IVLS Opdracht rond CSCL by keralaguest

VIEWS: 5 PAGES: 2

									Opdracht “Co-operatie scripts en hun effect bij CSCL”

Horend bij het paper rond het topic “Collaboratief Leren in Computer-ondersteunde omgeving (CSCL)”

Bij deze opdracht is het de bedoeling een groepspaper te schrijven over het topic dat hierna wordt
uitgewerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de verplichte en extra verdiepingsliteratuur die bij dit
onderwerp is verstrekt. Het is niet de bedoeling simpelweg een samenvatting van de literatuur te maken.

De kern van de opdracht is een onderzoeksopzet uit te werken voor een onderzoek naar de effecten
van cooperatie scripts op het leren in een computer-supported collaboratieve omgeving. Bedenk
daarbij een nieuwe vraagstelling - gegeven de verstrekte (verplichte en extra verdiepings) literatuur
– en werk een opzet voor een empirisch onderzoek uit om dat te onderzoeken.
Cooperatie scripts lijken belangrijke scenario’s te vormen waarin activiteiten van studenten in een CSCL
omgeving gestuurd kunnen worden en leren bevorderd kan worden (Weinberger et al, 2004). Verschillende
typen scripts worden in de literatuur onderscheiden, elk met zijn eigenschappen en effecten voor zover
bekend (Mäkitalo et al., 2005; Kollar et al., 2005; Weinberger et al., 2006; Rummel et al., 2006). Over de
veronderstelde processen, of essentiele componenten van scripts is waarschijnlijk nog niet het laatste
woord gesproken; zo ook is het voorstelbaar dat andersoortige scripts dan de onderscheiden scripts
leerprocessen (beter) ondersteunen. De opdracht is nu een vraagstelling en opzet voor nieuw onderzoek te
formuleren waarin de effectiviteit van dergelijke scripts empirisch onderzocht wordt. Het is dus de bedoeling
een nieuwe onderzoeksvraag en opzet te bedenken, en niet een onderzoek voor te stellen dat al is
uitgevoerd in de beschikbare literatuur.

Het paper moet minimaal de volgende standaard onderdelen bevatten
  1. Inleiding
  2. Probleemstelling: wat is de exacte vraagstelling die in de onderzoeksopzet uitgewerkt wordt? En
    waarom is deze vraag interessant, nieuw, ed. ?
  3. Theoretische achtergrond; een beschrijving van de achtergrond literatuur, uitmondend, meer
    specifiek, in informatie over de onafhankelijke - en afhankelijke variabelen van de gekozen opzet.
    Beschrijf dus ook aard van scripts, hun effecten en manier waarop ze geimplementeerd
    (geoperationaliseerd )zijn.
    Het erbij betrekken van andere literatuur wordt op prijs gesteld, maar in ieder geval moet maximaal
    de verplichte en extra verdiepingsliteratuur hier verwerkt worden.
  4. Opzet van onderzoek: informatie over proefpersonen, materiaal – wat zijn de onafhankelijke
    variabele(n)(script(s): hoe precies?) en afhankelijke variabele(n) -, equipment, met name over het
    systeem en procedure.
  5. Conclusie
  6. Literatuurverwijzingen

Omvang: maximaal 4000 woorden (all in, ook literatuur e.d!!).
Deadline definitieve paper: dag van presentatie (week 5, 2005). Schriftelijk en digitaal inleveren (digitaal
voor 9.30 uur, per email herre@cs.uu.nl).
Poster presentatie hierover (max 5 minuten toelichting)

Weiberger, A., Clark, D., Erkens, G., Sampson, V., Stegmann, K., Janssen, J., Jaspers, J.,
Kanselaar, G. & Fischer, F.(2006). Argumentative knowledge construction in CSCL. Proceedings
7th International Conference on Learning Sciences (pp. 1094-1100). Bloomington, Indiana
Rummel, N., Spada, H. & Hauser, S. (2006). Learning to collaborate in a computer-mediated
setting: observing a model beats learning from being scripted. Proceedings 7th International
Conference on Learning Sciences (pp. 630-640). Bloomington, Indiana

Mäkitalo, K., Weinberger, A., Häkkinen, P.,Järvelä, S. & Fischer, F. (2005). Epistemic cooperation
scripts in online learning environments: fostering learning by reducing uncertainty in discourse?
Computers in Human Behavior, 21, 603-622.

Kollar, I., Fischer, F. & Slotta, J.D. (2005). Internal and External Collaboration Scripts in Web-
based Science Learning at Schools. In T. Koschmann, D. Suthers & T.W. Chan (Eds.), Computer
Supported Collaborative Learning 2005: The Next 10 Years! (pp. 331-340). Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.

								
To top