SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK�W ZAM�WIENIA - DOC by HC11121318410

VIEWS: 28 PAGES: 83

									       SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
                 (SIWZ)

I. Nazwa i adres Zamawiającego
                 Agencja Rezerw Materiałowych
                    ul. Nowy Świat 6/12
                    00-400 Warszawa
             tel.: (022) 583-83-43; faks: (022) 583-84-74,
             NIP: 526–00-02–004; REGON: 012199305,
          godz. urzędowania od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

II.   Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
III. Nazwa zamówienia
Wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego terenu w Składnicy Agencji
Rezerw Materiałowych w Ełku.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego
terenu w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2,
19-301 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
   1) Przedmiar robót – załącznik nr 1 do SIWZ;
   2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8 do
     SIWZ;
   3) Szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 9 i nr 10 do SIWZ;
   4) Projekt wykonawczy – załącznik nr 11 do SIWZ;
   5) Projekt budowlany nr 1 i nr 2 – załącznik nr 12 i nr 13 do SIWZ;
   6) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – załącznik nr 14 do SIWZ.

Kody CPV:
45311000-0 roboty w zakresie okablowanie oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 roboty w zakresie okablowania;
45312200-9 instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych;
32323500-8 urządzenia do nadzoru wideo.
V. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Składanie ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu
niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             1
VIII. Termin wykonania zamówienia
45 dni od dnia przekazania terenu budowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren
budowy w zakresie koniecznym do wykonania robót w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.
IX.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
   spełnienia tych warunków
1. Warunki udziału w postępowaniu.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1) nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach,
    o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;
  2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie wiedzy
    i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy:
    1) posiada koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
     zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U.
     z 2005 r. Nr 145, poz. 1221);
    2) Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5–ciu lat przed upływem
     terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
     okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z wykonaniem systemu
     alarmowego oraz monitoringu wizyjnego o wartości 100 000,00 zł brutto każda,
     z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
     dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami
     sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    3) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą
     posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
     w specjalności sieci i instalacje elektryczne.
3. Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt 2.3. Wykonawca może
  polegać na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz
  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru
  prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem, że udowodni zamawiającemu,
  iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
  dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
  zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
4. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że
  warunki określone w pkt 2.1. i 2.2. spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 2.3.
  spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki
  określone w pkt 2.1. i 2.2. każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), natomiast
  warunki określone w pkt 2.3. spełniają wspólnie (łącznie), samodzielnie lub polegając na
  zasobach innych podmiotów.
6.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu
   o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale X. SIWZ według formuły
   spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
   wymienione w pkt 1 warunki udziału postępowaniu Wykonawca spełnił.

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                               2
X.   Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania
    warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
  w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22
    ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ);
   2) koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą
    z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.
    1221);
   3) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
    wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
    terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
    okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
    dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
    budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencji) – załącznik nr 5 do SIWZ;
   Wykonawca może w wykazie przedstawić roboty budowlane wykonane przez podmioty,
   na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących
   go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie
   dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym
   postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na
   wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty
   potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
   zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie Wykonawcy
   robót budowlanych do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas
   realizacji inwestycji wskazanych w wykazie, wraz z deklaracja oddania Wykonawcy do
   dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
   przedmiotowego zamówienia.
   4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności
    odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
    ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
    wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
    informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby,
    które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
    uprawnienia (załącznik nr 6 do SIWZ);
   Wykonawca może w „Wykazie osób” przedstawić osoby zdolne do wykonania
   zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego
   łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie
   dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym
   postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku
   polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne
   podmioty, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie
   dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym
   postępowaniem, np. pisemne zobowiązania wykonawców dysponujących osobami
   wskazanymi w „Wykazie osób”, do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na
   okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.


2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
  należy przedłożyć:

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                               3
 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
   (załącznik nr 4 do SIWZ);
 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
   rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
   2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
   ofert, a osoby fizyczne oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
   w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
   części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
   wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2 niniejszego rozdziału.
3. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
  przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
  wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania
  przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
XI.   Wykonawca zagraniczny
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych
  w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie
  rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form
  w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby,
  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty dotyczące tych osób należy
  złożyć na zasadach określonych w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

XII. Zasady wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23
ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej
Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść
  pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których
  pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, udzielała osoba
  inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki,
  należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
  reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
  zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się
  o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
  notarialnie;
3) pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
  a) jakiego postępowania dotyczy,
  b) jakie podmioty występują wspólnie,
  c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcje pełnomocnika,
  d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
  e) na jaki okres jest udzielone.
4) jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu
  wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                          4
    z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści
    pełnomocnictwa;
 5) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe
  pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów
  w trybie art. 26 ust. 3 ustawy;
 6) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
  z Pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy
  wpisać w formularzu oferty;
 7) kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie,
  poświadczane są za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę;
 8) jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
  może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
  regulującej współpracę tych Wykonawców.
XIII.   Sposób porozumiewania się Zamawiającego          z  Wykonawcami    oraz
     przekazywania oświadczeń i dokumentów
 1.   Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
    i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Nr faksu Zamawiającego: (0-22) 583 84
    74.
 2.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
    istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
    niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
    warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
    zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
    połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 3.   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
    wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
    Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 4.   Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
    wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
    przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
    zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.arm.gov.pl
 6.   Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
    oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
    ich otrzymania.
 7.   Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 8.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
 XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 1) w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – Zygmunt NANOWSKI,
  tel. 22 583 84 84, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00;
 2) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Edward OSTROWSKI, tel. 22 583 84 33,
  tel. komórkowy 606 928 875 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00.
 XV.   Wadium
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 Nr postępowania: BPzp-262-77/10                               5
XVI. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
  wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
  związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
  upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
  przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XVII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
  w ustawie oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim.
  Wszelkie dokumenty i załączniki sporządzone w językach obcych muszą być złożone
  wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał
  się na tekście przetłumaczonym.
4. Oferta wraz z załącznikiem musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)
  do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć
  do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych
  do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
  pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych
  wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
  notarialnie.
5. Dokumenty wymagane od Wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii
  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do
  reprezentowania Wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za
  zgodność z oryginałem”.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
  w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady
  Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
  żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane
  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
  lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
  lub te podmioty.
7. Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym
  załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę
  opatrzoną pieczęcią Wykonawcy (lub nazwą i adresem Wykonawcy) i oznaczona:

  ,,Oferta na wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego terenu
w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku - postępowanie nr BPzp-262-77/10
        NIE OTWIERAĆ PRZED 08.10.2010 r. GODZ. 13:30”
   Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed
                wyznaczonym terminem!


Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            6
9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być
  ponumerowane. Wymagane jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone
  w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
  przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien
  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji
  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej
  wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: „DOKUMENTY STANOWIACE
  TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością
  całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec jednak następujących informacji:
   a) nazwy (firmy) Wykonawcy;
   b) adresu Wykonawcy;
   c) informacji dotyczących ceny;
   d) informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
     i warunków płatności zawartych w ofercie.
XVIII. Zmiana i wycofanie oferty
1.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
   ofertę.
2.  Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e)
   do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o ile
   prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów dołączonych
   do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (np. aktualnego odpisu z
   właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
   gospodarczej). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
   notarialnie.
3.  Zmiany dotyczące treści oferty muszą być przygotowane, opakowane i zaadresowane w
   ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo koperta, w której jest przekazywana zmieniona
   oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
XIX. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert
1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Agencja Rezerw Materiałowych,
   ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Kancelaria Ogólna, pokój nr 379, III piętro,
   wejście „B” w terminie do dnia 08.10.2010 r. do godziny 13:00.
1.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie
   zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2010 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego,
   pok. nr 370, III piętro, wejście „B”.
3.  Otwarcie ofert jest jawne.
4.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje obecnym Wykonawcom
   kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.  Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
   dotyczące cen i okresów gwarancji zawartych w ofertach.


Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             7
7.   Informacje o których mowa w pkt 6 i 7 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
    którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
XX.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.  Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego.
2.  Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia
   wynagrodzenia, chociażby w terminie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
   rozmiaru i kosztów prac.
3.  Przedstawiona przez Wykonawcę w formularzu oferty cena będzie łączną ceną robót
    i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zamówienia, zgodnie ze specyfikacją
    techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty oraz warunkami umowy.
4.  Wykonawca powinien podać wyliczenie ceny oferty (wynagrodzenia ryczałtowego)
   w oparciu o:
    a)  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8
      do SIWZ;
    b) szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 9 i nr 10 do SIWZ;
    c)  projekt wykonawczy – załącznik nr 11 do SIWZ;
    d) projekt budowlany nr 1 i nr 2 – załącznik nr 12 i nr 13 do SIWZ;
    e)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – załącznik nr 14 do SIWZ;
    f)  przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego – załącznik nr 1 do SIWZ.
5.   Zamawiający proponuje złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Kosztorys
    opracowany przez Wykonawcę będzie miał charakter pomocniczy i nie będzie podlegał
    weryfikacji. Zaleca się, aby określone zostały ceny na wszystkie elementy zamówienia
    wymienione w przedmiarze robót.
6.   Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektu, na którym mają być wykonywane
    roboty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
7.   Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Jerzym TRUSIEWICZEM – Kierownikiem
    Składnicy w Ełku, tel. (87) 620-13-66 lub (87) 620-44-77, od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 700 do 1500.
8.   Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, dodać kwotę należnego podatku
    od towarów i usług VAT, co będzie stanowić cenę oferty.
9.   Ceny należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza
    należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.
10.  Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
    o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
XXI. Kryteria i sposób oceny ofert
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia (wag) tych kryteriów:
   cena oferty                             – 90 %
   okres gwarancji                           – 10 %
Zamawiający wymaga minimum 2-letniego okresu gwarancyjnego na całość przedmiotu
zamówienia.
Uwaga! Maksymalny oceniany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia – 5
lat.


Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             8
Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych
poniżej:

                   ZNACZ.WAGA OPIS METODY PRZYZNAWANIA
Lp.    OPIS KRYTERIUM
                     %           PUNKTÓW
 1          2          3              4
                        Proporcje matematyczne wg wzoru:
                        Najniższa cena ofertowa
         Cena oferty
 1                    90   ---------------------------------------- x 90
                        Cena oferty badanej
                        Max liczba punktów            - 90
                        Proporcje matematyczne wg wzoru:
                        Okres gwarancji oferty badanej
 2       Okres gwarancji      10   ---------------------------------------- x 10
                        Najdłuższy okres gwarancji
                        Max liczba punktów            - 10
    Razem               100%     Max  liczba punktów      - 100

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
XXII. Wybór najkorzystniejszej oferty
1.  Komisja Przetargowa dokona oceny ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty,
   która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów
   przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert.
2.  Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89 ust.
   1 ustawy.
3.  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a oferta będzie uznana za odrzuconą
   w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
XXIII. Informacja o wyborze oferty
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej      oferty  Zamawiający   zawiadamia
  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
   1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
    siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
    uzasadnienie
    jej wyboru oraz nazwy firmy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
    zamieszkania
    i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
    w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
   2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
    i prawne;
   3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
    podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
   4) terminie, po którego upływie może być zawarta umowa.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
  o których mowa w pkt 1.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
  w swojej siedzibie.
XXIV. Wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                               9
XXV. Zawarcie umowy
1. Miejsce i termin zawarcia umowy Zamawiający określi na podstawie art. 94 ustawy
  po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1,
  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  1) została złożona tylko jedna oferta;
  2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
  unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia zamieszcza
  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień umowy
  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
  Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy
  w przypadku zajścia siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się nadzwyczajne
  okoliczności (takie jak: klęski żywiołowe, strajki, katastrofy), których nie można było
  przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

XXVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVII.    Środki ochrony prawnej
1. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały
  interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę
  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
  prawnej określone w ustawie, a mianowicie:
  1) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy
    czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do
    której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy; odwołanie przysługuje
    wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
    w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
    oraz odrzucenia oferty odwołującego;
  2) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługująca stronom oraz
    uczestnikom postępowania odwoławczego.
2.  Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej
   określone zostały w dziale VI ustawy.
XXVIII.    Postanowienia końcowe
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
  udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
  postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
  dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez Wykonawców.
2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach
  określonych w § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r.
  w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188,
  poz. 1154).
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            10
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
  publicznych oraz Kodeks cywilny.


Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.  Przedmiar robót                         - załącznik nr 1
2.  Wzór formularza oferty                     - załącznik nr 2
3.  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.
   22 ust. 1 ustawy                       - załącznik nr 3
4.  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
   o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy            - załącznik nr 4
5.  Wykaz robót budowlanych                     - załącznik nr 5
6.  Wykaz osób wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień
                                 - załącznik nr 6
7.  Wzór umowy                           - załącznik nr 7
8.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8
9.  Szczegółowa specyfikacja techniczna – przewody         - załącznik nr 9
10.  Szczegółowa specyfikacja techniczna – instalowanie        - załącznik nr 10
11.  Projekt wykonawczy                        - załącznik nr 11
12.  Projekt budowlany nr 1                      - załącznik nr 12
13.  Projekt budowlany nr 2                      - załącznik nr 13
14.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia              - załącznik nr 14
15.  Plan – część graficzna                      - załącznik nr 15                                Przewodnicząca
                               komisji przetargowej


                              Marta LITWIN-NOWACKA
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                              11
                                  Załącznik nr 2 do SIWZ


…………………………………………..….
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: .................................
REGON: ............................
tel.: ..................................
faks: ..................................

                              Agencja Rezerw
                              Materiałowych
                             ul. Nowy Świat 6/12
                             00-400 Warszawa

                      OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie systemu
alarmowego oraz monitoringu wizyjnego terenu w Składnicy Agencji Rezerw
Materiałowych w Ełku - nr postępowania BPzp-262-77/10:
1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę ryczałtową:
   a)   wartość netto wykonania monitoringu wizyjnego:   …………………PLN
   b)   podatek VAT:                    …………………PLN
   c)   wartość brutto (razem wartość netto plus podatek VAT): …………………PLN
       słownie cena oferty PLN: …………………………………………………………...
UWAGA: cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wszelkie
poprawki – jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania robót
  objętych przedmiotem zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane w terminie
  45 dni od dnia przekazania terenu budowy.
4. Udzielamy ........................... 1 lat (a) gwarancji na całość przedmiotu zamówienia
  (Zamawiający wymaga minimum 2-letniego okresu gwarancyjnego).
5. Oświadczamy, że zobowiązanie gwarancyjne zostanie udzielone w formie pisemnej,
  w postaci „dokumentu gwarancyjnego” i przekazane zamawiającemu w dniu odbioru
  końcowego robót.
6. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony przez
  Zamawiającego jako załącznik nr 7 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
  naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
  wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wykonawcę reprezentuje: ………………………………………………………..………..1
                 (imię, nazwisko, nr tel.)
8. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany
  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu
  terminu składania ofert.
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            12
9. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy / nie zamierzamy2 powierzyć
  wykonanie następujących części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia:
  - …………………………………………………………………………………………1;

  - ..…………………………………..……………………………………………………1 .
Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom. Niewypełnienie tego punktu jest równoznaczne, że Wykonawca nie
zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia Wykonawca
2
 - niepotrzebne skreślić

10. Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

  Lp.                          Nazwa dokumentu
   1
   2
   3
   4


Oferta wraz z dokumentami zawiera ...........................ponumerowanych stron.
.......................................................     …………………………………………..
 miejscowość i data                       podpis i pieczęć imienna osoby – osób
                                      upoważnionej(ych)
                                  do reprezentowania Wykonawcy
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                                    13
                                            Załącznik nr 3 do SIWZ

                        -WZÓR-
pieczęć Wykonawcy
                   Oświadczenie
     o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1

           ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
               (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
     Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na wykonanie systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego terenu w Składnicy
Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku - nr postępowania: BPzp-262-77/10, w imieniu
reprezentowanej firmy oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
Data ...................................      ........................................................
                                    Podpisy osób uprawnionych
                                  do reprezentowania Wykonawcy
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                                        14
                                        Załącznik nr 4 do SIWZ

                        -WZÓR-
pieczęć Wykonawcy
                  Oświadczenie
  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
                  w art. 24 ust. 1

           ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
               (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie
systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego terenu w Składnicy Agencji Rezerw
Materiałowych w Ełku - nr postępowania: BPzp-262-77/10, w imieniu reprezentowanej
firmy oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia nas postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Data ...................................           ........................................................
                                 Podpisy osób uprawnionych
                                do reprezentowania Wykonawcy
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                                           15
                                  Załącznik nr 5 do SIWZ


                     -WZÓR-pieczęć Wykonawcy
                Wykaz robót budowlanych
         (należy wskazać co najmniej dwie roboty budowlane)
  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
 wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
             i wartości, daty i miejsca wykonania

                         Data
                       realizacji
    Zamawiający               od – do    Miejsce robót    Wartość
Lp.            Rodzaj robót
     (adres)                (dzień –    (adres)      brutto
                       miesiąc –
                         rok)

 1


 2Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).
…………………………..                    …………………………………………...
Miejscowość i data                  podpis i pieczęć imienna osoby-
                           osób upoważnionej(ych) do
                           reprezentowania Wykonawcy
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             16
                                          Załącznik nr 6 do SIWZ     (pieczęć Wykonawcy)


                         WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
            za kierowanie robotami budowlanymi

                                          Podstawa do dysponowania
Lp.     Imię i nazwisko           Posiadane uprawnienia
                                           wymienionymi osobami
Do wykazu można dołączyć kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia.
                        OŚWIADCZENIE

Ja …………....………………… oświadczam, że osoba (y) wymienione w powyższym
   (imię i nazwisko)
wykazie posiada (ją) uprawnienia wymagane w rozdz. IX pkt 2.3 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz będzie (ą) wykonywać przedmiotowe zamówienie.
   ........................................        ....................................................................
Miejscowość i data                       podpis upoważnionego przedstawiciela
                                       Wykonawcy
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                                                  17
                                                        Załącznik nr 7 do SIWZ
                                                                        .

                         UMOWA NR BPzp-262-77/10


W dniu ............2010 r. w ................... . pomiędzy Agencją Rezerw Materiałowych ul. Nowy
Świat 6/12,     00-400 Warszawa, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r.
o rezerwach państwowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 z późn. zm.), NIP nr
526-00-02-004, REGON nr 012199305, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
którą reprezentują na podstawie pełnomocnictw Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych:
...........................................              - .......................................
...........................................              - .......................................
a
.......................................................................................................................................................
...........................................………………………………………………………………………
NIP nr .................... Regon nr ......................, mającym swą siedzibę w .....................................
zarejestrowanym w ...................................................................., reprezentowanym przez:
1. ......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
zwanym dalej “Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zostaje zawarta umowa
o następującej treści:
                                     §1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie systemu alarmowego
w magazynach oraz systemu monitoringu wizyjnego terenu Składnicy Agencji Rezerw
Materiałowych w Ełku, wraz z dostawą wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do
realizacji całego zamówienia, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz
formularzem oferty, stanowiącym załącznik do umowy.

                                     §2
Termin wykonania robót            –  45 dni od przekazania terenu budowy.
                                     §3
Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy w zakresie koniecznym do wykonania
robót objętych niniejszą umową w terminie do …. dni od podpisania umowy.
                                     §4
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową jest:
  .................................................................................................................................
2. Wykonawcę reprezentuje:
  ................................................................................................................................
                                     §5
1. Zamawiający zobowiązuje się:
   1) przekazać Wykonawcy na czas trwania robót jedno pomieszczenie magazynowe
     znajdujące się na terenie budowy, przeznaczone na składowanie narzędzi, materiałów
     itp. – do wyłącznej dyspozycji,
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                                                          18
  2) zapewnić odpłatnie dostęp do źródła poboru wody, energii elektrycznej – liczniki
   poboru wody i energii elektrycznej zainstaluje Wykonawca na własny koszt.
2. Płatność za dostarczone media o których mowa w pkt. 2 będzie uregulowana na podstawie
  prawidłowo wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT, w terminie14 dni od daty jej
  otrzymania.
                      §6
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  1) przestrzegania przepisów BHP, ppoż. ochrony środowiska i innych obowiązujących
   na terenie Składnicy, a w szczególności do odpowiedzialności za zatrudnione przez
   siebie osoby we wszystkich sprawach związanych z BHP, w zakresie prowadzonych
   robót,
  2) dostarczenia Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania wszystkich wymaganych
   prawem deklaracji lub certyfikatów zgodności dla zastosowanych materiałów, pod
   rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez
   Wykonawcę,
  3) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
   przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki budowlanej, etyką zawodową
   oraz postanowieniami umowy,
  4) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego Nadzoru
   Budowlanego oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą,
  5) oddania terenu budowy i pomieszczenia magazynowego w stanie nie pogorszonym
   oraz do wywiezienia z placu budowy wszelkich odpadów i śmieci po swoich robotach
   i uporządkowania terenu,
  6) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
   do usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych
   urządzeń prowizorycznych,
  7) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia budynków lub innych obiektów w toku
   realizacji robót – do ich naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
  8)   wykonania dokumentacji powykonawczej, ewentualnie naniesienie zmian
     w istniejącej dokumentacji, najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót (przed
     podpisaniem protokołu odbioru).
  9) zapewnienia przy realizacji zamówienia osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia
   samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
   budowlanymi w specjalności instalacje i sieci elektryczne, zgodnie z ustawą z dnia 7
   lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118, z późn. zm.).

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy
  wynikające
  z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników
  oraz osób trzecich, którym realizację obiektu powierza lub którymi przy realizacji obiektu
  się posługuje.
3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania
  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód mogących powstać
  w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności szkód i następstw
  nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich oraz przekaże
  kopię polisy Zamawiającemu.


Nr postępowania: BPzp-262-77/10                              19
                                   §7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
  netto ................... zł (słownie: ....... złotych), VAT ............ zł (słownie: ........ złotych),
  co stanowi kwotę brutto ....................... zł (słownie: .......................................... złotych.).
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z warunkami uczestnictwa
  w przetargu oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest
  wynagrodzenie ryczałtowe, do którego stosuje się art. 632 k.c.
3. Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie.
                                   §8
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową:
  1) osobiście,
  2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:
   ...........................................................................................................................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest
  wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od
  przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z
  częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie,
  nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
  umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie
  łączącego ich stosunku prawnego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia
  należnego na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie
  podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
  i że z tego tytułu podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.
5. W przypadku wykonywania przez podwykonawców robót rozliczanych przez
  Wykonawcę fakturami częściowymi, złożenie oświadczeń podwykonawców, o których
  mowa w ust. 4, niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury częściowej.
6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa
  w ustępach poprzedzających, Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność
  Wykonawcy wynikającą z faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu
  podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być
  wystosowane wobec Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od
  Zamawiającego ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie.
                                   §9
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
   1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
    umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
   2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
    rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.
    1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
    wad,
   3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 %
    wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1.
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych:

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                                                       20
   1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, uniemożliwienie rozpoczęcia robót
     lub za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót - w wysokości 0,2 %
     wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty
     dzień zwłoki lub przerwy,
   2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –
     w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1.
3. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych
  z wynagrodzenia za wykonanie umowy.
4.  Jeżeli kara umowna, o której mowa w ust. 1 nie pokryje szkody w przypadku
   niewykonania, nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,
   Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie uzupełniające w wysokości
   wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego powstałych również na skutek
   powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej. W przypadku odstąpienia
   przez Zamawiającego od umowy z przyczyn innych niż niewykonanie lub nienależyte
   wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie
   prawo do odszkodowania w wysokości poniesionych udokumentowanych kosztów
   wykonania przedmiotu umowy.
5. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się
  do natychmiastowego jej usunięcia aby nie doprowadzić do powstania szkody.
  W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek i wystąpienia szkody -
  Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia, niezależnie od kar umownych określonych
  w ust. 1 powstałej szkody w całości.

                     § 10
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie zrealizowany
  w całości przedmiot umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego robót.
3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni od daty
  zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym
  Wykonawcę.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to
  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1) jeżeli wady są możliwe do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia
    wad,
   2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
   a) jeżeli jest możliwe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem –
    Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
   b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
    z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót
    po raz drugi na koszt Wykonawcy.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający co
  najmniej następujące informacje:
  1) data i miejsce odbioru robót,
  2) przedmiot odbioru,
  3) ustalenia dokonane w toku odbioru, terminy na usunięcie stwierdzonych wad,
    w przypadku ich zaistnienia,
  4) podpisy stron.

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                          21
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz
  żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako
  wadliwych.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót,
  jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają
  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych
  wad.
8. Do czasu rozpoczęcia wykonywania robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
  wszystkie wymagane prawem deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, dopuszczenia
  i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
                       § 11
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na całość
  przedmiotu zamówienia wynosi ......................... lat(a) od dnia odbioru końcowego robót.
2. W dacie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny dokument
  gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości, w tym wskazany termin
  na usunięcie usterek powstałych w okresie objętym gwarancją.
                       § 12
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi
  jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony bez uwag protokołu
  końcowego.
3. Wykonawca wystawi fakturę na Agencję Rezerw Materiałowych ul. Nowy Świat 6/12,
  00-400 Warszawa i prześle na adres Agencja Rezerw Materiałowych, Składnica w Ełku,
  Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk.
                       § 13
Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od
daty jej otrzymania.
                       § 14
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
  dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy –
  zarówno w czasie jej obowiązywania, jak też w późniejszym czasie.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień niniejszej
  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
  poza sytuacjami wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany
  niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
  nieważności.
                       § 15
  Zamawiający może od umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
                       § 16
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu,
właściwego dla siedziby Zamawiającego.


Nr postępowania: BPzp-262-77/10                                22
                     § 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
                     § 18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:
Egz. nr 1 i 2 Zamawiający
Egz. nr 3 Wykonawca
       ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           23
                          Załącznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST – 00


Temat:
„WYKONANIE SYSTEMU        ALARMOWEGO W MAGAZYNACH,
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU
W SKŁADNICY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W EŁKU”


Inwestor:
Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Adres inwestycji:
Agencja Rezerw Materiałowych, Składnica w Ełku
Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk
CZĘŚĆ OGÓLNA
Autorzy:
1. Bogusław Bednarski
2. Piotr Ciotrowski
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                    24
Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych:
SST 01 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej systemu sygnalizacji
włamania, systemu telewizji dozorowej
SST 02 – Instalowanie systemu sygnalizacji włamania, systemu telewizji dozorowej

I. Część ogólna

1. Nazwa zadania
Wykonanie systemu alarmowego w magazynach; systemu monitoringu wizyjnego terenu
wraz z   systemem rejestracji pracy wartowników w Składnicy Agencji Rezerw
Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk.

2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem systemu alarmowego, systemu monitoringu
wizyjnego terenu oraz wykonaniem systemu rejestracji pracy wartowników w Składnicy
Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk.
Zakres robót objętych specyfikacją:
   wykonanie systemu alarmowego w magazynach
   wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenu
   wykonanie systemu rejestracji pracy wartowników

3. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień
   Roboty instalacyjne w budynkach – CPV 45300000-0
   Roboty instalacyjne elektryczne – CPV 45310000-3
   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych – CPV 45311000-0
   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego – CPV 45311100-1
   Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych – CPV 45312200-9
   Urządzenia do nadzoru wideo – CPV 32323500-8

4. Określenia podstawowe
4.1 – roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
4.2 – dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć dziennik budowy, protokoły
odbiorów i książkę obmiarów, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty oraz protokoły narad i
ustaleń
4.3 – aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
4.4 – dziennik budowy – należy przez to rozumieć opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót pomiędzy przedstawicielem zamawiającego, a
kierownikiem budowy
4.5 – księga obmiaru – akceptowany przez zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez przedstawiciela
zamawiającego
4.6 – normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             25
4.7 – grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku, które
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 marca 2008
roku. Patrz hasło: Nowy Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
4.8 – inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu oraz odbiorze pogwarancyjnym
4.9 – przedmiar robót – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 roku należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych
4.10 – obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót lub
obliczenie wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem
4.11 – odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających
4.12 – odbiór końcowy – polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy
wykonanych robót przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia
robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy
4.13 – roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót
4.14 – ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych
4.15 – certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną
4.16 – deklaracji zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

5.1 Organizacja i koordynacja robót
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami przedstawiciela Zamawiającego oraz harmonogramem robót.
Powinien zawierać:
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             26
    organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
    projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
    elementów robót

5.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy. Przekaże również dziennik budowy, jeden
egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski.

5.3 Zgodność robót z ST
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte
w całej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub
opuszczeń w dokumentach umowy, a po ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone urządzenia i materiały mają być zgodne z dokumentacja przedmiarową i
ST. Wielkości określone w przedmiarze i ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Parametry
techniczne urządzeń i materiałów muszą być zgodne, porównywalne lub lepsze z
urządzeniami i materiałami wymienionymi w dokumentacji przedmiarowej i ST. W
przypadku, gdy użyte urządzenia i materiały będą posiadały parametry techniczne gorsze od
wskazanych w przedmiarze i ST lub nie otrzymały pisemnego potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiającego, a możliwość ich użycia ma wpływ na niezadowalającą
jakość robót, to takie urządzenia i materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
5.4 Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób
satysfakcjonujący przedstawiciela Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez przedstawiciela Zamawiającego, tablice
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           27
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.

5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

5.7 Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i
będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni
wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany sporządzić
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zwanego planem Bioz. Plan Bioz należy opracować zgodnie z rozporządzeniem:
    Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej
     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
     (Dz.U. nr 120 poz. 1126) uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach
    Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i
     higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
    Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych
     przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650)
5.8 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable
etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować przedstawiciela
Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
przedstawiciela Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiającego.

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             28
5.9 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót.

5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
  1.   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
      z późniejszymi zmianami
  2.   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
      (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
  3.   Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
      oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
      1157)
  4.   Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
      poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
  5.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
      19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
      materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
      10/1995, poz. 48)
  6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
      określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
      planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
      budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004
      r. Nr 130, poz. 1389)
  7.   Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
      określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
      technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
      funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował przedstawiciela Zamawiającego o
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych
świadectw.

II. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji przez przedstawiciela
Zamawiającego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja przedstawiciela
Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            29
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez przedstawiciela
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji
robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z
przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym
użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodności.
4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały uznane przez przedstawiciela Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu
budowy. Jeśli przedstawiciel Zamawiającego pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów
może być odpowiednio skorygowana przez przedstawiciela Zamawiającego. Każdy rodzaj
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane
przez przedstawiciela Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezapłacone.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt
wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. Nie może on być później zmieniany bez
jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            30
IV. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

V. Wymagania dotyczące wykonania robót

1. Wymagania ogólne
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami
prawa i normami. Technologia budowy uzależniona jest od warunków technicznych
określonych w dokumentacji projektowej. Roboty budowlane i instalacyjne powinny być
wykonane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w
oparciu o projekt, przepisy oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez
projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek stosować
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, zgodnie z
przepisami, a także urządzenia posiadające certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z
instrukcjami obsługi urządzeń zastosowanych, wykonawca ma obowiązek przekazać
przedstawicielowi Zamawiającego w trakcie odbioru. Wszelkie roboty należy wykonywać
zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
W trakcie wykonywania instalacji należy:
   stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych
    równoległych do krawędzi ścian i stropów
   przewody i kable należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez
    potrzeby naruszania konstrukcji budynku
   po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, należy sprawdzić zgodność tras z
    dokumentacją projektową
   stosować przewody i kable z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi oraz izolacji o
    klasie odporności ogniowej określonej w dokumentacji technicznej
   prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń w budynku powinno zapewniać
    bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości ich wzajemnego
    usytuowania

2.1 Układanie przewodów w uchwytach na tynku
Przy układaniu przewodów na tynku w uchwytach należy zachować odległości pomiędzy
uchwytami nie większe niż 0,30 m.
2.2 Układanie przewodów w listwach instalacyjnych, korytkach kablowych, rurach PCV.
Stosować należy listwy, korytka lub rury wykonane z twardego i niepalnego polichlorku
winylu wraz z akcesoriami (kształtki, złączki, uchwyty).
Wymagania:
   mocowanie do podłoża w odległościach nie większych niż 0,50 m
   przy zmianie kierunku tras kat załamania nie może być mniejszy od 90 stopni

2.3 Przewody i kable
Do budowy linii kablowych należy używać materiałów zgodnie ze specyfikacją projektową.
Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku,
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           31
przepustu, kanału oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu
innych instalacji elektrycznych. Kable i przewody z czasem podtrzymania funkcji w
warunkach pożaru mocować należy tak, aby cała linia łącznie z osprzętem i mocowaniami
zachowała swoje funkcje przez minimum 30 minut. Przejście kabli i przewodów przez ściany,
stropy i granice stref pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą powłok lub mas o klasie
odporności ogniowej minimum El 90.
Przewody kabelkowe wielożyłowe:
   przewody wielożyłowe z parami żył miedzianych jednodrutowych o izolacji i powłoce
    polwinitowej na napięcie robocze 500V, przeznaczone do instalacji elektrycznych, do
    układania w tynku, na tynku i w ziemi
   przewody wielożyłowe z parami żył miedzianych jednodrutowych o izolacji i powłoce
    polwinitowej na napięcie robocze 100V przeznaczone do instalacji alarmowych,
    telefonicznych, sterujących, komputerowych itp. Do układania w i na tynku.
    Przewody z zapora przeciwwilgociową w postaci żelu przeznaczone są do układania w
    kanalizacji teletechnicznej, rurociągach i bezpośrednio w ziemi
   kable FTP żelowane wielożyłowe z parami żył miedzianych jednodrutowych o izolacji
    polietylenowej i powłoce polwinitowej PCV o podwyższonym indeksie tlenowym
    (FR-PVC) przeznaczone do instalacji alarmowych, wizyjnych, sterujących,
    komputerowych itp. Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy
    częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do 1 Gb/s. Kable mogą
    pracować w temperaturze od -20°C do +60°.
2.4 Układanie przewodów. Czynności
2.4.1 Układanie przewodów w listwach, korytach kablowych i rurach PCV
Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST.
2.4.2 Układanie przewodów i kabli pod tynkiem
Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST.
2.4.3 Układanie kabli w kanalizacji teletechnicznej
Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST.
2.4.4 Układanie kabli w ziemi
Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST.
2.4.5 Wykonanie przepustu kablowego pod nawierzchnią asfaltową lub betonową
Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST.
2.4.6 Przewody wciągane do rur
Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST.

3. Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
Systemem będącym w zakresie robót jest system sygnalizacji włamania montowany w
magazynach i budynku wartowni.
3.1 Montaż płyty głównej systemu sygnalizacji włamania
Głównym elementem wykonawczym systemu jest płyta główna centrali alarmowej
umieszczona w obudowie z transformatorem. Zamontowana będzie na ścianie w budynku
wartowni w pomieszczeniu służby ochrony.
3.2 Montaż koncentratorów
Koncentratory spełniają funkcję modułów rozszerzeń płyty głównej o kolejne 8 linii
parametrycznych. Zamontowane będą na ścianach w budynkach: wartowni i magazynach.
3.3 Montaż manipulatorów LCD
Manipulator wyposażony w duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz jest urządzeniem
służącym do ręcznego sterowania i obsługi systemu sygnalizacji włamania. Manipulatory
zostaną zamontowane na ścianach w budynkach: wartowni i hurtowni. Wszystkie
manipulatory zostaną umieszczone w zamykanych i podgrzewanych obudowach.
3.4 Montaż sygnalizatorów zewnętrznych
Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny jest urządzeniem sygnalizacyjnym, które
informuje o wystąpieniu danego typu alarmu poprzez wygenerowanie modulowanego
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                          32
dźwięku i optycznie (krótkie pulsujące błyski diod). Sygnalizatory zostaną zamontowane na
elewacjach budynków: wartowni.
3.5 Montaż sygnalizatorów wewnętrznych
Sygnalizator wewnętrzny akustyczny jest urządzeniem sygnalizacyjnym, które informuje o
wystąpieniu danego typu alarmu poprzez wygenerowanie modulowanego dźwięku.
Sygnalizator zostanie zamontowany na ścianie wewnątrz budynku wartowni.
3.6 Montaż czujek PIR
Czujka PIR (pasywna czujka podczerwieni) służy do ochrony powierzonego obszaru
wewnątrz budynku. Zastosowanie mikroprocesorowej analizy otaczającej przestrzeni
zapewnia bardzo wysoki stopień dyskryminacji sygnałów poza sygnałem emitowanym prze
intruza. Montaż na ścianach wewnątrz budynków: magazynów i hurtowni.
3.7 Montaż czujek dualnych
Czujki dualne są wyposażone w dwa tory detekcji: podczerwieni i mikrofalowy. Takie
rozwiązanie pozwala na ograniczenie do wkalkulowanego minimum ilości fałszywych
alarmów. Montaż czujek na ścianie wewnątrz budynków; magazynów i hurtowni.
3.8 Podłączenie akumulatorów
Akumulator w systemie jest źródłem zasilania rezerwowego i uaktywnia się w przypadku
braku zasilania podstawowego 230V. Akumulatory zostaną zastosowane do zasilenia centrali
i koncentratorów.
3.9 Programowanie systemu, wykonanie prób, testowanie systemu
Czynności podstawowe:
   podłączenie zasilania 230V do centrali i koncentratorów
   programowanie systemu za pomocą dołączonego programu, wprowadzenie
    wszystkich urządzeń i żądanych konfiguracji
   podłączenie akumulatorów do centrali i koncentratorów
   przeprowadzenie testu manipulatorów
   przeprowadzenie testu czujek
   przeprowadzenie testu sygnalizatorów
   ogólny test zamontowanego systemu
4. Instalowanie systemu monitoringu wizyjnego
Systemem zaliczanym do tej grupy, i będącym w zakresie robót jest system telewizji
dozorowej zwany CCTV (closed-circuit television). Zostanie zamontowany na terenie obiektu
(kamery) i wewnątrz wartowni (urządzenie rejestrujące i stanowisko obserwacyjne).
4.1 Montaż jednostki głównej systemu CCTV
Rolę jednostki głównej w tym systemie pełnić będzie rejestrator cyfrowy.
4.2 Montaż kamer obrotowych
Kamery obrotowe są podstawowymi urządzeniami służącymi do prowadzenia obserwacji
terenu obiektu. Zostaną zamontowane na istniejących słupach oświetleniowych.
4.3 Montaż kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych (z grzałkami)
Zadaniem kamer kompaktowych w tym systemie jest obserwacja terenu obejmującego obszar
pomiędzy budynkiem administracji, wartowni, a ogrodzeniem zewnętrznym, a także
obserwacja obszaru przed bramą wjazdową na teren obiektu. Zostaną zamontowane na
elewacji budynku administracji oraz na istniejącym słupie oświetleniowym.
4.4 Montaż stanowiska obserwacyjnego (monitor)
Monitor to urządzenie wyjściowe, podłączone do urządzenia będące źródłem światła,
wyświetlające na własnym ekranie obraz oglądany z drugiej strony przez oglądającego.
Podstawowa jednostka do odbioru przekazu z rejestratora cyfrowego.
4.5 Montaż pulpitu sterującego
Pulpit sterujący jest urządzeniem za pomocą którego operator może sterować wszystkimi
elementami systemu. Dedykuje się go generalnie do ręcznej obsługi kamer obrotowych.
Czynności podstawowe:
4.6 Uruchomienie. Wykonanie prób i testowanie systemu CCTV
Czynności podstawowe:
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            33
    uruchomienie systemu: rejestratora, pulpitu, monitora, kamer
    włączenie zapisu
    sprawdzenie poprawności zapisu na twardym dysku poprzez odtworzenie nagrań
    eksport i archiwizacja zapisanych danych na nośnik zewnętrzny (płyta CD, USB)
    formatowanie dysków

5. Instalowanie systemu rejestracji pracy wartowników
Zadaniem urządzenia jest weryfikacja rzetelności pracy wartowników poprzez rejestrację ich
obecności w wybranych punktach nadzorowanego obiektu. Wartownik wyposażony w
rejestrator zobligowany jest do odczytu wybranych punktów kontrolnych wyposażonych w
transpondery zbliżeniowe. Transpondery zbliżeniowe nie wymagają zasilania, mogą być
umieszczane również na zewnątrz budynków.

5.1 Podłączenie rejestratora
Rejestrator jest centralną jednostką systemu. W nim jego pamięci przechowywane są dane z
transponderów zbliżeniowych.
5.2 Montaż transponderów zbliżeniowych
Transponder zbliżeniowy to urządzenie umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz obiektu, a
służące jako punkt kontrolny.
5.3 Wykonanie prób i test systemu
Czynności podstawowe:
   pokonanie wyznaczonej trasy, rejestracja w punktach kontrolnych
   podłączenie rejestratora do terminala PC, odczyt danych
   sprawdzenie poprawności zaprogramowania poszczególnych punktów kontrolnych

VI. Kontrola i badania robót
1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek,
badań materiałów oraz robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań i pomiarów ponosi Wykonawca.
2. Dokumentacja budowy
Do podstawowej dokumentacji należą:
   dziennik budowy
   protokoły odbioru robót (częściowe, końcowy)
   książka obmiaru robót
   certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne urządzeń i materiałów
Do pozostałej dokumentacji budowy należą:
   protokoły przekazania terenu budowy
   umowy cywilno-prawne
   protokoły z narad i ustaleń
   korespondencja pisemna na budowie
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu dla przedstawiciela Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde
żądanie.

3. Badania i pomiary
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            34
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki, do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego . Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

VII. Przedmiar i obmiar robót
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem oraz wskazaniem
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z obliczeniem i podaniem
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej
instrukcji przedstawiciela Zamawiającego.

VIII. Odbiór robót
1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi końcowemu

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiającego.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiającego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.

3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o
wykonanie robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             35
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiającego.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
   dokumentację powykonawczą
   protokoły pomiarów i badań
   certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne
   instrukcje montażowe i obsługi w języku polskim
   karty gwarancyjne
Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru. Odbiór końcowy
nastąpi w terminie wyznaczonym w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i ST .
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala
nowy termin odbioru końcowego
W czasie przekazywania systemów: SSW, CCTV, RPW do eksploatacji należy sprawdzić
działanie urządzeń oraz przeszkolić obsługę. Na okoliczność przeszkolenia Wykonawca
sporządzi odpowiedni protokół, w którym osoby przeszkolone potwierdzą podpisem fakt
udziału w szkoleniu.

4. Odbiór po okresie gwarancji
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający lub właściciel obiektu, na którym zostały
zamontowane przedmiotowe systemy organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. Odbiór taki
wymaga przygotowania następujących dokumentów:
   umowy wykonania robót
   protokołu odbioru końcowego
   dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego
    (jeśli zgłoszono wady)
   dokumenty potwierdzające zgłoszenie wad w okresie gwarancji oraz potwierdzenie
    ich usunięcia
Odbiór po okresie gwarancji jest odbiorem ostatecznym.

IX. Rozliczenie robót. Podstawa płatności.
Rozliczenie robót nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru. Podstawą płatności
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla
danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w
dokumentacji przetargowej i ST.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
   robociznę bezpośrednią
   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren
    budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
   koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy,
    pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
    budowy, koszty dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia
   koszty związane z gwarancją i ubezpieczeniem
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            36
    zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych
    wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym
   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
   inne koszty nie wymienione wyżej, a związane z zadaniem
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
Podane ceny powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom
przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na
pokrycie sumptów związanych z wykonaniem robót pomocniczych i uzupełniających, wraz z
kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na
podstawie których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji
ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania są rozdzielone na
wszystkie stawki jednostkowe.

X. Dokumenty odniesienia i przepisy związane
Przepisy prawne:
  1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
    późniejszymi zmianami
  2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
    (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
    19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
    materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
    poz. 48)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
    metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
    kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
    określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
    1389)
  5. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
    określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
    technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
    użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Normy:
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakości
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
PN-EN 50131-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu.
Wymagania systemowe
PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze
PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe. Cz. 5: Próby środowiskowe
PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania
PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Ogólne wymagania
i badania czujek
PN-93/E-08390/23 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i
badania aktywnych czujek podczerwieni
PN-93/E-08390/26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           37
badania pasywnych czujek podczerwieni
PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 2-1: Kamery telewizji czarno-białej
PN-EN 50132-4-1:2002Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 4-1: Monitory czarno-białe
PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 5: Teletransmisja
PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 7: Wytyczne stosowania
PN-IEC 60364-4-73:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
Przewody jednożyłowe o instalacji polwinitowej
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe.
Ogólne wymagania
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i
badania
BN-89/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogólne wymagania i badania. Wytyczne stosowania
ZN-96/TP. S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach
metalowych
ZN-96/TP. S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
międzycentralowe
ZN-96/TP. S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione
ZN-96/TP. S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania

Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z dnia 16 września 2004.)

Sporządził:                         Sporządził:
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            38
                          Załącznik nr 9 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST – 01


Temat:
„WYKONANIE SYSTEMU        ALARMOWEGO W MAGAZYNACH,
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU
W SKŁADNICY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W EŁKU”


Inwestor:
Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Adres inwestycji:
Agencja Rezerw Materiałowych, Składnica w Ełku
Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej systemu
sygnalizacji włamania, systemu telewizji dozorowej
Autorzy:
1. Bogusław Bednarski
2. Piotr Ciotrowski
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                    39
I. Wstęp

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją okablowania dla systemów:

    sygnalizacji włamania
    telewizji dozorowej

w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301
Ełk.

2. Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1 niniejszego rozdziału.

3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót
związanych z wykonaniem instalacji kablowej wraz z jej trasami dla: systemu sygnalizacji
włamania, systemu telewizji dozorowej.

Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:
   Roboty instalacyjne w budynkach – CPV 45300000-0
   Roboty instalacyjne elektryczne – CPV 45310000-3
   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych – CPV 45311000-0
   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego – CPV 45311100-1

Wykonanie zakresu robót polega na:
   wykonanie wykopów do ułożenia kabli w ziemi. Wykopy wykonuje się ręcznie lub za
    pomocą jednonaczyniowej maszyny do robót ziemnych
   wykonanie przepustów kablowych pod nawierzchnią asfaltową lub betonową.
    Przepust wykonuje się za pomocą pneumatycznego urządzenia przeciskowego
   przygotowaniu podłoża i wykonaniu tras kablowych – wywiercenie ślepych otworów i
    osadzenie kołków plastikowych pod montaż listew instalacyjnych i rur PCV
   wykonane przejść przez ściany i stropy
   ułożenie okablowania
Odpady powstałe podczas prowadzenia prac instalacyjnych Wykonawca zagospodaruje
poprzez przekazanie do utylizacji przez uprawnioną jednostkę lub wywiezienie na wysypisko
(za pisemnym potwierdzeniem odbioru).

4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami ustawy
Prawo budowlane.
Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z:
   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
    warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające
    rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać
    budynki i ich usytuowanie.
   Polskimi Normami

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            40
Roboty należy przeprowadzić przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i
przeciwpożarowych, za co ze strony Wykonawcy odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy.
Personel zatrudniony przez Wykonawcę przy realizacji robót powinien posiadać w zakresie
wykonywanych przez siebie czynności:
   stosowne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie
   wymagane prawem uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne
   ogólne i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.

II. Materiały

1. Wymagania ogólne
Zaprojektowane instalacje winny być wykonane w oparciu o materiały spełniające
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych
zawartych w normach. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji
okablowania: systemu sygnalizacji włamania, instalacji telewizji dozorowej muszą
odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać
świadectwa lub deklaracje zgodności wydane przez producentów. Całość materiałów użytych
do wykonania okablowania systemów nie może posiadać parametrów niższych niż cytowane
w przedmiarach, ST i projekcie wykonawczym.

2. Rodzaje materiałów
2.1 Kable YKY 3x1,5 - Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej. Do prowadzenia
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz do układania bezpośrednio
w ziemi. Izolacja polwinitowa lub z polietylenu usieciowanego. Powłoka polwinitowa, z
polwinitu uniepalnionego. Żyły miedziane wg PN-88/E-90160 kl. 1 - okrągłe RE.
2.2 Kable XzTKMXpw 2x2x0,8 - kable przeznaczone są do budowy sieci
telekomunikacyjnych miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w
ziemi, na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Żyła robocza:
miedziana, okrągła, o średnicy znamionowej 0,8 mm. Izolacja: polietylenu piankowego.
Uszczelnienie ośrodka: żelem hydrofobowym. Wiązki kabla stanowią izolowane żyły
skręcone w pary. Ośrodek kabla stanowią pęczki parowe skręcone ze sobą. Powłoka:
polietylen.
2.3 Przewody YTDY 6x0,5 - przewody YTDY przeznaczone są do wykonywania instalacji
nisko-napięciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji
danych. Stosowane są również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów.
Żyła robocza: miedziana jednodrutowa, okrągła, o średnicy znamionowej 0,5 mm. Izolacja:
polwinitowa. Wiązki kabla stanowią izolowane żyły skręcone w pary. Powłoka: polwinitowa
2.4 Kable FTP 4x2x0,5 kat.5e(+) - służą do wykonywania instalacji pionowych i poziomych
w sieciach teleinformatycznych, sieciach internetowych oraz w sieciach systemów
alarmowych i monitoringu, w systemach nadzoru i bezpieczeństwa. Kat. 5e- do transmisji
sygnałów cyfrowych z dużą przepływnością binarną o widmie częstotliwości sygnałów-125
MHz. Żyły kabla: drut miedziany miękki. Rodzaj i ilość wiązek w kablu: cztery wiązki
parowe skręcone z żył izolowanych. Ekran kabla: folia PE + żyła uziemiająca + folia AL/PE.
Powłoka: polwinit barwy szarej. Kabel o dużej odporności na zewnętrzne zakłócenia
elektromagnetyczne. Izolacja żył: polietylen jednolity lub piankowy z warstwą polietylenu
jednolitego.
2.5 Kanały elektroinstalacyjne PCV, korytka kablowe PCV i blaszane - kanały, korytka i
listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spełniać wymagania normy PN-IEC
1084-1 +A1 i posiadać znak bezpieczeństwa „B” przyznawany przez Polski Komitet
Normalizacyjny. Stosować kanały, korytka i listwy wyposażone w przegrody dla separacji
kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Korytka kablowe blaszane powinny być
wykonane z blachy ocynkowanej spełniającej normę PN-EN 10142+A1:1997
2.6  Rury elektroinstalacyjne PCV, złączki, uchwyty - Rury elektroinstalacyjne są
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             41
przeznaczone do prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach. Zapewniają mechaniczną
ochronę kabli i przewodów prowadzonych wewnątrz nich. Umożliwiają łatwe układanie,
wymianę i modernizację instalacji elektrycznej. Są wykonane z polichlorku winylu (PCV).
Kolor: biały. Stopień ochrony: IP 30.
2.7 Rury dwudzielne wykonane z polietylenu - Tworzywem wykorzystywanym do produkcji
rur osłonowych jest polietylen wysokiej gęstości HDPE o następujących właściwościach:
gęstość nie mniejsza niż 0,942 [g/cm3], współczynnik płynięcia: 0,15 ÷ 0,5 [g/10 min] dla
masy obciążającej 2,16 kg i temperatury 190°C wg ISO 1133, moduł sprężystości: 800 ÷
1200 [MPa], współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej: α = 1,5 ÷ 2,0 * 10 -4 [1/°C],
temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C, wydłużenie w punkcie zerwania > 800%,
odporność na większość kwasów i alkaliów.
2.8 Folia kalandrowana PCW – folia wysokiej jakości i trwałości wykonana metodą
kalandrowania z uplastycznionego PCW.

3. Warunki przechowywania i składowania materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o
dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego
istotne cechy techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. i powinien uzyskać
akceptację przedstawiciela Zamawiającego. Aparaty i przyrządy pomiarowe użyte do
przeprowadzenia badań i prób montażowych powinny posiadać aktualne świadectwa
legalizacyjne. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach przedstawiciela
Zamawiającego w terminie przewidzianym kontraktem. Przy montażu urządzeń oraz
instalacji należy używać sprzętu, urządzeń, aparatów i narzędzi zgodnych z technologią
wykonywania robót określoną przez producenta lub dostawcę urządzeń, gwarantujących
właściwą jakość robót.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i
sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących ich właściwą jakość. Są to między
innymi:
   wiertarki elektryczne
   bruzdownica
   odkurzacz przemysłowy
   megaomomierz
   mostek kablowy
   żuraw samochodowy (lub rusztowania)
   drabiny rozstawne i rozsuwane
   wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM)
   jednonaczyniowa maszyna do robót ziemnych (mini koparka)
   pneumatyczne urządzenie przeciskowe
   betoniarka
   spawarka elektryczna
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                              42
IV. Wymagania dotyczące transportu materiałów
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określanymi w dokumentacji
projektowej i SST, w terminie przewidzianym kontraktem. Transportu urządzeń oraz
elementów instalacji należy dokonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta
lub dostawcę urządzeń. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny
być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. Transport odbywa się na koszt
Wykonawcy.

V. Wykonanie robót
Roboty w zakresie przewodów instalacji SSW, CCTV

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami
prawa i normami.

1. Prace przygotowawcze
Trasowanie
Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
Przejścia przez ściany i stropy
Przebijanie otworów w ścianach i stropach:
   wytrasować otwór
   wykonać przebicie otworu, sprawdzić jego wymiar
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
   wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą
    być chronione przed uszkodzeniami.
   przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
   przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być
    wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów
   obwody instalacji przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości
    bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami
    mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
    blaszane itp.
Montaż przepustów rurowych w ścianach
   wytrasować otwór
   wykonać przebicie otworu, sprawdzić jego wymiar
   umieścić rurę w przebiciu
Wykonanie wykopów
Wykopy powinny być wykonywane ręcznie lub za pomocą mini koparki.
Minimalna głębokość wykopu – 0,8 m.
Folia kalandrowana pcw (niebieska) o grubości – 0,4mm

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             43
Podstawowe czynności:
   wykonanie wykopu
   nasypanie dziesięciocentymetrowej warstwy piachu lub przesianej ziemi
   ułożenie folii ochronnej w wykopie
Wykonanie przepustów kablowych pod nawierzchniami asfaltowymi i betonowymi
Podstawowe czynności:
   wykonanie wykopu
   wykonanie otworu za pomocą pneumatycznego urządzenia przeciskowego
   wprowadzenie rury PCV do otworu
Zastosowane rury przepustowe nie mogą być węższe niż Ø 100.

2. Układanie przewodów w listwach i rurach instalacyjnych
Rozmiar rur instalacyjnych – Ø 26, Ø 50
Rozmiar rur dwudzielnych - Ø 50
Rozmiary listew instalacyjnych – 20*20, 18*50, 15-32, 40*40
Listwy i rury instalacyjne zostaną zamontowane na ścianach wewnątrz budynków, na
ścianach wewnątrz istniejących kanałów co, w ziemi, na istniejących słupach
oświetleniowych.
Montaż listew i rur instalacyjnych
   wytrasowanie otworów pod kołki do montażu uchwytów
   wykonanie ślepych otworów
   osadzenie kołków rozporowych
   odmierzenie odcinków listwy, rury
   odcięcie żądanego odcinka
   przykręcenie listwy, włożenie rury w uchwyty-przeciągnięcie sondy, połączenie rury
    złączkami; zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami
   po ułożeniu przewodów zamknięcie pokrywą listwy
Układanie przewodów w listwach instalacyjnych
Podstawowe czynności:
   rozwinięcie przewodu
   odmierzenie i cięcie
   ułożenie przewodu w listwach, korytach
   wprowadzenie końców przewodów do puszek, osprzętu lub urządzeń
   oznaczenie przewodów
   sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji
   zabezpieczenie przejść przewodów przez stropy i ściany
    założenie pokryw
   zabezpieczenie końcówek
Układanie przewodów w rurach instalacyjnych
   rozwinięcie przewodu
   odmierzenie i cięcie
   wciągnięcie przewodu do rury przy pomocy sondy
   wprowadzenie końców przewodów do puszek, osprzętu lub urządzeń
   oznaczenie przewodów
   sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji
   zabezpieczenie przejść przewodów przez stropy i ściany
    założenie pokryw
   zabezpieczenie końcówek

3. Układanie przewodów i kabli pod tynkiem
Podstawowe czynności:
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           44
    trasowanie bruzd
    wykucie i przygotowanie bruzd
    rozwinięcie przewodu lub kabla
    odmierzenie i cięcie
    zamocowanie przewodu w bruzdach do podłoża
    wprowadzenie końców przewodów do puszek, osprzętu lub urządzeń
    oznaczenie przewodów
    sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji

4. Układanie kabli doziemnych w kanalizacji teletechnicznej
Wciąganie kabli do istniejącej zewnętrznej kanalizacji kablowej.
Podstawowe czynności:
   rozwinięcie kabla
   odmierzenie i cięcie
   wciągnięcie przewodu
   zabezpieczenie końcówek

5. Układanie kabli w wykopach
Podstawowe czynności:
   wykonanie wykopu
   nasypanie dziesięciocentymetrowej warstwy piachu lub przesianej ziemi
   ułożenie folii ochronnej w wykopie
   oznaczenie przewodów
   przysypanie dziesięciocentymetrową warstwą piachu lub przesianej ziemi
   ułożenie folii ochronnej w wykopie
   zasypanie wykopu
   sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji

6. Układanie kabli w przepustach pod nawierzchnią asfaltową lub betonową
Podstawowe czynności:
   wykonanie wykopu
   wykonanie otworu za pomocą pneumatycznego urządzenia przeciskowego
   wprowadzenie rury PCV do otworu
   przeciągnięcie przewodów przez rurę
   wprowadzenie metalowych lub plastikowych sond do rury
   sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji
   zasypanie wykopu
   oznaczenie i zabezpieczenie sond
UWAGA!
Wszystkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie wykonywanych prac.
VI. Kontrola jakości robót
1. Wykonywanie badań i pomiarów
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.
Kontrola techniczna obejmuje:
   sprawdzenie jakości materiałów, tj. dopuszczenia do stosowania – Wykonawca ma
    obowiązek przekazania przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich świadectw
    jakości, atestów, świadectw kwalifikacji stosowanych materiałów. Materiały bez tych
    dokumentów nie mogą być wbudowane
   wykonanie pomiarów i badań. Wykonawca dostarczy protokoły następujących
    pomiarów: sprawdzenie ciągłości żył przewodów, pomiar rezystancji
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            45
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby uprawnione. Przyrządy użyte do badań i
pomiarów powinny posiadać świadectwa wzorcowania.
W ramach odbiorów częściowych ( robót ulegających zakryciu) należy skontrolować
zgodność zamontowanych elementów, które ulegną zakryciu i wykonania robót z
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Działanie odnotować w Dzienniku
Budowy.

VII. Przedmiar i obmiar robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-00.
Przedmiar robót stanowi całość i jest integralną częścią dokumentacji projektowej. Ilość robót
określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian w dokumentacji
powykonawczej i zaaprobowanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

VIII. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.
Wykonawca po zakończeniu robót i zgłoszeniu wpisem do dziennika budowy przedłoży
komplet dokumentów:
   dokumentację powykonawczą
   protokoły badań
   certyfikaty, atesty
   inwentaryzację powykonawczą
Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru robót. W czasie
przekazywania instalacji do eksploatacji należy sprawdzić działanie urządzeń, przeszkolić
personel, a po odbiorze Zamawiający zobowiązany jest zapewnić stałą konserwacje
systemów.

IX. Dokumenty odniesienia i przepisy związane
Przepisy prawne:
  6. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
    późniejszymi zmianami
  7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
    (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
  8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
    19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
    materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
    poz. 48)
  9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
    metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
    kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
    określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
    1389)
  10. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
    określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
    technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
    użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Normy:
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakości
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 3: Planowanie i
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           46
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
PN-EN 50131-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu.
Wymagania systemowe
PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze
PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe. Cz. 5: Próby środowiskowe
PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania
PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Ogólne wymagania
i badania czujek
PN-93/E-08390/23 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i
badania aktywnych czujek podczerwieni
PN-93/E-08390/26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i
badania pasywnych czujek podczerwieni
PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 2-1: Kamery telewizji czarno-białej
PN-EN 50132-4-1:2002Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 4-1: Monitory czarno-białe
PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 5: Teletransmisja
PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 7: Wytyczne stosowania
PN-IEC 60364-4-73:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
Przewody jednożyłowe o instalacji polwinitowej
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe.
Ogólne wymagania
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i
badania
BN-89/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogólne wymagania i badania. Wytyczne stosowania
ZN-96/TP. S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach
metalowych
ZN-96/TP. S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
międzycentralowe
ZN-96/TP. S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione
ZN-96/TP. S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania

Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z dnia 16 września 2004.)Sporządził:                                Sporządził:
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            47
                           Załącznik nr 10 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST – 02Temat:
„WYKONANIE SYSTEMU ALARMOWEGO W MAGAZYNACH,
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU
W SKŁADNICY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W EŁKU”Inwestor:
Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 WarszawaAdres inwestycji:
Agencja Rezerw Materiałowych, Składnica w Ełku
Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk
Instalowanie systemu sygnalizacji włamania, systemu telewizji dozorowej
Autorzy:
1. Bogusław Bednarski
2. Piotr Ciotrowski
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                      48
I. Wstęp

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-02) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem:
   systemu sygnalizacji włamania
   systemu telewizji dozorowej
   systemu rejestracji pracy wartowników
w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301
Ełk.

2. Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1 niniejszego rozdziału.

3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót
związanych z wykonaniem instalacji kablowej wraz z jej trasami dla: systemu sygnalizacji
włamania i systemu telewizji dozorowej.
Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień:
   roboty instalacyjne w budynkach – CPV 45300000-0
   roboty instalacyjne elektryczne – CPV 45310000-3
   roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych – CPV 45311000-0
   roboty w zakresie okablowania elektrycznego – CPV 45311100-1
   instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych – CPV 45312200-9
   urządzenia do nadzoru wideo – CPV 32323500-8

Wykonanie zakresu robót dla systemu sygnalizacji włamania polega na:
  montażu i podłączeniu płyty głównej centrali alarmowej wraz z dedykowaną obudową
   i transformatorem
  montażu i podłączeniu koncentratorów w obudowie
  montażu i podłączeniu koncentratorów z zasilaczem w dedykowanej obudowie
  montażu i podłączeniu manipulatorów LCD wraz z obudowami metalowymi z grzałką
  montażu i podłączeniu sygnalizatorów zewnętrznych
  montażu i podłączeniu sygnalizatorów wewnętrznych
  montażu i podłączeniu czujek PIR
  montażu i podłączeniu czujek dualnych
  montażu i podłączeniu akumulatorów
  zaprogramowaniu systemu, wprowadzeniu żądanych konfiguracji
  przeprowadzeniu testów, sprawdzeniu poprawności działania całego systemu

Wykonanie zakresu robót dla systemu telewizji dozorowej polega na:
  montażu i uruchomieniu rejestratora cyfrowego
  zamontowaniu w rejestratorze dysków twardych
  montażu i uruchomieniu kamer obrotowych
  montażu aktywnych nadajników wideo wraz z zasilaczami umieszczonymi w
   puszkach instalacyjnych IP 55 (umiejscowienie nadajników – słupy oświetleniowe)
  montażu aktywnych odbiorników wideo wraz z zasilaczami (umiejscowienie
   nadajników – bezpośrednie sąsiedztwo rejestratora cyfrowego) ze szczególnym
   uwzględnieniem estetyki zamontowania odbiorników, zasilaczy
  podłączeniu obiektywów do kamer kompaktowych

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           49
    montażu obudów zewnętrznych do kamer kompaktowych
    montażu kamer w obudowach
    zestrojeniu parametrów i wykadrowaniu obrazu
    montażu i uruchomieniu monitora
    montażu i uruchomieniu pulpitu sterującego
    zaprogramowaniu i uruchomieniu systemu zgodnie z wymogami Zamawiającego ze
    szczególnym uwzględnieniem ilości presetów i tras kamer obrotowych
    wykonaniu testowego zapisu obrazu, jego odtworzenie i zarchiwizowanie na
    zewnętrznych nośnikach danych (płyta CD, USB)

Wykonanie zakresu robót dla systemu rejestracji pracy wartowników polega na:
  zainstalowaniu oprogramowania systemu na wybranym terminalu PC
  zaprogramowanie rejestratora, podłączenie i naładowanie akumulatorów za pomocą
   dołączonej ładowarki sieciowej
  umieszczenie na magazynach (miejsca wskaże przedstawiciel Zamawiającego)
   transponderów zbliżeniowych stanowiących w nomenklaturze wartowniczej punkty
   kontrolne
  przeprowadzenie testowego obchodu terenu, zarejestrowanie obecności w punktach
   kontrolnych poprzez zbliżenie rejestratora do transpondera na odległość wskazaną w
   instrukcji obsługi
  podłączenie rejestratora do terminala PC za pomocą specjalnego kabla dołączonego do
   urządzenia, odczytanie danych i ich eksport do pliku

Odpady powstałe podczas prowadzenia prac instalacyjnych Wykonawca zagospodaruje
poprzez przekazanie do utylizacji przez uprawnioną jednostkę lub wywiezienie na wysypisko
(za pisemnym potwierdzeniem odbioru).
Należy pamiętać, że po zakończeniu montażu i uruchomieniu wszystkich systemów
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie personelu i z tego szkolenia sporządzić
protokół, w którym osoby przeszkolone potwierdzą podpisem swój udział w szkoleniu.
Termin szkolenia trzeba ustalić wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego, aby mógł on
zgromadzić w celu przeszkolenia wszystkich pracowników uprawnionych do użytkowania
systemów.

4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową,
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami ustawy
Prawo budowlane.
Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z:
    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
    warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające
    rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać
    budynki i ich usytuowanie.
    Polskimi Normami
Roboty należy przeprowadzić przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i
przeciwpożarowych, za co ze strony Wykonawcy odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy.
Personel zatrudniony przez Wykonawcę przy realizacji robót powinien posiadać w zakresie
wykonywanych przez siebie czynności:
   stosowne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie
   wymagane prawem uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne
   ogólne i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            50
II. Urządzenia i materiały

1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące urządzeń i materiałów podano w ST-00.
Zaprojektowane instalacje winny być wykonane w oparciu o materiały spełniające
wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych
zawartych w normach. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania systemu sygnalizacji
włamania, systemu telewizji dozorowej oraz systemu kontroli pracy wartowników muszą
odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać
świadectwa lub deklaracje zgodności wydane przez producentów. Całość urządzeń i
materiałów użytych do wykonania systemów nie może posiadać parametrów niższych niż
cytowane w przedmiarach, ST i projekcie wykonawczym.

2. Rodzaje urządzeń i materiałów

2.1 Elementy systemu sygnalizacji włamania
Płyta główna centrali alarmowej wraz z dedykowaną obudową i zasilaczem
Parametry techniczne:
   linie dozorowe                16 - 520
   wbudowany zasilacz              2,5A
   koncentratory RIO               63
   klawiatury graficzne             4
   klawiatury LCD                32
   max                      32
   keyprox                    24
   moduły KD                   32
   kontrolowane przejścia            64
   schematy przejść               1000
   użytkownicy                  999
   grupy                     32
   wyjścia                    8 - 260
   interfejs drukarki              Opcja
   moduł Telekom                 Wbudowany
   magistrale RS485               4 x 1km
   biblioteka                  538
   rejestr zdarzeń            1500
   rejestr MAX                  1000
   auto-załączenie                Tak
   połączenia                   256
   częściowe załączenie              Tak
   port RS232                   Wbudowany
   zdalny serwis                 Tak
   moduł ISDN                   Opcja
   moduł Ethernet                 Opcja
   RF Portal                   Opcja
   kanały weryfikacji audio            34

Koncentrator z zasilaczem
Parametry techniczne:
   wejścia                         8
   wyjścia                         4 tranzystorowe (400mA)
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                          51
    całkowita wydajność zasilacza            3A
    zakres temperatury pracy               -10
    wymiary (szer. x wys. x gł.)             352mm x 440mm x 90mm
    dodatkowe zasilacz impulsowy, zasilany    230VAC<br>monitorowanie przez
    magistrale RS485
    wymiary (wys. x szer. x gł.)             352mm x 440mm x 90mm
    miejsce na akumulator:                2x18Ah
    EN-50131-1 Stopień 3, Klasa środowiskowa II


Koncentrator
Parametry techniczne:
   8 linii dozorowych
   4 wyjścia
   praca autonomiczna lub pod pełnym nadzorem centrala
   wymiary: 90 x 121 x 15 mm
   zasilanie : 12VDC, 50 mA
   klasa TECHOM-S

Manipulator LCD
 Parametry techniczne:
  klawiatura do wszystkich central
  wyświetlacz 2x16 znaków
  4 zaciski (2 zasilające, 2 magistrala AB)
  wymiary: 149 mm x 91 mm x 31 mm
  zasilanie: 12VDC, 60,90,120 mA
  materiał: PC+ABS FR

Sygnalizator zewnętrzny
Parametry techniczne:
   znamionowe napięcie zasilania (±15%)          12 V DC
   średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej  250 mA
   średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej    35 mA
   natężenie dźwięku (z odległości 1 m)           do 120 dB
   wymiary obudowy (mm)                   298 x 197 x 90
   masa                           1,22 kg
   klasa środowiskowa                    wg EN50130-5 III
   zakres temperatur pracy                 -35°C…+55°C

Sygnalizator wewnętrzny
Parametry techniczne:
   znamionowe napięcie zasilania (±15%)           12 V DC
   maksymalny pobór prądu                  240 mA
   natężenie dźwięku (z odległości 3 m)           100 dB
   wymiary obudowy (mm)                   130 x 130 x 30
   masa                           146 g
   klasa środowiskowa                    II
   zakres temperatur pracy                 -10°C…+55°C

Czujka dualna
Parametry techniczne:
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                         52
● czujnik dualny                         PIR+MW
● technologia                          ACT™
● zasięg                             10/15/25 m
● regulacja nachylenia wiązek podczerwieni
● wysokość montażu                        do 3.3 m
● strefa podejścia
● rzeczywista kompensacja temperaturowa
● regulacja zasięgu mikrofali
● filtr światła białego
● zasilanie                            9÷16 V DC
● pobór prądu                       19 mA (średni), 36 mA (max)
● styki alarmowe                         24 V, 0.1 A
● styki sabotażowe                        24 V, 0.1 A
● odporność na zakłócenia                 30 V/m (40 V/m dla DT Quad)
● temperatura pracy                       -20°C ÷ +55°C
● diody LED:
  - żółta oznacza zadziałanie czujnika podczerwieni
  - zielona oznacza zadziałanie czujnika mikrofalowego
  - czerwona oznacza kryterium alarmu

Czujka PIR
Parametry techniczne:
   napięcie zasilania                   9 – 16 Vdc
   pobór prądu              17 mA (normalnie), 20 mA (świecący LED)
   temperatura pracy                    - 20° do + 55° C
   wyjście alarmowe                NC-24Vdc/0,1A – przekaźnikowe
   wyłącznik sabotażowy – tamper         NC-24Vdc/0,1A – mikrowyłącznik
   wyjście antymaskingu              NC-24Vdc/0,1A – przekaźnikowe
   czas alarmu                       2 sekundy
   soczewki – soczewka standardowa             15m x 106°
   odporność na zakłócenia elektromagnetyczne        > 30V/m
   diody                     żółta – AM, czerwona – PIR

Akumulator 12V/26Ah
Parametry techniczne:
   akumulator żelowy
   napięcie akumulatora                    12 V
   pojemność akumulatora                    26 Ah
   waga akumulatora                       8,6 kg
   długość akumulatora                     175,00 mm
   szerokość akumulatora                    166,00 mm
   wysokość akumulatora - do pokrywy              125,00 mm

2.2 Elementy systemu telewizji dozorowej
Głowica obrotowa zewnętrzna
Parametry techniczne:
   system PAL
   ilość pikseli                    795(H) X 596(V)
   przetwornik                      1/4" Ex-view HAD
   obiektyw:            x 37 zoom {(F 1.5 (W), F 4.1(T) f =3.5 ~129 mm )}
   synchronizacja                    wewnętrzna
   rozdzielczość                     540 linii
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           53
    stosunek S/N                     ponad 50dB (AGC wył.)
    czułość: Tryb kolorowy :0.003 (0.6) Lux (Sens-Up Wył), Tryb B/W : 0.0001 (0.1)
    Lux (Sens-Up Wył)
    sygnał video                     1Vp-p Composite (75 Ohm)
    sterowanie                      RS 485
    adresy                         256
    wejścia alarmowe                    8 wejść
    wyjścia alarmowe                     4 wyjścia
    strefy prywatne                     8 stref
    WDR/BLC Dual Shutter Control (62 dB)/HSBLC
    tryb flickerless                    dostępny
    elektroniczna migawka                  1/50 do 1/90,000 sek.
    tryb ostrości                      automatyczna /ręczna
    sterowanie przesłoną                  automatyczne /ręczne
    balans bieli auto/ATW/push auto/ręczny (1800°K ~ 10.500°K)
    zakres i prędkość obrotu: poziomo: 0º~360º, max 240º/sek., pionowo: 0º~180º, max
    240º/sek
    auto panning                       8 punktów
    pozycje                         128 pozycji
    trasa patrolowa                     8min
    grupy patrolowe                     9 grup
    zasilanie                        24 VAC
    pobór mocy                        max 20W
    temperatura pracy                    -25ºC~55ºC
    temperatura składowania                 -30ºC~55ºC
    wymiary                     (Ø x W) Ø 230mm x 332mm (W)
    waga                           3,3kg

Kamera dualna
Parametry techniczne:
   efektywna ilość pikseli           752H x 582V (440K pikseli)
   przetwornik                  1/3” CCD
   8x zoom cyfrowy
   zdejmowany automatycznie filtr podczerwieni
   rozdzielczość                 570 linii kolor, 700 b/w TVL
   funkcja WDR
   menu ekranowe
   detekcja ruchu
   funkcja                   dzień / noc
   minimalne oświetlenie 0,1 LUX kolor, 0,01 LUX B/W, (sens UP wyłączony), 0,0003
   LUX kolor, 0,00003 LUX b/w (sens UP włączony)
   balans bieli                automatyczny / ręczny
   zasilanie                  AC 230V
   temp. pracy                 od -10 stopni do +50 stopni Celsjusza

Obiektyw asferyczny zmiennoogniskowy
Parametry techniczne:
   obiektyw 1/3’’
   jasność F 1.0
   3,0-8mm z automatyką przysłony

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           54
    sterowanie DC

Obudowa zewnętrzna otwierana z boku z uchwytem przelotowym
Parametry techniczne:
   Rodzaj obudowy                  metalowa (emaliowana)
   Zasilanie grzałki                 230V
   Automatyka grzałki                termostat (włączenie ok 15st.C)
   Wymiary obudowy GL618              143x114x372mm
   Wymiary statywu GL208              120x80x215 mm

Rejestrator cyfrowy – 16 kanałów
Parametry techniczne:
   algorytm kompresji                         H264
   rejestracja 16 kanałów video                   do 400 kl./sek.
   wbudowana nagrywarka DVD-RW
   HEXAPLEX – jednocześnie podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd
    przez sieć IP, zdalna konfiguracja, zdalna archiwizacja
   rozdzielczość zapisu                       704x480
   pojemność HDD                           2 dyski SATA
   wejścia video                          16 x BNC
   wyjścia video wyjścia przelotowe kamer 16 x BNC, monitor główny 1 x VGA,
    monitor pomocniczy (SPOT) 1 x BNC,
   obsługa                    panel przedni, klawiatura wyniesiona, pilot
   właściwości specjalne            cyfrowy zoom, wyszukiwanie po indeksach
   komunikacja zewnętrzna           karta sieciowa LAN
   archiwizacja                 płyta DVD, nośnik USB, LAN

Klawiatura sterująca
Parametry techniczne:
   komunikacja               RS 485
   złącze                  RJ 11
   joystick                 3-osiowy
   256 kamer
   wybór protokołu, kontrola alarmów
   pan/tilt/zoom/przysłona ostrość
   128 pozycji presetów z patrolowaniem
   8-pozycyjne autopanoramowanie
   4 trasy patrolowe
   8 stref prywatności, maskowanie obszarów
   44 klawisze
   ochrona hasłem
   wyświetlacz LCD
   zasilanie                 12 VDC/125 mA
   pobór mocy                1,5 W
   masa                   1 kg
   wymiary                  419x110x190 mm

Monitor LCD
Parametry techniczne:
   wielkość ekranu                 20.1"
   typ wyświetlacza                S-IPS
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                              55
    model wyświetlacza              bd
    producent wyświetlacza           LG-Philips
    czas reakcji                16 ms
    kontrast                  800:1
    jasność                  300 cd/m2
    kąt widzenia (poziomy / pionowy)      178° / 178°
    wielkość plamki              0.255 mm
    maksymalna rozdzielczość obrazu      1600 x 1200
    obszar wyświetlania (aktywny)       408 x 306 mm
    ilość kolorów               16.77 mln
    wejścia: analogowe - 1 x Mini D-Sub 15-pin, cyfrowe - 1 x DVI-D, video - 1 x S-
    Video, 1 x Composite Video
    częstotliwość Video             bd
    częstotliwość odświeżania (złącze analogowe) poziomo: 30 - 81 kHz, pionowo: 56 -
    76 Hz
    regulacja cyfrowa (OSD)           tak
    zasilanie               100 do 240 VAC / 50 lub 60 Hz + 3 Hz / 2,0A
    zużycie prądu               (praca / spoczynek) 75W/1W
    głośniki opcja              Altec AS501
    panel obrotowy (pivot)          tak
    wymiary (szer. x wys. x głęb.)      445.3 mm x 367.8 mm x 193.5 mm
    waga netto                6.9 kg

Dysk twardy 1,5 Tb
Parametry techniczne:
   pojemność po sformatowaniu                  1 500 301 MB
   pojemność                           1,5 TB
   interfejs                           SATA 3 Gb/s
   sektorów użytkownika na dysk                 2930277168
   wysokość                           26,1 mm
   długość                            147 mm
   szerokość                           101,6 mm
   waga                             0,73 kg


Odbiornik aktywny skrętki video
   parametry techniczne:
   nominalne napięcie zasilania                  230V ~50Hz
   pobór mocy                           3,5VA
   impedancja wejściowa (wejście skrętki symetrycznej)      110 Ω
   nominalne napięcia wejściowe (wejściowy sygnał różnicowy)   0,5–1,5Vpp
   impedancja wyjściowa (kabel koncentryczny)           75 Ω
   nominalne napięcia wyjściowe                  1,0Vpp
   łącze video, pasmo przenoszenia łącza video           5MHz
   tłumienie sygnału współbieżnego łącza video           60dB
   linia transmisyjna 1 para przewodów skrętki średnica żyły    0,5 – 0,8 mm
   długość linii transmisyjnej o średnicy żyły 0,5mm przy współpracy z nadajnikiem 0 -
   1800m
   zabezpieczenia przepięciowe: linia transmisyjna, odgromniki gazowe, diody transil
   obudowa                          tworzywo niepalne ABS

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           56
    maks. gabaryty zewnętrzne                 118x100x57(mm)
    parametry środowiskowe, temperatura pracy, przechowywania -20 do +50°C
    wilgotność względna pracy               <93%,bez kondensacji

Nadajnik aktywny skrętki video
Parametry techniczne:
   nominalne napięcie zasilania                     230V ~50Hz
   pobór mocy                              0,02A / 5,0 VA
   impedancja wejściowa (kabel koncentryczny)              75 Ω
   nominalne napięcie wejściowe                     1,0Vpp
   impedancja wyjściowa (wyjście skrętki symetrycznej)          110 Ω
   nominalne napięcia wyjściowe (wyjściowy sygnał różnicowy)       0,5–2,0Vpp
   łącze video Pasmo przenoszenia łącza video               5MHz
   tłumienie sygnału współbieżnego łącza video              60dB
   linia transmisyjna 1 para przewodów skrętki średnica żyły        0,5 – 0,8mm
   długość linii transmisyjnej o średnicy żyły 0,5mm przy współpracy z odbiornikiem 0 -
   1200m
   zabezpieczenia przepięciowe, linia transmisyjna, odgromniki gazowe, diody transil
   zasilanie                           warystor
   obudowa                           tworzywo niepalne ABS
   maks. gabaryty zewnętrzne                   118x100x57(mm)
   parametry środowiskowe, temperatura pracy, przechowywania -20 do +50°C
   wilgotność względna pracy                   <93%,bez kondensacji

Pasywny 1-kanałowy nadajnik (odbiornik ) sygnału wizyjnego
Parametry techniczne:
   zasięg: 250 m dla przewodu telefonicznego, 400 m dla skrętki komputerowej UTP5
   dla sygnału kolorowego zasięg może być mniejszy o około 20-30 %
   waga                        50 g
   wymiary                      47x15x15 mm

Transformator 12V/24V
Parametry techniczne:
   zasilanie                     230V/50Hz/0,25A
   napięcie wyjściowe                 12V/4A, 24V/2,1A
   Moc                        50VA

2.3 System rejestracji pracy wartowników
Parametry techniczne:
   odczyt zbliżeniowych punktów kontrolnych standardu EM 125 KHz
   zabezpieczenie przed wilgocią i kondensacją pary
   wyświetlacz LCD z podświetleniem
   prosta i intuicyjna obsługa przy pomocy jednego klawisza
   nieulotna pamięć 32 000 zdarzeń
   rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych
   odtwarzanie zdarzeń celowo skasowanych
   możliwość aktualizacji oprogramowania czytnika z poziomu PC
   wyświetlanie nazw odczytanych punktów kontrolnych
   darmowy program zarządzający pod Windows
   wyświetlanie nazw identyfikatorów osobowych
   darmowe aktualizacje oprogramowania firmowego czytnika
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            57
    wyświetlanie zaplanowanej trasy
    komunikacja przez port USB
    ładowanie baterii z gniazda USB lub zewnętrznej ładowarki

UWAGA!
Wszystkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie wykonywanych prac.

3 Warunki przechowywania i składowania urządzeń i materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o
dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego
istotne cechy techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. i powinien uzyskać
akceptację przedstawiciela Zamawiającego. Aparaty i przyrządy pomiarowe użyte do
przeprowadzenia badań i prób montażowych powinny posiadać aktualne świadectwa
legalizacyjne. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach przedstawiciela
Zamawiającego w terminie przewidzianym kontraktem. Przy montażu urządzeń oraz
instalacji należy używać sprzętu, urządzeń, aparatów i narzędzi zgodnych z technologią
wykonywania robót określoną przez producenta lub dostawcę urządzeń, gwarantujących
właściwą jakość robót.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i
sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących ich właściwą jakość. Są to między
innymi:
   wiertarki elektryczne
   bruzdownica
   odkurzacz przemysłowy
   megaomomierz
   mostek kablowy
   żuraw samochodowy (lub rusztowania)
   drabiny rozstawne i rozsuwane
   wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM)
   monitor serwisowy
   notebook

IV. Wymagania dotyczące transportu materiałów
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określanymi w dokumentacji
projektowej i SST, w terminie przewidzianym kontraktem. Transportu urządzeń oraz
elementów instalacji należy dokonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta
lub dostawcę urządzeń. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                              58
być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. Transport odbywa się na koszt
Wykonawcy.

V. Wykonanie robót

Roboty w zakresie instalacji SSW, CCTV i systemu rejestracji pracy wartowników
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami
prawa i normami.
System sygnalizacji włamania
1. Montaż płyty głównej centrali wraz z obudową i zasilaczem
Wytrasować otwory, wykonać ślepe otwory, osadzić kołki rozporowe, zamocować płytę
główną na kołkach dystansowych, wprowadzić przewody przez otwory w obudowie,
zamocować obudowę, podłączyć przewody zgodnie z instrukcją instalacji producenta,
sprawdzić poprawność montażu.
2. Montaż koncentratora
Zamontować urządzenie na kołkach dystansowych, podłączyć przewody zgodnie z instrukcją
instalacji producenta, sprawdzić poprawność montażu.
3. Montaż koncentratora z zasilaczem wraz z obudową
Wytrasować otwory, wykonać ślepe otwory, osadzić kołki rozporowe, zamocować płytkę
koncentratora na kołkach dystansowych, wprowadzić przewody przez otwory w obudowie,
zamocować obudowę, podłączyć przewody zgodnie z instrukcją instalacji producenta,
sprawdzić poprawność montażu.
4. Montaż klawiatury LCD wraz z obudową zewnętrzną
Wytrasować otwory, wykonać ślepe otwory, osadzić kołki rozporowe, wprowadzić przewód
przez otwór w obudowie, zamocować obudowę, otworzyć klawiaturę, przykręcić tylną
ściankę klawiatury do elementu obudowy, podłączyć przewody zgodnie z instrukcją instalacji
producenta, zamknąć klawiaturę, umocować klawiaturę w obudowie, sprawdzić poprawność
montażu.
5. Montaż sygnalizatora zewnętrznego i wewnętrznego
Dokonać częściowego demontażu sygnalizatora (zdjąć obudowę) zgodnie z instrukcją
instalacji. Wytrasować otwory, wykonać ślepe otwory, osadzić kołki rozporowe, wprowadzić
przewód przez otwór w podstawie sygnalizatora, zamocować podstawę sygnalizatora,
podłączyć przewody zgodnie z instrukcją instalacji producenta, zamontować obudowę,
sprawdzić poprawność montażu.
6. Montaż czujki PIR oraz czujki dualnej (PIR+MW)
Dokonać częściowego demontażu czujki (zdjąć obudowę) zgodnie z instrukcją instalacji.
Wytrasować otwory, wykonać ślepe otwory, osadzić kołki rozporowe, wprowadzić przewód
przez otwór w podstawie czujki, zamocować podstawę czujki, podłączyć przewody zgodnie z
instrukcją instalacji producenta, zamontować obudowę, sprawdzić poprawność montażu.7. Podłączenie akumulatora
Umieścić akumulator w odpowiedniej obudowie (płyty centrali, koncentratora z zasilaczem).
Podłączyć akumulator po zakończeniu wszystkich czynności wstępnych: podłączenie
przewodów, podłączenie napięcia 230V, programowanie systemu.
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             59
8. Programowanie i uruchomienie systemu
Po podłączeniu wszystkich przewodów: czujki, sygnalizatory, klawiatury, koncentratory,
płyta główna podłączyć zasilanie 230V do zasilaczy płyty głównej i koncentratorów.
Zaprogramować system zgodnie z instrukcją programowania dostarczoną przez producenta.
W programowaniu uwzględnić wszystkie: informacje, sugestie przekazane przez
przedstawiciela Zamawiającego. Programować system za pomocą programu dostarczonego
przez producenta. Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Uruchomić system.
Podłączyć zasilanie rezerwowe. Przeprowadzić testy funkcjonalne systemu.
9. Szkolenie użytkowników
Szkolenie rozpocząć od zapoznania administratora z całością systemu. Następnie
przeprowadzić szkolenie użytkowników według listy dostarczonej przez przedstawiciela
Zamawiającego. Sporządzić protokół, w którym przeszkoleni podpiszą fakt uczestnictwa w
szkoleniu.

System telewizji dozorowej
1. Montaż zasilacza 12/24V, aktywnego nadajnika video wraz z zewnętrzną puszką
instalacyjną
Odkręcić obudowę puszki instalacyjnej, dokonać częściowego demontażu zasilacza zgodnie z
instrukcją montażu producenta, wytyczyć otwory, wytrasować je, wykonać otwory,
przykręcić podstawę zasilacza. Dokonać częściowego demontażu aktywnego nadajnika video
zgodnie z instrukcją montażu producenta, wytyczyć otwory, wytrasować je, wykonać otwory,
przykręcić podstawę nadajnika. Wprowadzić przewody, podłączyć przewody zgodnie z
instrukcją montażu producenta, sprawdzić poprawność połączeń, przykręcić obudowy
zasilacza i nadajnika, zamocować puszkę na słupie, podłączyć zasilanie 230V, sprawdzić
działanie.
Sposób montażu puszki instalacyjnej na słupie – 2 warianty:
   wytrasować otwory, wykonać ślepe otwory, osadzić kotwy metalowe lub kołki
    rozporowe, zamocować puszkę
   odmierzyć odpowiedni odcinek obejmy stalowej z asymetrycznym uzębieniem, uciąć,
    przeciągnąć dwa odcinki obejmy przez tylną ściankę puszki, za pomocą śruby
    przykręcić puszkę do słupa
Przykręcić odbudowę do puszki instalacyjnej
2. Montaż głowicy obrotowej
Zamocować obejmę na istniejącym słupie oświetleniowym. Przykręcić uchwyt ścienny.
Wprowadzić przewody. Dokonać częściowego demontażu głowicy zgodnie z instrukcją
instalacji dostarczoną przez producenta. Wprowadzić przewody, zamocować obudowę do
uchwytu ściennego. Podłączyć przewody zgodnie z instrukcją montażu producenta, załączyć
zasilanie. Wykonać test sprawdzający – podłączyć głowicę do monitora serwisowego.
Zamocować głowicę.
3. Montaż kamery dualnej wraz z obudową zewnętrzną z grzałką
Przykręcić obiektyw do kamery, podłączyć zasilanie obiektywu. Zamocować kamerę w
obudowie zewnętrznej. Wytyczyć otwory, wytrasować je, wykonać ślepe otwory, osadzić
kołki rozporowe, wprowadzić przewody, przykręcić uchwyt ( w przypadku montażu na
słupie oświetleniowym można użyć obejm stalowych). Przykręcić obudowę do uchwytu,
podłączyć przewód zasilający zgodnie z instrukcja montażu producenta, podłączyć przewód
sygnałowy do pasywnego nadajnika video, włożyć nadajnik do gniazda w kamerze,
sprawdzić poprawność połączeń. Załączyć zasilanie 230V, podłączyć monitor serwisowy,
ustawić i wykadrować obraz, zamknąć i skręcić obudowę.
4. Montaż aktywnych odbiorników video
Dokonać częściowego demontażu aktywnego odbiornika video zgodnie z instrukcją montażu
producenta, wytyczyć otwory, wytrasować je, wykonać ślepe otwory, osadzić kołki
rozporowe, przykręcić podstawę odbiornika, podłączyć przewody zgodnie z instrukcją
montażu producenta, sprawdzić poprawność połączeń, zamocować obudowę odbiornika.
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           60
Podłączyć zasilanie 230V, sprawdzić działanie.
Uwaga!
Należy pamiętać, że do instalacji jest przygotowanych 8 odbiorników i bardzo ważnym
elementem montażu jest wytyczenie odpowiedniego ustronnego miejsca oraz zachowanie
względów estetycznych. Do wyboru przez Wykonawcę pozostaje sposób montażu:
bezpośredni w podłożu lub w obudowie.
5. Montaż monitora LCD
Ustawić monitor w wyznaczonym miejscu, podłączyć przewód sygnałowy do rejestratora
cyfrowego, podłączyć zasilanie 230V, sprawdzić działanie monitora.
6. Montaż rejestratora cyfrowego
Przygotować rejestrator do instalacji poprzez zamontowanie 2 dysków twardych, ustawić
rejestrator w wyznaczonym miejscu, podłączyć przewody wizyjne zgodnie z instrukcją
montażu producenta, podłączyć zasilanie 230V, sprawdzić wstępnie działanie rejestratora.
7. Montaż pulpitu sterującego
Ustawić pulpit w wyznaczonym miejscu, podłączyć kabel magistrali RS-485, podłączyć
zasilanie 12V (zasilacz w zestawie), sprawdzić działanie pulpitu.
8. Programowanie i uruchomienie systemu
Po podłączeniu wszystkich urządzeń , podłączeniu zasilania zaprogramować pozostałe
funkcje rejestratora zgodnie z instrukcją instalacji producenta . Następnie zaprogramować
kamery obrotowe: trasy patrolowania, presety, autopanoramowanie itd. zgodnie z instrukcją
instalacji producenta. W programowaniu uwzględnić wszystkie: informacje, sugestie
przekazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykadrować kamery dualne zgodnie z
zaleceniem przedstawiciela Zamawiającego. Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych,
uruchomić system. Przeprowadzić testy funkcjonalne systemu. Przeprowadzić test
nagrywania. Odtworzyć nagrany materiał. Przeprowadzić test archiwizacji danych na nośniku
zewnętrznym (USB, płyta CD). Zarchiwizować wybrany materiał na nośniku zewnętrznym,
odtworzyć na terminalu PC.
9. Szkolenie użytkowników
Szkolenie rozpocząć od zapoznania administratora z całością systemu. Następnie
przeprowadzić szkolenie użytkowników według listy dostarczonej przez przedstawiciela
Zamawiającego. Sporządzić protokół, w którym przeszkoleni podpiszą fakt uczestnictwa w
szkoleniu.

System kontroli pracy wartowników
1. Montaż transponderów zbliżeniowych
Wytrasować otwory, wykonać ślepe otwory, osadzić kołki rozporowe, zamocować
transponder.
Uwaga!
Miejsca montażu wyznaczy przedstawiciel Zamawiającego i tylko w tych miejscach należy
zamontować urządzenia.
2. Montaż rejestratora LCD
Podłączyć urządzenie do zasilania. Na wybranym terminalu PC zamontować program do
obsługi systemu dołączony przez producenta. Podłączyć urządzenie do terminala za pomocą
dołączonego kabla, zaprogramować urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji producenta.
Przeprowadzić testowy obchód terenu. Potwierdzić obecność w punktach kontrolnych (PK)
poprzez zbliżenie rejestratora do transpondera na odległość około 1 cm (zabrania się
pocierania i uderzania rejestratorem o transponder). Wariantowo do potwierdzenia obecności
mogą posłużyć dołączone do zestawu karty zbliżeniowe. Karty należy uprzednio
zaprogramować. Po zakończeniu obchodu testowego podłączyć rejestrator do terminala PC,
uruchomić zainstalowany program, odczytać dane, sprawdzić poprawność konfiguracji,
nanieść odpowiednie korekty. Przeprowadzić test archiwizacji do pliku i wydruk zdarzeń na
papierze.
3. Szkolenie użytkowników
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            61
Szkolenie rozpocząć od zapoznania administratora z całością systemu. Następnie
przeprowadzić szkolenie użytkowników według listy dostarczonej przez przedstawiciela
Zamawiającego. Sporządzić protokół, w którym przeszkoleni podpiszą fakt uczestnictwa w
szkoleniu.

UWAGA!
Wszystkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie wykonywanych prac.

VI. Kontrola jakości robót
1. Wykonywanie badań i pomiarów
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.
Kontrola techniczna obejmuje:
   sprawdzenie jakości materiałów, tj. dopuszczenia do stosowania – Wykonawca ma
    obowiązek przekazania przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich świadectw
    jakości, atestów, świadectw kwalifikacji stosowanych materiałów. Materiały bez tych
    dokumentów nie mogą być wbudowane
   wykonanie pomiarów i badań. Wykonawca dostarczy protokoły następujących
    pomiarów: sprawdzenie ciągłości żył przewodów, pomiar rezystancji
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby uprawnione. Przyrządy użyte do badań i
pomiarów powinny posiadać świadectwa wzorcowania.
W ramach odbiorów częściowych ( robót ulegających zakryciu) należy skontrolować
zgodność zamontowanych elementów, które ulegną zakryciu i wykonania robót z
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Działanie odnotować w Dzienniku
Budowy.

VII. Przedmiar i obmiar robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-00.
Przedmiar robót stanowi całość i jest integralną częścią dokumentacji projektowej. Ilość robót
określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian w dokumentacji
powykonawczej i zaaprobowanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

VIII. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.
Wykonawca po zakończeniu robót i zgłoszeniu wpisem do dziennika budowy przedłoży
komplet dokumentów:
   dokumentację powykonawczą
   protokoły badań
   certyfikaty, atesty
   inwentaryzację powykonawczą
Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru robót. W czasie
przekazywania instalacji do eksploatacji należy sprawdzić działanie urządzeń, przeszkolić
personel, a po odbiorze Zamawiający zobowiązany jest zapewnić stałą konserwacje systemu.

IX. Dokumenty odniesienia i przepisy związane
Przepisy prawne:
  11. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
    późniejszymi zmianami
  12. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
    (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
  13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
    19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                              62
    materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
    poz. 48)
  14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
    metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
    kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
    określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
    1389)
  15. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
    określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
    technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
    użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Normy:
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakości
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
PN-EN 50131-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu.
Wymagania systemowe
PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze
PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe. Cz. 5: Próby środowiskowe
PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania
PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Ogólne wymagania
i badania czujek
PN-93/E-08390/23 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i
badania aktywnych czujek podczerwieni
PN-93/E-08390/26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i
badania pasywnych czujek podczerwieni
PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 2-1: Kamery telewizji czarno-białej
PN-EN 50132-4-1:2002Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 4-1: Monitory czarno-białe
PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 5: Teletransmisja
PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cz. 7: Wytyczne stosowania
PN-IEC 60364-4-73:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
Przewody jednożyłowe o instalacji polwinitowej
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe.
Ogólne wymagania
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i
badania
BN-89/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogólne wymagania i badania. Wytyczne stosowania
ZN-96/TP. S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach
metalowych
ZN-96/TP. S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            63
międzycentralowe
ZN-96/TP. S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione
ZN-96/TP. S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania

Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)


Sporządził:                            Sporządził:
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                          64
                 Załącznik nr 11 do SIWZ
PROJEKT WYKONAWCZY
       SYSTEMU ALARMOWEGO I
     SYSTEMU MONITORINGU TERENU


SKŁADNICA AGENCJI REZERW
MATERIAŁOWYCH
W EŁKU, NOWA WIEŚ EŁCKA
UL. WILCZA 2, 19-301 EŁK
BEMOWO PISKIE 2010
Nr postępowania: BPzp-262-77/10            65
KARTA TYTUŁOWA
TEMAT:     WYKONANIE   SYSTEMU  ALARMOWEGO  W
        MAGAZYNACH, SYSTEMU MONITORINGU TERENU,
        SYSTEMU REJESTRACJI PRACY WARTOWNIKÓW.

OBIEKT:     SKŁADNICA AGENCJI          REZERW MATERIAŁOWYCH
        W EŁKU

ADRES
OBIEKTU:    NOWA WIEŚ EŁCKA, UL WILCZA 2, 19-301 EŁK


INWESTOR:    AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH, UL. NOWY
        ŚWIAT 6/12, 00-400 WARSZAWA
         ETAP:      Projekt wykonawczy         BRANŻA:     Instalacje specjalne
     Projektant:    Firma „Karsus”
              Mgr inż. Piotr Ciotrowski
              Upr.    Bud.    WAM/0050/P00E/08-
              WAM/IE/0364/01

     Zatwierdzający
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                    66
SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................................. 4
   I.1.1 Przedmiot opracowania projektu ............................................................................................ 4
   I.1.2 Zamawiający........................................................................................................................... 4
   I.1.3 Podstawy techniczne i organizacyjne opracowania ................................................................ 4
   I.1.4 Podstawy prawne opracowania .............................................................................................. 4
   I.1.5 Zakres opracowania ................................................................................................................ 5
  I.2 Analiza zagrożeń .......................................................................................................................... 5
   I.2.1 Rozpoznanie warunków sprzyjających powstawaniu zagrożeń, analiza słabych punktów ................ 5
   I.2.2 Analiza ryzyka i poziom bezpieczeństwa obiektu .................................................................. 6
   I.2.3 Klasa systemu sygnalizacji włamania i napadu ...................................................................... 6
II. CZĘŚĆ II – KONEPCJA OCHRONY OBIEKTU .............................................. 7
  II.1 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU .................................................................. 7
   II.1.1 Opracowanie konfiguracji systemu SSWiN .......................................................................... 7
   II.1 2 Dobór urządzeń SSWiN ........................................................................................................ 8
   II.1.3 Opis techniczny systemu SSWiN .......................................................................................... 8
   II.1.4 Konfiguracja systemu............................................................................................................ 11
      II.1.4.1 Określenie stref ochrony .....................................................................................................11
      II.1.4.2 Cechy użytkowe .................................................................................................................11
   II.1.5 Monitorowanie ...................................................................................................................... 11
   II.1.6 Zasilanie ................................................................................................................................ 12
   II.1.7 Okablowanie ......................................................................................................................... 12
      II.1.7.1 Typy przewodów ................................................................................................................12
      II.1.7.2 Organizacja, trasy kablowe .................................................................................................12
  II.2 SYSTEM MONITORINGU TERENU .......................................................................................... 12
   II.2.1 Opracowanie konfiguracji systemu CCTV ........................................................................... 13
   II.2.2 Opis organizacyjny systemu CCTV ...................................................................................... 13
   II.2.3 Opis techniczny systemu monitoringu terenu ....................................................................... 13
   II.2.4 Zasilanie systemu CCTV ...................................................................................................... 15
   II.2.5 Okablowanie systemu CCTV ................................................................................................ 15
      II.2.5.1 Typy przewodów ................................................................................................................15
      II.2.5.2 Organizacja, trasy kablowe .................................................................................................15
  II.3 SYSTEM REJESTRACJI PRACY WARTOWNIKÓW .................................................................. 16
   II.3.1 Opracowanie konfiguracji systemu RPW ................................................................................. 16
   II.3.2 Opis techniczny systemu RPW ............................................................................................. 16
III. CZĘŚĆ III – ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ....................................................... 16
  III.1 System SSWiN ........................................................................................................................... 16
  III.2 System CCTV ............................................................................................................................ 17
  III.3 System rejestracji pracy wartowników .......................................................................................... 18
IV. CZĘŚĆ IV – BILANS ENERGETYCZNY ............................................................... 18
V. CZĘŚĆ V – UWAGI KOŃCOWE, ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA .... 18
VI. CZĘŚĆ VI – WYKAZ RYSUNKÓW ......................................................................... 19
VII. CZĘŚĆ VII – WYKAZ ZAŁACZNIKÓW .............................................................. 20
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                                                         67
  I. CZĘŚĆ OGÓLNA

  I.1.1 Przedmiot opracowania projektu.
   Przedmiotem opracowania projektu jest wykonanie systemów bezpieczeństwa, w
   skład którego wchodzą:
   a) Wykonanie systemu alarmowego w magazynach,
   b) Wykonanie monitoringu terenu,
   c) Wykonanie systemu rejestracji pracy wartowników,
   w obiekcie:
   Składnica Agencji Rezerw Materiałowych
   Nowa Wieś Ełcka
   Ul. Wilcza 2
   19-301 Ełk

  I.1.2 Zamawiający.
   Zamawiającym niniejszego opracowania jest Agencja Rezerw Materiałowych, ul.
   Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

  I.1.3 Podstawy techniczne i organizacyjne opracowania
   Projekt opracowano na podstawie:
   4. umowa z Zamawiającym z dnia 15.04.2010r.,
   5. Szkiców architektoniczno – budowlanych terenu i obiektów dostarczonego przez
     Zamawiającego,
   6. wizji lokalnej,
   7. wytycznych Zamawiającego dotyczących funkcji i przeznaczenia pomieszczeń,
   8. określenia wymagań oraz ustaleń z Zamawiającym,
   9. instrukcji montażu, parametrów i danych technicznych urządzeń.

  I.1.4 Podstawy prawne opracowania
  a) Polska Norma „Systemy Alarmowe” PN-EN 50131
  b) Polska Norma PN-EN 50131-1:2007 „Systemy Alarmowe – Systemy Sygnalizacji
   Włamania i Napadu – Wymagania systemowe”
  c) Polska Norma PN-EN 50130-4:2002 „Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność
   elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności
   urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych
  d) Polska Norma PN-EN 50130-5:2002 – „Systemy alarmowe – Część 5: systemy
   dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, systemy kontroli dostępu stosowane
   w zabezpieczeniach, systemy alarmowe osobiste, urządzenia i systemy transmisji
   alarmu
  e) Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz.U. 2005 Nr145 Poz1221)
  f) Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22.01.1999r. (Dz.U. 1999 Nr11
   Poz95)
  g) Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3.04.1993r. wraz z późniejszymi zmianami
   oraz nowelizacja ustawy uchwalona dnia 22 lipca 1999 (Dz.U. 99.70 Poz776)

  I.1.5 Zakres opracowania
   Projekt wykonawczy obejmuje swym zakresem wykonanie systemu alarmowego w
   magazynach, systemu monitoringu terenu oraz wymianę bramy wjazdowej wraz z
   okablowaniem, montażem urządzeń, uruchomieniem i programowaniem.
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           68
 I.2. Analiza zagrożeń

  I.2.1 Rozpoznanie warunków sprzyjających powstawaniu zagrożeń,
  analiza słabych punktów.
   Podejmując temat rozpoznania warunków sprzyjających powstawaniu zagrożeń należy
   wziąć pod uwagę specyfikę obiektu i jego umiejscowienie.
   W związku z tym należy brać pod uwagę realne zagrożenia jak i te z pogranicza
   realności:
      włamanie poprzez sforsowanie okien, drzwi, przebicie przez ścianę, strop,
       celem uzyskania dostępu do znajdującego się mienia lub jego zniszczenia
      napad bezpośrednio na pracowników (wartowników)
      szantaż (wymuszenie),
      ujawnienie tajemnicy służbowej przez pracowników, wymuszone przez
       szantaż,
      możliwość podłożenia materiałów wybuchowych mogących wywołać
       zagrożenie zdrowia i życia pracowników
     Biorąc pod uwagę powyższe punkty dochodzimy do wniosku, że do ataku może
     dojść zarówno w dzień jak i w nocy.
   Umiejscowienie Agencji Rezerw Materiałowych w obszarze leśnym, umożliwia na
   niewzbudzające podejrzeń działania mogące prowadzić do przygotowywania
   włamania czy napadu. Znajdująca się w pobliżu nie zabudowana przestrzeń sprzyja
   obserwacji przedmiotowego obiektu. Usytuowanie obiektu w obszarze zalesionym
   sprzyja szybkiej ucieczce i ukryciu się napastników.

   I.2.2 Analiza ryzyka i poziom bezpieczeństwa obiektu

   Mając na uwadze rozważania z poprzedniego punktu, dochodzimy do wniosku, że
   obiekt należy do grupy budynków szczególnie wysoce narażonych na atak, którego
   skutkiem jest zniszczenie lub utrata mienia, a także zagrożenie dla zdrowia i życia
   osób tam przebywających.
   Po przeprowadzeniu analizy ryzyka, oraz oceny zagrożeń obiekt należy zaliczyć do
   kategorii zagrożonych wartości Z4.
   Systemy bezpieczeństwa przewidziane do instalacji na obiekcie:
     a) system alarmowy w magazynach – ochroną objęto 8 magazynów,
       przewidziano kable magistralowe do budynku stolarni, oraz budynku
       administracyjnego w celu podłączenia w przyszłości tych budynków do
       systemu alarmowego
     b) system monitoringu terenu – dozorem kamer objęto strefę zewnętrzną i
       peryferyjną,
   mają za zadanie zmniejszenie poziomu zagrożenia i przeciwdziałanie jego skutkom.

   I.2.3 Klasa systemu sygnalizacji włamania i napadu
   Przyjęto wysoki poziom bezpieczeństwa, a więc przy kategorii zagrożonych wartości
   Z4, należy zastosować system sygnalizacji włamania i napadu w klasie SA-4.
   W związku z tym należy stosować urządzenia w klasie specjalnej – S i C.


CZĘŚĆ II – KONCEPCJA OCHRONY OBIEKTU
   II.1 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
   Koncepcja ochrony obiektu została opracowana z uwzględnieniem następujących
   czynników:
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            69
       wymagań wynikających z przyjęcia klasy dla SSWiN
       wymagań i zaleceń zleceniodawcy
       funkcji i przeznaczenia pomieszczeń
       zgodności z Polską Normą PN-EN 50131-1:2007

   II.1.1 Opracowanie konfiguracji systemu SSWiN
       Urządzenia SSWiN należy umieścić tak, aby ingerencja w obiekt była wykryta
   przez urządzenia systemu już w początkowej fazie.
   Biorąc pod uwagę warunki budowlane i przestrzenne zastosowano system
   rozproszony.
       Centrala alarmowa wraz z osprzętem zostanie zainstalowana w pomieszczeniu
   szczególnie chronionym (Wartownia). Kompleksową ochroną pasywnych czujek
   podczerwieni z funkcją antymaskingu, oraz czujkami dualnymi z funkcją
   antymaskingu zostaną objęte magazyny. Czujniki będą instalowane na wysokości ok.
   2.5m od posadzki. Alarmy powstałe na skutek zadziałania urządzeń detektorowych
   systemu należy zaprogramować jako głośne. Alarmy z tych urządzeń uruchmiają
   zainstalowane sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnętrzne oraz sygnalizatory
   akustyczne wewnętrzne. Sygnalizatory zewnętrzne powinny zostać zainstalowane w
   miejscach trudno dostępnych na wysokości uniemożliwiającej dostęp do nich bez
   specjalistycznego sprzętu, a wewnętrzne na maksymalnej możliwej wysokości
   wynikającej z uwarunkowań budowlanych. Wszystkie urządzenia systemu
   alarmowego muszą posiadać ochronę antysabotażową. Manipulatory służące do
   obsługi, zainstalowane będą: w wartowni, oraz na jednym z magazynów (w
   specjalistycznej obudowie metalowej na kluczyk, zapewniającej odpowiednie warunki
   pracy dla urządzeń bez względu na panujące warunki atmosferyczne).   II.1.2 Dobór urządzeń SSWiN
       Urządzenia pracujące w systemie klasy SA-4 muszą należeć do klasy
       specjalnej – S lub C,
       Zastosowany system umożliwia rozpoznanie podłączonych elementów
       detekcyjnych,
       Zasilanie awaryjne ma zapewnić pracę systemu alarmowego przez 72 godziny,
       Wszystkie urządzenia systemu powinny posiadać układ samokontroli,

   Biorąc pod uwagę powyższe, dokonano wyboru urządzeń:
      Centrala alarmowa, z możliwością rozbudowy do 520 linii, 16 linii na płycie
       głównej, 8 wyjść, wbudowany port szeregowy RS232 w obudowie
      Klawiatura z wyświetlaczem LCD
      Obudowa do klawiatury LCD z grzałką
      Moduł 8 linii, 4 wyjścia z zasilaczem 3A/12V w obudowie
      Moduł 8 linii
      Czujka PIR+MV+AM
      Czujka PIR+AM
      Sygnalizator zewnętrzny
      Sygnalizator wewnętrzny
      Akumulator 12V/26Ah
      Akumulator 12V/18Ah

   II.1.3 Opis techniczny systemu SSWiN
     7. Centrala alarmowa
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                           70
       Musi posiadać parametry i funkcje zgodne z wymogami normy PD6662:2004
     oraz EN50131-1:2004. Najważniejsze wymieniono poniżej:
      Obsługa czujek z anty-maskingiem oraz sygnalizacją awarii czujki,
      Monitor aktywności czujki,
      Zdalna diagnostyka systemu dotycząca:
          Pomiaru napięć w systemie (wyjścia zasilające i akumulator),
          Pomiaru prądu w systemie (wyjścia zasilacza i akumulator),
          Pomiaru rezystancji linii dozorowych,
          Stanu bezpieczników,
          Omijania oraz testu linii dozorowych,
          Testu wyjść programowalnych,
          Wersji modułu,
          Komunikacji pomiędzy płytą główną i modułami zewnętrznymi
          Rejestracja zdarzeń podstawowych i drugorzędnych,
          Blokada klawiatury po wprowadzeniu zaprogramowanej liczby
          błędnych kodów,
          Restrykcje dotyczące zmiany kodu PIN użytkownika,
          Informacja dotyczące pojemności i zapełnienia rejestru zdarzeń,
          Komunikaty i sygnały ostrzegawcze wyświetlane na klawiaturach
          zgodnie z normą EN50131-12004 stopień 3.
   Projekt przewiduje zastosowanie centrali posiadającej 4 magistrale RS485.

      Szyfrator LCD
      Estetyczny i funkcjonalny szyfrator z wyraźnym, podświetlanym
      wyświetlaczem. Musi zapewnić intuicyjną obsługę oraz zrozumiałe
      komunikaty.
      Czujnik dualny PIR + Mikrofala
      Czujnik dualny (PIR+MW) z antymaskingiem, technologia ACT.
      ACT (Anti-Cloak) to nowa jakość w dziedzinie czujników ruchu. Dzięki jej
      zastosowaniu niemożliwe staje się oszukanie czujnika poprzez maskowanie się
      intruza, nie występuje również efekt „usypiania” się czujnika w temperaturach
      zbliżonych do temperatury ciała ludzkiego.
      Dzięki unikalnemu algorytmowi analizy sygnału z tory podczerwieni,
      technologia ACT pozwala na wykrycie próby kamuflażu, co powoduje
      przełączenie się czujnika na pewien czas w tryb pracy „tylko mikrofala”. Jeśli
      w tym czasie nastąpi pobudzenie czujnika mikrofalowego, wywołany zostanie
      alarm. Przy braku pobudzenia, czujnik wróci po określonym czasie do
      normalnego trybu pracy (dualny). Również, jeśli temperatura powietrza zbliży
      się do temperatury ludzkiego ciała, czujnik przełączy się do trybu pracy „tylko
      mikrofala” zapobiegając tym samym efektowi „usypiania”. Równocześnie
      zachowane są zalety czujnika dualnego (mała liczba fałszywych alarmów).
      Czujnik PIR z antymaskingiem
          Mikroprocesorowe czujki są detektorami ruchu, przeznaczonymi do
      stosowania wewnątrz pomieszczeń, szczególnie w przypadku gdy istnieje
      możliwość ich przypadkowego lub umyślnego zasłonięcia.
      Obróbka sygnału oparta jest na zaawansowanej, mikroprocesorowej analizie
      sygnałów pochodzących z pyroelementu. Zastosowanie mikroprocesorowej
      analizy otaczającej przestrzeni zapewnia wysoki stopień dyskryminacji
      wszystkich sygnałów, poza sygnałem generowanym przez intruza.
      Mikroprocesorowo nadzorowany antymasking wykorzystuje dwa niezależne
      aktywne kanały podczerwieni. Całkowicie chroni on przed zasłonięciem pola
      widzenia czujki przez dowolne przedmioty znajdujące się bliżej niż 30cm od
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            71
      czujki, oraz przed uszkodzeniem, zabrudzeniem lub zamalowaniem soczewki.
      Filtr światła białego minimalizuje prawdopodobieństwo powstania fałszywych
      alarmów, które mogłyby być spowodowane przez bardzo intensywne światło
      białe np.: reflektory halogenowe lub bezpośrednie oświetlenie przez słońce.
      Specjalnie skonstruowana komora pyroelementu zapewnia całkowitą ochronę
      przed insektami, wewnętrznymi przeciągami i konwekcją powietrza.
      Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny
      Parametry:
       sterowanie procesorowe,
       sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny (120dB),
       wewnętrzna osłona metalowa,
       zabezpieczenie antysabotażowe przed zalaniem pianką montażową,
        oderwaniem od podłoża i otwarciem,
       pobór prądu w stanie alarmu 500mA ( w stanie dozoru 15mA)
      Sygnalizator akustyczny, wewnętrzny
      Parametry:
       sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny,
       zabezpieczenie antysabotażowe,
       obudowa z ABS,
       natężenie dźwięku 120dB,
       pobór prądu w stanie alarmu 120 mA (w stanie dozoru 10mA)

      Akumulator 12V/18Ah
      Stanowi zasilanie awaryjne dla systemu SSWiN w przypadku zaniku zasilania
      podstawowego. Przyjęty zestaw akumulatorów ma za zadanie utrzymanie
      systemu w sprawności, w okresie minimum 72 godziny po zaniku 230V.
      Akumulator 12V/26Ah
      Stanowi zasilanie awaryjne dla systemu SSWiN w przypadku zaniku zasilania
      podstawowego. Przyjęty zestaw akumulatorów ma za zadanie utrzymanie
      systemu w sprawności, w okresie minimum 72 godziny po zaniku 230V.

II.1.4. Konfiguracja systemu

II.1.4.1 Określenie stref ochrony
       Grupa 1 – Magazyn Nr 1
       Grupa 2 – Magazyn Nr 2
       Grupa 3 – Magazyn Nr 3
       Grupa 4 – Magazyn Nr 4
       Grupa 5 – Magazyn Nr 5
       Grupa 6 – Magazyn Nr 6
       Grupa 7 – Magazyn Nr 9
       Grupa 8 – Magazyn Nr 10

II.1.4.2 Cechy użytkowe
       System zostanie podzielony na grupy (strefy ochrony) wg punktu II.1.4.1.,
       Dostęp do poszczególnych stref będą posiadali upoważnieni do tego
       użytkownicy,
       Każdy użytkownik, któremu nadano kod, będzie mógł dokonywać operacji na
       strefie do której został upoważniony,

II.1.5 Monitorowanie
Przewidziano monitorowanie stanów systemu do zewnętrznej firmy ochrony osób i mienia:
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            72
         Tor Radiowy lub GPRS – wykorzystuje nadajniki radiowe/gprs (centrala
         posiada szereg wyjść służących do wysterowania pożądanych stanów
         systemu)
II.1.6 – Zasilanie
Głównym źródłem zasilania jest sieć energetyczna 230VAC. Zaplanowano podłączenie do
wydzielonych, wyznaczonych pól bezpieczników w rozdzielnicach, które znajdują się
odpowiednio w magazynach i wartowni.
Rezerwowym źródłem zasilania są akumulatory dobrane tak, aby zapewnić wymagany czas
prawidłowego działania systemu po zaniku zasilania podstawowego.

II.1.7. – Okablowanie

II.1.7.1 – Typy przewodów
         Zasilanie 230V – zastosowano przewód YKY 3x1,5,
         Magistrala systemowa – zastosowano przewód XzTKMXpw 2x2x0,8,
         Linie alarmowe (od urządzeń detektorowych do modułów linii) –
         wykorzystano przewód YTDY 6x0,5

II.1.7.2 – Organizacja, trasy kablowe
Trasy kablowe zostały wytyczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i ukazane na
rysunkach . Wszystkie przewody powinny zostać ułożone w zamkniętych korytkach przy
zachowaniu wymaganych odległości od innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych.

II.2 SYSTEM MONITORINGU TERENU
System odgrywa istotna rolę w zabezpieczeniu obiektu.
Ma za zadanie obserwację wszystkich strategicznych i słabych punktów chronionego obiektu.
Szczególnie istotne jest dozorowanie wjazdu głównego oraz ciągów komunikacyjnych wokół
magazynów. Równie istotny jest dozór strefy peryferyjnej (najbliższe otoczenie budynku
terenu).
System monitoringu terenu pracuje w układzie zamkniętym. Składa się z :
      kamer (przechwycenie obrazu i przetworzenie obrazu na sygnał cyfrowy),
      rejestratora cyfrowego (funkcja dzielnika obrazu, rejestracji, archiwizacji),
      konsoli sterującej (obsługa głowic szybkoobrotowych i kamer stacjonarnych),
      monitora (obserwacja na żywo oraz z historii nagrań).

II.2.1 Opracowanie konfiguracji systemu monitoringu terenu
W systemie tym zastosowano kamery dualne wysokiej rozdzielczości. Rozmieszczono je w
strefie zewnętrznej Agencji Rezerw Materiałowych. Kamery te będą umieszczone w
obudowie metalowej z grzałką i zamontowane na słupach, na optymalnej wysokości. Obrazy
z kamer będą nagrywane i przetwarzane na rejestratorze cyfrowym wyposażonym w dwa
dyski twarde po 1,5 TB każdy i wyświetlane na monitorze kolorowym LCD.

II.2.2 Opis organizacyjny systemu CCTV
Rejestrator i monitor umieszczono w pomieszczeniu wartowników, ze względu na
całodobowy dozór pracowników.
Kamery zewnętrzne obserwują:
        ciągi komunikacyjne wokół magazynów,
        teren przyległy do obszaru Agencji Rezerw Materiałowych,
        parking,
        drogę dojazdową do obiektu,
        ścianę wzdłuż okien budynku administracyjnego.
Lokalizację urządzeń przedstawiono na rysunkach.
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                      73
II.2.3 Opis techniczny systemu monitoringu terenu
   Rejestrator cyfrowy – 16 kanałów:
  1.4.Algorytm kompresji H264
  1.5.Rejestracja 16 kanałów video do 400 kl./sek.
  1.6.Wbudowana nagrywarka DVD-RW
  1.7.HEXAPLEX – jednocześnie podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd
    przez sieć IP, zdalna konfiguracja, zdalna archiwizacja
  1.8.Rozdzielczość zapisu 704x480
  1.9.Pojemność HDD – 2 dyski SATA,
  1.10.   Wejścia Video – 16 x BNC
  1.11.   Wyjścia Video – Wyjścia przelotowe kamer 16 x BNC, monitor główny 1 x
    VGA, monitor pomocniczy (SPOT) 1 x BNC,
  1.12.   Obsługa – Panel Przedni, Klawiatura wyniesiona, Pilot
  1.13.   Właściwości specjalne – cyfrowy zoom, wyszukiwanie po indeksach
  1.14.   Komunikacja zewnętrzna – karta sieciowa LAN
  1.15.   Archiwizacja – płyta DVD, nośnik USB, LAN

   Kamera dualna
  1.16.   Efektywna ilość pikseli 752H x 582V (440K pikseli)
  1.17.   Przetwornik 1/3” CCD
  1.18.   8x zoom cyfrowy
  1.19.   Zdejmowany automatycznie filtr podczerwieni
  1.20.   Rozdzielczość 570 linii kolor, 700 b/w TVL
  1.21.   Funkcja WDR
  1.22.   Menu ekranowe
  1.23.   Detekcja ruchu
  1.24.   Funkcja Dzień / Noc
  1.25.   Minimalne oświetlenie 0,1 LUX kolor, 0,01 LUX B/W, (sens UP wyłączony),
   0,0003 LUX kolor, 0,00003 LUX b/w (sens UP włączony)
  1.26.   Balans bieli – automatyczny / ręczny
  1.27.   Zasilanie AC 230V
  1.28.   Temp. Pracy – od -10 stopni do +50 stopni Celsjusza

   Cyfrowa Głowica szybkoobrotowa
  1.29.  37- krotny zoom optyczny
  1.30.  12 krotny zoom cyfrowy
  1.31.  Rozdzielczość - 540 linii TVL
  1.32.  Obiektyw 3,5 – 129 mm
  1.33.  OSD - wbudowane
  1.34.  BLC – wył/niski/średni/wysoki
  1.35.  Maski prywatności – 8 programowalne strefy
  1.36.  128 presetów
  1.37.  9 grup presetów
  1.38.  Obudowa wandaloodporna
  1.39.  WDR
  1.40.  Minimalne oświetlenie 0,6 LUX (DSS wyłączony, kolor), 0,003 LUX (DSS
   włączony, kolor), 0,1 LUX (DSS wyłączony, b/w), 0,0001 LUX (DSS wyłączony,
   b/w)
  1.41.  Balans bieli – automatyczny
  1.42.  Zasilanie AC 230V
  1.43.  Temp. Pracy – od -10 stopni do +50 stopni Celsjusza

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                         74
   Obiektyw sferyczny zmiennoogniskowy
  1.44.  Obiektyw 1/3’’
  1.45.  Jasność F 1.0
  1.46.  3,0-8mm z automatyką przysłony
  1.47.  Sterowanie DC
   Obudowa zewnętrzna z uchwytem ściennym i grzałką AC 230V
   Monitor LCD
   Zestawy do transmisji wizji po skrętce aktywne
   Zestawy do transmisji wizji po skrętce pasywne

II.2.4 Zasilanie systemu CCTV
Głównym zasilaniem jest sieć energetyczna 230VAC, z której są zasilane kamery, rejestrator i
monitor. Obiekt posiada własne zasilanie rezerwowe, które realizowane jest za pomocą
agregatu prądotwórczego z ręcznym załączeniem rezerwy. Rozwiązanie to pozwala na
zapewnienie ciągłego zasilania urządzeń w całym obiekcie.

II.2.5 Okablowanie systemu CCTV
II.2.5.1 Typy przewodów
       Zasilanie kamer i grzałek z sieci energetycznej – YKY 3x1,5
       Sygnał video oraz sterowanie od kamer do rejestratora – przewód
       teleinformacyjny, żelowany, ziemny FTP(w) 5kat. 4x2x0,5
       Monitor z rejestratorem – przewód VGA

II.2.5.2 Organizacja, trasy kablowe
Trasy kablowe zostały wytyczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i ukazane na
rysunkach. Wszystkie przewody wewnątrz budynków i w kanałach powinny zostać ułożone w
zamkniętych korytkach przy zachowaniu wymaganych odległości od innych instalacji
teletechnicznych i elektrycznych. Przewody ziemne ułożyć bezpośrednio w ziemi na
głębokości 70 cm i oznaczyć folią informacyjną. Uszczelnić dylatacje w przepustach. Odcinki
przewodów pomiędzy ziemią, a punktem przyłączeniowym kamery ułożyć w rurze ochronnej
PCV.

II.3 SYSTEM REJESTRACJI PRACY WARTOWNIKÓW

II.3.1 Opracowanie konfiguracji SYSTEMU RPW
W systemie zastosowano punkty kontrolne oraz przenośny czytnik zbliżeniowy (rejestrator).
Punkty kontrolne będą zainstalowane na każdym magazynie, natomiast przenośny czytnik
zbliżeniowy będzie posiadał przy sobie wartownik w trakcie pełnienia służby.
Lokalizacje urządzeń przedstawiono na rysunkach.

II.3.2 Opis techniczny systemu RPW
 Przenośny czytnik zbliżeniowy – urządzenie wyposażone w głowicę odczytującą punkty
 kontrolne, pamięć zdarzeń, interfejs pozwalający na odczyt zdarzeń i ich rejestrację na
 nośnikach pamięci za pomocą komputera i dedykowanego oprogramowania.
 Punkty kontrolne – transponder zalany żywicą w plastikowym pudełku z tworzywa
 sztucznego.

CZĘŚĆ III – ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

III.1 SYSTEM SSWIN

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                             75
                                      Ilość
      Lp. Nazwa podzespołu             Klasa
                                      sztuk
          Centrala alarmowa, z możliwością
          rozbudowy do 520 linii, 16 linii na
       1                          S       1
         płycie głównej, 8 wyjść, wbudowany
          port szeregowy RS232 w obudowie
       2      Czujka PIR+MV+AM            S       34
       3        Czujka PIR             S      146
         Moduł 8 linii, 4 wyjścia z zasilaczem
       4                          S      18
              3A/12V w obudowie
       5        Moduł 8 linii            S      10
       6      Akumulator 12V/26Ah           -      18
       7      Akumulator 12V/18Ah           -       1
       8     Sygnalizator zewnętrzny         C       1
       9     Sygnalizator wewnętrzny          C       9
       10  Klawiatura z wyświetlaczem LCD         S       2
           Obudowa do klawiatury LCD z
       11                          -       1
                 grzałką
          Kabel do magistrali XzTKMXpw
       13                          -      1 kpl.
                  2x2x0,8
       14       Kabel YTDY 6x05            -      1 kpl.
       15     Koryto kablowe (listwa)         -      1 kpl.
       16        YKY 3x1,5             -      1kpl.

III.2 SYSTEM CCTV

                                   Ilość
           Lp.      Nazwa podzespołu
                                   sztuk
               Głowica obrotowa zewnętrzna
              dzień/noc, 37x zoom optyczny, 12x
               zoom cyfrowy, rozdzielczość 540
           1                        8
              TVL, zdejmowany filtr IR, czułość
               0,0001 LUX, wandaloodporna
                     obudowa
                Uchwyt ścienny do głowicy
           2                        8
                    zewnętrznej
               Mocowanie na słup do głowicy
           3                        8
                    zewnętrznej
              Kamera dzień/noc, 1/3”, Double Scan
           4                        2
               CCD, 470K, 600 linii, 230VAC
           5    Obiektyw asferyczny 3.0-8mm       2
               Obudowa zewnętrzna metalowa z
           6    uchwytem ściennym i grzałką       2
                     230VAC
                 Rejestrator 16 kanałowy z
           7  nagrywarka DVD, kompresja H264,       1
                     hexaplex
           8      Dysk 1,5 TB SATA          2
              Kontroler do głowic i rejestratorów
           9                        1
                     cyfrowych
           10        Monitor LCD           1

Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            76
                 Pasywny jednokanałowy
           11                      4
               nadajnik/odbiornik z przewodem
                       -----
           ----                     ---
               Aktywny odbiornik skrętki video 0-
           12                      8
                      1800m
                Aktywny nadajnik skrętki video
           13                      8
                     230VAC
           14    Zasilacz do głowic obrotowych    8
              Przewód – skrętka żelowana do ziemi
           15
                  FTP(w) 4x2x0,5 kat.5
               Kabel elektroenergetyczny YKY
           16
                      3x1,5

III.3 SYSTEM REJESTRACJI PRACY WARTOWNIKÓW

                                 Ilość
           Lp.      Nazwa podzespołu
                                 sztuk
               Rejestrator służby wartowniczej z
           1                      1
               wyświetlaczem LCD, zasilaczem
           2        Punkt kontrolny       8CZĘŚĆ IV - BILANS ENERGETYCZNY
Po wybraniu określonych typów urządzeń, należy korzystając z ich parametrów technicznych,
sporządzić bilans mocy w celu upewnienia się, czy ilość zastosowanych urządzeń
zasilających (zasilacze oraz akumulatory) jest wystarczająca.
Pojemność akumulatora obliczamy wg wzoru:
Q = k x (Id x t1+ Ialarm 0,5) [AH]
Gdzie we wzorze symbole oznaczają:
Q – pojemność akumulatora w [AH]
K – współczynnik przyjmowany zależnie od przyjętego czasu awaryjnego zasilania, tj.:
K= 1,25 dla T1< 24h,
K=1 dla 30h < T > 72h
Id – prąd stanu dozorowania
Ialarm – prąd stanu alarmowania
T1 – stan dozoru

CZĘŚĆ V – UWAGI KOŃCOWE, ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Systemy wymagają ciągłej konserwacji aby zachować je w ciągłej sprawności i umożliwić
pełne i niezawodne funkcjonowanie każdego z nich.
Prace konserwacyjne należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, posiadającej wymagane
dokumenty, takie jak poświadczenia bezpieczeństwa, licencje pracowników zabezpieczenia
technicznego i inne niezbędne certyfikaty.
Systemy bezpieczeństwa powinny być obsługiwane przez przeszkolone i odpowiedzialne za
nie osoby.
Po wykonaniu instalacji sytemu alarmowego oraz systemu monitoringu terenu należy
wykonać pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi oraz
zasadami sztuki budowlanej.Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            77
CZĘŚĆ VI – WYKAZ RYSUNKÓW

  1. Rys. 1 – Budynek wartowni
  2. Rys. 2 – Magazyn Nr 1
  3. Rys. 3 – Magazyn Nr 2
  4. Rys. 4 – Magazyn Nr 3
  5. Rys. 5 – Magazyn Nr 4
  6. Rys. 6 – Magazyn Nr 5
  7. Rys. 7 – Magazyn Nr 6
  8. Rys. 8 – Magazyn Nr 9
  9. Rys. 9 – Magazyn Nr 10
  10. Rys. 10 – Rozmieszczenie punktów kontrolnych (transponderów zbliżeniowych) w
    systemie rejestracji pracy wartowników


Rysunki zamieszczono na stronie internetowej: www.arm.gov.pl w ogłoszeniu o zamówieniu
jako załączniki do
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            78
                           Załącznik nr 14 do SIWZ

         PLAN BEZPIECZEŃSTWA
          I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

System monitoringu terenu i system alarmowy Składnicy Agencji Rezerw
Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2,
19-301 Ełk


Nazwa Inwestora i jego adres:

Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa


Imię i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inż. Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43
upr. bud. WAM/0050/POOE/08-WAM/IE/0364/01


Plan bioz zawiera:


  1. Stronę tytułową
  2. Część opisową
  3. Część graficzną


Nr postępowania: BPzp-262-77/10                     79
                  CZĘŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
Zamierzenie budowlane obejmuje montaż systemu monitoringu terenu, systemu alarmowego w
budynkach biurowych, magazynowych, budowę zewnętrznych linii kablowych wizyjnych
i magistralnego systemu alarmowego na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych
w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk.
Kolejność realizacji systemów:
   geodezyjne wytyczenie zewnętrznych tras linii kablowych wizyjnych, magistralnego
    systemu alarmowego, zasilania kamer
   wykonanie wykopów rowów kablowych do ułożenia w/w kabli
   wykonanie przepustów pod drogami wewnętrznymi i utwardzonymi wjazdami do
    magazynów z rur grubościennych PCW o średnicy 100mm
   ułożenie w gotowych wykopach projektowanych kabli telekomunikacyjnych i
    elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz przykrycie ich folią kalandrowaną koloru
    niebieskiego
   zasypanie rowów kablowych z warstwowym ubijaniem ziemi i wyrównaniem terenu
   zamontowanie w betonowych kanałach przełazowych listew elektroinstalacyjnych
    naściennych przy pomocy kołków rozporowych
   ułożenie kabli wizyjnych, magistralnego systemu alarmowego i zasilania kamer w
    zamontowanych listwach elektroinstalacyjnych
   ułożenie na istniejących słupach oświetleniowych rurek winidurowych o średnicy 26mm
   wciągnięcie do zamontowanych rurek na słupach, kabli wizyjnych i zasilania kamer
   zamontowanie na istniejących słupach oświetleniowych kamer kompaktowych i obrotowych
   podłączenie na słupach kabli do kamer
   wprowadzenie do budynków magazynowych i betonowego kanału przełazowego kabli
    wizyjnych i zasilających w rurach ochronnych PCW
   ułożenie w budynkach na uchwytach lub w listwach elektroinstalacyjnych linii kablowych
    wizyjnych, magistralnego systemu alarmowego i zasilania kamer
   zainstalowanie stanowiska obserwacyjnego monitoringu terenu w pomieszczeniu wartowni i
    podłączenie do rejestratora kabli wizyjnych
   wykonanie podłączeń elektrycznych stanowiska obserwacyjnego i zasilania kamer
   ustalenie miejsc montażu urządzeń sygnalizacji alarmu w poszczególnych pomieszczeniach
    biurowych, magazynach
   wytyczenie tras przewodów do elementów wykonawczych systemu alarmowego, zasilania
    sygnalizatorów oraz zasilania centrali alarmowej i innych urządzeń
   montaż czujek, sygnalizatorów, koncentratorów, manipulatorów, centrali alarmowej i
    innych urządzeń systemu na ustalonych wcześniej miejscach
   wykonanie podłączeń przewodów do urządzeń systemu alarmowego
   zainstalowanie na budynkach magazynowych transponderów zbliżeniowych – elementów
    kontrolnych systemu rejestracji pracy wartowników
   zainstalowanie programu do obsługi systemu rejestracji pracy wartowników na jednostce PC
    w pomieszczeniu Komendanta Służby Ochrony
   zaprogramowanie jednostki centralnej systemu rejestracji pracy wartowników oraz
    wykonanie prób i testów
   dokonanie pomiaru rezystancji zainstalowanych przewodów, ciągłości żył i skuteczności
    szybkiego wyłączenia zwarcia przy zasilaniu 230V centrali alarmowej i systemu
    monitoringu terenu oraz sporządzenie z tych pomiarów odpowiednich protokołów
   sprawdzenie prawidłowości działania systemu alarmowego
   sprawdzenie prawidłowości działania systemu monitoringu terenu


Nr postępowania: BPzp-262-77/10                              80
    przeszkolenie osób wskazanych przez inwestora w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń
    systemu alarmowego, systemu monitoringu wizyjnego i systemu rejestracji pracy
    wartowników. Sporządzenie odpowiednich protokołów z przeszkolenia

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
W ramach wykonywanego montażu systemu alarmowego i systemu monitoringu terenu nie
przewiduje się przebudowy lub rozbiórek istniejących ścian i konstrukcji.
W celu przeprowadzenia przewodów w rurkach instalacyjnych przez ściany i inne przegrody,
zostaną wywiercone w nich otwory o małych średnicach umożliwiające umieszczenie w nich rurek
instalacyjnych.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na terenie budowy przekazanym wykonawcy robót, obejmującym teren Składnicy Agencji Rezerw
Materiałowych i obiekty budowlane, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowi
ruch pojazdów samochodowych i instalacje elektryczne niskiego napięcia 230V oraz praca na
wysokościach do 10m od posadzki wewnątrz magazynów i poziomu terenu.

4.   Informacje o przewidywanych zagrożeniach występujących podczas realizacji robót
budowlanych określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 21a, ust. 2, na budowie wystąpią
następujące roboty budowlane stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
   roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m, przez
     okres do 30 dni
   montaż, demontaż i konserwacja rusztowań w budynkach wysokich przez okres do 30 dni
   roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych w odległości
     liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3m dla linii o napięciu
     znamionowych nie przekraczającym 1kV, prze okres do 5 dni
   roboty wykonywane w czynnych liniach komunikacyjnych przez okres 6 dni
   roboty prowadzone w betonowych kanałach przełazowych przez okres 10 dni
Wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpi przy montażu i
demontażu wysokich rusztowań typu warszawskiego, wewnątrz magazynów do wysokości 7m. Z
dużym ryzykiem upadku z wysokości należy się liczyć także przy montażu kamer na istniejących
słupach oświetleniowych oraz montażu rurek instalacyjnych i wciąganiu do nich kabli oraz
podłączaniu ich do kamer. Przy wymienionych pracach pracownicy muszą wykorzystywać
dostarczone im środki ochrony indywidualnej zabezpieczające ich przed upadkiem z wysokości
oraz posiadać założone ochrony głowy od uderzeń. Przy w/w robotach należy zatrudniać
pracowników z długoletnim stażem zawodowym i posiadających aktualne badania lekarskie bez
ograniczeń pracy na wysokości. Montaż urządzeń systemu alarmowego i kabli wizyjnych oraz
zasilających kamery, a także układanie rurek instalacyjnych i przewodów, będzie następował w
bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Ryzyko porażenia
napięciem dotykowym może wystąpić w przypadku pracy przy tablicach rozdzielczych w
budynkach przy nie wyłączonym napięciu, a także przy podłączaniu zasilania elementów systemów
do tablic rozdzielczych. Do niebezpiecznych dla zdrowia i życia mogą być także roboty w
betonowych kanałach przełazowych związane z instalacją listew elektroinstalacyjnych i układaniem
w nich kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych, ze względu na niewielki przekrój kanału i
odległość do 60m od wejść do kanału.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrożenia.
Roboty zewnętrzne związane z budową linii kablowych wizyjnych i magistralnych systemu
alarmowego oraz zasilania kamer poza kanałami, w czasie ich wykonywania będą prowadzone na
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                              81
odcinkach dróg wewnętrznych i wjazdach do magazynów przy wyłączeniu ich z ruchu i
oznakowanym ich zamknięciu.
Roboty wewnątrz magazynów i w innych obiektach będą wykonywane bez udziału innych osób
poza pracownikami Wykonawcy.
Od strony ulicy na ogrodzeniu posesji Składnicy, przy bramie głównej zostanie umieszczona tablica
informacyjna o budowie.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót kierujący zespołem lub kierownik robót winien udzielić
instruktażu dla pracowników. Instruktaż winien składać się z:
   wymienienia rodzajów wykonywanych robót z dokładnym określeniem ich kolejności
   omówienia rodzajów zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi występujących przy wykonywaniu
    tych robót.
Do wykonania prac montażowych urządzeń monitoringu terenu i systemu alarmowego zostaną
oddelegowani pracownicy z długoletnim stażem zawodowym przy wykonywaniu podobnych robót,
posiadający aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania
lekarskie zezwalające na prace na wysokościach.

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania i dostarczania na nią materiałów, wyrobów i
substancji oraz preparatów niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzi.
8. Wskazane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Realizowana budowa będzie miała zapewnione dwie drogi ewakuacyjne z terenu budowy
bezpośrednio na ulicę, umożliwiające dojazd wozów bojowych straży pożarnej w przypadku
pożaru, który przy wykonywaniu robót montażowych systemu alarmowego w obiektach
magazynowych, biurowych jest mało prawdopodobny.
Podobna sytuacja będzie występowała podczas budowy zawietrznych linii kablowych wizyjnych i
zasilających kamery oraz podczas montażu i uruchamiania kamer na słupach oświetleniowych.
Dobre drogi ewakuacyjne umożliwiają także dojazd karetki pogotowia ratunkowego do
ewentualnego wypadku z ludźmi. Posiadane przez pracowników telefony komórkowe oraz mała
odległość do telefonów stacjonarnych na wartowni i pomieszczeniach biurowych umożliwią
szybkie wezwanie straży pożarnej lub karetki pogotowia ratunkowego.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do
prawidłowej eksploatacji urządzeń systemu alarmowego, systemu monitoringu wizyjnego terenu i
systemu rejestracji pracy wartowników.
Dokumentacja budowy zewnętrznych linii kablowych wizyjnych, magistralnych systemu
alarmowego i zasilania kamer oraz montażu urządzeń systemu alarmowego, monitoringu wizyjnego
i rejestracji pracy wartowników będzie przechowywana w Składnicy Agencji Rezerw
Materiałowych Ełku u pana Jarosława Łacińskiego – Kierownika Zespołu Technicznego.

CZEŚĆ GRAFICZNA

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane sporządzenie części rysunkowej jest wymagane,
ponieważ:
   roboty budowlane zewnętrzne będą wykonywane w ciągach komunikacyjnych i wymagają
    zamykania dróg wewnętrznych i utwardzonych wjazdów do magazynów niezbędne jest
    wskazanie miejsca składowania materiałów Wykonawcy.
Nr postępowania: BPzp-262-77/10                            82
.
Nr postępowania: BPzp-262-77/10  83

								
To top