Indeling van de schoolgids by L91Lstwl

VIEWS: 136 PAGES: 41

									Schoolgids
 Tuinstad
2009-2010
INDELING VAN DE SCHOOLGIDS


Deel A


       VOORWOORD                                4

     1.  INLEIDING                                4
     2.  MONTESSORIONDERWIJS                           5
     3.  ONDERWIJSINHOUD                             9
     4.  ZORG VOOR DE LEERLINGEN                         13
     5.  OUDERS EN SCHOOL                            17
     6.  ACTIVITEITEN IN EN RONDOM SCHOOL                    22


Deel B

     1.  AFSPRAKEN EN GEDRAGSCODES                        26
     2.  VESTIGINGEN                               33
     3.  TEAM                                  34
     4.  OUDERRADEN                               37
     5.  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD                          38
     6.  SCHOOLBESTUUR                              39
     7.  INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS                       41
        schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge    3
Deel A


VOORWOORD

Tuinstad Schiebroek/Terbregge dankt haar naam aan de ligging van de school in de wijken Schiebroek
en Terbregge. Voor 1980 was er een aparte montessorikleuterschool (twee groepen) met de naam
Tuinstad Schiebroek in de Sleedoornlaan. Later is deze kleuterschool samen gegaan met de lagere
school van de montessorivereniging (vier groepen) aan de Abeelweg. In die tijd is het een openbare
school geworden onder de naam Montessorischool Tuinstad Schiebroek. Door de sterke groei en de
klassenverkleining in de jaren 90 is de school uitgegroeid tot een school met 17 groepen. Begin 2000
werd de wijk Nieuw Terbregge gebouwd in dezelfde deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Hier is de
school gestart met een dislocatie (momenteel 9 groepen) en de naam is in Tuinstad
Schiebroek/Terbregge veranderd.

Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren. Daarbij gaat het zowel om ouders die een school
willen kiezen, als om ouders die hun kinderen al op de school hebben.

De schoolgids dient ouders en leerlingen te helpen bij het maken van een gedegen schoolkeuze. Aan
de schoolgids kunnen zij concrete verwachtingen ontlenen ten aanzien van hetgeen de school hen te
bieden heeft. Gedurende de periode dat de leerling op school verblijft, kunnen ouders de school
aanspreken op de inhoud van de schoolgids. De schoolgids kan op deze en andere manieren een rol
vervullen in de dialoog tussen school en ouders.

Agnès Visschers-Baljeu       algemeen directeur
Daniëlla Nicolaes         adunct-directeur / locatieleider Schiebroek
Mascha Stolk            adunct-directeur / locatieleider Terbregge


1.    INLEIDING

"Zij toonde ons, dat kinderen die in vrijheid mogen werken, opgroeien tot gelukkige mensen, die
zich verantwoordelijk weten voor hun werk en die daardoor in staat zijn mee te bouwen aan een
betere samenleving der mensen in vrede.” (Maria Montessori, onbekend)

Tuinstad Schiebroek/Terbregge is een school voor openbaar montessoribasisonderwijs. Leerlingen
vanaf vier jaar worden tot de school toegelaten. In beginsel gaat de school ervan uit dat het kind binnen
een tijdvak van acht jaar aansluitend de school heeft doorlopen, waarbij er gestreefd wordt naar een
ononderbroken ontwikkeling. Op school wordt geprobeerd een sfeer te creëren waarin ieder kind zich
geaccepteerd voelt met zijn/haar identiteit, taal en culturele achtergrond. OBS Tuinstad
Schiebroek/Terbregge heeft twee vestigingen, zoals ook al uit de naam is op te maken, de
hoofdvestiging ligt in Schiebroek en de andere vestiging in Terbregge. De vestiging in Terbregge heeft
een gebouw voor de onderbouw en een gebouw voor de midden- en bovenbouw.

Visie
Binnen onze school werken wij volgens de ideeën van Maria Montessori, vertaald in een eigentijds
concept. Hierin staan eigen inbreng en verantwoordelijkheid van het kind centraal. Respect voor elkaar
en de omgeving en wederzijds vertrouwen zorgen voor een goede sfeer, die bijdraagt aan het
welbevinden van het kind. Onze school is een plek waar kinderen de veiligheid en ruimte vinden om
           schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        4
zich zowel sociaal- emotioneel als cognitief optimaal te kunnen ontwikkelen. Door ze allen als individuen
te begeleiden en te stimuleren komen ze tot leren.


2.   MONTESSORIONDERWIJS

“Het kind heeft een hoge opdracht, waardoor het wordt gedreven: de opdracht te groeien en
mens te worden.” (Maria Montessori, 1909, blz. 86)

In dit hoofdstuk wordt het opvoedingssysteem van Maria Montessori beknopt beschreven. Eerst wordt
de persoon 'Maria Montessori' toegelicht en daarna worden de kenmerken van het
montessorionderwijs genoemd. Ook worden enkele veelgestelde vragen rondom het systeem
beantwoord.

Maria Montessori
Maria Montessori (1870-1952) studeerde in 1896 af als eerste vrouwelijke arts in
Italië aan de medische faculteit van Rome. Vanaf 1896 werkte ze in ziekenhuizen
en specialiseerde ze zich in pedagogie. In 1898 werd Maria Montessori directrice
van een door de Italiaanse regering gesticht instituut voor de opleiding van
onderwijzers voor geestelijk gehandicapte kinderen.

Ze praktiseerde als arts en schreef haar eerste boek over opvoeding en onderwijs:
"Pedagogische Antropologie". In 1907 kreeg ze de gelegenheid haar aldus
uitgewerkte opvoedkundige denkbeelden in de praktijk te brengen: de bestuurders
van een vereniging voor sociale woningbouw boden haar faciliteiten met als doel de nog niet
schoolgaande kleuters uit de gerenoveerde "krottenwijk" van de straat te houden.

De methode die zij ontwikkelde voor het werk met deze kinderen riep al spoedig veel positieve reacties
en veel enthousiasme op. Zelf breidde ze de toepasbaarheid uit tot kinderen van 4 tot 12 jaar.

Haar tweede boek, verschenen in 1909, is een systematisch verslag van haar werkwijze: “De
Montessori Methode”.

De belangstelling voor haar werk nam gaandeweg toe, ook buiten Italië. Onderwijzers uit de meeste
Europese landen en uit de Verenigde Staten kwamen zich ter plaatse op de hoogte stellen. Een aantal
van hen werd in de gelegenheid gesteld zich in de montessorimethode te bekwamen.

Maria Montessori heeft daarna 20 jaar in Barcelona gewoond en gewerkt. Van hieruit werd ook een
begin gemaakt met het organiseren van een internationale montessoribeweging.
In 1936 is Maria Montessori, door de burgeroorlog gedwongen, naar Nederland uitgeweken. Laren werd
haar woonplaats, waar ze in 1952 is overleden.

Kenmerken van het montessori-onderwijs
"Help mij het zelf te doen." (Maria Montessori, 1909)
Zelfstandigheid is belangrijk binnen het montessorionderwijs. De kinderen krijgen de vrijheid en de
gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Dit wil overigens niet zeggen dat kinderen
alleen maar doen wat ze willen. Aan het montessorisysteem ligt een strakke structuur en discipline
ten grondslag. „help mij het zelf te doen‟ is een uitgangspunt van het montessorionderwijs. De
leerkracht schept voorwaarden voor een veilige en uitdagende leeromgeving.


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        5
           "Niets komt in de geest wat niet eerst in de handen is geweest." (Maria
           Montessori, 1909)
Een belangrijk onderdeel van het montessorionderwijs is het werken met montessorimateriaal. Dit is
aantrekkelijk van vorm en kleur, overzichtelijk, bevordert de zelfwerkzaamheid, is zelfcorrigerend en
oefent het organisatorisch vermogen. In de onderbouw en middenbouw speelt het zintuiglijke materiaal
een belangrijke rol. Door het voelen en scherp waarnemen wordt het denken ontwikkeld.

Iedere klas heeft zijn eigen materiaal zowel in hoeveelheid als in niveau. Dat betekent voor de
leerlingen dat ze om de beurt of samen met een materiaal kunnen werken.

Maria Montessori benadrukte dat ieder kind anders is en om een eigen aanpak vraagt. Het onderwijs
kenmerkt zich dan ook door het tegemoet komen aan verschillen in aanleg en tempo. De kinderen
kiezen het werk zelf. Zij werken samen in groepen van verschillende leeftijden. Dit is van groot belang
voor de sociale vorming. De leerkrachten, „onopvallend aanwezig‟, bieden de kinderen hulp als het
nodig is. Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de aanleg, de interesse en de mogelijkheden van het
kind. Dit kan door goed observeren en daarna te beslissen wat voor het kind geschikt is. De leerkracht
heeft, evenals de ouders, een opvoedende taak. Daarvoor is regelmatig contact nodig. Er is dus ruimte
voor een grote betrokkenheid van de ouders bij de school. De ouders kunnen helpen met lezen,
materialen maken enzovoort.

Wanneer men de school binnenstapt, wordt men geconfronteerd met
verschillende activiteiten van kinderen tegelijkertijd. De één zit in een
hoek met een boek. Anderen zijn met elkaar bezig aan een werkstuk of
met het materiaal. Vaak wordt in groepsverband gewerkt. De kinderen
leren zo rekening te houden met elkaar, elkaar te helpen en te stimuleren.
Zij dienen zich in de groep samen verantwoordelijk te voelen.

Kinderen werken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Daar waar
een kind meer tijd nodig heeft om vaardigheden aan te leren, wordt die
ruimte gegeven. Kinderen die in kortere tijd vaardigheden beheersen krijgen andere taken aangeboden.
Steeds wordt gekeken naar de mogelijkheden en behoeften van het individuele kind.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten in groepen bij elkaar. Hieronder wordt een korte beschrijving
gegeven wat er in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw gebeurt.

Onderbouw
In de onderbouw werken, spelen en leren de kinderen van groep 1 en 2 samen. Het zintuiglijk materiaal
staat centraal. Voor elk deelgebied van de waarneming is een bepaald materiaal ontwikkeld. Juist in
deze periode is het kind volop bezig met leren waarnemen. Verder wordt de ontwikkeling van
zelfstandigheid en zelfredzaamheid gestimuleerd. Er zijn veel werkjes waarin de zorg voor de eigen
persoon en de omgeving centraal staat zoals: scheppen, schenken en jezelf aan en uitkleden. Met al
deze oefeningen wordt tegemoet gekomen aan de bewegingsdrang van kleuters. In deze periode is het
belangrijk met allerlei activiteiten bij te dragen aan het gevoel van de kleuter dat hij voor zichzelf kan
zorgen. Juist dit gevoel draagt bij aan zijn zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge         6
Middenbouw
In de middenbouw, waarin kinderen van groep 3 tot en met groep 5 samen leren, wordt gewerkt aan
ontwikkeling van de basisvaardigheden lezen, rekenen, schrijven en taal. Kinderen worden
gestimuleerd tot ontwikkeling van een goede werkhouding en een goede organisatie van het eigen
werken. In de middenbouw wordt verwacht dat kinderen gedurende een langere tijd geconcentreerd en
zelfstandig aan een taak kunnen werken. Door de manier van werken en de te vervullen taken leren
kinderen rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen en samen te werken aan een taak.

Bovenbouw
De vaardigheden die de kinderen in de onderbouw en middenbouw hebben geleerd, worden in de
bovenbouw, groep 6 tot en met 8, gebruikt om kennis uit te breiden. Bovenbouwkinderen hebben veel
interesse in de wereld met al haar verschijnselen. Ze willen het naadje van de kous weten over allerlei
verschillende onderwerpen en krijgen de gelegenheid om zich daarin te verdiepen. Niet voor niets
noemde Maria Montessori het bovenbouwkind “de wetenschapper”.
Kinderen in de bovenbouw bereiden zich voor op de volgende stap: het voortgezet onderwijs.

Veel gestelde vragen
Is het montessorionderwijs voor een bepaalde doelgroep geschikt?
De doelgroep waarvoor het montessorionderwijs geschikt is, zijn kinderen met ouders en/of verzorgers
waarvan hun opvoedingsidee overeenkomt met de genoemde uitgangspunten van het
montessorionderwijs. De school hecht aan ouders die betrokken willen zijn bij het leerproces van hun
kind en de school.

Is mijn kind geschikt voor montessorionderwijs?
De methode montessori is ontwikkeld voor alle basisschoolkinderen, ieder met haar/zijn eigen
kwaliteiten en capaciteiten. De leerlingen worden geholpen met de leerstof en het zelfstandig worden.
Het tempo waarin dit gaat verschilt natuurlijk van kind tot kind. Ieder kind krijgt onderwijs op maat. De
leerlingen werken op hun eigen niveau en worden dus niet tegengehouden door de groep; wie verder
wil, kan dat ook. Als leerlingen moeite hebben met bepaalde leerstof krijgen ze begeleiding en extra
oefening.

Mogen de kinderen altijd zelf bepalen wat zij gaan doen?
Kinderen mogen zelf kiezen welke taak zij gaan doen,
maar hen wordt ook geleerd hun werk te organiseren. Dit
betekent dat er voor gezorgd wordt, dat alle vakgebieden
daadwerkelijk aan de orde komen. Kinderen die deze
vrijheid zelf nog niet aan kunnen en meer structuur nodig
hebben worden door de leerkracht begeleid bij het kiezen
of maken samen met de leerkracht een programma.
Geen zin in taal betekent dus niet “géén taal”! Het is
duidelijk vrijheid in gebondenheid met afspraken. Het
doel is een brede ontwikkeling van ieder kind.

Wat voor lesmateriaal wordt gebruikt en waarin verschilt het met andere basisscholen?
De montessorimaterialen zijn aantrekkelijk en uitdagend voor de kinderen. Hierdoor willen de kinderen
zelf graag leren en blijven ze gemotiveerd. De kinderen leren met de montessorimaterialen op
spelenderwijs allerlei begrippen en vaardigheden. De materialen laten de kinderen met hun zintuigen
voelen en visueel en auditief ervaren hoe bijvoorbeeld een deelsom in elkaar zit. De leerstof wordt
hierdoor begrepen en opgenomen en beklijft beter. De opgedane vaardigheden worden vervolgens ook
zonder het gebruik van materialen geoefend.


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge           7
Werken de kinderen op een montessorischool alleen maar individueel?
Juist niet! Het sociale aspect is ontzettend belangrijk. Kinderen leren heel veel van elkaar en kunnen en
mogen met de materialen vaak samenwerken. In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende
leeftijden bij elkaar net als in veel gezinnen. De ouderen helpen de jongeren en leren daar zelf ook veel
van. Kinderen ontwikkelen zich steeds van geholpen worden tot zelf helpen. De leerkracht geeft ook
groepsgewijs lessen in verschillende vakgebieden.

Hoe is de aansluiting met het voortgezet onderwijs?
Kinderen kunnen na de montessoribasisschool op allerlei scholen terecht, natuurlijk afhankelijk van de
capaciteiten van het kind. In het voortgezet onderwijs wordt vrijwel altijd gezegd dat de kinderen van
een montessoribasisschool erg zelfstandig zijn en hun werk goed kunnen plannen en organiseren.

Wordt er getoetst?
Ja, er wordt geobserveerd én getoetst op school. Deze toetsen (o.a. Cito toetsen) worden gebruikt om
te kijken of de kinderen de leerstof ook daadwerkelijk beheersen, of zij extra oefening nodig hebben
voor bepaalde leergebieden. Verder worden de resultaten van de toetsen gebruikt om het onderwijs en
de materialen te ontwikkelen en indien noodzakelijk eventueel aan te passen.

Na de basisschool
De verwijzing naar voortgezet onderwijs wordt gedaan in overleg met ouders door de groepsleerkracht
en de schoolleiding. Hierbij staan de individuele mogelijkheden van de kinderen centraal. Verder wordt
er gekeken naar de resultaten van de Cito toets.

De praktijk wijst uit, dat leerlingen van een montessorischool naar alle vormen van voortgezet onderwijs
kunnen. Er bestaat in Rotterdam een doorstroommogelijkheid binnen het montessorionderwijs, namelijk
het Rotterdams Montessori Lyceum.

In december wordt er ieder jaar een informatieavond georganiseerd in samenwerking met het openbaar
voortgezet onderwijs. De schoolverlaters uit groep 8 van vorig jaar zijn o.a. op de volgende scholen
toegelaten:
Erasmiaans Gymnasium, Libanon Lyceum, Melanchton College, Melanchton De Kring, Rotterdams
Montessori Lyceum, St. Laurens College, Marnix Gymnasium, Wolfert van Borsselen (tweetalig VWO),
Wolfert Dalton, Toorop Mavo, Thorbecke Lyceum.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        8
3.   DE ONDERWIJSINHOUD

“Kinderen moeten kennis vergaren door eigen activiteit, zoals de natuur het voorschrijft.”
(Maria Montessori, 1909, blz. 36)

Hieronder wordt in het kort beschreven welke leerstofgebieden er per groep aan de orde komen. Soms
zijn die gebieden apart te herkennen, maar er is ook sprake van integratie.

Sociale vaardigheden
Op school wordt sterk de nadruk gelegd op sociale vaardigheidsdoelen zoals het zelfstandig kunnen
werken aan taken. Al vanaf de onderbouw worden kinderen gewezen op de verantwoordelijkheden die
je als groepslid hebt. In de montessoriklas heerst altijd een actief bezig zijn met elkaar, met
verschillende activiteiten. Er is rust nodig om geconcentreerd te kunnen werken. De kinderen krijgen
eigen verantwoordelijkheden waaronder zelf werk kiezen, eigen werk indelen, initiatief tonen,
samenwerken met anderen en overzicht houden.

Het streven is dat kinderen na acht jaar basisonderwijs op onze school zich een aantal houdingsdoelen
hebben verworven, zoals een mening durven geven en openstaan voor meningen van anderen. Zo ook
contacten kunnen leggen en contacten kunnen handhaven, kunnen functioneren in een groep, kunnen
omgaan met eigen gevoelens en rekening kunnen houden met gevoelens van anderen.

Rekenen
Het reken- en wiskundeonderwijs ontleent zijn zin aan de herkenbaarheid en toepasbaarheid in het
dagelijks bestaan. Daarom willen we dat kinderen zich vanuit allerlei situaties zoals die zich in het
dagelijks leven voordoen, begrippen en vaardigheden eigen kunnen maken. Daarnaast willen we
kinderen de gelegenheid bieden tot het zelf ontdekken van oplossingen en strategieën. We willen de
eigen benaderingswijzen van kinderen in het
onderwijs ruim aandacht geven.
Dit houdt in dat het kind een goede
oplossingsmethode kiest en kennis heeft van de
rekenkundige hoofdbewerkingen, waardoor het met
getallen kan opereren in verschillende situaties.
Middel tot het bereiken van de rekendoelstellingen is
het werken met de leermiddelen (het montessori- en
ander rekenmateriaal) en het toepassen van
bepaalde werkvormen.

Taal
Taalonderwijs zien we als een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Taal is een
instrument dat kinderen in dagelijkse situaties nodig hebben: om te communiceren, om de wereld om je
heen te ordenen en te verkennen. In het onderwijs willen we daarom ruim aandacht besteden aan de
ontwikkeling van zowel de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheid. Het onderwijs is zodanig
ingericht dat kinderen actief, creatief en expressief met taal bezig kunnen zijn.

Met het onderwijs in de Nederlandse taal willen we bereiken dat kinderen de taal kunnen gebruiken in
dagelijkse situaties. Het luisteren en spreken dient hen in staat te stellen om anderen te begrijpen en
hun eigen gevoelens, ideeën en meningen weer te geven. Ook willen wij bereiken dat kinderen de
schriftelijke taal goed kunnen hanteren om zich te uiten. Tot slot willen we graag dat kinderen plezier
hebben in het omgaan met taal en inzicht hebben in de mogelijkheden die taal hun biedt.


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge          9
In groep 1en 2 staat de spreektaal centraal. Hier wordt veel aandacht besteed aan verhalen,
prentenboeken, opzegversjes en poppenkast. Daarnaast wordt aandacht besteed aan taalkennis en
ontwikkeling van leesbegrip. Hierbij wordt er met thema's gewerkt.

Vanaf groep 3 is de leerstofopbouw conform de opbouw van het Raamleerplan Taal en daarnaast
speelt het maken van werkstukken, opstellen en verhalen schrijven een grote rol. Ook het vertellen,
navertellen, het houden van spreekbeurten, declameren, dramatische expressie, spraakoefeningen,
tweegesprek, vraag en antwoord, groepsgesprek, kringgesprek en leergesprek spelen een rol.

Lezen
Het is belangrijk dat kinderen in staat zijn geschreven teksten te lezen. Er wordt een onderscheid
gemaakt in het voorbereidend en aanvankelijk lezen, het voortgezet technisch lezen en het studerend
en begrijpend lezen.
Bij het voorbereidend lezen gaat het in het bijzonder om de ontwikkeling van de voor het leesonderwijs
belangrijke kennis en vaardigheden, zoals weten wat het doel is van het gebruik van geschreven taal,
het kunnen hanteren van belangrijke begrippen en het kunnen toepassen van auditieve en visuele
vaardigheden.
Het technisch lezen betreft het snel en goed kunnen verklanken van de lettertekens. Het aanvankelijk
lezen betreft het ontwikkelen van het daadwerkelijke leesproces, in de zin van koppeling van tekens en
klanken en het vormen van woorden. Bij het voortgezet technisch lezen gaat het met name om het
ontwikkelen van leessnelheid, maar ook intonatie en vlotte voordracht worden geoefend. Bij het
begrijpend en studerend lezen worden vaardigheden aangeleerd die kinderen goed kunnen gebruiken
bij het zelfstandig verwerken van teksten bij onder andere de kennisgebieden. Bij het gebruik van
informatieve teksten uit het documentatiecentrum, bij de voorbereiding van een spreekbeurt of bij het
uitwerken van een project zal de leerkracht stimuleren dat deze vaardigheden worden toegepast.

Schrijven
Het schrift is een communicatie en expressiemiddel. Het schrijven is als vaardigheid ondersteunend en
functioneel ten opzichte van andere vormingsgebieden.
                    Wij gaan dit school jaar starten met de methode Novoskript.
                    Deze methode gaat uit van een methodiek die is afgestemd op
                    de psychomotorische ontwikkeling van het kind, zodat het leren
                    schrijven niet wordt geforceerd, maar op een harmonieuze
                    manier verloopt. Naast schrijfoefeningen zijn er ook talrijke
                    bewegingsactiviteiten die bijdragen aan een betere
                    schrijfvaardigheid.
                    Met het schrijfonderwijs wordt gestimuleerd dat de kinderen
                    een goed en vlot handschrift ontwikkelen. Daaronder wordt
                    verstaan een handschrift dat goed leesbaar is, dat tot stand
komt met een vlotte schrijfbeweging en waarbij sprake is van een goede ruimteverdeling op het papier.

In onderbouw ligt het accent op de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. De eerste fase, het
schrijfspel, wordt hier naast andere gevarieerde lessituaties gebruikt. In het begin van de middenbouw
komt het schrijven aan de orde, pas als het kind kan lezen leert het de letters ook schrijven.

Engelse taal
Met het onderwijs in de Engelse taal wordt beoogd dat kinderen een positieve houding ontwikkelen ten
aanzien van het leren van een vreemde taal. Daarnaast wordt gestimuleerd dat kinderen de taal als
communicatiemiddel kunnen en durven gebruiken in contacten met mensen die zich van deze taal
bedienen.


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        10
Tuinstad Schiebroek/Terbregge maakt met ingang van schooljaar 2006-2007 deel uit van het EarlyBird-
netwerk, een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Er is gekozen voor
vervroegd Engels (met start in de onderbouw) en versterkt Engels (vanaf de bovenbouw) als speerpunt
van kansrijk onderwijs. In de onderbouw krijgen de kinderen Engelse les van een native speaker.
In de middenbouwgroepen wordt ook Engels gegeven. Een echte goede beheersing van het Engels
vergroot immers de kansen van ieder kind waar ook in het vervolgonderwijs, waar ook ter wereld.

Kosmisch onderwijs
Het is van belang dat kinderen inzicht en kennis krijgen over
hun eigen land en andere landen, over hun eigen cultuur en
andere culturen en over de natuur en natuurverschijnselen.
Op onze school wordt het onderwijs in de kennisgebieden
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in samenhang
aangeboden. De kinderen leren op die manier kijken naar de
wereld om hen heen en zich inleven in situaties in heden en
verleden. In de vorm van projecten wordt er aandacht
besteed aan de wereldreligies en uitingen daarvan.
In de midden en bovenbouw wordt apart functionele topografie aangeboden.

Levensbeschouwing
De Stichting Humanistisch Vormingsonderwijs verzorgt het vak “Levensbeschouwing in het openbaar
onderwijs” bij ons op school. In het vrijwillige wekelijkse uur kan een kind zich bezinnen op gevoelens
en gedachten over goed/kwaad, waar/onwaar en mooi/lelijk. Het kind wordt gestimuleerd eigen keuzes
te maken. Doordat het kind zich bewust wordt hoe het zijn eigen waarden kiest, kan het beter omgaan
met mensen, die verschillende opvattingen hebben. Regelmatig komen kinderen in situaties terecht
waarin een morele keuze van hen wordt gevraagd. Vanuit een humanistische achtergrond worden deze
situaties in de lessen verkend en besproken. Kinderen worden aangemoedigd om zelf oplossingen te
zoeken in zulke situaties en zich te realiseren dat zij daarbij keuzes kunnen maken.

Burgerschap en integratie
In de lessen “Levensbeschouwing in het openbaar onderwijs” zit het thema burgerschap en integratie in
de lesstof verweven. Daarnaast komt dit thema ook in de lessen met de groepsleerkracht aan bod.

Verkeer
Het veilig en verstandig gedragen in het verkeer is de hoofddoelstelling. Het gaat om gedrag dat aan te
leren en te beïnvloeden is. Wij hechten waarde aan verkeersonderwijs dat aansluit bij de ervaringen van
kinderen, systematisch, relevant en praktisch toepasbaar is. Tevens stimuleren wij het te voet of per
fiets komen en gaan van en naar school. Vanaf het schooljaar 2009-2010 zal een verkeersleerkracht de
lessen m.b.t. het verkeersonderwijs geven.

Bewegingsonderwijs
Gymnastiek en zwemonderwijs zijn van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Bij het
                    gymnastiekonderwijs gaat het niet alleen om de vaardigheid
                    van het bewegen maar ook om het aanleren van spel en
                    daarbijbehorende vaardigheden als inzicht en sportiviteit.
                    Het zwemmen wordt als bewegingsonderwijs gezien en
                    wordt in de middenbouw aangeboden. Ook hier gaat het om
                    het bewegen en het oefenen van eerder opgedane
                    vaardigheden.
                    Alle groepen krijgen twee keer per week


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        11
bewegingsonderwijs. Bij geschikt weer wordt ook buiten gewerkt of gespeeld. De kinderen krijgen
minimaal een keer per week les van een vakleerkracht.

Expressie-activiteiten en kunstzinnige vorming
Op school wordt er op verschillende manieren gewerkt aan kunstzinnige vorming, zowel door middel
van gerichte lessen zoals, handvaardigheid, maar ook door het bezoek aan musea.
Dramatische en beeldende vorming is verweven in verschillende vakgebieden zoals sociale
vaardigheden en het kosmisch onderwijs.
Medewerkers van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (een afdeling van de gemeente gericht
op expressie) verzorgen theatervoorstellingen en lessen op school als extra culturele vorming.
Bijvoorbeeld vertelvoorstellingen of tekenlessen door een professionele illustrator. De school kan voor
verschillende lessen intekenen, per groep en bouw wordt er een keuze gemaakt uit het aanbod.
Per week krijgt iedere groep 20 minuten zingen van een vakleerkracht.

Techniek
Het vak techniek is op onze school verweven in verschillende vakken. Zo komt het terug tijdens de
handvaardigheidlessen, zijn de kinderen er tijdens de kosmische lessen mee bezig en tijdens het
werken in de klas. Techniekonderwijs start in groep één en loopt door tot en met groep acht. Mede met
behulp van de techniekkasten komen de kinderen in contact met de verschillende facetten van techniek.

Computergebruik
In alle klassen staat een computer. De bovenbouw heeft per groep twee computers.
Onderwijskundig gebruik van de computer vindt
plaats door leerlingen van de hele school.
De doelstellingen zijn:
a. de leerlingen kennis te laten maken met de
   computer en toepassingen in de voor het
   onderwijs van belang zijnde gebieden;
   de leerlingen te leren omgaan met informatie
   en voorzieningen zoals internet.
b. de leerlingen d.m.v. educatieve spelletjes extra
   mogelijkheden te geven tot het oefenen,
   herhalen en remediëren van leerstof.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        12
4.   ZORG VOOR DE LEERLINGEN

“Alle overbodige hulp is een belemmering voor de ontwikkeling van de natuurlijke krachten.”
(Maria Montessori, 1909, blz. 81)

Naast de inhoud van het onderwijs is de zorg voor de individuele leerling en de groep als geheel van
groot belang. De eerstverantwoordelijke voor die zorg is de leerkracht, die daarbij ondersteuning krijgt
van de interne begeleider en de schoolleiding.

De leerkracht
De relatie tussen onderwijsgevende en kind speelt in het montessorionderwijs een grote rol. Door de
nadruk die ligt op het ontdekkend leren van het kind, is het kind zelfstandig in zijn keuze van activiteiten.
De rol van de leerkracht is die van begeleider. Hij/zij stimuleert en activeert de leerling in de
leersituaties. De dialoog heeft een open karakter. De leerkracht en de leerling tonen respect voor ieders
mening. Hierdoor wordt sociale bewustwording, mondigheid en emancipatie van het kind bevorderd. Op
onze school is het individuele contact tussen leerlingen en leerkrachten in een groep belangrijk.

De waardering van het gedrag en de prestaties richt zich op het eigen groeiproces en op de
persoonlijke prestaties van de leerling. Belangrijk zijn ook de omstandigheden waarin het kind tot een
bepaalde prestatie komt.
De prestaties van de kinderen worden d.m.v. een aftekensysteem geregistreerd. De leerdoelen die
binnen een bepaalde periode bereikt moeten zijn, staan hierop aangetekend. Zo kan worden
vastgesteld op welk niveau het kind zich bevindt. Deze registratie vormt de basis voor rapportage aan
de ouders en voor de suggesties voor de hulp aan kinderen.

Voor de leerkracht betekent het dat:
-   hij/zij de kinderen goed dient te kennen
-   hij/zij kan zich een goed beeld vormen van de mogelijkheden en de vaardigheden van het kind
-   hij/zij is deskundig in het onderkennen van stagnaties en het geven van adequate aanwijzingen
   t.b.v. de voortgang van de ontwikkeling van de leerling

Vanaf de groep 2 krijgen alle kinderen twee keer per jaar een schriftelijk verslag. Het verslag wordt met
de ouders besproken. De ouders van groep 1 krijgen twee keer per jaar een mondeling verslag.

Interne begeleiding
Van alle kinderen wordt een leerlingdossier bijgehouden. Van alle kinderen die meer nodig hebben dan
de basiszorg, wordt bovendien een leerlingzorgdossier bijgehouden. Deze zorgdossiers worden
beheerd door de intern begeleiders van de school. De interne begeleiders analyseren samen met de
leerkracht de zorgprocessen van alle kinderen. Zij stellen samen met de leerkracht handelingsplannen
op, om de kinderen optimaal te begeleiden. De leerkracht draagt zorg voor de daadwerkelijke uitvoering
van de gemaakte handelingsplannen.

Ons leerlingvolgsysteem voorziet in het volgen, observeren, begeleiden en stimuleren van de
ontwikkeling van de kinderen. De school gebruikt daarvoor per ontwikkelingsgebied een breed scala
aan observatie en registratielijsten. De school volgt ook d.m.v. een toetskalender de genormeerde
cognitieve ontwikkeling van de hoofdgebieden lezen, spelling en rekenen. De persoonlijke observaties,
zeker-weten-momenten en analyses van de leerkrachten vormen de basis van ons leerlingvolgsysteem.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge          13
Bij de overstap van een leerling van de ene naar de andere school voor basisonderwijs, stelt de
leerkracht samen met de intern begeleider, een onderwijskundig rapport voor de ontvangende school
op.

Bij nieuwe leerlingen maken wij gebruik van de mogelijkheid informatie op te vragen bij de
peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven.

Voor toelating tot een school voor speciaal basisonderwijs is een onderzoek door een permanente
commissie leerlingzorg noodzakelijk. Ten behoeve van dit onderzoek wordt eveneens op dezelfde wijze,
door leerkracht in samenwerking met de interne begeleider, een onderwijskundig rapport opgemaakt.
De betreffende ouders ontvangen een afschrift van dit rapport.

Doorstroomprocedure primair onderwijs/voortgezet onderwijs
Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport (OKR) van de leerlingen op te stellen. In dit
rapport zijn naast algemene gegevens ook gegevens opgenomen over de leervorderingen en het
gedrag van de leerling. Als u wilt, kunt u uw zienswijze op het OKR invullen. De school voor voortgezet
onderwijs zal het OKR opvragen bij de school waar uw kind vandaan komt.

De orthotheek
De school beschikt over een uitgebreide verzameling van boeken, leermiddelen en materialen, ook
digitaal, waar leerkrachten gebruik van maken bij hulp aan kinderen die bijzondere of andere
leerbehoeften hebben.

Toelating van leerlingen en de wet Leerling Gebonden Financiering (“rugzakje”)
Inschrijving en plaatsing van deze leerlingen vindt plaats in overleg met ouders en begeleidende
instanties. Als school treden we in overleg met alle betrokkenen om een oordeel te vormen over de
mogelijkheid of onmogelijkheid van eventuele inschrijving en plaatsing op onze school. We doen dit als
team vanuit een positieve houding waarbij de belangen van het kind het uitgangspunt zijn. Het gaat om
de vraag of wij als school het kind passende begeleiding en zorg kunnen bieden.

Externe zorg
Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op de leerling, die als individu deel uitmaakt van de
samenleving. Waar problemen verband houden met of hun oorzaak vinden in de school, zal de
maatschappelijk werkende het zo snel mogelijk aanhangig maken binnen het leerlingzorgoverleg van de
school. Aan onze school is een vaste schoolmaatschappelijk werkende verbonden, ouders en leerlingen
kunnen via de interne begeleider in contact komen met haar.

De sector jeugd van de GGD werkt voor de gezondheid van de
jeugd van vier tot negentien jaar. Hiervoor zijn er GGD
Jeugdgezondheidscentra door heel Rotterdam en directe
omgeving.

Als school worden wij graag op de hoogte gesteld en gehouden van externe begeleiding die ouders zelf
voor hun kind inschakelen. Te denken valt aan logopedie, RT en dergelijke. Het gaat dan niet alleen om
samenwerking, maar ook om het op de juiste manier afstemmen van hulp aan het kind.

SISA
De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak.
Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Als Openbare school is
onze school dus ook aangesloten.


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge         14
Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden
geregistreerd in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met
één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening
goed op elkaar afgestemd worden.
Zo werkt het signaleringssysteem:
De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het
bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee
meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een „match‟. De hulpverlenende
instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met
elkaar in contact gebracht en het kind wordt via zijn ouders (per brief) hierover geïnformeerd. De
beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen dát er iets aan de
hand is. De beheerders weten wel wie de hulpverleners zijn.
Hert signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming
Persoonsgegevens wordt voorgeschreven.
Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg,
Politie/Justitie en Onderwijs.
Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl

Meldcode
De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een
stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en
kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt
ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet
alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en
pleger.

Voor wie is de meldcode bedoeld?
De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die in de regio Rotterdam onderwijs,
opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat kunnen docenten en maatschappelijk werkers zijn,
maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en medewerkers in de (kinder)opvang.

Meer weten?
De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden op:
www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl


Bijzondere zorg
Op school is er een pestprotocol. Hiermee wordt aangegeven dat het probleem van pestgedrag bij
kinderen door de school actief wordt aangepakt. Ouders, die pestgedrag signaleren, kunnen dit direct
met de leerkracht bespreken.
De school verbindt zich in het pestprotocol aan het volgende:
 Het bewust maken en bewust houden van de leerlingen van het bestaan en de zwaarte van het
  probleem.
 Het instellen van een vertrouwenspersoon op de school.
 Het aanleggen van goede informatie over het probleem pesten, met als speciaal aandachtspunt
  informatie voor de leerlingen.
Binnen de schoolorganisatie kennen wij vertrouwenspersonen die, indien noodzakelijk, door ouders of
kinderen benaderd kunnen worden.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge          15
Groepssamenstelling
Een leerling gaat naar een andere bouw als het daaraan toe is; op emotioneel en cognitief gebied. Er
wordt gestreefd naar een evenwichtige indeling van de groepen. Bij plaatsing van een leerling in een
groep kijken wij naar het individuele kind in relatie met de nieuwe groep. Indien mogelijk gaat het kind
samen met een groepsgenootje.
De belangrijkste verschillen waar het kind in een andere bouw aan moet wennen zijn een andere
dagindeling, in plaats van „oudste‟, nu „jongste‟ zijn, de eisen ten aanzien van het werken, de benodigde
concentratie en taakgerichtheid, de eisen aan de zelfstandigheid. Daarbij komt de verandering van
omgeving, sfeer, groepsgenootjes en de leerkracht. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben dat uw kind
tijdelijk meer vermoeid is dan voorheen of een terugval vertoont op emotioneel of cognitief gebied. De
schoolleiding is verantwoordelijk voor de beslissing met betrekking tot de groepssamenstelling.

In bepaalde gevallen wordt een kind een extra leerjaar aangeboden als verwacht wordt dat zo'n
verlengingsjaar belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Een extra leerjaar noemen wij geen
doubleren maar een bouwverlenging.

In het schooljaar 2007-2008 zijn de mogelijkheden met betrekking tot een tussentijdse bouwovergang
onderzocht. Het resultaat hiervan is dat deze mogelijkheid doorgang blijft vinden. Er is een protocol
opgesteld m.b.t. de tussentijdse overgang.

Bij elk nieuw schooljaar kunnen er wisselingen optreden m.b.t. de leerkracht(en) die voor de groep
staan.

Documentatiecentrum (doc)
Op school is een documentatiecentrum voor leerlingen. Het voldoet in ruime mate aan de door de
gemeentebibliotheek gestelde normen voor scholen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Het dient het
leesonderwijs en biedt kinderen de mogelijkheid informatie te zoeken over uiteenlopende onderwerpen.
Op school maken we gebruik van de mogelijkheid om bij de gemeentebibliotheek Rotterdam enkele
malen per jaar een wisselcollectie te lenen.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge         16
5.   OUDERS EN SCHOOL

“Het leven aanwakkeren en het toch vrij laten zich te ontwikkelen, dat is de allereerste opgave
voor de opvoeder.” (Maria Montessori, 1909, blz. 143)

De school hecht veel waarde aan een goed contact met ouders. Op een aantal manieren kunnen
ouders betrokken zijn bij de school en de groep van hun kind.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Vanaf 7 januari 2008 wordt op Tuinstad buitenschoolse opvang aangeboden. Deze wordt georganiseerd
door kinderopvang Bimbola. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Bimbola,
www.bimbola.nl.

Informatieavonden
Alle leerkrachten geven met hun bouw aan het begin van het schooljaar een informatieavond. De
werkwijze en gebruikte methodes worden dan toegelicht. Het is een leuke manier om kennis te maken
met de omgeving van het kind, zijn of haar leerkracht en andere ouders. De school stimuleert dat
ouders jaarlijks blijven komen, al is het systeem en de groepsleerkracht bekend.
Ook wordt er ieder jaar een avond georganiseerd waarop door de directie het beleid van de school
wordt toegelicht en de zorgverbreding wordt besproken.

Luizenprotocol
Er zijn afspraken over de controle op en de gang van zaken bij het voorkomen en behandelen van
hoofdluis. Deze afspraken zijn terug te vinden in het luizenprotocol dat in iedere groep aanwezig is.
Tevens is het luizenprotocol op onze website na te lezen. Ter voorkoming van de verspreiding van
hoofdluis heeft iedere leerling op Schiebroek een zogenaamde luizencape en op Terbregge een
luizenzak.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van de
gehele school. De oudergeleding, vijf ouders, wordt gekozen door de ouders. Benoemingen geschieden
voor een periode van twee jaar. Het personeel benoemt uit zijn midden eveneens vijf
vertegenwoordigers voor een periode van twee jaar.
De taken van de MR zijn gebaseerd op het medezeggenschapsreglement van de openbare
basisscholen in Rotterdam. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat het de taak is van de MR de
belangen te behartigen van de leerlingen en hun ouders alsmede het personeel in de ruimste zin van
het woord. Daarnaast wordt in het medezeggenschapsreglement nog genoemd dat de MR naar
vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevordert.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij er gewichtige redenen zijn om de vergadering
besloten te maken. Bij Tuinstad is de afspraak dat de algemeen directeur de vergadering bijwoont. De
goedgekeurde notulen van de laatste vergadering en de agenda van de eerstvolgende vergadering
hangen op, in alle schoolgebouwen. Daarnaast worden de vergaderdata in de kalender van de
nieuwsbrief van school opgenomen.

Medicijnverstrekking en medisch handelen
Omdat het gebruik van medicijnen door leerlingen van de school een serieuze zaak is, is het belangrijk
dat de afspraken die hiervoor door de ouders/verzorgers met de school zijn gemaakt duidelijk zijn en
vastgelegd worden.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge         17
Onder medicijnen wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en
waarbij een bepaalde dosering is aangegeven.
Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van een arts bij een apotheek
of drogist gekocht kunnen worden.
Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt die tijdens de schooltijden moeten worden
ingenomen dan dient u per medicijn of zelfzorgmiddel een „Verklaring medicijnverstrekking‟ in te vullen
en in te leveren op school.
Ieder schooljaar moet het invullen van de „Verklaring medicijnverstrekking‟ opnieuw gebeuren.
Bij veranderingen t.a.v. het medicijngebruik van uw zoon/dochter wordt u verzocht om dit onmiddellijk
door te geven aan school door een nieuwe „Verklaring medicijnverstrekking‟ in te vullen en op school in
te leveren.
De „Verklaring medicijnverstrekking‟ is bij de conciërge of op de administratie van de school
verkrijgbaar.
Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw zoon/dochter moeten worden ingenomen voor schooltijd
willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op
het gedrag van het kind.

Nieuwsbrief
Ongeveer twee keer per maand verschijnt op beide vestigingen een nieuwsbrief. Daarin staat voor de
ouders belangrijke informatie. De nieuwsbrief wordt tevens op de website gezet.

Ouderraad (OR)
Beide vestigingen hebben een eigen ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders en is in beginsel
belast met 'niet-onderwijsgebonden' activiteiten, zoals sinterklaas, kerstfeest, doedag, sporttoernooien,
en dergelijke. De ouderraad wordt door en vanuit de ouders van iedere vestiging apart gekozen.
Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderavond. Zij legt dan onder meer
verantwoording af van haar werk in het achterliggende jaar en van de bestede gelden.

Ouders en participatie
De school wil waar mogelijk ouders betrekken in het
schoolleven en stimuleert ouders hieraan een
bijdrage te leveren. Dat kan bijvoorbeeld als
leesouder, als hulpouder bij het
documentatiecentrum, als brigadier, maar ook met de
voorbereiding van feesten of het begeleiden bij
zwemmen. Ook zijn ouders altijd welkom als
overblijfkracht, als vrijwilliger of in loondienst. Het is
voor ouders een leuke manier om kennis te maken
met de schoolwereld en met andere ouders

Rechten en plichten
Vanaf het schooljaar 1998-1999 is er voor het openbaar onderwijs Rotterdam een klachtenregeling
vastgesteld en uitgevoerd. Deze wettelijk verplichte regeling valt onder de zogeheten Kwaliteitswet.

Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen.
Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school.

Bij aanmelding van nieuwe leerlingen vanaf vier jaar is er met de ouders een intakegesprek. Bij
inschrijving en toelating op school conformeren de ouders zich aan hetgeen omschreven is in de
schoolgids en in het schoolplan.


           schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        18
Bij leerlingen die tussentijds binnenstromen van andere scholen, wordt eerst informatie ingewonnen bij
de desbetreffende school voordat tot plaatsing wordt overgegaan. Ouders, van leerlingen van onze
school, die schoolverandering overwegen wordt gevraagd de school c.q. de leerkracht daarvan tijdig op
de hoogte te stellen.

In principe wordt door de leerlingen aan alle activiteiten, opgenomen in de schoolgids, deelgenomen.

Wanneer een leerling een zodanig ernstige gedragsproblematiek vertoont, dat dit een bedreiging of
direct gevaar kan opleveren voor de andere leerlingen of voor de organisatie als geheel, kan de leerling
worden geschorst en in voorkomende gevallen van school verwijderd worden. Ook kunnen leerlingen
geschorst c.q. van school verwijderd worden, indien de ouders zich niet correct jegens de school
gedragen.

Verwijdering van een leerling kan eveneens plaatsvinden, wanneer de leerling niet meer adequaat
geholpen kan worden en alle stappen van het zorgtraject zijn doorlopen. Uiteraard is daaraan
voorafgaand uitvoerig overleg met de ouders gevoerd.

Als ouders bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto‟s van hun kind op de website van de school,
dient dat kenbaar gemaakt te worden aan de directie. Dit geldt ook bij bezwaren tegen het maken van
video-opnames ten behoeve van leerlingbegeleiding.

Schoolfonds
Het primair onderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt elke school een ouderbijdrage voor het
schoolfonds. Deze ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten, die de overheid niet betaalt maar die de
school toch belangrijk voor de kinderen vindt. Hierbij valt te denken aan Kerstfeest, Sinterklaasfeest,
excursies, sporttoernooien, schoolreisjes, verzekering, afscheid groep 8, en dergelijke.
Het is belangrijk, dat alle ouders meebetalen aan het schoolfonds. Wanneer het betalen
onoverkomelijke problemen oplevert, kan dit op school worden kenbaar gemaakt en wordt er bekeken
of er een regeling getroffen kan worden. Op de jaarlijkse ouderavond wordt de bijdrage voor het
schoolfonds vastgelegd.

Schoolmelk
Campina verzorgt twee keer per dag de verspreiding van gekoelde halfvolle en volle melk,
chocolademelk en yogi-drink. Aan- en afmeldingsformulieren zijn aan te vragen op de internetpagina
www.schoolmelk.nl

School en echtscheiding
Het komt regelmatig voor dat de school geconfronteerd wordt met gebroken gezinnen.
Wij gaan er in het geval van gescheiden ouders van uit dat wij tijdig van de gewijzigde gezinssituatie op
de hoogte worden gebracht. De school voorziet de ouder op het bij ons bekende adres van relevante
informatie (bijv verslagbesprekingen, nieuwsbrieven ed) Wij gaan ervan uit dat deze informatie
doorgegeven wordt aan de ex-partner. Soms is dat echter niet mogelijk. In dat geval kan de andere
ouder de school verzoeken om bepaalde informatie ook te krijgen.
Hierbij moet gemeld worden dat het belang van het kind hierdoor niet geschaad mag worden.

Stichting Vrienden van Tuinstad Schiebroek
Deze stichting is in 2001 opgericht door een aantal ouders, die zich actief inzetten om voor extra
financiën te zorgen. De stichting ondersteunt de vestiging Schiebroek middels financiële bijdragen.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge          19
Tussenschoolse opvang (TSO)
Het past binnen de montessorivisie dat alle kinderen de hele dag op school doorbrengen. Samen leren,
samen spelen, samen eten is een belangrijk motto. De Tussenschoolse Opvang Tuinstad Schiebroek
biedt kinderen tijdens de middagpauze de mogelijkheid om met alle kinderen samen te eten in een
rustige omgeving. Daarnaast biedt het voldoende
afleiding, ontspanning en inspanning binnen een
veilige omgeving om optimaal aan de tweede helft
van de schooldag te beginnen. De school hecht
belang aan het samen eten. Netjes eten aan tafel,
in een rustige sfeer, opruimen van je tafel zijn
onderdeel van sociale redzaamheid.
In Schiebroek heeft Tuinstad een overeenkomst
met Bimbola, een externe organisatie die naast de
BSO ook de tussenschoolse opvang op school
organiseert en uitvoert. In Terbregge wordt het
overblijven geregeld door vrijwillige ouders.

Website
De school heeft een eigen website, www.obstuinstad.nl. Hierop is alle actuele informatie te vinden. Ook
kunnen er foto‟s van activiteiten bekeken worden. Per evenement, per klas worden een aantal foto‟s op
de website geplaatst
Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto‟s van uw kinderen op onze website verzoeken wij u tijdens
de inschrijving van uw kind bij ons op school dit kenbaar te maken bij de directie.

Wet bescherming persoonsgegevens
De gegevens die door de ouders (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van
toetsen en testen van de leerlingen door de school gebruikt om twee redenen en wel:

  1. School administratieve redenen. De school is verplicht om een leerling-administratie te voeren.
    Deze gegevens verzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming
    Persoonsgegevens.
  2. Leerling begeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het
    begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het
    vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling die de gegevens verwerkt
tot statistische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school
en het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO gemeente
Rotterdam. De onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie en de
daaraan ten grondslag liggende gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.

Verzekeringen
De school sluit een collectieve „schoolongevallenverzekering‟ voor alle kinderen af. Dit geldt alléén voor
ongevallen onder schooltijd. De schade moet binnen 48 uur bij de verzekeringsmaatschappij gemeld
worden. De schadeformulieren zijn op school verkrijgbaar.
De Gemeente Rotterdam acht zich niet aansprakelijk voor op school zoekgeraakte en/of beschadigde
eigendommen van leerlingen. Dit geldt met name voor fietsen, die vaak onbeveiligd in de fietsenstalling
staan.          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge         20
De school heeft een collectieve inzittendenverzekering. Dit houdt in dat de kind verzekerd zijn tegen
ongevallen gedurende het vervoer naar/van sportvelden, gymnastieklokalen, zwembaden en dergelijke,
mits dit in schoolverband en onder toezicht gebeurt. Ouders die kinderen vervoeren, hebben hiervoor
zelf een inzittendenverzekering nodig.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge       21
6  ACTIVITEITEN IN EN RONDOM SCHOOL

“Men kan niet vrij zijn zonder onafhankelijk te zijn. Om die onafhankelijkheid te verkrijgen
moeten de actieve uitingen van de persoonlijke vrijheid geleid worden, van de vroegste
kindertijd af.” (Maria Montessori, 1909, blz. 80)

De school kent een grote variatie aan extra activiteiten voor en door de leerlingen. De data van de
activiteiten worden steeds opgenomen in de jaarkalender en de nieuwsbrief.
Hieronder in alfabetische volgorde een aantal belangrijke activiteiten.

Afscheid groep 8
Aan het einde van het schooljaar neemt
groep 8 afscheid van de school. Rond
het afscheid staan verschillende
activiteiten, zoals de traditionele musical
gepland. Maar ook een vossenjacht met
verklede leerkrachten en een feestelijke
avond voor ouders en leerlingen.

Avondvierdaagse
Ieder jaar wordt de mogelijkheid
geboden om met school in te schrijven
voor de avondvierdaagse. Ouders en
kinderen lopen zelf de route. Onderweg
wordt er door de ouders uit de ouderraad en leerkrachten een kraam bemand, waar versnaperingen
worden uitgedeeld.

Blijdorp
Het biologisch lescentrum van diergaarde Blijdorp verzorgt de lessen voor onze leerlingen. Vervoer van
en naar Blijdorp wordt door de school geregeld. Vaak worden ouders gevraagd om te rijden. De oudere
leerlingen gaan met de tram of de bus.

Brede School Tuinstad
Omdat wij het belangrijk vinden om de leef- en belevingswereld van de leerlingen te vergroten zijn we
met ingang van het schooljaar 2007-2008 Brede School geworden. Dit houdt in dat er na schooltijd
activiteiten in en rond de school plaatsvinden.

De belangrijkste doelen van Brede School Tuinstad zijn:
 Het vergroten van het zelfvertrouwen en de competentie ervaringen van kinderen in een daarvoor
  geschikt leefklimaat. Dus ervoor zorgen dat ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn of haar
  uiterlijk, taal en culturele achtergrond.
 Het meegeven van bagage, waarin aspecten als sociale competentie, het aanspreken van
  verborgen talenten, het vergroten van buurt en ouderbetrokkenheid en de verruiming van
  mogelijkheden voor een plezierige vrijetijdsbesteding het uitgangspunt zijn.

We willen dit realiseren door een gevarieerd aanbod van cursussen en activiteiten op het gebied van
cultuur en kunst te organiseren na schooltijd.
           schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        22
Goede doel
Sinds schooljaar 2006-2007 steunen wij Stichting Ladder. Stichting Ladder steunt de Christ the King
school in Iruthyapuram, gelegen in Tamil Nadu in het uiterste zuiden van India. Dit gebied behoort tot
een van de armste gebieden van India.
Door het organiseren van activiteiten, zoals een sponsorloop of fancy fair, halen wij geld voor deze
stichting op.

Kerstviering
Het vieren van het kerstfeest omvat een aantal activiteiten. Zo wordt de school jaarlijks op passende
wijze versierd door de ouderraad. Leerlingen van Schiebroek gaan met het schoolorkest zingen in het
verzorgingstehuis van Humanitas en er is een kerstcrea, waarbij allerlei versieringen gemaakt worden
die kerst in de klas brengen.
Bij het kerstdiner in de groep brengen alle kinderen een thuisgemaakt gerecht mee. Er wordt dan in de
feestelijk versierde klas gezamenlijk gegeten.

Kinderboekenweek
Tijdens de jaarlijkse kinderboekenweek worden er extra activiteiten georganiseerd.

Kinderboerderij
Regelmatig gaan we met de kinderen naar de kinderboerderij. Onder
leiding van de daar aanwezige didactische medewerkers bezoeken
we de dieren en krijgen les. Op school gaan we veelal in op wat bij
deze activiteiten aan de orde komt. Indien mogelijk wordt aangesloten
bij de kosmische lessen.

Paasviering
Ook aan het vieren van het paasfeest wordt aandacht besteed. Zo wordt er per groep een paasontbijt
georganiseerd. De kinderen van de onder- en middenbouw zoeken eieren in de schoolomgeving.

Plaswijck
Jaarlijks wordt voor onderbouwleerlingen een uitstapje naar Plaswijck georganiseerd.

Schoolfotograaf
Eens per jaar komt de fotograaf op school. Zij maakt foto's van elk kind en van de groep. Ook kunnen
broers en zussen die op school zitten met elkaar op de foto. Het maken van foto's leidt niet tot een
verplichting. Foto‟s worden wel aangeboden, maar hoeven niet te worden gekocht.

Schoolkrant
De schoolkrant, „vóór en dóór kinderen‟, komt twee keer per jaar uit. Ouders uit de ouderraad
begeleiden de kinderen hierbij.

Schoolorkest
Er is op Schiebroek een schoolorkest onder leiding van de
vakleerkracht zingen; één keer per week komt dit
schoolorkest bijeen. Het bestaat uit kinderen van
verschillende groepen. Kinderen, die een eigen instrument
hebben en langer dan een jaar spelen, kunnen zich
aanmelden voor dit orkest. Het orkest verzorgt optredens
voorafgaand aan het kerstdiner en tijdens de culturele
avond „het open podium‟ in het voorjaar.


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge          23
Schoolreis
Alle groepen gaan jaarlijks op schoolreis. Indien mogelijk wordt gekozen voor een bestemming die
aansluit bij ons kosmisch onderwijs.

Schooltuin
Aan de Berberisweg bevinden zich de schooltuinen van de gemeente Rotterdam. Groep 6 van
Schiebroek gaat één uur in de week naar deze schooltuinen. Iedere leerling ervaart zelf de ontwikkeling
van groenten en bloemen, van zaad tot plant, met of zonder vruchten. In de wintermaanden komt de
meester van de schooltuinen binnenlessen in het schoolgebouw geven. De vestiging Terbregge zal in
de toekomst ook schooltuinlessen krijgen.

Voor de onderbouw is in de schoolpatio van Schiebroek een kleutertuin gecreëerd. Op Terbregge wordt
een kleutertuin aangelegd. De kinderen leren al op jonge leeftijd respect te hebben voor de natuur,
doordat ze in nauw contact komen met o.a. planten, insecten, vissen en vogels. De leerlingen uit de
onderbouw leren zaaien, oogsten en zien hoe alles groeit en bloeit.

Schoolvoetbal
Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen meedoen aan de traditionele schoolvoetbalwedstrijden in de regio
Rotterdam. Er wordt in een poulesysteem gespeeld tegen leerlingen van allerlei andere basisscholen.
Bij voldoende resultaat gaan ze door naar de volgende ronde.


Schoolzwemwedstrijden
Een jaarlijks terugkerend evenement zijn de
schoolzwemwedstrijden in het openluchtzwembad
het Zwarte Plasje. Leerlingen van diverse
basisscholen in de deelgemeente gaan met elkaar
de strijd aan op verschillende zwemonderdelen.

Sinterklaasviering
Natuurlijk brengt de goedheiligman ook een
bezoek aan onze school. Door leerkrachten en
ouders wordt rond dit kinderfeest een aantal activiteiten georganiseerd, met als hoogtepunt een bezoek
van Sinterklaas aan de verschillende klassen. De kinderen van onder- en middenbouw ontvangen
daarbij een kleine attentie. In de bovenbouw maken leerlingen en leerkrachten surprises.

Verjaardagen
De viering van kinderverjaardagen op school verschilt per bouw en soms ook per groep. De
verjaardagen van de leerkrachten worden per groep door de leerkracht(en) zelf georganiseerd.

Verkeersbrigade
In 1991-1992 is er op de vestiging Schiebroek een verkeersbrigade opgezet, bestaande uit ouders en
kinderen vanaf 10 jaar. Hiermee wordt de veiligheid van de kinderen tijdens het komen en gaan van
school vergroot. De coördinatie van de verkeersbrigade is in handen van de secretaresse, Yvonne
Andreas.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        24
Vriendschapsschool
Sinds het schooljaar 2005-2006 doet de school mee aan het project “vriendschapsscholen”. Dit houdt in
dat de school op een speciale wijze contact onderhoudt met een andere school in de buurt. Vanaf het
schooljaar 2009-20010 gaat Tuinstad Schiebroek deze vriendsschapsrelatie aan met het
Noordrandcollege.

Werkweek
Alle 8e groepers van de locatie Schiebroek gaan op werkweek. Van de locatie Terbregge gaat de
bovenbouw op werkweek.
Gedetailleerde informatie krijgen de betreffende kinderen en hun ouders bijtijds uitgereikt. Hiervoor
wordt aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge         25
Deel B

1.  AFSPRAKEN EN GEDRAGSCODES

Deze afspraken hebben betrekking op leerlingen van de groepen 1 t/m 8, ouders en medewerkers van
Tuinstad. In bepaalde gevallen zijn er aanvullende afspraken per bouw en/of klas.

Naast een doel in zich van iedere afspraak apart, heeft het geheel van het afspraken ABC bedoelingen
die als volgt worden beschreven:

     De leerlingen zekerheid geven, middels afspraken.
     Het leren rekening met elkaar te houden zodat iedere leerling (ieder mens)de ruimte krijgt zich
     te ontplooien.
     Het leren wat wel en niet kan – normbesef.
     Het leren dat niet altijd de eigen zin voorgaat.
     Het leren accepteren van leiding (van de volwassene of een andere leerling).
     Het leren leven met bepaalde afspraken.

Onze school hanteert het ”Anti Agressie Protocol”. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over de
omgangsvormen tussen ouders* en de medewerkers van de school.


Gedragscodes

1.  Ouders* en medewerkers tonen elkaar respect.
2.  Ouders* en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik.
3.  Ouders* en medewerkers treden niet agressief op
4.  Wanneer er een conflict is, werken ouders* en medewerkers mee aan het zoeken naar en het
   vinden van een oplossing.


Het afspraken ABC

Absenten:
Iedere dag wordt de absentielijst ingevuld. Op Terbregge alleen in de klas. Op Schiebroek, zowel in de
groep als door de conciërge. De conciërge meldt de leerkracht telefonisch welke leerlingen ziek zijn
gemeld en vraagt de overige absenten op. Bij onbekend verzuim wordt er naar het huisadres gebeld
hetzij door de leerkracht, hetzij door de conciërge.
Leerlingen dienen voor 8.30 uur ziek gemeld te worden bij de leerkracht of de conciërge.
Afspraken met tandarts, huisarts enz. worden vooraf bij de leerkracht gemeld.

Aftekenen:
Wanneer een leerling werk gedaan heeft en/of beheerst, wordt dit in de onderbouw door de leerkracht
aangetekend. In de midden en bovenbouw houdt een leerling dit zelf bij op de diverse
aftekenformulieren. Aftekenen gebeurt in de midden- en bovenbouw in de kleur van de maand. In de
bovenbouw zet de leerkracht ter controle zijn paraaf.

Ballen:
Ballen die over het hek gaan, mogen pas na toestemming van een leerkracht gepakt worden.          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        26
De conciërge haalt in Schiebroek alleen op vrijdag ballen van het dak. Op het binnenplein op
Schiebroek mag alleen met kleine ballen gespeeld (gestuiterd/gerold) worden. Voetballen mag hier op
het plein met de basketbalpaal of op het grasveld voor de school.

Binnenkomen:
De leerlingen komen binnen door hun eigen bouwingang. Hangen hun jas en tas aan de kapstok, doen
de schoenen uit en zetten die naast elkaar onder de jas. Leerlingen op Schiebroek maken gebruik van
de luizencape. De leerlingen op Terbregge gebruiken de luizenzak.
De leerkracht staat in de deuropening om de leerlingen een hand te geven en te begroeten. Leerlingen
zetten eventueel eten en drinken voor de kleine pauze, op de daarvoor bestemde plaats.
Sloffen worden aangedaan en de stoel wordt van de tafel op de grond gezet. Leerlingen gaan na
binnenkomst rustig aan het werk.
Leerlingen komen binnen tussen 8.15 uur en 8.30 uur. In Schiebroek mogen ouders op maandag en
vrijdag tussen die tijd in de klas om werk van hun kind te bekijken, in Terbregge mogen de ouders elke
ochtend even in de klas. De ouders moeten wel om uiterlijk 8.30 uur weer vertrekken, zodat de dag op
tijd kan beginnen.

Boekenbeurt:
In de midden- en bovenbouw houden de leerlingen boeken/leesbeurten. Voorbereiding daarvan wordt
eventueel gedeeltelijk thuis gedaan.

Brandalarm:
In het geval dat het brandalarm gaat dan gaat de leerkracht met de leerlingen, met absentielijst, op
sloffen, zonder jas naar buiten (zie brandplan bij de deur). Leerlingen blijven bij de leerkracht en gaan
niet met ouders mee. Zie verder het brandplan dat in elke klas aanwezig is.

Buiten spelen:
Bij het buiten spelen mag er geen speelgoed met wielen of elektronisch speelgoed gebruikt worden.
Ruilkaarten blijven thuis. Alle leerlingen spelen buiten. Er wordt door de leerkracht op toegezien dat er
niet van buiten naar binnen gelopen wordt.

Computer:
In iedere groep zijn een of meerdere computers aanwezig. Er zijn afspraken over het gebruik van de
computer op school, zowel voor het gebruik door leerlingen als door leerkrachten.

Documentatiecentrum (doc):
In Schiebroek en Terbregge is een mediatheek, waar leerlingen boeken kunnen lenen, zowel
leesboeken als informatieve boeken. De boeken zijn alleen bestemd voor gebruik op school.

Eten:
In de kleine en grote pauze wordt gegeten en gedronken. In de kleine pauze wordt fruit gegeten. Er kan
gebruik gemaakt worden van schoolmelk of er kan drinken van thuis worden meegegeven. Een pakje
drinken heeft dan de voorkeur boven een drinkbeker, in verband met knoeien en lekken.

Gang:
In de gangen wordt gelopen. Als er op de gang wordt gewerkt, wordt dat na toestemming van de
leerkracht gedaan door maximaal twee leerlingen per groep. De leerlingen werken dan aan de tafel bij
groep.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge           27
Gesprek:
In de periode van de verslagen (januari en juni), kunnen ouder(s) zich via de inschrijflijsten bij de klas
van hun kind inschrijven voor een verslaggesprek. Zes weken na de start van het schooljaar zijn er
gesprekken voor leerlingen in de onderbouw of voor leerlingen die naar een andere bouw zijn gegaan.
Indien nodig of wenselijk kan er een afspraak gemaakt worden met de leerkrach, voor een gesprek op
een ander moment. Er is minimaal twee keer per jaar overleg tussen de ouder(s) en de leerkracht(en).

Gevonden voorwerpen:
Gevonden voorwerpen worden in de “gevonden voorwerpen kast” gelegd. Deze kast bevindt zich in
Schiebroek bij de hoofdingang naast de conciërge. Voor iedere schoolvakantie wordt de inhoud van de
kast geleegd. De gevonden voorwerpen worden dan in de bak van Humana gedaan. Deze bak staat
voor de school.

Gymnastiek:
De groepen 3 t/m 8 hebben les in een gymzaal en gaan daar in Schiebroek lopend naar toe. De
leerlingen van Terbregge gaan met de bus naar de gymzaal.
Voor gymnastiek dienen de leerlingen van groep 3 t/m 8 aparte gymkleding plus bijbehorend schoeisel
bij zich te hebben. Leerlingen kleden zich om in de kleedkamer en blijven daar tot ze de zaal in mogen.

Handvaardigheid:
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er volgens een vaststaand rooster handvaardigheid gegeven. Steeds
krijgt de helft van een groep handvaardigheid van de vakleerkracht, de andere helft krijgt tegelijkertijd
les van de eigen leerkracht.

Honden:
In verband met veiligheid en hygiëne mogen er geen honden of andere dieren worden meegenomen in
de school. Het schoolplein is om dezelfde reden voor honden verboden terrein.

Ingang:
De school in Schiebroek heeft een aantal ingangen. De bedoeling is dat de leerlingen en ouders de
ingang gebruiken die bestemd is voor de bouw van de betreffende leerling. Bij meerdere ingangen
wordt de ingang gebruikt die het dichtst bij de klas is. Hiermee wordt voorkomen dat er extra door de
gangen wordt gelopen. Dit geldt ook bij het verlaten van de school. Nooddeuren dienen i.v.m. de
veiligheid van de leerlingen en medewerkers van de school, alleen in nood gebruikt te worden.
In Terbregge wordt door iedereen gebruik gemaakt van de hoofdingang.

Luizen:
Er zijn afspraken over de controle op en de gang van zaken bij het voorkomen en behandelen van
hoofdluis. Deze afspraken zijn terug te vinden in het luizenprotocol dat in iedere groepaanwezig is.
Tevens is het luizenprotocol op onze website na te lezen. In het protocol staat vermeld dat u zonodig
gebeld kunt worden om uw kind op te halen om te behandelen tegen hoofdluis. Hiervoor wordt het
oudercontactformulier gebruikt.

Luizencape:
Op Schiebroek maakt elke leerling gebruik van een eigen luizencape. Voor gebruik van deze luizencape
dient een eenmalige bijdrage van € 5,00 te worden betaald.
Op Terbregge maken de leerlingen gebruik van luizenzakken.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge           28
Humanistisch vorming onderwijs (HVO)
Op de locatie Terbregge krijgen alle kinderen uit de midden –en bovenbouw Humanistische Vorming.
Op Schiebroek alleen de kinderen uit de middenbouw.

Magneetborden:
Bij iedere groep hangt een magneetbord, daarop hangt nieuws van de groep of vragen van de
leerkracht bijvoorbeeld om hulpouders bij activiteiten. Bij de verschillende bouwingangen hangen
borden met informatie over de school, de Brede School of andere activiteiten en nieuwtjes.

Mappen:
In de midden- en bovenbouw hebben de leerlingen een eigen multomap. Daarin worden de
verschillende aftekenformulieren en ander losbladig materiaal opgeborgen. De leerkracht neemt
regelmatig de mappen door.

Merken van eigendommen:
Het is wenselijk dat eigendommen van een kind (gymnastiekkleding, regenkleding, etui,
broodtrommeltje, sloffen, jas, enz.) duidelijk van zijn/haar naam zijn voorzien en dat er een lusje in de
kraag van de jas zit om deze onder de luizencape te kunnen ophangen.

Naar huis gaan:
De sloffen worden opgeruimd (in sloffenzakken, daarvoor bestemde dozen of worden op de stoel
gezet) en de stoel op tafel gezet. Jas, tas en schoenen worden op de gang aangedaan. De leerkracht
geeft de leerlingen bij de deur een hand.
Het is niet gebruikelijk dat leerlingen uit de onderbouw worden opgehaald door andere kinderen. U dient
hierover de leerkracht in te lichten.
Leerlingen gaan door hun eigen uitgang naar buiten, ouders, BSO medewerkers en overige verzorgers
wachten buiten.
Op Terbregge maken leerlingen van de middenbouw volgens afspraak, gebruik van de uitgangen via
het schoolplein.

Nieuwsbrief:
Ongeveer iedere twee/drie weken verschijnt er een nieuwsbrief met mededelingen en nieuws van
school. De nieuwsbrief wordt aan het oudste kind van een gezin meegegeven. Voorgaande
nieuwsbrieven van het lopende schooljaar zijn op de website van school na te lezen.

NPC (Niet Pesten Comité):
Op Schiebroek vormen leerlingen uit verschillende bouwen en groepen het NPC. Zij houden zich op
verschillende manieren bezig met het tegengaan van pesten op school.

Omgangsregels:
Deze regels zijn tot stand gekomen in overleg met leerlingen uit alle groepen van OBS Tuinstad
Schiebroek/Terbregge en gelden voor het omgaan met elkaar, medewerkers en ouders.

Begin bij jezelf
Blijf positief
Luisteren naar elkaar
Help elkaar
Samen spelen
Met elkaar delen
Van elkaars spullen afblijven


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge           29
Opruimen:
Na het werken wordt materiaal netjes opgeruimd (ook de gang). Elk materiaal heeft een vaste plek. Aan
het einde van de dag wordt gekeken of het materiaal compleet en netjes in de kast staat (taakje). Ook
wordt er aandacht besteed aan de vloer en de omgeving zowel in als buiten de klas. De leerlingen
houden dagelijks hun eigen tafel, map en laatje opgeruimd.

Overblijven:
Zie TSO (tussenschoolse opvang).

Papierverbruik:
Het streven is verantwoord om te gaan met papier. Papierresten gaan in de papierbak die in de klas
staat. De papierbakken worden regelmatig geleegd.

Pasfoto:
De leerlingen uit de onderbouw dienen drie pasfoto‟s mee te nemen voor gebruik in de klas.

Persoonlijke eigendommen:
Het is niet wenselijk om kostbaarheden mee naar school te nemen. Leerlingen zijn hier zelf
verantwoordelijk voor.

Petten/hoeden:
In de klas worden geen hoeden, petten of andere hoofddeksels gedragen.

Planning:
Leerlingen maken hun eigen werkkeuze en de leerlingen uit de midden- en bovenbouw plannen tevens
hun eigen werk per dag en/of per week. Dit gebeurt onder begeleiding van de leerkracht.

Plantje:
Leerlingen uit de onderbouw mogen een plantje in een pot mee naar school nemen om te verzorgen. Dit
gebeurt in overleg met de leerkracht.

Roken:
Het is niet toegestaan te roken in de school of op het schoolplein of onder lestijd.

Schoonmaken:
Wekelijks wordt er opgeruimd en schoongemaakt in de klas. Per groep zijn de schoonmaak en
opruimtaakjes verdeeld, deze taakjes worden regelmatig gewisseld.

Schrijfgerei en dergelijke
Leerlingen maken gebruik van pennen die in een etui passen die weer in het laatje van de leerling past.
Het gebruik van gekleurde pennen en balpennen is alleen in overleg met de leerkracht toegestaan.
Tipex is niet toegestaan.

Sloffen:
Alle leerlingen dragen op school sloffen (bij voorkeur Spaanse sloffen), voorzien van de naam en de
groep van de leerling.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        30
Snoep:
Op school is snoep of kauwgom niet toegestaan, dit geldt ook voor de pauzes. Bij verjaardagen heeft
het de voorkeur om iets kleins en gezonds te trakteren.

Speelgoedmiddag:
De laatste middag voor de schoolvakanties en de ochtend na sinterklaas mogen de leerlingen
verantwoord speelgoed mee naar school nemen waarmee samen gespeeld kan worden.

Speelmateriaal:
Voor iedere bouw is er buitenspeelmateriaal om in de pauzes mee te spelen. Het is niet de bedoeling
dat hier na schooltijd nog mee wordt gespeeld.

Te laat:
Als leerlingen te laat komen, gaan ze in Schiebroek door de hoofdingang naar binnen en melden zich bij
de conciërge, vervolgens gaan ze naar de klas. In Terbregge gaan ze direct naar hun eigen klas.

Telefoongebruik:
In de klas en op het schoolplein wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons.

TSO (tussenschoolse opvang):
Overblijven heeft een belangrijke functie binnen de school, samen werken en spelen en ook samen
eten. Alle leerlingen, die niet overblijven, hebben pauze van 12.00 uur tot 13.00 uur. Op Schiebroek
wordt de TSO geregeld door Bimbola. Op Terbregge gebeurt dit door de school zelf. Inschrijfformulieren
voor de TSO op Schiebroek zijn af te halen bij de conciërge. Zie voor verdere afspraken het
overblijfreglement.

Verjaardag:
Het vieren van een verjaardag is per groep/bouw georganiseerd. In de onderbouw vindt overleg plaats
tussen de ouder(s) en de leerkracht over het tijdstip van het vieren van de verjaardag.
Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje dienen buiten de school te worden uitgedeeld.

Verlof
Verlof dient schriftelijk en tijdig bij de directie aangevraagd worden. De verlofregeling is opgenomen in
de schoolgids en na te lezen op de website. Formulieren kunnen gedownload worden van de website
(www.obstuinstad.nl) of worden opgehaald bij de conciërge op Schiebroek of de secretaresse op
Terbregge.

Werken:
Op tafel ligt alleen het werk, waar de leerling mee bezig is, dus geen prullaria of pennenbakjes op tafel.
Boeken en mappen liggen plat op tafel. Leerlingen leveren iedere dag het gemaakte werk in. Iedere
groep heeft daar zijn eigen werkwijze voor.

Zwemmen:
De leerlingen uit de middenbouw gaan volgens het zwemrooster zwemmen. In principe gaan alle
leerlingen mee naar het zwembad. Het zwemmen is een onderdeel van bewegingsonderwijs. Om een
kind deel te laten nemen aan het zwemonderwijs, dienen de ouders middels het invullen van een
zwembriefje, schriftelijk toestemming te geven.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge           31
De bovenstaande afspraken op onze school zijn tot stand gekomen in overleg met de betrokkenen
leerlingen, ouders* en leerkrachten. Het afspraken ABC wordt eens per jaar geactualiseerd.


*waar ouders staat, wordt ouder(s) of verzorger(s) bedoeld.

juli 2009
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge     32
2.   VESTIGINGEN:

Tuinstad Schiebroek           Tuinstad Terbregge (NT)       Tuinstad Terbregge (OT)
Abeelweg 225               M. Terwogtlaan 135         Ommoordseweg 1
3053 PA Rotterdam,            3056 PA Rotterdam          3056 JN Rotterdam
tel:  010-4180862           tel:  010-2097168         tel:  010-4215653
fax:  010-4182136           fax:  010-2094192
tuinstad@obstuinstad.nl         tuinstad@obstuinstad.nl       tuinstad@obstuinstad.nl
         schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge         33
3.   TEAM

directie
naam en e-mailadres

AGNES VISSCHERS BALJEU
algemeen directeur
visschers.a@obstuinstad.nl

DANIELLA NICOLAES
adjunct-directeur/locatiedirecteur Schiebroek
nicolaes.d@obstuinstad.nl

MASCHA STOLK
Adjunct-directeur/locatiedirecteur Terbregge
stolk.m@obstuinstad.nl


leerkrachten en ondersteunend personeel
naam en e-mailadres

YVONNE ANDREAS                       MARION CLOOSTERMAN
administratie                       leraar
andreas.y@obstuinstad.nl                  cloosterman.m@obstuinstad.nl

MEREL BAKKER                        HANNEKE VAN ECK
leraar                           leraar
bakker.m@obstuinstad.nl                  eck.van.h@obstuinstad.nl

SAMANTHA VAN BERK                     SILVIA EIKELBOOM
conciërge                         leraar
berk.van.s@obstuinstad.nl                 eikelboom.s@obstuinstad.nl

ANNE DEN BOER                       MARIE ENGELSE
leraar                           handvaardigheidleraar
boer.den.a@obstuinstad.nl                 engelse.m@obstuinstad.nl

ANNEMARIE BOVEE                      ANNE-MARIE ENGELSHOVE
leraar                           leraar
bovee.a@obstuinstad.nl                   engelshove.a@obstuinstad.nl

MARJA BROUWER                       MARJA GABRIELS
leraar/vertrouwenspersoon                 leraar/bouwcoördinator
brouwer.m@obstuinstad.nl                  gabriels.m@obstuinstad.nl

FRANS CETON                        HELMA HENDRIKS
gymleraar                         intern begeleider
ceton.f@obstuinstad.nl                   hendriks.h@obstuinstad.nl
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge  34
LAURA HOEFNAGEL                      SABINE NUYTERMANS
leraar/bouwcoördinator                   leraar
hoefnagel.l@obstuinstad.nl                 nuytermans.s@obstuinstad.nl

BRENDA HOMANS                       HANNI OOMKES
leraar/bouwcoördinator                   leraar
homans.b@obstuinstad.nl                  oomkes.h@obstuinstad.nl

ANNEMIEKE KRIJGER                     ILONA OOSTDIJK
havaleraar/coach/vertrouwenspersoon            leraar
krijger.a@obstuinstad.nl                  oostdijk.i@obstuinstad.nl

JISKA KROEF                        Hedy Bastemeijer
leraar/bouwcoördinator                   Hvo-leerkracht
kroef.j@obstuinstad.nl                   bastemeijer.h@obstuinstad.nl

DENNIS DE KRUIF                      ENGELBERTUS PRONK
leraar                           leraar
kruif.de.d@obstuinstad.nl                 pronk.e@obstuinstad.nl

YFKE KUIPER                        CAROLINE DE REK
leraar/ICT-coördinator                   leraar
kuiper.y@obstuinstad.nl                  rek.de.c@obstuinstad.nl

YVONNE MIKX                        RONALD SCHONBERGER
leraar                           leraar
mikx.y@obstuinstad.nl                   schonberger.r@obstuinstad.nl

MEIKE MOSTERT                       LINDA SCHIJVENS
leraar                           leraar
mostert.m@obstuinstad.nl                  schijvens.l@obstuinstad.nl

BOUCHAIB MOUAZZIZ                     REMY SNEL
conciërge                         gymleraar
mouazziz.b@obstuinstad.nl                 snel.r@obstuinstad.nl

SHEILA NANDKOEMAR                     PATRICK SNELDERS
leraar                           leraar
nandkoemar.s@obstuinstad.nl                snelders.p@obstuinstad.nl

FANNY NEIJZEN                       SASKIA SPIERINGS
leraar                           intern begeleider
neijzen.f@obstuinstad.nl                  spierings.s@obstuinstad.nl

CINDY NIESVELD                       LUC STOCK
leraar/vertrouwenspersoon                 leraar
niesveld.c@obstuinstad.nl                 stock.l@obstuinstad.nl
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge  35
KEES VERHAAR                       IRENE VOORTHUIJZEN
zangleraar                        native speaker
verhaar.k@obstuinstad.nl                 Engelsvoorthuyzen.i@obstuinstad.nl

                             MIRJAM VAN ZIJLL
                             leraar
                             zijll.van.m@obstuinstad.nl
         schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge     36
4. OUDERRADEN

Ouderraad Schiebroek
Katinka Osinga    voorzitter         katinka.osinga@planet.nl
Eline Gijsen     penningmeester       elinegijsen@xs4all.nl
Anne-Marie van As                amievanas@chello.nl
Annemie Crebolder                a.crebolder@tiscali.nl
Katinka Osinga                  katinka.osinga@planet.nl
Nicole van Dijk                 mgdijk@wxs.nl
Christa van Herpen                lcst@wanadoo.nl
Petra van der Veer                petravanderveer@raketnet.nl
Nicole van den Ban                wilco.van.den.ban@planet.nl
Sandra Kloosterman                sandra.kloosterman@orange.nl
Michelle Mandos                 michelle@m2r.nl

Ouderraad Terbregge
Astrid Dauthè                  pubas@worldonline.nl
Karola v. Rooijen                karolaa@tiscali.nl
Nicky Brooimans                 Rik.Brooimans@freeler.nl
Annemiek van der Bilt              annemieke_vanderbilt@hotmail.com
         schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge  37
5.   MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van de school. De
oudergeleding (vijf ouders) wordt gekozen door de ouders. Benoemingen geschieden voor een periode
van twee jaar. Het personeel benoemt uit zijn midden eveneens vijf vertegenwoordigers voor een
periode van twee jaar.
Samenstelling

Oudergeleding
Arjan de Vries
Andre Laarhoven                       andre.laarhoven@xs4all.nl
John T. Knieriem    vice-voorzitter           j.t.knieriem@intermax.nl
Hian Li Ko
vacature

Personeelsgeleding
Irene Voorthuijzen                     voorthuijzen.i@obstuinstad.nl
Hanneke van Eck                       eck.van.h@obstuinstad.nl
Ashna Kalicharan                      kalicharan.a@obstuinstad.nl
Yvonne Andreas (secretaris)                 andreas.y@obstuinstad.nl
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge     38
6.    SCHOOLBESTUUR

Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
Calandstraat 41
3016 CA Rotterdam
T 010 28 21 700
F 010 28 21 800
www.boor.rotterdam.nl

Binnen de Rotterdamse samenleving ligt de kracht van het Openbaar Onderwijs in haar openheid, in het
vermogen om te gaan met kinderen uit verschillende culturen, uit verschillende milieus.
Het openbaar onderwijs in Rotterdam staat open voor de veelzijdige en kleurrijke wereld om ons heen
en speelt daar actief op in.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit:
     Multiculturele samenstelling van de leerlingpopulatie
     Multiculturele samenstelling van het onderwijspersoneel
     Verwerven van sociale vaardigheden en omgangsvormen die passen bij een wereldburger
     Aandacht in de les voor andere landen en culturen
     Uitwisseling met scholen in het buitenland
     De ontwikkeling van scholen als dynamisch centrum in de buurt/deelgemeente

Klachtenregeling OPENBAAR ONDERWIJS ROTTERDAM

                  a. Algemene toelichting
Vanaf het schooljaar 1998-1999 is er voor het openbaar onderwijs Rotterdam een klachtenregeling
vastgesteld en uitgevoerd. Deze wettelijk verplichte regeling valt onder de zogeheten Kwaliteitswet
(wetsontwerp 25.459).

De door B.O.O.R. vastgestelde regeling is de Modelklachtenregeling, waarover een akkoord is bereikt
tussen de landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en
schoolleiderorganisaties1.
                   b. Waarom?
Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt
het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat.)
Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die hen
kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

                   c. Wie kunnen een klacht indienen?
Naast ouders en leerlingen kan een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap een klacht
indienen. De klachtenregeling geldt voor het (speciaal) primair- en het (speciaal) voortgezet onderwijs.1
 Deze organisaties zijn ABB/VO, AOB, AVS, BPCO, LOBO, KNO, Onderwijsbonden CNV, Ouders en Coo,
PCSO, VBKO, BVS, VNG, VOO, VOS en VVO.


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        39
                  d. Waarover wel en waarover niet?
Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en
personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de
schoolgemeenschap.
Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is de regeling
ook van toepassing in geval van pesten en seksuele intimidatie. (zie artikel 1, onder d en artikel 5,
eerste lid).

Deze regeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en
proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn te worden
afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden ingediend bij de commissie van beroep bij examens,
niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend.

Deze regeling is evenmin van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het
bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Voorbeelden: bezwaren tegen toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. Of wanneer het
bevoegd gezag een verzoek van een leerkracht om een buitengewoon verlof afwijst, kan de
desbetreffende leerkracht op basis van de Awb bezwaar en beroep aantekenen.

                   e. Landelijke klachtencommissie
In plaats van het zelf in stand houden van een klachtencommissie heeft het bestuur besloten aan te
sluiten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs.

                  f. Medezeggenschap
De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (G)MR instemmingsrecht toe.

                   g. Klachtenafhandeling
In de klachtenregeling is een belangrijke rol toebedeeld aan de contactpersoon en de (externe)
vertrouwenspersoon.

Echter, bij klachtenafhandeling wordt het merendeel van de klachten in overleg met relevante
betrokkenen, zonder tussenkomst van de contactpersoon of de vertrouwenspersoon, op een integere
wijze, afgehandeld. Dit geldt voor alle soorten klachten. Deze zorgvuldigheid geldt eveneens ten
aanzien van degene tegen wie de klacht is gericht.

In het primair onderwijs spelen met name leerkrachten, de directeur van de school en/of de Algemene
Directie Primair Onderwijs (ADPO) hierbij een belangrijke rol.

De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij de Algemene
Directie Primair Onderwijs (ADPO).
Een schriftelijke klacht (zie artikel 11 en 12 van deze regeling) dient te worden gericht aan:

Voor het primair onderwijs:
Dhr. Th. Nelen, lid centrale directie.
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam
                  h. Klachtenafhandeling namens ADPO
Namens de ADPO hebben de volgende leden van de Algemene Directie PO een uitvoerende
verantwoordelijkheid, te weten:
Jan van der Meer        adjunct directeur PO tel. 010 282 1865


           schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge       40
Ankie de Haas          adjunct directeur PO    tel. 010 282 1869
Mac Steenaart          adjunct directeur PO    tel. 010 282 1864

                   i. De contactperso(o)n(en) op school
In artikel 4 en 5 van deze klachtenregeling wordt de functie van contactpersoon omschreven. De
omschrijving is onderverdeeld in: vereisten, procedurele aspecten, taken en wijze van taakvervulling.

Conform de klachtenregeling kan de contactpersoon als een eerste aanspraakpunt fungeren bij
klachten of mogelijke klachten.

De volgende contactpersonen zijn op de school aangewezen:
Cindy Niesveld    Schiebroek    tel. 010 4180862
Annemieke Krijger   Schiebroek    tel. 010 4180862
Marja Brouwer     Terbregge    tel. 010 2097168

                   j. De (externe) vertrouwenspersonen
In artikel 6 en 7 van deze klachtenregeling wordt de functie van de (externe) vertrouwenspersoon
omschreven. De omschrijving is onderverdeeld in: vereisten, procedurele aspecten, taken en wijze van
taakvervulling.

Conform de klachtenregeling kan de vertrouwenspersoon als aanspreekpunt fungeren bij klachten of
mogelijke klachten.

De volgende vertrouwenspersonen zijn gekoppeld aan het Bestuur Openbaar Onderwijs:
Mevrouw C.W. (Carolien) Polderman-de Vries: informatie@devriesmediations.nl
De heer A.A.F (Nol) van der Drift: aafvddrift@hetnet.nl

                  k. Rijksvertrouwensinspecteur
De rijksvertrouwensinspecteur is een aanspreekpunt inzake klachten omtrent seksuele intimidatie. In
deze kwesties heeft het bevoegd gezag de verplichting overleg te plegen met de betreffende inspecteur
(artikel 21).

De werkzaamheden van de rijksvertrouwensinspecteur staan beschreven in artikel 23 van deze
regeling.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Landelijke klachtencommissie
Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (B.O.O.R.) is voor alle scholen aangesloten bij de
Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De behandeling van een klacht door de Klachtencommissie staat beschreven in artikel 14 tot en met 17.
Bij wijziging van het reglement van de landelijke klachtencommissie zullen deze artikelen in dezelfde zin
wijzigen.
Adres:
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 162
3440 AD Woerden
Tel. 0348 405 245


          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge         41
7. INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

www@owinsp.nl
Over onderwijs: 0800-0851 (gratis)

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op deze website onder meer de
beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten. De kaarten zijn er voor
het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Op de
website selecteert u eerst een soort onderwijs: basisonderwijs voordat u op de andere velden: Tuinstad
invult.
          schoolgids 2009-2010 Montessorischool Tuinstad Schiebroek/Terbregge        42

								
To top