Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

תוכנית בית ספרית_יובלים_614065_באר שבע_אשכול אסנת קליימן

VIEWS: 28 PAGES: 32

									                                         ‫סמל מוסד 560416‬                         ‫יובלים‬     ‫שם ביה"ס‬
              ‫תוכנית בית ספרית בשפה העברית‬            ‫תאריך 01.11.42‬                          ‫ב-ו‬      ‫שכבת גיל‬

                    ‫פעילויות התלמידים בעקבות השיעור‬

                              ‫דורש‬   ‫דורש‬          ‫מאפייני‬
  ‫חתימת‬                                               ‫דגם‬
                          ‫מהתלמידים מהתלמידים משימה‬  ‫ערך מוסף‬  ‫אוריינות‬      ‫נושאי הלימוד (שם הנושא‬
 ‫לו"ז לביצוע מדריך תחום‬                                       ‫הוראה‬                   ‫שמות המורים‬     ‫מקצוע‬
                 ‫אחר‬       ‫להשתתף מתוקשבת‬   ‫קריאה‬   ‫להוראה‬   ‫המאה ה-‬        ‫בתוכנית הלימודים)‬
  ‫הדעת‬                                               ‫ליישום‬
                         ‫מהתלמיד‬  ‫בדיון‬  ‫עצמית‬           ‫12‬
                             ‫והרחבת ידע וירטואלי‬

        ‫מינואר עד‬
                           ‫2‬      ‫0‬    ‫1‬    ‫5,1‬    ‫5,4,1‬   ‫1‬    ‫משפחה (תנועות מובילות חולם,‬    ‫אורנה עטר‬
‫אסנת קליימן‬    ‫יוני‬                                                        ‫חיריק)‬
                                                                                  ‫כישורי שפה א‬
        ‫מינואר עד‬
          ‫יוני‬
                           ‫2‬      ‫0‬    ‫1‬   ‫6,5,4,2,1‬  ‫5,4,1‬   ‫1‬      ‫חורף (תנועה מובילה חולם)‬   ‫לבנת בן אולד‬
        ‫מינואר עד‬
                           ‫5,2‬     ‫1‬    ‫1‬   ‫6,5,4,2,1‬  ‫5,4,1‬   ‫1‬    ‫ט"ו בשבט - תועלת העץ (תנועה‬     ‫חנה כלפון‬
          ‫יוני‬                                                     ‫מובילה צירה)‬
        ‫מינואר עד‬
                           ‫5,2‬     ‫1‬    ‫1‬   ‫6,5,4,2,1‬  ‫5,4,1‬  ‫3,1‬    ‫יום העצמאות (תנועות מובילות‬
          ‫יוני‬                                                    ‫קובוץ, שורוק)‬
        ‫מינואר עד‬
          ‫יוני‬
                           ‫5,2‬     ‫1‬    ‫1‬   ‫6,5,4,2,1‬  ‫5,4,1‬  ‫4,1‬             ‫שטף ודיוק‬
         ‫ינואר-‬
                                                                                  ‫כישורי שפה ב‬
                           ‫5‬      ‫0‬    ‫1‬    ‫5,3‬    ‫1,5,3,‬  ‫4,1‬     ‫1.המשפחה, טקסט סיפורי‬      ‫סמדר לביא‬
        ‫פברואר‬
        ‫ינואר-יוני‬              ‫5‬      ‫0‬    ‫1‬   ‫6,5,1‬    ‫5,4‬   ‫4,1‬      ‫2. כתיבת סיפור, הזמנה‬     ‫סיגלית דנון‬
                                                        ‫3. חיים נחמן ביאליק ,טקסט‬
         ‫ינואר‬                ‫5‬      ‫1‬    ‫1‬    ‫6,5‬     ‫5‬    ‫1‬                      ‫ענבל בן ישי‬
                                                                  ‫מידעי‬
       ‫מרץ-אפריל‬               ‫5‬      ‫0‬    ‫1‬    ‫5,1‬     ‫5,1‬   ‫1‬          ‫4. סוגות שונות‬
        ‫מאי-יוני‬               ‫5‬      ‫0‬    ‫1‬   ‫5,2,1‬    ‫5,3,1‬  ‫4,1‬          ‫5. הקיץ בפתח‬
                                                        ‫1. בילוי נעים- כתיבת המלצה‬
       ‫מרץ-אפריל‬     ‫כותר-בילוי נעים‬   ‫5,3,1‬    ‫1‬    ‫1‬   ‫6,5,4,1‬   ‫4,2,1‬  ‫3,1‬              ‫לטיול‬
                                                                                  ‫כישורי שפה ג‬
       ‫דצמבר-ינואר‬   ‫הדואר_אתר ביהס‬    ‫1‬      ‫1‬    ‫1‬    ‫5,1‬    ‫5,2,1‬  ‫4,3,1‬      ‫2 . הדואר-סוגה מכתב‬
                                                                       ‫דגנית אזולאי‬
                                                         ‫3. יוצרת- לאה גודברג כתיבת‬
       ‫פברואר-מרץ‬      ‫לאה גודברג‬    ‫1‬      ‫1‬    ‫1‬   ‫6,5,1‬    ‫4,1‬   ‫3,1‬
                                                                   ‫מידע‬
                                                                       ‫שרה פיניש גלית‬
                                                                         ‫כהן‬
                ‫כותר-שומרים על‬                                 ‫4. שומרים על העולם- מידענות‬
       ‫פברואר-מרץ‬               ‫1‬      ‫1‬    ‫1‬   ‫3,2,1‬    ‫3,1‬   ‫3,4,1‬
                     ‫העולם‬                                ‫על שמירת העצים( גם לשכבה ד')‬
       ‫אפריל-מאי‬      ‫להיות מיוחד‬    ‫3,5‬     ‫1‬    ‫0‬    ‫3,1‬     ‫5,2‬   ‫4,1‬      ‫5. להיות מיוחד- קריאה‬
 ‫נובמבר-‬   ‫משימות מתוקשבות‬    ‫5,2,1‬   ‫1‬    ‫1‬  ‫6,5,4,2,1‬  ‫5,4,1‬   ‫4,3,1‬  ‫1. הירח והחודש- הפקת לוח‬
                                                                     ‫כישורי שפה ד'‬
 ‫דצמבר-‬
 ‫נובמבר‬      ‫באתר שכבה‬                                ‫שנה ומידע על לוחות שנה‬
                                             ‫2. בילוי נעים- כתיבת המלצה‬
  ‫דצמבר‬
         ‫כותר-בילוי נעים‬  ‫5,3,1‬   ‫1‬    ‫1‬  ‫6,5,4,1‬   ‫4,2,1‬   ‫3,1‬             ‫לטיול‬
  ‫ינואר-‬    ‫משימת חקר_אתר‬                                 ‫זהבה דהן מרב 3 נורית זרחי: ביוגרפיה‬
                  ‫3,1‬    ‫1‬    ‫1‬  ‫5,4,1‬    ‫4,1‬    ‫3‬
  ‫פברואר‬          ‫שכבה‬                                  ‫צור אסנת קליימן ובעקבות יצירות‬
 ‫אוקטובר-‬   ‫משימה ומצגת באתר‬   ‫1,,2‬   ‫1‬    ‫1‬  ‫5,4,1‬    ‫4,1‬   ‫4,3‬       ‫4 באר-שבע עירינו‬
  ‫דצמבר‬          ‫השכבה‬
 ‫פברואר-‬    ‫דבורה וגדעון- גשר‬
                  ‫3,1‬    ‫1‬    ‫1‬  ‫6,3,1‬   ‫4,2,1‬   ‫3‬         ‫5 ספר שופטים‬
  ‫אפריל‬        ‫ומקראנט‬
 ‫נובמבר-‬   ‫אופק- כתיבה_טיעון‬
                  ‫2,1‬    ‫0‬    ‫1‬  ‫6,5,3,1‬   ‫5,4,1‬   ‫4,3,1‬    ‫1. כתיבת טקסט טיעוני‬      ‫נינט יונה‬
 ‫ינואר‬
                                                                     ‫כישורי שפה ה‬
‫פברואר-מרץ‬   ‫אופק_טקסט מידעי‬   ‫3,1‬    ‫0‬    ‫1‬  ‫6,5,3,1‬   ‫5,4,1‬   ‫4,3,1‬     ‫2. מבנה טקסט מידעי‬     ‫שמחה ברבי‬

‫אפריל-מאי‬    ‫שירונט_נעמי שמר‬   ‫3,1‬    ‫0‬    ‫1‬  ‫6,5,4,1‬   ‫4,2,1‬   ‫4,1‬      ‫3. נעמי שמר- שירים‬   ‫נטלי הוד-סויסה‬
       ‫משימת חקר רשת באתר‬
‫ינואר-מרץ‬              ‫4‬    ‫0‬    ‫1‬  ‫6,5,4,1‬   ‫5,2,1‬   ‫5,1‬         ‫4. שמות תואר‬
              ‫שכבה‬
        ‫משימה מתוקשבת‬
  ‫מרץ‬               ‫5,1‬    ‫1‬    ‫1‬  ‫6,5,4,3,1‬  ‫5,4,2,1‬  ‫4,3,1‬       ‫5. מגילת אסתר‬
        ‫באתר שכבה +גשר‬
 ‫ינואר-‬   ‫אופק- כתיבה_טיעון‬                                            ‫שמחה ברבי‬
                  ‫2,1‬    ‫1‬    ‫1‬   ‫3‬     ‫1‬    ‫3,1‬     ‫1. כתיבת מאמר עמדה‬
 ‫פברואר‬
      ‫אסנת שמיר_משימות‬                                ‫2. מיתולוגיה יוונית- מיזוג‬
     ‫יווניות ומשימה שתבנה‬                                   ‫טקסטים שונים‬
                                                                     ‫כישורי שפה ו‬
‫אפריל-מאי‬     ‫באתר שכבה‬     ‫1,2‬    ‫0‬    ‫1‬   ‫5‬    ‫5,4,1‬   ‫4,3,1‬


       ‫משימה באתר + שירי‬                              ‫3. שירי ארץ-ישראל- יוצרים‬
‫אפריל-מאי‬          ‫א"י‬   ‫2‬    ‫1‬    ‫1‬   ‫5‬    ‫5,4,1‬   ‫4,3,1‬
                                                      ‫ונופים‬
 ‫נובמבר-‬    ‫משימה שתבנה באתר‬
 ‫ינואר‬          ‫1 חקר רשת השכבה‬   ‫0‬    ‫1‬   ‫4,2‬    ‫5,1‬   ‫2,1‬        ‫4. לשון- בניינים‬
          ‫אופק_מחולל‬
 ‫כתיבה_סיכום והשוואה אוקטובר-‬
                  ‫5,4‬    ‫1‬    ‫1‬   ‫5,3‬    ‫5,4,1‬   ‫4,3,1‬  ‫5. המשל- כתיבה ביקורתית‬
  ‫ינואר‬

                                                         ‫דגמי הוראה‬       ‫מפתח:‬
                ‫דורש מהתלמיד קריאה‬                     ‫1. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב וברקו‬
                        ‫1. כן‬               ‫2. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב ולוח אינטראקטיבי‬
                                 ‫2. לא‬             ‫3. עבודה קבוצתית ( מס' מחשבים בכיתה)‬
                                     ‫4. עבודה עצמאית ( מחשבים ניידים לתלמידים או מעבדת מחשבים)‬
                     ‫דורש מתלמיד השתתפות בדיון‬
                                 ‫1. כן‬                      ‫מאפייני אוריינות 121‬
                                 ‫2. לא‬                     ‫1. אוריינות מדיה ומידע‬
                      ‫משימה מתוקשבת מהתלמיד‬                        ‫2. מיומנויות תקשורת‬
‫1. משימה מידענית (טיפול במידע, חקר רשת, ציד אוצר, סיור וירטואלי ועוד)‬                     ‫3. חשיבה ופתרון בעיה‬
          ‫2. הגשת תוצר מתוקשב אישי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬                        ‫4. עבודה שיתופית‬
         ‫3. הגשת תוצר מתוקשב שיתופי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬                        ‫5. למידה עצמאית‬
                          ‫4. חקר ופתרון בעיות‬
                          ‫5. תקשורת בינאישית‬                        ‫ערך מוסף להוראה‬
                                                           ‫1. הנעה ללמידה‬
                                                          ‫2. המחשת תופעות‬
                                                  ‫3. העמקת שיח ודיון להעצמת חשיבה‬
                                                           ‫4. מענה לשונות‬
                                                        ‫5. נגישות למידע מגוון‬
                                                       ‫6. הצגה יעילה של מידע‬
‫אסנת קליימן‬
                         ‫סמל מוסד 560416‬                   ‫שם ביה"ס יובלים‬
‫תוכנית בית-ספרית במתמטיקה‬            ‫תאריך 01.11.42‬                   ‫שכבת גיל שכבות ב-ו‬

 ‫פעילויות התלמידים בעקבות השיעור‬

               ‫דורש‬   ‫דורש‬                     ‫נושאי הלימוד‬
                                ‫מאפייני‬
             ‫מהתלמידים מהתלמידים‬  ‫ערך מוסף‬        ‫דגם הוראה‬  ‫(שם הנושא‬
                                ‫אוריינות‬             ‫שמות המורים‬    ‫מקצוע‬
              ‫להשתתף‬   ‫קריאה‬   ‫להוראה‬         ‫ליישום‬    ‫בתוכנית‬
                               ‫המאה ה- 12‬
               ‫בדיון‬   ‫עצמית‬                     ‫הלימודים)‬
              ‫והרחבת ידע וירטואלי‬


                                           ‫מבנה עשרוני‬
               ‫0‬     ‫1‬     ‫5,4,2,1‬    ‫5,3‬    ‫4,1‬     ‫בתחום ה-‬
                                                          ‫מתמטיקה ב‬
                                               ‫001‬
                                                   ‫סמדר לביא‬
                                             ‫סיגלית דנון פעולות‬
               ‫0‬     ‫1‬     ‫5,4,2,1‬    ‫5,3‬    ‫4,1‬     ‫ענבל בן ישי בתחום ה-‬
                                               ‫001‬
               ‫0‬     ‫1‬     ‫5,4,2,1‬    ‫5,3‬    ‫4,3‬    ‫כפל וחילוק‬

               ‫0‬     ‫1‬     ‫5,4,2,1‬    ‫5,3‬     ‫1‬      ‫מדידות‬
                                              ‫סימני‬
               ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,2,1‬   ‫5,3‬    ‫4,3,1‬     ‫התחלקות‬
                                                          ‫מתמטיקה ג‬
                                              ‫01,5,2‬
                                                   ‫כהן גלית‬
                                             ‫מספרים‬  ‫פיניש שרה‬
               ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,2,1‬   ‫5,3‬    ‫4,3,1‬     ‫אזולאי דגנית טבעיים‬
                                          ‫בתחום הרבבה‬

               ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,2,1‬   ‫5,3‬    ‫4,3,1‬   ‫כפל עד 00001‬
                                           ‫חיבור וחיסור‬
               ‫0‬     ‫0‬     ‫6,4,3,1‬   ‫5,3,1‬   ‫4,2,1‬     ‫במספרים‬
                                              ‫גדולים‬
                                                          ‫מתמטיקה ד‬
                                           ‫שברים: הצגת‬
                                               ‫שברים,‬
                                                   ‫מרב צור‬
               ‫1‬     ‫0‬     ‫6,3,2,1‬   ‫5,4,3‬    ‫4,2‬
                                              ‫קליימן אסנת השוואה,‬
                                           ‫דקלה שטיין חיבור וחיסור‬
                                          ‫סימטרייה:יציר‬   ‫(חנ"מ)‬
               ‫1‬     ‫1‬     ‫5,4,2,1‬    ‫4,1‬   ‫4,3,2,1‬     ‫ת דגמים ב.‬
                                            ‫אשר ג. סוגי‬
                                             ‫מרובעים:‬
               ‫1‬     ‫1‬     ‫4,3,2‬     ‫3‬    ‫4,3,2‬     ‫שטח והיקף‬


               ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,2,1‬   ‫5,3‬    ‫4,3,1‬   ‫מדידות אורך‬
                                                          ‫מתמטיקה ה‬

               ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,2,1‬   ‫5,3‬    ‫4,3,1‬      ‫משקל‬
                                                   ‫ארמה תמי‬
                                             ‫שברים‬
               ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,2,1‬   ‫5,3‬    ‫4,3,1‬
                                            ‫עשרוניים‬
                                                   ‫כהן גלית‬
                                                    ‫אורית‬
               ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,2,1‬   ‫5,3‬    ‫4,3,1‬      ‫ממוצע‬    ‫רוזנברג‬

                                             ‫משפחת‬
               ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,2,1‬   ‫5,3‬    ‫4,3,1‬
                                            ‫מרובעים‬
                                             ‫שברים‬
               ‫0‬     ‫1‬     ‫6,4,2,1‬    ‫5,3‬     ‫4‬
                                             ‫פשוטים‬
                                                          ‫מתמטיקה ו‬
                                                  ‫אורית רוזנברג‬
                                                   ‫גלית כהן‬
                                           ‫כפל וחילוק‬
                                                          ‫מתמטיקה ו‬
                    ‫0‬    ‫1‬  ‫6,4,2,1‬    ‫5,3‬    ‫4‬      ‫שברים‬
                                            ‫אורית רוזנברג עשרוניים‬
                                                 ‫גלית כהן‬
                    ‫0‬    ‫1‬  ‫6,4,2,1‬    ‫5,3‬    ‫4,1‬     ‫אחוזים‬
                    ‫0‬    ‫1‬  ‫6,4,2,1‬    ‫5,3‬    ‫3,1‬      ‫יחס‬
                    ‫0‬    ‫1‬  ‫6,4,2,1‬    ‫5,3‬    ‫1‬       ‫גופים‬


                                                 ‫דגמי הוראה‬     ‫מפתח:‬
            ‫דורש מהתלמיד קריאה‬                 ‫1. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב וברקו‬
                   ‫1. כן‬          ‫2. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב ולוח אינטראקטיבי‬
                   ‫2. לא‬                ‫3. עבודה קבוצתית ( מס' מחשבים בכיתה)‬
                          ‫4. עבודה עצמאית ( מחשבים ניידים לתלמידים או מעבדת מחשבים)‬
        ‫דורש מתלמיד השתתפות בדיון‬
                    ‫1. כן‬                        ‫מאפייני אוריינות 121‬
                    ‫2. לא‬                       ‫1. אוריינות מדיה ומידע‬
         ‫משימה מתוקשבת מהתלמיד‬                          ‫2. מיומנויות תקשורת‬
‫1. משימה מידענית (טיפול במידע, חקר רשת, ציד‬                       ‫3. חשיבה ופתרון בעיה‬
 ‫2. הגשת תוצר מתוקשב אישי (מצגת, מסמך, סרט‬                          ‫4. עבודה שיתופית‬
‫3. הגשת תוצר מתוקשב שיתופי (מצגת, מסמך, סר‬                          ‫5. למידה עצמאית‬
             ‫4. חקר ופתרון בעיות‬
             ‫5. תקשורת בינאישית‬                          ‫ערך מוסף להוראה‬
                                                ‫1. הנעה ללמידה‬
                                               ‫2. המחשת תופעות‬
                                       ‫3. העמקת שיח ודיון להעצמת חשיבה‬
                                                ‫4. מענה לשונות‬
                                             ‫5. נגישות למידע מגוון‬
                                            ‫6. הצגה יעילה של מידע‬
                     ‫תוכנית בית-ספרית במתמטיקה‬

                       ‫פעילויות התלמידים בעקבות השיעור‬

  ‫חתימת‬
 ‫לו"ז לביצוע מדריך תחום‬                   ‫משימה‬
  ‫הדעת‬                 ‫אחר‬        ‫מתוקשבת‬
                              ‫מהתלמיד‬
‫ילנה גופמן‬
          ‫דצמבר-‬
                               ‫4‬
          ‫ינואר‬

          ‫ינואר -‬
                               ‫4‬
          ‫פברואר‬
          ‫מרץ -‬
                               ‫4‬
          ‫אפריל‬
          ‫דצמבר,‬
                               ‫4‬
           ‫מאי‬
          ‫ינואר‬   ‫02%התחלקות&‪=topic‬כפל02%וחילוק&591,471=‪count‬‬
                               ‫4,2‬
          ‫פברואר‬

          ‫חיסור וחיבור מספרים שלמים בריינפופ‬
          ‫ינואר‬
                               ‫4,2‬
          ‫פברואר‬

       ‫אופק_מה יודעת הצפרדע_כפל מספרים גדולים‬
           ‫אפריל‬                  ‫4,2‬
                ‫יישומונים באתר השכבה‬
         ‫דצמבר-ינואר‬                 ‫5,4‬

                   ‫אופק-שברים הערכה‬
         ‫פבואר-מרץ‬                  ‫4‬


           ‫מאי‬     ‫משימה מתוקשבת אשר‬     ‫3-2,1‬

               ‫יישומונים באתר השכבה-מט"ח‬
         ‫ינואר-מרץ‬                  ‫4,2‬

          ‫ינואר‬
          ‫פברואר‬    ‫השיטה המטרית_בריינפופ‬     ‫4,2‬

           ‫מרץ‬       ‫קונקופטרה_הדגמות‬     ‫4,2‬
                  ‫השבחה_משימות חקר‬
         ‫מרץ, אפריל‬                  ‫4,2‬

                  ‫אופק_משימת הערכה‬
          ‫מאי‬                    ‫4,2‬
                        ‫ממוצע‬
          ‫דצמבר -‬
          ‫פברואר‬    ‫השבחה_משימות מרובעים‬     ‫4,2‬

          ‫ינואר‬                   ‫4,3‬
                  ‫קונקופטרה_הדגמות2‬
                ‫השבחה_חידות‬
     ‫פברואר‬                  ‫4,3‬

     ‫פבראור -‬  ‫אופק_משימות מתוקשבות‬
                          ‫4,3‬
      ‫מרץ‬
      ‫אפריל‬       ‫בריינפופ_משימות‬    ‫4,3‬
     ‫פברואר -‬       ‫השבחה_גופים‬     ‫4‬
       ‫מאי‬                        ‫דורש מהתלמיד קריאה‬
                    ‫דורש מתלמיד השתתפות בדיון‬


                      ‫משימה מתוקשבת מהתלמיד‬
‫1. משימה מידענית (טיפול במידע, חקר רשת, ציד אוצר, סיור וירטואלי ועוד)‬
          ‫2. הגשת תוצר מתוקשב אישי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
         ‫3. הגשת תוצר מתוקשב שיתופי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
                          ‫4. חקר ופתרון בעיות‬
                          ‫5. תקשורת בינאישית‬
                                        yuvalim ‫שם ביה"סיובלים‬
                                           ‫ד-ו‬   ‫שכבת גיל‬
          The School program in English

  Benchmark     Domain       ‫תת נושא הפרק או‬
                    ‫הנושא הנלמד בשיעור‬

                              ‫נושאי הלימוד (שם‬
                               ‫הנושא בתוכנית‬    ‫שמות המורים‬    ‫מקצוע‬
                                )‫הלימודים‬  Use given   Locate relevant   Lesson 4, p.92 Space Trip
  criteria to  information for
  describe     a specific
 weather and    purpose
  feelings
  Write and   Identify different Lesson 2 p.62-63 The Fussy Princess
present a survey text types and
           use this
          knowledge as
                                                  ‫אנגלית ד‬
           needed
                                         ‫קוצימריוב נטליה‬
  Write and   Identify different    The popsicle   Just by chance
present a recipe text types and
           use this
         knowledge as
           needed

  Describe    Locate relevant    Amazing facts   It’s amazing
  places and   information for
   things      a specific
           purpose
Produce a short Identify different Gulliver’s Travels Stories
  piece of   text types and
coherent writing  use this
         knowledge as
          needed

 Identify different Access to     Getting information Food and Birthdays     ‫שוש ששי‬
 text types and Information      from invitations
 use this
knowledge
As needed      Enabling
          vocabulary
                    Writing an
                    invitation for a
                   .birthday party
 Produce a short
 piece of
coherent writing
          presentation
                                                  ‫אנגלית ה‬
Identify different          Animals –what      Food and
 text types and           they can do
                                      ‫אנגלית ה‬
   use this
  knowledge
  As needed                          Birthdays

           Access to   Animals can\can't
           Information
  Give and
   receive
 information in
   familiar
 contexts orally
 .or in writing
          Social
          interaction
 Identify different Access to    Chocolate chips  Food and
 text types and           cookies
 use this
knowledge
As needed      Information             Birthdays

           Enabling    Writing your own
           vocabulary   recipe
* identify the    presentation
 sequence of
events in a text
 Produce
 short piece of
 writing
 consisting of
 simple
 sentences that
 convey
information
          Identify different
           text types and
             use this
            knowledge
            As needed
 Identify different Access to     Dragons and   Dragons and
 text types and            Castles     Castles
 use this
knowledge
                            Dragons and
                            Castles


As needed     Information  Reading and
                 watching a story


                 Use the same
                 )vocabulary understand*
 structure and
 conventions of
stories
* Locate     Social     Elephant Football   Let's Go
relevant info for Interaction
specific
purpose.
* Identify            The pupils will get Animals And
different text           meaning from a Hobbies: and
types & use this            written    oral text and will
info as needed.                    compare
                           between them.
          Access to             Enabling
          information            vocabula
* Identify     Social    Reading a story – Panorama
different text   Interaction  using
types & use this         regular/irregular
info as needed.         verbs (past simple)

* Locate     Access to   enabling grammar   Stories –
relevant info for information             Gulliver's
specific                        Travels
purpose.                        Using
                            irregular/regular
Give and      Social    The Guinness     verbs in the past
                            Panorama
information in   interaction  book –the tallest
familiar context         man
orally or in
writing

Understand the Access to     The pupils will get  It's Amazing:
general             access to almost   The History Of
meaning             the same data     Guinness
                 trough two
Locate relevant         sources. (written
information and         ,spoken)
use it as needed
                                 ‫דגמי הוראה‬    ‫מפתח:‬
                      ‫1. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב וברקו‬
                ‫2. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב ולוח אינטראקטיבי‬
                     ‫3. עבודה קבוצתית ( מס' מחשבים בכיתה)‬
          ‫4. עבודה עצמאית ( מחשבים ניידים לתלמידים או מעבדת מחשבים)‬

                              ‫מאפייני אוריינות 121‬
                             ‫1. אוריינות מדיה ומידע‬
‫משימה מתוקשבת מהת‬                     ‫2. מיומנויות תקשורת‬
                             ‫3. חשיבה ופתרון בעיה‬
                               ‫4. עבודה שיתופית‬
                               ‫5. למידה עצמאית‬

                               ‫ערך מוסף להוראה‬
                                ‫1. הנעה ללמידה‬
                               ‫2. המחשת תופעות‬
                       ‫3. העמקת שיח ודיון להעצמת חשיבה‬
                                ‫4. מענה לשונות‬
                             ‫5. נגישות למידע מגוון‬
                            ‫6. הצגה יעילה של מידע‬
                                            ‫סמל מוסד 560416‬
                                            ‫01.11.42‬ ‫תאריך‬                      ‫פעילויות התלמידים בעקבות השיעור‬

                                 ‫דורש‬   ‫דורש‬           ‫מאפייני‬
 ‫חתימת מדריך‬                                     ‫ערך מוסף‬         ‫דגם הוראה‬
       ‫לו"ז לביצוע‬             ‫משימה‬    ‫מהתלמידים מהתלמידים‬          ‫אוריינות‬
  ‫תחום הדעת‬                                      ‫להוראה‬           ‫ליישום‬
                   ‫אחר‬    ‫מתוקשבת‬    ‫להשתתף‬   ‫קריאה‬          ‫המאה ה- 12‬
                         ‫מהתלמיד‬     ‫בדיון‬  ‫עצמית‬
                                ‫והרחבת ידע וירטואלי‬
‫דגנית אביסידיס‬
                ‫‪worksheet‬‬                                    ‫‪Youtube.co‬‬
                  ‫‪s‬‬                                        ‫‪m‬‬
          ‫תחילת‬
          ‫ינואר ‬               ‫0 ‬      ‫0 ‬    ‫0 ‬    ‫1.5 ‬      ‫ 1‬
                ‫‪  Writing‬‬                                    ‫‪Youtube.co‬‬
                 ‫‪tasks in‬‬                                      ‫‪m‬‬
                ‫‪notebooks‬‬


         ‫אמצע ינואר ‬              ‫ 0‬      ‫0 ‬    ‫0 ‬    ‫1.5 ‬      ‫ 1‬
                ‫‪ Workshee‬‬                                    ‫‪Youtube.co‬‬
                  ‫‪ts on‬‬                                      ‫‪m‬‬
                 ‫‪different‬‬
                 ‫‪levels‬‬

         ‫אמצע ינואר‬              ‫0 ‬      ‫0 ‬    ‫0 ‬    ‫1.5 ‬      ‫1 ‬
                ‫‪  Tasks in‬‬                                      ‫‪PP‬‬
                ‫‪notebooks‬‬                                    ‫‪Presentation‬‬
         ‫סוף ינואר‬
                           ‫(‪Indian‬‬
                           ‫ ‪)child‬‬    ‫ 0‬    ‫ 0‬    ‫1.6 ‬      ‫ 1‬
                ‫‪  Writing‬‬                                    ‫.‪Youtube‬‬
                 ‫‪tasks in‬‬
         ‫סוף ינואר‬  ‫‪notebooks‬‬


                            ‫0 ‬      ‫ 0‬    ‫ 0‬    ‫1.5 ‬      ‫1 ‬
                ‫אין ‬       ‫0 ‬       ‫0 ‬       ‫*הנעה‬  ‫אוריינות‬       ‫‪http://oriani‬‬
                                       ‫מדיה ומידע ללמידה‬
                                                       ‫‪-t.edu‬‬
                                                  ‫מחשב‬
                                                  ‫+ברקו‬
                                                       ‫‪/negev.gov.il‬‬
                                        ‫*מענה‬             ‫‪omarimbs/si‬‬
                                       ‫לשונות‬        ‫‪PPT‬‬    ‫‪tes/homepa‬‬
                                     ‫*הצגה יעילה‬        ‫‪Enabling ge/debby/re‬‬
                                      ‫של מידע‬        ‫‪/gFiles‬מצגת ‪vocabular‬‬
                                                  ‫‪y‬‬
                                                       ‫02%הזמנת%‬
                                                       ‫02יום02%הול‬
                                                       ‫דת.‪ppt‬‬
 ‫ דפי עבודה‬    ‫אין ‬      ‫0‬     ‫0 ‬     ‫*הנעה‬  ‫.‪ http://www‬מחשב+ברקו אוריינות‬
‫על פי חלוקה‬                      ‫מדיה ומידע ללמידה‬
                                             ‫‪/kizclub.com‬‬
                                             ‫‪storytime/Ic‬‬
                            ‫*מענה‬               ‫‪an/Ican.html‬‬
                           ‫לשונות‬
  ‫לרמות‬                       ‫*נגישות‬

                         ‫למידע מגוון‬
‫עבודה בספר‬            ‫0 ‬     ‫0‬
 ‫הלימוד‬
‫אין   דפי עבודה‬       ‫0 ‬     ‫0 ‬    ‫*הנעה‬      ‫אוריינות‬  ‫.‪ http://video‬מחשב+ברקו‬
‫על פי חלוקה‬                   ‫ללמידה‬     ‫מדיה ומידע ‬
‫לרמות‬
                                             ‫‪about.com/b‬‬
                                             ‫‪aking/Chocol‬‬
                         ‫*מענה‬                  ‫‪-ate-Chip‬‬
                         ‫לשונות‬                 ‫‪Cookies.htm‬‬
‫הילדים‬                      ‫*נגישות‬
‫מכינים‬
‫מתכון לכל‬
‫מאכל שהם‬
‫בוחרים‬
‫כאשר‬
‫עליהם‬
‫להשתמש‬
‫באוצר‬
‫מילים הנלמד‬
 ‫(עבודה‬                     ‫למידע מגוון‬
‫בזוגות)‬
        ‫ דפי עבודה‬    ‫אין‬    ‫ 0‬    ‫0 ‬           ‫אוריינות‬
       ‫על פי חלוקה‬                          ‫מדיה ומידע‬
        ‫לרמות‬                                 ‫אוריינות‬  ‫מחשב‬    ‫‪http://learne‬‬
 ‫ דפי עבודה‬                           ‫+ברקו מדיה ומידע ‬
                                             ‫‪nglishkids.bri‬‬
‫על פי חלוקה‬                      ‫ *הנעה‬
                                             ‫‪tishcouncil.o‬‬
  ‫לרמות‬                       ‫ללמידה‬
                                             ‫‪-rg/en/short‬‬
                                             ‫‪-stories/the‬‬
                                             ‫‪-princess‬‬
                                             ‫‪-and-the‬‬
                                             ‫‪dragon‬‬
                                  ‫אוריינות‬        ‫‪http://learne‬‬
                                 ‫מדיה ומידע ‬
                                             ‫‪nglishkids.bri‬‬
                                             ‫‪tishcouncil.o‬‬
                                         ‫‪A story‬‬ ‫‪-rg/en/short‬‬
                                         ‫‪enabling -stories/the‬‬
                            ‫*מענה‬          ‫‪vocabular -princess‬‬
                            ‫לשונות‬         ‫ ‪y‬‬    ‫‪-and-the‬‬
 ‫השוואה בין‬                                        ‫‪dragon‬‬
   ‫הסיפור‬
    ‫בספר‬
   ‫לסיפור‬                    ‫*הצגה יעילה‬
   ‫במצגת‬                      ‫של מידע‬            ‫איו ‬    ‫0 ‬    ‫ 0‬
    ‫ביצוע‬      ‫לא  ‬    ‫1 ‬     ‫1‬    ‫   הנעה‬    ‫1   ‬    ‫סרטון‬    ‫‪elephant‬‬
 ‫השוואה בין‬                      ‫ללמידה.‬
    ‫המידע‬
                                                ‫‪foot ball‬‬
‫בטקסט/ספר‬
     ‫לבין‬
   ‫הסרטון‬
‫בעזרת טבלה‬
   ‫(הוצאת‬
    ‫נתונים‬
   ‫לטבלה) ‬


   ‫+עבודה‬                    ‫מענה לשונות‬
    ‫בספר‬
                             ‫נגישות‬
                          ‫למידע מגוון‬
 ‫11-‪Jan‬‬    ‫דף עבודה‬    ‫0 ‬    ‫0‬       ‫ הנעה‬      ‫1‬     ‫סרטון ‬   ‫‪GULLIVER‬‬
         ‫מדורג‬               ‫ללמידה.‬
         ‫בחלוקה‬
        ‫לרמותלא‬

                          ‫מענה לשונות‬


                           ‫נגישות‬
                          ‫למידע מגוון‬
 ‫חלוקת דפי‬     ‫0 ‬     ‫0 ‬    ‫ 0‬                    ‫צפייה‬  ‫.‪http://www‬‬
  ‫עבודה‬                                     ‫בסרטון‬
 ‫שנעשים‬
                                              ‫‪youtube.co‬‬
‫בזמן הצפייה‬                                        ‫=‪m/watch?v‬‬
 ‫ולאחריה‬                                         ‫‪xv_WJYckpP‬‬
                                              ‫‪Q&feature=r‬‬
  ‫עבודה‬                                    ‫‪ elated‬וחלוקת דפי‬
 ‫בספר  ‬                                      ‫עבודה‬
                                         ‫שנעשים‬
                                        ‫בזמן הצפייה‬
                                         ‫ולאחריה ‬
                        ‫דורש מהתלמיד קריאה‬
                                ‫1. כן‬
                               ‫2. לא‬

                     ‫דורש מתלמיד השתתפות בדיון‬
                                 ‫1. כן‬
                                 ‫2. לא‬
                      ‫משימה מתוקשבת מהתלמיד‬
‫1. משימה מידענית (טיפול במידע, חקר רשת, ציד אוצר, סיור וירטואלי ועוד)‬
          ‫2. הגשת תוצר מתוקשב אישי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
         ‫3. הגשת תוצר מתוקשב שיתופי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
                          ‫4. חקר ופתרון בעיות‬
                          ‫5. תקשורת בינאישית‬
                        ‫560416‬    ‫סמל מוסד‬                 ‫יובלים‬   ‫שם ביה"ס‬
‫תוכנית בית הספר במדעים‬             ‫01.11.42‬    ‫תאריך‬                   ‫א-ו‬    ‫שכבת גיל‬

  ‫פעילויות התלמידים בעקבות השיעור‬

              ‫דורש‬   ‫דורש‬                       ‫נושאי הלימוד‬
                                ‫מאפייני‬
        ‫משימה‬   ‫מהתלמידים מהתלמידים‬  ‫ערך מוסף‬          ‫דגם הוראה‬  ‫(שם הנושא‬    ‫שמות‬
                                ‫אוריינות‬                       ‫מקצוע‬
       ‫מתוקשבת‬   ‫להשתתף‬   ‫קריאה‬   ‫להוראה‬           ‫ליישום‬    ‫בתוכנית‬    ‫המורים‬
                               ‫המאה ה- 12‬
       ‫מהתלמיד‬    ‫בדיון‬  ‫עצמית‬                       ‫הלימודים)‬
             ‫והרחבת ידע וירטואלי‬

         ‫0‬      ‫0‬     ‫0‬    ‫6,5,4,3,2,1‬   ‫3,1‬     ‫1‬      ‫א- תופעות‬
                                                           ‫מדעים א‬
                                              ‫מחזוריות:‬
         ‫0‬      ‫0‬     ‫0‬    ‫6,5,4,3,2,1‬   ‫3,1‬     ‫1‬      ‫נושא- עונות‬  ‫אושרית‬
                                                ‫השנה‬   ‫רעייר‬
         ‫0‬      ‫0‬     ‫0‬    ‫6,5,4,3,2,1‬   ‫3,1‬     ‫1‬
         ‫0‬      ‫0‬     ‫0‬    ‫6,5,4,3,2,1‬   ‫3,1‬     ‫1‬
                                              ‫ב- איברים‬
                                            ‫ומערכות בגוף‬
         ‫0‬      ‫0‬     ‫1‬     ‫4,3,2,1,‬    ‫3,2‬     ‫1‬
                                            ‫האדם: נושא-‬
                                                           ‫מדעים ב‬
                                               ‫שיניים.‬
                                                    ‫חורי רחל‬
                                              ‫ב- איברים‬
                                            ‫ומערכות בגוף‬
         ‫0‬      ‫0‬     ‫1‬     ‫4,3,2,1,‬    ‫3,2‬     ‫1‬
                                            ‫האדם: נושא-‬
                                               ‫שיניים.‬
                                                           ‫מדעים ג‬
                                            ‫ג- כדור הארץ-‬
                                                     ‫אושרית‬
         ‫0‬      ‫לא‬    ‫לא‬    ‫4,3,2,1‬     ‫3,2‬     ‫1‬
                                            ‫נושא: סלעים‬    ‫רעייר‬
                                              ‫וקרקעות‬
         ‫0‬      ‫לא‬    ‫לא‬    ‫4,3,2,1‬     ‫3,2‬     ‫1‬         ‫0‬      ‫לא‬    ‫לא‬    ‫4,3,2,1‬     ‫3,2‬                         ‫מדעים‬
                                              ‫ד- מערכות‬
         ‫0‬      ‫לא‬    ‫לא‬    ‫4,3,2,1‬     ‫3,2‬     ‫1‬      ‫בגוף האדם-‬
                                                            ‫ד‬

                                            ‫נושא- העור‬

         ‫0‬      ‫לא‬    ‫לא‬    ‫4,3,2,1‬     ‫3,2‬     ‫1‬

                         ‫4,3,2,1‬     ‫3,2‬     ‫1‬             ‫חורי רחלי‬

                                             ‫מערכות בגוף‬
         ‫0‬      ‫לא‬    ‫כן‬    ‫4,3,2,1‬     ‫3,2‬     ‫1‬     ‫האדם- נושא:‬
                                            ‫מערכת הנשימה‬
                                 ‫חורי רחלי‬
‫0‬  ‫לא‬  ‫לא‬   ‫4,3,2,1‬   ‫3,2‬     ‫1‬‫0‬  ‫לא‬  ‫לא‬   ‫4,3,2,1‬   ‫3,2‬     ‫1‬


‫0‬  ‫לא‬  ‫לא‬   ‫4,3,2,1‬   ‫3,2‬     ‫1‬
                                       ‫מדעים ה‬
                         ‫ה- מדעי כדור‬
                         ‫הארץ והיקום:‬
‫0‬  ‫לא‬  ‫כן‬   ‫4,3,2,1‬   ‫3,2‬     ‫1‬
                        ‫הנושא- מערכת‬
                        ‫חורי רחלי השמש והיקום.‬‫0‬  ‫לא‬  ‫לא‬   ‫4,3,2,1‬   ‫3,2‬     ‫1‬

‫0‬  ‫לא‬  ‫לא‬   ‫4,3,2,1‬   ‫3,2‬     ‫1‬
                            ‫ו- עולם‬
                                       ‫מדעים ו‬
                            ‫היצורים‬
‫0‬  ‫לא‬  ‫כן‬   ‫2,1‬   ‫4,3,2,1‬    ‫1‬        ‫החיים:‬
                          ‫נושא- מגוון‬
                            ‫המינים.‬

‫0‬  ‫לא‬  ‫כן‬   ‫2,1‬   ‫4,3,2,1‬    ‫1‬             ‫חורי רחלי‬

‫0‬  ‫לא‬  ‫כן‬   ‫2,1‬   ‫4,3,2,1‬    ‫1‬

‫0‬  ‫לא‬  ‫כן‬   ‫2,1‬   ‫4,3,2,1‬    ‫1‬

‫0‬  ‫לא‬          ‫4,3,2,1‬    ‫1‬


                              ‫דגמי הוראה‬    ‫מפתח:‬
                   ‫1. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב וברקו‬
             ‫2. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב ולוח אינטראקטיבי‬
                  ‫3. עבודה קבוצתית ( מס' מחשבים בכיתה)‬
       ‫4. עבודה עצמאית ( מחשבים ניידים לתלמידים או מעבדת מחשבים)‬

                            ‫מאפייני אוריינות 121‬
                          ‫1. אוריינות מדיה ומידע‬
                          ‫2. מיומנויות תקשורת‬
                          ‫3. חשיבה ופתרון בעיה‬
                            ‫4. עבודה שיתופית‬
                            ‫5. למידה עצמאית‬

                             ‫ערך מוסף להוראה‬
                             ‫1. הנעה ללמידה‬
                            ‫2. המחשת תופעות‬
                    ‫3. העמקת שיח ודיון להעצמת חשיבה‬
                             ‫4. מענה לשונות‬
                          ‫5. נגישות למידע מגוון‬
                         ‫6. הצגה יעילה של מידע‬
                     ‫בית הספר במדעים‬
                          ‫תלמידים בעקבות השיעור‬


‫חתימת מדריך‬
      ‫לו"ז לביצוע‬
 ‫תחום הדעת‬                  ‫אחר‬
     ‫אירינה אטיאס‬
             ‫אוקטובר‬    ‫איך יודעים שסתיו?‬
             ‫דצמבר -‬
             ‫פברואר‬
                    ‫איך יודעים שחורף?‬
            ‫מרץ- אפריל‬   ‫איך יודעים שאביב?‬
             ‫מאי - יוני‬   ‫איך יודעים שקיץ?‬

                     ‫אופק- מכירים את‬
            ‫ינואר- יולי‬
                         ‫השיניים‬


                   ‫בריינפופ- מכירים את‬
            ‫ינואר- יולי‬
                         ‫השיניים‬
                      ‫אופק: בודקים‬
            ‫ינואר- יולי‬
                     ‫תכונות של סלעים.‬
            ‫ינואר- יולי‬  ‫כיצד נוצרים סלעים?‬


                      ‫בריינפופ- מחזור‬
            ‫ינואר- יולי‬
                         ‫הסלעים‬


            ‫ינואר- יולי‬   ‫מבנה העור ותפקידיו‬


                    ‫אופק: העור העוטף‬
                         ‫את גופנו.‬

                    ‫כל גופנו מכוסה בעור‬

                   ‫אופק- מערכת הנשימה‬
                                      ‫בריינפופ: למה חייבים‬
                                        ‫לנשום כל הזמן?‬

                                      ‫בריינפופ: מה תפקידו‬
                                        ‫של החמצן בגופני‬

                                        ‫אדיולינק- סרטון‬
                                        ‫מערכת הנשימה‬                               ‫ינואר- יולי‬   ‫טיול במערכת השמש‬
                                      ‫כוכבי הלכת במערכת‬
                               ‫ינואר- יולי‬
                                            ‫השמש‬
                               ‫ינואר- יולי‬     ‫מערכת השמש‬


                               ‫ינואר- יולי‬  ‫סביבת חיים: חורש.‬                               ‫ינואר- יולי‬  ‫סביבת חיים:חוף ים.‬
                               ‫ינואר- יולי‬    ‫סביבת חיים:נחל‬
                               ‫ינואר- יולי‬  ‫סביבת חיים:שדה בר‬
                               ‫ינואר- יולי‬   ‫סביבת חיים:מדבר‬                        ‫דורש מהתלמיד קריאה‬
                                ‫1. כן‬
                               ‫2. לא‬

                     ‫דורש מתלמיד השתתפות בדיון‬
                                 ‫1. כן‬
                                 ‫2. לא‬
                      ‫משימה מתוקשבת מהתלמיד‬
‫1. משימה מידענית (טיפול במידע, חקר רשת, ציד אוצר, סיור וירטואלי ועוד)‬
          ‫2. הגשת תוצר מתוקשב אישי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
         ‫3. הגשת תוצר מתוקשב שיתופי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
                          ‫4. חקר ופתרון בעיות‬
                          ‫5. תקשורת בינאישית‬
                                ‫סמל מוסד 560416‬                     ‫שם ביה"ס יובלים‬
‫תוכנית בית הספר במורשת-חברה ותרבו‬               ‫תאריך 01.11.42‬                      ‫שכבת גיל ב-ו‬

           ‫פעילויות התלמידים בעקבות השיעור‬

                      ‫דורש‬   ‫דורש‬           ‫מאפייני‬      ‫נושאי הלימוד (שם‬
                ‫משימה‬  ‫מהתלמידים מהתלמידים‬   ‫ערך מוסף‬        ‫דגם הוראה‬            ‫שמות‬
                                        ‫אוריינות‬      ‫הנושא בתוכנית‬         ‫מקצוע‬
               ‫מתוקשבת‬  ‫להשתתף‬   ‫קריאה‬    ‫להוראה‬          ‫ליישום‬             ‫המורים‬
                                       ‫המאה ה- 12‬       ‫הלימודים)‬
               ‫מהתלמיד‬   ‫בדיון‬  ‫עצמית‬
                     ‫והרחבת ידע וירטואלי‬

                 ‫5‬      ‫0‬     ‫1‬     ‫6,4,3,1‬    ‫5,4,1‬   ‫3,1‬     ‫דף לימוד סביב‬‫רינת גובי‬
                                                   ‫ההפקה - השפה‬  ‫ומורות‬
                                                       ‫העברית‬ ‫מלמדות‬
                                                           ‫מורשה/‬
                ‫5,3‬     ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,3,2,1‬   ‫5,4,1‬   ‫4,3,1‬    ‫פסח - יציאת‬
                                                          ‫חברותא‬
                                                                 ‫מולדת וחברה מורשה‬
                                                    ‫מצרים, עבדות‬
                                                  ‫לחרות פיוטי גאולה‬

                ‫5,3‬     ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,3,2,1‬   ‫5,4,1,‬   ‫4,3,1‬   ‫לג בעומר - פיוטי‬
                                                   ‫בר כוכבא סיפורי‬
                                                      ‫רבי עקיבא‬

                 ‫5‬      ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,3,2,1‬   ‫5,4,1‬   ‫4,3,1‬   ‫שבועות חומרים‬
                                                   ‫מאתר מורשה,‬
                                                   ‫פיוט מתן תורה‬

                 ‫5‬      ‫0‬     ‫1‬    ‫6,5,4,3,2,1‬   ‫5,4,1‬   ‫4,3,1‬    ‫שבת - פיוטים‬
                                                     ‫וסיפורים.‬


                                                            ‫ומורות‬
                                                          ‫מתמטיקה דגמי הוראה 1‬
                                                                 ‫מפתח:‬
              ‫דורש מהתלמיד קריאה‬                    ‫1. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב וברקו‬
                      ‫1. כן‬             ‫2. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב ולוח אינטראקטיבי‬
                     ‫2. לא‬                   ‫3. עבודה קבוצתית ( מס' מחשבים בכיתה)‬
                                ‫4. עבודה עצמאית ( מחשבים ניידים לתלמידים או מעבדת מחשבים)‬
           ‫דורש מתלמיד השתתפות בדיון‬
                       ‫1. כן‬                              ‫מאפייני אוריינות 121‬
                       ‫2. לא‬                            ‫1. אוריינות מדיה ומידע‬
            ‫משימה מתוקשבת מהתלמיד‬                               ‫2. מיומנויות תקשורת‬
‫1. משימה מידענית (טיפול במידע, חקר רשת, ציד אוצר‬                             ‫3. חשיבה ופתרון בעיה‬
‫2. הגשת תוצר מתוקשב אישי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד‬                               ‫4. עבודה שיתופית‬
 ‫3. הגשת תוצר מתוקשב שיתופי (מצגת, מסמך, סרטון ו‬                               ‫5. למידה עצמאית‬
                ‫4. חקר ופתרון בעיות‬
                ‫5. תקשורת בינאישית‬                               ‫ערך מוסף להוראה‬
                                                       ‫1. הנעה ללמידה‬
                                                      ‫2. המחשת תופעות‬
                                              ‫3. העמקת שיח ודיון להעצמת חשיבה‬
                                                        ‫4. מענה לשונות‬
                                                    ‫5. נגישות למידע מגוון‬
                                                   ‫6. הצגה יעילה של מידע‬
              ‫בית הספר במורשת-חברה ותרבות‬

                           ‫למידים בעקבות השיעור‬

    ‫חתימת‬
   ‫לו"ז לביצוע מדריך תחום‬
    ‫הדעת‬                  ‫אחר‬              ‫פבואר - מרץ‬  ‫שירונט_במעגל‬
       ‫אילנה ביטון‬
              ‫מרץ - אפריל‬     ‫השמנה‬
                     ‫לפיוט_עבדים היינו‬

              ‫אפריל - מאי‬  ‫הזמנה לפיוט_בר‬
                       ‫יוחאי‬


              ‫מאי - יוני‬  ‫חג השבועות_‪you‬‬
                       ‫‪tube‬‬


              ‫מרץ - יוני‬  ‫הזמנה לפיוט_שער‬
                       ‫לשבת‬
                         ‫מיד השתתפות בדיון‬


                      ‫תוקשבת מהתלמיד‬
‫מידענית (טיפול במידע, חקר רשת, ציד אוצר, סיור וירטואלי ועוד)‬
          ‫תוצר מתוקשב אישי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
         ‫תוצר מתוקשב שיתופי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
                                 ‫560416‬   ‫סמל מוסד‬              ‫שם ביה"סיובלים‬
      ‫תוכנית בית ספרית בחברה‬               ‫0102.11.42‬    ‫תאריך‬         ‫שכבת גיל שגרירי מפתח הלב‬

      ‫פעילויות התלמידים בעקבות השיעור‬
                                                    ‫נושאי‬
                     ‫דורש‬   ‫דורש‬                       ‫הלימוד (שם‬
               ‫משימה‬  ‫מהתלמידים מהתלמידים‬   ‫ערך מוסף‬  ‫דגם הוראה מאפייני אוריינות‬         ‫שמות‬
                                                    ‫הנושא‬          ‫מקצוע‬
               ‫מתוקשבת‬  ‫להשתתף‬   ‫קריאה‬    ‫להוראה‬    ‫המאה ה- 12‬   ‫ליישום‬         ‫המורים‬
                                                    ‫בתוכנית‬
               ‫מהתלמיד‬   ‫בדיון‬  ‫עצמית‬                       ‫הלימודים)‬
                    ‫והרחבת ידע וירטואלי‬

                                                      ‫שבט-‬
                ‫4, 5‬      ‫0‬   ‫1‬     ‫1, 3, 4‬    ‫1, 2, 3, 4‬   ‫1, 4‬          ‫כהן גלית‬
                                                     ‫אחריות‬

                ‫4, 5‬      ‫0‬   ‫1‬     ‫1, 3, 4‬    ‫1, 2, 3, 4‬    ‫4,1‬   ‫אדר-נתינה‬

                                                   ‫ניסן- אחדות‬
                ‫4, 5‬      ‫0‬   ‫1‬     ‫1, 3, 4‬    ‫1, 2, 3, 4‬    ‫4,1‬
                                                     ‫ושונות‬
                                                                ‫שגרירים‬
                                                           ‫רחל לוי‬
                ‫4, 5‬      ‫0‬   ‫1‬     ‫1, 3, 4‬    ‫1, 2, 3, 4‬    ‫4,1‬   ‫אייר- כבוד‬                                                   ‫סיוון- עבודה‬
                ‫4, 5‬      ‫0‬   ‫1‬     ‫1, 3, 4‬    ‫1, 2, 3, 4‬    ‫4,1‬
                                                      ‫בצוות‬

                                                      ‫דגמי הוראה‬      ‫מפתח:‬
              ‫דורש מהתלמיד קריאה‬                    ‫1. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב וברקו‬
                     ‫1. כן‬             ‫2. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב ולוח אינטראקטיבי‬
                     ‫2. לא‬                   ‫3. עבודה קבוצתית ( מס' מחשבים בכיתה)‬
                               ‫4. עבודה עצמאית ( מחשבים ניידים לתלמידים או מעבדת מחשבים)‬
          ‫דורש מתלמיד השתתפות בדיון‬
                       ‫1. כן‬                             ‫מאפייני אוריינות 121‬
                      ‫2. לא‬                           ‫1. אוריינות מדיה ומידע‬
            ‫משימה מתוקשבת מהתלמיד‬                              ‫2. מיומנויות תקשורת‬
 ‫1. משימה מידענית (טיפול במידע, חקר רשת, ציד אוצ‬                           ‫3. חשיבה ופתרון בעיה‬
‫2. הגשת תוצר מתוקשב אישי (מצגת, מסמך, סרטון ועו‬                              ‫4. עבודה שיתופית‬
 ‫3. הגשת תוצר מתוקשב שיתופי (מצגת, מסמך, סרטון‬                              ‫5. למידה עצמאית‬
               ‫4. חקר ופתרון בעיות‬
               ‫5. תקשורת בינאישית‬                               ‫ערך מוסף להוראה‬
                                                       ‫1. הנעה ללמידה‬
                                                      ‫2. המחשת תופעות‬
                                              ‫3. העמקת שיח ודיון להעצמת חשיבה‬
                                                       ‫4. מענה לשונות‬
                                                    ‫5. נגישות למידע מגוון‬
                                                   ‫6. הצגה יעילה של מידע‬
                     ‫בית ספרית בחברה‬
                       ‫לויות התלמידים בעקבות השיעור‬

 ‫חתימת‬
‫לו"ז לביצוע מדריך תחום‬
 ‫הדעת‬                 ‫אחר‬       ‫ינואר‬
       ‫פברואר‬   ‫אופק_עיצוב עיתון_אדם ואיכות חייו‬
      ‫פברואר מרץ‬
             ‫זכותי לדעת_אוח_כבוד לחפש בתיקים‬

      ‫מרץ אפריל‬
                       ‫בריינפופ_פסח‬

                ‫אופק_שיעור בתקשורת_אדם‬
      ‫אפריל מאי‬
                   ‫ובריאותו ואיכות חייו‬


       ‫מאי יוני‬    ‫בריינפופ_צורת יישוב צוות_קיבוץ‬
                          ‫מיד השתתפות בדיון‬


                          ‫תוקשבת מהתלמיד‬
     ‫מידענית (טיפול במידע, חקר רשת, ציד אוצר, סיור וירטואלי ועוד)‬
              ‫תוצר מתוקשב אישי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
             ‫תוצר מתוקשב שיתופי (מצגת, מסמך, סרטון ועוד)‬
    ‫תוכנית תקשוב בית-ספר "יובלים". תשע"א‬

‫שכבה מדעים אנגליתמתמטיקה עברית מורשה חברתי‬
                 ‫‪‬‬   ‫א‬
 ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬      ‫‪‬‬   ‫ב‬
 ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬      ‫‪‬‬   ‫ג‬
 ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫ד‬
 ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬  ‫ה‬
 ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫ו‬

								
To top