ZEKA ALANLARI by xbEMAF30

VIEWS: 0 PAGES: 73

									ZEKA ALANLARI

    Fatma ARICI
   farici@hacettepe.edu.tr

   Selen DEMİRTAŞ
 selendemirtas@hacettepe.edu.tr
               Kaynakça
Acar, F. T. (2001). Duygusal zeka yeteneklerinin göreve yönelik ve insana
     yönelik liderlik davranışları ile ilişkisi: banka şube müdürleri
     üzerine bir alan araştırması. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal
     Bilimler Enstitüsü.
Armstrong, T. (2000). Multiple intelligence in the classroom (2nd ed.).
     Virginia: ASCD
Bekiş, T. (2006). Liderlikte ruhsal zeka üzerine uygulamalı bir çalışma.
     Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
     Enstitüsü.
Çakan, S. H. (2006). Çoklu zeka teorisinin kimya eğitiminde uygulanması.
     Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Ellison, J. (1984). The seven frames of mind. Psychology today, 18 (6), 21-24.
Erçetin, Ş. Ş. (2004). Örgütsel zeka ve örgütsel aptallık. Ankara: Asil Yayın
     Dağıtım.
Goleman, D. (2004). Duygusal zeka (25. Basım). İstanbul: Varlık Yayınları.
İlhan, A., Mirzeoğlu, D., Aktaş, İ. ve Demir, V. (2005). Çoklu zeka
     uygulamaları doğrultusunda işlenen jimnastik ve voleybol
     ünitelerinin öğrencilerin bilişsel ve devinişsel yönden gelişimlerine olan
     etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 5-10.
              Kaynakça
İşmen, E. (2001). Duygusal zeka ve problem çözme. Eğitim Bilimleri Dergisi,
     (13), 111-124.
Köksal, A. (2003). Ergenlerde duygusal zeka ile karar verme stratejileri
     arasındaki ilişkisi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal
     Bilimler Enstitüsü.
Özyer, K. (2004). Duygusal zeka ile örgütsel bağlılık ve bağlılığın alt formları
     arasındaki ilişkilerin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma.
     Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tekindal, S. (2002). Sternberg’in üçlü zeka kuramı başarma zekası. Bilim ve
     Ütopya, 11 (101), 50-53.
Tezcan, D. (2004). Duygusal zeka ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye
     yönelik bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi
     Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Trotter, R. J. (1986). Three heads are better than one. Psychology today, 20
     (8), 56-62.
              Kaynakça
Tuğrul, B. ve Duran, E. (2003). Her çocuk başarılı olmak için bir şansa sahiptir:
     zekanın çok boyutluluğu çoklu zeka kuramı. Hacettepe Üniversitesi
     Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 224-233.
Şahin, C. (2007). İzcilik uygulamalarının çoklu zeka kuramı açısından
     değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal
     Bilimler Enstitüsü.
Yeşilyaprak, B. (2001). Duygusal zeka ve eğitim açısından doğurguları. Eğitim
     Yönetimi, 7 (25), 139-146.
Yıldırım, E. (2006). Örgütsel öğrenmenin öncülü olarak örgütsel zeka: teori ve
     bir uygulama. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
     Enstitüsü.
Yılmaz, S. (2007). Duygusal zeka ve akademik başarı arasındaki ilişki. Yüksek
     lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Neden Çok
Boyutluluk?
   Neden Çok Boyutluluk?
• Klasik zeka tanımına göre zeka, bir
 bütündür.

• İnsanları tek bir boyut üzerinde normalin
 üzerinde veya altında olarak değerlendiren
 bu anlayış, 1980’lerden itibaren etkisini
 kaybetmeye başlamıştır (Sevinç, 2003).
Çok Boyutlu Zeka

    • Gardner (1995) zekayı,
     ‘’bir kişinin bir veya birden
     fazla kültürde değer bulan
     bir ürün ortaya koyabilme,
     günlük yaşantısında
     karşılaştığı sorunları etkin
     ve verimli bir şekilde
     çözebilme yeteneği’’
     olarak tanımlamaktadır
     (akt. Sevinç, 2003).
Psychology Today, June 1984
       Çok Boyutlu Zeka
• Gardner’a göre zekanın özellikleri:

 1. Her insan kendi zekasını arttırma ve geliştirme
 yeteneğine sahiptir.
 2. Zeka, yalnızca değişmekle kalmaz; başkalarına da
 öğretilebilir.
 3. Zeka, insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiri ile
 etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur.
 4. Zeka, çok yönlülük göstermesine rağmen, kendi içinde
 bir bütündür.
          (İlhan, Mirzeoğlu, Aktaş ve Demir, 2005)
     Çok Boyutlu Zeka
5. Her insan, çeşitli zeka alanlarının
 tümüne sahiptir.
6. Her insan, zeka alanlarından her birini
 belli bir düzeyde geliştirebilir.
7. Çeşitli zeka alanları genellikle bir arada
 belli bir uyum içerisinde çalışır.
8. Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin
 birçok yolu bulunmaktadır.
            (İlhan ve diğer., 2005)
       Çok Boyutlu Zeka
• Gardner’ın zeka alanları

 1. Sözel – Dilsel Zeka (Linguistic Intelligence)
 2. Mantıksal – Matematiksel Zeka (Logical –
 Mathematical Intelligence)
 3. Uzamsal - Görsel Zeka (Spatial Intelligence)
 4. Bedensel – Devinimsel Zeka (Bodily – Kinesthetic
 Intelligence)
 5. Müzikal - Ritmik Zeka (Musical Intelligence)
 6. Sosyal Zeka (Interpersonal Intelligence)
 7. İçsel Zeka (Intrapersonal Intelligence)
 8. Doğa Zekası (Naturalist Intelligence)
                      (Armstrong, 2000)
     Sözel – Dilsel Zeka

• Anlamları düşünsel, eylemsel iletişime
 dönüştürme; sözcükleri, kavramları etkili,
 akıcı yazarak, konuşarak açıklama,
 tartışma yeteneklerini ifade etmektedir
 (Erçetin, 2000; akt. Şahin, 2007).
     Sözel – Dilsel Zeka


• Sözel – Dilsel zekası
 gelişmiş olan insanlar
 hangi özelliklere
 sahiptir?
 Mantıksal – Matematiksel Zeka

• Örüntüleri tanıma kapasitesi, soyut
 sembollerle çalışma (örnek; sayılar,
 geometrik şekiller) ve bilginin ayrı ve
 bağımsız parçaları arasındaki ilişkileri fark
 etme ya da bağıntıları görme yeteneğidir
 (Stanford, 2003; akt. Şahin, 2007).
Mantıksal – Matematiksel Zeka
• Bu zeka alanı, yalnızca sayısal işlemler
 yapabilme, zor matematiksel problemleri
 çözebilme, geometrik şekillerle çalışabilme
 anlamına gelmez. Kişinin bilimsel
 düşünme becerilerini (problemi tanıma;
 hipotezleri kurma; hipotezleri sınama;
 verileri yorumlama; sonuçları oluşturma)
 geliştirmesine de yardımcı olur (Çakan,
 2006).
Mantıksal – Matematiksel Zeka


        • Mantıksal –
         Matematiksel zekası
         gelişmiş olan bireyler
         hangi özelliklere
         sahiptir?
   Uzamsal - Görsel Zeka

• Gardner (1983) uzamsal zekayı, üç
 boyutlu bir nesnenin şekil ve görüntüsünü
 hayal edebilme ya da başka deyişle,
 dünyayı doğru algılama ve algılama
 üzerine gördüğünü yansıtabilme yeteneği
 olarak tanımlamıştır (akt. Çakan, 2006).
Uzamsal - Görsel Zeka


      • Uzamsal zekası
       gelişmiş olan insanlar
       hangi özelliklere
       sahiptir?
 Bedensel – Devinimsel Zeka
• Tüm vücut ve vücut parçalarını etkin bir
 biçimde kullanarak problem çözme, bir
 şeyler üretme, materyalleri ustaca
 kullanma kapasitedir.
• Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini
 ifade etme, beyin ve vücut
 koordinasyonunu etkili bir biçimde
 kullanabilme becerisidir.
           (Tuğrul ve Duran, 2003)
  Bedensel – Devinimsel Zeka


• Bedensel –
 Devinimsel zekası
 gelişmiş olan insanlar
 hangi özelliklere
 sahiptir?
    Müzikal - Ritmik Zeka

• Ritm ve ses tonu ile ilgili örüntülerin
 tanınması ve kullanılması gibi kapasiteler
 ile çevreden gelen seslere, insan sesine
 ve müzikal enstrümanlara duyarlılık olarak
 nitelendirilmektedir (Stanford, 2003; akt.
 Şahin, 2007).
    Müzikal – Ritmik Zeka


• Müziksel – Ritmik
 zekası gelişmiş olan
 bireyler hangi
 özelliklere sahiptir?
       Sosyal Zeka
• İnsanlarla sözlü ya da sözsüz iletişim
 kurma; bir bireyin ruhsal durumunu,
 duygularını okuma; grupta işbirliği ile
 çalışma; karşıdaki kişinin bakış açısıyla
 dinleme; empati kurma; sinerji kurma ve
 yaratma yeteneğidir (Bümen, 2002; akt.
 Şahin, 2007).
Sosyal Zeka


   • Sosyal zekası
    gelişmiş olan bireyler
    hangi özelliklere
    sahiptir?
        İçsel Zeka

• Kişinin kendini tanıması, ruh halini
 çözümlemesi ve kendi beklentilerini
 algılama yeteneğidir (Kazak ve diğer.,
 1999; akt. Şahin, 2007).
         İçsel Zeka


• İçsel zekası gelişmiş
 olan bireyler hangi
 özelliklere sahiptir?
       Doğa Zekası
• Doğaya ve çevreye duyarlı olabilme,
 doğadaki ayrıntıları ve ilişkileri fark
 edebilme yeteneğini içeren zeka alanıdır
 (Ayaydın, 2004; akt. Şahin, 2007).
• En son üzerinde çalışılan zeka alanı
 olması nedeniyle eğitim ve öğretimde
 kullanılmasına ilişkin çalışmalar hala
 devam etmektedir (Çakan, 2006).
        Doğa Zekası


• Doğa zekası gelişmiş
 olan insanlar hangi
 özelliklere sahiptir?
     Var mı Arttıran? 
• Tüm zeka alanlarına ek bir dokuzuncu
 zeka alanı olarak Gardner (1999), hayatın
 anlamı ve hayatın başlangıcı gibi insanın
 var oluşu hakkındaki sorulara karşı
 duyarlılık olarak tanımladığı ‘Varoluşçu
 Zeka’dan (Existential Intelligence)
 bahseder. Ancak bununla ilgili araştırmalar
 devam etmektedir (akt. Çakan, 2006).
Hangi Zeka Alanı
 Çoklu Zeka Kuramının Eğitim -
Öğretim Ortamlarında Kullanılması
      Duygusal Zeka

• Uzmanlara göre akademik zeka (IQ)’nın
 yaşamdaki başarıyı etkileyen faktörler
 içindeki payı, en kötümser tahminle %4,
 en iyimser tahminle %20’dir (Cooper &
 Sawaf, 1997; Goleman, 1998; akt.
 Yeşilyaprak, 2001).
     Duygu - Zeka İlişkisi
• Duygusal zeka konusundaki çalışmalar, zeka
 seviyeleri en üst düzeyde olan bireylerin gerek iş
 gerekse özel yaşamlarında neden her zaman en
 iyi olmadıklarını araştırmakla başlamıştır
 (Cooper & Sawaf, 1997).
• Duygusal zekanın arkasındaki temel önerme,
 ‘başarının ve mutluluğun zekanın ötesinde
 daha başka şeylere bağlı olduğudur’
 (Cherniss, 1998).
                  (akt. Acar, 2001)
       Duygusal Zeka
• Duygular ile ilgili literatür incelendiğinde,
 ‘duygusal zeka’ kavramının farklı yazarlar
 tarafından farklı şekillerde adlandırılmış
 olduğu gözlemlenmektedir:
   Duygusal Bölüm (Cooper&Sawaf, 2000)
   Sosyal Zeka (Thorndike, 1920)
   Kişisel Zeka (Gardner, 1983)
               (akt. Tezcan, 2004)
      Duygusal Zeka
• Duygusal zeka terimi ilk kez 1990’da Peter
 Salovey ve John Mayer tarafından
 kullanılmıştır. Salovey ve Mayer duygusal
 zekayı, ‘kendisinin ve başkalarının
 hislerini gözleyip düzenleyebilmek;
 hisleri, düşünce ve eyleme kılavuzluk
 edecek şekilde kullanabilmek’ olarak
 tanımlamışlardır (Salovey & Mayer, 1990;
 akt. Yeşilyaprak, 2001).
   Duygusal Zeka Modelleri
• Salovey ve Mayer, duygusal zekayı dört
 boyutta ele aldıkları bir yetenek modeli
 oluşturmuşlardır.
   1. Duyguları algılama ve tanımlama
   2. Duyguları düşüncede kaynaştırma
   3. Duyguları anlama
   4. Duyguları kontrol etme
               (akt. Yılmaz, 2007)
   Duygusal Zeka Modelleri
• Cooper ve Sawaf (1997), duygusal
 zekanın dört temel boyutundan
 bahsetmişlerdir:
   1. Duygusal okur yazarlık
   2. Duygusal uygunluk
   3. Duygusal derinlik
   4. Duygusal simya
             (akt. Özyer, 2004)
   Duygusal Zeka Modelleri
• Bar-On ise duygusal zekayı, çevresel talep
 ve baskılarla baş edebilmeyi sağlayan,
 bilişsel olmayan kabiliyet, yeterlilik ve
 yeteneklerin bir düzeni olarak
 tanımlamıştır .
• Bar-On ‘bilişsel olmayan’ kavramını
 özellikle vurgulamıştır.
              (akt. Özyer, 2004)
   Duygusal Zeka Modelleri
• Bar – On (2006), duygusal zekayı kendi içinde alt
 boyutlara ayrılan beş bölümde inceler:
   1. Kişisel EQ
     Duygusal öz farkındalık, girişkenlik, benlik saygısı, kendini
        gerçekleştirme, bağımsızlık
   2. Kişilerarası EQ
     Empati, sosyal sorumluluk, kişilerarası ilişkiler
   3. Şartlara ve çevreye uyum EQ
     Problem çözümü, gerçeklik testi, esneklik
   4. Stres yönetimi EQ
     Stres toleransı, dürtü kontrolü
   5. Genel ruh hali EQ
     Mutluluk, iyimserlik
                               (akt. Yılmaz, 2007)
    Duygusal Zeka Modelleri

• Goleman ‘Duygusal Zeka’ adlı
 kitabında duygusal zekayı,
 ‘kendini harekete
 geçirebilme, aksiliklere
 rağmen yoluna devam
 edebilme, dürtüleri kontrol
 ederek doyumu
 erteleyebilme, ruh halini
 düzenleyebilme, sıkıntıların
 düşünmeyi engellemesine
 izin vermeme, kendini
 başkalarının yerine
 koyabilme ve umut besleme’
 olarak tanımlamıştır (Goleman,
 2004).
   Duygusal Zeka Modelleri
• Goleman (1998), duygusal zekayı beş bölümde ele
 almıştır:

   1. Özbilinç (Self-awareness)
   2. Duyguları yönetebilme (Emotional self-regulation)
   3. Kendini harekete geçirebilme (Motivation)
   4. Başkalarının duygularını anlayabilme (Emphaty)
   5. İlişkileri yürütebilme (Social skills)

                  (akt. Yeşilyaprak, 2001)
       Duygusal Zeka

• Bilim insanları, EQ’yu her zaman ve her
 yaşta geliştirilip ilerletilebilen, öğrenilebilir
 bir zeka alanı olarak görmektedirler
 (Shapiro, 1998; Weisinger, 1998;
 Goleman, 2001; akt. Yeşilyaprak, 2001).
Literatürde Duygusal Zeka ile
    İlgili Çalışmalar
Sternberg’in üçlü zeka kuramı
   BAŞARMA ZEKASI
      Pscyhology Today, August 1986
     Başarma Zekası
• Sternberg’e (1986) göre zekanın 3 temel
 bileşeni vardır:
   1. İşlemsel bileşen
   2. Zeka ve çevre arasındaki bağlantı
   3. Yaşantılar doğrultusunda zekayı
 değiştirme için bir mekanizma

             (akt. Şahin, 2007)
      Başarma Zekası

• Sternberg’in üçlü zeka kuramı, kapsam
 yerine düşünme süreçlerini vurgular ve
 yargılamanın, değerlendirmenin,
 eleştirmenin, yaratıcılığın, keşfetmenin,
 planlamanın, uygulamanın nasıl
 yapılacağını ele alır (Tekindal, 2002).
      Başarma Zekası
• Sternberg (1995) üçlü zeka kuramında
 (triarchic theory) analitik (veya akademik)
 zeka, yaratıcı zeka ve pratik zeka olmak
 üzere üç zeka türünden söz ederek
 başarmak için bu üçünün arasında bir
 dengenin oluşması gerektiğini vurgular
 (akt. Tekindal, 2002).
       Analitik Zeka
• Analitik zeka, kritik düşünmeyi kullanır.
 Kritik düşünme, yargılamayı,
 değerlendirmeyi, eleştirmeyi, nedeni
 açıklamayı, incelemeyi ve karşılaştırmayı
 gerektirir (Thomas, Thorne & Small; akt.
 Tekindal, 2002).
       Yaratıcı Zeka

• Yenilik, esneklik ve orijinalliktir. Yaratıcı
 zeka, fikirleri ve problemleri iyi formüle
 etmeyi gerektirir (Sternberg, 1996; akt.
 Tekindal, 2002).
       Pratik Zeka

• Pratik düşünme, pratik yapmayı,
 göstermeyi, uygulamayı, kullanmayı,
 tamamlamayı gerektirir (Thomas ve diğer.;
 akt. Tekindal, 2002).
      Başarma Zekası

• Başarma zekasının
 bu üç öğesinin ne
 zaman, nasıl
 kullanılacağını bilmek
 sadece sahip
 olmaktan daha
 önemlidir !
     Başarma Zekası

• Başarma zekası bir alandan diğerine aynı
 değildir. Başarma zekasını meydana
 getiren tek bir genel yetenek veya IQ
 yoktur; o, gerçek hayattaki başarı
 bulgularının gerektirdiği yeteneklerle
 örtüşmektedir (Tekindal, 2002).
     Başarma Zekası Kişilere
       Öğretilebilir !


• Başarma zekası
 gelişmiş olan
 bireylerin özellikleri
 nelerdir?
Başarma Zekasını Ölçme ve Sonuç


• Sonuç olarak;
 Ülkemizde bu zeka anlayışı ile ilgili henüz
 az araştırma yapılmış olması nedeniyle,
 bu zeka türleriyle ilgili testler geliştirmeye
 ve diğer zeka kuramları ile ilişkisi üzerinde
 durmaya ihtiyaç vardır.
   Örgütsel Zeka
(Organizational Intelligence)
      Örgütsel Zeka

• Alanyazın tarandığında örgütsel zeka
 yerine grup zekası, kolektif zeka,
 yarışmacı zeka gibi kavramlara da
 rastlamak olasıdır (Erçetin, 2004).
      Örgütsel Zeka

• Örgütsel zeka, örgütlerin sıradan
 etkinliklere ve beklenmeyen durumlara
 ilişkin kararlar almalarını sağlayan
 yetenekler ve bunları kullanma
 potansiyelidir (Mason, 1996; akt. Erçetin,
 2004).
      Örgütsel Zeka

• Örgütsel zeka, örgütün çevresine stratejik
 olarak uyum sağlamak amacıyla bilgi
 yaratma ve yarattığı bilgiyi kullanma
 yeteneğidir (Halal, 1997; akt. Yıldırım,
 2006).
       Örgütsel Zeka

• Örgütler bireyler gibi zekaları olan, kendi
 kendini uyarlayan karmaşık sistemler,
 yaşayan organizmalar olarak
 değerlendirilebilir (Erçetin, 2004).
       Örgütsel Zeka
• Çoklu bir bakış açısıyla çözümlenmesi
 gerektiği yargısıyla örgütsel zeka,
 örgütlerin dirimlerini sürdürmesini olanaklı
 kılan yeteneklerin bütünü ve bunların
 kullanımı olarak da tanımlanmıştır
 (Erçetin, 2004).
       Örgütsel Zeka
• Söz konusu yetenekler:

 1. Eylem ve tepkide çabukluk
 2. Değişen durumlara uyum sağlayabilme
 3. İşleyişte esnek ve rahat olabilme
 4. Sezebilme ve öngörülü olabilme
 5. Açık fikirli olabilme
 6. Hayal gücünü kullanabilme
 7. Yenilenebilme
                  (Erçetin, 2004)
   Örgütsel Zeka Eylemde

• Örgütsel zekaya ilişkin yeteneklerin
 eylemsel boyutlarını oluşturan her bir
 eylem birden fazla yetenek ile ilgilidir
 (Erçetin, 2004).
Literatürde Örgütsel Zeka ile
    İlgili Çalışmalar
        Ruhsal Zeka
     (Spiritual Intelligence)
• Ruhsal zeka kavramını ilk olarak ortaya atan
 araştırmacılar Danah Zohar ve Ian Marshall
 olmuştur.
• Zohar ve Marshall’a (2004) göre ruhsal zeka,
 anlam ve değer problemlerine çözüm
 getirdiğimiz, hareketlerimizi ve yaşamımızı daha
 geniş, zengin ve anlam veren bir hale
 getirdiğimiz bir faaliyetin gidişinin veya bir yaşam
 yolunun diğerinden daha anlamlı olabileceğini
 değerlendirebildiğimiz temel zekamızdır.
                   (akt. Bekiş, 2006)
       Ruhsal Zeka
• Clive Simpkins’e göre ruhsal zekanın
 kriterleri, dürüstlük, merhamet, bilincin tüm
 seviyelerine saygı, olumlu empati, kendini
 geniş bir bütün içinde görme duyarlılığı,
 cömertlik, evrenle senkronize olma arayışı,
 yalnız olmadan tek başına olmayı
 başarabilmedir (akt. Bekiş, 2006).
TEŞEKKÜRLER … 
ZEKA ALANLARI

    Fatma ARICI
   farici@hacettepe.edu.tr

   Selen DEMİRTAŞ
 selendemirtas@hacettepe.edu.tr

								
To top