PERBEZAAN INDIVIDU by L1apRHG6

VIEWS: 206 PAGES: 12

									PERBEZAAN INDIVIDU

 Objektif:-     DAPAT MENERANGKAN PENGERTIAN PI
    MENGHURAIKAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PI
    MENYATAKAN TEORI-TEORI BERKAITAN PI
    LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI PERBEZAAN
    INDIVIDU


oleh: SAL       Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
definisi
 Merupakan variasi yang dapat diperhatikan di
   kalangan ahli-ahli satu kumpulan dari
   beberapa aspek seprti temperamen, tenaga,
   pola persahabatan, hubungan kekeluargaa
oleh: SAL      Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
temperamen
 Trets/ traits personaliti/ diri yang merangkumi
   emosi, tingkahlaku dan diwarisi dari ibu bapa
oleh: SAL      Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
Tahap tenaga
 Keadaan fizikal individu semasa melakukan
   aktiviti (keletihan atau berstamina)
oleh: SAL       Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
Pola persahabatan/ pergaulan sosial
 Aktiviti persahabatan atau sosialisasi
 Menurut moreno, persahabatan dapat diukur
 melalui teknik sosiometri sperti dyad, klik,
 rantai, pencilan atau singkiran
 Terdapat juga hubungan menegak/ menerusi
 ibu bapa dan melintang/ sosial dan
 masyarakatoleh: SAL     Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
rumusan
 Perbezaan individu dapat dilihat menerusi
 pola-pola tingkahlaku, temperamen, dan
 tenaga.
 Selain itu ciri fizikal juga, status ekonomi,
 pendidikan, sosiomasyakat dan persekolahan
 juga adalah impak kepada perbezaan
 individu
oleh: SAL     Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
Faktor-fakto yang menyebabkan
perbezaan individu
 Baka
 Persekitaran (autoritatif, authoritarian, pengabaian,
   indulgent/ leises feire
oleh: SAL        Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
Teori berkaitan dengan PI
 Teori ekologi Bronfenbrenner;
   menekankan aspek sistem mikro, sistem
   meso, sistem ekso, makro dan krono
   Sistem ini berpusat secara kecil kepada
   besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan
oleh: SAL      Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
Teori arnold gessel
 Fokuskan kepaa baka sebagai penggerak
 utama dalampekembangan individu. Beliau
 percaya bahawa kematangan fizikal pentinga
 alam kelancaran proses pembelajaran.
 Kebolehan anak akan muncul mengikut
 perkembangan dan kematangan masing-
 masing.
 Ia juga mengikut urutan dan pola tertentu.
 Maka perkembangan tingkah laku tidak dapat
 diramalkan. (lihat halaman 67: peringkat
 perkembangan kanak2)
oleh: SAL    Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
Teori havigurst
 Tugas perkembangan bermaksud jangkaan
   han harapan ibu bapa dan masyarakat

Teori Psikososial Erikson
 Seseorang kanak-kanak melalui lapan tahap
  perkembangan dalam kidup yang penuh
  dengan krisis. Sesorang perlu melalui krisis
  pada tahap-tahap tersebut

oleh: SAL      Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
Implikasi perbezzan individu kepada
pengajaran dan pembelajaran
 Kesediaan belajar
 Penentuan objektif dan aras pengajaran
 Kewujudan pola tingkah laku yang
 mengganggu pengajaran guru
 Perbezaan gaya kognitif dan gaya belajar
 Perbezaan personaliti pelajar ( pendian, dan
 ceria, bising dan ramai kawan)oleh: SAL     Topik 4: Perbezaan Individu (PI)
Peranan guru menghadapi PI
  Pemilihan kaedah kumpulan
  Program pengayaan dan pemulihan
  Pengajaran terancang/ modul/ bahan MM
  Pembelajaran koperatif
  Peneguhan positif dan negatif
  Agihan tugas mengikut minat dan keupayaan
  Kepelbagaian Bahan bantu mengajar
  Kepelbagaian Bentuk penilaian
  Pengajaran semuka/ individu

oleh: SAL     Topik 4: Perbezaan Individu (PI)

								
To top