Slide 1 by h72UEZSE

VIEWS: 7 PAGES: 40

									Weath management / Ngân Hàng tư nhân
       Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  1
  • Lịch sử phát triển ngành quản lý tài
1   sản

  • Thi trường quản lý tài sản trên thế
2   giới


  • Mô hình doanh nghiệp
3

  • Phần đối thoại về thị trường quản lý
4   tài sản tại Việt Nam            Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  2
  •Lịch sử phát triển ngành quản lý tài
1  sản                  •Quá trình phát triển thị trường tư sản
  •Thi trường quản lý tài sản trên thế

2  giới                  •Quá trình phát triển công cụ đầu tư
  •Mô hình doanh nghiệp
3                      •Quá trình phát triển ‘kỹ nghệ’ quản lý tài
  •Phần đối thoại về thị trường quản lý  sản
   tài sản tại Việt Nam
4                             Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  3
    Cách mạng Công nghệ              Phú gia

1900
                         Đại phú gia
    Tập trung doanh nghiệp

1945
    Kinh tế hậu chiến              Mới giầu


1975                       Quỹ hưu chí

    Khủng hoảng dầu lửa
                         Vua dầu lửa
1990


2000  Hoàn cầu hóa nền kinh tế       Giầu trên 5 Châu,
                         Phú gia

                 Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  4
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  5
      Bất động sản

      Trái phiếu

      Cổ phiếu

1965    Quỹ đầu tư

1985    Công cụ phái sinh
                         Mở thị trường cho những
                           nhà đầu tư ít vốn,
      Công cụ Cơ cấu
                              ‘Phú gia’
      (structured products)

      Đầu tư trực tiếp (Private Equity)

      Hedge funds

                        Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  6
    Công  Công ty
              NH
    chứng  chứng
             Tư nhân
    viên  khoán
               Quỹ đầu  NH     NH
1975              tư   Bán lẻ  ‘toàn bộ’

                              cty
                                    Cty
                            ‘công cụ
1990                                  Bảo
                              tài            Cty
                                    hiểm
                             chính’           Internet

2000


                          Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007       7
  •Lịch sử phát triển ngành quản lý tài
1  sản

  •Thi trường quản lý tài sản trên thế
   giới
2                      •Định nghĩa thị trường và thị khúc
  •Mô hình doanh nghiệp          •Thị trường và thị khúc
3                      •Phân biệt onshore và offshore
  •Phần đối thoại về thị trường quản lý  •Dịch vụ quản lý tài sản
   tài sản tại Việt Nam
4                      •Doanh nghiệp trong ngành
                       quản lý tài sản
                             Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  8
        Thị khúc            Thị trường


> 30 triệu   • Siêu Đại phú gia
 USD      • Ultra HNWI
                               Đại phú
6 - 29 triệu
                          HNWI
        • Đại đại phú gia
  USD     • Very HNWI

 1- 5 triệu   • Đại phú gia
  USD     • HNWI

100k – <1    • Phú gia
trieu USD    • Mass affluent                          RETAIL

                               Bán lẻ
                   Pham Nam Kim    tháng 12 / 2007  9
Dân số triệu phú $  Tài sản có (triệu phú)

              Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  10
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  11
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  12
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  13
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  14
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  15
      Total assets : 18.9 trillions USD
Khối OECD            Ngoài khối OECD

                     Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  16
Market segments      $ trn
                        50% tổng tài sản quản lý (AuM)
                        - Nhật bản : 74% AuM
Mass affluent       44.1         - Bắc Mỹ : 62% AuM (14 triệu người)
                        - Âu Châu : 57% AuM (24 triệu ngưoif)
                        - Mỹ la-ting: 22% AuM
HNWI           25.2         Dự đoán 2007-08 :
                        - Mức tăng trưởng/ năm/Trung Quốc : 10,6%

Pension funds       19.0

Total           88.3Sources: Boston consulting group

                  Cap Gemini : 33.3 $trn                          Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007   17
  Dịch vụ on shore : dịch vụ quản lý tài sản cho những người đang sinh sống chính
  tại những nơi tài sản của họ được quản lý


  Dịch vụ off shore : Tài sản của khách hàng được quản lý tại một xứ khác nơi họ
  sinh sống vì những lý do thường được nêu lên sau đây:
  ◦ Lý do cẩn mật
  ◦ Dễ dãi thuế vụ
  ◦ Thiếu công cụ đầu tư nơi họ ở
  ◦ Thiếu tin tưởng ở thị trường tài chính hoặc chính phủ nơi họ ở
  ◦ Cần đa dạng hóa vùng đầu tư.
                            Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  18
                Wealth held offshore = $5.9 trillion
Source: Boston Consulting Group; Julius Baer; David Maude’s client work.


                  Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007     19
‘Thiên đường’

Bahamas, Barbados, Belize,
Bermuda, British Virgin Islands,
Channel islands (Jersey and
Guernsey), Cook islands, Cyprus,
Dominica, Gibraltar, Hongkong, Isle
of Man, Labuan (Malaysia),
Leichtenstein, Luxembourg, Macau,
Mauritius, Monaca, Monserrat,
Nauru, panama, Saint Kitts and
Nevis, Seychelles, Singapore,
Switzerland, Turks and calcos
islands.
                   Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  20
           • Lưu trữ chứng khoán
   Lưu trữ     • Thu góp lợi nhuận
  (Custodian)    • Báo cáo, chứng minh khai thuế…


 Thi hành lệnh   • Thi hành lệnh mua bán
 (Execution only   • Chọn Công ty kinh doanh
  mandate)

 Tư vấn đầu tư   • Phân tích ví (portfolio) đầu tư
           • Đề nghị phân chia tài sản có (asset allocation)
(advisory mandate)  • Đề nghị kế hoạch đầu tư


 Ủy quyền đầu tư   • KH định mục tiêu, mức độ lợi nhuận, rủi ro
 (discretionary   • Quyết định quan trọng cần sự chấp thuận của
  mandate)      KH
                      Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  21
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  22
  Ngân hàng tư nhân (Private banks)
  Trust banks
  Ngân háng bán lẻ
  Ngân hàng ‘toàn bộ’ (Universal)
  Ngân hàng đầu tư (Investment banks)
  Ngân hàng trực tuyến
  Family offices
  Tư vấn đầu tư
  Công ty chứng khoán
  Quỹ đầu tư
  Asset managers
  Công ty bảo hiểm
  Linh tinh – Kiểm toán, luật sư, Nhân chứng viên, ...
                              Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  23
  Global assets under management,     $bn
  end-2005
  UBS                     1319
  Citigroup                  1310
  Merrill Lynch                1100
  Credit Suisse                559
  Morgan Stanley                374
  HSBC Group                  348
  JP Morgan                  313
  Wachovia Corporation             310
  Bank of America               228
  Deutsche Bank                199
  Other banks                 2440
  Total                    8500


Sources: Scorpio Partnership 2006 Private Banking Benchmark study

                   Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  24
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  25
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  26
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  27
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  28
  •Lịch sử phát triển ngành quản lý tài
1  sản

  •Thi trường quản lý tài sản trên thế
   giới
2                      •Phân tích quy trình sản xuất giá trị
  •Mô hình doanh nghiệp          •Phân tích quy trình thu nhập
3                      •Những chiến lược định giá và triển khai
  •Phần đối thoại về thị trường quản lý
   tài sản tại Việt Nam          ngành nghề
4                      •Phân tích thị trường qua thuyết Porter và
                      những diễn biến tương lai
                             Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  29
                 Tư vấn đầu
        Phân tích tài
                tư, kế hoạch
          chính                      Bản báo cáo,
                đầu tư, ngoại  Biên lai,
         Chọn lọc                      Khai thuế, …
                ngành (thuế,
         công cụ
                 gia tài,..),…
Quy nạp thông    Phân tích          Trung gian
                  Tư vấn               Lưu ký
   tin      thông tin           giao dịch
                         Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  30
                Miễn
                phí


Quy nạp thông  Phân tích          Trung gian
                Tư vấn                Lưu ký
   tin    thông tin           giao dịch
               Phí tư vấn   Phí giao dịch
              (Ủy thác toàn  TTCK, quỹ        Phí lưu ký
                quyền)    đầu tư,…
                       Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007    31
  Xu hướng tập trung

  Xu hướng hoàn cầu hóa kỹ nghệ

  Xu hướng phát triển những doanh nghiệp làm việc trên một lãnh
  vực và thị khúc hạn chế (niche strategy)

  Sức phát triển của ngân hàng bán lẻ

  Giao dịch và thông tin trực tuyến sẽ trở thành một yếu tố thích
  nghi cho khách hàng
                        Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  32
  •Lịch sử phát triển ngành quản lý tài
1  sản                  •Chiến lược Á Châu của những ngân hàng
  •Thi trường quản lý tài sản trên thế  hàng đầu thế giới
   giới
2                      •Chiến lược VN của những ngân hàng
  •Mô hình doanh nghiệp
                      hàng đầu thế giới
3                      •Thị trường quản lý tài sản VN ?– tiềm
  •Phần đối thoại về thị trường quản lý  năng ?
   tài sản tại Việt Nam
4                      •Thế mạnh thế yếu của DN Viet Nam
                      •Chiến lược nào sẽ đem lại thắng lợi ?
                      •Kết luận
                            Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  33
1  OFFSHORE
      2  ĐẦU TƯ
            3    ONSHORE
            Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  34
Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  35
• Vietcombank là nhà        • Citigroup is the largest        • Morgan Stanley
                                        announced it plans to
 phân phối độc quyền         foreign financial
                                        open Vietnam's first full-
 các sản phẩm đầu tư         institution in the            service investment bank,
 của UBS AM tại thị         country offering a full         in partnership with
 trường Việt Nam           range of corporate            Vietnam's State Capital
                   banking                 Investment Corp., the
                                        strategic investment arm
                                        of the Vietnamese
                                        government
       • The Merrill Lynch           • HSBC offer a comprehensive range
        international investment        of services including Commercial
                            Banking, Corporate Banking,,
        organisation has been          Global Payments and Cash
        granted a trade code in         Management, Sub-custody and
        Vietnam's securities market       Securities Clearing Services, Fund
        via the Hong Kong and          Administration Services and
        Shanghai Banking            Personal Financial Services
        Corporation (HSBC)
                                 Pham Nam Kim   tháng 12 / 2007      36
                      Thị khúc
Pham Nam Kim
         RETAIL    HNWI

         Bán lẻ    Đại phú
                       Thị trường
tháng 12 / 2007
              • Quỹ hưu trí
            ?
              • Pension fund
37
  ?
  ?
  ?
  ?
    Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  38
  ?     ?
  ?     ?
  ?     ?
        ?
  ?
Thế mạnh  Thế yếu

          Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  39
  ?
  ?
  ?
  ?
    Pham Nam Kim  tháng 12 / 2007  40

								
To top