EEET0485 Digital Signal Processing by HC1112140287

VIEWS: 189 PAGES: 18

									   EEET0485
Digital Signal Processing
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

   ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์

  ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    EEET0485 Digital Signal Processing  DSP1-1
              Course Outline
•  Introduction
•  Discrete-time signals and systems
•  Discrete-time Fourier Transform (DTFT)
•  Z-transform
•  Discrete Fourier Transform (DFT)
•  Finite Impulse Response (FIR) filter
•  Infinite Impulse Response (IIR) filter
•  Multi-rate signal processing
•  Applications of DSP

              EEET0485 Digital Signal Processing  DSP1-2
                  หนังสือ
ตาราหลัก
• เอกสารประกอบการสอน DSP D/L site http://www.ee.mut.ac.th/home/peerapol
• พรชัย ภววงษ์ศักดิ์, การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบื้องต้น มหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีมหานคร 2541 (D/L site = http://www.ee.mut.ac.th/home/pornchai)
ตาราประกอบ
1. V.K. Ingle and J.G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB V.4,
  Bookware Companion Series, PWS, 1997.
2. E. C. Ifeachor and B. W. Jervis., Digital Signal Processing A Practical
  Approach., AddisonWesley, Wokingham, England, 1993.

             EEET0485 Digital Signal Processing      DSP1-3
           การวัดผล

• กลางภาค 30
• ปฏิบัติ 20
• ปลายภาค 50
        EEET0485 Digital Signal Processing  DSP1-4
             Image Processing
          Apollo กับ ภาพถ่ายดวงจันทร์
ภาพถ่ายดวงจันทร์แบบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลจะมัว
เมื่อผ่านการประมวลผลด้วยการใช้การ sharpening แล้ว
เห็นรายละเอียดของหลุม บนพื้นผิว (crator) ปรากฏอย่างเด่นชัด

                EEET0485 Digital Signal Processing  DSP1-5
   Magnetic Resonance Imaging (MRI)
เป็นเครื่องมือสาหรับถ่ายภาพอวัยวะภายในของมนุษย์โดยไม่ต้อง
อาศัยการผ่าตัด
                        ภาพตัดขวางของสมอง
         EEET0485 Digital Signal Processing        DSP1-6
Speech Processing
 “Speak & Spell”
 •ใช้ชิพ TMS5110 ของ TI ( Texas Instrument)
 ซึ่งเป็น Speech/ Voice synthesizer
 •การสังเคราะห์เสียงพูดจะใช้หลักการ
 ที่เรียกว่า linear predictive coding (LPC)
               Memory Card เพิ่มรูปแบบเสียง E.T.
EEET0485 Digital Signal Processing            DSP1-7
   เซนเซอร์แบบอาร์เรย์แบบลากจูง
     (Towed array sensor)
เป็นระบบตรวจจับสัญญาณ ที่เรียกว่าระบบ
SONAR (Sound navigation and ranging) เพื่อตรวจจับว่า มีวัตถุ
หรือ ยานพาหนะใดๆของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในรัศมีทาการหรือไม่และอยู่
ในทิศทางไหน
          EEET0485 Digital Signal Processing     DSP1-8
           1          0.75    อัตราขยาย  0.5          0.25           0

           -5
            -20  0   20      40      60  80
                   ทิศทางของBeam เป็น องศา
EEET0485 Digital Signal Processing                 DSP1-9
         ไมโครโฟนสาหรับเครื่องช่วยฟัง

ปัญหาของเครื่องช่วยฟัง คือ
1.มีการเกิดเสียงรบกวนมากจนทาให้ฟังไม่รู้เรื่อง แทนที่
สัญญาณเสียงพูดของผู้สนทนาที่ต้องการจะถูกขยายเพียง
อย่างเดียว แต่กลับเป็นว่า สัญญาณรบกวนก็ถูกขยายตาม
ไปด้วย
2.การเกิดสัญญาณเสียงก้อง (reverberation) ในกรณีนี้
เป็นการเกิดสัญญาณเสียงที่มี ความคล้ายคลึงกับต้นฉบับ
แต่ต่างกันที่การเกิดการหน่วงเวลา
                                 โปรเฟสเซอร์ B.Widrow
                                 กับเครื่องช่วยฟัง
                                 (Hearing aids)
               EEET0485 Digital Signal Processing          DSP1-10
      สัญญาณเอคโค่ในระบบโทรศัพท์
 เอคโค่เสียงสะท้อนของเราที่เกิดจากการเชื่อมต่อแบบไม่สมบูรณ์ที่วงจร Hybrid
แก้ได้ด้วย ตัวกาจัดสัญญาณเอคโค่ ที่เป็นวงจรกรองดิจิตอล (digital filter)

            EEET0485 Digital Signal Processing     DSP1-11
           วงจรกรองดิจิตอล (Digital filter)

 สัญญาณรับ
              z-1       z-1        z-1    z-1
   x[k]

       h[0]    h[1]       h[2]        h[3]   h[4]
                          S
                                        y[k]
y [k ]  h [0]x [k ]  h [1]x [k  1]  h [2]x [k  2]  h [3]x [k  3]  h [4]x [k  4]
       4
       h [i ]x [k
      i 0
             i]


                 EEET0485 Digital Signal Processing       DSP1-12
ตัวกาจัดสัญญาณเอคโค่
  (Echo Canceller)
  EEET0485 Digital Signal Processing  DSP1-13
      เครื่องกาจัดเอคโค่ทางเสียง
      (Acoustic Echo Canceller)

                                  ผนังห้อง
                     ระบบแฮนด์ฟรี        โดยสาร
Far-field
                              ลาโพง
       เครือข่าย
       โทรศัพท์


                         ระบบ
                                   Near-field
                         กาจัด
                         เอคโค่
                            ไมโครโฟน
           EEET0485 Digital Signal Processing              DSP1-14
ระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication)
       EEET0485 Digital Signal Processing  DSP1-15
วงจรปรับแต่งสัญญาณ (Equaliser)
    EEET0485 Digital Signal Processing  DSP1-16
Training bits for GSM
 EEET0485 Digital Signal Processing  DSP1-17
เปรียบเทียบ Analogue signal processing กับ
     Digital Signal Processing
         ข้อดี                   ข้อเสีย
1. ความแม่นยาสูง (Accuracy)        1.  ความเร็วในการทางานต่า
2. ความสามารถในการทาซ้า          2.  ราคาสูง
  (reproducibility)           3.  เวลาที่ใช้ในการออกแบบมาก
3. ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง       4.  มีปัญหาของความยาวการเก็บข้อมูล
  อุณหภูมิ และ อายุใช้งาน           ที่จากัด (Finite word length)
4. ความเชื่อถือได้สูง
5. มีความยืดหยุ่น (flexibility) ในการ
  เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์
6. ดัดแปลงให้ใช้งานได้หลากหลาย
  ประเภท


             EEET0485 Digital Signal Processing          DSP1-18

								
To top