Sheet1 by HC1112140287

VIEWS: 8 PAGES: 14

									                     Ahmet Ercan            Bülent Tank
AC                                     Alternatif akım
Ampere                  Amper               Amper
Ampere's Law                                Amper Kanunu
Amplitude                Genlik               Genlik
AMT (Audio-frequency Magnetotellurics)  Kaparyaldıray, işitirlir kabarbalkıAMT (Ses-frekansı manyetotelüriği)
Angular frequency                              Açısal frekans
Anisotropy                                 Yönbağımlılık, anizotropi
Apparent                 Görünür              Görünür
Archie’s law                                Archie'nin Kanunu
Atmosphere                Uçukyuvar             Atmosfer
Aurora australis                              Güney ışıkları
Aurora borealis                               Kuzey ışıkları
Auto spektra                                Oto spektra, Özgörünge
Auto power spectra                             Oto-güç spektra, Özgüç görünge

Bay                   Koy               Koy
Bahr's parameters                            Bahr parametreleri
Biot-Savart's law                            Biot-Savart Kanunu
Boundary conditions                           Sınır koşulları

Calibration                               Ayarlama
Capacitance               Sığa              Sığa
Charge                  Yük               Yük
CMB (Core-Mantle boundary)                        Çekirdek-manto sınırı
Coaxial                                 Eşeksenli
Coil                                   Bobin
Conductivity               İletkenlik           İletkenlik, Kondüktivite
Conduction                                Kondüksiyon
Conduction currents                           Kondüksiyon akımları
Coherence                                Tutarlılık, Koherans
Confidence interval
Contact Resistance
Core                   Çekirdek            Çekirdek
Coulomb
Coulomb's law                              Coulomb Kanunu
(to) couple                               Uzaktan etkilemek
Cross spektra                              Çapraz spektra, Çapraz görünge
CSAMT                                  Kontrollü kaynak ses frekansı manyetotelürik yöntemi
Current                                 Akım
Current chanelling                            Akım kanallanması, oluk etkisi
Current density                             Akım yoğunluğu
Cycle                  Dönüş              Dönüş

DC                    Doğru Akım           Doğru Akım
Dead band                                Ölü Bant
(to) decompose                              Ayrıştırmak
Declination                               Deklinasyon
Dielectric constant                           Dielektrik sabiti
Dielectric displacement                         dielektrik yerdeğiştirme
Dielectric permitivity                          dielektrik geçirgenlik?
Diffusion                                difüzyon
Dimensionality                              Boyutluluk
Dipole                  İkiuç, iki uçlu, ikil      Dipol
Dirichlet boundary conditions                      Dirichlet sınır koşulları
Displacement currents                          Yerdeğiştirme akımları
Distortion                              distorsiyon, bozulma
Divergence
Dynamo theory                             Dinamo teorisi

Eddy currents                             Eddy akımları
Electric                Kıvıl, balkı, yıldıray, Tok  Elektrik
Electric current density                       Elektrik akım yoğunluğu
Electric charge density                        Elektrik yük yoğunluğu
Electric dipole moment                        Elektrik dipol momenti
Electric dispalcement                         Elektriksel yerdeğiştirme
Electric field strength                        Elektrik alan kuvveti
Electric flux                             Elektrik akısı
Electric permittivity                         Elektrik geçirgenlik?
Elektrojet                              Elektrojet
Electrolyte               Çözelti            Elektrolit
Electromagnetic             Kıvıl-kapar          Elektromanyetik
Electromagnetic field                         Elektromanyetik alan
Electrostatics                            Elektrostatik, Durağan elektrik
Electrode                Akım çubuğu          Pot, Fincan, Elektrot
Ellipticity                              Elipsellik, Ovallik?
Error bars                              Hata çubukları
Error floor                              Gürültü seviyesi
External magnetic field

Faraday's law                             Faraday kanunu
Fault zone conductor                         Fay bölgesi iletkeni
Fault zone fluids
FDEM                  Sıklık ortamı kıvılkaparlık  Frekans ortamı elektromanyetik yöntemi
Field                                 Alan
Fluxgate magnetometer                         Fluxgate manyetometresi
Frequency                Sıklık            Frekans
Frozen flux hypothesis                        Donmuş akı hipotezi

Galvanic distortion                          Galvanik bozulma
Gauss' law                              Gauss kanunu
Gauge transformation                         Gauge dönüşümü
Geoelectric strike                          Yereletkrik (Jeoelektrik) doğrultu
Geomagnetic depth sounding (GDS)                   Jeomanyetik derinlik sondajı
Geothermal
Gradient
Groom-Bailey decomposition                      Groom-Bailey ayrıştırması
Grounding                Topraklama          Topraklama
Group velocity             Öbek tezliği         Grup hızı
Geomagnetism                             Jeomanyetizma, yermanyetizması

Half-space                              Yarı-uzay
Homogenous half space                         Homojen yarı-uzay

IGRF (International geomagnetic reference field)           Uluslararası jeomanyetik referans alanı (UJRA+C181)
IP                    Yapay Uçlaşma        İndüklem polarizasyonu
ill-posed
Impedance                Direşim           Empedans
Impedance tensor                           Empedans tensorü
Inclination                              İnklinasyon, Eğim açısı
Induction                Yapay, irgitim        İndüksiyon
Induction (Eddy)/ Vortex currents                   İndüksiyon (Eddy) akımları
(to) induce          İrgitmek            İndüklemek
Induction           İrgitim            İndüksiyon
Inductance          İrgir             İndüktans
Inductive           İrgitik            İndüktif
Induced currents                       Endüklenen akımlar
Induction arrows                       Endüksiyon okları
Intensity                          Şiddet
Internal magnetic field
Ion                             İyon
Ionosphere                          İyonosfer

K index                           K indisleri

Lenz's law                          Lenz kanunu
Lorentz's law                        Lorentz kanunu
Loop                             Lup

Joule             Joule, Jul           Jul

Magnetics           Kapar             Manyetik
Magnetic field strength                   Manyetik alan kuvveti
Magnetic flux                        Manyetik akı
Magnetic storm                        Manyetik fırtına
Magnetism           Kaparlık            Manyetizma
Magnetic dipole
Magnetic permeability                      Manyetik geçirgenlik
Magnetogram                           Manyetogram, manyetik kayıt
Magnetometer                          Manyetometre
Magnetopause                          Magnetopoz
Magnetosphere         Kaparyuvar            Manyetosfer
Magnetostatics                         Manyetostatik, Durağan manyetizma
Magnetotail                           Manyetokuyruk
Magnetotellurics       Kaparbalkı            Manyetotelürik
Maxwell’s equations                       Maxwell'in denklemleri
Marine EM                            Denizde elektromanyetizma
Micropulsation        Atarcıklar, titreşimcikler, vurgucuklar
                                Mikropulsasyonlar

Near field effect                      Yakın alan etkisi
Neumann boundary conditions                 Neumann sınır koşulları
Non-polarizing electrode

Ocean effect                         Deniz, Okyanus etkisi
Ohm's law                          Ohm kanunu

Parkinson convention                     Parkinson yaklaşımı
Permeability
Phase             Evre              Faz
Phase mixing                         Faz karışması
Phase tensor                         Faz tensoru
Phase velocity        Evre tezliği          Faz hızı
Period            Dönem, döney          Peryod
Plane wave                          Düzlem dalga
Polarization         Uçlaşma            Kutuplaşma
Polar diagrams                        Kutupsal şekiller
Potential           Gerilim            Gerilim
Potential electrode      Gerilim ucu, gerilim duyar   Gerilim elektrodu
Power spectrum
Poynting vector                       Poynting vektörü
Primary field
Profile            Doğrultu            Profil
Prominance                          Prominans
Proton magnetometer                     Proton manyetometresi
Pseudo            Andıran            Yapma, andıran

Quasi-stationary field

Reactance           Tepkir             Reaktans
Reciever           Alıcı             Alıcı
Relative permeability
Remote reference technique                  Uzak referans (nokta) tekniği
Resistance                          Direnç
Resistivity          Özdirenç            Özdirenç, resistivite
Resistive           Dirençsel, direnen, dirençli  Dirençli
Resistor                           Yalıtkan
Ring Current
Rotation           Dönme             Dönme

Saline Fluids                        Tuzlu sıvılar, mineralce zengin sıvılar
Second            Kırpım             Saniye
Secondary field
Secular change                        Seküler değişim
Self-potential
Sensor            Duyaç, algıç          Sensör
Sensitivity                         Hassasiyet
Shear (GB)                          Makaslama
Skew, skewness                        Çarpıklık
Skin Depth                          Nüfuz derinliği
Solar Wind                          Güneş rüzgarları
Solar quite variations                    Sakin günlük değişim
Solid angle                         ?? açısı
Sounding           Delme             Sondaj
SP              DU Doğal Uçlaşma        Doğal gerilim
Spherical harmonic analysis                 Küresel harmonik analiz
Static Shift                         Durağan kayma
Strike                            Doğrultu
Substorm                           Altfırtına
Sunspots                           Güneş lekeleri

TDEM                              kıvılkaparlık
               Süre ortamı kıvılkaparlık, GeçiciZaman ortamı Elektromanyetik yöntem
TE mode (E-polarization)                    TE modu
TEM                              Geçici elektromanyetik
Tensor            Gerey              Tensör
Telluric           Balkı              Telürik
Time series                          Zaman serileri
Tipper                             Alan sapması
TM mode (B-polarization)                    TM modu
Transformation        Dönüşüm             Dönüşüm
Transmitter          Verici              Verici
Transverse electric mode
Transverse magnetic mode
Twist (GB)                          Bükülme
Vector                  Yöney  Vektör
Volt                   Volt  Volt

Wave equation                  Dalga denklemi
Wave length                   Dalga boyu
Weise convention                 Weise yaklaşımı
Well-posed
Westward drift                  Batıya kayma
Induction coil magnetometers
Loop
Adjustment length
Alliassing
Antiallias filter
Anisotropy
Array data
decomposition
İmpedance phase splitting
Percolation theory
skew
Vertical contacts
Peseudo section single site display of
artefacts
Bivariate linear regression
coherence
implimentation
B-polarisation
Bulk conductivity
Calibration
Robust processing
compensation
Composite media
İnterconnectivity
İmpedance tensor
Static shift correction
Current channelling
Data acquisition systems
Data logger
Confidence intervals
Cosine bell
Decimation
Degrees of fredom
Dicrete fourier transform
Evaluation frequencies
Least square processing
Remote reference processing
Robust processing
Spectral matrix
Spectral window
Decomposition
Campaign
Dead-band
Decimation
Tipper
Diffusion equations
Determinant average
transfer function
Distortion matrix
Electrical permittivities
Non-polarizable
Electromagnetic array profiling (Emap)
skin depth
Galvanic effets
Penetration depth
model grid
Thin sheet modellig
Electromagnetic strike
Equivalence relationship
resolution
Inphase sensitive skew and strike
phase mixing
Geomagnetic depth sounding
Gridding rules
İmpedance spectroscopy
Splitting of
Stability of phase sensitive strike
inclinations
İnduction arrows
discontinuity
A/D converter
İnductive scale length
Dimensionality

Island effect


univariate
Least structure model
magntetopause
Magnetotail
Normal distribution
Parkinson convention
Penetration depth
Percolation treshold
Phase transitions
Phase sensitive skew
Phase sensitive strike
Pseudosection
Rapid relaxation inversion (RRI)

Robust processing
Rotational invaryant
Roughness (function)
Sensitivity
Solar quite
Solar wind
Spatial alliasing
Spectral lines
Spectral matrix
Spectral window
Stacking (staced)
Time series
Time window
Tipper vectors

Transient electromagnetic sounding
Transition zones
Transverse electric mode (TE)
Transverse magnetic mode (TM)
Trend removal
Vector calculus
Wave equation
Wiese conversion
Z/H technique
Tilt angle
Inclination
Diverjans
Induction number
Response Parameter
Geomagnetic transfer Function
Signal

dielectiric
conductance
Self inductance
Inductor
Capasitor
permittivity
anisotrop
homogeneous
isotropy
isotrope
           Elif Çiftçi (Tolak)   Aysan Gürer
                       Değişken akım
                       Amper
                       Amper Kanunu
                       Genlik
ekansı manyetotelüriği)            Yüksek Frekanslı Manyetotelürik
                       Açısal Frekans
                       Yönseme, Anisotrop= yönser
                       Görünür
                       Archi Kanunu
                       Atmosfer (Uçunyuvar)
                       Güney ışıkları
                       Kuzey ışıkları
                       Özizge


                       Koy
                       Bahr parametreleri
                       Biot-Savart Kanunu
                       Sınır koşulları

                       Ayarlama
                       Sığa
                       Yük
                       Çekirdek-manto sınırı
                       Eşeksenli; Coplanar=eşdüzlemli
                       Kangal
                       İletkenlik
                       İleletim
                       İletim Akımları
                       Eşevrelilik, bağdaşıklık
           Güven aralığı      Güven aralığı
           Değme (kontak) direnci  Değme direnci
                       Çekirdek-manto sınırı
           Kulon
                       Coulomb Kanunu
                       kavraşmak, çiftleşmek
                       Çaprazizge
ynak ses frekansı manyetotelürik yöntemi   Yapay kaynaklı yüksek frekanslı manyetotelürik yöntem
                       Akım
                       Akım Oluklanması
                       Akım Yoğunluğu
                       Dönüş

                       Doğruakım
                       Ölü Bant
                       Ayrıştırmak
                       ????
                       İçyüküllük sabiti, dielektrik=içyükül
                       İçyükül yerdeğiştirme
                       İçyükül geçirirlik

                       Boyutluluk
                       Çiftucay
                       Dirichlet sınır koşulları
                       Yerdeğiştirme akımları
                         Bozulma
           Diverjans, Iraksama    Iraksay( Matematik terimi olarak)
                         Dinamo Kuramı

                         Girdap akımları
                         Elektrik
                         Elektrik akım yoğunluğu
                         Elektrik yük yoğunluğu
                         Elektrik çiftucay döngüsü
                         Elektriksel yerdeğiştirme
                         Elektrik alan kuvveti
                         Elektrik akı
                         Elektrik geçirirlik
                         Elektrojet
                         Elektrolit
                         Elektromanyetik
                         Elektromanyetik alan
                         Durağan elektrik
                         Elektrikucu, gerilimucu
                         Eliptiklik
                         Hata çubukları
                         Zemin Hata
           Dış kaynaklı manyetik alan Harici Manyetik Alan

                         Faraday kanunu
                         Fay kuşağı iletkeni
           Fay bölgesi sıvıları    Fay kuşağı akışkanları
amı elektromanyetik yöntemi           Frekans Ortamaı EM yöntem
                         Alan
                         Fluxgate manyetometresi
                         Frekans


                         Doğruakımsal bozulma


                         Yereletkrik doğrultu
                         Jeomanyetik derinlik sondajı
           Jeotermal (Yerısıl)
           Gradyent, değişim     Düşüm (matematik terimi olarak)
                         Groom-Bailey ayrıştırması
                         Topraklama
                         Grup hızı
zma, yermanyetizması               Yermanyetizması

                         Yarı-uzay
                         Tektüre yarı-uzay (Tekdüze yarı-uzay)

 jeomanyetik referans alanı (UJRA+C181)

           Kötü konumlanmış      Kötü durumlu
                         Direnti/direşim /çeli
                         Direnti/direşim/çeli gereyi
                         Eğim açısı
                         İrkilim
                         Girdap (Edyy) akımları
                         irkiltmek
                         irkilim
                         irkilimlik

                         irkilen akımlar
                         irkilim okları

          İç kaynaklı manyetik alan   Dahili/iç Manyetik alan
                         iyon
                         iyonosfer                         Lenz kanunu
                         Lorentz kanunu
                         İlmek

                         Jul

                         Manyetik
                         Manyetik alan kuvveti
                         Manyetik akı
                         Manyetik fırtına
                         Manyetizma
          Manyetik dipol (ikiz kutup)  Manyetik çiftucay
                         Manyetik geçirgenlik
                         Manyetogram, manyetik kayıt
                         Manyetometre
                         Magnetopoz
                         Manyetosfer
ik, Durağan manyetizma              Manyetostatik, Durağan manyetizma
                         Manyetokuyruk
                         Manyetotelürik
                         Maxwell denklemleri
                         Deniz elektromanyetiği


                         Yakın alan etkisi
                         Neumann sınır koşulları
          Kutuplaşmayan elektrot    Uçlaşmaz elektrot

                         Deniz, Okyanus etkisi
                         Ohm kanunu

                         Parkinson yaklaşımı/uzlaşması
          Geçirgenlik          Geçirgenlik
                         Evre/faz
                         Evre/faz karışması
                         Evre/Faz tensoru
                         Evre/Faz hızı
                         Peryod/dönem
                         Düzlem dalga
                         Uçlaşma
                         Uçlaşma Çizenekleri
                         Gerilim
                         Gerilimucu
           güç spektrumu     güz izgesi
                      Poyting yöneyi
           Birincil alan     Birincil alan
                      Hat
                      ???
                      Proton manyetometresi
                      Yapma, andıran

           Yarı-durağan alan   Durağansı alan

                      Tepkinlik
                      Alıcı
           Göreli geçirgenlik  Göreli geçirgenlik
                      Uzak Başvuru (noktası) Yöntemi
                      Direnç
                      Özdirenç
                      Dirençli
                      Yalıtkan
           Yüzük akımı      Yüzük akımı
                      Dönme; Dönerge (matematik terimi olarqak)

, mineralce zengin sıvılar         Tuzlu akışkanlar
                      Saniye
           İkincil alan     İkincil alan
                      Yer Manyetik alanı değişimi
           Doğal Gerilim     Doğal Gerilim
                      Algılayıcı
                      Duyarlılık
                      Makaslama
                      Çarpıklık
                      Nüfuz derinliği
                      Güneş rüzgarları
                      Sakin günlük değişim
           Katı açı
                      Sondaj
                      Doğal gerilim
                      Küresel harmonik analiz
                      Durağan kayma
                      Doğrultu
                      Altfırtına
                      Güneş lekeleri

mı Elektromanyetik yöntem          Zaman ortamı Elektromanyetik Yöntem
                      TE-kipi/durumu (E-uçlaşması)
                      Geçici elektromanyetik
                      Gery
                      Telürik
                      Zaman serileri
                      Alan sapması
                      TM kipi/durumu (B-Uçlaşması)
                      Dönüşüm
                      Verici
           Enine manyetik kipi  Enine manyetik kipi/durumu
           Enine elektrik kipi  Enine elektrik kipi/durumu
                      Bükülme
         Yöney
         Volt

         Dalga denklemi
         Dalga boyu
         Weise yaklaşımı/uzlaşısı
İyi konumlanmış  İyi durumlu
         Batıya kayma
         İrkilim Kangalı manyetometreleri
         İlmek
         Ayarlama uzunluğu
         Katlama
         Katlama önleyici filtre
         Yönseme
         Dizlim verisi
         Ayrışım
         Dieşim-Direnti evresi yarılımı
         Sızma kuramı
         Çarpıklık
         Düşey dokanaklar         Eşevrelilik

         B-Uçlaşması/Ucaylanması/kutuplanması
         Kütle iletimi
         Ayarlama
         Berkitilmiş işlem süreci/berk süreç/işlem
         Dengeleme
         Bileşik ortam
         İç bağlanılılık
         Direşim/Direnti/ Çeli gereyi
         Durağan Kayma Düzeltmesi
         Akım Oluklanması
         Veri Edinme Düzenekleri
         Veri Kütüğü
         Güven aralığı
         Kosinüs Çanı
         Seyreltme/Ayrıklaştırma
         Serbestlik derecesi
         Ayrık Fourier Dönüşümü
         Değerlendirme frekansları
         En küçük kareler işlem süreci
         Uzak başvuru işlem süreci
         Berkitilmiş işlem süreci/berk süreç/işlem
         İzge dizeyi
         İzge penceresi
         Ayrıştırma
         İstasyon
         Ölü-bant
         Seyrelrme/ayrıklaştırma
         Sapma/Manyetik alan ucu sapması/ uç sapması
         Yayınım bağıntıları (eşitlikleri)
         Belirteç ortalaması
         aktarım İşlevi
Bozulma Yöneyi
Elektrik geçirirlikler
Kutuplanmaz
EM hat dizilimi
Nüfuz derinliği
Doğru akımsal etkiler
Girim derinliği
Model ızgarası
İnce Levha modellemesi
Elektomanyetik doğrultu
Eşdeğerlik bağıntısı
Çözünürlük

Faz karışması
Yermanyetik derinlik sondajı
Izgara aralaması kuralları
İzgebilgisi
Yarılma
Faz duyarlı doğrultu durağanlığı
Eğim açısı
İrkilme okları
süreksizlik
A/D değiştirici
İrkilim ölçek uzunluğu
Boyutluluk

Ada etkisi


tekdeğişkenli

Mantikdurdurucu/manyetopoz
Magnetik kuyruk

Parkinson uzlaşısı
Girim Derinliği
Sızma eşiği
Faz geçişi
Faz duyarlı çarpıklık
Faz duyarlı doğrultu
Andıran kesit/Yapma kesit


Berkjitilmiş işlem süreci
Döndürme(yle) değişmez

Duyarlılık
Güneş sükutu
Güneş rüzgarı

İzge çizgileri
İzge dizeyi
İzge penceresi

Zaman serileri
Zaman Penceresi
Sapma yöneyleri

Geçici EM Sondaj
Geçiş Kuşakları


Eğilim giderme
Yöney hesabı
Dalga denklemi
Wise Uzlaşısı
Z/H yöntemi
Meyil açısı
Eğim açısı
Iraksay
İrkilim sayısı
Cevap değiştirgesi
Yer-manyetik aktarım işlevi
İm

İçyükül
İleti
özirkilmlik
irkileç (devre elemanı)
Sığpaç (devre elemanı olarak)
Geçirielik
Yönser/yönbağımlı
Tektürel/tekdüze
Yönsemezlik/eşyönlülük
Yönsemez/eşyönlü

								
To top