Tabelle1

Document Sample
Tabelle1 Powered By Docstoc
					Slovník odborných termínů pro Handbook 1 Timber Structures


ENGLISH       DEUTSCH                 ČESKY
abbreviation     die Abkürzung               zkrácení, zkratka
additive       die Zusatzmittel              přísada
adhesive       der Klebstoff               lepidlo
aggregation     die Anhäufung               agregace, seskupení,shluk
alder        die Erle                  olše
align        ausgerichtet                srovnat, vyrovnat
anchoring      die Verankerung              kotvení
apex         der First                 vrchol
arch         das Gewölbe                klenba, oblouk
ash         die Esche                 jasan
aspen        die Esche                 osika
assembly component  der Montageteil              montážní prvek
bark         die Rinde                 kůra stromu
batten        die Latte                 lať
bay         das Feld                  pole, úsek, záliv
beam         der Balken                 nosník
bearing capacity   die Tragfähigkeit             únosnost
bearing system    das Tragsystem               nosný systém
beech        die Buche                 buk
birdsmouth      der Schwalbenschwanz            klínový zářez, osedlání
blank        die Planke                 laťka
bole         der Baumstamm               kmen stromu
bolted joint     die Bolzenverbindung, der geschraubte Stoß svorníkový spoj
bow         Biegung quer zur Brettebene        ohýbat
bowstring      gekrümmt                  ohnutý, zakřivený
braced        versteift                 ztužený
bracing       die Ausfachung, die Aussteifung      ztužení, zavětrování
bracket       die Beschlag                kování
brain bath      die Verzinkerei              pozinkování
branch        der Ast                  větev
break-out      der Durchbruch               proražení
bridge        überbrücken                přemostit
bridging       der Brückenschlag, die Überbrückung přemostění
brittle       spröd                   křehký
buckle        ausknicken                 boulit, vybočit
built up       aufbauen                  vestavěný
butt-joint      die Stumpfverbindung            tupý spoj
by-product      das Nebenprodukt              vedlejší produkt
cable stayed     das Schrägseil               zavěšený na laně
cambered       gekrümmt, gewölbt             vyklenutý, vypouklý
cambium       das Zellbildungsgewebe           kambium
canopy        die Abdeckung, bedeckt           krytí, zakrytí
cantilever      der Kragarm, auskragend          konzola
cantilevered     freitragend                konzolový
cast iron      der Eisenguss               litina
cellular board    die Tischlerplatte             laťová překližka, laťovka
centroidal axis   die Schwerlinie              těžištní osa
clamped       eingespannt                vetknutý
clay         der Lehm                  jíl
clumsy        plump                   hranatý, neforemný
cluster       die Häufung                seskupení, klastr
coat           die Beschichtung          plášť
coating          streichen             opláštění
compliance        die Einhaltung           shoda
composite section     der Verbundquerschnitt       složený průřez
compressive strength   der Druckfestigkeit        pevnost v tlaku
computed         errechnet             vypočtený
conducting        leitfähig             vodicí
conduit          der Kanal, die Leitung       vedení
cone           der Kegel             kužel
coniferous        zapfentragend           jehličnatý
conifers         der Nadelbaum           jehličnany
consecutive        aufeinanderfolgend         následný
corrodibility       die Korrosionsfähigkeit      náchylnost ke korozi
counteracted       entgegenarbeiten          působení proti
crack           der Riss              trhlina
credibleness       die Zuverlässigkeit        hodnověrnost, bezporuchovost
creep           das Kriechen            dotvarování
creosote         das Teeröl             kreozot
cross layer        die Kreuzlage           překřížená vrstva
cross- section      der Querschnitt, das Querprofil  průřez
cross-girder       der Querträger           příčník
crude           roh, unverarbeitet         surový, neopracovaný
crush           zerdrücken             drtit
crushing         stauchen              drcení
curing          die Härte             ošetření
curved          gebogen              zakřivený
dead load         das Eigengewicht          stálé zatížení
dead weight        das Eigengewicht          vlastní tíha
debark          laden               odkornit
deciduous         laubabwerfend           listnatý, opadavý
deciduous tree      der Laubbaum            listnatý strom
deck           die Tragfläche           mostovka, podlaha
deep beam         hoher Balken            vysoký nosník,stěnový nosník
delaminating       die Aufspaltung          rozvrstvování, delaminace
design process      der Entwurfsprozess        návrhový postup
design specification   der Bauvorschlag          návrhová směrnice
diffuse-porous      zerstreut porig          difúzně porézní
diminishment       die Verminderung          omezování, redukce
distortion        der Verzug, die Verformung     zkrouceni, přetvoření
distortion        die Faserneigung, die Verwindung  distorze
distribution       die Streuung            rozdělení
dome           die Kuppel             kupole
dome light        die Lichtkuppel          světlík
door/window lintel    Tür-/Fenstersturz         dveřní zárubeň, okenní rám
Douglas fir        die Douglasie           douglaska obecná
dove-tail         die Zinke             ozub, ozubový čep, rybina
dowel           der Dübel             hmoždík, spojovací kolík
drawn           abgespannt             tažený
durability        die Haltbarkeit, die Lebensdauer  trvanlivost
early-wood        das Frühholz            jarní dřevo
ebony           das Ebenholz            ebenové dřevo
edgewise         hochkant              hraněný
electric moisture meter  elektrischer Feuchtigkeitsmesser  elektrický vlhkoměr
elm            die Ulme              jilm
elongate         gestreckt             prodloužit
embedding         die Einbindung           osazení
encased           eingeschlossen             zapouzdřený
end distance         der Stirnabstand            vzdálenost od konce
end span           das Endfeld              krajní pole
end-to-end          der Endverbinder            koncový
equilibrium of forces    das Kräftegleichgewicht        rovnováha sil
exceed            überschreiten             překračovat
extractives         extrahierte Stoffe           výtažky
fatigue loading       die Ermüdungsbelastung         zatížení na únavu
fibre angle         der Faserwinkel            úhel vláken
fibreboard          die Faserplatte            dřevovláknitá deska
fibrous           faserförmig              vláknitý
film             die Folie               folie, film
finger jointing       die Keilzinkenverbindung        hřebenové spojení, zubovitý spoj
fir             die Fichte               jedle
fire retardant        feuerhemmend              látka snižující hořlavost
fixing            die Einspannung            upevnění
flackes           die Flocken              kolíky
flatten           planiert, flachgedrückt        vyrovnat, srovnat
flax             der Flachs               len
floor joist         der Deckenbalken            stropní nosník
floor plan          der Grundriss             půdorys
folded plate         das Faltwerk              lomenice
formwork           die Schalung              bednění
framework          das Gestell, das System, der Rahmen  rám
friction locked connection  das kraftschlüssige Verbindungselement styk přenášející smyk
gable            der Giebel               štít
gang nail          das Nagelblech             styčníková deska s prolisovanými zuby
gap             der Riss, die Fuge           spára
geodesic           geodätisch               geodetický
girder            der Träger               nosník
girth            der Gurt, der Umfang          pás, stěnový nosník
glulam            das Brettschichtholz          lepené lamelové dřevo
grain            die Holzfaser             vlákno, zrno
grain deviation       die Faserabweichung          odklon vláken
greenware          die Rohware              syrové zboží, surovina
grillage           der Trägerrost             rošt
groove            die Kerbe               pero, drážka
groove and tongue      Nut und Feder             pero a drážka
growth area         die Wachstumszone           růstová oblast
gusset plate         das Anschlussblech           styčníkový plech
gypsum            der Gips                sádra
half-lap           die Überplattung            přeplátování
half-timbered        das Teilfachwerk            hrázděný
half-timbered house     das Fachwerkhaus            hrázděný dům
hardboard          die Hartplatte             tvrdá dřevovláknitá deska (lisovaná)
hardening          versteifen               zpevnění
hazel            die Hasel               líska
headroom           die lichte Höhe            světlá výška
heartwood          das Kernholz              jádrové dřevo
heat capacity        die Wärmekapazität           měrná tepelná kapacita
helix            die Spirale              spirála, šroubovice
high pressure        der Überdruck             vysoký tlak
hinge            das Gelenk               závěs
hook             das Gelenk               závěs, hák
hornbeam           die Hainbuche             habr
hydrogen bond        die Wasserstoffbindung         vodíková vazba
charring         das Verkohlen             zuhelnatění
chip board        die Spannplatte            dřevotřísková deska
chord          der Gurt, das Fachwerk         pásnice, pás
impermeable       wasserdicht, undurchlässig       nepropustný
inclination       die Schiefstellung           odchylka
inclined         schräg                 skloněný, šikmý
incrustation       die Verkrustung            povlak, kůra, inkrustace
injury          die Verletzung             poškození, zranění
inner span        die Innenweite             vnitřní pole
in-plane         auf gleicher Ebene           v rovině
insolvable        unlösbar                neřešitelný
insulation foam     der Rollschub             izolační pěna
insulation material   der Dämmstoff             izolační materiál
inter grow        eingewachsen              prorůstání
interface layer     die Zwischenschicht          mezivrstva
interlace        ein-, durch-, verflechten       vrstvit, prokládat, proplést
interlock        verriegeln, verzahnen         spojit se navzájem,zapadat
internal stress     die Zwängungsspannung         vnitřní napětí
invention        die Erfindung             invence, vynalézavost
investigation      die Untersuchung            průzkum, vyšetření
iron bridge       die Eisenbrücke            ocelový most
joint          der Anschluss, der Befestigungspunkt  styčník, spojení, spoj
kiln drying       künstliche Holztrocknung        umělé vysoušení
kingpost truss      das einfaches Hängewerk        hlavní vazník
knot           der Ast                suk
knottiness        die Verzwicktheit           sukovitost
lamella         die Lamelle              lamela
laminated        geschichtet              laminovaný, vrstvený, vrstevnatý
laminboard        das Stabsperrholz           vrstvená deska
larch          die Lärche               modřín
lateral support     die Seitenführung           boční podpora
latewood         das Spätholz              letní dřevo
lath           die Latte               lať
lattice         das Gitter               mříž, mřížoví
leak proof        dicht                 těsný, nepropustný
lengthwise        längsgerichtet             podélný
limb           der Ast                větev
lime           die Linde               lípa
limit design       die Traglastbemessung         návrh podle mezních stavů
limit state       der Grenzzustand            mezní stav
limit value       der Grenzwert             mezní hodnota
live load        die Nutzlast              užitné zatížení
load bearing       die Lagerbelastung           nosný
load bearing capacity  die Tragkraft             únosnost
load sharing       die Lastverteilung           přerozdělení zatížení
log           der Baumstamm             kláda
log cabin        das Blockhaus             srub
longevity        die Langlebigkeit           životnost, přirozená trvanlivost
longitudinal shrinkage  die Längsschrumpfung          podélné smrštění
loose          lose                  volný
low pressure       der Unterdruck             nízký tlak
lumber          das Brett               prkno
maple          der Ahorn               javor
masonry         das Mauerwerk             zdivo
mesh           die Masche, das Netz          síť
milled          gefräßt                mletý
milling         zerkleinern          rozmělnění, mlecí
modulus         der Betrag          modul
moisture content     der Feuchtigkeitsgehalt    obsah vlhkosti
mortise and tenon    die Zapfenverbindung     začepování
noggin          die Leiste          lišta
non-combustible     nichtbrennbar         nehořlavý, nespalitelný
normal distribution   die Normalverteilung     normální rozdělení
notching         die Ausklinken, die Kerbung  vrub, zářez
nut           die Mutter          matice šroubu
nutrient         der Nährstoff         živina
outer layer       die Außenschicht       vnější vrstva
oven-dry density     die Trockenrohdichte     hustota v suchém stavu
overlap         die Überlappung        překrytí, přesah
panel plane       die Plattenebene       rovina panelu
panel wall        das Fachwerk         stěnový panel
particle board      die (Holz-) Spannplatte    dřevotřísková deska
pedestal         der Sockel          sokl, podstavec, základ
perimeter        der Umriss, der Umfang    obvod
perpendicular      lotrecht           kolmý
persistent        dauernd            trvalý, stálý
pile           der Pfosten, der Pfahl    pilota, kůl
pin-connected      gelenkig verbunden      kloubově spojený
pine           die Gelbkiefer        borovice
pin-jointed       gelenkig verbunden      kloubově spojený
pith           das Mark           jádro, dřeň
pith pocket       der Markstrahl        dřeňový paprsek
planning         gehobelt           hoblování
plasterboard       die Gipsplatte        sádrokartonová deska
plies          die Lagen           vrstvy
plywood         das Sperrholz         překližka
point of contraflexure  der Wendepunkt        inflexní bod
poplar          das Pappelholz        topol
porch          der Vorbau          veranda
portal frame       der Rahmen          rám
post           der Pfosten          sloup, sloupek, tyč
precision        die Genauigkeit        přesnost
press time        die Drucklegung        doba lisování
prevailing        vorherrschend         převažující
prevailing conditions  vorherrschende Bedingungen  převažující podmínky
project engineering   die Ausarbeitung       projektování
pulp           der Brei           kaše, drť
purlin          die Dachpfette        vaznice
radiographic       der Durchschall        radiografický
radius of gyration    der Trägheitsradius      poloměr setrvačnosti
rafter          die Dachsparren        krokev
random          wahllos            náhodný
receptacle        das Gefäß           nádoba
redundancy        statische Unbestimmtheit   nadbytečnost (vazeb)
reference dimension   das Bezugsmaß         referenční rozměr
ridge          der First           hřeben
rigid          steif, starr         tuhý
ring-porous       ringporig           kruhovitě pórovité
rolling         quetschen           válcování
roof structure      die Dachkonstruktion     střešní konstrukce
roof truss        der Dachstuhl         střešní vazník
roofing         die Dachdeckung        střecha, střešní krytina
round timber       das Rundholz              kulatina
sanding         schleifen                broušení, leštění, smirkování
sap           der Pflanzensaft            míza
sapwood         das Splintholz (junges wachsendes Holz) bělové dřevo
saw           sägen                  řezat
saw dust         das Sägemehl              piliny
scaffold         das Baugerüst              lešení
scarf joint       die Schiftung              plátování, přeplátovaný spoj
sedge          das Riedgras, das Zyperngras      rákos, třtina, střešní došek
self-tapping screw    die selbstschneidende Schraube     samořezný vrut
semicircular       der Halbkreis              půlkruhový
semi-rigid        halbstarr                polotuhý
serviceability      die Bedienbarkeit            použitelnost
set on edge       aufkanten                postavit na hranu
severely         streng                 vážně, závažně
shank          der Schenkel              tyč, dřík
shear plane       die Stirnfläche             smyková plocha, rovina střihu
shear wall        die Wandscheibe             smyková stěna
sheathing board     die Schalung              bednění
shell structure     flächenhafte Struktur          skořepinová konstrukce
shelter         der Unterstand             ochrana, kryt
shoot          der Trieb (bot.)            výhonek, rašit
shrinkage        schwinden                smrštění, sesychání
silvicultural      forstlich                lesnický, pěstební
single span beam     der Einfeldbalken            prostý nosník
single storey      einstöckig               jednopodlažní
slab           die Scheibe               deska (plošná konstrukce)
slender         schlank                 štíhlý
slenderness ratio    die Schlankheit             štíhlostní poměr
slop of grain      die Faserneigung            sklon vláken
smear          bestreichen               rozmazat, namazat
solid wood        das Vollholz              masivní dřevo, rostlé dřevo
span           die Spannweite             rozpětí, pole (mostu)
spatial structure    räumliches Tragwerk           prostorová konstrukce
specimen         die Probe                vzorek, zkušební vzorek
split ring        der Ringdübel              prstencový hmoždík
spring          Biegung in Brettebene          pružina
spring stiffness     die Federsteifigkeit          tuhost pružiny
spruce          die Fichte               smrk
square timber      das Kantholz              hraněné řezivo
stacking         stapeln                 rovnání, skládání
stainless steel     der Edelstahl              nerez ocel
staple          die Heftklammer             spojit, přibít, sponka
steel tube        das Stahlrohr              ocelová trubka
steel-rod        der Stahlstab              ocelová tyč
stem           der Baumstamm              kmen
strand          die Späne                pás, pásek
stranding        zerspannen               splétání
strength         die Festigkeit             pevnost
strength class      die Festigkeitsklasse          pevnostní třída
strength graiding rule  das Festigkeitssortierungskriterium   kriteria pro třídění řeziva
strength value      der Festigkeitskennwert         hodnota pevnosti
strengthening      die Verstärkung, Versteifung      zesílení
stress          die Spannung              napětí
stringer         die Pfette               svlak, vaznice
striping         in Streifen schneiden          loupání
structural analysis   die Baustatik         stavební statika, analýza konstrukcí
strut          die Strebe          vzpěra
stud           der Bolzen          čep, trn
support         das Auflager         podpora
supporting element    das Auflagerelement      podporující prvek
supporting wall     die Stützmauer        opěrná stěna
suspension type bridge  die Hängebrücke        visuté mosty
swelling         quellen            bobtnání
tapered         zugespitzt          zužující se
technical approval    die technische Genehmigung  technické schválení
tensile strength     die Bruchfestigkeit      pevnost v tahu
thick          dick             tlustý
three pin        drei Gelenk          tříkloubový
thrust          der Schub           posun, smyk
thrust line       die Stützlinie        tlaková čára
tie rod         die Zugstange, der Zuganker  distanční prut, táhlo
tier of beams      die Balkenlage        rozmístění nosníků
timber          das Bauholz          stavební dříví
timber framed house   das Fachwerkhaus       dřevěný skeletový dům
timber structure     der Holzbau          dřevěná stavba
top chord        der Obergurt         horní pás
toxic          giftig            toxický, jedovatý
transient        schwankend          přechodný, nestacionární
trim           beschneiden          zkrátit, odřezat, přiříznout
trimming         ablängen           ořezání
trunk          der Baumstamm         kmen, peň
truss          der Binder, der Träger    vazník
twig           der Ast, der Zweig      větvička, proutek
two-lane bridge     zweistreifige Brücke     most se dvěma jízdními pruhy
ultimate state      der Grenzzustand       mezní stav únosnosti
upstand beam       der Überzug          horní trám
valid          rechtsgültig         platný
vault          das Gewölbe          klenba, oblouk
veneer          das Furnierholz        dýha
vessel          das Hohlgefäß         nádoba, nádrž
void volume       das Porenvolumen       objem pórů
wafer          die Scheibe          tříska, plástev
wall section       der Wandteil         stěnový dílec
wearing course      die Deckschicht        povrchová vrstva
web           der Steg           stojina
whorl          die Windung          vinutí, závit
willow          die Weide           vrba
withdrawal force     die Abzugskraft        odtahová síla, síla na vytržení
wood harvesting     die Holzernte         těžba dřeva
wood chip        die Holzschnitzel       dřevní štěpka
wood preservation    der Holzschutz        impregnace dřeva
workpiece        der Werkteil         obrobek, součástka
x-ray          durchleuchten         rentgenovat
yielding moment     das Fliessmoment       mezní moment
yielding point      die Fließgrenze        mez kluzu
POLSKI
skrót
dodatek
klej
agregacja
olcha
wyrównywać
kotwienie
kalenica
łuk
jesion
osika
elemnet montażowy
kora, korować
listwa, łata
przęsło, wykusz
belka
nośność
system nośny
buk
złącze wrębowe
półwyrób, pusty, odstęp
pień drzewa
połączenie trzpieniowe
łuk, wygięcie
cięciwa
stężony
stężenie
wspornik, konsola
cynkowanie
gałąź
przerwanie
most
mostownictwo
kruchy
wybyboczyć
zbudowany
połączenie na styk
produkt uboczny
zawieszony na linach
wygięty
wygięie (wstępne)
daszek, okap
wspornik
wspornikowy
żeliwo
płyta komórkowa
oś centralna (środek ciężkości)
zaciśnięty
glina
niezgrabny
stowazyszenie, związek, klaster
powłoka
okrycie
podatność
przekrój złożony
wytrzymałość na ściskanie
obliczony
przewodzony
przewód, kanał
stożek
iglasty
drzewo iglaste
kolejny
skłonność do korozji
przeciwdziałający
rysa, pęknięcie
wiarygodność
pełzanie
kreozyt
warstwa krzyżowa
przekrój poprzeczny
poprzeczka
surowy
miażdżyć, kruszyć
zmiażdżenie
pielęgnacja
zakrzywiony
obciążenie stałe
ciężar własny
okorować
liściasty
drzewo liściaste
pokład
wysoka belka
rozwarstwiający
proces projektowy
specyfkacja projektowa
dyfuzyjno-porowaty
zmniejszenie
zakłucenie
dystorsja
rozkład, dystrybucja
kopuła
świetlik
nadproże
daglezja zielona
jaskółczy ogon
kołek, dybel
narysowany
trwałość
młode drewno
heban
na kant, wzdłuż krawędzi
elektryczny wilgotnościomierz
wiąz
przedłużyć
osadzenie
obudowany
odległość do końca
skrajne przęsło
od końca do końca
równowaga sił
przekraczać
garbniki
obciążnie graniczne
kąt włókien
płyta wiórowa
wiórowy
film
połączenie wczepowe
jodła
opóźniacz zapłonu
dopasowanie
kołeczki
wyrównywać
len
belka podłogowa
rzut (rysunek)
tarczownica
szalunek
rama
połączenie cierne
szczyt (ściany)
gwóźdź zespolony
szczelina
geodezyjny
dźwigar
obwód
glulam, drewno klejone
włókno
odchylenie włókna
półprodukt
ruszt
pióro
pióro i wpust (połączenie)
strefa wzrostu
płyta węzłowa
gips
pół-nakładka
półdrewniany
dom półdrewniany
płyta twarda
utwardzanie
leszczyna
zapas, margines
twardziel
pojemność cieplna
spirala
wysokie ciśnienie
przegub
hak
grab zwyczajny
wiązanie wodorowe
zwęglanie
płyta wiórowa
pas (kratownicy)
nieprzepuszczalny
pochylenie
pochylony
inkrustacja
zranienie
przęsło wewnętrzne
w płaszczyźnie
nierozpuszczalny
pianka izolacyjna
materiał izolacyjny
wzajmnie przerośnięte
warstwa kontaktowa
przeplatać
blokować, ryglować
narpężenie wewnętrzne
wynalazek
dochodzenie, badanie
most żelazny
połączenie
suszenie w piecu
wiązar główny
sęk
sękowatość
lamela, płytka, warstewka
laminowany, warstwowy
płyta laminowana
modrzew
podpora boczna
późne drewno
listwa, łata
kratownica
szczelny
podłużny
gałąź
lipa
projektowanie wg teorii SG
stan graniczny
wartość graniczna
obciążenie użytkowe
nośny
nośność
rozłożenie obciążeń
kłoda
dom z drewna
trwałość, długowieczność
skurcz podłużny
wolny, swobodny
niskie ciśnienie
tarcica
klon
mur, murarstwo
siatka
zmielony
mielenie
moduł
zawartość wilgoci
połączenie na czopy
klocek
niepalny
rozkład normalny
wręb, karb
nakrętka
odżywczy
warstwa zewnętrzna
gęstość w stanie suchym
zachodzić na siebie
płaszczyzna panela
ściana panelowa
płyta wiórowa
cokół
obwód
prostopadły
stały
pal
połączony na kołki
sosna
połączony na kołki
rdzeń (drzewa)
pęcherz żywiczny
planowanie (wyrównanie pow.)
okładzina tynkowa
warstwy
sklejka
punkt przegięcia
topola
ganek
rama portalowa
wieszak wiązara
precyzja
czas nacisku
dominujący
warunki dominujące
projektowanie
papka, miazga
płatew
radiograficzny
promień bezwładności
krokiew
losowy
zbiornik, pojemnik
nadmiar
wymiar odniesienia
grzbiet, kalenica
sztywny
sztywno-porowaty
toczny
konstrukcja dachu
kratownica dachowa
pokrycie dachu
okraglak
szlifowanie
sok roślinny
biel (drzewa)
piłować
pył
rusztowanie
połączenie uciosowe
turzyca
wkręt samogwintujący
półkolisty
półsztywny
użytkowalność
postawić na krawędzi
poważnie, surowo
uchwyt, trzonek
płaszczyzna ścinania
ściana poprzeczna (na ścinanie)
płyta poszycia
konstrukcja powłokowa
schronienie
pęd, odrośl
skurcz
hodowla lasu
belka jednoprzęsłowa
jednokondygnacyjny
płyta
smukły
smukłość
nachylenie włókien
rozmazać, plamić
lite drewno
rozpietość, pole (między podp.)
konstrukcja przestrzenna
próbka
pierścień łączący
sprężyna
sztywność sprężyny
świerk
drewno cięte (prost. krawędzie)
złożony na stercie
stal nierdzewna
zszywka, klamra
rura stalowa
pręt stalowy
pień, łodyga
wiór
wiórowy
wytrzymałość
klasa wytrzymałości
metoda sortowania
wartość wytrzymałości
wzmocnienie
naprężenie
policzek (belka)
oznakowanie
analiza konstrukcyjna
rozpórka, zastrzał
stojak, słupek
podpora
element podpierający
ściana podpierająca
most podwieszony
pęcznienie
ze skosem
aprobata techniczna
wytrzymałość na rozciaganie
gruby
trójpalcowy
parcie, napór
linia ciśnienia
cięgno, ściąg
rząd belek
drewno
dom szkieletowy
konstrukcja drewniana
pas górny
trujący
przejściowy, niestacjonarny
dopasowywać, przyciąć
wyrównywanie brzegów
pień
kratownica
gałązka
most dwupasmowy
stan nośności
belka górna
słuszny
sklepienie
fornir
naczynie
objętość porów
płytka, segment
element ścienny
warstwa wierzchnia
środnik
zwój
wierzba
siła wyciągająca
wycinka drewna
zrębki
impregnacja drewna
obrabiany przedmiot
promienie roentgena
moment uplastycznienia
granica plastyczności

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:12/14/2011
language:
pages:14