Docstoc

OPEL Corsa OPEL Combo

Document Sample
OPEL Corsa OPEL Combo Powered By Docstoc
					OPEL Corsa
OPEL Combo
                        POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*
                        Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu
                        s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu,
                        pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou
                        sofistikovanost, kompatibilitu s životním prostøedím
                        a hospodárnost.
            Aby byl zachován jeho výkon, musí se v motoru používat pouze vysoce kvalitní
            palivo splòující evropskou normu DIN EN 590 – EURO DIESEL. Viz kapitola
            „Spotøeba paliva, palivo, èerpání paliva“.
            Používání jiného paliva mùže negativnì ovlivnit funkènost vozidla a zpùsobit
Uživatelská pøíruèka  ztrátu platnosti záruky!
            * Pro vznìtové motory.
Údaje o Vašem vozidle
Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné.
Tyto informace získáte v èásti „Technické údaje“, na identifikaèním štítku a také v Servisní knížce.

Palivo
             Oznaèení


Motorový olej
                Druh

             Viskozita


Tlak vzduchu v pneumatikách
                   Rozmìr              maximálnì 3 osoby            maximální zatížení
                   pneumatiky
         Letní pneumatiky               Vpøedu       Vzadu        Vpøedu      Vzadu

         Zimní pneumatiky               Vpøedu       Vzadu        Vpøedu      Vzadu


Hmotnosti
   Celková povolená hmotnost
            vozidla

       –    Pohotovostní
             hmotnost

       =      Nakládání
Vaše vozidlo Corsa/Combo
Vyvinuté podle nejnovìjších poznatkù automobilového výzkumu nabízí špièkovou technologii a mimoøádný komfort.
Vaše Corsa/Combo je inteligentním spojením techniky budoucnosti, pøesvìdèivé bezpeènosti, ohleduplnosti k životnímu prostøedí
a hospodárnosti.
Nyní záleží už jen na Vás, zda budete s vozidlem Corsa/Combo bezpeènì jezdit a zachováte tak jeho bezvadné fungování.
Tato uživatelská pøíruèka Vám poskytne veškeré potøebné informace.
Upozornìte své spolucestující na nebezpeèí nehody a zranìní následkem nesprávného používání vozidla.
Uživatelská pøíruèka by mìla být vždy ve vozidle: po ruce ve schránce v pøístrojové desce.

Využívejte tento návod k obsluze:
z  V èásti „V krátkosti“ najdete úvodní pøehled.
z  S pomocí rejstøíku najdete vše, co potøebujete.
z  Seznámíte se se všemi detaily technického provedení.
z  Zvýší se Vaše radost z vozidla Corsa/Combo.
z  Pomùže Vám suverénnì ovládat Vaše vozidlo.
Pøíruèka je uspoøádaná pøehlednì a informace jsou uvádìny v co nejsrozumitelnìjší formì.
Tento symbol znamená:
6 Pokraèujte ve ètení na další stranì.
3 Hvìzdièka znamená: vybavení není ve všech vozidlech
 (modelové varianty, druhy motorù, modely specifické pro jednu zemi, vybavení za pøíplatek, originální náhradní díly a pøíslušenství Opel).

 Text uvedený ve žlutých rámeècích signalizuje možné riziko nehody nebo zranìní.
 Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života.
 Všichni cestující ve vozidle by mìli být podle toho informováni.

Žluté šipky na obrázcích Vás upozoròují na odkazy nebo akci, kterou byste mìli vykonat.
Èerné šipky na obrázcích Vás upozoròují na další akci, kterou byste mìli vykonat nebo znázoròují reakci.
Pøejeme Vám mnoho hodin potìšení z jízdy.
Váš tým Opel
Obsah  V krátkosti .................................................. 2
    Pøístroje ................................................... 27
    Klíèe, dveøe,
      Kapota ................................................ 48
    Sedadla, interiér ..................................... 62
    Bezpeènostní systémy ............................ 76
    Osvìtlení ................................................. 97
    Okna,
      støešní okno,
      sklopení støešního okna ................... 101
    Klimatizace ........................................... 110
    Easytronic ............................................. 124
    Automatická pøevodovka .................... 130
    Rady pro jízdu ...................................... 136
    Úspora paliva,
      Ochrana životního prostøedí ........... 138
    Spotøeba paliva,
      palivo, èerpání paliva ...................... 140
    Katalyzátor, výfukové plyny ............... 143
    Podvozkové systémy ............................ 148
    Brzdy ..................................................... 154
    Kola, pneumatiky ................................. 158
    Støešní nosièe,
      tažení karavanu
      a pøívìsu ............................................ 163
    Svépomoc ............................................. 173
    Opel Service .......................................... 212
    Údržba,
      systém prohlídek .............................. 214
    Vehicle care .......................................... 225
    Technické údaje ................................... 230
    Rejstøík ................................................... 258
                                   1
Strana 2, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
V krátkosti
                           Obrázek è.: 7324v.tif            Obrázek è.: 16115s.tif
                     Èísla klíèù,                 Odemknutí a otevøení vozidla:
                     kódová èísla                 Stisknìte tlaèítko q 3,
                     Sejmìte èíslo klíèe z klíèù.         zvednìte kliku dveøí
                     Èíslo klíèe je uvedeno v dokladech      Odemknutí klíèem v zámku dveøí øidièe:
                     k vozidlu a v kartì vozidla (Car Pass) 3.   Otoète klíè smìrem k pøední èásti vozidla,
                                            zvednìte rukojet’ dveøí.
                     Disky z lehkých slitin 3, tažné zaøízení 3:
                     Poznamenejte si identifikaèní kódy.      Zamykání z prostoru interiéru: stisknìte
                                            zamykací tlaèítka.
                     Elektronický imobilizér, informaèní
                     systém 3: èísla jsou uvedena v kartì     6 Zámky dveøí, dìtské pojistky 3 –
                     vozidla (Car Pass).              strana 48,
                                            elektronický imobilizér – strana 49,
                     Kartu vozidla a kartu autorádia        rádiové dálkové ovládání 3 – strana 50,
                     neponechávejte ve vozidle.          centrální zamykání 3 – strana 52,
                     6 Další informace – strany 48, 49,      alarm 3 – strana 58.
                     opìtovné uvedení vozidla do provozu –
                     strana 224.
2
Strana 3, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11573s.tif            Obrázek è.: 13189s.tif          Obrázek è.: 13714s.tif
Odemknutí a otevøení             Nastavení pøedního sedadla 3:      Nastavení opìradla pøedního
zavazadlového prostoru:            Zatáhnìte za rukojet’, posuòte      sedadla:
Otoète klíè v tlaèítku doleva až na      sedadlo, uvolnìte rukojet’, nechte    Otáèejte koleèkem
doraz nebo stisknìte tlaèítko q 3 na     sedadlo slyšitelnì v dané poloze     Sklon opìradla pøizpùsobte poloze sedu.
dálkovém ovladaèi, stisknìte tlaèítko     zajistit
                                            Pøi nastavování se neopírejte o opìradlo.
Použijete-li klíè, dveøe nejsou odemknuty.  Nikdy nenastavujte sedadlo za jízdy.
Abyste pøedešli vlastnímu uzamknutí, klíè   Mohlo by se po zvednutí ovládací páèky  6 Nastavení sedadla – viz strana 62.
nelze vyjmout.                neoèekávanì pohnout.
Používáte-li dálkové ovládání,        6 Nastavení sedadla – viz strana 62.
zavazadlový prostor je odemknutý pouze
tehdy, když je štìrbina klíèe v tlaèítku ve
vodorovné poloze. Je-li ve vertikální
poloze, zavazadlový prostor je vždy
zamknutý.
6 Rádiové dálkové ovládání 3 – viz
strana 50,
centrální zamykání 3 – viz strana 52,
alarm 3 – viz strana 58.
                                                                  3
Strana 4, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 12429s.tif            Obrázek è.: 11536s.tif
Nastavení výšky pøedního sedadla 3:      Sklopení opìradla pøedního
Zatáhnìte za páèku na stranì         sedadla 3:
sedáku                    Zvednìte páku
Zvednìte páèku a odlehèete sedadlo,      Pro nástup a výstup ze zadních sedadel,
chcete-li je nastavit výš, nebo zatižte    sklopte opìradla pøedních sedadel
sedadlo vahou tìla, chcete-li je nastavit   dopøedu.
níž.                     6 Nastavení sedadla – viz strana 62.
Nikdy nenastavujte sedadlo øidièe za jízdy.
Mohlo by se, v odjištìné poloze,
nekontrolovatelnì posunout.
6 Nastavení sedadla – viz strana 62.
4
Strana 5, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 13781s.tif          Obrázek è.: 15202s.tif
Výškové nastavení opìrky hlavy:      Nastavení vnitøního zpìtného
Naklonìním dopøedu opìrku         zrcátka:
uvolnìte, pevnì pøidržte, nastavte    Natoète zrcátko do požadované
výšku, poté ji uvolnìte          polohy
6 Poloha opìrky hlavy – viz strana 62,  Pøeklopením páèky na spodní stranì
další informace o demontáži – viz     zrcátka mùžete v noci omezit možnost
strana 63,                oslnìní.
opìrky hlavy zadních sedadel 3 – viz   6 Vnitøní zpìtné zrcátko s automatickou
strana 63.                zmìnou odrazivosti 3 – viz strana 96.
                                          5
Strana 6, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11543s.tif            Obrázek è.: 11544s.tif
Nastavení vnìjších zpìtných zrcátek:     Elektricky nastavitelná vnìjší zpìtná
Zevnitø, natoète páèku            zrcátka 3:
v požadovaném smìru             Ètyøpolohový spínaè na madle ve
6 Další informace, asférické vnìjší zpìtné  dveøích øidièe
zrcátko 3 – viz strana 95.          Naklopte spínaè doleva nebo doprava:
                       ètyøpolohový spínaè ovládá pøíslušné
                       zrcátko.
                       6 Další informace, asférická vnìjší zpìtná
                       zrcátka 3 – strana 95,
                       vyhøívání vnìjších zpìtných zrcátek 3 –
                       strana 17.
6
Strana 7, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 13190s.tif            Obrázek è.: 13988s.tif            Obrázek è.: 13784s.tif
Umístìní bezpeènostního pásu:         Odemknutí zámku øízení:           Nastavení polohy volantu 3:
Bezpeènostní pás vytáhnìte plynule      K uvolnìní západky mírnì pohnìte       Otoète páèku dolù, nastavte výšku,
z navíjeèe, veïte jej pøes rameno a      volantem a klíèek zapalování otoète     otoète páèku nahoru, zajistìte
zapnìte do zámku               do polohy I                 Volant nastavujte pouze ve stojícím
Pás nesmí být v žádném bodì          Polohy:                   vozidle; volant nesmí být zamknutý.
pøekroucený. Dolní èást pásu musí tìsnì    o = Zapalování vypnuto            6 Systém airbagù – strana 82.
pøiléhat na tìlo. Opìradla pøedních      I = Odemknuté øízení, vypnuté
sedadel nesmí být pøíliš zaklonìna         zapalování
(doporuèený úhel náklonu je pøibližnì 25°).  II = Zapnuté zapalování,
Chcete-li pás rozepnout, stisknìte èervené     se vznìtovým motorem: Žhavení
tlaèítko na zámku pásu.            III = Startování

6 Bezpeènostní pásy – viz strany 77 až 81,  6 Startování – strana 20,
airbagy 3 – viz strana 82,          elektronický imobilizér – strana 49,
polohování sedadla – viz strana 62.      vyjmìte klíè ze spínací skøíòky a zamknìte
                       øízení – strana 21.
                                                                 7
Strana 8, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
8
Strana 9, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                        Strana                        Strana                                  Strana
1 Spínaè svìtel .................................13, 97 10 Výstražná svìtla ................................ 15         20 Pedál brzdy ............................. 136, 155
2 Boèní vìtrací otvory ........................ 113    LED kontrolka alarmu 3 .....................58            21 Spínací skøíòka se zámkem øízení ...... 7
3  Ukazatele smìru, svìtelná houkaèka,              11 Informaèní systém 3 ......................... 46      22 Nastavení volantu 3 .......................... 7
   potkávací a dálková svìtla .............. 13         12 Airbag spolujezdce 3 ........................ 82      23 Pedál spojky 3 ................................ 137
   Funkce svìtel Follow-me-home 3 .... 99            13 Schránka v palubní desce ................. 75
   Tempomat 3 ....................................151                                     24 Páka uvolnìní kapoty........................ 61
                                  14 Systém topení a vìtrání .................. 110       25 Nastavení sklonu svìtlometù 3 ........ 98
4  Houkaèka ............................................ 15     Klimatizace 3 ...................................117     Zadní svìtlo do mlhy ......................... 98
5  Dálkové ovládání pro informaèní                15 Klimatizace 3 .................................. 112     Svìtla do mlhy 3 ................................ 98
   systém 3 ............................................ 24     Vyhøívání zadního okna 3 ........ 17, 112           Osvìtlení pøístrojù .............................. 99
6  Pøístroje .............................................. 27   Systém recirkulace vzduchu 3 ........ 112
7  Stìraèe èelního okna,                     16 Popelník 3 .......................................... 74
   ostøikovaèe èelního okna,                   17 Zásuvka pøíslušenství nebo
   ostøikovaèe svìtlometù 3 a                    zapalovaèe cigaret ........................... 73
   ostøikovaèe zadního okna 3 ............. 15
                                  18 Vyhøívání sedadel 3 ........................ 113
8  Boèní vìtrací otvory .........................113
                                  19 Pedál plynu ............................. 136, 137
9  Displej 3 pro èas, datum,
   venkovní teplota,
   informaèní systém 3 ......................... 35
                                                                                           9
                                                                                           9
Strana 10, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Kontrolky                 I Tlak oleje:           R   Brzdová soustava,
X Bezpeènostní pásy 3:              viz strana 28.          systém spojky:
   viz strana 27.                               viz strana 30.
                     O Ukazatele smìru:
> Svìtla do mlhy 3:               viz strany 14, 29.     u   Protiblokovací systém brzd:
   viz strana 27, 98.                             viz strana 156.
                     C Dálková svìtla:
A   Elektronika motoru,            viz strany 13, 29.     S   Hladina motorového oleje 3:
   imobilizér 3,                                viz strany 30, 216.
   automatická pøevodovka 3,      ! Žhavicí svíèky 3:
   Easytronic 3,               viz strana 29.       EPS  Elektronický posilovaè øízení 3:
   porucha:                                  viz strana 30.
   viz strany 28, 49, 146.       1 Automatická pøevodovka 3,
                         sportovní program:     v   Systém øízení trakce 3,
Z Výfukové emise 3:               viz strana 132.         Elektronický stabilizaèní
   viz strany 28, 49, 145.                           program 3:
                     T Automatická pøevodovka 3,       viz strana 148.
v Airbagy 3,                   pøevodovka Easytronic 3,
   pøedpínaèe bezpeènostních pásù:      Zimní program:       g   Ukazatele smìru pøívìsu 3:
   viz strany 78, 87.             viz strany 126, 132.       viz strana 31.

                     r   Zadní svìtlo do mlhy:    Y   Hladina paliva:
                        viz strany 30, 98.         viz strany 31, 34, 173.

                     p   Alternátor:         y   Detekce obsazení sedadla
                        viz strana 30.           spolujezdce 3:
                                         viz strany 87, 88.
10
Strana 11, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Osvìtlení                 Klimatizace                Ü   Vyhøívání zadního okna 3:
   Spínaè svìtel,            x   Proudìní vzduchu:             viz strany 112, 119.
   polohy pákového pøepínaèe:         viz strany 111, 120.
   viz strany 13, 97.                               n   Klimatizace 3:
                        Distribuce vzduchu:            viz strana 112.
7  Svìtla vypnutá,
                        viz strany 111, 120.
8  Obrysová svìtla,                                4   Systém recirkulace vzduchu 3:
                     V   Vzduch na èelní okno a okna        viz strana 112.
9  Potkávací svìtla, dálková svìtla.     pøedních dveøí,

0  Osvìtlení interiéru:         J   Na èelní okno, okna pøedních dveøí  AUTO Automatický režim 3:
                        a do oblasti nohou,            viz strana 118.
   viz strana 99.
                     K   Do oblasti nohou,          ECO  Zapnutí/vypnutí kompresoru
C  Potkávací svìtla, dálková svìtla:
                     L   do oblasti hlavy a oblasti nohou,     klimatizace 3:
   viz strana 13.                                    viz strana 120.
                     M   do oblasti hlavy.
O  Ukazatele smìru:                                ß   Vyhøívání sedadel 3:
   viz strana 14.                                    viz strana 113.
>  Svìtla do mlhy 3:
   viz strana 98.

r  Zadní svìtlo do mlhy:
   viz strana 98.

k  Osvìtlení pøístrojù:
   viz strana 99.

?  Nastavení sklonu svìtlometù 3:
   viz strana 98.

¨  Výstražná svìtla:
   viz strana 15.
                                                              11
Strana 12, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Støešní okno 3              Datum, èas, informaèní displej       Rùzné
l  Støešní okno
                     informaèní systém             p  Centrální zamykání 3:
                        Informaèní displej 3:          zamykání – viz strana 52.
   otevøení/sklopení:
                        viz strana 35.
   viz strana 104.
                     Ö   Tlaèítko pro zapnutí data a èasu,
                                           q  Centrální zamykání 3:
                                             odemykání – viz strana 52.
\  Støešní okno
                     ;   Tlaèítko pro nastavení data a èasu
   zavøení/zvednutí:
   viz strana 104.
                                           j  Houkaèka,
                        Dálkové ovládání pro informaèní     viz strana 15.
                        systém 3:
Sklápìcí støešní okno 3             viz strana 24.            T  Zimní program,
\  Sklápìcí støešní okno                                automatická pøevodovka 3,
   otevøení:                                      pøevodovka Easytronic 3:
                     Tempomat 3
   viz strany 105, 107.                                viz strany 126, 132.
                        Použití tlaèítek na pákovém
l  Sklápìcí støešní okno
                        pøepínaèi ukazatelù smìru:      +  Lékárnièka (polštáøek) 3:
                        viz strana 151.             viz strana 178.
   zavøení:
   viz strany 105, 107.         I   Aktivace, uložení, zrychlení
                                           ¨  Výstražný trojúhelník 3:
                     R   Obnovení uložené rychlosti,       viz strana 178.
Stìraèe èelního okna              zpomalení,
   Polohy pákového pøepínaèe:      §   Deaktivace.
   viz strana 15,
§  Vypnuto,
$  Intervalové stírání nebo
   automatické zapnutí stìraèù u
   modelu s dešt’ovým senzorem 3,
%  Pomalu,
&  Rychle.
12
Strana 13, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 13715s.tif          Obrázek è.: 12431s.tif          Obrázek è.: 14053h.tif
Spínaè svìtel:               Spínaè tlumených a dálkových svìtel:    Svìtelná houkaèka:
7 = Vypnuto                Dálková svìtla = Zatlaète pákový      Pøitáhnìte pákový pøepínaè volantu
8 = Obrysová svìtla                      pøepínaè dopøedu
9 = Tlumená a dálková svìtla        Potkávací svìtla = Znovu zatlaète
                               páèku smìrem
Stisknout 0 =   Osvìtlení interiéru             od volantu
Stisknout > =   Svìtla do mlhy 3     Pokud jsou zapnutá dálková svìtla, svítí
Stisknout r =   Zadní svìtlo do mlhy   modrá kontrolka C.
6 Další informace – viz strana 97,
upozornìní na rozsvícené svìtlomety –
viz strana 22,
nastavení sklonu svìtlometù 3 – viz
strana 98,
Funkce doprovodného osvìtlení
(„Follow-me-home“) – viz strana 99,
svìtla pro jízdu ve dne – viz strana 97.
                                                            13
Strana 14, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 14054h.tif           Obrázek è.: 7758u.tif
Ovládání ukazatelù smìru:         Ovládání tempomatu 3:
Pákový pøepínaè ve støedové poloze    Stisknìte tlaèítka na pákovém
doprava = nahoru             pøepínaèi
doleva = dolù               Zapnutí: Stisknìte tlaèítko I.
Pøi zpìtném otoèení volantu se páèka   Vypnutí: Stisknìte krátce tlaèítko §.
automaticky vrátí do výchozí polohy.
K tomu však nedojde pøi mírné zmìnì    Návrat k uložené rychlosti: Stisknìte
smìru, napø. pøi zmìnì jízdního pruhu.  tlaèítko R.
Pøi zmìnì jízdního pruhu posuòte pákový  6 Tempomat 3 – viz strana 151.
pøepínaè smìrem k prvnímu dorazu.
Po uvolnìní se pákový pøepínaè vrátí do
pùvodní polohy.
14
Strana 15, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15865s.tif          Obrázek è.: 11548s.tif          Obrázek è.: 14055h.tif
Výstražná svìtla:             Ovládání houkaèky:            Stìraèe èelního okna:
Zapnuta = Stisknìte ¨           Stisknìte j                Posunutí páèky nahoru
Vypnuta = Stisknìte ¨ opìtovnì      6 Systém airbagù 3 – strana 82,      § = Stìraèe vypnuty
K bezpeènému nalezení spínaèe je pøi   Dálkové ovládání informaèního systému 3  $ = Cyklovaè stìraèù
zapnutém zapalování osvìtleno èervené   – viz strana 24.             % = Stìraèe pracují pomalu
pole. Jakmile stisknete tlaèítko, budou                       & = Rychlé stírání
souèasnì s varovnými svìtly blikat                         Interval cyklovaèe stìraèù lze nastavit na
i kontrolky ukazatelù smìru.                            hodnotu od 2 do 15 sekund:
                                            Páèka v režimu intervalového stírání $,
                                            pákový pøepínaè na §,
                                            poèkejte požadovanou dobu,
                                            pøepnutí páèky do režimu intervalového
                                            stírání $.
                                          Interval je uložen v pamìti až do další
                                          zmìny nebo vypnutí zapalování. Vypnutí
                                          zapalování a pøesunutí pákového
                                          pøepínaèe do polohy $ nastaví interval na
                                          7 sekund.
                                                              15
Strana 16, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 13125S.tif          Obrázek è.: 14056h.tif            Obrázek è.: 14057h.tif
Automatický chod stìraèù         Ovládání ostøikovaèù èelního okna      Ovládání stìraèe a ostøikovaèe
s dešt’ovým senzorem 3:          a svìtlometù 3:               zadního okna 3:
Posuòte pákový pøepínaè nahoru      Pøitáhnìte pákový pøepínaè volantu      Stìraè
§ = Vypnuto                Stìraèe provedou nìkolik cyklù.       zapnout   = Zatlaète pákový
$ = Automatické stírání                                         pøepínaèe dopøedu
    s dešt’ovým senzorem        Ostøikovaèe svìtlometù 3 pracují pouze pøi  Stìraè
% = Pomalu (stále)            zapnutých svìtlometech.           vypnout   = Pøitáhnìte pákový
& = Rychle (stále)            U vozidla s instalovaným dešt’ovým              pøepínaè k volantu
Automatické stírání $: Dešt’ový senzor  senzorem 3 musíte prostor kolem senzoru   Ostøikovaè = Zatlaète pákový
detekuje množství vody na pøedním skle  udržovat èistý.                        pøepínaèe úplnì
a automaticky urèuje èasování stíracích  6 Další informace – viz strana 222, 228.           dopøedu a pøidržte
cyklù.                                                 jej
Stìraèe vypnete posunutím páèky dolù.                         Stìraè zadního okna stírá v pravidelných
                                            intervalech.
Pokud je to nutné, mohou být polohy %
nebo & nastaveny ruènì.                                Pøi ostøikování stìraè provede nìkolik
                                            cyklù.
                                            6 Další informace – viz strana 222, 228.
16
Strana 17, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11549s.tif           Obrázek è.: 13205s.tif           Obrázek è.: 16496s.tif
Vyhøívání zadního okna 3,         Odstranìní zamlžení nebo námrazy      Nastavení automatického režimu
vyhøívání vnìjších zpìtných        z oken:                  klimatizace 3:
zrcátek 3:                 Otoète knoflík ovládání teploty      Stisknìte tlaèítko AUTO,
Zapnout = Stisknìte Ü           vzduchu a rychlosti ventilátoru      pomocí otoèného knoflíku nastavte
Vypnout = Stisknìte Ü znovu        doprava,                  teplotu
Vyhøívání zadního okna a vnìjších     distribuci vzduchu na V,          Otevøete všechny vìtrací otvory.
zpìtných zrcátek funguje pøi zapnutém   stisknìte spínaè klimatizace n 3
                                           6 Automatická klimatizace 3 – viz
zapalování. Kontrolka ve spínaèi.     Zavøete støedové vìtrací otvory; posuvné  strana 117.
6 Další informace – viz strany 112, 119.  prvky zatlaète dovnitø. Boèní ventilaèní
                      otvory nasmìrujte na okna boèních dveøí.
                      6 Klimatizace – viz strana 110,
                      klimatizace 3 – viz strana 112,
                      automatická klimatizace 3 – viz
                      strana 117.
                                                             17
Strana 18, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15873s.tif          Obrázek è.: 15120s.tif             Obrázek è.: 12466s.tif
Informaèní displej 3:           Mechanická pøevodovka:            Easytronic 3:
Aktuální informace            Zpáteèka: Øaïte pouze ve stojícím vozidle,  N   = Neutrál/startování
–  Èas,                 po uplynutí tøí sekund po sešlápnutí pedálu  o   = Støedová poloha
–  Venkovní teplota,           spojky zvednìte kroužek na øadicí páce         (jízdní poloha)
–  Rádio 3 nebo datum,          a zaøaïte zpáteèku.              +   = Vyšší pøevodový stupeò
–  Navigace 3,                                     -   = Nižší pøevodový stupeò
                     Pokud se Vám zpáteèku nepodaøí zaøadit,    A/M = Zmìna mezi
–  Telefon 3,              zaøaïte neutrál, uvolnìte pedál spojky
–  Palubní poèítaè 3.                                      automatickým
                     a znovu ji vyšlápnìte; potom zkuste          a manuálním režimem
6 Informaèní displej – viz strana 35.   zpáteèku zaøadit znovu.            R   = Zpáteèka
                                                 (s blokováním páky)
                                            Pro pøesunutí páky volièe z N do R stisknìte
                                            tlaèítko na páce volièe.
                                            Startujte pouze v pøípadì, že je páka volièe
                                            v poloze N a je sešlápnutý brzdový pedál.
                                            6 Další informace – strana 124.
18
Strana 19, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Chcete-li zaøadit P, R, 3 nebo 1, pøitáhnìte
                     rukojet’ pod pákou volièe.
                       P:  Pouze ve stojícím vozidle, nejprve
                         zabrzdìte parkovací brzdu
                       R:  Pouze ve stojícím vozidle
                       6 Automatická pøevodovka – viz
                       strana 130.
     Obrázek è.: 16119s.tif                                  Obrázek è.: 15121s.tif
Automatická pøevodovka 3:                                Výfukové plyny jsou jedovaté
P  = Parkování                                     Výfukové plyny obsahují vysoce jedovatý
R  = Zpáteèka                                     oxid uhlíku, který je bez barvy a bez
N  = Neutrál                                      zápachu.
D  = Automatické øazení
3  = 1. až 3. pøevodový stupeò                             Proto nikdy nevdechujte výfukové plyny,
2  = 1. a 2. pøevodový stupeò                             nikdy nenechávejte motor bìžet
1  = 1. pøevodový stupeò                                v uzavøeném prostoru.
S  = Sportovní program                                 Vyhnìte se jízdì s otevøeným víkem
Nastartovat motor mùžete pouze                              zavazadlového prostoru. Jinak mohou
v polohách P nebo N. Chcete-li øadit jinou                        výfukové plyny vnikat do interiéru vozidla.
polohu než P, zapnìte zapalování,
sešlápnìte pedál brzdy a pøitáhnìte
rukojet’ pod pákou volièe.
                                                                 19
Strana 20, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Pøed odjezdem zkontrolujte:
z Tlak vzduchu v pneumatikách a jejich
 stav – viz strany 160, 247.
z Hladina motorového oleje a hladina
 provozních kapalin v motorovém
 prostoru – viz strany 215 až 222.
z Všechna okna, zrcátka a vnìjší osvìtlení
 vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou
 zakryta neèistotami, snìhem a ledem
 a zda správnì fungují.
z Neumíst’ujte žádné pøedmìty na palubní
 desku ani do oblasti, do které se plní
 airbagy ani na vnitøní kryt
 zavazadlového prostoru.               Obrázek è.: 13998s.tif              Obrázek è.: 13999s.tif
z Správné nastavení sedadel,         Startování, zážehové motory:          Startování, vznìtové motory:
 bezpeènostních pásù a zrcátek.       Mechanická pøevodovka v neutrálu        Mechanická pøevodovka v neutrálu a
z Zda fungují brzdy.
                       a sešlápnutý pedál spojky,           spojka sešlápnutá, sešlápnutý pedál
                       sešlápnìte pedál brzdy, Easytronic 3      brzdy, automatická pøevodovka 3
                       v poloze N, automatická            v poloze P nebo N,
                       pøevodovka 3 v polohách P nebo N,       nepøidávejte plyn,
                       nepøidávejte plyn,               otoète klíè ve spínací skøíòce do
                       otoète klíè ve spínací skøíòce do       polohy II;
                       polohy III                   po zhasnutí kontrolky žhavení1),
                       Po nastartování se zvýší otáèky motoru,    otoète klíè do polohy III
                       které po zvýšení teploty motoru        Pøed opakováním startování otoète klíè ve
                       automaticky klesnou.              spínací skøíòce zpìt do polohy o,
                       Pøed opakováním startování otoète klíè ve   vytáhnìte klíè ze spínací skøíòky a znovu jej
                       spínací skøíòce zpìt do polohy o vyjmìte    zasuòte. Potom opakujte startování.
                       klíè ze spínací skøíòky a znovu jej zasuòte.  6 Elektronický imobilizér – strana 49,
                       Potom opakujte startování.           další informace – strany 136, 137, 173.
                       6 Elektronický imobilizér – strana 49,
                       další informace – strany 136, 137, 173.

                                              1)
                                                 Žhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní
                                                 teplotì.

20
Strana 21, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Výstražné bzuèáky bìhem jízdy
                      z pokud není zapnutý bezpeènostní pás 3,
                      z pokud je pøekroèena zadaná maximální
                       rychlost 3.

                      Výstražné bzuèáky pøi parkování
                      vozidla a otevøení dveøí øidièe
                      z Když je klíè ve spínací skøíòce,
                      z když svítí obrysová/tlumená svìtla,
                      z pokud jsou zapnuté ukazatele smìru.     Obrázek è.: 11554s.tif                                Obrázek è.: 16101s.tif
Odbrzdìní parkovací brzdy:                              Parkování vozidla:
Mírnì nadzvednìte páku,                                Zabrzdìte parkovací brzdu co
stisknìte uvolòovací tlaèítko,                            nejpevnìji,
páku vrat’te do vodorovné polohy.                           vypnìte motor,
A nyní: „Št’astnou cestu!“                              vyjmìte klíè ze spínací skøíòky,
                                           zamknìte øízení,
Jezdìte opatrnì, úspornì a vždy mìjte na                       zamknìte dveøe
pamìti ohled k životnímu prostøedí.
Pøi jízdì se nièím nerozptylujte.                           Zamknutí: stisknìte zamykací tlaèítko p
                                           nebo otoète klíè v zámku smìrem k zadní
                                           èásti vozidla. Pokud chcete aktivovat
                                           systém zamykání s ochranou proti
                                           odcizení 3 a alarm 3, stisknìte tlaèítko p
                                           dvakrát.
                                           6 Další informace – viz strany 49, 136,
                                           rádiové dálkové ovládání 3 – viz strana 50,
                                           centrální zamykání 3 – viz strana 52,
                                           alarm 3 – viz strana 58,
                                           dlouhodobé odstavení vozidla z provozu –
                                           viz strana 224.
                                                               21
Strana 22, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Pokyny pro parkování:           z U vozidel s automatickou
z Vždy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu.   pøevodovkou 3 je možné vyjmout klíè ze
 Pøi parkování ve svahu co nejpevnìji.   spínací skøíòky pouze v pøípadì, že je
                      páka volièe v poloze P.
z Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
 mechanickou pøevodovkou, zaøaïte    z Otoète volantem, až se zamkne
 první pøevodový stupeò nebo zpáteèku.   (ochrana proti odcizení).
 Pokud je Vaše vozidlo vybaveno     z I když je vypnutý motor, mùže zaèít
 pøevodovkou Easytronic 3, umístìte    pracovat ventilátor chladièe.
 páku volièe pøed vypnutím zapalování
 do støedové polohy. U automatické    z Neparkujte s vozidlem na snadno
 pøevodovky 3, zvolte polohu P.      zápalném povrchu, protože výfukový
                      systém je velmi horký a mohlo by dojít ke
z Zavøete okna, støešní okno 3 a sklápìcí  vznícení.
 støechu 3.
                     6 Další informace – viz strany 222, 224.
z U vozidel s pøevodovkou Easytronic 3                              Obrázek è.: 6267U.tif
 výstražná kontrolka R bliká                              Servis,
 nìkolik sekund po vypnutí zapalování                         údržba
 v pøípadì, že nebyla zabrzdìna
                                            Doporuèujeme Vám svìøit veškeré práce
 parkovací brzda.
                                            Vašemu Opel partnerovi, který zajistí
                                            vhodnou údržbu v souladu s pokyny
                                            výrobce.
                                            6 Servis Opel – strana 212,
                                            displej servisního intervalu – strana 214.
22
Strana 23, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Originální náhradní díly Opel       Brožuru „Originální náhradní díly Opel   To byly v krátkosti
a pøíslušenství              a pøíslušenství“ získáte u Vašeho Opel   nejdùležitìjší informace pro
Doporuèujeme Vám používat „Originální   partnera. Zde také získáte pøesné rady   Vaši první jízdu s vozidlem
náhradní díly a pøíslušenství Opel“ a díly o povolených technických zmìnách      Corsa/Combo.
pro úpravu vozidla, urèené výslovnì pro  a správné instalaci pøíslušenství, kterou
Vaše vozidlo. Tyto díly prošly speciálními Vám zde také provedou.
testy ovìøujícími jejich spolehlivost,
bezpeènost a vhodnost pro vozidla Opel.   Pro Vaši bezpeènost            Ostatní strany této kapitoly
Jiné výrobky, které se vyskytují na trhu,  Provádìjte pravidelné kontroly,      obsahují popis
nemohou být firmou Opel monitorovány    doporuèené v jednotlivých kapitolách    nejzajímavìjších funkcí
ani schvalovány – i když byly úøednì    této Pøíruèky pro majitele.        Vašeho vozidla.
schváleny pro použití na motorových     Zajistìte, aby bylo Vaše vozidlo
vozidlech.                 prohlíženo dle Servisní knížky.
                      Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
                      na Vašeho Opel partnera.          Zbývající kapitoly uživatelské
                                            pøíruèky obsahují dùležité
                       Jakoukoli závadu nechte neprodlenì    informace o provozu,
                       odstranit! Obrat’te se na servis.    bezpeènosti a údržbì a úplný
                       Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.    rejstøík pojmù.
                       V pøípadì potøeby pøerušte cestu.
                       6 Údržba – viz strana 214.
                                                            23
Strana 24, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15593t.tif         Obrázek è.: 15 313,27 long ton.tif         Obrázek è.: 14034s.tif
Obsluha informaèního systému          Výbìr pomocí multifunkèního tlaèítka     Volba tlaèítky na volantu:
Funkce jsou voleny a provádìny z menu na    Stisknìte a otáèejte multifunkèní tlaèítko.  Zvolte položku menu pomocí tlaèítek.
displeji pomocí ètyøfunkèního tlaèítka,    Pokud chcete opustit menu, otoète       Více informací, viz pokyny k informaènímu
multifunkèního tlaèítka 3 na informaèním    multifunkèní tlaèítko doleva nebo doprava   systému.
systému nebo tlaèítky 3 na volantu.      na Return nebo Main a oznaète.
Odpovídající volby menu jsou zobrazeny
na displeji.
Volba ètyøfunkèním tlaèítkem:
Stisknìte ètyøfunkèní tlaèítko nahoøe, dole,
vpravo nebo vlevo.
24
Strana 25, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15874s.tif          Obrázek è.: 11600s.tif            Obrázek è.: 15204s.tif
Palubní poèítaè 3             Systém airbagù (Open Full Size)       Boèní airbagy 3
Palubní poèítaè stále zaznamenává údaje  Tento systém zahrnuje nìkolik jednotlivých  Boèní airbagy se naplní v pøípadì boèního
a elektronicky je vyhodnocuje.      podsystémù.                 nárazu a poskytují bezpeènostní bariéru
                                            pro øidièe a/nebo spolujezdce na pøíslušné
Funkce:                  Èelní airbagy                stranì v oblasti pøedních dveøí. Tím je
z Dojezd                 Èelní airbagy se naplní v pøípadì vážné   znaènì sníženo riziko zranìní horní èásti
z Okamžitá spotøeba:           dopravní nehody, pøi níž došlo k nárazu do  tìla pøi boèním nárazu.
z Ujetá vzdálenost            vozidla zepøedu. Dojde k naplnìní airbagu
z Prùmìrná rychlost            v místì øidièe a pøedního spolujezdce.    Hlavové airbagy 3
z Skuteèná spotøeba            Je tak omezen dopøedný pohyb tìla øidièe   Hlavové airbagy se naplní v pøípadì
z Prùmìrná spotøeba            a cestujícího a znaènì sníženo riziko    boèního nárazu a poskytují bezpeènostní
z Stopky                 zranìní horní èásti tìla a hlavy.      bariéru v oblasti hlavy na pøíslušné stranì
                                            vozidla. Tím je znaènì sníženo riziko
                                            zranìní hlavy pøi boèním nárazu.
                                            6 Další informace – strana 82.
                                                                25
Strana 26, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 14287j.tif            Obrázek è.: 15203s.tif             Obrázek è.: 14419s.tif
Aktivní opìrky hlavy 3           Parkovací asistent 3              ECOService-Flex
V pøípadì dopravní nehody, pøi nárazu do  Parkovací asistent se automaticky zapne    Intervaly pro výmìnu oleje a ostatní
vozidla zezadu, se aktivní opìrky hlavy   bìhem couvání.                 servisní intervaly jsou flexibilní, v závislosti
automaticky mírnì nakloní dopøedu.     Jakmile se vozidlo dostane bìhem couvání    na množství jednotlivých parametrù
Hlava tak má lepší oporu v opìrce hlavy   do blízkosti pøekážky, ve vozidle uslyšíte   a podmínek, za kterých je vozidlo
a nebezpeèí zranìní zpùsobené        pøerušovaný tón. Interval mezi jednotlivými  používáno. Jsou neustále zaznamenávány
hyperextenzí v oblasti krèní páteøe je   akustickými signály se bude pøi pøibližování  informace z motoru a z nich jsou
výraznì nižší.               pøekážky zkracovat. Pokud je vzdálenost    kalkulovány intervaly pro pøíští servisní
Aktivní opìrky hlavy poznáte podle nápisu  menší než 30 cm, tón bude nepøerušovaný.    prohlídky.
ACTIVE na vodících kroužcích opìrek     6 Další informace – strana 153.        Zobrazení zbývající vzdálenosti:
hlavy.                                           z Vypnìte zapalování,
                                              z Stisknìte a cca 2 sekundy držte nulovací
                                               tlaèítko na pøístrojové desce,
                                              z InsP a objeví se zbývající vzdálenost.
26
Strana 27, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Pøístroje
                          Obrázek è.: 16511s.tif             Obrázek è.:
                     Kontrolky                >
                     Zde uvedené kontrolky nemusejí být ve  Svìtla do mlhy 3
                     všech vozidlech. Tento popis platí pro  Kontrolka svítí, když svítí svìtla do mlhy.
                     všechny verze pøístrojových desek.

                     X
                     Bezpeènostní pás 3
                     Jestliže kontrolka svítí po zapnutí
                     zapalování (zní výstražný bzuèák),
                     zapnìte si bezpeènostní pás – viz
                     strana 80.
                                                               27
Strana 28, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                               v
                                               Airbagy 3,
                                               pøedpínaèe bezpeènostních pásù
                                               viz strany 79, 87.

                                               I
                                               Tlak oleje
                                               Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování
                                               a krátce po nastartování motoru zhasne.
                                               Mùže se pøerušovanì rozsvítit, když
                                               zahøátý motor bìží na volnobìh; pøi
                                               zvýšení otáèek musí zhasnout.     Obrázek è.: 16512s.tif.               Obrázek è.:
A                       Z
Elektronika motoru, elektronika        Emise výfukových plynù
pøevodovky, imobilizér, naftový filtr 3    Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování
Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund pøi  a krátce po nastartování motoru zhasne.
zapnutí zapalování.              Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Pokud se rozsvítí za chodu motoru       Porucha v systému øízení emisí. Mohou být
Porucha elektroniky motoru nebo        pøekroèeny limity obsahu škodlivin.
pøevodovky. Elektronický systém pøepne na   Obrat’te se na servis. Doporuèujeme
nouzový režim, mùže dojít ke zvýšení     Vašeho Opel partnera.
spotøeby paliva a snížení výkonu – viz    Pokud tato kontrolka za chodu motoru
strana 146. Obrat’te se okamžitì na servis.  bliká
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.      Jde o poruchu takového charakteru, že
Pokud kontrolka bliká, když je zapnuté    mùže dojít k poškození katalyzátoru – viz
zapalování                  strana 145. Obrat’te se okamžitì na servis.
Porucha elektronického imobilizéru; motor   Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
nelze nastartovat – viz strana 49.
28
Strana 29, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
Mùže dojít k pøerušení mazání motoru.
Mùže dojít k poškození motoru a/nebo
zablokování pohánìných kol:
1. Sešlápnìte pedál spojky.
2. Zaøaïte neutrál; pøesuòte páku volièe
  u automatické pøevodovky 3
  a pøevodovky Easytronic 3 do polohy N.
3. Co nejdøíve bezpeènì opust’te proud
  vozidel, abyste nebránili jejich pohybu.
4. Vypnìte zapalování (Poloha I).

 Pokud je zapalování vypnuté, budete
 muset pøi brzdìní a øízení vyvinout          Obrázek è.: 16511s.tif              Obrázek è.:
 mnohem vìtší sílu.              O                      !
 Nevytahujte klíè ze spínací skøínky,     Ukazatele smìru               Žhavení 3 vznìtových motorù
 dokud vozidlo zcela nestojí, jinak mùže   Když jsou zapnuté ukazatele smìru, bliká   Kontrolka svítí bìhem žhavení.
 dojít k zamknutí øízení.           pøíslušná kontrolka. Rychlé blikání: došlo  Žhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní
                       k pøepálení žárovky ukazatelù smìru.     teplotì.
Obrat’te se na servis. Doporuèujeme      Obì kontrolky blikají, když jsou zapnutá
Vašeho Opel partnera.             výstražná svìtla.
                       Výmìna žárovky – viz strana 198.

                       C
                       Dálková svìtla
                       Kontrolka svítí, když svítí dálková svìtla
                       a když používáte svìtelnou houkaèku.
                                                                 29
Strana 30, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
1
Elektronicky øízené programy jízdy
automatické pøevodovky 3
Kontrolka svítí, když je zapnutý sportovní
program jízdy.
Další informace – viz strana 132.

T
Zimní provoz pro automatickou
pøevodovku 3 a pøevodovku Easytronic 3
Kontrolka svítí, když je k dispozici zimní
program.
Další informace – viz strany 126, 132.

r                            Obrázek è.: 16512s.tif                 Obrázek è.:
Zadní svìtlo do mlhy              R                      u
Kontrolka svítí, když svítí zadní mlhové    Brzdová soustava,              Systém ABS
svìtlo.                    systém spojky                viz strana 156.
                        Kontrolka svítí pøi zapnutém zapalování,
p                       když je zabrzdìna parkovací brzda nebo je  S
Alternátor                   pøíliš nízká hladina brzdové kapaliny nebo  Hladina motorového oleje 3
Kontrolka se rozsvítí pøi zapnutí zapalování  kapaliny spojky. Další informace – viz    Svítí: Pøíliš nízká hladina motorového oleje.
a krátce po nastartování motoru zhasne.    strany 156, 220.               Zkontrolujte hladinu oleje a je-li to
                                              nezbytné, olej doplòte. Viz strana 216.
Pokud se rozsvítí za chodu motoru
                        Pokud svítí, když není zabrzdìna
Zastavte vozidlo a vypnìte motor.                              EPS1)
                        parkovací brzda: Zastavte vozidlo;
Akumulátor se nedobíjí. Mùže dojít                             Elektrický posilovaè øízení 3
                        ihned pøerušte jízdu. Obrat’te se na
k pøerušení chlazení motoru. Obrat’te se na                         Kontrolka se rozsvítí na nìkolik sekund pøi
                        servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
servis. Doporuèujeme Vašeho Opel                              zapnutí zapalování. Pokud se kontrolka
                        partnera.
partnera.                                          rozsvítí za jízdy, znamená to poruchu.
                        U vozidel s pøevodovkou Easytronic 3     Mùžete pokraèovat v jízdì. Pro otoèení
                        výstražná kontrolka R bliká         volantem musíte vyvinout mnohem vìtší
                        nìkolik sekund po vypnutí zapalování     sílu. Obrat’te se na servis. Doporuèujeme
                        v pøípadì, že nebyla zabrzdìna parkovací   Vašeho Opel partnera.
                        brzda.

                                              1)
                                                 EPS = Electric Power Steering.

30
Strana 31, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
v
Protiprokluzový systém (TCPlus) 3,
Systém elektronické stability
vozidla (ESPPlus) 3
viz strany 148, 149.

g
Ukazatele smìru pøívìsu 3
Kontrolka bliká zároveò s ukazateli smìru,
když je za vozidlem pøipojen pøívìs.
Nebliká, když došlo k poruše žárovky
ukazatelù smìru vozidla nebo ukazatelù
smìru pøívìsu.

Y
Hladina paliva 3                   Obrázek è.: 12097s.tif           Obrázek è.: 11687s.tif
Svítí: Nízká hladina paliva. V nádrži zbývá  y                    Displej pøevodovky 3
rezervní množství paliva.           Detekce obsazení sedadla spolujezdce 3  Displej polohy páky volièe automatické
Bliká: Zásoba paliva je vyèerpána,      viz strany 82, 87.            pøevodovky 3 nebo aktuálního
okamžitì doplòte palivo.                                pøevodového stupnì nebo režimu
                                            pøevodovky Easytronic 3.
Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit!
                                            Další informace – viz strany 124, 130.
Zážehové motory: Nepravidelná dodávka
paliva mùže zpùsobit pøehøátí
katalyzátoru – viz strana 143.
Vznìtové motory: Pokud jste zcela vyjeli
nádrž, je nutné provést proces pro
odvzdušnìní palivové soustavy podle
instrukcí na stranì 173.
                                                                31
Strana 32, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                            Denní poèítadlo kilometrù
                                            Chcete-li poèítadlo vynulovat, stisknìte
                                            nulovací tlaèítko, když je zapnuté
                                            zapalování a na displeji je hodnota
                                            denního poèítadla kilometrù.
                                            Vozidla se zobrazením hodin v poèítadle
                                            kilometrù
                                            Vynulování provedete stisknutím
                                            a pøidržením tlaèítka zhruba 2 sekundy pøi
                                            zapnutém zapalování a aktivovaném
                                            poèítadle denních kilometrù.
                                            Mezi displejem denního poèítadla
                                            kilometrù a displejem èasu 3 pøepínáte
                                            krátkým stisknutím nulovacího tlaèítka – viz
    Obrázek è.: 12098s.tif.             Obrázek è.:          následující strana.
Otáèkomìr                 Rychlomìr
                                            Displej servisního intervalu – viz strana 214.
Ukazuje otáèky motoru.          Ukazuje rychlost vozidla.
Varovná zóna: Maximální povolené otáèky  Poèítadlo kilometrù
motoru jsou pøekroèeny; hrozí poškození
                     Zaznamenává poèet ujetých kilometrù.
motoru.
                     Když je vypnuté zapalování, krátkým
                     stisknutím nulovacího tlaèítka zobrazíte na
                     cca 15 sekund poèítadlo kilometrù.
32
Strana 33, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Seøízení èasu
                     Pøi zobrazeném èasu stisknìte nulovací
                     tlaèítko na sdruženém pøístroji:
                       Stisknìte po dobu pøibližnì 2 sekund:
                         Blikají hodiny
                       Krátce stisknìte
                         Seøiïte hodiny
                       Stisknìte na dobu pøibližnì 2 sekund
                         Blikají minuty
                       Krátce stisknìte
                         Seøiïte minuty
                       Stisknìte na dobu pøibližnì 2 sekund
                         Hodiny se zapnou

     Obrázek è.: 12099s.tif.
Displej èasu v denním poèítadle
kilometrù 3
Mezi displejem denního poèítadla
kilometrù a displejem èasu 3 pøepínáte
krátkým stisknutím nulovacího tlaèítka.
Když svítí vnìjší osvìtlení vozidla, mùžete
nastavit jas displeje pravým nastavovacím
koleèkem k pod spínaèem svìtel – viz
strana 99.
                                           33
Strana 34, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Z fyzikálních dùvodù ukazuje teplomìr
                     teplotu chladicí kapaliny motoru pouze
                     tehdy, když je správná hladina chladicí
                     kapaliny.
                      Za chodu motoru je soustava pod tlakem.
                      Teplota proto mùže pøekroèit 100 °C.
     Obrázek è.: 11688s.tif                                Obrázek è.: 11689s.tif
Teplomìr chladicí kapaliny                              Palivomìr
Ruèièka v levé                                    Ruèièka
zónì       = Motor ještì                            v èervené
          nedosáhl provozní                         varovné zónì
          teploty                              nebo Y svítí   = Rezervní zásoba
                                                     paliva.
Ruèièka ve
støední èásti   = Normální provozní                         Ruèièka je
          teplota                              v èervené
                                           varovné zónì
Ruèièka                                        nebo bliká Y   = Doplòte palivo –
v èervené zónì  = Teplota je pøíliš                                   viz strana 141.
          vysoká:
                                           Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit!
          Zastavte vozidlo
          a vypnìte motor.                         Podle množství paliva, které zùstalo
          Hrozí poškození                          v palivové nádrži mùže být naèerpané
          motoru. Okamžitì                         množství paliva menší než je udávaný
          zkontrolujte hladinu                       objem palivové nádrže.
          chladicí kapaliny –
          viz strana 219.
34
Strana 35, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                              Informaèní systém – viz návod k obsluze
                                              informaèního systému.
                                              Zobrazení F na displeji signalizuje poruchu.
                                              Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
                                              Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
                                              partnera.
  Obrázek è.: 16 103,59 long ton.tif       Obrázek è.: 16 104,57 long ton.tif
Informaèní displej               Grafický informaèní displej 3
Trojfunkèní informaèní displej 3        Displej pro hodiny, venkovní teplotu
Displej pro hodiny, venkovní teplotu      a datum/informaèní systém (je-li zapnutý).
a datum/informaèní systém (je-li zapnutý).   Zobrazené informace závisí na konfiguraci
Je-li zapalování vypnuté, po krátkém      informaèního systému.
stisknutí jednoho ze dvou tlaèítek nad     Nìkteré informace se objeví ve zkrácené
displejem se zobrazí na dobu pøibližnì     formì.
15 sekund hodiny, datum a venkovní
teplota.
Zobrazení F na displeji signalizuje poruchu.
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
partnera.
                                                                   35
Strana 36, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                             Upozornìní: Povrch vozovky mùže být
                                             namrzlý i v pøípadì, že je na displeji
                                             zobrazena venkovní teplota o nìkolik
                                             stupòù vyšší než 0 °C.
     Obrázek è.: 16365t.tif           Obrázek è.: 16366t.tif
Venkovní teplota              Ve vozidlech s grafickým informaèním
Pokles teploty se zobrazí ihned, zvýšení  displejem 3 se na displeji objeví varovné
teploty s malým prodlením.         hlášení, jako varování pøed námrazou na
                      vozovce. Pøi teplotì nižší než -5 °C nebude
Pokud venkovní teplota poklesne pod 3 °C,  zobrazena žádná zpráva.
symbol : se objeví na trojfunkèním
informaèním displeji jako výstraha
možnosti výskytu náledí. Když se teplota
zvýší minimálnì na 5 °C, symbol : zhasne.
36
Strana 37, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Korekce èasu 3                Aktivace a deaktivace automatické
                     Nìkteré vysílaèe RDS nevysílají správné   synchronizace èasu: Informaèní systém
                     èasové signály. Pokud se èasto zobrazuje   vypnutý; stisknìte Ö a ; u displeje
                     nesprávný èas, deaktivujte automatickou   následovnì:
                     synchronizaci èasu 3 a nastavte èas ruènì.  Stisknìte a podržte Ö po dobu pøibližnì
                      Automatické nastavení je na displeji    2 sekund, displej hodin je nyní v režimu
                      indikováno symbolem }.           seøízení,
                                            Stisknìte Ö dvakrát (až zaène blikat rok),
                                            Stisknìte Ö a podržte po dobu pøibližnì
                                            3 sekund, až na displeji zaène blikat
                                            symbol } a zobrazí se hlášení „RDS TIME“
                                            (pøitom bliká rok),
                                            Stisknìte ;; na displeji se objeví:
     Obrázek è.: 16410s.tif                               RDS TIME 0 = Vypnuto,
Trojfunkèní informaèní displej                             Stisknìte ;; na displeji se objeví:
Nastavení data a seøízení hodin                               RDS TIME 1 = Zapnuto,
Vypnutý informaèní systém. Stisknìte Ö                         Stisknìte Ö tøikrát.
a ; vedle displeje následovnì:
Stisknìte Ö po dobu pøibližnì 2 sekund:
   Bliká den
;: Nastavte den
Ö: Bliká mìsíc
;: Nastavte mìsíc
Ö: Bliká rok
;: Nastavte rok
Ö: Blikají hodiny
;: Seøiïte hodiny
Ö: Blikají minuty
;: Seøiïte minuty
Ö: Hodiny se zapnou
                                                                 37
Strana 38, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15873s.tif            Obrázek è.: 15593t.tif            Obrázek è.: 15559t.tif
Grafický informaèní displej 3,        Volba ètyøfunkèním tlaèítkem:       Volba multifunkèním tlaèítkem 3:
výbìr funkcí                 Volby menu vybírejte prostøednictvím    Otáèení   Oznaèení položek menu, funkcí
K funkcím a nastavením jednotlivých      menu a tlaèítek/ètyøcestného tlaèítka na        nebo pøíkazù
zaøízení 3 je možné pøistupovat        informaèním systému 3.
prostøednictvím grafického informaèního                         Stisknutí  Výbìr oznaèené položky,
displeje.                                               potvrzení pøíkazu.

Funkce jsou voleny a provádìny z menu na                         Pokud chcete opustit menu, otoète
displeji pomocí ètyøfunkèního tlaèítka 3 na                       multifunkèní tlaèítko doleva nebo doprava
informaèním systému nebo tlaèítky 3 na                          na Return nebo Main a oznaète.
volantu.
38
Strana 39, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 14034s.tif           Obrázek è.: 16368t.tif            Obrázek è.: 15561t.tif
Volba tlaèítky na volantu 3:       Každá funkce má hlavní stranu, která se    Systémová nastavení
Zvolte položku menu pomocí tlaèítek.   vybírá z horního øádku displeje (neplatí pro  Nastavení se zpøístupní pøes menu
                     informaèní systém CD 30):           Settings.
                     z  Audio,                   Stisknìte tlaèítko Main 3 (není na všech
                     z  Navigace 3,                informaèních systémech) na informaèním
                     z  Telefon 3,                 systému (vyvolání hlavní obrazovky).
                     z  Palubní poèítaè 3.             Stisknìte tlaèítko Settings na informaèním
                     Pro audio, navigaci 3 a telefon 3, viz     systému. U informaèního systému CD 30
                     pokyny k informaènímu systému.         nemùže být vybráno žádné menu.
                                             Otevøe se menu Settings.
                                                                 39
Strana 40, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Korekce èasu 3
                     Nìkteré vysílaèe RDS1) nevysílají správné
                     èasové signály. Pokud se èasto zobrazuje
                     nesprávný èas, deaktivujte automatickou
                     synchronizaci èasu 3 a nastavte èas ruènì.
                      Chcete-li upravit èas pomocí RDS, zvolte
                      položku menu Synchron. clock
                      automatical. z menu Time, Date.
                      Ètvereèek pøed Synchron. clock
                      automatical. bude zaškrtnut, viz obr.
                      15566 T.     Obrázek è.: 15 566t.tif                                Obrázek è.: 16386t.tif
Nastavení data a seøízení hodin                            Volba jazyka
Zvolte položku menu Time, Date z menu                         Mùžete si zvolit jazyk, ve kterém budou
Settings.                                       funkce palubního poèítaèe zobrazovány.
Na displeji se zobrazí menu Time, Date.                        Zvolte položku menu Language z menu
Zvolte požadované položky menu:                            Settings.

Proveïte požadované nastavení.                             Zobrazí se seznam dostupných jazykù.
                      1)
                         RDS = Radio Data System.

40
Strana 41, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 16388t.tif            Obrázek è.: 15564t.tif          Obrázek è.: 15789t.tif
Zvolte požadovaný jazyk.           Nastavení mìrných jednotek         Nastavení kontrastu 3
Oznaèená položka je indikována 6 pøed    Mùžete si zvolit, jaké mìrné jednotky se  Zvolte položku menu Contrast z menu
položkou menu.                budou používat.              Settings.

U systému s jazykovou verzí 3, když je    Zvolte položku menu Units z menu      Na displeji se zobrazí menu Contrast.
nastavení jazyka zobrazení zmìnìno,     Settings.                 Potvrïte požadované nastavení.
systém se dotáže, zda jazyk zpráv se má   Zobrazí se seznam dostupných jednotek.
také zmìnit – viz instrukce k informaènímu  Zvolte požadované jednotky.
systému.
                       Oznaèená položka je indikována o pøed
                       položkou menu.
                                                                41
Strana 42, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Nastavení režimu displeje 3
Displej se mùže pøizpùsobit podmínkám
osvìtlení: Èerný text na svìtlém pozadí
nebo bílý text na tmavém pozadí.
Zvolte položku menu Day/Night z menu
Settings.
Zobrazí se seznam možností.
Automatic: V závislosti na osvìtlení
vozidla.
Always day design: Èerný text na svìtlém
podkladu.
Always night design: Bílý text na tmavém
podkladu.
                           Obrázek è.: 15873s.tif           Obrázek è.: 15875s.tif
Oznaèená položka je indikována o pøed    Grafický informaèní displej, palubní    Dojezd
položkou menu.               poèítaè 3                  Dojezd se vypoèítává z hodnot
Ign. logic 3                Palubní poèítaèe poskytují informace    okamžitého množství paliva v nádrži
Viz návod k použití informaèního systému.  o cestovních údajích, které stále      a okamžité spotøeby. Na displeji se
                      zaznamenává a elektronicky vyhodnocuje.   zobrazují prùmìrné hodnoty.
                      Hlavní strana palubního poèítaèe      Hodnota dojezdu se po chvíli automaticky
                      poskytuje informaci o dojezdu a okamžité  pøepoèítá po doplnìní paliva.
                      spotøebì.
                      Chcete-li zobrazit údaje o jízdì jiného
                      palubního poèítaèe, stisknìte tlaèítko BC
                      na informaèním systému 3 nebo na displeji
                      zvolte menu palubního poèítaèe.
                      U informaèního systému CD 30 3 se
                      ovládá palubní poèítaè pouze levým
                      tlaèítkem na dálkovém ovládání na
                      volantu.
42
Strana 43, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Ujetá vzdálenost
                     Zobrazuje poèet ujetých kilometrù. Mìøení
                     mùže být kdykoliv znovu zahájeno.
                     Viz další sloupec.
                      Prùmìrná rychlost
                      Výpoèet prùmìrné rychlosti. Mìøení mùže
                      být kdykoliv znovu zahájeno. Viz další
                      sloupec.
                      Pøerušení jízdy s vypnutým zapalováním se
                      do výpoètu nezahrne.
                      Skuteèná spotøeba
                      Zobrazuje množství spotøebovaného
                      paliva. Mìøení mùže být kdykoliv znovu
                      zahájeno. Viz další sloupec.
     Obrázek è.: 16411s.tif                                 Obrázek è.: 15874s.tif
Jestliže množství paliva v nádrži      Prùmìrná spotøeba              Vynulování informací palubního poèítaèe
nedostaèuje na ujetí 50 km, objeví se na  Výpoèet prùmìrné spotøeby. Mìøení mùže   Následující informace palubního poèítaèe
displeji varování „Range“ (dojezd).     být kdykoliv znovu zahájeno. Viz další   mohou být vynulovány (restart mìøení):
                      sloupec.
Potvrïte položku menu tak, jak je popsáno                        z  Ujetá vzdálenost
na stranì 38.                                      z  Prùmìrná rychlost
Okamžitá spotøeba:                                   z  Skuteèná spotøeba
Údaje se mìní v závislosti na rychlosti:                        z  Prùmìrná spotøeba

Zobrazení v l/h    rychlost nižší než                        Zvolte BC 1 nebo BC 2 v menu palubního
            13 km/h,                             poèítaèe.

Zobrazení v l/100 km rychlost vyšší než
           13 km/h.
                                                               43
Strana 44, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                            Pøerušení napájení
                                            Pokud dojde k pøerušení napájení nebo je
                                            akumulátor málo nabitý, data uložená
                                            v palubním poèítaèi budou vymazána.
   Obrázek è.: 15 326,07 long ton.tif       Obrázek è.: 15573t.tif
Informace dvou palubních poèítaèù mohou  Chcete-li vynulovat všechny informace
být resetovány samostatnì, což umožòuje  palubního poèítaèe, zvolte položku menu
vyhodnocovat data z rùzných èasových   All values.
úsekù.                  Po vynulování se pøi zvoleném zobrazování
Zvolte informace pøíslušného palubního  informací palubního poèítaèe na displeji
poèítaèe.                 zobrazí „- - -“. Po krátkém èase se zobrazí
Hodnoty zvolených funkcí budou      pøepoètené údaje.
vynulovány a pøepoèítány.
44
Strana 45, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Rùzné funkce stopek mohou být vybrány
                     z menu Options 3:
                     Driving Time excl. Stops
                     Je zaznamenávána doba, po kterou je
                     vozidlo v pohybu. Doba, po kterou vozidlo
                     stojí, není zahrnuta.
                     Driving Time incl. Stops
                     Je zaznamenávána doba, po kterou je
                     vozidlo v pohybu. Doba, po kterou vozidlo
                     stojí s klíèem ve spínací skøíòce, je
                     zahrnuta.
                     Travel Time
                     Mìøení èasu od manuálního zapnutí
                     prostøednictvím Start až po manuální
     Obrázek è.: 15876s.tif      vypnutí prostøednictvím Reset.
Stopky
Zvolte položku menu Timer z menu Board
Computer.
Otevøe se menu Timer.
Stopky zapnete volbou položky menu
Start.
Stopky vynulujete volbou položky menu
Reset.
                                           45
Strana 46, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Protože je anténa vozidla relativnì blízko  Informaèní systém 3
                     zemì, nemohou rozhlasové spoleènosti     Obsluha informaèního systému je popsána
                     zaruèit stejnou kvalitu pøíjmu jako je tomu  v pøiloženém návodu k použití.
                     u domácích radiopøijímaèù, které používají
                     vysoko umístìnou anténu.
                      z Zmìny ve vzdálenosti od vysílaèe,
                      z pøíjem z nìkolika smìrù v dùsledku
                       odrazu a
                      z stínìní
                      mohou zapøíèinit výskyt syèení, šumù,
                      zkreslení nebo ztráty signálu.     Obrázek è.: 15689a.tif
Pøíjem rádia 3
Pøíjem rádia je odlišný od pøíjmu bìžných
domácích radiopøijímaèù:
46
Strana 47, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Mobilní telefony a vysílaèky (CB) 3      Informujte se o umístìní vnìjší antény,
                      Pøi instalaci a obsluze mobilního telefonu  držáku a zpùsobu použití zaøízení
                      musíte dodržovat pokyny pro instalaci     s vysílacím výkonem nad 10 W.
                      firmy Opel a pokyny uvedené v návodu     Doporuèujeme Vám obrátit se na Vašeho
                      k obsluze mobilního telefonu. Pøi jejich   Opel partnera, který má rùzné typy držákù
                      nedodržení mùže být vozidlo nezpùsobilé    a instalaèních sad (dodávaných jako
                      pro provoz na veøejných komunikacích     pøíslušenství), a také Vám je v souladu
                      (Smìrnice 95/54/EG).             s pøedpisy mùže instalovat.
                      Nezbytné pøedpoklady pro           Pøi telefonování za jízdy používejte sadu
                      bezproblémový provoz:             hands-free. To mùže být také prvek
                                             odvádìjící pozornost pøi jízdì. Seznamte se
                      z Profesionální instalace vnìjší antény pro  s pøedpisy ve Vaší zemi.
                       dosažení maximálního zisku,
                      z Maximální pøenosový výkon je 10 W,      Mobilní telefony a radiostanice (CB)
                                              s integrovanou anténou pøi provozu
       Obrázek è.: 12502s.tif     z Vhodné umístìní telefonu (viz poznámka    v interiéru mohou zpùsobit poruchy
Pøenos dat u systému placení         na stranì 90).                funkce elektroniky vozidla.
mýtného
U vozidel s tepelnì odrazovými okny1) 3                          Mobilní telefony a radiostanice (CB)
upevnìte èipovou kartu pro elektronický                          používejte jen s anténou umístìnou na
pøenos dat systému placení mýtného do                           karosérii vozidla.
tmavì vyplnìné oblasti èelního okna
vpravo nebo vlevo od vnitøního zpìtného
zrcátka, viz obrázek. Pøi umístìní èipové
karty mimo tuto oblast mohou nastat
poruchy pøi pøenosu dat.
1)
   Sluneèní odraz.

                                                                  47
Strana 48, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Klíèe, dveøe,                Výmìna klíèù
                      Klíè v sobì obsahuje elektronický imobilizér.
Kapota                   Jen náhradní klíèe, objednané u Opel
                      partnera, zaruèují bezporuchovou funkci
                      elektronického imobilizéru.
                      Náhradní klíè uložte na bezpeèném místì.
                      Zámky, viz strana 228.

                      Zamknutí/odemknutí
                      Zvenku
                      Rádiové dálkové ovládání 3 – viz strana 50,
                      Centrální zamykání 3 – viz strana 52,
                      Mechanické ovládání – viz strany 2, 54.
                      Zevnitø                          Obrázek è.: 16102s.tif
                      Zajišt’ovací kolík zámku dveøí zatlaète dolù  Dìtské pojistky 3
                      nebo vytáhnìte. Aby nemohlo dojít
                      k nechtìnému uzamknutí øidièe, není možné    Dìtské bezpeènostní pojistky používejte
                      tlaèítko na dveøích øidièe stisknout, pokud   vždy pøi jízdì s dìtmi na zadních
                      jsou dveøe otevøené.               sedadlech. Pokud nebudete dbát tohoto
                                               doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo
                                               ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle
                                               by mìli být podle toho informováni.

                                              Pomocí klíèe otoète segment u zámku
                                              zadních dveøí doprava z vertikální polohy:
                                              dveøe nyní nemùžete otevøít zevnitø.
48
Strana 49, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 14037s.tif             Obrázek è.: 11718s.tif             Obrázek è.: 7324V.tif
Elektronický imobilizér            Kontrolka imobilizéru A             Pokud se kontrolka A rozsvítí po
Systém kontroluje, zda-li je vloženým klíèem  Kontrolka A se po zapnutí zapalování      nastartování motoru, došlo k poruše
možné nastartovat motor. Motor lze       krátce rozsvítí.                v elektronice motoru nebo v automatické
nastartovat pouze v pøípadì, že je klíè    Pokud pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká,  pøevodovce – viz strany 134, 146.
„rozpoznán“. Kontrola je provádìna       došlo k poruše v systému; motor nemùžete    Poznámka
prostøednictvím transpondéru v tìle klíèe.   nastartovat. Vypnìte zapalování a pokuste    Imobilizér nezamyká dveøe. Proto po
Viz strana 51.                 se opìtovnì nastartovat.            opuštìní vozidla vždy zamknìte dveøe
Elektronický imobilizér se aktivuje      Pokud kontrolka A stále bliká, pokuste se    a zapnìte alarm 3 – viz strana 58.
automaticky pøi vyjmutí klíèe ze spínací    nastartovat motor rezervním klíèem       Karta vozidla (Car Pass) obsahuje všechny
skøíòky.                    a obrat’te se na servis. Doporuèujeme      údaje o vozidle, proto ji nesmíte nechat ve
                        Vašeho Opel partnera.              vozidle.
                                                Kartu vozidla (Car Pass) vezmìte s sebou
                                                na každou konzultaci k Opel partnerovi.
                                                                     49
Strana 50, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                                Porucha
                                                Pokud nefunguje rádiové dálkové ovládání
                                                centrálního zamykání, mùže to být z tìchto
                                                dùvodù:
                                                z Jste pøíliš daleko od vozidla.
                                                z Je témìø vybitá baterie dálkového
                                                 ovladaèe. Výmìna akumulátoru – viz
                                                 následující strana.
                                                z Èasté, opakované používání rádiového
                                                 dálkového ovladaèe mimo jeho dosah
                                                 (pokud jste pøíliš daleko od vozidla,
                                                 dálkový ovladaè není rozpoznán).
                                                 Synchronizace dálkového ovladaèe – viz
                                                 následující strana.
      Obrázek è.: 16120s.tif             Obrázek è.: 16104s.tif
Rádiový dálkový ovladaè 3            O rádiové dálkové ovládání se musíte starat;  z Pokud opakovaným používáním
Dálkový ovladaè je integrován do klíèe.     chraòte jej pøed vlhkostí a vysokými       centrálního zamykání v krátkém intervalu
                        teplotami a nepoužívejte jej zbyteènì.      pøetížíte systém centrálního zamykání,
Klíè mùžete použít k ovládání:                                  Na krátkou dobu se pøeruší napájení.
z centrálního zamykání,             Výstražná svìtla se rozsvítí, jako signál
z mechanické ochrany proti odcizení 3,     správného fungování dálkového ovladaèe.    z Rádiové vlny dálkového ovladaèe jsou
z alarmu 3.                                           rušeny jiným zdrojem.
                        Centrální zamykání,
Rádiový dálkový ovladaè má dosah pøibližnì   viz strana 52.                 Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
3 metry. Tento dosah mùže být ovlivnìn                             na Vašeho Opel partnera a nechali odstranit
                        mechanické ochrany proti odcizení 3,
vnìjšími vlivy. Pøi používání dálkový ovladaè                         pøíèinu poruchy.
                        viz strana 52.
namiøte pøímo na vozidlo.                                   Ovládání centrálního zamykání klíèem – viz
                        alarmu 3.
                                                následující strany.
                        viz strana 58.
50
Strana 51, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 16105s.tif                Obrázek è.:                 Obrázek è.: 11570s.tif
Výmìna baterie dálkového ovladaèe       Otevøete dálkový ovladaè. Vypaète baterii     Synchronizace rádiového dálkového
Když se zaène zkracovat dosah rádiového    šroubovákem. Vymìòte baterii (typ baterie –    ovladaèe
dálkového ovladaèe, vymìòte baterii.      viz strana 251), dejte pozor na správné      Není-li rádiový dálkový ovladaè funkèní,
Oddìlte èást klíèe od rádiového dálkového   vložení baterie. Zavøete kryt dálkového      proveïte synchronizaci:
ovládání pomocí šroubováku tak, jak je vidìt  ovládání, musí slyšitelnì zaklapnout.
                        Zasuòte dálkové ovládání do èásti klíèe      1. Zapnìte zapalování; systém bude
na obrázku.                                             v režimu synchronizace po dobu
                        a zajistìte jej.
Transpondér pro imobilizér je umístìn                                30 sekund.
v pøední èásti klíèe. Dejte pozor, abyste ho  Výmìna baterie musí být provedena bìhem
                        3 minut. V opaèném pøípadì budete muset      2. Krátce stisknìte tlaèítko p nebo q
nepoškodili nebo neoddìlili.                                    na rádiovém dálkovém ovladaèi, když je
                        rádiové dálkové ovládání synchronizovat -
Umístìte šroubovák a jemnými krouživými    viz další sloupec.                  klíè ve spínací skøíòce.
pohyby dálkové ovládání otevøete                                 3. Centrální zamykání zamkne a odemkne
(viz obrázek výše).              Ujistìte se, že staré baterie jsou zlikvidovány
                        v souladu s pøedpisy ochranu životního        zámky, jako signál, že byl dálkový ovladaè
                        prostøedí.                      synchronizován.
                                                                      51
Strana 52, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 16106s.tif             Obrázek è.: 16107s.tif            Obrázek è.: 16097s.tif
Centrální zamykání 3             Zajištìní pomocí mechanické ochrany proti   Odemknutí
dveøí, posuvných dveøí, dveøí zavazadlového  odcizení 3                  Stisknìte tlaèítko q na rádiovém dálkovém
prostoru a víèka palivové nádrže 3.      Všechny dveøe musí být zavøené. Ne pozdìji  ovladaèi
                       než 10 sekund po zamknutí stisknìte      – nebo –
Zamknutí                   opìtovnì tlaèítko p na rádiovém dálkovém   Vytáhnìte zamykací kolík na dveøích øidièe.
Stisknìte tlaèítko p na rádiovém dálkovém   ovladaèi
ovladaèi                                          Pokud je mechanická ochrana proti
– nebo –                   Zamykací tlaèítka všech dveøí jsou umístìna  odcizení 3 aktivní, dveøe není možné
Stisknìte zamykací kolík na dveøích øidièe,  tak, že dveøe nemùžete otevøít.        odemknout zatažením za zamykací kolík.
když jsou dveøe zavøené.           Pokud bylo zapnuté zapalování, musejí být   Verze pro urèité zemì 3: Jedno stisknutí
                       otevøeny a zavøeny dveøe øidièe, aby se    tlaèítka odemkne dveøe øidièe. Dvojí stisknutí
                       vozidlo zamklo.                tlaèítka odemkne celé vozidlo.

                        Nepoužívejte tento systém, pokud ve
                        vozidle zùstávají cestující! Dveøe není
                        možno zevnitø odemknout.
52
Strana 53, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Poznámka                                          Pøetížení
z Aby nemohlo dojít k nechtìnému                              Pokud opakovaným používáním centrálního
 uzamknutí øidièe, není možné tlaèítko                          zamykání v krátkém intervalu pøetížíte
 na dveøích øidièe stisknout, pokud jsou                         systém centrálního zamykání, pøeruší se
 dveøe otevøené.                                     na krátkou dobu napájení.
z Nejsou-li dveøe øidièe správnì zavøené,                         Systém je chránìn pojistkou v pojistkové
 centrální zamykání vozidlo ihned po                           skøíòce – viz strana 192.
 zamknutí opìt odemkne.
z 30 sekund po odemknutí pomocí
 rádiového dálkového ovladaèe se dveøe
 automaticky uzamknou, pokud dveøe
 nejsou otevøeny.
z Chcete-li dveøe zamknout zevnitø (napø.
 jako prevenci proti neoèekávanému          Obrázek è.: 16106s.tif
 vniknutí zvenku), stisknìte spínaè    Zavøení oken zvenku 3
 zamykání na dveøích øidièe.        Na vozidlech s elektricky ovládanými okny je
z Zamknuté dveøe se automaticky v pøípadì  možné zavírat okna pøedních dveøí zvenku:
 nehody odemknou (aby do vozidla mìla   držte stisknuté tlaèítko p na dálkovém
 pøístup první pomoc).           ovladaèi tak dlouho, až jsou všechna okna
 – Nezbytný pøedpoklad: Zapalování nesmí  zavøená.
 být vypnuté.
z Combo: Jsou-li posuvné dveøe pøi
 zamykání vozidla otevøené, zamknou se
 nìkolik sekund poté, kdy je zavøete.
                                                                   53
Strana 54, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Zamknutí
                      Jsou-li dveøe øidièe zavøené, otoète klíè
                      smìrem k zadní èásti vozidla, až nadoraz.
                      Otoète klíè zpìt do vertikální polohy
                      a vytáhnìte jej.
                       Jestliže centrální zamykání nefunguje,
                       mohou být ostatní dveøe odemknuty nebo
                       zamknuty vytažením nebo zatlaèením
                       vnitøního zamykacího kolíku (pouze
                       v pøípadì, že není aktivní mechanická
                       ochrana proti odcizení 3). Poruchu nechte
                       odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se
                       obrátili na Vašeho Opel partnera.

     Obrázek è.: 16480s.tif                                  Obrázek è.: 12518s.tif
Ovládání klíèem v zámku dveøí øidièe                           Posuvné dveøe 3, Combo
Odemknutí                                        Pro otevøení dveøí zatáhnìte za madlo
Otoète klíè v zámku smìrem k pøední èásti                        smìrem k zadní èásti vozidla.
vozidla až nadoraz. Otoète klíè zpìt do                         Aby nedošlo k jejich poškození, není možné
vertikální polohy a vytáhnìte jej.                            otevøít pravé výsuvné dveøe, je-li otevøeno
                                             víèko palivové nádrže.

                                             Pokud zaparkujete vozidlo smìrem
                                             z kopce, otevøené dveøe se mohou
                                             v dùsledku své váhy samy zavøít.
                                             Pøed odjezdem zkontrolujte, zda jsou
                                             posuvné dveøe správnì zavøené.
54
Strana 55, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Využívání centrálního zamykání s dveømi
                      zavazadlového prostoru
                      Zámek dveøí zavazadlového prostoru
                      nemùžete využít k odemknutí nebo zamknutí
                      centrálním zamykáním nebo zapnutí nebo
                      vypnutí systému mechanické ochrany
                      vozidla 3.
                      Když jsou odemknuté, otevøete dveøe
                      zavazadlového prostoru stisknutím tlaèítka.
                      Štìrbina v zámku je v horizontální poloze
                      Zavazadlový prostor se zamyká a odemyká
                      s využitím systému centrálního zamykání.
                      Pokud klíè v zámku pouze otoèíte do
                      horizontální polohy po odemknutí vozidla
      Obrázek è.: 11571s.tif      centrálním zamykáním, dveøe               Obrázek è.: 11572s.tif
Dveøe zavazadlového prostoru –       zavazadlového prostoru zùstanou
                                             Štìrbina v zámku je ve vertikální poloze
Saloon, Combo                zamknuté.
                                             Zavazadlový prostor zùstane zamknutý,
Zamknutí                                         když odemknete vozidlo centrálním
Otoète klíè do vertikální polohy.                             zamykáním. Tuto polohu zvolte tehdy, když
                                             má být zavazadlový prostor stále zamknutý.
Odemknutí                                         Otoète klíè v zámku doleva za bod odporu,
Otoète klíè do horizontální polohy.                            až nadoraz.
Zámek odjistíte stisknutím tlaèítka.
                                                                 55
Strana 56, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11573s.tif             Obrázek è.: 11574s.tif              Obrázek è.: 14653s.tif
Odemknutí zavazadlového prostoru, když     Dveøe zavazadlového prostoru opìt         Zadní dveøe 3, Combo
je vozidlo zamknuté centrálním zamykáním    zamknete zavøením dveøí a otoèením klíèe     Pravou èást dveøí otevøete zvenku zvednutím
Otoète klíèek doprava, co nejdále za bod    do horizontální nebo vertikální polohy.      klièky dveøí nebo zevnitø zvednutím rukojeti.
odporu, z vertikální do horizontální polohy.  Je-li klíè v zámku v horizontální poloze, dveøe
Klíè nelze vyjmout, abyste nemohli dveøe                             Stisknutím páèky uvolníte levou polovinu
                        zavazadlového prostoru se odemknou pøi      dveøí.
náhodnì zavøít s klíèi uvnitø.         pøíštím odemknutí vozidla centrálním
                        zamykáním,                    Dveøe se zajistí v 90° úhlu. Chcete-li dveøe
                                                 zavøít, zatlaète pøes bod odporu.
56
Strana 57, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Obì èásti dveøí je možné otevøít až do     Poznámka
úhlu 180°: Mírnì dveøe pøivøete z polohy 90°, z Na vnitøní stranì dveøí zavazadlového
uvolnìte západku z vodítka a úplnì otevøete   prostoru je madlo, které Vám usnadní
dveøe.                      zavírání.
Když jsou dveøe otevøené do úhlu 180°, je   z Instalace pøíslušenství na dveøe
zakryté zadní vnìjší osvìtlení. Pokud je tedy  zavazadlového prostoru zvyšuje jejich
venku tma, otevøete dveøe pouze do takové    hmotnost. Pokud jsou pøíliš tìžké,
míry, aby byly zajištìné.            nezùstanou otevøené.
Pøi zavírání se ujistìte,že západka je správnì z Na modelu Combo je tabulka RZ vidìt
zajištìná ve vodítku.              pouze v pøípadì, že jsou dveøe
                         zavazadlového prostoru nebo zadní dveøe
                         zavøené. Nejezdìte s otevøenými dveømi
                         zavazadlového prostoru nebo otevøenými
                         zadními dveømi.
                        Pøi transportu rozmìrných pøedmìtù
                        nejezdìte s otevøenými dveømi
                        zavazadlového prostoru, protože by do
                        interiéru vozidla mohly pronikat toxické
                        výfukové plyny.
                                              57
Strana 58, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Alarm 3
sleduje
z dveøe, zavazadlový prostor, kapotu,
z prostor pro cestující,
z náklon vozidla, napø. pokud je zvedáno,
z zapalování.
                           Obrázek è.: 16107s.tif              Obrázek è.: 11575s.tif
                      Aktivace                    Zapnutí alarmu bez ochrany prostoru pro
                      Všechny dveøe, okna, støešní okno 3      cestující a èidla náklonu
                      a kapota musejí být zavøené. Stisknìte znovu  napø. pokud ve vozidle zùstane zvíøe.
                      tlaèítko p na dálkovém ovládání bìhem     1. Zavøete dveøe zavazadlového prostoru
                      10 sekund po zamknutí.              a kapotu.
                      Pokud bylo zapnuté zapalování, musejí být   2. Stisknìte tlaèítko v pøední stropní svítilnì
                      otevøeny a zavøeny dveøe øidièe, aby se      (pøi vypnutém zapalování); LED dioda
                      aktivoval alarm.                 v tlaèítku výstražných svìtel bliká
                                               maximálnì 10 sekund.
                                              3. Zavøete dveøe.
                                              4. Zapnìte alarm. LED svítí. Po uplynutí cca
                                               10 sekund je alarm aktivní, èidla ochrany
                                               prostoru pro cestující a èidla náklonu jsou
                                               vypnuta. LED dioda bliká, dokud alarm
                                               nevypnete.
58
Strana 59, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Po uplynutí pøibližnì 10 sekund po aktivaci
                      alarmu:
                       z LED dioda bliká  = Systém je zapnutý,
                       z LED dioda svítí po
                        dobu pøibližnì
                        1 sekundy     = Systém je vypnutý.
                       Dojde-li k poruše systému, obrat’te se
                       na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel
                       partnera.
     Obrázek è.: 15987s.tif                                   Obrázek è.: 16097s.tif
LED dioda                                         Deaktivace
Bìhem prvních 10 sekund po aktivaci alarmu:                        Stisknìte tlaèítko q na dálkovém ovladaèi.
z LED dioda svítí  =  Test, zpoždìní pøi                        – nebo –
             zapnutí,                             zapnìte zapalování.

z LED dioda bliká  =  Otevøené dveøe,                         Jestliže došlo k poruše rádiového dálkového
             dveøe                              ovládání, otoète klíè v zámku dveøí øidièe
             zavazadlového                          smìrem k pøední èásti vozidla až na doraz.
             prostoru, kapota                         Poté otoète klíè zpìt do vertikální polohy
             nebo porucha                           a vytáhnìte jej.
             systému,                             Jestliže se spustí poplach, když otevøete
                                             dveøe øidièe, ukonèete poplach zapnutím
                                             zapalování.
                                                                   59
Strana 60, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      3. Zavøete zavazadlový prostor.         Poplach
                       4. Zamknutí: Otoète klíè zpìt do horizontální  Je-li aktivován alarm, mùže být spuštìn
                        nebo vertikální polohy. Vnitøní ochrana   poplach:
                        a senzor náklonu vozidla budou        z akusticky (houkaèka) a
                        aktivovány zhruba po 10 sekundách.      z vizuálnì (výstražná svìtla).
                                               Poèet a doba trvání poplachu jsou urèeny
                                               zákonem.
                                               Alarm mùže být deaktivován stisknutím
                                               tlaèítka na rádiovém dálkovém ovladaèi
                                               nebo zapnutím zapalování. Stisknutím
                                               tlaèítka q nebo zapnutím zapalování
                                               souèasnì deaktivujete alarm.


     Obrázek è.: 14045s.tif
Otevøení a zavøení dveøí zavazadlového
prostoru pøi zapnutém alarmu
1. Odemknutí: otoète klíè doprava
  až nadoraz. Zavazadlový prostor se
  odemkne a prostorová ochrana
  a monitorování náklonu vozidla je
  vypnuto.
2. Otevøete zavazadlový prostor.
60
Strana 61, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 16121s.tif            Obrázek è.: 15122s.tif             Obrázek è.: 15123s.tif
Kapota                    Chcete-li kapotu otevøít, najdìte pojistku,  Kapotu zajistìte v otevøené poloze
Kapotu otevøete zatažením za odjišt’ovací  která se pøi pohledu zepøedu nachází vpravo  zasunutím vzpìry, která se nachází napøíè
páèku, která se nachází pod palubní deskou  od støedu vozidla: nadzvednìte ji a otevøete  nad møížkou chladièe, do malého otvoru ve
na stranì øidièe. Kapotu tak odjistíte    kapotu.                    spodní èásti kapoty.
a pootevøete. Odjišt’ovací páku vrat’te do  Neèistoty nebo sníh mohou pøi otevøené     Pøed zavøením kapoty zatlaète pevnì vzpìru
pùvodní polohy.               kapotì sklouznout dolù, na møížku sání     do pøíchytky. Kapotu pomalu spust’te a poté
                       vzduchu pøed èelním oknem – viz strana 122.  ji nechte vlastní vahou spadnout.
                                              Zatažením za pøední hranu zkontrolujte, že je
                                              kapota správnì zavøená. Není-li správnì
                                              zajištìna, opakujte postup.
                                                                   61
Strana 62, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Sedadla, interiér
                          Obrázek è.: 13193s.tif             Obrázek è.: 13783s.tif
                     Nastavení sedadla                Poloha opìrky hlavy
                     viz strana 3.                  Ideální poloha pro støed opìrky hlavy je
                                             úroveò oèí. Pokud není možné, pro velmi
                     Poloha sedadla                 vysoké cestující, takto opìrku nastavit,
                     Sedadlo øidièe nastavte tak, aby øidiè sedìl  musíte ji vysunout do nejvyšší polohy; pro
                     vzpøímenì, s mírnì pokrèenýma rukama      velmi malé cestující ji nastavte do nejnižší
                     na volantu.                   polohy.
                     Sedadlo spolujezdce musí být posunuto      Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení,
                     co nejdále.                   mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení
                     Opìradla pøedních sedadel nesmìjí být      života. Všichni cestující ve vozidle by mìli
                     pøíliš zaklonìna (doporuèený úhel náklonu    být v tomto smyslu informováni.
                     je pøibližnì 25°).
                                             Nastavení – viz strana 5 a následující
                      Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení,     strana.
                      mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení
                      života. Všichni cestující ve vozidle by mìli
                      být v tomto smyslu informováni.
62
Strana 63, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11581s.tif            Obrázek è.: 13716s.tif             Obrázek è.: 12435s.tif
Opìrky hlavy                 Zadní opìrky hlavy 3, Corsa          Støední opìrka hlavy na zadním
Nastavení – viz strana 5.          Pokud nejsou zadní sedadla obsazena      sedadle 3, Combo
                       cestujícími, opìrku zasuòte zcela dolù, aby  Pokud není zadní sedadlo uprostøed
Chcete-li opìrky hlavy vyjmout, uvolnìte   mìl øidiè lepší viditelnost dozadu. Uvolnìte  obsazeno cestujícím, mùžete opìrku
obì zajišt’ovací pružiny jejich stisknutím  zajišt’ovací pružiny jejich stisknutím.    zasunout zcela dolù, aby mìl øidiè lepší
a opìrky vyjmìte.                                      viditelnost dozadu, pøípadnì je možné
                       Jestliže jsou zadní sedadla obsazena,
Støedovou opìrku hlavy na zadním       seøiïte opìrku hlavy podle tìlesné výšky    i zadní sedadlo sklopit. Pokud se tak
sedadle 3 u verze Combo nelze vyjmout.    cestující osob – viz strana 5.         rozhodnete, obì zajišt’ovací pružiny
                                              odblokujte jejich stlaèením.
                       Chcete-li zvìtšit zavazadlový prostor – viz
                       strana 64, vyjmìte opìrky hlavy na       Jestliže je prostøední zadní sedadlo
                       zadních sedadlech 3: uvolnìte obì       obsazené, nastavte opìrku hlavy do první
                       zajišt’ovací pružiny jejich stisknutím     nebo druhé polohy podle tìlesné výšky
                       a opìrky vyjmìte.               cestující osoby.
                                                                    63
Strana 64, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 16122s.tif           Obrázek è.: 11585s.tif            Obrázek è.: 11584s.tif
Zvìtšení zavazadlového prostoru,     Sklopení zadních opìradel           Odjistìte nedìlené zadní opìradlo nebo
Corsa                   Spony bezpeènostních pásù zasuòte do      dìlená zadní opìradla 3 zatažením
Zmìna úhlu opìradla zadního sedadla    držákù 3 v boèním èalounìní.          za rukojeti a poté opìradlo(a) sklopte na
Odjistìte nedìlené nebo dìlené zadní   Vyjmutí opìrek hlavy na zadních        zadní sedadlo.
opìradlo 3 zatažením za rukojeti a poté  sedadlech 3 – zajišt’ovací pružiny
mírnì sklopte dopøedu.          odblokujte jejich stlaèením – viz strana 63.
Zadní opìradla mùžete zajistit ve dvou  Demontujte prùvleky pro ukotvení
polohách.                 dìtského zádržného systému ISO-FIX – viz
                     samostatný návod k dìtskému zádržnému
                     systému ISO-FIX.
64
Strana 65, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 16123s.tif            Obrázek è.: 11698s.tif          Obrázek è.: 16124s.tif
– nebo –                    Odjistìte nedìlené zadní opìradlo nebo  Vrácení opìradel do pùvodní polohy
Spony bezpeènostních pásù zasuòte do      dìlená zadní opìradla 3 zatažením    Pøi vracení opìradel do pùvodní polohy
držákù v boèním èalounìní – viz obr.      za rukojeti a poté opìradlo(a) sklopte  lehce pøitáhnìte bezpeènostní pásy
11585 S na pøedcházející stranì.        dopøedu.                 dopøedu. Slyšitelnì zajistìte opìradlo
Vyjmutí opìrek hlavy na zadních                             ve støedové nebo koncové poloze.
sedadlech 3 – zajišt’ovací pružiny                           Na rukojetích je indikátor zajištìní 3.
odblokujte jejich stlaèením – viz strana 63.                      Je-li opìradlo správnì zajištìno, není vidìt
                                            èervená znaèka 3 na rukojeti.
Demontujte prùvleky pro ukotvení
dìtského zádržného systému ISO-FIX – viz                        Sklopte zadní sedadlo dolù a zatlaète na
samostatný návod k dìtskému zádržnému                          místo mezi opìradlo a podlahu vozidla.
systému ISO-FIX.                                    Zatlaète na pøední èást zadního sedadla,
                                            aby se s cvaknutím zajistilo na místì.
Zvednìte pøední hranu nedìleného nebo
dìleného sedadla 3 a sklopte ji dopøedu.                        Instalujte zpìt opìrky hlavy 3.
                                            Tøíbodový bezpeènostní pás na
                                            prostøedním zadním sedadle mùžete
                                            vytáhnout z navíjeèe 3 pouze tehdy, když
                                            je opìradlo zadního sedadla správnì
                                            zajištìno.
                                                                 65
Strana 66, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11586s.tif           Obrázek è.: 12436s.tif            Obrázek è.: 12437s.tif
Demontáž krytu zavazadlového prostoru   Zvìtšení zavazadlového prostoru,        – nebo –
Pro vyjmutí uvolnìte popruhy z dveøí    Combo                     vyjmìte zadní vnìjší opìrky hlavy 3 –
zavazadlového prostoru.          Sklopení zadních opìradel           zajišt’ovací pružiny odblokujte jejich
Vyjmìte kryt z boèních vodítek a uložte  Vyjmutí opìrek hlavy na zadních        stlaèením – viz strana 63. Zatlaète zadní
za opìradla sedadel.            sedadlech 3 – zajišt’ovací pružiny       støedovou opìrku 3 co nejníže dolù –
                      odblokujte jejich stlaèením – viz strana 63.  zajišt’ovací pružiny odblokujte jejich
Pøi montáži postupujte v opaèném poøadí.  Zatlaète zadní støedovou opìrku 3 co      stlaèením – viz strana 63.
Poznámky o nakládání vozidla        nejníže dolù – zajišt’ovací pružiny      Zámky bezpeènostních pásù zavìste na
viz strana 72.               odblokujte jejich stlaèením – viz strana 63.  opìradla zadních sedadel.
                      Demontujte prùvleky pro ukotvení        Demontujte prùvleky pro ukotvení
                      dìtského zádržného systému ISO-FIX – viz    dìtského zádržného systému ISO-FIX – viz
                      samostatný návod k dìtskému zádržnému     samostatný návod k dìtskému zádržnému
                      systému ISO-FIX.                systému ISO-FIX.
                      Pomocí tlaèítka odjistìte jedno nebo obì    Zatažením za poutko vyklopíte jeden nebo
                      opìradla zadních sedadel a sklopte je     oba sedáky zadních sedadel.
                      dopøedu.
66
Strana 67, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Vrácení opìradel do pùvodní polohy
                     Táhnìte bezpeènostní pás lehce dopøedu,
                     aby se nepoškodil a slyšitelnì opìradlo
                     zajistìte.
                      Sklopte zpìt sedáky zadních sedadel.
                      Instalujte zpìt opìrky hlavy na vnìjších
                      zadních sedadlech 3.
                      Tøíbodový bezpeènostní pás na
                      prostøedním zadním sedadle mùžete
                      vytáhnout z navíjeèe 3 pouze tehdy, když
                      je opìradlo zadního sedadla správnì
                      zajištìno.

     Obrázek è.: 12438s.tif                                Obrázek è.: 13787s.tif
Pomocí tlaèítka odjistìte jedno nebo obì                       Sklopení sedadla pøedního spolujezdce 3
opìradla zadních sedadel a sklopte je                         Zatlaète opìrku hlavy spolujezdce dolù
dopøedu.                                       a demontujte – viz strana 63.
                                           Posuòte sedadlo pøedního spolujezdce
                                           dozadu.
                                           Sedadlo sklopte dopøedu zvednutím
                                           uvolòovací páèky.
                                           Pøi vracení do pùvodní polohy zatlaète
                                           uvolòovací páèku, vrat’te opìradlo
                                           pøedního sedadla do vzpøímené polohy
                                           a slyšitelnì je zajistìte.
                                           Poznámky o nakládání vozidla
                                           viz strana 72.

                                           Poutací oka 3
                                           Poutací oka, umístìná v zavazadlovém
                                           prostoru, se používají pro upevnìní
                                           transportovaných pøedmìtù, aby bìhem
                                           jízdy nedocházelo k jejich posunování po
                                           zavazadlovém prostoru.


                                                                67
Strana 68, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                            Instalace
                                            Kryt zavazadlového prostoru nejprve
                                            zajistìte na levé, potom na pravé stranì.
                                            Stisknìte tlaèítko na pravé stranì krytu
                                            zavazadlového prostoru a kryt se zajistí ve
                                            své poloze.
     Obrázek è.: 12447s.tif           Obrázek è.: 13717s.tif
Kryt zavazadlového prostoru 3,       Demontáž
Combo                   Rozevøete kryt.
Zavøení:                  Stisknìte tlaèítko na pravé stranì krytu
Kryt zavazadlového prostoru vytáhnìte   zavazadlového prostoru, pravou èást
smìrem k zadní èásti vozidla a zaháknìte  zatlaète doleva a zajistìte. Vyjmìte kryt
ho do boèních držákù.           z držáku nejprve na pravé, potom na levé
Na kryt neumist’ujte tìžké pøedmìty nebo  stranì.
pøedmìty s ostrými hranami.
Otevøení
Odjistìte kryt. Kryt se sám automaticky
navine.
68
Strana 69, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 12443s.tif            Obrázek è.: 12444s.tif            Obrázek è.: 12445s.tif
Bezpeènostní sít’ 3, Combo          Pøipevnìní sítì za zadní sedadla       Pøipevnìní sítì za pøední sedadla
Bezpeènostní sít’ je možné instalovat    Sklopte dolù obì opìradla zadních       Vyklopte oba sedáky zadních sedadel.
za zadní sedadla, nebo jsou-li zadní     sedadel, zaháknìte háèky do poutacích ok   Sklopte opìradla zadních sedadel.
sedadla sklopená, tak za pøední sedadla.   v podlaze vozidla a utáhnìte je. Vrat’te do  Zaháknìte háèky do poutacích ok
                       pùvodní polohy a zajistìte opìradla      v podlaze vozidla a utáhnìte je.
Za bezpeènostní sítí nikdy nesmíte      zadních sedadel.
pøepravovat žádné osoby.                                  Demontáž
                                              Povolte poutko s háèkem a vyháknìte ho
V rámu støechy se nacházejí dva instalaèní                         z poutacího oka v podlaze. Otevøete kryt.
otvory: Rozevøete kryt. Nejprve pøipevnìte                         Demontujte horní tyè se sítí a zavøete kryty.
horní tyè na jedné stranì. Potom ji
roztáhnìte, pøipevnìte na druhé stranì
a zajistìte. Uzavøete kryt.
                                                                   69
Strana 70, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 16125s.tif           Obrázek è.: 16126s.tif             Obrázek è.: 12442s.tif
Møížka zavazadlového prostoru 3,      Nastavte páèku møížky zavazadlového      Møížku zavazadlového prostoru zajistìte
Combo                   prostoru do nejvyšší polohy, jak je vidìt na  ve vybrání. To udìláte tak, že páèku
Møížka zavazadlového prostoru se      obrázku.                    pøesunete do spodní polohy tak, jak je vidìt
instaluje za pøední sedadla, aby nemohli  Tímto zamezíte pøípadnému poškození      na obrázku.
být cestující zranìni pøedmìty       sedadla pøedního spolujezdce.
v zavazadlovém prostoru.                                  Je-li vozidlo v pohybu, musí být møížka
                      Møížku zavazadlového prostoru umístìte     zavazadlového prostoru vždy zajištìna
Dìlená møížka zavazadlového prostoru 3   nad vybrání v opìradle pøedního sedadla.    v jednom z vybrání a páèka musí být
Chcete-li zvìtšit zavazadlový prostor,                           v dolní poloze.
møížku lze posunout dopøedu na stranì
cestujícího na pøedním sedadle.                              Poznámky o nakládání vozidla
Opìrku hlavy pøedního spolujezdce                             viz strana 72.
zasuòte co nejníže – viz strana 63.
                                             Poutací oka 3
Opìradlo pøedního sedadla sklopte
                                             Tato oka jsou umístìna v zavazadlovém
dopøedu zvednutím pojistné páèky
                                             prostoru a slouží pro upevnìní nákladu.
a nechte jej zajistit.
70
Strana 71, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                            Úložný prostor nad pøedními
                                            sedadly, Combo
                                            Prostor je urèen pouze pro ukládání
                                            lehkých pøedmìtù. Maximální zatížení:
                                            15 kg.

                                             Pøedmìty zajistìte, aby nemohly ze
                                             schránky vypadnout ven a zpùsobit
                                             zranìní cestujícím.
     Obrázek è.: 12439s.tif           Obrázek è.: 11699s.tif
Držáky tašek 3               Úložná schránka 3 pod sedadlem
Na zadní stranì opìradel zadních sedadel  spolujezdce
jsou dva držáky pro zavìšení tašek.    Nadzvednìte schránku uchopením vybrání
Maximální zatížení: 10 kg.         na pøední hranì a vytáhnìte dopøedu.
                      Maximální zatížení: 1 kg. Schránku zavøete
                      zatlaèením zpìt a zajištìním.
                                                                71
Strana 72, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     z Pøi pøepravì pøedmìtù v zavazadlovém    z Hmotnosti, dovolené zatížení vozidla
                      prostoru musí být zajištìna opìradla     a støechy – viz strana 238.
                      zadních sedadel – viz strany 65, 67.    z Jízda se støešním nosièem (viz strany 136,
                     z Náklad nesmí pøesahovat pøes horní      139, 163) zvyšuje citlivost vozidla na
                      hranu opìradel zadních sedadel, nebo     boèní vítr a ovlivòuje chování vozidla
                      pøes horní hranu opìradel pøedních      v dùsledku zvýšení tìžištì vozidla.
                      sedadel, jsou-li zadní sedadla sklopena.  z Combo: pokud pøevážíte pøedmìty
                     z Vždy musí být dobøe pøístupný výstražný    v zavazadlovém prostoru, musí být
                      trojúhelník 3 a lékárnièka 3.         dìlená møížka zavazadlového
                     z Pøed zadní okno nebo na palubní desku     prostoru 3 vždy zajištìna v pøíslušném
                      nesmíte umístit žádné pøedmìty.        pøídržném vybrání a páèka musí být
                      Odrážely by se ve skle, bránily by øidièi   v dolní poloze – viz strana 70.
                      ve výhledu a byly by vrženy dovnitø     z Combo: Zavøete kryt zavazadlového
                      vozidla, napø. pøi prudkém brzdìní.      prostoru, aby se náklad neodrážel
     Obrázek è.: 11587s.tif                              v zadním oknì.
Poznámky o nakládání vozidla       z Do oblasti, ve které se naplní airbag,
z Tìžké pøedmìty v zavazadlovém       nesmíte umístit žádné pøedmìty,       z Combo: Všechny pøedmìty uložené
 prostoru umístìte co nejblíže       protože by pøi naplnìní airbagu mohlo     v úložném prostoru nad pøedním
 k opìradlùm zadních sedadel nebo     dojít ke zranìní.               sedadlem musí být zajištìné, aby
 za opìradla pøedních sedadel, jsou-li  z Náklad nesmí bránit používání parkovací    nemohly ze schránky vypadnout.
 zadní sedadla sklopena. Musíte-li     brzdy, øazení nebo jinak rušit øidièe.
 pøedmìty vrstvit, tìžší pøedmìty                            Nedodržení tìchto doporuèení mùže
                     z Pøi transportu rozmìrných pøedmìtù      vést ke zranìní, pøípadnì ohrožení
 umístìte dolù. Nezajištìné objekty
                      nejezdìte s otevøenými dveømi        života. Všichni cestující ve vozidle by
 mohou být ze zavazadlového prostoru
                      zavazadlového prostoru, protože by do    mìli být v tomto smyslu informováni.
 vymrštìny do prostoru pro cestující,
                      interiéru vozidla mohly pronikat toxické
 napø. pøi prudkém brzdìní.
                      výfukové plyny.
z Tìžké pøedmìty zajistìte poutacími
 popruhy 3 upevnìnými do poutacích
 ok 3 – viz strana 70. Pokud tìžké
 pøedmìty kloužou pøi brzdìní nebo pøi
 zatáèení, mùže se zmìnit chování
 vozidla.
72
Strana 73, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                           Maximální pøíkon elektrického pøíslušenství
                                           nesmí pøekroèit 120 Wattù.
                                           Nepøipojujte žádné pøíslušenství, které
                                           dodává elektrický proud, napø. nabíjeèky
                                           nebo akumulátoru.
                                           Elektrické pøíslušenství pøipojené do
                                           zásuvky musí splòovat zákonné požadavky
                                           elektromagnetické kompatibility dle normy
                                           DIN VDE 40 839, v opaèném pøípadì mùže
                                           dojít k poruše vozidla.
     Obrázek è.: 15888s.tif          Obrázek è.: 13738s.tif
Zapalovaè cigaret ) 3           Zásuvka pro pøíslušenství 3
V zadní prostøední konzole.        Zásuvku pro napájení pøíslušenství nebo
Když je zapnuté zapalování, stisknìte   zásuvku zapalovaèe lze použít pro
zapalovaè cigaret. Zapalovaè se      pøipojení elektrického pøíslušenství.
automaticky vypne, jakmile je nahøátý.  Zásuvku je možné použít, když je zapnuté
Zapalovaè vytáhnìte.           zapalování. Pokud pøi používání zásuvky
                     motor nebìží, akumulátor se vybíjí.
                     Použitím nevhodného pøíslušenství mùže
                     dojít k poškození zásuvky.
                                                               73
Strana 74, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11589s.tif           Obrázek è.: 15889s.tif           Obrázek è.: 11591s.tif
Popelník 3                 Popelník vyprázdníte otevøením až za bod  Zadní popelník 3
Je urèen pouze pro popel, ne pro hoølavý  odporu, èímž se vnitøek popelníku      Popelník otevøete zvednutím krytu.
odpad.                   nadzvedne. Uchopte obì strany vnitøní    Chcete-li popelník vyprázdnit, zvednìte
                      èásti a táhnìte je smìrem nahoru.      kryt a vytáhnìte popelník za kryt nahoru.
 Nedodržení tìchto doporuèení mùže     Chcete-li zvìtšit úložný prostor, vyjmìte
 vést ke zranìní, pøípadnì ohrožení     zcela popelník.
 života. Všichni cestující ve vozidle by
 mìli být v tomto smyslu informováni.

Pøední popelník 3
Otevøete kryt popelníku až k bodu odporu.
74
Strana 75, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11592s.tif           Obrázek è.: 11701s.tif        Obrázek è.: 16059s.tif
Schránka v palubní desce           Úložný prostor pro brýle 3      Držák na mince 3
Otevøete ji zatažením za rukojet’.      Na stranì øidièe: pouzdro otevøete  V zadní prostøední konzole.
Na vnitøní stranì víka se nachází držák na  sklopením krytu dolù.
pero.
                                         Sluneèní clony
                                         Jako ochranu proti oslnìní použijte
U vozidel s informaèním systémem 3, je                      sluneèní clony vyklopením dolù a otoèením
možné jednotku telematiky 3 instalovat do                     do strany.
tohoto úložného prostoru.
                                                             75
Strana 76, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Bezpeènostní systémy           Tøístupòový bezpeènostní systém
                     Skládá se z tìchto èástí:            Airbagy 3 jsou doplòkem tøíbodových
                                              bezpeènostních pásù a pøedpínaèù
                     z z tøíbodových bezpeènostních pásù,       bezpeènostních pásù. Proto vždy
                     z z pøedpínaèù bezpeènostních pásù na      používejte bezpeènostní pásy. Pokud
                      pøedních sedadlech,              nebudete dbát tohoto doporuèení, mùže
                                              dojít ke zranìní nebo ohrožení života.
                     z z airbagù øidièe, pøedního spolujezdce 3    Všichni cestující ve vozidle by mìli být
                      a airbagù na vnìjších zadních         podle toho informováni.
                      sedadlech 3.
                     Tyto tøi stupnì se aktivují postupnì      Dùkladnì si pøeètìte pøiložený návod
                     v závislosti na závažnosti dopravní       k dìtskému zádržnému systému!
                     nehody:
                     z Automatické blokovací zaøízení
                      bezpeènostních pásù brání vytažení
                      pásu a tak zajišt’uje, že všichni cestující
                      ve vozidle zùstanou na svých sedadlech.
                     z Zámky pøedních bezpeènostních pásù
                      jsou staženy dolù. V dùsledku toho jsou
                      bezpeènostní pásy okamžitì napnuté
                      a cestující jsou velmi brzo chránìni pøed
                      zpomalením vozidla. Tak se snižuje
                      zatížení pùsobící na tìlo.
                     z Systém airbagù se zapojí v pøípadì
                      vážné nehody a vytvoøí bezpeènostní
                      polštáø pro cestující.
76
Strana 77, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Bezpeènostní pásy             V pøípadì nehody nepøipoutané osoby
                     ohrožují spolucestující i sami sebe.
 Vždy se ve vozidle pøipoutejte, to
 znamená i v mìstském provozu a pøi    Kontrolka X bezpeènostních pásù – viz
 cestování na zadních sedadlech. Mùžete  strana 27.
 si tak zachránit život!         Bezpeènostní pásy jsou urèeny vždy jen pro
 Tìhotné ženy musí být také pøipoutány  jednu osobu. Bezpeènostní pásy nejsou
 bezpeènostním pásem – viz strana 80.   vhodné pro dìti mladší 12 let nebo menší
                     než 150 cm, nepoužívají-li vhodný dìtský
                     zádržný systém.
                      Pro dìti do 12 let doporuèujeme dìtský
                      zádržný systém Opel – viz strana 93.                                                Obrázek è.: 13190s.tif
                                            Tøíbodové bezpeènostní pásy
                                            Vozidlo je vybaveno tøíbodovými
                                            samonavíjecími pásy s blokovací
                                            automatikou, které poskytují naprostou
                                            volnost pohybu, aèkoliv pás vždy pevnì
                                            pøiléhá k tìlu. Správné nastavení sedadla –
                                            viz strany 62, 80, 83.
                                            Pøi silném zrychlení nebo zpomalení
                                            vozidla ve všech smìrech se bezpeènostní
                                            pás okamžitì zablokuje.
                                                                77
Strana 78, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù                               Pokud nejsou bezpeènostní pásy
Bezpeènostní pásy na pøedních sedadlech                          poškozené, jejich funkce je nedotèena,
jsou vybaveny pøedpínaèi. V pøípadì èelní                         i když byly aktivovány pøedpínaèe
srážky nebo nárazu zezadu, v závislosti na                         bezpeènostních pásù.
síle nárazu, je zámek pásu stažen smìrem                          Další informace – viz strana 81.
dolù, èímž jsou pásy napnuty.
                            Obrázek è.: 11594s.tif
                       Aktivace pøedpínaèù bezpeènostních
                       pásù
                       je signalizována svícením kontrolky v – viz
                       následující strana.
                       Pokud byl systém pøedpínaèù aktivován,
                       musíte jej nechat vymìnit. Doporuèujeme
                       Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
                       partnera.
78
Strana 79, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                            z Øídící elektronika pøedpínaèù
                       Poruchu nechte odstranit.          bezpeènostních pásù a systému airbagù
                       Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili    je umístìna ve støedové konzole.
                       na Vašeho Opel partnera.          Z dùvodu vylouèení funkèních poruch
                                             zde nesmí být odkládány žádné
                       Integrovaná autodiagnostika umožní      magnetické pøedmìty.
                       rychlé odstranìní poruchy. Kartu vozidla
                                            z Doporuèujeme Vám, abyste se
                       (Car Pass) vezmìte s sebou na každou
                                             s výmìnou pøedních sedadel obrátili na
                       konzultaci k Opel partnerovi.
                                             Opel partnera.
                       Dùležité
                                            z Pøedpínaèe bezpeènostních pásù mohou
                       z Montáž neschváleného pøíslušenství     být aktivovány jen jednou. Již aktivované
                        nebo odkládání jiných pøedmìtù do     pøedpínaèe bezpeènostních pásù nechte
                        prostoru úèinnosti pøedpínaèù       vymìnit. Doporuèujeme Vám, abyste se
                        bezpeènostních pásù je kvùli možnému    obrátili na Vašeho Opel partnera.
     Obrázek è.: 11702s.tif        zranìní pøi aktivaci pøedpínaèù
                                            z Pøi likvidaci vozidla je nutné dodržovat
Kontrolka pøedpínaèù v bezpeènostních     nepøípustná.
                                             pøíslušné bezpeènostní pøedpisy.
pásù                     z Neprovádìjte žádné zmìny na        Proto nechte likvidaci provést pouze
Systém pøedpínaèù bezpeènostních pásù je    souèástech pøedpínaèù bezpeènostních    v autorizovaném likvidaèním støedisku.
elektronicky monitorován, zároveò       pásù, jinak nebude Vaše vozidlo      Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
s airbagy. Jejich provozní stav je       zpùsobilé k jízdì.             na Vašeho Opel partnera.
signalizován kontrolkou v na pøístrojové
desce. Pøi zapnutí zapalování kontrolka    Pøi nesprávné manipulaci (napø. montáž
bliká po dobu pøibližnì 4 sekund. Pokud se  nebo demontáž) s pøedpínaèi
nerozsvítí, po uplynutí 4 sekund nezhasne   bezpeènostních pásù mùže dojít k jejich
nebo se rozsvítí za jízdy, došlo v systému  náhodné aktivaci. Riziko poranìní!
pøedpínaèù bezpeènostních pásù nebo
systému airbagù k poruše – viz strana 87.
V pøípadì nehody by pøedpínaèe
bezpeènostních pásù nebo airbagy nebyly
aktivovány.
                                                                 79
Strana 80, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11595s.tif            Obrázek è.: 11596s.tif             Obrázek è.: 11597s.tif
Používání bezpeènostních pásù                                Výškové nastavení
                       U tìhotných žen musí vést spodní èást     horního ukotvení bezpeènostního pásu
Umístìní bezpeènostních pásù         bezpeènostního pásu co nejníže pøes
Vytáhnìte pás z navíjeèe a veïte jej pøes                          pøedních sedadel:
                       pánev, aby nebylo bøicho pod tlakem.
tìlo tak, aby nebyl pøekroucený.                              1. Povytáhnìte pás.
Zasuòte kovovou sponu do zámku.       Objemný odìv brání správnému pøilehnutí     2. Stisknìte vodítko bezpeènostního pásu
Opìradlo nesmí být pøíliš zaklonìno,    pásu na tìlo. Pás nesmí vést pøes tvrdé      nebo u modelu saloon, 5 dveøový,
jinak by byla ovlivnìna funkce       nebo køehké pøedmìty v kapsách odìvu        stisknìte tlaèítko dolù.
bezpeènostních pásù; doporuèený úhel    (napø. kulièková pera, klíèe, brýle), protože
sklonu je pøibližnì 25°. Spodní èást pásu  by mohlo dojít ke zranìní. Mezi pás a tìlo   3. Nastavte požadovanou výšku.
nesmí být pøekroucena a musí pevnì     neumíst’ujte žádné pøedmìty (napø.       4. Zajistìte ukotvení slyšitelnì
pøiléhat k tìlu. Za jízdy obèas upravte   kabelky, mobilní telefony).            v požadované poloze.
napnutí pásu pøitažením diagonální èásti
                                              Neprovádìjte nastavení za jízdy.
bezpeènostního pásu.
80
Strana 81, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                             Kontrola bezpeènostních pásù
                                             Pravidelnì kontrolujte všechny èásti
                                             systému bezpeènostních pásù z hlediska
                                             poškození a správné funkce. Poškozené
                                             díly nechte vymìnit. Po nehodì musejí být
                                             vymìnìny bezpeènostní pásy i použité
                                             pøedpínaèe bezpeènostních pásù.
                                             Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na
                                             Vašeho Opel partnera Opel.
                                             Neprovádìjte žádné zmìny na
                                             bezpeènostních pásech, jejich úchytech,
                                             samonavíjecím mechanismu a zámcích
                                             bezpeènostních pásù.
                                             Ujistìte se, že bezpeènostní pásy nejsou
     Obrázek è.: 13190s.tif            Obrázek è.: 11598s.tif       poškozeny nebo roztøepeny ostrými
Nastavte výšku tak, aby pás vedle pøes    Rozepnutí pásu               pøedmìty.
rameno a k rameni pøiléhal. Pás nesmí vést  Bezpeènostní pás rozepnete stisknutím
pøes krk nebo horní èást paže.        èerveného tlaèítka na zámku; pás se
                       automaticky navine.
                       Tøíbodový bezpeènostní pás na
                       prostøedním zadním sedadle
                       Pás mùžete vytáhnout z navíjeèe 3 pouze
                       v pøípadì, že jsou zadní opìradla správnì
                       zajištìna – viz strana 67.
                                                                  81
Strana 82, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                             Výjimka:
                                             Sedadlo pøedního spolujezdce se
                                             systémem detekce obsazení sedadla 3.
                                             Systém detekce obsazení sedadla
                                             deaktivuje èelní a boèní airbag spolujezdce
                                             a boèní airbagy, není-li pøední sedadlo
                                             spolujezdce obsazeno nebo je na nìm
                                             umístìn dìtský zádržný systém Opel
                                             s vysílaèem 3. Systém detekce obsazení
                                             sedadla – viz strana 87. Dìtský zádržný
                                             systém Opel s vysílaèem 3 – viz strana 94.
                                             Pøíklady naplnìní pøedních airbagù:
                                             z Náraz do nepohyblivé pøekážky: pøední
                                              airbagy se naplní pøi nižší rychlosti
     Obrázek è.: 16424s.tif           Obrázek è.: 11734s.tif        vozidla.
Systém airbagù (Open Full Size)       z detekce obsazení sedadla
                                             z Náraz do pohyblivé pøekážky (napø. do
Èelní airbag                 spolujezdce 3,
                                              jiného vozidla): pøední airbagy se naplní
Systém pøedních airbagù je oznaèen     z kontrolky dìtského zádržného systému     pouze pøi vyšší rychlosti vozidla.
nápisem AIRBAG na volantu a nad        Opel y s vysílaèem 3 ve stropní svítilnì.
schránkou v palubní desce 3.
                      Systém pøedních airbagù se uvede do
Systém pøedních airbagù se skládá z:    èinnosti:
z airbagu a generátoru plynu ve volantu   z v závislosti na síle nárazu,
 a druhé jednotky v pøístrojové desce 3,
                      z v závislosti na typu nárazu,
z øídící elektroniky s èidlem nárazu,
                      z dle úhlu nárazu, viz obrázek,
z kontrolky systému airbagù v na
 pøístrojové desce.            z nezávisle na systému boèních 3 a
                       hlavových airbagù 3.
82
Strana 83, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11600s.tif            Obrázek è.: 13193s.tif            Obrázek è.: 13190s.tif
Naplnìní pøedních airbagù trvá nìkolik                           Pøední airbagy se nenaplní, když
tisícin sekundy. Airbagy vytvoøí       Systém pøedních airbagù poskytuje       z je vypnuté zapalování,
bezpeènostní vzduchový polštáø pro øidièe   optimální ochranu, jsou-li správnì      z èelní srážka je mírná,
a pøedního spolujezdce. Je tak omezen     nastavena sedadla, opìradla a opìrky     z dojde k pøevrácení vozidla,
dopøedný pohyb tìla øidièe a cestujícího   hlavy: Nastavte sedadlo øidièe v souladu   z dojde k boènímu nárazu nebo nárazu
a znaènì sníženo riziko zranìní horní èásti  s výškou cestujícího tak, aby øidiè sedìl    zezadu,
tìla a hlavy.                 vzpøímenì, pokrèenýma rukama držel      tedy v pøípadech, kdy by naplnìní
                       volant v oblasti horních ramen volantu.    pøedních airbagù neposkytlo cestujícímu
Airbag se naplní i vyfoukne bìhem velmi    Sedadlo spolujezdce musí být posunuto
krátké doby, takže nebrání ve výhledu a pøi                         ochranu.
                       co nejdále, s opìradlem ve vzpøímené
nehodì není jeho naplnìní èasto vùbec     poloze (viz strany 3, 62, 80). Hlavu, tìlo,
zaznamenáno.                 ruce ani nohy nepokládejte na kryty
                       airbagù.
                       Do oblasti naplnìní airbagù neumíst’ujte
                       žádné pøedmìty. Dùležité informace –
                       viz strana 90.
                       Tøíbodové bezpeènostní pásy musí být
                       vždy správnì zapnuty – viz strana 80.
                                                                 83
Strana 84, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
 Vždy používejte bezpeènostní pásy.
 Systém pøedních airbagù doplòují
 tøíbodové bezpeènostní pásy. Pokud se
 nepøipoutáte, riskujete v pøípadì
 nehody vážné zranìní nebo vymrštìní
 z vozidla.
 Bezpeènostní pásy pomáhají udržet
 správnou polohu tìla, ve které airbag
 poskytne pøi nehodì nejúèinnìjší
 ochranu.

Navíc se pøední airbag spolujezdce
nenaplní ve verzích se systémem detekce
obsazení sedadla spolujezdce 3, pokud
                            Obrázek è.: 11601s.tif            Obrázek è.: 13195s.tif
z sedadlo pøedního spolujezdce není     Boèní airbag 3                Systém boèních airbagù se uvede do
 obsazeno,                 Systém boèních airbagù je oznaèen       èinnosti:
z je správnì instalován dìtský zádržný    nápisem AIRBAG na vnìjších stranách      z v závislosti na síle nárazu,
 systém Opel s vysílaèem 3. Systém     opìradel pøedních sedadel.
                                              z v závislosti na typu nárazu,
 detekce obsazení sedadla, viz strana 87.  Systém boèních airbagù se skládá z:
 Dìtský zádržný systém Opel                                z dle úhlu nárazu, viz obrázek, do dveøí
                       z airbagu a generátoru plynu v opìradle
 s vysílaèem 3 – viz strana 94.                               øidièe nebo spolujezdce
                        sedadla øidièe a druhé jednotky
                        v opìradle sedadla pøedního         z nezávisle na systému pøedních airbagù.
                        spolujezdce,                Výjimka:
                       z øídící elektroniky,             Sedadlo pøedního spolujezdce se
                                              systémem detekce obsazení sedadla 3.
                       z èidel boèních nárazù,            Systém detekce obsazení sedadla
                       z kontrolky systému airbagù v na       deaktivuje airbag pøedního spolujezdce
                        pøístrojové desce,             a boèní airbagy, je-li pøední sedadlo
                       z detekce obsazení sedadla          spolujezdce obsazeno nebo je na nìm
                        spolujezdce 3,               umístìn dìtský zádržný systém Opel
                                              s vysílaèem 3. Systém detekce obsazení
                       z kontrolky dìtského zádržného systému    sedadla – viz strana 87. Dìtský zádržný
                        Opel y s vysílaèem 3 ve stropní svítilnì.  systém Opel s vysílaèem 3 – viz strana 94.
84
Strana 85, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                       Mezi opìradlo sedadla a karosérii nebo
                       v prostoru, kde se plní airbagy,
                       neumíst’ujte žádné pøedmìty. Ruce ani
                       paže nepokládejte na kryty airbagù.
                       Dùležité informace – viz strana 90.
                       Tøíbodové bezpeènostní pásy musí být
                       vždy správnì zapnuty – viz strana 80.

                      Boèní airbagy se nenaplní, když
                      z je vypnuté zapalování,
                      z dojde k èelní srážce,
                      z dojde k pøevrácení vozidla,
     Obrázek è.: 11602s.tif      z dojde k nárazu zezadu,                Obrázek è.: 12464s.tif
Boèní airbagy se naplní bìhem nìkolika                          Hlavový airbag 3
tisícin sekundy a vytvoøí bezpeènostní   z dojde k boènímu nárazu mimo prostor    Tento typ airbagu rozeznáte podle nápisu
vzduchový polštáø pro øidièe nebo       pro cestující.               AIRBAG na rámu støechy.
pøedního spolujezdce v oblasti pøedních   Navíc se pøední airbag spolujezdce      Systém hlavových airbagù se skládá z:
dveøí. Pøi naplnìní tìchto airbagù je    nenaplní ve verzích se systémem detekce
znaènì sníženo riziko zranìní horní èásti  obsazení sedadla spolujezdce 3, pokud    z airbagu a generátoru plynu v rámu
tìla pøi boèním nárazu.                                  støechy na stranì øidièe a pøedního
                      z sedadlo pøedního spolujezdce není      spolujezdce,
                       obsazeno,
                                             z øídící elektroniky,
                      z je správnì instalován dìtský zádržný
                       systém Opel s vysílaèem 3. Systém     z èidel boèních nárazù,
                       detekce obsazení sedadla, viz strana 87.  z kontrolky systému airbagù v na
                       Dìtský zádržný systém Opel          pøístrojové desce.
                       s vysílaèem 3 – viz strana 94.
                                                                 85
Strana 86, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                            Do oblasti naplnìní airbagù neumíst’ujte
                                            žádné pøedmìty. Ruce ani paže
                                            nepokládejte na kryty airbagù. Dùležité
                                            informace – viz strana 90.
                                            Tøíbodové bezpeènostní pásy musí být
                                            vždy správnì zapnuty – viz strana 80.

                                           Hlavové airbagy (nafukovací clony) se
                                           nenaplní, když:
                                           z je vypnuté zapalování,
                                           z dojde k èelní srážce,
                                           z dojde k pøevrácení vozidla,
     Obrázek è.: 13195s.tif          Obrázek è.: 13194s.tif      z dojde k nárazu zezadu,
Systém hlavových airbagù se uvede do    Hlavové airbagy se naplní bìhem nìkolika
èinnosti:                 tisícin sekundy a vytvoøí bezpeènostní   z dojde k boènímu nárazu mimo prostor
                      vzduchový polštáø v oblasti hlavy na     pro cestující.
z v závislosti na síle nárazu,
                      zasažené stranì vozidla. Tím je znaènì
z v závislosti na typu nárazu,       sníženo riziko zranìní hlavy pøi boèním
z dle úhlu nárazu, viz obrázek, do dveøí  nárazu.
 øidièe nebo spolujezdce,
z spolu se systémem boèních airbagù,
z bez ohledu na obsazení sedadla,
z nezávisle na systému pøedních airbagù.
86
Strana 87, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                        Poruchu nechte odstranit.
                        Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
                        na Vašeho Opel partnera.
                       Integrovaná autodiagnostika umožní
                       rychlé odstranìní poruchy. Kartu vozidla
                       (Car Pass) vezmìte s sebou na každou
                       konzultaci k Opel partnerovi.
                       Detekce obsazení sedadla spolujezdce 3
                       Systém detekce obsazení sedadla
                       deaktivuje airbag pøedního spolujezdce
                       a boèní airbagy, je-li pøední sedadlo
                       spolujezdce obsazeno nebo je na nìm
                       umístìn dìtský zádržný systém Opel
     Obrázek è.: 11702s.tif       s vysílaèem 3. Systém hlavových airbagù         Obrázek è.: 12105s.tif
Kontrolka v systému airbagù          zùstane aktivní.                Vozidla se systémem detekce obsazení
Systém airbagù je elektronicky                                sedadla poznáte také podle štítku, který je
                       Kontrolka y systému detekce obsazení
monitorován spoleènì se systémem                               umístìn na spodní stranì sedadla
                       sedadla spolujezdce je umístìna ve stropní
detekce obsazení sedadla spolujezdce 3                            pøedního spolujezdce.
                       svítilnì. Pokud se kontrolka y rozsvítí po
a pøedpínaèù bezpeènostních pásù. Jejich                           Dìtský zádržný systém Opel s vysílaèem 3
                       zapnutí zapalování po dobu asi 4 sekund,
provozní stav je signalizován kontrolkou v                          je detekován automaticky po umístìní na
                       je vozidlo vybaveno systémem detekce
na pøístrojové desce. Pøi zapnutí                              sedadlo pøedního spolujezdce v souladu
                       obsazení sedadla spolujezdce – viz
zapalování kontrolka bliká po dobu                              s pokyny. Když na sedadlo pøedního
                       strana 88, obr. 12097 S.
pøibližnì 4 sekund. Pokud se nerozsvítí, po                         spolujezdce umístíte tento dìtský zádržný
uplynutí 4 sekund nezhasne nebo se      Je-li instalován dìtský zádržný systém
                                               systém, jsou systémy pøedního a boèního
rozsvítí za jízdy, došlo v systému airbagù,  Opel s transpondérem 3, kontrolka y
                                               airbagu pøedního spolujezdce
systému detekce obsazení sedadla       zùstane svítit trvale po zapnutí zapalování,
                                               deaktivovány. Systém hlavových airbagù
spolujezdce 3 nebo pøedpínaèù         jakmile systém detekoval obsazené
                                               zùstane aktivní. Vìnujte pozornost
bezpeènostních pásù k poruše – viz      sedadlo. Pouze potom lze sedadlo
                                               kontrolce systému detekce obsazení
strana 79. V tom pøípadì nemusejí být     pøedního spolujezdce použít pro pøepravu
                                               sedadla spolujezdce 3 y – viz strana 88.
systémy pøi nehodì funkèní.          dítìte v zádržném systému.
                                                                   6
                                                                   87
Strana 88, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Kontrolka y dìtského zádržného
                     systému Opel s vysílaèem 3
                     Pøítomnost dìtského zádržného systému
                     Opel s vysílaèem 3 je indikována po
                     zapnutí zapalování trvalým svícením
                     kontrolky y na stropní svítilnì, jakmile
                     systém detekce obsazení sedadla
                     spolujezdce detekuje dìtský zádržný
                     systém.
     Obrázek è.: 12106a.tif                                Obrázek è.: 12097s.tif
                                           Pokud kontrolka za jízdy nesvítí, systém
 Na sedadlo pøedního spolujezdce smíte                        airbagù (èelní a boèní airbagy) pøedního
 umístit pouze dìtský zádržný systém                         spolujezdce není deaktivován. Hrozí riziko
 Opel s vysílaèem 3.                                 smrtelného zranìní dítìte – dìtský zádržný
Dìtský zádržný systém Opel s vysílaèem                        systém instalujte na zadní sedadlo. Pøíèinu
poznáte podle štítku 3.                               poruchy nechte odstranit. Doporuèujeme
                                           Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
                                           partnera.
                                           Pokud je dìtský zádržný systém instalován
                                           nesprávnì nebo je transpondér vadný,
                                           kontrolka bliká. Zkontrolujte správné
                                           umístìní dìtského zádržného systému.
                                           Instalace dìtského zádržného systému
                                           s vysílaèem 3 – viz pokyny výrobce
                                           dìtského zádržného systému.
88
Strana 89, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Pokud je dìtský zádržný systém umístìn
správnì a kontrolka nesvítí, došlo     Pokud jste dìtský zádržný systém Opel
v systému detekce obsazení sedadla     s vysílaèem 3 umístili dle instrukcí
spolujezdce k poruše – nebezpeèí ohrožení výrobce, kontrolka dìtského zádržného
života dítìte. Dìtský zádržný systém    systému Opel s vysílaèem umístìná na
umístìte na zadní sedadlo. Pøíèinu poruchy stropní svítilnì musí po zapnutí
nechte odstranit. Doporuèujeme Vám,    zapalování svítit.
abyste se obrátili na Vašeho Opel     Pokud kontrolka za jízdy nesvítí, systém
partnera.                 airbagù pøedního spolujezdce není
Pokud není na sedadle pøedního       deaktivován. Nebezpeèí ohrožení
spolujezdce umístìn dìtský zádržný     života. V tomto pøípadì dìtský zádržný
systém Opel s vysílaèem 3, kontrolka    systém umístìte na zadní sedadlo.
nesmí svítit ani blikat, jinak by systém  Pøíèinu poruchy nechte odstranit.
airbagù pøedního spolujezdce nebyl     Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
aktivní. Poruchu nechte odstranit.     na Vašeho Opel partnera.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na
Vašeho Opel partnera.
                                           89
Strana 90, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Dùležité                  z Na pøední sedadla smíte použít pouze   z Neprovádìjte žádné úpravy prvkù
z Do oblasti, ve které se naplní airbag,   potahy, které jsou schváleny pro Vaše    systému airbagù, jinak nebude Vaše
 nesmíte umístit žádné pøedmìty ani     vozidlo Corsa/Combo vybavené boèními    vozidlo zpùsobilé k jízdì.
 pøíslušenství, protože by pøi naplnìní   airbagy. Pøi navlékání potahù na
                       sedadla se ujistìte, že nejsou zakryty   Pøi nesprávné manipulaci se systémy
 airbagu mohlo dojít ke zranìní.
                       jednotky airbagù na vnìjších stranách   airbagù mùže dojít k náhlé aktivaci
z Do prostoru mezi airbagy a cestující    opìradel pøedních sedadel.         airbagù a poranìní.
 nevkládejte žádné pøedmìty – riziko
 zranìní.                 z Systémy airbagù jsou navzájem       z V pøípadì potøeby nechte volant,
                       nezávislé, plní se v závislosti na síle   palubní desku, výplnì pøedních dveøí,
z Háèky ve støešním rámu používejte      a typu nárazu. Hlavové a boèní airbagy
 pouze pro zavìšení lehkých èástí odìvu                         tìsnìní dveøí, kliky a sedadla
                       se aktivují souèasnì.            demontovat pouze u Vašeho Opel
 nebo ramínka. V kapsách odìvù
 nenechávejte žádné pøedmìty – riziko   z Každý airbag je použitelný pouze      partnera.
 zranìní.                  jednou. Použité airbagy nechte      z Pøi likvidaci vozidla je nutné dodržovat
                       neprodlenì vymìnit. Doporuèujeme      pøíslušné bezpeènostní pøedpisy. Proto
z Øídící elektronika pøedpínaèù        Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
 bezpeènostních pásù a systému airbagù                          nechte likvidaci provést pouze
                       partnera.                  v autorizovaném likvidaèním støedisku.
 je umístìna ve støedové konzole.
 Z dùvodu vylouèení funkèních poruch    z Rychlost, smìr pohybu a deformaèní     Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
 zde nesmí být odkládány žádné        zóny vozidla a vlastnosti pøekážky     na Vašeho Opel partnera.
 magnetické pøedmìty.            rozhodují o síle nárazu a naplnìní
                       airbagù. Stupeò poškození vozidla
z Na volant, palubní desku, opìradla     a následné náklady na opravy nejsou
 pøedních sedadel, støešní rám v blízkosti  ukazatelem pro rozhodování øídicí
 airbagù nebo sedák sedadla pøedního     jednotky pro naplnìní airbagù.
 spolujezdce neumist’ujte žádné nálepky,
 ani je nièím nezakrývejte.
z Volant, palubní desku, opìradla
 pøedních sedadel, støešní rám v blízkosti
 airbagù nebo sedák sedadla pøedního
 spolujezdce èistìte pouze suchou
 tkaninou nebo èisticím prostøedkem na
 interiéry. Nepoužívejte žádné agresivní
 èisticí prostøedky.
90
Strana 91, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
z Osoby lehèí než 35 kg musejí cestovat  z Abyste pøedešli poruše pøi používání
 výhradnì na zadních sedadlech.      dìtského zádržného systému Opel
 To neplatí pro dìti cestující v dìtském  s vysílaèem 3 na sedadle pøedního
 zádržném systému s vysílaèem 3.      spolujezdce, neumist’ujte pod zádržný
z Ve vozidlech se systémem detekce     systém žádné pøedmìty (napø. plastové
 obsazení sedadla spolujezdce 3      podložky, nálepky nebo vyhøívací
 neumíst’ujte na sedadlo spolujezdce    podložky).
 žádné tìžké pøedmìty, protože by se pøi
                      Dìtské zádržné systémy, stejnì tak jako
 nehodì naplnil i airbag spolujezdce.
                      jiné pøedmìty, nesmíte nikdy pøevážet
z Ve vozidlech se systémem detekce     na klínì; nebezpeèí ohrožení života.
 obsazení sedadla spolujezdce 3      Pokud byste toto naøízení nedodrželi,
 pøedejdìte poruše tím, že na sedadle   mohlo by dojít v pøípadì dìtského
 spolujezdce nebudete používat       zádržného systému s vysílaèem 3 ve
 ochranný potah nebo podkládací sedák.   vozidle s detekcí obsazení sedadla
                      spolujezdce 3 k tomu, že by v pøípadì        Obrázek è.: 12863j.tif
                      dopravní nehody nebyl aktivován      Používání dìtských zádržných systémù 3
                      airbag pøedního spolujezdce.       na pøedním sedadle spolujezdce ve
                                           vozidlech se systémem airbagù 3, ale bez
                                           systému detekce obsazení sedadla
                                           spolujezdce 3
                                            Vozidla s airbagem pøedního
                                            spolujezdce 3 bez boèních airbagù 3:
                                            Dìtské zádržné systémy proti smìru jízdy
                                            nesmíte instalovat na sedadlo pøedního
                                            spolujezdce; hrozí zde riziko smrtelného
                                            zranìní dítìte. Dìtské zádržné systémy
                                            používané èelem po smìru jízdy (dìtské
                                            sedaèky hmotnostní kategorie I, II a III –
                                            viz následující strany) mohou být na
                                            sedadlo pøedního spolujezdce umístìny
                                            pouze tehdy, když je sedadlo posunuto
                                            co nejdále dozadu a opìradlo je
                                            nastaveno tak, aby horní èást
                                            bezpeènostního pásu tìsnì pøiléhala.

                                                                6

                                                                91
Strana 92, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11704a.tif           Obrázek è.: 11706s.tif          Obrázek è.: 12 106a.tif
Vozidla s airbagem pøedního spolujezdce   Vozidlo s boèními airbagy poznáte podle  Používání dìtských zádržných systémù 3
poznáte podle nápisu AIRBAG nad       nápisu AIRBAG na vnìjších stranách    na pøedním sedadle spolujezdce ve
schránkou v palubní desce a varovné     opìradel pøedních sedadel.        vozidlech se systémem airbagù 3 se
nálepky na boèní stranì palubní desky,   Systém detekce obsazení sedadla 3 – viz  systémem detekce obsazení sedadla
která je viditelná pøi otevøených dveøích  strana 87.                spolujezdce 3
spolujezdce.
                                            Na sedadlo pøedního spolujezdce smíte
 Vozidla s boèním airbagem 3:                             umístit pouze dìtský zádržný systém
 Na sedadlo pøedního spolujezdce se                          Opel s vysílaèem 3. Používání systémù
 nesmí instalovat žádný dìtský zádržný                         bez vysílaèe ohrožuje život dítìte.
 systém 3; nebezpeèí ohrožení života.
92
 Strana 93, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Vozidla se systémem detekce obsazení    Dìtský zádržný systém 3            Poznámka
sedadla poznáte také podle kontrolky y   Dìtský zádržný systém Opel je         z Dìti mladší 12 let nebo menší než 150 cm
na pøístrojové desce. Pokud se kontrolka y zkonstruován speciálnì pro Vaše vozidlo     musejí cestovat pouze v odpovídajícím
rozsvítí po zapnutí zapalování po dobu asi Opel, a proto poskytuje Vašemu dítìti      zádržném systému.
4 sekund, je vozidlo vybaveno systémem   v pøípadì nehody optimální bezpeènost.     z Pøi pøepravì dìtí musíte používat dìtské
detekce obsazení sedadla spolujezdce – viz Pokud použijete jiný dìtský zádržný       zádržné systémy vhodné pro hmotnostní
strana 87.                 systém, vždy dodržujte pokyny výrobce pro    kategorii tìchto dìtí.
Vozidla vybavená systémem detekce     instalaci a používání tohoto zádržného
                      systému.                    z Ujistìte se, že je dìtský zádržný systém
obsazení sedadla spolujezdce jsou také                           správnì instalován – viz pokyny dodané
identifikována podle nálepky na sedadle  Volba vhodného zádržného systému         s dìtským zádržným systémem.
pøedního spolujezdce – viz strana 92,   Vaše dítì by mìlo používat co nejdéle
obr. 12106 A.               dìtský zádržný systém instalovaný zády ke   z Potahy dìtských zádržných systémù
                      smìru jízdy. Vymìòte dìtský zádržný       Opel mohou být otírány.
Systém detekce obsazení sedadla
spolujezdce detekuje dìtský zádržný    systém, když je dítì již tak vysoké, že jeho  z Na dìtský zádržný systém nic nelepte
systém s vysílaèem 3 a vypne pøední    hlava pøeènívá pøes horní hranu sedaèky     ani jej nezakrývejte jiným materiálem.
a boèní airbagy na stranì pøedního     a hlava již není podpírána ve výšce oèí.
                                             z Dovolte dìtem nastupovat a vystupovat
spolujezdce. Systém hlavových airbagù   Krèní obratle dítìte jsou dosud velmi slabé.
                                              pouze na stranì, která nesmìøuje do
zùstane aktivní. Systém detekce obsazení  V pøípadì dopravní nehody jsou vystaveny
                                              vozovky.
sedadla – viz strana 87.          menšímu namáhání v lehce zaklonìné
                      poloze, než když sedí vzpøímenì.        z Dìtský zádržný systém, ve kterém sedìlo
Dìtský zádržný systém Opel s vysílaèem 3                          pøi nehodì dítì, musíte vymìnit.
poznáte podle nálepky na dìtském
zádržném systému.
                                                                   93
Strana 94, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Povolené možnosti umístìní dìtské bezpeènostní sedaèky ve Vašem vozidle Corsa/Combo1)     B1 = Pokud: není instalován èelní airbag
                                                  spolujezdce nebo sedadlo je
Hmotnostní a      Sedadlo pøedního    Vnìjší zadní sedadlo     Prostøední zadní    vybaveno detekcí obsazení sedadla
vìková          spolujezdce                      sedadlo       a je použit dìtský zádržný systém
kategorie2)                                             Opel s vysílaèem. Je požadováno
0:                                                 také výškové nastavení sedadla:
do 10 kg                                              Sedadlo pøedního spolujezdce
               B1, ++           U+             U        v nejvyšší poloze a posunuté až na
nebo pøibl.
10 mìsícù                                              doraz dozadu. Nastavte ukotvení
                                                  pøedního bezpeènostního pásu do
0+:                                                 nejnižší polohy.
do 13 kg           B1, ++
nebo pøibl.
                             U+             U     B2 = Pokud: Není instalován boèní
2 let                                                airbag, pokud je sedadlo pøedního
                                                  spolujezdce posunuto co nejdále
I:                                                 dozadu, nebo sedadlo je vybaveno
9 až 18 kg          B2, ++           U+             U        detekcí obsazení sedadla a je
nebo pøibl.                                             použit dìtský zádržný systém Opel
8 mìsícù až 4 let                                          s vysílaèem. Je požadováno také
II:                                                 výškové nastavení sedadla: Sedadlo
15 až 25 kg                                             pøedního spolujezdce v nejvyšší
                B2            U             U        poloze a posunuté až na doraz
nebo pøibl.
3 až 7 let                                             dozadu. Ujistìte se, že bezpeènostní
                                                  pás vozidla vede co nejpøímìji mezi
III:                                                ramenem a ukotvením pásu.
22 až 36 kg           B2            U             U
nebo pøibl.                                          U = Obecnì vhodná sedaèka ve spojení
6 až 12 let                                            s tøíbodovým bezpeènostním
                                                  pásem.
1)
   Z bezpeènostních dùvodù Vám doporuèujeme, abyste dìtskou sedaèku instalovali na jedno
   z vnìjších zadních sedadel.
2)
   Doporuèujeme Vám, abyste využívali každý systém až do té doby, kdy dítì dosáhne horního
   hmotnostního limitu.


94
Strana 95, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
+ = K dispozici je sedadlo s ukotvením
   ISO-FIX. Pokud pro ukotvení
   použijete ISO-FIX, mùžete použít
   pouze dìtský zádržný systém
   ISO-FIX,který byl schválen pro toto
   vozidlo. Doporuèujeme Vám, abyste
   se obrátili Vašeho Opel partnera.
++ = Sedadlo s ukotvením ISO-FIX je
   k dispozici pouze pro vozidlo Corsa;
   je možné použít pouze dìtské
   bezpeènostní systémy schválené
   pro toto vozidlo.


                           Obrázek è.: 11707s.tif            Obrázek è.: 11053t.tif
                      Vnìjší zrcátka                Vnìjší zpìtná zrcátka Sport 3
                      S ohledem na bezpeènost chodcù je      S ohledem na bezpeènost chodcù je
                      uchycení vnìjších zpìtných zrcátek      uchycení vnìjších zpìtných zrcátek
                      konstruováno tak, že se pøi nárazu vyklopí  konstruováno tak, že se pøi nárazu
                      ze své polohy. Lehkým tlakem je možno jej  dostateènou silou vyklopí ze své polohy.
                      opìt vrátit do jeho pùvodní polohy 3.    Vrat’te zpìt vyklopené zrcátko do uchycení
                                             a tlakem zajistìte.
                      Asférické vnìjší zpìtné zrcátko 3
                      Zvìtšují zorné pole. Urèení vzdálenosti
                      vozidel za vámi je možné pouze pøi urèitém
                      odstupu vozidla, protože výhled je mírnì
                      deformovaný.
                                                                  95
Strana 96, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Opìrky hlavy                 Bezpeènostní pøíslušenství 3
                      Na opìrky hlavy nepøipevòujte žádné      Široká nabídka originálního pøíslušenství
                      pøedmìty nebo komponenty, které nebyly    Opel Vám umožòuje vybavit Vaše vozidlo
                      schváleny pro takové použití ve Vašem     Corsa/Combo v souladu s Vaším osobním
                      vozidle Corsa/Combo, protože by mohlo     pøáním. Kromì bezpeènostního
                      dojít ke snížení ochranného úèinku opìrek   pøíslušenství, prvkù zvyšujících komfort
                      hlavy a pøidané pøedmìty by mohly být     a kompletního sortimentu prostøedkù pro
                      v pøípadì prudkého brzdìní nebo nárazu    péèi o vozidlo najdete v nabídce také
                      vrženy do prostoru pro cestující a zpùsobit  mnoho pøedmìtù, které Vám mohou být
                      tak zranìní.                 velmi užiteèné.
                      Aktivní opìrky hlavy – viz strana 26.     „Originální náhradní díly a pøíslušenství
                                             Opel“ zaruèují vysokou kvalitu a perfektnì
                                             „sedí“.
                                             U Vašeho Opel partnera Vám velmi rádi
     Obrázek è.: 13124S.tif                             poskytnou odbornou radu, týkají se
Vnitøní zpìtné zrcátko                                  napøíklad tìchto prvkù:
s automatickou zmìnou odrazivosti 3                            z Dìtské zádržné systémy Opel
V noci je automaticky regulováno oslnìní.                         z Tažná lana
Zmìna odrazivosti se automaticky                             z Tažné tyèe,
neprovede, pokud:                                     z Startovací kabely
                                             z Sada rezervních žárovek
z je vypnuté zapalování,                                 z Sada rezervních pojistek
z je zaøazena zpáteèka nebo je páka                            z Halogenové žárovky svìtel do mlhy
 volièe v poloze R,                                   z Lapaèe neèistot
                                             z Lampa s magnetickým držákem
z je zapnuté osvìtlení interiéru.                             z Výstražný trojúhelník
Nastavení – viz strana 5.                                 z Lékárnièka
                                             z Lékárnièka (polštáøek)
96
Strana 97, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                            Vozidla se svìtly pro jízdu ve dne 3:
Osvìtlení                                        Pøi zapnutém zapalování a spínaèi
                                            v poloze 7 jsou obrysová svìtla zapnutá
                                            bez osvìtlení pøístrojù.
                                            Jízda do zahranièí – viz strana 100.

                                            Ukazatele smìru, výstražná svìtla
                                            viz strana 14.
                          Obrázek è.: 13718s.tif
                     Vnìjší osvìtlení
                     Otoèný spínaè osvìtlení:
                     7 = Vypnuto
                     8 = Obrysová svìtla
                     9 = Potkávací svìtla, dálková svìtla
                     Potkávací svìtla, dálková svìtla a svìtelná
                     houkaèka – viz strana 13.
                     V polohách spínaèe 8 a 9 svítí také
                     koncová svìtla a osvìtlení RZ.
                                                                97
Strana 98, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Corsa Saloon, Combo Combi,
                     Combo Tour
                     z Obsazena pøední sedadla       =  0
                     z Obsazena všechna sedadla      =  1
                     z Obsazena všechna sedadla
                      a náklad v zavazadlovém
                      prostoru              =  2
                     z Obsazeno sedadlo øidièe
                      a náklad v zavazadlovém
                      prostoru              =  3

                     Corsa delivery van, Combo Van
                     z Obsazena sedadla          =  0
     Obrázek è.: 13719s.tif                                 Obrázek è.: 13720s.tif
Nastavení sklonu svìtlometù ?      z Obsazena sedadla a polovina         Svìtla do mlhy > 3
                      nákladu v nákladovém prostoru =     1
Ruèní nastavení sklonu svìtlometù 3                          Zapnutí =  Stisknìte >, rozsvítí se > na
Výšku svìtelného paprsku svìtlometù   z Obsazena sedadla a plný                 pøístrojové desce
mùžete nastavit ve 4 úrovních podle    náklad v nákladovém prostoru    =  2  Vypnutí =  Stisknìte > znovu nebo
zatížení vozidla: otoète nastavovací   z Obsazeno sedadlo øidièe a plný              vypnìte zapalování
koleèko do požadované polohy.       náklad v nákladovém prostoru =     3
Správné nastavení sklonu svìtlometù
                                            Zadní svìtlo do mlhy r
                     Správné nastavení sklonu svìtlometù      Zapnutí =  Stisknìte r, r se rozsvítí na
snižuje oslnìní ostatních úèastníkù   snižuje oslnìní ostatních úèastníkù
silnièního provozu.                                         pøístrojové desce
                     silnièního provozu.              Vypnutí =  Stisknìte r znovu nebo
                     Automatické nastavení sklonu                vypnìte zapalování
                     svìtlometù 3                 Pøi tažení pøívìsu/karavanu je zadní svìtlo
                     Reguluje sklon svìtlometù u vozidel      do mlhy deaktivováno.
                     s xenonovými svìtlomety.
                                            Svìtla zpáteèky
                                            Svítí, když je zaøazena zpáteèka a je
                                            zapnuté zapalování.
98
Strana 99, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 14302s.tif           Obrázek è.: 13721s.tif            Obrázek è.: 13722s.tif
Funkce doprovodného osvìtlení        Osvìtlení interiéru 0            Osvìtlení pøístrojù k
(„Follow-me-home“)              Svítí pøi otevøených dveøích. Zhasne po   Svítí, když je rozsvícené vnìjší osvìtlení
Potkávací svìtla svítí cca 30 sekund, jako  zavøení dveøí s urèitým zpoždìním 3 nebo   vozidla. Jas mùžete nastavit nastavovacím
doprovodné osvìtlení (follow-me-home).    když zapnete zapalování 3.          koleèkem.
Aktivace funkce:               Stále rozsvícené: Stisknìte spínaè svìtel;
1. Vypnìte zapalování.            opìtovným stiskem spínaèe svìtlo vypnete.
                                             Osvìtlení informaèního displeje 3
                                             Svítí, když je zapnuté zapalování nebo
2. Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky.                            informaèní systém. Jas mùžete nastavit
                       Automatické osvìtlení støedové
3. Otevøete dveøe øidièe.          konzoly 3                  nastavovacím koleèkem.
4. Pøitáhnìte páèku ukazatelù smìru     Bodové svìtlo v krytu zpìtného zrcátka
  smìrem k volantu.             v interiéru.
Pokud zùstanou dveøe øidièe otevøené,    Závislé na denním svìtle, automaticky
svìtla zhasnou po dvou minutách.       regulované osvìtlení støedové konzoly
                       – pøi zapnutém zapalování.
Tuto funkci mùžete zrušit zasunutím klíèe
do spínací skøíòky nebo opìtovným
pøitažením páèky ukazatelù smìru
k volantu.
                                                                  99
Strana 100, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                           Prosvìtlovací kryty
                                           Vnitøní strana prosvìtlovacích krytù se
                                           mùže zamlžit, když jsou kryty vystaveny
                                           mokrému a chladnému zimnímu poèasí,
                                           intenzivnímu dešti nebo bylo vozidlo
                                           umyto. Zamlžení po krátké dobì samo
                                           zmizí. Toto mùžete usnadnit rozsvícením
                                           svìtlometù.

                                           Svìtlomety pøi jízdì do zahranièí
                                           Asymetrická potkávací svìtla zvyšují pole
                                           viditelnosti na pravé stranì jízdního pruhu.
                                           Pøi jízdì v zemích, kde se jezdí po opaèné
                                           stranì silnice, asymetrická svìtla oslòují
     Obrázek è.: 11607s.tif          Obrázek è.: 6923s.tif      ostatní úèastníky silnièního provozu.
Lampièky na ètení, vpøedu 3        Osvìtlení/                 Abyste pøedešli oslòování, nechte
Pøi zapnutém zapalování:         lampièky na ètení,vzadu 3         svìtlomety seøídit v servisu nebo nechte na
Zapnout  =  Stisknìte tlaèítko     Zapnout    = Pøesuòte spínaè doprava  oba svìtlomety upevnit kryty.
Vypnout  =  Stisknìte tlaèítko znovu  Vypnout    = Pøesuòte spínaè doleva  Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na
                                           Vašeho Opel partnera.
                     Automatické
                     rozsvícení pøi
                     otevøení dveøí = Spínaè je uprostøed

                     Osvìtlení zavazadlového
                     a nákladového prostoru 3
                     Svítí, když jsou otevøené dveøe
                     zavazadlového prostoru.

                     Ochrana pøed vybitím akumulátoru 3
                     Nìkteré spotøebièe, jako napøíklad
                     osvìtlení interiéru, se vypne zhruba po
                     30 minutách po vypnutí zapalování, aby
                     nedošlo k vybití akumulátoru vozidla.
100
Strana 101, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Okna,                    Pøi manipulaci s elektrickým ovládáním
                       oken 3 a støešního okna 3 buïte velmi
støešní okno,                opatrní. Nebezpeèí zranìní, zejména pro
                       dìti.
sklopení støešního okna
                       Všichni cestující ve vozidle by mìli být
                       podle toho informováni.
                       Pøi zavírání oken a støešního okna dávejte
                       pozor. Vždy se pøesvìdète, že jejich
                       pohybu nic nebrání.
                       Pøed opuštìním vozidla vytáhnìte klíè ze
                       spínací skøíòky, abyste pøedešli
                       neodbornému zacházení s okny a støešním
                       oknem.
                                                  Obrázek è.: 11608s.tif
                                             Okna dveøí
                                             Okna ve dveøích mùžete ovládat klièkou.

                                             Zadní vìtrací okna 3
                                             Otevøít  =  Stisknìte západku
                                             Zavøít   =  Zatáhnìte západku,
                                                     a zajistìte ji
                                                                  101
Strana 102, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Bezpeènostní funkce
                      Když okno pøi automatickém zavírání narazí
                      na pøekážku, zastaví se ihned jeho pohyb
                      a okno se opìt otevøe.
                        Když se okna nepohybují lehce (napøíklad
                        když jsou pokryta námrazou) opakovanì
                        tisknìte spínaè, až se okno postupnì zavøe.
      Obrázek è.: 11609s.tif                                   Obrázek è.: 16106s.tif
Elektricky ovládaná okna 3                                  Zavøení oken zvenku 3
Ovládání funguje, když je zapnuté                              Na vozidlech s elektricky ovládanými okny je
zapalování.                                         možné zavírat okna pøedních dveøí zvenku:
                                               držte stisknuté tlaèítko p na dálkovém
Dva kolébkové spínaèe ve dveøích øidièe                           ovladaèi tak dlouho, až jsou všechna okna
slouží k obsluze oken ve dveøích øidièe                           zavøená.
a spolujezdce. Další kolébkový spínaè
na dveøích spolujezdce slouží k obsluze okna
na stranì spolujezdce.
Kontrolky ve spínaèích signalizují provozní
stav.
Chcete-li otevøít okno èásteènì, stisknìte
odpovídající spínaè. Pokud chcete využít
funkci automatického otevøení nebo zavøení
okna, stisknìte spínaè a podržte jej trochu
déle; pohyb okna zastavíte opìtovným
stisknutím spínaèe.
102
Strana 103, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Pøetížení                  Porucha
Pøi opakovaném otvírání a zavírání oken   Jestliže nelze okna automaticky otvírat nebo
v rychlém sledu dojde ke krátkému pøerušení zavírat, aktivujte elektrické ovládání oken
napájení.                  následovnì:
Tento systém je chránìn pojistkou       1. Zavøete dveøe.
v pojistkové skøíòce – viz strana 192.    2. Zapnìte zapalování.
                       3. Okno zcela otevøete.
                       4. Zavøete okno a podržte kolébkový spínaè
                         stisknutý po dobu nejménì 5 sekund.
                       5. Tento postup zopakujte pro každé okno.
                                              103
Strana 104, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Otevøení                     Zavøení
                      Stisknìte tlaèítko l; støešní okno se otevøe   Stisknìte a podržte tlaèítko l dokud se
                      do komfortní polohy. Pøi této poloze je      støešní okno nezavøe.
                      minimální hluk vzduchu. Chcete-li pøerušit    Sluneèní clona
                      pohyb, stisknìte tlaèítko l znovu.        Sluneèní clonu mùžete otevøít a zavøít, když je
                        Otevøení za komfortní polohu:         støešní okno zavøené nebo zvednuté.
                        stisknìte a držte tlaèítko l, až je støešní  Když je støešní okno otevøené, je sluneèní
                        okno otevøené.                 clona také otevøená.
                        Zavøení:
                        Stisknìte a podržte tlaèítko \, dokud se
                        støešní okno nezavøe.
                        Vyklopení
                        Zavøete støešní okno a stisknìte tlaèítko \.
     Obrázek è.: 11708s.tif
Elektricky ovládané støešní okno 3
Ovládání funguje, když je zapnuté
zapalování.
Ovládací tlaèítka l a \ se nacházejí mezi
sluneèními clonami.
104
Strana 105, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                              Poznámka
                                              Jakmile støešní okno dosáhne koncové
                                              polohy, uvolnìte ihned spínaè.
                                              Støešní okno je možné ovládat pouze pøi
                                              rychlosti nižší než 120 km/h.
                                              Neotevírejte støešní okno, pokud je zamrzlé,
                                              pokryté ledem nebo snìhem.
                                              Aby nedošlo k poškození støešního okna
                                              v pøípadì, že máte na støeše instalovaný
                                              støešní nosiè, zkontrolujte si volný pohyb
                                              sklápìcího støešního okna.      Obrázek è.: 11710s.tif             Obrázek è.: 13207s.tif
Porucha                     Elektricky ovládaná sklápìcí støecha 3,
Pøi poruše elektrického ovládání je tento    saloon
systém chránìn pojistkou v pojistkové skøíòce  Ovládání funguje, když je zapnuté
– viz strana 192. Do odstranìní poruchy     zapalování.
mùžete støešní okno ovládat následovnì:
                        Ovládací tlaèítka \ a l se nacházejí mezi
Kryt pohonu odsuòte dozadu. Stlaète       sluneèními clonami.
šroubovákem 3 pružný støed hnacího høídele
a otáèejte høídelem, dokud se støešní okno   Otevøení
nezavøe.                    Stisknìte a podržte tlaèítko \, dokud se
                        sklápìcí støecha neotevøe.
                        Zavøení:
                        Stisknìte a podržte tlaèítko l, dokud se
                        sklápìcí støecha nezavøe.
                                                                     105
Strana 106, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 13208s.tif              Obrázek è.: 13209s.tif         Obrázek è.: 13210s.tif
Porucha                      Šroubovák 3 umístìte mezi pojistné   Vyšroubujte oba šrouby a sejmìte kryt ve
Pokud dojde k poruše, zkontrolujte pøíslušnou   západky, uvolnìte je a vyjmìte tìleso  smìru šipky.
pojistku v pojistkové skøíòce – viz strana 192.  osvìtlení.
Pokud dojde k poruše, lze sklápìcí støechu
ovládat manuálnì:
Šroubovákem 3 vypáète kryt osvìtlení
interiéru a vyjmìte jej.
106
Strana 107, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                             Poznámka
                                             Jakmile støešní okno dosáhne koncové
                                             polohy, uvolnìte ihned spínaè.
                                             Støešní okno je možné ovládat pouze pøi
                                             rychlosti nižší než 120 km/h.
                                             Neotevírejte støešní okno, pokud je zamrzlé,
                                             pokryté ledem nebo snìhem.
                                             Aby nedošlo k poškození støešního okna
                                             v pøípadì, že máte na støeše instalovaný
                                             støešní nosiè, zkontrolujte si volný pohyb
                                             sklápìcího støešního okna.     Obrázek è.: 13211s.tif            Obrázek è.: 13509s.tif
Vyjmìte nouzový klíè ze schránky v palubní  Elektricky ovládaná sklápìcí støecha 3,
desce, zasuòte jej do pohonné jednotky    Combo
sklápìcího støešního okna a otáèejte hnacím  Ovládání funguje, když je zapnuté
høídelem, dokud se okno nezavøe.       zapalování.
                       Ovládací tlaèítka l a \ se nacházejí mezi
                       sluneèními clonami.
                       Otevøení:
                       Stisknìte a podržte tlaèítko \, dokud se
                       sklápìcí støecha neotevøe.
                       Zavøení:
                       Stisknìte a podržte tlaèítko l, dokud se
                       sklápìcí støecha nezavøe.
                                                                    107
Strana 108, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 13510s.tif              Obrázek è.: 13511s.tif            Obrázek è.: 13512s.tif
Porucha                      Šroubovákem vyšroubujte šrouby ze       Nouzový klíè je upevnìn na vnitøní stranì
Pokud dojde k poruše, zkontrolujte pøíslušnou   spojky 3. Náøadí vozidla 3 – viz strana 182.  krytu.
pojistku v pojistkové skøíòce – viz strana 192.
Pokud dojde k poruše, lze sklápìcí støechu
ovládat manuálnì:
Odjistìte kryt pohonu vpøedu a sejmìte
smìrem dolù.
108
Strana 109, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 13513s.tif            Obrázek è.: 13514s.tif
Vložte nouzový klíè stranou se šroubovákem  Vložte nouzový klíè stranou s imbusem do
na znaèku po stranì spojky a spojku     otvoru a zavøete støechu.
vytáhnìte. Pokud spojku není možné
vytáhnout, vložte nouzový klíè do pohonu
a uvolnìte otáèením tam a zpìt.
                                            109
Strana 110, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Klimatizace
                          Obrázek è.: 11620s.tif            Obrázek è.: 16499s.tif
                     Systém topení a vìtrání s volitelnou      Automatická klimatizace 3
                     klimatizací 3                 Elektronicky øízená klimatizace poskytuje
                     Vìtrání, topení a ochlazování 3 jsou      maximální komfort za jakéhokoliv poèasí,
                     slouèeny do jednotky, která zvyšuje      za jakékoliv venkovní teploty a bìhem
                     komfort cestujících ve všech roèních      celého roku.
                     obdobích, za všech povìtrnostních       Abyste zajistili konstantní a pøíjemné
                     podmínek a jakékoli vnìjší teplotì.      prostøedí ve vozidle, teplota vzduchu
                     Pokud je ochlazování 3 aktivní, vzduch je   proudícího do vozidla, množství tohoto
                     ochlazován a vysoušen.             vzduchu a distribuce vzduchu jsou
                     Jednotka topení ohøívá vzduch dle Vašich    automaticky mìnìny podle klimatických
                     požadavkù ve všech režimech provozu,      podmínek.
                     v závislosti na poloze spínaèe teploty.    Klimatizace – viz strana 117.
                     Množství vzduchu mùžete regulovat
                     nastavením rychlosti ventilátoru.
                     Tlaèítka pro chlazení n a systém
                     recirkulace 4 jsou pouze u verzí
                     s volitelnou klimatizací 3 – viz strana 112.
110
Strana 111, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11612s.tif          Obrázek è.: 11613s.tif         Obrázek è.: 11614s.tif
Systém topení a vìtrání          Prostøední otoèný spínaè: Proudìní   Pravý otoèný spínaè: Distribuce vzduchu
Levý otoèný spínaè: Teplota        vzduchu                V   Vzduch na èelní okno a okna
Èervená zóna =   Teplejší vzduch    Ventilátor má 4 rychlosti:          pøedních dveøí
Modrá zóna   =  Chladnìjší vzduch   x Vypnuto               J   Na èelní okno, okna pøedních dveøí
                     4 Maximální množství vzduchu         a do oblasti nohou,
                     Množství vzduchu je urèeno rychlostí  K   Do oblasti nohou
                     ventilátoru. Ventilátor proto musíte
                     za jízdy zapnout.           L   Do oblasti hlavy a oblasti nohou
                                         M   do oblasti hlavy
                                         Když je spínaè nastaven do polohy L nebo
                                         M, otevøete vìtrací otvory.
                                                           111
Strana 112, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11549s.tif          Obrázek è.: 13203s.tif            Obrázek è.: 13202s.tif
Vyhøívání zadního okna 3,         Klimatizace 3                Systém recirkulace vzduchu 4
vyhøívání vnìjších zpìtných        Chlazení n                  Tlaèítko recirkulace 4 se používá
zrcátek 3                 Je funkèní pouze za chodu motoru       k pøepnutí klimatizace do režimu
Ovládání funguje, když je zapnuté     a zapnutém ventilátoru.           recirkulace vzduchu (kontrolka).
zapalování:                Zapnutí =   Stisknìte n          Když do interiéru proniká nepøíjemný
Zapnout  =  Stisknìte Ü        Vypnutí   = Opìtovnì stisknìte n     zápach zvenku: zapnìte doèasnì systém
Vypnout  =  Stisknìte Ü znovu     Kontrolka ve spínaèi.            recirkulace 4.
Kontrolka ve spínaèi.           Pokud je ochlazování (kompresor       Systém recirkulace minimalizuje vstup
                     klimatizace) aktivní, vzduch je ochlazován  venkovního vzduchu. Vlhkost vzduchu se
                     a vysoušen. Pokud nechcete vysoušet     zvyšuje a mùže dojít k zamlžení oken.
                     a ochlazovat vzduch, ochlazování       Kvalita vzduchu v interiéru se zhoršuje,
                     vypnìte; ušetøíte i palivo.         takže cestující mohou pocítit i nevolnost.
                     Klimatizace se automaticky vypne pøi nízké  Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
                     venkovní teplotì.              polohy V: Cirkulace se automaticky
                                            vypne, aby nedošlo k zamlžení.
112
Strana 113, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15928s.tif            Obrázek è.: 11617s.tif             Obrázek è.: 15997s.tif
Støední (1) ventilaèní otvory        Chcete-li ventilaèní otvory zavøít, zatlaète  Vyhøívání sedadel 3
Vždy podle polohy ovladaèe teploty     posuvníky smìrem do støedu vozidla.      Dva spínaèe ß ve støedové konzole;
vzduchu se dosáhne komfortního vìtrání   Chcete-li zvìtšit množství vzduchu,      ovládání pro pøíslušné pøední sedadlo,
v prostoru hlavy. Ovladaè teploty vzduchu  nastavte vyšší rychlost ventilátoru.      když je zapnuté zapalování.
ve støední poloze: ze støedních vìtracích                         Zapnout  =  Stisknìte ß
otvorù proudí chladnìjší vzduch než     Vìtrací otvory pro odstranìní         Vypnout  =  Stisknìte ß znovu
z boèních vìtracích otvorù.         námrazy na èelním oknì (2)
                                              Kontrolky ve spínaèích.
Proud vzduchu mùžete smìrovat podle     Spínaè pro distribuci vzduchu nastavte do
svého pøání natoèením a naklopením     polohy V nebo J: Vzduch je nyní
lamel.                   smìrován na èelní a boèní okna.

                      Doplòkové vìtrací otvory
                      Tyto otvory jsou umístìny pod èelním
                      oknem, pøed zrcátky na dveøích a pøed
                      prostorem pro nohy.
                                                                  113
Strana 114, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                       Topení
                       Výkon topení závisí na teplotì chladicí
                       kapaliny a proto topení dosáhne plného
                       výkonu až po zahøátí motoru.
                       Chcete-li prostor pro cestující vytopit velmi
                       rychle:
                       z Nastavte ovladaè teploty vzduchu do
                        èervené zóny.
                       z Nastavte rychlost ventilátoru na 3.
                       z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
                        požadované polohy – viz strana 111.
                       Komfort a dobrý pocit cestujících závisí
                       z velké míry na správném nastavení
     Obrázek è.: 11618s.tif       systému vìtrání a topení.
                                                   Obrázek è.: 11619s.tif
Vìtrání                                           Topení v oblasti nohou
z Nastavte spínaè teploty vzduchu do     Abyste v interiéru vozidla dosáhli       z Nastavte ovladaè teploty vzduchu do
 požadované polohy,             pøíjemného prostøedí, je dobré použít       èervené zóny.
                       pøíjemné nastavení proudìní chladnìjšího
z Nastavte rychlost ventilátoru na      vzduchu na oblièej a teplejšího vzduchu na   z Zapnìte ventilátor.
 požadovanou hodnotu,            nohy: ovládací prvek distribuce vzduchu     z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
z Maximální vìtrání v oblasti hlavy:     nastavte na K, J nebo L a regulátor        polohy K.
 Nastavte spínaè distribuce vzduchu do   teploty nastavte dle potøeby.
 polohy M a otevøete všechny vìtrací
 otvory,
z Vìtrání v oblasti nohou: Nastavte spínaè
 distribuce vzduchu do polohy K,
z Souèasné vìtrání v oblasti hlavy
 a oblasti nohou: Nastavte spínaè
 distribuce vzduchu do polohy L.
114
Strana 115, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 16489s.tif           Obrázek è.: 11624s.tif            Obrázek è.: 11622s.tif
Odstranìní zamlžení a námrazy       Provoz systému 3               Maximální chlazení
z oken                   Komfortní nastavení             (Maximum Air Conditioning)
                                            Na krátkou dobu otevøete okna a støešní
 Pokud nedodržíte tyto pokyny, mùže    z Systém recirkulace vzduchu 4 je      okno 3, aby tak mohl rychle uniknout
 dojít k zamlžení oken a mohlo by dojít   vypnutý.                  ohøátý vzduch.
 v dùsledku nedostateèného pøehledu    z Nastavte ochlazování n do
 øidièe k dopravní nehodì.                               z Zapnìte systém cirkulace vzduchu 4.
                       požadované polohy.
                                            z Zapnìte klimatizaci n.
z Otoète spínaè teploty do èervené zóny  z Nastavte spínaè teploty vzduchu do
 až nadoraz.                požadované polohy.             z Otoète spínaè teploty do modré
                                             (chladné) zóny až nadoraz.
z Nastavte rychlost ventilátoru na     z Zapnìte ventilátor požadovanou
 3 nebo 4.                 rychlostí.                 z Nastavte rychlost ventilátoru na 4.

z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do  z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do   z Nastavte spínaè distribuce vzduchu do
 polohy V.                 polohy M nebo L.               polohy M.

z Zapnìte vyhøívání zadního okna Ü.    z Otevøete vìtrací otvory podle potøeby.   z Otevøete všechny ventilaèní otvory.

z Boèní ventilaèní otvory otevøete     Ovládací spínaè teploty vzduchu ve støední
 a nastavte na okna dveøí.        poloze: teplejší vzduch proudí k nohám
                      a chladnìjší nahoru, z boèních výstupù
z K souèasnému vyhøátí prostoru pro nohy  proudí teplejší vzduch, ze støedních
 nastavte ovladaè rozvodu vzduchu     výstupù vzduchu pak chladnìjší.
 na J.


                                                                115
Strana 116, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                      - nebo –
                      pokud je v systému vlhkost po
                      pøedchozím používání klimatizace, mùže
                      dojít k zamlžení oken. Abyste tomu
                      pøedešli, nastavte distribuci vzduchu
                      na K a po nastartování pøibližnì na
                      5 sekund na V.
                     z Zapnìte vyhøívání zadního okna Ü.

                      Pokud nedodržíte tyto pokyny, mùže
                      dojít k zamlžení oken a mohlo by dojít
                      v dùsledku nedostateèného pøehledu
                      øidièe k dopravní nehodì.

     Obrázek è.: 16490s.tif                                Obrázek è.: 16491s.tif
Odstranìní zamlžení z oken                              Odstranìní námrazy z oken
Zamlžení oken ve vlhkém poèasí nebo                         z Zapnìte klimatizaci n.
pokud do vozidla nastoupí osoby
s mokrým obleèením:                                 z Nastavte spínaè teploty vzduchu do
                                            požadované polohy.
z Zapnìte klimatizaci n.
                                           z Nastavte požadovanou rychlost
z Nastavte spínaè teploty vzduchu do                          ventilátoru,
 požadované polohy.
                                           z Ovládací spínaè distribuce vzduchu
z Zapnìte ventilátor požadovanou                            nastavte do polohy V, systém
 rychlostí                                      recirkulace 4 se automaticky vypne.
z Ovládací spínaè distribuce vzduchu                         z Otevøete boèní vìtrací otvory.
 nastavte do polohy V, systém
 recirkulace 4 se automaticky vypne,                        z Zapnìte vyhøívání zadního okna Ü.
                                           Provoz klimatizace (kompresoru chlazení)
                                           není možný pøi nízké venkovní teplotì.

                                           Otvory pro sání vzduchu, otvory pro
                                           výstup vzduchu, poznámky, údržba
                                           viz strany 122, 123.
116
Strana 117, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Automatická klimatizace 3
Tento typ klimatizace poskytuje maximální
komfort za všech klimatických podmínek,
pøi jakékoliv venkovní teplotì
a v kterémkoliv roèním období.
Abyste zajistili konstantní a pøíjemné
prostøedí ve vozidle, teplota vzduchu
proudícího do vozidla, množství tohoto
vzduchu a distribuce vzduchu jsou
automaticky mìnìny podle klimatických
podmínek.                           Obrázek è.: 16500s.tif               Obrázek è.:
                      Zmìny teploty vlivem vnìjších èinitelù, jako  V automatickém režimu poskytuje
                      je sluneèní záøení, jsou automaticky      klimatizace optimální nastavení prakticky
                      kompenzovány.                 za všech okolností. Pokud je to nutné,
                      Když je klimatizace (kompresor         nastavení automatické klimatizace je
                      klimatizace) zapnutá, ochlazuje vzduch     možné upravit manuálnì.
                      a odstraòuje z nìj vlhkost.          Klimatizace je funkèní pouze za chodu
                      Pokud nepotøebujete ochlazovat interiér    motoru.
                      vozidla nebo vysušovat vzduch, stisknìte    Klimatizace (kompresor klimatizace) se
                      tlaèítko ECO, sníží se spotøeba paliva – viz  automaticky vypne pøi nízké venkovní
                      strana 120.                  teplotì.
                                                                  117
Strana 118, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Vypnutí kompresoru klimatizace (na      Pøednastavená teplota
                     displeji se objeví ECO) mùže snížit úroveò  Pøednastavenou teplotu lze upravit
                     komfortu a bezpeènosti. Viz strana 120.   v rozmezí mezi 16 °C a 28 °C pomocí
                       Všechny vìtrací otvory jsou ovládány   levého ovládacího knoflíku.
                       automaticky. Je proto tøeba mít pøední  Pro zajištìní stálého komfortu upravujte
                       vìtrací otvory vždy otevøené – viz    pøednastavenou teplotu pouze po malých
                       strana 113.                krocích.
                                            Pokud je nastavena teplota nižší než 16 °C,
                                            na displeji klimatizace se zobrazí LO:
                                            Automatická klimatizace bude stále
                                            produkovat maximálnì studený vzduch.
                                            Teplota není regulována.
                                            Pokud je nastavena teplota vyšší než 28 °C,
                                            na displeji klimatizace se zobrazí HI:
     Obrázek è.: 16496s.tif                            Automatická klimatizace bude stále
Automatický režim
                                            produkovat maximálnì možný ohøátý
Základní nastavení pro dosažení
                                            vzduch. Teplota není regulována.
maximálního komfortu:
                                            Pøednastavená teplota je udržována i po
z Stisknìte tlaèítko AUTO.
                                            vypnutí zapalování.
z Otevøete všechny vìtrací otvory.
z Zapnutí systému automatické
 klimatizace – viz strana 120.
z Pomocí ovládacího knoflíku nastavte
 teplotu 22 °C.
V pøípadì potøeby je možné
pøednastavenou teplotu zvýšit nebo snížit.
118
Strana 119, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Manuální nastavení
Za urèitých okolností (napøíklad zamlžená
nebo zamrzlá okna) je možné funkce
automatické klimatizace ovládat
manuálnì.
Manuální nastavení je uložené i po vypnutí
zapalování.
Manuální nastavení provádìjte v pøípadì
potøeby následujícím zpùsobem:
                            Obrázek è.: 16501s.tif          Obrázek è.: 16502s.tif
                       Odmlžení a odmrazení oken         Vyhøívání zadního okna,
                                            vyhøívání vnìjších zpìtných zrcátek 3
                       Pokud nedodržíte tyto pokyny, mùže    Vyhøívání funguje pouze pøi bìžícím
                       dojít k zamlžení oken a mohlo by dojít  motoru.
                       v dùsledku nedostateèného pøehledu
                       øidièe k dopravní nehodì.        Stisknìte tlaèítko Ü, na displeji klimatizace
                                            se objeví Ü.
                       Stisknìte tlaèítko V, na displeji     Zadní okno a vnìjší zrcátka jsou rychle
                       klimatizace se objeví V.         zbavena námrazy a zamlžení.
                       Teplota, distribuce vzduchu a rychlost  Vyhøívání se po asi 15 minutách
                       ventilátoru jsou nyní nastaveny      automaticky vypne. Chcete-li vyhøívání
                       automaticky a okna jsou rychle zbavena  vypnout døív: Stisknìte tlaèítko Ü
                       námrazy a zamlžení.            opìtovnì.
                       Návrat do automatického režimu:
                       Stisknìte tlaèítko V nebo AUTO.
                                                                 119
Strana 120, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 16503s.tif           Obrázek è.: 16504s.tif             Obrázek è.: 16505s.tif
Zapnutí a vypnutí kompresoru        Distribuce vzduchu               Proudìní vzduchu
klimatizace                Stisknìte jedno nebo více následujících    Nastavte rychlost proudìní vzduchu
Stisknìte tlaèítko ECO. Na displeji    tlaèítek. Na displeji klimatizace se zobrazí  otáèením pravého ovládacího koleèka.
klimatizace se zobrazí ECO.        pøíslušný symbol:               Zvolená rychlost ventilátoru je zároveò
Zapnete-li tento režim, uspoøíte palivo.  s: Vzduch proudí na èelní okno a na      zobrazena na displeji.
V tomto režimu je vypnuté chlazení      okna v pøedních dveøích.          Vypnutí ventilátoru a tedy i klimatizace:
(kompresor klimatizace).          M: Vzduch proudí na cestující ve vozidle    Otáèejte pravé ovládací koleèko doleva,
Vzduch proudící do vozidla není ani      nastavitelnými ventilaèními otvory.     dokud displej nezhasne.
ochlazován, ani vysoušen. Tím je omezen  K: Proudìní vzduchu do prostoru pro      Aktivace: Otoète otoèný knoflík doprava.
komfort poskytovaný automatickou       nohy.                    Návrat do automatického režimu:
klimatizací. Mùže tak docházet napøíklad                         Stisknìte tlaèítko AUTO.
k zamlžování oken.             Návrat do automatického režimu:
                      Stisknìte znovu pøíslušná tlaèítka nebo
Chcete-li znovu zapnout režim       stisknìte tlaèítko AUTO.
s chlazením: Stisknìte tlaèítko ECO.
ECO zmizí.
120
Strana 121, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                           Pøi vypnutém zapalování stisknìte
                                           tlaèítko AUTO. Na displeji klimatizace
                                           se zobrazí pøednastavená teplota.
                                           Tuto teplotu mùžete mìnit levým
                                           ovládacím knoflíkem.
                                           Teplota ve vozidle bude nyní po omezenou
                                           dobu automaticky regulována.
                                           Chcete-li vypnout klimatizaci, stisknìte
                                           znovu tlaèítko AUTO.
     Obrázek è.: 16506s.tif           Obrázek è.: 16507s.tif
Systém recirkulace vzduchu          Provoz klimatizace pøi vypnutém motoru
Systém recirkulace zabraòuje vstupu     Když vozidlo stojí a je vypnutý motor,
venkovního vzduchu do prostoru pro      je možné stále používat topení nebo
cestující a je stále cirkulován vzduch    klimatizaci pro zajištìní optimálních
v interiéru.                 podmínek v prostoru pro cestující
Stisknìte tlaèítko 4. Na displeji      (napøíklad pøi stání na køižovatce).
klimatizace se zobrazí %.
V režimu cirkulace vzduchu je omezena
výmìna èerstvého vzduchu. Kvalita
vzduchu v interiéru se zhoršuje, takže
cestující mohou pocítit i nevolnost. Pøi
režimu bez chlazení se vlhkost vzduchu
zvyšuje, takže mùže dojít k zamlžení oken.
Režim cirkulace vzduchu používejte pouze
po krátkou dobu.
Vypnutí recirkulace:
Stisknìte tlaèítko 4 znovu.
                                                                 121
Strana 122, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Pylový filtr                 Poznámka
                     Pylový filtr odstraòuje prach, saze, pyl   Pokud se okna ve vlhkém poèasí zamlží,
                     a spory z nasávaného vzduchu nebo       doèasnì nastavte systém tak, jak je
                     vzduchu v interiéru, pokud je aktivní     popsáno v odstavci „Odmlžování oken“.
                     systém recirkulace 3. Vrstva aktivního    Nastavení – viz strany 115, 116.
                     uhlí 3 eliminuje vìtšinu pachù a škodlivých  Ochlazování 3 funguje nejlépe, když jsou
                     plynù z venkovního vzduchu.          okna a støešní okno 3 zavøené. Pokud je
                     Pylový filtr musíte nechat mìnit       prostor pro cestující velmi vyhøátý po
                     v intervalech uvedených v Servisní knížce.  delším pobytu vozidla na pøímém slunci,
                                            nejdøíve na krátkou dobu otevøete všechna
                                            okna a støešní okno 3, aby mohl být horký
                                            vzduch odvìtrán.


     Obrázek è.: 11615s.tif
Otvory pro sání vzduchu
Otvory pro sání vzduchu, které se
nacházejí na levé a pravé stranì
motorového prostoru, musíte udržovat
v èistotì, bez listí, neèistot a snìhu.

Otvory pro výstup vzduchu
Pøi ukládání zavazadel do zavazadlového
prostoru nezakrývejte otvory pro výstup
vzduchu.
122
Strana 123, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Když je ochlazování 3 (kompresor      Údržba
klimatizace) zapnuté, vytváøí se      Aby byla trvale zachována dobrá funkce,
kondenzát, který vytéká pod vozidlo.    musí být kompresor klimatizace 3 jednou
Když je ochlazování 3 (kompresor      za mìsíc na nìkolik minut zapnut,
klimatizace) zapnuté, musíte otevøít    nezávisle na poèasí nebo roèním období.
alespoò jeden vìtrací otvor, aby      Kompresor klimatizace 3 není možné
v dùsledku nedostateèného pohybu      zapnout, když je venkovní teplota pøíliš
vzduchu nenamrzl výparník.         nízká.
Aby klimatizace 3 fungovala spolehlivì,  Dojde-li k poruše, obrat’te se na servis.
nezakrývejte senzor, který se nachází mezi Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
vìtracími otvory pøed èelním oknem.
                                            123
Strana 124, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Easytronic 3               Poloautomatická pøevodovka Easytronic
                     umožòuje jak manuální øazení (manuální
                     režim), tak i automatické øazení
                     (automatický režim); spojka je vždy
                     ovládána automaticky.

                      Pokud nebudete dbát tohoto
                      doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo
                      ohrožení života.
                                               Obrázek è.: 12478s.tif
                                          Displej pøevodovky
                                          Na displeji pøevodovky vidíte právì
                                          zaøazený pøevodový stupeò nebo právì
                                          zvolený režim.

                                          Polohy páky volièe
                                          Páka volièe v poloze N
                                          Neutrál.
                                          Motor lze nastartovat pouze v pøípadì, že
                                          je páka volièe v poloze N a je sešlápnutý
                                          brzdový pedál. Na displeji pøevodovky se
                                          zobrazí „N“. Není-li sešlápnutý pedál
                                          brzdy, „N“ bliká.
124
Strana 125, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     V manuálním režimu musíte øadit          Páka volièe v A/M
                     manuálnì. Na displeji pøevodovky je        Pøepínání mezi automatickým
                     zobrazen právì zaøazený pøevodový         a manuálním režimem øazení.
                     stupeò.                      Páka volièe v poloze R
                       Pokud jsou otáèky motoru pøíliš nízké,    Zpáteèka. Zpáteèku øaïte pouze ve
                       pøevodovka Easytronic automaticky       stojícím vozidle. Stisknìte tlaèítko na páce
                       podøadí na nižší pøevodový stupeò,      volièe a zvolte polohu R. Na displeji
                       dokonce i v manuálním režimu. Tím se     pøevodovky se zobrazí „R“.
                       zabrání zhasnutí motoru.           Pokud zvolíte polohu R, když je vozidlo
                       Páka volièe v poloze + nebo -         v pohybu, na displeji pøevodovky bude
                       + Pøeøazení na vyšší pøevodový stupeò.    blikat „R“ a pøevodový stupeò nebude
                                              zaøazen.
                       -  Podøazení na nižší pøevodový stupeò.
                       Pokud je pøi nízkých otáèkách motoru     Elektronicky øízené jízdní programy
     Obrázek è.: 12466s.tif       zvolen vysoký pøevodový stupeò, nebo     v automatickém režimu pøevodovky
Páka volièe ve støedové poloze        pokud je pøi vysokých otáèkách motoru     z Program pro dosažení provozní teploty
Pokud pøesunete páku volièe z polohy N do   zvolen nízký pøevodový stupeò, nebude      pomocí opoždìného øazení (vyšší otáèky
støední polohy s vyšlápnutým brzdovým     øazení provedeno. Tím se ochraòuje motor,    motoru) po studeném startu, umožní
pedálem, pøevodovka Easytronic se       aby nepracoval v pøíliš nízkých nebo pøíliš   katalyzátoru rychleji dosáhnout teploty,
nachází v automatickém režimu a je      vysokých otáèkách motoru.            požadované pro optimální redukci
zaøazen první pøevodový stupeò. Na      Pøevodové stupnì mohou být pøeskoèeny      škodlivin ve výfukových plynech.
displeji pøevodovky se zobrazí „A“. Jakmile  opakovaným posunem páèky v krátkých      z Adaptivní programy automaticky
brzdový pedál uvolníte, vozidlo se zaène   intervalech.                  pøizpùsobují øazení pøevodových stupòù
rozjíždìt. Není-li sešlápnutý pedál brzdy,
                       Je-li zvolen automatický režim øazení,     podmínkám jízdy, jako je napø. tažení
„A“ bliká. Sešlápnìte pedál plynu
                       pøevodovka Easytronic se pøepne do       karavanu/pøívìsu, vysoké zatížení
a rozjeïte se nebo pøesuòte páku volièe do
                       režimu manuálního øazení, pokud         vozidla nebo jízda v kopcích.
polohy N a postup zopakujte, nyní se
sešlápnutým brzdovým pedálem.         nastavíte páku volièe do polohy + nebo -.
                       Na displeji pøevodovky je zobrazen právì
V automatickém režimu pøevodovka øadí     zvolený pøevodový stupeò.
ostatní jízdní stupnì automaticky, na
základì stylu jízdy.
                                                                   125
Strana 126, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                             Brzdìní motorem
                                             Automatický režim:
                                             Pøi jízdì z kopce pøevodovka Easytronic
                                             neøadí vyšší pøevodové stupnì, dokud
                                             motor nedosáhne pøedepsaných otáèek.
                                             Pøi brzdìní øadí pøevodovka Easytronic
                                             dolù ve správný okamžik.
                                             Manuální režim:
                                             Abyste využili brzdného úèinku motoru,
                                             zvolte pøi jízdì z kopce vèas nižší
                                             pøevodový stupeò.     Obrázek è.: 12479S.tif            Obrázek è.: 13322a.tif
Zimní program T               Kickdown
V pøípadì potíží pøi rozjezdu na kluzké   Pøi sešlápnutí pedálu plynu za bod odporu:
vozovce stisknìte tlaèítko T („A“ a „T“ se  pøi urèitých rychlostech pøevodovka zaøadí
zobrazí na displeji pøevodovky).       nižší pøevodový stupeò. Mùžete tak pro
Pøevodovka Easytronic se pøepne do      akceleraci využít maximální výkon motoru.
utomatického režimu a vozidlo se rozjede   Bìhem kickdownu není možné manuálnì
na druhý pøevodový stupeò.          øadit.
Pomocný program pro rozjezd vypnete:     Jakmile otáèky motoru dosáhnou povolené
z opìtovným stisknutím tlaèítka T,      horní hranice, pøevodovka pøeøadí na vyšší
z pøepnutím do manuálního režimu       pøevodový stupeò, i když je zvolen
z vypnutím zapalování.            manuální režim.
Jako ochrana pøevodovky Easytronic se    Pokud kickdown nepoužijete, automatické
zimní program automaticky vypne       pøeøazení v manuálním režimu
v pøípadì, že je detekována pøíliš vysoká  neprobìhne.
teplota kapaliny spojky.
126
Strana 127, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Zastavení vozidla             Odstavení vozidla               „Vyprošt’ování vozidla
Když je páka volièe ve støedové poloze  Pøed opuštìním vozidla:            rozhoupáním“
a vozidlo stojí, je automaticky zaøazen  z Zatáhnìte parkovací brzdu,         Když chcete vyprostit vozidlo z písku,
první pøevodový stupeò (druhý pøevodový  z vyjmìte klíè ze spínací skøíòky.      bláta, snìhu nebo prohlubnì, volte
stupeò, je-li aktivován zimní program)  V pøevodovce zùstane zaøazený naposledy    støídavì prostøední polohu a polohu R
a spojka je vypnutá.           zvolený pøevodový stupeò. Je-li páka volièe  a zároveò lehce sešlapujte pedál plynu.
Pokud se pøi otevøení dveøí øidièe ozve  v poloze N, není zaøazen žádný pøevodový   Motor nevytáèejte a vyvarujte se náhlého
varovný zvukový signál (není sešlápnutý  stupeò.                    zrychlení.
pedál brzdy), pøesuòte páku volièe do   Je-li vypnuté zapalování, pøevodovka     Toto platí pouze pro výjimeèné pøípady,
polohy N a zabrzdìte parkovací brzdu.   Easytronic nereaguje na pohyby páky      zmínìné výše.
Pøi zastavení ve svahu zabrzdìte     volièe.
parkovací brzdu nebo sešlápnìte pedál   Pokud klíè ze spínací skøíòky nevytáhnete,
brzdy. Abyste pøedešli pøehøátí spojky,  mùže dojít pøi dlouhodobìjším nepoužívání
nevytáèejte motor pøi zaøazeném      vozidla k vybití akumulátoru.
pøevodovém stupni.
                     Pokud nebyla zatažena parkovací brzda,
Vypnìte motor, když stojíte delší dobu,  kontrolka R bliká nìkolik sekund po
napø. v dopravní zácpì nebo pøed     vypnutí zapalování.
køižovatkou.
                                                               127
Strana 128, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                              Pøerušení napájení
                                              Spojka nefunguje v pøípadì, že je sice
                                              zaøazený pøevodový stupeò, ale je vybitý
                                              akumulátor. Vozidlo nemùže jet.
                                              Pokud je akumulátor vybitý, nastartujte
                                              vozidlo pomocí startovacích kabelù – viz
                                              strana 174.
     Obrázek è.: 14083j.tif            Obrázek è.: 12480s.tif
Zajíždìní a vyjíždìní            Porucha
Pøi zajíždìní a vyjíždìní, napø. pøi     Pokud se v pøevodovce Easytronic vyskytne
parkování nebo zajíždìní do garáže      porucha, rozsvítí se kontrolka A. Pøi vážné
využijte popojíždìní vozidla lehkým     poruše se navíc na displeji pøevodovky
uvolnìním pedálu nožní brzdy.        objeví „F“.
Nikdy nesešlapujte zároveò pedál plynu    Je možné pokraèovat v jízdì, pokud svítí
a pedál brzdy.                pouze kontrolka A. V takovém pøípadì
Aby se pøedešlo poškození, Easytronic    není možné manuálnì øadit.
odpojí funkci „plazivé rychlosti“, když je  Pokud se však na displeji pøevodovky
pøíliš vysoká teplota automatické spojky.  zobrazí ještì „F“, není možné s vozidlem
                       pokraèovat v další jízdì.
                       Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
                       Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
                       partnera. Integrovaná autodiagnostika
                       umožní rychlé odstranìní poruchy.
128
Strana 129, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     3. Oèistìte kryt pøevodovky Easytronic (viz   Pokud takto uvolníte spojku, nesmíte
                       obrázek), aby se po sejmutí krytu dovnitø  vozidlo nastartovat ani táhnout za jiným
                       nedostaly neèistoty.             vozidlem, i když by to bylo na velmi
                       4. Otáèejte krytem tak, abyste ho uvolnili  krátkou vzdálenost.
                        a vytažením nahoru ho sejmìte – viz    Obrat’te se okamžitì na servis.
                        obrázek.                 Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
                       5. Pomocí plochého šroubováku (náøadí
                        vozidla 3 – viz strana 182) otáèejte
                        nastavovacím šroubem, až jasnì pocítíte
                        odpor. Nyní je spojka uvolnìna.
                        Neotáèejte šroub až za bod odporu,
                        mohli byste poškodit pøevodovku
                        Easytronic.
     Obrázek è.: 13739s.tif       6. Instalujte zpìt oèištìný uzávìr Uzávìr
V pøípadì, že k pøerušení napájení nedošlo   musí být v plném kontaktu se skøíní.
dùsledkem vybitého akumulátoru,
kontaktujte odborný servis. Doporuèujeme
Vašeho Opel partnera. Pokud potøebujete
vozidlo odstavit stranou dopravního
provozu, spojku uvolníte následujícím
zpùsobem:
1. Zabrzdìte ruèní brzdu a vypnìte
  zapalování.
2. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.
                                                                129
Strana 130, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Automatická                Po nastartování motoru a pøed zaøazením
                     pøevodového stupnì sešlápnìte brzdový
pøevodovka 3               pedál. Pokud uvolníte pedál brzdy a bude
                     zaøazen pøevodový stupeò, vozidlo zaène
                     popojíždìt. Nikdy nesešlapujte zároveò
                     pedál plynu a pedál brzdy.

                      Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení,
                      mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení
                      života.

                      Pøi zvolení polohy D pracuje ekonomický
                      program jízdy. Poloha D je obecnì ideální
                      pro jízdu.
                      Sešlápnete-li pedál plynu citlivì
                      a rovnomìrnì, pøevodovka bude øadit          Obrázek è.: 11725s.tif
                      postupnì vyšší pøevodové stupnì       Displej pøevodovky
                      ekonomicky v nižších otáèkách. Manuální   Na displeji pøevodovky v otáèkomìru vždy
                      øazení je nutné pouze ve výjimeèných     vidíte právì zvolenou polohu páky volièe.
                      pøípadech. Polohy 3, 2 a 1 volte pouze
                      tehdy, když nechcete volit vyšší pøevodové
                      stupnì nebo chcete využít brzdicího úèinku
                      motoru.
                      Jakmile to dovolí jízdní podmínky, opìt
                      zvolte polohu D.
130
Strana 131, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Pøi øazení poloh P nebo R pøitáhnìte      Jízdní polohy D, 3, 2, 1
                     uvolòovací tlaèítko.              D   Poloha pro normální jízdu, øadí se
                      Motor je možné nastartovat pouze s pákou      1. až 4. pøevodový stupeò.
                      volièe v poloze P nebo N. Pøed startováním  3, 2, 1 Pøevodovka neøadí žádný vyšší
                      s pákou volièe v poloze N sešlápnìte pedál      než zvolený pøevodový stupeò.
                      brzdy nebo zabrzdìte parkovací brzdu.
                      Bìhem øazení jiné polohy nesešlapujte    Pøi øazení poloh 3 nebo 1 pøitáhnìte
                      pedál plynu.                 uvolòovací tlaèítko.
                                             Po nastartování motoru a zvolení polohy D
                                             zaène pracovat ekonomický program
                                             jízdy.


     Obrázek è.: 16119s.tif
Polohy páky volièe P, R a N
P  Parkovací poloha. Pøední kola jsou
  zablokována. Tuto polohu volte
  pouze ve stojícím vozidle a se
  zabrzdìnou parkovací brzdou.
R  Zpáteèka. Zpáteèku øaïte pouze ve
  stojícím vozidle.
N  Neutrál.

Pákou volièe mùžete z polohy P pohnout
pouze pøi zapnutém zapalování
a sešlápnutém pedálu brzdy (blokování
páky volièe).
                                                                 131
Strana 132, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     z Funkce automatického zaøazení
                      neutrálu (automaticky zaøadí N pro
                      snížení spotøeby paliva, napøíklad pøi
                      èekání na semaforech).
                       Funkce automatického øazení neutrálu je
                       aktivována, když:
                       – páka volièe v poloze D, 3, 2 nebo 1
                        a
                       – je sešlápnutý brzdový pedál
                        a
                       – vozidlo stojí
                        a
                       – není sešlápnutý pedál plynu.
                       Pøi uvolnìní brzdy a sešlápnutí pedálu
     Obrázek è.: 16127s.tif                                  Obrázek è.: 16128s.tif
                       plynu se vozidlo rozjede normálním
Elektronicky øízené programy jízdy                            Zimní program T
                       zpùsobem.
z Sportovní program: pøevodovka øadí pøi                         Máte-li pøi rozjezdu na kluzkém povrchu
 vyšších otáèkách motoru:         z Program pro dosažení provozní teploty   problémy, stisknìte tlaèítko T, které
 Stisknìte tlaèítko S (na displeji      pomocí opoždìného øazení (vyšší otáèky   mùžete použít pro polohy P, R, N, D a 3
 pøevodovky se rozsvítí 1).         motoru) po studeném startu, umožní     (na displeji pøevodovky se rozsvítí T).
                       katalyzátoru rychleji dosáhnout teploty,  Vozidlo se rozjíždí na tøetí pøevodový
z Ekonomický program: pøevodovka øadí     požadované pro optimální redukci
 pøi nižších otáèkách motoru:                              stupeò.
                       škodlivin ve výfukových plynech.
 Stisknìte znovu tlaèítko S.                              Pomocný program pro rozjezd vypnete:
                      z Adaptivní programy automaticky       z opìtovným stisknutím tlaèítka T,
z Zimní program Stisknìte tlaèítko T.     pøizpùsobují øazení pøevodových stupòù   z manuální volbou polohy 2 nebo 1,
                       podmínkám jízdy, jako je napø. tažení   z vypnutím zapalování.
                       karavanu/pøívìsu, vysoké zatížení
                       vozidla nebo jízda v kopcích.       Zimní program pro rozjezd se automaticky
                                             vypíná pøi rychlosti okolo 80 km/h.
                                             Z dùvodu ochrany pøed poškozením se
                                             zimní program vypíná pøi vysoké teplotì
                                             oleje v pøevodovce.
132
Strana 133, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 13322a.tif            Obrázek è.: 16129s.tif            Obrázek è.: 14083j.tif
Kickdown                   „Vyprošt’ování vozidla           Zajíždìní a vyjíždìní
Pøi sešlápnutí pedálu plynu za bod odporu:  rozhoupáním“                Pøi zajíždìní a vyjíždìní, napø. pøi
pøi urèitých rychlostech, pøevodovka zaøadí  Když chcete vyprostit vozidlo z písku,   parkování nebo zajíždìní do garáže
nižší pøevodový stupeò. Mùžete tak pro    bláta, snìhu nebo prohlubnì, volte     využijte popojíždìní vozidla lehkým
akceleraci využít maximální výkon motoru.   støídavì polohy D až R a zároveò lehce   uvolnìním pedálu brzdy.
                       sešlapujte pedál plynu. Motor nevytáèejte  Nikdy nesešlapujte zároveò pedál plynu
Brzdìní motorem                a vyvarujte se náhlého zrychlení.      a pedál brzdy.
Brzdìní motorem pøi jízdì z kopce mùžete   Toto platí pouze pro výjimeèné pøípady,
využít pøi zaøazení polohy 3, 2 nebo     zmínìné výše.
i polohy 1, pokud je to nutné.
Brzdný úèinek je maximální pøi
pøevodovém stupni 1. Zvolíte-li polohu 1
v pøíliš vysoké rychlosti, pøevodovka nechá
zaøazený druhý pøevodový stupeò, dokud
není dosaženo podmínek pro zaøazení
prvního pøevodového stupnì, napø. pøi
snížení rychlosti.
                                                                 133
Strana 134, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Zastavení vozidla                                    Automatická pøevodovka již neøadí
Páku volièe mùžete pøi bìžícím motoru                          automaticky. Mùžete pokraèovat v jízdì.
nechat ve zvolené jízdní poloze.                             Nemùžete øadit druhý pøevodový stupeò.
                                             Zaøaïte první, tøetí a ètvrtý pøevodový
Pøi zastavení ve svahu zabrzdìte                             stupeò pákou volièe manuálnì:
parkovací brzdu nebo sešlápnìte pedál
brzdy. Nezvyšujte pøi zaøazeném                             1  =  1. pøevodový stupeò
pøevodovém stupni otáèky motoru, aby                           2  =  3. pøevodový stupeò
nedošlo k pøehøátí pøevodovky.                              3, D =  4. pøevodový stupeò
Vypnìte motor, když stojíte delší dobu,                         Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
napø. v dopravní zácpì nebo pøed                             Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
køižovatkou.                                       partnera.
Pøed opuštìním vozidla zabrzdìte
parkovací brzdu, poté pøesuòte páku
volièe do polohy P a vytáhnìte klíè ze          Obrázek è.: 11718s.tif
spínací skøíòky.                Porucha
Pokud klíè ze spínací skøíòky nevytáhnete,   Kontrolka A se rozsvítí pøi zapnutí
mùže dojít pøi dlouhodobìjším nepoužívání   zapalování. Pokud nezhasne po
vozidla k vybití akumulátoru.         nastartování nebo se rozsvítí za jízdy,
Klíè ze spínací skøíòky mùžete vytáhnout    znamená to poruchu automatické
pouze tehdy, když je páka volièe v poloze P.  pøevodovky nebo elektroniky motoru.
134
Strana 135, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                             Opìtovným zvolením polohy P se páka
                                             volièe opìt zablokuje. Nechte pøíèinu
                                             pøerušení napájení odstranit.
                                             Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na
                                             Vašeho Opel partnera.
     Obrázek è.: 16130s.tif            Obrázek è.: 16131s.tif
Pøerušení napájení              3. Zatlaète pojistku dopøedu šroubovákem
Dojde-li k vybití akumulátoru vozidla,      a páku volièe vyøaïte z polohy P.
nemùžete pohnout pákou volièe z polohy P.   4. Nainstalujte kryt zpìt na støedovou
Pokud je akumulátor vybitý, nastartujte     konzolu a zajistìte.
vozidlo pomocí startovacích kabelù – viz
strana 174.
Není-li pøíèinou poruchy vybitý akumulátor,
odblokujte páku volièe následovnì:
1. Zatáhnìte parkovací brzdu.
2. Sejmìte kryt ze støedové konzoly
  a otoète jej doprava o 90°.
                                                               135
Strana 136, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Rady pro jízdu              Prvních 1000 km
                     Jezdìte promìnlivou rychlostí. Nejezdìte
                                            Jízda v horách nebo jízda
                                            s pøívìsem/karavanem
                     na plný plyn. Motor nepøetìžujte v nízkých  Vìtrák chladièe je pohánìn elektricky. Jeho
                     otáèkách.                   chladicí výkon tudíž není závislý na otáèkách
                     Využívejte všechny pøevodové stupnì. Pøi   motoru.
                     jakémkoliv zaøazeném pøevodovém stupni    Pøi vyšších otáèkách motoru vzniká vìtší
                     nesešlapujte pedál plynu více než do 3/4   množství tepla, pøi nižších pak odpovídajícím
                     jeho dráhy.                  zpùsobem menší. Proto pøi jízdì ve stoupání
                     Nejezdìte rychleji než 3/4 maximální     neøaïte na nižší pøevodový stupeò tak
                     rychlosti.                  dlouho, dokud vozidlo bez problémù zvládá
                                            stoupání i na vyšší pøevodový stupeò.
                     Bìhem prvních 200 km nebrzdìte zbyteènì
                     intenzívnì.                  Vznìtové motory: Ve stoupání 10 % nebo
                                            vìtším, nejezdìte rychleji než 30 km/h na
                     Nikdy nejezdìte s vypnutým          první pøevodový stupeò nebo km/h na druhý
                     motorem                    pøevodový stupeò.
                     Mnoho zaøízení za tohoto stavu nefunguje   Jízda s nákladem na støeše
                     (napø. posilovaè brzd, posilovaè øízení 3).
                     Taková jízda je pro Vás i ostatní úèastníky  Nepøekraèujte maximální povolené zatížení
                     silnièního provozu velmi nebezpeèná.     støechy – viz strana 238. Z bezpeènostních
                                            dùvodù náklad rovnomìrnì rozložte
                     Posilovaè brzd                a pevnì jej zafixujte pomocí upevòovacích
                                            pásù, aby se nemohl posouvat. Tlak
                     Pøi vypnutém motoru pøestane posilovaè
                                            v pneumatikách upravte podle zatížení
                     øízení fungovat po jednom až dvou
                                            vozidla. Pøi jízdì nepøekraèujte rychlost
                     sešlápnutích brzdového pedálu. Nesníží se
                                            120 km/h. Upevnìní nákladu kontrolujte
                     brzdný úèinek, ale k zastavení vozidla
                                            èastìji a upevòovací pásy v pøípadì potøeby
                     musíte vyvinout mnohem vìtší sílu.
                                            znovu napnìte.
                     Elektrický posilovaè øízení 3         Vypnutí motoru
                     Pokud posilovaè øízení nefunguje pøi tažení
                                            Po vypnutí motoru mùže stále bìžet
                     vozidla s vypnutým motorem – musíte pøi
                                            ventilátor chladièe v motorovém prostoru,
                     øízení vozidla vyvinout mnohem vìtší sílu.
                                            aby byl chlazen motor.
                                            Je-li teplota motoru velmi vysoká, napø. po
                                            jízdì v horách: nechte motor bìžet pøibližnì
                                            dvì minuty na volnobìh, aby nedošlo
                                            k hromadìní tepla.


136
Strana 137, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Vozidla s pøeplòovaným motorem:      Otáèky motoru                   Spojka
Po jízdì s motorem ve vysokých otáèkách  Pokud je to možné, udržujte nízké otáèky     Vždy sešlapujte pedál spojky až k podlaze,
nebo pøi velkém zatížení motoru nechte  motoru.                      abyste tak pøedešli potížím s øazením
motor pøed vypnutím zapalování bìžet                            a eventuálnímu poškození pøevodovky.
v nízkých otáèkách nebo na volnobìh asi  Zahøátí motoru
30 sekund, aby nedošlo k poškození                             Pedál nepoužívejte pøi jízdì jako opìru pro
                     Motor zahøívejte jízdou. Nezahøívejte       nohy; docházelo by k nadmìrnému
turbodmychadla.              motor na volnobìh. Dokud není dosažena      opotøebení spojky.
                     provozní teplota motoru, nejezdìte na plný
Šetøení energií – více kilometrù     plyn.                       Ventilátor chladièe
Radám uvedeným na pøedcházející stranì
a tipùm pro šetøení energií uvedeným na  Po nastartování studeného motoru         Ventilátor chladièe je ovládán
následujících stranách vìnujte, prosím,  automatická pøevodovka 3 a Easytronic 3      termospínaèem a proto bìží pouze tehdy,
patøiènou pozornost.           neøadí vyšší pøevodové stupnì, dokud není     je-li to nutné.
                     dosaženo vyšších otáèek motoru. Tak se
Technicky správná a ekonomická jízda   zajistí rychlé dosažení provozní teploty     Pedály
zajišt’uje maximální životnost a výkon  katalyzátoru a dosažení optimální úrovnì     Na podlaze se nesmìjí nacházet žádné
Vašeho vozidla.              emisí ve výfukových plynech.           pøedmìty, protože by se mohly dostat pod
                                              pedály a blokovat pohyb pedálù.
Pøebìh                    Správné øazení
Pøívod paliva je automaticky odpojen pøi                          V oblasti pedálù Vám pøi sešlápnutí pedálù
                       Nevytáèejte motor, je-li zaøazen nízký    až na podlahu nesmí pøekážet žádný
pøebìhu, napø. pøi absolvování dlouhého    pøevodový stupeò nebo neutrál. Pøíliš
klesání nebo pøi brzdìní. Pøi pøebìhu                            koberec nebo rohožka.
                       vysoké rychlosti pøi jízdì na jednotlivé
nesešlapujte pedál plynu, aby mohl systém   pøevodové stupnì jakož i jízdy na malé
pøerušit pøívod paliva. V režimu manuálního                         Péèe o akumulátor
                       vzdálenosti zvyšují opotøebení a spotøebu
øazení nesešlapujte pedál spojky. Aby se                          Pøi pomalé jízdì nebo ve stojícím vozidle,
                       paliva.
pøedešlo poškození katalyzátoru je pøebìh                          napø. v pomalém mìstském provozu,
doèasnì deaktivován, pokud je teplota     Øazení na nižší pøevodové stupnì       jízdách na krátké vzdálenosti nebo
katalyzátoru pøíliš vysoká.                                 dopravní zácpì, vypnìte veškeré
                       Pøi klesající rychlosti vozidla pøeøaïte na  nepotøebné elektrické spotøebièe (napø.
Vozidla s pøeplòovaným motorem:        nižší pøevodový stupeò. Nenechte       vyhøívání zadního okna, vyhøívání pøedních
Hluk generovaný prùtokem vzduchu       prokluzovat spojku pøi vytáèení motoru.    sedadel).
turbodmychadlem mùže být slyšet pøi      To je dùležité zejména v prudkém
prudkém sešlápnutí pedálu plynu.       stoupání.                   Pøi startování motoru sešlápnìte pedál
                                              spojky, abyste omezili zátìž startéru
                                              a akumulátoru.
                                                                   137
Strana 138, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Úspora paliva,              Nové technologie lakování využívají jako
                     øedidlo vodu.
                                              Zahøátí motoru
                                              z Jízda na plný plyn nebo zahøívání
Ochrana životního               Recyklace vozidla po ukonèení jeho
                                               motoru ve volnobìžných otáèkách
                                               zvyšují opotøebení, spotøebu paliva,
prostøedí                   životnosti
                       Informace o recyklaèních centrech
                                               obsah emisí ve výfukových plynech
                                               a hluk.
                       a recyklaci vozidla po ukonèení jeho
                                              z Ihned po nastartování se rozjeïte. Motor
                       životnosti naleznete na www.opel.com.
                                               zahøívejte jízdou ve støedním rozsahu
                       Jízda s ohledem na životní prostøedí      otáèek motoru.
                       z Vysoká úroveò hluku a vývin výfukových    Rovnomìrná rychlost
                        zplodin jsou èasto zpùsobeny jízdním
                                              z Hektický zpùsob jízdy znaènì zvyšuje
                        stylem, který nebere ohled na úsporu
                                               spotøebu paliva, množství emisí a obsah
                        energie a ochranu životního prostøedí.
                                               škodlivin ve výfukových plynech a hluk.
                       z Mìli byste jezdit úspornì – „více
                                              z Vyvarujte se zbyteèného zrychlování
Technologie budoucnosti             kilometrù s menší spotøebou“.
                                               a brzdìní. Jeïte plynule, sledujte
Pøi vývoji a výrobì Vašeho vozidla použila   Snižte hladinu hluku a emise ve       dopravní situaci.
firma Opel materiály, které jsou šetrné     výfukových plynech pøizpùsobením stylu
                                               Peèlivým naplánováním jízdy se
k životnímu prostøedí a které lze do znaèné   jízdy. Takový zpùsob se vyplatí
                                               vyvarujte zbyteèného rozjíždìní
míry recyklovat. Výrobní metody         a zároveò zvyšuje kvalitu života.
                                               a zastavování, napø. na semaforech, pøi
používané pøi výrobì Vašeho vozidla jsou    Spotøeba paliva závisí zejména na      jízdì na krátkou vzdálenost a dopravní
k životnímu prostøedí ohleduplné.        Vašem vlastním stylu jízdy. Následující   zácpì. Vybírejte si plynule prùjezdné
Recyklací zbytkù materiálù použitých pøi    rady Vám pomohou dosáhnout spotøeby     ulice.
výrobì je uzavøen materiálový obìh.       paliva, která se co možná nejvíce
Snížení spotøeby energie a vody také      pøibližuje normovaným hodnotám – viz    Volnobìh
chrání pøírodní zdroje.             strana 235.                z I na volnobìh spotøebovává motor
Pokroková konstrukce usnadòuje         Pøi každém doplòování paliva kontrolujte   palivo.
rozebrání Vašeho vozidla po ukonèení      spotøebu vozidla. To usnadòuje zjištìní  z Už pøi dobì èekání delší než jednu
životnosti a tøídìní materiálù k jejich     pøíèin zvýšené spotøeby paliva.       minutu se vyplatí motor vypnout. Pìt
dalšímu použití.                                       minut chodu na volnobìh odpovídá
Materiály, jako je azbest a kadmium,                             pøibližnì jednomu kilometru jízdy.
nejsou používány. Chladivo v klimatizaci 3
je bezfreonové.
138
Strana 139, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Pøebìh                    z Nepatrným ubráním plynu výraznì       Opravy a údržba
z Pøívod paliva je automaticky odpojen pøi   omezíte spotøebu bez znatelné ztráty    z Nesprávnì provedené opravy nebo
 pøebìhu, napø. pøi absolvování dlouhého   rychlosti.                  seøízení a údržba mohou zvýšit spotøebu
 klesání nebo pøi brzdìní – viz strana 137.  Motor vytáèejte maximálnì na 3/4       paliva. Neprovádìjte sami žádné práce
z Pøi pøebìhu nesešlapujte pedál plynu ani   povolených otáèek. Bez znatelného       na motoru.
 spojky, aby mohl systém pøerušit pøívod   prodloužení doby jízdy ušetøíte až 50 %    Nesprávnou likvidací použitých
 paliva.                   paliva.                    materiálù mùžete porušit zákony na
                                               ochranu životního prostøedí.
Správné øazení                Tlak vzduchu v pneumatikách
                                               Vhodné èásti by nemusely být
z Vysoké otáèky motoru zvyšují jeho      z Nesprávné hodnoty tlaku vzduchu
                                               recyklovány.
 opotøebení a spotøebu paliva.         v pneumatikách vedou ke zvýšení
                        valivého odporu a provozních nákladù     Kontakt s nìkterými materiály mùže
z Motor zbyteènì nevytáèejte do vysokých    dvìma zpùsoby: vyšší spotøeba paliva     pøedstavovat nebezpeèí ohrožení zdraví.
 otáèek. Nejezdìte pøi vysokých otáèkách    a zvýšení opotøebení pneumatik.
 motoru.                                         z Doporuèujeme Vám, abyste se
                       z Pravidelné kontroly tlaku vzduchu      s opravami a údržbou obrátili na
 Používání otáèkomìru napomáhá ušetøit     (jednou za 14 dní) se Vám vyplatí.      Vašeho Opel partnera.
 palivo. Pokud je to možné, udržujte nízké
 a rovnomìrné otáèky motoru pøi každém    Elektrické spotøebièe            Ztížené jízdní podmínky
 zaøazeném pøevodovém stupni. Jezdìte                           z Jízda do prudkých kopcù, jízda po
                       z Spotøeba elektøiny zvyšuje spotøebu
 pokud možno brzy na nejvyšší                                nekvalitních vozovkách, èasté zatáèení
                        paliva.
 pøevodový stupeò a na nižší pøevodový                           nebo jízda v zimì, všechny tyto jízdní
 stupeò øaïte, pouze když už motor      z Vypnìte elektrické spotøebièe, které
                                               podmínky zvyšují spotøebu paliva.
 nebìží plynule.                nepotøebujete (napø. klimatizace 3,
                        vyhøívání zadního okna).           Spotøeba paliva se silnì zvyšuje
Vysoká rychlost                                       v mìstském provozu a pøi teplotách pod
z Vyšší rychlost zvyšuje spotøebu paliva   Støešní nosièe, držáky lyží          bodem mrazu, zejména pøi krátkých
 a úroveò hluku. Pøi maximální rychlosti   z Støešní nosiè a držák lyží mohou       jízdách, kdy motor nedosáhne provozní
 jsou velmi vysoké emise škodlivin,      z dùvodu odporu vzduchu zvýšit        teploty.
 spotøeba paliva a hluk.            spotøebu paliva až o 1 l/100 km.      z Dodržujte výše uvedené rady, abyste
                       z Jakmile je nepotøebujete, demontujte je.   spotøebu paliva za všech okolností
                                               udrželi na minimálních hodnotách.
                                                                 139
Strana 140, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Spotøeba paliva,             Spotøeba paliva
                     Spotøeba paliva je stanovena
                                           Palivo pro zážehové motory
                                           Spotøeba paliva je stanovena
palivo, èerpání paliva          za pøedepsaných jízdních podmínek – viz
                     strana 235.
                                           za pøedepsaných jízdních podmínek – viz
                                           strana 143, oktanová èísla – viz
                     Zvláštní vybavení zvyšuje hmotnost     strana 232, 233). Kvalita paliva
                     vozidla. Zvyšuje se tak také spotøeba   rozhodujícím zpùsobem ovlivòuje výkon,
                     paliva a snižuje maximální rychlost    chod a životnost motoru. Velký význam
                     vozidla.                  pøitom mají i pøísady pøidávané do paliva
                                           (tzv. aditiva). Doplòujte proto jen kvalitní
                     Když je vozidlo nové, motor a pøevodovka  paliva s aditivy.
                     bìhem nìkolika prvních 1000 kilometrù
                     vykazují zvýšené tøení. Proto je vyšší   Paliva s velmi nízkým oktanovým èíslem
                     spotøeba paliva.              mohou zpùsobit klepání ventilù motoru.
                                           Za takto vzniklé škody nemùže nést firma
                                           Opel zodpovìdnost.
                                           Vždy mùžete použít benzín s vyšším
                                           oktanovým èíslem.
                                           Pistoli èerpacího stojanu s olovnatým
                                           palivem nelze zasunout do hrdla palivové
                                           nádrže vozidla, pro který je pøedepsán
                                           bezolovnatý benzín.
                                           Pøedstih zapalování je nastavován
                                           automaticky podle oktanového èísla paliva
                                           – viz strany 232, 233.
                                           Použitím benzínu s oktanovým èíslem 95
                                           dosáhnete hospodárného provozu.
140
Strana 141, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Palivo pro vznìtové motory           Víèko palivové nádrže
Pro vznìtové motory tankujte pouze       Pokud víèko palivové nádrže vymìníte,
motorovou naftu, splòující normu        použijte pouze originální víèko palivové
DIN EN 590. Nepoužívejte bionaftu, napø.    nádrže Opel pro Váš model, aby byla
øepkovou bionaftu, naftu pro lodní motory,   zajištìna plná funkènost. Vozidla se
topné oleje, Aquazole a podobné emulze     vznìtovým motorem mají speciální víèko
nafty a vody.                 palivové nádrže.
Tekutost a filtrovatelnost nafty je teplotnì
závislá.
Proto je v zimním období prodávána tzv.
zimní motorová nafta. Ujistìte se, že již
pøed pøíchodem zimního období jste
doplnili zimní motorovou naftu.
Do zimní motorové nafty mùžete pøidávat                           Obrázek è.: 15 579,01 long ton.tif
aditiva, jsou-li schválena výrobcem vozidla                        Doplòování paliva
a za pøedpokladu používání vyhøívaného
palivového filtru (v závislosti na venkovní                        Pøi manipulaci s palivem buïte opatrní.
teplotì).
                                             Pøed doplòováním paliva vypnìte motor
                                             a spalovací nezávislé topení
                                             (identifikovatelné podle nálepky na
                                             dvíøkách hrdla palivové nádrže).
                                             Vypnìte mobilní telefony.

                                                                  6
                                                                 141
Strana 142, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                             Správné doplnìní paliva závisí na správné
Palivo je hoølavé a výbušné. Vyvarujte se                         obsluze pistole èerpacího stojanu:
pøístupu s otevøeným ohnìm nebo
vytváøení jisker, když manipulujete                            1. Zasuòte pistoli èerpacího stojanu co
s palivem nebo v blízkosti paliva.                              nejdále a stisknìte spoušt’.
Nekuøte! Tyto pokyny platí i tam, kde se                         2. Po prvním automatickém vypnutí pistole
palivo projevuje jen svým                                  mùžete palivovou nádrž doplnit na
charakteristickým zápachem. Jestliže                             jmenovitý objem pomocí dalších dvou
ucítíte zápach paliva uvnitø vozidla,                            dávek paliva. Ujistìte se, že pistole je
nechte pøíèinu ihned zjistit a odstranit.                          zcela zasunuta.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili
                                             Zavøení víèka palivové nádrže: nasaïte
na Vašeho Opel partnera.
                                             víèko a otáèejte jím až za bod odporu, kdy
                                             slyšitelnì zaklapne. Zamknìte víèko
                                             palivové nádrže klíèem zapalování 3.
                           Obrázek è.: 11628s.tif       Zavøete dvíøka palivové nádrže.
                      Dvíøka palivové nádrže se nacházejí na    Pøeteklé palivo ihned otøete.
                      pravé stranì vozidla vzadu.
                      U vozidel Corsa, která jsou vybavena
                      systémem centrálního zamykání 3, se
                      dvíøka palivové nádrže odemykají spolu
                      s dveømi – viz strana 52.
                      Otevøete dvíøka palivové nádrže. Aby
                      nedošlo k jejich poškození, není možné
                      otevøít pravé výsuvné dveøe, je-li otevøeno
                      víèko palivové nádrže.
                      Víèko palivové nádrže odemknìte klíèem
                      zapalování 3, vyšroubujte a odložte do
                      dvíøek hrdla nádrže.
                      Palivová nádrž je vybavena zaøízením
                      zamezujícím pøeplnìní palivové nádrže.
142
Strana 143, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Katalyzátor, výfukové                                 K poškození katalyzátoru nebo vozidla
                                            mùže dojít, nebudete-li dodržovat
plyny                                         následující pokyny:
                                            z Obrat’te se co nejdøíve na Vašeho Opel
                                             partnera v pøípadì zpìtných zápalù,
                                             nepravidelného chodu motoru po
                                             studeném startu, znatelné ztráty výkonu
                                             nebo dalších neobvyklých jevù, které
                                             mohou signalizovat závadu v systému
                                             zapalování. V pøípadì potøeby mùžete
                                             pokraèovat v jízdì nízkou rychlostí, po
                                             krátkou dobu, bez vytáèení motoru do
                                             vyšších otáèek.
                                             Nepravidelný bìh a ztráta výkonu
                            Obrázek è.: 6448u.tif       motoru, pokud je aktivní systém øízení
                     Katalyzátor pro zážehové motory        trakce 3 nebo systém elektronické
                     Použití olovnatého benzínu poškodí       stabilizace vozidla 3, jsou zpùsobeny
                     katalyzátor a èásti elektronického       provozními podmínkami a není nutné jim
                     systému, které tím ztratí svou úèinnost.    vìnovat pozornost – viz strany 148, 149.
                     Používání jiného paliva, než které je                         6
                     specifikováno na stranì 140 (napø. LRP1))
                     mùže zpùsobit poškození katalyzátoru.
                     U vozidel vybavených katalyzátorem je
                     hrdlo nádrže zúženo a tím je znemožnìné
                     zasunutí èerpací pistole stojanu
                     s olovnatým benzínem.
                     1)
                        LRP = Lead Replacement Petrol (palivo
                        nahrazující olovnatý benzín).

                                                                143
Strana 144, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
z Dostane-li se do katalyzátoru neshoøelé z Pokud kontrolka Z bliká, zpomalte,     Katalyzátor pro vznìtové motory
 palivo, mùže dojít k pøehøátí       dokud kontrolka nepøestane blikat     K poškození katalyzátoru nebo vozidla
 a neopravitelnému poškození        a nezùstane svítit. Obrat’te se okamžitì  mùže dojít, nebudete-li dodržovat
 katalyzátoru.               na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel    následující pokyny:
 Proto se musíte vyvarovat zbyteènì    partnera. Kontrolka emisí Z – viz
                      strana 145.                z Obrat’te se co nejdøíve na Vašeho Opel
 dlouhého bìhu startéru pøi startování                         partnera v pøípadì nepravidelného
 motoru, úplného vyprázdnìní nádrže                           chodu motoru, znatelné ztráty výkonu
 (nepravidelný pøívod paliva vede                            nebo dalších neobvyklých jevù.
 k pøehøátí) a startování motoru                            V pøípadì potøeby mùžete pokraèovat
 roztažením nebo roztlaèením.                              v jízdì nízkou rychlostí, po krátkou dobu,
                                             bez vytáèení motoru do vyšších otáèek.
                                             Nepravidelný bìh a ztráta výkonu
                                             motoru, pokud je aktivní systém øízení
                                             trakce 3 nebo systém elektronické
                                             stabilizace vozidla 3, jsou zpùsobeny
                                             provozními podmínkami a není nutné jim
                                             vìnovat pozornost – viz strany 148, 149.
144
Strana 145, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                            Pokud kontrolka bliká za jízdy, nastala
                                            porucha, pøi které mùže dojít k poškození
                                            katalyzátoru. Mùžete pokraèovat v jízdì
                                            bez poškození katalyzátoru
                                            za pøedpokladu, že zpomalíte, dokud
                                            kontrolka nepøestane blikat, ale zùstane
                                            svítit. Obrat’te se okamžitì na servis.
                                            Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
     Obrázek è.: 15121s.tif           Obrázek è.: 11717s.tif
Øízení obsahu emisí            Kontrolka Z systému øízení emisí
Díky konstrukènímu øešení motoru –     Svítí pøi zapnutí zapalování a bìhem
zejména v oblasti systému dodávky paliva  startování. Zhasne krátce po nastartování
a systému zapalování – množství      motoru.
jedovatých škodlivin ve výfukových     Pokud se rozsvítí pøi bìžícím motoru,
plynech, jako jsou oxid uhelnatý (CO),   znamená to poruchu systému øízení emisí.
uhlovodíky (HC) oxidy dusíku (NOx), je   Mohou být pøekroèeny limity obsahu
sníženo na minimum.            škodlivin. Obrat’te se okamžitì na servis.
                      Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
                                                                145
Strana 146, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Pokud se krátce rozsvítí a potom zhasne,     Výfukové plyny
                     neznamená to žádnou poruchu.
                                              Výfukové plyny vznikající pøi spalování
                      Pokud po zapnutí zapalování kontrolka      paliva v motoru, obsahují jedovatý oxid
                      bliká, došlo k poruše v systému imobilizéru.  uhelnatý, který je bez barvy a bez
                      Motor nemùžete nastartovat. Viz         zápachu. Vdechování tohoto oxidu je
                      strana 49.                   životu nebezpeèné.
                                              Jestliže výfukové plyny vniknou do
                                              interiéru vozidla, otevøete okna
                                              a vyhledejte okamžitì pomoc servisu.
                                              Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.

                                              Jedete-li s vozidlem poprvé, mùže se
                                              z výfukové soustavy odpaøovat vosk a olej,
                                              což mùže produkovat kouø. Po první jízdì
     Obrázek è.: 11718s.tif                              zaparkujte vozidlo venku a vyvarujte se
Kontrolka A elektroniky motoru                               vdechování výparù.
Rozsvítí se na nìkolik sekund po zapnutí
zapalování.
Pokud se rozsvítí pøi bìhu motoru,
znamená to poruchu v elektronice motoru
nebo pøevodovky. Elektronický systém se
pøepne do nouzového režimu, mùže dojít
ke zvýšení spotøeby paliva a snížení
výkonu. V nìkterých pøípadech mùže být
závada odstranìna vypnutím a zapnutím
motoru. Pokud se kontrolka znovu rozsvítí
za jízdy, obrat’te se na servis a nechte
poruchu odstranit. Doporuèujeme Vašeho
Opel partnera.
146
 Strana 147, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Údržba                   Vy tak významnì pøispìjete k udržování
Veškeré údržbové práce nechávejte     èistého vzduchu díky dodržování emisních
provést v intervalech daných firmou Opel. limitù.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera,     Kontrola a seøízení komponentù
který je vybaven vhodným vybavením     vstøikování a zapalování je souèástí
a nástroji a má k dispozici školené    pravidelných servisních prohlídek. Z tohoto
mechaniky. Elektronické testování systémù dùvodu byste mìli nechat všechny servisní
umožòuje rychlou diagnostiku        práce provádìt v intervalech
a odstranìní problému. Proto si mùžete být pøedepsaných v Servisní knížce.
jisti, že všechny komponenty elektrické
soustavy vozidla, vstøikování a zapalování
pracují správnì, že má vozidlo nízkou
úroveò emisí výfukových plynù a že
katalyzátor bude mít dlouhou životnost.
                                             147
Strana 148, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 6.12.04
Podvozkové systémy            Systém øízení trakce (TCPlus) 3
                     Systém TCPlus zabraòuje prokluzování kol,
                     bez ohledu na povrch vozovky a pøilnavost
                     pneumatik.
                     Systém monitoruje rychlost otáèení všech
                     kol. Jakmile nejménì jedno z kol zaène
                     prokluzovat, sníží se výkon motoru (mìní se
                     zvuk motoru) a prokluzující kolo je
                     pøibrzdìno. Tak se zlepšuje smìrová
                     stabilita a jízdní výkon vozidla, zejména na
                     snìhu a náledí, stejnì jako na vlhkých nebo
                     kluzkých vozovkách.
                     Systém TCPlus je pøipraven k fungování po
                     zapnutí zapalování a zhasnutí kontrolky v.
                                                 Obrázek è.: 12148s.tif
                     Když je systém TCPlus aktivní, bliká      Kontrolka v
                     kontrolka v.                  Rozsvítí se na nìkolik sekund po zapnutí
                     Vozidlo se dostalo do kritické situace;    zapalování. Systém je nyní pøipraven
                     systém TCPlus Vám umožní stálou kontrolu    k provozu.
                     nad vozidlem a zároveò Vám pøipomene,     Bliká bìhem jízdy
                     abyste pøizpùsobili rychlost jízdy stavu    To znamená, že systém právì pracuje.
                     vozovky.                    Mùže dojít k doèasnému snížení výkonu
                                             motoru (mìní se zvuk motoru) a také
                      Nenechte se na základì tohoto         k mírnému pøibrzdìní vozidla.
                      bezpeènostního prvku svést k riskantnímu
                      stylu jízdy.
                      Bezpeènosti v silnièním provozu
                      dosáhnete jen odpovìdným stylem jízdy.
148
Strana 149, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 6.12.04
Rozsvícení bìhem jízdy          Systém elektronické stability vozidla      Vozidlo se dostalo do kritické situace;
Porucha v systému: mùžete pokraèovat   (ESPPlus) 3                   systém ESPPlus Vám umožní stálou kontrolu
v jízdì. Prokluzující se hnaná kola mohou EPSPlus zlepšuje jízdní stabilitu vozidla ve   nad vozidlem a zároveò Vám pøipomene,
zhoršit chování vozidla, dokud není znovu všech situací, bez ohledu na stav vozovky    abyste pøizpùsobili rychlost jízdy stavu
pøizpùsoben styl jízdy, v závislosti na  a pøilnavost pneumatik. Pøedchází také      vozovky.
akceleraci a povrchu vozovky.       prokluzování kol, bez ohledu na povrch
                     vozovky a pøilnavost pneumatik.          Nenechte se na základì tohoto
Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
                                              bezpeènostního prvku svést k riskantnímu
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel  Systém kontroluje pohyb vozidla. Jakmile     stylu jízdy.
partnera. Integrovaná autodiagnostika   vozidlo zaène ztrácet stopu (pøetáèivé
umožní rychlé odstranìní poruchy.     nebo nedotáèivé tendence), je snížen       Bezpeènosti v silnièním provozu
                     výkon motoru (zvuk motoru se zmìní)        dosáhnete jen odpovìdným stylem jízdy.
                     a jsou pøibrzïována jednotlivá kola dle
                     potøeby. Tak se výraznì zlepšuje jízdní                         6
                     stabilita vozidla, zejména na snìhu
                     a náledí, stejnì jako na vlhkých nebo
                     kluzkých vozovkách.
                       ESPPlus je pøipraven k fungování po zapnutí
                       zapalování a zhasnutí kontrolky v.
                       Když je systém ESPPlus aktivní, bliká
                       kontrolka v.
                                                                 149
Strana 150, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 6.12.04
                     Rozsvícení bìhem jízdy           Svítí po pøerušení napájení
                     Porucha v systému. Mùžete pokraèovat    napøíklad po odpojení akumulátoru.
                     v jízdì. Špatný povrch vozovky mùže však  Po pøerušení napájení musí být senzor
                     stále negativnì ovlivòovat stabilitu    natoèení volantu nakalibrován, aby mohl
                     vozidla.                  systém znovu øádnì fungovat:
                      Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme  z Automatická kalibrace se provádí pøi
                      Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel   jízdì vpøed (rovnì), konstantní pomalou
                      partnera. Integrovaná autodiagnostika    rychlostí (od 20 do 40 km/h), na suché
                      umožní rychlé odstranìní poruchy.      vozovce.
                                           z Manuální kalibrace se provádí otáèením
                                            volantu zleva doprava (až nadoraz).
                                           Pokud kontrolka po úspìšné kalibraci
                                           nezhasne, pøeètìte si poznámky
     Obrázek è.: 12148s.tif                           v prostøedním sloupci.
Kontrolka v
Rozsvítí se na nìkolik sekund po zapnutí
zapalování. Jakmile kontrolka zhasne, je
systém pøipraven k provozu.
Bliká bìhem jízdy
To znamená, že systém právì pracuje.
Mùže dojít k doèasnému snížení výkonu
motoru (mìní se zvuk motoru) a také
k mírnému pøibrzdìní vozidla.
150
Strana 151, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 6.12.04
Tempomat 3                                          Zvýšení rychlosti
Tempomat umožòuje uložit a udržovat                             Když je tempomat aktivní, podržte tlaèítko
stálou rychlost, od pøibližnì 30 km/h až do                         I nebo jej opakovanì stisknìte: Rychlost se
200 km/h.                                          zvyšuje plynule nebo v krocích 2 km/h, bez
                                               použití pedálu plynu.
Z bezpeènostních dùvodù není možné
aktivovat tempomat, dokud nebyl jednou                            Když tlaèítko I uvolníte, uloží se a je
sešlápnutý pedál brzdy.                                   udržována dosažená rychlost.
Tempomat se ovládá tlaèítky I, R a O na
pákovém pøepínaèi ukazatelù smìru.
Nepoužívejte tempomat, není-li možné
udržovat stálou rychlost (napø. v situacích
nebezpeèných pro Vás a ostatní úèastníky
silnièního provozu, v hustém provozu nebo
na klikatých nebo kluzkých vozovkách).         Obrázek è.: 7758u.tif
Je-li vozidlo vybaveno automatickou      Aktivace
pøevodovkou, zapínejte tempomat pouze     Stisknìte tlaèítko I: je uložena a udržována
v pøípadì, že je zvolena jízdní poloha D.   právì dosažená rychlost. Mùžete uvolnit
                       pedál plynu.
Když je tempomat zapnutý, prodlouží se
reakèní doba v dùsledku odlišné polohy    Rychlost vozidla mùžete zvýšit sešlápnutím
nohy.                     pedálu plynu. Když uvolníte pedál plynu,
                       bude opìt udržována døíve nastavená
 Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení,    rychlost.
 mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení
 života.
                                                                    151
Strana 152, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 6.12.04
Zpomalení (snížení rychlosti)       Deaktivace                  Vyvolání uložené rychlosti
Když je tempomat aktivní, podržte tlaèítko Stisknìte tlaèítko O: tempomat je vypnutý.  Pøi rychlosti vyšší než 30 km/h krátce
R nebo jej opakovanì stisknìte: Rychlost  Vozidlo bude pomalu snižovat rychlost. Pro  stisknìte tlaèítko R: vozidlo bude udržovat
se snižuje plynule nebo v krocích.     pokraèování v jízdì používejte plynový    rychlost naposledy uloženou do pamìti
Když tlaèítko R uvolníte, uloží se a je  pedál bìžným zpùsobem.            pøed vypnutím tempomatu.
udržována dosažená rychlost.        Tempomat se automaticky vypne        Uložená rychlost se z pamìti vymaže po
                      z bezpeènostních dùvodù za urèitých     vypnutí zapalování.
                      jízdních situací.
                      Napøíklad:
                      z rychlost vozidla klesne pod pøibližnì
                       30 km/h nebo
                      z sešlápnete pedál brzdy nebo
                      z sešlápnete pedál spojky nebo
                      z pøesunete páku volièe automatické
                       pøevodovky do polohy N.
152
Strana 153, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 6.12.04
Parkovací asistent 3                                  Umístìní zadního nosièe 3
Parkovací asistent usnadòuje couvání pøi                        Pokud umístíte zadní nosiè (napøíklad kol)
parkování tím, že mìøí vzdálenost mezi                         do blízkosti èidel, mùže být èinnost
zadní èásti vozidla a pøekážkou pomocí                         systému narušena.
odrazu ultrazvuku a informuje øidièe                          Porucha
akustickým signálem v interiéru vozidla.                        Pokud nastane porucha systému, zní
Systém mìøí vzdálenost pomocí ètyø èidel,                        nepøetržitì akustický signál, je-li vozidlo
umístìných v zadním nárazníku.                             jeden metr od pøekážky. Poruchu nechte
                                            odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se
Aktivace                                        obrátili na Vašeho Opel partnera.
Když je zapnuté zapalování, zapne se
parkovací asistent automaticky pøi                           Aby èidla správnì fungovala
zaøazení zpáteèky. Jeho provozuschopnost                        a poskytovala správné údaje, nesmí být
je signalizována krátkým akustickým                           poškozená, zneèištìná a pokrytá snìhem
signálem.                                        nebo ledem.
                            Obrázek è.: 15203s.tif
Pokud se vozidlo pøi couvání dostane do
blízkosti pøekážky, zaène se v prostoru pro  Za urèitých podmínek mùže urèitý typ
cestující ozývat pøerušovaný akustický     lesklého povrchu objektu nebo odìv,
signál, když se pøekážka nachází asi 1 m    stejnì tak jako urèitý typ venkovního
od zadní èásti vozidla. Interval mezi     hluku zpùsobit, že systém nesprávnì
jednotlivými akustickými signály se bude    detekuje pøekážku za vozidlem.
pøi pøibližování pøekážky zkracovat. Pokud   Z tohoto dùvodu je nutné vždy vìnovat
je vzdálenost menší než 30 cm, tón bude    couvání zvýšenou pozornost, i když je
nepøerušovaný.                 zapnutý parkovací asistent. Zejména je
                        tøeba dávat velký pozor na chodce.

                       Deaktivace
                       Systém se automaticky deaktivuje po
                       vyøazení zpáteèky.
                                                                 153
Strana 154, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Brzdy                   Brzdová soustava
                     Brzdy jsou dùležitým faktorem pro
                                            Opotøebované brzdové obložení nechte
                                            vymìnit. Doporuèujeme, abyste se obrátili
                     bezpeènost silnièního provozu.        na Vašeho Opel partnera, kde Vám
                                            namontují pouze originální destièky Opel,
                     U nových brzdových destièek kotouèových   které jsou zárukou optimálního výkonu
                     brzd se v zájmu jejich vysoké úèinnosti   brzd.
                     vyvarujte bìhem prvních 200 km
                     zbyteèného intenzivního brzdìní.       Brzdové destièky na pøedních kotouèových
                                            brzdách opotøebené na minimální tloušt’ku
                     Opotøebení brzdového obložení nesmí     vydávají skøípavý zvuk. Mùžete pokraèovat
                     pøekroèit urèitou mez. Proto je pravidelné  v jízdì. Opotøebované brzdové obložení
                     provádìní údržby podle servisní knížky    nechte co nejdøív vymìnit v servisu.
                     pøedpokladem pro bezpeènost silnièního    Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
                     provozu.
154
Strana 155, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Nožní brzda                  Pøi vypnutém motoru pøestane posilovaè
                     Nožní brzda pùsobí na dva navzájem      øízení fungovat po jednom až dvou
                     nezávislé brzdové okruhy.           sešlápnutích brzdového pedálu. Nesníží se
                      Jestliže dojde k výpadku funkce jednoho   brzdný úèinek, ale k zastavení vozidla
                      z tìchto okruhù, lze vozidlo brzdit pomocí  musíte vyvinout mnohem vìtší sílu. To je
                      druhého brzdového okruhu. Brzdný úèinek   dùležité zejména pøi tažení.
                      se však dostaví až pøi více sešlápnutém   Pøed každou jízdou zkontrolujte funkci
                      brzdovém pedálu a pøi sešlápnutí je nutno  brzdových svìtel.
                      vyvinout vìtší sílu. Brzdná dráha bude    Krátce po zahájení jízdy by mìl být
                      delší. Pøed pokraèováním v jízdì       brzdový systém pøi nízké rychlosti mimo
                      kontaktujte odborný servis. Doporuèujeme   dopravní ruch vyzkoušen z hlediska jeho
                      Vašeho Opel partnera.            úèinnosti, zejména v pøípadech, kdy mùže
                      Aby bylo možno využít celou dráhu zdvihu   být brzdové obložení vlhké, napø. po mytí
                      brzdového pedálu – zejména pøi poruše    vozidla.
     Obrázek è.: 11629s.tif      jednoho z brzdových okruhù – nesmí být    Hladinu brzdové kapaliny kontrolujte
Brzdový asistent              v prostoru pedálù žádná rohožka – viz    pravidelnì. Pokud je hladina brzdové
V pøípadì náhlého prudkého sešlápnutí   strana 136.                 kapaliny pøíliš nízká a parkovací brzda
pedálu brzdy je vozidlo brzdìno
                                            není zabrzdìna, rozsvítí se kontrolka R na
automaticky s maximální zesílenou
                                            pøístrojové desce – viz strana 30.
brzdnou silou z dùvodu dosažení co
nejkratší brzdné dráhy pøi plném brzdìní
(brzdový asistent).
Udržujte trvalý tlak na pedál brzdy po
celou dobu brzdìní. Po uvolnìní pedálu
brzdy maximální zesílená brzdná síla
ustane.
                                                                 155
Strana 156, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                             ABS u
                                             Systém ABS (protiblokovací systém brzd)
                                             neustále kontroluje brzdové zaøízení
                                             a zamezuje zablokování kol bez ohledu na
                                             stav vozovky a pøilnavost pneumatik.
                                             Jakmile nìkteré z kol zaène jevit sklon
                                             k zablokování, systém ABS upraví brzdový
                                             tlak v pøíslušném kole. Vozidlo zùstává
                                             øiditelné i pøi velmi intenzivním brzdìní
                                             napø. v zatáèkách nebo vyhýbacích
                                             manévrech. I pøi plném brzdìní se lze
                                             vyhnout pøekážce, aniž by byl uvolnìn
                                             brzdový pedál.
                                             Jakmile dojde k aktivaci systému ABS,
     Obrázek è.: 12481s.tif            Obrázek è.: 12482s.tif       projeví se tato skuteènost pulzováním
Parkovací brzda               Kontrolka brzdové soustavy R         brzdového pedálu a urèitým zvukem.
Vždy øádnì zabrzdìte parkovací brzdu.    Kontrolka svítí pøi zapnutém zapalování,
Pøi parkování ve svahu co nejpevnìji.    když je zabrzdìna parkovací brzda nebo je
Mechanická parkovací brzda pùsobí na     pøíliš nízká hladina brzdové kapaliny nebo
brzdy zadních kol. Páka se pøi zatažení   kapaliny spojky. Brzdová kapalina – viz
automaticky zajistí.             strana 220.

Pokud chcete parkovací brzdu uvolnit,     Pokud kontrolka svítí a parkovací brzda
lehce ji nadzvednìte, stisknìte uvolòovací  není zabrzdìná: zastavte. Ihned
tlaèítko a páku spust’te úplnì dolù.     pøerušte jízdu. Obrat’te se na servis.
                       Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
156
Strana 157, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Chcete-li dosáhnout optimálního                            Pokud je v systému ABS porucha, kola
brzdìní, držte pøi brzdìní sešlápnutý                         mají tendenci se zablokovat v pøípadì
pedál brzdy, i když pedál pulzuje. Pedál                        nezvykle silného brzdìní. Výhody
brzdy neuvolòujte.                                   systému ABS nejsou k dispozici. Vozidlo
Nenechte se na základì tohoto                             není možné øídit a mùže dojít ke smyku.
bezpeènostního prvku svést k riskantnímu
stylu jízdy.                                     V jízdì mùžete pokraèovat pøi dodržování
                                           pøedvídavého a opatrného stylu jízdy.
Bezpeènosti v silnièním provozu
dosáhnete jen odpovìdným stylem jízdy.                        Poruchu nechte odstranit. Doporuèujeme
                                           Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
                                           partnera. Integrovaná autodiagnostika
                                           umožní rychlé odstranìní poruchy.

                          Obrázek è.: 12147s.tif
                      Kontrolka u for ABS
                      Pøi zapnutí zapalování se rozsvítí na
                      nìkolik sekund kontrolka, souèasnì se
                      uskuteèní (eventuálnì i slyšitelná)
                      autodiagnostika systému. Jakmile
                      kontrolka zhasne, je systém pøipraven
                      k provozu.
                      Jestliže tato kontrolka po
                      nìkolika sekundách nezhasne, nebo
                      jestliže se rozsvítí bìhem jízdy, došlo
                      k poruše v systému ABS. Brzdová soustava
                      vozidla je i nadále funkèní, ale bez
                      možnosti regulace systémem ABS.
                                                              157
Strana 158, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Kola, pneumatiky             Pneumatiky
                     Na stranì 247 jsou uvedena omezení
                                           Instalace nových pneumatik
                                           Nové pneumatiky osazujte v páru nebo
                     a vhodné typy pneumatik.          radìji jako celou sadu. Ujistìte se, že obì
                                           pneumatiky na jedné nápravì jsou
                     Pneumatiky instalované výrobcem nabízejí  z stejného rozmìru
                     optimální jízdní komfort a bezpeènost.   z stejné konstrukce
                                           z stejné znaèky
                     Zmìna typu pneumatik/ráfkù         z a se stejným vzorkem.
                     Pøed volbou jiných pneumatik/ráfkù se
                     informujte o vhodných typech.        Smìrové pneumatiky musíte nasadit tak,
                     Doporuèujeme, abyste se obrátili na     aby se otáèely ve smìru jízdy. Smìr otáèení
                     Vašeho Opel partnera, který Vám       je vyznaèen symbolem (napø. šipkou) na
                     poskytne všechny potøebné informace.    boku pneumatiky.
                     Pokud chcete instalovat pneumatiky jiných  Pokud máte instalované pneumatiky proti
                     rozmìrù než byly pùvodní, bude nutné    smìru otáèení (napøíklad pøi výmìnì), je
                     pøeprogramovat rychlomìr, aby        tøeba je co nejdøíve demontovat a nasadit
                     zobrazoval správnì.             správnì. To je jediný zpùsob, jak
                                           maximálnì využít výhody konstrukce
                      Použití nevhodných pneumatik nebo     pneumatiky.
                      ráfkù mùže vést k dopravní nehodì
                      a znehodnocení vozidla.           Pneumatiky nechte vymìnit u Vašeho
                                            Opel partnera, kde dodržují všechny
                                            pøedpisy ohlednì ekologické likvidace
                                            pneumatik a pomáhají tak ochraòovat
                                            životní prostøedí.
158
Strana 159, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Nìkteré znaèky pneumatik mají zesílené
boky pro slitinové ráfky, z dùvodu ochrany
proti poškození. Používáte-li ocelové ráfky
s pneumatikami se zesílenými boky,
dodržujte následující:
z Používejte kryty kol a pneumatiky, které
 jsou schváleny firmou Opel a splòují
 všechny požadavky pro kombinaci ráfek
 a pneumatika.
z Používáte-li neschválené kryty kol
 a pneumatiky, pneumatiky nesmìjí mít
 zesílené boky.

 Používání nevhodných pneumatik nebo
 krytù kol mùže vést k náhlému úniku          Obrázek è.: 12117s.tif            Obrázek è.: 9358t.tif
 vzduchu a následnì nehodì.         Tlak vzduchu v pneumatikách          Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách
                       Tlak vzduchu v pneumatikách, vèetnì      zhorší bezpeènost a ovladatelnost vozidla,
                       rezervního kola, kontrolujte jednou za    jízdní komfort a spotøebu paliva a zvýší
                       14 dní a pøed každou delší cestou;      opotøebení pneumatik.
                       pneumatiky musíte kontrolovat         Je-li tlak pøíliš nízký, mùže dojít
                       za studena. Nezapomeòte zkontrolovat     k nadmìrnému zahøátí a vnitønímu
                       rezervní kolo.                poškození,vedoucímu k oddìlení bìhounu
                       Demontáž èepièky ventilku usnadòuje klíè   a prasknutí pneumatiky pøi vyšší rychlosti.
                       na èepièky ventilku. Klíè je umístìn na    Skryté poškození pneumatiky nemùžete
                       vnitøní stranì dvíøek palivové nádrže.    eliminovat upravením tlaku vzduchu.
                       Tlak vzduchu v pneumatikách – viz
                       strana 247 a štítek na vnitøní stranì víèka  Nesprávné nahustìní pneumatik mùže
                       palivové nádrže. Po zmìnì velikosti      vést k jejich prasknutí.
                       pneumatik nechte nálepku vymìnit.
                       Pokud mìøíte tlak v zahøátých
                       pneumatikách, neupouštìjte z nich
                       vzduch. Protože po vychladnutí pneumatik
                       by byly podhuštìné.
                       Po kontrole tlaku utáhnìte èepièku ventilku
                       pomocí klíèe na ventilky.


                                                                 159
Strana 160, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Pravidelnì kontrolujte pneumatiky
                     z hlediska poškození (cizí pøedmìty,
                     propíchnutí, prasknutí, naøíznutí, vyboulení
                     bokù). Zkontrolujte také ráfky. V pøípadì
                     poškození nebo abnormálního opotøebení
                     se obrat’te na servis. Doporuèujeme
                     Vašeho Opel partnera.

                       Poškozená pneumatika mùže kdykoliv
                       prasknout.
     Obrázek è.: 15941s.tif                                  Obrázek è.: 6456u.tif
Stav pneumatik a ráfkù                                  Hloubka vzorku
Hrany pøejíždìjte pomalu, a pokud možno                         Pravidelnì kontrolujte hloubku vzorku.
kolmo. Pøejíždìní ostrých hran mùže vést                         Zjistíte-li na pøedních pneumatikách vìtší
ke skrytému poškození pneumatik                             opotøebení, než na pneumatikách zadních,
a poškození ráfku, které zaznamenáte                           zamìòte pneumatiky tak, aby na pøední
pozdìji.                                         nápravì byly pneumatiky s hlubším
Pøi parkování se ujistìte, že pneumatiky                         vzorkem.
nejsou opøeny o hranu obrubníku.                             Upravte tlak v pneumatikách.
                                             Z bezpeènostních dùvodù byste mìli
                                             pneumatiky vymìnit, když je vzorek
                                             hluboký pouze asi 2 až 3 mm (pro zimní
                                             pneumatiky: 4 mm).
160
Strana 161, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Všeobecné informace                Oznaèení pneumatik
                        z Nezapomeòte, že pøi vìtším opotøebení   Význam:
                         pneumatik hrozí nebezpeèí         napø. 155/80 R 13 79 T
                         aquaplaningu.               155 = Šíøka pneumatiky v mm
                        z Pneumatiky stárnou, i když se používají  80 = Profilové èíslo
                         velmi málo nebo vùbec. Rezervní kolo je     (pomìr výšky k šíøce
                         použitelné šest let, a to pouze         pneumatiky v %)
                         v nouzových pøípadech; je-li nasazeno   R = Typ pneumatiky: Radial
                         na vozidle, jeïte pomaleji.        13 = Prùmìr ráfku v palcích
                        z Nikdy nepoužívejte pneumatiky       79 = Index zatížitelnosti
                         neznámého pùvodu nebo používání.        napø.: 79 odpovídá zatížení 437 kg
                                              T = Rychlostní kód
                        z Používejte pouze ozdobné kryty
                         schválené výrobcem, aby se nezhoršilo   Písmena rychlostního kódu:
       Obrázek è.: 6457u.tif        chlazení brzd.              Q  Do 160 km/h
Pøedpisy je urèena minimální hloubka                            S  Do 180 km/h
vzorku (1,6 mm), pøi jejímž dosažení jsou již                        T  Do 190 km/h
viditelné indikátory opotøebení (TWI1)).                          H  Do 210 km/h
Indikátory opotøebení jsou rozmístìny                            V  Do 240 km/h
v bìhounu pneumatiky v pravidelných                             W  Do 270 km/h
vzdálenostech. Jejich poloha je vyznaèena
na boku pneumatiky.
1)
   TWI = Tread Wear Indicator.

                                                                 161
Strana 162, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Zimní pneumatiky 3                                     U plechových ráfkù se mùže velký ozdobný
Informace týkající se instalace nových                           kryt dostat do styku s øetìzy a být
pneumatik – viz strana 158.                                poškozen. Ozdobné kryty sejmìte – viz
                                              strana 183.
Na stranì 247 najdete popis omezení.
                                              Se snìhovými øetìzy smíte jet maximální
Zimní pneumatiky (pneumatiky M+S)                             rychlostí 50 km/h a po holé vozovce smíte
zvyšují bezpeènost pøi teplotách nižších                          jet pouze krátce, nebot’ øetìzy by se na
než 7 °C a mìly by být proto použity na                          tvrdé vozovce velmi rychle opotøebovaly
všech ètyøech kolech.                                   a mohly by prasknout.
Letní pneumatiky nejsou vhodné pro                             Nouzové rezervní kolo 3
provoz v zimním období.                                  Na nouzové rezervní kolo nesmíte nikdy
Pokud je maximální povolená rychlost pro                          instalovat snìhové øetìzy. Pokud
zimní pneumatiky nižší než maximální                            potøebujete používat snìhové øetìzy po
rychlost vozidla, v zorném poli øidièe musí                        defektu pøedního kola, nejdøíve instalujte
být umístìno upozornìní s maximální           Obrázek è.: 6459u.tif       nouzové rezervní kolo na zadní nápravu
povolenou rychlostí pneumatik1).       Snìhové øetìzy 3               a kolo ze zadní nápravy použijte na pøední
                       Na stranì 247 najdete popis omezení.     nápravu.
Používání rezervního kola s letní
pneumatikou mùže nepøíznivì ovlivnit     Snìhové øetìzy smíte použít pouze na     Výmìna kola – viz strana 183.
øiditelnost vozidla, zejména na kluzkém    pøední kola. Musí být instalovány      Upravte tlak v pneumatikách – viz
povrchu. Co nejdøíve nechte opravit,     symetrický, aby byly správnì usazeny.    strana 247.
vyvážit a nasadit normální kolo.
                       Používejte pouze øetìzy s drobnými èlánky,
                       které nezvýší bìhoun ani bok pneumatiky
Ozdobné kryty kol 3
                       o více než 15 mm (vèetnì zámku øetìzu).
Používáte-li neschválené kryty kol
a pneumatiky, ujistìte se, že pneumatiky   Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na
nemají zesílené boky. Viz strana 159.     Vašeho Opel partnera.
1)
   Seznamte se s národními pøedpisy.

162
Strana 163, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Støešní nosièe,              Nedodržení tìchto doporuèení mùže
                                            Tažné zaøízení 3
                                            Používejte pouze tažné zaøízení, které bylo
                      vést ke zranìní, pøípadnì ohrožení
tažení karavanu              života. Všichni cestující ve vozidle by
                                            schváleno pro Vaše vozidlo. Doporuèujeme
                                            Vám svìøit dodateènou instalaci tažného
                      mìli být podle toho informováni.
a pøívìsu                                        zaøízení Vašemu Opel partnerovi, kde Vás
                                            také budou informovat o pøípadném
                     Støešní nosièe 3               možném zvýšení tažného zatížení. Váš
                     Z bezpeènostních dùvodù a z dùvodu      Opel partner má potøebné informace, jak
                     prevence poškození støechy používejte     tažné zaøízení instalovat, stejnì jako
                     pouze støešní nosiè Opel. Kontaktujte     provést pøípadné nutné úpravy vozidla,
                     Vašeho Opel partnera.             týkající se chladicí soustavy nebo jiných
                     Demontujte kryt instalaèních bodù       systémù.
                     støešního nosièe jejich zatlaèením ve smìru  Dodateèná montáž tažného zaøízení není
                     šipky (napøíklad mincí); kryt vyjmìte.    možná u vozidel s parkovacím asistentem.
                     Zpìtnou instalaci krytù proveïte jejich
                     zasunutím v pøední èásti a potom je      Tyè s kulovou hlavou by mìla být
                     zatlaète smìrem dozadu.            demontována a uložena, pokud se
                     Støešní nosiè upevnìte podle pokynù      nepoužívá.
                     výrobce systému.
                                            Rozmìry pro instalaci tažného zaøízení
                     Rady pro jízdu – viz strana 136.       – viz strany 255, 256.
                                                                 163
Strana 164, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11755s.tif          Obrázek è.: 13223s.tif          Obrázek è.: 13724s.tif
Tažné zaøízení s demontovatelnou     Upevnìní tyèe s kulovou hlavou      Napnutí tyèe s kulovou hlavou: pøidržte
kulovou hlavou 3, Corsa          Sejmìte ochrannou krytku z otvoru pro  horní a spodní èást posuvného prvku 1,
Uložení tyèe s kulovou hlavou       montáž kulové hlavy tažného zaøízení   vytáhnìte jej co nejvíce dozadu a pøidržte.
Tyè s kulovou hlavou je uložena ve vaku  a uložte ji do zavazadlového prostoru.  Zatlaète pojistnou páèku 2 doleva.
upevnìném k náøadí vozidla pod
rezervním kolem.
164
Strana 165, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 13224s.tif          Obrázek è.: 13225s.tif           Obrázek è.: 13226s.tif
Zasuòte lehkým tlakem tyè s kulovou    Zkontrolujte správné upevnìní tahem     Stisknìte èervené tlaèítko. Nasaïte
hlavou do závìsu až nadoraz, dokud se   za tyè.                   ochrannou krytku a zajistìte ji.
slyšitelnì nezajistí.           Pokud je tyè s kulovou hlavou øádnì
                                                               6
                     upevnìna
                     z není vidìt èervené pole na pojistné
                      páèce 2,
                     z a pojistnou páèku 2 není možné zatlaèit
                      o více než 5 mm smìrem k tyèi s kulovou
                      hlavou.
                     Pokud není kulová hlava tažného zaøízení
                     správnì upevnìná, zopakujte celý postup.
                                                              165
Strana 166, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Dùležité
                     Tažení s nasazenou tyèí s kulovou hlavou
                     je možné pouze tehdy, když
                      z tyè s kulovou hlavou je øádnì upevnìna
                      z ochranný kryt je nasazený a správnì
                       zajištìný.

                       Tažení karavanu/pøívìsu je povolené
                       pouze v pøípadì, že je tažné zaøízení
                       správnì instalováno. Pokud nelze tyè
                       s kulovou hlavou správnì pøipevnit,
                       obrat’te se na servis. Doporuèujeme
                       Vašeho Opel partnera.

     Obrázek è.: 13227s.tif                                 Obrázek è.: 13228s.tif
Jakmile se ochranný kryt správnì zajistí,                       Oko pro pojistné lano
musí povyskoèit èervené tlaèítko.                           Pøipojujete-li za vozidlo brzdìný pøívìs/
Zkontrolujte, že je ochranný kryt správnì                       karavan, pøipojte pojistné lanko do oka,
usazený.                                        které je napravo od tažného zaøízení – viz
                                            šipka na obrázku.
166
Strana 167, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 13229s.tif          Obrázek è.: 13230s.tif           Obrázek è.: 13231s.tif
Demontáž tyèe s kulovou hlavou      Pøidržte horní a spodní èást posuvného   Nasaïte na tyè s kulovou hlavou ochranný
Stisknìte èervené tlaèítko a sejmìte   prvku 1, vytáhnìte jej co nejvíce dozadu  kryt:
ochrannou krytku.             a pøidržte. Zatlaète pojistnou páèku 2   z Pøidržte horní a spodní èást posuvného
                     smìrem doleva a vyjmìte tyè s kulovou    prvku 1 a vytáhnìte jej dozadu (pojistná
                     hlavou z otvoru.               páèka 2 vyskoèí doprava),
                                           z nasaïte ochrannou krytku.
                                           Nasaïte zámek do otvoru po tyèi
                                           s kulovou hlavou: nejdøíve nasaïte kryt
                                           dole, potom jej zatlaète nahoøe.
                                           Tažné zaøízení nemyjte vysokotlakým
                                           proudem vody ani parou.
                                           Uložení tyèe s kulovou hlavou
                                           Kulovou hlavu umístìte do obalu, jak je
                                           vidìt na stranì 164 na obr. 11755 S a obal
                                           pøipevnìte k sadì náøadí, které se nachází
                                           pod rezervním kolem.
                                                              167
Strana 168, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Tažné zaøízení s pevnou tyèí        Zatížení pøívìsu a karavanu1)          Pøípustné zatížení závìsu by mìlo být
s kulovou hlavou 3, Combo          Pøípustná zatížení jsou maximální hodnoty    využíváno jen øidièi, kteøí mají dostatek
Pøipojujete-li za vozidlo brzdìný pøívìs/  závislé na vozidle a motoru, které nesmìjí    zkušeností s tažením velkých pøívìsù.
karavan, pøipojte pojistné lanko do oka,  být pøekroèeny. Skuteèné zatížení závìsu     Povolené zatížení karavanu/pøívìsu platí
které je napravo od tažného zaøízení.    je rozdíl mezi skuteènou celkovou        pro uvedené stoupání/klesání do
                      hmotností pøívìsu a skuteèným zatížením     nadmoøské výšky 1000 m.n.m. Se stoupající
                      kulové hlavy tažného zaøízení          nadmoøskou výškou klesá výkon motoru,
                      v pøipojeném stavu. Pøi zjišt’ování zatížení   protože je vzduch øidší, a je tedy snížena
                      závìsu smí proto na váze stát jen kola      schopnost stoupání, snižuje se povolená
                      pøívìsu – nikoliv pøíïové kolo.         hmotnost soupravy také o 10 % na
                      Pøípustné zatížení závìsu Vašeho vozidla     každých 1000 metrù nadmoøské výšky.
                      je uvedeno v úøedních dokladech         Hmotnost nemusí být snížena pøi jízdì po
                      k Vašemu vozidlu. Pokud není uvedeno       vozovkách s mírným stoupáním/klesáním
                      jinak, platí tyto hodnoty pro stoupání do    (ménì než 8 %).
                      max. 12 %.                    Aktuální hmotnost pøívìsu/karavanu plus
                                               aktuální celková hmotnost tažného vozidla
                                               nesmí pøekroèit celkovou hmotnost,
                                               povolenou pro tažení pøívìsu. Jestliže je
                                               tedy celková hmotnost vozidla využita,
                                               mùže zatížení pøívìsu èinit pouze
                                               povolenou hodnotu pro tažení pøívìsu.
                                               Maximální celkovou hmotnost, povolenou
                                               pro tažení pøívìsu, naleznete na
                                               identifikaèním štítku – viz strana 230.
                      1)
                         Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které se
                         nacházíte.

168
Strana 169, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Pøi mìøení zatížení na kouli uveïte oj   Zatížení zadní nápravy pøi jízdì
                     naloženého pøívìsu/karavanu do stejné   s pøívìsem/karavanem
                     úrovnì, jaká bude v pøipojeném stavu    Corsa saloon
                     u naloženého tažného vozidla. Toto je   Pøi pøipojení karavanu/pøívìsu a plném
                     dùležité zejména pro pøívìsy/karavany se  zatížení vozidla (vèetnì všech cestujících),
                     zdvojenou nápravou.            mùže být povolené zatížení zadní nápravy
                                           (viz identifikaèní štítek nebo dokumenty
                                           k vozidlu) pøekroèeno o 45 kg a celková
                                           hmotnost vozidla o 15 kg. Je-li takto
                                           pøekroèeno zatížení zadní nápravy,
                                           dodržujte maximální rychlost 100 km/h.
                                           Pokud národní pøedpisy urèují nižší
                                           maximální rychlost pro vozidlo s pøívìsem,
                                           musíte dodržovat nižší rychlost.
     Obrázek è.: 6963s.tif                           Corsa delivery van, Combo
Svislé zatížení kulové hlavy                             Maximální povolené zatížení náprav nesmí
Svislé zatížení kulové hlavy je zatížení,                      být pøekroèeno.
které vyvíjí naložený pøívìs/karavan na
kulovou hlavu. Zmìnou rozložení nákladu
na pøívìsu/karavanu mùžete toto zatížení
zmìnit.
Hodnota maximálního povoleného
zatížení kulové hlavy (50 kg) tažného
vozidla je uvedena na štítku tažného
zaøízení a v dokumentech vozidla. Vždy se
zamìøte na maximální zatížení, zejména
v pøípadì tìžkého karavanu/pøívìsu.
V žádném pøípadì nesmí být zatížení na
kouli nižší než 25 kg.
                                                               169
Strana 170, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                                               Jízdní vlastnosti jsou závislé na nákladu
                                               pøívìsu/karavanu. Zavazadla musíte
                                               zajistit, aby za jízdy neklouzala. Uložte je,
                                               pokud možno, do støedu pøívìsu/karavanu,
                                               tj. nad nápravu pøívìsu.
                                               Pøi jízdì s pøívìsem s nízkou jízdní stabilitou
                                               nepøekraèujte rychlost 80 km/h;
                                               doporuèujeme použít tøecí stabilizátor.
                                               Nejezdìte rychleji než 80 km/h, a to ani
                                               v zemích, kde je povolena vyšší rychlost.
      Obrázek è.: 9358t.tif             Obrázek è.: 13228s.tif
Tlak vzduchu v pneumatikách           Chování vozidla za jízdy, rady pro
Pøi pøipojení pøívìsu zvyšte tlak vzduchu na  jízdu s pøívìsem
hodnoty pøedepsané pro plné zatížení      Pøi používání brzdìného pøívìsu zavìste
(viz strany 247, 248). Zkontrolujte také tlak  pojistné lano do oka (viz šipka na
vzduchu v rezervním kole            obrázku).
a v pneumatikách karavanu/pøívìsu.       Pøed pøipojením karavanu/pøívìsu
                        namažte kulovou hlavu tažného zaøízení.
                        Nicménì, nemažte kulovou hlavu, pokud je
                        používán stabilizér pro tlumièe.
                        Pøed jízdou zkontrolujte osvìtlení pøívìsu/
                        karavanu. Pøi tažení pøívìsu/karavanu jsou
                        zadní svìtla do mlhy deaktivována.
170
 Strana 171, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Ujistìte se, že máte pro zatoèení dostatek  Pøi jízdì z kopce s pøipojeným karavanem/  Vìtrák chladièe je pohánìn elektricky. Jeho
místa a vyvarujte se náhlých zmìn smìru    pøívìsem jsou brzdy zatíženy více než pøi  chladicí výkon tudíž není závislý na
jízdy.                    jízdì bez karavanu/pøívìsu. Z tohoto     otáèkách motoru.
Pokud se pøívìs/karavan za jízdy rozkývá,   dùvodu zaøaïte vždy stejný pøevodový     Pøi vyšších otáèkách motoru vzniká vìtší
zpomalte. Nepokoušejte se korigovat      stupeò, jaký byste použili pro jízdu do   množství tepla, pøi nižších pak
kývání pohyby volantem. V pøípadì       kopce a jeïte pøibližnì stejnou rychlostí.  odpovídajícím zpùsobem menší. Proto pøi
potøeby prudèeji pøibrzdìte.         Pokud je Vaše vozidlo vybaveno        jízdì ve stoupání neøaïte na nižší
                       automatickou pøevodovkou, zvolte polohu   pøevodový stupeò tak dlouho, dokud
Je-li nutné intenzivní brzdìní, sešlápnìte co 3, 2 nebo dokonce 1.
nejvíce brzdový pedál.                                   vozidlo bez problémù zvládá stoupání i na
                       Jakmile to dovolí jízdní podmínky, opìt   vyšší pøevodový stupeò.
Nezapomeòte, že vozidlo s karavanem/     zvolte polohu D.
pøívìsem, at’ už brzdìným nebo                               Vznìtové motory: Ve stoupání 10 % nebo
nebrzdìným, má delší brzdnou dráhu, než    Easytronic 3 v automatickém režimu nebo   vìtším, nejezdìte rychleji než 30 km/h na
vozidlo bez karavanu/pøívìsu.         automatická pøevodovka 3 v poloze D     první pøevodový stupeò nebo 50 km/h na
                       automaticky zvolí jízdní program, který   druhý pøevodový stupeò; s automatickou
                       bude maximálnì využívat brzdného úèinku   pøevodovkou nejezdìte rychleji než
                       motoru.                   40 km/h s pákou volièe v poloze 1.
                                                                 171
Strana 172, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     U vozidel s automatickou pøevodovkou 3
                     nebo pøevodovkou Easytronic 3
                     v automatickém režimu sešlápnìte pedál
                     plynu až na podlahu.
                       Pøed vyjetím na cestu za ztížených
                       podmínek (vysoká hmotnost soupravy,
                       jízda v horách nebo prudké stoupání èi
                       klesání), vypnìte všechny elektrické
                       spotøebièe, které nepotøebujete, jako
                       napøíklad vyhøívání zadního okna,
                       klimatizaci 3 a vyhøívání pøedních
                       sedadel 3.


     Obrázek è.: 11740s.tif
Rozjezd ve svahu
U vozidel s mechanickou pøevodovkou jsou
nejlepší otáèky motoru pro rozjezd ve
svahu v rozmezí 2500 až 3000 ot./min pro
zážehové motory a mezi 2000 až
2500 ot./min pro vznìtové motory.
Udržujte konstantní otáèky motoru,
postupnì pouštìjte pedál spojky (nechte ji
prokluzovat), uvolnìte parkovací brzdu
a pøidejte plyn. Pokud možno, nenechte
otáèky motoru klesnout.
172
Strana 173, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Svépomoc                   Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést
                                              Nestartujte s rychlonabíjeèkou
                                              Pøedejdete tak poškození elektronických
                       ke zranìní, pøípadnì ohrožení života.     obvodù.
                       Všichni cestující ve vozidle by mìli být
                       podle toho informováni.            Nestartujte roztlaèením nebo
                                              roztažením
                      Palivová soustava vznìtového motoru,      Protože je Vaše vozidlo vybaveno
                      odvzdušnìní                   katalyzátorem, nesmíte startovat
                      Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit! Pokud   roztlaèením nebo roztažením – viz
                      se kontrolka Y rozsvítí, co nejdøíve doplòte  strana 143.
                      palivo. Pokud kontrolka bliká, okamžitì
                      doplòte palivo.
                      Pokud jste zcela vyjeli nádrž, je stále možné
                      nastartovat motor. Musíte poèítat s delším
                      startováním. Zapnìte tøikrát zapalování
                      na cca 15 sekund. Poté se po dobu cca
                      40 sekund pokoušejte nastartovat motor.
                      Pokud se ho nepodaøí nastartovat, vyèkejte
                      nìkolik minut a potom zkuste nastartovat
                      znovu. Nepodaøí-li se Vám motor
                      nastartovat, obrat’te se na servis.
                      Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
                                                                   173
Strana 174, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Startování motoru pomocí startovacích                          z Ujistìte se, že pomocný akumulátor má
kabelù 3                                          stejné napìtí jako akumulátor Vašeho
Vozidlo s vybitým akumulátorem mùžete                           vozidla (12 V). Její kapacita (Ah) nesmí být
nastartovat pomocí startovacích kabelù                           nižší než je kapacita vybitého
a akumulátoru jiného vozidla.                               akumulátoru. Údaje o napìtí a kapacitì
                                              jsou uvedeny na akumulátoru.
 Tomuto postupu musíte vìnovat zvýšenou                         z Použijte pomocné kabely s izolovanými
 pozornost. Jakékoli porušení dále                             svorkami a prùøezem alespoò 16 mm2
 uvedených pokynù mùže vést ke zranìní                           (25 mm2 pro vznìtové motory).
 osob nebo hmotným škodám,
 zpùsobeným výbuchem akumulátoru,                            z Neodpojujte vybitý akumulátor z vozidla.
 nebo k poškození elektrických systémù                          z Vypnìte veškeré nepotøebné elektrické
 obou vozidel.                                       spotøebièe.
                                             z Pøi nouzovém startování se nenaklánìjte
                           Obrázek è.: 15286a.tif        nad akumulátor.
                      z Nikdy se nepohybujte v blízkosti      z Svorky jednoho pomocného kabelu se
                       akumulátoru s otevøeným ohnìm nebo      nesmìjí dotýkat druhého kabelu.
                       zdrojem jisker.
                                             z Pøi startování s pomocným akumulátorem
                      z Vybitý akumulátor mùže zamrznout pøi     se vozidla nesmíte dotýkat.
                       poklesu teploty k 0 °C. Pøed pøipojením
                       kabelù nechte akumulátor vždy       z Zatáhnìte parkovací brzdu. Mechanická
                       rozmrznout na teplém místì.         pøevodovka nebo pøevodovka Easytronic
                                              v neutrálu, automatická pøevodovka 3
                      z Kapalina akumulátoru se nesmí dostat do   v poloze P.
                       kontaktu s oèima, kùží, textilními nebo
                       lakovanými plochami. Kapalina obsahuje
                       kyselinou sírovou, která mùže pøi pøímém
                       kontaktu zpùsobit zranìní a hmotné
                       škody.
                      z Pøi manipulaci s akumulátorem používejte
                       ochranné brýle a ochranný odìv.
174
Strana 175, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      z Nepøipojujte kabel k zápornému pólu      z Nastartujte motor vozidla s pomocným
                        vybitého akumulátoru!              akumulátorem.
                        z Bod pøipojení na kostru zvolte co nejdále  z Po 5 minutách nastartujte druhý motor.
                         od vybitého akumulátoru.           Startování by mìlo být provádìno
                        z Veïte startovací kabely tak, aby se      v intervalech intervalech 1 minuty
                         nemohly dotknout pohyblivých èástí      a nemìlo by trvat déle než 15 sekund.
                         v motorovém prostoru.            z Po nastartování nechte oba motory bìžet
                                                na volnobìh pøibližnì 3 minuty, stále
                                                s pøipojenými kabely.
                                               z Aby nedošlo v elektrickém rozvodu vozidla
                                                k pøepìtí, pøed odpojením kabelù zapnìte
                                                nìjaký elektrický spotøebiè (napø. svìtla,
                                                vyhøívání zadního okna) ve vozidle, ve
                                                kterém byla vybitý akumulátor.
      Obrázek è.: 16492s.tif
Pøipojte kabely v poøadí znázornìném                             z Pøi odpojování kabelù postupujte opaènì.
na obrázku:
1. Pøipojte jeden konec prvního startovacího
  kabelu na kladný pól 1 pomocného
  akumulátoru (oznaèen znaèkou „+“
  na schránce akumulátoru nebo na pólu).
2. Pøipojte druhý konec tohoto kabelu 2
  na kladný pól vybitého akumulátoru
  (znaèka „+“).
3. Pøipojte jeden konec druhého startovacího
  kabelu 3 a záporný pól pomocného
  akumulátoru (oznaèen „-“).
4. Pøipojte druhý konec tohoto startovacího
  kabelu 4 na ukostøení Vašeho vozidla,
  napø. na blok motoru nebo šroub závìsu
  motoru.
                                                                   175
Strana 176, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15126s.tif             Obrázek è.: 11640s.tif            Obrázek è.: 16513s.tif
Tažení vozidla                Tažné oko se nachází v úložném prostoru   Zašroubujte tažné oko doleva až na doraz
Otevøení krytu otvoru pro tažné oko (vpøedu  sady pro opravu pneumatiky 3 nebo ve vaku  tak, aby se zastavilo v horizontální poloze.
napravo): uvolnìte spodní èást krytu     na náøadí k vozidlu 3, umístìném       Tažné lano 3 – nebo lépe tažnou tyè 3 –
a vyjmìte jej tahem dolù.           v prohlubni rezervního kola v zavazadlovém  pøipojte do oka.
                       prostoru.
                                              Zapnìte zapalování, abyste odemkli zámek
                       Vložka prohlubnì rezervního kola 3 nesmí   øízení, a aby fungovala brzdová svìtla,
                       být z konstrukèních dùvodù vyjmuta.     houkaèka a stìraèe èelního okna.
                       Orientace je vyznaèena šipkou ve smìru
                       jízdy.                    Mechanická pøevodovka v neutrálu,
                                              pøevodovka Easytronic 3 nebo automatická
                       Sada pro opravu pneumatiky 3 – viz      pøevodovka 3 v poloze N.
                       strana 188.
                       Zvedák 3 a náøadí 3 – viz strana 182.
                       Rezervní kolo 3 – viz strana 180.
176
 Strana 177, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Jeïte pomalu. Vyhnìte se protáèení kol pøi  Pøedejdìte pronikání výfukových plynù      Odtahová služba
rozjezdu. Nadmìrné tažné síly mohou     z prvního vozidla zapnutím recirkulace 3     Odtahovou službu si vyberte sami. Pøed
poškodit vozidlo.              a zavøením oken.                 odtažením vozidla si dohodnìte cenu.
                        Obrat’te se na servis. Doporuèujeme nechat  Tak pøedejdete zbyteènì vysokým nákladùm
 Pøi brzdìní je nutné použít podstatnì vìtší                         a možným potížím pøi vyøizování pojistné
                        vozidlo dopravit k Vašemu Opel partnerovi,
 sílu: posilovaè brzd pracuje pouze za                            události.
                        kde vozidlo opraví tak, abyste mohli co
 chodu motoru.
                        nejdøíve pokraèovat v cestì.
 Pøi otáèení volantem budete muset
                        Pokud byla automatická spojka manuálnì
 vyvinout mnohem vìtší sílu, protože
                        vystavena (u vozidel s pøevodovkou
 posilovaè øízení funguje pouze pøi bìžícím
                        Easytronic 3 v dùsledku pøerušení napájení,
 motoru.
                        vozidlo nesmí být odtahováno – viz
Vozidla s automatickou pøevodovkou 3      strana 128. V takovém pøípadì co nejdøíve
musíte táhnout pouze popøedu, rychlostí nižší  kontaktujte odborný servis. Doporuèujeme
než 80 km/h, na vzdálenost maximálnì      Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
100 km. Pøi poruše pøevodovky nebo pøi     partnera.
pøekroèení rychlosti nebo vzdálenosti, musí
být pøi tažení pøední èást vozidla zdvižena.
                                                                  177
Strana 178, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15128s.tif            Obrázek è.: 16132s.tif           Obrázek è.: 12459s.tif
Tažení jiného vozidla            Výstražný trojúhelník ¨ 3 a lékárnièka  Combo Combi, Combo Tour
Tažné lano 3 – nebo lépe tažnou tyè 3 –   (polštáøek) + 3              Výstražný trojúhelník a lékárnièka (polštáøek)
pøipojte do zadního tažného oka na pravé   Corsa                   jsou umístìny v obložení vlevo.
stranì pod nárazníkem, ne však k zadní    Upevnìte popruhem výstražný trojúhelník
nápravì.                   a lékárnièku (polštáøek) k pravé stranì
Jeïte pomalu. Vyhnìte se protáèení kol pøi  zavazadlového prostoru tak, jak je
rozjezdu. Nadmìrné tažné síly mohou     znázornìno na obrázku.
poškodit vozidlo.
178
Strana 179, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 12460s.tif            Obrázek è.: 12462s.tif
Kryt uvolnìte stiskem pøídržných západek.  Combo van
                      Výstražný trojúhelník a lékárnièku (polštáøek)
                      umístìte do úložného prostoru za sedadlem
                      øidièe. Kryt 3 uvolnìte stiskem pøídržných
                      západek a sejmìte.
                                               179
Strana 180, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11638s.tif           Obrázek è.: 12454s.tif             Obrázek è.: 12455s.tif
Rezervní kolo 3               Combo                     3. Uvolnìte pojistku a spust’te rezervní kolo
Corsa                    Rezervní kolo 3 se nachází pod podlahou     dolù.
Rezervní kolo 3 se nachází pod podlahou   vozidla vzadu.                4. Odpojte zajišt’ovací lanko.
zavazadlového prostoru a je upevnìno    1. Klíèem na šrouby kol povolte šestihranný
køídlovou maticí. Uvolnìte svorky pod                           5. Spust’te držák úplnì dolù a vyjmìte
                        šroub na dnì schránky pod podlahou      rezervní kolo.
prahem a zvednìte podlahu.           zavazadlového prostoru. Náøadí vozidla –
                        viz strana 182.               Vozidla s nouzovým rezervním kolem 3
                                              mají mezi nouzovým kolem a karosérií
                      2. Zvednìte držák rezervního kola.       vozidla distanèní kroužek.
                                             6. Výmìna kola – viz strana 183.
180
Strana 181, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Všeobecné informace                  Poznámky týkající se používání nouzového
                      V závislosti na verzi mùže být rezervní kolo      rezervního kola 3
                      konstruováno pro použití jako nouzové         z Používání rezervního kola mùže ovlivnit
                      rezervní kolo 3. Nouzové rezervní kolo je        chování vozidla na silnici, zvláštì
                      oznaèeno štítkem na ráfku. Dodržujte           v kombinaci se zimními pneumatikami 3.
                      pokyny uvedené na této stranì              Co nejdøíve nechte opravit, vyvážit
                      a stranách 162, 247.                   a nasadit normální kolo.
                         U vozidel s ráfky z lehké slitiny 3 má rezervní  z Vždy instalujte pouze jedno nouzové
                         kolo ocelový ráfek.                 rezervní kolo.
                         Používáte-li zimní pneumatiky 3, rezervní     z Pøi jízdì nepøekraèujte rychlost 80 km/h.
                         kolo mùže být stále vybaveno letní
                         pneumatikou. Používáte-li rezervní kolo,     z Zatáèky projíždìjte opatrnì a pomalu.
                         mùže být negativnì ovlivnìna ovladatelnost    z Nejezdìte s instalovaným rezervním kolem
                         vozidla. Co nejdøíve nechte opravit, vyvážit    dlouhodobì.
      Obrázek è.: 16493s.tif        a nasadit normální kolo.
7. Umístìte vymìnìné kolo do držáku                                z Co nejdøíve nahraïte rezervní kolo
  rezervního kola vnìjší stranou nahoru.
                         Rezervní kolo mùže mít menší pneumatiku       opravenou pneumatikou.
                         a ráfek než standardní kola na vozidle:
  Pøi upevòování normálního kola        Pøi použití rezervního kola mùže dojít ke     z Nepoužívejte snìhové øetìzy. Pokud
  nevkládejte mezi kolo a karosérii vozidla   zmìnì chování vozidla. Co nejdøíve nechte      musíte instalovat na pøední kola snìhové
  distanèní kroužek.              opravit, vyvážit a nasadit normální kolo.      øetìzy a na jednom z pøedních kol je
                                                   defekt, nejdøíve instalujte nouzové rezervní
8. Zvednìte držák rezervního kola, zapnìte                              kolo na zadní nápravu a jedno ze zadních
  zajišt’ovací lanko.
                                                   kol použijte na pøední nápravu.
9. Zvednìte držák rezervního kola a zajistìte                            Zkontrolujte tlak vzduchu a v pøípadì
  pojistku. Otevøená strana pojistky musí                              potøeby jej upravte. Viz strana 247.
  smìøovat dozadu.
                                                  z Vìnujte pozornost informacím
10. Klíèem na šrouby kol zašroubujte                                 o nouzovém rezervním kole
  šestihranný šroub na dnì úložné schránky                             na stranách 162, 247.
  pod podlahou zavazadlového prostoru,
  abyste zcela zvedli držák rezervního kola.
                                                                       181
Strana 182, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11639s.tif            Obrázek è.: 12457s.tif            Obrázek è.: 12458s.tif
Zvedák £ 3 a náøadí vozidla 3        Ve vozidlech se sadou pro opravu       Zvedák je zajištìn šroubem s køídlovou
Corsa                    pneumatik 3 jsou náøadí vozidla a sada pro  hlavou. Náøadí je pøipevnìno ke zvedáku
Zvedák 3 a náøadí vozidla 3 jsou       opravu uloženy spoleènì v rezervním kole   pryžovými pásky.
konstruovány výhradnì pro použití      v zavazadlovém prostoru.
na Vašem vozidle. Zvedák používejte pouze  Vložka prohlubnì rezervního kola 3 nesmí
pro výmìnu kola.               být z konstrukèních dùvodù vyjmuta.
Zvedák a sada náøadí jsou umístìny ve vaku  Orientace je vyznaèena šipkou ve smìru
pod rezervním kolem v zavazadlovém      jízdy.
prostoru. Vyjmutí rezervního kola – viz   Combo Combi, Combo Tour
strana 180.                 Zvedák a 3 sada náøadí 3 jsou umístìny
                       v zavazadlovém prostoru na pravé stranì za
                       krytem v obložení.
                       Kryt uvolnìte stiskem pøídržných západek.
                       Viz obrázek.
182
Strana 183, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Výmìna kola                  z Zaklínujte kolo diagonálnì proti kolu
                      V zájmu vlastní bezpeènosti dodržujte      s defektem klíny nebo podobnými
                      následující pokyny a postup:          pøedmìty pøed a za kolem.
                      z Zaparkujte vozidlo na rovinì, na pevném   z Zvedák používejte pouze pro výmìnu kol.
                       a neklouzavém povrchu.           z Je-li povrch pod vozidlem mìkký, pod
                      z Zapnìte výstražná svìtla, zabrzdìte      zvedák musíte položit pevnou podložku
                       parkovací brzdu, pákou volièe zvolte     (síla max. 1 cm). Použitím silnìjší podložky
                       polohu P (automatická pøevodovka 3)/     by mohlo dojít k poškození zvedáku
                       zaøaïte první pøevodový stupeò nebo      a vozidla.
                       zpáteèku (mechanická pøevodovka nebo    z Ve vozidle, které je zvedáno, nesmìjí být
                       Easytronic 3).                žádné osoby ani zvíøata.
                      z Umístìte správnì výstražný trojúhelník.   z Nikdy nepracujte pod vozidlem
                       Výstražný trojúhelník – viz strana 178.    na zvedáku.
     Obrázek è.: 12461s.tif      z Vyjmìte rezervní kolo ze zavazadlového   z Nestartujte motor, ani jej nenechte bìžet,
Combo van                   prostoru nebo z prostoru pod podlahou     když je vozidlo na zvedáku.
Zvedák 3 a sada náøadí 3 jsou umístìny za   vozidla.
sedadlem øidièe.                                                            6
                      z Pøed zvedáním vozidla srovnejte øízení do
Zvedák je zajištìn šroubem s køídlovou    pøímého smìru.
hlavou. Náøadí je pøipevnìno ke zvedáku
                      z Nikdy nemìòte zároveò více než jedno
pryžovými pásky.
                       kolo.
                                                                  183
Strana 184, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 12483s.tif            Obrázek è.: 11641s.tif        Obrázek è.: 11721s.tif
1. Vypáèete kryt náboje kola pomocí       Vypáète kryt kola 3 pomocí háku 3.  Ráfky z lehké slitiny 3: Vypáèete kryt
  šroubováku tak, že šroubovák umístìte do   Na nìkterých verzích se kryt kola  náboje kola pomocí šroubováku tak, že
  výøezu v krytu náboje kola. Náøadí vozidla  demontuje spoleènì s šrouby kola.  šroubovák umístìte do výøezu v krytu
  – viz strana 182.                                 náboje kola.
                                           Ze šroubù sejmìte krytky 3.
184
Strana 185, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11642s.tif             Obrázek è.: 11643s.tif             Obrázek è.: 11644s.tif
 Ráfky z lehké slitiny s ochranou proti   2. Povolte šrouby kola pomocí klíèe na šrouby  3. Body pro umístìní zvedáku 3 jsou
 odcizení 3: Uvolnìte kryt náboje kola     kol 3, klíè nasaïte na šroub až nadoraz 3.   oznaèeny výlisky na spodní èásti prahu
 pomocí klíèe v sadì náøadí a sejmìte jej.                           dveøí.

                                                                     6
                                                                   185
Strana 186, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 12484s.tif              Obrázek è.: 11645s.tif              Obrázek è.: 11646s.tif
 U nìkterých vozidel jsou místa pro umístìní  4. Pøed nasazením zvedáku 3, ruènì         Pøi otáèení klikou dbejte na to, aby hrana
 zvedáku zakryta. Odklopte kryt.         nastavte jeho výšku. Nasaïte rameno       nohy zvedáku vozidla byla
                         zvedáku vpøedu – nebo vzadu – tak, aby     na neklouzavém povrchu a kolmo pod
                         opìrná botka zvedáku (šipka na obrázku)     stykovým bodem.
                         obklopila svislé žebro práhu a zajistila se   Pokud se Vám nepodaøí zvedák nasadit
                         v prohlubni.                  správnì, spust’te vozidlo dolù a zvedák
                                                 nasaïte znovu.
                                                 Zvednìte vozidlo otáèením kliky.
                                                5. Vyšroubujte šrouby kol a uložte je
                                                  na místo, kde nehrozí zneèistìní závitù.
                                                 Na nìkterých verzích se kryt kola
                                                 demontuje spoleènì s šrouby kola.
186
Strana 187, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                         10. Pøed nasazením ozdobného krytu oèistìte  11. Zavøete kryt bodu pro zvedání ve spodní
                           kolo v okolí pøítlaèných pružin. Symbol    èásti vozidla 3. Uložte vymìnìné kolo – viz
                           ventilku 3 na zadní stranì krytu musíte    strana 180. Uložte zpìt náøadí a výstražný
                           umístit k ventilku kola.           trojúhelník – viz strany 178, 182.
                          Nasaïte a zajistìte kryt náboje kola    12. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice
                          nebo kryt kola 3 a krytky šroubù kol 3.    novì nasazeného kola. V pøípadì potøeby jej
                                                  upravte.
                          Ráfky z lehké slitiny 3: nasaïte kolo
                          na náboj a zajistìte, trn na zadní èásti  13. Dotažení šroubù kol nechte co nejdøíve
                          náboje kola zasuòte do odpovídajícího     zkontrolovat momentovým klíèem;
                          otvoru v kole.                 v pøípadì potøeby nechte šrouby dotáhnout.
                                                  Utahovací moment – viz strana 247.
                          Ráfky z lehké slitiny s pojistkou proti
                          odcizení 3: Nasaïte kolo na náboj.     14. Nechte co nejdøíve opravit vadné kolo.
                          Nasaïte a utáhnìte pojistku proti     15. Nouzové rezervní kolo 3 vymìòte co
                          odcizení 3.                  nejdøíve za plnohodnotné.
      Obrázek è.: 11647s.tif
6. Vymìòte kolo. Poznámky týkající se
  rezervního kola – viz strana 180;
  poznámky týkající se nouzového
  rezervního kola – viz strany 162, 181, 247.
7. Zašroubujte šrouby kola a mírnì je
  dotáhnìte, klíè na šrouby kol 3 zasuòte co
  nejdále.
 Na nìkterých verzích se pøed utažením
 šroubù kola musí správnì usadit kryt kola.
8. Vozidlo spust’te na zem.
9. V køížovém poøadí dotáhnìte šrouby kola,
  klíè 3 pøitom zasuòte až nadoraz.
                                                                      187
Strana 188, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Souprava na opravu pneumatik 3       Souprava na opravu pneumatik vozidla
Drobné poškození bìhounu a boku       Corsa se nachází v prostoru v rezervním kole
pneumatiky, zpùsobené napøíklad cizími   v zavazadlovém prostoru. U vozidla Combo
objekty, mùžete opravit pomocí soupravy   Combi a Combo Tour se souprava nachází
na opravu pneumatik.            za krytem v levém boèním obložení
                      zavazadlového prostoru. U vozidla Combo
Cizí objekt nevyjímejte z pneumatiky.    Van se nachází v prostoru za sedadlem
Poškození pneumatiky pøesahující 4 mm    øidièe.
nebo poškození v boku pneumatiky      Pokud chcete kryt otevøít, stisknìte pojistné
nemùžete soupravou na opravu pneumatik   západky.
opravit.
                      1. Vyjmìte ze schránky vak se soupravou
 Jízda s nesprávným tlakem vzduchu       na opravu pneumatik. Opatrnì vyjmìte
 v pneumatikách nebo s pneumatikou       jednotlivé díly z vaku.
 s defektem mùže vést ke skrytému      2. Vyjmìte kompresor.
 poškození pneumatiky, které nemùže být                                Obrázek è.: 13639T.tif
 opraveno soupravou na opravu                                3. Vyjmìte elektrický kabel a hadièku
 pneumatik. Zaparkujte vozidlo a obrat’te                           z úložného prostoru na spodní stranì
 se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel                            kompresoru.
 partnera.

Dùležité informace – viz strana 191.
Pøi defektu pneumatiky:
z Zapnìte výstražná svìtla, zabrzdìte
  parkovací brzdu, pákou volièe zvolte
  polohu P (automatická pøevodovka 3)/
  zaøaïte první pøevodový stupeò nebo
  zpáteèku (mechanická pøevodovka nebo
  Easytronic 3).
z Umístìte správnì výstražný trojúhelník.
 Výstražný trojúhelník – viz strana 178.
188
Strana 189, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15319t.tif             Obrázek è.: 15795t.tif            Obrázek è.: 15796t.tif
4. Našroubujte hadièku kompresoru       7. Našroubujte hadièku na ventilek      10. Zapnìte zapalování.
  na nádobce s tìsnicí hmotou.          pneumatiky.                11. Kolébkový spínaè na kompresoru nastavte
5. Zatlaète nádobku s tìsnicí hmotou do    8. Spínaè na kompresoru musí být         do polohy I. Pneumatika je plnìna tìsnicí
  držáku na kompresoru.             v poloze §.                  hmotou.
 Postavte kompresor blízko pneumatiky     9. Pøipojte konektor kompresoru do zásuvky  12. Bìhem vyprazdòování nádobky s tìsnící
 tak, aby nádobka s tìsnicí hmotou byla     pro napájení pøíslušenství nebo zásuvky    hmotou (pøibližnì 30 sekund) ukazuje
 svisle.                     zapalovaèe. Zásuvky pro napájení       manometr na kompresoru krátce až 6 barù.
                         pøíslušenství – viz strana 73.        Tlak potom opìt poklesne.
6. Vyšroubujte èepièku ventilku z pneumatiky
  s defektem.                                       13. Všechna tìsnicí hmota je napumpována do
                                                pneumatiky. Potom je pneumatika plnìna
                                                vzduchem.
                                              14. Pøedepsaný tlak v pneumatice
                                                (viz strana 247) by mìl být dosažen bìhem
                                                10 minut. Po dosažení požadovaného tlaku
                                                kompresor vypnìte.
                                                                   189
Strana 190, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                        Pøebyteèný tlak mùžete upustit pomocí
                        tlaèítka nad manometrem.
                        Kompresor nenechávejte zapnutý déle
                        než 10 minut – viz „Dùležité informace“
                        na stranì 191.
                       15. Odpojte soupravu na opravu pneumatik.
                         Našroubujte plnicí hadièku na volnou
                         pøípojku na nádobce s tìsnicí hmotou.
                         Pøedejdete tak úniku tìsnicí hmoty.
                         Soupravu na opravu pneumatik uložte
                         do zavazadlového prostoru.
                       16. Pøípadnì uniklý tìsnicí prostøedek otøete
                         kusem tkaniny.
                       17. Složte výstražný trojúhelník a uložte jej do
     Obrázek è.: 15797t.tif         zavazadlového prostoru nebo do úložného          Obrázek è.: 15798t.tif
 Pokud není pøedepsaného tlaku                                  Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 bar,
                         prostoru. Viz strana 178.
 v pneumatice dosaženo bìhem 10 minut,                              upravte jej na pøedepsanou hodnotu.
 odpojte soupravu na opravu pneumatik.   18. Pøiložená nálepka ukazuje maximální        Opakujte postup, dokud nedochází ke
 Ujeïte s vozidlem vzdálenost          povolenou rychlosti pøi jízdì s opravenou     ztrátì tlaku.
 odpovídající jednomu otoèení          pneumatikou. Upevnìte ji do zorného pole
                         øidièe.                      Jestliže je tlak vzduchu nižší než 1,3 bar,
 pneumatiky (cca 2 metry) dopøedu nebo                              nesmíte s vozidlem pokraèovat v jízdì.
 dozadu. Opìt pøipojte soupravu       19. Ihned pokraèujte v jízdì, aby se tìsnicí     Obrat’te se na servis. Doporuèujeme
 na opravu pneumatik a pokraèujte ještì     hmota rovnomìrnì rozmístila v pneumatice.     Vašeho Opel partnera.
 10 minut v plnìní pneumatiky. Pokud      Po ujetí pøibližnì 10 km (ale ne déle než
 požadovaného tlaku není stále ještì      10 minut) zastavte a zkontrolujte tlak     20. Uložte soupravu na opravu pneumatik.
 dosaženo, pneumatika je pøíliš         vzduchu v pneumatice. Pøitom hadici        Viz strana 188.
 poškozená. Zaparkujte vozidlo a obrat’te    kompresoru našroubujte pøímo na ventilek
 se na servis. Doporuèujeme Vašeho Opel     (viz obr. 15798 T).
 partnera.
190
Strana 191, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Dùležité                  Doba použitelnosti tìsnicího prostøedku èiní
                      cca 4 roky. Po uplynutí této lhùty již nemohou
 Pøi jízdì nepøekraèujte rychlost 80 km/h. být zaruèeny tìsnicí vlastnosti prostøedku.
 Pneumatiku nepoužívejte dlouho, ale    Dbejte data použitelnosti na nádobce
 nechte ji v pneuservisu opravit nebo    s tìsnicím prostøedkem.
 vymìnit.
                      Nádobku s tìsnicí hmotou je možné použít
 Opravenou pneumatiku nechte co možná    pouze jednou. Použitou nádobku vymìòte.
 nejdøíve vymìnit.
                      Kompresor a tìsnící hmotu je možné
 Mùže být negativnì ovlivnìna øiditelnost  používat až do teploty pøibližnì -30 °C.
 a jízdní vlastnosti vozidla.
                      Zlikvidujte soupravu na opravu pneumatik
Jestliže je kompresor abnormálnì hluèný   v souladu s platnou legislativou.
nebo zahøátý, minimálnì na 30 minut jej     Adaptér pro plnìní nafukovacích matrací,
vypnìte.                    duší do pneumatik, atd. se nachází na spodní
Integrovaný bezpeènostní ventil se otvírá pøi  stranì kompresoru. Odšroubujte hadièku
tlaku 7 barù.                  z kompresoru a vytáhnìte adaptér.

Chraòte kompresor pøed vlhkem a deštìm.
                                                191
Strana 192, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 12892j.tif           Obrázek è.: 11648s.tif             Obrázek è.: 15131s.tif
Elektrická soustava             Pojistková skøíòka               Sejmìte pøídavný kryt 3 (na obrázku
                       Pojistková skøíòka je umístìna v motorovém   oznaèen žlutì).
 Elektronické zapalování pracuje s vysokým  prostoru u vyrovnávací nádržky chladicí
 napìtím. Nedotýkejte se kabeláže      kapaliny.
 zapalování; mohlo by to být životu
 nebezpeèné.                 Vyháknìte kryt pojistkové skøíòky a dejte ho
                       stranou.
Pojistky
Vadnou pojistku poznáte podle pøetaveného
drátku. Novou pojistku instalujte až po
odstranìní poruchy.
192
Strana 193, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                             Vždy používejte pojistku o shodné ampérové
                                             hodnotì. Hodnota pojistky je uvedena
                                             na každé pojistce a lze ji také rozeznat podle
                                             barvy pojistky.
                                              Pojistka         Pojistka
                                              barva           jmenovitý proud
                                              Šedá            2A
                                              Žlutohnìdá         5A
                                              Hnìdá            7,5 A
                                              Èervená           10 A
                                              Modrá            15 A
                                              Žlutá            20 A
     Obrázek è.: 11650s.tif             Obrázek è.: 11651s.tif      Svìtle zelená        30 A
Doporuèujeme vozit sebou kompletní sadu    Pøed výmìnou pojistky vypnìte pøíslušný   Rùžová (Maxi-        30 A
pojistek, kterou lze zakoupit u každého Opel  spínaè a zapalování.            pojistka)
partnera.                   Nasaïte pøípravek pro uchopení pojistky   Oranžová          40 A
Uložte náhradní pojistky na urèené místo    na pojistku a vytáhnìte ji.         Èervená (Maxi-       50 A
v pojistkové skøíòce, napravo od pinzety,                         pojistka)
která usnadòuje vyjímání pojistek (náhradní                        Žlutá (Maxi-pojistka)    60 A
pojistky a pinzeta na pojistky jsou oznaèeny                        Èerná (Maxi-pojistka)    80 A
na obrázku žlutì).
                                                                  193
Strana 194, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                                 Pojistka, Obvod           Jmenovitý
                                                                   proud
                                                   5  Elektrické ovládání     20 A
                                                     oken (vlevo)
                                                   6  Automatická         10 A
                                                     pøevodovka
                                                   7  Systém ostøikovaèù     30 A
                                                     svìtlometù
                                                   8  Startér           10 A
                                                   9  Systém vstøikování     20 A
                                                     paliva,
                                                     palivové èerpadlo,
                                                     nezávislé topení
       Obrázek è.: 15543s.tif                 Obrázek è.:
Pojistky a nejdùležitìjší chránìné                                 10  Houkaèka          10 A
                            Pojistka, Obvod        Jmenovitý
obvody                                        proud     11  Centrální øídící jednotka  15 A
Nìkteré obvody mohou být chránìny více          3   Pøístroje,      7,5 A     12  Informaèní displej     20 A
pojistkami.                           informaèní displej,            informaèní systém:
Obrázky na stranách 194, 195 znázoròují             spínaè svìtel,              motor1)Z 13 DT,       10 A
pojistkové skøíòky vozidel s motorem              houkaèka,                 Z 17 DTH
Z 13 DT1). Pojistkové skøíòky dalších motorù          výstražná svìtla,          13  Alarm            7,5 A
jsou znázornìny na stranách 196, 197.              imobilizér
                                                  14  Vnìjší zrcátka       7,5 A
                             4   Tažné zaøízení,    20 A
                                                  15  Systém ostøikovaèù     15 A
                                osvìtlení RZ
Pojistka,    Obvod           Jmenovitý                           èelního okna
                      proud                          16  Osvìtlení interiéru     7,5 A
    1    Centrální øídící     7,5 A                          17  Centrální øídící jednotka  20 A
         jednotka                                      18  Støešní okno        20 A
    2    Øídící jednotka      7,5 A
         motoru
1)
   Obchodní oznaèení – viz strana 233.

194
Strana 195, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Pojistka, Obvod          Jmenovitý
                  proud
  19   Elektrické ovládání oken 20 A
     (vpravo)
       Motor Z 12 XEP1)
       s Easytronic:         5A
       alarm
   20   Xenonové svìtlomety      5A
               1)
       Motor Z 12 XEP
       s Easytronic:
       elektrické ovládání oken   20 A
       (vpravo)
   21   Xenonové svìtlomety      5A
                                Obrázek è.:             Obrázek è.: 15544s.tif
   22   Centrální øídicí jednotka,  5A   Pojistka, Obvod        Jmenovitý  Pojistka, Obvod          Jmenovitý
       imobilizér                             proud                     proud
   23   Stìraèe èelního okna     30 A   25   Svìtla zpáteèky,          26  Vyhøívání pravého
   24   Informaèní systém,      5A       zapalovaè cigaret,            sedadla         15 A
       informaèní displej,              zásuvka pro                Motor Z 12 XEP 1)
       spínaè svìtel,                pøíslušenství    20 A         s Easytronic:
       stropní svítilna,               Motor Z 12 XEP 1)
                                                   automatická
       pøístroje,                  s Easytronic:               pøevodovka,
       EPS                      brzdová svìtla    10 A         systém vstøikování,
                                                   svìtla zpáteèky,
                                                   zapalovaè cigaret,
                                                   zásuvka pro
                                                   pøíslušenství      20 A
1)
   Obchodní oznaèení – viz strana 232.                                                                   195
Strana 196, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                                 Pojistka, Obvod           Jmenovitý
                                                                   proud
                                                  30  Øídící jednotka motoru   15 A
                                                  31  Klimatizace         15 A
                                                  32  ABS,            5A
                                                     pøevodovka Easytronic,
                                                     automatická
                                                     pøevodovka,
                                                     airbag
                                                  33  Zážehový motor:
                                                     øídicí jednotka motoru   15 A
                                                     Vznìtové motory:
                                                     øídicí jednotka motoru   7,5 A
       Obrázek è.: 11743s.tif                 Obrázek è.:          34  Vyhøívání dieselového    30 A
Pojistka, Obvod              Jmenovitý  Pojistka, Obvod        Jmenovitý      filtru
                      proud                   proud
                                                  35  Støešní okno,        5A
   27   Vyhøívání levého       15 A     28  ABS          25 A        elektrické ovládání oken,
       sedadla                      Motor Z 12 XEP1)             informaèní systém
       Motor Z 12 XEP1)                 s Easytronic:            36  Potkávací svìtlo (levé)   10 A
       s Easytronic:                   vyhøívání levého   15 A
                                                     Xenonové svìtlomety   15 A
       vyhøívání pravého                 sedadla
       sedadla            15 A                          37  Potkávací svìtlo (pravé) 10 A
                             29  Stìraè zadního okna  20 A
                                                     Xenonové svìtlomety     15 A
1)
   Obchodní oznaèení – viz strana 232.


196
Strana 197, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Pojistka, Obvod          Jmenovitý
                 proud
  38   Koncové svìtlo (levé), 5 A
     obrysové svìtlo (levé)
  39   Koncové svìtlo (pravé), 5 A
     obrysové svìtlo (pravé)
  40   Brzdová svìtla,     10 A
     tempomat
  41   Svìtla do mlhy     15 A
  42   Zadní svìtlo do mlhy 10 A
  43   Dálkové svìtlo (levé)  10 A
  44   Dálkové svìtlo (pravé) 10 A
  45   Ventilátor       30 A        Obrázek è.: 11744s.tif              Obrázek è.:
                      Pojistka, Obvod         Jmenovitý  Pojistka, Obvod        Jmenovitý
  46   Øídící jednotka motoru 20 A
                                       proud                   proud
  47   Vyhøívání zadního okna 30 A
                        52  Ventilátor chladièe:         53
  48   Startér         30 A        zážehový motor               Ventilátor klimatizace:
  49   EPS           50 A        s klimatizací     30 A        Zážehový motor     30 A
  50   ABS,          40 A        Motor Z 10 XE,               Vznìtový motor     40 A
     TC, ESP                   Z 12 XEP1)              54  Easytronic       60 A
                           bez klimatizace    20 A
  51   Zážehový motor:               Motor Z 14 XE,
     pøevodovka Easytronic 60 A         Z 18 XE1)
     Vznìtové motory:              bez klimatizace    40 A
     øídicí jednotka motoru 80 A         Vznìtový motor     40 A
                       1)
                         Obchodní oznaèení – viz strana 232.


                                                                197
Strana 198, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Výmìna žárovky
Pøed výmìnou žárovky vypnìte odpovídající
spínaè svìtel a zapalování.
Novou žárovku držte pouze za patici! Prsty
zpùsobí mastné skvrny, které se budou
odpaøovat. Zbytky se usadí na reflektoru
a sníží se tak jeho reflexní schopnost. Skvrny
na žárovce mùžete oèistit èistou tkaninou,
která nepouští chloupky, namoèenou do
alkoholu nebo lihu.
Výmìnu žárovky provádìjte podle údajù
na patici defektní žárovky, aby hodnoty byly
stejné. Nepøekraèujte zde uvedenou hodnotu
výkonu.
                              Obrázek è.: 16074s.tif             Obrázek è.: 16075s.tif
Seøízení svìtlometù               Halogenové svìtlomety             3. Otoète krytku doprava a sejmìte ji.
Doporuèujeme svìøit seøizování svìtlometù    potkávací a dálková svìtla
Vašemu Opel partnerovi, který disponuje     Svìtlomet se samostatnými žárovkami
potøebnými speciálními seøizovacími pøístroji.  potkávacích svìtel 1 (vnìjší žárovky)
                         a dálkových svìtel 2 (vnitøní žárovky).
Pøi seøizování svìtlometù musí být nastaven
ovládací prvek sklonu svìtlometù na 0.      Potkávací svìtla
                         1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.
                         2. Pøi výmìnì žárovek na levé stranì vozidla
                          otevøete kryt pojistkové skøíòky.
                          Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì
                          vozidla odpojte vzduchové potrubí od
                          vzduchového filtru. Zvednìte plnicí hrdlo
                          nádržky ostøikovaèe svìtlometù 3.
198
Strana 199, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                                  10. Po výmìnì žárovek na levé stranì vozidla
                                                    zavøete kryt pojistkové skøíòky.
                                                    Po výmìnì žárovek na pravé stranì
                                                    vozidla pøipojte vzduchové potrubí
                                                    k vzduchovému filtru. Instalujte zpìt plnicí
                                                    hrdlo nádržky ostøikovaèe svìtlometù 3.
      Obrázek è.: 16076s.tif              Obrázek è.: 16077s.tif
4. Zatlaète na konektor žárovky smìrem dolù.  6. Vytáhnìte konektor z držáku žárovky.
5. Vyjmìte žárovku s konektorem z reflektoru.  7. Nasaïte konektor na novou žárovku, pøitom
                          se nedotýkejte sklenìné baòky.
                        8. Novou žárovku s konektorem zasuòte tak,
                          aby výstupky na objímce žárovky zapadly
                          do vybrání v reflektoru.
                        9. Instalujte zpìt kryt svìtlometù a zavøete jej.
                                                                        199
Strana 200, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 16078s.tif            Obrázek è.: 16079s.tif           Obrázek è.: 16080s.tif
Dálková svìtla                 4. Vytáhnìte konektor z držáku žárovky.  6. Vytáhnìte žárovku ze svìtlometu.
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.     5. Drátìnou pružinu stáhnìte dopøedu a  7. Pøi instalaci nové žárovky zajistìte výènìlky
                         otoète do strany.             na držáku žárovky do prohlubní ve
2. Pøi výmìnì žárovek na levé stranì vozidla
                                              svìtlometu, aniž se dotknete sklenìné baòky
  otevøete kryt pojistkové skøíòky.
                                              žárovky.
  Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì                          8. Zasuòte zpìt drátìnou pružinu, zapojte
  vozidla odpojte vzduchové potrubí od                           konektor do žárovky.
  vzduchového filtru.
                                             9. Instalujte zpìt kryt svìtlometù a zavøete jej.
3. Otoète krytku doprava a sejmìte ji.
                                             10. Po výmìnì žárovek na levé stranì vozidla
                                               zavøete kryt pojistkové skøíòky.
                                              Po výmìnì žárovek na pravé stranì
                                              vozidla pøipojte vzduchové potrubí
                                              k vzduchovému filtru a zajistìte jej.
200
Strana 201, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 16078s.tif            Obrázek è.: 16081s.tif              Obrázek è.: 16082s.tif
Halogenové svìtlomety,             5. Vytáhnìte držák boèního svìtla se žárovku  8. Zasuòte konektor do tìlesa svìtlometu.
Obrysová svìtla                  z reflektoru.
                                               9. Pøipojte konektor k žárovce dálkového
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.     6. Vytáhnìte žárovku z objímky.          svìtla.
2. Pøi výmìnì žárovek na levé stranì vozidla  7. Zasuòte novou žárovku, pøitom se      10. Instalujte zpìt kryt svìtlometù a zavøete jej.
  otevøete kryt pojistkové skøíòky.       nedotýkejte sklenìné baòky.
                                               11. Po výmìnì žárovek na levé stranì vozidla
  Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì                               zavøete kryt pojistkové skøíòky.
  vozidla odpojte vzduchové potrubí od
  vzduchového filtru.                                      Po výmìnì žárovek na pravé stranì
                                                 vozidla pøipojte vzduchové potrubí
3. Otoète kryt svìtlometu dálkového svìtla                            k vzduchovému filtru a zajistìte jej.
  doleva a sejmìte jej.
4. Odpojte konektor od žárovky dálkového
  svìtla.
                                                                      201
Strana 202, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                                7. Po výmìnì žárovek na levé stranì vozidla
                                                 zavøete kryt pojistkové skøíòky.
                                                 Po výmìnì žárovek na pravé stranì
                                                 vozidla pøipojte vzduchové potrubí
                                                 k vzduchovému filtru. Instalujte zpìt
                                                 plnicí hrdlo nádržky ostøikovaèe
                                                 svìtlometù 3.
      Obrázek è.: 16083s.tif             Obrázek è.: 16084s.tif
Halogenové svìtlomety,             4. Lehce stlaète žárovku do držáku, otoète ji
Pøední ukazatele smìru              doleva a vytáhnìte.
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.     5. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
2. Pøi výmìnì žárovek na levé stranì vozidla   nedotýkejte sklenìné baòky.
  otevøete kryt pojistkové skøíòky.      6. Zajistìte držák v reflektoru otoèením
  Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì       doprava.
  vozidla odpojte vzduchové potrubí od
  vzduchového filtru. Zvednìte plnicí hrdlo
  nádržky ostøikovaèe svìtlometù 3.
3. Odpojte držák žárovky otoèením doleva.
202
Strana 203, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                                  9. Instalujte zpìt kryt svìtlometù a zavøete jej.
                                                  10. Po výmìnì žárovek na levé stranì vozidla
                                                    zavøete kryt pojistkové skøíòky.
                                                    Po výmìnì žárovek na pravé stranì
                                                    vozidla pøipojte vzduchové potrubí
                                                    k vzduchovému filtru. Instalujte zpìt plnicí
                                                    hrdlo nádržky ostøikovaèe svìtlometù 3.
      Obrázek è.: 15211s.tif              Obrázek è.: 15212s.tif
Elipsoidní svìtlomety,              4. Vytáhnìte konektor z držáku žárovky.
Potkávací svìtla                 5. Drátìnou pružinu stáhnìte na stranu a
Svìtlomet se samostatnými žárovkami         odtlaète na stranu.
potkávacích svìtel (vnitøní žárovky)
                         6. Vytáhnìte žárovku ze svìtlometu.
a dálkových svìtel (vnìjší žárovky).
                         7. Pøi instalaci nové žárovky zajistìte výènìlky
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.
                          na držáku žárovky do prohlubní ve
2. Pøi výmìnì žárovek na levé stranì vozidla    svìtlometu, aniž se dotknete sklenìné baòky
  otevøete kryt pojistkové skøíòky.        žárovky.
  Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì      8. Zasuòte zpìt drátìnou pružinu, zapojte
  vozidla odpojte vzduchové potrubí od       konektor do žárovky.
  vzduchového filtru. Zvednìte plnicí hrdlo
  nádržky ostøikovaèe svìtlometù 3.
3. Sejmìte ochranný kryt svìtlometù stisknutím
  západky a tahem krytu dolù a následnì od
  svìtlometu.
                                                                         203
Strana 204, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                                 Elipsoidní svìtlomety,
                                                 dálková svìtla, obrysová svìtla
                                                 Doporuèujeme Vám, abyste se s výmìnou
                                                 žárovky obrátili na Vašeho Opel partnera.
       Obrázek è.: 15213s.tif            Obrázek è.: 15214s.tif
Elipsoidní svìtlomety,              4. Lehce stlaète žárovku do držáku, otoète ji
Pøední ukazatele smìru               doleva a vytáhnìte.
1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.      5. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
2. Pøi výmìnì žárovek na levé stranì vozidla    nedotýkejte sklenìné baòky.
  otevøete kryt pojistkové skøíòky. U motoru  6. Zajistìte držák v reflektoru otoèením
  Z 13 DT1) také nadzvednìte reléovou       doprava.
  skøíòku (v pøední èásti pojistkové skøíòky)
  a vytáhnìte z vodítek.            7. Po výmìnì žárovek na levé stranì vozidla
                          zavøete kryt pojistkové skøíòky. U motoru
   Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì      Z 13 DT1), také vrat’te zpìt a zajistìte
   vozidla odpojte vzduchové potrubí od     reléovou skøíòku.
   vzduchového filtru.
                          Po výmìnì žárovek na pravé stranì
3. Odpojte držák žárovky otoèením doleva.      vozidla pøipojte vzduchové potrubí
                          k vzduchovému filtru a zajistìte jej.
1)
   Obchodní oznaèení – viz strana 232.

204
Strana 205, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 15215s.tif              Obrázek è.: 15213s.tif            Obrázek è.: 15214s.tif
Xenonové svìtlomety,             Xenonové svìtlomety,               4. Lehce stlaète žárovku do držáku, otoète
Potkávací svìtla               Pøední ukazatele smìru               ji doleva a vytáhnìte.
Svìtlomet se samostatnými žárovkami     1. Otevøete kapotu a zajistìte opìru.      5. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
potkávacích svìtel (vnitøní žárovky)     2. Pøi výmìnì žárovek na levé stranì vozidla    nedotýkejte sklenìné baòky.
a dálkových svìtel (vnìjší žárovky).      otevøete kryt pojistkové skøíòky. U motoru  6. Zajistìte držák v reflektoru otoèením
                        Z 13 DT1) také nadzvednìte reléovou       doprava.
 Xenonové svìtlomety potkávacích svìtel     skøíòku (v pøední èásti pojistkové skøíòky)
 pracují s velmi vysokým napìtím.        a vytáhnìte z vodítek.            7. Po výmìnì žárovek na levé stranì vozidla
 Nedotýkejte se kabeláže zapalování;                               zavøete kryt pojistkové skøíòky. U motoru
 nebezpeèí ohrožení života. Doporuèujeme      Pøi výmìnì žárovek na pravé stranì      Z 13 DT1), také vrat’te zpìt a zajistìte
 Vám, abyste se s výmìnou žárovky obrátili     vozidla odpojte vzduchové potrubí od     reléovou skøíòku.
 na Vašeho Opel partnera.             vzduchového filtru.
                                                 Po výmìnì žárovek na pravé stranì
                       3. Odpojte držák žárovky otoèením doleva.      vozidla pøipojte vzduchové potrubí
                                                 k vzduchovému filtru a zajistìte jej.
                       1)
                         Obchodní oznaèení – viz strana 232.

                                                                      205
Strana 206, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Elipsoidní svìtlomety,
dálková svìtla, obrysová svìtla
Žárovky nechte vymìnit v odborném servisu.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.

Xenonové svìtlomety,
dálková svìtla, obrysová svìtla
Žárovky nechte vymìnit v odborném servisu.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.

Svìtla do mlhy 3
Žárovky nechte vymìnit v odborném servisu.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.

Zadní svìtlo do mlhy r                 Obrázek è.: 12123s.tif           Obrázek è.: 11662s.tif
Corsa                    Ukazatel smìru, brzdové svìtlo,      3. Uvolnìte konektor pomocí šroubováku
Žárovky nechte vymìnit v odborném servisu.  koncové svìtlo a svìtlo zpáteèky       a odpojte od držáku žárovek.
Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.      Corsa
                       1. Šroubovákem vyšroubujte dva šrouby
                        pøidržující sdruženou zadní svítilnu.
                       2. Vytáhnìte svítilnu dozadu tak, aby se
                        odjistila.
206
Strana 207, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 11663s.tif            Obrázek è.: 12449s.tif            Obrázek è.: 13725s.tif
4. Vyšroubujte ètyøi šrouby z držáku žárovek  Brzdová svìtla, koncová svìtla,       2. Vytáhnìte konektor z držáku žárovky.
  pomocí šroubováku. Vyjmìte držák      ukazatele smìru, svìtla zpáteèky       3. Povolte dvì matice na tìlese svìtlometu.
  žárovek ze svítilny.            a zadní svìtla do mlhy,             K jejich povolení použijte klíè na kola,
 Poøadí žárovek shora dolù:          Combo                      potom je vyšroubujte rukou.
 Ukazatel smìru                1. Stiskem dvou pøídržných západek sejmìte
                         kryt svìtlometu.             4. Vyjmìte tìleso svìtlometu.
 Brzdové/koncové svìtlo
 Svìtlo zpáteèky
5. Vytáhnìte žárovku z objímky.
6. Instalujte novou žárovku (nedotýkejte se
  sklenìné baòky), nasaïte držák žárovek
  do svítilny a pøišroubujte ètyømi šrouby.
  Pøipojte konektor, upevnìte svítilnu ke
  karosérii zasunutím kolíkù a zajistìte ji
  šrouby.
                                                                   207
Strana 208, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
       Obrázek è.: 13726s.tif              Obrázek è.: 15132s.tif           Obrázek è.: 15133s.tif
5. Stisknìte pojistné západky a vyjmìte        Osvìtlení RZ                2. Odpojte držák žárovky otoèením doleva.
  držák žárovek, viz obrázek.            Corsa
   Poøadí žárovek shora dolù:            1. Vertikálnì zasuòte šroubovák na pravé
   Svìtlo zpáteèky/brzdové svìtlo           stranì krytu osvìtlení a mírným tlakem
   Ukazatel smìru                   smìrem doprava uvolnìte pružinu.
   Svìtlo zpáteèky                   Kryt osvìtlení sejmìte smìrem dolù.
   Zadní svìtlo do mlhy1)
6. Vytáhnìte žárovku z objímky.
7. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
  nedotýkejte sklenìné baòky. Držák
  žárovky zaklapnìte do tìlesa sdruženého
  zadního svìtlometu. Vložte svítilnu do
  karosérie. Zašroubujte rukou matice
  na trny se závitem a utáhnìte. Zapojte
  elektrický konektor. Instalujte zpìt kryt
  a zavøete jej.1)
   Verze pro urèité zemì. Zadní svìtlo do mlhy je
   pouze vlevo.

208
Strana 209, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 15134s.tif             Obrázek è.: 15135s.tif            Obrázek è.: 15136s.tif
3. Vytáhnìte žárovku z objímky.         Combo                    2. Zatlaète lehce žárovku smìrem k pružinì
4. Zasuòte novou žárovku, pøitom se       1. Vyšroubujte oba šrouby. Vyjmìte tìleso   a vyjmìte ji.
  nedotýkejte sklenìné baòky.           osvìtlení.                3. Zasuòte novou žárovku, pøitom se
5. Držák žárovky otoète doprava a zajistìte.                          nedotýkejte sklenìné baòky.
  Nasuòte zpìt kryt osvìtlení a zajistìte ho.                        4. Zasuòte tìleso osvìtlení a zašroubujte jej.
                                                                    209
Strana 210, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
      Obrázek è.: 11667s.tif             Obrázek è.: 11668s.tif           Obrázek è.: 11669s.tif
Stropní svítilna,               2. Zatlaète lehce žárovku smìrem k pružinì  Pøední stropní svítilna a lampièky
zadní lampièky na ètení 3,            a vyjmìte ji.               na ètení 3
osvìtlení zavazadlového prostoru        3. Zasuòte novou žárovku, pøitom se     Pøed zahájením práce zavøete dveøe, aby
Pøed zahájením práce zavøete dveøe nebo      nedotýkejte sklenìné baòky.        svìtlo nebylo pod proudem.
držte stisknutý kontaktní spínaè, aby svìtlo                        1. Vypaète kryt svítidla.
nebylo pod proudem.              4. Vložte svítidlo zpìt a zajistìte jej.

1. Vypaète svítidlo šroubovákem.
210
Strana 211, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                      Osvìtlení pøístrojù,
                      Osvìtlení informaèního displeje 3
                      Doporuèujeme Vám, abyste se s výmìnou
                      žárovky obrátili na Vašeho Opel partnera.
      Obrázek è.: 11670s.tif
2. Vytáhnìte žárovku z objímky.
3. Zasuòte novou žárovku.
4. Nasaïte svítidlo a zajistìte je.
                                            211
Strana 212, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 6.12.04
Opel Service                                       Dostane se Vám rychlých a spolehlivých
                                             služeb s individuálním pøístupem.
                                             Zkušení mechanici, vyškolení firmou Opel,
                                             pracují v souladu s pokyny firmy Opel.
                                             Každý Opel partner Vám mùže poskytnout
                                             brožuru
                                             „Originální náhradní díly a pøíslušenství
                                             Opel“
                                             s doplòky vhodnými pro Vaše vozidlo.
                                             Všechny náhradní díly prošly kontrolami
                                             kvality a pøesnosti, se zøetelem na jejich
                                             spolehlivost, bezpeènost a vhodnost pro
                                             vozidla Opel.
                          Obrázek è.: 12049A.tif
                     Náš cíl: mìjte ze svého vozidla dlouho     Opel Service je založen na zkušenostech
                     užitek.                    jednoho z pøedních svìtových výrobcù
                                             automobilù.
                     Pokud na Vašem vozidle dojde k poruše,
                     nemusíte si dìlat starosti, k dispozici máte  Informace a pomoc Vám poskytnou
                     službu Opel Assistance, která Vám pomùže    následující národní zastoupení firmy Adam
                     v Nìmecku a dalších, více než 30        Opel AG a podniky General Motors:
                     evropských zemích. Informace o asistenèní   V Lucembursku se, prosím, obrat’te na
                     službì Opel najdete v Servisní knížce.     zastoupení firmy Opel v Kontichu – Belgie
                     Všichni Opel partneøi nabízejí prvotøídní   Tel. 00 32-34 50 63 11
                     servis za pøijatelné ceny.           V Albánii, Bosnì-Hercegovinì,Bulharsku,
                                             Chorvatsku, Makedonii, Rumunsku a
                                             Slovinsku se, prosím, obrat’te na
                                             zastoupení firmy Opel v Budaörs –
                                             Maïarsko
                                             Tel. 00 36-23 446 100
212
Strana 213, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 6.12.04
Opel Austria Vertriebs GmbH        ADAM OPEL AG             General Motors Norge AS
Groß-Enzersdorfer Str. 59         Bahnhofsplatz 1           Kjeller-Vest 6
1220 Vídeò – Rakousko           65423 Rüsselsheim – Nìmecko     2027 Kjeller – Norsko
Tel. 00 43 1-2 88 77 444 nebo       Tel. 00 49-61 42-77 50 00 nebo    Tel. 00 47-23 50 01 04
00 43-1-2 88 77 0             00 49-61 42-7 70           General Motors Poland Sp. z o. o.
Opel Belgium N.V.             General Motors Hellas S.A.     Domaniewska 41
Prins Boudewijnlaan 30           56 Kifisias Avenue & Delfon str.  06-672 Varšava – Polsko
2550 Kontich – Belgie           Amarousion             Tel. 00 48-22-606 17 00
Tel. 00 32-34 50 63 11           151 25 Atény – Øecko        General Motors Portugal
Opel C & S spol. s.r.o.          Tel. 00 30-1-6 80 65 01       Quinta da Fonte
Na Pankráci 26               Opel Southeast Europe Ltd.     Edificío Fernao Magalhaes, Piso 2
140 00 Praha 4 – Èeská republika      Szabadság utca 117         2780-190 Paço d’Arcos – Portugalsko
Tel. 00 420-2-61 21-88 21         2040 Budaörs – Maïarsko       Tel. 00 351-21 440 75 00
General Motors Danmark           Tel. 00 36-23 446 100        General Motors Espana S.L.
Jaegersborg Alle 4             General Motors India        Paseo de la Castellana, 91
2920 Charlottenlund – Dánsko        Sixth Floor, Tower A        28046 Madrid – Španìlsko
Tel. 00 45-39 97 85 00           Global Business Park        Tel. 00 34-902 25 00 25
Vauxhall Motors Ltd.            Mehrauli – Gurgaon Road       Saab Opel Sverige AB
Customer Care               Gurgaon 122 022, Haryana – Indie  Esbogatan 8
Griffin House, Osborne Road        Tel. 00 91-124 280 3333       164 74 Kista – Švédsko
Luton, Bedfordshire, LU1 3YT – Anglie   Opel Ireland Ltd.          Tel. 00 46-8-632 85 00
Tel. 00 44-15 82-42 72 00         Opel House, Unit 60, Heather Road  General Motors Suisse S.A.
General Motors Finland Oy         Sandyford, Dublin 18 – Irsko    Stelzenstraße 4
Pajuniityntie 5              Tel. 00 353-1-216 10 00       8152 Glattbrugg – Švýcarsko
00320 Helsinki – Finsko          General Motors Italia Srl      Tel. 00 41-44 828 28 80
Tel. Helsinki 00 358-61 58 81       Piazzale dell’Industria 40     Opel Türkiye Ltd. Sti.
General Motors France           00144 Øím – Itálie         Kemalpasa yolu üzeri
1 – 9, avenue du Marais          Tel. 00 39-6-5 46 51        35861 Torbali/Izmir – Turecko
Angle Quai de Bezons            Opel Nederland B.V.         Tel. 00 90-2 32-8 53-14 53
95101 Argenteuil Cedex – Francie      Lage Mosten 49 – 63
Tel. 00 33-1-34 26 30 00          4822 NK Breda – Nizozemí
                      Tel. 00 31-76-5 44 88 00
                                                           213
Strana 214, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Údržba,                  V zájmu zachování ekonomického
                     a bezpeèného provozu a udržení hodnoty
systém prohlídek             vozidla je nezbytné provádìní pravidelné
                     údržby v pøedepsaných intervalech,
                     stanovených firmou Opel.
                      Intervaly pro výmìnu oleje a ostatní
                      servisní intervaly jsou flexibilní, v závislosti
                      na množství jednotlivých parametrù
                      a podmínek, za kterých je vozidlo
                      používáno. Jsou neustále zaznamenávány
                      informace z motoru a z nich jsou
                      kalkulovány intervaly pro pøíští servisní
                      prohlídky.

                                                    Obrázek è.: 14419s.tif
                                               Tuto zbývající vzdálenost si mùžete nechat
                                               zobrazit na displeji rychlomìru, i když je
                                               vypnuté zapalování a displej poèítadla
                                               kilometrù: Stisknìte a podržte nulovací
                                               tlaèítko pro denní poèítadlo kilometrù
                                               2 sekundy. InsP a objeví se zbývající
                                               vzdálenost.
                                               Pokud je zbývající vzdálenost menší než
                                               1500 km, na displeji je zobrazeno InsP
                                               a zbývající vzdálenost 1000 km (po zapnutí
                                               a vypnutí zapalování). Pokud je zbývající
                                               vzdálenost menší než 500 km, na displeji je
                                               nìkolik sekund zobrazeno InsP. Nechte
                                               provést potøebnou servisní prohlídku do
                                               jednoho týdne nebo do ujetí 500 km. Tyto
                                               servisní práce nechte provést u Opel
                                               partnera, aby byla zajištìna platnost
                                               záruky.
214
Strana 215, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Servisní interval uvedený na displeji nebere
v úvahu období, po které byla odpojen
akumulátor.
Více informací týkající se údržby najdete
v servisní knížce ve schránce v palubní
desce.
Veškeré údržbové práce, stejnì jako
opravy karosérie a agregátù nechte
provádìt pouze ve specializovaném
servisu. Doporuèujeme Vám provádìt
práce u Vašeho Opel partnera. Jeho
pracovníci jsou dobøe seznámeni s vozidly
Opel a mají k dispozici speciální náøadí
a nejnovìjší servisní informace od firmy
Opel. Z dùvodu platnosti záruky je           Obrázek è.: 6526u.tif            Obrázek è.: 11671s.tif
zejména dùležité provádìt práce        Bezpeènostní pokyny             Nikdy neprovádìjte sami žádné opravy,
v prùbìhu záruèní doby u Opel partnera.    Veškeré práce v motorovém prostoru     seøízení nebo údržbu. To platí zejména pro
Více informací, viz Servisní knížka.     (napø. kontrolu hladiny brzdové kapaliny  motor, podvozek a bezpeènostní prvky
                       nebo hladiny motorového oleje)       vozidla. Z neznalosti byste mohli porušit
Zvláštní protikorozní servis
                       provádìjte pouze pøi vypnutém        zákonné pøedpisy nesprávným
Tento servis nechte provést jednou roènì
                       zapalování z dùvodu nebezpeèí zranìní od  provedením tìchto prací, nebo byste mohli
jako souèást pravidelné prohlídky nebo
                       kabelù vysokého napìtí nebo rotaèních    ohrozit sebe èi ostatní úèastníky silnièního
samostatnì – viz Servisní knížka. Abyste se
                       èástí.                   provozu.
vyhnuli problémùm s platností záruky,
doporuèujeme Vám obrátit se na Vašeho
                        Ventilátor chladièe je øízen termostatem  Kontrola a doplnìní kapalin
Opel partnera.
                        a mùže zaèít pracovat neoèekávanì,     Pro snazší orientaci jsou víèko plnícího
                        i když je vypnuté zapalování. Riziko    otvoru motorového oleje, víèko
                        poranìní.                 vyrovnávací nádržky chladicí kapaliny, kryt
                        Elektronické zapalování pracuje      nádržky kapaliny ostøikovaèe a rukojet’
                        s vysokým napìtím. Nedotýkejte se     mìrky motorového oleje oznaèeny žlutì.
                        kabeláže zapalování; mohlo by to být
                        životu nebezpeèné.
                                                                 215
Strana 216, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 16494s.tif            Obrázek è.: 13212s.tif           Obrázek è.: 16495s.tif
Motorový olej                 Kontrola hladiny motorového oleje,     Pøi kontrole hladiny oleje vytáhnìte mìrku,
Informace o motorových olejích najdete     doplnìní motorového oleje         otøete ji a zasuòte zpìt až nadoraz.
v Servisní knížce.               Obrázky ukazují kontrolu a doplòování   Doplòte olej, pokud hladina oleje poklesla
                        oleje u rùzných zážehových a vznìtových  pod znaèku MIN.
Hladina a spotøeba motorového oleje      motorù.
Z technických dùvodù spotøebovává                             Hladina oleje nesmí pøekroèit horní znaèku
každý motor olej. Spotøeba oleje se ustálí   Hladinu motorového oleje je tøeba     MAX na mìrce. Vyteklý olej musíte otøít
až po ujetí urèitého poètu kilometrù.     kontrolovat na vodorovné ploše       nebo vysušit. Pokud hladina motorového
V období zábìhu vozidla mùže být        s vypnutým motorem (musí být však     oleje dosahuje nad znaèku MAX, znamená
spotøeba oleje mírnì zvýšená. Èasté jízdy   zahøátý na provozní teplotu). Po vypnutí  to riziko poškození motoru nebo
s motorem ve vysokých otáèkách zvyšují     motoru vyèkejte 5 minut, aby olej     katalyzátoru.
spotøebu motorového oleje.           nahromadìný v motoru mohl stéci do     Hladina oleje musí dosahovat mezi znaèky
                        olejové vany.               MIN a MAX – viz strana 252.
Ve vozidlech s kontrolou hladiny
motorového oleje 3 je hladina motorového
oleje kontrolována automaticky – viz
strana 30. Pøed delší jízdou je velmi vhodné
zkontrolovat hladinu motorového oleje.
216
Strana 217, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 12124s.tif            Obrázek è.: 12125s.tif          Obrázek è.: 12126s.tif
Pøi doplòování používejte stejnou znaèku   Výmìna motorového oleje, výmìna
oleje, která byla použita pøi poslední    olejového filtru              Použité olejové filtry a prázdné nádoby
výmìnì oleje. Dodržujte informace      Motorový olej mìòte v servisních      od oleje nesmíte vyhodit do domovního
uvedené v Servisní knížce.          intervalech zobrazených na displeji.    odpadu. Doporuèujeme olej a olejový
                                            filtr mìnit u Opel partnera, kde zaruèí
Objemy provozních náplní – viz strana 252.  Doporuèujeme používat originální olejové  likvidaci oleje v souladu se zákony a tak
                       filtry Opel.                chrání životní prostøedí i Vaše zdraví.
                                                               217
Strana 218, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Palivový filtr pro vznìtové motory      Chladicí kapalina
Pøi každé výmìnì motorového oleje       Za chodu motoru je soustava pod tlakem.
zkontrolujte palivový filtr z hlediska    Teplota proto mùže pøekroèit 100 °C.
eventuálních zbytkù vody. Doporuèujeme    Chladicí kapalina na bázi glykolu zajišt’uje
Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel    výbornou ochranu rozvodù chlazení
partnera.                   a topení proti korozi, stejnì jako ochranu
Filtr kontrolujte èastìji, když provozujete  pøed mrazem do cca -28 °C. Zùstává
vozidlo za ztížených podmínek, jako jsou   v soustavì celý rok a nemusíte ji v prùbìhu
napøíklad vysoká vlhkost vzduchu       roku mìnit.
(zejména v pobøežních oblastech), velmi    Používání nìkterých nemrznoucích kapalin
vysoká nebo nízká venkovní teplota      mùže vést k poškození motoru. Z tohoto
a velké rozdíly mezi denními a noèními    dùvodu používejte jen nemrznoucí
teplotami.                  kapalinu schválenou firmou Opel.

                        Nemrznoucí kapalina je zdraví škodlivá.        Obrázek è.: 11676s.tif
                        Proto ji pøechovávejte jen v originálním   Ochrana proti zamrznutí a korozi
                        balení a mimo dosah dìtí.           Pøed zaèátkem zimního období nechte
                                               zkontrolovat koncentraci nemrznoucí
                                               smìsi v chladicí kapalinì pomocí
                                               kalibrovaného hustomìru. Doporuèujeme
                                               Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel
                                               partnera. Obsah nemrznoucí smìsi musí
                                               zaruèovat ochranu proti zamrznutí do cca
                                               -28 °C. Pøi nedostateèné koncentraci bude
                                               snížena ochrana proti zamrznutí a korozi.
                                               V pøípadì potøeby doplòte nemrznoucí
                                               kapalinu.
                                               Doplníte-li chladicí kapalinu pouze vodou,
                                               nechte zkontrolovat koncentraci
                                               a v pøípadì potøeby doplnit nemrznoucí
                                               kapalinu.
218
Strana 219, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
                     Doplòte nemrznoucí kapalinu. Pokud        Teplota chladicí kapaliny
                     nemáte nemrznoucí kapalinu k dispozici,     Z fyzikálních dùvodù ukazuje teplomìr
                     doplòte pouze vodu z vodovodu. Pokud       teplotu chladicí kapaliny motoru pouze
                     voda z vodovodu není k dispozici, použijte    tehdy, když je správná hladina chladicí
                     destilovanou vodu.                kapaliny.
                       Doplníte-li chladicí kapalinu pouze      Za chodu motoru je soustava pod tlakem.
                       destilovanou vodou nebo vodou         Teplota proto mùže pøekroèit 100 °C.
                       z vodovodu, nechte zkontrolovat        Dosáhne-li ruèièka teplomìru èervené
                       koncentraci a v pøípadì potøeby doplnit    zóny, zkontrolujte ihned hladinu chladicí
                       nemrznoucí kapalinu. Pøíèinu úniku chladicí  kapaliny.
                       kapaliny nechte odstranit. Doporuèujeme    z Nízká hladina chladicí kapaliny:
                       Vám, abyste se obrátili na Vašeho Opel     Doplòte chladicí kapalinu. Velmi peèlivì
                       partnera.                    dodržujte pokyny uvedené v kapitole
                       Pøi zavírání dotáhnìte víèko až nadoraz.    „Nemrznoucí smìs a ochrana proti
     Obrázek è.: 13213s.tif                               korozi“ a „Hladina chladicí kapaliny“.
Hladina chladicí kapaliny                                  Pøíèinu úniku chladicí kapaliny nechte
Chladicí soustava je utìsnìná a proto je                           odstranit. Doporuèujeme Vám, abyste se
zøídka kdy nezbytné chladicí kapalinu                            obrátili na Vašeho Opel partnera.
doplnit.
                                              z Hladina chladicí kapaliny na správné
Je-li motor studený, mùže hladina chladicí                          úrovni:
kapaliny ve vyrovnávací nádržce mírnì                            Pøíèinu zvýšené teploty chladicí kapaliny
pøesahovat pøes rysku KALT/COLD.                               nechte odstranit. Obrat’te se na servis.
Jakmile se motor ohøeje, hladina kapaliny                          Doporuèujeme Vašeho Opel partnera.
se zvýší a jakmile motor zase
vychladne,hladina opìt poklesne. Pokud
však hladina kapaliny poklesne v tomto
pøípadì pod rysku, je tøeba kapalinu
doplnit mírnì nad rysku.

 Pøed sejmutím víèka plnícího hrdla
 chladicí soustavy nechte vychladnout
 motor. Víèko odšroubujte pomalu, aby
 unikl pøetlak ze soustavy, jinak hrozí
 nebezpeèí opaøení.
                                                                 219
Strana 220, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Brzdová kapalina               Stìraèe èelního okna            Pøimrzlé stírací lišty na skle uvolnìte
Brzdová kapalina je hygroskopická, tzn.    Dobrý výhled je základem bezpeèné jízdy.  pomocí rozmrazovacího spreje Opel.
absorbuje vodu. Bubliny, které vzniknou    Stìraèe èelního okna a systém stìraèù   Lišty stìraèù oèistìte mìkkou tkaninou
varem kapaliny pøi brzdìní (napøíklad pøi   svìtlometù 3 pravidelnì kontrolujte, aby  a èisticím prostøedkem Opel
jízdì z prudkého kopce), mohou ovlivnit    byla zajištìna jejich správná funkce.   s nemrznoucím úèinkem.
úèinek brzd (v závislosti na pomìrném     Doporuèujeme Vám mìnit lišty stìraèù
objemu vody).                                      Lišty stìraèù, které jsou ztvrdlé,
                       minimálnì jednou roènì.          popraskané nebo pokryté silikonem,
Intervaly výmìny brzdové kapaliny, dané    Pokud jsou okna zneèistìná, spust’te    musíte vymìnit. Pøíèinou mùže být led,
v Servisní knížce, musíte pøesnì dodržovat.  nejdøíve ostøikovaèe a teprve potom    chemický posyp, teplo nebo nesprávnì
                       stìraèe nebo automatický systém stírání  používané èisticí prostøedky.
 Brzdovou kapalinu nechte vymìnit
                       s dešt’ovým senzorem 3. Pøedejdete tak   Pøed vjezdem do automatické myèky
 u Opel partnera, kde zaruèí ekologickou
                       opotøebení lišt stìraèù.          vypnìte stìraèe nebo systém
 likvidaci brzdové kapaliny v souladu se
 zákony a chrání tak životní prostøedí    Nezapínejte stìraèe èelního okna nebo   automatického stírání s dešt’ovým
 i Vaše zdraví.                systém automatického spuštìní stìraèù   senzorem 3 – viz strany 15, 226.
                       s dešt’ovým senzorem 3, pokud je èelní   Údržba lišt stìraèù èelního okna – viz
                       okno zamrzlé, protože by mohlo dojít    strana 228.
                       k poškození lišt stìraèù nebo celého
                       systému.
220
Strana 221, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 12896j.tif            Obrázek è.: 13328j.tif           Obrázek è.: 9392t.tif
Aby dešt’ový senzor pracoval správnì 3,   Lišty stìraèù èelního okna         Lišty stìraèù zadního okna 3
musí být prostor kolem senzoru èistý, bez  Odklopte rameno stìraèe od okna.      Odklopte rameno stìraèe od okna.
prachu, neèistot a ledu. Také je tøeba   Stisknìte pojistnou páèku a vyjmìte lištu  Uvolnìte lištu stìraèe podle obrázku
pravidelnì používat ostøikovaèe èelního   stìraèe.                  a demontujte ji.
okna, aby prostor senzoru zùstal èistý
a bez ledu. Vozidla s dešt’ovým
senzorem 3 poznáte podle senzoru, který
je umístìn na horní hranì èelního okna.
                                                                221
Strana 222, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
     Obrázek è.: 11678s.tif            Obrázek è.: 14246s.tif            Obrázek è.: 13488a.tif
Ostøikovaèe èelního okna           Ostøikovaèe èelního okna a ostøikovaèe    Akumulátor
a svìtlometù 3                svìtlometù v zimì nezamrznou:        Akumulátor je bezúdržbový.
Nádržka kapaliny ostøikovaèe èelního okna
a ostøikovaèe zadního okna je umístìna      Ochrana proti    Smìs – Èisticí    Akumulátor nechte vymìnit u Opel
v motorovém prostoru na stranì øidièe.      mrazu do      prostøedek Opel    partnera, kde zaruèí ekologickou
                                   a nemrznoucí     likvidaci akumulátoru v souladu se
Ve vozidlech s ostøikovaèi svìtlometù 3, je             kapalina Voda     zákony a chrání tak životní prostøedí
plnicí hrdlo vlevo v motorovém prostoru
                           - 5 °C        1:3       i Vaše zdraví.
za pravým svìtlometem – viz obr. 14246 S.
                           -10 °C        1:2
Doplòujte pouze èistou vodu, aby se                            Elektrické nebo elektronické pøíslušenství
nezanesly trysky. Èistící úèinek zvýšíte       -20 °C        1:1       instalované dodateènì pøedstavuje další
pøidáním malého množství èistícího          -30 °C        2:1       zatížení akumulátoru a mùže zpùsobit
prostøedku Opel s nemrznoucím úèinkem.                           vybití akumulátoru. O technických
                       Pøi zavírání nádržky stisknìte víèko pevnì  možnostech i pøípadné instalaci
                       pøes límec plnicího otvoru.         výkonnìjšího akumulátoru Vás budou
                                              informovat u Opel partnera.
222
Strana 223, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Necháte-li vozidlo zaparkované po dobu   Ochrana elektronických obvodù        Aby nedošlo k poškození vozidla,
delší než ètyøi týdny, mùže dojít k vybití Poruše elektronických obvodù mùžete     neprovádìjte žádné zmìny elektrické
akumulátoru. Mùže se zkrátit životnost   zabránit tak, že nebudete nikdy odpojovat  soustavy, napøíklad pøipojení pøídavných
akumulátoru. Proto by mìl být akumulátor  akumulátor pøi bìžícím motoru nebo     spotøebièù nebo pøeèipování.
odpojen od elektrické soustavy vozidla:  zapnutém zapalování. Nikdy nestartujte
odpojte zápornou svorku (alarm 3 bude   motor pøi odpojeném akumulátoru, napø.    Elektronické zapalování pracuje
deaktivován).               pøi používání startovacích kabelù.      s vysokým napìtím. Nedotýkejte se
                                            kabeláže zapalování; mohlo by to být
Ujistìte se, že zapalování je pøed
                                            životu nebezpeèné.
pøipojením akumulátoru vypnuté. Potom
proveïte následující kroky:                              Odpojení/pøipojení akumulátoru
z Nastavte datum a èas na informaèním                         od/k elektrické soustavì vozidla
 displeji – viz strana 37.                              Akumulátor musíte pøed dobíjením odpojit
z V pøípadì potøeby aktivujte elektroniku                       od elektrické soustavy vozidla: nejprve
 oken 3 – viz strana 103.                               odpojte záporný kabel, poté kladný kabel.
                                            Nezmìòte polaritu akumulátoru, tj.
z Nakalibrujte senzor natoèení volantu                         pøipojení kladného a záporného kabelu.
 (ESP) 3 – viz strana 149.                              Pøi pøipojování pøipojte nejprve kladný
Nìkteré spotøebièe, jako napøíklad                           kabel a poté záporný kabel.
osvìtlení interiéru se vypne zhruba po
30 minutách po vypnutí zapalování, aby
nedošlo k vybití akumulátoru vozidla.
                                                               223
Strana 224, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Dlouhodobé odstavení vozidla       Odstavení vozidla             Uvedení vozidla do provozu
Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které se z Zaparkujte vozidlo na suchém a dobøe  Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které se
nacházíte.                 vìtraném místì. Pokud je Vaše vozidlo  nacházíte.
                      vybaveno mechanickou pøevodovkou,
Pokud chcete odstavit vozidlo na delší   zaøaïte první pøevodový stupeò nebo   Pøed uvedením vozidla do provozu
dobu, musí být provedeny následující    zpáteèku. Pokud je Vaše vozidlo     proveïte následující úkony:
práce, aby nedošlo k poškození Vašeho    vybaveno pøevodovkou Easytronic 3,   z Pøipojte akumulátor – viz strana 222.
vozidla. Doporuèujeme Vám, abyste se    umístìte páku volièe pøed vypnutím
obrátili na Vašeho Opel partnera.                          z Zkontrolujte tlak vzduchu a v pøípadì
                      zapalování do støední polohy.
                                           potøeby jej upravte – viz strana 247.
z Umyjte a nakonzervujte vozidlo – viz   U automatické pøevodovky 3, zvolte
 strana 226.                polohu P. Kola podložte klíny, abyste  z Naplòte nádržku ostøikovaèù èelního
                      zamezili pohybu vozidla.         okna – viz strana 222.
z Zkontrolujte nakonzervování prvkù
 v motorovém prostoru a podvozku;    z Parkovací brzdu nechte odbrzdìnou.   z Zkontrolujte hladinu motorového oleje
 pøípadnì zjednejte nápravu.                             – viz strana 216.
                     z Odpojte záporný pól akumulátoru
z Oèistìte a nakonzervujte gumové      vozidla – viz strana 222.       z Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny,
 tìsnìní kapoty a dveøí.                               pøípadnì doplòte – viz strana 219.
z Vymìòte motorový olej – viz strana 217.                      z Pokud je to nutné, namontujte RZ.
z Zkontrolujte nemrznoucí smìs
 a protikorozní ochranu – viz strana 218.
z Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny,
 v pøípadì potøeby kapalinu doplòte – viz
 strana 219.
z Vypust’te náplò z ostøikovaèù èelního
 okna a svìtlometù.
z Nahustìte pneumatiky na hodnotu pro
 plnì zatížené vozidlo – viz strana 247.
224
Strana 225, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Vehicle care               Spojte se s Opel partnerem, kde Vám
                     poskytnou rady o schválených
                                             Prostøedky pro péèi o Vaše vozidlo 3
                                             Mytí vozidla:
                     a doporuèených prostøedcích pro údržbu     z Kartáè na mytí vozidla
                     Vašeho vozidla.                z Autošampon
                     Pøi péèi o vozidlo dodržujte všechny zákony  z Houba na mytí vozidla
                     na ochranu životního prostøedí, zvláštì pøi  z Houba na odstranìní hmyzu
                     mytí vozidla.                 z Jelenice
                     Pravidelná a dùkladná péèe o vozidlo      Péèe o zevnìjšek vozidla:
                     pomáhá zachování dobrého vzhledu        z Èistiè laku
                     a vysoké hodnoty Vašeho vozidla. Je také    z Leštìnka na lak
                     pøedpokladem platnosti záruky v pøípadì    z Vosk na metalické laky
                     poškození laku nebo koroze. Na         z Tuhý vosk
                     následujících stranách Vám poskytneme     z Opel Touch-up (Tužka na opravy laku)
                     nìkolik rad pro údržbu Vašeho vozidla,     z Opel Touch-up (Aerosol na opravy laku)
                     jejichž dodržováním snížíte nepøíznivé vlivy  z Ochranná pasta na ráfky z lehkých slitin
                     provozu automobilu na životní prostøedí.    z Sprej na odstranìní asfaltu
                                             z Odstraòovaè hmyzu
                                             z Sprej na èištìní oken
                                             z Èisticí prostøedek Opel a nemrznoucí
                                              kapalina
                                             z Silikonový olej na gumová tìsnìní
                                             z Èistiè
                                                                225
Strana 226, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Mytí vozidla                Vyèistìte také hrany a drážky otevøených    Leštìní
Lak Vašeho vozidla je vystaven       dveøí a plochy, které dveøe zakrývají.     Leštìní je nutné v pøípadì, že lak ztratil lesk
povìtrnostním vlivùm, napø. zmìnám     Vozidlo dùkladnì opláchnìte a osušte      nebo již není tak vzhledný.
poèasí, prùmyslovému zneèištìní a prachu  jelenicí. Jelenici èasto proplachujte. Na lak  Leštìnka Opel se silikonem vytváøí
z chemického posypu, proto vozidlo musíte a okna použijte samostatné kusy jelenice:    ochranný film. Po jejím použití již lak
pravidelnì mýt a voskovat. Myjete-li    zbytky vosku na oknech by zhoršily       nemusíte voskovat.
vozidlo v automatické myèce, vyberte    prùhlednost oken.
program zahrnující voskování.                               Na plastové díly vosk ani leštìnku
                      Dodržujte vždy pøedpisy zemì, ve které se    nepoužívejte.
Trus ptákù, mrtvý hmyz, pryskyøice, pyl  nacházíte.
apod. musíte ihned odstranit, nebot’                            Na metalické laky používejte vosk na
obsahují agresivní složky poškozující lak. Voskování                    metalické laky.
Pøi mytí vozidla v automatické myèce    Vozidlo voskujte pravidelnì, zejména po
                                              Ráfky
dodržujte pokyny výrobce myèky. Stìraèe  umytí autošamponem a nejpozdìji tehdy,
                      když se voda na lakovaných plochách       Na ráfky používejte pH-neutrální èisticí
èelního okna nebo systém automatického
                                              prostøedek.
stírání s dešt’ovým senzorem 3 a stìraè  slévá ve velké plochy, jinak lak vysychá.
zadního okna 3 musí být vypnuté – viz   Voskujte také hrany a drážky otevøených     Ráfky jsou lakované. Peèujte o nì stejnì
strana 16. Demontujte støešní anténu 3 a  dveøí a plochy, které dveøe zakrývají.     jako o karosérii. Na slitinové ráfky
støešní nosiè 3.                                      používejte ochranný prostøedek na
                                              slitinové ráfky.
Pøi ruèním mytí zajistìte dùkladné umytí
podbìhù.
226
Strana 227, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Poškození laku                Plastové a pryžové díly           Interiér a èalounìní
Malá poškození laku, napø. zpùsobená     Pokud automatická myèka neumyje       Interiér vozidla, vèetnì pøístrojové desky
odletujícími kaménky, šrámy atd.,       dostateènì plastové a gumové díly,      èistìte èistícím prostøedkem na interiéry.
okamžitì opravte pomocí opravné tužky     oèistìte je vhodným prostøedkem pro     Èalounìní vyèistìte vysavaèem
nebo barvy ve spreji Opel, aby nedošlo    èištìní interiéru. Nepoužívejte žádné jiné  a kartáèem. K odstranìní skvrn používejte
k napadení korozí. Jestliže již k napadení  prostøedky, zejména ne øedidla nebo     prostøedek, vhodný pro tkaniny a vinyl.
korozí došlo, nechte pøíèinu odstranit.    benzín.
Doporuèujeme Vám, abyste se obrátili na                          Na èistìní èalounìní, kobercù, pøístrojové
                       Na kola a pneumatiky nepoužívejte      desky a koženého èalounìní 3 v interiéru
Opel partnera. Mìjte na pamìti, že je     vysokotlaké èistící pøístroje.
nutno z hlediska výskytu koroze                              vozidla nepoužívejte èisticí prostøedky, jako
kontrolovat i plochy a hrany karosérie,                          jsou aceton, tetrachlór, øedidlo,
                       Kola a pneumatiky              odstraòovaè starých nátìrù, odlakovaè,
které jsou pøivráceny k vozovce a nejsou
                       Na kola a pneumatiky nepoužívejte      prášek na praní nebo bìlidla. Nevhodný je
na první pohled vidìt, a kde koroze tudíž
                       vysokotlaké èistící pøístroje.        i benzín.
mùže pracovat nepozorovanì a dlouhou
dobu.
                                              Bezpeènostní pásy
Asfaltové skvrny                                      Bezpeènostní pásy udržujte stále suché
Asfaltové skvrny neodstraòujte tvrdými                           a èisté.
pøedmìty, ale ihned jen odstraòovaèem                           Pro èištìní používejte jen vlažnou vodu
asfaltových skvrn ve spreji. Tento                             nebo prostøedek pro èištìní interiéru.
odstraòovaè asfaltových skvrn ve spreji
nepoužívejte na kryty sdružených svítilen
pro vnìjší osvìtlení vozidla.

Vnìjší osvìtlení
Kryty sdružených svítilen a svìtlometù jsou
z plastu. Jestliže je nelze dostateènì umýt
pøi mytí vozidla, vyèistìte je pomocí
autošamponu. Nepoužívejte žádné drsné
nebo leptavé prostøedky, nepoužívejte
škrabky na led a neèistìte je na sucho.
                                                                   227
Strana 228, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Okna                     Lišty stìraèù                Motorový prostor
Pøi èistìní vyhøívaného zadního okna 3,   Vosk, který se používá v myèce, mùže     Lakované díly v motorovém prostoru
dbejte na to, aby nedošlo k poškození    zpùsobit šmouhy na èelním oknì pøi použití  èistìte stejnì jako ostatní lakované díly.
topných vláken.               stìraèù.                   Doporuèujeme pøed a po skonèení zimního
Použijte mìkkou tkaninu, která nepouští   Lišty stìraèù oèistìte mìkkou tkaninou    období umýt a navoskovat motorový
chloupky nebo jelenici a sprej na èištìní  a èisticím prostøedkem Opel         prostor. Pøed mytím motoru chraòte
oken a odstraòovaè hmyzu.          s nemrznoucím úèinkem. V pøípadì       alternátor a nádržku brzdové kapaliny
K odstranìní námrazy na sklech je vhodný   potøeby je vymìòte – viz strana 220.     plastovým krytem.
èisticí a nemrznoucí prostøedek Opel.                           Pøi mytí motoru vysokotlakými tryskami
                       Zámky                    nemiøte pøímo na komponenty
K mechanickému odstranìní námrazy      Zámky jsou pøed opuštìním výrobního
a ledu používejte bìžnì dostupné škrabky                         protiblokovacího systému brzd 3,
                       závodu namazány vysoce kvalitním       klimatizace 3 nebo hnací øemeny a jejich
na led. Škrabku pevnì pøitlaèujte na sklo,  mazivem na zámky. Mazivo na zámky
aby se pod ni nemohla dostat žádná                            souèásti.
                       Opel pøedchází zamrznutí zámkù.
neèistota, která by mohla poškrábat sklo.  Rozmrazovací prostøedky používejte      Pøi mytí motoru se odstraní také ochranný
                       pouze v nouzi, protože odstraòují mazivo   vosk. Proto po mytí motoru nechte nanést
                       a mohou zhoršit funkci zámkù. Po použití   ochranný vosk na motor, èásti brzdové
                       rozmrazovacího prostøedku zámky znovu    soustavy v motorovém prostoru, díly
                       namažte. Doporuèujeme Vám, abyste      náprav vèetnì øízení, èásti karosérie
                       svìøili tyto práce Vašemu Opel partnerovi.  a dutiny. Doporuèujeme Vám, abyste se
                                             obrátili na Vašeho Opel partnera.
                                             Motor mùžete umýt na jaøe, abyste
                                             odstranili všechny neèistoty, které se
                                             nahromadily v motorovém prostoru
                                             a mohou obsahovat vysoké procento soli.
                                             Zkontrolujte ochrannou voskovou vrstvu
                                             a v pøípadì potøeby ji opravte.
                                             Na kola a pneumatiky nepoužívejte
                                             vysokotlaké èistící pøístroje.
228
Strana 229, BA Corsa LHD, KTA-2387/7-D, Bearbeitung 2.8.05
Spodek vozidla               Sklápìcí støecha 3              z Na kola a pneumatiky nepoužívejte
Podbìhy (vèetnì podélných nosníkù) byly   Správná funkce, vzhled a životnost       vysokotlaké èistící pøístroje.
ve výrobním závodì ošetøeny ochrannou    sklápìcí støechy závisí na správné obsluze  z Ptaèí trus odstraòte okamžitì.
vrstvou PVC, která poskytuje trvalou    a péèi.
ochranu a nevyžaduje žádnou speciální                          z Nepoužívejte agresivní èistící prostøedky
                      Støechu èistìte mìkkým kartáèem ve smìru    a odstraòovaèe skvrn.
údržbu. Povrch spodku vozidla, který není  zepøedu dozadu (nasucho).
pokryt PVC, je pokryt vrstvou ochranného                         z Jednou za rok pøi otevøené støeše
vosku.                   Opláchnìte èistou vodou.            vyèistìte a namažte nekyselou
U vozidel, která jsou èasto myta      V pøípadì vìtšího zneèistìní: Vykartáèujte   vazelínou vodítka a posuvné èásti.
v automatických myèkách, s programem    støechu v jednom smìru za pomoci        Gumové èásti èistìte podle popisu
mytí spodku vozidla, mùže být ochranná   autošamponu a vlažné vody. Opláchnìte     v „Plastové a pryžové díly“ – strana 227.
vrstva na podvozku narušena. Proto     èistou vodou.                z Zkontrolujte kanálky odvádìjící vodu
podvozek po mytí zkontrolujte, pøípadnì   Vždy myjte celou støechu.           u deflektor vzduchu, zda nejsou ucpané
nechte nanést vosk. Pøed zaèátkem                             a pøípadnì je vyèistìte.
zimního období zkontrolujte vrstvu PVC   Nechte støechu uschnout – v zavøené
                      poloze.                   z Sníh a led neodstraòujte ostrými
a ochranného vosku a v pøípadì potøeby je
                                              pøedmìty.
nechte obnovit.
Upozornìní – komerèní hmoty na bází
živce nebo kauèuku mohou vrstvu PVC
poškodit. Všechny práce na spodku
vozidla doporuèujeme nechat provést
u Opel partnera, nebot’ vyžadují znalosti
specifických materiálù a zkušenosti pøi
jejich aplikaci.
Spodek vozidla musíte po skonèení zimního
období nechat perfektnì umýt, aby byly
odstranìny neèistoty obsahující sùl.
Zkontrolujte vrstvu ochranného vosku
a v pøípadì potøeby ji nechte obnovit.
                                                                229
Strana 230, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Technické údaje
                            Obrázek è.: 11679s.tif              Obrázek è.: 11724s.tif
                      Dokumentace k vozidlu,              U jiných verzí mùže být identifikaèní štítek
                      identifikaèní štítek               umístìn na pravém prolisu pro tlumiè
                      Technické údaje jsou stanoveny v souladu     a odpružení.
                      s normami Evropské unie. Firma Opel si
                      vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli
                      zmìn. Technické údaje uvedené v dokladech
                      k vozidlu mají pøednost pøed údaji v této
                      pøíruèce.

                      Identifikaèní štítek vozidla je upevnìn v rámu
                      pravých pøedních dveøí.
230
Strana 231, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                                                 Chladicí kapalina, brzdová kapalina,
                                                 oleje
                                                 Pøi doplòování
                                                 – chladicí kapaliny,
                                                 – brzdové kapaliny,
                                                 – oleje mechanické pøevodovky,
                                                 – oleje automatické pøevodovky
                                                 kontaktujte vašeho Opel partnera, který Vám
                                                 poradí pøi výbìru správných produktù.
                                                 Upozornìní: Pøi použití nevhodných kapalin
                                                 mùže dojít k vážnému poškození vozidla.
                                                 Motorový olej
                                                 Informace o motorových olejích najdete
                                                 v Servisní knížce.
      Obrázek è.: 13329j.tif             Obrázek è.: 11680s.tif
Informace na identifikaèním štítku:      Identifikaèní údaje vozidla
1 Výrobce                   Identifikaèní èíslo vozidla je vyraženo
2 Èíslo schválení typu             na identifikaèním štítku a na podlaze
3 Identifikaèní èíslo vozidla         vozidla, pod krytem mezi dveømi pøedního
4 Celková povolená hmotnost vozidla      spolujezdce a sedadlem spolujezdce.
5 Celková povolená hmotnost soupravy      U nìkterých verzí mùže být identifikaèní štítek
6 Maximální povolené zatížení pøední      upevnìn na palubní desce.
 nápravy
7 Maximální povolené zatížení zadní      Typové oznaèení a výrobní èíslo motoru.
 nápravy                   U zážehových motorù je vyraženo na levé
8 Specifické údaje o vozidle nebo specifické  stranì motoru, u vznìtových motorù je
 národní údaje                vyraženo na pravé stranì motoru, pod
                        vstøikovacím èerpadlem.
                                                                     231
Strana 232, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Údaje o motoru
Obchodní oznaèení                            1,0 TWINPORT    1,2 TWINPORT    1.4       1.4 TWINPORT     1.8
Kód motoru                                Z 10 XEP      Z 12 XEP      Z 14 XE     Z 14 XEP       Z 18 XE
Poèet válcù                               3          4          4        4          4
Vrtání (mm)                               73.4        73.4        77.6       73.4         80.5
Zdvih (mm)                                78.6        72.6        73.4       80.6         88.2
             3
Zdvihový objem (cm )                           998         1229        1389       1364         1796
Max. výkon motoru (kW)                          44         59         66        66          92
 pøi ot/min                               5600        5600        6000       5600         6000
Toèivý moment (Nm)                            88         110         125       125         165
 pøi ot/min                               3800        4000        4000       4000         4600
Kompresní pomìr                             10.5        10.5        10.5       10.5         10.5
Oktanové èíslo (RON)1)
 bezolovnatý                              95 (P)2)      95 (P)2)      95 (P)2)     95 (P)2)       95 (P)2)
 nebo bezolovnatý                            98 (PP)2)      98 (PP)2)      98 (PP)2)    98 (PP)2)      98 (PP)2)
 nebo bezolovnatý                            91 (R)2)3)     91 (R)2)3)     91 (R)2)3)    91 (R)2)3)      91 (R)2)3)
Max. povolené otáèky motoru,
 trvalý provoz (ot./min) cca                       6200        6200        6500       6200         6500
Spotøeba motorového oleje (l/1000 km)                  0.6         0.6         0.6       0.6         0.6
1)
   Standardní palivo vysoké kvality, bezolovnatý benzín splòující normu DIN EN 228; R = Normal, P = Super, PP = Super Plus; hodnoty vytištìné tuènì: doporuèené
   palivo.
2)
   Regulace klepání automaticky nastaví èasování zážehu v souladu s typem používaného paliva (oktanové èíslo).
3)
   Pøi používání bezolovnatého benzínu s oktanovým èíslem 91 dojde k mírnému snížení výkonu motoru.


232
Strana 233, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Údaje o motoru
Obchodní oznaèení                                        1,3 CDTI       1.7 DT        1.7 CDTI
Kód motoru                                           Z 13 DT        Y 17 DTL       Z 17 DTH
Poèet válcù                                           4           4           4
Vrtání (mm)                                           69.6         79.0         79.0
Zdvih (mm)                                           82.0         86.0         86.0
             3
Zdvihový objem (cm )                                      1248         1686         1686
Max. výkon motoru (kW)                                     51          48          74
 pøi ot/min                                           4000         4400         4400
Toèivý moment (Nm)                                       170          130          240
 pøi ot/min                                          1750 až 2500     2000 až 3000     2300
Kompresní pomìr                                         18.0         18.4         18.4
Doporuèené cetanové èíslo paliva (CN)1)                             49 (D)2)       49 (D)2)       49 (D)2)
Max. povolené otáèky motoru,
 trvalý provoz (ot/min)                                     5100 až 5300     5100 až 5300     5050 až 5150
Spotøeba motorového oleje (l/1000 km)                              0.6          0.6          0.6
1)
   Standardní palivo vysoké kvality, motorová nafta splòující normu Diesel DIN EN 590; D = motorová nafta; hodnoty vytištìné tuènì: doporuèené palivo.
2)
   Nižší hodnoty platí pøi používání zimní nafty.


                                                                              233
Strana 234, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Výkon (cca km/h1)), Corsa
Motor2)                                        Z 10 XEP ECO3)     Z 10 XEP        Z 12 XEP  Z 14 XE
Maximální rychlost
 5stupòová automatická pøevodovka                           –            –           –     –
 Sportovní pøevodovka                                 –            156          175    –
 Pøevodovka Easytronic                                 159           156          175    –
 Automatická pøevodovka                                –            –           –     170

Motor2)                                        Z 14 XEP        Z 18 XE        Z 13 DT  Z 17 DTH
Maximální rychlost
 5stupòová automatická pøevodovka                           –            –           165    188
 Sportovní pøevodovka                                 179           202          –     –
 Pøevodovka Easytronic                                 177           –           165    –
 Automatická pøevodovka                                –            –           –     –
Jízdní hodnoty (cca km/h1)), Combo
Motor2)                                        Z 14 XEP        Z 13 DT        Y 17 DTL  Z 17 DTH
Maximální rychlost
 Pìtistupòová mechanická pøevodovka                          164           150          147    170
1)
   Maximální rychlost je dosažitelná pøi polovièním zatížení vozidla. Další pøíslušenství mùže maximální rychlost vozidla snížit.
2)
   Obchodní oznaèení – viz strany 232, 233.
3)
   Varianta optimalizovaná z hlediska spotøeby paliva, ve spojení s motorem Z 10 XEP.


234
Strana 235, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Spotøeba paliva, emise CO2         Nová norma je založena na skuteèných      Uvedené hodnoty nemùžete brát jako
Pro mìøení spotøeby paliva se od roku    provozních podmínkách: mìstský cyklus      hodnoty zaruèené pro skuteènou spotøebu
1996 používá nová norma 80/1268/EEC,    je urèen jako pøibližnì 1/3 a mimomìstský    paliva pøíslušného vozidla.
naposledy novelizovaná jako 1999/100/EC.  provoz jako pøibližnì 2/3 celkového poètu    Výpoèet spotøeby paliva podle
                      kilometrù (mìstská a mimomìstská        normy 1999/100/EC bere v úvahu
                      spotøeba). Do výpoètu jsou dále pøidány ještì  pohotovostní hmotnost vozidla v souladu
                      údaje o zvýšené spotøebì pøi studených     s vyhláškou. Další pøíslušenství mùže mírnì
                      startech a akceleraci.             zvýšit spotøebu paliva i obsah emisí CO2
                       Nová norma také vyžaduje stanovení obsahu   nad uvedené hodnoty.
                       emisí CO2 ve výfukových plynech.       Úspora paliva, ochrana životního prostøedí –
                                              viz strana 138.
                                                                   235
Strana 236, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Spotøeba paliva, emise CO2
Corsa
Motor1)                                   Z 10 XEP    Z 10 XEP    Z 12 XEP    Z 14 XE
                                       ECO2)
Mechanická/Sportovní/Easytronic/Automatická
 Spotøeba paliva (cca l/100 km)
  Mìsto                                   –/–/ 6.3/–   –/ 6.9/ 6.7/–  –/ 7.8/ 6.8/–  –/–/–/10.4
  Jízda mimo mìsto                             –/–/ 3.9/–   –/ 4.4/ 4.3/–  –/ 4.6/ 4.4/–  –/–/–/ 5.8
  Kombinovaná spotøeba                           –/–/ 4.8/–   –/ 5.3/ 5.2/–  –/ 5.8/ 5.3/–  –/–/–/ 7.5
 emise CO2 (cca g/km)
  Jízda po mìstì                              –/–/151/–    – /166/161/–  –/187/163/–   –/–/–/ 250
  Jízda mimo mìsto                             –/–/ 94/–    – /106/103/–  –/110/106/–   –/–/–/ 139
  Kombinovaná spotøeba                           –/–/115/–    – /127/125/–  –/139/127/–   –/–/–/ 180

Motor1)                                   Z 14 XEP    Z 18 XE     Z 13 DT     Z 17 DTH
Mechanická/Sportovní/Easytronic/Automatická
 Spotøeba paliva (cca l/100 km)
  Mìsto                                   –/ 7.9/ 7.7/–  –/10.8/–/–   5.7/–/ 5.5/–  6.3/–/–/–
  Jízda mimo mìsto                             –/ 4.7/ 4.5/–  –/ 5.6/–/–   3.8/–/ 3.7/–  3.8/–/–/–
  Kombinovaná spotøeba                           –/ 5.9/ 5.7/–  –/ 7.5/–/–   4.5/–/ 4.4/–  4.7/–/–/–
 emise CO2 (cca g/km)
  Mìsto                                   –/190/185/–   –/ 259/–/–   154/–/149/–   170/–/–/–
  Jízda mimo mìsto                             –/113/108/–   –/ 134/–/–   103/–/100/–   108/–/–/–
  Kombinovaná spotøeba                           –/142/137/–   –/ 179/–/–   122/–/119/–   127/–/–/–
1)
   Obchodní oznaèení – viz strany 232, 233.
2)
   Varianta optimalizovaná z hlediska spotøeby paliva, ve spojení s motorem Z 10 XEP.


236
Strana 237, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Spotøeba paliva, emise CO2
Combo
Motor1)                      Z 14 XEP  Z 13 DT  Y 17 DTL  Z 17 DTH
Mechanická pøevodovka
 Spotøeba paliva (cca l/100 km)
  Mìsto                      8.0    6.5    6.6    6.6
  Mimo mìsto                   5.3    4.3    4.7    4.4
  Kombinovaná                   6.3    5.1    5.4    5.2
 emise CO2 (cca g/km)
  Jízda po mìstì                 192    176    178    178
  Jízda mimo mìsto                127    116    127    119
  Kombinovaná spotøeba              151    138    146    140
1)
   Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.


                                               237
 Strana 238, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Hmotnosti, užiteèné zatížení a zatížení       Povolené zatížení pøední a zadní nápravy    Všeobecné informace
støechy                       nesmí dohromady pøekroèit pøípustnou      Povolené zatížení støechy je 100 kg. Zatížení
Užiteèná hmotnost je rozdíl mezi pøípustnou     celkovou hmotnost vozidla. Napøíklad pokud   støechy se skládá z hmotnosti støešního
celkovou hmotností (viz identifikaèní štítek,    je pøední náprava plnì zatížena, nesmí být   nosièe a nákladu.
strana 230) a pohotovostní hmotností.        zatížení zadní nápravy takové, aby byla     Rady pro jízdu – viz strana 136.
                          pøekroèena celková povolená hmotnost
K vypoètení pohotovostní hmotnosti si do      vozidla.                    Støešní nosiè – viz strana 163.
následujících kolonek zaneste údaje Vašeho
vozidla:                      Corsa saloon
z Pohotovostní hmotnost               Pøi pøipojení karavanu/pøívìsu a plném
  z tabulky 1,                   zatížení vozidla (vèetnì všech cestujících),
  strany 239 až 245      + .............. kg mùže být povolené zatížení zadní nápravy
                          (viz identifikaèní štítek nebo dokumenty
z Zvýšení hmotnosti
                          k vozidlu) pøekroèeno o 45 kg a celková
  v dùsledku vybavení
                          hmotnost vozidla o 15 kg. Je-li takto
  z tabulky 2,
                          pøekroèeno zatížení zadní nápravy,
  strana 246          + .............. kg
                          dodržujte maximální rychlost 100 km/h.
Souèet             = .............. kg Pokud národní pøedpisy urèují nižší
tvoøí pohotovostní hmotnost.            maximální rychlost pro vozidlo s pøívìsem,
                          musíte dodržovat nižší rychlost.
Zvláštní výbava a pøíslušenství zvyšují
pohotovostní hmotnost a v dùsledku toho       Hodnoty maximálního zatížení náprav
nepatrnì snižují užiteènou hmotnost.        najdete na identifikaèním štítku vozidla nebo
                          v technickém prùkazu.
Dbejte údajù o hmotnostech v dokladech
k vozidlu.                     Corsa delivery van, Combo
                          Maximální povolené zatížení náprav nesmí
                          být pøekroèeno.
                          Hodnoty maximálního zatížení náprav
                          najdete na identifikaèním štítku vozidla nebo
                          v technickém prùkazu.
238
Strana 239, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Hmotnosti (kg): Tabulka 1, pohotovostní hmotnost1), Corsa Saloon
Model          Motor2)        3dveøový                          5dveøový
                        Mechanická     Easytronic     Automatická     Mechanická     Easytronic     Automatická
                        pøevodovka               pøevodovka     pøevodovka               pøevodovka
Corsa ECO        Z 10 XEP        –          1030        –          –         1055        –
Corsa ECO        Z 10 XEP        –          1055        –          –         1080        –
s klimatizací
Corsa          Z 10 XEP        980        980        –          1005        1005        –
            Z 12 XEP        1010        1010        –          1035        1035        –
            Z 14 XE        –          –         1075        –         –          1100
            Z 14 XEP        1035        1035        –          1053        1053        –
            Z 13 DT        1110        –         –          1135        –          –
            Z 17 DTH        1155        –         –          1163        –          –
Corsa       Z 10 XEP          1015        1015        –          1040        1040        –
s klimatizací nebo
automatickou    Z 12 XEP          1035        1035        –          1060        1060        –
klimatizací    Z 14 XE           –          –         1100        –         –          1125
            Z 14 XEP        1060        1060        –          1078        1078
            Z 13 DT        1135        –         –          1160        –          –
            Z 17 DTH        1180        –         –          1188        –          –
1)
   V souladu se smìrnicí Evropské unie 70/156/EC, vèetnì pøedpokládané hmotnosti øidièe (68 kg), zavazadel (7 kg) a provozních kapalin (objem palivové nádrže
   pøibližnì 90%).
2)
   Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.


                                                                                 239
Strana 240, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Hmotnosti (kg): Tabulka 1, pohotovostní hmotnost1), Corsa Saloon
Model          Motor2)        3dveøový                          5dveøový
                        Mechanická     Easytronic     Automatická     Mechanická     Easytronic     Automatická
                        pøevodovka               pøevodovka     pøevodovka               pøevodovka
Corsa Enjoy       Z 10 XEP        1020        1020        –          1045        1045        –
            Z 12 XEP        1040        1040        –          1065        1065        –
            Z 14 XE        –          –         1095        –         –          1120
            Z 14 XEP        1055        1055        –          1073        1073        –
            Z 18 XE        1110        –         –          1135        –          –
            Z 13 DT        1130        –         –          1155        –          –
            Z 17 DTH        1185        –         –          1193        –          –
Corsa Enjoy    Z 10 XEP          1045        1045        –          1070        1070        –
s klimatizací nebo
automatickou    Z 12 XEP          1065        1065        –          1090        1090        –
klimatizací    Z 14 XE           –          –         1120        –         –          1145
            Z 14 XEP        1080        1080        –          1098        1098        –
            Z 18 XE        1135        –         –          1160        –          –
            Z 13 DT        1155        –         –          1180        –          –
            Z 17 DTH        1210        –         –          1218        –          –
1)
   V souladu se smìrnicí Evropské unie 70/156/EC, vèetnì pøedpokládané hmotnosti øidièe (68 kg), zavazadel (7 kg) a provozních kapalin (objem palivové nádrže
   pøibližnì 90%).
2)
   Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.


240
Strana 241, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Hmotnosti (kg): Tabulka 1, pohotovostní hmotnost1), Corsa Saloon
Model          Motor2)        3dveøový                          5dveøový
                        Mechanická     Easytronic     Automatická     Mechanická     Easytronic     Automatická
                        pøevodovka               pøevodovka     pøevodovka               pøevodovka
Sport          Z 12 XEP        1045        1045        –          1070        1070        –
            Z 14 XE        –          –         1100        –         –          1125
            Z 14 XEP        1060        1060        –          1078        1078        –
            Z 18 XE        1115        –         –          1140        –          –
            Z 13 DT        1135        –         –          1160        –          –
            Z 17 DTH        1180        –         –          1188        –          –
Sport       Z 12 XEP          1070        1070        –          1095        1095        –
s klimatizací nebo
automatickou    Z 14 XE           –          –         1125        –         –          1150
klimatizací    Z 14 XEP          1085        1085        –          1103        1103        –
            Z 18 XE        1140        –         –          1165        –          –
            Z 13 DT        1160        –         –          1185        –          –
            Z 17 DTH        1205        –         –          1213        –          –
1)
   V souladu se smìrnicí Evropské unie 70/156/EC, vèetnì pøedpokládané hmotnosti øidièe (68 kg), zavazadel (7 kg) a provozních kapalin (objem palivové nádrže
   pøibližnì 90%).
2)
   Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.


                                                                                 241
Strana 242, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Hmotnosti (kg): Tabulka 1, pohotovostní hmotnost1), Corsa Saloon
Model          Motor2)        3dveøový                          5dveøový
                        Mechanická     Easytronic     Automatická     Mechanická     Easytronic     Automatická
                        pøevodovka               pøevodovka     pøevodovka               pøevodovka
Cosmo          Z 10 XEP        1030        1030        –          1055        1055        –
            Z 12 XEP        1070        1070        –          1095        1095        –
            Z 14 XE        –          –         1125        –         –          1150
            Z 14 XEP        1085        1085        –          1103        1103        –
            Z 18 XE        1135        –         –          1160        –          –
            Z 13 DT        1160        –         –          1185        –          –
            Z 17 DTH        1205        –         –          1213        –          –
Cosmo       Z 10 XEP          1055        1055        –          1080        1080        –
s klimatizací nebo
automatickou    Z 12 XEP          1095        1095        –          1120        1120        –
klimatizací    Z 14 XE           –          –         1150        –         –          1175
            Z 14 XEP        1110        1110        –          1128        1128        –
            Z 18 XE        1160        –         –          1185        –          –
            Z 13 DT        1185        –         –          1210        –          –
            Z 17 DTH        1230        –         –          1238        –          –
1)
   V souladu se smìrnicí Evropské unie 70/156/EC, vèetnì pøedpokládané hmotnosti øidièe (68 kg), zavazadel (7 kg) a provozních kapalin (objem palivové nádrže
   pøibližnì 90%).
2)
   Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.


242
Strana 243, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Hmotnosti (kg): Tabulka 1, pohotovostní hmotnost1), Corsa Saloon
Model          Motor2)        3dveøový                          5dveøový
                        Mechanická     Easytronic     Automatická     Mechanická     Easytronic     Automatická
                        pøevodovka               pøevodovka     pøevodovka               pøevodovka
GSI           Z 12 XEP        1070        1070        –          1095        1095        –
            Z 14 XE        –          –         1125        –         –          1150
            Z 14 XEP        1085        1085        –          1103        1103        –
            Z 18 XE        1130        –         –          1155        –          –
            Z 17 DTH        1205        –         –          1213        –          –
GSI        Z 12 XEP          1095        1095        –          1120        1120        –
s klimatizací nebo
automatickou    Z 14 XE           –          –         1150        –         –          1175
klimatizací    Z 14 XEP          1110        1110        –          1128        1128        –
            Z 18 XE        1155        –         –          1180        –          –
            Z 17 DTH        1230        –         –          1238        –          –
1)
   V souladu se smìrnicí Evropské unie 70/156/EC, vèetnì pøedpokládané hmotnosti øidièe (68 kg), zavazadel (7 kg) a provozních kapalin (objem palivové nádrže
   pøibližnì 90%).
2)
   Obchodní oznaèení – viz strany 232, 233.


                                                                                 243
Strana 244, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Hmotnosti (kg): Tabulka 1, pohotovostní hmotnost1), Corsa Delivery
Van
Model          Motor2)        Mechanická     Easytronic     Automatická
                        pøevodovka               pøevodovka
Delivery Van      Z 12 XEP        1040        –         –
            Z 14 XEP        1055        –         –
            Z13 DT         1130        –         –
            Z17 DTH        1175        –         –
Delivery Van      Z 12 XEP        1065        –         –
s klimatizací
            Z 14 XEP        1080        –         –
            Z13 DT         1155        –         –
            Z17 DTH        1200        –         –
1)
   V souladu se smìrnicí Evropské unie 70/156/EC, vèetnì pøedpokládané hmotnosti øidièe (68 kg), zavazadel (7 kg) a provozních kapalin (objem palivové nádrže
   pøibližnì 90%).
2)
   Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.


244
Strana 245, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Hmotnosti (kg): Tabulka 1, pohotovostní hmotnost1), Combo
Model          Motor2)                                   Mechanická
                                                  pøevodovka
Combo          Z 14 XEP                                  1190
van
            Z 13 DT                                   1278
            Y 17 DTL                                  1278
            Z 17 DTH                                  1320
Combo          Z 14 XEP                                  1350
van
s klimatizací      Z 13 DT                                   1413
            Y 17 DTL                                  1413
            Z 17 DTH                                  1455
Combo Combi,      Z 14 XEP                                  1235
Combo Tour
            Z 13 DT                                   1325
            Y 17 DTL                                  1278
            Z 17 DTH                                  1365
Combo Combi,      Z 14 XEP                                  1265
Combo Tour
s klimatizací      Z 13 DT                                   1355
            Y 17 DTL                                  1308
            Z 17 DTH                                  1395
1)
   V souladu se smìrnicí Evropské unie 70/156/EC, vèetnì pøedpokládané hmotnosti øidièe (68 kg), zavazadel (7 kg) a provozních kapalin (objem palivové
   nádrže pøibližnì 90%).
2)
   Obchodní oznaèení – viz strany 232, 233.


                                                                              245
Strana 246, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Hmotnosti (kg): Tabulka 2, Tìžké pøíslušenství, Corsa
Pøíslušenství  støešní okno  Tažné zaøízení Protiblokovací  Elektrický     Elektricky  Boèní airbagy  Rohož
                        systém brzd   posilovaè øízení  ovládaná okna         v nákladovém
                        (ABS)                               prostoru, Delivery
                                                         Van
Hmotnost    18       15       7        8         5        6       7
Hmotnosti (kg): Tabulka 2, Tìžké pøíslušenství, Combo
Pøíslušenství  støešní okno  Tažné zaøízení Protiblokovací  Posuvné dveøe   Zadní vìtrací  Møížka    Dìlená møížka
                        systém brzd   (strana      okna      zavazadlového zavazadlového
                        (ABS)      spolujezdce            prostoru   prostoru
                                vpøedu)
Hmotnost    18       18       7        23         9        8       10
246
Strana 247, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Pneumatiky                  Používáte-li zimní pneumatiky, rezervní kolo  Ráfky
Omezení                   mùže být stále vybaveno letní pneumatikou.   Utahovací moment šroubù kol: 110 Nm.
Ne všechny typy pneumatik, které lze na trhu Pøi použití rezervního kola mùže dojít ke
                       zmìnì chování vozidla. Co nejdøíve nechte   U vozidel s ráfky z lehké slitiny 3 má rezervní
zakoupit, splòují všechny nezbytné technické                        kolo ocelový ráfek.
požadavky. Doporuèujeme Vám, abyste se    opravit, vyvážit a nasadit normální kolo.
obrátili na Opel partnera, kde Vám poradí  Další informace – viz strana 162.       Rezervní kolo mùže mít menší pneumatiku
vhodný typ pneumatik.                                    a ráfek: pøi použití rezervního kola mùže dojít
                       Snìhové øetìzy 3                ke zmìnì chování vozidla. Co nejdøíve nechte
Tyto pneumatiky prošly speciálními testy                          opravit, vyvážit a nasadit normální kolo.
ovìøujícími jejich spolehlivost, bezpeènost Snìhové øetìzy smíte použít pouze na pøední
a vhodnost pro vozidla Opel. Navzdory    kola.
                                              Tlak vzduchu v pneumatikách
neustálému monitorování trhu, nemùžete    Používejte pouze øetìzy s drobnými èlánky,   v barech2)
garantovat tyto kvality u jiných typù    které byly testovány firmou Opel a nezvýší   Údaje o tlaku vzduchu v pneumatikách platí
pneumatik, i když byly schváleny jinou    bìhoun ani bok pneumatiky o více než      pro studené pneumatiky. Vyšší tlak vzduchu
autoritou nebo jiným zpùsobem.        15 mm (vèetnì zámku øetìzu).          v pneumatikách vzniklý v dùsledku delší jízdy
Další informace – viz strana 158.      Snìhové øetìzy nejsou povoleny pro nouzové   nesmí být snižován. Tlak vzduchu uvedený
                       rezervní kolo nebo pneumatiky rozmìru     na následujících stranách platí jak pro letní,
Zimní pneumatiky 3              195/45 R 16 nebo 205/40 R 17.         tak i zimní pneumatiky.
Pneumatiky o rozmìrech 195/45 R 16                             Tlak vzduchu v rezervním kole musí být vždy
a 205/40 R 17 se nesmí používat jako     Snìhové øetìzy na pneumatikách rozmìru
                       185/60 R 15 jsou povoleny pouze na Combo    takový, jako je pøedepsaný pro plné zatížení
zimní (M+S).                                        – viz tabulky na následujících stranách.
                       Tramp/Arizona.
Pneumatiky rozmìru 185/55 R 15 jsou                             Tlak vzduchu v nouzovém rezervním kole -
povoleny pouze pro vozidla s motorem     Snìhové øetìzy jsou povoleny pouze pro
                       pneumatiky rozmìru 185/55 R 15 u vozidel    viz tabulky na následující stranì.
Z 17 DTH1) nebo Combo ve verzi se
„zvìtšenou užiteènou hmotností“.       s motorem Z 17 DTH1) nebo Combo ve verzi    Další informace – viz strany 158 až 162.
                       se „zvìtšenou užiteènou hmotností“.
U modelù s motorem Z 18 XE1) jsou jako
zimní pneumatiky (M+S pneumatiky)      Další informace – viz strana 162.
povoleny pouze pneumatiky o rozmìru
175/65 R 14 a smí se používat pouze
v zimních mìsících.
1)                                             2)
   Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.                           1 bar odpovídá 100 kPa.

                                                                    247
 Strana 248, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
(pokr.)                   Corsa                       Tlak vzduchu         Tlak vzduchu
Tlak vzduchu v pneumatikách v barech                              v pneumatikách        v pneumatikách
                                                pro zatížení maximálnì    pro plnì zatížené
                                                3 osobami           vozidlo
                       Motor1)        Pneumatiky         Vpøedu     Vzadu     Vpøedu   Vzadu
                       Z 10 XEP ECO      155/80 R 13 (M+S)2)     2.4      2.4      2.7    3.0
                                  175/65 R 143)        2.74)     2.54)     2.7    3.0
                                  175/65 R 143)        2.45)     2.45)     2.7    3.0
                       Z 10 XEP        155/80 R 13,        2.2      1.8      2.4    2.8
                                  175/65 R 14,
                                  185/55 R 156),
                                  195/45 R 167)
                       Z 12 XEP        155/80 R 13,        2.2      1.8      2.4    2.8
                                  175/65 R 14,
                                  185/55 R 156),
                                  195/45 R 167)
                                  205/40 R 17         2.4      2.2      2.6    3.0
                       Z 14 XE        175/65 R 14,        2.3      2.1      2.4    2.8
                                  185/55 R 156)
                                  195/45 R 167),       2.4      2.2      2.6    3.0
                                  205/40 R 17
                       Z 14 XEP        175/65 R 14,        2.3      2.1      2.4    2.8
                                  185/55 R 156),
                                  195/45 R 167)
                                  205/40 R 17         2.4      2.2      2.6    3.0

                       1)
                         Obchodní oznaèení – viz strany 232, 233.
                       2)
                         Pro použití pouze v zimních mìsících.
                       3)
                         Pouze Continental Eco Contact.
                       4)
                         Hodnoty tlaku pro verzi ECO - minimální spotøeba paliva.
                       5)
                         Hodnota tlaku „COMFORT“ pro lepší jízdní pohodlí s mírnì vìtší spotøebou paliva.
                       6)
                         Doporuèeno: Michelin XH1, Continental Premium Contact, Firestone FH 700
                         nebo Goodyear Eagle Ventura, Pirelli P 6000.
                       7)
                         Doporuèeno: Dunlop SP Sport 9000, Goodyear Eagle F1.


248
 Strana 249, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
(pokr.)                   Corsa                      Tlak vzduchu      Tlak vzduchu
Tlak vzduchu v pneumatikách v barech                             v pneumatikách     v pneumatikách
                                               pro zatížení maximálnì pro plnì zatížené vozidlo
                                               3 osobami
                       Motor1)       Pneumatiky         Vpøedu    Vzadu    Vpøedu  Vzadu
                       Z 14 XEP GSI     175/65 R 14 (M+S)2),    2.4      2.2     2.6   3.0
                                 185/55 R 153),
                                 195/45 R 164),
                                 205/40 R 17
                       Z 18 XE       175/65 R 14 (M+S)2),    2.3      2.1     2.4   2.8
                                 185/55 R 153)
                                 195/45 R 164),       2.6      2.4     2.6   3.0
                                 205/40 R 17
                       Z 18 XE GSI     175/65 R 14 (M+S)2),    2.4      2.2     2.6   3.0
                                 185/55 R 153),
                                 195/45 R 164)
                                 205/40 R 17        2.6      2.4     2.6   3.0
                       Z 13 DT       175/65 R 14,        2.3      2.1     2.4   2.8
                                 185/55 R 153)
                                 195/45 R 164),       2.4      2.2     2.6   3.0
                                 205/40 R 17
                       Z 17 DTH       185/55 R 153)       2.6      2.4     2.6   3.0
                                 185/60 R 155)       2.4      2.2     2.6   3.0
                                        4)
                                 195/45 R 16 ,       2.7      2.5     2.7   3.0
                                 205/40 R 17                       1)
                         Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.
                       2)
                         Pro použití pouze v zimních mìsících.
                       3)
                         Doporuèeno: Michelin XH1, Continental Premium Contact, Firestone FH 700
                         nebo Goodyear Eagle Ventura, Pirelli P 6000.
                       4)
                         Doporuèeno: Dunlop SP Sport 9000, Goodyear Eagle F1.
                       5)
                         Doporuèení: Pirelli P 6000, Continental ECO CP.


                                                                     249
Strana 250, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Tlak vzduchu v pneumatikách v barech    Combo van                     Tlak vzduchu pro maximálnì Tlak vzduchu pro
                                                2 osoby a 100 kg nákladu  plnì zatížené
                                                             vozidlo
                      Motor1)          Pneumatiky        Vpøedu     Vzadu    Vpøedu  Vzadu
                                          2)3)
                      Z 14 XEP, Z 13 DT, 175/70 R 14         ,  2.4       2.4     2.4    3.5
                      Y 17 DTL, Z 17 DTH 185/60 R 15,
                                185/55 R 15


                      Combo Combi, Combo Tour              Tlak vzduchu pro zatížení  Tlak vzduchu pro
                                                max. 3 osobami       plnì zatížené
                                                              vozidlo
                      Motor1)          Pneumatiky        Vpøedu     Vzadu    Vpøedu  Vzadu
                      Z 14 XEP, Z 13 DT, 175/70 R     144),     2.4       2.4     2.4    3.5
                                          5)
                      Y 17 DTL, Z 17 DTH 185/60 R 15 ,
                                185/55 R 15,
                                195/50 R 16
                                   195/45 R 166)      2.5       2.5     2.5    3.5


                      Combo Tramp/Arizona                Tlak vzduchu pro zatížení  Tlak vzduchu pro
                                                max. 3 osobami       plnì zatížené
                                                              vozidlo
                      Motor1)          Pneumatiky        Vpøedu     Vzadu    Vpøedu  Vzadu
                      Z 14 XEP, Z 13 DT, 185/60 R 15,          2.4       2.4     2.4    3.5
                      Y 17 DTL, Z 17 DTH 185/65 R 157)
                      1)
                         Obchodní oznaèení – viz strany 232, 233.
                      2)
                         Není povoleno pro vozidla se zvýšenou užiteènou hmotností.
                      3)
                         Doporuèení: Dunlop SP 10, Firestone F 580, Pirelli P 3000.
                      4)
                         Doporuèení: Michelin Agilis 41, Continental VancoContact.
                      5)
                         Doporuèeno: Pirelli P 6000, Continental ECO CP, Continental CPC.
                      6)
                         Ne u vozidel s motorem Z 17 DTH.
                      7)
                         Doporuèeno: Goodyear Eagle Hydragrip.


250
Strana 251, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Elektrická soustava

Akumulátor   Napìtí           12 Voltù
        Kapacita          36 Ah / 44 Ah 3 / 55 Ah 3 / 60 Ah 3 / 70 Ah 3
Baterie pro dálkový ovladaè        CR 20 32
                                             251
Strana 252, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Objemy provozních náplní (pøibližnì litrù)
Motor1)                         Z 10 XEP  Z 12 XEP  Z 14 XE  Z 14 XEP  Z 18 XE
Chlazení ve vozidlech s mechanickou
pøevodovkou, pøevodovkou Easytronic
 bez klimatizace                    4.9    4.9    –     4.9    5.3
 s klimatizací                     4.9    4.9    –     4.9    5.4
Chladicí soustava, vozidla s automatickou
pøevodovkou
 bez klimatizace                    –     –     6.5    –     –
 s klimatizací                     –     –     6.7    –     –
Palivová nádrž (jmenovitý objem)
 Corsa                         45     45     45    45     45
 Combo                         –     –     –     52     –
Motorový olej s výmìnou filtru              3.0    3.5    3.5    3.5    4.25
Motorový olej mezi znaèkami MIN a MAX
 na mìrce                        1.0    1.0    1.0    1.0    1.0
Nádržka ostøikovaèe èelního okna               2.2  2.2    2.2    2.2    2.2
Rezervní nádržka ostøikovaèù svìtlometù           3.5  3.5    3.5    3.5    3.5
1)
   Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.


252
Strana 253, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Objemy provozních náplní (pøibližnì litrù)
Motor1)                           Z 13 DT  Y 17 DTL  Z 17 DTH
Chlazení ve vozidlech s mechanickou
pøevodovkou, pøevodovkou Easytronic
 bez klimatizace                      6.1    7.1    6.1
 s klimatizací                       6.1    7.1    6.1
Chladicí soustava, vozidla
s automatickou pøevodovkou
  bez klimatizace                      –     –     –
  s klimatizací                       –     –     –
Palivová nádrž (jmenovitý objem)
 Corsa                           45    45     45
 Combo                           52    52     52
Motorový olej s výmìnou filtru                3.2    4.5    5.0
Motorový olej mezi znaèkami MIN a MAX
na mìrce                           1.0    1.0    1.0
Nádržka ostøikovaèe èelního okna               2.2    2.2    2.2
Rezervní nádržka ostøikovaèù svìtlometù           3.5    3.5    3.5
1)
   Obchodní znaèení – viz strany 232, 233.


                                               253
Strana 254, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Rozmìry (mm)
                               Corsa  Combo
Celková délka                        3839  4322
Celková šíøka                        1646  1684
Celková šíøka vèetnì dvou vnìjších
zpìtných zrcátek                       1955  1892
Celková výška                        1440  1801
Délka nákladového prostoru                  –    10201)/17802)
Šíøka nákladového prostoru                  –    11203)/13004)
Rozvor                            2491  2716
         5)
Prùmìr otáèení                        10.45  11.25
1)
   Combo Tour, Combo Combi.
2)
   Combo van
3)
   Šíøka mezi podbìhy kol.
4)
   Maximální šíøka.
5)
   V metrech.


254
Strana 255, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Rozmìry pro montáž tažného zaøízení
s demontovatelnou kulovou hlavou,
Corsa
Všechny rozmìry se vztahují na tažné
zaøízení schválené firmou Opel.
Rozmìry      mm
A         330.5
B         649
C         465
D         430
E         71.5
F         81.5
G         487.5
H         470.5
I         173
J         485
K         120

  Dodateènou montáž tažného zaøízení
  doporuèujeme provést u Opel partnera.
                               255
Strana 256, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
Rozmìry pro montáž tažného zaøízení
s nedemontovatelnou kulovou hlavou,
Combo
Všechny rozmìry se vztahují na tažné
zaøízení schválené firmou Opel.
Rozmìry      mm
A         71
B         929
C         515
D         506.3
E         274.3
F         149
G         401.7
H         384
I         398

  Dodateènou montáž tažného zaøízení
  doporuèujeme provést u Opel partnera.
256
Strana 257, BA Corsa LHD, KTA-2387/8-D, Bearbeitung 2.8.05
                               257
Rejstøík  A                                 Brzdy ....................................................... 154
                                        ABS ...................................................... 156
      Airbag pøedního spolujezdce .................. 82
      Airbagy ..................................................... 82   Brzdová kapalina ............................... 231
      Akumulátor .............................137, 222, 251        Brzdová svìtla ............................ 206, 207
       Pøerušení napájení..............103, 128, 135           Brzdový asistent ................................. 155
      Alarm................................................... 21, 58   Nožní brzda ........................................ 155
      Alternátor.................................................. 30   Parkovací brzda ................................. 156
      Anténa............................................... 46, 226    Posilovaè brzd .................................... 136
      Aquaplaning........................................... 161     C
      Autodiagnostika.........................79, 87, 149        Car Pass .......................................................2
      Automatická pøevodovka................ 19, 130           Celková povolená hmotnost vozidla .... 238
       Jízdní program.................................... 132      Centrální zamykání ............................ 50, 52
       Kickdown............................................. 133    Cinknutí ................................................... 140
       Kontrolky ............................................. 132
       Páka volièe .................................... 19, 131     È
       Porucha ............................................... 134   Èas............................................................. 37
       Pøerušení napájení.............................. 135       Èerpací stanice
       Zimní program.................................... 132       Hladina motorového oleje ................. 216
      Automatické stírání .................................. 16      Objemy provozních náplní ........ 252, 253
      B                                  Otevøení kapoty.................................... 61
                                        Palivo...................................140, 232, 233
      Baterie                               Systém ostøikovaèù èelního okna...... 222
       Pøerušení napájení................................ 54       Tlak vzduchu v pneumatikách .......... 247
      Benzín......................................140, 232, 233      Údaje o vozidle........................... 230, 231
      Bezolovnaté palivo........ 140, 143, 232, 233           Èísla klíèù .....................................................2
      Bezpeènost................................................ 76
      Bezpeènostní pásy .....................77, 80, 228         D
      Bezpeènostní pøíslušenství .........93, 96, 178          Data .................................................. 49, 230
      Bezpeènostní sít’ ....................................... 69    Datum ....................................................... 37
      Bezpeènostní systémy.............................. 76       Dálková svìtla.................................... 13, 97
      Blokování páky volièe ...................... 19, 131        Kontrolka .............................................. 29
      Boèní airbagy ........................................... 84    Dálkové ovládání
      Brzdová soustava................................... 154       Centrální zamykání .............................. 50
      Brzdový asistent ..................................... 155     Dálkové ovládání na volantu.................. 24

258
Defekt pneumatiky ................................. 188      Elektrický posilovaè øízení ................ 30, 136        I
Dešt’ový senzor .........................16, 220, 226         Tažení .................................................. 176  Identifikaèní èíslo vozidla ...................... 231
Detekce obsazení sedadla                      Elektronické obvody ............................... 223       Identifikaèní štítek .......................... 230, 231
 spolujezdce ............................................. 87   Elektronický imobilizér ............................. 49      Imobilizér .................................................. 49
Dìtské bezpeènostní sedaèky ................. 93          Elipsoidní svìtlomety.............................. 203       Informaèní displej..................................... 35
Dìtské pojistky.......................................... 48    Emise CO2 ............................................... 235    Informaèní systém .................................... 35
Dìtský zádržný systém ...................... 93, 96        EPS ..................................................... 30, 136  ISO-FIX ...................................................... 93
Displej ........................................35, 124, 130
                                  F                                  J
Displej servisního intervalu...............26, 214
Díly ...............................................23, 96, 212  Funkce svìtel Follow-me-home............... 99           Jízda v zahranièí ....................140, 212, 213
Dlouhodobé odstavení vozidla ............. 224           G                                   Svìtlomety .......................................... 100
Dlouhodobé odstavení z provozu......... 224                                                Systémy placení mýtného.................... 47
                                  Grafický informaèní displej ...................... 35
Doplòování paliva .................................. 141
 Víèko palivové nádrže ........................ 142        H                                  K
Doprovodné osvìtlení                        Halogenové svìtlomety ......................... 198         Kapota ...................................................... 61
 (Follow-me-home) .................................. 99      Hladina chladicí kapaliny ...................... 219        Katalyzátor.............................143, 147, 173
Držák na mince......................................... 75     Hladina motorového oleje ..................... 216         Klimatizace ............................................. 117
Dveøe zavazadlového prostoru ............... 55          Hladina oleje........................................... 216    Klíè
                                  Hladina paliva .......................................... 34      Startování.................................... 7, 20, 49
E
                                  Hlavové airbagy....................................... 85       Vyjmutí .................................................. 21
Easytronic..........................................18, 124                                        Zamykání dveøí ........................ 48, 50, 52
                                  Hloubka vzorku ...................................... 160
 Displej .................................................. 124                                     Zámek zapalování ............................... 20
                                  Hmotnosti ............................................... 238
 Kickdown ............................................. 126                                      Klíè na èepièky ventilku.......................... 159
                                  Hodiny ....................................................... 33
 Páka volièe ....................................18, 125                                       Klíèe ....................................................... 2, 48
                                  Houkaèka.................................................. 15
 Porucha ............................................... 128                                     Kola, pneumatiky ................................... 158
 Pøerušení napájení .............................. 128      Ch                                 Kontrast .................................................... 41
 Režimy jízdy ........................................ 125    Chladicí kapalina ................................... 218      Kontrolka
 Zimní program.................................... 126                                          Airbag ................................................... 87
Ekonomická jízda............................136, 138                                           Imobilizér............................................... 49
Elektrická soustava................ 192, 223, 251                                           Kontrolka elektroniky motoru ............... 146
Elektricky ovládaná okna....................... 102                                          Kontrolka emisí....................................... 145
Elektricky ovládané støešní okno ........... 104
Elektricky sklápìná støecha ...........105, 107                                                                                                  259
Kontrolky ............................................. 10, 27  Nastavení výšky sedadla........................... 4        Originální náhradní díly Opel
 EPS (elektrický posilovaè øízení)........... 30         Nádrž                                a pøíslušenství ................................. 23, 212
 Protiblokovací systém brzd................ 157          Palivomìr .............................................. 34   Ostøikovaè zadního okna ........ 16, 222, 226
 Pøedpínaèe bezpeènostních pásù ....... 79            Nádržka ostøikovaèe, systém                    Osvìtlení ............................................. 13, 97
 Pøevodovka ......................................... 132     ostøikovaèù èelního okna ..................... 222         Jízda v zahranièí................................. 100
 Systém elektronické stabilizace                 Náhradní klíèe .......................................... 48    Osvìtlení interiéru .................................... 99
  vozidla (ESP)...................................... 149    Nákladový prostor                          Výmìna žárovky................................. 210
 TC (Systém øízení trakce) ................... 148         Nakládání ............................................. 72    Osvìtlení pøístrojù .................................... 99
 Výfuk.................................................... 145  Náøadí ..................................................... 182   Výmìna žárovky................................. 211
 Zadní svìtlo ........................................ 146    Nemrznoucí smìs ................................... 218      Osvìtlení RZ ........................................... 208
Korekce èasu............................................. 40   Nouzové rezervní kolo ................... 162, 181          Výmìna žárovky................................. 208
Kožené èalounìní ................................... 227     Nožní brzda ............................................ 155    Osvìtlení støedové konzole ..................... 99
Kód motoru .....................................232, 233                                       Otáèkomìr ................................................ 32
                                 O
Kódová èísla ............................................... 2                                    Otáèky motoru ....................................... 137
Kryt zavazadlového prostoru.................. 68         Objemy provozních náplní ............ 252, 253           Otvory pro sání vzduchu ....................... 122
Kvalita paliva proti klepání ventilù ....... 140         Obrysová svìtla........................................ 13
                                  Výmìna žárovky................................. 201       P
 Oktanové èíslo .................................... 232
                                 Ochrana proti odcizení                       Palivo...............................140, 141, 232, 233
L                                  Ráfky z lehké slitiny ............................ 185      Palivomìr .................................................. 34
Lampièky na ètení .................................. 100     Ochrana proti zamrznutí ............... 218, 222          Palivová soustava vznìtového
Lékárnièka.........................................96, 178    Ochrana životního prostøedí ......... 217, 225           motoru........................................... 173, 218
                                 Odstranìní zamlžení a námrazy                   Palivový filtr pro vznìtové motory........ 218
M
                                  Okna .................................................... 115  Palubní poèítaè .................................. 25, 42
Maziva .............................................216, 231    S klimatizací ................................ 116, 119     Parkovací asistent .................................. 153
Mìrné jednotky ......................................... 41    Odvzdušnìní palivové soustavy                   Parkovací brzda ............................... 21, 156
Mobilní telefon .......................................... 47   vznìtového motoru .............................. 173       Parkování.......................................... 21, 153
Motorový olej .......................................... 216   Okna........................................................ 101  Parkování vozidla..................................... 21
Møížka nákladového prostoru ................. 70          Odstranìní zamlžení                       Pedály ..................................................... 137
Mytí motoru............................................. 228     a námrazy .........................115, 116, 119        Péèe ......................................................... 225
N                                 Oktanová èísla........................140, 232, 233        Péèe o vozidlo ........................................ 225
                                 Olejový filtr.............................................. 217  Poèítadlo kilometrù .................................. 32
Nakládání .................................72, 168, 238
                                 Opel Servis ........................................ 22, 212    Pojistky .................................................... 192
Nakládání vozidla .................................... 72
                                 Opìradla zadních sedadel................ 64, 66          Popelník .................................................... 74
Nastavení polohy volantu ......................... 7
                                 Opìrky hlavy...........................26, 62, 63, 96       Poplach ..................................................... 60
Nastavení sklonu svìtlometù ..........98, 198

260
Porucha ................................................... 103  Pøevodovka, Easytronic ......................... 124         Servis ................................................. 22, 214
Posuvné dveøe........................................... 54     Kickdown............................................. 126      Servisní knížka .......................................... 22
Poškození laku ........................................ 227     Páka volièe .................................... 18, 125      Signální soustava ............................... 13, 15
Potkávací svìtla........................................ 97     Porucha ............................................... 128     Sklopení støešního okna
 Výmìna žárovky ................ 198, 203, 205           Pøerušení napájení.............................. 128         Manuální obsluha....................... 106, 108
Poutací oka ......................................... 67, 70     Režimy jízdy ........................................ 125      Sluneèní clona......................................... 104
Použitý olej .............................................. 217   Zimní program.................................... 126        Sluneèní clony ........................................... 75
Protiblokovací systém brzd.................... 156         Pøíslušenství...........................91, 93, 96, 178        Snìhové øetìzy ....................................... 162
Protikorozní servis................................... 215     Pøístroje......................................8, 27, 32, 33     Souprava na opravu pneumatik........... 188
Provoz systému....................................... 115     Pøístrojová deska ........................................ 8     Spínaè svìtel............................................. 13
Provozní teplota ..................................... 137     Pylový filtr ............................................... 122   Spínaè svìtlometù .............................. 13, 97
Prvních 1000 km ..................................... 136                                        Spínaè žhavení ......................................... 20
                                  R
Pøebìh .............................................137, 139                                       Spojka ..................................................... 137
Pøed odjezdem.......................................... 20     Rady pro jízdu ........................................ 136      Spotøeba motorového oleje...216, 232, 233
Pøedpínaèe bezpeènostních pásù ........... 78           Rádio ......................................................... 46  Spotøeba oleje ........................216, 232, 233
Pøerušení napájení                         Rádiový dálkový ovladaè ........................ 50          Spotøeba paliva......................138, 140, 234
 Blokování páky volièe......................... 135        Ráfky ....................................................... 158   Startovací kabely ................................... 174
 Easytronic ............................................ 128   Regulace teploty .................................... 111       Startování motoru ........................ 7, 49, 173
 Elektricky ovládaná okna................... 103         Relé .......................................................... 192   Svépomoc ........................................... 173
 Elektricky ovládané støešní okno ....... 105           Rezervní kolo................................... 180, 183       Stav pneumatik ...................................... 160
 Sklopení støešního okna..............106, 108          Režim displeje ........................................... 42     Stìraèe èelního okna........................ 15, 220
 Systém elektronické stabilizace                 Rozmìry .................................................. 254    Støešní nosiè .................................... 139, 163
  vozidla ............................................... 223   Roztlaèení, roztažení.............................. 173        Støešní nosièe .................................. 139, 163
Pøevodovka, automatická ....................... 19         Rychlomìr ................................................. 32    Støešní okno ............................................ 104
 Blokování páky volièe........................... 19       Rychlost ........................................... 138, 139      Porucha ............................................... 105
 Displej .................................................. 130   Spotøeba paliva .......................... 138, 139         Studený start .......................................... 137
 Páka volièe ............................................ 19   Rychlostní stupnì ..................................... 18      Svépomoc ............................................... 173
 Pøerušení napájení .............................. 135      S                                    Automatická pøevodovka.................. 134
                                                                      Elektricky ovládaná okna .................. 101
                                  Schránka v palubní desce........................ 75
                                                                      Informaèní displej ................................. 37
                                  Sedadla ....................................................... 3
                                                                      Rádiový dálkový ovladaè .................... 50
                                   Vyhøívaná ............................................ 113
                                                                      Sklopení støešního okna ............. 106, 108
                                   Zvìtšení zavazadlového prostoru ...... 64
                                                                     Svìtelná houkaèka................................... 13
                                  Self-diagnostics ...................................... 157


                                                                                                  261
Svìtla do mlhy .......................................... 98    Tažné zaøízení ........................................ 163    V
 Výmìna žárovky ................................. 206       TC (Systém øízení trakce) ....................... 148       Ventilaèní otvory .................................... 113
Svìtla pro jízdu ve dne............................. 97       Technické údaje...................................... 230     Ventilátor ........................................ 111, 215
Svìtla zpáteèky ........................................ 98     Tempomat .............................................. 151    Vìtrání ....................................110, 114, 120
 Výmìna žárovky .........................206, 207         Teplomìr chladicí kapaliny ..................... 34        Vnìjší zrcátka ............................... 6, 95, 112
Svìtlomety................................................. 13   Teplomìr venkovní teploty ...................... 36        Vnitøní zpìtné zrcátko ......................... 5, 96
 Jízda v zahranièí ................................. 100      Tlaèítko zamykání .................................... 48     Vnitøní zpìtné zrcátko
 Svìtla do mlhy ...................................... 98     Tlak vzduchu v pneumatikách ...... 159, 247            s automatickou zmìnou odrazivosti.........96
 Svìtla pro jízdu ve dne ......................... 97       Tlumená svìtla ......................................... 13    Volba jazyka............................................. 40
 Svìtla zpáteèky..................................... 98      Topení ............................................. 110, 114   Vyhøívaná pøední sedadla..................... 113
 Varovná zaøízení................................... 21       S klimatizací ................................ 110, 118     Vyhøívání vnìjších zpìtných
 Výmìna žárovek.........................198, 203           Sedadla ............................................... 113   zrcátek .................................... 17, 112, 119
Svislé zatížení kulové hlavy.................... 169        Trojfunkèní informaèní displej ................. 35        Vyhøívání zadního okna........... 17, 112, 119
Systém elektronické stabilizace
                                  U                                 Vysílaèka (CB)........................................... 47
 vozidla (ESP) ......................................... 149                                     Výfuková soustava ................................ 146
Systém ostøikovaèù èelního okna ....16, 222             Ukazatele smìru ...................................... 14
                                   Výmìna                             Výfukové plyny................................. 19, 146
 Nádržka ostøikovaèe .......................... 222                                         Výkon ...................................................... 234
 Objemy provozních náplní.........252, 253              žárovky ............. 202, 204, 205, 206, 207
                                  Utahovací moment ........................ 187, 247        Výmìna baterie v dálkovém
 Ochrana proti zamrznutí ................... 222                                           ovladaèi .......................................... 51, 251
Systém ostøikovaèù svìtlometù .......16, 222            Uvedení vozidla do provozu ................. 224
                                                                   Výmìna klíèù ............................................ 48
Systém prohlídek .................................... 214      Ú                                 Výmìna kola........................................... 183
Systém recirkulace vzduchu ..........112, 121                                             Výmìna motorového oleje .................... 217
                                  Údržba .............................................. 22, 214
Systém øízení trakce ............................... 148                                       Výmìna oleje.......................................... 217
                                   Brzdy.................................................... 154
Systém zapalování .........................215, 223                                          Výmìna olejového filtru......................... 217
                                   Katalyzátor ......................................... 147
Systémová nastavení ............................... 39                                        Výmìna žárovky .................................... 198
                                   Klimatizace ......................................... 123
Systémy placení mýtného ........................ 47                                          Výstražná svìtla....................................... 15
                                   Motorový olej .............................. 216, 217
Š                                   Ochrana proti zamrznutí ................... 218         Výstražné bzuèáky................................... 21
Šetøení energií ......................................... 138     Pneumatiky ......................................... 160    Výstražný trojúhelník ....................... 96, 178
                                   Spotøeba paliva .................................. 139     Výškové nastavení
T                                   Stìraèe èelního okna .......................... 220        Bezpeènostní pásy ............................... 80
Tažení ...................................................... 176   Tlak vzduchu v pneumatikách .......... 159            Volant.......................................................7
Tažení karavanu/pøívìsu ...............136, 163           Úložné schránky ................................. 71, 75
Tažné oko........................................176, 178      Úložný prostor pro brýle .......................... 75


262
X                                  Zimní program ............................... 126, 132
Xenonové svìtlomety                          Pomoc pøi rozjezdu..................... 126, 132
 Výmìna žárovky ................................. 205        Zimní provoz
                                    Akumulátor ......................................... 137
Z                                   Baterie ................................................. 137
Zabezpeèení proti                           Nemrznoucí chladicí kapalina........... 218
 zneužití ............................... 2, 7, 22, 48, 49       Odstranìní zamlžení a námrazy
Zadní sdružená svítilna ........................... 97         z oken ................................115, 116, 119
 Výmìna žárovky .........................206, 207           Palivo pro vznìtové motory............... 141
Zadní svìtla .............................................. 97     Snìhové øetìzy ................................... 162
 Výmìna žárovky .........................206, 207           Spotøeba paliva .................................. 139
Zadní svìtlo do mlhy ............................... 98        Systém ostøikovaèù èelního okna,
 Výmìna žárovky ................................. 206         ochrana proti zamrznutí .................. 222
Zamlžená okna ..................... 115, 116, 119           Topení.................................................. 110
Zamykání dveøí.........................2, 48, 50, 52          Zámky ................................................. 228
Zamykání z prostoru interiéru........... 48, 52           Zmìna typu pneumatik/ráfkù............... 158
Zapalovaè cigaret.................................... 73       Zrcátka.................................................. 5, 95
Zatížení støechy ............... 72, 136, 139, 238          Zvedák ............................................ 182, 185
Zavazadlový prostor................................ 55        Ž
 Kryt ........................................................ 68
 Nakládání..............................72, 168, 238        Žárovky ............................................. 96, 198
 Nástavec ......................................... 64, 66     Žhavení ............................................... 20, 29
 Osvìtlení.............................................. 100
 Poutací oka ........................................... 67
 Výmìna žárovky ................................. 210
 Zamknutí ............................................... 55
Zábìh ...................................................... 136
 Brzdy.................................................... 154
Zámek øízení ......................................... 7, 21
Zámky ..................................................... 228
Zámky dveøí ......................................48, 228
Zásuvka pro pøíslušenství ........................ 73
Zimní pneumatiky (M+S)................162, 247                                                                    263

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:132
posted:12/13/2011
language:Slovak
pages:267