02 SectionOne FA _M_ by dffhrtcv3

VIEWS: 9 PAGES: 112

									02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 1
                        03  _  Hafatry ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA
                        05  _  Ny Vision « Madagasikara Voajanahary »
                        06  _  Ny MAP no manangana fotokarena ho an’ny firenena
                        08  _  Ny Tanjona Lehibe
                        11  _  Ny MAP sy ny Tanjon’ny Fampandrosoana amin’ny
                             Taona Arivo Fahatelo
                        13  _  Ny Soatoavina hitarika ny MAP
                        15  _  Ny tombontsoa amin’ny fananana ny MAP
                        16  _  Ny laharam-pahamehan’ny MAP
                        18  _  Ny olona : Fototra iorenan’ny fanatanterahana ny MAP
                        21  _  Rafitra vaovao atsangana hitondra dingana lehibe
                        23  _  Rafitry ny fampiharana ny MAP
                        24  _  Ireo Teny Valo Ifanomezana
                        27  _  Teny Ifanomezana 1 : Fitantanana tomponandraikitra
                        37  _  Teny Ifanomezana 2 : Fotodrafitrasa mifandray
                        51  _  Teny Ifanomezana 3 : Fanovana ny fanabeazana
                        63  _  Teny Ifanomezana 4 : Fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra
                        71  _  Teny Ifanomezana 5 : Fahasalamana, fandridrampiterahana
                                        ary ady amin’ny VIH/SIDA
                        83 _   Teny Ifanomezana 6 : Fitomboana lehibe eo amin’ny toekarena
                        97 _   Teny Ifanomezana 7 : Tontolo Iainana
                        107 _   Teny Ifanomezana 8 : Firaisankinampirenena
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 2
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 3
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                               Madagasikara Voajanahary!      003
       HAFATRY NY FILOHAM-PIRENENA
       Marc RAVALOMANANA

       Ry Mpiray Tanindrazana,
       Ry Fianakaviambe iraisaisam-pirenena,              manome fahafahampo ny Vahoaka amin’ny alalan’ny asa,       hanatsarana ny fotodrafitrasa, ny fanabeazana, ny
                                       asa tsara, asa mafy, sy hahafahantsika mampiasa amin’ny     fahasalamana, indrindra ny ezaka amin’ny fandrindrana
                                       fomba ahitam-bokatra ireo fanampiana rehetra avy any       ny fiainam-pianakaviana sy ny ady amin’ny VIH/SIDA,
       Efa nisafidy ny lalan’ny fanovàna i Madagasikara. Hatramin’ny  ivelany. Izany no hiteraka valin-kasasarana mendrika ny     ary ny fiharian’ny Tantsaha. Zava-dehibe loatra ny
       taona 2002 dia nametraka ny fototra ahafahan’ny Firenentsika  ezaka vitantsika. Ka manome toky aho fa tonga ny fotoana     fifampatokisana ka dia hotohizantsika hatrany izany.
       miroso amin’ny fampandrosoana haingana sy maharitra isika.   ankehitriny hijerena manokana ny mpiasam-bahoaka. Isika
       Nofaritantsika tamin’ny Novambra 2004 ny Vision         mpiasam-panjakana izay antsointsika hoe “Mpiasam-        Amin’ny maha Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ahy,
       Madagasikara Voajanahary (Madagascar Naturellement),      bahoaka”, no loharanon’asa voalohany, hanaporofo vokatra     izay nitarika ny famolavolana ny MAP, dia manome toky aho
       novolavolaina sy notanterahina ny fandaharanasa isan-      tsara ho an’ny governemanta sy ny Vahoaka iray manontolo.    fa hanao araka izay tratry ny heriko hanatanteraka antsakany
       karazany hanomezana vahana ny fampandrosoana.          Tena takian’ny Firenena tokoa ny fahavononantsika, ny      sy andavany ny MAP mba hitondra fampandrosoana haingana
                                       fahasahiantsika, ny fahitsintsika ary ny fahamendrehantsika.   sy maharitra ho an’i Madagasikara.
       Mba hanafainganana sy handrindràna ny asa fampandrosoana,
       ary koa mba hahatanterahintsika ny dingana lehibe sady tsara  Ho antsika mpandraharaha, eo amin’ny seha-pamokarana       Homba ny Firenentsika anie Andriamanitra!
       mankany amin’ny fanatsaràna ny toe-karena dia namolavola    tsy miankina, isika no ivon’ny fahatratrarana ny tanjon’ny
       ny Madagasikara Am-Perinasa na MAP isika ny volana Oktobra   MAP. Efa nifanome teny hanana toekarena sy fihariana heniky
       2006. Drafitr’asa goavana sy matotra ny MAP ary manoritra    ny fitomboana isika ahafahana manao ilay dingana lehibe
       ny soridalana sy ny laharam-pahamehana ho an’ny Firenena    sady tsara no mahomby eo amin’ny fampandrosoana. Tokony
       ao anatin’ny dimy taona, 2007 hatramin’ny 2011.         hampiroborobo ny mpandraharaha eto an-toerana isika
                                       hisandrahaka amin’ireo sampan’ny toekarena rehetra mba
       Voasoritra ao anaty MAP ny toky nomena, ny paikady sy ny    hampitombo haingana ny famoronan’asa.
       asa hotanterahina mitondra mankany amin’ny fisondrotan’ny
       harinkarena haingana, mipaka any amin’ny fampihenana      Tokony hahay hisintona ny mpampiasa vola vahiny isika
       ny fahantrana, ary ahafahan’ny Firenena misintona        ho an’ny fampandrosoana. Tonga ny fotoana hanohanana
       tombontsoa avy amin’ireo fanambin’ny fanatontoloana       ny seha-pamokarana tsy miankina, hivelarany haingana,
       (défis de la mondialisation), ka mifanaraka sy mifandraika   hampitomboany sy hanatsarany ny vokatra, ahafahan’ny
       amin’ny Vision “Madagasikara Voajanahary” sy ny Tanjon’ny    mpandraharaha manondrana entana sy miatrika ny
       Fampandrosoana amin’ny Taona Arivo Fahatelo (Objectifs     fifaninanana eo amin’ny tsenam-paritra sy ny tsena iraisam-
       du Millénaire pour le Développement).              pirenena. Ny fampitomboana ny fampiasam-bola no fototry
                                       ny politikantsika ahafahana mamorona asa, manome
       Ry Vahoaka Malagasy,                      fanofanana, ary manatsara ny fari-piainan’ny Vahoaka Malagasy.

       Miantso anareo aho hifarimbona ampahavitrihana         Ho anareo mpiara-miombon’antoka aminay eo amin’ny
       hanatanteraka ny MAP. Samy manana ny andraikitra tandrify    sehatry ny fampandrosoana, sy ny fianakaviambe iraisam-
       azy ny tsirairay satria lehibe ny asa miandry. Hitondra     pirenena ary ianareo mpamatsy vola, efa nandray anjara
       tombontsoa goavana manomboka any amin’ny tanàna kely      lehibe tokoa ianareo teo amin’ny fampandrosoana an’i
       indrindra ka hatrany amin’ny tanàn-dehibe eto Madagasikara   Madagasikara. Misaotra anareo aho amin’ny anaran’ny
       ny fampandrosoana haingana vokatry ny MAP.           Vahoaka Malagasy. Fa mbola misaotra betsaka anareo
                                       mialoha koa aho amin’ny fanampiana lehibe izay ho
       Ho antsika mpiasam-bahoaka, fanamby ho antsika ny hiezaka    ataonareo amin’ny fanatanterahana ny MAP, hanamafy
       hanatevina ny fahaiza-manao ara-pomba mba hahafahana      ny fiaraha-miasa hanatevenanareo ny enti-manana mba
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 4
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 5
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                  Madagasikara Voajanahary!  005
       NY VISION: “MADAGASIKARA VOAJANAHARY”


                        Ho lasa firenena miroborobo i        Ho salama sy hahazo fampianarana ny
                        Madagasikara. Hanana toekarena        vahoaka Malagasy na ny any ambanivohitra
                        misondrotra haingana isika ary hahita    na ny any an-tanan-dehibe. Ho mpandray
                        fahombiazana amin’ny fifaninanana eo     anjara mavitrika eo amin’ny fizotry ny
                        anivon’ny tsena iraisam-pirenena.      fampandrosoana ny rehetra ary samy
                        Hokolokolointsika sy ho arovantsika     hahazo tombontsoa amin’ny asa atao avy
                        ny tontolo iainana, ary ho ampiasaintsika  na eo anivon’ny fambolena sy fiompiana,
                        am-pahamendrehana sy amin’ny         na eo anivon’ny taozava-baventy, na eo
                        fandraisana andraikitra mba ho antoky    anivon’ny fandraharahana matihanina.
                        ny fampandrosoana. Ny fototry ny       Amin’ny maha-firenena iray, dia homentsika
                        fampandrosoana dia hiainga avy amin’ny    lanja manokana ny fananantsika
                        fananantsika harena voajanahary miavaka   kolontsaina sy fomba nenti-paharazana
                        sy ny fanodinana ireo vokatra voajanahary.  maro samihafa. Hirehareha amin’ny
                                              maha-Malagasy antsika isika, hitambatra
                                              ho iray ao anatin’ny firaisankinam-pirenana,
                                              ary hiasa hiaraka mba hanatrarana ny
                                              tanjona napetraka.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 6
  006  MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                       Madagasikara Voajanahary!
     NY MAP NO MANANGANA FOTOKARENA HO AN’NY FIRENENA


     Ny fotokarena maha olona:          Ny fotokarena fotodrafitrasa:       Ny fotokarena sehatra tsy         Ny fotokarena voajanahary:
     Ny fotokarena maha olona dia ahitana     Ny fotokarena fotodrafitrasa dia ny    miankina:                 Ny fotokarena voajanahary dia ny tany azo
     ny sampan-draharahan’ny fahasalamana,    lalana, ny famatsiana jiro sy rano, ny   Ny fotokarena sehatra tsy miankina dia  volena, ny tany mahavokatra, ny harena ara-
     ny fanohanana ara-tsakafo, ny fampianarana  fitandroam-pahasalamana, ny seranam-    ny milina, ny trano, ny fitanterana, ny  boajanahary, ary ny firaisan-tontolo iainana
     ary ny fanofanana izay afahan’ny tsirairay  piaramanidina sy seranan-tsambo,ny     famokarana, ny paikady, ary ny rafitra  mirindra tsara izay ilain’ny firenentsika
     mamokatra amin’ny lafiny ekonomika      lalamby ary ny fifandraisan-davitra izay  araky ny lalàna ilain’ny mpandraharaha  hampiroborobo azy.
     sy sosialy.                 tena manampy ny mpandraharaha, ny     hahafahany mifaninana eo amin’ny tsena
                            governemanta ary ny Vahoaka amin’ny    iraisam-pirenena.
                            asa aman-draharaha sahaniny.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 7
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                     Madagasikara Voajanahary!  007
       Ny fotokarena fitarihana:           Ny fotokarena fahalalana:         Ny fotokarena andrim-panjakana:
       Ny fotokarena fitarihana dia ny fahaizana   Ny fotokarena fahalalana dia ny fahaiza-  Ny fotokarena andrim-panjakana dia
       mitantan-draharaha sy mitondra olona, ilaina  manao siantifika sy teknolojika izay    ny fitantanana ao anatin’ny fandraisana
       manerana ny firenena hitondrana fiovana,    mampitombo ny fahavokarana eo amin’ny   andraikitra ary ny fanohanan’ny mpiasam-
       hitarihina ho any amin’ny fampandrosoana,   sehatry ny fandraharahana sy ny      panjakana ny firenena. Ilaina izany amin’ny
       ary hanamorana ny fahazoana sy ny fikajiana  governemanta ary mampivelatra ny      fampiarana ny politikam-panjakana sy ny
       ireo fotokarena hafa.             famoronana sy ny fifaninanana.       fanomezana sampan-draharaha mahomby
                                                    sy mahafa-po, mamaly ny hetahetan’ny
                                                    Vahoaka ara-potoana.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 8
  008  MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                          Madagasikara Voajanahary!
     NY TANJONA LEHIBE       MARIDREFIN’NY ASA                     2005           2012      Ireo paikady sy tetikasa
       Tondron’ny Fandrosoana Mahaolona         Faha 146 amin’ny 177      100       ao anatin’ny MAP dia
       (Firenena Mikambana)
                                                         hanao izay hanatrarana
       Tahan’ny fahantrana                    85,1%          50%
       (ampahan’ny mponina miaina amin’ny latsaky ny      (in 2003)                 ny fampihenana ny
       2 USD isan’andro)

       Fahamaroan’ny fianakaviana                5,4        3 hatramin’ny 4
                                                         fahantrana sy ny
       (isan’ny zaza teraka isan-dreniny)                                 fanatsarana ny fiainan’ny
       Fanantenam-pahavelomana                55,5 taona    58 hatramin’ny 61 taona  Malagasy rehetra tsy
       Tahan’ny mponina mahay mamaky teny sy manoratra      63%           80%       ankanavaka.
       Tahan’ny ankizy mahavita ny fianarana         CEG: 19%         CEG: 56%
       ambaratonga faharoa                  Lycee: 7%        Lycee: 14%

       Tahan’ny fitombon’ny toekarena              4,6%       7 % hatramin’ny 10%

       Harikarena Faobe (Tapitrisa USD)             5.000          12.000

       Harikarena isan’olona (USD)                309           476

       Fampiasam-bola Mivantana avy any Ivelany          84           500
       (Tapitrisa USD)

       Tontolon’ny fandraharahana                131           80
       (Banky Iraisam-pirenena)

       Tondro fahatsapana ny Kolikoly              2.8           5.2

       Tahan’ny mponina manana taratasin-tany          10%           75%
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 9
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 10
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 11
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                  Madagasikara Voajanahary!  011
       NY MAP SY NY TANJON’NY FAMPANDROSOANA AMIN’NY TAONA ARIVO FAHATELO


       Izany dia:                                                       Hiaraka hiasa isika mba
       1. Ny famongorana ny fahantrana mihatra           5. Ny fanatsarana ny fahasalaman’ny reny
        amin’ny aina sy ny hanoanana:               Hahena ho antsasany ny tahan’ny fahafatesan’ny reny
                                                                   hanatrarana ny Tanjon’ny
        Hahena ho antsasany ny tahan’ny mponina eto ambonin’ny   hatramin’ny taona 2015.                  Fampandrosoana amin’ny
        tany izay miaina amin’ny latsaky ny 1USD isan’andro
        hatramin’ny 2015, hahena ho antsasany ny tahan’ny                                  taona Arivo fahatelo.
        mponina eto ambonin’ny aina iharan’ny hanohanana.    6. Ny ady amin’ny SIDA, ny tazo ary ny
                                      areti-mifindra
                                      Fehezina ny fihanaky ny aretina ary atomboka
       2. Ny fampidirana amin’ny sekoly               ampidinina ny isan’ny marary hatramin’ny 2015.
        ambaratonga voalohany ny zaza rehetra
        hatramin’ny taona 2015
        Hahatozo hatramin’ny farany ao amin’ny sekoly
                                     7. Ny fiantohana ny faharetan’ny tontolo
        ambaratonga voalohany ny zaza rehetra hatramin’ny      iainana
        taona 2015.                        Ampiharina ny paikady momba ny fampandrosoana
                                      maharitra sy ny fiarovana ny harena voajanahary.
                                      Hahena ho antsasany ny tahan’ny mponina tsy manana
       3. Ny fampitoviana zo ny lehilahy sy ny            rano fisotro madio sy foto-drafitr’asa ara-pahasalamana
        vehivavy ary omena lanja sy sehatra            hatramin’ny 2015.
        mivelatra kokoa ny vehivavy
        Foanana ny fanavahana ny zazalahy sy zazavavy
        any amin’ny ambaratongam-pianarana rehetra        8. Ny fampiroboroboana ny fiaraha-mientana
        hatramin’ny taona 2015.                   iraisam-pirenena ho amin’ny
                                      fampandrosoana
                                      Sokafana ny tsenam-bokatra sy ny rafitra ara-bola
       4. Ny fampihenana roa am-pahatelony ny            iraisam-pirenena, ampiharina ny fanafoanana ny trosa,
        fahafatesan’ny zaza                    ifantohana ny fanomezana asa ny tanora, anaovana ezaka
                                      ny fahafahana manana fanafody amin’ny vidiny mirary,
        Hahena roa am-pahatelony ny fahafatesan’ny zaza      ary ampiana ny fahazahoana miditra amin’ny haitao
        hatramin’ny 2015.                     manaraka ny toetr’andro.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 12
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 13
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                  Madagasikara Voajanahary!  013
       NY SOATOAVINA HITARIKA NY MAP       Samy mahatsapa isika fa ny                   Fandraisana anjara sy fiaraha-miasa
       fahombiazan’ny fanatanterahana                 Tokony hampiroboroboina ny foto-pisainana fiaraha-miasa
                                      amin’ny rehetra, na any amin’ny faritra, na amin’ny kaominina
       ny MAP dia miankina amin’ny                  na eo anivon’ny mpiray ombon’antoka iraisam-pirenena.
       soatoavina iombonana.
                                      Fampiasana ny enti-manana efa misy ho
       Hiarahantsika rehetra izany,                  fanoitra
       indrindra eo amin’ny                      Ialana ny fampiasana kitoatoa ka atao izay hahazoana ny
       ambaratongan’ny asam-                     vokatra ambony indrindra avy amin’ny enti-manana misy eo
                                      amin’ny firenena.
       panjakana.
                                      Fahafahana mifaninana
       Ny maha-matihanina amin’izay rehetra ato
                                      Mba hahita fahombiazana eo amin’ny fifaninanana eo
       Isika rehetra dia tokony miezaka manatratra ny faritra sy   anivon’ny faritra, ny firenena, ary ny sehatra iraisam-pirenena
       sehatra tsara indrindra misy ny matihanina.          dia tsy maintsy manana tanjaka manokana sy avo lenta ny
                                      sehatry ny fampianarana, ny sehatry ny asam-panjakana, ary
                                      ny seha-pamokarana tsy miankina.
       Fitarihana iarahana
       Ny fitarihana dia tokony ho hita taratra mazava amin’ny
       ambaratonga rehetra eo amin’ny asam-panjakana sy ny      Fitazonana ny fahamarinana
       sehatra hafa rehetra eo amin’ny fiaraha-monina.        Ny fitazonana ny fahamarinana, ny fahamendrehana ary ny
       Ny mpitarika dia tokony hampiseho fandraisana andraikitra ka  fifampatokisana no ahafahan’ny mpiasam-panjakana
       hanentana ny olona sy ny enti-manana rehetra mba hanatrarana  mamokatra ho an’ny vahoaka.
       ny tanjona voafaritra ao anatin’ny Vision sy ny MAP.
                                      Finiavana hitozo hatramin’ny farany
       Fanohizana ny fanamafisana ny fahaiza-manao          Tokony hikiry, haneho fandraisana andraikitra, ary
       Tokony hanohy hianatra sy hanamafy hatrany ny talenta sy    hanatanteraka ny teny nomena isika.
       ny fahalalana isika mba ho tafita.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 14
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 15
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa               Madagasikara Voajanahary!  015
       NY TOMBONTSOA AMIN’NY FANANANA NY MAP


       Ho an’ny vahoaka Malagasy
       Ny MAP no hanamafy ny fanantenana sy ny fahatokiana ny
       amin’ny ho avy.


       Ho an’ny asam-bahoaka Malagasy
       Ny MAP no hanondro ny lalan-kizorana ho an’ny asam-
       panjakana.


       Ho an’ny seha-pamokarana tsy miankina sy
       ny mpandraharaha eto an-toerana
       Ny mpandraharaha tsy miankina amin’ny fanjakana dia
       hatoky fa misy tokoa ny fiovana tena hita taratra sy azo
       tsapain-tànana.


       Ho an’ny mpampiasa vola avy any ivelany
       Ny mpampiasa vola avy any ivelany dia ho voasarika ary
       hatoky ny amin’ny fampiasana ny volany eto Madagasikara.


       Ho an’ireo mpiray ombon’antoka iraisam-
       pirenena eo amin’ny fampandrosoana
       Ireo mpiray ombon’antoka iraisam-pirenena eo amin’ny
       fampandrosoana dia hanamafy hatrany ny fahatokisany
       an’i Madagasikara ho firenena mahay mampiasa amin’ny
       tokony ho izy ny ho enti-manana mba hanatanterahana
       dingana lehibe.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 16
  016  MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                    Madagasikara Voajanahary!
     NY LAHARAM-PAHAMEHAN’NY MAP
     FISANTARANA FANAVAOZANA MAHERY VAIKA

     Vonona isika hanatanteraka ny fanomezan-toky ao anatin’ny MAP. Manao ezaka firenena mpamaky lay i Madagasikara hanatanteraka dingana
     tsy mbola hita taratra teo anivon’ny firenena an-dalam-pandrosoana. Mba hahatongavana amin’izany tanjona izany dia hampihatra ireto
     fanavaozana fototra manaraka ireto isika izay antsoina hoe “fisantarana fanavaozana mahery vaika”. Izany dia asa maika mitaky fandraisana
     andraikitra haingana, fitarihana hentitra, fiaraha-miasa eo amin’ny Ministera isan-tsokajiny, ary enti-manana voatokana amin’izany.

     FEPETRA 1:                             FEPETRA 2:
     Fanavaozana ny fitantanambolam-panjakana              Fampitomboana ny fampiasam-bola
     Tsy maintsy ampitomboina ny fampidiran-ketra hahafahana      Ampitomboina haingana ny fampiasam-bola mba hitondra
     mamatsy ara-bola ireo tetik’asa voarakitra ao anatin’ny      fivoarana lehibe eo amin’ny toe-karena. Amin’ny alalan’ny
     MAP. Zava-dehibe tokoa izany mba hampihenana ny          Economic Development Board of Madagascar, na Filan-kevitry
     fiankinandohantsika amin’ny mpamatsy vola avy any ivelany.     ny Fampandrosoana ny Toe-karen’i Madagasikara, dia
     Hatramin’ny taona 2005 dia isan’ny lesoka tsy maintsy ho      hamolavola teti-pivoarana hentitra isaky ny sehatra isika mba
     arenina io.                            hampivelatra haingana ireo sehatra mpanondrana entana sy
     Ankehitriny, eto Madagasikara dia manodidina ny 10 isan-      ny sehatry ny fizahan-tany: ny famokarana, ny fanodinam-
     jaton’ny hari-karena faobe ny totalin’ny fidiram-bolam-panjakana  bokatra, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ary ny
     avy amin’ny hetra sy ny fadin-tseranana. Ezahina ny hampiakatra  fizahan-tany.
     izany ho 15 isan-jato hatramin’ny taona 2012. Mitaky fanovana   Hatomboka amin’ny fampahalalana an’izao tontolo izao fa
     goavana izany mikasika ny lalàna mifehy ny fandoavan-ketra     firenena afaka mifaninana mba hampamokatra ny fampiasam-
     - mba hanamorana azy - sy ny rafitra ary ny fomba fitakian-    bola i Madagasikara. Hataontsika ho laharam-pahamehana ny
     ketra - mba hahatonga izany hahomby sy ho ara-drariny.       fanamboarana ny foto-drafitr’asa hanohanana ny orin’asa fototra.
     Amin’ny fiandohan’ny taona 2007, dia hanatontosa fanadihadiana   Hapetraka ny fitsipika sy ny fepetra hanamorana ny fisarihana,
     lalina mikasika ny lalàna mifehy ny fandoavan-ketra isika.     ny fandrosoana, ary ny fivelaran’ny sehatra fototra izay omena
     Hanampy antsika amin’izany ny Tahirim-bola Iraisam-pirenana    ny tombon-tsoa sahaza azy.
     (Fonds Monetaire International) sy ny Banky Iraisam-pirenana    Havaozina ny lalàna momba ny fananan-tany mba hahafahana
     (Banque Mondiale). Hisy koa ny fiaraha-miasa mavitrika amin’ny   mampitombo ny fahatokisan’ny mpandraharaha. Hametraka
     mpandraharaha eo amin’ny seha-pamokarana tsy miankina sy
                                       lalana mampiseho fahasahiana isika mikasika ny fampiasam-
     ny fiaraha-monim-pirenena amin’izany.
                                       bola, ary hametraka rafitra mahomby araka ny lalàna mba
     Eo anivon’ny Governemanta kosa, dia hisy fandraisana        ahafahana manaraka sy mampihatra ny fanajana ny
     andraikitra sy fanaraha-maso hentitra momba ny fampiasam-     fifanarahana; ho amafisina ny fanelanelanana mikasika ny
     bolam-panjakana; koa izany dia mitaky fametrahana laharam-     fifandirana ara-barotra eo anivon’ny mpandraharaha; ary ho
     pahamehana ho an’ireo tetik’asa vatsian’ny Governemanta vola,   amafisina ny fiantohana ny fampiasam-bola. Ho apetraka ny
     tetik’asa hampitombo haingana ny toe-karena sy hanamora ny     fepetra hamahana ny sakana mba hahafahan’ny mpandraharaha
     fanatanterahana programa sosialy goavana.             mampiasa vola an-kahalalahana.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 17
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                       Madagasikara Voajanahary!  017
       FEPETRA 3:                           FEPETRA 5:
       Fanombohana ny dingana maitso lehibe              Fepetra mikasika ny fahasalamana sy ny
       (Révolution Verte)                       fandrindrana ny fiainam-pianakaviana
       Hatomboka ny asa hahatontosana dingana maitso lehibe eto    Haingana loatra ny fitombon’ny isan’ny mponina eto
       Madagasikara. Izany dia hikendry ny fampiroboroboana ny     Madagasikara. Tokony hahena ny isan’ny zaza ateraka.
       vokatry ny tantsaha mpamokatra ka hahafahana miantoka      Ny faritra sasany eny ambanivohitra dia hahitana zaza fito
       fa tsy hisy intsony ny mosary, ka hisy fitomboana lehibe ny   hatramin’ny folo isan-tokan-trano. Ho amafisina ny
       vokatra hamatsiana ny eto an-toerana ary hisy ambim-bava    fanapariahana ny fanabeazan’aizana sy ny toro-hevitra mikasika
       hahafahana manondrana any ivelany.               izany ahafahana mampihena ny isan’ny zaza ateraka.
       Hatramin’ny taona 2005 dia nanafatra vary avy any ivelany    Mamely ny faritra maro eto Madagasikara ny tazo. Hatramin’ny
       i Madagasikara; ao anatin’ny taona vitsy dia ho lasa      taona 2005 dia antsasaky ny mponina eto Madagasikara ihany
       mpanondrana vary sy vokatra hafa i Madagasikara.        no voaaro amin’ny alalan’ny fampiasana ny lay fiarovana amin’ny
       Hahafahana manatanteraka ny dingana maitso lehibe,       moka. Efa natomboka ny tetik’asa fiarovana amin’ny tazo ka ao
       dia hanao ezaka ny Governemanta hiantoka ny fahazahoan’ny    anatin’ny roa taona dia atao izay hahazahoan’ny Malagasy
       tantsaha mpamokatra ny masom-boly, ny zezika, ary ny      tsirairay avy lay fiarovana amin’ny moka.
       fiofanana ilaina. Ho apetraka ihany koa ny lamina
       hananganana fiaraha-miombon’antoka vaovao hanampy        Ny fanambintsika koa dia ny hanao izay hifehezana ny fihanaky
       amin’ny fanangonana sy ny fizarana ny vokatra.         ny VIH – SIDA mba tsy ho lasa toy ireo firenena Afrikana maro
                                       i Madagasikara. Hatramin’ny taona 2005, dia ambanin’ny iray
                                       isan-jaton’ny mponina no mitondra ny otrik’aretina SIDA, raha
                                       mahatratra telo-polo isan-jato izany ao Afrika Atsimo. Efa
       FEPETRA 4:                           napetraka eto Madagasikara ny paik’ady mahomby ao anatin’ny
       Fanatsarana ifotony ny fandriam-pahalemana           Politika iadiana amin’ny VIH – SIDA.
       Ny dahalo eny ambanivohitra dia sakana iray lehibe ho
       amin’ny fampandrosoana. Ao koa ny olana goavana mikasika
       ny fanondranana antsokosoko vato soa sy hazo ary ny       FEPETRA 6:
       fanjonoana tsy ara-dalana. Havaozina ifotony ny rafitra sy ny  Fampivoarana ifotony ny rafi-pitsarana
       fomba fiasa mikasika ny fandriam-pahalemana hahatonga
       an’i Madagasikara ho firenena milamina sy mandry fehizay,    Hanatanteraka fanovana lehibe isika isika eo amin’ny rafi-pitsarana,
       ahafahan’ny tsirairay mamokatra, mivezivezy, mampiasa vola   ka ho atomboka izany eo amin’ny sehatry ny fitsarana ara-barotra,
       ary manao asa aman-draharaha malalaka.             ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fanomezan-tsazy
                                       ary ny rafitry ny fonja. Izany fepetra izany dia hiteraka fahatokisan’ny
                                       vahoaka sy ny mpandraharaha ny rafitra amin’ny ankapobeny.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 18
  018  MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                          Madagasikara Voajanahary!
     NY OLONA: FOTOTRA IORENAN’NY FANATANTERAHANA NY MAP


     1. Fampivoarana ny fahaiza-mitarika                                                  Ny MAP dia miorina amin’ny
     Raha jerena ifotony, ny fitarihana dia ny fanentanana ny     Manaraka izany, mba hanohanana ny fanamafisana ny fahaiza-
     daholobe hiatrika ny zava-misy, hamaha olana, hamokatra,     mitondra dia natsangana eny amin’ny Lapa-panjakana eny       ny vahoaka, ny vahoaka
     sy hanatratra ny tanjona. Mila mpitarika mahay isika amin’ny
     sehatra rehetra – eo anivon’ny governemanta, eo amin’ny
                                      Iavoloha, ny National Leadership Institute of Madagascar. Io
                                      sekoly io dia hanofana ny minisitra, ny sekretera jeneraly, ny
                                                                        Malagasy. Ny fanatrarana
     sehatry ny fandraharahana, ny fiangonana, ny sekoly, ary ny
     fiarahamonim-pirenena hanao izany asa izany. Noho isika
                                      tale jeneraly, ny lehiben’ny faritra, ny lehiben’ny distrika, ary
                                      koa ny mpitarika tanora, ny mpitarika eo amin’ny
                                                                        ny tanjona dia mitaky
     nozanahana fahiny, nandalo tamin’ny fitondrana sosialista,    fiarahamonim-pirenena, sy ny mpitarika mpandraharaha.        ampaham-panovana eo
     ary firenena niankin-doha tamin’ny mpamatsy vola, dia lasa    Hanamafy ny sekoly hafa toy ny ENAM sy ny oniversite ihany
     fahazarana tao an-tsain’ny maro ny miandry olon-kafa hitarika   koa isika. Ireto avy izany ireo fanamby lehibe momba ny       amin’ny fomba mahazatra,
     antsika. Tsy maintsy hovaina izay fomba fijery izay. Mba     fitarihana izay hatrehintsika, amin’ny maha governemanta
     hazahoana ny fitarihana ilaintsika, dia ataontsika izay ahitana  antsika, sy amin’ny maha firenena antsika:             ny foto-pisainana ary ny
     sy hanakaramana olona mahay sy mahavita zavatra, ary
     omena toerana tompon’andraikitra ambony izy ireny
                                                                        laharampahamehan’ny
     ahafahany mitarika ny fanavaozana.                                                  tsirairay. Hifandrimbona
                                                                        sy hanao angaredona
                                                                        isika mba hahatrarana
                                                                        ny tanjona iombonana;
                                                                        mpirahalahy sy mpirahavavy
                                                                        mianala isika, ny iray
                                                                        tokin’ny hafa ary ny hafa
                                                                        tokin’ny iray. Isika rehetra
                                                                        no fototra ijoroan’ny
                                                                        fananganana ny
                                                                        fanatanterahana ny MAP.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 19
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                    Madagasikara Voajanahary!  019
       2. Fanovana ny fomba fijery sy ny fomba fanao          4. Fampitomboana ny fahaiza-manao
       Tsy maintsy ovana ny fomba fijery, ny fomba fanao, ary ny    Fahaizana, fahaizana, fahaizana! Mila mampitombo haingana
       fomba fiasa izay hitondra any amin’ny lalan’ny fahombiazana.   ny fahaiza-manaony, sy ny teknolojia i Madagasikara, mba
       Amin’ny maha mponina antsika, tsy maintsy raisintsika an-    hahatonga azy hahomby ao amin’ny tontolon’ny fifaninanana
       tanana ny fandresena ny tahotra sy ny loza amin’ny        sy ny fanatontolona. Tsy ho vita vetivety akory izany, nefa tsy
       fanatrehantsika izao fotoan’ny fanatontolona izao. Tsy maintsy  maintsy manafaingana ny fomba fianarantsika isika. Izao ny
       afaka manararaotra ireo tombontsoa maro dia maro eran’izao    paikadintsika: miantso manapahaizana iraisampirenena isika
       tontolo izao isika. Mitaky fiovana ny fandrosoana. Marina fa   mba hampianatra antsika, misarika ny Malagasy any ivelany
       betsaka ihany koa ny zavatra sarobidy sy mila arovana, eo    mba hiverina aty an-tanindrazana, ary mandefa Malagasy
       amin’ny kolontsain-tsika. Kanefa, misy lafiny maromaro      hanaraka fampianarana, eto an-teorana sy any ivelany.
       amin’ny fomban-drazantsika, sy amin’ny finoantsika, no tsy
       maintsy hovaina, na foanana. Ny asa“leadership”, na eo
       anivon’ny firenena manontolo, na eo anivon’ny toerana iray    5. Fanentanana ny daholo be sy
       manokana dia manamora izany fizorana amin’ny fiovana       ny enti-manana
       izany, amin’ny alalan’ny fihainoana, ny fifanakalozan-kevitra,
       ny fandrisihana, ary ny fianarana.                Mila fanentananana goavana an’izay rehetra ananantsika
                                       isika, mba hanantanterahana ny MAP: ny vola, ny teknika,
                                       ny fitaovana, ny olona. Mitaky fahaiza-mamorona izany,
       3. Fiadiana amin’ny kolikoly                   mitaky fasahiana misandratra, ary mitaky “leadership”. Fara
                                       faha keliny, zavatra telo no fantatsika fa tsy maintsy ataontsika:
       Samy leo kolikoly avokoa isika rehetra. Mampiakatra ny vola
       lany amin’ny fandraharahana ny kolikoly. Mampiakatra ny     1) Tsy maintsy mavitribitrika isika mitady mpamatsy vola
       vola lanin’ny governemanta amin’ny fiandraiketan-          hanampy antsika – tsy ireo mpamatsy vola lehibe indrindra
       draharahany ny kolikoly. Ho hentitra momba ny endriky ny      ihany, fa tokony hitady hatrany mpamatsy vola miroalany
       kolikoly rehetra ny asa “leadership”, ary tsy hamindra fo na    (bilatéral), ary koa ireo fikambanana iraisampirenena;
       inona na inona. Raha hentitra isika, tsy maintsy manondrotra
                                       2) Mikatsaka ny hahavita tena isika, ary tsy hiankin-doha
       soatoavina mivoatra, na eo anivon’ny governemanta, na eo
                                         amin’ny mpamatsy vola intsony. Noho izany tsy maintsy
       anivon’ny fiarahamonina. Ireo izay voarohirohy amin’ny
                                         azontsika antoka fa voatantana amin’ny fomba mahomby
       raharaha kolikoly, na mpiasam-panjakana izy ireo, na
                                         sy mitera-bokatsoa be indrindra ho an’ny firenentsika ny
       mpandraharaha iraisampirenena, dia manome hasina ny
                                         loharanon-karentsika; ary 3) hanao fanavaozana tanteraka
       tombontsoany manokana, manoloana ny tombontsoan’ny
                                         ny fitsipi-pifehezana sy ny fomba fanao momba ny hetra
       fiarahamonina na ny tombontsoan’ny firenena. Ny mpitondra
                                         mba ahazontsika mampitombo be dia be ny vola miditra
       dia tsy maintsy manandratra amin’ny fomba mahery vaika
                                         ho an’ny fanjakana, ka afahana mamatsy vola ny
       – amin’ny teniny sy amin’ny asa ataony – ny soatoavina sy ny
                                         programan’asa sosialy toy ny fahasalamana, ny
       fomba fiasa manorina ny firaisan-kina nasionaly, ny
                                         fanabeazana, ny fandriampahalemana, ary ny
       fahamarinana, ny fangaraharana ary ny fahombiazana.
                                         fampandrosoana ny any ambanivohitra.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 20
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 21
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                Madagasikara Voajanahary!  021
       RAFITRA VAOVAO ATSANGANA HITONDRA DINGANA LEHIBE       National Leadership Institute
       Of Madagascar (NLIM)
       Hampiroborobo ny fahaiza-mitarika hitondra
       amin’ny dingana lehibe
       Ny NLIM dia natsangana tamin’ny taona 2006 mba ho
       ivotoerana hanamafisana ny fahaiza-mitarika eo amin’ny
       sehatra rehetra dia ny fitantanana ny fanjakana, ny seha-
       pamokarana tsy miankina ary ny fiaraha-monim-pirenena.
       Fanofanana avo lenta eran-tany no atolotra mba ahafahan’ny
       mpandray anjara ho matihanina, hiasa am-pahamarinana,
       hahay hamaha olana, mba hahatrarana ny tanjona.       Economic Development Board
       Of Madagascar (EDBM)
       Hampiroborobo ny seha-pamokarana tsy
       miankina hitondra amin’ny dingana lehibe
       Ny EDBM dia natsangana ny taona 2006 mba hampiroborobo
       ny seha-pamokarana tsy miankina na ny eto an-toerana na
       ny avy any ivelany. Ny EDBM dia nomena andraikitra mba
       hampivoatra ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara
       mba hisarika ireo mpampiasa vola sy hampahomby ny
       tetikasan’izy ireo.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 22
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 23
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                    Madagasikara Voajanahary!  023
       RAFITRY NY FAMPIHARANA NY MAP        Ny Vision Madagasikara         Ny MAP:                 Ireo Fandaharan’asa
        Voajanahary:                                   isan-tsokajy:
        Ny Vision Madagasikara Voajanahary sy  Ny MAP dia politikam-pampandrosoana   Ny Teny Ifanomezana valo sy ny
        ny Tanjona Fampandrosoana ho an’ny   mandritra ny dimy taona,         tanjona ao anatin’ny MAP dia
        Taona Arivo Fahatelo no mamaritra ny  antenatenan’ezaka, mirakitra ireo Teny  voarakitra antsipirihany ao anatin’ny
        lalan-kizoran’ny firenena amin’ny    Ifanomezana valo hiadiana amin’ny    Fandaharan’asa isan-tsokajy.
        lavitr’ezaka.              fahantrana eto amin’ny firenena sy
                            hanaingana ny dingana lehibe.
        Ny Politika Ankapoben’ny        Fandrindrana ny fiaraha-         Fanaraha-maso:
        Fanjakana:               miasa iraisam-pirenena:

        Ny Teny Ifanomezana ao anatin’ny    Mba hahatsara sy hahatsapana kokoa    Apetraka ny rafitra fanaraha-maso
        MAP dia ampiharina amin’ny alalan’ny  ny vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny   mba hahafahana manao tomban’ezaka
        Politika Ankapoben’ny Fanjakana sy ny  mpiray ombon’antoka avy any ivelany,   ny asa vita sy manitsy ny fepetra eny
        tetibolam-panjakana izay volavolaina  dia hisy ny fihaonana isan-taona mba   am-perin’asa.
        isan-taona.               handrindrana ny asa. Hampitombo ny
                            fiatraikan’ny asa izany sy hampihena
                            bebe kokoa ny fahantrana.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 24
  024  MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                     Madagasikara Voajanahary!
     IREO TENY VALO IFANOMEZANA      Fitantanana           p.27    Fotodrafitrasa        p.37    Fanovana ny           p.51    Fampandrosoana ny p.63
      tomponandraikitra             mifandray                fanabeazana                 tontolo ambanivothitra


     Hanana fitondram-panjakana izay      Ho firenena mifandray isika. Hanorina  Hanangana lamim-pampianarana        Ny fampandrosoana haingana sy
     hitokisan’ny olompirenena Malagasy sy   làlana manana kalitao avo, sy rafitra  avo lenta isika, na eo amin’ny lafiny    mavitrika ary ny fampihenana marina ny
     ny fianakaviambe iraisam-pirenena isika.  momba ny hairahan’ny fifandraisana   kalitao na eo amin’ny fahombiazana.     fahantrana no fototra iorenan’ny ezaky
     Ny governemanta sy ny mpiasam-       manerana ny firenena isika mba     Izany lamim-pampianarana izany       ny governemanta. Handroso ireo faritra
     bahoaka dia hanana fahamarinana, hahay   hahatomombana ny fampandrosoana     dia handrisika ny mpianatra ho tia     eny ambanivohitra amin’ny alalan’ny
     ny asany, ary ho matihanina tanteraka   haingana, ny fanamoràna ny sehatry   karokaroka ary hanampy azy         dingana maitso lehibe izay hampivelatra
     amin’ny fanatontosana ny asany.      ny fandraharahana sy ny varotra, ny   hanatanteraka ny nofinofiny. Amin’izany   ny vokatry ny fambolena.
                           serasera eo amin’ny tompon-tany sy   i Madagasikara dia hanana ny olona ilainy
                                                                     Hatsangana ny ivo-toerana momba
                           ny vahiny, ary mba hanatsaràna ny    hahafahany mifaninana amin’ny firenena
                                                                     ny fandraharahana ara-pambolena
                           fari-piainana, ny fahazoana ny enti-  hafa ary hahatonga azy ho mpandray
                                                                     isaky ny faritra 22 mba hiantohana ny
                           manana ary ny fahalalana ankapobeny   anjara mahomby eo amin’ny toekarena
                                                                     fanomezana fahafaham-po ny filàna toy
                           ho an’ny rehetra.            iraisam-pirenena.
                                                                     ny fampidiran-drano, ny masomboly,
                                                                     ary ny trano fitehirizana ny vokatra. Ireo
                                                                     ivo-toerana ireo no hanome ny fiofanana,
                                                                     ny fahaiza-manao, ary ny hevitra
                                                                     rehetra mba hahamafy orina ny sehatry
                                                                     ny fambolena.
02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 25
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa                                                        Madagascar Naturally
                                                                           Madagasikara Voajanahary!     025
       Fahasalamana sy    p.71        Fitomboana lehibe eo p.83         Kolokoloina           p.97    Firaisam-pirenena p.107
       fandrindrana ny fiainam-         amin'ny toekarena             ny Tontolo Iainana
       pianakaviana ary ady
       amin’ny VIH / SIDA
       Hatsaraina ny fahasalaman’ny vahoaka   Hanana toekarena mitombo haingana     Ho lasa lohalaharana eo amin’ny       Hotohizantsika ny fiombonana ho
       rehetra mba hahafahany mandray      i Madagasikara ; ny tahan’ny fitombon’ny  sehatra iraisam-pirenena i         firenena iray, mirehareha amin’ny
       anjara amin’ny famokarana        harin-karena faobe dia hahatratra fito   Madagasikara amin’ny fampan         fananana ireo kolontsaina sy fomba
       handrosoan’ny firenena sy hisian’ny   ka hatramin’ny folo isan-jato amin’ny   drosoana sy ny fampiharana ny fahaiza-   amam-panao nenti-paharazana maro
       fiainana mitera-bokatsoa. Hovahantsika  taona 2012.                manao mahomby momba ny fiarovana      isan-karazany.Handray anjara amin’ny
       miaraka ny olana momba ny tsy                            ny tontolo iainana. Taorian’ny taona maro  fiainan’ny fiaraha-monina sy ny firenena
                           Hanana sehatra tsy miankina mivelatra
       fahampian-tsakafo sy ny tazomoka.                          nisian’ny fanararaotana sy ny tsirambina  ny tsirairay avy.
                           sy matanjaka koa i Madagasikara.
                                                 teo amin’ny fitantanana, dia efa
       Tsy havela hianaka ny VIH/SIDA.     Hataon’ny Fitondram-panjakana
                                                 nanomboka nanova ny famindra isika.
       Hiantohana ny fahazahoana rano      izay hametrahana fepetra fototra ho
                                                 Ho lasa « Nosy Maitso » indray isika.
       fisotro madio. Hihena ny hamaroan’ny   fanamoràna ny fandraharahana. Ho afaka
                                                 Hiara-mientana isika hikarakara, hitia
       fianakaviana Malagasy mba hahatsara   hiatrika ny fanambin’ny fanontoloana
                                                 ary hiaro ny tontolo iainantsika.
       ny fiainam-pianakavana.         isika sy hampiasa izany ho amin’ny
                           tombontsoan’ny vahoaka Malagasy.
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 1
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 2
          TENY IFANOMEZANA 8
          FIRAISANKINAM-PIRENENA
          Hotohizantsika ny fiombonana ho firenena iray, hirehareha amin’ny fananana ireo
          kolon-tsaina sy fomba amam-panao nenti-paharazana maro isan-karazany. Handray
          anjara ny tsirairay avy amin’ny fiainan’ny fiaraha-monina sy ny firenena.
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 3
  108       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 8 | FIRAISANKINAM-PIRENENA                                                Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 1 ›
   FIRAISANKINA
          MANOME LANJA MANOKANA NY FAHASAMIHAFAN’NY KOLONTSAINA, NY
          FIFANKAZAHOANA ARY NY FIFANAJANA
          Zavamisy ankehitriny
                                             TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                                   MPITARIKA NY TETIKASA
          Firenena manana kolontsaina maro isan-karazany i
          Madagasikara. Noho ny fihavian’ny mponina samihafa ao dia      1. Manorina sy manatsara tranomboky ho an’ny daholobe.                         Minisitry ny kolontsaina
          ahitana lova sy harena ara-kolontsaina isan-karazany: ny
          fomba amam-panao nentim-paharazana, ny mozika, ny dihy,       2. Mamantatra, mikajy ary mampivoatra ny kolontsaina nentim-paharazana                 Minisitry ny kolontsaina
          ny haisoratra, ny tao-trano, ny fitafy, ny taozavatra. Lafiny maro
          amin’ny kolontsaintsika anefa no atahorana ho very noho ny      3. Manao izay haha-maty hanina ny mpanakanto                              Minisitry ny kolontsaina
          tsy fikajiana sy ny tsy fahampian’ny fanohanana azy ireny.
                                             4. Mamorona fihaonambe mba hifanakalozana ara-kolontsaina.                       Minisitry ny kolontsaina
          Tanjona
          1. Hajaina sy tandrovina ny lova sarobidy sy ny kolontsaina     5. Mamorona loka nasionaly eo amin’ny sehatry ny mozika, ny dihy , ny haikanto ary ny haisoratra.   Minisitry ny kolontsaina
            nentim-paharazana.
          2. Avela tanteraka ny fanao ara-kolotsaina mifanohitra
            amin’ny soatoavim-pirenena.
                                             MARIDREFIN’NY ASA                                    2005           2012
          3. Tohanana ny fiainana ara-kololontsain’ny mponina
            amin’ny endriny rehetra.                     Fanadihadiana momba ny kolontsaina eo anivon’ny firenena                Ho faritana        Ho faritana
          4. Ampiroboroboina ny zavakanto sy ny fanehoana           Isan’ny kolontsaina sy harentsaina nentim-paharazana voakajy sy voaaro         3             20
            kolontsaina vao.
          Paikady                               Isan’ny loka nasionaly momba ny kolontsaina                       Ho faritana        Ho faritana
          1. Karohina ary apetraka anaty raki-tahiry ireo toerana sy
            ireo harena ara-kolontsaina.
          2. Tandrovina ny kolontsaina malagasy, ny nentim-
            paharazana, ny tantara ary ny fitenim-paritra.
          3. Atsangana ny ivotoerana miahy ny kolontsaina.
          4. Ampirisihina ny fifanakalozana, hanamora ny
            fifampizarana ara-kolontsaina ary hanamafisana ny
            hambom-po maha-malagasy.
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 4
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 8 | FIRAISANKINAM-PIRENENA                                       Madagasikara Voajanahary!    109
       FANAMBY 2 ›
                                                                                                    FIRAISANKINA
       MANAMAFY NY FIFAMPATOKISANA SY FANDRAISANA
       ANJARA EO AMIN’NY FIARAHA-MONINA
       Zavamisy ankehitriny
                                       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                         MPITARIKA NY TETIKASA
       Ara-tantara, dia tsy nandray anjara mavitrika ny Malagasy
       teo amin’ny fananganana fiaraha-monina, sy ny fandraisana    1. Mamolavola fampianarana momba ny fiainam-pirenena ho an’ny vahoaka       Lehiben’ny Governemanta
       anjara amin’ny fiainam-pirenena. Nanomboka Tamin’ny        sy mandrafitra Fifaneken’ny Vahoaka
       taona 2003 dia, niova izany noho ny fananganana ny faritra
       22 sy ny fanapariahana ny asam-panjakana. Ankehitriny dia    2. Manangana sehatra ifanakalozan-kevitra sy handraisana anjara amin’ny      Ivo-toerana momba ny fitarihana (NLIM)
       malalaka sy tsy miankina ny fampahalalam-baovao. Kanefa      famolavolana paik’ady ho an’ny daholobe
       mbola maro ny asa tokony ho tontosaina mba hananganana
       fifandraisana sy fifampatokisana eo amin’ny vahoaka sy ny    3. Mampandray anjara ny mpianatra ambaratonga faharoa sy ambaratonga       Minisitry ny fampianarana
                                        ambony amin’ny asa ho an’ny fiarahamonina
       mpitondra-olomboafidy.
       Tanjona                             4. Mampivoatra rafitra hampianarana sy handraisan’ny olom-pirenena andraikitra  Ivo-toerana momba ny fitarihana (NLIM)
       1. Hisy ny fandraisana anjara mavitriky ny rehetra eo amin’ny  5. Mandrindra fiofanana momba ny fitarihana ho an’ny tompon’andraikitra ambony  Ivo-toerana momba ny fitarihana (NLIM)
        fiainam-pirenena.
       2. Ny fiarahamonim-pirenena dia hazoto amin’ny asa ara-     6. Mamolavola sy mampihatra lahatr’asa ho fampandrosoana ny asa          Minisitry ny serasera
        koltora, sosialy ary politika.                 fampahalalam-baovao
       3. Hanana andraikitra manokana ny fampahalalam-baovao
        hamporisika fifanakalozan-kevitra.
       Paikady                             MARIDREFIN’NY ASA                             2005              2012
       1. Ampandraisina andraikitra marina ny mpiasam-bahoaka     Fandraisan’ anjaran’ny olom-pirenena                    Ho faritana          Ho faritana
        ary hahena ny fanararaotana.
       2. Arindra ny tanjona sy ny asan’ny vondrona fiaraha-
        monim-pirenena.
       3. Atao ny fanadihadiana ka valiana ny filan’ny vahoaka.
       4. Entanina ny fikambanana ara-pivavahana amin’ny
        fampandrosoana sy ny fraisankina.
       5. Tohizana tsara kokoa ny fanomezana andraikitra,
        ny fahalalahana sy ny maha-matihanina ny asa
        fampahalalam-baovao.
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 5
  110       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 8 | FIRAISANKINAM-PIRENENA                                        Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 3 ›
   FIRAISANKINA
          MAMPIROBOROBO NY MAHA-IZY AZY NY FIRENENA, NY
          FIRAISAN-KINA ARY NY HAMBOM-POM-PIRENANA
          Zavamisy ankehitriny
                                          TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                             MPITARIKA NY TETIKASA
          Miray ny mponina eto Madagasikara noho ny teny ikambanana
          sy noho ny maha-nosy azy.                    1. Manome lanja ny lafim-piainana mampiavaka ny malagasy, ny zavakanto, ny kolontsaina  Minisitry ny Kolontsaina
                                            sy ny zava-bitany
          Manankarena ara-tantara i Madagasikara. Mirehareha
          amin’ny foko niaviany ary koa ny fireneny ny Malagasy. Saingy  2. Mampandroso ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena eto an-toerana sy iraisam-pirenena  Minisitry ny Kolontsaina /
          indraindray mety miteraka tsy fifankahazoana sy fifanolanana                                               Fanatanyshantena
          ny fahasamihafana ara-poko sy ara-pihaviana.
          Tanjona                             3. Mikarakara hetsika ampisongadinana ny soatoavin’ny firenena sy isan’ambaratongam-   Minisitry ny Kolontsaina
                                            paritra
          Hirehareha bebe kokoa amin’ny fireneny ny Malagasy. Ho
          olom-pirenena miray sy tomponandraikitra amin’ny lafim-
          piainana ara-politika, ara- toekarena sy ara-tsosialy izy. Ho
          raisina toy ny harena ny fahasamihafana eo amin’ny famahana   MARIDREFIN’NY ASA                              2005             2012
          ny olana miseho eo amin’ ny firenena.
          Paikady                             Fantarina ny hetsika nentim-paharazana isam-paritra hatramin’ny       5               22
                                          taona 2010
          1. Atsaraina ireo hetsika nentim-paharazana mba
            hampiroboroboana ny firaisankinam-pirenena.         Isan’ ny atleta manana haavo (lenta) iraisam- pirenana           108              324
          2. Asiana hetsika vaovao hanamafy kokoa ny firaisan’ny
            mponina rehetra eto Madagasikara.
          3. Omena lanja ny soa toavina sy ny hetaheta iraisan’ny
            Malagasy rehetra.
          4. Ankalazaina ireo olom-pirenana nahavita ezaka manokana
            nitondra avo an’i Madagasikara.
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 6
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 8 | FIRAISANKINAM-PIRENENA                                        Madagasikara Voajanahary!   111
       FANAMBY 4 ›
                                                                                                    FIRAISANKINA
       MANATSARA NY FANAMPIANA NY VAHOAKA TENA
       MAHANTRA SY NY SAHIRANA
       Zavamisy ankehitriny
                                       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                              MPITARIKA NY TETIKASA
       Nanomboka tamin’ny taona 2003, dia nampitomboina ny
       fijerena ny sahirana : ny fizarana vary, ny fandaharan’asa   1. Ankatoarina sy atsangana ny rafitra misahana ny Fiahiana ny fiarahamonina        Minisitry ny Fiahiana
       « Vary tambin’asa », ny fiantohana ara-tsosialy. Kanefa mbola                                                fiaraha-monina
       misy ireo tsy manan-kialofana sy ireo tsy afa-misitraka ireo
       foto-drafitrasa ara-tsosialy fototra. Misy ihany koa ireo    2. Tanterahina ny paik’ady nasionaly momba ny fitantanana ny fahasahiranana sy       Minisitry ny Atitany
       mponina izay tsy voaaro araka ny tokony ho izy manoloana      ny loza
       ireo loza voajanahary.
                                       3. Iantohana ny fiarovana ara-dalàna ny vondron’olona sahirana indrindra fa ny       Minisitry ny Fiahiana
       Tanjona                              vehivavy sy ny ankizy                                  fiaraha-monina
       Atao izay ahazoan’ny rehetra sakafo mahavelona, trano
                                       4. Omena kopian’ny sora-pahaterahana ny ankizy rehetra                   Minisitry ny Fiahiana
       ialofana sy ireo filàna fototra.
                                                                                     fiaraha-monina
       Paikady
                                       5. Atao izay hahatafiditra ny vondron’olona sahirana amin’ireo foto-drafitrasa       Minisitry ny Fiahiana
       1. Atsaraina ny fitantanana ny fiahiana ny fiarahamonina      ara-tsosialy fototra.                                  fiaraha-monina
        indrindra ny fahazoan’ny sahirana fiahiana ara-tsosialy.
       2. Atsaraina ny fiantraikan’ny fanampiana amin’ny fiainan’ny  6. Atao izay hahatafiditra ny vondron’olona tena sahirana ao anaty rafitra fampandrosoana  Minisitry ny Fiahiana
        tena sahirana.                         ara-toekarena.                                      fiaraha-monina
       3. Iantohana ny fisorohana sy ny fanalefahana ny
        fiantraikan’ny ny loza voajanahary.
       4. Iantoahana ny hananan’ny vondronolona sahirana rafitra    MARIDREFIN’NY ASA                                      2005          2012
        ara-dalana ary tsy misy fiangarana.
                                       Tondro nomen’ny Firenena Mikambana mikasika ny fahosana                   4.2           2.1
                                       hanatrehana ny loza sy fasahiranana

                                       Isanjaton’ny fianakaviana ahitana tondrom-pahantrana mihoatra ny telo            90%           49%

                                       Taham-pidirana an-tsekoly eo amin’ny olona tena mahantra                  61%           90%

                                       Olona tena mahantra mahazo fitsaboana                            38%           53%

                                       Isan-jaton’ny tanora sy ny zaza tsy manana kopia nahaterahana                33,2%          0%
11 cOMMITMENT_8.1 FA (M) 10/30/06 12:47 PM Page 7
  112       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 8 | FIRAISANKINAM-PIRENENA                                       Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 5 ›
   FIRAISANKINA
          MAMPIROBOROBO NY MIRALENTA SY NY FIZAKAN-TENAN’NY VEHIVAVY

          Zavamisy ankehitriny
                                           TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
          Mavitrika tokoa ny vehivavy malagasy eo amin’ny fiainam-
          pianakaviana. Any ivelan’ny fianakaviana koa anefa dia misy   1. Manangana rafitra ao anatin’ny fitondram-panjakana mba hampivoarana ny vehivavy   Minisitra miahy ny Vehivavy
          ireo manana asa aman-draharaha sy andraikitra ambony. Na
          eo aza izany dia mbola tsy dia hita firy ny fandraisany anjara  2. Ampitomboina ny fandraisan’ny vehivavy anjara eo amin’ny toekarena, sosialy ary ny  Minisitra miahy ny Vehivavy
          eny anivon’ny asam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina.      maha-olom-pirenena
          Tanjona                             3. Mandray vehivavy maro hiasa eo anivon’ny raharaham-panjakana amin’ny         Minisitry ny asam-panjakana
          Hampitomboina ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy eo amin’ny     ambaratonga rehetra
          famahana ny olana eo amin’ny fiarahamanonina, ny
          fandraisana fanapahan-kevitra ary ny fitantanan-draharaha;
          hatsaraina sy harovana ny zon’ny vehivavy.
                                           MARIDREFIN’NY ASA                                    2005           2012
          Paikady
          1. Ampidirina ao anatin’ny politikam-pampandrosoana       Isan-jaton’ny vehivavy ao amin’ny Antenimiera                      12%           30%
            rehetra ny miralenta.
                                           Isan’ny vehivavy ao anatin’ny Governemanta                       1            6
          2. Tohanana ny fidiran’ny vehivavy amin’ny tolotra
            fampandrosoana ara-toekarena.                 Salanisan’ny vehivavy miasa amin’ny rafi-panjakana isan’ambaratonga : firenena,     100           300
          3. Ampitomboina ny isan’ny vehivavy mitana toerana ambony    faritra ( miainga amin’ny isa fototra 100)
            amin’ny raharaham- panjakana.
                                           Elanelan-karama eo amin’ny lahy sy vavy any amin’ny sehatra tsy miankina        36%           18%
          4. Ahena ny fanararaotana ny vehivavy amin’ny endriny
            rehetra: ara-nofo sy ara-tsaina.
          5. Foanana ny fomba nentim-paharazana izay misy
            fiantraikany ratsy ho an’ny vehivavy.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 1
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 2
          TENY IFANOMEZANA 1
          FITANTANANA
          TOMPONANDRAIKITRA
          Hanana governemanta izay hitokisan’ny olompirenena Malagasy
          sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena isika. Ny governemanta
          sy ny mpiasam-bahoaka dia hanana fahamarinana, ary ho
          matihanina tanteraka amin’ny fanatontosana ny asany.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 3
  028      MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 1 | FITANTANANA TOMPONANDRAIKITRA                                    Madagasikara Voajanahary!
         FANAMBY 1 ›
  FITANTANANA
         MAMETRAKA FANDRIAMPAHALEMANA SAHAZA IZAY
         MIARO NY OLONA SY NY FANANANA
         Zavamisy ankehitriny
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                             MPITARIKA NY TETIKASA
         Firenena mandry fahalemana i Madagasikara nefa misy ihany
         faritra izay ahitana asan-jiolahy. Napetraka tamin’ny taona  1. Averina dinihina ny lalàna, ny fitsipika ary ny zotram-panatanterahana mba hampahomby  Minisitry ny Atitany
         2003 ny « Drafitra Nasionaly momba ny Fisorohana sy ny      ny fandrindrana ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana
         Famaizana ny Tsy Fanarahan-dalana » saingy tsy ampy ny ho
         enti-manana ka ampahany amin’izany drafitra izany ihany    2. Apetraka sy atsaraina ireo dinam-paritra                        Minisitry ny Atitany
         no notanterahina. Mbola betsaka ny fanodinkodinana ny
         harem-pirenena toy vatosoa, volamena sy ireo hazo sarobidy   3. Angonina ny ho enti-manana rehetra mba hisorohana sy hanenjehana ny asan-jiolahy    Minisitry ny Atitany
         ary mbola miroborobo koa ny fambolena rongony any amin’ny     ary hiarovana ny faritra ara-toe-karena
         faritra sasany eto amin’ny nosy. Tamin’ny taona 2005 dia
         nahatratra 5.700 ny dahalo voasambotra ary nitombo 15%     4. Apetraka ireo fomba fiasa vaovao mangarahara hanatsarana ny asan’ny vondron-kerim-   Minisitry ny Atitany
         izany raha oharina tamin’ny taona teo aloha.           piarovana

         Tanjona                            5. Alamina ny sehatry ny fandraharahana ny omby mba hampihena ny kolikoly sy ny halatra  Minisitry ny Atitany
         1. Madagasikara dia ho lasa firenena azo antoka sy mandry   6. Sakanana ny fanodikodinana sy ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena       Minisitry ny Atitany
           fahalemana.
         2. Ho voadio ireo faritra mena ary hisy fihenana lehibe ny
           halatr’omby.
         3. Ho voafehy ny asan-jiolahy an-tanàn-dehibe.         MARIDREFIN’NY ASA                                     2005          2012
         Paikady                            Tahan’ ny heloka bevava (isaky ny mponina 1000)                      4,2           2,6
         1. Avaozina ny rafitra, ny fomba fiasa, ny fanofanana ary ny
                                         Isan’ny faritra mena /116 distrika                             61           0
           fanapariahana ny mpitandro filaminana.
         2. Ahitsy ny iraka ankinina amin’ny mpitandro filaminana sy  Tahan’ ny faridranomasina sy ny faritra ara-toekarena manokana voaara-maso         17%           60%
           ny ho enti-manana mba hifanaraka amin’ny filan’ny
           firenena sy ny faritra.
         3. Amboarina ny rafitry ny vondron’ny mpitandro filaminana,
           arindra ny asan’ireo vondron-kery sy ireo sivily.
         4. Arahi-maso ny morontsiraka ary tohanana ny sampan-
           draharahan’ny fadin-tseranana sy ny vondron-kerim-
           piarovana mba hifehezana ny sisin-tany.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 4
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 1 | FITANTANANA TOMPONANDRAIKITRA                                     Madagasikara Voajanahary!     029
       FANAMBY 2 ›
                                                                                                      FITANTANANA
       MANAMAFY NY FANJAKANA TAN-DALÀNA

       Zavamisy ankehitriny                       4. Atsaraina ny fomba fitazonana ireo voafonja.
       Tamin’ny taona 2004 dia nisy fandaharanasa hanovana ny      5. Apetraka ny rafitra fanabeazana ho famerenan-jo.
       firafitry ny fitsarana. Hatramin’izay dia manodidina ny 60.000
       no isan’ireo raharaha momba ny adi-heloka izay nitohana no
       voatsara. Nisy Mpitsara manokana napetraka mba
       hanafainganana ny fikarakarana ireo raharaha adi-heloka       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
       tsotra sy ara-barotra. Nakantoavina ny « Fehezandalàna
       mikasika ny Fitondrantena » ary nofanina tamin’izany ireo      1. Amafisana ny sazy mifandray amin’ny resaka kolikoly                  Minisitry ny Fitsarana
       mpitsara rehetra. Mbola misy ihany anefa ireo rafitry ny
       fitsarana izay misy kolikoly. Betsaka ireo lalàna sy fitsipika   2. Tohizana ny fanavaozana ireo lalàna sy ny fanatsorana ny raharaham-pitsarana     Minisitry ny Fitsarana
       no tsy mifanaraka intsony amin’ny zava-misy. Ankoatr’izany
                                         3. Tohizana ny fandaharanasa hanafoanana ireo rahahara mitarazoka eo amin’ny fitsarana  Minisitry ny Fitsarana
       dia feno mihoatra ny tokony ho izy ny fonja ary mbola betsaka
       amin’ireo voafonja no tsy voatsara. Ny tsy fahampian-tsakafo    4. Ahitsy ireo didy aman-dalàna misahana ny fandraharahana ara-toekarena         Minisitry ny Fitsarana
       sy ny aretina ihany koa dia mbola mahazo laka any am-ponja.
       Ireo rehetra ireo dia ilana fanovana.                5. Amafisina ny fiarovana ny zon’olombelona                       Minisitry ny Fitsarana
       Tanjona
                                         6. Ezahina ny hitsarana ireo voatazona am-ponja rehetra                 Minisitry ny Fitsarana
       1. Havaozina ny rafitry ny fitsarana mba hanjakan’ny rariny
        sy ny hitsiny.                          7. Ampitomboina ny famatsiam-bola mba hanatsarana ny fahasalamana sy ny fahadiovana   Minisitry ny Fitsarana
       2. Hisy ny fitsarana managaraharahara, tsy mitanila ary        ary ny sakafo any anaty fonja
        haingana.
                                         8. Apetraka ny rafitra fanabeazana sy famerenan-jo ho an ireo tsy ampy taona nahavita  Minisitry ny Fitsarana
       3. Hifanaraka amin’ny filan’ny fampandrosoana haingana sy       heloka
        ny fifandraisana eo anivon’ny fiaraha-monina ny lalàna.
       4. Hajaina ny Zon’olombelona.
       5. Ho voatsara avokoa ireo olona voafonja.
                                         MARIDREFIN’NY ASA                                     2005          2012
       6. Hifanaraka amin’ny fenitra iraisampirenena ny fomba
        fitazonana ny voafonja.                     Maridrefin’ny Banky Iraisam-pirenena momba ny fanjakana tan-dalàna (/100)         45           60
       Paikady                               Fe-potoam-pitsarana (/100)                                 100          66
       1. Apetraka ny fahatokisana sy ny fahaleovantenan’ny mpitsara.
                                         Anjara tetibolan’ny fitsarana isan-taona mitaha amin’ny tetibola ankapobeny (/100)     1,2%          2,6%
       2. Ampitomboina ny fangaraharahana sy ny fanekena ny
        maha-tompon’andraikitra ary ny fahatomombananan’ ny       Tahan’ny voafonja voatsara miohatra amin’ny voafonja miandry fitsarana           33/67         60/40
        asa eo amin’ny rafitry ny fitsarana.
       3. Avahana ny raharaha mafonja sy madinika ary atsaraina      Tomban’ny fomba fiainana any am-ponja (Vokovoko Mena Iraisampirenena)           Ratsy         Tsara
        ireo fomba fandraharana izany.
                                         Fahafaham-pon’ny olona momba ny rafi-pitsarana                       Ambany         Ambony
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 5
  030      MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 1 | FITANTANANA TOMPONANDRAIKITRA                                       Madagasikara Voajanahary!
         FANAMBY 3 ›
  FITANTANANA
         MAMPIHENA NY KOLIKOLY

         Zavamisy ankehitriny
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
         Natsangana tamin’ny taona 2003 ny Filankevitra Ambony
         momba ny Ady amin’ny Kolikoly izay lasa ho Komity ho an’ny   1. Amafisina ny fampiharan’ny mpiasam-pajakana ny Fitsipi-pitondrantena         Minisitry ny Asam-panjakana
         Fitandroana ny Fahamarinana sy ny Birao Mahaleo Tena
         Miady amin’ny Kolikoly. Nananteraka ny asa nankinina taminy   2. Tsorina ny fombafomba arahina ary apetraka ny rafitra fanaraha-maso mahomby ho    Minisitry ny Asam-panjakana
         tokoa izy ireo. Nakantoavina ny fehezan-dalàna miady amin’ny    an’ny sehatra saro-pady amin’ny asam-panjakana
         kolikoly ary nihatsara ny tondro fandrefesana ny kolikoly. Na
         izany aza mbola hita ihany ny fanaovana kolikoly amin’ny    3. Ankatoavina ireo lalàna vaovao manamafy ny fahefanan’ny sehatra mpanara-maso     Tale Jeneralin’ny BIANCO
         sehatra maro.                           tsy miankina ary arovana ireo mpitsikera ny tsy mety
         Tanjona                             4. Ampitomboina ny tetibolan’ireo andry sy sehatra miady amin’ny kolikoly        Minisitry ny Tetibola
         Ahena ny fanaovana kolikoly amin’ny alalan’ny fanovana
                                         5. Amafisina sy arahi-maso ny filazam-pananan’ireo tompon’andraikitra ambony       Tale Jeneralin’ny BIANCO
         ny soatoavina sy ny toe-tsaina, ny fampiharana ny
         « Fehezandalana mikasika ny Fitondrantena ». Ampitomboina    6. Ofanina ireo tompon’andraikitra hanatsarana ny asa sy ny fihazonana ny fahamarinana  Minisitry ny Asam-panjakana
         ny fahatokisan’ny vahoaka sy ny mpandraharaha ny fitsarana,
         ny asam-panjakana ary ny Mpitandro ny filaminana.
         Paikady
         1. Ovana ny soatoavina mba hitodika amin’ny           MARIDREFIN’NY ASA                                    2005             2012
           tombontsoan’ny daholobe sy ny firenena.
                                         Tondro fandrefesana ny kolikoly (Transparency International )(/10)            2.8              5.0
         2. Ahena ny fomba fanao manome vahana ny kolikoly.
                                         Tahan’ny salan’ny vola lanian’ny tokantrano amin’ny kolikoly any amin’ny biraom-     3,6%             1,5%
         3. Ampiharina ny sazy henjana ho an’ireo mpanao kolikoly.    panjakana (Loharano : Komity ho an’ny Fitandroana ny Fahamarinana)
         4. Entanina ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay mikasika
           ny kolikoly.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 6
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 1 | FITANTANANA TOMPONANDRAIKITRA                                   Madagasikara Voajanahary!       031
       FANAMBY 4 ›
                                                                                                      FITANTANANA
       MAMETRAKA FOMBA FANATANTERAHANA MAHOMBY
       NY TETIBOLAM-PANJAKANA
       Zavamisy ankehitriny
                                      TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
       Notsorina sy narindra ny fomba fandinihana ny tetibolam-
       panjakana tamin’ity taona 2006 ity. Noraisina ireo fepetra   1. Vitaina ny fanavaozana ny fitantanam-bolam-panjakana                 Minisitry ny Tetibola
       hampiakatra ny vola miditra azo avy amin’ny hetra sy ny
       haban-tseranana. Nanampy ny firenana malagasy ireo       2. Atsaraina ny fomba fizotran’ny ny fidiram-bola, ny fandaniana ary ny fanaraha-maso  Minisitry ny Tetibola
       mpamatsy vola indrindra tamin’ny fanafoanana ireo trosa.
       Na izany aza dia mbola tsy ampy ny vola miditra amin’ny    3. Arindra ny politika sy ny lalàna mikasika ny hetra                  Minisitry ny Tetibola
       fanjakana. Ankoatr’izany, tsy nahafa-po ny fizarana ny vola
       holaniana, ny fombafomba ara-panjakana ary ny fanaraha-    4. Atsaraina ny rafitry ny fanangonan-ketra                       Minisitry ny Tetibola
       maso ny fandaniam-bola.
                                      5. Apetraka ny Tahirim-bola Lova (Trust Fund) hampaharitra ny vola miditra avy amin’ny  Fiadidiana ny Repoblika
       Tanjona                              fitrandrahana ny harem-pirenena
       1. Ireo didy aman-dalàna sy ireo fombafomba ara-panjakana
                                      6. Aseho amin’ny tranokalam-pifandraisana ny mombamomba ny fitantanam-bolam-       Fiadidiana ny Repoblika sy
        mikasika ny hetra sy haban-tseranana dia hahazoana vola    panjakana                                       Primatiora
        miditra ampy tsara.
       2. Ny fandaminana ny vola holaniana dia hiankina amin’ny    7. Ampiharina ny Fitsipika momba ny tolo-baro-panjakana                 Sampandraharahan’ ny Tolo-
        fifanarahan’ny isan’ambaratonga sy ny filan’izy ireo avy.                                              baro-panjakana

       3. Ny famolavolana sy ny fandaniana ny tetibola dia hanaraka
        ny fitsipiky ny fanjakana tsara tantana.
       Paikady                            MARIDREFIN’NY ASA                                    2005           2012
       1. Ampiharina ny didy aman-dalàna mikasika ny hetra sy ny
        fadin-tseranana.                      Tsindrin’ny hetra                                    10%            15%

       2. Atsaraina ny fangaraharana sy ny fanaraha-maso ny volam-  Tondron’ny “Fandaniana volam-panjakana sy Fanekena ny maha-tompon’andraikitra”      6             20
        panjakana.
                                      Fandaniana ny anjara-tetibola atokana ho amin’ny asa sosialy               -             Izy
       3. Ampitomboina araka izay azo atao ny vola miditra.                                                               manontolo
       4. Ahena ny fandaniana tsy mifanaraka amin’ny tanjona.
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 7
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 8
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 1 | FITANTANANA TOMPONANDRAIKITRA                                 Madagasikara Voajanahary!     033
       FANAMBY 5 ›
                                                                                                  FITANTANANA
       MANATSARA NY ASAM- PANJAKANA

       Zavamisy ankehitriny
                                       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                       MPITARIKA NY TETIKASA
       Maro ireo fanovàna natao tany amin’ny sehatra toy ny ladoany,
       asam-panjakana, toeram-pampiofanana. Natsangana ny       1. Mametraka fomba fankasitrahana miainga amin’ny fahatsaran’ny asa vita   Minisitry ny Asam-panjakana
       Fandaharanasan’ny Fanavaozana ny Fahatomombanan’ny         sy ny fahavitrihana
       Asam-panjakana mba hanatsarana ny asa ho an’ny vahoaka
       any amin’ny sehatra maro. Notsorina ny fomba fiasa mba     2. Manatsotra ny fandraharahana izay mitaky vokatra haingana         Minisitry ny Asam-panjakana
       hanamaivana ny fikarakaraka antontan-taratasy. Natomboka
       ny fampiasana ny teknolojia vaovaon’ny fifandraisana sy     3. Mametraka ny fanovàna mifandray amin’ny fampiasana solosaina sy serasera  Fiadidiana ny Repoblika sy “Primature”
       serasera amin’ny fitantanana fanjakana. Na izany aza dia      avo lenta
       mbola ilaina ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha amin’ny
       lafiny maro mba hampihenana ny fe-potoana, ny sarany, ary    4. Manamafy ny fahaiza-mitarika                        Fiadidiana ny Repoblika sy “Primature”
       mba hahamatihanina kokoa ny fomba fiasa.
                                       5. Manarina ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mitantana ananan’ny mpiasam-    Minisitry ny Asam-panjakana
       Tanjona                              bahoaka rehetra
       Ny asam-panjakana dia ho matihanina sady za-draharaha
       ary hamaly ny hetahetan’ny vahoaka.
       Paikady
                                       MARIDREFIN’NY ASA                               2005              2012
       Havaozina tanteraka ny sehatry ny asam-panjakana mba
       hahitana fahombiazana.                     Maridrefin’ny Banky Iraisam-Pirenena momba ny asa atao ho an’ny vahoaka    30               60

                                       Faharetan’ny fandraharahana (fototra = 100)                  100               66
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 9
  034      MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 1 | FITANTANANA TOMPONANDRAIKITRA                                    Madagasikara Voajanahary!
         FANAMBY 6 ›
  FITANTANANA
         MANAPARIAKA NY FITANTANANA NY ASAM-PANJAKANA

         Zavamisy ankehitriny
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
         Ny fametrahana ny Faritra 22 tamin’ny taona 2004 dia nitarika
         ny raharaham-panjakana hanakaiky kokoa ny vahoaka.       1. Atsaraina ny didy aman-dalàna rehetra mba hanomezana fahefana sy andraikitra     Minisitry ny Fanapariahampahefana
         Nahazo fampiofanana sy fanohanana ny tomponandraikitry       bebe kokoa ny Kaominina sy ny Faritra
         ny fandraharahana sy ny fitantanana. Tsapa anefa fa mbola
         mivangongo eo amin’ny Fanjakana Foibe ny fandraharahana     2. Ampiharina ny drafitra fampandrosoana ny faritra hifanojo amin’ny filan’ny mponina  Minisitra mandraikitra ny Fanajariana
         ny asam-panjakana.                         sy ny tanjaka                                     ny tany
         Tanjona                             3. Ampiharina ny lalàna momba ny fitsinjarana ny hetra voaangona             Minisitry ny Fanapariahampahefana
         Hanana fahefana sy enti-manana araka ny tokony ho izy ny
         kaominina sy ny Faritra mba hahafahana mamaly ny filàna     4. Ampivelarina sy ampiroboroboina ny Tahirimbola Fampandrosoana Ifotony (Fonds     Minisitry ny Fanapariahampahefana
                                           de Développement Local)
         any ifotony sy any amin’ny faritra. Handray antanana ny
         fandrafetana sy ny fampiharana ny drafitra fampandrosoana    5. Atsangana ny sehatra ifanakalozan-kevitry ny mpandray anjara lehibe amin’ny      Minisitry ny Fanapariahampahefana
         ny faritra sy ny kaominina.                    fampandrosoana ny faritra
         Paikady
                                         6. Amafisina ny fanaraha-maso demokratika ny tompon’andraikitra             Minisitry ny Fanapariahampahefana
         1. Hiainga amin’ny fanadihadiana tsara fototra momba ny
           zava-misy, ny filàna ary ny tanjaky ny Faritra ny drafitra
           fampandrosoana.
         2. Amafisina ny fahaiza-manaon’ny Faritra sy ny kaominina.   MARIDREFIN’NY ASA                                 2005          2012
         3. Hamafisina amin’ny lalàna ny toeran’ny faritra eo amin’ny  Tahan’ny fampiasam-bola any amin’ny kaominina ao anatin’ny tetibolam-       1,5%          10%
           fanapahan-kevitra sy fanatanterahana.            panjakana ankapobeny

                                         Tahan’ny hetra voaray any ifotony (miainga amin’ny 100)              100%          300%
04 cOMMITMENT_1 FA (M) 10/30/06 12:26 PM Page 10
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 1 | FITANTANANA TOMPONANDRAIKITRA                                    Madagasikara Voajanahary!      035
       FANAMBY 7 ›
                                                                                                       FITANTANANA
       MANJARY FIRENENA MAHAY MIVOATRA ARA-PAHALALANA

       Zavamisy ankehitriny
                                       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                              MPITARIKA NY TETIKASA
       Madagasikara dia nandalo am-polo taona maro teo ambany
       vahohon’ny fanjanahantany sy ny sosialisma. Hatramin’ny     1. Mamantatra ireo fomba fiasa mahomby teto Madagasikara ary mampandroso sy         National Leadership Institute
       taona 2002 dia nivoha malalaka ho amin’izao tontolo izao ny    mampivoatra ireo anton-javatra nahitana voka-tsoa
       firenena Malagasy. Na dia izany aza, noho ireo toe-java-misy
       entin’ny fanontoloana, izay mety hampidi-doza na mety hitera-  2. Mamantatra sy mianatra ireo fomba fiasa mahomby avy eto an-toerana sy avy any ivelany   Fiadidiana ny Repoblika sy ny
       boka-tsoa ho an’ny firenena, dia ilaina ny hisian’ny olona                                                  “Primature”
       maro hahay hivoatra ara-pahalalana mba hahatonga an’i
       Madagasikara hahay miatrika am-pahombiazana ny ady ho      3. Mamporisika ny olona handray sy hampihatra ny soatoavina momba ny fanandramana,      National Leadership Institute
       amin’ny fampandrosoana.                      ny fanaovana vy very ny aina (prise de risque) ary ny fomba fiasa amin’ny fahaizana
                                        mivoatra ara-pahalalana
       Tanjona
       Madagasikara dia ho lasa firenena mahay mivoatra ara-      4. Miara-miasa amin’ny famolavolana politika                         Fiadidiana ny Repoblika
       pahalalana. Ny fahalalana sy ny fahaizana dia horantovina    5. Mampandroso ny fivoarana ara-pahalalana sy ny fandraisana anjaran’ny tanora        National Leadership Institute
       eto an-toerana sy any ivelany.                                                                sy Minisitry ny Tanora
       Paikady
                                       6. Mamporisika sy mampandroso fomba fiasa momba ny fahaizana mivoatra ara-pahalalana     Minisitry ny
       1. Mamorona tambanjotran’ny fivoarana ara-pahalalana        manerana ny firenena                                   Fitsinjarampahefana
        manerana ny firenena.
       2. Miara-miasa amin’ny any ivelany mba handinika sy
        hampihatra ny fahaiza-manao mahomby mety mahasoa
        ny firenena.                         MARIDREFIN’NY ASA                                      2005          2012
       3. Mametraka fomba fanabeazana ny olom-pirenena.        Maridrefin’ny Fivoarana Ara-pahalalana eo amin’izao tontolo izao              Hofaritana       Hofaritana
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 1
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 2
          TENY IFANOMEZANA 2
          FOTODRAFITRASA MIFANDRAY
          Ho firenena mifandray isika. Hanorina làlana manana kalitao
          avo sy rafitra momba ny hairahan’ny fifandraisana manerana ny
          firenena isika mba hahatomombana ny fampandrosoana haingana,
          ny fanamoràna ny sehatry ny fandraharahana sy ny varotra, ny
          serasera eo amin’ny tompontany sy ny vahiny ary mba hanatsaràna
          ny fari-piainana, ny fahazoana ny ho enti-manana ary ny fahalalana
          ankapobeny ho an’ny rehetra.
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 3
  038        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY  Madagasikara Voajanahary!
   FOTODRAFITRASA
           FANAMBY 1 ›
           MAMPIVOATRA NY FOTODRAFITRASA FAMPANDROSOANA

           Zavamisy ankehitriny
           Ny fanamboarana sy fikarakarana lalana no vaindohan-
           draharaha nanomboka tamin’ny taona 2002. Tamin’ny taona
           2005 dia lalana 8.982 km no voamboatra sy voakarakara. Nisy
           fandrosoana koa teo amin’ny lalamby sy seranantsambo ary
           seranam-piaramanidina. Izao, dia tsy maintsy atao ny drafitra
           paikady lavitra ezaka hananganana fotodrafitrasa mifandray
           amin’ny faritra heverina fa hisy fandrosoana ara-toekarena.
           Tsy tokony ho ny fanaovana làlana vaovao ihany no imasoana
           fa ny fikojakojana ny efa misy koa. Araka ny fandinihana
           natao dia hitombo 20% ny fifanakalozana ara-barotra
           manerana an’i Madagasikara raha voakarakara araka ny
           tokony ho izy ny fotodrafitrasa.
           Tanjona
           1. Miantoka fa hisokatra tsara amin’ny tambazotram-
             pitanterana ny faritra manana otrikarena maro.
           2. Faritana mazava ny laharam-pahamehana hananganana
             fotodrafitrasa arakaraky ny vokatra ara-toe-karena amin’ny
             fampiasam-bola.
           3. Manampy haingana ny indostria tena mandroso, mba
             hahazo izay fotodrafitrasa ilainy izy ireny.
           4. Ampandraisina anjara toy ny mpiara miombona antoka ny
             sehatra tsy miankina, amin’izay teti-pivoarana sy
             fampandrosoana atao.
           5. Hatsaraina ny fahafahana sy ny fahaiza-manaon’ny
             mpandraharaha amin’ny asa vaventy.
           6. Amporisihina ny fiaraha-miasan’ny sehatra tsy miankina
             sy ny fanjakana.
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 4
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY                                        Madagasikara Voajanahary!     039
                                                                                                      FOTODRAFITRASA
       Paikady
                                       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                               MPITARIKA NY TETIKASA
       1. Soritina sy ampiharina ny teti-pivoaran’ny fotodrafitrasa.
                                       1. Manoritra sy mampihatra tetim-pivoaranan’ ny fotodrafitrasa                 Minisitry ny Fitaterana sy ny
       2. Mampivoatra sy manatsara ny fifandraisan’ny seham-                                                     Asa vaventy
        pitaterana manodidina ny faritra misy fandrosoana ara-
        toekarena.                          2. Manatsara ny seranan-tsambo, anisan’izany ny fanitarana goavana ny seranan-tsambon’i    Minisitry ny Fitaterana sy ny
       3. Atao lohalaharana ny fampivoarana ny fitaterana sy ny      Toamasina mba hahafahan’ny sambo vaventy miantsona                     Asa vaventy
        tambazotran’ny làlana mifandray amin’ny seham-
        pamokarana antoky ny fampandrosoana ny toekarena toy     3. Manangana Filankevi-Pirenena momba ny Fitaterana izay misy ny sehatra tsy miankina     Minisitry ny Fitaterana sy ny
        ny fizahantany, ny angovo ary ny fambolena.                                                         Asa vaventy

       4. Havaozina ny Ministera misahana ny fitaterana mba      4. Manangana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena iray vaovao manara-penitra ary       Minisitry ny Fitaterana sy ny
        hanamora ny fampiasam-bola sy ny fandrosoan’ny         mampiroborobo ireo seranam-piaramanidina any amin’ny faritra hafa              Asa vaventy
        toekarena.
                                       5. Mamita ny fanarenana ny lalamby Zotra Atsimo (Fianarantsoa-Manakara) sy Zotra Avaratra   Minisitry ny Fitaterana sy ny
       5. Miantoka fa ny laharam-pahamehana amin’ny famatsiam-                                                    Asa vaventy
        bola dia taratry ny fahombiazana ara-toekarena hitera-
        bokatsoa ho an’ny firenena.                 6. Manangana tambazotram-pitaterana vaovao mampitohy ireo faritra be otrikarena        Minisitry ny Fitaterana sy ny
       6. Mampitombo ny fahafaha-manangana fotodrafitrasa                                                       Asa vaventy
        amin’ny fisintonana orinasa vaventy vahiny.
                                       7. Manangana sampan-draharaha vaovao ao amin’ny Ministeran’ny fitaterana hiandraikitra     Minisitry ny Fitaterana sy ny
                                        manokana ny fampiasam-bola lehibe (miara-miasa amin’ny EDBM)                Asa vaventy                                       MARIDREFIN’NY ASA                               2005             2012

                                       Taham-pitomboan’ny sehatry ny fotodrafitrasa                  Ho faritana         Ho faritana

                                       Saran’ny fandraharahana an-tseranana (sambo, fiaramanidina)          Ho faritana         Ho faritana

                                       Ny fahafaha-manaon’ny seranan-tsambo sy ny seranam-piaramanidina        Ho faritana         Ho faritana
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 5
  040        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY                                                                                                                                           Madagasikara Voajanahary!
   FOTODRAFITRASA
                         RAFITRY NY                                                                                                 RAFITRY NY
                                                                                                          ANTSIRANANA                                                                                                ANTSIRANANA
                         LALAMPIRENENA
                         ALAMPIRENENA                                                              Ambilobe
                                                                                                                              LALAMPIRENENA
                                                                                                                               ALAMPIRENENA                                                              Ambilobe                         2005
                         005                                                                    Ambanja
                                                                                                                    Iharana (Vohemar)

                                                                                                                              2015
                                                                                                                               015                                                                    Ambanja
                                                                                                                                                                                                                         Iharana (Vohemar)
                                                                                                                     Sambava                                                                                                 Sambava

                                                                                               Bealanana                                                                                                 Bealanana
                                                                                 Analalava                                                                                                 Analalava

           LEGEND                                                                         Antsohihy
                                                                                                          Andapa
                                                                                                                                                                                            Antsohihy
                                                                                                                                                                                                                Andapa
                                                                                                                       Antalaha                                                                                                 Antalaha
             TSARA
                                                                                                Befandriana Avaratra                                                                                            Befandriana Avaratra
             ANTONINY                                                                                            Maroantsetra                                                                                               Maroantsetra
                                                      MAHAJANGA                                                                                                 MAHAJANGA
             RATSY                                                                     Boriziny                                                                                                  Boriziny

                                                                                                 Mandritsara                                                                                                  Mandritsara
             AN-DALAM-PANAMBOARANA                                 Mitsinjo                                                                                                  Mitsinjo

             AN-DALAM-PANDINIHANA                                         Marovoay
                                                                                    Mampikony                      Mananara Ava
                                                                                                                                                                     Marovoay
                                                                                                                                                                                          Mampikony                      Mananara Ava
                                                     Soalala                                                                                                  Soalala


                                                                 Ambato-Boeni                                                                                                Ambato-Boeni
                                  Besalampy                                             Tsaratanana                                               Besalampy                                             Tsaratanana
                                                                   Maevatanana                           Soanierana Ivongo                                                             Maevatanana                           Soanierana Ivongo
                                                                                          Andilamena                                                                                                 Andilamena
                                                           Kandreho                                            Fenoarivo Atsinanana                                            Kandreho                                            Fenoarivo Atsinanana
                                                                                     Amparafaravola                                                                                               Amparafaravola
                                                                                                    Vavatenina                                                                                                 Vavatenina
                                          Morafenobe           Ambatomainty                                                                                Morafenobe           Ambatomainty

                                                                                             Ambatondrazaka                                                                                               Ambatondrazaka
                              Maintirano                                                                                                 Maintirano
                                                                       Ankazobe
                                                                                  Anjozorobe                      TOAMASINA                                                            Ankazobe
                                                                                                                                                                                       Anjozorobe                      TOAMASINA
                                                                  Fenoarivobe                                                                                                Fenoarivobe


                                            Antsalova                         Ambohidratrimo              Brickayille                                              Antsalova                         Ambohidratrimo              Brickayille
                                                   Tsiroanomandidy                          Andriana                                                                Tsiroanomandidy                          Andriana
                                                                      Miarinarivo                 Moramanga                                                                           Miarinarivo                 Moramanga
                                                                                                      Andevoranto                                                                                                Andevoranto

                                                                         Arivonimamo
                                                                                   ANTANANARIVO                                                                                      Arivonimamo
                                                                                                                                                                                        ANTANANARIVO
                                                             Soavinandriana              Andramasina                                                                           Soavinandriana              Andramasina
                                                                                                     Vatomandry                                                                                                 Vatomandry
                                                                              Ambatolampy Anosibe An’Ala                                                                                         Ambatolampy Anosibe An’Ala
                                                   Miandrivazo           Faratsiho                                                                                 Miandrivazo           Faratsiho
                                                                                               Antanambao-Manampotsy                                                                                           Antanambao-Manampotsy
                                 Belo/Tsiribihina                                      Antanifotsy                                                   Belo/Tsiribihina                                      Antanifotsy
                                                                      Betafo                                                                                                   Betafo
                                                                            Antsirabe                   Mahanoro                                                                          Antsirabe                   Mahanoro
                                                                                      Marolambo                                                                                                 Marolambo
                                                                             Fandriana                                                                                                 Fandriana
                                  Morondava                                                                                                 Morondava
                                           Mahabo                                                                                                   Mahabo

                                                               Ambatofinandrahana                                                                                             Ambatofinandrahana
                                                                              Ambositra             Nosy-Varika                                                                               Ambositra             Nosy-Varika
                                                                              Ambohimahasoa                                                                                               Ambohimahasoa
                                                                 Ikalamavony                                                                                                Ikalamavony
                                                                                             Mananiary                                                                                                 Mananiary
                                                                                Ifanadiana                                                                                                 Ifanadiana
                                      Manja                                                                                                   Manja


                                               Beroroha                          FIANARANTSOA                                                                  Beroroha                          FIANARANTSOA
                         Morombe                                                                                                  Morombe
                                                                   Ambalavao                                                                                                 Ambalavao


                                                                             Ikongo                                                                                                   Ikongo

                                       Ankazoabo                                             Manakara                                                 Ankazoabo                                             Manakara
                                                             Ihosy                                                                                                   Ihosy
                                                                      Ivohibe                                                                                                  Ivohibe
                                                                                       Vohipeno                                                                                                  Vohipeno


                                                                            Vondrozo                                                                                                  Vondrozo
                                                                                      Farafangana                                                                                                Farafangana

                                           Sakaraha                       Iakora                                                                        Sakaraha                       Iakora
                                                               Betroka                                                                                                  Betroka
                                               Benenitra                                Vangaindrano                                                            Benenitra                                Vangaindrano
                         TOLIARA                                        Midongy Atsimo                                                    TOLIARA                                        Midongy Atsimo

                                          Betioky                                                                                                  Betioky                                                  Bekily                                                                                                   Bekily
                                             Ampanihy                                                                                                  Ampanihy                                                            Amboasary-Atismo                                                                                              Amboasary-Atismo
                                             Beloha                                                                                                   Beloha
                                                                           Taolagnaro (FD)                                                                                              Taolagnaro (FD)
                                                     Tsihombe                                                                                                  Tsihombe

                                                              Ambovombe                                                                                                 Ambovombe
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 6
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY  Madagasikara Voajanahary!  041
                                                             FOTODRAFITRASA
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 7
  042        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY                         Madagasikara Voajanahary!
   FOTODRAFITRASA
           FANAMBY 2 ›
           MITATITRA OLONA SY ENTANA AMIN’NY FOMBA MAHOMBY

           Zavamisy ankehitriny                      Paikady
           Tsara tokoa ny fivoaran’ny tambazotram-pitaterana eto      1. Manova ny fomba fampitohizana ny famatsiana mahazatra
           Madagasikara tato anatin’ny taona vitsivitsy izao. Ary izany    mankany amin’ny fomba fampitaovana mahafehy tsara ny
           dia niompana indrindra amin’ny fanamboarana ny làlana       fiovan’ny tinady.
           any ambanivohitra sy ny lalam-be. Kanefa tsy maintsy      2. Mampitombo ny fifaninana mba hametrahana fitaterana
           aompana bebe kokoa amin’ny fampivoarana ny tambazotram-      mirary.
           pitaterana ny teti-pivoarana manomboka izao. Be no mbola
           tokony hatao mba hahatonga ny fitaterana rehetra ho tafiditra  3. Mampivoatra ny laza tsara mikasika ny fahatokisana sy ny
           ao anatin’ny rafitra nasionaly ary mba hanatsarana ny       hatsaran’ny tao-raharaha.
           fotodrafitrasa hifandraisan’ny seha-pitaterana samihafa.    4. Mamaha ny olan’ny fanampiana ara-bola tsy mahomby.
           Tanjona                             5. Mitady vahaolana hanatsarana ny fiantraikan’ny fitaterana
           1. Hisy kolontsaina momba ny fitantanana ny fampitohizana     eo amin’ny toe-karena sy ny tontolo iainana.
             ny famatsiana manerana ny indostria mampiasa ireo      6. Manamora teti-pitondrana mivelatra “Lanitra Misokatra”
             teknolojia vaovao.                       na “Open Skies” izay mampitombo ny isan’ny toerana
           2. Hisy koa tontolo anjakan’ny fifaninanana mavitrika eo      andehanana.
             amin’ny samy tao-raharaham-pitaterana.            7. Manangana rafi-panofanana momba ny fitantanana tetikasa,
           3. Hanao fitanterana mahomby ny entana sy ny olona isika      ny fitantanana ny fampitohizana ny famatsiana sy ny
             fa tsy fotodrafitrasa fotsiny.                 fampitaovana ary ny fanamboarana sy fampiasana
                                             fotodrafitrasa.
           4. Hanana rafitra fitaterana maharitra, izay hanome lanja ny
             fiantraikany eo amin’ny fiarahamonina sy tontolo iainana
             ary toekarena isika.
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 8
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY                                     Madagasikara Voajanahary!    043
                                                                                                  FOTODRAFITRASA
        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA             MPITARIKA NY TETIKASA      MARIDREFIN’NY ASA                    2005       2012

        1. Mamita ny lalana mandrafitra ny rafitra lalambem-   Minisitry ny Fitaterana sy ny  Halavan’ny lalana nasionaly noforonina sy namboarina  805 Km      7.800 Km
          pirenena ka ahitana:                  Asa Vaventy
        • Lalana Toamasina - Maroantsetra                             Halavan’ny lalana ambanivohitra noforonina sy      977 Km      12.000 Km
                                                     namboarina
        • Lalana Diego - Antananarivo
        • Lalana Fianaranatsoa - Fort Dauphin                           Halavan’ny lalana nasionaly voakojakoja ara-potoana   5.700 Km     12.000 Km
        • Lalana Ihosy - Fort Dauphin
        • Lalana Antsiranana - Fort Dauphin                            Halavan’ny lalana ambanivohitra na vita amin’ny     1.300 Km     18.000 Km
                                                     vatokely voakojakoja ara-potoana
        • Lalana Morondava - Antananarivo
                                                     Taha-pahafaham-pon’ny mpanjifa momba ny         Mpandeha : 40%  Mpandeha : 70%
        2. Manamboatra ny lakandranon’i Pangalana mba       Minisitry ny Fitaterana sy ny  hatsaran’ny taoraharaha isaky ny karazam-pitaterana   Varotra : 55%  Varotra : 80%
          hampandroso ny varotra sy fitaterana          Asa Vaventy           (fiadanan’ny mpandeha, arovoina, fotoana, fisiana tsy
                                                     tapaka oharina amin’ny vidy)
        3. Mamerina mandinika ny fanampiana ara-bola sy ny    Minisitry ny Fitaterana sy ny
          fiantraikany marina                  Asa Vaventy

        4. Foanana ny sakantsakana tsy ahatanterahana ny teti-  Minisitry ny Fitaterana sy ny
          pitondrana “Lanitra Misokatra”             Asa Vaventy

        5. Hatsaraina ny fotodrafitrasa marolafy         Minisitry ny Fitaterana sy ny
                                     Asa Vaventy

        6. Hatsaraina ny arovoina amin’ny alalan’ny fanabeazana  Minisitry ny Fitaterana sy ny
          sy ny fampiharana ny Fandaharanasam-pirenena ho    Asa Vaventy
          amin’ny Arovoina sy Fitaterana
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 9
  044        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY                                         Madagasikara Voajanahary!
   FOTODRAFITRASA
           FANAMBY 3 ›
           MANATSARA NY FAHAZOANA MAMPIASA NY TAO-RAHARAHA FITATERANA

           Zavamisy ankehitriny
                                            TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                                 MPITARIKA NY TETIKASA
           Asa lehibe natrehina ny fahazoan’ny olona mampiasa ny tao-
           raharaha fitaterana. Tsy maintsy atao lohalaharana ny      1. Manatanteraka Fandaharanasa Nasionaly momba ny Fampandrosoana ny Fotodrafitrasa        Minisitry ny Asa Vaventy sy ny
           fikojakojana satria be ny zavatra simba isan-taona eo amin’ny    mifototra amin’ny fanohanana toe-karena avo fitombo                      Fitaterana
           fotodrafitrasa misy. Nidina ho 33% ny faritra nitoka-monina
           tamin’ny 2005 raha 59% izany tamin’ny taona 2003. Kaominina   2. Atomboka ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina mba ahazoana manangana            Minisitry ny Asa Vaventy sy ny
           600 amin’ny 1557 monja anefa no afaka mahita fitaterana tsy     tambajotra any amin’ny toerana ambanivohitra mitoka-monina                   Fitaterana
           miato. Misy fiantraikany mivantana eo amin’ny ankabeazan’ny
           lafiny fihariankarena sy ny fahantrana any amin’ny faritra    3. Ampivelarina ny fazahoa-miofana mba hampitombo ny fahafaha-mampiasa fitaterana         Minisitry ny Asa Vaventy sy ny
                                                                                             Fitaterana
           izany.
           Tanjona                             4. Mikaroka sy mampivelatra rafi-pitaterana hafa ho an’ny faritra saro-dàlana           Minisitry ny Asa Vaventy sy ny
                                                                                             Fitaterana
           1. Hatsangana ny tambazotran’ny fitaterana nasionaly avo
             lenta.                            5. Manamboatra lalam-baovao lehibe azo ampiasaina maharitra sy ahazoan-tombony          Minisitry ny Asa Vaventy sy ny
           2. Hitarina ny fandaharanasa fikojakojana.                                                             Fitaterana
           3. Hokarohina ny karazam-pitaterana azo ampiasaina amin’ny
             toerana mitoka-monina.
           4. Hampitomboina ny fampiasana fitaovana sy olona avy eo     MARIDREFIN’NY ASA                                2005          2012
             an-toerana.
                                            Isan-jaton’ny kaominina misy lalana mandava-taona (fototra : kaominina     35%           64%
           Paikady                             1 557)                                     (i.h kaominina 500)   (i.h. kaominina 1.000)
           1. Atao tsara tantana ny fotodrafitrasa misy.
                                            Isan-jaton’ny Vola lany amin’ny fitaterana ao an-tokatrano           Ho faritana       Ho faritana
           2. Arenina ny làlana lehibe fampiasa sy ny fotodrafitrasa izay
             simba ka tsy namboarina.
           3. Mikaroka ny teknolojiam-pitaterana mahomby hafa mba
             hampitohy ny toerana mitoka-monina.
           4. Amporisihina ny fampiasana fitaterana hafa mampiasa
             angovo mora na angovo vokarina eo an-toerana.
           5. Vokarina ny teknolojia sy fomba fanao mampiasa ny
             fitaovana sy ny fahaiza-manao eo an-toerana.
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 10
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY  Madagasikara Voajanahary!  045
                                                             FOTODRAFITRASA
       FANAMBY 4 ›
       MAMATSY ANGOVO AMPY AMIN’NY VIDINY MIRARY

       Zavamisy ankehitriny
       Na teo aza ny ezaka rehetra hanapariahana ny herinaratra,
       dia 15% monja ny tahan’ny toerana voavatsy ary latsaky ny
       5% ny any ambanivohitra . Noho io sehatra io miodina amin’ny
       solika, dia tratry ny fasahiranana izy noho ny fiovaovan’ny
       vidin’ny solika izay nitombo avo dia avo. Nidina araka izany
       ny tahan’ny fampiasana herinaratra azo avy amin’ny
       riandrano, ka aleon’ny olona mampiasa, herinatra avy amin’ny
       hafanàna. Raha 21% ny vokatra angovo avy amin’ny
       fampiasana solika tamin’ny taona 1997 dia niakatra ho 35%
       izany tamin’ny taona 2004.
       Hatramin’ny taona 2006 dia tsy tanteraka ny fanarenana ara-
       drafitra ny Orinasa JIRAMA satria tsy ampy ny vola ampiasaina,
       antitra ny fitaovana sy ny milina ary tsy nahomby ny
       fitantanana. Na izany aza dia mbola mitohy ny fanavaozana.
       Fa tamin’ny taona 2005, dia 0,5%-n’ny Harinkarena Anaty
       Faobe ny vola very noho ny fahatapahan’ny herinaratra. Ary
       satria tsy afaka nanome fahafaham-po ireo mpanjifa vaovao
       ny JIRAMA dia kitay hazo no angovo voatery nampiasain’ny
       fianakaviana maro. Izany dia misy fiantraikany ratsy eo
       amin’ny tontolo iainana.


       Tanjona
       1. Hatao izay hitomboan’ny fampiasana herinaratra ho 74%
        any andrenivohitra ary 10% any ambanivohitra amin’ny
        taona 2011.
       2. Hasiana fifaninanana eo amin’ny sehatry ny herinaratra,
        ary asiam-pivoarana ny fiaraha-miasan’ny sehatra tsy
        miankina sy ny fanjakana.
       3. Homena fahafaham-po ireo mpanjifa vaovao indrindra fa
        ny orinasa mampiasa vola be.
       4. Hampiroboroboina ny angovo hafa karazany sy/na azo
        havaozina mba hampihenana ny fiankinana amin’ny
        vokatry ny solika.
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 11
  046        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY                                        Madagasikara Voajanahary!
   FOTODRAFITRASA
           FANAMBY 4 ›
           MAMATSY ANGOVO AMPY AMIN’NY VIDINY MIRARY (TOHINY)           Paikady
                                           TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                               MPITARIKA NY TETIKASA
           1. Manoritra drafitra sy paikady nasionaly ho fampandrosoana
             ny angovo.                         1. Amboarina sy avaozina ny rafitry ny JIRAMA mba ho azo itokisana sy mahomby         Minisitry ny Angovo
           2. Amporisihina sy afainganina ny fampiasam-bola amin’ny    2. Ampitomboina ny fahafaha-mamokatra herinaratra :                      Minisitry ny Angovo
             Mpamokatra Angovo Tsy Miankina mba hampihena ny       • mpamokatra herinaratra mampiasa solitany, 40MW
             vidiny izay avo loatra.                   • mpamokatra herinaratra fahatelo any Andekaleka
           3. Amboarina sy havaozina ny rafitry ny JIRAMA.        • mpamokarana herinaratra vaovao avy amin’ny rano avy any Lily mankany Ampefy
           4. Avaozina ny efa misy ary aorina ny toeram-pamokarana    3. Manangana Mpamokatra Angovo Tsy miankina                          Minisitry ny Angovo
             herinaratra vaovao.                     • mpamokarana herinaratra avy amin’ny rano 5 mànana tanjaka 75 MW
           5. Atao laharam-pahamehana ny famatsiana herinaratra ireo   • mpamokatra herinaratra avy amin’ny hafanana mampiasa solitany manana tanjaka 80 MW
             indostria lehibe sy ny ireo seha-pamokarana mampandroso
                                           4. Itarina ny fahazoa-mampiasa herinaratra any ambanivohitra, amin’ny faritra akaiky      Minisitry ny Angovo
             ny toekarena, toy ny fizahantany, angovo sy fambolena.
                                           renivohitra ary ny faritra afaka hampitombo ny harikarena
           6. Trandrahana ny loharano famokarana angovo toy ny
             herinaratra avy amin’ny rano.                5. Ahena ny voka-dratsy eo amin’ny tontolo iainana, eo amin’ny ala               Minisitry ny Angovo

                                           6. Ampiasaina ny angovo hafa azo havaozina                           Minisitry ny Angovo
                                           MARIDREFIN’NY ASA                                2005            2012

                                           Isan-jaton’ny vokatra herinaratra avy amin’ny rano               64%            76%

                                           Fahatongavan’ny herinaratra any amin’ny kaominina                4%             10%

                                           Tondrom-pivoaran’ny vidin’ny herinaratra                    Ho faritana        Ho faritana

                                           Isanjaton’ny vokatra herinaratra avy amin’ny angovo azo havaozina        0%             3%
                                           (ankoatry ny rano)

                                           Salan’isan’ny vola lanin’ny tokantrano amin’ny angovo              Ho faritana        Ho faritana

                                           Vidin’ny angovo (kwh) ho an’ny mpandraharaha                  Ho faritana        Ho faritana
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 12
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY                                           Madagasikara Voajanahary!  047
                                                                                                       FOTODRAFITRASA
       FANAMBY 5 ›
       MIANTOKA RAFI-PIFANDRAISANA MAHOMBY SADY TAKABIDY

       Zavamisy ankehitriny                       7. Atsaraina ny faritra tratry ny filazam-baovao toy ny
                                         fahitalavitra sy ny radio ary atsaraina koa ny fahazoana
       Nitombo be ny isan’ny mpampiasa finday sy telefonina ary
                                         fitaovana mikasika izany.
       nihitatra ny tambajotra eo amin’ny fifandraisandavitra toy
       ny fampiasana ny internety sy ny fampiasana ny
       sampandraharahan’ny paositra. Mila hatsaraina anefa izany      TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                          MPITARIKA NY TETIKASA
       mba hampandroso ny toe-karena sy hanatanterahana ny
       fidirana ao amin’ny faritra. Tamin’ny taona 2005 dia 8%       1. Ampifandraisina amin’ny tambajotra tsora-bera (fibre optique) i Madagasikara   Minisitry ny Fifandraisandavitra
       monja ny kaominina misy fifandraisan-davitra sy interntety.
       Ambonin’izany dia amin’ny zanabolana no ahazoana ny         2. Ampitomboina ny fahazoana fifandraisandavitra toy ny TTF (Torohay,        Minisitry ny Fifandraisandavitra
       fifandraisana, izay tsy dia tsara nefa lafo. Tamin’ny taona      Teknolojia , Fifandraisana) sy Internety
       2005 dia 23% -n’ny kaominina fotsiny no mahazo fahitalavitra
       ary 39% no afaka nifandray amin’ny mailaka.             3. Manangana rafitra nasionaly izay akambana amin’ny tetikasa lehibe momba      Minisitry ny Fifandraisandavitra
                                          ny fotodrafitrasa
       Tanjona
                                         4. Manangana ivotoerana TTF (Torohay, Teknolojia , Fifandraisana) isam-paritra    Minisitry ny Fifandraisandavitra
       1. Hiantohana ny fandrakofana ny firenena amin’ny rafi-
        pifandraisana azo itokisana, mora azo sy taka-bidy.       5. Manatsara ny rafitra fizarana sy fandefasana ny tao-raharahan’ny paositra     Minisitry ny Fifandraisandavitra
       2. Hatao izay ahazoan’ny mpandraharaha mifandray
        manerana ny firenena.                      6. Manavao ny fotodrafitrasan’ny radio sy ny fahitalavitra miainga avy amin’ny    Minisitry ny Fifandraisandavitra
                                          teknolojia vaovao
       3. Hatsaraina ny fifamezivezen’ny torohay mankany amin’ny
        faritra amin’ny alalan’ny radio sy fahitalavitra.        7. Alalahana ny sehatra fifandraisandavitra                     Minisitry ny Fifandraisandavitra
       4. Hampiroboroboina ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy
        miankina mba hanome foto-drafitr’asa vaovao sy tsaratsara    8. Ampiasaina ny “Voice over IP” ho an’ny olona rehetra               Minisitry ny Fifandraisandavitra
        kokoa.
                                         9. Apetraka ny rafitra mpanaramaso vaovao                      Minisitry ny Fifandraisandavitra
       Paikady
       1. Ahena ny sara-piantsoana amin’ny finday sy ny antso
        mankany ivelany.
       2. Ampitomboina ny fifaninanana eo amin’ny samy           MARIDREFIN’NY ASA                                 2005            2012
        mpandraharaha ara-pifandraisana mampiasa finday.         Isan-jaton’ny kaominina mahazo telefonina                     Ho faritana        Ho faritana
       3. Alalahana ny fidirana eo amin’ ny TTF (Torohay, Teknolojia,
        Fifandraisana).                         Isan-jaton’ny kaominina mahazo tao-raharaha mahafapo avy amin’ny paositra     39%            65%
       4. Ampiharina ny drafitrasa nasionaly momba ny           Isan-jaton’ny kaominina mahazo radio sy fahitalavitra               TV : 23%          TV: 70%
        teknolojian’ny torohay.                                                              FM Radio : 28%       FM Radio: 70%
       5. Itarina ny faritra tratry ny telefonina manerana ny nosy.
                                         Tondron’ny fifandraisana samy hafa (miainga avy amin’ny tondro fototra      100            70
       6. Itarina ny toerana tratry ny paositra sy ny fandraharaham-    2005=100)
        bola amin’ny alalan’ny paositra.
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 13
  048        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY                                          Madagasikara Voajanahary!
   FOTODRAFITRASA
           FANAMBY 6 ›
           MAMETRAKA RAFITRA MAHOMBY MIKASIKA NY
           FAMANTARANA NY TOETR’ANDRO
           Zavamisy ankehitriny
                                           TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                              MPITARIKA NY TETIKASA
           Andalovan’ny rivodoza, tafiotra sy orambaratra matetika i
           Madagasikara ka manimba ny tanàna sy ny fotodrafitrasa ary   1. Atao manara-penitra ny tambajotra nasionaly momba ny toetr’andro             Minisitry ny Famantarana ny Toetr’andro
           ny vokatra izany. Ilaina ny manatsara ny rafitra famantarana
           ny toetr’andro mba hamerana ny fahavoazana.          2. Avaozina ny rafitra filazana mialoha ny toetr’andro (fananganana famantarana nasionaly)  Minisitry ny Famantarana ny Toetr’andro

                                           3. Mikaroka tinady mahakasika tao-raharaha manokana                     Minisitry ny Famantarana ny Toetr’andro
           Tanjona
                                           4. Mifandray amin’ny tamba-jotra famantarana toetr’andro aty amin’ny faritra sy any     Minisitry ny Famantarana ny Toetr’andro
           1. Ny famantarana ny toetr’andro dia ho ara-potoana sy      amin’ny sehatra iraisam-pirenena
             marina.
           2. Hatsaraina ny fahalalana, ny fahazoana ary ny fizarana ny
             torohay azo itokisana sy marina momba ny toetr’andro.
                                           MARIDREFIN’NY ASA                                      2005             2012
           Paikady
           1. Manitatra sy manavao ny tambajotram-pirenena momba     Isanjaton’ny mpanjifa afa-po                                 25              80
             ny toetr’andro.
                                           Fahatokisana ny famantarana mialoha                             Ambany            Ambony
           2. Manangana ny rafitra nasionaly mikasika ny fampahalalam-
             baovao momba ny toetr’andro ary manitatra ny filazana    Isan’ny toerana famantarana ny toetr’andro (fototra 2005=100)                100             300
             mialoha ny toetr’andro any amin’ny faritra.
           3. Mampiroborobo ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena sy
             isam-paritra momba ny toetr’andro.
           4. Manome tao-raharaha manokana ho an’ny indostria toy
             ny fandraharaham-pambolena.
05 cOMMITMENT_2.1 FA (M) 10/30/06 12:37 PM Page 14
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 2 | FOTODRAFITRASA MIFANDRAY                                      Madagasikara Voajanahary!   049
                                                                                                   FOTODRAFITRASA
       FANAMBY 7 ›
       MANATSARA NY FAHAZOANA RANO FISOTRO MADIO SY
       NY FITANDROAMPAHASALAMANA
       Zavamisy ankehitriny
                                       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                               MPITARIKA NY TETIKASA
       Hatramin’ny taona 2006 dia ny 33 %-n’ny mponina fotsiny
       no mahazo rano fisotro madio. Ny ankamaroan’ny olona dia    1. Mametraka fitsinjarampahefana momba ny fitantanana ny tetikasa mahakasika ny rano sy    Minisitry ny Rano sy ny
       voatery mankeny an-drenirano, na koa mampiasa vovo sy       ny fitandroampahasalamana                                  Fitandroampahasalamana
       loharano. Ny rano koa dia tsy azo antoka ary matetika dia tsy
       mahasalama ka mahatonga aretina toy ny fivalanana.       2. Manorina fotodrafitrasa mahakasika ny rano sy ny fitandroampahasalamana miisa 6.000     Minisitry ny Rano sy ny
                                                                                      Fitandroampahasalamana
       Tanjona
       Amin’ny taona 2012 dia hahazo rano fisotro madio tsy      3. Manorina toeram-pivoahana miisa 27.000                           Minisitry ny Rano sy ny
       manahirana sy fitandroam-pahasalamana fototra ny 65%-                                                     Fitandroampahasalamana
       n’ny mponina.
       Paikady
       1. Mametraka sy manatontosa Fandaharanasa Nasionaly       MARIDREFIN’NY ASA                                       2005      2012
        momba ny Rano sy ny Fitandroampahasalamana izay
        handrakotra ireo lafiny mahakasika ny fahazoana rano sy   Mponina mahazo rano fisotro madio nohatsaraina                         35%       65%
        ny fampiasana azy.
                                       Mponina mampiasa ny fotodrafitrasa nohatsaraina momba ny fitandroampahasalamana        54%       71%
       2. Manorina vovo maromaro kokoa ho an’ny vondrombahoaka.
       3. Mametraka rafitra mifameno momba ny fitantanan’ny
        vondrombahoaka ny rano.
       4. Mampandroso ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny
        Fanjakana sy ny Sehatra Tsy Miankina.
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 1
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 2
          TENY IFANOMEZANA 3
          FANOVANA NY FANABEAZANA
          Hanangana lamim-pampianarana avo lenta isika, na eo amin’ny
          lafiny kalitao na eo amin’ny fahombiazana. Izany lamim-pampianarana
          izany dia handrisika ny mpianatra ho tia karokaroka ary hanampy
          azy hanatanteraka ny nofinofiny. Hanana ny olona ilaina i
          Madagasikara hahafahany mifaninana amin’ny firenena hafa ary
          hahatonga azy ho mpandray anjara mahomby eo amin’ny toekarena
          iraisam-pirenena.
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 3
  052      MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA                                      Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 1 ›
   FANABEAZANA
          MANOME FAMPIVELARANA NY ANKIZY REHETRA
          ALOHAN’NY FIDIRANA AN-TSEKOLY
          Zavamisy ankehitriny
                                          TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                           MPITARIKA NY TETIKASA
          Tamin’ny taona 2006 dia 5%-n’ny zaza 3 ka hatramin’ny 5
          taona ihany no nandia ny akany fanabeazana fototra. Midika   1. Manofana mpanabe izay hiandraikitra ny fanabeazana ny ray amandreny         Ministry ny Mponina
          izany fa ao amin’ny fanabeazana fototra dia zaza 1 amin’ny
          20 fotsiny no nandalo ny akany fanabeazana fototra. Taona    2. Manangana rafitra ara-dalàna hiahy ny fampianarana ao amin’ny akany fanabeazana   Ministry ny Mponina
          maro izao no nisian’ ny tetikasa nikendrena ny hanitarana     fototra
          ny akany fanabeazana fototra, nefa vitsy ihany ny zaza nahazo
          tombony tamin’izany ary avy eny an- tanàn-dehibe ny       3. Mampandray andraikitra ny mpiara-monina eo amin’ny famolavolana, fananganana    Ministry ny Mponina
          ankamaroan’izy ireo.                        sy fanajariana tetikasa momba ny akany fanabeazana fototra

          Tanjona                             4. Manofana sy mandray mpanabe hiasa ka hisy fifanarahana mandritra ny roa taona.   Ministry ny Mponina
          1. Hahazo ny fitsimbinana sy ny tohana ho fampandrosoana
                                          5. Mametraka drafitra famatsiam-bola maharitra ho an’ireo Akany fanabeazana fototra   Ministry ny Mponina
           azy ireo ny zaza 0 ka hatramin’ny 5 taona.
          2. Hiparitaka manerana an’i Madagasikara ny akany        6. Mamolavola fandaharanasa mifanentana ary miantoka ny fifanjohina amin’ny taona   Ministry ny Mponina
           fanabeazana fototra.                      voalohan’ny fanabeazana fototra
          3. Hofanina sy homena tombontsoa ny mpanabe ao amin’ny
           akany fanabeazana fototra.
          4. Hotohanan’ny ny mpitondra sy ny fiaraha-monina eo an-
           toerana ny akany fanabeazana fototra misy.          MARIDREFIN’NY ASA                                   2005          2012

          Paikady                             Isan-jaton’ny ankizy 3 ka hatramin’ny 5 taona mianatra ao amin’ny           5%           20%
                                          Akany fanabeazana fototra
          1. Mamolavola paikadim-pirenena mikasika ny akany
           fanabeazana fototra.                     Isan-jaton’ny “Kaominina” manana fandaharanasa momba ny                0%           100%
          2. Mampandray anjara feno ny mpiara-monina eo an-toerana.    fanabeazana ny ray amandreny
          3. Mitady olona manana ny fari-pahaizana ilaina ho mpanabe.
          4. Mametraka fomba famatsiam-bola maharitra ho an’ny
           akany fanabeazana fototra.
          5. Mamolavola tetikasa hanomezana sakafo ny ankizy any
           amin’ny akany fanabeazana fototra.
          6. Manofana mpanabe eo anivon’ny fiaraha-monina izay
           hiandraikitra ny fanabeazana ny ray amandreny.
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 4
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA                                       Madagasikara Voajanahary!     053
       FANAMBY 2 ›
                                                                                                      FANABEAZANA
       MANANGANA RAFITRA FANABEAZANA FOTOTRA MAHOMBY

       Zavamisy ankehitriny                       Tanjona                            3. Hihena ny elanelana misy eo amin’ny lahy sy ny vavy, eo
                                                                         amin’ny sahirana sy ny manan-katao, eo amin’ny faritra
       Zo ho an’ny tsirairay ary adidy ho an’ny fitondram-panjakana   1. Handalo fanabeazana fototra dingana voalohany vaovao
                                                                         samihafa, ary eo amin’ny ambanivohitra sy ny tanàn-
       ny fanabeazana ary tsy maintsy atao ho fampandrosoana sy       maharitra 7 taona ny ankizy malagasy rehetra.
                                                                         dehibe.
       ho famongorana ny fahantrana. Eo amin’ny ara-toe-karena      2. Havesa-danja sy haharitra ny fahalalana, ny fahaiza-manao
       koa dia fampiasam-bola mahomby ny fanabeazana :           ary ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra ho azon’ny
                                                                       4. Hitombo ho 95% ny tahan’ny ankizy mahatozo ny
       fandaniam-bola izy anio fa tombon-karena sy fanatsarana ny      ankizy.
                                                                         fanabeazana fototra.
       fari-piainana kosa rahampitso.
       Tamin’ny taona 2003 dia nanavao ny lamim-pampianarana
       ny Governemanta Malagasy ary nametraka ny drafitr’asam-
       pirenena momba ny Fanabeazana ho an’ny rehetra. Nisy dia
       nisy tokoa ny vokatra azo : lasa ho 3 700 000 tamin’ny taona
       2005-2006 ny isan’ny mpianatra tao amin’ny fanabeazana
       fototra dingana voalohany raha toa ka 1 700 000 izy io tamin’ny
       taona 1997-1998. Azo heverina ho mbola tsy mahafa-po anefa
       io vokatra io.
       Eo amin’ny fidirana an-tsekoly sy eo amin’ny vokatra azo dia
       mbola betsaka ny elanelana arakaraka ny fari-pivelomana
       sy ny toeram-ponenana. Hita fa tsy azo antoka ny tsy
       hiverenan’ny ankizy any amin’ny tsy fahaiza-mamaky teny
       sy manoratra raha 5 taona no tsy maintsy ianarany. Mitaky
       fampianarana mihoatra ny 5 taona koa ny fanomezana fahaiza-
       manao iatrehana ny tontolon’ny asa sy ny fampandrosoana
       ny firenena.
       Noho izany ny fitondrampanjakana dia mihevitra ny hanova
       ny rafitry ny fanabeazana, izay mizara ho 5 taona ho an’ny
       dingana voalohany amin’ny fanabeazana fototra, 4 taona ho
       an’ny dingana faharoa amin’ny fanabeazana fototra ary 3
       taona ny ambaratonga faharoa. Ny ezaka dia ny hanalava ny
       dingana voalohany amin’ny fanabeazana fototra ho 7 taona
       ary handamina indray ny dingana faharoa amin’ny
       fanabeazana fototra sy ny ambaratonga faharoa arak’izany.
       Hampitombo ny salan’isan’ny taom-pianarana diavin’ny
       ankizy izany fanavaozana izany.
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 5
  054      MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA                                     Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 2 ›
   FANABEAZANA
          MANANGANA RAFITRA FANABEAZANA FOTOTRA MAHOMBY (TOHINY)          Paikady
                                          TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                           MPITARIKA NY TETIKASA
          1. Hampitomboina ny sekoly sy ny efitranon-tsekoly ary ny
           fandraisana mpampianatra vaovao.               1. Manorina efitrano fianarana 3000 farafaharatsiny                  Minisitry ny Fampianarana
          2. Hampitomboina ny fahavitrihan’ireo mpampianatra FRAM     2. Mandray sy manofana mpampianatra vaovao miisa 7000 isan-taona           Minisitry ny Fampianarana
           vao noraisina.
          3. Iantohana ny fampidirana an-tsekoly ny zaza malagasy     3. Ampitomboina ny fanampiana ireo mpampianatra karamain’ny Ray aman-drenin’ny    Minisitry ny Fampianarana
           rehetra amin’ny alalan’ny fanentanana ny ray aman-dreny.    mpianatra
          4. Hahena ny vesatra ara-bola ho an’ny ray aman-dreny.     4. Ampiana ny ezaka ataon’ny Fokonolona                        Minisitry ny Fampianarana
          5. Ampiana sy omena fankaherezana manokana ireo ankizy
           misedra olana sy avy amin’ny faritra sahirana.        5. Asiana sakafo ho an’ny mpianatra any amin’ny faritra sahirana           Minisitry ny Fampianarana

          6. Hatsaraina ny fandaharam-pianarana indrindra ny momba    6. Havaozina ny fandaharam-pianarana ao amin’ny fanabeazana fototra mba hifanaraka  Minisitry ny Fampianarana
           ny kajy,ny siansa sy tekinolôjia, ny tenim-pirenena vahiny   tsara amin’ny vinam-pirenena
           sy ny siansa sosialy.
                                          7. Hofanina amin’ny fomba fampianarana sy ny fanavaozana ara-pedagôjia ny       Minisitry ny Fampianarana
          7. Hatsaraina ny fanofanana ny mpampianatra sy ny talen-      mpampianatra
           tsekoly.
          8. Ampitomboina ho maro kokoa ny boky amin’ny teny       8. Hamafisina ny fanofanana ireo talen-tsekoly sy ireo manam-pahefana eo an-toerana  Minisitry ny Fampianarana
           malagasy.
                                          9. Hovelarina bebe kokoa ny “enseignement à distance”                 Minisitry ny Fampianarana

                                          10. Hozaraina ny boky sy ny fitaovana ara-pedagôjia vaovao izay novokarina      Minisitry ny Fampianarana                                          MARIDREFIN’NY ASA                                   2006            2012

                                          Taham-pitozoana ao amin’ny fanabeazana fototra dingana voalohany           57%             85%

                                          Isan-jaton’ny mpianatra mamerin-taona                         20%             10%

                                          Vesatry ny mpianatra sahanin’ny mpampianatra                     52             30 - 40

                                          Vola atokana ho an’ny fanabeazana (isan-jaton’ny harin-karena)            3,8%             6,0%

                                          Vola atokana ho an’ny fanabeazana fototra dingana voalohany raha           54%             58%
                                          ampitahaina amin’ny totalim-bola ho an’ny fanabeazana
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 6
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA                                          Madagasikara Voajanahary!      055
       FANAMBY 3 ›
                                                                                                         FANABEAZANA
       MANANGANA RAFITRA FANABEAZANA FOTOTRA
       DINGANA FAHAROA MAHOMBY
       Zavamisy ankehitriny                      Paikady
       Raha ny fanabeazana fototra dingana faharoa (collège) no    1. Itarina ny foto-drafitr’asa ary raisina ny mpampianatra      5. Ampiroboroboina ny fomba fampianarana mety hampivoitra
       jerena, dia misy kôlejy iray ho an’ny sekoly fanabeazana      vaovao voahofana mba hampidirana mpianatra maro.           ny toe-tsaina tia mamoron-javatra sy tia mifaninana ary
       fototra dingana voalohany 18. Ankoatra izany dia 27% isan-                                       koa ny toe-tsaina tia manangan-javatra sy tena matihanina.
                                       2. Ampiana ny ankizy any amin’ny faritra sahirana.
       jato fotsiny amin’ny tanora 11 ka hatramin’ny 14 taona no
       mianatra ao. Be ireo mpianatra mitsoaka an-daharana mialoha   3. Ampiroboroboina ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy
       ary voatery handeha hiatrika asa sahady.              miankina.                             6. Ajoro ny rafi-panofanana ny mpampianatra.
       Tanjona                             4. Hatsaraina ny fandaharam-pianarana indrindra ny taranja      7. Foronina izay fitaovam-pampianarana vaovao sy tena ilaina.
                                        kajy, siansa sy tekinolojia, ny tenim-pirenena vahiny ary
       1. Hatsangana ny rafitra fanabeazana fototra dingana faharoa
                                        ny siansa sosialy.
        tonga lafatra.
       2. Hampitomboina be ny isan’ny mpianatra misoratra anarana
        ao.                               TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                              MPITARIKA NY TETIKASA
       3. Iantohana ny hitozoan’ny mpianatra, indrindra ny zazavavy,   1. Manorina efitranon-tsekoly miisa 4000                          Minisitry ny Fampianarana
        ao anatin’izany.
       4. Hamafisina ny fahaiza-manao sy ny fahalalana rantovina     2. Mandray sy manofana mpampianatra vaovao miisa 4400                    Minisitry ny Fampianarana
        ao hahazoa-mampijoro firenena miroborobo haingana.
                                        3. Manangana sekoly fanabeazana fototra dingana faharoa “Filamatra” iray isaky ny faritra  Minisitry ny Fampianarana

                                        4. Manova ny fandaharam-pianarana sy mamokatra izay boky mifandraika amin’izany       Minisitry ny Fampianarana

                                        5. Manofana ny mpampianatra rehetra momba ny fanavaozana ny fampianarana          Minisitry ny Fampianarana

                                        6. Manofana ny tale momba ny fitantanana ny sekoly sy ny fahaiza-mitarika          Minisitry ny Fampianarana

                                        7. Manangana tranomboky ary manome fitaovana siantifika ny sekoly fanabeazana fototra    Minisitry ny Fampianarana
                                          dingana faharoa rehetra                                        MARIDREFIN’NY ASA                                       2006           2012

                                        Taham-pisoratan’anaran’ny mpianatra                              31%            60%

                                        Taham-pitozoan’ny mpianatra                                  19%            56%
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 7
  056      MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA                                        Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 4 ›
   FANABEAZANA
          MANATSARA NY AMBARATONGA FAHAROA SY
          NY FANOFANANA ARA-TEKINIKA SY ARAK’ ASA
          Zavamisy ankehitriny
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                              MPITARIKA NY TETIKASA
          Ny taona 2006, dia vitsy dia vitsy ireo mpianatra ao amin’ny
          ambaratonga faharoa (lycée). Vitsy dia vitsy ihany koa ny   1. Manorina sy manamboatra efitranon-tsekoly 1200                      Minisitry ny Fampianarana
          lalam-pampianarana azon’izy ireo nisafidianana.
          Tsy maintsy ampitomboina noho izany ny tolotra sy ny      2. Mandray mpampianatra vaovao sy mampijoro rafi-panofanana ho an’ny mpampianatra      Minisitry ny Fampianarana
          kalitaon’ny fampianarana tekinika sy arak’asa mba hifanaraka   rehetra
          amin’ny filan’ny tsenan’ny asa.
                                         3. Manavao ny fandaharam-pianarana mba hifandrindra amin’ny fidirana any amin’ny       Minisitry ny Fampianarana
          Tanjona                              Oniversite sy izay takian’ny tsenan’ny asa
          1. Hampitomboina avo roa heny ny isan’ny mpianatra
           mahatozo ny fampianarana ao amin’io ambaratonga io.     4. Mampijoro foiben’ny tekinolojian’ny fifandraisana sy ny serasera eo anivon’ny sekoly sy  Minisitry ny Fampianarana
                                           ny toeram-panofanana
          2. Homen-danja bebe kokoa noho ny fampianarana
           ankapobeny ny fampianarana tekinika sy arak’asa.      5. Manatsara ny tranombokin-tsekoly sy ny fampitaovana ara-pedagôjia sy ara-tsiansa     Minisitry ny Fampianarana
          3. Hanome ny olona hiasa amin’ny 90% n’ny asa vaovao
           misokatra ho an’ny teknisiana ny toeram-pihofanana     6. Manokatra toeram-panofanana ara-tekinika sy arak’asa mitodika any amin’ireo seha-     Minisitry ny Fampianarana
                                           pahamehana (ny fizahantany, ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany, …)
           arak’asa sy teknika.
          4. Handray anjara mavitrika eo amin’ny fampiroboroboana    7. Mametraka ny Fahefana Nasionaly momba ny Fanofanana                    Minisitry ny Fampianarana
           ny rafi-panofanana arak’asa ny sehatra tsy miankina.
                                         8. Mametraka ny rafitra hanomezana fanampiana ny toeram-panofanana arak’asa         Minisitry ny Fampianarana
          5. Hitovy lenta amin’ny an’ny firenen-kafa ny kalitaon’ny
           fanabeazana hajorontsika.
          Paikady
          1. Itarina ny foto-drafitr’asa ary raisina ny mpampianatra   MARIDREFIN’NY ASA                                      2006            2012
           vaovao voahofana mba hampidirana mpianatra maro.
                                         Taham-pisoratana anarana ao amin’io ambaratonga io                      9%             18%
          2. Hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina
           ary karohina izay loharanom-bola hafa ho an’ny ny      Taham-pitozoana ao amin’io ambaratonga io                          7%             14%
           fampianarana arak’asa.
          3. Havaozina ny fandaharam-pianarana mba hahazoana       Isan’ny tanora manaraka ny fampihofanana arak’asa isaky ny mponina miisa 100 000       350             700
           mampiditra taranja vaovao toy ny teknolojia vaovaon’ny   Isan-jaton’ny mpianatra nanaraka fihofanana arak’asa ka tafiditra niasa
           fifandraisana sy ny serasera.                                                              -              80%
          4. Havaozina ny rafi-pampianarana eo amin’ny ambaratonga
           faharoa arak’asa.
          5. Ampiroboroboina ny toe-tsaina tia karokaroka sy tia
           fifaninanana ary manome lanja ny fampianaran-tena.
          6. Havaozina ny fandaharam-panofanan’ ny mpampianatra.
          7. Hatsaraina ny kalitaon’ ny fanabezana sy ny fanofanana.
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 8
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA               Madagasikara Voajanahary!      057
       FANAMBY 5 ›
                                                                               FANABEAZANA
       MANAVAO NY FIANARANA AMBARATONGA AMBONY

                                               Zavamisy ankehitriny
                                               Azo lazaina ho tena tsy ampy ny fivelaran’ny fampianarana
                                               ambaratonga ambony eto Madagasikara. Ny salan’isan’ny
                                               tanora mandrato fianarana eny amin’ny sekoly ambaratonga
                                               ambony dia tsy misy afa- tsy 3% izany ary 260 isaky ny
                                               mponina 100 000 no isan’ny mpianatra. Ankoatra izany dia
                                               vitsy ihany ireo fanofanana azo lazaina ho tena mifanaraka
                                               avy hatrany amin’ny filan’ny mpampiasa. Tsy nitsahatra
                                               nitombo kosa ny isan’ireo sekoly ambaratonga ambony tsy
                                               miankina amin’ny fanjakana, nefa mbola mila fanatsarana
                                               tokoa na ny fandaminana na ny fandaharam-pampianarana
                                               eo anivon’ireny sekoly ireny. Na dia efa nisy aza ny
                                               fanavaozana ny rafi-pandaminana sy ny fandaharam-
                                               pampianarana teo amin’ny Oniversité tantanan’ny fanjakana,
                                               dia tsapa fa tena mbola tsy ampy izany raha ny filana ateraky
                                               ny toe-karena manana harin-karena avo no jerena. Noho
                                               izany dia tsy azo ihodivirana ny fanovana mahery vaika ho
                                               an’ny fianarana ambaratonga ambony.
                                               Tanjona
                                               1. Hanana ny fahaiza-manao ilaina sy ny toe-tsaina voatefy
                                                ho an’ny tsenan’ny asa ireo tanora nahavita fiofanana.
                                               2. Hamaly ny filan’ny fampandrosoana ny fikarohana sy ny
                                                fanavaozana siantifika sy teknolôjika.
                                               3. Handroso fanofanana karazany maro ireo sekoly
                                                ambaratonga ambony hoenti-manatanteraka ny drafitr’asa
                                                ara-toe-karena sy sosialy hita ao anatin’ny Madagasikara
                                                Amperin’Asa (MAP).
                                               4. Ho tsara tantana ireo sekoly ambaratonga ambony
                                                iandraiketan’ny fanjakana.
                                               5. Hampiroboroboina ireo sekoly ambaratonga ambony sy
                                                ireo toeram-panofanana teknika ambony tsy miankina
                                                amin’ny fanjakana.
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 9
  058      MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA                                       Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 5 ›
   FANABEAZANA
          MANAVAO NY FIANARANA AMBARATONGA AMBONY (TOHINY)          Paikady
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                             MPITARIKA NY TETIKASA
          1. Apetraka ny fanofanana mifanaraka amin’ny fenitra
           iraisam-pirenana ary mifanaraka amin’ny rafitra LMD    1. Atao mifanaraka amin’ny toetr’andro ny fitantanana ny oniversite            Minisitry ny Fampianarana
           (Licence, Master, Doctorat).
                                         2. Tohanana ireo ezaka fanavaozana mankany amin’ny fiovan-drafitra LMD amin’ny alalan’ny  Minisitry ny Fampianarana
          2. Amaroina ny karazam-panofanana toy ny Ivo-toeram-       fanentanana sy fanazavan-kevitra, …
           pampianarana ambaratonga ambony ara-teknika.
          3. Ampiroboroboina ny « enseignement à distance ».      3. Apetraka ny fandaharam-panofanana « doctorat » ho an’ireo lalam-panofanana tena     Minisitry ny Fampianarana
                                          ilaina
          4. Ampitomboina ny fiaraha-miasa eo amin’ireo toeram-
           panofanana eto an-toerana.                 4. Apetraka ny rafitra fankatoavana sy fanaraha-maso ny fanofanana sy fampianarana     Minisitry ny Fampianarana
          5. Ampiroboroboina ny fiaraha-miasa amin’ny ivo-toeram-     ambaratonga ambony
           pampianarana ambony vahiny ary hamoraina ny
                                         5. Sokafana ny ivo-toeranam-panofanana vaovao ary ampiroboroboina ny « enseignement    Minisitry ny Fampianarana
           fananganana sekoly ambaratonga ambony vahiny.
                                          à distance »
          6. Apetraka ny rafitra hahazoana mpampianatra sy mpanofana
           mahay.                           6. Apetraka ny « Bibliothèque virtuelle »                         Minisitry ny Fampianarana
          7. Apetraka ny rafitra fandrindrana ny ivo-toeram-      7. Havaozina ho oniversite sy ivoteoram-pikarohana filamatra ny sasantsasany amin’ireo   Minisitry ny Fampianarana
           pampianarana miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana.   ivotoerana efa misy
          8. Havaozina ny ivo-toeram-pikarohana siantifika.
                                         8. Apetraka ny tetik’ady sy politikam-pirenena mahomby momba ny fikarohana         Minisitry ny Fampianarana

                                         9. Apetraka ny tahiry ho fampandrosoana ny fikarohana siantifika              Minisitry ny Fampianarana                                         MARIDREFIN’NY ASA                               2006            2012

                                         Isan’ny mpianatra isaky ny mponina 100000                   280            550

                                         Isan’ny mpianatra mahazo mari-pahaizana                    4.750           10.000

                                         Ampaham-bola omena ny fikarohana siantifika                  0,05%           0,10%

                                         Drafitrasam-pirenana momba ny fikarohana (volavolan-dalana)          0             1

                                         Isan’ny ivotoerana fenitra                          0             8

                                         Isan’ny valim-pikarohana nampiharina                     Hofaritana         Hofaritana
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 10
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA                                    Madagasikara Voajanahary!  059
       FANAMBY 6 ›
                                                                                                FANABEAZANA
       MIADY AMIN’NY TSY FAHAIZANA MAMAKY TENY SY MANORATRA

       Zavamisy ankehitriny
                                     TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                           MPITARIKA NY TETIKASA
       Ny Tanjon’ny Fampandrosoan’ny Arivo Taona Fahatelo an’ny
       Firenena Mikambana, sy ny Fanambarana tamin’ny « Forum »   1. Manofana mpanabe miisa 14000 isan-taona                      Minisitry ny Mponina
       tany Dakar mikasika ny « Fanabeazana Ho an’ny Rehetra »
       dia samy manamafy ny hamongorana ny tsy fahaizana      2. Mamokatra sy mizara fitaovam-pampianarana miisa 750 000 isan-taona         Minisitry ny Mponina
       mamaky teny sy manoratra eo amin’ny tanora sy ny olon-
       dehibe. Ny taona 2006, dia eo ho eo amin’ny 37, 1 % ny    3. Manangana “Trano sekoly” miisa 570 isan-taona ho an’ny ady amin’ny tsy fahaizana  Minisitry ny Mponina
       mponina feno 15 taona noho miakatra eto Madagasikara dia    mamaky teny sy manoratra tsy ao amin’ny rafim-pampianarana manaram-penitra
       mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Ny fombam-
                                     4. Mametraka toeram-panofanana sy mampivelatra ny anjara-asany            Minisitry ny Mponina
       pampianarana tahaka ny “AFI-D”, ASAMA, ary Ambohitsoratra
       dia nahazoana vokatra tsara tokoa, nefa dia mbola mila    5. Mampihatra ny paikadim-pirenena ho an’ireo ankizy sy tanora nandao ny sekoly    Minisitry ny Mponina
       fanitarana mihintsy. Amin’izao fotoana izao koa anefa dia
       voafetra ihany ny famatsiam-bola.
       Tanjona
       Hotratrarina ny Tanjon’ny Fampandrosoan’ny Arivo Taona    MARIDREFIN’NY ASA                                    2006         2012
       Fahatelo izay mikendry ny hampidina hatramin’ny antsasany,  Tahan’ny tanora sy olon-dehibe mihoatra ny 15 taona mahay mamaky teny sy         52%         80%
       amin’ny taona 2015, ny tahan’ny tsy fahaizana mamaky teny  manoratra
       sy manoratra eo amin’ny tanora sy ny olon-dehibe. Heverina
       fa io no hampivelatra ny tanora eny ambanivohitra ka     Isanjaton’ny ireo vao nahay mamaky teny sy manoratra, nahazo fanofanana         20%         60%
       hananany fahasahiana eo amin’ny fandraharahana, sy toe-   fanampiny
       tsaina hahaizany mandray an-tanana ny ho aviny.
       Paikady
       1. Amafisina ny fampianarana mamaky teny sy manoratra,
        indrindra ho an’ny tanora sy ny olon-dehibe.
       2. Atsaraina ny fandaharam-pampianarana ho an’ny tanora
        11 ka hatramin’ny 17 taona tsy mahay mamaky teny sy
        manoratra.
       3. Atao ny fanentanana sy fientanana lehibe ho amin’ny ady
        atao amin’ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra.
       4. Apetraka ny paikadim-pirenena ho an’ny ankizy sy ny
        tanora nandao ny sekoly.
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 11
  060      MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA  Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 7 ›
   FANABEAZANA
          MAMPIVOATRA TOE-TSAINA MAVITRIKA EO AMIN’NY TANORA

          Zavamisy ankehitriny
          Ho fampivoarana ny tanora hanana toe-tsaina tia mifaninana
          sy hetsika mibanjina ny fahatrarana ny tanjona sy ny
          fanjarianasa, dia ilaina ny fanatanjahantena sy ny lahasa
          ivelan’ny sehatry ny sekoly. Ireo dia voizin’ny fikambanan’ny
          tanora anivon’ny Tranoben’ny tanora sy fanatanjahantena.
          Mivoatra ny “skotisma” eto Madagasikara ary mitondra anjara
          lehibe eo amin’ny fampivoarana ara-tsosialy. Hita amin’ireo
          firehana ara-pinoana maro ny fisian’ny rantsana mivoy ho
          an’ny tanora hanana hevi-tena sy hizotra amin’ny raharaha
          momba ny fanasoavam-bahoaka. Tsara ny hitohizan’ny lahasa
          ary mendrika ho tohanana izy ireny.
          Tanjona
          Ny saina sy ny toe-tsaina voavolavola ara-penitra sy soa
          toavina eo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena sy ny lahasa
          ivelan’ny sekoly dia hitarika fomba fiaina tsara kokoa eo
          amin’ny tanora Malagasy. Ny fidiran’ny tanora amin’ny
          fikambanana, ny fandaharanasa ara-panatanjahantena
          voarindra sy ny rafim-pandaminana iombonana dia hanamora
          ny fampidirana azy eo amin’ny sehatry ny asam-pihariana
          maharitra ka hananany toe-tsaina olom-banona eo amin’ny
          fandraisana andraikitra.
06 cOMMITMENT_3.1 FA (M) 10/30/06 12:39 PM Page 12
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | TENY IFANOMEZANA 3 | FANOVANA NY FANABEAZANA                                         Madagasikara Voajanahary!     061
                                                                                                        FANABEAZANA
       Paikady
                                      TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                                 MPITARIKA NY TETIKASA
       1. Mamolavola Tetikadim-pirenena hampiroboroboana ny
        fanatanjahantena.                     1. Ampiroboroboina ny famoronana sy fampivelarana fikambanan’ny tanora              Minisitry ny Tanora
       2. Tohanana ny fandraisana anjara amin’ny fanatanjahantena  2. Entanina ny tanora mba handray anjara amin’ny skotisma                     Minisitry ny Tanora
        isehoan’ny fifaninana avo lenta.
       3. Mamolavola fandaharan’asa mikasika ny fanatanjahantena   3. Ampiharina any an-tsekoly ny fanabeazana ho olom-banona                    Minisitry ny Tanora
        ho an’ny daholobe.
                                      4. Atevenina ny sekolim-pirenena fanofanana mpandraharaha sy mpanofana              Minisitry ny Fanatanjahantena
       4. Manangana Tranoben’ny tanora sy foibe momba ny
        fanatanjahantena sy fialam-boly.              5. Atevenina ny foibe-paritra ho an’ny tanora sy ny fanatanjahan-tena               Minisitry ny Fanatanjahantena
       5. Manofana mpandraharaha sy mpanofana ho amin’ny lahasa
        ara-panatanjahantena sy ny tanora.             6. Etsehina ny famatsiam-bola sy ny loharanom-bola rehetra hanohanana ny fandaharanasa      Minisitry ny Fanatanjahantena
                                       ara-panatanjahantena
       6. Faritana ny fanatanjahantena izay ho atao vaindohan-
        draharaha eo amin’ny fifaninana.              7. Mamolavola drafitra ara-piantohana ho an’ny mpandray anjara amin’ny fanatanjahantena      Minisitry ny Fanatanjahantena
       7. Ampiroboroboina ny fanatanjahantena nentim-paharazana.   8. Mamolavola rafi-pifaninanana isam-pototra ho an’izay fandaharan’asa ara-            Minisitry ny Fanatanjahantena
       8. Velarina ny sahan’asa iandraketan’ny Tranoben’ny tanora.   panatanjahatena voafantina manokana
       9. Omena lanja mitovy amin’ny ankizilahy/lehilahy ireo    9. Miantoka ny fisian’ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena isam-pototra             Minisitry ny Fanatanjahantena
        ankizivavy/vehivavy.
       10. Atao modely ho an’ny tanora ireo olona nahita
        fahombiazana.
                                      MARIDREFIN’NY ASA                                     2006          2012

                                      Isan-jaton’ny tanora mandray anjara amin’ny fandaharan’asa ara-panatanjahantena      Tsy ananana      Ampiankarina avo

                                      Isan-jaton’ny tanora mandray anjara amin’ny skotisma                   Tsy ananana      Ampiankarina avo

                                      Isan-jaton’ny tanora mandray anjara amin’ny fikambanam-panabeazana            Tsy ananana      Ampiankarina avo

                                      Isan-jaton’ny tanora 15 hatramin’ny 35 taona voasoratra ao amin’ny Foiben’ny Tanora
                                      sy Fanatanjahan-tena (fototra 2006 = 100)                         100          300
07 cOMMITMENT_4.1 FA (M) 10/30/06 12:42 PM Page 1
07 cOMMITMENT_4.1 FA (M) 10/30/06 12:42 PM Page 2
          TENY IFANOMEZANA 4
          FAMPANDROSOANA NY
          TONTOLO AMBANIVOHITRA
          Ataon’ny Governemanta ho vaindohan-draharaha ny fampandrosoana
          mavitrika ny tontolo ambanivohitra sy ny fanalefahana ny fahantrana.
          Izany dia amin’ny alalan’ny fiovana lehibe maitso izay hampivelatra ny
          vokatry ny fambolena. Hatsangana isam-paritra ny ivo-toerana misahana
          ny fandraharahana ara-pambolena mba hanohana ny tantsaha amin’ny
          fahaiza-manao, ny fitarihan-drano, ny masomboly, ny zezika ary ny trano
          fitehirizam-bokatra. Hapetraka koa ireo lalana sy tambanjotram-
          pifandraisana mifanaraka amin’ny toetrandro.
07 cOMMITMENT_4.1 FA (M) 10/30/06 12:42 PM Page 3
  064       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 4 | FAMPANDROSOANA NY ENY AMBANIVOHITRA                                 Madagasikara Voajanahary!
           FANAMBY 1 ›
   AMBANIVOHITRA
           MIARO NY FANANAN-TANY

           Zavamisy ankehitriny
                                          TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                             MPITARIKA NY TETIKASA
           Nandritry ny taonjato lasa teo dia taratasy fananan-tany
           330.000 no nozaraina. Hatramin’ny taona 2006 dia ny 10%-    1. Mametraka, manisa ary mampiditra anaty solosaina ireo antontan-taratasy fananan-tany  Minisitry ny Fananan-tany
           n’ny tany eto Madagasikara no manan-tompo ara-dalàna
           miaraka amin’ny taratasy fanamarinan-tany. Tamin’ny taona   2. Ampidirina anaty solosaina ny tahirintsoratra (archives) mikasika ny fananan-tany    Minisitry ny Fananan-tany
           2005 no natomboky ny Governemanta ny Fandaharanasa
           Nasionaly momba ny Fananan-tany hanamorana ny fananan-     3. Mametraka sy mampitombo isa ny Birao Tokan’ny Fananan-tany               Minisitry ny Fananan-tany
           tany sy ny famindran-tany. Noho izany dia tokony ho
           ampitomboina hatrany ny fizarana tsy tapaka ny taratasy    4. Mividy ny teknolojian’ny amboaran-tsary avy amin’ny zana-bolana             Minisitry ny Fananan-tany
           fanamarinan-tany mba hampitombo ny risi-pon’ny sehatra
                                          5. Mametraka ny Drafitra Fizakan-tany                           Minisitry ny Fananan-tany
           tsy miankina hamokatra bebe kokoa.
           Tanjona                            6. Manavao sy mampahafantatra ny didy aman-dalana mikasika ny fananan-tany         Minisitry ny Fananan-tany
           Hiantoka tsara ireto anjara andraikiny manaraka ireto ny    7. Manome hasina ny taratasy fananan-tany ahafahana mamindra azy ho antoka any amin’ireo  Minisitry ny Fananan-tany
           rafitra momba ny fananan-tany : andraikitra ara-piaraha-     mpampindram-bola
           monina, ara-toekarena ary ara-tontolo iainana. Hiadan-tsaina
           sy hiaina am-pilaminana noho izany ireo mpanan-tany rehetra,  8. Manome sy mampitombo ny hasin’ny asan’ny Mpanao sarintany                Minisitry ny Fananan-tany
           na any ambanivohitra na eny an-drenivohitra.
           Paikady
           1. Manavao sy mampiditra anaty solosaina ny firaketana ny
            fananan-tany sy ny sarin-tany.               MARIDREFIN’NY ASA                                     2005            2012

           2. Manapariaka ny fitantanana ny fananan-tany.         Isan-jaton’ny tantsaha sy mpandraharaha ara-pambolena manana                10%             75%
                                          taratasy fanamarinana ara-tany
           3. Manatsara sy manavao ny rafitra ara-dalanan’ny fananan-
            tany.
           4. Manamafy ny fahafaha-manaon’ny mpiasa mikarakara ny
            fananan-tany.
           5. Mampijoro ny trano fanangonana ny isan-tany sy karazan-
            tany tsy misy tompony.
           6. Mandrindra ny fandraisan’anjaran’ny mpiara-
            miombon’antoka amin’ny fampandrosoana mba hifanaraka
            amin’ny Politikam-Pirenena momba ny Fananan-tany.
07 cOMMITMENT_4.1 FA (M) 10/30/06 12:42 PM Page 4
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 4 | FAMPANDROSOANA NY ENY AMBANIVOHITRA                                Madagasikara Voajanahary!  065
       FANAMBY 2 ›
                                                                                                 AMBANIVOHITRA
       MANATSARA NY FAHAZOANA FAMATSIAM-BOLA ENY AMBANIVOHITRA

       Zavamisy ankehitriny
                                      TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                             MPITARIKA NY TETIKASA
       Vitsy ny rafim-pamatsiam-bola na banky miasa eny
       ambanivohitra . Hatramin’izao aloha dia fito (7) no isan’ny  1. Omena vahana ny fahazoana fankatoavana hanangana famatsiam-bola madinika        Minisitry ny Vola
       Famatsiam-bola madinika ankatoavin’ny Fanjakana. Voafetra
       ny fahazoana mindram-bola eny ambanivohitra. Na dia efa    2. Manohana ny fanapariahana ny famatsiam-bola madinika any amin’ireo faritra tsy mbola  Minisitry ny Vola
       nihatsara aza ny taham-pahazoam-bola taona vitsivitsy izao    misy izany
       (3% izany tamin’ny 2003 ary 6% tamin’ny 2005) dia mbola
       tsy ampy izany mihoatra amin’ireo isan’ny mpamokatra mila   3. Mamela ny famatsiam-bola madinika hindram-bola amin’ny lalambola mivantana       Minisitry ny Vola
       azy. Ny halafon’ny zanabola sy ny fangatahana antoka diso
                                      4. Mametraka ny Tarihimbola Fampandrosoana ny Fambolena                  Minisitry ny Vola
       tafahoatra ataon’ny mpampindram-bola no mahatonga izany.
       Tanjona
       Ny rafim-pamatsiam-bola amin’ny zanabola mirary, amin’ny
       antenantenany sy lavitr’ezaka, dia hanatsara ny        MARIDREFIN’NY ASA                                     2005        2012
       fandraharahana sy hampitombo ny isan’ny mpandraharaha
       eny ambanivohitra.                      Taham-pahazoam-bola eny amin’ny famatsiam-bola madinika                  6%         13%
       Paikady
       1. Manitatra ny tambajotran’ny famatsiam-bola madinika sy
        ny banky.
       2. Mampahalala sy mampahafantatra ny rafitra famatsiam-
        bola ifampiantohana.
       3. Manohana sy mampivelatra ny famatsiam-bola hafa.
07 cOMMITMENT_4.1 FA (M) 10/30/06 12:42 PM Page 5
  066       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 4 | FAMPANDROSOANA NY ENY AMBANIVOHITRA                                     Madagasikara Voajanahary!
           FANAMBY 3 ›
   AMBANIVOHITRA
           MANOMBOKA NY FIOVANA LEHIBE MAITSO MAHARITRA

           Zavamisy ankehitriny
                                          TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                                MPITARIKA NY TETIKASA
           Amin’izao fotoana izao dia misy tetikasa notanterahina
           mikasika ny fampitaovana mekanika madinika ny fambolena    1. Manajary, manarina sy mikarakara ny tambazotran-drano hanatsarana ny fambolena        Minisitry ny Fambolena
           toy ny angadinomby sy fomba fambolena ara- teknika toy ny
           voly vary maro anaka. Tafakatra 3 420 000 taonina ny voka-   2. Manatsara ny fanapariahana ny zezika sy ny ambioka ary ireo fitaovana hanatsara ny      Minisitry ny Fambolena
           bary tamin’ny taona 2005, izany hoe niakatra 13% raha       vokatra mba hahavitana tena ara-tsakafo sy hahazoana ambimbava azo amidy
           oharina amin’ny taona 2004. Na izany aza dia azo lazaina fa
           ambany ny taham-pahavokaran’ny fambolena malagasy (2t/ha    3. Manatsara sy manavao ny fomba fiasa ara-pambolena amin’ny alalan’ny fanofanana        Minisitry ny Fambolena
           ho an’ny vary). Ny olana dia kely ny zezika sy ambioka      sy fampahalalana ny fomba fanao tsara indrindra any amin’ny firenen-kafa
           ampiasaina, ary ny fitaovam-pambolena koa dia efa antitra.
                                          4. Mampahafantatra ireo fomba fiasa amin’ny alalan’ny fikambanana anaty kaoperativa       Minisitry ny Fambolena
           Tanjona                              mba hiara-mampiasa fitaovam-pambolena
           Hitarina ny fampiasana fitaovana mekanika manaraka ny     5. Mamantatra sy mitrandraka ny faritra malalaka vaovao                     Minisitry ny Fambolena
           toetr’andro ary ampiasaina sy ampahafatarina ny mpamokatra
           ny teknika fambolena vaovao. Ny Fiovana Maitso Lehibe dia   6. Mampahalala sy manapariaka ny fampiasana fitaovana mekanika ara-pambolena          Minisitry ny Fambolena
           hahafahana manatsara ireo sehatra tsy dia mamokatra loatra
           any ambanivohitra, ary hanatsara ihany koa ny fitsinjarana   7. Mampiditra ny lafiny fikajiana tontolo iainana sy fiarovana amin’ny tavy any anatin’ny    Minisitry ny Fambolena
           ny fidirambolan’ireo tantsaha.                  fandaharanasam-pampandrosoana rehetra
           Paikady
                                          8. Mandrisika ny fanaovana fifandimbasana voly sy fambolena voly samihafa            Minisitry ny Fambolena
           1. Manatsara ny kalitao sy ny taham-pamokarana isan’hektara.
           2. Manitatra sy mampitombo ny faritra ambolena.
           3. Manome fanohanana amin’ny alalan’ny masomboly sy
            ny zezika.                         MARIDREFIN’NY ASA                                      2005          2012

                                          Voka-bary                                          3.420.000       7.000.000

                                          Taha-pamokaram-bary isaky ny hektara (taonina/ha)                      1,8 hatramin’ny 2,57  3,5 hatramin’ny 5
07 cOMMITMENT_4.1 FA (M) 10/30/06 12:42 PM Page 6
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 4 | FAMPANDROSOANA NY ENY AMBANIVOHITRA                                 Madagasikara Voajanahary!   067
       FANAMBY 4 ›
                                                                                                   AMBANIVOHITRA
       MAMPORISIKA NY FAMOKARANA MITODIKA AMIN’NY TSENA

       Zavamisy ankehitriny
                                      TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
       Ny antony lehibe misakana ny fampitodihana ny asa
       famokarana ambanivohitra amin’ny tsena dia ny tsy       1. Manitatra ny fahazoana miditra amin’ny tambajotra misy ny tahirin-tsoratra fototra  Minisitry ny Fambolena
       fahampian’ny fotodrafitrasa sy ny fampitàna ny famantaran’ny   iraisam-paritra sy iraisam-pirenena
       mpamokatra ny fisian’ny tsena. Maro ny santatrasa ataon’ny
       sehatra tsy miankina sy ny fanjakana, toy ny fanamboarana   2. Mampita ny vaovao momba ny tsena amin’ny alalan’ny fitaovam-pifandraisana, ny vondrona Minisitry ny Fambolena
       tsena sy ny fametrahana ny Toeram-pandinihana momba ny      itsinjaram-pahefana, ny fikambanan’ny tantsaha
       Vary. Amin’izao fotoana izao, ny asa mifandraika amin’ny
       seha-pambolena dia tsy mahafa-po ny tinady takian’ny tsena   3. Hanamafy ny fahafaha-manao ananan’ny fikambanan’ny tantsaha              Minisitry ny Fambolena
       na eo amin’ny habetsahana izany na eo amin’ny kalitao, na
                                      4. Manamafy ny fandraisana anjara amin’ny fampisehoana sy tsenabe ihaonan’ny mpamokatra Minisitry ny Fambolena
       koa eo amin’ny fanarahana ny fe-potoana.             sy ny mpividy
       Tanjona
                                      5. Manarina sy manamboatra ny fotodrafitrasa ho enti-miasa, famonoana omby, trano    Minisitry ny Fambolena
       Omena sy apariaka ny vaovao momba ny tinady sy takian’ny     fitehirizana; efitrano fampangatsiahana, tsena
       tsena, ka azo fantarina mba hanoroana lalana ny tantsaha sy
       ahafahana manao tetikasa fampandrosoana. Ny fahaiza-      6. Manamora ny fividianana fitaovam-pamokarana sy fitaovana fitehirizana ary fitaovam-  Minisitry ny Fambolena
       mamokatry ny mpandray anjara rehetra eo amin’ny rafitra      panodinana ny vokatry ny fambolena
       fambolena, fiompiana sy ny jono dia hatsaraina amin’ny
       alalan’ny fampitomboana ny fifanakalozana ao anatin’ny
       faritra iray na koa ao anatin’ny faritra maromaro.
       Paikady                            MARIDREFIN’NY ASA                                    2005           2012
       1. Mametraka rafitra fanapariahambaovao momba ny tsena.    Tondro mamintina ny fivoaran’ny varotra (famantarana fototra 2005=100)          100            300
       2. Manatsara ny fifanakalozana anaty faritra iray sy anaty
        faritra maromaro.
       3. Manatsara ny fotodrafitrasa hahazoana miditra bebe kokoa
        amin’ny lalambarotra.
       4. Manatsara ny fahamarinana sy ny fivezivezen’ny entana
        sy ny olona.
07 cOMMITMENT_4.1 FA (M) 10/30/06 12:42 PM Page 7
  068       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 4 | FAMPANDROSOANA NY ENY AMBANIVOHITRA                                  Madagasikara Voajanahary!
           FANAMBY 5 ›
   AMBANIVOHITRA
           MANAMARO NY KARAZAN’ASA ENY AMBANIVOHITRA

           Zavamisy ankehitriny
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                               MPITARIKA NY TETIKASA
           Ny ankamaroan’ny tantsaha eto Madagasikara dia mianina
           amin’ny karazam-boly tokana mba ho fivelomany. Ny tsi-    1. Manao izay hisian’ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny ivo toeram-pikarohana sy ny     Minisitry ny Fambolena
           fahampian’ny fikarohana eo amin’ny sehatry ny fambolena     mpandraharaha
           dia sakana ho an’ny fanandramana voly hafa izay mety
           hanatsara ny fari-piainana eny ambanivohitra.        2. Manapariaka ny sampan-draharaha manome taratasy fanamarinana ny ambioka          Minisitry ny Fambolena
           Tanjona                           3. Mamporisika ny fifandaminan’ny mpamokatra hiditra amin’ny lalam-pamokarana vaovao     Minisitry ny Fambolena
           Hihatsara ny vola miditra amin’ny mpamokatra. Ny
           fampandrosoana ny làlam-pamokarana isam-paritra no      4. Manomana fanampiana ho an’ny lalam-pamokarana vaovao : singa miditra (intrants),      Minisitry ny Fambolena
           andrin’ny fandrosoan’izy ireo.                 tambatra teknolojika

           Paikady                           5. Mamantatra sy manokana ny faritra ho amin’ny lalam-pamokarana biolojika          Minisitry ny Fambolena
           1. Mampivoatra ny fikarohana eo amin’ny lafin’ny fambolena
                                         6. Manao fampahalalana sy fanapariahana ny fambolena biolojika                Minisitry ny Fambolena
            voly hafa.
           2. Mamporisika ny fanamaroana ny karazam-boly mba      7. Mampahafantatra ny fomba fiasa "tanàna iray –vokatra iray" any amin’ny faritra filamatra  Minisitry ny Fambolena
            hampitomboana ny vola miditra ary mba hampihena ny
            fahavoazana tampoka.
           3. Mampivoatra sy mampihatra ny paikady momba ny voly
            ara-biolojika.
                                         MARIDREFIN’NY ASA                                       2005          2012
           4. Mamantatra sy mampandroso ny lalam-barotra sy lalam-
            bokatra isam-paritra.                   Vola miditra isam-pianakaviana tambanivohitra (USD/taona)                   123           370
           5. Mampivoatra ny asa hafa toy ny taozavatra, fizahantany
            mikajy ny tontolo iainana.
07 cOMMITMENT_4.1 FA (M) 10/30/06 12:42 PM Page 8
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 4 | FAMPANDROSOANA NY ENY AMBANIVOHITRA                                  Madagasikara Voajanahary!     069
       FANAMBY 6 ›
                                                                                                      AMBANIVOHITRA
       MAMPITOMBO NY SANDAN’NY ASAM-PAMOKARANA SY
       MAMPIVOATRA NY “AGRIBUSINESS”
       Zavamisy ankehitriny
                                       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
       Ny rafi-pamokarana sy rafim-panondranana eto Madagasikara
       dia voafaritry ny vokatra fototra tsy voahodina. Ny fanodinana  1. Mametraka sehatra iadian-kevitra misy ny mpandray anjara rehetra eo amin’ny     Minisitry ny Fambolena
       karazam-bokatra vitsivitsy monja dia tena mahakely ny        sampam-pamokarana isan-karazany
       sandan’ny asam-pamokarana. Tsy mbola lavorary koa ny
       famatsiana ny rafitra mampitohy ny sandan’ny asam-        2. Mandamina ny mpandray anjara fototra amin’ny asam-pamokarana mba           Minisitry ny Fambolena
       pamokarana noho ny tsi-fisian’ny fampandrosoana sy ny        hampihena ny masonkarena
       fandaminana.
                                       3. Manangana ivotoerana fanatsarana ny taha-pamokarana                 Minisitry ny Fambolena
       Tanjona
       Vokatra voahodina no hamidy. Hahita tombony amin’izany      4. Manangana ivotoerana misahana ny fandraharahana momba ny fambolena          Tale “Millennium Challenge Account”
       ny mpamokatra sy ny mpanjifa. Ny ampahany betsaka amin’ny
                                       5. Manangana rafitra fanaraha-maso ny kalitao                      Minisitry ny Fambolena
       fanodinana ny vokatra haondrana dia hatao eto an-toerana.
       Hitombo ny fifandraisana amin’ny tambazotran’ny         6. Miantoka ny rafitra momba ny fampahafantarana ny fihavian’ny vokatra         Minisitry ny Fambolena
       mpamokatra eran-tany.
       Paikady                             7. Mamporisika ny fomba fanao amin’ny fametahana anarana famantarana (branding)     Minisitry ny Fambolena
       1. Mandrindra ny mpandray anjara rehetra manomboka        8. Mampifandray sy manajary ireo faritra azo anaovana fampiasambola vaventy       Minisitry ny Fambolena
        amin’ny famokarana ka hatramin’ny fanodinana.          ara-pambolena
       2. Manangana ivotoerana misahana ny fandraharaham-
        pamokarana amin’y fambolena mba hanofana sy hanampy      9. Mametraka sy mandamina ireo faritra misy ireo fampiasam-bola vaventy         Minisitry ny Fambolena
        ny tantsaha amin’ny fanodinana ny vokatra sy ny fivarotana.
       3. Mampahafantatra ny fomba famokarana manaraka ny
        toetr’andro.
                                       MARIDREFIN’NY ASA                             2005             2012
       4. Manatsara ny fambolena misy fifanarahana eo amin’ny
        orinasa mpanodina sy ny tantsaha mpamokatra.         Isan’ny orinasa mpanodina voka-pambolena                 Ho faritana          Ho faritana
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 1
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 2
          TENY IFANOMEZANA 5
          FAHASALAMANA,
          FANDRINDRAMPITERAHANA
          ARY ADY AMIN’NY VIH/SIDA
          Hatsaraina ny fahasalaman’ny vahoaka rehetra mba ahafahany mandray anjara amin’ny
          famokarana handrosoan’ny firenena sy hisian’ny fiainana mitera-bokatsoa. Hovahana
          miaraka ny olana momba ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tazomoka. Tsy havela hihanaka
          ny VIH/SIDA. Hiantohana ny fahazahoana rano fisotro madio. Hihena ny hamaroan’ny
          fianakaviana Malagasy mba hanatsara ny fiainam-pianakaviana.
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 3
  072       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 5 | FAHASALAMANA                                           Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 1 ›
   FAHASALAMANA
          MANOME TOERAM-PITSABOANA MANARA-PENITRA HO AN’NY REHETRA

          Zavamisy ankehitriny
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
          Hatramin’ny 2006 dia Tobim-pahasalamana Fototra miisa
          197 no natao fanarenana ary nomena fitaovana sy fanafody   1. Mampiasa sy manapariaka mpampivelona sy mpitsabo mpanampy any amin’ny toeram-     Minisitry ny Fahasalamana
          tena fampiasa. Na izany aza, ny 65%-n’ny mponina any       pitsaboana fototra rehetra
          ambanivohitra dia mbola monina lavitra ireny tobim-
          pahasalamana fototra ireny. Maro amin’izy ireny koa no sady  2. Manome fanofanana mitohy amin’ny ambaratonga rehetra indrindra fa ny mpampivelona   Minisitry ny Fahasalamana
          tsy ampy olona no tsy ampy fitaovana.              sy mpitsabo mpanampy
          Tanjona                            3. Manatsara ny momba ny asan’ny mpiasan’ny fahasalamana (karama, fisondrotan’asa,    Minisitry ny Fahasalamana
          1. Hampitomboina ny isan’ireo toerana misy fikarakarana     trano, tombontsoa)
            ara-pahasalamana manara-penitra.
                                         4. Omena tobim-pahasalamana afaka mivezivezy ny faritra mila izany            Minisitry ny Fahasalamana
          2. Hanabe ny mponina isika ka hahay hamantatra sy hisafidy
            ny fikarakarana ara-pahasalamana izay ilainy izy ireo.   5. Atsaraina sy omena fitaovana ny tobim-pahasalamana fototra rehetra mba ho avo ny   Minisitry ny Fahasalamana
                                           kalitaon’ny asany
          3. Hisy ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny
            vondrombahoaka ifotony sy ny sehatra tsy miankina.     6. Manangana rafitra fanaraha-maso manara-penitra ny fanafody any amin’ny tobim-     Minisitry ny Fahasalamana
          Paikady                             pahasalamana lavitra
          1. Manome ny fahaiza-manao ho an’ny mpiasan’ny        7. Faritana ny fahefana sy ny andraikitry ny isan-ambaratonga eo amin’ny sehatry     Minisitry ny Fahasalamana
            fahasalamana izay afaka hanome ny fikarakarana ara-      ny fitsaboana
            pahasalamana fototra.
          2. Atao izay ahazoan’ny faritra ambanivohitra fikarakarana  8. Asiana famindrana fahefana sy fampitaovana amin’ny fitsinjaram-pahefana        Minisitry ny Fahasalamana
            ara-pahasalamana.                       isan’ambaratonga

          3. Misintona ny mpiasan’ny fahasalamana hiasa any       9. Ampidirana fomba famatsiam-bola vaovao ho an’ny sehatra, mba hisian’ny fikarakarana  Minisitry ny Fahasalamana
            ambanivohitra amin’ny fanomezana tombontsoa maro.       mahafa-po ary koa hampitombo ny fampiasan’ny mahantra azy ireo
          4. Mitana ny mpiasan’ny fahasalamana manam-pahaizana
            ambony ao amin’ny sehatry ny fitsaboana.
          5. Manome fahefana ara-bola sy ara-pitondrana momba ny
            fahasalamana ho an’ny faritra sy ny kaominina.       MARIDREFIN’NY ASA                                     2005          2012

          6. Mampihatra ny politika nasionaly mikasika ny        Isan-jaton’ny fizaham-pahasalamana ivelan’ny Tobim-pahasalamana              49           70
            fifanarahana eo amin’ny mpiasan’ny fahasalamana.
                                         Isan-jaton’ny zaza teraka any amin’ny tobim-pahasalamana                 20           50
          7. Mampirindra ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny
            fitsaboana manaraka ny toetr’andro.            Salan’ny fanantenam-pahavelomana                             55,5          58 - 61
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 4
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 5
  074       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 5 | FAHASALAMANA                                           Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 2 ›
   FAHASALAMANA
          MANAFOANA NY ARETINA FOTOTRA

          Zavamisy ankehitriny
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
          Hatramin’ny taona 2006 dia mihoatra ny 1 tapitrisa ny lay
          nozaraina mba isorohana ny tazomoka any amin’ny toerana    1. Ampiasaina daloho ny fikarakarana rehetra mba hifehezana ny tazomoka : fandrarahana  Minisitry ny Fahasalamana
          mora andairan’ny aretina. Nefa dia mbola be ihany ny taham-   fanafody, fizarana lay ary fitsaboana sahaza
          pahafatesana noho ny tazo-moka. Mbola mahazo vahana koa
          ny aretina azo avy amin’ny firaisana (toy ny angatra azo   2. Arindra ny fanentanana manerana ny nosy (vaksiny fanefitra, fanabeazana aizana, …)  Minisitry ny Fahasalamana
          hatrany am-bohoka). Ny fitsaboana raboka dia ambany noho     mba hahabetsaka ny mponina mandray azy
          ny tsy fahampian’ny fahalalan’ny mponina sy ny mpiasan’ny
          fahasalamana ny mombamomba io aretina io.           3. Atsaraina ny fanofanana ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana mitsabo ny raboka      Minisitry ny Fahasalamana

          Tanjona                            4. Atao manara-penitra ny fampitaovana ny tobim-pahasalamana momba ny aretina azo    Minisitry ny Fahasalamana
                                           avy amin’ny firaisana
          1. Hofehezina tokoa ny tazomoka.
          2. Hofongorina ny angatra azo hatrany am-bohoka sy      5. Atsaraina ny fahafaha-manao ananan’ny sampan-draharahan’ny sehatra tsy miankina    Minisitry ny Fahasalamana
            ny raboka.                          mitsabo ny aretina azo avy amin’ny firaisana
          3. Hahena ny tahan’ny areti-mifindra sy ny aretin’ny     6. Miantoka fa ny olona mararin’ny Areti-Mifindra avy amin’ny Firaisana dia mitady ary  Minisitry ny Fahasalamana
            tany mafana.                         mahazo fitsaboana
          Paikady
          1. Tratrarina ny fandrakofana 100% ny fisorohana sy ny
            fitsaboana ny tazomoka.                  MARIDREFIN’NY ASA                                    2005         2012
          2. Misy ny fitaovana fitsaboana ny aretina azo avy amin’ny
            firaisana manerana ny nosy.                Isan’ny olona tombanana fa mararin’ny tazo                        1,234,520      320,000
          3. Atsaraina ny fahafaha-manaon’ny tobim-pahasalamana     Isan-jaton’ny fahafatesana avy amin’ny tazomoka eny amin’ny hopitaly           17.5         9
            mikasika ny fisorohana, ny fitiliana ary ny fitsaboana
            ny raboka.                         Isan-jaton’ny marary notsaboina ka sitrana tamin’ny raboka                72          90

                                         Isan-jaton’ny olona vaovao voan’ny raboka                        62          90

                                         Isan-jaton’ny vehivavy bevohoka voan’ny angatra                     4.2         1
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 6
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 5 | FAHASALAMANA  Madagasikara Voajanahary!  075
       FANAMBY 3 ›
                                                       FAHASALAMANA
       MANDRESY NY ADY AMIN’NY VIH/SIDA

       Zavamisy ankehitriny
       Ny taona 2006 dia ambany ny tahan’ny VIH eto Madagasikara,
       ka latsaky ny 2% izany ho an’ny vondron’olona ahiana ho
       mora tratry ny tsimok’aretina ary 0,95% kosa amin’ny
       ankapobeny. Noho ny fanatontoloana, izay mampitombo ny
       fivezivezena, ny varotra ary ny fizahantany, dia lasa loza
       mitatao ho an’i Madagasikara ny fihanaky ny VIH. Ireto no
       anisan’izay heverina ho “fanoherana” ho enti-miatrika izany:
       •  ny “telo izay iray” (rafitra mpandrindra iray,
         rafitra mpametraka paikady iray ary rafitra
         mpanara-maso sy mpanao tomban’ezaka iray),
       •  fikarakarana mikasika ny fisorohana sy
         ny fitsaboana,
       •  serasera mikasika ny Fanovana ny Fitondratena, sy fiovana
         ara-piaraha-monina ary fandraisanavahaolana avy eny
         ifotony, izay ampiharina ho anisan’ny fiaraha-
         miombon’antoka eo amin’ny fanjakana sy ny fiaraha-
         monim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina
       Ireo “fanoherana” ireo dia mifantoka amin’ny fisorohana
       ambaratonga voalohany sy faharoa. Isan’ny endrika lehibe
       mampiavaka azy :
       1. Ny fanentanana
       2. Ny fampihenana ny fanalam-baraka sy ny fanavakavahana;
       3. Ny vahaolana mahomby avy amin’ny vondrombahoaka;
       4. Ny fanaraha-maso ny areti-mifindra avy amin’ny firaisana;
       5. Ny fanoroan-kevitra sy fitiliana an-tsitrapo;
       6. Ny fahamalinana;
       7. Ny fisorohana ny fifindran’aretina avy amin’ny reny ho
         amin’ny zaza;
       8. Ny fahadiovan’ny ra;
       9. Ny fisorohana sy fitsaboana araky ny fotoana
         mahamety izany;
       10. Ny fikarakarana ireo kamboty ka ahiana ho mora
         haindaran’ ny aretina VIH/SIDA.
       Mba hampahomby ireo “fanoherana” ireo, sy hahakely ny
       fandaniana, dia ilaina ny mampivondrona azy ireo mba
       hapariaka isan’ambaratongam-pitondrana.
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 7
  076       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 5 | FAHASALAMANA                                              Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 3 ›
   FAHASALAMANA
          MANDRESY NY ADY AMIN’NY VIH/SIDA (TOHINY)          Tanjona
                                          TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                               MPITARIKA NY TETIKASA
          1. Hotazonina latsaky ny 1% ny tahan’ny VIH amin’ny
            ankapobeny, ary hokarakarana ireo mararin’ny VIH/SIDA.   1. Manamafy ny fahaiza-manao any amin’ny ambaratonga rehetra mba hampisy fitsinjaram-     Minisitry ny
                                           pahefana tena izy ho an’ny “fanoherana” nasionaly.                     Fahasalamana/Tetikasa SIDA
          2. Ahena ny isan’ny olona vaovao tratry ny
            tsimok’aretina VIH.                     2. Manamafy ny fampiharana ny fitsipika “telo izay iray” mba hahazoan’ny rehetra ny      Minisitry ny
          3. Ampitomboina ny isan’ny mararin’ny VIH/SIDA          fikarakarana ilainy.                                    Fahasalamana/Tetikasa SIDA
            mahazo fitsaboana.
                                          3. Manaparitaka ny Serasera mikasika ny Fanovana ny Fitondratena sy ny fiovana ara-      Minisitry ny
          Paikady                              piaraha-monina                                       Fahasalamana/Tetikasa SIDA
          1. Manatsara ny fahazoana fikarakarana fitsaboana ho an’ireo
            ahiana ho mora tratry ny aretina sy ho an’izay miaina    4. Manome fahefana ny vondrombahoaka mba hampandroso vahaolana ifotony            Minisitry ny
            amin’ny faritra mety mampihanaka ny VIH.                                                         Fahasalamana/Tetikasa SIDA

          2. Manatsara sy miantoka ny fampiasana fenitra ara-kalitao   5. Mampitombo ny fahazoana sy ny fampiasana ny Fanoroan-kevitra sy Fitiliana An-tsitrapo   Minisitry ny
            amin’ny fikarakarana momba ny fitsaboana amin’ny                                                     Fahasalamana/Tetikasa SIDA
            ambaratonga rehetra.
                                          6. Manome fisorohana ambaratonga 1 ho an’ny vehivavy bevohoka ary fitsaboana “ARV”      Minisitry ny
          3. Manamafy ny fahaiza-mitarika sy ny fahaiza-manao ara-     kosa ho an’ny vehivavy mitondra ny tsimok’aretina VIH sy ny zanany.            Fahasalamana/Tetikasa SIDA
            teknika sy ara-pitantanana, miampy fandrindrana ao
            anatin’ny sehatra iray sy ao anatin’ny sehatra maromaro,  7. Miantoka ny fisian’ny Trano Fitehirizan-dra madio any amin’ny faritra 22          Minisitry ny
            amin’ny ambaratongan’ny “fanoherana” nasionaly rehetra,                                                  Fahasalamana/Tetikasa SIDA
            ka izany dia manaraka ny fitsipika “telo izay iray”.
          4. Manamafy ny fiaraha-miombon’antoky ny fanjakana sy     8. Miantoka ny fampiharana ny Politikam-pirenena momba ny Fitandremana            Minisitry ny
            ny sehatra tsy miankina.                                                                 Fahasalamana/Tetikasa SIDA

          5. Manatsara ny fitantanana mifototra amin’ny fahazoana    9. Manatsara ny fahazoan’ireo mararin’ny VIH/SIDA ny fisorohana sy ny fitsaboana ny aretina  Minisitry ny
            vokatra, mifantoka amin’ny fampifandraisana ny                                                      Fahasalamana/Tetikasa SIDA
            famoronana tinady sy ny fanomezana ny fikarakarana.
          6. Manatsara ny fahazoana sy ny fitantanana ny famatsiana
            fanafody sy famantaran’aretina hitsaboana ny aretina azo
            avy amin’ny firaisana sy ny VIH/SIDA, toy ny fanafody    MARIDREFIN’NY ASA                                       2005        2012
            ARV (Anti-Retro Viral).
                                          Tahan’ny VIH ao amin’ny vehivavy bevohoka                           0,95%        ‹ 0,8%

                                          Tahan’ny fampiasana fimailo ho an’ny tanora 15 - 24 taona ao amin’ny sokajy          Tsy ananana     L:45%
                                          mety ho tratry ny aretina                                             V: 20%

                                          Isan-jaton’ny olon-dehibe sy ny ankizy velona ka mbola manaraka “ART”             Tsy ananana     90%
                                          taorian’ny 12 volana nanombohana ny “ARV”
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 8
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 5 | FAHASALAMANA                                            Madagasikara Voajanahary!   077
       FANAMBY 4 ›
                                                                                                   FAHASALAMANA
       MAMPIHATRA FANDRINDRAMPITERAHANA MAHOMBY

       Zavamisy ankehitriny
                                     TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                          MPITARIKA NY TETIKASA
       Nitombo avo roa heny ny mponina eto Madagasikara nandritra
       ny 25 taona lasa. Izany dia manampy ny vesatra mahazo    1. Ampiharina ny teti-pivoaran’ny sehatra ary tanterahina ny fanentanana nasionaly  Minisitry ny Fandrindrampiterahana
       ny harem-pirenena sy ny harena ifotony (tontolo iainana,
       famatsiana sakafo, filana fotodrafitrasa). Mitombo ny    2. Atevenina ny fahaiza-manaon’ny mpiasan’ny fahasalamana momba           Minisitry ny Fandrindrampiterahana
       fampiasana fanabeazana aizana nefa dia mbola ambany       ny fandrindrampiterahana
       ihany ny taha amin’ny ankapobeny. Misy izany ny filana
       fandrindrampiterahana izay tokony homena fahafaham-po.    3. Ampahafantarina ny fomba fanabeazana aizana maharitra               Minisitry ny Fandrindrampiterahana
       Amin’izao fotoana izao dia miisa 1.945 ireo foibem-
                                     4. Mampihatra paikady famatsiam-bola vaovao momba ny fandrindrampiterahana      Minisitry ny Fandrindrampiterahana
       pandrindram-piterahana izay miasa manome toro-hevitra sy
       fanabeazana aizana, saingy goavana loatra ny fanamby     5. Mampihatra ny fenitra sy fomba fanao izay nifanarahana ho an’ny fikarakarana
       atrehina. Toy izany koa, ny fahazoan’ny tanora ny        amin’ny ambaratonga rehetra                            Minisitry ny Fandrindrampiterahana
       fikarakarana momba ny fahasalaman’ny fiterahana sy
       ny fandrindrampiterahana dia voafetra ihany.         6. Ampitomboina ny fikarakarana mahakasika ny fandrindrampiterahana ho        Minisitry ny Fandrindrampiterahana
       Tanjona                             an’ny tanora
       1. Hahena ny salan’ny fahamaroan’ny fianakaviana Malagasy  7. Ampidirina amin’ny fandaharanasa momba ny VIH/SIDA ny fahasalaman’ny       Minisitry ny Fandrindrampiterahana
        mba hahatsara ny fari-piainana.               fiterahana sy ny fandrindrampiterahana
       2. Homena fahafaham-po ny filana fanabeazana aizana
        sy fandrindrampiterahana.
       Paikady
                                     MARIDREFIN’NY ASA                                  2005        2012
       1. Ampitomboina ny fahazoana sy ny fanomezana
        fanabeazana aizana.                    Tahan’ny fitsaihana amin’ny ankapobeny                        5.4         3
       2. Atao ny fandaharanasa ho fanabeazana ny olom-pirenena.  Tahan’ny fitsaihana – Ambonivohitra                         3.7         3
       3. Ahena ny vohoka tsy nirina eo amin’ny zatovovavy
        (fanomezana fikarakarana fandrindrampiterahana).     Tahan’ny fitsaihana – Ambanivohitra                         5 hatramin’ny 8   3 hatramin’ny 5
       4. Ampidirina ao anatin’ny fanentanana hafa momba ny     Tahan’ny fampiasana fanabeazana aizana (mponina)                   18         30
        fahasalamana ny fandrindrampiterahana.
                                     Tahan’ny fampiasana fanabeazana aizana (tanora)                   15         45

                                     Isan-jaton’ny tanora (15-24) mandray torohay momba ny                45         100
                                     fandrindrampiterahana
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 9
  078       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 5 | FAHASALAMANA                                            Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 5 ›
   FAHASALAMANA
          MAMPIHENA NY TAHA-PAHAFATESAN’NY ZAZA

          Zavamisy ankehitriny
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                              MPITARIKA NY TETIKASA
          Ny taona 2006 dia betsaka ny fanentanana natao momba ny
          fanaovana vaksiny (kitrotro) sy ny fampitomboana ny      1. Manome fikarakarana sahaza (Vitamina A, PEV)                       Minisitry ny Fahasalamana
          fitsaboana ny aretin-kibo sy ny tazomoka. Na dia izany aza
          dia mbola ambony ihany ny taha-pahafatesan’ny ankizy satria  2. Mandrindra ny anjaran’ny vondrombahoaka sy ny sehatry ny fahasalamana mikasika ny    Minisitry ny Fahasalamana
          mbola mijanona eo amin’ny 94 amin’ny 1000 izany.         fitsaboana ny aretin’ny zaza latsaky ny 5 taona
          Tanjona                            3. Miantoka fa ny mpiasa rehetra any amin’ny hopitaly alaina tahaka sy any amin’ny tobim-  Minisitry ny Fahasalamana
          1. Ampidinina ho antsasany ny taha-pahafatesan’ny zaza.     pahasalamana dia manana fahaiza-manao hitsabo ny ankizy sy ny zaza vao teraka
          2. Hitombo ny filana mahakasika ny fikarakarana momba     4. Manentana ny fianakaviana amin’ny fiovan’ny fitondrantenan’ny zaza            Minisitry ny Fahasalamana
            ny fiterahana.
          3. Handray anjara bebe kokoa amin’ny fahasalaman’ny
            ankizy ny vondrombahoaka.
          Paikady                            MARIDREFIN’NY ASA                                      2005          2012

          1. Ifantohana ny fandaharanasa mikasika ny fisorohana     Isan-jaton’ny zaza maty (amin’ny 1000)                           94           47
            aretina eo amin’ny ankizy.
                                         Isan-jaton’ny fandrakofana amin’ny DTC Hep B                        80           100
          2. Akambana anatin’ny fikarakarana ny zaza ny momba ny
            sakafo sy ny fanaovana vaksiny.              Isan-jaton’ny zaza nahazo fanampiana vitamina                        80           100
          3. Ampitomboina ny isan’ny mpampivelona sy ny
            mpitsabo mpanampy.                     Isan-jaton’ny zaza latsaky ny 1 taona vita vaksiny amin’ny raboka              95,2          100

                                         Isan-jaton’ny zaza latsaky ny 1 taona vita vaksiny amin’ny kitrotro             83,8          100
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 10
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 5 | FAHASALAMANA                                             Madagasikara Voajanahary!   079
       FANAMBY 6 ›
                                                                                                    FAHASALAMANA
       MAMPIHENA NY ISAN’NY RENY SY ZAZA MATY AM-PITERAHANANA

       Zavamisy ankehitriny
                                        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                             MPITARIKA NY TETIKASA
       Hatramin’ny taona 2000, dia nisy ny ezaka hampihena ny
       reny maty am-piterahana. Mbola tsy ampy anefa ny mpiasa      1. Miantoka fa ny tobim-pahasalamana rehetra dia efa manana ny fitaovana sy ny fanafody  Minisitry ny Fahasalamana
       manana traikefa any ambanivohitra ary mbola tsy ampy toy       ho fikarakarana ny vohoka sy ny fiterahana
       izany koa ny fahazoana fitsaboana vonjy taitra momba ny
       fiterahana. Raha atao ny sala dia vehivavy 8 no maty isan’andro  2. Manafaingana ny fampiharana ny tetipivoarana ho fampihenana ny fahafatesan’ny reny   Minisitry ny Fahasalamana
       noho ny fahasarotana eo am-piterahana.                eo am-piterahana
       Tanjona
       1. Mampitombo ny filana fikarakarana alohan’ny
        fiterahana sy ny fisorohana.                  MARIDREFIN’NY ASA                                     2005          2012
       2. Miantoka ny fananana sampan-draharaha misahana         Taham-pahafatesan’ny reny eo am-piterahana (/ fiterahana 100.000 velona)         469           273
        vonjy taitra sy fampiterahana.
       3. Mampandroso ny fikarakarana atao any an-trano         Taham-pahafatesan’n’y zaza eo am-piterahana (/ fiterahana 1.000 velona)          32           17
        mikasika ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza.
       Paikady
       1. Mampivelatra ny filana fikarakarana fisorohana ho
        an’ny vehivavy bevohoka.
       2. Manatsara ny fikarakarana ny vohoka sy fiterahana
        misy fahasarotana.
       3. Mampitombo ny isan’ny mpampivelona.
       4. Mametraka fandaharanasa mikendry ny fikarakarana
        ny reny any an-trano.
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 11
  080       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 5 | FAHASALAMANA                                            Madagasikara Voajanahary!
          FANAMBY 7 ›
   FAHASALAMANA
          MANATSARA NY SAKAFO

          Zavamisy ankehitriny
                                          TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                         MPITARIKA NY TETIKASA
          Olana ho an’ny ankamaroan’ny tokantrano Malagasy ny tsy
          fahampian’ny sakafo ary tena avo ny tahan’ny faharatsian’ny  1. Manome sakafo ho an’ny zaza tsy ampy sakafo mihitsy na tsy ampy sakafo loatra  Tale Tetikasa momba ny Sakafo
          sakafo eo amin’ny ankizy latsaky ny 5 taona. Ny governemanta
          dia nanangana ny Sampandraharaha Nasionaly momba ny      2. Mampihatra ny fandaharanasa nasionaly momba ny sakafo ao amin’ny distrika 116  Tale Tetikasa momba ny Sakafo
          Sakafo mba hifantoka manokana amin’ny filana sakafo ho
          an’ireo mponina mety ho tratry ny tsy fahampiana.       3. Mampiditra ny momba ny sakafo any amin’ny fandaharam-pianarana         Tale Tetikasa momba ny Sakafo
          Tanjona                            4. Manao asa ho fiarovana ny olona tena sahirana                  Minisitry ny Fahasalamana/Fanabeazana
          Hahena betsaka ny tahan’ny faharatsian’ny sakafo eo amin’ny
          zaza latsaky ny 5 taona sy ny tahan’ny tsy fahampian-tsakafo
          any amin’ny tokantrano sy ny vondron’olona mety ho
          tratran’izany.                         MARIDREFIN’NY ASA                                     2005           2012
          Paikady                            Isan-jaton’ny faharatsian’ny sakafo (zaza latsaky ny 5 taona)               42            28
          1. Mifantoka amin’ny faharatsian’ny sakafo eo amin’ny zaza
            latsaky ny 5 taona sy ny tsy fahampian’ny otrikaina.    Isan-jaton’ny tsy fahampian-tsakafo (tokantrano)                     65            48
          2. Mamaha ny olan’ny tsy fahampian-tsakafo any amin’ireo
            vondron’olona mety ho tratran’izany.
          3. Mandrindra ny rafitra fanaraha-maso mikasika ny sakafo
            isan’ambaratonga.
          4. Manamafy ny fisorohana ny tsy fahampiana sy ny
            faharatsian’ny sakafo.
          5. Manamafy sy mampivelatra ny Fandaharanasa Nasionaly
            momba ny Sakafo eo amin’ny vondrombahoaka.
          6. Mitady vahaolana momba ny tsy fahampian’ny otrikaina
            eo amin’ny vehivavy bevohoka sy mampinono any amin’ny
            vondrombahoaka fototra mba hampihena ny isan’ny zaza
            teraka tsy ampy lanja.
08 cOMMITMENT_5.1 FA (M) 10/30/06 12:43 PM Page 12
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 5 | FAHASALAMANA                                               Madagasikara Voajanahary!      081
       FANAMBY 8 ›
                                                                                                         FAHASALAMANA
       MANOME RANO MADIO SY MAMPIASA NY FOMBA MANARA-PAHASALAMANA

       Zavamisy ankehitriny                       Tanjona                              Paikady
       Hatramin’ny taona 2006 dia mihoatra ny antsasaky ny ankizy    1. Hahazo fanabeazana momba ny fidiovana sy ny fomba       1. Iantohana ny fahazoan’ny olona rehetra rano fisotro madio.
       eto Madagasikara no marary vokatry ny aretina ateraky ny       manara-pahasalamana ny ankizy rehetra.
                                                                         2. Beazina momba ny fidiovana sy ny fomba manara-
       rano maloto, ary io no antony faharoa lehibe mahatonga ny
                                        2. Hahena be ny fahafatesan’ny ankizy vokatry ny aretina       pahasalamana ny olona.
       fahafatesan’ny ankizy. Na dia eo aza ireo fandaharanasa
                                         avy amin’ny rano maloto.
       mikasika ny fomba manara-pahasalamana, dia mahatratra                                        3. Ampiharina ny paikady iraisam-pirenena “WASH” (Rano,
       6 tapitrisa isan-taona no andro tokony hiasana izay very, ary   3. Hahena be toy izany koa ny isan’ny andro tokony hiasana      Fidiovana ary Fahasalamana).
       3,5 tapitrisa isan-taona kosa no isan’ny andro tokony hianarana   sy tokony hianarana very.
       izay very vokatry ny aretina avy amin’ny rano maloto.
                                         TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                           MPITARIKA NY TETIKASA

                                         Manangona ny zaraasa samihafan’ny Ministeran’ny Fahasalamana mba hifantoka      Minisitry ny Fahasalamana
                                         amin’ny aretina vokatry ny rano maloto

                                         Manamafy ny fiaraha-miasa eo amin’ny ministera samihafa amin’ny fampiharana      Minisitry ny Fahasalamana
                                         ny paikady “WASH”

                                         Mampandroso ny fanentanana mikasika ny paikady “WASH”                 Minisitry ny Fahasalamana/
                                                                                    Fampianarana

                                         Mampiditra ny fidiovana sy ny fomba manara-pahasalamana ao amin’ny fandaharam-    Minisitry ny Fahasalamana/
                                         pianarana                                       Fampianarana                                         MARIDREFIN’NY ASA                                   2005             2012

                                         Isan-jaton’ny fanomezana famatsiana rano madio                    31              65

                                         Isan-jaton’ny fanomezana fotodrafitrasa momba ny fidiovana              52              70

                                         Isan’ny “kaominina” manana fandaharanasa “WASH”                    50              1.500
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 1
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 2
          TENY IFANOMEZANA 6
          FITOMBOANA LEHIBE EO
          AMIN’NY TOEKARENA
          Hanana toekarena mitombo haingana i Madagasikara; ny tahan’ny fitombon’ny
          harin-karena faobe dia hahatratra 7 ka hatramin’ny 10 isan-jato amin’ny taona
          taona 2012.

          Hanana sehatra tsy miankina mivelatra sy matanjaka, tarihin’ny varotra sy ny
          fampiasam-bola avy eto amin’ny firenena sy avy amin’ny faritra ary avy amin’izao
          tontolo izao i Madagasikara. Ataon’ny fitondrana izay hametrahana fepetra fototra
          ho fanamorana ny fandraharahana.

          Hamporisika ny fampiharana sy fampiasana fahaiza-manao, teknolojia, paikady
          avo lenta isika mba hahafahan’i Madagasikara miatrika ny fanambin’ny
          fanontoloana sy mampiasa izany ho tombontsoan’ny vahoaka Malagasy.
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 3
  084     MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                Madagasikara Voajanahary!
         FANAMBY 1 ›
         MIANTOKA NY FISIAN’NY TONTOLO ARA-TOEKARENA
   TOEKARENA
         FAOBE MARIN-TOERANA
                                          Zavamisy ankehitriny
                                          Nisy fivoarana lehibe ny tontolo ara-toekarena faobe, saingy
                                          tsy mbola marin-toerana tanteraka. Mbola mihoatra ny 10
                                          isan-jato ny fisondrotry ny vidim-piainana indrindra vokatry
                                          ny fiakatry ny vidin’ny solika. Nandalo fahasahiranana ny
                                          sehatra mpanondrana. Nisy ireo orin’asa afa-kaba no voatery
                                          nampihena ny isan’ny mpiasa noho ny fifaninanana eran-
                                          tany. Ny fisondrotry ny toekarena dia hiankina betsaka amin’ny
                                          firoborobon’ny sehatra mpanondrana, ny fahafahan’i
                                          Madagasikara misintona mpampiasa vola vahiny, ary ny
                                          fahaizan’i Madagasikara mampiasa ny harena voajanahary.
                                          Nahatratra 11,7 isan-jaton’ny Harikarena Anaty Faobe (HAF)
                                          ny tsy fahampiana teo amin’ny varotra ivelany tamin’ny taona
                                          2005. Tamin’io taona io dia nahatratra 4,6 isan-jato ny tahan’ny
                                          fitombon’ny HAF. Antenaina hihena ho 4 isan-jaton’ny HAF
                                          aza ny tsy fahampiana eo amin’ny teti-bolam-panjakana
                                          amin’ny taona 2006 kanefa mbola ambany ny fidiram-
                                          bolampanjakana.
                                          Tanjona
                                          1. Hotohizana ny fahamarinan-toeran’ny tontolo ara-
                                           toekarena faobe, miaraka amin’ny taha ambany eo amin’ny
                                           fisondrotry ny vidim-piainana.
                                          2. Hofoanana ny tsy fifandanjana eo amin’ny tontolo ara-
                                           toekarena ankapobeny.
                                          Paikady
                                          1. Manohy politikam-bola hentitra mba hifehezana ny
                                           fisondrotry ny vidim-piainana ka hahamarim-toerana ny
                                           fifanakalozana eo amin’ny lalam-barotra any ivelany.
                                          2. Mandamina ny fitantanana ny volam-panjakana ary
                                           mampihena ny fatiantoka eo amin’ny tetibola.
                                          3. Manavao ifotony sy manatsotra ny rafitry ny
                                           fandoavan-ketra.
                                          4. Manamafy ny fahaizan’ny fitantanam-panjakana
                                           manadihady sy manao vinavina ara- toekarena.
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 4
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                                 Madagasikara Voajanahary!  085
                                                                                                     TOEKARENA
        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                 MPITARIKA NY TETIKASA     MARIDREFIN’NY ASA                         2005    2012

        1. Manavao ifotony ny rafitry ny hetra eo amin’ny firenena sy   Minisitry ny fitantanam-bola  Taham-pitomboan’ny vidim-piainana isan-taona (%)         11,4    5,0
         ny faritra mba hampitombo ny vola miditra ho an’ny fanjakana
                                                        Fatiantoka eo amin’ny Tetibola (%n’ny HAF)            4,3    3,0
        2. Mampivoatra ny fitaovana tsy mivantana fanarahamaso      Goverinoran’ny Banky Foibe
         ny vola                                            Volan’ny Banky Foibe amin’ny fanjakana (%n’ny hetra miditra    10     5
                                                        tamin’ny taon-dasa)
        3. Mampihena miandalana ny ampaham-bola mialoha ataon’ny     Goverinoran’ny Banky Foibe
         Banky Foibe ho amin’ny Tahirimbola                              Tahirim-bola vahiny (amin’ny fampidiran’entana isam-bolana)    2,9    6

        4. Mampihena ary amin’ny farany manafoana ny vola tsy       Minisitry ny tetibola     Toe- danjam- pifanakalozana tsotra (% n’ny HAF)          -11,7   -8,0
         voaloan’ny Fitondrampanjakana
                                                        Tontalin’ny trosam-panjakana (%n-ny VAF)             81,4    60
        5. Mampiasa solosaina any amin’ny foibe fandraisan-ketra     Minisitry ny tetibola
         sy ny any amin’ny biraon’ny sampan-draharahan’                        Taham-pitomboan’ny Harikarena (isan-jato)             4,6    7 - 10
         ny Fadintseranana
                                                        Taham-pampiasambola (%n’ny HAF)                  22,5    30
        6. Manamafy ny ady atao amin’ny halatra amin’ny fadintseranana  Minisitry ny fitantanam-bola
                                                        Harikarena isan’olona (USD)                    309    476
        7. Mampihatra ny Paikady Nasionaly momba ny Fampivoarana     Minisitry ny toekarena
         ny Antontan’isa

        8. Mampivoatra ny fitaovana enti-manadihady ny tontolo ara-    Minisitry ny toekarena
         toekarena faobe
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 5
  086     MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                                Madagasikara Voajanahary!
         FANAMBY 2 ›
         MAMPITOMBO NY FAMPIASAM-BOLA MIVANTANA AVY ANY IVELANY
   TOEKARENA
         Zavamisy ankehitriny                      Paikady
         Nanomboka ny taona 2002, dia nitodika amin’ny Fampiasam-    1. Apetraka ny tontolon’ny fandraharahana manosika         4. Apetraka ny foto-drafitr’asa ilain’ny mpandraharaha.
         bola Mivantana avy any Ivelany ny fitondram-panjakana ho      fifaninanana.
                                                                          5. Tadiavina ny fifanarahana eo anivon’ny governemanta
         anisan’ny hery lehibe iray hitarika ny fitombon’ny toekarena.
                                         2. Arovana ny fampiasam-bola sy ny varotra.              any ivelany ba hanamafy ny fitokisan’ny mpandraharaha
         Tamin’ny taona 2005, dia 85 tapitrisa USD ihany no
                                                                            sy ny fidirana amin’ny tsena.
         fampiasambola vahiny niditra teto Madagasikara. Tamin’io    3. Amafisina ny fampahalalana an’i Madagasikara mba
         taona io dia voakilasy faha-131 amin’ny firenena 150 i       hisintonana ny mpampiasa vola.                 6. Foanana ny sakana ho an’ny fifaninanana eo amin’ny tsena.
         Madagasikara teo amin’ny fanadihadiana ny tontolon’ny
         fandraharahana izay ataon’ny Banky Iraisam-pirenana. Tamin’ny
         taona 2006 dia natsangan’ny fitondram-panjakana ny Filan-     TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
         kevitra ho an’ny Fampandrosoana Ara-toekarena an’i
         Madagasikara (na Economic Development Board of Madagascar     1. Atomboka ny asan’ny EDBM hanatsara ny tontolon’ny fampiasam-bola           Talen’ny EDBM
         – EDBM); mba hampitombo ny fampiasam-bola avy any ivelany.
                                          2. Tapahina ireo taratasim-panjakana sakana ho an’ny fampiasam-bola           Talen’ny EDBM
         Tanjona
         1. Hivoatra ho isan’ny safidy voalohany i Madagasikara eto     3. Ampiharina ny lalana vaovao momba ny fampiasam-bola                  Talen’ny EDBM
          Afrika Atsimon’ny Sahara sy eto amin’ny faritra
                                          4. Volavolaina ny paik’ady vaovao ho an’ny mpampiasa vola vahiny             Talen’ny EDBM
          Ranomasim-be Indiana hiavian’ny mpampiasa vola avy
          any ivelany.                          5. Atsangana ny faritra indostrialy                           Talen’ny EDBM
         2. Hahatratra fitombon’ny harin-kerana faobe avo lenta i
          Madagasikara amin’ny 2012.                   6. Volavolaina ny rakitra momba ny tany ho an’ny fampiasam-bola             Talen’ny EDBM
         3. Hovelarina ny sehatra mpandray anjara amin’ny hetra eo     7. Ampitomboina ny fifanarahana eo amin’ny Governemanta mba hiarovana          Minisitry ny raharaham-bahiny
          amin’ny antenantenany sy ny lavitr’ezaka.             ny fampiasam-bola
         4. Hifantoka indrindra amin’ny sehatra miteraka sanda hary
          ambony, mamorona asa maro, mitarika firoboroboana eo      8. Amafisina ny asan’ny Mpanelanelana olana ara-barotra                 Talen’ny EDBM
          amin’ny sehatra mifandray aminy ny fampiasam-bola avy
          any ivelany.                          9. Aparitaka ny fiantohana ho an’ny fifandraisana ara-barotra              Minisitry ny varotra                                          MARIDREFIN’NY ASA                                     2005         2012

                                          Fampiasam-bola mivantana avy any ivelany (tapitrisa US$)                  84          500

                                          Kilasiana ny tontolon’ny fampiasam-bola                          131         80
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 6
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                              Madagasikara Voajanahary!    087
       FANAMBY 3 ›
       MIKATSAKA NY FANOMEZANA ASA NY REHETRA
                                                                                                     TOEKARENA
       Zavamisy ankehitriny                      Tanjona                             Paikady
       Tamin’ny taona 2005, dia 64,6 isan-jaton’ny mponina no ao    1. Ho tandrovana ny hananan’ny mpiasa fahaizana ampy ka     1. Hamporisihina ny hisian’ny sehatra miteraka asa.
       amin’ny taona tokony iasana. 82% no miasa eo amin’ny        ahafahany mamaly ny fitakian’ny toekarena.          2. Havaozina ny lalàna mifehy ny asa.
       sehatry ny fambolena. 13,4%-n’ny mponina no miasa amin’ny
                                       2. Hiakatra be ny ventim-pamokaran’ny asa.            3. Hampifanarahina ny asa amin’izay ilain’ny toekarena.
       sehatra manara-penitra ka ny 150 000 miasa amin’ny
       fanjakana. Raha ampitahaina amin’ny hafa dia ambany ny     3. Hotohizana ny ezaka fanomezana asa ny rehetra.        4. Hampitomboina ny fiofanana arak’asa.
       karama; raha eo amin’ny 36 USD eo ho eo ny karama
       salantsalan’ny mpiasa tsy vita fiofanana, 85 USD ny any Chine                                  5. Ovaina ny toe-tsaina hanohana asa mamokatra
       ary 44 USD ny any Inde. Ambany anefa ny vetim- pamokarana,                                     ara-toekarena.
       tsy manampahaizana ny mpiasa ary tsy miasa araky ny
       fahaizany ihany koa.
                                        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                              MPITARIKA NY TETIKASA

                                        1. Fanohananana ny fiofanana sy fandaharam-pianarana arak’asa                Minisitry ny asa

                                        2. Fananganana sy fampiharana paikady hampandrosoana sy hamoronana asa mamokatra       Minisitry ny asa

                                        3. Ampiharina ny fanaraha-maso sy ny fanaovana tomban’ezaka                 Minisitry ny asa

                                        4. Fampifanarahana amin’ny fananganana ny fahaiza-manao eo an-toerana ny tolotr’asa     Minisitry ny asa
                                          ao amin’ny faritra

                                        5. Fananganana ivotoerana misahana ny torolalana momba ny asa sy ny fanofanana any      Minisitry ny fampianarana
                                          amin’ny faritra 22

                                        6. Mampandroso ny fampianarana ara-teknika                          Minisitry ny asa

                                        7. Fananganana Ivotoeram-paritany hanaovana Fikarohana sy Fanofanana Tekinika        Minisitry ny asa

                                        8. Vokarina ny antontanisa marina momba ny asa                        Minisitry ny asa                                        MARIDREFIN’NY ASA                                   2005           2012

                                        Taha tsy fananana asa                                 Ambony          Ambany

                                        Isan’ny fisoratana anarana any amin’ny sekoly fianarana asa              100           500
                                        (tondro fototra 2005=100)
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 7
  088     MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                           Madagasikara Voajanahary!
         FANAMBY 4 ›
         MANAVAO NY FIRAFITRY NY BANKY SY NY FANDRAHARAHANA NY VOLA
   TOEKARENA
         Zavamisy ankehitriny
                                        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                          MPITARIKA NY TETIKASA
         Tamin’ny taona 2006, dia enina ny banky ara-barotra miasa
         eto Madagasikara. Tsy ampy ny fifaninanana, tery ny      1. Hamoraina ny fanomezana fahazahoan-dalana manokatra banky, amporisihina ny    Mpanaramaso ny Banky
         fahazahoana fampindramam-bola lavitr’ezaka. Lafo ny       fanokafana rantsana any ambanivohitra
         saran’ny fanelanelanana ara-bola. Noho izany, dia maro ireo
         mpandraraha eo amin’ny sehatra tsy miankina no tsy mahita   2. Amporisihina ny fivoaran’ny lalam-barotra ara-bola, sy ny tsenam-bola, ary ny  Minisitry ny toekarena
         famatsiam-bola ho an’ny tetik’asa. Ambany ny tahan’ny      karazam-pamatsiambola
         fahazahoan’ny mponina famatsiam-bola ary tsy mbola misy
         ny tsenam-pifanakalozan-tsanda. Misy ireo rafitra       3. Amporisihina ny fananganana rafitra fampindramambola madinika, amporisihina ny  Minisitry ny toekarena
                                         rafitra famatsiana fanindroany
         fampindramam-bola madinika kanefa ny saran’izany dia
         ambony satria mahatratra 3% isam-bolana.           4. Tohanana ny fampivoarana ny raharaham-bola toy ny fanofàna arahim-barotra sy   Minisitry ny toekarena
         Tanjona                             ny fanaramana mpanelanelana
         Hiroborobo ny rafitry ny fandraraham-bola ; ho zakan’ny    5. Avaozina ny rafitra fiantohana mba hanohana ny asa mamokatra           Minisitry ny fitantanam-bola
         mpandraharaha ny tahan-janabola ; ary hisy karazana
         fampindramam-bola maro isan-karazany ho an’ny ampaham-
         ponina betsaka.
         Paikady                            MARIDREFIN’NY ASA                                  2005           2012
         1. Hampitomboina ny fifaninanana any amin’ny sehatry     Tahan-tahiry any amin’ny Tsy miankina                        12,1           25,7
          ny banky.
         2. Hamafisina ny lalàna sy ny fanaraha-maso ny rafitra.    Elanelan’ny tatao eo amin’ny fampindramam-bola sy ny zanabola aloha         8,25           5
         3. Hamafisina ny fahombiazan’ny tambazotra          Fampindramam-bola maharitra ho an’y sehatra tsy miankina              5,4            8
          fampindramam-bola madinika.
         4. Hatsangana ny fepetra hoan’ny fampandrosoana ny
          lalam-barotry ny vola sy ny fananganana Tsenam-
          pifanakalozan-tsanda.
         5. Hamporisihina ny fampitomboana ny tahirim-bola.
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 8
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                           Madagasikara Voajanahary!     089
       FANAMBY 5 ›
       MANAMAFY NY ORINASA ETO AN-TOERANA, NY ORINASA
                                                                                                  TOEKARENA
       MADINIKA SY SALANTSALANY ARY NY MPANAO ASATANANA
       Zavamisy ankehitriny
                                      TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                        MPITARIKA NY TETIKASA
       Nanomboka ny taona 2002 dia nandray fepetra
       hampandrosoana ny orinasa madinika sy salantsalany ny     1. Manangana Foibem-paritra ho an’ny fampandrosoana ny Indostria sy ny Varotra  Minisitry ny Indostria sy ny Varotra
       Governemanta tamin’ny alalan’ny Antenimieram-barotra sy
       Indostria ary Fambolena sy Asatanana, ary ny Sehatra     2. Manitatra ny Antenimieran’ny Asa any amin’ny faritra ambanivohitra      Minisitry ny Indostria
       hampivelarana ny Asatanana dia nohamafisina arak’izany
       koa.                             3. Manamafy ny fahafaha-miasan’ny ivotoerana mba hampandroso ny taozavatra    Minisitry ny taozavatra
       Mibahan-toerana ny sehatra tsy manara-penitra; voafetra ny  4. Ampidirina amin’ny sehara manara-penitra ny sehatra tsy manara-penitra    Talen’ny EDBM
       fidirana amin’ny lalam-barotra any ivelany. Ety araka izany
       sehatry ny famoronana orinasa. Eo amin’ny13% eo ho eo ny   5. Ampivoarina ny sehatry ny tao-zavatra                     Talen’ny EDBM
       fandraisana anjaran’ny fihariana ara-taozavatra amin’ny
       harikarena faobe.                       6. Manangana rafitra torohay momba ny fanana asa                 Minisitry ny Varotra
       Tanjona
       Handray anjara lehibe amin’ny fandrosoan’ny harikarena ny
       orinasa madinika. Hampihatra haitao sy fomba fitantanana   MARIDREFIN’NY ASA                                2005            2012
       vaovao ny orinasa madinika.
       Paikady                            Isan’ny Orinasa niforona                             882            2.000
       1. Manangana ivotoerana manohana ny              Petra-bolan’ny sehatra tsy manara-penitra amin’ny HAF (tarehimarika       20             12
        fampitomboam-bokatra.                   avy amin’ny tahiry)
       2. Mifindra avy amin’ny sehatra tsy manara-penitra
        mankamin’ny sehatra manara-penitra.
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 9
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 10
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                              Madagasikara Voajanahary!   091
       FANAMBY 6 ›
       MAMPITOMBO NY FAHAFAHANA MIFANINANA EO
                                                                                                   TOEKARENA
       AMIN’NY TSENA IRAISAM-PIRENENA
       Zavamisy ankehitriny
                                       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                           MPITARIKA NY TETIKASA
       Ny entana fanondrana hatramin’izay no mandrafitra ny
       ankabetsahan’ny varotra iraisam-pirenena, ka mahatonga      1. Manamboatra toerana hampisehoana ny entana aondrana                 Talen’ny EDBM
       ny harinkarena ho marefo tsy mahatanty ny olana isan-
       karazany. Tamin’ny taona 2005 dia niharan’ny fifanaraham-    2. Manamora ny fahazoana fampindramam-bola amin’ny fananganana famatsiam-bola     Minisitry ny Varotra
       barotra efa lany andro isika sy ny faharavan’ny fifanekena     hoan’ny fanondranana entana
       momba ny "multi-fibre". Nidina 20,7% ny vola nampidirin’ny
       fanondranana entana raha ampitahaina amin’ny azo tamin’ny    3. Mamporisika asa fampahalalana amin’ny alalan’ny Masoivoho sy Consulat        Minisitry ny Raharaham-bahiny
       2004. Ny tsy fanaraham-penitra eo amin’ny kalitao iraisam-
                                       4. Manangana masoivoho ary mikarakara hetsika hampahafantarana ny entana        Minisitry ny Raharaham-bahiny
       pirenena no anisan’ny antony lehibe misakana ny
                                         vokarin’ Madagasikara
       fitomboan’ny entana aondrana.
       Tanjona                             5. Manatanteraka hetsika fampahalalana ny entana avo lenta               Minisitry ny Raharaham-bahiny
       Hamafisina ny fanamaroan-karazana ny entana aondrana.      6. Miantoka laboratoara manao fanafody sy misahana ny haiotrikaretina ary ny hairefy  Minisitry ny fambolena
       Hifanojo amin’ny an’ny vokatra nasionaly ny fenitra takiana
       eo amin’ny fifanakalozana iraisam-pirenena ary hitombo isa    7. Manatanteraka fanovana indostrialy amin’ny fampifanatonana ny akora any amin’ny   Minisitry ny Indostria
       tokoa ny sanda hary vidiny.                     sehatra tsirairay isam-paritra
       Paikady
                                       8. Mampiasa antontanisa tondro tarehimarika marina                   Minisitry ny toekarena
       1. Tsorina ny lalam-barotra fanondranana entana sy
        fiantohana ary famatsiam-bola.
       2. Manome fotodrafitrasa, fepetra sy fanohanan’ ny fanjakana.
       3. Mampivoatra ny fomba fiasa eo amin’ny fampanaraham-      MARIDREFIN’NY ASA                                   2005           2012
        penitra ny vokatra ary ny fanomezana taratasy fanamarinana.
                                       Mampitombina ny tarehimarikan’ ny fanondranan’entana                  16,7           22,3
       4. Mampihatra paikady indostrialy vaovao, matihanina.
                                       Taham-pamenoana amin’ny entana aondrana sy afarana                   65,5           83,8
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 11
  092     MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                                Madagasikara Voajanahary!
         FANAMBY 7 ›
         MIEZAKA NY HAMPANDROSO NY SEHATRY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY
   TOEKARENA
         Zavamisy ankehitriny                      Paikady
         Nisy ny ezaka natao niasana amin’ny fanavaozana ny tontolom-  1. Hiara-miasa ny Ministera sy orinasa ary mpamatsy vola      3. Hampandraisina anjara ny olom-pirenena amin’ny
         pitantanana nefa tsy dia tafavoaka ilay tosika nantenaina     mba hisakanana ny mpanelingelina misy.               fanaovana tetikasa (tolokevitra mandritra dingana
         hitarika ny asa fitrandrahana, na ny fanomboana ny                                          fanoritsoritana sy fanarahamaso.)
                                        2. Hatsaraina ny tontolo iainana misy ka miainga avy amin’ny
         fampiasam-bola. Araka ny fantatra dia latsaky ny 4% n-ny
                                          fanamarihana ataon’ny orinasa tsy miankina.           4. Hampidirina ao anaty tetikasa ny mpandraharaha ara-
         harikarena faobe no entin’ny asa fitrandrahana. Raha toa ka
                                                                            toekarena madinika ao anaty sehatra manara-penitra.
         ampiasaina ny tahiry ka ampamokarina, dia 30%n-ny
         harikarena faobe dia ho avy amin’ny indostrian’ny harena
         an-kibon’ny tany amin’ny 2011.                  TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                            MPITARIKA NY TETIKASA
         Tanjona                              1. Foanana ny sakantsakana amin’ny famokarana                      Minisitry ny harena an-kibon’ny tany
         Handray anjara i Madagasikara ny mba hampidirana
                                          2. Faritana ny drafitra hamatsiambola ny fotodrafitrasa                 Minisitry ny teti-bola
         ny tetikasa fitrandrahana amin’izao fotoana izao ka
         hiakatra aingana amin’ny antanantohatra famokarana.        3. Hatsaraina ny lalàna sy ny fitsipika eo amin’ ny sehatry ny             Minisitry ny harena an-kibon’ny tany
         Sady hikajy ny mponina ao an-toerana sy ny tontolo          harena an- kibon’ ny tany
         iainana amin’izany. Hivoaka eo fahafahany mitrandraka
         la hiha-maro ny mpitrandraka ho avy ary hampiroborobo       4. Mampandroso ny famantarana sy mampivoatra ny asa fitrandrahana efa misy       Minisitry ny harena an-kibon’ny tany
         ny harena voajanahary.                        sy ny tahirina hidrôkarbiora

                                          5. Manatevina ny fanofanana amin’ny fahaizana mitantana ny solitany sy ny        Minisitry ny harena an-kibon’ny tany
                                           fitrandrahana ny angovo

                                          6. Hamafisina ny fahaizamanorina ananan’ny mpitandraka vatosoa madinika         Minisitry ny harena an-kibon’ny tany

                                          7. Hampandraisina anjara ny olom-pirenena eo amin’ny dingana fanoritana amin’ny     Lehiben’ ny faritra
                                           tetikasa vaovao sy amin’ny fanarahamaso ny tetikasa

                                          8. Hahena ny saran’ny tamberina                             Minisitry ny harena an-kibon’ny tany

                                          9. Tsorina ny taratasim-panjakana                            Talen’ny EDBM                                          MARIDREFIN’NY ASA                                    2007           2012

                                          Saran’ny fandraharanana ny asa fitrandrahana (tapitrisa USD)              1,58           15

                                          Saram-pitrandrahana (tapitrisa US$)                           0,168          45

                                          Saram-panondranana mineraly (tapitrisa US$)                       50            300
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 12
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                            Madagasikara Voajanahary!   093
       FANAMBY 8 ›
       MAMPIROBOROBO NY SEHATRY NY FIZAHAN-TANY
                                                                                                 TOEKARENA
       Zavamisy ankehitriny
                                       TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                          MPITARIKA NY TETIKASA
       Manana karazambiby, zavamaniry ary moron-dranomasina
       tsy manam-paharoa i Madagasikara ho an’ny fizahantany.      1. Mamantatra sy manomboka toerana vaovao hanaovana fizahan-tany hamidy       Minisitry ny fizahan-tany
       Kanefa noho ny tsy fahampian’ny foto-drafitrasa, ny         amin’ny mpizaha tany
       fandraisana sy fisakafoam-bahiny, ary ny fifandraisana amin’ny
       faritra sasany; na dia.manan-karena amin’ny fizahantany aza   2. Manangana antontan-kevitra momban’ny fizahantany                 Minisitry ny fizahan-tany
       i Madagasikara dia maro ny tsy voatrandraka; ka dia 150 000
       isan-taona fotsiny ny mpizaha tany tonga eto, ary mampidi-    3. Manalehibe ny tambazotran’ny masoivohon’ny fizahan-tany              Minisitry ny fizahan-tany
       bola eo amin’ny US$200 tapitrisa eo ho eo. Na eo aza anefa
                                       4. Hampidirina ny fizahantany hanaovana dokambarotra amin’ny solosaina        Minisitry ny fizahan-tany
       izany sakantsakana izany, dia ny fizahantany no anisan-ny
       mpitondra vola vahiny ho an’ny toekarena malagasy.        5. Fantarina ny toerana fitsidika lohalaharana hananganana tetikasa fampiasam-bola  Talen’ny EDBM
       Mihamihitatra io sehatra io ary nitombo 19% ny vola niditra
       tamin’ny taona 2005.                       6. Halamina ny fitantanana ny hotely handraisan’ny fanjakana anjara         Minisitry ny fizahan-tany
       Tanjona
                                       7. Tohanana ny asa fanofanana arak’asa ao amin’ny sehatry ny Fizahan-tany      Minisitry ny fizahan-tany
       Ho tonga toerana ho anisan’ny safidy voalohany ho tsidihana
       i Madagasikara, fa manana ny karazam-pizahantany rehetra,
       indrindra ny fizahan-tany avo lenta mikajy ny tontolo iainana.
       Paikady                             MARIDREFIN’NY ASA                                  2005         2012
       1. Sintonina ireo mpampiasa vola lehibe amin’ny alalan’ny
                                       Vola azo avy amin’ny sehatry ny fizahantany ($US tapitrisa)             184         577
        fandrisihina, ny fanalalahana ny fananan-tany ary ny
        fanohanana hafa.                       Isan’ny asa niforona ao amin’ny sehatry ny fizahantany                21.167        40.100
       2. Hampiroboroboina "Toeran- kaleha Magasikara” ho
        toerana manokana indrindra ho an’ny fizahan-tany manaja    Isan’ny mpizaha tany tonga eto Madagasikara                     150.000       500.000
        ny tontolo iainana.
       3. Tohanana ny fitantanana ny sehatry ny fizahan-tany sy
        ny maha-maty hanina ireo rehetra mandray anjara ao.
       4. Hatsaraina ny karazam-pizahantany atolotra ny mpanjifa.
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 13
  094     MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                             Madagasikara Voajanahary!
         FANAMBY 9 ›
         MAMPIASA NY FIARAHA-MIASAN’NY FIRENENA
   TOEKARENA
         EO AMIN’NY VONDROM-PARITRA
         Zavamisy ankehitriny
                                        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                          MPITARIKA NY TETIKASA
         Noho ny toerana misy azy eo anivon’izao tontolo izao dia
         niditra amin’ny fikambanana hisian’ny fiaraha-miasa i     1. Ampirindraina ny paikadin’ny firenena sy ny vondrona ara-paritra         Minisitry ny Raharaham-bahiny
         Madagasikara, toa ny Komision’ny Ranomasina Indiana (COI),
         ny Tsena Iraisainan’ny Afrika Atsinanana sy Atsimo (COMESA);  2. Dinihina ny fiantraikan’ ny paikadin’ny faritra eo amin’ny fiarahamonina sy    Minisitry ny toekarena
         ary ny Fampandrosoana Iraisan’ny Afrika Atsimo (SADC).      toekarenam-pirenena
         Mbola ilaina ny mampivaingana ny tombontsoa avy amin’ny
         fidiran’i Madagasikara ary ny mpandraharaha varotra      3. Amafisina ny fahaiza-manaon’ny tomponandraikitra ara-panjakana, ary raisina    Minisitry ny varotra
         malagasy dia efa mandray fepetra ahazoany mandray izany      ny fepetra hanohanana ny fampiharana ny paikadin’ny vondrona ara-paritra
         fandalovana ao izany.
                                        4. Manangana fihaonana ifanakalozana sy ifampizarana torohay eo anivon’ny firenena  Minisitry ny varotra
         Tanjona                              sy na faritra momba ny zavatra azo atao eo anivon’ny faritra.
         Ny fanitarana ny tsena, ny fampandrosoana ny fifanakalozana,  5. Mamporisika ny fanovana sy fampiroboroboana ny fanondranana ny vokatra      Talen’ny EDBM
         ary ny fampiroboroboana ny fampiasambola no votoatin’ny      voavoatra fa tsy ho akora tsotra no aondrana
         tanjon’ny fiarahamiasan’ny faritra sy ny fidirana amin’ny
         fihariankarena.
         Paikady
         1. Hamaroina ny fifanarahana hanamora ny fahazoana       MARIDREFIN’NY ASA                                  2007           2012
          mifandray ara-barotra sy ny tombon’ ny fampiasana vola.
                                        Tsinjara eo amin’ny Lalambarotra na tsena eo anivon’ny faritra(%)          5            15
         2. Ampiroboroboina ny fahafantaran’ny firenena fa misy
          lalambarotra eo an’ivon’ny faritra.
         3. Ampiroboroboina ny fizakam-paritra amin’ny
          alalan’ny fampiroboroboana ny varotra ifanaovana
          anaty sy ivelan’ny faritra.
         4. Ampitomboina ny fifamenoana eo anivon’ny faritra.
09 cOMMITMENT_6.1 FA (M) 10/30/06 12:45 PM Page 14
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 6 | TOEKARENA                                        Madagasikara Voajanahary!    095
       FANAMBY 10 ›
       MAMPIASA NY FIFANDRAISANA ARA-DIPLOMATIKA
                                                                                              TOEKARENA
       HANOHANA NY FAMPANDROSOANA
       Zavamisy ankehitriny
                                     TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                        MPITARIKA NY TETIKASA
       Ny fitondram-panjakana ankehitriny dia mampiasa ny
       diplomasia hampiroborobo ny fampandrosoana. Tamin’ny     1. Mikarakara seho eo anivon’ny faritra sy iraisam-pirenena           Minisitry ny raharaham-bahiny
       2005 dia mpiantsoro-draharaham-barotra mihoatra ny 15 no
       niasa any ivelany, nihoatra ny. 23 ny iraka tonga teto    2. Manangana Fampisehoana maharitra (Fitaratr’i Madagasikara) any        Minisitry ny raharaham-bahiny
       Madagasikara hijery ny sehatra fampiasam-bola ary 31 ny     amin’ny masoivoho
       hetsika fampahalalana an’i Madagasikara natao.
                                     3. Manoritra sy mampiely fampahalalàna                      Talen’ny EDBM
       Tanjona
       Ny solontena any ivelany no tena kitro hifaharan’ny     4. Manatanteraka dokambarotra fampahalalna any amin’ny tany tian-ko tratrarina  Talen’ny EDBM
       fifandraisana hampahalalana ny vokatra malagasy ka handray
       anjara mavitrika any amin’ny fivoriana iraisam-pirenena sy  5. Manangana vondrona hiasa miaraka amin’ny EDBM isaky ny ministera       Talen’ny EDBM
       amin’ny fikarohana fiarahamiasa.
                                     6. Mampitombo sy manome lanja ny fandraisana anjara any amin’ny fivoriana    Minisitry ny raharaham-bahiny
       Paikady                             iraisam-pirenena
       1. Manamboatra paikady fanaovana dokambarotra ho
                                     7. Manatsara ny fandraisan’ny tsy miankina anjara amin’ny fifampiraharahana   Minisitry ny raharaham-bahiny
        an’i Madagasikara.                      iraisam-pirenena
       2. Manorina vondrona mpandrindra ny fanandratana ny
        marika Madagasikara.                   8. Mampiroborobo ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena iray faritra        Minisitry ny raharaham-bahiny
       3. Tsorina sy hamafisina ny fifampiraharahana
        iraisam-pirenena.
                                     MARIDREFIN’NY ASA                                2005       2012

                                     Fandaharana Coface (mandrefy ny fahatokisana ny firenena)            D         A3
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 1
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 2
          TENY IFANOMEZANA 7
          KOLOKOLOINA NY
          TONTOLO IAINANA
          Ho lasa lohalaharana i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny
          fampandrosoana sy ny fampiharana ny fahaiza-manao mahomby momba ny fiarovana ny
          tontolo iainana. Taorian’ny taona maro nisian’ny fanararaotana sy ny tsirambina teo amin’ny
          fitantanana, dia efa nanomboka nanova ny famindra isika. Ho lasa « Nosy Maitso » indray
          isika. Hiara-mientana isika hikarakara, hitia ary hiaro ny tontolo iainantsika.
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 3
  098        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 7 | TONTOLO IAINANA  Madagasikara Voajanahary!
   TONTOLO IAINANA
            FANAMBY 1 ›
            MAMPITOMBO NY VALAN-JAVABOAHARY VOAARO MBA HO FIAROVANA NY
            HARENA VOAJANAHARY AMBONIN’NY TANY, AM-PARIHY, AN-DRANOMASINA
            SY MANARA-MORONTSIRAKA
            Zavamisy ankehitriny
            Madagasikara dia voasokajy ho anisan’ny firenena izay ny
            harena sy ny tahan’ny harena voajanahary, biby sy zavamaniry
            tsy misy mpanana, ao aminy dia anisan’ny avo indrindra.
            85% n’ny zavamaniry, 39% n’ny voromanidina, 91% n’ny
            biby mandady, 99% n’ny biby miain-droa, sy ny 100% n’ny
            sifaka na varika dia tsy misy mpanana. Ireo harena
            voajanahary ireo dia saika miangona ao anatin’ny firaisan-
            tontolo iainan’ny ala izay tsy mitsaha-mihena nohon’ny
            fitrandrahana ny asam-pambolena. Ny fahaverezan’ny iray
            hekitara amin’ny ala eto Madagasikara anefa dia manana
            fiantraikany ratsy kokoa eo amin’ny harena voajanahary
            eran-tany raha ampitahaina amin’ny fahaverezan’ny iray
            hekitaran’ny ala any amin’ny firenena hafa. Eo amin’ny lafiny
            siantifika, izany fahaverezana izany dia midika ho
            fahafatesan’ny karazan-javaboaary anarivony maro izay tsy
            misy na aiza na aiza eto ambonin’ny tany. Noho izany,
            Madagasikara dia voatery hiaro io harena voajanahary tsy
            misy mpanana io amin’ny alalan’ny fametrahana fitantanana
            samihafa ireo valanjavaboaary ireo izay hotantanan’ny, na
            ny Fanjakana, na ny sehatra tsy miankina, na ny vondron’olona
            ifotony, na iaraha-mitantana.
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 4
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 7 | TONTOLO IAINANA                                                 Madagasikara Voajanahary!       099
                                                                                                             TONTOLO IAINANA
       Tanjona                                Paikady
       Eo anoloan’izany zava-misy izany, Madagasikara tamin’ny        1. Mamorona valanjavaboaary voaaro vaovao ambonin’ny       4. Mampitombo lanja maharitra ny harena voajanahary.
       taona 2003 dia niantoka fa hanondrotra ny velaran’ny           tany, am-parihy, an-dranomasina sy manara-morontsiraka.
                                                                           5. Mametraka lamin’asa sy paikadim-pirenena mikasina ny
       valanjavaboaary voaaro izay 1 700 000 hekitara ho 6 000 000
                                          2. Manamafy orina ny faharetan’ny famatsiana ara-bola izay      fizahan-tany miankina amin’ny tontolo iainana.
       hekitara ary koa nanamafy ny fiarovana ny fari-piharian-
                                           miantoka ny fitantanana maharitra ny valanjavaboaary
       karena an-dranomasina. Ity farany ity dia mifandraika amin’ny
                                           voaaro sy ireo harena voajanahary.
       tanjona napetraka teo anivon’ny « Union Internationale pour
       la Conservation de la Nature » (UICN) izay mametra ho 10%-      3. Mitantana ny valanjavaboaary voaaro sy ny harena
       n’ny faritry ny firenena ho valanjavaboary voaaro mba          voajanahary ambonin’ny tany, am- parihy, an-dranomasina
       hananana fifandanjana ara-tontolo iainana.                sy manara-morontsiraka.


        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                 MPITARIKA NY TETIKASA

        1. Mampahalala – manentana ireo antokon’olona rehetra izay     Minisitry ny Tontolo Iainana   11. Manamafy orina ny fanaovana andrimaso/fanaraha-maso        Minisitry ny Tontolo Iainana
          voakasika                                               sy ny fisavana

        2. Manao fanadihadiana sy fanisana                 Minisitry ny Tontolo Iainana   12. Manatanteraka fanadihadiana mba hamaritana ny lanjan’ny      Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                             fampiasana ny firaisan’ny tontolo iainana, ao anatin’izany
        3. Maka hevitra eo anivon’ny firenena, ny faritra ary ny      Minisitry ny Tontolo Iainana     ny fitrohan’ny zavamaniry ny « karbona », sy ny anjara asany
          « kaominina »                                             amin’ny famatsiam-bola ho fiarovana ny tontolo iainana sy
                                                             ny fampandrosoana ara-toe-karena
        4. Manao famaritana/taontsaritany                 Minisitry ny Tontolo Iainana

        5. Mandrafitra sarim-pandaminana sy lamim-pitantanana       Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                           MARIDREFIN’NY ASA                         2005       2012
        6. Manangona tahirim-bola manokana ho an’ny            Minisitry ny Tontolo Iainana
          valanjavaboaary voaaro
                                                          Tahan’ny karazan-javamaniry sy biby mivelona ao anatin’ny    87%          87%
        7. Manatsara ireo fomba famatsiana ara-bola hafa          Minisitry ny Tontolo Iainana   rafitry ny valanjavaboaary voaaro :

        8. Mampitombo ny fampiasam-bola avy amin’ny sehatra tsy      Minisitry ny Tontolo Iainana   Vola voaangona :                        US$18.000.000     US$50.000.000
          miankina
                                                          Tahan’ny fanatsarana ny fitantanana ankapobeny ny        51%          70%
        9. Manamafy orina ny fanaraha-maso ny tontolo iainana sy      Minisitry ny Tontolo Iainana   valanjavaboaary voaaro :
          ny fampiharana ny fepetra ho fikajiana ny firaisan’ny tontolo
          iainana ambonin’ny tany sy anaty rano                              Tahan’ny fitomboan’ny mpizaha tany mitsidika ny         106.600        149.000
                                                          valanjavaboaary voaaro isan-taona : 5%
        10. Manamafy orina ireo drafitra fiarovana ny karazam-
          javamaniry sy biby atahorana ho lany taranaka
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 5
  100        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 7 | TONTOLO IAINANA                Madagasikara Voajanahary!
   TONTOLO IAINANA
            FANAMBY 2 ›
            MAMPIHENA NY FAHASIMBAN’NY HARENA VOAJANAHARY

                                                Zavamisy ankehitriny
                                                Madagasikara dia tsy afa-miala amin’ny fitomboan’ny
                                                fahasimban’ny harena voajanahary. Ny faharavan’ny ala dia
                                                mitombo nohon’ny tsy fahaiza-manaon’ireo mpitrandraka
                                                ala. Ny ankamaroan’ny mponina dia mampiasa ny hazo sy
                                                izay rehetra vokatra azo avy aminy mba ho loharanon’angovo.
                                                Ny doro-tanety sy ny tevy ala koa dia anisan’ny mahatonga
                                                ny fahasimban’ny ala sy ny harena voajanahary eto
                                                Madagasikara. Amin’izao fotoana izao, ny velaran’ny ala sy
                                                ny faritra mando eto Madagasikara, izay ipetrahan’ny
                                                zavamaniry sy biby tsy misy mpanana, dia mahatratra
                                                9 000 000 hekitara. Nefa ireo 9 000 000 hekitara ireo dia misy
                                                loza mananontanona azy ka tokony harovana amin’ny
                                                alalan’ny fametrahana fari-pitantanana maharitra ny harena
                                                voajanahary.
                                                Tanjona
                                                Ho voatazona ireo 9 000 000 hekitara izay velaran’ny ala sy
                                                ny faritra mando mba ho fiarovana ireo harena voajanahariny
                                                sy ho fampiasana amin’ny fomba maharitra ireo harena anaty
                                                ala, am-parihy, an-dranomasina, ary manara-morontsiraka.
                                                Paikady
                                                1. Manamboatra sy manatanteraka drafi-pampiasana
                                                 amin’ny fomba maharitra ireo faritra ambonin’ny tany,
                                                 am-parihy, an-dranomasina, sy manara-morontsiraka.
                                                2. Mampandroso ny fampiasana ny angovo hafa toy ny solika
                                                 avy amin’ny zavamaniry.
                                                3. Mifehy ny doro-tanety sy ny tevy ala.
                                                4. Mamapandroso ny fambolen-kazo sy ny
                                                 famerenana indray ireo karazan-karena voajanahary
                                                 efa simba.
                                                5. Mampandroso ny fampiasam-bolan’ny tsy miankina mba
                                                 hanampy amin’ny fitantanana ny tontolo iainana.
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 6
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 7 | TONTOLO IAINANA                                             Madagasikara Voajanahary!      101
                                                                                                        TONTOLO IAINANA
        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                MPITARIKA NY TETIKASA     12. Manamafy ny drafitra iraisana mikasika ny fitantanana     Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                         ny rano
        1. Manatsara ny famaritana ny ala                Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                       13. Mamorona faritra voatokana ho an’ny fambolen-kazo       Minisitry ny Tontolo Iainana
        2. Manisa ny harena voajanahary                 Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                       14. Manatsara ireo asa fambolen-kazo, fampaniriana bozaka,     Minisitry ny Tontolo Iainana
        3. Mampiasa ireo Fari-Pitantanana Ala Maharitra -Koloala    Minisitry ny Tontolo Iainana    famerenana ny ala, sy ny fiarovana

        4. Manamafy ny famidram-pitantanana ireo harena voajanahary   Minisitry ny Tontolo Iainana  15. Mametraka sy mitantana ny faritra fakan-tahaka amin’ny     Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                         fitrohan’ny zavamaniry ny “karbona”
        5. Mametraka fandaminam-pitantanana ireo karazan-karena     Minisitry ny Tontolo Iainana
         voajanahary varotana/azo varotana                              16. Mampandroso ny fikarohana mba hahatonga an’i          Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                         Madagasikara ho lohalaharana amin’ny famokarana solika
        6. Manamafy ny fampiasana ireo fahaiza-manao nohatsaraina    Minisitry ny Tontolo Iainana    azo avy amin’ny zavamaniry
         momba ny fanaovana arina

        7. Mampandroso ny fampiasana ny angovo hafa           Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                       MARIDREFIN’NY ASA                      2005          2012
        8. Mandrisika ny mponina amin’ny fisorohana ny doro-tanety   Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                       Isan’ny drafitra fampiasana maharitra voavolavola      8           219
        9. Manamafy ny fampiharana ny lalàna mikasika ny ady amin’ny  Minisitry ny Tontolo Iainana
         doro-tanety sy ny tevy ala                                 Isan-jaton’ny fianakaviana mampiasa angovo hafa       10%          25%
        10. Manara-maso ny fikoan-tany (nohon’ny rivotra sy ny rano)  Minisitry ny Tontolo Iainana  Tahan’ny fihenan’ny velarantany voadoro           17%          70%
          amin’ny alalan’ny fambolena hazo sy voly mandrakotra
          ny tany                                          Velarantany voavoly hazo                   360.000ha       540.000ha
        11. Manatsara ny halonaky ny tany amin’ny alalan’ny fambolen-  Minisitry ny Tontolo Iainana
          kazo, ny voly mandrakotra, ny fiarovana ny nofontany sy
          ny rano
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 7
  102        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 7 | TONTOLO IAINANA  Madagasikara Voajanahary!
   TONTOLO IAINANA
            FANAMBY 3 ›
            MAMPIVELATRA NY FANANANA FISAINANA MIKAJY NY TONTOLO
            IAINANA EO AMIN’NY AMBARATONGA REHETRA
            Zavamisy ankehitriny
            Ny olana mikasika ny fandotoana ny tontolo iainana (rivotra,
            rano, tany) dia tena mavesa-danja eto Madagasikara. Eo
            anatrehan’izany dia efa nisy fomba fiasa ho fisorohana sy ho
            fitandremana nampiharina teto amin’ny firenena tamin’ny
            alalan’ny fitakiana fanaovana fandinihana sy fanombanana
            mialoha ny mety ho fiantraikan’ny asa rehetra atao eo amin’ny
            tontolo iainana, mba ho fiarovana ireo faritra mora tohina.
            Ny fiheverana ny tontolo iainana dia tokony ho tafiditra ao
            anatin’ny asam-pampandrosoana. Ankehitriny, ireo Drafi-
            Pampandrosoana any amin’ny Faritra 22 dia efa nampiditra
            ny lafiny tontolo iainana. Ankoatr’izany, ao anatin’ny
            politikan’ny fanajariana ny tany, ireo tanàn-dehibe dia
            nametrahana drafi-pandaminana izay efa mampiditra ny
            lafiny fikajiana ny tontolo iainana. Ny fanabeazana mikasika
            ny tontolo iainana sy ny serasera dia manana toerana lehibe
            ao anatin’izany.
            Tanjona
            Hampidirintsika ao anatin’ny tetipivoaran’ny sehatra rehetra
            ny momba ny tontolo iainana ary hampivelarintsika koa ny
            fananana fisainana matanjaka sy mandaitra mikajy ny tontolo
            iainana.
            Paikady
            1. Mitady ireo hevitra mba hahafahan’ny fitondra-panjakana
             amin’ny ambaratonga rehetra miaraka amin’ny sehatra
             tsy miankina ho fiarovana ny tontolo iainana.
            2. Manamafy ny fisorohana ny fanimbana ny tontolo iainana
             izay ataon’ny mpandraharaha, ny mpitrandraka harena
             an-kibon’ny tany, ny mpamboly, ny mpanjono, sy ny
             mpizaha tany.
            3. Mandray anjara amin’ny fiarovana ireo faritra mora tohina
             amin’ny fanaovana tombana ara-tontolo iainana.
            4. Mampiditra ny lafiny tontolo iainana ao anatin’ny politika
             sy drafitra fampandrosoana.
            5. Mampihatra ny Politika Fanabeazana mifantoka amin’ny
             Tontolo Iainana.
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 8
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 7 | TONTOLO IAINANA                                            Madagasikara Voajanahary!   103
                                                                                                     TONTOLO IAINANA
        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA                 MPITARIKA NY TETIKASA     10. Mampandroso ny fahafaha-miaraka eo amin’ny      Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                          fampiasambola sy ny tontolo iainana ary ny rafi-
        1. Miantoka ny fanatanterahana ireo fifanarahana iraisam-     Minisitry ny Tontolo Iainana    pitantanan’ny tontolo iainana ao amin’ny sehatr’
         pirenena mikasika ny tontolo iainana izay nakatoavin’i                      asa harena an-kibon’ny tany, fitaterana, jono,
         Madagasikara, toy ny Fifanarahan’i Kyoto                             fambolena, fizahantany

        2. Mamolavola ny Fehezandidy aman-dalàna mifehy ny        Minisitry ny Tontolo Iainana  11. Mampandroso ny fanombanana mialoha mifototra     Minisitry ny Tontolo Iainana
         Tontolo Iainana                                          amin’ny paikadin’ny tontolo iainana

        3. Mametraka politika fanonerana ny fanimbana ny harena      Minisitry ny Tontolo Iainana  12. Manampy ireo « kaominina » amin’ny famolavolana    Minisitry ny Tontolo Iainana
         voajanahary izay ataon’ny mpitrandraka ny harena an-kibon’ny                   sy ny famehezana ny Drafitra Fampandrosoana
         tany sy ny ala, ary koa fomba fiasa sy fandrisihana amin’ny                    ny Kaominina
         fiarovana ny tontolo iainana
                                                        13. Manampy amin’ny famolavolana sy fanatanterahana    Minisitry ny Tontolo Iainana
        4. Mampihena ny fandotoana ny tontolo iainana any amin’ny     Minisitry ny Tontolo Iainana    ireo Drafitra Fampandrosoana Andrenivohitra sy ireo
         faritra voatokana ho an’ny orinasa eny andrenivohitra,                      Drafitra Fampandrosoana ny Faritra izay mampiditra
         ambanivohitra, ary eny antseranana                                ny lafiny tontolo iainana sy fampandrosoana

        5. Mampitombo ny fanodinana ireo vokatra voajanahary any     Minisitry ny Tontolo Iainana
         amin’ireo sehatr’asa tena mamokatra mba hahafahana
         miantoka ny fifandraisan’ny harena voajanahary sy ny toe-
         karena, ka ny asam-pamokarana dia tokony hatao                        MARIDREFIN’NY ASA                     2005         2012
         mifandrindra amin’ny fampanantenana eo amin’ny fikajiana
         ny tontolo iainana                                      Tahan’ny taratasy fitarainana voadinika          75%          95%

        6. Mamolavola politika sy lalàna momba ny fizahan-tany      Minisitry ny Tontolo Iainana  Tahan’ny tetikasa fampiasambola nanaovana         30%          70%
         mifandraika amin’ny tontolo iainana                              fanombanana mialoha mikasika ny tontolo iainana

        7. Mametraka faritra manokana ho an’ny fizahantany        Minisitry ny Tontolo Iainana  Isan’ny Drafitra Fampandrosoana ny Faritra nanaraka    9           22
         mifandraika amin’ny tontolo iainana                              ny lalàna mifehy ny tontolo iainana

        8. Mamorona sy mampandroso ny fenitra amin’ny           Minisitry ny Tontolo Iainana  Programam-pampianarana mifandraika amin’ny        <5%          >90%
         fampiasambola mba hitazonana ny kalitao                            tontolo iainana

        9. Mampiroborobo, mandrindra, mizara, ary mampandroso       Minisitry ny Tontolo Iainana
         ireo hevitra mafonja mikasika ny tontolo iainana, toy ny
         fitantanana ireo fotoam-pivoriana ho fanomezam-baovao
         sy ho fiadian-kevitra mikasika ny olan’ny tontolo iainana
         ho an’ireo sokajin’olona rehetra voakasika
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 9
  104        MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 7 | TONTOLO IAINANA                              Madagasikara Voajanahary!
   TONTOLO IAINANA
            FANAMBY 4 ›
            MANAMAFY NY FAHOMBIAZANA SY NY FANGARAHARAN’NY
            FITANTANANA NY ALA SY NY TONTOLO IAINANA
            Zavamisy ankehitriny                       Paikady
            Nandritra ny folo taona lasa dia nihamafy hatrany ny       1. Manamafy ny fahaiza-manaon’ny ministera eo amin’ny
            fanimbana ny harena voajanahary nohon’ny fihemoran’ny        lafiny olona, fitaovana, foto-drafitr’asa, mba hahafahany
            fandraharahana ny fitantanana ny ala sy ny tontolo iainana,     manatanteraka ny andraikiny ara-dalàna.
            izay tsy nisy fihatsarany, na teo amin’ny ho enti-manana, na   2. Manamafy ny fandaminana, ny fanatanterahana, sy ny
            teo amin’ny fomba fiasa. Koa, ny asa teo amin’ny          fanaraha-maso ny ala sy ny tontolo iainana.
            fandraharahana ny ala, izay mora nihodivirana, dia tsy
            nahasakana ny fanimbana ny ala.                 3. Mampiasa ny fahaiza-manao eo amin’ny fitantanana
                                              maharitra ny ala, mametraka toeram-pambolena hazo
            Noho izany, ny Fanjakana dia nanapa-kevitra ny hitondra       any amin’ny faritra mifandraika amin’izany mba ahafahana
            fanovana lalina ao anatin’io sehatr’asa io, toy ny         manome fahafahampo ireo tinady mikasika ny vokatry
            fampandraisana andraikitra ireo sokajin’olona rehetra        ny ala sy ny zanakazo, ary mandray ireo fepetra hafa ho
            voakasiky ny fitantanana ny harena voajanahary, ny         famerenana ny ala simba.
            fampiharana ny lalàna manan-kery sy ny fanamafisana ny
            fanaraha-maso ny ala sy ny tontolo iainana. Ny Governemanta   4. Manatsara ny rafitry ny hetra azo avy amin’ny ala sy
            dia nametraka Vision mitombina sy maharitra, arak’izany ny     manamboatra ny fandaminana ny hetra mba ahafahana
            fahafahana manatanteraka izany vina izany amin’ny alalan’ny     maka hetra izay mifandraika amin’ny voka-dratsin’ny
            fandrindrana sy ny fampitomboana ny ho enti-manana dia       fandotoana sy fanimbana ny tontolo iainana.
            tokony hamafisina hatrany.                    5. Manatanteraka ny tetipivoarana, ny fanaraha-maso sy ny
            Tanjona                               tomban’ezaka momba ny asan’ny ministera rehetra, sy
                                              mampihatra fandrindrana, fitantanana, fanapariahana
            Manamafy ny rafitra miandraikitra ny fitantanana ny tontolo     tsaratsara kokoa, ary mampiasa ny vokatry ny fikarohana,
            iainana – ny ministera sy ireo sampana miandraikitra ny       ny tahirin-kevitra ary ny fomba fiasa mahomby eo amin’ny
            fiarovana ny tontolo iainana – mba hiantoka ny famolavolana     sehatry ny firenena, ny faritra ary ny « kaominina ».
            ny politika sy ny fametrahana rafi-pandaminana matihanina,
            ary mba hanome fanampiana ara-teknika eo amin’ny
            fampandrosoana sy ny fampiharana ny paikadin’ny sehatr’asa.
            Ankehitriny, ny isan’ny fandikan-dalàna mahakasika ny ala
            sy ny tontolo iainana dia mahatratra 440 isan-taona. Raha
            voapetraka ny fanovàna isan-tsokajiny ao anatin’ny sehatr’asa,
            dia ho tratra ny tanjona amin’ny fampihenana ny isan’ny
            fandikan-dalàna, izay 440 tamin’ny taona 2005 ho latsaky ny
            200 amin’ny 2012.
10 cOMMITMENT_7.1 FA (M) 10/30/06 12:46 PM Page 10
       MAP › Madagasikara Am-Perinasa | Teny Ifanomezana 7 | TONTOLO IAINANA                                              Madagasikara Voajanahary!     105
                                                                                                        TONTOLO IAINANA
        TETIKASA SY ASA LAHARAMPAHAMEHANA               MPITARIKA NY TETIKASA     12. Mametraka ny « E-Gouvernance » (fitantanam-           Minisitry ny Tontolo Iainana
                                                        panjakana mifototra amin’ny teknolojia vaovaon’ny
        1. Mametraka rafi-pandaminana sy fanaraha-maso        Minisitry ny Tontolo Iainana    fampahalalam-baovao sy ny serasera) ho an’ny
         tsaratsara kokoa mahafao-be                                  Ministeran’ny Tontolo Iainana, ny Rano sy ny Ala
        2. Manamafy ny fitandroana ny filaminana, ny fanaraha-    Minisitry ny Tontolo Iainana  13. Mametraka ny tahirin-kevitra                   Minisitry ny Tontolo Iainana
         maso ary ny rafi-pandaminana ny ala
                                                      14. Manatanteraka ny fanaraha-maso sy ny tomban’ezaky        Minisitry ny Tontolo Iainana
        3. Manitatra ny lamim-panaraha-maso sy fampahalalam-     Minisitry ny Tontolo Iainana    ny tetikasa sy ny programa ary ny asa
         baovao napetraky ny OSFE

        4. Manamafy ny fahaiza-manaon’ny mpandray anjara       Minisitry ny Tontolo Iainana
         rehetra amin’ny fitantanana ny ala sy ny tontolo iainana
                                                      MARIDREFIN’NY ASA                           2005         2012
        5. Mametraka rafitra mahaleo tena ahafahana          Minisitry ny Tontolo Iainana
         manatanteraka ny asa mikasika ny ala sy ny                        Isan’ny rafitra mpanara-maso ny ala : voapetraka           4          23
         tontolo iainana
                                                      Fomba « fitsongoana dia » ny vokatry ny ala : nankatoavina      5%          90%
        6. Mametraka sy manome fahefana ny vaomieran’ny ala      Minisitry ny Tontolo Iainana
         eo anivon’ny faritra                                   Tahan’ny vola miditra azo avy amin’ny ala sy ny tontolo iainana    2,4%         5,5%
                                                      miohatra amin’ny tetibolan’ny Ministera :
        7. Manamafy ireo Vondrona mikarakara ny tontolo iainana    Minisitry ny Tontolo Iainana
         sy ireo tarika manatanteraka ny fanaraha-maso sy ny                    « E-Gouvernance » (fitantanam-panjakana mifototra           0%          100%
         tomban’ezaka                                       amin’ny teknolojia vaovaon’ny fampahalalam-baovao sy ny
                                                      serasera) ho an’ny Ministeran’ny Tontolo Iainana, ny Rano sy
        8. Mamolavola, manely ary manatanteraka ny          Minisitry ny Tontolo Iainana  ny Ala : voapetraka
         fampianarana momba ny didy aman-dalàna mikasika
         ny ala sy ny tontolo iainana

        9. Mametraka fepetra lasitra sy fandrisihana ara-ketra    Minisitry ny Tontolo Iainana
         mba hametrahana fitantanana ala matotra

        10. Manao « haivarotra » mikasika ny famindram-        Minisitry ny Tontolo Iainana
          pitantanana ny vokatry ny ala

        11. Manatanteraka ny fandrindrana mikasika ny ala sy ny    Minisitry ny Tontolo Iainana
          tontolo iainana izay mifanaraka amin’ny toro-lalan’ny
          politikan’ny firenena

								
To top