EBTANAS-02-05 by HC111213223844

VIEWS: 42 PAGES: 12

									         FUNGSI KUADRAT                  07. MD-83-24
                                   Jika parabola di bawah ini mempunyai persamaan
                                   y = ax2 + bx + c, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
01.EBT-SMP-95-16                               y
  Jika titik A (4, m) terletak pada grafik fungsi dengan                       (1) a > 0
  rumus f(x) = 6 + 4x – 2x2, maka nilai m adalah …                          (2) b2 – 4 ac > 0
  A. –10                                               (3) b < 0
  B. –6                                               (4) c > 0
  C. 6                                   0            x
  D. 10
                                 08. MA-84-34
02. EBT-SMP-02-33                           Grafik fungsi y = ax – ax2, a > 0
  Daerah hasil fungsi f(x) = 5 – 2x2 dengan daerah asal       (1) terbuka ke atas
  {2, 3, 4, 5} adalah …                       (2) memotong sumbu x di titik ( a , 0 )
                                                         1
  A. {9, 23, 37, 55}                        (3) mempunyai sumbu simetri garis x =
                                                         2
  B. (21, 41, 68, 105}                       (4) melalui titik (–a, a3 )
  C. (1, –1, –3, –5}
  D. (–3, –13, –27, –45}                    09. MD-82-26
                                   Jika y = ax2 + bx + c digambar, maka grafiknya akan
03. EBT-SMP-01-34                           berupa parabola yang berpuncak di …
  Suatu fungsi f(x) = –2x2 + 4x – 1 dengan daerah asal       (1) O(0,0) bila c = 0
  {–1, 0, 1} maka daerah hasilnya adalah …             (2) atas sumbu x bila a > 0 dan D < 0
  A. {–1, 5, 9}                           (3) kanan sumbu y bila c < 0 dan a > 0
  B. {–7, –1, 9}                          (4) bawah sumbu x bila a < 0 dan D < 0
  C. {–7, –1, 1}
  D. {–1, 1, 5}                         10. MD-93-28
                                   Jika nilai-nilai a, b, c dan d positif, maka grafik fungsi ay
04. ITB-75-07                             – bx2 – cx + d = 0 akan memiliki …
  Diketahui y = 3x2 – 12x – 63 dan hanya berlaku untuk       (1) 2 (dua) titik potong dengan sumbu x
  –2 < x  8, maka y = 0 dicapai pada …               (2) nilai maksimum
  A. x = –3                             (3) nilai minimum
  B. x = 1                             (4) titik singgung dengan sumbu x
  C. x = –3 dan x = 7
  D. x = 3 dan x = 7                      11. MD-87-05
                                   Jika f : x  px2 + r mempunyai grafik seperti di bawah
05. EBT-SMA-98-02                           ini, maka …
  Diketahui fungsi kuadrat f(x) = –2x2 + 4x + 3 dengan       A. p > 0 , r > 0
  daerah asal {x | –2  x  3, x  R}. Daerah hasil fungsi     B. p > 0 , r < 0         f
  adalah …                             C. p < 0 , r > 0
  A. {y | –3  y  5, x  R}                    D. p < 0 , r < 0
  B. {y | –3  y  3, x  R}                    E. p < 0 , r = 0          0
  C. {y | –13  y  –3, x  R}
  D. {y | –13  y  3, x  R}                  12. MD-81-42
  E. {y | –13  y  5, x  R}                                    Jika parabola p (lihat
                                                   gambar) dinyatakan
06. MD-93-04                                             dengan y = ax2 + bx + c
  Grafik fungsi f(x) = ax2 + bx + c seperti gambar ber-ikut,                    maka syarat yang harus
  jika b2 – 4ac > 0 dan …     y                                 dipenuhi ialah …
  A. a > 0 dan c > 0
  B. a > 0 dan c < 0                        (1) a < 0
  C. a < 0 dan c > 0                        (2) D > 0
  D. a < 0 dan c < 0                  x         b
  E. a > 0 dan c = 0                        (3)  > 0
                                      a
                                      c
                                   (4)  > 0
                                      a                                 77
13. MD-91-04                              C.
  Grafik fungsi y = ax2 + bx + c dengan a > 0 , b > 0 ,
  c > 0 dan b2 – 4ac > 0 berbentuk …
  A.                y


                                    D.
                     0    x  B.                y                E.                     0    x

                                  15. EBT-SMA-88-08
  C.        y                         Parabola yang mempunyai puncak di titik (p , q) dan
                                    terbuka ke atas, rumus fungsinya adalah …
                                    A. f(x) = – (x + p)2 + q
                                    B. f(x) = (x – p)2 + q
        0                 x          C. f(x) = (x + p)2 – q
                                    D. f(x) = – (x – p)2 + q
                                    E. f(x) = – (x – p)2 – q

  D.      y                         16. MA-78-36
                                    Suatu garis 3x – 4y – 5 = 0 jika digeser ke kanan sejauh 1
                                    satuan, persamaannya menjadi …
                                    A. 3x – 4y – 5 = 0
           0              x           B. 3x – 4y – 1 = 0
                                    C. 3x – 4y – 6 = 0
                                    D. 3x – 4y + 2 = 0
                                    E. 3x – 4y – 3 = 0
  E.              y
                                  17. MA-79-41
                                    Dari fungsi kuadrat y = f(x) diketahui bahwa fungsi
                                    y = f(x+a) mencapai nilai maksimum untuk x = p. Maka
                 0        x          dapat disimpulkan bahwa fungsi y = f(x–a) mencapai titik
                                    maksimum untuk x = …
                                    A. p + 2a
                                    B. p – 2 a
14. MD-86-13                              C. p + a
  Grafik fungsi f (x) = ax2 + bx + c, x real, a < 0 dan c > 0    D. p – a
                                    E. 2p – 2
  A.
                                  18. ITB-76-04
                                    Dari fungsi kuadratik y = f(x) diketahui bahwa fungsi
                                    y = f(x + a) mencapai nilai maksimum untuk x = p. Maka
                                    dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi
                                    y = f(x – a) mencapai nilai maksimum untuk …
  B.                                 A. x = p – a
                                    B. x = p + a
                                    C. x = p – 2a
                                    D. x = p + 2a
                                 78
19. MA-75-10                            E.
  Jika suatu fungsi kuadrat f(x) mencapai harga maksi-
  mum m pada titik x = x dan F(x) = f(x + a) – f(x), maka
  F(x) …
  A. mencapai harga maksimum 0 pada x = x
  B. mencapai harga maksimum m pada x = x
  C. mencapai harga maksimum m, tapi bukan pada x=x
  D. tidak mempunyai harga maksimum
                                23. MD-92-09
20. ITB-76-11                            Grafik fungsi y = 4x – x2 paling tepat digambarkan
  Jika grafik fungsi kuadrat y = f(x) memotong sumbu x di     sebagai …
  dua titik yang berlainan, maka grafik fungsi          A.
  y = f(x + 2) – 2 (f(x + 1) + f(x)
  A. memotong sumbu x di satu titik                       0      4
  B. memotong sumbu x di dua titik yang berlainan
  C. memotong sumbu x di tiga titik yang berlainan
  D. tidak memotong sumbu x sama sekali              B.

21. MA-75-37                                   0         4
  Diketahui sistem koordinat dengan sumbu OX horizon-
  tal (datar) dan sumbu OY vertikal (tegak). Terhadap
  sistem koordinat tersebut diketahui grafik
  x = y2 + 3y + 2. Grafik tersebut mempunyai …          C.
  A. titik paling kanan                               –4        0
  B. titik paling kiri
  C. titik paling tinggi
  D. titik paling rendah
                                  D.
22. MD-85-05
  Derah yang menggambarkan himpunan penyelesaian                   –4       0
  x2 – y  0 adalah bagian bidang yang di arsir
  A.    y
                                  E.


                    x                        –2           2

  B.                              24. MA-86-31
                                  Grafik fungsi y = x2 – 1
                                  (1) simetri terhadap sumbu y
                                  (2) membuka ke atas
                                  (3) memotong sumbu y pada (0 , –1)
                                  (4) mempunyai puncak di (0 , –1)
  C.
                                25. MA-79-45
                                  Grafik fungsi y = 2x2 – 2x adalah …
                                  (1) terbuka ke atas
                                  (2) simetri terhadap sumbu
                                  (3) memotong sumbu y
                                  (4) melalui titik O
  D.
                                26. MD-95-04
                                  Grafik di bawah ini adalah grafik dari …
                                  A. y = x2 – 3x + 4
                                  B. y = x2 – 4x + 3
                                  C. y = x2 + 4x + 3
                                  D. y = 2x2 – 8x + 3
                                  E. y = 2x2 – 3x + 3
                                                     1    2 3                                79
27. MD-84-11                         33. EBT-SMP-03-34
                  Persamaan grafik fungsi    Grafik fungsi f(x) = x2 + 3x – 10 dengan daerah asal
                  kuadrat di samping ini     { x | x bilangan real} adalah …
                  adalah …            A.              B.
                  A. y = x2 – 2x
                  B. y = 2x2 + x
    0      1  2     C. y = 4x2 + 4
        -1         D. y = x2 + 2x              -2      5     -5         2
                  E. y = –x2 – 2x

28. EBT-SMP-96-06                         C.              D.
  Pembuat nol fungsi dari grafik di bawah adalah …
  A. x = –2 atau x =0
  B. x = –2 atau x = 3      –2      3              -2    5       -5        2
  C. x = 3 atau x = –6
  D. x = 0 atau x = 3        –2

29. EBT-SMP-93-08
  Perhatikan grafik di samping !              34. EBT-SMP-92-33
  Jika fungsi grafik tersebut                  Perhatikan grafik fungsi
  ditentukan dengan rumus       –1       5     f(x) = 8 – 2x – x2 di samping.
  g(x) = x2 – 4x – 5, nilai mini-                Koordinat titik baliknya …                7
  mum fungsi tersebut adalah …                 A. {–3, 5}
  A. –11                            B. (–2, 10)
  B. –9                             C. (–1, 9)               –4          2
  C. 2                             D. (–1, 5)
  D. 18
                               35. EBT-SMA-95-01
30. EBT-SMA-86-26                         Grafik fungsi kuadrat di samping       (1,3)
  Grafik di bawah ini berbentuk parabola dengan         persamaannya adalah …
  persamaan …                          A. y = – 2x2 + 4x + 1
  A. y = x2 - 4x + 3                      B. y = 2x2 – 4x + 5
  B. y = x2 – 4x – 3                      C. y = – 2x2 – 4x + 1            (0,1)
  C. y = x2 + 4x + 4                      D. y = – 2x2 + 4x – 5
  D. y = –x2 – 4x + 3        0  1 2 3         E. y = – 2x2 – 4x + 5
  E. y = –x2 + 4x - 3
                   –1           36. EBT-SMA-89-06
                                 Persamaan kurva yang sesuai
31. EBT-SMP-94-06                         dengan grafik di samping adalah     4
  Persamaan sumbu simetri                    A. y = 3 + 2x – 2x2
  untuk grafik di samping                    B. y = 3 + 2x – x2           3
  adalah …                           C. y = 3 – 2x – x2
  A. x = 3                           D. y = 3 + x – x2
  B. x = –1        y = x2 + 2x -19            E. y = 3 – 3x – x2            0   1
  C. x = –5
  D. x = –15                        UAN-SMA-04-26
                                Persamaan parabola pada gambar di bawah ini adalah …
32. EBT-SMP-97-40
  Diketahui f(x) = x2 – 2x – 8
  Tentukanlah :                                 1  3
  a. pembuat nol fungsi
  b. persamaan sumbu simetri                       –1
  c. nilai balik fungsinya
  d. koordinat titik balik                        –3

                                 A.  x2 + 2x + 2y + 5 = 0
                                 B.  x2 + 2x – 2y + 5 = 0
                                 C.  x2 – 2x – 2y + 5 = 0
                                 D.  x2 + 2x – 2y – 5 = 0

                               80
  E. x2 – 2x – 2y – 5 = 0                     D. –8 atau –6
                                  E. 6 atau –6
37. EBT-SMA-97-03
  Grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik (1,–4 )  43. MA-75-34
  dan melalui titik (2, –3) persamaannya adalah …         Suatu fungsi f(x) yang memotong sumbu x di x = –1 dan
  A. y = x2 – 2x - 7                       di x = 3, dan yang mempunyai harga minimum –1 adalah
  B. y = x2 – x – 5                        …
  C. y = x2 –2x – 4                              (x  1 )(x  3 )
  D. y = x2 – 2x – 3                       A. f(x) =
                                            4
  E. y = x2 + 2x – 7                             (x  1 )(x  3 )
                                  B. f(x) =
                                            4
                                  C. f(x) = (x + 1) (x – 3)
                                  D. f(x) = – (x + 1) (x – 3)


                                44. MD-00-07
38. EBT-SMP-99-34
                                  Grafik fungsi y = ax2 + bx – 1 memotong sumbu x di
  Persamaan sumbu simetri pada grafik
  f(x) = –x2 + 2x + 15 adalah …                  titik-titik ( 1 ,0) dan (1,0). Fungsi ini mempunyai nilai
                                            2
  A. x = 2,5                           ekstrim …
  B. x = 2                                        3
                                  A. maksimum
  C. x = 1,5                                       8
  D. x = 1                            B. minimum –      3
                                              8
                                              1
39. MD-87-04                            C. maksimum
                                              8
  Jika parabola f(x) = x2 – bx + 7 puncaknya mempunyai                  1
  absis 4 , maka ordinatnya adalah …               D. minimum –
                                              8
  A. –9                                         5
                                  E. maksimum
  B. –8                                         8
  C. 0
  D. 8                            45. EBT-SMP-03-35
  E. 9                              Nilai minimum dari f(x) = 2x2 + 14x + 24 adalah …
                                       1
                                  A.    2
40. MD-96-04
                                          1
  Fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 2 untuk       B.    12 2
  x = 1 dan mempunyai nilai 3 untuk x = 2 adalah …
                                  C. – 24
  A. y = x2 – 2x + 1
                                  D. – 25
  B. y = x2 – 2x + 3
  C. y = x2 + 2x – 1
                                46. EBT-SMA-90-01
  D. y = x2 + 2x + 1                       Koordinat titik balik grafik fungsi dengan rumus
  E. y = x2 + 2x + 3                       f(x) = 3x – 2x – x2 adalah …
                                  A. (–2 , 3)
41. MD-00-03                            B. (–1 , 4)
  Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui (–1,3) dan titik
                                  C. (–1 , 6)
  terendahnya sama dengan titik puncak grafik
                                  D. (1 , –4)
  f (x) = x2 + 4x + 3 adalah …                  E. (1 , 4)
  A. y = 4x2 + x + 3
  B. y = x2 – 3x – 1
                                47. EBT-SMA-92-01
  C. y = 4x2 + 16x + 15
                                  Grafik fungsi kuadrat yang persamaannya y = ax2 – 5x – 3
  D. y = 4x2 + 15x + 16
                                  memotong sumbu x. Salah satu titik potongnya adalah
  E. y = x2 + 16x + 18
                                  (– 1 , 0), maka nilai a sama dengan …
                                     2
42. MD-00-08                            A.    –32
  Fungsi y = (x – 2a)2 + 3b mempunyai nilai minimum 21      B.    –2
  dan memotong sumbu y di titik yang berordinat 25. Nilai     C.    2
  a + b adalah …                         D.    11
  A. 8 atau –8                          E.    22
  B. 8 atau 6
  C. –8 atau 6

                                81
48. MD-83-07                             D. y = 2x2 + x
  Grafik fungsi y = ax2 + bx + c memotong sumbu x di        E. y = x2 – 2x
  titik-titik yang absisnya 0 dan 2, dan puncaknya di titik
  (1,1). Fungsi itu adalah …                  53. EBT-SMA-91-01
  A. y = x2 – 2x – 2                        Persamaan sumbu simetri dari parabola y = 8 – 2x – x2
  B. y = x2 + 2x – 2                        adalah …
  C. y = x2 + 2x                          A. x = 4
  D. y = –x2 – 2x                          B. x = 2
  E. y = –x2 + 2x                          C. x = 1
                                   D. x = –1
                                   E. x = –2
49. EBT-SMA-02-05                         54. EBT-SMP-97-31
  Suatu fungsi kuadrat f(x) mempunyai nilai maksimum 5       Nilai maksimum grafik fungsi f : x  x2 – 2x – 3 adalah
  untuk x = 2, sedangkan f(4) = 3. Fungsi kuadrat tersebut     …
  adalah                              A.  4
  A. f(x) = – 1 x2 + 2x + 3                     B.  4 2
                                        1
             2
             1
  B. f(x) = – x2 – 2x + 3                      C.  5
             2                           1
             1                      D.  5 2
  C. f(x) = – x2 – 2x – 3
             2
  D. f(x) = –2x2 – 2x + 3                    55. EBT-SMA-94-01
  E. f(x) = –2x2 + 8x – 3                      Koordinat titik balik dari grafik fungsi kuadrat yang
                                   persamaannya y = (x – 1)(x – 3) adalah …
50. MA-79-18                             A. (2 , –1)
  Apabila sebuah fungsi kuadrat mempunyai maksimum –        B. (–1 , –3)
  3 untuk x = 2 , sedangkan untuk x = –2 fungsi berhar-ga –     C. (–2 , –1)
  11, maka fungsi tersebut ialah …                 D. (–2 , 1)
       1
  A. –     x2 + 2x – 3                     E. (1 , 3)
       2
     1
  B.    x2 – 2x – 3                     56. MD-99-04
     2
  C. – x2 + 2x – 5                         Jika fungsi kuadrat 2ax2 – 4x + 3a mempunyai nilai
  D. x2 – x – 1                           maksimum 1 maka 17 a2 – 9a = …
  E. –
       1
         x2 + 2x – 5                     A. –2
       2                            B. –1
                                   C. 3
51. EBT-SMA-96-01                           D. 6
  Grafik suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di       E. 18
  titik (–4, 0) dan (3, 0) serta memotong di titik (0, –12),
  mempunyai persamaan adalah …                 57. MD-98-03
  A. y = x2 – x – 12                        Jika fungsi f (x) = px2 – (p + 1) x – 6 mencapai nilai ter-
  B. y = x2 + x – 12                        tinggi untuk x = – 1 maka nilai p = …
  C. y = x2 + 7x – 12                        A. –3
  D. y = x2 – 7x – 12
  E. y = –x2 + 7x – 12                       B. –1
                                   C. – 1
                                      3
52. MA-79-20
                                      1
  Apabila P (2,2) adalah puncak parabola, maka persa-        D.  3
  maan parabola yang terdapat pada gambar berikut, adalah      E. 1
  …
  A. y = –2x2 + x           P(2,2)          58. EBT-SMA-00-02
         1
  B. y =      x2 – x                      Absis titik balik grafik fungsi y = px2 + (p – 3)x + 2
         2
           1
                                   adalah p. Nilai p = …
  C. y = – x2 + 2x                          A. –3
           2


                                 82
  B. –
      3                             Parabol y = 2x2 – px – 10 dan y = x2 + px + 5 ber-
      2                             potongan di titik (x1,y1) dan (x2,y2). Jika x1 – x2 = 8 , maka
  C. –1                               nilai p sama dengan …
    2
  D.                                 A. 2 atau –2
    3
                                   B. 2 atau –1
  E. 3
                                   C. 1 atau –2
                                   D. 1 atau –1
59. MD-99-05
                                   E. 1 atau –3
  Fungsi kuadrat y = f(x) yang grafiknya melalui titik (2,5)
  dan (7,40) serta mempunyai sumbu simetri x = 1,
  mempunyai nilai ekstrim …
  A. minimum 2
  B. minimum 3
  C. minimum 4
  D. maksimum 3
  E. maksimum 4
                                 65. MA-86-30
60. MD-85-10
                                   Pusat sebuah titik yang bergerak di sumbu X pada setiap
  Fungsi y = ax2 + 4x + 1 akan selalu positif jika a positif
  dan D negatif. Supaya fungsi di atas selalu mempunyai       waktu t  0 dinyatakan oleh fungsi X(t) = t2 + 11t + 10.
  harga positif, maka a harus …                   Posisi titik tersebut akan …
                                   A. berimpit dengan titik asal O tepat satu kali
  A. > 1                              B. berimpit dengan titik asal O tepat dua kali
      4
      1                             C. tidak pernah berimpit dengan titik asal O
  B. >
      2                             D. berimpit dengan titik asal O sekurangnya satu kali
  C. < 2                               E. berimpit dengan titik asal O hanya pada awalnya
  D. < 3
  E. > 4

61. MD-93-24
                                         GARIS + PARABOLA
  Jika 9 x 1   
          1 4 x 1
          3
               maka F(y) = y2 + 2xy + 4x2
                                 01. MD-82-27
  mempunyai nilai minimum …
    1
                                                  Dengan memperhatikan
  A.                                    p           gambar sebelah ini, yaitu
    2
    2                                             parabola p dengan persa-
  B.                                               maan y = ax2 + bx + c
    3

  C.
    3                                             dan garis q dengan persa-
    4                                  q           maan y = mx + n, maka
    4
  D.                                               syarat yang harus dipenuhi
    9
                                                  ialah …
  E. 1
                                   (1)  (b – m)2 – 4a(c – n) < 0
                                   (2)  c<0
62. MD-84-03
                                   (3)  m<0
  Agar garis y = mx – 9 tidak memotong dan tidak me-
                                   (4)  a<0
  nyinggung parabola y = x2 , maka …
  A. m < –6 atau m > 6
  B. m < –3 atau m > 9                     02. MD-95-26
                                   Jika grafik fungsi y = mx2 – 2mx + m di bawah garis
  C. –9 < m < 9
                                   y = 2x – 3, maka …
  D. –3 < m < 3
                                   A. m < 0
  E. –6 < m < 6
                                   B. –1 < m < 0
                                   C. 0 < m < 1
63. MD-85-09
                                   D. m > 1
  Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik (1 , 0) dan
                                   E. m tidak ada
  (4 , 0) serta menyinggung garis y = 2x adalah …
  A. y = – 2x2 + 10x – 8
  B. y = – 2x2 – 10x – 8                    03. MD-91-29
                                   Garis y = mx + 3 memotong parabola y = x2 – 4mx + 4n di
  C. y = – 3x2 + 5x – 12
                                   titik A dan B. Jika diketahui A = (1,5) maka …
  D. y = – x2 + 5x – 4
                                   (1) m = 2 dan n = 3
  E. y = – x2 – 5x + 4
                                   (2) B = (9,21)
                                   (3) sumbu simetri parabola adalah garis x = 4
64. MD-96-07

                                 83
  (4) parabola itu terbuka ke atas               09. MD-04-04
                                   Agar parabol
04. MD-87-02                                 y = x2 – px + 3
  Titik potong garis y = x + 3 dengan parabola           Dipotong garis y = 2x – 1 di dua titik, maka …
  y = 1 x2 – x + 1 ialah …                     A. p < –6 atau p > 2
    2          2                    B. p < –4 atau p > 4
  A. P (5 , 8) dan Q (–1 , 2)                   C. p < –2 atau p > 6
  B. P (1 , 4) dan Q (–1 , 2)                   D. –6 < p < 2
  C. P (2 1 , 4) dan Q (– 1 , –1)                 E. –4 < p < 4
         2              2
  D. P (–5 , –2) dan Q (–1 , –2)
                                 10. EBT-SMA-89-07
  E. P (5 , 8) dan Q (–1 , 4)
                                   Suatu grafik y = x2 + (m + 1) x + 4 , akan memotong
                                   sumbu x pada dua titik, maka harga m adalah : …
                                   A. m < –4 atau m > 1
                                   B. m < 3 atau m > 5
                                   C. m < 1 atau m > 4
05. MD-81-14
                                   D. 1 < m < 4
  Fungsi kuadrat f(x) = x2 – 2x + m harganya selalu positip
                                   E. –3 < m < 5
  untuk setiap harga m. Berapakah m ?
  A. m < –1
                                 11. MA-04-015
  B. m > –1
                                   Diketahui suatu persamaan parabola
  C. m < 1
                                       y = ax2 + bx + c
  D. m > 1
                                   Jika a, b dan c berturut-turut merupakan suku pertama,
  E. –1 < m < 1
                                   kedua dan ketiga suatu barisan aritmatika, serta garis
                                   singgung parabola tersebut di titik (1, 12) sejajar dengan
06. MD-92-08
                                   garis y = 6x, maka nilai (3a + 2b + c) sama dengan …
  Supaya garis y = 2px – 1 memotong parabola
                                   A. 14
  y = x2 – x + 3 di dua titik, nilai p haruslah ...
                                   B. 16
  A. p < –2 1 atau p > 1 1                     C. 18
             2        2
             1        1             D. 20
  B. p < –1         atau p > 2
             2        2             E. 22
  C. p < – 1 atau p > 2 1
           2        2             12. MD-88-06
       1          1
  D. –2       <p<1                      Untuk produk suatu merek sabun, hukum penawaran-nya
       2          2
       1          1
                                   berbunyi bahwa harga (p) berbanding langsung dengan
  E.  –1      <p<2                      kuadrat besar permintaan (n). Untuk n = 3 ternyata p = 3.
       2          2
                                   Grafik fungsi penawaran di atas adalah …
07. MD-94-07                             A.    p
  Supaya garis y = 2x + a memotong grafik fungsi
  f(x) = x2 – x + 3 , maka haruslah …                    3
         4
  A. a >
         3
           4                             0      3      n
  B. a > –
           3                        B.           p
       3
  C. a >
       4
       3
  D. a 
       4
           3
  E. a  –
           4                                 –1    0  1    n

08. EBT-SMA-91-06                          C.           p
  Ordinat titik potong antara garis y = 2x + 1 dan parabola
  y = x2 – x + 1 adalah …                                 3
  A. –1 dan 7
  B. 0 dan –3                                  –3    0    3      n
  C. 1 dan 7
  D. 1 dan –5                           D.      p
  E. 0 dan 3


                                84
        1                        18. EBT-SMA-90-06
        3                          Parabola dengan persamaan y = – x2 + 3x + 11 dan garis
                                  dengan persamaan y – 2x + 1 = 0 berpotongan di titik
                  1       n         yang berabsis …
                                  A. –3 dan 4
  E.     p                          B. –2 dan 5
                                  C. –2 dan 1
       1                           D. –4 dan 3
                                  E. –7 dan 7
       0    1      n
13. EBT-SMA-95-05                        19. EBT-SMA-89-11
  Himpunan penyelesaian sistem persamaan             Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan
        x–y=1                        y = x2 – 2x + 5
        x2 – 6x – y + 5 = 0                 y = 4x       adalah …
  adalah {(x1,y1) , (x2,y2)}                   A. {(5 , –20) , (1 , –4)}
  Nilai x2 + x2 = ……                       B. {(–5 , –20) , (–1 , –4)}
  A. 1                              C. {(5 , 20) , (1 , 4)}
  B. 5                              D. {(–5 , 20) , (–1 , 4)}
  C. 6                              E. {(5 , 20) , (–1 , 4)}
  D. 7
  E. 11                            20. ITB-76-05
                                  Supaya grafik fungsi y = mx2 – 2mx + m (m bilangan
14. EBT-SMA-86-24                          real/nyata) seluruhnya di atas grafik fungsi y = 2x2 – 3,
  Fungsi kuadrat : f(x) = x2 + ax + 4 selalu positif untuk    nilai m harus memenuhi …
  semua nilai x, jika nilai a memenuhi …             A. m > 2
  A. a < –4 atau a > 4                      B. m > 6
  B. a > 4                            C. 2 < m < 6
  C. a < –4                            D. –6 < m < 2
  D. 0 < a < 4
  E. –4 < a < 4                        21. EBT-SMA-86-12
                                  Jika himpunan penyelesaian sistem persamaan
15. EBT-SMA-86-48                          x – y = 1 ; x2 – xy + y2 = 7
  Tentukan p agar garis x + y = p menyinggung parabola      adalah {(x1 , y1)}, (x2 , y2)} maka harga y1 + y2 = …
  x2 + 5x + y = 41                        A. 2
                                  B. 1
16. MA-89-05                            C. 1
  Garis y = x – 10 akan memotong parabol             D. 2
  y = x2 – (a – 2)x + 6 hanya jika …               E. 0
  A. a  –7 atau a  8
  B. a  –6 atau a  9                    22. MA-91-02
  C. a  –7 atau a  9                      Nilai minimum dari kuadrat jarak titik P( 0, 3) ke titik Q
  D. –7  a  9                          yang terletak pada parabola y = x2 + 1 adalah …
                                     17
  E. –6  a  9                          A.  8

                                     7
17. MA-78-34                            B.
                                     4
  Diketahui x – y = 5 dan x2 – y2 = 45. Sistem persamaan        3
  ini mempunyai akar …                      C.
                                     2
   A. x = 7 , y = 1                          5
                                  D.
   B. x = 7 , y = 2                          4
   C. x = 7 , y = 1 dan x = 7 , y = 2                 9
                                  E.
                                     8
   D. x = 7 , y = 2 dan x = 0 , y = 0
   E. tidak ada                                85
          GARIS SINGGUNG                             4     P(2,4)  parabola di titik P
                                                        pada gambar di
                                                        samping ialah ...
01. MA-00-03
  Garis singgung pada kurva x2 – y + 2x – 3 = 0 yang tegak
  lurus pada garis x – 2y + 3 = 0 mempunyai persamaan …
  A. y + 2x + 7 = 0                                   0      2
  B. y + 2x + 3 = 0
  C. y + 2x + 4 = 0                          A.  (y – 2) = 2 (x – 4)
  D. y + 2x – 7 = 0                          B.  (y – 2) = 2 (x – 2)
  E. y + 2x – 3 = 0                          C.  (y + 2) = 4 (x – 2)
                                    D.  (y – 4) = –4 (x – 2)
                                    E.  (y – 4) = 4 (x – 2)


02. MA-85-09                            07. MD-99-06
                                                3
  Grafik fungsi y= (m–3)x2 + 2mx + (m+2) menyinggung         Jika garis y = x –     menyinggung parabola
                                                4
  sumbu X di titik P dan memotong sumbu Y di titik Q.                2
                                    y = m – 2x – x , maka m sama dengan …
  Panjang PQ ialah …                         A. –3
       37
     2
  A.                                  B. –2
     3
                                    C. 0
       15
     4
  B.                                  D. 2
     3
                                    E. 3
       6
     7
  C.
     3
  D. 3 3                             08. MD-89-01
  E. 4 3                                                       1
                                    Garis y = mx akan memotong grafik y =       bila ...
                                                            x
03. MA-75-28                              A.  m<0
  Dari titik (0,99 , 1,01) dapat ditarik n garis singgung pada    B.  m0
  parabola y = x2 , dimana n adalah …                 C.  m>0
  A. 2                                D.  m0
  B. 1                                E.  m sembarang bilangan real
  C. lebih besar atau sama dengan 1
  D. 0                              09. MD-94-08
                                    Persamaan garis singgung yang melalui titik dengan
04. EBT-SMA-86-25                            absis 3 pada grafik y = 3x2 – 7x + 2 adalah …
  Gradien garis singgung kurva y = x2 – 3x di titik (2 , 2)      A. y – 11x + 41 = 0
  adalah …                              B. y – 11x + 25 = 0
  A. 2                                C. y – 5x + 25 = 0
  B. 4                                D. y – 5x + 41 = 0
  C. 7                                E. y – 7x + 21 = 0
  D. 9
  E. 12                              10. MD-93-05
                                    Jika garis singgung pada y – 3x2 – 2x = 0 sejajar dengan
05. MA-84-19                              garis singgung pada y – 2x2 – 6x = 0, maka koefisien
  P sebuah titik pada parabola y = x2 – x – 6 di absis 4.       arah garis singgung tersebut adalah …
  Garis singgung parabola pada P memotong sumbu Y di         A. 2
  titik M. Jika O pusat koordinat maka panjang OM adalah       B. 12
  …                                  C. 14
  A. –22                               D. 16
  B. –18                               E. 20
  C. 15
  D. 18                              11. MD-93-19
  E. 22                                Persamaan garis singgung pada parabol
                                    y = 5x2 + 2x – 12 di titik (2,12) adalah …
06. MD-81-27                              A. y = 32 – 22x
                    Persamaan garis g        B. y = 22x – 32
                    yang menyinggung

                                  86
  C. y = 22x – 262                         B.  0
  D. y = 22x – 42                          C.  2
  E. y = 22x + 32                          D.  3
                                   E.  5
12. MD-92-24
  Garis singgung pada kurva y = x2 + 5 yang sejajar de-    18. MD-83-06
  ngan garis 12x – y = 17 menyinggung kurva di titik …       Persamaan garis yang menyinggung parabola y = x2 – 1
  A. (6 , 41)                           di titik ( 1, 0 ) adalah …
  B. (5 , 30)                           A. y = –2x + 2
  C. (7 , 40)                           B. y = –x + 1
  D. (3 , 45)                           C. y = x – 1
  E. (2 , 26)                           D. y = 2x – 2
                                   E. y = x – 2


13. MD-91-22                           19. MD-83-25
  Persamaan garis singgung pada kurva y = 3x2 – 2x + 5       Diketahui garis lurus y = 2x – 1 dan parabola
  yang sejajar dengan garis y = 4x + 5 adalah …          y = mx2 + (m – 5) x + 8. Jika parabola menyinggung
  A. y = 4x + 5                          garis lurus, maka m boleh diambil …
  B. y = 4x – 15                          (1) 1
  C. y = 4x + 2                          (2) –1
  D. y = 4x + 6                          (3) 49
  E. y = 4x – 1                          (4) –49

14. MD-90-19                           20. MD-01-04
  Diketahui persamaan kurva y = x2 – 4x . Persamaan garis     Jika persamaan garis singgung kurva y = ax2 – bx + 3
  singgung pada kurva di titik yang berabsis 4 adalah …      pada titik (1,1) tegak lurus garis 6y – x + 7 = 0, maka
  A. 4x – y + 16 = 0                        a2 + b2 = ...
  B. 4x – y – 16 = 0                        A. 2
  C. 4x + y – 16 = 0                        B. 8
  D. – y + 4x + 16 = 0                       C. 10
  E. y – 4x – 16 = 0                        D. 15
                                   E. 20
15. MD-88-09
  Garis h menyinggung parabola y = x2 + x + a di titik P    21. EBT-SMP-01-36
  dengan absis –1. Jika garis g tegak lurus h di P ternyata    Titik potong grafik y = x2 – 8x + 12 dengan garis
  melalui (0 , 0) , maka a = …                   y = x – 2 adalah …
  A. 0                               A. (7, 5) dan (–2, 0)
  B. 1                               B. (–7, 5) dan (2, 0)
  C. –1                              C. (7, –5) dan (–2, 0)
  D. 2                               D. (7, 5) dan (2, 0)
  E. –2
                                 22. MD-81-09
16. MD-85-19                             Diketahui garis g = {(x,y) | y = x – 2 } dan parabola
  Diketahui titik A pada kurva y = x2 + 3x – 1. Jika garis     f = {(x,y) | y = x2 – 3x + 1} maka g  f = ...
  singgung di titik A membuat sudut 450 dengan sumbu x       A. { (2,0) , (–2, –4) }
  positif, berapa koordinat titik A ?               B. { (–1, –3) , (1, –1) }
  A. (–1 , –3 )                          C. { (–1, –3) , (3,1) }
  B. ( 1 , 3 )                           D. { (1,-1) , (3,1) }
  C. (–2 , –3 )                          E. { (0, –2) , (4,2) }
  D. ( 2 , 9 )
  E. ( 1 , 3 )                         23. EBT-SMP-03-37
     2  4                            Salah satu titik potong grafik fungsi f(x) = x2 – 2x – 3
                                   dengan garis 2x + y – 1 = 0 adalah …
17. MD-84-08                             A. (2, –3)
  Diketahui garis x + y = a menyinggung parabola          B. (2, –5)
  y = – 1 x2 + x + 2. Nilai a adalah …               C. (–2, 3)
     2
  A. –2                               D. (–2, –5)


                                87
24. MA-79-28
  Suatu lapangan berbentuk persegi panjang, panjangnya
  dua kali lebarnya. Pada tepi sebelah luar dari tiga sisi
  lapangan tersebut dibuat jalur yang lebarnya 2 meter.
  Jika luas seluruh jalan (bagian yang diarsir pada gambar)
  128 m2, maka luas lapangan …

  (A)  2048 m2
  (B)  512 m2
  (C)  480,5 m2
  (D)  540 m2
  (E)  200 m2         2m          2m


25. EBT-SMP-98-31
  Luas sebuah taman berbentuk segi tiga siku-siku adalah
  60 m2. Apabila kedua sisi siku-sikunya berselisih 7 m,
  maka keliling taman itu adalah …
  A. 40 m
  B. 30 m
  C. 25 m
  D. 20 m
                                88

								
To top