติงานและ
ให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
HR2 จังหวัดมีระบบการประเมินผลการปฏิบติงาน  ั
ของบุคลากรที่มีประสิ ทธิผล และเป็ นธรรม รวมทั้ง
มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อ
         ั
ปรับปรุ งการปฏิบติงานให้ดีข้ ึน

การพัฒนาบุคลากร
HR3 จังหวัดต้องดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
บริ หารทรัพยากรบุคคลที่กาหนดไว้ใน SP3 ไป
   ั
ปฏิบติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ
    ั
ปฏิบติงานให้บรรลุผลตามเป้ าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
HR4 จังหวัดต้องมีระบบการประกันคุณภาพของ
การฝึ กอบรมรวมถึงการประเมินประสิ ทธิผลและ
     ้
ความคุมค่าของการพัฒนา/ฝึ กอบรมบุคลากร

HR5 จังหวัดต้องมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู ้
หรื อทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มี
ประสิ ทธิผล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
การออกแบบกระบวนการ
PM1 จังหวัดต้องกาหนดกระบวนการที่สร้าง
            ั
คุณค่าจากยุทธศาสตร์พนธกิจ และความต้องการ
ของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื่อให้
   ้        ้
     ั
บรรลุวิสยทัศน์ของจังหวัด
PM2 จังหวัดต้องจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของ
ผูรับบริ การ ผูมีส่วนได้ส่วนเสี ย ข้อกาหนดด้าน
 ้      ้
กฎหมาย และข้อกาหนดที่สาคัญที่ช่วยวัดผลการ
ดาเนินงานและ/หรื อปรับปรุ งการดาเนิ นงานให้มี
ประสิ ทธิภาพและความคุมค่า ้
PM3 จังหวัดต้องออกแบบกระบวนการจาก
ข้อกาหนดที่สาคัญใน PM2 และนาปั จจัยที่
เกี่ยวข้องที่สาคัญมาประกอบการออกแบบ
กระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการ
   ั
ปฏิบติงานและปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง

PM4 จังหวัดต้องมีระบบรองรับภาวะฉุ กเฉิ นต่าง ๆ
 ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการ
           ั
กระบวนกร เพื่อให้จงหวัดจะสามารถดาเนิ นงาน
ได้อย่างต่อเนื่ อง
การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ
PM5 จังหวัดต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบติงานั
ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ
สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนามาตรฐานการ
  ั               ั
ปฏิบติงานดังกล่าวให้บุคลากรนาไปปฏิบติ เพื่อให้
บรรลุผลตามข้อกาหนดที่สาคัญ

PM6 จังหวัดต้องมีการปรับปรุ งกระบวนการที่
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผล
การดาเนิ นงานดีข้ ึนและป้ องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด การทางานซ้ า และความสู ญเสี ยจากผล
การดาเนิ นการ
หมวด 7 ผลลัพธ์ การดาเนินการ
RM1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความสาเร็ จของ
ผลสัมฤทธิ์ ของนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
(อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ)
RM2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
RM3 ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัยของฐานข้อมูล GPP
RM4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความสาเร็ จจาก
ผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรู ้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้
RM5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรหรื อแผนพัฒนาบุคลากร
RM6 จานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุ ง
ให้ผลดาเนิ นการดีข้ ึน
                                                ู่
                                      รายชื่อเจ้ าหน้ าทีผ้รับผิดชอบ PMQA จังหวัดขอนแก่ น
                                             ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

   หน่ วยงาน       จนท.ผู้รับผิดชอบ             ตาแหน่ ง                         ่
                                                         หมวด/รายการทีรับผิดชอบ            เบอร์ โทรศัพท์       e-mail
สานักงานประกันสังคม  นางอรวรรณ จันทร์ ประยูร   นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ        p, sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6rm1-rm6      0-4323-8271 ต่อ 115
จังหวัดขอนแก่น    นางปรางทิพย์ แก้วกากรณ์   นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ        p,ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6
           นายสามารถ แสงกงพลี                            it1-it7,hr1-hr5

สานักงานสาธารณสุข   นางสาวสมาน วรพันธ์                            p,ld1-ld7                          085-0144470
จังหวัดขอนแก่น    นายบุญยงค์ ล้นเหลือ                            p,ld1-ld7
           นางสาวนพพร การถัก                             sp1-sp7,pm1-pm6,rm1-rm6                   086-6462286
           นายจิระศักดิ์ ศิริพาณิ ชย์                        sp1-sp7                           089-6182306
           นางบัวลักษณ์ จันทะระ                           cs1-cs7                           089-27729226
           นางวีระวรรณ รุ จิจนากุล                          cs1-cs7
           นางสุจรรยา ทังทอง
                   ่                             it1-it7,rm1-rm6                       089-6221176
           นายจักรสันต์ เลยหยุด                           it1-it7                           0897127900
           นางศิริมา นามประเสริ ฐ                          it1-it7,rm1-rm6                       081-9757616
           นางปรารถนา ภูสีเขียว                           pm1-pm6                           089-7095459
           นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง                          pm1-pm6
           นางสาลินี ไวยนนท์                             rm1-rm6

ตารวจภูธรจังหวัด   พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น              p,ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1,rm6  0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

ขอนแก่น        ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญ    รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น            ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1,rm6
           พรหม
สานักงานพัฒนาชุมชน  นางจิรภา เชื้อดวงผุย     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ         p,sp1-sp7                          08-1975-3138
จังหวัดขอนแก่น    นางประเกียรติ จันทิหล้า   หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ             ld1-ld7,hr1-hr5                       08-4028-0783
           นางอรอุมา พรหมดีสาน     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ         cs1-cs7                           081-2621970
           นางศิริพร พุทธิมา      นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ         it1-it7                           089-5707469
           นานยสุรศักดิ์ แหล่งหล้า   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ         pm1-pm6                           087-7755996
                                                                                                    13
   หน่ วยงาน       จนท.ผู้รับผิดชอบ             ตาแหน่ ง                          ่
                                                           หมวด/รายการทีรับผิดชอบ        เบอร์ โทรศัพท์       e-mail
สานักงานเกษตรจังหวัด นางพรรณนิภา ปรัชญา       นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการรักษาการ p,ld1-ld7,sp1-sp7,cs1,it1,it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

ขอนแก่น                       ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ

           นายไพบูลย์ ทองป้ อง      หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                     ่             ld6,cs3,hr1,hr2
                  ั
           น.ส.วรุ ณย์พนธ์ สัจจวณิ ชย์                 ั
                          นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบติการ      cs1,cs2,cs6,cs7
           นายสมเกียรติ โสภา       นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ      cs2,cs5,cs6,cs7
           นางสาวประคอง สายยงค์     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน           cs3
           นายคาภีร์ เชิมชัยภูมิ     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ      cs4
           นายสมนึก นนทะคาจันทร์     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ      cs4
           นางสมกุล วัฒกวณิ ชย์     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ      cs4
                 ั
           นางสาวสุนนทา หมื่นแก้ว    นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ      cs4
           นางเพ็ญศรี มีทองหลาง     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ      it1-it6
           นายเกียรติพร ศรี ชนะ     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ      hr3-hr5
      ั ั
สานักงานปศุสตว์จงหวัด นายพัฒนา นุศรี อนั      นักจัดการงานทัวไป่               p,ld1-ld7                      081-3926199
ขอนแก่น
           นายมานะ พานิชถาวร       นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ           p,ld1-ld7                      081-3926444     Mana_vet50@hotmail.com
           นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย    นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ           p,ld1-ld7                      081-2638532     Songwut9449@gmail.com
           นางสาวปริ ยานุช สี ผาย    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์         p,ld1-ld7                      089-7139865     Pvlo_kkn@dld.go.th
           นายสุเทพ เหลาทอง       นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ           sp1-sp7                       082-8363884
           นายยอด วิริยะเสนา       นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ           sp1-sp7                       085-0021909     yodw@dld.go.th

           นายจตุพร อินทแพทย์      นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ           sp1-sp7                       081-7399234     jathuphorn_vet50@hotmail.co
                                                                                      m
            นายนพดล วรธงชัย       นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการพิเศษ        cs1-cs7                       086-6393945     noppadol.2208@gmail.com

            นายธีรพงศ์ ใจซื่อ               ั
                          นายสัตวแพทย์ ปฏิบติการ             cs1-cs7                       081-5726116
            นายวิทยา ภูหลงเพีย     สัตว์แพทย์ อาสุโส               it1-it7                       089-4177376     whpulongpai@yahoo.co.th

            นายยุทธชัย แพงปัสสา     สัตว์แพทย์ อาสุโส               it1-it7                       081-7696756     yuttachai_vet49@hotmail.com

            นายธวัชชัย พละศักดิ์    เจ้าพนักงานสัตวบาล ชานาญงาน          it1-it7                       081-9642078
               ั
            นายวินย จะแรบรัมย์     นายสัตว์แพทย์ ชานาญการพิเศษ          hr1-hr5                       086-8598391
            นายสถาพร แสนสุทธวิจิตร   สัตว์แพทย์ อาสุโส               hr1-hr5                       081-9742285     ped_dld@hotmail.com

            นายโสภณ ภูมิทตั       นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ           hr1-hr5                       081-7681355                                                                                                   14
    หน่ วยงาน       จนท.ผู้รับผิดชอบ              ตาแหน่ ง                     ่
                                                       หมวด/รายการทีรับผิดชอบ             เบอร์ โทรศัพท์        e-mail
           นายมาตย์ อุตธะคา         นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ      hr1-hr5                           081-7394375
           นายวิทยา อากรตน         สัตว์แพทย์ ชานาญงาน          hr1-hr5                           089-5693916     w_argorn@yahoo.co.th

           นายอนุพงศ์ สุวรรณโสภา      นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ      pm1-pm6                           089-4211029     anupong51@gmail.com

           นางวัลลภา วราอัศวปติ       นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ      pm1-pm6                           087-8522552
           นายสุมนชาติ แสงปัญญา       นายสัตว์แพทย์ ชานาญการพิเศษ      pm1-pm6                           081-7398752
           นายบุญชู ชมภูสอ         นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ      pm1-pm6                           086-2193323
ที่ทาการปกครองจังหวัด นางชลพรรษ ดีมา          ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                             ้                  p,ld1-ld7,cs1-cs7,sp1-sp7,pm1-pm6,rm1-rm4,rm6        089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com
                                                                                       chanuporn.new@hotmail.com
ขอนแก่น        นางฌานุพร มุขพิมาย        เจ้าหน้าที่ปกครอง           p,sp1-sp7,it3,pm1-pm6,rm3                  081-9758151
           จ่าจังหวัดขอนแก่น        จ่าจังหวัดขอนแก่น           ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,rm1                 043-236148
                  ิ
           นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด                  ั
                            เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ      sp1-sp7,cs1-cs7,it1,it4,it6                 089-7117512     c23042519@hotmail.com
           นางภัทรานิษฐ์ ประจันนวล     ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                              ้                 cs1-cs7,it1,it4,it6                     086-4994868     mardavic@hotmail.com

           ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุดคล้าย  ผูช่วยป้ องกันจังหวัดขอนแก่น
                               ้                it5,it7,rm4                         089-7093307     somposhna_sk@hotmail.com            นายชัยณรงค์ พิสยพันธ์
                    ั        ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                             ้                  hr1,rm5                           086-6436668
            นางวาสนา แพ่งศรี สาร      เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      hr1                             081-7699987     mukmil52@hotmail.com
                                                                                       natam_n@hotmail.com
            นางรพีพร ชดช้อย         เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      hr1                             081-3910240
            นางสาวดาริ นา คาหงษา      เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      it4,rm2                           086-8733656     darina_ning@hotmail.com

สานักงานโยธาธิการและ นางนิชาภา นามพรม         นักจัดการงานทัวไป ชานาญการ
                                    ่           ld1-ld7,pm1-pm6                       043-246691     khonkaen@dpt.go.th

ผังเมืองจังหวัดขอนแก่น นางเอมอร ทะมานันท์       เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน      sp1-sp7,rm1-rm6
            นางกาญจนาพร พลายงาม       เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน      cs1-cs7
            นางเพ็ญศิริ แสนเมือง      พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3         it1-it7
            นางจริ ยา สตานิคม        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน  hr1-hr5
สานักงานที่ดินจังหวัด  นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                    ่           p,ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

ขอนแก่น         นางสุดเสมา จิวเมือง                ั
                            นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       p,ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com


สานักงานบังคับคดี    นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์      นิติกรชานาญการ            p,ld1-ld5,ld7sp1-sp3,cs4-cs5,it7,hr1-hr3,hr5,pm1,pm5-    0-4323-6407
จังหวัดขอนแก่น                                        pm6,rm1,rm4,rm6
                     ั
            นางสาวอุบล บัณฑุชย       นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ    ld6,sp7                           0-4323-6407
            นางสุประภาดา จันทร์ เพ็ง    เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน       sp4-sp6,it3,it5,hr4,rm5                   0-4323-6407
            นางศกุลตรา นนตรี        นิติกรชานาญการ            cs1-cs3,cs6-cs7,pm2-pm4                   0-4323-6407


                                                                                                   15
   หน่ วยงาน      จนท.ผู้รับผิดชอบ            ตาแหน่ ง                       ่
                                                     หมวด/รายการทีรับผิดชอบ           เบอร์ โทรศัพท์       e-mail
           นางสาวกฤษณา เศษรักษา              ั
                        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบติงาน        it1-it2,it6,rm2-rm3                    0-4323-6407
สานักงานเกษตรและ   นายจารัส เที่ยงธรรม    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                ่             p,ld1-ld2,ld5,ld7,cs3,cs5,hr1,pm5-pm6           043-261000 ต่อ 13  moac_kkn@yahoo.com

    ั
สหกรณ์จงหวัดขอนแก่น
           นางปรานอม ชินวงษ์     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน    ld3,hr2                          043-261000
           นางอุไรวรรณ จิตรี โภชน์  เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน        ld4,ld6                          043-261000
           นายพิทยา นามแดง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ  sp1-sp4,sp7,pm1-pm4                    043-261359
           นายสัญญา ยานสิ ทธิ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ    sp1-sp3,sp6,it7,rm6                    043-261359
           นายทรงศักดิ์ โวหาร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ    sp5,rm1                          043-261359
                     ั
           นายสมบูรณ์ พฤกษ์กนทรากร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ    cs1,cs4,cs6-cs7,it1-it6,rm2-rm3              043-261000 ต่อ 15

           นางสาวภัคจิรา สร้อยบับ  นักจัดการงานทัวไป ชานาญการ
                                ่             cs2                            043-261000
           นางสาวพรพิพล ภานุพงษ์   เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญการ        hr3-hr5,rm5                        043-261000 ต่อ 12
           วรรธกา
           นายศราวุธ มหาโชติ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ    rm4                            043-261000
สานักงานป้ องกันและ  นายครรชิต คงสมของ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ  p,ld1-ld7,sp1-sp6,cs1-cs7,it7,pm1-pm3,pm5,rm1-rm4,rm6   0-4323-7283
บรรเทาสาธารณภัย    นายสมโชค ระจินดา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ     p,ld1-ld7,sp1-sp6,cs1-cs7,it1,it7,pm1-pm3,pm5,rm1-rm4,rm6 0-4333-1358
จังหวัดขอนแก่น
           นายสมชัย มนต์แข็ง     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน        it2-it4,it6
           นายชาญวิทย์ ประดับวงษ์  นายช่างโยธาอาวุโส            it5,pm4
           นายบุญเลิศ วงศ์คา     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                 ่            sp7,it6,hr1-hr5,pm6,rm5
สานักงานวัฒนธรรม   นางพรพิมล คงตระกูล    ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน       ld1-ld2,sp1-sp2,sp4,sp7,cs7,it7,hr2,hr3,pm1-pm6,rm1-rm6  081-8709963     add_56@hotmail.com
                                                                                    kk_culture@hotmail.com
จังหวัดขอนแก่น    นายสมยศ งามชมภู      ผอ.กลุ่มส่งเสริ มศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  ld2,sp4,sp7,cs5,hr2,hr3,pm4-pm6,rm1-rm6          081-8709967     varunee2501@hotmail.com

           นางสาววารุ ณี พรหมศรี   หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                   ่          ld5-ld7,sp3.sp7,cs3,it5,hr1-hr3,pm4-pm6,rm1-rm6      081-7497496

           นางวลารัต ฉลองภาค     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ        ld4-ld5,sp1-sp6,cs6,it1,it7,hr4-hr5,pm2-pm3
           นายสุนทร ศรี หนองบัว   นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ        ld3,ld5,sp3,sp5,cs1-cs2,cs6,it6,hr1,hr4-hr5
           นางสมพิศ ภูสดสูง     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ        ld6,cs1
           นายหวังดี ประมินทร์    นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ        cs1-cs4,cs6-cs7
           นางสาวโสภา ศิริอุเทน   นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ        cs1
           นางพิจิตต์ พันสนิท    นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ        cs2


                                                                                              16
    หน่ วยงาน       จนท.ผู้รับผิดชอบ            ตาแหน่ ง                    ่
                                                    หมวด/รายการทีรับผิดชอบ            เบอร์ โทรศัพท์       e-mail
            นางนภสร พระยาลอ      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      cs2,cs4-cs5
            นางญาณิ ศา สัตยคุณ     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      cs2,cs6
            นายเคน เภชัยภูมิ      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      cs4,cs6
            นายวัลลภ ศรี ธรราษฎร์   นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      cs4,cs6
            นายอภิชาติ บุญประคม    นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      it1-it4,it6
            นายอุดมศักดิ์ อุดมทรัพย์  นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      it2,it4
            นางปิ ยพร ผางน้อย     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      it5
         ั
สานักงานพาณิ ชย์จงหวัด นายนิพนธ์ วรรณภักดี    นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it2,it4-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm4- 043-236571
ขอนแก่น                                        rm6

            นางดวงจันทร์ แคลนกระโทก นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการ       it3,rm2-rm3
สานักงานขนส่งจังหวัด  นายปิ ยะ โยมา      หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง        ld1-ld7,sp1-sp7,cs3-cs5,cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm5,rm1-rm6 043-379479
ขอนแก่น
            นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ       ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs2,cs4-cs7,it1,it5,it7,hr3-hr5,pm1-
                                            pm6,rm1,rm4-rm6
           นางกรองจิต หาทวายการ                       ld6
           นางเบญจมาศ ชัยคารงค์กล  ุ                    cs1-cs3,cs6-cs7
           นายอดุลย์ สาระบูรณ์                        it4
           นายศุภวัฒน์ จันทรัตน์                       it2,it3,it4,it6,rm2-rm3
           นางศิริมาศ วงศ์หาริ มาตย์                     hr1-hr2,rm5
สานักงานประมงจังหวัด นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์ นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                              ่             ld1-ld7,sp3,cs1-cs7,it1,it5-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  081-88794321     shanovat@yahoo.co.th

           นางกนกวรรณ นาวิรัตน์                       ld6,it6,hr1-hr3
           นายอาพล จินดาวงศ์                         sp1-sp2,sp4-sp7
           นางอุบลศิริ ดอนแพงชา                       it2-it4
       ั
สานักงานสถิติจงหวัด                  ั
           นางธัญญลักษณ์ สุรินทร เสรี สถิติจงหวัด              ld1-ld5                          043-246639

               ั
            นายวินย ผางจันทร์ ดา   เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน       ld6,sp7,it5,pm1,pm4-6                    043-246639
            นายพชรวีร์ ทองประยูร   นักวิชาการสถิติชานาญการ       ld7,sp4-sp6,cs1-cs7,it1-it3,it6-it7,hr1-hr5,pm2-pm3,rm1,rm3- 043-246639
                                            rm6
            นายอภิชาติ สวดสม     เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัวไปชานาญการ
                                     ่       it4                             043-246639


                                                                                               17
   หน่ วยงาน       จนท.ผู้รับผิดชอบ             ตาแหน่ ง                     ่
                                                     หมวด/รายการทีรับผิดชอบ            เบอร์ โทรศัพท์       e-mail
            นายกาจร ผาสอน       เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน        rm2                            043-246639
สานักงานคลังจังหวัด  นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ   เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน       ld1,ld5,ld7,sp6-sp7,cs1,cs4-cs6,it2,it4,it7,hr4,hr5,pm1-  087-3738412     keatsapu@cgd.go.th

ขอนแก่น                                         pm6,rm1,rm4,rm6
            นายสมสว่าง แข็งแรง    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                ่             ld2-ld3,sp3,cs2,cs3,hr1-hr3,rm2,rm5            081-3926741     somsawka@cgd.go.th

            นางสาอาง สงสุแก     นักวิชาการคลังชานาญการ          ld4                            087-8611082     sumangso@cgd.go.th

                                     ั
            นางสาวอุไรวรรณ ศรี หานาม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบติงาน     ld6                            087-3738412     keatsapu@cgd.go.th            นางศรันยา บุญปราณี ต    นักวิชาการคลังชานาญการ         sp1,sp2,sp4-sp5,it1,it3,it5,rm3              087-7127720     saranybo@cgd.go.th

            นางเกษร เกษรไพบูรณ์    เจ้าพนักงานการเงินชานาญงาน       cs7                            086-8588418     kasornka@cgd.go.th

สานักงานจัดหางาน    นายเรื องยศ ตีวกุล     จัดหางานจังหวัดขอนแก่น         ld1-ld7                          043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen

จังหวัดขอนแก่น
            นายประมวล สุขกล่อม     นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ     sp1-sp7,cs1                        043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen

            นางอธิษฐาน พันธุฟัก    นักวิชาการแรงงานชานาญการ        cs2-cs7                          043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen

            นางสริ ด รามนุรัตน์    นักวิชาการแรงงานชานาญการ        it1-it7                          043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen

            นางสุพาวิณี ศรี วงษ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                ่            hr1-hr5                          043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen

            นางดรุ ณี ไชยเดช      นักวิชาการแรงงานชานาญการ        pm1-pm6                          043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen

    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาค      ั
            นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์   ้
                         ผูอานวยการศูนย์ฯ            ld1-ld7,sp1-sp6,cs1,cs3,it5,hr1,hr3-hr5,rm5        043-468224
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น
            ้
           ผูอานวยการส่วนสื่ อสารและ   ้
                         ผูอานวยการส่วนสื่ อสารและเครื่ องมือ  sp7                            043-468224
           เครื่ องมือ
                 ู้ ั
           เจ้าหน้าที่ผปฏิบติงานทุกคน        ู้ ั
                         เจ้าหน้าที่ผปฏิบติงานทุกคน       cs2                            043-468224
           นายสมพร ดวงศรี               ุ
                         ผอ.สถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น      cs4-cs7,it7,hr2,pm1-pm6,rm1-rm2,rm6            043-468224
           นางเสริ มศิริ ศรี โย             ุ
                         เจ้าพนักงานอุตนิยมวิทยาชานาญงาน    it1-it4,rm3-rm4                      043-468224
           นางกัญรัตน์ ธีระวัชรานนท์           ุ
                         เจ้าพนักงานอุตนิยมวิทยาชานาญงาน    it1                            043-468224
สานักงานสวัสดิการและ นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ        ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

 ้
คุมครองแรงงานจังหวัด นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                   ่         ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr3-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  0-4323-6737
ขอนแก่น
           นางภาวดี เอื้ออังคณากุล          ้
                         สวัสดิการและคุมคครองแรงงานจังหวัด   it7                            0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th
                                                                                                 18
   หน่ วยงาน       จนท.ผู้รับผิดชอบ             ตาแหน่ ง                      ่
                                                      หมวด/รายการทีรับผิดชอบ            เบอร์ โทรศัพท์        e-mail
สานักงานพัฒนาสังคม   นางเบญจมาศ หะยาจันทา     หัวหน้ากลุ่มนโบยายและวิชาการ      ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  043-236621      benja-ha2009@hotmail.com
                                                                                      jungsakul_19@hotmail.com
และความมันคงของ
     ่      นางปิ ยะวรรณ จึ่งสกุล    นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ        ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  043-236621
    ั
มนุษย์จงหวัดขอนแก่น  นางอาภาภรณ์ เมืองครุ ธ    นักพัฒนาสังคอมชานาญการ         ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  043-236621
            นางสมพิศ เทียนทอง                          ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6
            นางสาวสันธาดา การุ ณยวนิช  นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ        cs1-cs7                          043-236621      suntada@hotmail.com            นายณรงค์เกียรติ สิ ทธิเวช  นักพัฒนาสังคมชานาญการ          cs1-cs7                          043-236621      jo_jo2513@hotmail.com

            นางวารยา จิตไตรรัตน์     นักพัฒนาสังคมชานาญการ          cs1-cs7                          043-236621      jittrirat@hotmail.com

            นางศรี สุดา ราชธา      หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม        it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6              043-236621      ratchata_38@hotmail.com

            นางรัชนี ชาบุตรตรี      หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
                                      ่        it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6              043-236621      ratchanee@hotmail.com

สานักงานทรัพยาการ   นางเกตมณี มิตตัสสา      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                   ่           ld1-ld7,hr1-hr5                      043-237971      khonkaen.org@mnre.mail.go.t
                                                                                      h
ธรรมชาติและ      นางสาวภัทรสุดา จันทร์ คา                       sp1-sp7
สิ่งแวดล้อมจังหวัด   นายชลอ เหมาะดี                            cs1-cs7
ขอนแก่น                    ั
            นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศกดา                       it1-it7
            นางกรรณิ การ์ ธรรมวัน    เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี ชานาญงาน    pm1-pm6                          043-237971      khonkaen.org@mnre.mail.go.t
                                                                                      h
            นางช่อฟ้ า โนนทนวงษ์     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน        rm1-rm7                          043-237971      khonkaen.org@mnre.mail.go.t
                                                                                      h
สานักงาน        นายพันคาทอง สุวรรณธาดา    นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ      ld1-ld7                          043-245773
พระพุทธศาสนาจังหวัด  นายอัครวัฒน์ เกษมอัครพันธ์  นักวิชาการศาสนาชานาญการ         sp1-sp7                          043-245773
ขอนแก่น        นายสาราญ รัตนพันธ์      นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ      cs1-cs7                          043-245773
            นางสมเจตน์ แก้วไสย์     นักวิชาการศาสนาชานาญการ         it1-it7                          043-245773
            นางวราภรณ์ จันทราช      นักวิชาการศาสนาชานาญการ         hr1-hr5                          043-245773
            นายวิญญา ปลัดขวา       นักวิชาการศาสนาชานาญการ         pm1-pm6                          043-245773
            นางรัชดาภรณ์ ดอกบัว     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน        rm1-rm6                          043-245773
สานักงานทรัพยากรน้ า  นางสาวนวลใย ตั้งโกศล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ  it1,it6                          0-4322-1714 ต่อ 24  naulyai@gmail.com

ภาค 4
            นายสมศักดิ์ แสนเป็ ง     นายช่างโยธาชานาญงาน           it2                            0-4322-1714 ต่อ 22
            นางอุษาวดี ทันฉิ มพลี    นักวิชาการเงินและบัญชี         it3                            0-4322-1714 ต่อ 23
            นายประนอม สุวะนาม      วิศวกรโยธาชานาญพิเศษ          it4                            0-4322-1714 ต่อ 22
                                                                                                  19
    หน่ วยงาน       จนท.ผู้รับผิดชอบ             ตาแหน่ ง                      ่
                                                       หมวด/รายการทีรับผิดชอบ           เบอร์ โทรศัพท์       e-mail
สานักงานสิ่ งแวดล้อม นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม     นักวิชาการสิ่ งแวดล้อมชานาญการพิเศษ   it4-it5                          0-4324-6772-3    akarapong@esanenvi.com
                                                                                      sirithon@esanenvi.com
ภาคที่ 10       นางสิ ริธร จังโกฏิ      นักวิชาการสิ่ งแวดล้อมชานาญการ      it4-it5
สานักงานแรงงานจังหวัด นางอรวรรณ หิ นตะ       นักวิชาการแรงงานชานาญการ         ld1-ld7,sp1-sp7,rm1-rm6                  0-4324-2661     khonkaen@mol.go.th

ขอนแก่น             ้ ่
           นางจารี คุมบุงคล้า                           sp1-sp7,cs1-cs7,pm1-pm6
           นายบรรจบ อุนารัตน์      นักวิชาการแรงงานชานาญการ         it1-it7                          0-4324-2661     khonkaen@mol.go.th

           นางสาวรัชนี ดีโป       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน    hr1-hr5                          0-4324-2661     khonkaen@mol.go.th

สานักงานสหกรณ์    นายกมล พูลประเสริ ฐ      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                 ่             ld1-ld7,sp1-sp7,cs1-cs7,it1-it7,hr1-hr5,pm1-pm6,rm1-rm6  043246681-2     cpd_khonkaen@cpd.go.th

จังหวัดขอนแก่น    นายพรชัย รัตนพงษ์       นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ      cs1-cs7                          043246681-2     cpd_khonkaen@cpd.go.th

           นายณรงค์ คงมัน ่       นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ      cs1-cs7
           นายนิยม ผลินธรสิ ริ      นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ      cs1-cs7
สานักงานเขตพื้นที่  นางสาวมนัชญา โรจน       ผูอานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
                           ้                   it1-it7                          089-7121788     Rojo241@hotmail.com

การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ไพฑูรย์ทิพย์

            นางสาวณภัทร ศรี นาเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบติการ ั        it1-it7                          081-5443635     NAPAT-@hotmail.com

สานักงานปฏิรูปที่ดิน  นายก่อกิจ สุทธนารักษ์    ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น        ld1-ld5                          081-7906270
จังหวัดขอนแก่น     นางสาวบุญล้อม ภูชานิ    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส     ld6,it3,pm3                        081-6706554
            นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด นิติกรชานาญการ               ld7,cs1-cs3,it2                      081-3803040
            นางณัฐโสภิณ ตรี สุวรรณวัฒน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ      sp1-sp2,sp4-sp7,it1,it7,pm1-pm2,rm4            089-9371473

            นางวรัชยา จันทร์ เกษม    เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัวไปชานาญการ
                                      ่         sp3,it4-it5,hr2-hr5,rm5                  086-2217882
            นายสุระเวศม์ โคตรภักดี   นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ      cs4-cs5                          089-2755726
            นายไพฑูรย์ ทองทับ      นายช่างสารวจชานาญงาน           cs6-cs7                          086-2181060
                  ั
            นางสาวสิ ริกญญา กฤษสมัย   นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการ      it6                            084-0276633
            นางนภาภรณ์ ชีวาวัฒนานนท์  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชานาญการพิเศษ   hr1,pm5-pm6,rm6                      081-9548247

            นางสาวทัศนีย ์ แก้วพิลา นิติกรชานาญการพิเศษ              pm1-pm4                          081-8717885
สานักงานจังหวัดขอนแก่น นางสาวเบญจวรรณ สุดจริ ง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร  P,ld3,ld6,it1-it7,sp7,hr5,rm2,rm4             043-331515

            นางสาวสุรางค์รัตน์ ช่วย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ     ld3,ld6,it7,hr5,rm4                    081-6627773
            วงศ์ญาติ


                                                                                                 20
หน่ วยงาน    จนท.ผู้รับผิดชอบ              ตาแหน่ ง                       ่
                                                   หมวด/รายการทีรับผิดชอบ    เบอร์ โทรศัพท์        e-mail
      นางรวิวรรณ เสนาสุ                   ั
                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติการ       sp7,it1-it6,rm2              084-2778785
                   ั
      นางทรงศักดิ์ กาญจนรังสิ ชย  นายช่างไฟฟ้ าชานาญงาน            it6                    089-9426155
      นายอารมณ์ ศุภเสถียร     นายช่างไฟฟ้ าชานาญงาน            it6                    089-8485220
      นายธนวัฒน์ เตากล่า      นายช่างไฟฟ้ าชานาญงาน            it6                    081-3710692
      นายสันธนะ พรหมมา       นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ          ld2,ld4,sp3-sp6,hr1-hr5,pm5-pm6,rm5
      นางพัทร์ธีรา ศรี คงเพชร   พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล          ld2,hr1-hr2,hr4-hr5
      นางปราณี หัดชุมพล      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน          ld3-ld4,sp3-sp6,it2,hr1-hr5,pm5-pm6,rm5
      นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                ิ     รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคลฯ      ld4,sp3-sp5,hr1-hr5,pm5-pm6,rm5
      นางวิลาวัณย์ พลบุตร     พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล          it2,hr1-hr2,hr4-hr5
      นายจรัญ ดวงศรี        หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด  rm1                    043-239381       strategy_kk@hotmail.com

      นายกิตติพงษ์ เบี้ยวโกฏิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ      sp1-sp3,sp6
      ร่ วมกับกลุ่มบุคคลฯ
      นายบุญส่ง แป้ นหาญ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ      sp4-sp5,sp7                043-239381       strategy_kk@hotmail.com

      นางชุมแสง สื บสาย      นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ       ld6                    043-246085 ต่อ 40065  ksn_122@hotmail.com
                                                                                      21
                                             ู่
                             แบบฟอร์ มกรอกข้อมูล เจ้ าหน้ าทีผ้รับผิดชอบ PMQA จังหวัดขอนแก่ น
                                     ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553


        หมวด             หน่ วยงาน          จนท.ผู้รับผิดชอบ            ตาแหน่ ง           เบอร์ โทรศัพท์        e-mail
หมวด P ลักษณะสาคัญขององค์ กร  สานักงานจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มงาน
                ยุทธศาสตร์ ฯ)
                สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น  นางอรวรรณ จันทร์ ประยูร   นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ      0-4323-8271 ต่อ 115
                                  นางปรางทิพย์ แก้วกากรณ์   นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

                สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   1.นางสาวสมาน วรพันธ์                          085-0144470
                                  2.นายบุญยงค์ ล้นเหลือ
                ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น       พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น             0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น   นางจิรภา เชื้อดวงผุย     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ       08-1975-3138
                สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น     นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ    081-9745252      pannipa_kkaen@hotmail.com

                                                 รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์
                                                 และสารสนเทศ
                      ั ั
                สานักงานปศุสตว์จงหวัดขอนแก่น           ั
                                 นายพัฒนา นุศรี อน        นักจัดการงานทัวไป
                                                         ่             081-3926199
                                 นายมานะ พานิชถาวร        นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ        081-3926444      Mana_vet50@hotmail.com
                                 นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย     นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ        081-2638532      Songwut9449@gmail.com
                                 นางสาวปริ ยานุช สี ผาย     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์       089-7139865      Pvlo_kkn@dld.go.th
                ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น   1.นางชลพรรษ ดีมา        ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                  ้                    089-7091296      chonlapat_ice@hotmail.com
                                                                                 chanuporn.new@hotmail.com
                                 2.นางฌานุพร มุขพิมาย      เจ้าหน้าที่ปกครอง             081-9758151
หมวด 1 การนาองค์ กร      สานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น   นางอรวรรณ หิ นตะ        นักวิชาการแรงงานชานาญการ         0-4324-2661      khonkaen@mol.go.th

                สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของ 1.นางเบญจมาศ หะยาจันทา
                              ่                  หัวหน้ากลุ่มนโบยายและวิชาการ       043-236621      benja-ha2009@hotmail.com
                                                                                 jungsakul_19@hotmail.com
                   ั
                มนุษย์จงหวัดขอนแก่น        2.นางปิ ยะวรรณ จึ่งสกุล     นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ         043-236621
                                 3.นางอาภาภรณ์ เมืองครุ ธ    นักพัฒนาสังคอมชานาญการ          043-236621
                สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นางประเกียรติ จันทิหล้า     หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ           08-4028-0783
                        สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น    นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ   081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                                        รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์
                                                        และสารสนเทศ
                        สานักงานทรัพยาการธรรมชาติและ    นางเกตมณี มิตตัสสา      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่            043-237971     khonkaen.org@mnre.mail.go.th

                        สิ่ งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
                               ั ั
                        สานักงานปศุสตว์จงหวัดขอนแก่น            ั
                                         นายพัฒนา นุศรี อน      นักจัดการงานทัวไป
                                                               ่            081-3926199
                                         นายมานะ พานิชถาวร      นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ       081-3926444     Mana_vet50@hotmail.com
                                         นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย    นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ       081-2638532     Songwut9449@gmail.com
                                         นางสาวปริ ยานุช สี ผาย    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์     089-7139865     Pvlo_kkn@dld.go.th
                        สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น นายพันคาทอง สุวรรณธาดา    นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ      043-245773

                               ั
                        สานักงานสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น    นายกมล พูลประเสริ ฐ     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่            043246681-2     cpd_khonkaen@cpd.go.th

LD1 จังหวัด/ผูบริ หารต้องมีการกาหนดทิศ
        ้               สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   นางพรพิมล คงตระกูล      ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน      081-8709963     add_56@hotmail.com

          ั
ทางการทางานที่ชดเจนครอบคลุมในเรื่ อง
   ั
วิสยทัศน์ ค่านิยม เป้ าประสงค์หรื อผลการ
                   ่
ดาเนินการที่คาดหวังขององค์กร โดยมุงเน้น
ผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วนเสี ยรวมทั้งมี
 ้        ้
การสื่อสารถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บคลากรุ
  ่
เพือให้เกิดการรับรู ้ ความเข้าใจ และการ
      ั
นาไปปฏิบติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การ
ดาเนินการบรรลุผลตามเป้ าประสงค์ที่ต้งไว้ ั

                        ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น    1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น           0-4323-6148     chonlapat_ice@hotmail.com

                                         2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                         ้                  089-7091296
                                ั
                        สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น   นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                        สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น    1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง        043-379479
                                         2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                        ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น      พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                         ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                        สานักงานประมงจังหวัด        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่           081-88794321     shanovat@yahoo.co.th
                           ั
                    สานักงานสถิติจงหวัด           นางธัญญลักษณ์ สุรินทร เสรี     ั
                                                      สถิติจงหวัด                043-246639
                    สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น       นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน        087-3738412     keatsapu@cgd.go.th

                    สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น    นางประเกียรติ จันทิหล้า   หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ           08-4028-0783
                    สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น     นายเรื องยศ ตีวกุล      จัดหางานจังหวัดขอนแก่น          043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen

                        ุ                    ั
                    ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์    ้
                                                      ผูอานวยการศูนย์ฯ             043-468224
                    ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                    สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น       นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ    081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                                      รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์
                                                      และสารสนเทศ
                               ้
                    สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ          0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                    จังหวัดขอนแก่น             นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่             0-4323-6737
                    ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น      1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น             0-4323-6148     chonlapat_ice@hotmail.com

                                        2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                       ้                    089-7091296
                    สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   นางนิชาภา นามพรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่            043-246691     khonkaen@dpt.go.th

                    ขอนแก่น
                    สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น      1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่             043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                                        2.นางสุดเสมา จิวเมือง              ั
                                                      นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ         043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

                             ั
                    สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น     นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์     นิติกรชานาญการ              0-4323-6407
                                 ั
                    สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด      นายจารัส เที่ยงธรรม     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่            043-261000 ต่อ 13  moac_kkn@yahoo.com

                    ขอนแก่น
                    สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย   นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
                    จังหวัดขอนแก่น                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                                        นายสมโชค ระจินดา                          0-4333-1358
LD2 ผูบริ หารจังหวัดมีการเพิมอานาจในการ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
    ้          ่                         นางพรพิมล คงตระกูล      ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน      081-8709963      add_56@hotmail.com
                                                                                     kk_culture@hotmail.com
ตัดสินใจ(Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่                    นายสมยศ งามชมภู       ผอ.กลุ่มส่งเสริ มศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 081-8709967      varunee2501@hotmail.com

ระดับต่างๆภายในองค์การ โดยการมอบ                                      หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                 ่
       ู้
อานาจให้แก่ผดารงตาแหน่งอื่นในจังหวัด                      นางสาววารุ ณี พรหมศรี                        081-7497496
เดียวกัน
                             ั
                    สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ      043-236571
สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น       1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง         043-379479
                    2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น         พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น             0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                    ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303
สานักงานประมงจังหวัด          นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่
        ั
สานักงานสถิติจงหวัด           นางธัญญลักษณ์ สุรินทร เสรี     ั
                                   สถิติจงหวัด                043-246639
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น       นายสมสว่าง แข็งแรง      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                            ่            081-3926741     somsawka@cgd.go.th

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น    นางประเกียรติ จันทิหล้า   หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ           08-4028-0783
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น     นายเรื องยศ ตีวกุล      จัดหางานจังหวัดขอนแก่น          043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen

สานักงานจังหวัดขอนแก่น         นายสันธนะ พรหมมา       นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ         086-6450345
กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล        นางพัทร์ ธีรา ศรี คงเพชร   พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล         080-2845828
     ุ                    ั
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์    ้
                                   ผูอานวยการศูนย์ฯ             043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น      นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ    081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                   รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์
                                   และสารสนเทศ
           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ          0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น             นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่             0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น      1.จ่าจังหวัดขอนแก่น      จ่าจังหวัดขอนแก่น             0-4323-6148
                    2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                    ้                    089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com


สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางนิชาภา นามพรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่              043-246691      khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น      1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่             043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                    2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                   นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ         043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น     นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์     นิติกรชานาญการ              0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด      นายจารัส เที่ยงธรรม      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                            ่            043-261000 ต่อ 13  moac_kkn@yahoo.com

ขอนแก่น
                      สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
                      จังหวัดขอนแก่น                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                                           นายสมโชค ระจินดา                           0-4333-1358
    ้
LD3 ผูบริ หารของจังหวัดส่งเสริ มให้มี   สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นายสุนทร ศรี หนองบัว      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      086-2385055      kk_culture@hotmail.com

                   ่
กระบวนการและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือให้
เกิดการบูรณาการและการสร้างความผูกพัน
ร่ วมมือภายในองค์การ รวมถึงการสร้าง
      ่  ุ
แรงจูงใจเพือให้บคลากรสามารถปฏิบติงานั
ได้ตามเป้ าหมาย
                              ั
                      สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี       นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                      สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1. นางผุสดี ศรี สกุลไทย     นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                      ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา     สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                           ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม   รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                      สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นางสาวสุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ    08-1662-7773
                      (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร)

                      สานักงานประมงจังหวัด           นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                  ่
                              ั
                      สานักงานสถิติจงหวัด            นางธัญญลักษณ์ สุรินทร เสรี      ั
                                                           สถิติจงหวัด              043-246639
                      สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นายสมสว่าง แข็งแรง       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                   ่           081-3926741     somsawka@cgd.go.th

                      สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า     หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ          08-4028-0783
                      สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายเรื องยศ ตีวกุล       จัดหางานจังหวัดขอนแก่น         043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen

                      สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นางปราณี หัดชุมพล        เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                      กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล
                          ุ
                      ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ     ั
                                           นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์      ้
                                                           ผูอานวยการศูนย์ฯ            043-468224
                      ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                      สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา       นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ   081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                                           รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์
                                                           และสารสนเทศ
                               ้
                    สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                    จังหวัดขอนแก่น            นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่           0-4323-6737
                    ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น           0-4323-6148     chonlapat_ice@hotmail.com

                                       2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                       ้                  089-7091296
                    สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางนิชาภา นามพรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่          043-246691      khonkaen@dpt.go.th

                    ขอนแก่น
                    สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น     1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่           043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                                       2.นางสุดเสมา จิวเมือง              ั
                                                      นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

                             ั
                    สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น    นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์     นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
                                 ั
                    สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด     นางปรานอม ชินวงษ์      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน  043-261000      moac_kkn@yahoo.com

                    ขอนแก่น
                    สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
                    จังหวัดขอนแก่น                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                                       นายสมโชค ระจินดา                          0-4333-1358
         ้         ั
LD4 จังหวัด/ผูบริ หารต้องกาหนดตัวชี้วดที่ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   นางวลารัต ฉลองภาค      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      086-6349622     valarat_kk@m-culture.go.th

สาคัญ และกาหนดให้มีระบบติดตามและ
          ั
ประเมินผลการปฏิบติราชการ สาหรับใช้ใน
            ั
การทบทวนผลการปฏิบติงานและนาผลการ
ทบทวนดังกล่าวมาจัดลาดับความสาคัญ เพือ ่
นาไปใช้การปรับปรุ งการดาเนินงานของ
จังหวัดให้ดีข้ ึน
                              ั
                     สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น    นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                     สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น     1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง       043-379479
                                       2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                    ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น        พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                       ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                    สานักงานประมงจังหวัด         นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่
                           ั
                    สานักงานสถิติจงหวัด          นางธัญญลักษณ์ สุรินทร เสรี     ั
                                                      สถิติจงหวัด              043-246639
                    สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น      นางสาอาง สงสุแก       นักวิชาการคลังชานาญการ        087-8611082     sumangso@cgd.go.th

                    สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น   นางประเกียรติ จันทิหล้า   หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ         08-4028-0783
                   สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น     นายเรื องยศ ตีวกุล    จัดหางานจังหวัดขอนแก่น          043-330749  mail.doe.go.th/khonkaen

                   สานักงานจังหวัดขอนแก่น         นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                                                 ิ   รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล      089-2034109
                   กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล        นายสันธนะ พรหมมา     นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                                       นางปราณี หัดชุมพล     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                       ุ                    ั
                   ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์   ้
                                                    ผูอานวยการศูนย์ฯ             043-468224
                   ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                   สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น       นางพรรณนิภา ปรัชญา    นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ    081-9745252  pannipa_kkaen@hotmail.com

                                                    รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์
                                                    และสารสนเทศ
                              ้
                   สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    นายวันพบ สารบรรณ     นักวิชาการชานาญการพิเศษ          0-4323-6737  khonkaen@labour.mail.go.th

                   จังหวัดขอนแก่น             นางกนกพร แจ่มกลิ่น    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                            ่             0-4323-6737
                   ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น      1.จ่าจังหวัดขอนแก่น    จ่าจังหวัดขอนแก่น             0-4323-6148  chonlapat_ice@hotmail.com

                                       2.นางชลพรรษ ดีมา     ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                     ้                    089-7091296
                   สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   นางนิชาภา นามพรม     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่            043-246691  khonkaen@dpt.go.th

                   ขอนแก่น
                   สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น      1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี  นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                            ่             043-236528  Ittipon.k@dol.go.th

                                       2.นางสุดเสมา จิวเมือง             ั
                                                    นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ         043-236528  SUD_SAMA@hotmail.com

                            ั
                   สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น     นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์   นิติกรชานาญการ              0-4323-6407
                                ั
                   สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด      นางอุไรวรรณ จิตรี โภชน์  เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน         043-261000  moac_kkn@yahoo.com

                   ขอนแก่น
                   สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย   นายครรชิต คงสมของ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
                   จังหวัดขอนแก่น                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                                       นายสมโชค ระจินดา                        0-4333-1358
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่ อสังคม
       ้
LD5 จังหวัด/ผูบริ หารต้องมีการกาหนด      สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น    นายสุนทร ศรี หนองบัว     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ        086-2385055     kk_culture@hotmail.com
                                                                                         valarat_kk@m-culture.go.th
นโยบายในการกากับดูแลองค์การที่ดี                           นางวลารัต ฉลองภาค      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ        086-6349622
               ่
(Organization Governance) เพือเป็ นเครื่ องมือ
ในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของจังหวัด
เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

                              ั
                      สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ      043-236571
                      สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง         043-379479
                                           2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                      ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น             0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                           ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303
                      สานักงานประมงจังหวัด           นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                 ่
                              ั
                      สานักงานสถิติจงหวัด            นางธัญญลักษณ์ สุรินทร เสรี     ั
                                                         สถิติจงหวัด                043-246639
                      สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน        087-3738412     keatsapu@cgd.go.th

                      สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า   หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ           08-4028-0783
                      สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายเรื องยศ ตีวกุล      จัดหางานจังหวัดขอนแก่น          043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen

                          ุ
                      ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ                 ้
                                                         ผูอานวยการส่วนสื่ อสารและเครื่ องมือ
                      ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                      สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ    081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                                         รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์
                                                         และสารสนเทศ
                                 ้
                      สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ          0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                      จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                 ่             0-4323-6737
                      ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น             0-4323-6148     chonlapat_ice@hotmail.com

                                           2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                          ้                    089-7091296
                      สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางนิชาภา นามพรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                  ่            043-246691      khonkaen@dpt.go.th

                      ขอนแก่น
                   สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่           043-236528       Ittipon.k@dol.go.th

                                       2.นางสุดเสมา จิวเมือง                ั
                                                       นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528       SUD_SAMA@hotmail.com

                            ั
                   สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น      นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์      นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
                                ั
                   สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด       นายจารัส เที่ยงธรรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่          043-261000 ต่อ 13   moac_kkn@yahoo.com

                   ขอนแก่น
                   สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
                   จังหวัดขอนแก่น                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                                       นายสมโชค ระจินดา                           0-4333-1358
LD6 จังหวัดต้องจัดให้มีระบบการควบคุม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางสาววารุ ณี พรหมศรี      หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                  ่        081-7497496      varunee2501@hotmail.com
                                                                                      kk_culture@hotmail.com
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี ตาม                    นางสมพิศ ภูสดสูง        นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      084-4281743
แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

                           ั
                   สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น      นายนิพนธ์ วรรณภักดี       นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                   สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น       1.นายปิ ยะ โยมา         หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                       2. นางกรองจิต หาทวายการ     เจ้าพนักงานขนส่งชานาญงาน
                   ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น         พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา     สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303   Apata_Supa@hotmail.com

                                       ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม   รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                   สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นางสาวสุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ   08-1662-7773
                   (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร)

                   สานักงานประมงจังหวัด           นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่
                                       นางกนกวรรณ นาวิรัตน์      เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
                          ั
                   สานักงานสถิติจงหวัด               ั
                                       นายวินย ผางจันทร์ ดา      เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
                   หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สานักงาน    นางชุมแสง สื บสาย        นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ    043-246085 ต่อ 40065  ksn_122@hotmail.com

                   จังหวัดขอนแก่น                           ั
                                       (ในฐานะ Consultont ไม่ใช่ตว
                                       หลัก)
                   สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางสาวอุไรวรรณ ศรี หานาม                 ั
                                                       นักวิชาการงันและบัญชีปฏิบติงาน    087-9415559      uraiwasr@cgd.go.th

                   สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า     หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ         08-4028-0783
                   สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายเรื องยศ ตีวกุล       จัดหางานจังหวัดขอนแก่น        043-330749       mail.doe.go.th/khonkaen
                          ุ                   ั
                      ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์         ุ
                                                        ผอ.ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาค        043-468224
                      ตอนบนจังหวัดขอนแก่น                         ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน

                      สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น       นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-9745252     punnipa_kkaen@hotmail.com

                                          นายไพบูลย์ ทองป้ อง     หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                   ่        083-4029597
                                 ้
                      สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                      จังหวัดขอนแก่น             นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                 ่          0-4323-6737
                      ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น      1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น           0-4323-6148     chonlapat_ice@hotmail.com

                                          2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                         ้                  089-7091296
                      สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   นางนิชาภา นามพรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                  ่         043-246691      khonkaen@dpt.go.th

                      ขอนแก่น
                      สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น      1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่           043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                                          2.นางสุดเสมา จิวเมือง              ั
                                                        นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

                               ั
                      สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น     นางสาวอุบล บัณฑุชย ั    นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ    0-4323-6407
                                   ั
                      สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด      นางอุไรวรรณ จิตรี โภชน์   เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน       043-261000      moac_kkn@yahoo.com

                      ขอนแก่น
                      สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย   นายบุญเลิศ วงศ์คา      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่            0-4323-7283
                      จังหวัดขอนแก่น                                               0-4333-1358
        ้
LD7 จังหวัด/ผูบริ หารต้องกาหนดให้มี    สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น     นางสาววารุ ณี พรหมศรี    หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                   ่        081-7497496     varunee2501@hotmail.com

วิธีการหรื อมาตราการในการจัดการ
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็ น
ผลมาจากการดาเนินการของจังหวัด รวมทั้ง
ต้องนาวิธีการหรื อมาตราการที่กาหนดไว้ไป
ปฏิบติั
                              ั
                      สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น      นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                      สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น       1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง       043-379479
                                          2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                      ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น         พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                          ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                      สานักงานประมงจังหวัด          นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่
        ั
สานักงานสถิติจงหวัด            นายพชรวีร์ ทองประยูร   นักวิชาการสถิติชานาญการ        043-246639
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ   เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatsapu@cgd.go.th

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า  หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ         08-4028-0783
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายเรื องยศ ตีวกุล    จัดหางานจังหวัดขอนแก่น        043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen

    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ      ั
                     นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์   ้
                                  ผูอานวยการศูนย์ฯ           043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา    นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ     นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่           0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น    จ่าจังหวัดขอนแก่น           0-4323-6148     chonlapat_ice@hotmail.com

                     2.นางชลพรรษ ดีมา     ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                   ้                  089-7091296
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางนิชาภา นามพรม     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่          043-246691     khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี  นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่           043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                     2.นางสุดเสมา จิวเมือง             ั
                                  นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น      นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์   นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด       นายจารัส เที่ยงธรรม    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่          043-261000 ต่อ 13  moac_kkn@yahoo.com

ขอนแก่น
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                     นายสมโชค ระจินดา                        0-4333-1358
                                 ู่
                แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูล เจ้ าหน้ าทีผ้รับผิดชอบ PMQA จังหวัดขอนแก่ น
                         ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553


หมวด          หน่ วยงาน            จนท.ผู้รับผิดชอบ          ตาแหน่ ง       เบอร์ โทรศัพท์        e-mail
            ั
    สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ 043-236571    สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นายอาพล จินดาวงศ์      นักวิชาการประมงชานาญการ
    สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางศรันยา บุญปราณี ต     นักวิชาการคลังชานาญการ    087-7127720      saranybo@cgd.go.th

    สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางจิรภา เชื้อดวงผุย     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ 08-1975-3138
    สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายประมวล สุขกล่อม      นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ 043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen

        ุ
    ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ     ั
                         นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์    ้
                                       ผูอานวยการศูนย์ฯ        043-468224
    ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

    สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร   081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                       ชานาญการ
               ้
    สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ     0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

    จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                               ่        0-4323-6737
                ้
    สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ     0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

    จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                ่       0-4323-6737
    ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น        0-4323-6148
                         2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                        ้               089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                               ิ
                         3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด               ั
                                       เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ   089-7117512     c23042519@hotmail.com
                         4.นางฌานุพร มุขพิมาย     เจ้าหน้าที่ปกครอง        081-9751851     chanuporn.new@hotmail.com


    สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางเอมอร ทะมานันท์      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน    043-246691     khonkaen@dpt.go.th

    ขอนแก่น
    สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                               ่        043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                         2.นางสุดเสมา จิวเมือง              ั
                                       นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ    043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com
                               ั
                      สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นายนพดล ลิมพาณิ ชย์
                                             ้          นิติกรชานาญการ         0-4323-6407
                                   ั
                      สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายพิทยา นามแดง        นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน    043-361359      moac_kkn@yahoo.com

                                                       ชานาญการพิเศษ
                                        นายสัญญา ยานสิ ทธิ์     นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน    043-261359
                                                       ชานาญการ
                      สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    0-4323-7283
                      จังหวัดขอนแก่น                          ชานาญการพิเศษ
                                        นายสมโชค ระจินดา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    0-4333-1358
                                                       ชานาญการ
SP2 ในการจัดทาแผนปฏิบติราชการของจังหวัด(4 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
              ั                          นางพรพิมล คงตระกูล      ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน  081-8709963     add_56@hotmail.com

 ปี และ 1 ปี ) ต้องมีการนา ปัจจัยทั้งภายในและ                                นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
                                                                                 valarat_kk@m-culture.go.th
ภายนอกที่สาคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่                   นางวลารัต ฉลองภาค                      086-6349622
เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่าง
            ั
น้อยประกอบด้วย วิสยทัศน์และพันธกิจของจังหวัด
 ความต้องการของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วน
           ้        ้
             ่
เสีย ผลการดาเนินงานที่ผานมา ความเสี่ ยงในด้าน
ต่าง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสร้าง
จังหวัด
                                ั
                       สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น   นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ 043-236571

                      สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น     1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                        2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                      ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น       พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                        ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น      0-4323-5095ต่อ 303

                      สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น     นายอาพล จินดาวงศ์      นักวิชาการประมงชานาญการ
                      สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น      นางศรันยา บุญปราณี ต     นักวิชาการคลังชานาญการ    087-7127720       saranybo@cgd.go.th

                      สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น   นางจิรภา เชื้อดวงผุย     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ 08-1975-3138
                      สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น    นายประมวล สุขกล่อม      นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ 043-330749       mail.doe.go.th/khonkaen
                            ุ
                        ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ     ั
                                             นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์   ้
                                                          ผูอานวยการศูนย์ฯ       043-468224
                        ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                        สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร  081-9745252  pannipa_kkaen@hotmail.com

                                                          ชานาญการ
                                   ้
                        สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ      นักวิชาการชานาญการพิเศษ    0-4323-6737  khonkaen@labour.mail.go.th

                        จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                  ่       0-4323-6737
                        ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น    จ่าจังหวัดขอนแก่น       0-4323-6148
                                             2.นางชลพรรษ ดีมา      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                           ้              089-7091296  chonlapat_ice@hotmail.com

                                                   ิ
                                             3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด              ั
                                                          เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ  089-7117512  c23042519@hotmail.com
                                             4.นางฌานุพร มุขพิมาย    เจ้าหน้าที่ปกครอง       081-9751851  chanuporn.new@hotmail.com


                        สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางเอมอร ทะมานันท์     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน   043-246691  khonkaen@dpt.go.th

                        ขอนแก่น
                        สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                   ่      043-236528  Ittipon.k@dol.go.th

                                          2.นางสุดเสมา จิวเมือง                  ั
                                                          นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ   043-236528  SUD_SAMA@hotmail.com

                                 ั
                        สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์       นิติกรชานาญการ        0-4323-6407
                                     ั
                        สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายพิทยา นามแดง         นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน   043-361359  moac_kkn@yahoo.com

                                                          ชานาญการพิเศษ
                                             นายสัญญา ยานสิ ทธิ์    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน   043-261359
                                                          ชานาญการ
                        สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   0-4323-7283
                        จังหวัดขอนแก่น                            ชานาญการพิเศษ
                                             นายสมโชค ระจินดา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   0-4333-1358
                                                          ชานาญการ
                   ้
SP3 จังหวัดต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ดานการ    สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางสาววารุ ณี พรหมศรี   หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                     ่    081-7497496  varunee2501@hotmail.com
                                                                                kk_culture@hotmail.com
บริ หารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ                            นายสุนทร ศรี หนองบัว    นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ  086-2385055
     ั             ั
แผนปฏิบติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติราชการ
ประจาปี ของจังหวัด รวมทั้ง ต้องมีการวางแผน
                 ่
เตรี ยมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพือรองรับการ
           ั
ดาเนินการตามแผนปฏิบติราชการ
         ั
สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ 043-236571

สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                     2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                     ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น      0-4323-5095ต่อ 303

สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นายสมสว่าง แข็งแรง      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                            ่      081-3926741       somsawka@cgd.go.th

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางจิรภา เชื้อดวงผุย     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ 08-1975-3138
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายประมวล สุขกล่อม      นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ 043-330749       mail.doe.go.th/khonkaen

สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                              ิ     รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล 089-2034109
กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นายสันธนะ พรหมมา       นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                     นางปราณี หัดชุมพล      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ     ั
                     นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์    ้
                                    ผูอานวยการศูนย์ฯ        043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร   081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                    ชานาญการ
           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ     0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                            ่        0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น        0-4323-6148
                     2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                     ้               089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                            ิ
                     3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด               ั
                                    เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ   089-7117512     c23042519@hotmail.com
                     4.นางฌานุพร มุขพิมาย     เจ้าหน้าที่ปกครอง        081-9751851     chanuporn.new@hotmail.com


สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                            ่        043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                     2.นางสุดเสมา จิวเมือง              ั
                                    นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ    043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com
                               ั
                      สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น    นายนพดล ลิมพาณิ ชย์
                                              ้         นิติกรชานาญการ          0-4323-6407
                      สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     0-4323-7283
                      จังหวัดขอนแก่น                          ชานาญการพิเศษ
                                         นายสมโชค ระจินดา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     0-4333-1358
                                                       ชานาญการ
SP4 ผูบริ หารต้องมีการสื่ อสารและทาความเข้าใจ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
    ้                                    นางพรพิมล คงตระกูล      ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน   081-8709963     add_56@hotmail.com

ในเรื่ องยุทธศาสตร์ และการนายุทธศาสตร์ ไปปฏิบติ  ั                             ผอ.กลุ่มส่งเสริ มศาสนาศิลปะและ            kk_culture@hotmail.com

 ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพือให้บคลากรได้รับรู ้
               ่   ุ                      นายสมยศ งามชมภู       วัฒนธรรม             081-8709967     valarat_kk@m-culture.go.th
           ั      ่
เข้าใจและนาไปปฏิบติ รวมทั้ง เพือให้มีการ                                   นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบติดงกล่าวบรรลุผล
              ั ั                         นางวลารัต ฉลองภาค                       086-6349622

                               ั
                      สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น    นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ 043-236571

                      สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น     1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                         2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                      ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น       พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                         ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น      0-4323-5095ต่อ 303

                      สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น     นายอาพล จินดาวงศ์      นักวิชาการประมงชานาญการ
                           ั
                      งานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ   043-246639
                      สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น      นางศรันยา บุญปราณี ต     นักวิชาการคลังชานาญการ    087-7127720       saranybo@cgd.go.th

                      สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น   นางจิรภา เชื้อดวงผุย     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ 08-1975-3138
                      สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น    นายประมวล สุขกล่อม      นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ 043-330749       mail.doe.go.th/khonkaen

                      สานักงานจังหวัดขอนแก่น        นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                                                  ิ     รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล 089-2034109
                      กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล      นายสันธนะ พรหมมา       นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                                         นางปราณี หัดชุมพล      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ                ้
                                   ผูอานวยการส่วนสารสนเทศ
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร  081-9745252  pannipa_kkaen@hotmail.com

                                   ชานาญการ
           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ      นักวิชาการชานาญการพิเศษ    0-4323-6737  khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่       0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น    จ่าจังหวัดขอนแก่น       0-4323-6148
                     2.นางชลพรรษ ดีมา      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                    ้              089-7091296  chonlapat_ice@hotmail.com

                            ิ
                     3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด              ั
                                   เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ  089-7117512  c23042519@hotmail.com
                     4.นางฌานุพร มุขพิมาย    เจ้าหน้าที่ปกครอง       081-9751851  chanuporn.new@hotmail.com


สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางเอมอร ทะมานันท์     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน   043-246691  khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่       043-236528  Ittipon.k@dol.go.th

                  2.นางสุดเสมา จิวเมือง                ั
                                   นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ   043-236528  SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางสุประภาดา จันทร์ เพ็ง     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน   0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายพิทยา นามแดง         นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน   043-261359  moac_kkn@yahoo.com

                                   ชานาญการพิเศษ

สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                            ชานาญการพิเศษ
                     นายสมโชค ระจินดา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   0-4333-1358
                                   ชานาญการ
                       ั
SP5 จังหวัดมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวชี้วดและ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น     นางวลารัต ฉลองภาค      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ   086-6349622     valarat_kk@m-culture.go.th
                                                                                     kk_culture@hotmail.com
เป้ าหมายระดับจังหวัดรลงสู่ระดับส่วนราชการ                       นายสุนทร ศรี หนองบัว     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
ประจาจังหวัด (ทุกส่วนราชการประจาจังหวัด)                                                      086-2385055
และระดับบุคคลอย่างน้อย 1 ส่วนราชการประจา
                      ั
จังหวัด รวมทั้ง มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบติงาน
        ั         ่
เป็ นลายลักษณ์อกษรอย่างชัดเจน เพือให้สอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

                               ั
                       สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ 043-236571

                       สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                            2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                       ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                            ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น      0-4323-5095ต่อ 303

                       สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นายอาพล จินดาวงศ์      นักวิชาการประมงชานาญการ
                           ั
                       งานสถิติจงหวัดขอนแก่น           นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ   043-246640
                       สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางศรันยา บุญปราณี ต     นักวิชาการคลังชานาญการ    087-7127720       saranybo@cgd.go.th

                       สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางจิรภา เชื้อดวงผุย     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ 08-1975-3138
                       สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายประมวล สุขกล่อม      นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ 043-330749       mail.doe.go.th/khonkaen

                       สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                                                     ิ     รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล 089-2034109
                       กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นายสันธนะ พรหมมา       นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                                            นางปราณี หัดชุมพล      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

                           ุ
                       ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ     ั
                                            นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์    ้
                                                          ผูอานวยการศูนย์ฯ        043-468224
                       ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                       สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร   081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                                          ชานาญการ
                                 ้
                      สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   นายวันพบ สารบรรณ      นักวิชาการชานาญการพิเศษ     0-4323-6737  khonkaen@labour.mail.go.th

                      จังหวัดขอนแก่น            นางกนกพร แจ่มกลิ่น     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่        0-4323-6737
                      ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.จ่าจังหวัดขอนแก่น    จ่าจังหวัดขอนแก่น        0-4323-6148
                                         2.นางชลพรรษ ดีมา      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                       ้               089-7091296  chonlapat_ice@hotmail.com

                                               ิ
                                         3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด              ั
                                                      เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ   089-7117512  c23042519@hotmail.com
                                         4.นางฌานุพร มุขพิมาย    เจ้าหน้าที่ปกครอง        081-9751851  chanuporn.new@hotmail.com


                      สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางเอมอร ทะมานันท์     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน    043-246691  khonkaen@dpt.go.th

                      ขอนแก่น
                      สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่        043-236528  Ittipon.k@dol.go.th

                                        2.นางสุดเสมา จิวเมือง              ั
                                                      นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ    043-236528  SUD_SAMA@hotmail.com

                               ั
                      สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางสุประภาดา จันทร์ เพ็ง   เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน    0-4323-6407
                                   ั
                      สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายทรงศักดิ์ โวหาร      นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน    043-261359  moac_kkn@yahoo.com

                                                      ชานาญการ

                      สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    0-4323-7283
                      จังหวัดขอนแก่น                          ชานาญการพิเศษ
                                         นายสมโชค ระจินดา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    0-4333-1358
                                                      ชานาญการ
                      ่
SP6 จังหวัดต้องจัดทารายละเอียดโครงการเพือใช้ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   นางวลารัต ฉลองภาค     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ   086-6349622  valarat_kk@m-culture.go.th

ในการติดตามผลการดาเนินงานให้สามารถบรรลุ
           ั
เป้ าหมายตามแผนปฏิบติราชการได้สาเร็ จ ซึ่ง
            ้
ประกอบด้วย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม

                              ั
                      สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี    นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ 043-236571

                      สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น      1.นายปิ ยะ โยมา      หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                         2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย  นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา   สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น       0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                     ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น     0-4323-5095ต่อ 303

สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นายอาพล จินดาวงศ์     นักวิชาการประมงชานาญการ
     ั
งานสถิติจงหวัดขอนแก่น           นายพชรวีร์ ทองประยูร    นักวิชาการสถิติชานาญการ   043-246641
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ   เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน  087-3738412      keatsapu@cgd.go.th

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางจิรภา เชื้อดวงผุย    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ 08-1975-3138
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายประมวล สุขกล่อม     นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ 043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen

สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายสันธนะ พรหมมา      นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นางปราณี หัดชุมพล     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
     ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ     ั
                     นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์   ้
                                   ผูอานวยการศูนย์ฯ       043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร  081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                   ชานาญการ
           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ      นักวิชาการชานาญการพิเศษ    0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่       0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น    จ่าจังหวัดขอนแก่น       0-4323-6148
                     2.นางชลพรรษ ดีมา      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                    ้              089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                            ิ
                     3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด              ั
                                   เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ  089-7117512     c23042519@hotmail.com
                     4.นางฌานุพร มุขพิมาย    เจ้าหน้าที่ปกครอง       081-9751851     chanuporn.new@hotmail.com


สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางเอมอร ทะมานันท์     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน   043-246691      khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่       043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                  2.นางสุดเสมา จิวเมือง                ั
                                   นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ   043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางสุประภาดา จันทร์ เพ็ง     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน   0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายสัญญา ยานสิ ทธิ์       นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน   043-261359      moac_kkn@yahoo.com

                                   ชานาญการ
                       สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     0-4323-7283
                       จังหวัดขอนแก่น                             ชานาญการพิเศษ
                                            นายสมโชค ระจินดา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     0-4333-1358
                                                           ชานาญการ
SP7 จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์และจัดทาแผน     สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น     นางพรพิมล คงตระกูล      ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน   081-8709963     add_56@hotmail.com
                                                                                      kk_culture@hotmail.com
บริ หารความเสี่ ยงเพือเตรี ยมการรองรับสภาวะการ
           ่                                 นายสมยศ งามชมภู       ผอ.กลุ่มส่งเสริ มศาสนาศิลปะและ  081-8709967     varunee2501@hotmail.com

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความ                                   วัฒนธรรม
เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล                     นางสาววารุ ณี พรหมศรี    หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                     ่      081-7497496
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกระบวนการ

                                ั
                       สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ 043-236571

                       สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                            2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                       ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                            ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น       0-4323-5095ต่อ 303

                       สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นางรวิวรรณ เสนาสุ                   ั
                                                           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติการ  08-4277-8785
                       (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร)  (ด้านเทคโนโลยี)
                       สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นายอาพล จินดาวงศ์      นักวิชาการประมงชานาญการ
                            ั
                       งานสถิติจงหวัดขอนแก่น              ั
                                            นายวินย ผางจันทร์ ดา     เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน   043-246639
                       สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน  087-3738412        keatsapu@cgd.go.th

                       สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางจิรภา เชื้อดวงผุย     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ 08-1975-3138
                       สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายประมวล สุขกล่อม      นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ 043-330749        mail.doe.go.th/khonkaen

                           ุ
                       ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ      ู้
                                            ยังไม่มีผดารงตาแหน่ง      ้
                                                           ผูอานวยการส่วนสารสนเทศ
                       ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                       สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร    081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com

                                                           ชานาญการ
           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   นายวันพบ สารบรรณ      นักวิชาการชานาญการพิเศษ    0-4323-6737  khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น            นางกนกพร แจ่มกลิ่น     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                         ่       0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.จ่าจังหวัดขอนแก่น    จ่าจังหวัดขอนแก่น       0-4323-6148
                   2.นางชลพรรษ ดีมา      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                  ้              089-7091296  chonlapat_ice@hotmail.com

                          ิ
                   3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด              ั
                                 เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ  089-7117512  c23042519@hotmail.com
                   4.นางฌานุพร มุขพิมาย    เจ้าหน้าที่ปกครอง       081-9751851  chanuporn.new@hotmail.com


สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางเอมอร ทะมานันท์     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน   043-246691  khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น     1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี  นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                         ่       043-236528  Ittipon.k@dol.go.th

                   2.นางสุดเสมา จิวเมือง             ั
                                 นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ   043-236528  SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น    นางสาวอุบล บัณฑุชย ั   นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ 0-4323-6407

            ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายพิทยา นามแดง       นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน    043-261359  moac_kkn@yahoo.com

                                 ชานาญการพิเศษ

สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายบุญเลิศ วงศ์คา     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                        ่        0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                                         0-4333-1358
                                                  ู่
                                  แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูล เจ้ าหน้ าทีผ้รับผิดชอบ PMQA จังหวัดขอนแก่น
                                          ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553


          หมวด                หน่ วยงาน            จนท.ผู้รับผิดชอบ            ตาแหน่ ง      เบอร์ โทรศัพท์        e-mail
หมวด 3 การให้ ความสาคัญกับผู้รับบริการ  สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น   นางอรวรรณ จันทร์ ประยูร    นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ  0-4323-8271 ต่อ 115
    ี
และผู้มส่วนได้ ส่วนเสีย                             นางปรางทิพย์ แก้วกากรณ์    นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

                     สานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น           ้ ่
                                        นางจารี คุมบุงคล้า                 ั
                                                        นักวิชาการแรงงานปฏิบติการ    0-4324-2661      khonkaen@mol.go.th

                     สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น      นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่
                     สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของ
                                  ่      1.นางสมพิศ เทียนทอง      หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคอมและ  043-236621      numpa_kk@hotmail.com

                        ั
                     มนุษย์จงหวัดขอนแก่น                           ั ้
                                                        พิทกษ์คุมครองสิ ทธิ
                                                                                   suntada@hotmail.com
                                        2.น.ส.สันธาดา การุ ณยวนิช   นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ    043-236621
                                        3.นางสมสง่า ทะสา        นักพัฒนาสังคมชานาญการ      043-236621      jo_jo2513@hotmail.com
                                        4.นายณรงค์เกียรติ สิ ทธิเวช  นักพัฒนาสังคมชานาญการ      043-236621      jittrirat@hotmail.com

                                        5.นางวารยา จิตไตรรัตน์     นักพัฒนาสังคอมชานาญการ      043-236621
                     สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น    1.นางบัวลักษณ์ จันทะระ                     089-2779226
                                        นางวีระวรรณ รุ จิจนากุล
                     สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น    นางอรอุมา พรหมดีสาน      เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน  08-1262-1970
                     สานักงานทรัพยาการธรรมชาติและ      นายชลอ เหมาะดี         เจ้าพนักงานป่ าไม้อาวุโส     043-237971      khonkaen.org@mnre.mail.go
                                                                                   .th
                     สิ่ งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
                            ั ั
                     สานักงานปศุสตว์จงหวัดขอนแก่น    นายนพดล วรธงชัย          นายสัตวแพทย์ ชานาญการพิเศษ    086-6393945      Noppadol.2208@gmail.com

                                      นายธีรพงศ์ ใจซื่อ                  ั
                                                        นายสัตวแพทย์ ปฏิบติการ      081-5726116
                     สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น นายสาราญ รัตนพันธ์         นักวิชาการศาสนาชานาญการพิเศษ   043-245773
                            ั
                     สานักงานสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น    นายพรชัย รัตนพงษ์         นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ  043246681-2      cpd_khonkaen@cpd.go.th

                                      นายณรงค์ คงมัน่          นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
                                      นายนิยม ผลินธรสิ ริ        นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
                                      นายกมล พูลประเสริ ฐ        นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่
CS1 จังหวัดมีการกาหนดกลุ่มผูรับบริ การและ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
                ้                         นายหวังดี ประมินทร์       นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      089-6220914     kk_culture@hotmail.com
ผูมีส่วนได้ส่วนเสี ยตามพันธกิจ เพือให้
 ้                ่                        นายสุนทร ศรี หนองบัว      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      086-2385055     kk_culture@hotmail.com
               ้
ตอบสนองความต้องการของผูรับบริ การและผู ้                     นางสาวโสภา ศิริอุเทน      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      089-4221443     sopa023@gmail.com
มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม                       นางสมพิศ ภูสดสูง        นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      085-0099843     kk_culture@hotmail.com

                             ั
                    สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี       นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
                    สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1. นางผุสดี ศรี สกุลไทย     นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                                         2.นางเบญจมาศ ชัยคารงค์กลุ    นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                    ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา     สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                         ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม   รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303
                    สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่
                           ั
                    สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร      นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
                    สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ      เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatsapu@cgd.go.th

                    สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางอรอุมา พรหมดีสาน       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน    08-1262-1970
                    สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นายประมวล สุขกล่อม       นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ    043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
                        ุ
                    ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ     ั
                                         นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์      ้
                                                         ผูอานวยการศูนย์ฯ           043-468224
                    ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                    สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา       นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252      pannipa_kkaen@hotmail.co
                                                                                      m
                                                ั
                                         นางสาววรุ ณย์พนธ์ สัจจวณิ ชย์                 ั
                                                         นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบติการ 087-9468020

                               ้
                    สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ        นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                    จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                 ่          0-4323-6737
                    ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น       จ่าจังหวัดขอนแก่น          0-4323-6148
                                         2.นางชลพรรษ ดีมา        ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                          ้                 089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                                         3.นางภัทรานิษฐ์ ประจันนวล    ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                           ้                086-4994868     mardavic@hotmail.com
                                                ิ
                                         3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด                ั
                                                         เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ     089-7117512     c23042519@hotmail.com
                                         4.นางฌานุพร มุขพิมาย      เจ้าหน้าที่ปกครอง          081-9751851
                                                                                      chanuporn.new@hotmail.co
                                                                                      m
                     สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางกาญจนาพร พลายงาม     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน     043-246691      khonkaen@dpt.go.th

                     ขอนแก่น
                     สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่         043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                                       2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                                      นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ     043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

                              ั
                     สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางศกุลตรา นนตรี        นิติกรชานาญการ           0-4323-6407
                                  ั               ั
                     สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายสมบูรณ์ พฤกษ์กนทรากร    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ  043-261000 ต่อ 15  moac_kkn@yahoo.com
                     สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
                     จังหวัดขอนแก่น                           พิเศษ
                                        นายสมโชค ระจินดา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358

CS2 จังหวัดมีช่องทางการรับฟังและเรี ยนรู ้ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   นายหวังดี ประมินทร์     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ     089-6220914     kk_culture@hotmail.com
                                                                                  kk_culture@hotmail.com
ความต้องการของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้
         ้       ้                       นางพิจิตต์ พันสนิท      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ     0862290589      npaoyalw@hotmail.com
                                                                                  kk_culture@hotmail.com
      ่
ส่วนเสียเพือนามาใช้ในการปรับปรุ งและเสนอ                    นางนภสร พระยาลอ       นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ     089-7116286     kk_culture@hotmail.com
รู ปแบบการบริ การต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง                   นางญาณิ ศา สัตยคุณ      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ     085-0017883
ประสิ ทธิภาพของช่องทางการสื่ อสารดังกล่าว                   นายสุนทร ศรี หนองบัว     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ     086-2385055

                             ั
                     สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ  043-236571
                     สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น      1. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                                        2.นางเบญจมาศ ชัยคารงค์กลุ  นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                     ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น        พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                        ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น       0-4323-5095ต่อ 303
                     สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น      นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่
                            ั
                     สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น      นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ      043-246639
                     สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น      นายสมสว่าง แข็งแรง      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่          081-3926741     somsawka@cgd.go.th

                     สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น   นางอรอุมา พรหมดีสาน     เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน   08-1262-1970
                     สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น    นางอธิษฐาน พันธุฟัก     นักวิชาการแรงงานชานาญการ      043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ        ู้ ั
                     เจ้าหน้าที่ผปฏิบติราชการทุกคน                    043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น               ั
                     นางสาววรุ ณย์พนธ์ สัจจวณิ ชย์                 ั
                                     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบติการ 087-9468020     khonkaen@doae.go.th

                     นายสมเกียรติ โสภา        นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 080-6209841

           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ        นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่          0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น       จ่าจังหวัดขอนแก่น          0-4323-6148
                     2.นางชลพรรษ ดีมา        ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                      ้                 089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                     3.นางภัทรานิษฐ์ ประจันนวล    ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                       ้                086-4994868     mardavic@hotmail.com
                            ิ
                     3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด                ั
                                     เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ     089-7117512     c23042519@hotmail.com
                     4.นางฌานุพร มุขพิมาย      เจ้าหน้าที่ปกครอง          081-9751851
                                                                  chanuporn.new@hotmail.co
                                                                  mสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางกาญจนาพร พลายงาม       เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      043-246691     khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี        นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่          043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                  2.นางสุดเสมา จิวเมือง                   ั
                                     นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางศกุลตรา นนตรี           นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นางสาวภัคจิรา สร้อยบับ        นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                              ่         043-261000 ต่อ 22  moac_kkn@yahoo.com
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                              พิเศษ
                     นายสมโชค ระจินดา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358
              ้     ั
CS3 จังหวัดมีการกาหนดผูรับผิดชอบที่ชดเจน สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่
ในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรี ยน /
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย โดยมีการ
     ้           ่
กาหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะห์เพือกาหนด
                     ่
วิธีการและปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การเพือ
                 ้
ตอบสนองต่อความต้องการของผูรับบริ การ
และผูมีส่วนได้ส่วนเสี ยได้อย่างเหมาะสมและ
   ้
ทันท่วงที
                      สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น     นางสาววารุ ณี พรหมศรี    หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไปนักวิชาการ
                                                                   ่        081-7497496     Varunee2501@hotmail.com
                                                                                     Kk_culture@hotmail.com
                                          นายหวังดี ประมินทร์     วัฒนธรรมชานาญการ           089-6220914

                             ั
                     สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
                     สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                          2.นางเบญจมาศ ชัยคารงค์กลุ  นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                     ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                          ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303
                            ั
                     สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
                     สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นายสมสว่าง แข็งแรง      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่          081-3926741     somsawka@cgd.go.th

                     สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางอรอุมา พรหมดีสาน     เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน    08-1262-1970
                     สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางอธิษฐาน พันธุฟัก     นักวิชาการแรงงานชานาญการ       043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
                         ุ
                     ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ     ั
                                          นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์    ้
                                                        ผูอานวยการศูนย์ฯ           043-468224
                     ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                     สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางสาวประคอง สายยงค์     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      087-8575088     khonkaen@doae.go.th

                                          นายไพบูลย์ ทองป้ อง     หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                   ่        083-4029597
                                ้
                     สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                     จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                 ่          0-4323-6737
                     ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น         0-4323-6148
                                        2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                       ้                089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                                        3.นางภัทรานิษฐ์ ประจันนวล  ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                        ้               086-4994868     mardavic@hotmail.com
                                              ิ
                                        3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด               ั
                                                      เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ    089-7117512     c23042519@hotmail.com
                                        4.นางฌานุพร มุขพิมาย     เจ้าหน้าที่ปกครอง         081-9751851
                                                                                  chanuporn.new@hotmail.co
                                                                                  m                     สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางกาญจนาพร พลายงาม     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน     043-246691      khonkaen@dpt.go.th

                     ขอนแก่น
                     สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่         043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                                       2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                                      นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ     043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

                              ั
                     สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางศกุลตรา นนตรี        นิติกรชานาญการ          0-4323-6407
                                  ั
                     สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายจารัส เที่ยงธรรม      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่        043-261000 ต่อ 13  moac_kkn@yahoo.com                     สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
                     จังหวัดขอนแก่น                           พิเศษ
                                        นายสมโชค ระจินดา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358

CS4 จังหวัดมีการสร้างเครื อข่าย และจัด   สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น     นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่
     ่           ั ้
กิจกรรมเพือสร้างความสัมพันธ์กบผูรับบริ การ
และผูมีส่วนได้ส่วนเสี ย
   ้
                      สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   นายหวังดี ประมินทร์     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ    089-6220914     Kk_culture@hotmail.com
                                                                                  Kk_culture@hotmail.com
                                        นายเคน เภชัยภูมิ       นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ    085-7513390     Kk_culture@hotmail.com
                                                                                  npsaoyalw@hotmail.com
                                        นายวัลลภ ศรี ธรราษฎร์    นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ    086-6390178
                                        นางนภสร พระยาลอ       นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ    089-7116286

                             ั
                     สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ  043-236571
                     สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น      1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                        2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                     ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น        พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                        ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น       0-4323-5095ต่อ 303
       ั
สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร    นักวิชาการสถิติชานาญการ        043-246639
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatsapu@cgd.go.th

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางอรอุมา พรหมดีสาน     เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน     08-1262-1970
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางอธิษฐาน พันธุฟัก     นักวิชาการแรงงานชานาญการ       043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen
    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี        ้        ุ
                                   ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นายคาภีร์ เชิมชัยภูมิ    นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-8721196     khonkaen@doae.go.th

                     นายสมนึก นนทะคาจันทร์    นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  085-8522287
                     นางสมกุล วัฒกวณิ ชย์    นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-0550757
                           ั
                     นางสาวสุนนทา หมื่นแก้ว   นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-0640275
           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ      นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่           0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น           0-4323-6148
                     2.นางชลพรรษ ดีมา      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                    ้                  089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                     3.นางภัทรานิษฐ์ ประจันนวล  ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                     ้                 086-4994868     mardavic@hotmail.com
                            ิ
                     3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด              ั
                                   เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ      089-7117512     c23042519@hotmail.com
                     4.นางฌานุพร มุขพิมาย    เจ้าหน้าที่ปกครอง           081-9751851
                                                                chanuporn.new@hotmail.co
                                                                mสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางกาญจนาพร พลายงาม     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน       043-246691     khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่           043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                  2.นางสุดเสมา จิวเมือง                 ั
                                   นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์       นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
             ั               ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายสมบูรณ์ พฤกษ์กนทรากร      นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ   043-261000 ต่อ 15  moac_kkn@yahoo.com
                     สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
                     จังหวัดขอนแก่น                             พิเศษ
                                          นายสมโชค ระจินดา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358

CS5 จังหวัดต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้า  สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่
มามีส่วนร่ วมในการบริ หารราชการผ่าน
กระบวนการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นการ
ส่งเสริ มระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
                     สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นายสมยศ งามชมภู       ผูอายฃนวยการกลุ่มส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ
                                                          ้                   081-8719967     Kk_culture@hotmail.com
                                                                                       Kk_culture@hotmail.com
                                                         และวัฒนธรรม                         npsaoyalw@hotmail.com

                                          นายวัลลภ ศรี ธรราษฎร์    นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ       086-6390178
                                          นางนภสร พระยาลอ       นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ       089-7116286
                              ั
                     สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ     043-236571
                     สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                          2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                     ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น            0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                          ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303
                            ั
                     สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ         043-246639
                     สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน       087-3738412     keatsapu@cgd.go.th

                     สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางอรอุมา พรหมดีสาน     เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน      08-1262-1970
                     สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางอธิษฐาน พันธุฟัก     นักวิชาการแรงงานชานาญการ        043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
                         ุ
                     ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี         ้        ุ
                                                         ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น   043-468224
                     ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                     สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นายสมเกียรติ โสภา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 080-6209841

                                ้
                     สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ         0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                     จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่             0-4323-6737
                     ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น         0-4323-6148
                                        2.นางชลพรรษ ดีมา      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                       ้                089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                                        3.นางภัทรานิษฐ์ ประจันนวล  ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                        ้               086-4994868     mardavic@hotmail.com
                                               ิ
                                        3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด              ั
                                                      เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ    089-7117512     c23042519@hotmail.com
                                        4.นางฌานุพร มุขพิมาย    เจ้าหน้าที่ปกครอง         081-9751851
                                                                                 chanuporn.new@hotmail.co
                                                                                 m                     สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางกาญจนาพร พลายงาม     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน     043-246691     khonkaen@dpt.go.th

                     ขอนแก่น
                     สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่         043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                                       2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                                      นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ     043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

                              ั
                     สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นายนพดล ลิมพาณิ ชย์
                                              ้        นิติกรชานาญการ          0-4323-6407
                                  ั
                     สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายจารัส เที่ยงธรรม      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่        043-261000 ต่อ 13  moac_kkn@yahoo.com                     สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
                     จังหวัดขอนแก่น                          พิเศษ
                                        นายสมโชค ระจินดา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358

                     ึ
CS6 จังหวัดมีการวัดความพึงพอใจและไม่พง สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น       นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่
พอใจของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วนเสี ย
      ้       ้
ในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กาหนดไว้ เพือนาผลไป
                 ่
ปรับปรุ งการให้บริ การและการดาเนินงานของ
จังหวัด
                      สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   นายหวังดี ประมินทร์     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ    089-6220914     Kk_culture@hotmail.com
                                                                                 Kk_culture@hotmail.com
                                        นายเคน เภชัยภูมิ      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ    085-7513390     Kk_culture@hotmail.com
                                                                                 Kk_culture@hotmail.com
                                        นางญาณิ ศา สัตยกุล     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ    085-0017883     Valarat_kk@m-culture.go.th
                                        นายสุนทร ศรี หนองบัว    นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ    0862385055
                                        นางวลารัต ฉลองภาค      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ    086-6349622
                              ั
                     สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ  043-236571
สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1. นางผุสดี ศรี สกุลไทย     นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                     2.นางเบญจมาศ ชัยคารงค์กลุ    นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา     สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                     ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม   รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303
       ั
สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร      นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ      เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatsapu@cgd.go.th

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางอรอุมา พรหมดีสาน       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน    08-1262-1970
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางอธิษฐาน พันธุฟัก       นักวิชาการแรงงานชานาญการ       043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี          ้        ุ
                                     ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น               ั
                     นางสาววรุ ณย์พนธ์ สัจจวณิ ชย์                 ั
                                     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบติการ 087-9468020     khonkaen@doae.go.th

                     นายสมเกียรติ โสภา        นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 080-6209841

           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ        นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่          0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น       จ่าจังหวัดขอนแก่น          0-4323-6148
                     2.นางชลพรรษ ดีมา        ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                      ้                 089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                     3.นางภัทรานิษฐ์ ประจันนวล    ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                       ้                086-4994868     mardavic@hotmail.com
                            ิ
                     3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด                ั
                                     เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ     089-7117512     c23042519@hotmail.com
                     4.นางฌานุพร มุขพิมาย      เจ้าหน้าที่ปกครอง          081-9751851
                                                                  chanuporn.new@hotmail.co
                                                                  mสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางกาญจนาพร พลายงาม       เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      043-246691      khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่          043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                     2.นางสุดเสมา จิวเมือง                ั
                                     นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น      นางศกุลตรา นนตรี        นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
                                 ั               ั
                     สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายสมบูรณ์ พฤกษ์กนทรากร    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ 043-261000 ต่อ 15    moac_kkn@yahoo.com
                     สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
                     จังหวัดขอนแก่น                          พิเศษ
                                        นายสมโชค ระจินดา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358

CS7 จังหวัดต้องกาหนดมาตรฐานการ        สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น    นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่
ให้บริ การ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็ จของ
งานบริ การในแต่ละงานโดยมรการจัดทา
         ่
แผนภูมิหรื อคูมือการติดต่อราชการโดย
ประกาศให้ผรับบริ การและผูมีส่วนได้ส่วนเสี ย
        ู้      ้
          ่
ทราบ และจัดทาคูมือการทางานของบุคลากร
           ่
ในการให้บริ การ เพือให้เกิดความพึงพอใจใน
การรับบริ การ
                       สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน 081-8709963
                                                       ้                           Add_56@hotmail.com
                                                                                   Kk_culture@hotmail.com
                                                      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
                                        นายหวังดี ประมินทร์                       089-6220914

                              ั
                     สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น    นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
                     สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น     1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                        2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                                        3.นางเบญจมาศ ชัยคารงค์กลุ  นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                     ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น       พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                        ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303
                            ั
                     สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น      นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
                     สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น      นางเกษร เกษรไพบูลย์     เจ้าพนักงานการเงินชานาญงาน     086-8588418     kasornka@cgd.go.th

                     สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น   นางอรอุมา พรหมดีสาน     เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญงาน    08-1262-1970
                     สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น    นางอธิษฐาน พันธุฟัก     นักวิชาการแรงงานชานาญการ      043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี          ้        ุ
                                     ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น               ั
                     นางสาววรุ ณย์พนธ์ สัจจวณิ ชย์                 ั
                                     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบติการ 087-9468020     khonkaen@doae.go.th

                     นายสมเกียรติ โสภา        นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 080-6209841

           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ        นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่          0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.จ่าจังหวัดขอนแก่น       จ่าจังหวัดขอนแก่น          0-4323-6148
                     2.นางชลพรรษ ดีมา        ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                      ้                 089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com

                     3.นางภัทรานิษฐ์ ประจันนวล    ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                       ้                086-4994868     mardavic@hotmail.com
                            ิ
                     3.นางชุณห์พมาณ ด่านขุนทด                ั
                                     เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบติการ     089-7117512     c23042519@hotmail.com
                     4.นางฌานุพร มุขพิมาย      เจ้าหน้าที่ปกครอง          081-9751851
                                                                  chanuporn.new@hotmail.co
                                                                  mสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางกาญจนาพร พลายงาม       เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      043-246691     khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี        นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่          043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                  2.นางสุดเสมา จิวเมือง                   ั
                                     นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางศกุลตรา นนตรี           นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
             ั               ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายสมบูรณ์ พฤกษ์กนทรากร        นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ   043-261000 ต่อ 15  moac_kkn@yahoo.com
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                              พิเศษ
                     นายสมโชค ระจินดา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358
                                  ู่
                  แบบฟอร์ มกรอกข้อมูล เจ้ าหน้ าทีผ้รับผิดชอบ PMQA จังหวัดขอนแก่น
                          ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553


หมวด         หน่ วยงาน            จนท.ผู้รับผิดชอบ            ตาแหน่ ง     เบอร์ โทรศัพท์       e-mail
    สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 นางสาวมนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผูอานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
                                        ้               089-7121788    Rojo241@hotmail.com    สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 นางสาวณภัทร ศรี นาเมือง                ั
                                        เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบติการ  081-5443635    NAPAT-@hotmail.com
                                                  ู่
                                 แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูล เจ้ าหน้ าทีผ้รับผิดชอบ PMQA จังหวัดขอนแก่น
                                          ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553


        หมวด               หน่ วยงาน              จนท.ผู้รับผิดชอบ             ตาแหน่ ง          เบอร์ โทรศัพท์        e-mail
หมวด 5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล  สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น     นางอรวรรณ จันทร์ ประยูร      นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ     0-4323-8271 ต่อ 115
                                       นางปรางทิพย์ แก้วกากรณ์      นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
                                       นายสามารถ แสงกงพลี         นักวิชาการประกันสังคม

                  สานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น       นางสาวรัชนี ดีโป          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน   0-4324-2661      khonkaen@mol.go.th

                  สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของ
                               ่       1.นางเบญจมาศ หะยาจันทา       หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ      043-236621      benja-ha2009@hotmail.com

                  มนุษย์จงหวัดขอนแก่น
                     ั                 2.นางศรี สุดา ราชธา        หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังอม       043-236621      ratchata_38@hotmail.com

                                       3.นางสมพิศเทียนทอง         หัวหน้ากลุ่มสวัสดีการสังคอมและพิทกษ์
                                                                         ั   043-236621      numpa_kk@hotmail.com
                                                         ้
                                                        คุมครองสิ ทธิ
                                      4.นางรัชนี ชาบุตรศรี        หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
                                                                    ่       043-236621      rachanee@hotmail.com

                                      5.นางปิ ยะวรรณ จึ่งสกุล       นักสังคอมสงเคราะห์ชานาญการ       043-236621      jungsakul_19@hotmail.com

                                      6.นางอาภาภรณ์ เมืองครุ ธ      นักพัฒนาสังคอมชานาญการ         043-236621
                  สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า       หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ          08-4028-0783
                  สานักงานทรัพยาการธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นางเกตมณี มิตตัสสา         นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                 ่           043-237971      khonkaen.org@mnre.mail.go.
                                                                                       th
                  จังหวัดขอนแก่น
                        ั ั
                  สานักงานปศุสตว์จงหวัดขอนแก่น          ั
                                      นายวินย จะแรบรัมย์         นายสัตวแพทย์ ชานาญการพิเศษ       086-8598391
                                      นายสถาพร แสนสุทธวิจิตร       สัตวแพทย์ อาวุโส            081-9742285      Ped_dld@hotmail.com

                                      นายโสภณ ภูมิทต ั          นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ       081-7681355
                                      นายมาตย์ อุตธะคา          นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ       081-7394375
                                      นายวิทยา อาการตน          สัตวแพทย์ ชานาญงาน           089-5693916      W_argorn@yahoo.co.th

                  สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น    นางวราภรณ์ จันทราช         นักวิชาการศาสนาชานาญการ        043-245773
                          ั
                  สานักงานสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น       นายกมล พูลประเสริ ฐ         นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่            043246681-2      cpd_khonkaen@cpd.go.th
HR1 จังหวัดต้องกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อ สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น       นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่
ความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร                       นางกนกวรรณ นาวิรัตน์      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุ ง
                  ่
ปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพือ
             ั
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติงานและให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การ

                   สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางสาววารุ ณี พรหมศรี     หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไปนักวิชาการ
                                                                  ่        081-7497496     Varunee2501@hotmail.com

                                        นายสุนทร ศรี หนองบัง      วัฒนธรรมชานาญการ           086-2385055     Kk_culture@hotmail.com

                           ั
                   สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี      นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
                   สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา        หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                        2. นางศิริมาศ วงศ์หาริ มาตย์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
                   ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา     สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                        ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม   รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303                          ั
                   สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร      นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
                   สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นายสมสว่าง แข็งแรง       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่           081-3926741     somsawka@cgd.go.th

                   สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า    หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ         08-4028-0783
                   สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางสุพาวิณี ศรี วงษ์      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่          043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
                   สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                                                  ิ           ่
                                                       รก.หน.กลุมบริ หารทรัพยากรบุคคล
                   กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นายสันธนะ พรหมมา        นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                                        นางปราณี หัดชุมพล       เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                                        นางพัทร์ ธีรา ศรี คงเพรช    พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
                                        นางวิลาวัณย์ พลบุตร      พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
                       ุ
                   ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ      ั
                                        นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์     ้
                                                       ผูอานวยการศูนย์ฯ           043-468224
                   ตอนบนจังหวัดขอนแก่น
                   สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา       นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252      punnipa_kkaen@hotmail.com

                                        นายไพบูลย์ ทองป้ อง      หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                  ่       033-4029597
                              ้
                   สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ  นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ    0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                   จังหวัดขอนแก่น            นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่         นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่
                   ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.นายชัยณรงค์ พิสยพันธ์
                                               ั       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                       ้                 086-6436668
                                      2.นางวาสนา แพ่งศรี สาร     เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      081-7699987     mukmil52@hotmail.com

                                      3.นางรพีพร ชดช้อย        เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      081-3910240     natam_n@hotmail.com
                   สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางจริ ยา สตานิคม        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน  043-246691     khonkaen@dpt.go.th

                   ขอนแก่น
                   สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น     1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่          043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                                      2.นางสุดเสมา จิวเมือง                ั
                                                      นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

                            ั
                   สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น    นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์      นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
                                ั
                   สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น  นายจารัส เที่ยงธรรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่         043-261000 ต่อ 13  moac_kkn@yahoo.com                   สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายบุญเลิศ วงศ์คา        นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่           0-4323-7283
                   จังหวัดขอนแก่น                                               0-4333-1358
HR2 จังหวัดมีระบบการประเมินผลการ   สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น      นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่
  ั
ปฏิบติงานของบุคลากรที่มีประสิ ทธิผล                     นางกนกวรรณ นาวิรัตน์      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
และเป็ นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการ
      ุ       ่
ประเมินให้บคลากรทราบ เพือปรับปรุ ง
     ั
การปฏิบติงานให้ดีข้ ึน

                   สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น    นางพรพิมล คงตระกูล       ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน 081-8709963
                                                       ้                           Add_56@hotmail.com
                                                                                   Kk_culture@hotmail.com
                                      นายสมยศ งามชมภู         ผูอานวยการกลุ่มส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ
                                                        ้                081-8709967
                                                      และวัฒนธรรม
                                      นางสาววารุ ณี พรหมศรี      หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                 ่       081-7497496     Varunee2501@hotmail.com


                            ั
                   สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี       นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
                   สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น      1.นายปิ ยะ โยมา         หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                      2. นางศิริมาศ วงศ์หาริ มาตย์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา     สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                     ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม   รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303       ั
สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร      นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นายสมสว่าง แข็งแรง       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่           081-3926741     somsawka@cgd.go.th

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า     หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ         08-4028-0783
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางสุพาวิณี ศรี วงษ์      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                              ่          043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                               ิ      รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นายสันธนะ พรหมมา        นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                     นางปราณี หัดชุมพล        เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                     นางพัทร์ ธีรา ศรี คงเพรช    พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
                     นางวิลาวัณย์ พลบุตร       พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี          ้        ุ
                                     ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา       นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252      punnipa_kkaen@hotmail.com

                     นายไพบูลย์ ทองป้ อง       หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                ่       033-4029597

           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ  นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ    0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                            ่         นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.นายชัยณรงค์ พิสยพันธ์
                              ั       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                      ้                 086-6436668
                     2.นางวาสนา แพ่งศรี สาร     เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      081-7699987     mukmil52@hotmail.com

                     3.นางรพีพร ชดช้อย        เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      081-3910240     natam_n@hotmail.com
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางจริ ยา สตานิคม        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน  043-246691      khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่          043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                     2.นางสุดเสมา จิวเมือง                ั
                                     นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น      นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์      นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น    นางปรานอม ชินวงษ์        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน  043-261000      moac_kkn@yahoo.com
                     สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายบุญเลิศ วงศ์คา      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่           0-4323-7283
                     จังหวัดขอนแก่น                                               0-4333-1358
HR3 จังหวัดต้องดาเนินการตามแผนกล     สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่
ยุทธ์การบริ หารทรัพยากรบุคคลที่กาหนด                        นางกนกวรรณ นาวิรัตน์     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
         ั ่
ไว้ใน SP3 ไปปฏิบติ เพือให้มีขีด
สมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบติงานั
ให้บรรลุผลตามเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

                     สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน 081-8709963
                                                          ้                           Add_56@hotmail.com
                                                                                     Kk_culture@hotmail.com
                                          นายสมยศ งามชมภู       ผูอานวยการกลุ่มส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ
                                                           ้                081-8709967
                                                         และวัฒนธรรม
                                          นางสาววารุ ณี พรหมศรี    หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                   ่       081-7497496     Varunee2501@hotmail.com


                              ั
                     สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
                     สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                          2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                     ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                          ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303                            ั
                     สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
                     สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นายสมสว่าง แข็งแรง      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่          081-3926741     somsawka@cgd.go.th

                     สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า   หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ        08-4028-0783
                     สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางสุพาวิณี ศรี วงษ์     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                 ่         043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
                     สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                                                   ิ     รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล   089-2034109
                     กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นายสันธนะ พรหมมา       นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                                          นางปราณี หัดชุมพล      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                         ุ
                     ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ      ั
                                          นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์    ้
                                                         ผูอานวยการศูนย์ฯ          043-468224
                     ตอนบนจังหวัดขอนแก่น
                   สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น      นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252      punnipa_kkaen@hotmail.com

                                      นายเกียรติพร ศรี ชนะ     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-1174820

                              ้
                   สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                   จังหวัดขอนแก่น            นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่          0-4323-6737
                   ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.นายชัยณรงค์ พิสยพันธ์
                                               ั      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                      ้                 086-6436668
                                      2.นางวาสนา แพ่งศรี สาร    เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      081-7699987     mukmil52@hotmail.com

                                      3.นางรพีพร ชดช้อย       เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      081-3910240     natam_n@hotmail.com
                   สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางจริ ยา สตานิคม       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน  043-246691      khonkaen@dpt.go.th

                   ขอนแก่น
                   สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น     1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่          043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                                      2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                                     นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

                            ั
                   สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น    นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์     นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
                                ั
                   สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น  นางสาวพรพิพล ภานุพงษ์วรรธกา  เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ      043-261000 ต่อ 12  moac_kkn@yahoo.com                   สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายบุญเลิศ วงศ์คา       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                            ่           0-4323-7283
                   จังหวัดขอนแก่น                                              0-4333-1358
HR4 จังหวัดต้องมีระบบการประกัน    สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น      นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                            ่
คุณภาพของการฝึ กอบรมรวมถึงการ
              ้
ประเมินประสิ ทธิผลและความคุมค่าของ
การพัฒนา/ฝึ กอบรมบุคลากร
                   สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น    นายสุนทร ศรี หนองบัว     นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      086-2385055     Kk_culture@hotmail.com

                                      นางวลารัต ฉลองภาค       นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ      086-6349622     Varunee2501@hotmail.com

                           ั
                   สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี      นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
                   สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น      1.นายปิ ยะ โยมา        หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                      2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย    นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                   ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น        พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                      ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303                          ั
                   สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น      นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
                    สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        เกษศริ นทร์ พวงช่อ      เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatspu@cgd.go.th

                    สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า    หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ         08-4028-0783
                    สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางสุพาวิณี ศรี วงษ์     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่           043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen
                    สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                                                   ิ     รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล
                    กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นายสันธนะ พรหมมา       นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                                         นางปราณี หัดชุมพล       เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                                         นางพัทร์ ธีรา ศรี คงเพรช   พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
                                         นางวิลาวัณย์ พลบุตร      พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
                        ุ
                    ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ      ั
                                         นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์     ้
                                                        ผูอานวยการศูนย์ฯ           043-468224
                    ตอนบนจังหวัดขอนแก่น
                    สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252     punnipa_kkaen@hotmail.com

                                         นายเกียรติพร ศรี ชนะ     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-1174820

                               ้
                    สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                    จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่          0-4323-6737
                    ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.นายชัยณรงค์ พิสยพันธ์
                                                  ั      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                         ้                 086-6436668
                                         2.นางวาสนา แพ่งศรี สาร    เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      081-7699987     mukmil52@hotmail.com

                                         3.นางรพีพร ชดช้อย       เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน      081-3910240     natam_n@hotmail.com
                    สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางจริ ยา สตานิคม       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน  043-246691     khonkaen@dpt.go.th

                    ขอนแก่น
                    สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่          043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                                         2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                                        นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

                             ั
                    สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น      นางสุประภาดา จันทร์ เพ็ง   เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      0-4323-6407
                                 ั
                    สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น    นางสาวพรพิพล ภานุพงษ์วรรธกา  เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ      043-261000 ต่อ 12  moac_kkn@yahoo.com                    สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายบุญเลิศ วงศ์คา       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่           0-4323-7283
                    จังหวัดขอนแก่น                                                0-4333-1358
HR5 จังหวัดต้องมีระบบการแลกเปลี่ยน   สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่
ความรู้หรื อทักษะระหว่างบุคลากรภายใน
จังหวัดที่มีประสิ ทธิผล
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นายสุนทร ศรี หนองบัว      นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ     086-2385055     Kk_culture@hotmail.com
                                                                  Varunee2501@hotmail.com
                     นางวลารัต ฉลองภาค        นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ     086-6349622
         ั
สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี       นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา         หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                     2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย     นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          s                สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                     รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นางสาวสุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 08-1662-7773
(กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร)
        ั
สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร      นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ      เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน     087-3738412     keatspu@cgd.go.th

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นางประเกียรติ จันทิหล้า     หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ        08-4028-0783
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางสุพาวิณี ศรี วงษ์      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่          043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                               ิ      รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นายสันธนะ พรหมมา        นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                     นางปราณี หัดชุมพล        เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                     นางพัทร์ ธีรา ศรี คงเพรช    พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
                     นางวิลาวัณย์ พลบุตร       พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ      ั
                     นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์      ้
                                     ผูอานวยการศูนย์ฯ          043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา       นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252     punnipa_kkaen@hotmail.com

                     นายเกียรติพร ศรี ชนะ      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-1174820

           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ        นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                             ่          0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.นายชัยณรงค์ พิสยพันธ์
                              ั       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                      ้                 086-6436668
                     2.นางวาสนา แพ่งศรี สาร     เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน     081-7699987     mukmil52@hotmail.com

                     3.นางรพีพร ชดช้อย        เจ้าหน้าที่ปกครอง ชานาญงาน     081-3910240     natam_n@hotmail.com
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางจริ ยา สตานิคม       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน  043-246691     khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น     1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่          043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                   2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                  นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น    นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์     นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น  นางสาวพรพิพล ภานุพงษ์วรรธกา  เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ      043-261000 ต่อ 12  moac_kkn@yahoo.comสานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายบุญเลิศ วงศ์คา       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                         ่           0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                                              0-4333-1358
                                            ู่
                            แบบฟอร์ มกรอกข้อมูล เจ้ าหน้ าทีผ้รับผิดชอบ PMQA จังหวัดขอนแก่น
                                    ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553


        หมวด            หน่ วยงาน           จนท.ผู้รับผิดชอบ            ตาแหน่ ง         เบอร์ โทรศัพท์        e-mail
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น   นางอรวรรณ จันทร์ ประยูร    นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ     0-4323-8271 ต่อ 115
                                 นางปรางทิพย์ แก้วกากรณ์    นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

              สานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น          ้ ่
                                 นางจารี คุมบุงคล้า                ั
                                                นักวิชาการแรงงานปฏิบติการ       0-4324-2661      khonkaen@mol.go.th

              สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของ
                            ่     1.นางเบญจมาศ หะยาจันทา    หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ      043-236621      benja-ha2009@hotmail.com

              มนุษย์จงหวัดขอนแก่น
                  ั               2.นางศรี สุดา ราชธา      หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังอม       043-236621      ratchata_38@hotmail.com

                                 3.นางสมพิศเทียนทอง      หัวหน้ากลุ่มสวัสดีการสังคอมและพิทกษ์
                                                                 ั   043-236621      numpa_kk@hotmail.com
                                                 ้
                                                คุมครองสิ ทธิ
                                 4.นางรัชนี ชาบุตรศรี     หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
                                                            ่       043-236621      rachanee@hotmail.com

                                 5.นางปิ ยะวรรณ จึ่งสกุล    นักสังคอมสงเคราะห์ชานาญการ       043-236621      jungsakul_19@hotmail.com

                                 6.นางอาภาภรณ์ เมืองครุ ธ   นักพัฒนาสังคอมชานาญการ         043-236621
              สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น    1.นพพร การถัก                            086-6462286
                                 นางปราถนา ภูสีเขียว                         089-7095459
                                 นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง
              สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น   นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ      08-7775-5996
              สานักงานทรัพยาการธรรมชาติและ     นางกรรณิ การ์ ธรรมวัน     เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี ชานาญงาน    043-237971      khonkaen.org@mnre.mail.go.t
                                                                               h
              สิ่ งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
                      ั ั
              สานักงานปศุสตว์จงหวัดขอนแก่น     นายอนุพงศ์ สุวรรณโสภา     นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ       089-4211029      Anupong51@gmail.com

                                 นางวัลลภา วราอัศวปติ     นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ       087-8522552
                                 นายสุมนชาติ แสงปัญญา     นายสัตวแพทย์ ชานาญการพิเศษ       081-7398752
                                 นายบุญชู ชมภูสอ        นักวิชาการสัตวบาล ชานาญการ       086-2193323

              สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น  นายวิญญา ปลัดขวา       นักวิชาการศาสนาชานาญการ        043-245773
                      ั
              สานักงานสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น      นายกมล พูลประเสริ ฐ      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                       ่            043246681-2      cpd_khonkaen@cpd.go.th
PM1 จังหวัดต้องกาหนดกระบวนการที่     สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น       นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่
              ั
สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พนธกิจ และ
ความต้องการของผูรับบริ การและผูมีส่วนได้
          ้       ้
      ่      ั
ส่วนเสี ยเพือให้บรรลุวิสยทัศน์ของจังหวัด

                    สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน
                                                        ้                  081-8709963     Add_56@hotmail.com

                            ั
                    สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                    สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                         2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                    ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                         ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                           ั
                    สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น            ั
                                         นายวินย ผางจันทร์ ดา     เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน       043-246639
                    สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatspu@cgd.go.th

                    สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ     08-7775-5996
                    สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางดรุ ณี ไชยเดช       นักวิชาการแรงงานชานาญการ       043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
                        ุ
                    ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี         ้        ุ
                                                       ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
                    ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                    สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com


                               ้
                    สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                    จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่           0-4323-6737
                    ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                        ้                  089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com
                                                                                     chanuporn.new@hotmail.com
                                         2.นางฌานุพร มุขพิมาย     เจ้าหน้าที่ปกครอง           081-9758151
                    สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางนิชาภา นามพรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่          043-246691      khonkaen@dpt.go.th

                    ขอนแก่น
                    สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่           043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                                         2.นางสุดเสมา จิวเมือง              ั
                                                       นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

                             ั
                    สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น      นายนพดล ลิมพาณิ ชย์
                                               ้        นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
                                   ั
                       สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายพิทยา นามแดง          นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ   043-261359      moac_kkn@yahoo.com

                                                           พิเศษ

                       สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
                       จังหวัดขอนแก่น                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                                            นายสมโชค ระจินดา                          0-4333-1358
PM2 จังหวัดต้องจัดทาข้อกาหนดที่สาคัญ     สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                  ่
ของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความ
ต้องการของผูรับบริ การ ผูมีส่วนได้ส่วนเสี ย
       ้     ้
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย และข้อกาหนดที่
สาคัญที่ช่วยวัดผลการดาเนินงานและ/หรื อ
ปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ
      ้
และความคุมค่า

                       สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน
                                                            ้                  081-8709963     Add_56@hotmail.com

                                                           นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
                                            นางวลารัต ฉลองภาค                         086-6349622     Valarat_kk@m-culture.go.th
                                ั
                       สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                       สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                            2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                                            3.นางเบญจมาศ ชัยคารงค์กลุ  นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                       ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                            ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                              ั
                       สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ        043-246639
                       สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatspu@cgd.go.th

                       สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ     08-7775-5996
                       สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางดรุ ณี ไชยเดช       นักวิชาการแรงงานชานาญการ       043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
                           ุ
                       ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี         ้        ุ
                                                           ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
                       ตอนบนจังหวัดขอนแก่น
                   สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น      นางพรรณนิภา ปรัชญา     นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-9745252  pannipa_kkaen@hotmail.com


                              ้
                   สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   นายวันพบ สารบรรณ      นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737  khonkaen@labour.mail.go.th

                   จังหวัดขอนแก่น            นางกนกพร แจ่มกลิ่น     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                            ่           0-4323-6737
                   ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.นางชลพรรษ ดีมา      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                     ้                  089-7091296  chonlapat_ice@hotmail.com
                                                                              chanuporn.new@hotmail.com
                                      2.นางฌานุพร มุขพิมาย    เจ้าหน้าที่ปกครอง           081-9758151
                   สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางนิชาภา นามพรม      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่          043-246691  khonkaen@dpt.go.th

                   ขอนแก่น
                   สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                            ่           043-236528  Ittipon.k@dol.go.th

                                     2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                                    นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528  SUD_SAMA@hotmail.com

                            ั
                   สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางศกุลตรา นนตรี       นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
                                ั
                   สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายพิทยา นามแดง        นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ   043-261359  moac_kkn@yahoo.com

                                                    พิเศษ

                   สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
                   จังหวัดขอนแก่น                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                                      นายสมโชค ระจินดา                         0-4333-1358
PM3 จังหวัดต้องออกแบบกระบวนการจาก สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                           ่
ข้อกาหนดที่สาคัญใน PM2 และนาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่สาคัญมาประกอบการออกแบบ
         ่
กระบวนการ เพือให้เกิดประสิ ทธิภาพในการ
   ั
ปฏิบติงานและปรับปรุ งกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง
                    สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น    นางพรพิมล คงตระกูล     ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน
                                                     ้                  081-8709963  Add_56@hotmail.com

                                                    นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
                                                                              Valarat_kk@m-culture.go.th
                                      นางวลารัต ฉลองภาค                         086-6349622
                            ั
                   สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                   สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น      1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                      2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                                      3.นางเบญจมาศ ชัยคารงค์กลุ  นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                    ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                         ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                           ั
                    สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ        043-246639
                    สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatspu@cgd.go.th

                    สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ     08-7775-5996
                    สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางดรุ ณี ไชยเดช       นักวิชาการแรงงานชานาญการ       043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
                        ุ
                    ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี         ้        ุ
                                                       ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
                    ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                    สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com


                               ้
                    สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                    จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่           0-4323-6737
                    ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                        ้                  089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com
                                                                                     chanuporn.new@hotmail.com
                                         2.นางฌานุพร มุขพิมาย     เจ้าหน้าที่ปกครอง           081-9758151
                    สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางนิชาภา นามพรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่          043-246691      khonkaen@dpt.go.th

                    ขอนแก่น
                    สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่           043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                                      2.นางสุดเสมา จิวเมือง                 ั
                                                       นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

                             ั
                    สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางศกุลตรา นนตรี          นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
                                 ั
                    สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายพิทยา นามแดง          นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ   043-261359      moac_kkn@yahoo.com

                                                       พิเศษ

                    สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
                    จังหวัดขอนแก่น                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                                         นายสมโชค ระจินดา                          0-4333-1358
PM4 จังหวัดต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิ น สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น       นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการ
            ่  ั
จัดการกระบวนกร เพือให้จงหวัดจะสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางพรพิมล คงตระกูล    ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน
                                   ้                  081-8709963  Add_56@hotmail.com

                                    ้
                                  ผูอานวยการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
                                                             Kk_culture@hotmail.com
                     นายสมยศ งามชมภู      วัฒนธรรม               081-8709967
                                  หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                             ่
                     นางสาววารุ ณี พรหมศรี                      081-7497496  varunee2501@hotmail.com

         ั
สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี    นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา      หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                     2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย  นักวิชาการขนส่งชานาญการ
       ั
สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น            ั
                     นายวินย ผางจันทร์ ดา   เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน       043-246639
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ   เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412  keatspu@cgd.go.th

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ     08-7775-5996
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางดรุ ณี ไชยเดช     นักวิชาการแรงงานชานาญการ       043-330749   mail.doe.go.th/khonkaen
    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี       ้        ุ
                                  ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา    นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-9745252  pannipa_kkaen@hotmail.com


           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ     นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737  khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่           0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.นางชลพรรษ ดีมา     ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                   ้                  089-7091296  chonlapat_ice@hotmail.com
                                                             chanuporn.new@hotmail.com
                     2.นางฌานุพร มุขพิมาย   เจ้าหน้าที่ปกครอง           081-9758151
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางนิชาภา นามพรม     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่          043-246691   khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่           043-236528   Ittipon.k@dol.go.th

                  2.นางสุดเสมา จิวเมือง                ั
                                  นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528   SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นางศกุลตรา นนตรี        นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายพิทยา นามแดง         นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ   043-261359   moac_kkn@yahoo.com

                                  พิเศษ

สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายชาญวิทย์ ประดับวงษ์  นายช่างโยธาอาวุโส           0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                                              0-4333-1358
PM5 จังหวัดต้องกาหนดมาตรฐานการ    สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น        นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่
   ั
ปฏิบติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการใน
           ั
การนามาตรฐานการปฏิบติงานดังกล่าวให้
         ั ่
บุคลากรนาไปปฏิบติ เพือให้บรรลุผลตาม
ข้อกาหนดที่สาคัญ
                   สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน
                                                        ้                  081-8709963     Add_56@hotmail.com

                                                         ้
                                                       ผูอานวยการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
                                                                                    Kk_culture@hotmail.com
                                        นายสมยศ งามชมภู       วัฒนธรรม               081-8709967
                                                       หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                 ่
                                        นางสาววารุ ณี พรหมศรี                       081-7497496     varunee2501@hotmail.com

                            ั
                   สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                   สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น        1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                        2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                   ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น          พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                        ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                          ั
                   สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น            ั
                                        นายวินย ผางจันทร์ ดา     เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน       043-246639
                   สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatspu@cgd.go.th

                   สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ     08-7775-5996
                   สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางดรุ ณี ไชยเดช       นักวิชาการแรงงานชานาญการ       043-330749      mail.doe.go.th/khonkaen
                   สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                                                 ิ     รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล    089-2034109
                   กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นายสันธนะ พรหมมา       นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                                        นางปราณี หัดชุมพล      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                       ุ
                   ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี         ้        ุ
                                                       ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
                   ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                   สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com


                              ้
                   สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                   จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่            0-4323-6737
                   ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                      ้                  089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com
                                                                                  chanuporn.new@hotmail.com
                                      2.นางฌานุพร มุขพิมาย     เจ้าหน้าที่ปกครอง           081-9758151
                   สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางนิชาภา นามพรม       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่           043-246691      khonkaen@dpt.go.th

                   ขอนแก่น
                   สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่           043-236528      Ittipon.k@dol.go.th

                                     2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                                     นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528      SUD_SAMA@hotmail.com

                            ั
                   สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์      นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
                                ั
                   สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายจารัส เที่ยงธรรม      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่          043-261000 ต่อ 13  moac_kkn@yahoo.com                   สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 0-4323-7283
                   จังหวัดขอนแก่น                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
                                      นายสมโชค ระจินดา                          0-4333-1358
PM6 จังหวัดต้องมีการปรับปรุ งกระบวนการ สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น     นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                            ่
ที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพือ  ่
ให้ผลการดาเนินงานดีข้ ึนและป้ องกันไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาด การทางานซ้ า และความ
สูญเสียจากผลการดาเนินการ

                   สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น    นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน
                                                      ้                  081-8709963     Add_56@hotmail.com

                                                       ้
                                                     ผูอานวยการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
                                                                                  Kk_culture@hotmail.com
                                      นายสมยศ งามชมภู       วัฒนธรรม               081-8709967
                                                     หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                               ่
                                      นางสาววารุ ณี พรหมศรี                       081-7497496     varunee2501@hotmail.com

                            ั
                   สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ    043-236571
                   สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น      1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                      2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                   ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น        พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น           0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                      ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น         0-4323-5095ต่อ 303
                          ั
                   สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น          ั
                                      นายวินย ผางจันทร์ ดา     เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน       043-246639
                   สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น      นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน      087-3738412     keatspu@cgd.go.th
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น     นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ     08-7775-5996
สานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น      นางดรุ ณี ไชยเดช     นักวิชาการแรงงานชานาญการ       043-330749     mail.doe.go.th/khonkaen
สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                              ิ   รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล         นายสันธนะ พรหมมา     นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                     นางปราณี หัดชุมพล    เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  นางสมพร ดวงศรี       ้        ุ
                                  ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น  043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา    นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ  081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com


           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ     นักวิชาการชานาญการพิเศษ        0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่           0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.นางชลพรรษ ดีมา     ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                   ้                  089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com
                                                               chanuporn.new@hotmail.com
                     2.นางฌานุพร มุขพิมาย   เจ้าหน้าที่ปกครอง           081-9758151
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางนิชาภา นามพรม     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่          043-246691     khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น    1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่           043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                  2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                  นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ       043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น   นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์      นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น นายจารัส เที่ยงธรรม      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                           ่          043-261000 ต่อ 13  moac_kkn@yahoo.comสานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายบุญเลิศ วงศ์คา    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                         ่            0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                                              0-4333-1358
                                                  ู่
                                  แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูล เจ้ าหน้ าทีผ้รับผิดชอบ PMQA จังหวัดขอนแก่น
                                          ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553


         หมวด                 หน่ วยงาน           จนท.ผู้รับผิดชอบ            ตาแหน่ ง          เบอร์ โทรศัพท์        e-mail
หมวด 7 ผลลัพธ์ การดาเนินการ       สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น   นางอรวรรณ จันทร์ ประยูร    นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ     0-4323-8271 ต่อ 115
                                        นางปรางทิพย์ แก้วกากรณ์    นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

                    สานักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น      นางอรวรรณ หิ นตะ        นักวิชาการแรงงานชานาญการ        0-4324-2661      khonkaen@mol.go.th

                    สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของ 1.นางเบญจมาศ หะยาจันทา
                                  ่                     หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ      043-236621      benja-ha2009@hotmail.com

                    มนุษย์จงหวัดขอนแก่น
                        ั             2.นางศรี สุดา ราชธา         หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังอม       043-236621      ratchata_38@hotmail.com

                                     3.นางสมพิศเทียนทอง         หัวหน้ากลุ่มสวัสดีการสังคอมและพิทกษ์
                                                                        ั   043-236621      numpa_kk@hotmail.com
                                                        ้
                                                       คุมครองสิ ทธิ
                                        4.นางรัชนี ชาบุตรศรี      หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
                                                                   ่       043-236621      rachanee@hotmail.com

                                        5.นางปิ ยะวรรณ จึ่งสกุล    นักสังคอมสงเคราะห์ชานาญการ       043-236621      jungsakul_19@hotmail.com

                                        6.นางอาภาภรณ์ เมืองครุ ธ    นักพัฒนาสังคอมชานาญการ         043-236621
                    สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น    1.นางสาวนพพร การถัก
                                        2.นางสุจรรยา ทังทอง
                                                ่
                                        3.นางสาลินี ไวยนนท์
                                        4.นางศิริมา นามประเสริ ฐ
                    สานักงานทรัพยาการธรรมชาติและ      นางช่อฟ้ า โนนทนวงษ์      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน       043-237971      khonkaen.org@mnre.mail.go.th

                    สิ่ งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
                    สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น นางรัชดาภรณ์ ดอกบัว        เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน       043-245773

                              ั
                      สานักงานสหกรณ์จงหวัดขอนแก่น     นายกมล พูลประเสริ ฐ      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่            043246681-2      cpd_khonkaen@cpd.go.th

RM1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความสาเร็ จของ สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น     นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์     นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่
ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ)
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น    นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน 081-8709963
                                   ้                           Add_56@hotmail.com

                                    ้
                                  ผูอานวยการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
                                                              Kk_culture@hotmail.com
                   นายสมยศ งามชมภู       วัฒนธรรม              081-8709967
                                  หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                            ่                  varunee2501@hotmail.com
                   นางสาววารุ ณี พรหมศรี                      081-7497496
         ั
สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น      1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                   2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น        พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                   ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303
       ั
สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น      นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น      นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน     087-3738412     keatspu@cgd.go.th

    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นางสมพร ดวงศรี        ้        ุ
                                  ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น 043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น      นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น            นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่          0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.จ่าจังหวัดขอนแก่น     จ่าจังหวัดขอนแก่น          0-4323-6148
                   2.นางชลพรรษ ดีมา       ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                   ้                 089-7091296     chonlapat_ice@hotmail.com


สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางเอมอร ทะมานันท์      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      043-246691     khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น     1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี   นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                          ่          043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                   2.นางสุดเสมา จิวเมือง              ั
                                  นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น    นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์     นิติกรชานาญการ            0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด     นายทรงศักดิ์ โวหาร      นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ   043-261359     moac_kkn@yahoo.com

ขอนแก่น
                      สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
                      จังหวัดขอนแก่น                            พิเศษ
                                          นายสมโชค ระจินดา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358

RM2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มี    สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น       นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่
ต่อการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

                      สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน 081-8709963
                                                          ้                           Add_56@hotmail.com

                                                           ้
                                                         ผูอานวยการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
                                                                                     Kk_culture@hotmail.com
                                          นายสมยศ งามชมภู       วัฒนธรรม              081-8709967
                                                                                     varunee2501@hotmail.com
                                                         หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                   ่
                                          นางสาววารุ ณี พรหมศรี                      081-7497496
                              ั
                      สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น      นางดวงจันทร์ แคลนกระโทก   นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการ
                      สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น       1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                          2. นายศุภวัฒน์ จันทรัตน์              ั
                                                         นักวิชาการขนส่งปฏิบติการ
                      ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น         พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                          ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303
                      สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นางรวิวรรณ เสนาสุ                   ั
                                                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติการ   08-4277-8785
                      (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร)

                             ั
                      สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น        นายกาจร ผาสอน        เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน       043-246639
                      สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น        นายสมสว่าง แข็งแรง      นักการจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                  ่         081-3926741     somsawka@cgd.go.th

                          ุ
                      ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นางสมพร ดวงศรี         ้        ุ
                                                         ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น 043-468224
                      ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                      สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น       นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com                                 ้
                      สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                      จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                                ่           0-4323-6737
                  ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น                  ิ่
                                     1.ส.ต.ท.กิตติพงษ์ ชูศรี ยง  นิติกร ชานาญการ           081-5449781
                                     2.นางสาวดาริ นา คาหงษา    เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน      086-8733656     darina_ning@hotmail.com


                  สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางเอมอร ทะมานันท์      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      043-246691     khonkaen@dpt.go.th

                  ขอนแก่น
                  สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น     1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                            ่          043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                                     2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                                    นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

                           ั
                  สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น    นางสาวกฤษณา เศษรักษา                 ั
                                                    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบติงาน      0-4323-6407
                  สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด
                               ั                ั
                                     นายสมบูรณ์ พฤกษ์กนทรากร    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ   043-261000 ต่อ 15  moac_kkn@yahoo.com

                  ขอนแก่น

                  สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
                  จังหวัดขอนแก่น                           พิเศษ
                                     นายสมโชค ระจินดา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358

RM3 ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง  สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น      นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                           ่
และทันสมัยของฐานข้อมูล GPP
                  สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น    นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน 081-8709963
                                                     ้                           Add_56@hotmail.com

                                                      ้
                                                    ผูอานวยการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
                                                                                 Kk_culture@hotmail.com
                                     นายสมยศ งามชมภู        วัฒนธรรม              081-8709967
                                                                                 varunee2501@hotmail.com
                                                    หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                               ่
                                     นางสาววารุ ณี พรหมศรี                       081-7497496
                           ั
                  สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น     นางดวงจันทร์ แคลนกระโทก    นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการ
                  สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น      1.นายปิ ยะ โยมา        หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                     2. นายศุภวัฒน์ จันทรัตน์               ั
                                                    นักวิชาการขนส่งปฏิบติการ
                  ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น        พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                     ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303
                         ั
                  สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น      นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
                  สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น      นายศรันยา บุณปราณี ต     นักวิชาการคลังชานาญการ       087-7127720     saranybo@cgd.go.th
                         ุ
                     ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นายเสริ มศิริ ศรี โย           ุ
                                                       เจ้าพนักงานอุตนิยมวิทยาชานาญงาน   043-468224
                     ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                     สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น        นางพรรณนิภา ปรัชญา    นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com                                ้
                     สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน     นายวันพบ สารบรรณ     นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                     จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่          0-4323-6737
                     ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.นางฌานุพร มุขพิมาย   เจ้าหน้าที่ปกครอง          081-9751851     chanuporn.new@hotmail.com


                     สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    นางเอมอร ทะมานันท์    เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      043-246691     khonkaen@dpt.go.th

                     ขอนแก่น
                     สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี  นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่          043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                                          2.นางสุดเสมา จิวเมือง             ั
                                                       นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

                              ั
                     สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น      นางสาวกฤษณา เศษรักษา               ั
                                                       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบติงาน     0-4323-6407
                     สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด
                                  ั                  ั
                                          นายสมบูรณ์ พฤกษ์กนทรากร  นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ  043-261000 ต่อ 15  moac_kkn@yahoo.com

                     ขอนแก่น

                      สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย   นายสมชัย มนต์แข็ง     เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      0-4323-7283
                      จังหวัดขอนแก่น                                            0-4333-1358
RM4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความสาเร็ จจาก สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น       นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์  นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรู ้อย่างน้อย 3 องค์ความรู ้

                     สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น      นางพรพิมล คงตระกูล    ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน 081-8709963
                                                        ้                           Add_56@hotmail.com

                                                         ้
                                                       ผูอานวยการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
                                                                                   Kk_culture@hotmail.com
                                          นายสมยศ งามชมภู      วัฒนธรรม              081-8709967
                                                                                   varunee2501@hotmail.com
                                                       หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                 ่
                                          นางสาววารุ ณี พรหมศรี                     081-7497496
                             ั
                     สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น       นายนิพนธ์ วรรณภักดี    นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น       1.นายปิ ยะ โยมา          หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                     2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย      นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                     3.นางเบญจมาศ ชัยคารงค์กล ุ     นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น         พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา       สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                     ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม     รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น      0-4323-5095ต่อ 303
สานักงานจังหวัดขอนแก่น          นางสาวสุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 08-1662-7773
(กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร)

        ั
สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น       นายพชรวีร์ ทองประยูร        นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น       นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ        เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน     087-3738412    keatspu@cgd.go.th

    ุ
ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นายเสริ มศิริ ศรี โย               ุ
                                      เจ้าพนักงานอุตนิยมวิทยาชานาญงาน   043-468224
ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น       นางพรรณนิภา ปรัชญา         นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252    pannipa_kkaen@hotmail.com           ้
สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    นายวันพบ สารบรรณ          นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737    khonkaen@labour.mail.go.th

จังหวัดขอนแก่น              นางกนกพร แจ่มกลิ่น         นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                               ่         0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น       1.นางชลพรรษ ดีมา          ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                       ้                 089-7091296    chonlapat_ice@hotmail.com

                     2.ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุดคล้าย  ผูช่วยป้ องกันจังหวัดขอนแก่น
                                        ้                089-7093307    somposhna_sk@hotmail.com

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   นางเอมอร ทะมานันท์         เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      043-246691    khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น       1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                              ่          043-236528    Ittipon.k@dol.go.th

                     2.นางสุดเสมา จิวเมือง                 ั
                                      นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528    SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น      นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์        นิติกรชานาญการ           0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด       นายศราวุธ มหาโชติ         นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ  043-261000    moac_kkn@yahoo.com

ขอนแก่น

สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย    นายครรชิต คงสมของ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                               พิเศษ
                     นายสมโชค ระจินดา          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358
RM5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น       นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                             ่
ขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรหรื อแผนพัฒนาบุคลากร

                   สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น     นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน 081-8709963
                                                       ้                           Add_56@hotmail.com

                                                        ้
                                                      ผูอานวยการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
                                                                                   Kk_culture@hotmail.com
                                       นายสมยศ งามชมภู        วัฒนธรรม              081-8709967
                                                                                   varunee2501@hotmail.com
                                                      หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                 ่
                                       นางสาววารุ ณี พรหมศรี                       081-7497496
                            ั
                   สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น      นายนิพนธ์ วรรณภักดี      นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
                   สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น       1.นายปิ ยะ โยมา        หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                       2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย    นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                                       3.นางศิริมาศ วงศ์หาริ มาตย์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

                   ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น         พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                       ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303
                          ั
                   สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น       นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
                   สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น       นายสมสว่าง แข็งแรง      นักการจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่         081-3926741     somsawka@cgd.go.th

                   สานักงานจังหวัดขอนแก่น         นายเรื องยศ ไพรี พนาศ
                                                ิ      รก.หน.กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล
                   กลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล        นายสันธนะ พรหมมา       นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
                                       นางปราณี หัดชุมพล       เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
                       ุ                    ั
                   ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นายทวีวฒน์ นิลเพชรรัตน์     ้
                                                      ผูอานวยการศูนย์ฯ          043-468224
                   ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                   สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น       นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com                              ้
                   สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                   จังหวัดขอนแก่น             นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่          0-4323-6737
                   ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น      1.นายชัยณรงค์ พิสยพันธ์
                                                ั      ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                                       ้                 086-6436668
                    สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางเอมอร ทะมานันท์      เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      043-246691     khonkaen@dpt.go.th

                    ขอนแก่น
                    สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น      1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                               ่          043-236528     Ittipon.k@dol.go.th

                                        2.นางสุดเสมา จิวเมือง               ั
                                                       นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ      043-236528     SUD_SAMA@hotmail.com

                             ั
                    สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น     นางสุประภาดา จันทร์ เพ็ง   เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน      0-4323-6407
                                 ั
                    สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด      นางสาวพรพิพล ภานุพงษ์วรรธกา  เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ      043-261000 ต่อ 12  moac_kkn@yahoo.com

                    ขอนแก่น
                    สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย   นายบุญเลิศ วงศ์คา       นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่           0-4323-7283
                    จังหวัดขอนแก่น                                              0-4333-1358
RM6 จานวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุ ง สานักงานประมงจังหวัดขอนแก่น      นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์    นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่
ให้ผลดาเนินการดีข้ ึน
                    สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น     นางพรพิมล คงตระกูล      ผูอานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน 081-8709963
                                                        ้                           Add_56@hotmail.com

                                                         ้
                                                       ผูอานวยการส่งเสริ มศาสนา ศิลปะและ
                                                                                   Kk_culture@hotmail.com
                                        นายสมยศ งามชมภู        วัฒนธรรม              081-8709967
                                                                                   varunee2501@hotmail.com
                                                       หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                                                 ่
                                        นางสาววารุ ณี พรหมศรี                      081-7497496
                             ั
                    สานักงานพาณิ ชย์จงหวัดขอนแก่น      นายนิพนธ์ วรรณภักดี     นักวิชาการพาณิ ชย์ชานาญการพิเศษ   043-236571
                    สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น       1.นายปิ ยะ โยมา       หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
                                        2. นางผุสดี ศรี สกุลไทย   นักวิชาการขนส่งชานาญการ
                    ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น         พ.ต.ต.หญิง อพัตรา สุภา    สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น          0-4323-5095ต่อ 303  Apata_Supa@hotmail.com

                                        ร.ต.อ.หญิงนภาพร หิ รัญพรหม  รอง สว.ฝอ.ภจว.ขอนแก่น        0-4323-5095ต่อ 303
                            ั
                    สานักงานสถิติจงหวัดขอนแก่น       นายพชรวีร์ ทองประยูร     นักวิชาการสถิติชานาญการ       043-246639
                    สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น       นางเกษศริ นทร์ พวงช่อ    เจ้าพนักงานการคลังชานาญงาน     087-3738412     keatspu@cgd.go.th

                        ุ
                    ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ นางสมพร ดวงศรี           ้        ุ
                                                       ผูอานวยการสถานีอุตนิยมวิทยาขอนแก่น 043-468224
                    ตอนบนจังหวัดขอนแก่น

                    สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น      นางพรรณนิภา ปรัชญา      นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชานาญการ 081-9745252     pannipa_kkaen@hotmail.com                               ้
                    สานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   นายวันพบ สารบรรณ       นักวิชาการชานาญการพิเศษ       0-4323-6737     khonkaen@labour.mail.go.th

                    จังหวัดขอนแก่น             นางกนกพร แจ่มกลิ่น      นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                                              ่           0-4323-6737
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น     1.นางชลพรรษ ดีมา     ผูช่วยจ่าจังหวัดขอนแก่น
                                 ้                089-7091296  chonlapat_ice@hotmail.comสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  นางเอมอร ทะมานันท์    เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน     043-246691  khonkaen@dpt.go.th

ขอนแก่น
สานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น     1.นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี  นักจัดการงานทัวไปชานาญการ
                                        ่         043-236528  Ittipon.k@dol.go.th

                   2.นางสุดเสมา จิวเมือง             ั
                                นักวิชาการที่ดินปฏิบติการ     043-236528  SUD_SAMA@hotmail.com

         ั
สานักงานบังคับคดีจงหวัดขอนแก่น    นายนพดล ลิ้มพาณิ ชย์   นิติกรชานาญการ           0-4323-6407
             ั
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงหวัด     นายสัญญา ยานสิ ทธิ์    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชานาญการ  043-261359  moac_kkn@yahoo.com

ขอนแก่น
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายครรชิต คงสมของ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4323-7283
จังหวัดขอนแก่น                         พิเศษ
                   นายสมโชค ระจินดา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 0-4333-1358

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:12/14/2011
language:Thai
pages:83