Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

?????? ??? by Mg7kd8

VIEWS: 619 PAGES: 71

									        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                          ให้ได้รับ        เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน      ค่าตอบแทนพิเศษ            เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล     ตาแหน่ง / สังกัด           เงินเดือน        การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                             เลขที่                                ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
     สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1  นายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน      ศึกษานิเทศก์      98  คศ.4  50,290  52,060            ข้อ 7       3410101170760
 2  นายเอกพงษ์ คงวรรณ        ศึกษานิเทศก์      97  คศ.4  51,170  52,940            ข้อ 7       3410400523125
 3  นายถวัลย์ แสงสุวรรณ       ศึกษานิเทศก์      100  คศ.4  55,570  57,330            ข้อ 7       3419900319703
 4  นายมงคล มาเวียง         ศึกษานิเทศก์      101  คศ.3  46,760  49,420            ข้อ 11      3410300011190
 5  นายทรงเดช สอนใจ         ศึกษานิเทศก์      108  คศ.3  35,800  37,200            ข้อ 7       3530400233371
 6  นายสมเกียรติ พรหมจารีย์     ศน. คศ.3 เต็มขั้น   109  คศ.4  56,450  58,260            ข้อ 7       3410101610778
 7  นายทนงศักดิ์ ปิดตะกาศ      ศึกษานิเทศก์      125  คศ.3  44,560  46,040            ข้อ 7       3419900609213
 8  นายเสถียร เที่ยงธรรม      ศึกษานิเทศก์      127  คศ.3  43,800  45,290            ข้อ 7       3411700138601
 9  ว่าที่ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี   ศึกษานิเทศก์      128  คศ.3  44,560  46,040            ข้อ 7       3410300342137
10  น.ส.บุญปลูก สิทธิไทย      ศึกษานิเทศก์      129  คศ.3  44,560  46,040            ข้อ 7       3410102487601
11  นายมนิต อินทะชุบ        ศึกษานิเทศก์      130  คศ.3  44,560  46,040            ข้อ 7       3600800237713
12  นายสมเกียรติ ดวงมณี       ศึกษานิเทศก์      131  คศ.3  44,560  46,040            ข้อ 7       3300100460528
13  นายบัณฑิต ไชยวงศ์        ศึกษานิเทศก์      136  คศ.3  43,800  45,290            ข้อ 7       3409900649339
14  นางกษมา ตราชู          ศึกษานิเทศก์      139  คศ.3  35,120  36,480            ข้อ 7       3410101192801
15  นางเกศรี วิวัฒนปฐพี       ศึกษานิเทศก์      143  คศ.3  30,620  31,870            ข้อ 7       3400500524531
   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
16  นายวันชัย วิเศษโพธิศรี     ผอ.รร.คศ.4 เต็มขั้น  56526  คศ.5  59,340  61,640            ข้อ 7      3411400129827
17  นายวาสนา จุฑานันท์       รอง ผอ.รร.      56528  คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7      3410300215585
18  นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์      รอง ผอ.รร.      56530  คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7      3410101491281
19  นายโกศล นรินทร์         รอง ผอ.รร.      57068  คศ.3  50,290  52,060            ข้อ 7      3410600763111
20  น.ส.สุภาพร คูหาทอง       ครู          56597  คศ.4  51,170  52,940            ข้อ 7      3419900320086
21  นางอพภิวันท์ เสริมเจริญกิจ   ครู          2333  คศ.2  32,650  33,850            ข้อ 7      5300100017191
22  นายสมคิด กาเนิดภู        ครู          7161  คศ.3  38,620  40,100            ข้อ 7      3410100062441
23  นางพิสมัย เจริญรักษ์      ครู          16135  คศ.3  35,800  37,200            ข้อ 7      3410100278443
24  นางชมัยรัตน์ เชียร์ศิริกุล   ครู          27099  คศ.2  37,830  37,830   1,513       ข้อ 7      5840100021429
25  นางรัตนา จุฬารี         ครู          52015  คศ.3  25,740  26,970            ข้อ 7      3410401031343
26  นางสุมาลี วงษ์ธรรม       ครู          53890  คศ.3  34,470  35,800            ข้อ 7      3409900645121
27  นางจิรารัตน์ ไตรยางค์      ครู          55308  คศ.3  31,250  32,510            ข้อ 7      3529900335945
28  นายไพรรอด ศิริจันทร์      ครู          56533  คศ.3  37,900  39,370            ข้อ 7      3361300473985
29  นางจุฬาภรณ์ น้อยบุดดี      ครู          56534  คศ.3  43,080  44,560            ข้อ 7      3419900286112
30  นายเสนีย์ จันทรบูรณ์      ครู          56535  คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7      3419900668732
31  นางสุทธารัตน์ พลสูงเนิน     ครู          56536  คศ.2  30,850  32,060            ข้อ 7      3400400704308
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
32  นายสมมาตร เป้าป่าเถื่อน   ครู        56554 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3430500149080
33  นางใจชื่น ไกรเพชร      ครู        56572 คศ.2 25,440   26,450      ข้อ 7                3410101653809
34  นางอุษณีย์ จันดาวงศ์     ครู        56578 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3141400271693
35  นางอุไร บุบผามาลา      ครู        56580 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3410800260784
36  นายสันติ นวลผ่อง       ครู        56582 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                3310900558026
37  นางศิริพร อินทะเสน      ครู        56588 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3419900655070
38  น.ส.สุภาพร พงษ์เมธา     ครู        56589 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3419900644191
39  นายวิชัย สิงห์สัตย์     ครู        56594 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3412000153047
40  น.ส.สุวรรณา กิตติศรีอนันต์  ครู        56595 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900167628
41  นายชัยยงค์ วลัญชพฤกษ์    ครู        56599 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3419900413726
42  นางชีวิต เจริญพงศ์      ครู        56601 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3419900619057
43  นายพิทยา พรหมหลง       ครู        56602 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3419900668619
44  นางนงพงา กนกพินิต      ครู        56603 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900236751
45  นายสมชาย พัฒน์ชนะ      ครู        56605 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3410100653805
46  นางหทัยรัตน์ ชัยจันทร์    ครู        56606 คศ.2 26,980   28,050      ข้อ 7                3469900026838
47  นางปาริชาติ กาหนดแน่     ครู        56607 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3419900127219
48  นายทศพร สุปัญญา       ครู        56608 คศ.3 25,140   26,350      ข้อ 7                3410101897279
49  นายสถาพร พรหมดีราช      ครู        56609 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3470500021423
50  นางจันทร์สุดา สังขวาสี    ครู        56617 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900468849
51  นายพิภักดิ์ ศรีจันทร์    ครู        56618 คศ.3 47,660   49,420      ข้อ 7                3419900629249
52  นางนันท์นภัส สรรพอาษา    ครู        56624 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900151730
53  นายทองใบ อินทร์อุดม     ครู        56626 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3410401131590
54  นางวรกุล ศิริมาศ       ครู คศ.3 เต็มขั้น 56628 คศ.4 57,330   59,190      ข้อ 7                3419900480504
55  นางกรรณิการ์ ชาติทองคา    ครู        56630 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3419900668287
56  นายสมโภชน์ มะลิวัลย์     ครู        56633 คศ.3 45,290   47,660      ข้อ 11               3419900653328
57  นายจิตติศักดิ์ ใจไวย์    ครู        56634 คศ.3 51,170   52,940      ข้อ 7                3430100231790
58  นายสิริพรชัย สิทธิภาพธนยศ  ครู        56635 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3410101139803
59  น.ส.มารศรี แสนก่า      ครู        56636 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3401800229021
60  นางอัจฉราวรรณ ทองรักษ์    ครู        56638 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3419900016565
61  นางวัชรี ดุลยเกษม      ครู        56641 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900668228
62  น.ส.นงลักษณ์ วัลคา      ครู        56644 คศ.3 49,420   51,170      ข้อ 7                3410101869330
63  นางวไลพร ไตรเสนีย์      ครู        56645 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3439900109300
64  นายพิชัย พีรพฤกษ์      ครู        56648 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                5410100060584
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
65  นางเพลินพิศ ไทยใจดี      ครู        56649 คศ.3 52,940   53,080 1,061    ข้อ 7               3419900629427
66  นายวิทยา โรมา         ครู        56651 คศ.3 46,040   47,660       ข้อ 7               3850400014634
67  นางพิมพ์มาตร สอนใจ      ครู        56652 คศ.3 33,140   34,470       ข้อ 7               3419900199708
68  นายชัยพล พิมพา        ครู        56653 คศ.3 46,040   47,660       ข้อ 7               3419900370008
69  นายฉัตรพงษ์ สุทธิบริบาล    ครู        56654 คศ.3 43,800   45,290       ข้อ 7               3419900098111
70  นายบุญ จารย์โพธิ์       ครู        56655 คศ.3 48,540   50,290       ข้อ 7               3419900479018
71  น.ส.วีนัส หมายสุข       ครู        56657 คศ.3 50,290   52,060       ข้อ 7               3419900123213
72  น.ส.สุคนธา สกุลคู       ครู        56658 คศ.3 42,330   43,800       ข้อ 7               3419900168471
73  นายสุรเวช นิลรัตน์      ครู        56661 คศ.3 46,760   48,540       ข้อ 7               5410100088853
74  นางอรพรรณ ภูดิน        ครู        56662 คศ.3 25,140   26,350       ข้อ 7               3410101054611
75  นายวิรศักดิ์ ประจันตะเสน   ครู        56663 คศ.3 31,870   33,140       ข้อ 7               3419900425082
76  นายสราวุธ ใจแจ้ง       ครู        56665 คศ.2 24,440   25,440       ข้อ 7               3330101589605
77  นายสุพจน์ คนยืน        ครู        56666 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3419900472765
78  น.ส.จันทร์จรัส สอนหินลาด   ครู        56667 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3419900002858
79  ว่าที่ร.ต.อนันท์ พานสมบูรณ์  ครู        56668 คศ.3 44,560   46,040       ข้อ 7               3419900629672
80  นางอุทัยรัศมี สกุลคู     ครู        56671 คศ.3 43,800   45,290       ข้อ 7               3419900424426
81  นายประวัติ อดุลสุทธานนท์   ครู        56673 คศ.2 30,850   32,060       ข้อ 7               3419900004044
82  นายวีระวงค์ พลเวียง      ครู        56675 คศ.3 49,420   51,170       ข้อ 7               3410102098779
83  นางจิตตานันท์ สิทธิภาพธนยศ  ครู        56676 คศ.2 37,830   37,830    1,513 ข้อ 7               3419900240422
84        ี
   น.ส.อรุณย์ วรรักษ์      ครู        56678 คศ.3 42,330   43,800       ข้อ 7               3419900307446
85  นางจินตนา พึ่งย้อย      ครู        56679 คศ.3 36,480   37,900       ข้อ 7               3401800171774
86  นางวิราภรณ์ อุโคตร      ครู        56682 คศ.3 25,740   26,970       ข้อ 7               3410800040423
87  นายสมมาตร คาเพิ่มพูล     ครู        56685 คศ.3 40,860   42,330       ข้อ 7               3410102496308
88  นางสุขุมาลย์ บุญบุตตะ     ครู        56686 คศ.3 46,760   48,540       ข้อ 7               3410100148892
89  นายสุชาติ ศักดิ์ปฏิมากรณ์   ครู        56693 คศ.3 40,100   41,580       ข้อ 7               3419900648731
90  น.ส.นรีรัตน์ บพิตรสุวรรณ   ครู        56695 คศ.3 29,420   30,620       ข้อ 7               3410100819321
91  นางปริญดา สุนทราคม      ครู        56704 คศ.3 49,420   51,170       ข้อ 7               3410101798009
92  นายวีระวัฒน์ จันทะบูลย์    ครู        56705 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3419900117795
93  นายอดิเรก ชาญธีระเดช     ครู        56709 คศ.3 44,560   46,040       ข้อ 7               3419900670117
94  นางภัทรา ตาราช        ครู        56710 คศ.3 37,900   40,100       ข้อ 11               3410100131396
95  นายพูลสวัสดิ์ นาคเสน     ครู        56712 คศ.3 43,080   44,560       ข้อ 7               3419900629605
96  น.ส.รัศมี สาระนันท์      ครู        56713 คศ.3 43,800   45,290       ข้อ 7               3410100314601
97  นายประจักษ์ ทวีนันท์     ครู        56715 คศ.3 47,660   49,420       ข้อ 7               5410190039610
      บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
     แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                     ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                         ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล  ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                          เลขที่                                     ประชาชน
                             อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
 98 น.ส.ณิชนันท์ พลเวียงพล   ครู        56716 คศ.3 29,420   30,620       ข้อ 7               3450900310104
 99 นายอัจฉราฆพ โลหพรหม     ครู        56717 คศ.3 46,040   47,660       ข้อ 7               3419900493339
100 นางวิภาภรณ์ ศรีจันทร์    ครู        56718 คศ.3 44,560   46,040       ข้อ 7               3419900617593
101 นายทนงศักดิ์ อุตรักษ์    ครู        56719 คศ.3 52,940   53,080 1,061    ข้อ 7               3419900119135
102 นายสมพร หริตกุล       ครู        56721 คศ.3 43,800   45,290       ข้อ 7               5419990007222
103 นางสุปราณี แก้วสมบัติ    ครู        56722 คศ.2 23,940   24,930       ข้อ 7               3410101245816
104 นางสุภาวดี การะเกตุ     ครู        56723 คศ.2 37,830   37,830    1,513 ข้อ 7               3410100021981
105 นางดวงแข ช้างรักษา     ครู        56724 คศ.3 37,200   38,620       ข้อ 7               3410100093362
106 นายเผชิญ ศรีอุดม      ครู        56725 คศ.2 37,830   37,830    1,513 ข้อ 7               3419900668414
107 นางวัชราภรณ์ แสนเลิศมงคลกุล ครู        56727 คศ.2 24,440   25,440       ข้อ 7               3419900499850
108 นางนันทพร หริตกุล      ครู        56729 คศ.2 37,830   37,830    1,513 ข้อ 7               3419900668066
109 นายปัญญา ทิพย์อาสน์     ครู        56730 คศ.3 42,330   43,800       ข้อ 7               3430400127858
110 นางนภาพร วิชัยพล      ครู        56731 คศ.2 37,460   37,830 756     ข้อ 7               3410102415022
111 นายมรกต พะอิสาน       ครู        56732 คศ.3 48,540   50,290       ข้อ 7               3419900617305
112 นายรุจรัตน์ วงษ์คาช้าง   ครู        56733 คศ.3 50,290   52,060       ข้อ 7               3440600567746
113 นางศิริภรณ์ วรรณิสสร    ครู        56734 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3520100281508
114 นายสุรเดช บ่อคาเกิด     ครู        56737 คศ.3 46,760   48,540       ข้อ 7               3410100131370
115 นายวินัย ขาวเมืองน้อย    ครู        56741 คศ.3 43,080   44,560       ข้อ 7               3410401260217
116 นายมงคล ขาวเมืองน้อย    ครู        56742 คศ.2 25,930   26,980       ข้อ 7               3410400006295
117 นายสนั่น ใจขาน       ครู        56743 คศ.3 48,540   50,290       ข้อ 7               3419900020015
118 น.ส.บุปผมาศ นันทโพธิเดช   ครู        56744 คศ.3 48,540   50,290       ข้อ 7               3419900680147
119 นางธาริณี สิทธิวงษ์     ครู        56745 คศ.3 48,540   50,290       ข้อ 7               3410601168063
120 น.ส.รัตนา พูลทรัพย์     ครู        56747 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3419900437714
121 นายไชยเฉลิม เกษตรเวทิน   ครู        56749 คศ.3 42,330   43,800       ข้อ 7               3419900707509
122 น.ส.รุจิรา สิงห์บุราณ    ครู        56751 คศ.2 36,840   37,830       ข้อ 7               5410100088578
123 น.ส.ดารา พุกเผื่อน     ครู        56753 คศ.3 46,040   47,660       ข้อ 7               3260100164598
124 นายสุริยันต์ ยางศรี     ครู        56756 คศ.3 40,860   42,330       ข้อ 7               3411300019965
125 นายนคร เนตรวงศ์       ครู        56757 คศ.3 46,040   47,660       ข้อ 7               3419900536470
126 นางจริยา แพนศรี       ครู        56759 คศ.3 46,760   48,540       ข้อ 7               3419900389370
127 นายบัญชา อยู่ยง       ครู        56760 คศ.3 36,480   37,900       ข้อ 7               3419900016174
128 นางอนงค์ โชติมาภรณ์     ครู        56762 คศ.2 37,830   37,830    1,513 ข้อ 7               3410102415014
129 น.ส.พินทุ์นภา ภคธารา    ครู        56763 คศ.3 41,580   43,080       ข้อ 7               5301500041911
130 นางอาภาวดี พิริยชูสิทธิ   ครู        56764 คศ.2 23,450   24,440       ข้อ 7               3410601161280
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                          ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                              อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
131  นางรัตนา พีรพฤกษ์      ครู        56765 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900541589
132  นางวาสนา พานคา       ครู        56766 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3410101816325
133  น.ส.งามจิต พรรณวิเชียร   ครู        56941 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3101700036878
134  นางพิศมัย พิมพ์พิเศษ    ครู        56942 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3419900274858
135  น.ส.เรวดี จันทร์กอง     ครู        56977 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3410102528200
136  น.ส.สมพิศ พงษ์เมธา     ครู        57080 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900644159
137  นางอรนิตย์ นาตา       ครู        57093 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900746890
138  นายสุรพล ตังสมบูรณ์     ครู        57111 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900643934
139  นางเฉลิมศรี พรหมแสง     ครู        57120 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3439900034261
140  นางพรทิพย์ บาเปีย      ครู        57148 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3100200556383
141  นางศิรัญญา ศรีประทุมวงศ์  ครู        57149 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900330308
142  นางฉวีวรรณ แสงรัตน์     ครู        57169 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3410600758771
143  นางนันทิยา พิณสมบัติ    ครู        57182 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3419900321902
144  นางสุภัตรา หาเคน      ครู        57226 คศ.3 47,660   49,420      ข้อ 7                3430100669949
145  นางปทุมพร ศิริวัฒนกุล    ครู        57231 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410102286435
146  น.ส.จริยา ศรีโสภา      ครู        57239 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410400701767
147  นางวาระดี ศรีบัวเทพ     ครู        57303 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3409900643802
148  นางทิพวรรณ กองม่วง     ครู        57324 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3419900283725
149  นายอัครพล เดชะพหุล     ครู        57329 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3410101248025
150  น.ส.ระวิวรรณ นนทะแสน    ครู        57351 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                5410400040091
151  นายอดิศักดิ์ นาถธีระพงษ์  ครู        57386 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410101891815
152  นางสุวคนธ์ เป็นสุข     ครู        57394 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410102546160
153  นางจรัสโฉม หนองหารพิทักษ์  ครู        57405 คศ.2 34,430   35,640      ข้อ 7                5410100061084
154  นายสุรพงษ์ คาผิว      ครู        57440 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900048971
155  นางพัชรา ทิพย์อาสน์     ครู        57461 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3410102544906
156  นางอัจฉรีรัตน์ สุขจรัส   ครู        57466 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900493274
157  น.ส.ดวงสมร ชัยมูล      ครู        57472 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                5419990003634
158  นางดรุณี หมื่นสาย      ครู        57474 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3411900354412
159  นางจารีย์ สีหาบัณฑิต    ครู        57576 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3800300123130
160  นางจินตนา แสงมณี      ครู        57713 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410101891645
161  นางรุ้งตะวัน จรูญพงษ์    ครู        57715 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3100504455609
162  นายชอบ ปราบพาล       ครู        57731 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3411700139950
163  นางเกษร หิรัญมาพร      ครู        57947 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3410102141691
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
164  นางเย็นจิตร วงศ์ดี      ครู        58033 คศ.3 43,080   44,560            ข้อ 7          3410100814035
165  นางมะลิจันทร์ สีสม      ครู        58082 คศ.3 40,100   41,580            ข้อ 7          3419900147911
166  นางจุไรรัตน์ พิมพา      ครู        58102 คศ.3 43,800   45,290            ข้อ 7          3100903727564
167  นายชัชวาลย์ กิตติฉัตรกุล   ครู        58179 คศ.3 43,080   44,560            ข้อ 7          3410102500712
168  น.ส.เพ็ญพิชา ชมชัยรัตน์   ครู        58203 คศ.2 36,840   37,830            ข้อ 7          3410600001840
169  นางธนิษฐา ดวงผาตา      ครู        58244 คศ.3 42,330   43,800            ข้อ 7          3100600219279
170  น.ส.วาสนา อินตะนัย      ครู        58306 คศ.3 36,480   37,900            ข้อ 7          3419900019823
171  นางปัจฉิมาพร รัตนอุปการ   ครู        58398 คศ.3 43,800   45,290            ข้อ 7          3419900057067
172  นายโสม รักเกียรติวินัย    ครู        58452 คศ.3 40,860   42,330            ข้อ 7          3419900464029
173  นางสมศรี ท่าช่วงทาเล     ครู        58496 คศ.3 43,080   44,560            ข้อ 7          3419900062702
174  นางปาริฉัตร บุญมาตุ่น    ครู        58588 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3410100945253
175  นายภราดล ศรีบุญเรือง     ครู        58658 คศ.3 43,080   44,560            ข้อ 7          3411400364389
176  นางชูพักตร์ ชานาญสาร     ครู        59716 คศ.3 46,040   48,540            ข้อ 11          3419900019696
177  นางอาภรณ์ พรหมทะสาร     ครู        59789 คศ.3 46,040   47,660            ข้อ 7          3409700308180
178  นางสุภาภรณ์ วงศ์คาจันทร์   ครู        60966 คศ.3 33,140   34,470            ข้อ 7          3419900351399
179  นางวัจนี พงษ์พัฒน      ครู        61046 คศ.3 42,330   43,800            ข้อ 7          3419900021178
180  นางจันทิวา วงค์อารีย์    ครู        61175 คศ.3 46,040   47,660            ข้อ 7          3420300011459
181  นางเพลินพิศ ศรีประเสริฐ   ครู        61195 คศ.3 45,290   47,660            ข้อ 11          3429900157886
182  นางพัชราภรณ์ บุราณรักษ์   ครู        61523 คศ.3 33,140   34,470            ข้อ 7          3411400562075
183  นางวิลาวรรณ สะตะ       ครู        62707 คศ.3 40,860   42,330            ข้อ 7          3470500126501
184  นางพัชนี ใจไวย์       ครู        63260 คศ.3 43,800   45,290            ข้อ 7          3430100231064
185  นายโกมินทร์ มงคลสิริสมบัติ  ครู        63270 คศ.3 34,470   35,800            ข้อ 7          3419900269706
186  นางจีรนันท์ ภูมิพันธ์    ครู        63492 คศ.3 30,020   31,870            ข้อ 11          3410500001864
187  นางอัจฉรา ไชยสาส์น      ครู        63892 คศ.3 39,370   40,860            ข้อ 7          3419900515448
188  นางสุรีย์มาศ นามอาษา     ครู        63971 คศ.3 42,330   43,800            ข้อ 7          3430200038274
189  นางราไพ พิเดช        ครู        66267 คศ.2 37,460   37,830 756          ข้อ 7          3410600074928
190  น.ส.ประภา เดชศิริพันธ์    ครู        68606 คศ.2 30,280   31,440            ข้อ 7          3419900551461
191  นายภาคภูมิ เทศเรียน     ครู        69283 คศ.3 33,140   34,470            ข้อ 7          3410100750738
192  นางมยุรี นวลสาย       ครู        79330 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3319900011882
193  นางชุลีกร คนยัง       ครู        83948 คศ.3 51,170   52,940            ข้อ 7          3430200062698
194  น.ส.หรรษา ด่านกุล      ครู        101693 คศ.3 40,860   42,330            ข้อ 7          3101400231896
195  นางสุดสวาท มหาพรหม      ครู        104187 คศ.3 43,800   45,290            ข้อ 7          3419900329253
196  นางนวลฉวี อึ้งพรหมบัณฑิต   ครู        104191 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3430301012653
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
197  นางศิริลักษณ์ ขาวศรี     ครู        104204 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7                3419900145136
198  นางปิยะพร สิงสาธร      ครู        104245 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3410601168063
199  นางสุภาภรณ์ โรมเมือง     ครู        104281 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3410100958100
200  นางสมปรารถนา ธีระพงษ์    ครู        105220 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                5419900003389
201  นางวรกุล ฉิมนันท์      ครู        106092 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3419900237057
202  นางพัชรินทร์ โพธิผล     ครู        107859 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3141100225408
203  น.ส.จุรีรัตน์ หอมจันทน์   ครู        108819 คศ.2 32,060   33,260      ข้อ 7                3419900460074
204  นางมานิดา สมหวัง       ครู        108966 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3419900673680
205  น.ส.ฉวีวรรณ มงคลศิริรัตน์  ครู        108983 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3419900074972
206  นางโชติกา อิ่มใจ       ครู        108990 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900322909
207  นายวิเชษฐ์ ท่าช่วงทาเล    ครู        109031 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3410600575048
208  นายขัตติยะ นาที       ครู        109039 คศ.2 29,140   30,280      ข้อ 7                3949900243150
209  นายตรีรัตน์ ตราชู      ครู        109047 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3419900614501
210  นางสุจินดา สระคูพันธ์    ครู        109576 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3409900643900
211  นางสุภาพร ปราบพาล      ครู        110388 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900762968
212  นายเกียรติศักดิ์ นาดี    ครู        111129 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3411700657420
213  นายบพิตร ทองรักษ์      ครู        111134 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3409900143834
214  นายพัฒนะ นรินทร์       ครู        112307 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                5410690010912
215  นางดามพวรรณ จันทมาลา     ครู        112308 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                3410102142581
216  นางอนามิกา อุตรนคร      ครู        113676 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3409900846321
217  นายปริญญา ตุงคะสมิต     ครู        113678 คศ.2 21,460   22,460      ข้อ 7                3410102301647
218  นายนพพร หิรัญมาพร      ครู        114378 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900082738
219  นางสุกัญญา กาเนิดภู     ครู        115232 คศ.3 30,620   31,870      ข้อ 7                3410100092021
220  นางพิมพ์ใจ เต็มบุญ      ครู        121930 คศ.3 35,120   36,480      ข้อ 7                3419900205970
221  นางวราภรณ์ ศรีหริ่ง     ครู        123187 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                5410100039755
222  นางดรุณี รักเกียรติวินัย   ครู        123920 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3410101897007
223  น.ส.นภาลัย ชัยสงค์      ครู        125622 คศ.3 28,810   30,020      ข้อ 7                3411700695631
224  นายทะเนตร มหาราช       ครู        128393 คศ.2 25,930   26,980      ข้อ 7                3670100062236
225  นางระพีพร เศวตวงษ์      ครู        130257 คศ.2 26,980   28,050      ข้อ 7                3410101321806
226  นายอุทก อดุลทิฐิพัชร     ครู        130266 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3439900054653
227  นางนงเยาว์ พลเวียง      ครู        130290 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3419900422385
228  นางวัชฉวรา หีบแก้ว      ครู        130771 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                3439900095325
229  นางระวิวัลย์ อธิปัตยกุล   ครู        625 (พ) คศ.2 28,050  29,140      ข้อ 7                3419900146485
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                             เลขที่                                    ประชาชน
                                 อันดับ ขั้น  ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
230  นางอมรรัตน์ จันทร์เขียว    ครู         626 (พ) คศ.3 33,800  35,120            ข้อ 7          3410101240822
231  นางสายธาร เหมือนโพธิ์     ครู         627 (พ) คศ.2 32,060  33,260            ข้อ 7          3410101290579
232  นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย    ครู         628 (พ) คศ.3 35,800  37,200            ข้อ 7          5410100005214
233  นางวีณา บุญปัทม์       ครู         629 (พ) คศ.3 30,020  31,250            ข้อ 7          3419900748507
234  นางอุษาวดี พนารัตน์      ครู         630 (พ) คศ.2 28,050  29,140            ข้อ 7          3409900222840
235  นางฐิติมา แจ่มพงศ์      ครู         631 (พ) คศ.3 30,620  31,870            ข้อ 7          3460600190618
236  น.ส.สมลักษณ์ เทศประสิทธิ์   ครู         632 (พ) คศ.2 25,930  26,980            ข้อ 7          3410100383794
237  นางจริยา คณะเมือง       ครู         633 (พ) คศ.2 29,690  30,850            ข้อ 7          3410100079017
238  นางบุษฐกาญจน์ จูฑะประชากุล ครู           634 (พ) คศ.3 40,860  42,330            ข้อ 7          3419900648588
239  นางจุฑารัตน์ ไชยชาติ     ครู         635 (พ) คศ.2 28,050  29,140            ข้อ 7          3419900007396
240  นายเริงศักดิ์ พนมพิพัฒน์   ครู         644 (พ) คศ.2 19,460  20,470            ข้อ 7          3410101077051
241  นายพิสูจน์ ชมภูโคตร      ครู         647 (พ) คศ.3 45,290  46,760            ข้อ 7          3411600065512
242  นางอัชราภรณ์ โสกัณทัต     ครู         649 (พ) คศ.2 26,980  28,050            ข้อ 7          3420100285741
243  นางอรวรรณ นาคคง        ครู         650 (พ) คศ.3 46,760  48,540            ข้อ 7          3410101969156
244  นางนันทวัน หมุดปิน      ครู         6814443 คศ.3 25,140  26,350            ข้อ 7          3410102544370
245  น.ส.ดวงจันทร์ เกียรติศรีธนากร ครู         6814448 คศ.3 31,250  32,510            ข้อ 7          3409900658966
246  นางกรรวี ผิวเผือก       ครู         1205 (พ) คศ.2 26,450  27,500            ข้อ 7          3410401039472
247  นางกุหลาบ สุขเกษม       ครู         1206 (พ) คศ.2 30,850  32,060            ข้อ 7          3410300360267
248  น.ส.พานทิพย์ อัมพันธ์จันทร์ ครู           56920 คศ.4 49,420  51,170            ข้อ 7          3419900455372
249  นางปิยะฉัตร ขาวแก้ว      ครู          56958 คศ.4 45,890  47,660            ข้อ 7          3411400906700
   โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
250  นายประจวบ สุวัฒนพงษ์     ผอ.รร.คศ.4 เต็มขั้น 58514 คศ.5 59,340   61,640               ข้อ 7       3410100973362
251  นายบุริมพจน์ ตุงคะสมิต    รอง ผอ.รร.      58528 คศ.3 43,800  45,290               ข้อ 7       3419900374569
252  นายณรงค์ อาจสุวรรณ      รอง ผอ.รร.      58529 คศ.3 46,760  48,540               ข้อ 7       3410100021281
253  นายปราโมทย์ อวิโรธน์     รอง ผอ.รร.      62160 คศ.3 46,040  47,660               ข้อ 7       3410101785331
254  นางปาริชาติ ตาสว่าง      ครู          3345 คศ.3 29,420  30,620               ข้อ 7       3400600012035
255  ส.อ.พลวิสิษฐ์ นามีผล     ครู          3944 คศ.2 23,450  24,440               ข้อ 7       3419900059388
256  นายเดชา วงศ์คาพระ       ครู          42378 คศ.3 37,200  38,620               ข้อ 7       3410101143622
257  น.ส.จรัสศิลป์ บุญมาตุ่น    ครู          57121 คศ.3 37,200  38,620               ข้อ 7       3410102146421
258  นางธันยาภรณ์ ลาสม       ครู          57127 คศ.3 42,330  43,800               ข้อ 7       3410400425581
259  นางวัฒนา สิงหาบุตร      ครู          57151 คศ.3 44,560  46,040               ข้อ 7       3401600001557
260  นายเสถียร พีรัตน์       ครู          57376 คศ.3 45,290  46,760               ข้อ 7       3410102227226
261  นางภาวินี วงศ์ชัย       ครู          57489 คศ.3 38,620  40,100               ข้อ 7       3410102310239
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
262  นางเกศินี วังคาแหง      ครู        57495 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3909900097668
263  นางสมร กองอุดม        ครู        57508 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3430501012703
264  นางเพ็ญจิตร ถิรสถิตวงษ์   ครู        57582 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3411600104305
265  นายศิริศักดิ์ ศรีรักษา    ครู        57608 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3411100244191
266  นางลักขณา สุขมะโน      ครู        57662 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3411100401882
267  น.ส.สุพร ภูคาแสน       ครู        57788 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                5411900005724
268  นายไสว ศรีวิไล        ครู        58188 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3410102499595
269  นายอัทธสิทธิ์ วังคาแหง    ครู        58211 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410100368388
270  นางทิวารัตน์ เพียรแก้ว    ครู        58232 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3410100805958
271  นายธวัชชัย ผ่องญาติ     ครู        58286 คศ.3 35,120   36,480      ข้อ 7                3140800025991
272  นางศุภิญญา ประทุมศาลา    ครู        58297 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3411100144634
273  นายประสิทธิ์ แสงจันทร์    ครู        58333 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3419900542593
274  นายประสิทธิ์ ทบวงษ์ศรี    ครู        58385 คศ.3 48,540   50,290      ข้อ 7                3410101109131
275  นายสุเทียบ เนื่องบุรีรัมย์  ครู        58404 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3410102231487
276  นางรัชนี โพธิ์จันทร์     ครู        58526 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3430100226737
277  นางจิราภรณ์ จันทะพาหะ    ครู        58527 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3410102274194
278  นายกุศล กองอุดม       ครู        58533 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410102408115
279  นายแถม สมจิตร        ครู        58534 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410102053023
280  นายสิริชัย ผาสุขธรรม     ครู        58538 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3410101797932
281  นางมาฆะศิริ สิทธิมงคล    ครู        58540 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3410100903267
282  นางนวลสวาท มหาโคตร      ครู        58544 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900018789
283  น.ส.เบ็ญจางค์ ศรีพันดร    ครู        58546 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                4410100002683
284  นางกุหลาบ เหลืองกระโทก    ครู        58550 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3410102294756
285  นายพินิจ เถื่อนทนนท์     ครู        58552 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3440300553308
286  นางเตือนใจ เหมโส       ครู        58554 คศ.2 30,280   31,440      ข้อ 7                3480300532360
287  นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา   ครู        58557 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3410100378821
288  นางสุมาลี กิตติราช      ครู        58558 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3410102240532
289  นายอาชวัน ทรงธรรม      ครู        58561 คศ.3 26,970   28,190      ข้อ 7                3410100900322
290  น.ส.กรรณิกา แข็งแรง     ครู        58566 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3410102263273
291  นายชูศิลป์ เพียรแก้ว     ครู        59902 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3410101025221
292  นางอภิญญา ดวงเงิน      ครู        62779 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3471201458090
293  นางกัลยกร ศรีพรหม      ครู        63439 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3430400301378
294  นายวีระชัย โพธิ์จันทร์    ครู        63687 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3409900490691
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                         ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด              เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                                อันดับ ขั้น    ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
295  นางวงเดือน พองไสยา       ครู        63825 คศ.3 37,200    38,620      ข้อ 7                3450100278770
296  นางสุภาณี ศรีโสภา       ครู        73514 คศ.2 37,830    37,830  1,513  ข้อ 7                3300100500082
297  น.ส.นาฏยา ตันติวณิชพันธุ์   ครู        104683 คศ.3 46,040    47,660      ข้อ 7                3419900258569
298  นางไพบูลย์ แสงศีลา       ครู        108973 คศ.3 40,100    41,580      ข้อ 7                3409900638884
299  นางนาตยา น้อยนรินทร์      ครู        108976 คศ.3 46,760    48,540      ข้อ 7                3220400322041
300  นางสุชีรา สร้อยวงษา      ครู        108977 คศ.3 32,510    33,800      ข้อ 7                3410100259392
301  นางสมบูรณ์ ศรีนุกูล      ครู        108978 คศ.3 44,560    46,040      ข้อ 7                3412000034030
302  นางแอนนา เทียนสีม่วง      ครู        108979 คศ.2 23,940    24,930      ข้อ 7                3410101115262
303  นางชนากานต์ บัวพิศ       ครู        108984 คศ.2 32,060    33,260      ข้อ 7                3420100091017
304  นางรุจีรัตน์ โสนะโชติ     ครู        108985 คศ.3 26,350    27,580      ข้อ 7                3471300205025
305  นายประสิทธิ์ อุ่นมณี      ครู        108986 คศ.3 44,560    46,040      ข้อ 7                3410100320318
   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2
306  ว่าที่ร.ต.ชนะพล ดุลยเกษม    ผอ.รร.       56643  คศ.2  37,830  37,830     1,513        ข้อ 7       3419900668210
307  นายนิพนธ์ หงษ์ทอง       รอง ผอ.รร.     21041  คศ.2  37,830  37,830     1,513        ข้อ 7       3412000005102
308  นางขนิษฐา หมายมั่น       ครู         88   คศ.3  26,350  27,580               ข้อ 7       3410100246231
309  นายวรวุฒิ คาชมภู        ครู        15598  คศ.2  24,440  25,440               ข้อ 7       3411300744660
310  ว่าที่ร.ต.บัณฑูร อยู่ยง    ครู        17777  คศ.2  34,430  35,640               ข้อ 7       3419900016166
311  นายธีระวัฒน์ สุวรรณวาปี    ครู        18725  คศ.3  37,200  38,620               ข้อ 7       3410101163801
312  นายเริงศักดิ์ อัคราช      ครู        19007  คศ.3  43,800  45,290               ข้อ 7       3470600076394
313  นางธัญนภา อัคราช        ครู        33693  คศ.3  42,330  43,800               ข้อ 7       3470600076424
314  น.ส.จินดา นะธิศรี       ครู        63123  คศ.2  25,440  26,450               ข้อ 7       3410101089334
315  นางสุรดา เถาวัลย์       ครู        63556  คศ.2  22,940  23,940               ข้อ 7       3410400575907
316  นางไกรสร สีมืด         ครู        63565  คศ.3  30,020  31,250               ข้อ 7       3410401177646
317  น.ส.ดวงสมร เมืองโคตร      ครู        109310  คศ.3  26,970  28,190               ข้อ 7       3410100970151
318  นายพิสิทธิ์ หวังประสพกลาง   ครู        111143  คศ.3  36,480  37,900               ข้อ 7       3411600061070
319  นางประภาวัลย์ พึ่งกิจทวีโชติ  ครู        118364  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3411300855267
320  นางชลธารารักษ์ ประจิมทิศ    ครู        121915  คศ.3  30,620  31,870               ข้อ 7       3110101772746
321  นางมัญฑิตา สอนสมนึก      ครู        125721  คศ.2  23,450  24,440               ข้อ 7       3470101537230
322  นางฐิติรัตน์ ศรีประไหมมั่น   ครู        126594  คศ.3  25,140  26,350               ข้อ 7       3440300997761
323  นางบุกาณิ พิมพ์เหม       ครู        128261  คศ.2  23,450  24,440               ข้อ 7       3410100287787
324  นางอานวย ชิยางคบุตร      ครู        130769  คศ.2  37,830  37,830     1,513        ข้อ 7       3410100240675
325  นายสุเทพ วงศ์ลักษลาวัณย์    ครู        133708  คศ.3  37,200  38,620               ข้อ 7       3410101557656
326  นางกุศล ด้วงสะดี        ครู        642 (พ)  คศ.2  27,500  28,590               ข้อ 7       3410101720042
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ        เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน      ค่าตอบแทนพิเศษ            เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด           เงินเดือน        การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
   โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
327  นายประเสริฐ ชาวกะมุด     ผอ.รร.       109011  คศ.3  45,290  47,660            ข้อ 11      5410600088453
328  นางสิรินญา ไทยเอี่ยม     รอง ผอ.รร.     130773  คศ.2  23,450  24,440            ข้อ 7       3410600452795
329  นางภาวนา เพชรสมบัติ     ครู        10902   คศ.2  20,470  21,460            ข้อ 7       3430900301873
330  น.ส.ปาริฉัตร วงษ์เจริญ    ครู        12089   คศ.2  23,940  24,930            ข้อ 7       3419900222653
331  นางปัทมา อาจหาญ       ครู        19211   คศ.3  37,900  38,620            ข้อ 6       3400800161182
332  นางรสรินทร์ สุโพธิ์     ครู        28147   คศ.3  28,190  29,420            ข้อ 7       3410102599425
333  นางสุพิน วิวิจไชย      ครู        28637   คศ.3  28,190  29,420            ข้อ 7       3410101772662
334  นายไพฑูรย์ ทุมทุมา      ครู        57812   คศ.3  26,350  27,580            ข้อ 7       3311100077946
335  นายสังคม วิบูลย์สิน     ครู        63716   คศ.3  37,200  38,620            ข้อ 7       3410400782481
336  นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุ   ครู        70924   คศ.3  34,470  35,120            ข้อ 6       3410100382437
337  นางกรรณิกา วิบูลย์สิน    ครู        104469  คศ.2  23,450  24,440            ข้อ 7       3410400039983
338  นางลมุน ค้าขาย        ครู        111147  คศ.3  26,350  28,810            ข้อ 7       3419900368712
339  นายคาสา สุโพธิ์       ครู        121522  คศ.3  33,140  34,470            ข้อ 7       3440100561307
340  นางประภาสนันท์ ธรศรี     ครู        123219  คศ.3  31,250  32,510            ข้อ 7       3410102275646
341  น.ส.จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์  ครู        125660  คศ.3  36,480  37,900            ข้อ 7       3410401257763
342  นายสุเทพ ภูชุม        ครู        125692  คศ.3  25,740  26,970            ข้อ 7       3412100129466
343  นางอรัญญา สุวรรณวงศ์     ครู        128351  คศ.2  23,940  24,930            ข้อ 7       3410100773312
   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
344  นายธีระเดช จิราธนทัต     ผอ.รร.       122480  คศ.3  48,540  50,290             ข้อ 7      3411100608908
345  นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี     รอง ผอ.รร.     118330  คศ.3  35,120  35,800             ข้อ 6      3410401145523
346  นายสมร แดนระเบียบ      รอง ผอ.รร.     121925  คศ.2  25,440  26,450             ข้อ 7      3450800054921
347  นางบุญญาภรณ์ ธิดานนท์    ครู        13120   คศ.3  26,350  27,580             ข้อ 7      3430900325861
348  นางสุธัญญา วีระกุล      ครู        13222   คศ.2  22,460  23,450             ข้อ 7      3410601035012
349  นายสุวัฒน์ สีหาทับ      ครู        14940   คศ.2  21,950  22,940             ข้อ 7      3410102231401
350  น.ส.สาลินี รัตโน       ครู        109819  คศ.3  26,970  28,190             ข้อ 7      3410400300614
351  น.ส.รัชนีกร พิมพ์ศักดิ์   ครู        119459  คศ.3  30,620  31,870             ข้อ 7      3412000037284
352  นางวัชรี พิมพ์ศรี      ครู        121927  คศ.3  28,190  28,810             ข้อ 6      3421000577610
353  นางทิพวรรณ จันทรเสนา     ครู        122481  คศ.3  35,120  36,480             ข้อ 7      3410401193099
354  นางประยอม ชาวดร       ครู        122482  คศ.3  29,420  30,020             ข้อ 6      3430301078123
355  น.ส.อัญชนีย์ วงศ์วาน     ครู        122483  คศ.3  27,580  28,810             ข้อ 7      3440600966420
356  นายภาคภูมิ พงษ์สิทธิศักดิ์  ครู        122484  คศ.3  28,810  30,020             ข้อ 7      3489900101465
357  นางวลัยรัตน์ แนวบุตร     ครู        122486  คศ.2  19,460  19,950             ข้อ 6      3410401196357
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                           ให้ได้รับ            เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                             ตาแหน่ง รับเงินเดือน          ค่าตอบแทนพิเศษ                เลขประจาตัว
ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล     ตาแหน่ง / สังกัด               เงินเดือน            การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                              เลขที่                                         ประชาชน
                                 อันดับ ขั้น     ขั้น 2%     4%   6% พ.ศ.2550 ข้อ
358  นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม       ครู        122875 คศ.3 28,190     29,420             ข้อ 7           3410700236563
359  นางสุภาพันธ์ ภาพสิงห์       ครู        125495 คศ.3 40,100     41,580             ข้อ 7           3410102412881
360  น.ส.มะยุรี บุญเรือง        ครู        125630 คศ.2 22,940     23,940             ข้อ 7           3410300162554
361  นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดา      ครู        125632 คศ.3 35,120     36,480             ข้อ 7           3480300254831
362  นางเครือมาตร บุญมีบุตร      ครู        125633 คศ.3 27,580     28,810             ข้อ 7           3411400437351
363  น.ส.มลิวรรณ์ จันทราช       ครู        128344 คศ.2 29,690     30,850             ข้อ 7           3410401354386
364  นายณฐาภพ เลิศชนะ         ครู        128345 คศ.2 26,980     28,050             ข้อ 7           3411300851989
365  นายวัยวิทย์ โพธิ์มูล       ครู        128346 คศ.2 24,440     24,930             ข้อ 6           3461400033633
366  นายไพศาล บาทชารี         ครู        132464 คศ.2 26,450     27,500             ข้อ 7           3410101410876
367  น.ส.มะลิจิตร แก้วไพฑูรย์     ครู        132465 คศ.2 25,440     26,450             ข้อ 7           3410101896574
368  นางทิวาวรรณ กองแก้ว        ครู        132466 คศ.3 26,350     27,580             ข้อ 7           3410400942004
   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
369  นายอัธยาศัย โฮมวงศ์        ผอ.รร.คศ.3 เต็มขั้น  56767  คศ.4  57,330  59,190                ข้อ 7       3419900233540
370  นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์      รอง ผอ.รร.      56768  คศ.3  45,290  46,760                ข้อ 7       3419900137877
371  นายวีระชัย อินทรพานิช       รอง ผอ.รร.      56770  คศ.3  48,540  50,290                ข้อ 7       3410100653066
372  นางเสาวคนธ์ เชื้อจารย์ชิน     รอง ผอ.รร.      56773  คศ.3  53,080  53,080         3,184     ข้อ 11       3410101248548
373  นายศุภชัย บ่อคาเกิด        รอง ผอ.รร.      57217  คศ.3  46,760  48,540                ข้อ 7       5410100063800
374  นางจารึก บุญผัน          ครู           963  คศ.3  53,080  53,080     2,123         ข้อ 7       3100100641371
375  นางอัญชลี เปรมโยธิน        ครู          2629  คศ.3  35,800  36,480                ข้อ 6       3409700157696
376  นายภากร ศิษยศาสตร์        ครู          2995  คศ.3  27,580  28,810                ข้อ 7       3419900047959
377  นางพุทธชาด วิศรี         ครู          8891  คศ.3  31,250  32,510                ข้อ 7       3419900731655
378  น.ส.เพาพงา ลีลาศ         ครู          14884  คศ.2  31,440  32,650                ข้อ 7       3419900310749
379  น.ส.เรนุชา ภักดิ์วาปี       ครู          18552  คศ.3  28,810  30,020                ข้อ 7       3410102539082
380  นายสิทธิชัย ราโคโชติ       ครู          24693  คศ.3  32,510  33,800                ข้อ 7       3410102527858
381  นางมนิสา อุนานนท์         ครู          34973  คศ.3  40,100  41,580                ข้อ 7       3320101290553
382  นายนิยม ทิพจักร์         ครู          46462  คศ.3  39,370  40,860                ข้อ 7       3410400018510
383  นางวีรวรรณ ชีพสุวรรณ       ครู          48890  คศ.2  29,690  30,850                ข้อ 7       3409900681151
384  นางวัลภา สุวรรณรินทร์       ครู          56563  คศ.3  32,510  33,800                ข้อ 7       3410100287370
385  นางอัจฉรีย์ แสงศิลา        ครู          56771  คศ.3  49,420  51,170                ข้อ 7       3419900144814
386  นางวนิดา บุญพิเชฐวงศ์       ครู          56775  คศ.3  33,800  35,120                ข้อ 7       3420100203796
387  นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญพิมพ์สวย  ครู          56778  คศ.2  33,260  34,430                ข้อ 7       3419900036299
388  นางณัฐนิจ ศรีปัดถา        ครู          56779  คศ.3  41,580  43,080                ข้อ 7       3451000335365
389  นายภาสกร กลิ่นมาลี        ครู          56780  คศ.3  41,580  43,080                ข้อ 7       3309901346501
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                             เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
390  นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช    ครู        56786 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3401800436166
391  นางบุษบัน งามดี         ครู        56789 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7                3410100130934
392  นางพรทิพย์ หล้าจางวาง      ครู        56793 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3410100642480
393  นางบุญช่วย อมรภิญโญ       ครู        56798 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7                3839900265120
394  น.ส.วันทนีย์ สิรถนอมทรัพย์   ครู        56800 คศ.2 32,650   33,850      ข้อ 7                3739900059130
395  นางลักขณา เครื่องพาที ฟิลิปป์  ครู        56801 คศ.3 26,970   28,190      ข้อ 7                3450400474205
396  น.ส.สมจิตร์ ทิมประเทือง     ครู        56808 คศ.3 35,120   36,480      ข้อ 7                3419900149123
397  น.ส.พวงพยอม ศรีหาบัติ      ครู        56809 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3410102139718
398  น.ส.จินตนา ศรีวงษ์ชัย      ครู        56812 คศ.2 37,460   37,830 756    ข้อ 7                3410101304235
399  นางนงลักษณ์ วงษ์ศรีแก้ว     ครู        56814 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7                3410100266089
400  นายชัยวัฒน์ โพธิ์นา       ครู        56815 คศ.3 30,620   31,870      ข้อ 7                3410500305651
401  นายสมศักดิ์ ฟ้ากระจ่าง     ครู        56816 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3419900006896
402  นางชุติมา เสนารณฤทธิ์      ครู        56817 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900681119
403  นางลิยงค์ อุ่นอินทร์      ครู        56819 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900019661
404  น.ส.รัศมี มานะ         ครู        56820 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3419900087012
405  นางกิติยา แสงซ้าย        ครู        56821 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3410101140178
406  นางคมขา อุตรธิยางค์       ครู        56823 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900373287
407  นางสุรภี นามเสนา        ครู        56826 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7                3410100660356
408  นางปิ่นทอง ศรีสังคม       ครู        56830 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3412000001441
409  นางวิลาสินี พิทักษ์ชน      ครู        56831 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3430500870706
410  นางสงวน สงทุ่ง         ครู        56832 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3401700100573
411  น.ส.ศิริมา พูนศรี        ครู        56834 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3410100003614
412  นางปริสา วงศ์คาพระ       ครู        56835 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                5410100060967
413  นางดวงสมร เนตรภักดี       ครู        56837 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7                3410400534356
414  นางเสาวภา แสงปัญหา       ครู        56838 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3410100060073
415  นายปราณีต โต๊ะชาลี       ครู        56840 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3480700551591
416  นางสุนันทา เหมวงษ์       ครู        56842 คศ.3 35,120   36,480      ข้อ 7                3420200022246
417  นายชวาลวัต เทศศรีเมือง     ครู        56844 คศ.3 35,120   37,200      ข้อ 11               3409900658532
418  นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช     ครู        56845 คศ.3 35,120   36,480      ข้อ 7                3409900490925
419  นางจิรภา จามพฤกษ์        ครู        56846 คศ.3 53,080   53,080   2,123 ข้อ 7                3419900632347
420  นางสุภาพร พรรัชพล        ครู        56848 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900205690
421  นายนิยม อ่อนสวัสดิ์       ครู        56851 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900675909
422  นางพรพรรณ รื่นเริง       ครู        56852 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900019483
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                          ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล  ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                              อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
423 นางละไม ตะไก่แก้ว       ครู        56853 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3430700135368
424 นายเฉลิมเกียรติ ชารีโคตร   ครู        56854 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900007493
425 ว่าที่ร.ต.อัษฎกร เรืองผล   ครู        56855 คศ.2 25,930   26,980      ข้อ 7                3410101140186
426 นายเกียรติชัย ปิยะวงศ์สมบูรณ์ ครู        56856 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900494319
427 นางพัฒนลิน นิลทกาล      ครู        56858 คศ.3 26,970   28,190      ข้อ 7                3419900470444
428 นางสุรีย์รัตน์ คุ้มดี     ครู        56859 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3419900145161
429 นางสมสมร มหารักษิต      ครู        56860 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                3419900693885
430 นางศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา ครู          56861 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3419900676387
431 นางเรียม จันทะลุน       ครู        56863 คศ.2 20,960   21,950      ข้อ 7                3410102201693
432 นายไพรัตน์ พัฒนศักดิ์     ครู        56865 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900351381
433 นายอุทัย หล้าวงศ์       ครู        56866 คศ.3 49,420   51,170      ข้อ 7                5419990007320
434 นายวิโรจน์ จันทะแจ้ง     ครู        56868 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3410101873426
435 นายชัยทิตย์ สุขเกษม      ครู        56869 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3419900155433
436 นางอรุโณทัย สิงห์ม่วง     ครู        56872 คศ.3 47,660   49,420      ข้อ 7                5410100075671
437 น.ส.พาลินท์ พรหมเศรษฐา    ครู        56874 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3410100130942
438 นางวัลลภา ชัชวาลย์      ครู        56875 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900145276
439 นายสาธิต วิศรี        ครู        56878 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3419900100868
440 นางบัวบาน อินทรสงเคราะห์ ครู           56880 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3411400842752
441 นางมยุรี คามูล        ครู        56884 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900504748
442 น.ส.สิริกานต์ ภูวศรีวัฒนานนท์ ครู        56885 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900700211
443 นางสุรีรัตน์ ศรีพันธบุตร   ครู        56888 คศ.3 25,140   26,350      ข้อ 7                3410101654198
444 นางพรทรัพย์ ชื่นในเมือง    ครู        56889 คศ.2 36,250   37,460      ข้อ 7                3410100901183
445 นางจารุนันท์ สกุลณมรรคา    ครู        56890 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3419900676581
446 นางอรนิจ แผ้วชมภู       ครู        56892 คศ.2 22,460   23,450      ข้อ 7                3419900251923
447 นางอาภาภรณ์ มหาเสนา      ครู        56894 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3410300366885
448 นายสุเทพ ตะไก่แก้ว      ครู        56896 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3410300309822
449 นางศรีสมัย ปัญจนะ       ครู        56897 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3309901781428
450 นางชนกพร สานะสี        ครู        56898 คศ.2 26,980   28,050      ข้อ 7                3419900422008
451 นางนิภา พูนศรี        ครู        56901 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3419900304790
452 น.ส.รัชฎากร เพิ่มคูณทวี    ครู        56903 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3449900143893
453 น.ส.ภาณี สินะวิวัฒน์     ครู        56904 คศ.3 52,060   53,080      ข้อ 7                4410100001113
454 นางจิราพร กระบี่ทอง      ครู        56906 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900757476
455 นายวินัย ไพเราะ        ครู        56907 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3410102417548
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
456  นายทิพยากร ดุงศรีแก้ว    ครู        56908 คศ.2 37,830   37,830      2,269 ข้อ 11             3419900041136
457  น.ส.มาลา กองนาง       ครู        56909 คศ.3 36,480   37,900         ข้อ 7             3419900676310
458  นางรสสุคนธ์ ทองณรงค์     ครู        56911 คศ.3 43,080   44,560         ข้อ 7             3419900296061
459  นายคงฤทธิ์ รามสูรย์     ครู        56913 คศ.2 37,460   37,830 756       ข้อ 7             3410102211583
460  นายสราวุธ อาษานาม      ครู        56914 คศ.2 37,830   37,830   1,513    ข้อ 7             3419900675488
461  น.ส.รัชนี องค์ตระกูลอารี   ครู        56917 คศ.3 46,760   48,540         ข้อ 7             3410102418072
462  นางกชพร กลิ่นมาลี      ครู        56918 คศ.3 44,560   46,040         ข้อ 7             3419900165684
463  นางเพลินพิศ จันทะโชติ    ครู        56919 คศ.3 46,760   48,540         ข้อ 7             3411900501971
464  นางสุปราณี ติยะวรรณ     ครู        56921 คศ.3 46,040   47,660         ข้อ 7             3269900070031
465  นางระเบียบ ไผ่ล้อมทาเล    ครู        56922 คศ.3 47,660   49,420         ข้อ 7             3102001170240
466  นางพชิราวัณย์ จานงนิจ    ครู        56924 คศ.2 37,830   37,830   1,513    ข้อ 7             3419900014147
467  นางฉวีวรรณ อุ่นมณี      ครู        56926 คศ.3 48,540   50,290         ข้อ 7             3410100320334
468  นายนิพนธ์ สุนทโรทก      ครู        56927 คศ.3 45,290   46,760         ข้อ 7             3190800026679
469  นางมณฑลี สิงหพงศ์      ครู        56928 คศ.3 39,370   40,860         ข้อ 7             3410500046698
470  นางสุจินดา ธรรมมา      ครู        56932 คศ.3 45,290   46,760         ข้อ 7             3419900016816
471  น.ส.องุ่น ตรีวรเวทย์     ครู        56934 คศ.3 46,760   48,540         ข้อ 7             3419900110821
472  นางธัญลักษณ์ อรดี      ครู        56936 คศ.3 45,290   46,760         ข้อ 7             3419900387890
473  นายโอภาส เสนารณฤทธิ์     ครู        56939 คศ.3 42,330   43,800         ข้อ 7             3410400979137
474  นางนารถฤทัย โพธิ์ทอง     ครู        56940 คศ.3 44,560   46,040         ข้อ 7             3419900521294
475  นางสุวรรณา มาลัยกรอง     ครู        56947 คศ.3 46,040   48,540         ข้อ 11             4419900005758
476  นางสุภาพร สุระอุดร      ครู        56948 คศ.3 45,290   47,660         ข้อ 11             3410100041974
477  นางกันยา โลหพรหม       ครู        56949 คศ.3 48,540   50,290         ข้อ 7             3419900008252
478  นายศรายุทธ วุฒเิ สน     ครู        56950 คศ.2 21,950   22,940         ข้อ 7             3431000177484
479  นางวัชรี นวลผ่อง       ครู        56951 คศ.3 26,350   27,580         ข้อ 7             3410100748466
480  นายธงชัย บุญพิเชฐวงศ์    ครู        56953 คศ.3 41,580   43,080         ข้อ 7             3100601273269
481  นายภานุวัตร ติยะวรรณ     ครู        56954 คศ.3 45,290   46,760         ข้อ 7             3419900393300
482  นายประไพย สิงหพงศ์      ครู        56955 คศ.3 45,290   46,760         ข้อ 7             3419900393326
483  นายเพชรรัตน์ วิศรี      ครู        56956 คศ.2 37,830   37,830   1,513    ข้อ 7             3419900100841
484  นายอารีย์ สุพร        ครู        56957 คศ.2 22,940   23,940         ข้อ 7             3431000094597
485  นางสมสมัย จันทร์นุรักษ์   ครู        56959 คศ.3 44,560   46,040         ข้อ 7             3419900658613
486  นางสุนันทา พานิชพงศ์     ครู        56961 คศ.3 40,100   41,580         ข้อ 7             3419900389043
487  นายวรชัย บัวภาเรือง     ครู        56962 คศ.3 43,080   44,560         ข้อ 7             3419900499183
488  นางจิราภรณ์ เป้าป่าเถื่อน  ครู        56965 คศ.3 27,580   28,810         ข้อ 7             3410500231622
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                          ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล  ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                              อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
489  นางอรวรรณ วงศ์พุฒ     ครู         56966 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3419900511612
490  นายนิราศ อรดี       ครู         56969 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3410102176729
491  นายสุรเชษฐ์ วรรณิสสร   ครู         56990 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3410102417033
492  น.ส.นงนุช มาบุตร     ครู         57084 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3410600993940
493  นางสุภาวดี เขมะสัจจกุล  ครู         57125 คศ.3 33,800   35,120      ข้อ 7                3410102138223
494  นายณัฐวัฒน์ มาตย์นอก   ครู         57146 คศ.2 35,050   36,250      ข้อ 7                3401500007286
495  นางจุฑาพร หล้าบุญมา    ครู         57174 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3419900142978
496  นางศิริวรรณ พูลลาภ    ครู         57188 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                3419900215975
497  น.ส.ทันสมัย เสียงล้า   ครู         57189 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                3419900288689
498  นางวาสนา กัลยบุตร     ครู         57204 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7                3419900293283
499  นางสุวานิช นามมหาจักร   ครู         57484 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3410101026952
500  นางปุญญาพร ชาลีสมบัติ   ครู         57629 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3120101864870
501  นางวิไล สมบูรณ์      ครู         57638 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3419900247702
502  นางกุหลาบ วงษ์คาช้าง   ครู         57694 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3419900021615
503  นางโอเรส กันเมล์     ครู         57724 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3411700003268
504  นางปราณี มุทธสินธุ์    ครู         57770 คศ.3 47,660   49,420      ข้อ 7                3120200342766
505  นางศิริพร วิศรี      ครู         57778 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3419900455364
506               ครู
   นางณัฐกาญจน์ กฤษณนนท์(ไชยนา)          57931 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3430100557946
507  นางลัดดา เทศศรีเมือง   ครู         58180 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3560300455844
508  นางจันทร์งาม แก้วมณี   ครู         58197 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410101229691
509  นายวิเชียร นิลทกาล    ครู         58213 คศ.3 26,970   28,190      ข้อ 7                3410401370535
510  นายวีระ อุดมธนานันต์   ครู         58258 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900177810
511  นางรฐา พลบูรณ์      ครู         58301 คศ.2 23,940   24,930      ข้อ 7                3419900708726
512  นางสะอาด สิงนาค      ครู         58334 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3419900727623
513  นางกุหลาบ จันทะสิงห์   ครู         58411 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900469691
514  นายสมจิต จันทร์เพ็ง    ครู         58427 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3450200824318
515  นางวนิดา วงศ์ชัยประทุม  ครู         58437 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3419900018991
516  นางสงกรานต์ บ่อคาเกิด   ครู         58444 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3410400882745
517  นางแสงจันทร์ โพธิ์นา   ครู         58517 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3410401180396
518  นางฉัฐญา(จิราวรรณ) อิ่มใจ ครู         58519 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900322895
519  น.ส.เสถียร อินทร์หาญ   ครู         58562 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410100390529
520  นางนงเยาว์ รักการ     ครู         58608 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3100500859748
521  นายนพดล คามูล       ครู         58638 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3419900504713
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
522 นางรุ่งนภา ถาวรกฤชรัตน์    ครู        58693 คศ.3 28,190   28,810       ข้อ 6               3359900107766
523 นางนันทนา เทนอิสระ       ครู        61146 คศ.3 47,660   49,420       ข้อ 7               3429900160968
524 นายไพรัตน์ เทนอิสระ      ครู        61147 คศ.3 52,060   53,080       ข้อ 7               3429900160950
525 นางทัศนีย์ โสภาพร       ครู        61330 คศ.3 44,560   46,760       ข้อ 11               3420300153091
526 นายเรวัต สกุลณมรรคา      ครู        61333 คศ.3 43,080   44,560       ข้อ 7               3411900440025
527 นางวราภรณ์ รัตนะ        ครู        62273 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               5470500007516
528 ว่าที่ร.ท.จักรพันธ์ จรูญพงษ์  ครู        63144 คศ.3 46,760   48,540       ข้อ 7               3419900129467
529 นางโฉมยง อ่อนสวัสดิ์      ครู        63220 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3419900019459
530 น.ส.ยุพาณี ภูมิศรีแก้ว     ครู        63251 คศ.3 42,330   43,800       ข้อ 7               3410600406891
531 นางศรีประภา คาพลแสน      ครู        63890 คศ.3 26,970   28,190       ข้อ 7               5430100034010
532 น.ส.ยุวะเรศ เลารัตน์      ครู        64065 คศ.3 33,800   35,120       ข้อ 7               3419900369875
533 นางลาวัลย์ พุ่มแจ้       ครู        67962 คศ.3 46,040   47,660       ข้อ 7               3411600567046
534 นางจันทิมา ศรีศกุน       ครู        70563 คศ.3 52,940   53,080 1,061    ข้อ 7               3120600219490
535 นางพวงทิพย์ ปรียาคณิตพงศ์   ครู        75473 คศ.3 48,540   50,290       ข้อ 7               3309901515493
536 นางนันทนา น้อยพรหม       ครู        79203 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3331000341293
537 นางณัฐวรรณ ล้อมวงศ์      ครู        101415 คศ.3 37,200   38,620       ข้อ 7               3100500862641
538 นายปรีชา สนิทชน        ครู        101719 คศ.3 46,040   47,660       ข้อ 7               3410401268536
539 นางพรวิภา อุ่ยตระกูล      ครู        104169 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3419900141998
540 นายจันโสม สิงนาค        ครู        104171 คศ.3 40,100   41,580       ข้อ 7               3411500029301
541 นายสมศักดิ์ ฉลาดแย้ม      ครู        104175 คศ.2 37,830   37,830    1,513 ข้อ 7               3410600657028
542 นางประภาพรรณ แก้วมี      ครู        106049 คศ.3 39,370   40,860       ข้อ 7               3411900008158
543 น.ส.นุชรินทร์ พูลศิริ     ครู        108865 คศ.2 36,840   37,830       ข้อ 7               3300100467506
544 นางนฤมล ไพยรินทร์       ครู        108961 คศ.2 25,440   26,450       ข้อ 7               3410101274263
545 นางมณีรัตน์ วิมุขติบุตร    ครู        109017 คศ.3 41,580   43,080       ข้อ 7               3301800175819
546 นางบุญยอด นันตะสุข       ครู        109077 คศ.2 30,850   32,060       ข้อ 7               3419900341962
547 นางสินีนาฏ วรกิจเกษมสกุล    ครู        110389 คศ.3 33,800   35,120       ข้อ 7               3670500021740
548 นางศรัณยา ศรีพรมทอง      ครู        112823 คศ.3 34,470   35,800       ข้อ 7               3419900090030
549 น.ส.สมธิดา กิตติสวัสดิ์    ครู        124342 คศ.3 35,800   37,200       ข้อ 7               3419900291213
550 นางวัชราลักษณ์ ไคบุตร     ครู        134201 คศ.3 26,970   28,190       ข้อ 7               3410102341894
551 นายชัยชน ไทยชน         ครู        6814453 คศ.2 34,430  35,640       ข้อ 7               3100600644247
552 น.ส.พัชรินทร์ สงครามศรี    ครู        6814852 คศ.2 22,940  23,940       ข้อ 7               3440500655759
  โรงเรียนราชินูทิศ 2
553 นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว    ผอ.รร.      56905  คศ.2 32,060 33,260                 ข้อ 7       3409900841507
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                         ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                             ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล     ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                              เลขที่                                     ประชาชน
                                 อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
554 จ.ส.ต.อัครเดช วุฒเิ สน       รอง ผอ.รร.      803 คศ.3 33,140   33,800      ข้อ 6                3419900055382
555 นางเกวลี พงศ์จันทร์         ครู        33719 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3770600344272
556 น.ส.บุญรัฐ แย้มสาลี         ครู        54007 คศ.2 22,940   23,940      ข้อ 7                3411200212861
557 นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์     ครู        57390 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3410101868376
558 น.ส.ประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ ครู          57816 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3410100254331
559 น.ส.กัลยา นารถภักดี         ครู        58058 คศ.3 30,020   31,250      ข้อ 7                3419900485484
560 นายคาจร พลแสน            ครู        60372 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3401500570100
561 นายสุเชษฐ จันทรประพันธ์       ครู        63296 คศ.2 32,650   33,850      ข้อ 7                5430890001194
562 นางพัชรี อุปพระจันทร์        ครู        63368 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3461300002329
563 นางสุรีย์รักษ์ พรศักดา       ครู        106618 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3419900374968
564 น.ส.ดาวเรือง ธิสารสังข์       ครู        112271 คศ.3 28,810   30,020      ข้อ 7                3410100129278
565 นางรานี แก่นดี           ครู        112303 คศ.2 26,450   27,500      ข้อ 7                3410101442387
566 นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียง       ครู        112306 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3470100224572
567 นางมลิวรรณ ต้นพนม          ครู        118236 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3410100207490
568 นางนงลักษณ์ เศวตวงษ์        ครู        120735 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3410101321776
569 นายสมพงค์ คนขยัน          ครู        128288 คศ.3 25,140   26,350      ข้อ 7                5490590002047
570 นายธีระพัฒน์ สิมมา         ครู        130768 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3430301067733
   โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
571 นายวัฒนา โพธิผล           ผอ.รร.      114376 คศ.3 46,040   47,660               ข้อ 7       3419900299699
572 นายสมบูรณ์ จวนสาง          รอง ผอ.รร.    114380 คศ.3 45,290   46,760               ข้อ 7       3411100134043
573 นางอุดมลักษณ์ มอโท         ครู         1957 คศ.2 35,050   36,250               ข้อ 7       3410101629894
574 นายปรีชา กันเสนา          ครู         7284 คศ.3 35,120   36,480               ข้อ 7       3479900074689
575 นางมุกดา บุญเชียงมา         ครู        57503 คศ.3 43,800   45,290               ข้อ 7       3411400042136
576 น.ส.นวลใย รักเกียรติวินัย      ครู        57636 คศ.3 34,470   35,800               ข้อ 7       3419900464053
577 น.ส.ภัทรพร หล้ามงคล         ครู        57645 คศ.2 25,440   26,450               ข้อ 7       3639900161920
578 นางพรศิริ นิลฉวี          ครู        57860 คศ.3 35,800   37,200               ข้อ 7       3419900637471
579 นางสุนทรี อยู่เรือนงาม       ครู        58169 คศ.3 43,080   44,560               ข้อ 7       3410102546844
580 นางวาสนา ทูคามี           ครู        61633 คศ.3 43,800   45,290               ข้อ 7       5420890000210
581 นายนิทัศน์ ศรียา          ครู        63054 คศ.3 27,580   28,810               ข้อ 7       3670300140044
582 นางนงลักษณ์ ชุมพล          ครู        63271 คศ.3 44,560   46,040               ข้อ 7       3410101555980
583 นายชัยณรงค์ ศิริเวช         ครู        63697 คศ.3 44,560   46,040               ข้อ 7       3311100008995
584 นางปราณี อาจสุวรรณ         ครู        99904 คศ.3 32,510   33,800               ข้อ 7       3410401258794
585 นางสุวคนธ์ สมวัชรจิต        ครู        102214 คศ.3 46,760   48,540               ข้อ 7       3411100411152
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
586  นางฉวีวรรณ ชานนตรี       ครู        105982 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3400501072960
587  นางธัญญ์นภัส กีรติรัฐวัฒน์   ครู        112377 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3419900674601
588  นางสุภาวดี เพ็ชรฤาชา      ครู        114357 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3419900620047
589  นางสมสนุก จวนสาง        ครู        114377 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3411100400983
590  นายปริญญาวิทย์ นามประเทศ    ครู        114381 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900067755
591  นายนุกูล เสนาเจริญ       ครู        114382 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3410100287400
592  นางประกายแก้ว ทองเงิน     ครู        115238 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                3410101627069
593  นางชลลดา วิเศษทอง       ครู        118321 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3410600937446
594  นายวรพจน์ โคตรแสนลี      ครู        118322 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                3410101815540
595  นางณฐากร พาดฤทธิ์       ครู        118323 คศ.2 36,250   37,460      ข้อ 7                3360300147939
596  นายสาราญ บัวแก้ว        ครู        118324 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3411900279569
597  นางดรุณี จันทร์สุวรรณ์     ครู        120731 คศ.3 33,800   35,120      ข้อ 7                3419900422431
598  นางมิ่งขวัญ ปฐมพรรษ      ครู        123919 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3410101627204
599  นางกรรณิกา จวนสาง       ครู        123921 คศ.2 29,690   30,850      ข้อ 7                3419900714271
600  น.ส.อรุณี เขาราช        ครู        648 (พ) คศ.2 26,450   27,500      ข้อ 7                3420100370528
   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
601  นายอานน รักการ         ผอ.รร.      57186  คศ.3  40,100  41,580               ข้อ 7       3101501046253
602  ว่าที่พ.ต.เรืองฤทธิ์ มานะโส  รอง ผอ.รร.    57206  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3410100857036
603  นายเสน่ห์รัก อุปฮาต      รอง ผอ.รร.    58556  คศ.3  45,290  46,760               ข้อ 7       3401900191955
604  นายเอกมล ภูษาวิโศธน์      ครู        5015  คศ.3  24,510  25,740               ข้อ 7       3410101285753
605  นายสะอ้าน เมืองผาง       ครู        42621  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3411700686802
606  นางพัตรพิมล บุญชัยกิตติวัฒน์  ครู        57185  คศ.3  39,370  40,860               ข้อ 7       3410101003634
607  นางสิรี หรูปานวงษ์       ครู        57196  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3809900670385
608  นายอดิเรก ไชยสาส์น       ครู        57198  คศ.3  38,620  40,100               ข้อ 7       3419900515464
609  นางนิวรรณ พิมพ์ศรี       ครู        57199  คศ.2  37,460  37,830 756             ข้อ 7       3100200299178
610  นายวิโรจน์ พิมพ์วาปี      ครู        57200  คศ.3  44,560  46,040               ข้อ 7       5410100021236
611  นายชาติชาย ไพเราะ       ครู        57205  คศ.3  40,860  43,080               ข้อ 11       3419900041161
612  นายแสง ป้องนอก         ครู        57207  คศ.3  44,560  46,040               ข้อ 7       3410101473801
613  นางจันทร์สุดา โสดาดี      ครู        57210  คศ.3  28,810  30,020               ข้อ 7       3410101921587
614  นางสุภาพ ประยูรพรหม      ครู        57213  คศ.3  43,080  43,800               ข้อ 6       3411700551966
615  นางสมประสงค์ แก้วประเสริฐ   ครู        57290  คศ.2  23,940  24,930               ข้อ 7       3410102159646
616  นางพิไลวรรณ สถิตย์       ครู        57340  คศ.3  37,900  39,370               ข้อ 7       3419900480890
617  นายไพทูล สถิตย์        ครู        57460  คศ.3  39,370  40,860               ข้อ 7       3100503826191
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
618  นางปัทมา ศรีวิไล       ครู        57492 คศ.3 42,330   44,560      ข้อ 11               3410102499544
619  นายเลิศศักดิ์ ถิรสถิตวงษ์  ครู        57542 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3411600104330
620  นายวัชรินทร์ สิมโน      ครู        57758 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3419900239815
621  นางนัยรัตน์ รุจิราศรีรัตน์  ครู        58349 คศ.3 39,370   40,100      ข้อ 6                3419900521383
622  นางพิศภรณ์ ไพเราะ      ครู        58425 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3410500049166
623  นางวรรณภา ศิรินคร      ครู        68291 คศ.3 41,580   42,330      ข้อ 6                3480500400726
624  นางมาลัย เทียมวงศ์      ครู        101398 คศ.3 30,020   30,620      ข้อ 6                3411500275124
625  นางสุรางค์ หลงกุล      ครู        108210 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3410102341851
626  นายประสาน โคกคาน       ครู        109050 คศ.3 43,800   46,040      ข้อ 11               3410200118065
627  นางคันธนีย์ จันทู      ครู        110568 คศ.3 33,800   35,120      ข้อ 7                3949900245403
628  นางจรรยา จานงนิจ       ครู        115310 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3102102219554
629  น.ส.กัณฑิมา พนมสิงห์     ครู        123915 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3410101270535
630  นายพงษ์ศักดิ์ ประยูรพรหม   ครู        123917 คศ.3 33,800   35,120      ข้อ 7                3449900221941
631  นายชาญชัย ศิริธรรมขันติ   ครู        123918 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3739900276092
632  นางสรัญญา เชื้อขาวพิมพ์   ครู        124341 คศ.3 35,800   37,900      ข้อ 11               3409900841761
633  นางสุนันทา วงษ์เสถียร    ครู        128332 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3410401310826
634  นายสุเทพ พรหมเกตุ      ครู        128333 คศ.2 33,850   35,050      ข้อ 7                3410101479108
   โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
635  นายพนม วัจนสุนทร       ผอ.รร.คศ.3 เต็มขั้น 57135 คศ.4 56,450  59,190               ข้อ 11       3419900097506
636  นางพรวิภา พรหมเกตุ      ครู         16440 คศ.3 34,470  35,800               ข้อ 7       3410101297751
637  นางวิจิตร เพ็งสว่าง     ครู         16503 คศ.3 26,970  28,190               ข้อ 7       3410100054995
638  นางรุ่งทิวา ทองแสน      ครู         18349 คศ.3 32,510  33,800               ข้อ 7       3410101141875
639  นายบัญชา สานะสี       ครู         19816 คศ.3 31,870  33,140               ข้อ 7       3459900073119
640  น.ส.รัตนา เหมะธุลิน     ครู         55065 คศ.2 37,830  37,830     1,513       ข้อ 7       3419900545754
641  นายประเสริฐ ใจมั่น      ครู         58052 คศ.2 36,250  37,460               ข้อ 7       3501900333171
642  นางสายสวาท สุวรรณชัยรบ    ครู         62858 คศ.3 42,330  43,800               ข้อ 7       3410102417599
643  นางพวงทิพย์ ผลพัฒนา     ครู         63279 คศ.3 32,510  33,800               ข้อ 7       3410101662743
644  นางกรองกาญจน์ ต้วมสูงเนิน  ครู         63946 คศ.3 44,560  46,040               ข้อ 7       3410101962861
645  นายชัชวาล โพนสัย       ครู         78066 คศ.2 37,830  37,830     1,513       ข้อ 7       3311100947240
646  นายจักรกฤษ วงษ์ชาลี     ครู         99668 คศ.2 23,940  24,930               ข้อ 7       3431000221815
647  นายสมาน สูงห้างหว้า     ครู         116626 คศ.3 26,970  28,190               ข้อ 7       3410101351543
648  นางกนกวรรณ กาญจนวาปสถิตย์  ครู         130767 คศ.3 40,860  42,330               ข้อ 7       3470900115158
649  นางอรวรรณ ปราบศัตรู     ครู         131370 คศ.3 26,350  27,580               ข้อ 7       3410100344934
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ        เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน      ค่าตอบแทนพิเศษ            เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด           เงินเดือน        การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
650  นายสุจินต์ ขาวแก้ว     ผอ.รร.       56973   คศ.4  49,420  52,060            ข้อ 11      3410101297875
651  น.ส.แววตา ตันเทอดทิตย์   รอง ผอ.รร.     56974   คศ.3  46,760  48,540            ข้อ 7       3419900543271
652  นางธัญพร ธนชาญเชาวน์    รอง ผอ.รร.     57022   คศ.3  50,290  52,060            ข้อ 7       3301800133776
653  นายบรรจบ พรหมถาวร      รอง ผอ.รร.     62376   คศ.3  48,540  50,290            ข้อ 7       3411700140826
654  นายไมตรี คาพิมาน      รอง ผอ.รร.     110565  คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7       3410601193106
655  นางนฤมล สกุลคู       ครู         56979   คศ.3  52,940  58,260            ข้อ 7       3480100643982
656  นางนงนุช โนนคู่เขตโขง    ครู         1966   คศ.2  19,460  20,470            ข้อ 7       3419900202547
657  นายประยูร เพชรชา      ครู         7979   คศ.3  45,290  46,760            ข้อ 7       3410101239891
658  นางสุมนทิพย์ โพธิ์ชัยทอง  ครู         17345   คศ.2  37,830  37,830   1,513       ข้อ 7       3130300100837
659  นายสุวัฒน์ วัฒนวิเชียร   ครู         56981   คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7       5410100062315
660  นายสหัสชัย ถมยา       ครู         56984   คศ.3  27,580  28,810            ข้อ 7       3200700488572
661  นางจีรวรรณ พรพิพัธน์กูล   ครู         56985   คศ.3  46,760  48,540            ข้อ 7       3410100910972
662  นางจุฬาลักษณ์ สองจันทร์   ครู         56993   คศ.3  49,420  51,170            ข้อ 7       3410101300078
663  นางยุพคิน ไชยรบ       ครู         56994   คศ.3  43,800  45,290            ข้อ 7       3471300014823
664  น.ส.ชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครู         56995   คศ.2  20,960  21,950            ข้อ 7       3410101972653
665  น.ส.สิริพงษ์ พิจารณ์จันทร์ ครู         56996   คศ.3  38,620  40,100            ข้อ 7       3409900639732
666  นายพนัส วีระชัย       ครู         56997   คศ.3  43,080  44,560            ข้อ 7       3419900217471
667  นางเพลินจิต ใหญ่โสมานัง   ครู         56999   คศ.3  39,370  40,860            ข้อ 7       3411400065667
668  นางกัญญณัช ลิ้มโชติการ   ครู         57000   คศ.3  47,660  49,420            ข้อ 7       3419900559925
669  น.ส.ศศิประไพ ภิเษก     ครู         57002   คศ.2  19,460  20,470            ข้อ 7       3410401357423
670  นายสุรพันธ์ ประพันธ์พจน์  ครู         57003   คศ.3  43,800  45,290            ข้อ 7       3419900559941
671  นางจิราภรณ์ บุราณฤทธิ์   ครู         57004   คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7       3419900656815
672  นางวิลัยพร หลาบเงิน     ครู         57006   คศ.3  33,140  34,470            ข้อ 7       5410690007521
673  นางสุภาวดี หรูปานวงษ์    ครู         57011   คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7       3419900020660
674  นายประถม สองจันทร์     ครู         57012   คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7       3410101300060
675  น.ส.วชิรา พรหมวงศ์     ครู         57013   คศ.3  44,560  46,040            ข้อ 7       3410101003014
676  นางสุมาลี ทีปสว่าง     ครู         57014   คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7       3411700140532
677  นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์   ครู         57016   คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7       3419900117787
678  นายธนยศ ลิ้มโชติการ     ครู         57017   คศ.3  48,540  50,290            ข้อ 7       3419900559917
679  นางณัฐมา พลเวียง      ครู         57018   คศ.3  46,040  47,660            ข้อ 7       3410401310851
680  นางณัฎฐา พรหมสาขา ณ สกลนครครู          57020   คศ.3  43,080  44,560            ข้อ 7       3769900310428
681  นางวรทัย ศรีสอาด      ครู         57026   คศ.3  44,560  46,040            ข้อ 7       3410102211729
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                          ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                              อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
682  น.ส.พิกุล ตรีวรเวทย์    ครู        57028 คศ.3 46,040   47,660          ข้อ 7            3419900110839
683  นางสุจิตรา ศรีชาย      ครู        57030 คศ.3 28,810   30,020          ข้อ 7            3410102295744
684  นางวิเลียมลักษณ์ ธาตุทาเล  ครู        57031 คศ.3 46,760   48,540          ข้อ 7            3410101541784
685  น.ส.จารุณี รุ่งสิตา     ครู        57033 คศ.3 52,060   53,080          ข้อ 7            3419900389345
686  นางอัมพร จันทะแจ้ง     ครู        57034 คศ.3 43,800   45,290          ข้อ 7            3410102022179
687  น.ส.วัชราภรณ์ จาปา     ครู        57035 คศ.3 45,290   46,760          ข้อ 7            3410102407755
688  นางระเบียบใหม่ ประจันตเสน  ครู        57036 คศ.3 43,800   45,290          ข้อ 7            3419900375956
689  นางสุนา พงษ์ตราชู      ครู        57039 คศ.2 37,830   37,830       2,269 ข้อ 11            3419900405961
690  นางนงลักษณ์ ราชกรม     ครู        57041 คศ.3 42,330   43,800          ข้อ 7            3429900122683
691  นางรังสิมา เบ็ญจกุล     ครู        57043 คศ.3 44,560   46,040          ข้อ 7            3419900503806
692  นางอัญชุลี สนิทภักดี    ครู        57044 คศ.3 31,870   33,140          ข้อ 7            3450800314361
693  นางศิริพันธ์ ละจินดา    ครู        57046 คศ.3 46,040   47,660          ข้อ 7            3419900466854
694  นายปรัชญาภรณ์ เสนาไชย    ครู        57047 คศ.3 46,040   47,660          ข้อ 7            3419900325801
695  นายเอนก การะเกตุ      ครู        57049 คศ.2 37,830   37,830       2,269 ข้อ 11            3410100022015
696  นางอุราภรณ์ ติยะวรรณ    ครู        57050 คศ.3 52,940   53,080 1,061       ข้อ 7            3101702049454
697  นายเทพนม ศิรินคร      ครู        57051 คศ.2 37,830   37,830    1,513    ข้อ 7            3419900356625
698  น.ส.วิยะดา ศิริกุล     ครู        57052 คศ.3 45,290   46,760          ข้อ 7            3410101964880
699  นางกมลชนก วงษ์ปัจฉิม    ครู        57056 คศ.3 31,250   32,510          ข้อ 7            3419900031688
700  นายเมธี ศรีภูมั่น      ครู        57060 คศ.2 37,830   37,830    1,513    ข้อ 7            3410100966838
701  นายสาเริง โยธาวิจิตร    ครู        57061 คศ.3 45,290   46,760          ข้อ 7            3419900601859
702  นางประไพศรี มะลิวัลย์    ครู        57063 คศ.3 47,660   49,420          ข้อ 7            3410102575589
703  นางรัตนาภรณ์ บุดดีคา    ครู        57066 คศ.3 43,800   45,290          ข้อ 7            3411200010401
704  นางศิริมาศ สุขเกษม     ครู        57067 คศ.3 43,080   44,560          ข้อ 7            3419900155441
705  นางนวรัตน์ มาลาหอม     ครู        57070 คศ.2 37,830   37,830       2,269 ข้อ 11            3419900164149
706  นายพรชัย หรูปานวงษ์     ครู        57076 คศ.3 45,290   46,760          ข้อ 7            3410100876391
707  นายรอดทะศิลป์ เจริญไชย   ครู        57077 คศ.3 46,040   47,660          ข้อ 7            3410100739696
708  นายองอาจ อินทรพานิช     ครู        57081 คศ.3 45,290   46,760          ข้อ 7            3419900696485
709  นางพรทิพย์ อินทรพานิช    ครู        57082 คศ.3 45,290   46,760          ข้อ 7            3419900696523
710  นางพัชรินทร์ เพชรชา     ครู        57083 คศ.3 46,760   48,540          ข้อ 7            3410101239883
711  นางลาใย ชิวปรีชา      ครู        57095 คศ.3 46,040   47,660          ข้อ 7            3410101893303
712  นางประไพ เหรียญณรงค์    ครู        57098 คศ.3 28,810   30,020          ข้อ 7            3400800319568
713  นางกัลยา สุพรรณเภสัช    ครู        57102 คศ.3 45,290   46,760          ข้อ 7            3419900019726
714  นางนาริสา เจิมขุนทด     ครู        57103 คศ.3 40,100   41,580          ข้อ 7            3419900331436
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                          ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                              อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
715  นางสุเทวา สินธุพันธ์    ครู        57105 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7                4419900001191
716  นางสุทธิดา ราชฤทธิ์     ครู        57106 คศ.3 47,660   49,420      ข้อ 7                3410101681101
717  น.ส.พันทิพา ลุนบุตร     ครู        57108 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900693265
718  น.ส.วาสนา ปทุมทิพย์     ครู        57110 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900444656
719  นางวิภารัตน์ ปิติวัชรากุล  ครู        57112 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3419900677243
720  นางสุภาภรณ์ นรินทร์     ครู        57114 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3410100023241
721  นายยงศักดิ์ นรินทร์     ครู        57115 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410102305758
722  นายศรายุทธ สินธุพันธ์    ครู        57118 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410100116478
723  นางวิภา เมืองมิ่ง      ครู        57119 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3410100005099
724  นางพิลาวรรณ แข่งเพ็ญแข   ครู        57122 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900150920
725  นางมาลัย กิจขยัน      ครู        57124 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410102324141
726  นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์  ครู        57130 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3410200012542
727  นางประภัสสร ประเสริฐสังข์  ครู        57132 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                5410100047618
728  นางจันทิมา บูรรุ่งโรจน์   ครู        57241 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3410101004029
729  นางสุวดี รุจิเรข      ครู        57292 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410100130594
730  นางพรรณาภรณ์ กาลวิบูลย์   ครู        57322 คศ.3 47,660   49,420      ข้อ 7                3410401365736
731  นายณรงค์ รุจิเรข      ครู        57364 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                5410490005508
732  นางอรุณี คงสูงเนิน     ครู        57375 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7                3410102298280
733  นางปานทอง ธนูรัตน์     ครู        57469 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3410100005676
734  นางโสจนะ โกกิลานนท์     ครู        57600 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3411100149261
735  นางกุณฑรี ดุสิตพันธ์    ครู        57618 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3410100079491
736  นางละมัย ชอบผล       ครู        57663 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3410101902477
737  นางพนิตพร สลาฟเตอร์     ครู        57753 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                5411700002993
738  นางวีรวรรณ ศรีสมเกียรติ   ครู        57809 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3411900678242
739  นางสุมาลี สอนบุญมี     ครู        57988 คศ.2 32,060   33,260      ข้อ 7                3419900606231
740  นางกุศลศรี ศรีเชียงสา    ครู        57993 คศ.3 49,420   51,170      ข้อ 7                3419900452225
741  นางวารีรัตน์ ทองดี     ครู        58005 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3419900550928
742  น.ส.อัญญาณี ณ พัทลุง    ครู        58101 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900302495
743  นายเกรียงไกร เจริญพงศ์   ครู        58107 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410401276610
744  น.ส.นพมาศ ตรีกุล      ครู        58147 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3410101195240
745  นางพรพิมล ไชยแสนท้าว    ครู        58150 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3410102496014
746  นายประสงค์ อุณาพรหม     ครู        58172 คศ.3 33,800   35,120      ข้อ 7                3419900502630
747  นายณกรณ์ พลเวียง      ครู        58252 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410401310842
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
748  นางนัยนา หงษ์ทอง       ครู        58366 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3410101135191
749  นางสุชาดา ทบวงษ์ศรี     ครู        58387 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3102002029044
750  นายสุริยะ วิชัยพล      ครู        58436 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3409900433000
751  นายพงศ์ธวัช เลขาวิจิตร    ครู        58629 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900389701
752  นางสุภาพร พละกรต       ครู        60165 คศ.3 26,350   27,580      ข้อ 7                3410100958851
753  นางผ่องศรี มาตย์นอก     ครู        60383 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410100319042
754  นายสมบัติ คาวันดี      ครู        61100 คศ.2 36,840   37,830      ข้อ 7                3410100389211
755  นางสุพิมาน ไม้เจริญ     ครู        63275 คศ.3 47,660   49,420      ข้อ 7                3439900225849
756  นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริ   ครู        63446 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3439900182392
757  นางนิรมล บาโลโย       ครู        63588 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3410101756063
758  นางพิศวาส หนูมอ       ครู        63866 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3410100247289
759  นางนิภาภัทร สาระคา      ครู        64534 คศ.2 24,440   25,440      ข้อ 7                3411800188022
760  นางปิยพร สุธรรมจรัส     ครู        67277 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3469900104073
761  นางชูสิน วรราช        ครู        69311 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3419900471904
762  นายจาลอง นามอาษา       ครู        100834 คศ.3 33,800   35,120      ข้อ 7                3410200210034
763  นางดวงเดือน มงคลเคหา     ครู        104215 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900728760
764  นางมณีรัตน์ บุญเจริญ     ครู        104233 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3419900101155
765  นางพรทิพา กลางโยธี      ครู        104246 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3440600270719
766  นางปราณี ดีป้อม       ครู        108810 คศ.2 34,430   35,640      ข้อ 7                3419900426283
767  นางกษมล เสิกภูเขียว     ครู        109086 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3419900606231
768  นางนภาลัย ชาปลิก       ครู        109094 คศ.2 22,940   23,940      ข้อ 7                3410100962131
769  นางเรณู สุทธิพงษ์      ครู        109102 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3410100018531
770  นางชอุ่ม พรหมแสง       ครู        115215 คศ.2 24,440   25,440      ข้อ 7                3419900397453
771  น.ส.สุรภี คามีคร       ครู        120732 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3410100101322
772  นายนฤพล จันทู        ครู        123922 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3410100820914
773  นางศุภารมย์ นกอยู่      ครู        124850 คศ.3 30,620   31,870      ข้อ 7                3419900527988
774  น.ส.ศิริพร สุริยา      ครู        128352 คศ.2 19,460   20,470      ข้อ 7                3411900197805
775  นางจารุวรรณ มีสติ      ครู        6814441 คศ.3 26,350  27,580      ข้อ 7                3411400468851
776 นางพัณณกร แพงคา        ครู         2382  คศ.3 43,800 45,290                ข้อ 7
  โรงเรียนสามพร้าววิทยา
777 นายสุพจน์ สรรพการ       ผอ.รร.       118346 คศ.3 53,080 53,080       2,123        ข้อ 7       3410102085227
778 นายสมัย ขาวศรี         รอง ผอ.รร.     58473 คศ.3 38,620 40,100                 ข้อ 7       3410400401224
779 นายยุทธนา เพ็งสวัสดิ์     รอง ผอ.รร.     118350 คศ.3 43,080 44,560                 ข้อ 7       3411900503469
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                          ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด              เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                      ประชาชน
                              อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
780  นางสุรีย์พร สารีแก้ว    ครู         720 คศ.2 24,440     25,440            ข้อ 7          3419900114940
781  นางถนอมจิตร พิมพ์จาปา    ครู        56945 คศ.2 24,440    25,440            ข้อ 7          3439900151128
782  นางพิสมัย พูลศิริ      ครู        57388 คศ.2 28,050    29,140            ข้อ 7          3410101823526
783  นายธรรมนูญ พูลศิริ     ครู        57410 คศ.3 29,420    30,620            ข้อ 7          3410102017094
784  นางจรัสพร นาวานภากุล    ครู        57450 คศ.3 32,510    33,800            ข้อ 7          3429900049978
785  นายประจวบ พุกาธร      ครู        57584 คศ.3 38,620    40,100            ข้อ 7          3179900118328
786  นายปรีดี ศรีสมเกียรติ    ครู        57789 คศ.3 43,080    44,560            ข้อ 7          3411900678234
787  นางชวพร ทับศรี       ครู        58207 คศ.3 26,350    27,580            ข้อ 7          3419900646593
788  นายอุรา แก้ววันนา      ครู        58220 คศ.3 41,580    43,080            ข้อ 7          3410100471162
789  นางชวนชม คนขยัน       ครู        63406 คศ.3 31,870    33,140            ข้อ 7          5410100086257
790  นางภณิดา ศิริรักษ์     ครู        85829 คศ.3 26,350    27,580            ข้อ 7          3410100965521
791  นางมยุรา จันทร์ประทัศน์   ครู        104177 คศ.3 36,480    37,900            ข้อ 7          3411200775563
792  นางสุภาพร เพ็งวงษ์     ครู        104213 คศ.3 31,870    33,140            ข้อ 7          3410101173751
793  น.ส.กานต์สินี คาแข็งขวา   ครู        108727 คศ.2 32,060    33,260            ข้อ 7          3410102530131
794  นายมังกร แก้วโก่      ครู        108803 คศ.2 24,930    25,930            ข้อ 7          3420200167457
795  นางทัศนีกร กาหลง      ครู        109033 คศ.2 21,460    22,460            ข้อ 7          3461200004729
796  น.ส.ลักษณา ยุทธรัตน์    ครู        110576 คศ.2 32,060    33,260            ข้อ 7          3419900544235
797  จ.ส.อ.นาวา เพ็งวงษ์     ครู        111142 คศ.3 35,800    37,200            ข้อ 7          3410100607421
798  นางเรียม ผ่องญาติ      ครู        111545 คศ.3 33,800    35,120            ข้อ 7          3410101769165
799  นางกุลวดี อนันตโสภณ     ครู        115260 คศ.3 33,140    34,470            ข้อ 7          3410102342238
800  นายจารุวัติ บรรเลงรมย์   ครู        118347 คศ.3 29,420    30,620            ข้อ 7          3411700132645
801  นางสุนันทา ทรงศรี      ครู        118348 คศ.2 33,260    34,430            ข้อ 7          4410100007502
802  นางพวงแก้ว โคตรมณี     ครู        118352 คศ.3 38,620    40,100            ข้อ 7          3419900208405
803  นายรุ่ง งามวงศ์       ครู        120733 คศ.2 37,830    37,830        2,269 ข้อ 11          3411600217533
804  นางประภาภรณ์ อนันตโสภณ   ครู        128206 คศ.2 31,440    32,650            ข้อ 7          3410100139168
805  นางอุทุมพร พวกขุนทด     ครู        132462 คศ.3 27,580    28,810            ข้อ 7          3430300858788
806  นางเกศนี วงษ์อุบล      ครู        132463 คศ.3 38,620    40,100            ข้อ 7          3419900414099
807  นางช่อผกา หมวดใหม่     ครู        6814442 คศ.2 28,590    29,690            ข้อ 7          3410101660864
   โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
808  นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน   ผอ.รร.       123185  คศ.3  36,480  37,900               ข้อ 7       3460700813072
809  นายจานงค์ จารุพงษ์ทวิช   รอง ผอ.รร.     121922  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3410102275271
810  นางฉัตรวิมล หมื่นกุล    ครู        56967  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3410300412721
811  นางจิราพร ชื่นตา      ครู        57637  คศ.2  33,260  34,430               ข้อ 7       3349800035321
      บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
     แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                     ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                         ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                          เลขที่                                     ประชาชน
                             อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
812 นายไพฑูรย์ อัครเนตร     ครู        58219 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3410102358991
813 นางสมพร โยวะบุตร      ครู        58547 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3410200499590
814 นายสุทธิพล การดี      ครู        58559 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3410101967293
815 นายพันธุ์สุวรรณ ประกอบพานิช ครู        59147 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                5419990010355
816 นางประดับศิลป์ คาดีบุญ   ครู        70298 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3440900033330
817 นางอ้อมอุษา สุ่มมาตย์    ครู        106210 คศ.2 29,690   30,850      ข้อ 7                3419900046316
818 นายวันชัย สุ่มมาตย์     ครู        112417 คศ.2 32,060   33,260      ข้อ 7                3419900412690
819 นายอร่าม สีกะกุล      ครู        123188 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                3410101615451
820 น.ส.กมลวรรณ เพียอินทร์   ครู        123189 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                3410101435721
821 นางลาปาง ภูมิน       ครู        123190 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3410102407372
822 นายสมเกียรติ ไสยเลิศ    ครู        123929 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3400700916467
823 นางรุ่งรัศมี เทกมล     ครู        125654 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3419900003587
824 นายสมภพ วงษ์โสภา      ครู        125664 คศ.3 24,510   26,350      ข้อ 7                3410101132418
825 นางกชกร แสงจันทร์บุตร    ครู        130244 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                5410190030833
826 นายอุทัย บุพิ        ครู        130245 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                5409699001884
827 นายวิเชียร นามวงศ์     ครู        130246 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3410100480919
828 นางยุคลธร บรรณารักษาสัตย์ ครู         130247 คศ.2 21,950   22,940      ข้อ 7                3400900736829
829 นายสุไรมาน นามี       ครู        130252 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3419900109199
830 นางกนกศศิวรรณ บุญก้านตง ครู          130259 คศ.3 32,510   33,800      ข้อ 7                3460900266008
   โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
831 นายสุขศิริ มูลสุวรรณ    ผอ.รร.      110385 คศ.3 46,040   47,660               ข้อ 7       3419900541597
832 นางสมหวัง แจ่มใส      รอง ผอ.รร.     58520 คศ.3 46,760   48,540               ข้อ 7       5410100084572
833 นายอาคม พงษ์อุดม      รอง ผอ.รร.    111124 คศ.3 44,560   46,040               ข้อ 7       3410102329789
834 นายอัครเดช สมศิลา      ครู        11488 คศ.3 35,120   36,480               ข้อ 7       3419900575548
       ั
835 นางศศิณฎฐ์ ศรีบุญวงษ์    ครู        33641 คศ.2 37,830   37,830     1,513        ข้อ 7       3100502379298
836 นางขัติยา เดชติ่งเอง    ครู        56829 คศ.3 46,760   47,660               ข้อ 6       3401900304555
837 นางนวพร คาวงศ์       ครู        57128 คศ.3 33,140   34,470               ข้อ 7       3410100818049
838 นางลักขณา สุปัญญา      ครู        57166 คศ.3 42,330   43,800               ข้อ 7       3410100025553
839 นายสัมฤทธิ์ โยธาวิจิตร   ครู        57193 คศ.3 42,330   43,800               ข้อ 7       3419900601778
840 นางพรรณี พุกาธร       ครู        57585 คศ.3 37,900   39,370               ข้อ 7       3419900156171
841 นางกันยารัตน์ นาคบาง    ครู        57723 คศ.3 26,970   28,190               ข้อ 7       3410100243551
842 ว่าที่ร.ท.นิรัญ สุภาผล   ครู        57791 คศ.3 35,120   36,480               ข้อ 7       3200100072651
843 นางอรวิชญ์ พลหล้า      ครู        57841 คศ.3 37,200   38,620               ข้อ 7       3430500560430
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
844  นายเดชา มุทธสินธุ์      ครู        57856 คศ.3 42,330   43,800        ข้อ 7              3410100607307
845  นางสมานจิต พิพัฒน์วัชรา   ครู        58167 คศ.3 46,040   47,660        ข้อ 7              3412000027831
846  นางวันทนี ทองวิเศษ      ครู        58270 คศ.3 46,760   48,540        ข้อ 7              3410401310800
847  นายไพบูลย์ บุโฮม       ครู        58287 คศ.3 43,800   45,290        ข้อ 7              3410102177636
848  นางจันทร์ฉาย ทองสวัสดิ์   ครู        58418 คศ.2 36,250   37,460        ข้อ 7              3439900147147
849  นางสุพรรณ ซุยใจทัด      ครู        58568 คศ.3 39,370   40,860        ข้อ 7              3410100811141
850  นางฉัตรฤดี ตราชู       ครู        58594 คศ.2 28,050   29,140        ข้อ 7              3419900614446
851  นางประทีป รุ่งวรรณสิริ    ครู        61514 คศ.2 33,850   35,050        ข้อ 7              3640600205915
852  นายทองทวี ปัชชาดี      ครู        61693 คศ.3 36,480   37,900        ข้อ 7              3410102418811
853  นางประไพ ดีสิน        ครู        62401 คศ.3 44,560   46,040        ข้อ 7              3470800059680
854  นางเครือวัลย์ ผดุงพรพิทยา  ครู        63934 คศ.3 35,120   36,480        ข้อ 7              3410101140194
855  นางเยาวพา ลิขิตบุญฤทธิ์   ครู        68241 คศ.3 46,040   47,660        ข้อ 7              3480300024330
856  นางกนกพร คาสีลา       ครู        68706 คศ.3 46,040   47,660        ข้อ 7              3490300053518
857  นายหิรัญชัย เพ็ชรฤาชา    ครู        101577 คศ.3 35,120   36,480        ข้อ 7              3320300675471
858  น.ส.จุฬารักษ์ บุญชัย     ครู        101658 คศ.3 26,970   28,190        ข้อ 7              3410100223517
859  น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วมณี    ครู        104250 คศ.3 27,580   28,810        ข้อ 7              3419900441401
860  นายวิเชียร สาจาปา      ครู        108960 คศ.3 45,290   46,760        ข้อ 7              3410100036741
861  นายวิจิตร ทองน้อย      ครู        108967 คศ.3 33,800   35,120        ข้อ 7              3410100246207
862  นางฐณภัชร์ พูลสวัสดิ์    ครู        108968 คศ.3 38,620   40,100        ข้อ 7              3410101058692
863  นางพิมล ตันประเสริฐ     ครู        108975 คศ.2 37,830   37,830     2,269 ข้อ 11              3419900397968
864  นางจันฉาย ดีเขื่อนขันธ์   ครู        109078 คศ.3 33,140   34,470        ข้อ 7              3430100666575
865  นางอาภาพรรณ ประสิทธิ์พันธ์  ครู        110386 คศ.2 37,830   37,830  1,513    ข้อ 7              3430500035041
866  นางนุสรา สีมานาถ       ครู        110390 คศ.3 42,330   43,800        ข้อ 7              5419990000104
867  นางกนกพร งามแสง       ครู        111098 คศ.3 35,800   37,200        ข้อ 7              3102002778039
868  นางวิภา ใจขาน        ครู        111125 คศ.3 40,860   42,330        ข้อ 7              3430700254537
869  นางเอมอร ใจแจ้ง       ครู        115233 คศ.2 23,940   24,930        ข้อ 7              3410100602402
870  นายวิชาญ ปั้นม่วง      ครู        115235 คศ.3 35,120   36,480        ข้อ 7              3660101130561
871  ว่าที่ร.ต.วิรัตน์ แก้วสุด  ครู        115236 คศ.3 30,020   31,250        ข้อ 7              3920300427847
872  นางนิภาภรณ์ พรหมมหา     ครู        120740 คศ.3 35,800   37,200        ข้อ 7              3410100808833
873  นางอภิชญา ยะไวทย์      ครู        128334 คศ.3 31,870   33,140        ข้อ 7              3470101493615
874  นายจรัญ ใจบุญ        ครู        133154 คศ.3 26,350   27,580        ข้อ 7              3410200432045
875  นางปัตทมา ศรีบุญเรือง    ครู        58587 คศ.2 33,260   34,430        ข้อ 7              3411400364397
   โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%   6% พ.ศ.2550 ข้อ
876  นายวิวัฒน์ สุวรรณอภิชน    ผอ.รร.      108965 คศ.3 50,290    52,060            ข้อ 7          3419900701357
877  นายวสัญ จันทร์พยา       ครู         8391 คศ.2 21,950    22,940            ข้อ 7          3820600046149
878  นายวีรพล นาคบาง        ครู        16010 คศ.3 33,140    34,470            ข้อ 7          3120600867505
879  นายสันติรักษ์ ลุสีดา     ครู        16128 คศ.3 25,140    26,350            ข้อ 7          3401600839780
880  นายณัฐวิทย์ ไขว้วงศ์     ครู        16254 คศ.3 28,810    30,020            ข้อ 7          3330600324593
881  นางอัมราภรณ์ กรณ์เกษม     ครู        58565 คศ.3 44,560    46,040            ข้อ 7          3410100905464
882  นางนวลจันทร์ สิงห์ธนู     ครู        60413 คศ.2 19,950    20,960            ข้อ 7          3410100817751
883  นางเกษณี ลาภภากร       ครู        63414 คศ.2 23,940    24,930            ข้อ 7          5410100108901
884  นางธาราทิพย์ อินทะเกษ     ครู        63454 คศ.2 22,460    23,450            ข้อ 7          3470400165741
885  นางกรรณิการ์ ชัยมัง      ครู        102918 คศ.3 27,580    28,810            ข้อ 7          3420100204717
886  นางวรารัตน์ สมโชค       ครู        113716 คศ.3 35,120    36,480            ข้อ 7          3410100021779
887  นายทองมงคล ชูพรหมวงศ์     ครู        119077 คศ.2 30,850    32,060            ข้อ 7          3410400869471
888  นางพูลศรี ยาทองไชย      ครู        120737 คศ.3 28,810    30,020            ข้อ 7          3410101873264
889  นางรัตนา มุกดาม่วง      ครู        125597 คศ.3 27,580    28,810            ข้อ 7          3421100048732
890  นายสมัย กุตระแสง       ครู        128548 คศ.3 25,740    26,970            ข้อ 7          3460600341179
891  นางรัชนีภรณ์ นิลกาเนิด    ครู        132454 คศ.2 22,460    23,450            ข้อ 7          3410100825509
892  นางพจนีย์ อัตรสาร       ครู        109019 คศ.3 39,370    40,860            ข้อ 7          3419900728921
   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
893  นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์   ผอ.รร.      101384  คศ.3  53,080  53,080     2,123       ข้อ 7       3419900036311
894                 รอง
   น.ส.พรทิพย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.รร.      56529  คศ.3  49,420  51,170               ข้อ 7       3419900364687
895  นายรฐารัชต์ กุลพัฒน์ธนัตถ์  รอง ผอ.รร.    58004  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3419900159595
896  น.ส.เสาวนิตย์ สนิทชน     รอง ผอ.รร.    101391  คศ.3  33,800  35,800               ข้อ 11       3410101894989
897  นายสมเกียรติ โศณณายะ     รอง ผอ.รร.    101395  คศ.3  40,860  42,330               ข้อ 7       3439900185171
898  นายอิทธิพล เหล็กกล้า     ครู        2852  คศ.3  30,020  31,250               ข้อ 7       3411400400687
899  นางอาไพ โคตรแสนลี       ครู        2884  คศ.3  34,470  35,800               ข้อ 7       3411900501997
900  นางวราภรณ์ มาตราช       ครู        3032  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3410101411783
901  นางพนมพร พินิจการ       ครู        3295  คศ.3  43,800  45,290               ข้อ 7       3101400040241
902  นางไปรยา ด้วงสงค์       ครู        4919  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3102002767282
903  นางนงลักษณ์ พงศ์สุวรรณ    ครู        4950  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3100602767150
904  นางวิไลพร นุ่มถือสัตย์    ครู        5925  คศ.3  44,560  46,040               ข้อ 7       3410100818022
905  นางสุดคนึง จิตธรรม      ครู        23928  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3470800096534
906  นางปาริชาติ อุ้ยประเสริฐวัฒนา ครู        23930  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3419900325819
907  นายธีระพงษ์ พลสูงเนิน     ครู        30662  คศ.3  30,020  31,250               ข้อ 7       3400400576091
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
908  นายธงชัย บุญพิทักษ์      ครู        51037 คศ.3 39,370   40,860       ข้อ 7               3301400929921
909  นายพงษ์ศักดิ์ กองหล้า     ครู        56500 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3410600911200
910  นางทิพากร พิเคราะห์แนะ     ครู        56621 คศ.3 26,350   26,970       ข้อ 6               3670300868480
911  นางเครือทิพย์ เรืองดี     ครู        56738 คศ.3 46,760   48,540       ข้อ 7               3410102414484
912  นางอาจรีย์ อินทรประเสริฐ    ครู        56970 คศ.3 39,370   40,860       ข้อ 7               3411200201443
913  นางวราภรณ์ โฮมวงศ์       ครู        57232 คศ.3 46,040   47,660       ข้อ 7               3410401236448
914  น.ส.รัศมี ดินประเสริฐสัตย์   ครู        57245 คศ.3 40,860   42,330       ข้อ 7               3419900078129
915  นางประภา แซ่ตั้ง        ครู        57246 คศ.3 49,420   51,170       ข้อ 7               3419900413947
916  นางอรพิน ธนะเจริญ       ครู        57249 คศ.2 37,830   37,830    1,513 ข้อ 7               3419900108532
917  นางปุญชรัศมิ์ เธียรทรรศน์กุล  ครู        57250 คศ.3 45,290   46,760       ข้อ 7               3410101226579
918  นางเดือนฉาย สิทธิบูรณ์     ครู        57260 คศ.2 24,440   25,440       ข้อ 7               3410300268760
919  น.ส.สวลี ศรีกุลวงษ์      ครู        57265 คศ.3 40,100   41,580       ข้อ 7               3410100331425
920  นางพุมลิน ดิษยทัต       ครู        57266 คศ.3 46,040   47,660       ข้อ 7               3419900140479
921  นางเยาวลักษณ์ วัชรพาณิชย์   ครู        57268 คศ.3 46,760   48,540       ข้อ 7               3410400522846
922  ว่าที่ร.ต.ดัสกร ชุมปัญญา    ครู        57336 คศ.3 37,200   38,620       ข้อ 7               3470100051571
923  นายสุวัตต์ หงษ์กัณหา      ครู        57362 คศ.3 38,620   40,100       ข้อ 7               3250300280010
924  นางกฤตภรณ์ อ่อนรอด       ครู        57378 คศ.3 33,800   35,120       ข้อ 7               3419900584881
925  นายศักดา กาหาวงศ์       ครู        57401 คศ.3 29,420   30,620       ข้อ 7               3411500467911
926  นายมานะ สุขจรัส        ครู        57426 คศ.2 35,640   36,840       ข้อ 7               3419900601832
927  นางเพ็ญศรี โสรมรรค       ครู        57571 คศ.3 32,510   33,800       ข้อ 7               3411900108730
928  นางจุฬาลักษณ์ แสงเสนาะ     ครู        57721 คศ.3 53,080   53,080 1,061    ข้อ 6               3411700136292
929  นายโสภณ เจริญคุณวิวัฎ     ครู        57760 คศ.3 40,860   42,330       ข้อ 7               3419900625821
930  นางจันทร์เพ็ญ นามอาษา     ครู        57761 คศ.3 30,020   31,250       ข้อ 7               5410100006059
931  นายกาชัย ยอดแก้ว        ครู        57790 คศ.2 37,830   37,830    1,513 ข้อ 7               3411900013224
932  นายสถาปัตย์ สมสุข       ครู        57954 คศ.3 34,470   35,800       ข้อ 7               3419900644183
933  นางจิราภรณ์ เตชะไพโรจน์    ครู        57969 คศ.3 46,040   48,540       ข้อ 11               3411200802994
934  นางเครือวัลย์ ลาภสมทบ     ครู        57997 คศ.2 33,260   34,430       ข้อ 7               3451100522019
935  นางเพ็ญจันทร์ สุวิตธรรม    ครู        58100 คศ.3 43,800   45,290       ข้อ 7               3419900721013
936  น.ส.เพียงตา อมรเวช       ครู        58106 คศ.3 47,660   49,420       ข้อ 7               3419900386427
937  นางยุภาวดี กาหาวงศ์      ครู        58113 คศ.3 26,970   28,190       ข้อ 7               3410100917331
938  นายธีรพงษ์ ศรีนังคะมาลี    ครู        58122 คศ.3 34,470   35,800       ข้อ 7               3410102021512
939  นายกู้เกียรติ ไชยที      ครู        58161 คศ.3 46,760   48,540       ข้อ 7               3410600761968
940  นายมนตรี จันทร์คลัง      ครู        58199 คศ.3 42,330   43,800       ข้อ 7               5440690014284
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
941  นายบรรจง ด่านวัฒนพงษ์     ครู        58254 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410400076668
942  นายจักรพงษ์ มาลาศิลป์     ครู        58275 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3419900016867
943  นายศักดิ์สิทธิ์ แสงพา     ครู        58276 คศ.3 33,800   35,120      ข้อ 7                3410102196835
944  น.ส.เพ็ญศรี รักเกียรติวินัย  ครู        58278 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900464045
945  นางวรวีร์ ปาณปภาดา      ครู        58288 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3410102332895
946  นางสุภาณี ศิลปวิวัฒน์     ครู        58373 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900385048
947  นางฐิติยากร พยัคฆพงศ์     ครู        58376 คศ.2 23,450   24,440      ข้อ 7                3102400895779
948  นางบุญทวี จันทะพันธ์     ครู        58378 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3419900743939
949  น.ส.อรวรรณ โอนากุล      ครู        58459 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3409900841825
950  นางอนงค์ จันทร์คลัง      ครู        58474 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900440332
951  นางสุปราณี นนฤาชา       ครู        58497 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410100019961
952  นางสุดาจันทร์ ใจทน      ครู        58523 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3410102266043
953  นางฉวีวรรณ ธรรมสินธิ์     ครู        58525 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3410101167289
954  นายสัมฤทธิ์ อาจอานวย     ครู        58537 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3419900770651
955  น.ส.เรวดี ศิริกุล       ครู        58542 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3419900459491
956  นางนาฏสุภัค ทาสีเพชร     ครู        58564 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3410101784997
957  นางทิพปภา กิ่งมิ่งแฮ     ครู        58647 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3419900216769
958  นางปรัศนา ดรครชุม       ครู        59076 คศ.2 23,940   24,930      ข้อ 7                3410100735500
959  นางอัมพร จันทนาสกุล      ครู        60834 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3419900264194
960  นางศิรินารถ คีรีวงก์     ครู        61449 คศ.3 49,420   51,170      ข้อ 7                3410102418129
961  นางจิตติมา พลพุฒ       ครู        61472 คศ.2 36,250   37,830      ข้อ 11               3420300017112
962  นางสุภาณี นาคบุตรศรี     ครู        62252 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3470400006236
963  นางณัฐการ โคตรลาคา      ครู        62440 คศ.3 25,140   26,350      ข้อ 7                3411800208252
964  นางพิสมัย นาคบุตรศรี     ครู        62558 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3470101531681
965  นางจิรายุ วงศ์ประทุม     ครู        62658 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3470600318240
966  นางศรินยา เสนาไชย       ครู        62732 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3471201542805
967  นางเลขา โฆสิระโยธิน      ครู        63138 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3439900086172
968  นายกาวิน กาญจนบุระ      ครู        63143 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3419900399472
969  นายวิชัย หาญตระกูล      ครู        63147 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                4410100003574
970  นางสุชาดา อินทรพานิช     ครู        63219 คศ.3 48,540   50,290      ข้อ 7                3439900179065
971  นายชาติชาย เนนฐานันท์     ครู        63240 คศ.3 48,540   51,170      ข้อ 11               3430100228284
972  นายพิชัย สุทธิบุญ       ครู        63241 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900558961
973  นางสุดารัตน์ อยู่แพ      ครู        63283 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3419900317182
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                     ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                         ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่     ชื่อ - ชื่อสกุล  ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                          เลขที่                                     ประชาชน
                             อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
 974 นางสุดา รัชชุศิริ     ครู        63407 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7               3410102177539
 975 นางกรรณิการ์ รัชชุศิริ   ครู        63423 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7               3430100803998
 976 นางประครองฉัตร นิรมิต   ครู        63438 คศ.2 33,260   34,430      ข้อ 7               3430900765691
 977 นางยุพาพาน แสงสุวรรณ    ครู        63680 คศ.3 49,420   51,170      ข้อ 7               3419900319711
 978 นางธัญญกาญจน์ บรมรัฐเศรษฐ์ ครู        63682 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7               3430700030086
 979 นายณัฐวุฒิ พิทักษ์วงษ์   ครู        63774 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7               3150700074400
 980 นางพัชรินทร์ ดอนสมพงษ์   ครู        63836 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7               3419900317191
 981 นางวิสาขา ทองน้อย     ครู        63956 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7               3419900415311
 982 น.ส.กัลยดา แสงจันทร์    ครู        66434 คศ.2 37,460   37,830 756    ข้อ 7               3410100246916
 983 นางพิมลรัตน์ สุวรรณ    ครู        67022 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7               3419900288093
 984 นางตรองเตือน พิมพ์พรรค์  ครู        70983 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7               3490200214765
 985 น.ส.อนงค์นุชร์ รัตนปัญญา  ครู        73001 คศ.3 40,100   42,330      ข้อ 11               3419900415303
 986 นางเรียมรักษ์ศรี ศรีสงคราม ครู        79630 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7               3480700044753
 987 นายสมชัย กิตติปัญญาศิริ  ครู        84325 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7               3419900377177
 988 นายกิติพงษ์ ลิขิตบุญฤทธิ์ ครู        101385 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7               3410102301442
 989 นางมาลินี สุวัณณกีฏะ    ครู        101386 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7               4419900002163
 990 น.ส.อุราวดี ไทยใจดี    ครู        101388 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7               3419900629460
 991 นายสังข์ทอง จันทร์คลัง   ครู        101389 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7               3440600270701
 992 นายชุติเดช บุญญะคงสกุล   ครู        101394 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7               3410100407537
 993 นางนริศรา อยู่ศักดิ์ดา   ครู        101396 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7               3419900473320
 994 นางสารวย ศิลา       ครู        101397 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7               3400101111631
 995 นางนภาพร วงศ์ใหญ่     ครู        101399 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7               3419900443854
 996 นางวราภรณ์ ปานอ่อน     ครู        101661 คศ.3 41,580   43,800      ข้อ 11               3410101433868
 997 นางรงกช บุพศิริ      ครู        104178 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7               3410101216719
 998 นายทวีศักดิ์ ศรีแสงทิพย์  ครู        104185 คศ.2 32,650   33,850      ข้อ 7               3410102006033
 999 นางจารุณี บุญทองดี     ครู        104188 คศ.3 36,480   37,200      ข้อ 6               3410101482834
1000 นางอานวย แก้วจตุรัส    ครู        104189 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7               3410101013001
1001 นางบุญน้อม พลชารี     ครู        104190 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7               3410600664113
1002 นายชาติชาย กิ่งมิ่งแฮ   ครู        104193 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7               3410401325335
1003 นายทองคูณ มูลสาร      ครู        104194 คศ.2 37,460   37,830 756    ข้อ 7               3410102302295
1004 นางพัฒนา จุฑานันท์     ครู        104198 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7               3411400365911
1005 นางสกาวเดือน กันเสนา    ครู        104232 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7               3410101861762
1006 นายชาญชัย เวียนเตียง    ครู        104258 คศ.2 19,950   20,960      ข้อ 7               3461000481868
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                         ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                             เลขที่                                      ประชาชน
                                อันดับ ขั้น    ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1007  นางเปรมสุดา ปาสาจะ       ครู        108637 คศ.2 36,250    37,460      ข้อ 7                3419900482388
1008  น.ส.อุบล พรหมพลจร       ครู        108656 คศ.3 35,120    36,480      ข้อ 7                3411700023145
1009  นางกันทิมา ประยูรวงศ์     ครู        108970 คศ.3 46,760    48,540      ข้อ 7                3419900155328
1010  นางศิริพรรณ ชุมปัญญา      ครู        108994 คศ.2 33,260    34,430      ข้อ 7                3409900659121
1011  นายประวิทย์ สุทธิบุญ      ครู        108995 คศ.3 28,190    29,420      ข้อ 7                3419900558996
1012  นางวิไลวรรณ เหลืองอร่าม    ครู        108996 คศ.3 41,580    43,080      ข้อ 7                3410101759038
1013  นายสุรวัตร คาพรมมาภิรักษ์   ครู        108997 คศ.3 38,620    40,100      ข้อ 7                3301300097215
1014  นางปาริชาติ พิพัฒนสุข     ครู        109007 คศ.3 35,800    37,200      ข้อ 7                3410300109041
1015  นางภาณิดา ศรีเชียงสา      ครู        109064 คศ.2 37,830    37,830  1,513  ข้อ 7                4430200001557
1016  นายกมล มงคลศิริสมบัติ     ครู        111117 คศ.3 46,040    47,660      ข้อ 7                3440300273178
1017  นางนวลใย สุกัลป์        ครู        116700 คศ.3 33,140    34,470      ข้อ 7                3410101545682
1018  นางอัญชลี พันธ์สุวรรณ     ครู        121923 คศ.3 30,620    31,870      ข้อ 7                3410102202819
1019  น.ส.ชญานิศวร์ เรืองกุลทรัพย์  ครู        125591 คศ.3 30,020    31,250      ข้อ 7                3439900121687
    โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
1020  นางรัศมี วุฒเิ สน       ผอ.รร.      134220  คศ.4  54,690  56,450               ข้อ 7       5410400017412
1021  นายราเชนทร์ พุ่มแจ้      รอง ผอ.รร.    58073  คศ.3  41,580  43,800               ข้อ 11       3411600567038
1022  ว่าที่ร.ท.ทาเนียบ มหาพรหม   รอง ผอ.รร.    58524  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3411700551753
1023  นางภัทรพร พันธุวาปี      รอง ผอ.รร.    134221  คศ.2  20,960  21,950               ข้อ 7       3410400530300
1024  นายเกรียงไกร เพชรเสถียร    ครู         310  คศ.2  22,940  23,940               ข้อ 7       3451000422942
1025  น.ส.อรทัย ไชยพันธุ์      ครู         823  คศ.3  43,800  45,290               ข้อ 7       3410101491270
1026  นางบุตรดี บุตรกัณหา      ครู        2986  คศ.3  28,190  29,420               ข้อ 7       3410100170537
1027  นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์    ครู        10294  คศ.2  37,830  37,830     1,513       ข้อ 7       3300800081741
1028  นางประนอม วุฒพันธ์ ิ      ครู        10670  คศ.2  21,950  22,940               ข้อ 7       3411400494479
1029  นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์    ครู        54217  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3411700008103
1030  นางศรีประไพร ศิริจันทร์    ครู        56540  คศ.3  36,480  37,900               ข้อ 7       3410100749560
1031  น.ส.ประทุม การรักเรียน     ครู        57377  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3410200006372
1032  นางนวพร คันธี         ครู        57569  คศ.3  38,620  40,100               ข้อ 7       3410101035617
1033  นางไอลดา มากเกษร        ครู        57716  คศ.3  41,580  42,330               ข้อ 6       3471200954719
1034  นางพจมาน สนิทชน        ครู        57719  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3410100316001
1035  นางรุ่งทิวา ศิริภักดิ์     ครู        58141  คศ.2  31,440  32,650               ข้อ 7       3500700164031
1036  นางสายสมร ยาวิธี        ครู        58364  คศ.2  21,460  22,460               ข้อ 7       3410102009067
1037  นางอรุณวรรณ บุษสาย       ครู        58370  คศ.3  45,290  46,760               ข้อ 7       3412000011919
1038  นางอรพินท์ พระเอก       ครู        58421  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       3410300410795
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1039  นางอัษฏา กาจัดภัย      ครู        58522 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3410102139734
1040  นางดุสิตา บัวสอน       ครู        61341 คศ.2 26,980   28,050      ข้อ 7                3809900303153
1041  น.ส.พิกุล โสนะโชติ      ครู        63380 คศ.3 26,970   28,810      ข้อ 11               3410101795514
1042  นางพวงเพชร นภามาศ      ครู        63580 คศ.3 46,760   47,660      ข้อ 6                3430200169859
1043  นายจิตติ บุญทองดี      ครู        68970 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                5341500049601
1044  นางรุจิรา แสงทอง       ครู        69294 คศ.2 31,440   32,650      ข้อ 7                3470600349251
1045  นางกนกพร เอมอ่อน       ครู        101383 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3260300368073
1046  นางกรวีร์ อ่าครองธรรม    ครู        101393 คศ.3 41,580   43,800      ข้อ 11               3419900334745
1047  นายกีรติ กันตง        ครู        102268 คศ.3 30,020   31,250      ข้อ 7                3670700786570
1048  นายปรมาณู มุกดาม่วง     ครู        104192 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7                3410100899421
1049  น.ส.มยุรี สินเจริญเลิศ    ครู        106090 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                3419900007183
1050  นายสมบัติ แช่มชื่น      ครู        107678 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3469900010931
1051  นางศุภกัญญา ดารงศุภกานต์   ครู        108981 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3411200867760
1052  นางสิริพร ศรีจันทร์     ครู        108982 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3400900679850
1053  นายอดุลย์ บุ้งทอง      ครู        109006 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3411600105425
1054  นางศิวาพร พรหมอินทร์     ครู        109013 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3410101176091
1055  นางนิสา แก่นวงษ์       ครู        110376 คศ.2 22,460   23,450      ข้อ 7                3420900527171
1056  นางอุบล นนพิภักดิ์      ครู        111144 คศ.3 26,970   28,190      ข้อ 7                3410400905702
1057  นางจริยา ญาณไพศาล      ครู        113611 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3401700077512
1058  นายประสิทธิ์ คนกล้า     ครู        113727 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3460500002399
1059  นายนิกร จาปาหาร       ครู        113936 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3460400110211
1060  นางละเอียด เชื้อแก้ว     ครู        114379 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410102400815
1061  น.ส.ญาดาสินี สมอดี      ครู        114635 คศ.2 22,940   23,940      ข้อ 7                3420900473411
1062  นายทิวา ผิวขาว        ครู        118320 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7                3419900727909
1063  นายคุรุศาสตร์ กลางประพันธ์  ครู        118751 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3490500122939
1064  นางนภาพร สมุทรกลิน      ครู        122555 คศ.2 27,500   28,590      ข้อ 7                3419900584377
1065  นางสุภาวดี สุทธานี      ครู        128172 คศ.2 26,450   27,500      ข้อ 7                3860500164336
1066  นางสุเมธี จันทร์เพ็ง     ครู        128361 คศ.3 26,970   28,190      ข้อ 7                3410100418091
1067  นายชาติชาย ศิริรัตนพงษ์   ครู        128364 คศ.2 17,970   18,970      ข้อ 7                3410102235466
1068  นายขรรค์ชัย เหมะธุลิน    ครู        130243 คศ.2 36,840   37,830      ข้อ 7                3410102295663
1069  นางประวิตรา กล้าหาญ     ครู        130248 คศ.2 19,460   20,470      ข้อ 7                3410101025531
1070  นายวินัย ศรีดาญา       ครู        130249 คศ.2 37,830   37,830 756    ข้อ 6                3410101227991
1071  นางจิราวัลย์ สุทธิวรรณา   ครู        130254 คศ.2 37,830   37,830   1,513 ข้อ 7                3410100258892
         บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
        แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                          ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                             ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                              เลขที่                                      ประชาชน
                                 อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1072  นางนิภา ศรีละพรม         ครู        130281 คศ.2 22,460    23,450            ข้อ 7          3410101612657
1073  นางนัฏฐกานต์ ดวงพร        ครู        131335 คศ.2 18,970    19,950            ข้อ 7          3430600105513
1074  นายชัชปภพ อนันตโสภณ       ครู        134222 คศ.3 39,370    40,860            ข้อ 7          3410600755038
1075  นางพวงเพ็ชร พลยศ         ครู        134223 คศ.3 33,140    34,470            ข้อ 7          3301500613756
1076  นายไพโรจน์ คาพิมาน        ครู        134225 คศ.3 36,480    37,900            ข้อ 7          3410601193114
1077  นายโกเศรษฐ์ บุญพงษ์       ครู        5814444 คศ.3 43,080   44,560            ข้อ 7          3410102522902
1078  นางแสงจันทร์ สัตถาผล       ครู         3014 คศ.3 37,900    38,620            ข้อ 6          3410101794313
    โรงเรียนภูพานวิทยา
1079  นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์        ผอ.รร.      58684  คศ.3  40,100  42,330               ข้อ 11       3419900129475
1080  นางสุชาดา ทิพยวิชิน       รอง ผอ.รร.    103658  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3150200068583
1081  นายวงสวัสดิ์ สีสานาน       ครู        47817  คศ.3  37,900  39,370               ข้อ 7       3401400338353
1082  น.ส.อังคณา รัตนติสร้อย      ครู        58585  คศ.3  32,510  33,800               ข้อ 7       3439900224621
1083  นายนพดล สุทธิอาจ         ครู        58689  คศ.3  31,870  33,140               ข้อ 7       3410101191031
1084  นายวิสุทธิ์ พิมพ์สุด       ครู        58690  คศ.3  36,480  37,200               ข้อ 6       3410300013346
1085  น.ส.วรางค์ศิริ คูณชัยรุ่งเรือง  ครู        58691  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3410200106741
1086  นางวราภรณ์ ชื่นตา        ครู        58692  คศ.2  20,470  20,960               ข้อ 6       3410101201819
1087  นายทรงพล ทิพยวิชิน        ครู        101406  คศ.3  31,870  33,140               ข้อ 7       3440301001881
1088  นายคารม โคตรชมภู         ครู        106077  คศ.3  33,140  34,470               ข้อ 7       3430200557794
1089  นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอ     ครู        113702  คศ.3  30,020  31,870               ข้อ 11       3410200093615
1090  นางฉวีวรรณ เพ็ญจันทร์      ครู        116121  คศ.3  35,120  37,200               ข้อ 11       3410100136614
1091  นายฉัตรชัย พลประถม        ครู        116123  คศ.2  22,460  23,450               ข้อ 7       3410100316485
1092  ว่าที่ร.ต.ทัศพล ปานทรัพย์    ครู        118384  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3410101195550
1093  นายรักทรัพย์ ชื่นตา       ครู        118385  คศ.2  19,950  20,960               ข้อ 7       3411100227530
1094  นางสุจิตรา จันทร์สุดชา      ครู        123936  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3410100973303
1095  นางลาภา บุญกอง          ครู        123937  คศ.2  22,940  23,940               ข้อ 7       3411100465465
1096  นางวรนุช มูลกาย         ครู        123938  คศ.3  29,420  30,620               ข้อ 7       3410100265945
1097  นางเอมอร ศรีภูมิสวัสดิ์     ครู        124353  คศ.3  26,350  27,580               ข้อ 7       3410101415398
1098  น.ส.ดารา หล้าแสง         ครู        128394  คศ.2  22,940  23,940               ข้อ 7       3410200185226
1099  นางพรพิศ คล่องดี         ครู        128395  คศ.3  26,350  27,580               ข้อ 7       3410101896582
1100  นายดารง ดลวรรธนันท์       ครู        128396  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       3410200151895
1101  นายประเด็จ บุญกอง        ครู        133163  คศ.2  23,450  24,440               ข้อ 7       3411700144155
    โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
1102  นายอนันต์ มอโท          ผอ.รร.      57371  คศ.3 46,760 48,540                 ข้อ 7       3410101629908
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1103  นายบุญเฮือง ไชยเดช      รอง ผอ.รร.     57383 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3410200072481
1104  นายธีรพล ทะวาปี       รอง ผอ.รร.     57398 คศ.3 35,800   37,900            ข้อ 11          3410400514371
1105  นายลือศักดิ์ ศิษยศาสตร์   รอง ผอ.รร.    111132 คศ.3 34,470   35,800            ข้อ 7          3419900047941
1106  น.ส.สุประวีณ์ มะณีชม     ครู         3769 คศ.2 18,970   19,950            ข้อ 7          3410200015614
1107  นางวรินทร์พร คงแสนคา     ครู         8114 คศ.3 27,580   28,810            ข้อ 7          3411600132406
1108  นายวิรัช บุญหยวก       ครู         8127 คศ.2 24,930   25,930            ข้อ 7          3410200101260
1109  นางสุภาพร จรูญพงษ์      ครู        10541 คศ.2 17,970   18,970            ข้อ 7          3550800032977
1110  นายพิเศษ ประดับสุข      ครู        11146 คศ.3 31,870   33,140            ข้อ 7          3321100009959
1111  นายจิระยุทธ ยศอ่อน      ครู        16658 คศ.3 25,740   26,970            ข้อ 7          3410101078278
1112  นายมงคลธร(อธิกร) เดชบุญ   ครู        41363 คศ.3 26,350   27,580            ข้อ 7          3410200058216
1113  นายถวัลย์ ปัดชาสี      ครู        57380 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3410200032438
1114  นายรัชติกร จันทร์สุดชา    ครู        57381 คศ.2 21,950   22,940            ข้อ 7          3400700661221
1115  นายวีระ ไหวสูงเนิน      ครู        57382 คศ.3 36,480   37,900            ข้อ 7          3430200087224
1116  นางปราณี โคตรโสภา      ครู        57385 คศ.3 26,970   28,810            ข้อ 11          3410101502100
1117  นายประดิษฐ์ พิมพ์สุวรรณ   ครู        57389 คศ.3 37,200   38,620            ข้อ 7          3410300362596
1118  นางแพรวพรรณ จันทร์แดง    ครู        57395 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3410100034641
1119  นางภาวนา จันทร์มี      ครู        57396 คศ.3 36,480   37,900            ข้อ 7          3410101263466
1120  นายบัญชา เกษรัตน์      ครู        57397 คศ.3 43,080   45,290            ข้อ 11          3419900569408
1121  นายโสภณ กลับแป้น       ครู        57399 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3930300482732
1122  นายพาที วงศ์กวานกรม     ครู        57400 คศ.3 35,120   36,480            ข้อ 7          3410101979518
1123  นางนัติยา เกษแก้ว      ครู        57402 คศ.3 40,860   42,330            ข้อ 7          3430700315111
1124  นายสุธรรม สิทธิพรหม     ครู        57404 คศ.3 41,580   43,080            ข้อ 7          5419990001046
1125  นายชาคริต หมั่นวิชา     ครู        57406 คศ.2 20,960   21,950            ข้อ 7          3410200357884
1126  นางบัญญัติ ชนเพชร      ครู        57407 คศ.3 27,580   28,190            ข้อ 6          5410190029304
1127  นางวิรัชฎา น้าโมง(ราชโยธา)  ครู        57881 คศ.2 32,060   33,260            ข้อ 7          3411800435402
1128  นายวีระชัย แถวโพธิ์     ครู        57927 คศ.2 31,440   32,650            ข้อ 7          3411300127211
1129  นายศักดิ์ดา มิ่งมิตรมี    ครู        57932 คศ.3 33,140   34,470            ข้อ 7          3419900046537
1130  นางมาลัย แก่นพุฒิ      ครู        58198 คศ.3 40,100   41,580            ข้อ 7          3410100731865
1131  นางอัญชลี ปัดชาสี      ครู        58323 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3410101626780
1132  นางมรกต หมั่นวิชา      ครู        58555 คศ.3 25,140   26,350            ข้อ 7          3419900144466
1133  นางฉัตรสุดา ชูโชติรส     ครู        63016 คศ.2 29,690   30,850            ข้อ 7          3101400144721
1134  นางพนารัตน์ กาเนิดสิงห์   ครู        63421 คศ.2 23,940   24,930            ข้อ 7          3410200031172
1135  นางจันทร์ประภา สิทธิพรหม   ครู        104174 คศ.3 37,200   37,900            ข้อ 6          3260100226071
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด              เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1136  น.ส.ทัศนีย์ ชัยมูล      ครู        104176 คศ.3 25,140    26,350            ข้อ 7          3419900037171
1137  นางอาภัสรา จันทรเสนา     ครู        108877 คศ.3 38,620    40,100            ข้อ 7          3430300030674
1138  นางศิวพร ราชพรหมมา      ครู        109035 คศ.3 27,580    28,190            ข้อ 6          3420901042154
1139  นายประจักษ์ บุษดี      ครู        109040 คศ.2 33,260    34,430            ข้อ 7          3409900645236
1140  นางวิมลพันธุ์ พินธุรักษ์   ครู        109041 คศ.3 31,250    32,510            ข้อ 7          3409800013840
1141  น.ส.ปิ่นทอง การรักเรียน   ครู        109042 คศ.3 30,620    31,870            ข้อ 7          3419900431848
1142  นายสุวรรณ ไชยลาภ       ครู        109043 คศ.2 23,940    24,440            ข้อ 6          3450300303468
1143  นางวิรัตน์ ภูรศรี      ครู        109044 คศ.3 37,200    38,620            ข้อ 7          3410200304721
1144  นายประสิทธิ์ จันทร์มี    ครู        109045 คศ.3 35,800    37,200            ข้อ 7          3361000187766
1145  นายนิพนธ์ จันทร์แดง     ครู        109048 คศ.3 33,800    35,120            ข้อ 7          3102002656812
1146  นางลลนา ชูทองดี       ครู        111130 คศ.2 23,450    24,440            ข้อ 7          3410200213181
1147  นายสมบูรณ์ พินธุรักษ์    ครู        112311 คศ.3 40,860    41,580            ข้อ 6          3100200641925
1148  นางอรวรรณ สามะโย       ครู        112312 คศ.3 35,800    37,200            ข้อ 7          3410102328189
1149  นายไมตรี กาเนิดสิงห์     ครู        116122 คศ.3 25,140    26,350            ข้อ 7          3341100789636
1150  นางพจนา จุ้ยบาง       ครู        118382 คศ.2 23,450    24,440            ข้อ 7          3430300704411
1151  นางฉวีวรรณ พาภักดี      ครู        118383 คศ.3 35,800    36,480            ข้อ 6          3410100338691
1152  นางนภสสร จันทะโชติ      ครู        119940 คศ.2 23,450    24,440            ข้อ 7          3410200169239
1153  นายสมศักดิ์ วรรณขาม     ครู        121956 คศ.2 21,460    22,940            ข้อ 11          3410100963758
1154  นายอภิชัย ประกาลัง      ครู        124687 คศ.3 37,900    40,100            ข้อ 11          5410100039763
1155  นายสมาน เมหิ         ครู        124688 คศ.2 23,940    25,440            ข้อ 11          3410200174721
1156  นายสุริยน สามะโย       ครู        130282 คศ.3 33,800    35,120            ข้อ 7          3431000087868
1157  นางริดา ศรีพิกุล       ครู        130283 คศ.3 26,970    28,190            ข้อ 7          3451500185869
1158  นายสังวาลย์ ทุมผารักษ์    ครู        130284 คศ.3 33,800    35,120            ข้อ 7          3411200097964
1159  นางสุทธิสา เมินแก้ว     ครู        133746 คศ.2 23,450    24,440            ข้อ 7          3410200048806
1160  นางวราภรณ์ ปัชชาดี      ครู        109046 คศ.3 35,800    37,200            ข้อ 7          5419990015098
    โรงเรียนกุมภวาปี
1161  นายสนอง สฤษชสมบัติ      รอง ผอ.รร.     57223  คศ.3  49,420  51,170               ข้อ 7       5440500007222
1162  นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร    รอง ผอ.รร.     58298  คศ.3  52,060  53,080               ข้อ 7       3410400365830
1163  นายสุรเชษฐ์ ภาคา       รอง ผอ.รร.     74947  คศ.3  38,620  40,100               ข้อ 7       3401700833571
1164  นายศุภศร ไชยคุณ       รอง ผอ.รร.     125635  คศ.3  33,140  34,470               ข้อ 7       3410400631475
1165  นายสุวัชชัย อาษาสร้อย    ครู         918  คศ.3  34,470  35,800               ข้อ 7       3470600169414
1166  น.ส.ประเทือง หลานวงศ์    ครู         2056  คศ.2  17,970  18,970               ข้อ 7       3410400562694
1167  นางยุรีมาศ เครื่องพาที    ครู         2857  คศ.3  33,800  35,120               ข้อ 7       3410400020611
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1168  นายอานาจ นามโส       ครู         2883 คศ.2 28,590   29,690            ข้อ 7          3410500224391
1169  นางอมร รัตนกลาง       ครู        20393 คศ.3 35,120   36,480            ข้อ 7          3410400524300
1170  น.ส.ภัสรา อรุณมีศรี     ครู        28995 คศ.3 40,860   42,330            ข้อ 7          3410401236618
1171  นางอรุณี ปัญญาตระกูล    ครู        56625 คศ.3 41,580   43,800            ข้อ 11          3410401276628
1172  นางพัณณ์ชิตา ภีระภาค    ครู        56824 คศ.3 25,740   26,970            ข้อ 7          3410400628571
1173  นางเกศรินทร์ กิติราช    ครู        57152 คศ.3 40,100   41,580            ข้อ 7          3301200027177
1174  น.ส.วิลาวัลย์ เจริญพงศ์   ครู        57197 คศ.3 29,420   30,620            ข้อ 7          3410401276644
1175  นางปรียา ขันใกล้      ครู        57219 คศ.3 51,170   52,940            ข้อ 7          3410400281971
1176  นางพรประพันธ์ เจริญพงศ์   ครู        57222 คศ.3 46,760   48,540            ข้อ 7          3410401276652
1177  นางพีชญาภรณ์ กิ่งมิ่งแฮ   ครู        57224 คศ.3 43,800   46,040            ข้อ 11          3410100260633
1178  นายสนิท จันทรา       ครู        57225 คศ.3 29,420   30,620            ข้อ 7          3451000309569
1179  นางรัชนี อินทหอม      ครู        57227 คศ.3 37,200   38,620            ข้อ 7          3410401251927
1180  นายสมัย ทานะติง       ครู        57228 คศ.3 32,510   33,800            ข้อ 7          3410102076970
1181  นายสุรศักดิ์ วรปัญญา    ครู        57233 คศ.3 46,760   48,540            ข้อ 7          3410102329843
1182  นายศรานนท์ วะปะแก้ว     ครู        57235 คศ.3 37,900   39,370            ข้อ 7          3409900644787
1183  นางสุภาพร คากรอง      ครู        57238 คศ.3 49,420   51,170            ข้อ 7          3410400691061
1184  นางภาวนา วะปะแก้ว      ครู        57244 คศ.3 27,580   28,810            ข้อ 7          3460500010421
1185  น.ส.สุภาภรณ์ ศรีเกียรติ   ครู        57252 คศ.3 39,370   40,860            ข้อ 7          3409900844735
1186  นายณรงค์เดช พลหล้า     ครู        57259 คศ.3 25,740   27,580            ข้อ 11          3430500560472
1187  นางเพ็ญพรรณ ชีวะคานวณ    ครู        57262 คศ.3 36,480   37,900            ข้อ 7          3409900649932
1188  นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง  ครู        57263 คศ.2 22,460   23,450            ข้อ 7          5410490014558
1189  นางอรรจมาภรณ์ กาลวิบูลย์  ครู        57270 คศ.2 25,930   26,980            ข้อ 7          3419900346247
1190  นางทัศนีย์ สารคม      ครู        57271 คศ.3 47,660   49,420            ข้อ 7          3411400640688
1191  นางแววศรี เหมือนทองจีน   ครู        57276 คศ.3 43,800   45,290            ข้อ 7          5410490025291
1192  นายวชิรวิทย์ คาตา      ครู        57277 คศ.3 27,580   28,810            ข้อ 7          3410400485479
1193  นายธีรพงษ์ สารคม      ครู        57278 คศ.3 30,620   31,870            ข้อ 7          3410400181984
1194  นางรัชนี ทุ่มแห่ว      ครู        57279 คศ.3 37,900   39,370            ข้อ 7          3410800030614
1195  นายวชิรศักดิ์ บุญสิทธิ์   ครู        57280 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3410400324203
1196  น.ส.สาอางค์ พรมมา      ครู        57281 คศ.3 46,760   48,540            ข้อ 7          3410401356702
1197  นางเสาวนีย์ เชาวลิต     ครู        57283 คศ.3 48,540   50,290            ข้อ 7          3410400036879
1198  นายฉลาด สิทธิคุณ      ครู        57284 คศ.3 30,020   31,250            ข้อ 7          5411400068379
1199  นางสุภาวดี แสงสุระ     ครู        57286 คศ.2 33,260   34,430            ข้อ 7          3410400518334
1200  นางกาญจนา สวรรยาวิสุทธิ์  ครู        57287 คศ.3 49,420   51,170            ข้อ 7          3419900165030
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                             เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1201  นายประยูร จันทวงษา      ครู         57289 คศ.3 38,620   40,100            ข้อ 7          3411000071511
1202  นางอารมณ์ เมฆเวียน      ครู         57295 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3410401313931
1203  นางมลิสา สดสุชาติ      ครู         57296 คศ.3 41,580   43,080            ข้อ 7          3410400653550
1204  นางนพพร สุวัติถินันท์    ครู         57298 คศ.2 23,940   24,930            ข้อ 7          3419900317018
1205  น.ส.มยุรี จันทรเสนา     ครู         57299 คศ.3 48,540   50,290            ข้อ 7          3410401284779
1206  น.ส.กุหลาบ แก้วเจริญ     ครู         57302 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3410400903319
1207  นายจาเริญ ปัญญาตระกูล    ครู         57304 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3410401237371
1208  นางยุพา ภาคา         ครู         57305 คศ.3 35,800   37,200            ข้อ 7          3649800110932
1209  นางจุไรรัตน์ ยลวิลาศ     ครู         57308 คศ.2 23,450   24,440            ข้อ 7          3410400324157
1210     ิ
    นายวุฒชัย พลไทยสงค์     ครู         57311 คศ.2 23,940   24,930            ข้อ 7          3410401257143
1211  นางกนกวรรณ พลอาษา      ครู         57313 คศ.3 30,620   31,870            ข้อ 7          3409900643942
1212  นายเถลิงศักดิ์ ตะไก่แก้ว   ครู         57315 คศ.3 28,810   30,620            ข้อ 11          3410101361051
1213  นายพยัพย์ ชัยภูมี      ครู         57318 คศ.3 35,800   37,200            ข้อ 7          3401900300495
1214  นายกนกศักดิ์ ประสงค์ศิลป์  ครู         57319 คศ.3 29,420   30,620            ข้อ 7          3410401248829
1215  นางอนงค์ ทนผักแว่น      ครู         57320 คศ.3 46,760   48,540            ข้อ 7          3410401250548
1216  นายปิยะ ชีวะคานวณ      ครู         57325 คศ.3 35,800   37,200            ข้อ 7          3419900093632
1217  ส.ต.ต.องอาจ ประเทศสิงห์   ครู         57330 คศ.3 31,250   32,510            ข้อ 7          3410100368264
1218  นางธรรมพร นามโส       ครู         57331 คศ.2 31,440   32,650            ข้อ 7          3920100146925
1219  นาย สุขุม ธีระสาร      ครู         57332 คศ.3 26,970   28,190            ข้อ 7          3412000026550
1220  นางคากอง นิลสุวรรณ      ครู         57333 คศ.3 25,140   26,350            ข้อ 7          3410400371449
1221  น.ส.ภาจิรี บุญจูง      ครู         57334 คศ.3 39,370   40,860            ข้อ 7          3120100520492
1222  นายสุพจน์ สุวรรณภักดี    ครู         57337 คศ.3 42,330   43,800            ข้อ 7          3410400901669
1223  น.ส.รัศมี พรมแสนปัง     ครู         57338 คศ.3 33,140   34,470            ข้อ 7          5410490022054
1224  นายสิทธิชัย ปุราเต      ครู         57342 คศ.3 40,860   42,330            ข้อ 7          3301300133157
1225  นางวิมลศรี ไตรเสนีย์     ครู         57343 คศ.3 46,040   47,660            ข้อ 7          3410401085032
1226  นางอรนาถ จิวสกุล       ครู         57344 คศ.3 43,080   44,560            ข้อ 7          3410400662605
1227                ครู
    นางขนิษฐา สารปรัง(ถนอมเทวศิริกุล)         57345 คศ.3 37,900   39,370            ข้อ 7          3410400665256
1228  นายธงชัย สังสุทธิ์      ครู         57346 คศ.3 36,480   37,900            ข้อ 7          3410400020247
1229  นายสุรชาติ พ้องเสียง     ครู         57347 คศ.3 43,800   45,290            ข้อ 7          3410400522722
1230  นายสุพล พันธ์ศรีทุม     ครู         57349 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3430200288629
1231  นางนวลฉวี พลโสดา       ครู         57352 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3410400290546
1232  นางวิเชียร เสงี่ยมธนไชโย   ครู         57353 คศ.3 36,480   37,900            ข้อ 7          3410400520274
1233  นายประพจน์ ขามรัตน์     ครู         57354 คศ.3 37,900   39,370            ข้อ 7          3410401368948
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1234  น.ส.สุรีพร สิงอุปโป     ครู        57355 คศ.3 25,140   26,350      ข้อ 7                3410100390171
1235  นางณฐอร กองสีผิว       ครู        57357 คศ.2 24,440   25,440      ข้อ 7                3410100299963
1236  น.ส.สุระวัน จันทจร      ครู        57359 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3410401123465
1237  นายสุพจน์ อินทหอม      ครู        57361 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3311100643691
1238  นายสมควร พลทอง        ครู        57366 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3410400723060
1239  นางพนารัตน์ เอกทัศน์     ครู        57520 คศ.2 25,930   26,980      ข้อ 7                3410400173205
1240  นางสุภาพ พึ่มชัย       ครู        57677 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3411100128094
1241  นางจุรีพร แสนตลาด      ครู        57843 คศ.2 21,950   22,940      ข้อ 7                3410401237941
1242  นางอุไรวรรณา อนุสนธิ์    ครู        58085 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                5410490024545
1243  นายปรีชา อนุสนธิ์      ครู        58224 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3410401248951
1244  นางเพียงจันทร์ สิงห์สุโต   ครู        58303 คศ.2 22,940   23,940      ข้อ 7                3410401249060
1245  นางบังอร จันทวงษา      ครู        58390 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3411000071520
1246     ิ
    นายวุฒไกร ชัยวินิตย์     ครู        58433 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410500045543
1247  นางพรพิศ สันประเภท      ครู        62680 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3471201262888
1248  นางวชิราภรณ์ พลไทยสงค์    ครู        67593 คศ.3 30,620   31,870      ข้อ 7                3410400975972
1249  นายรัฐพงษ์ วิชัยวงศ์     ครู        69680 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3410500101559
1250  นางกรุณา เจริญพงศ์      ครู        72361 คศ.3 33,800   35,800      ข้อ 11               3410400483417
1251  นางอักษรศิริ ป้องขวาเลา   ครู        83234 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3410400154740
1252  นายจักรี ราโชมาศ       ครู        101407 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3779800012816
1253  นายธีรสันต์ เครื่องพาที   ครู        106089 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3450400474191
1254  นายประเสริฐ บุญจันทึก    ครู        106091 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                5410490022348
1255  นายประกอบ วงษ์ดี       ครู        109004 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3410400296978
1256  น.ส.ประไพศรี หินซุย     ครู        109038 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3410400409217
1257  นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อย    ครู        111139 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3410401039448
1258  นางบุษกร บุญยัง       ครู        111141 คศ.2 28,590   29,690      ข้อ 7                3409900358300
1259  นางสุนารี แก้วเหลื่อม    ครู        112309 คศ.3 28,810   30,020      ข้อ 7                3410401136222
1260  นางสุกัญญา อรรถธรรม     ครู        117311 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3920200384003
1261  น.ส.รจนา ชาติโสม       ครู        118329 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3410101611961
1262  นางอาภาสิริ วิชัยวงศ์    ครู        121514 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3410400021928
1263  นางสิรินันท์ สุนทโรทก    ครู        122488 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3410401028306
1264  นายจานง ขาวเมืองน้อย     ครู        123202 คศ.2 33,260   34,430      ข้อ 7                3410400514894
1265  น.ส.พาชื่น วรรณพงษ์     ครู        125628 คศ.2 22,460   23,450      ข้อ 7                3410400653576
1266  นางสุกัญญา คาตา       ครู        125636 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3410102345466
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด              เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1267  นางละมัย ไชยโคตร       ครู        128339 คศ.3 30,020    31,250            ข้อ 7          3410400706688
1268  นายอาคม ไชยโคตร       ครู        128340 คศ.3 31,250    32,510            ข้อ 7          3410400405009
1269  นางปัญญรัชต์ ปัดถาวะโร    ครู        128348 คศ.3 37,900    39,370            ข้อ 7          3419900696515
1270  นางพิสมัย จันทรเสนา     ครู        109037 คศ.2 31,440    32,650            ข้อ 7          3411200542267
1271  นายวิโรจน์ แพนศรี      ครู        101425 คศ.3 35,120    36,480            ข้อ 7          3410400005949
1272  นางวิภาวนันท์ แพนศรี     ครู        57307 คศ.3 26,350    27,580            ข้อ 7          3410400695155
    โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
1273  นายวีระชัย สดสุชาติ     ผอ.รร.       58246  คศ.3  48,540  51,170               ข้อ 11       3410400653541
1274  นายสุรศักดิ์ หล้าษา     รอง ผอ.รร.     58247  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3410400020077
1275  นายสกลรัตน์ ศิริกุล     รอง ผอ.รร.     108855  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3419900143532
1276  นายชัยยง แก้วเกิดมี     ครู         3785  คศ.3  44,560  46,040               ข้อ 7       3410400722705
1277  นายประจักษ์ ไชยคุณ      ครู        13646  คศ.3  28,190  29,420               ข้อ 7       3410400295475
1278  นางบุษกร คาแก้ว       ครู        57086  คศ.3  40,100  41,580               ข้อ 7       3102201401890
1279  นายครรชิต ยางกลาง      ครู        57087  คศ.3  39,370  40,860               ข้อ 7       3301600460790
1280  นางพิทยารัตน์ ยุทธศาสตร์   ครู        57126  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       5460990001994
1281  นางพรรณา นาสมใจ       ครู        57601  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3411100402013
1282  นางเพียงพิศ ไชยวรรณ     ครู        58240  คศ.3  45,290  46,760               ข้อ 7       3419900414269
1283  นายประเสริฐ สีดา       ครู        58248  คศ.3  31,250  32,510               ข้อ 7       3410102489590
1284  นายธวัชชัย คาแก้ว      ครู        58250  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3410400395381
1285  นายเกียรติชัย สินธววิบูลย์  ครู        58255  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3410400074631
1286  น.ส.ยุวดี ฐิติชัยรัตน์    ครู        58257  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3410400078059
1287  นายเกียรติศักดิ์ โคตรชุม   ครู        58259  คศ.2  23,940  24,930               ข้อ 7       3410900194708
1288  นางเพลินพิศ วิเศษศิริ    ครู        58262  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3410401310559
1289  นางมยุรา ตะไก่แก้ว      ครู        58263  คศ.3  26,350  27,580               ข้อ 7       3410400150051
1290  นางอุไร พนมเขต        ครู        58264  คศ.3  37,900  39,370               ข้อ 7       3411600377557
1291  นางสุวรรณี แอบอิง      ครู        58267  คศ.3  30,620  31,870               ข้อ 7       3410400391610
1292  นางสมปอง ศิริเสถียร     ครู        58273  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3410400720354
1293  นายอดิศักดิ์ กรีเทพ     ครู        58279  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3401000511422
1294  นางสุดใจ แก้วเกิดมี     ครู        58283  คศ.3  45,290  46,760               ข้อ 7       3410400722187
1295  นายชูศักดิ์ วิเศษศิริ    ครู        58285  คศ.3  42,330  43,800               ข้อ 7       3410102413887
1296  นายสุรพล ผางสาเนียง     ครู        58291  คศ.3  43,800  45,290               ข้อ 7       3419900027583
1297  นายวีรวัฒน์ ชารี       ครู        58292  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       3411200199139
1298  นายไพบูลย์ พนมเขต      ครู        58293  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3412100144961
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด              เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                                อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1299  น.ส.อบเชย พระอิสาร      ครู        63605 คศ.3 27,580    28,810            ข้อ 7          3410400162491
1300  นางฉันทนา ธรรมศิริ      ครู        66163 คศ.3 34,470    35,800            ข้อ 7          3300600578421
1301  นางวัลลภา เมืองโสม      ครู        67509 คศ.3 35,120    36,480            ข้อ 7          3300101170744
1302  น.ส.ชวนพิศ จิตธรรมมา     ครู        101427 คศ.3 37,200    38,620            ข้อ 7          3410400391601
1303  นางเพ็ญประภา พึ่งตระกูล   ครู        101433 คศ.3 37,200    38,620            ข้อ 7          3419900105941
1304  นางสานิต กรีเทพ       ครู        106070 คศ.3 26,970    28,190            ข้อ 7          3410400410258
1305  น.ส.ปิ่นทิพย์ พิมพา     ครู        109010 คศ.3 44,560    46,040            ข้อ 7          3419900216670
1306  นางลดาวัลย์ แก้วก่า     ครู        109012 คศ.3 43,080    44,560            ข้อ 7          3570300406185
1307  นายวิทยา นาสมใจ       ครู        109014 คศ.3 46,760    48,540            ข้อ 7          3401001048157
1308  นางศรีสุดา สิทธิคุณ     ครู        109015 คศ.3 27,580    28,810            ข้อ 7          3410102340171
1309  น.ส.อัญชลิกา ผิวเพชร     ครู        109021 คศ.3 25,740    26,970            ข้อ 7          3400700187244
1310  นายพงษ์ทัศน์ นวลศรี     ครู        109023 คศ.3 34,470    35,800            ข้อ 7          3900300012892
1311  นางนิภาพร หลักคา       ครู        124678 คศ.3 25,740    26,970            ข้อ 7          3410500160911
1312  นายสามารถ สายืน       ครู        124860 คศ.3 29,420    30,620            ข้อ 7          3410102419494
1313  นายบุญญวัฒน์ เศษคึมบง    ครู        126592 คศ.2 19,460    20,470            ข้อ 7          3440700126474
1314  นายสุภาพ สุริอาจ       ครู        128338 คศ.3 25,740    26,970            ข้อ 7          3320700834356
1315  นายจีรวัฒน์ พลอุทัย     ครู        133737 คศ.3 31,870    33,140            ข้อ 7          3410400077338
1316  นายโสภณ แก้ววิเศษ      ครู        811(ส) คศ.2 19,460    20,470            ข้อ 7          3410400363721
1317  นางมุกดา แปะทา        ครู        1314(ส) คศ.2 23,450    24,440            ข้อ 7          3410401078583
    โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม
1318  น.ส.กุลสมบัติ หินซุย     ผอ.รร.       123192  คศ.3  41,580  43,800               ข้อ 11       3410400409195
1319  น.ส.พนาวัลย์ คาศรีทวีวัฒน์  ครู        10978  คศ.2  18,470  18,970               ข้อ 6       4471100002561
1320  นางพูลศรี จันโทพลัง     ครู        116695  คศ.2  30,280  31,440               ข้อ 7       3410401081274
1321  น.ส.สุภาภรณ์ สิ้นภัย     ครู        118331  คศ.2  23,940  24,930               ข้อ 7       3400101595655
1322  นางบัวเงิน จุฑาศรี      ครู        121924  คศ.3  29,420  30,620               ข้อ 7       3410101323728
1323  นางภัทรียา สุระเสน      ครู        123195  คศ.2  21,950  22,940               ข้อ 7       3410500225550
1324  นายสุขสันต์ เหล่าเรือง    ครู        123196  คศ.3  28,190  29,420               ข้อ 7       3410100918973
1325  นายสุชาติ ทองแช่ม      ครู        123197  คศ.2  18,470  19,460               ข้อ 7       3310600012672
1326            ิ
    นางนงเยาว์ พงษ์วุฒนันท์   ครู        124859  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       3410400802334
1327  นางฉวีวรรณ เหล่าเรือง    ครู        128341  คศ.3  27,580  28,810               ข้อ 7       3410400112702
1328  นางชฎาพร โพธิทากุล      ครู        128342  คศ.2  32,060  33,260               ข้อ 7       3410101240814
1329  น.ส.อัจฉรา ถารบุตร      ครู        133156  คศ.3  32,510  33,800               ข้อ 7       3410401364331
    โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ            เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ                เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน            การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                       ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%   6% พ.ศ.2550 ข้อ
1330  นายชูชีพ ชานาญเอื้อ     ผอ.รร.       57269 คศ.3 45,290    46,760             ข้อ 7           3450500267741
1331  นายวิทวัส สิงห์ชาติ     ครู        13957 คศ.2 29,690    30,850             ข้อ 7           3341400207764
1332  นางสุปราณี ถนอมเทวศิริกุล  ครู        17617 คศ.3 27,580    28,190             ข้อ 6           3361200115891
1333  น.ส.อังคณา เกษมสานต์     ครู        17775 คศ.2 22,460    23,450             ข้อ 7           3410101612932
1334  ว่าที่ร.ต.ภานุพันธ์ มณีกุล  ครู        17808 คศ.3 30,020    31,250             ข้อ 7           3570100662510
1335  นายอุทัย พิมพรภิรมย์     ครู        63628 คศ.3 25,140    26,350             ข้อ 7           3410400017262
1336  น.ส.สาวิตรี ดีสินธุ์     ครู        63984 คศ.2 20,470    21,460             ข้อ 7           3410400791863
1337  นางสายพิณ สุขสบาย      ครู        75445 คศ.3 40,100    41,580             ข้อ 7           3669900019937
1338  นางสุจิตรา สุระมรรคา     ครู        101404 คศ.3 28,190    29,420             ข้อ 7           3410400683548
1339  นางมนัสชนก มณีกุล      ครู        106074 คศ.3 25,740    26,970             ข้อ 7           3412100129482
    โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
1340  นายปัญญา ชูพรหมวงศ์     ผอ.รร.      134196  คศ.3  37,200  38,620                ข้อ 7       3410400867894
1341  นายพรชัย สุวพงษ์       รอง ผอ.รร.    134197  คศ.3  46,040  47,660                ข้อ 7       3410400483441
1342  นายธนพล น้อมระวี       รอง ผอ.รร.    134199  คศ.3  31,250  33,140                ข้อ 11       3410101783001
1343  น.ส.วันศรี ชื่นจอหอ     ครู         56   คศ.3  29,420  30,620                ข้อ 7       3410400973040
1344  นายเสงี่ยม กมลเศษ      ครู        35355  คศ.3  26,350  27,580                ข้อ 7       3460300432993
1345  นางวนิดา ศรีคาหาญ      ครู        62547  คศ.3  27,580  28,810                ข้อ 7       3419900375131
1346  นางลักษณี บรรณกิจ      ครู        68413  คศ.2  37,830  37,830     1,513         ข้อ 7       3480700070959
1347  นางวีรยา อุปศักดิ์      ครู        111104  คศ.3  31,870  33,140                ข้อ 7       3410400906130
1348  น.ส.บุตชรินทร์ คะสีทอง    ครู        112334  คศ.2  22,460  23,450                ข้อ 7       3410101781076
1349  นางรัชนี น้อมระวี      ครู        121513  คศ.3  31,870  33,140                ข้อ 7       3470600351344
1350  นางศิริพร สุขเกษม      ครู        130770  คศ.2  22,940  23,940                ข้อ 7       3410102346403
1351  นางฐิติมา ศิริบุตร      ครู        131091  คศ.2  21,460  22,460                ข้อ 7       3410400928265
1352  น.ส.คนึงนิจ อัครปัญญา    ครู        134198  คศ.3  28,810  30,020                ข้อ 7       3410400287006
    โรงเรียนหนองหานวิทยา
1353  นายประโมทย์ พวงสุวรรณ    ผอ.รร.      58091  คศ.3  53,080  53,080         3,184     ข้อ 11       3410600027351
1354  นายเทอดพงษ์ แสนอุบล     รอง ผอ.รร.    57697  คศ.3  45,290  46,760                ข้อ 7       3410600678688
1355  นายสาราญ โซ่สายคา      รอง ผอ.รร.    58092  คศ.3  49,420  51,170                ข้อ 7       3410100130586
1356  นายบัญชา ห้าวหาญ       รอง ผอ.รร.    58094  คศ.3  44,560  46,040                ข้อ 7       3410601335741
1357  นายเกียรติณรงค์ สุวรรณฤกษ์  รอง ผอ.รร.    58118  คศ.2  37,830  37,830     1,513         ข้อ 7       3930100324581
1358  นายสินาด นิลพัฒน์      ครู         864  คศ.2  29,690  30,850                ข้อ 7       3419900317239
1359  นางศิริลักษณ์ ชัยคา     ครู         948  คศ.2  19,950  20,960                ข้อ 7       3410101583487
1360  นางพรรณ์นี รัตนประเสริฐ   ครู        2954  คศ.3  37,900  39,370                ข้อ 7       3410600245765
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1361 นางจุฑามาศ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ครู         3177 คศ.2 23,940   24,930            ข้อ 7          3410900194694
1362 นางบุศรินทร์ ห้าวหาญ     ครู         7013 คศ.3 35,800   37,200            ข้อ 7          3410100802614
1363 นางวันเพ็ญ ชวรุ่ง       ครู         7935 คศ.3 28,190   29,420            ข้อ 7          3410102415626
1364 นายชาญณรงค์ สุทธิวรรณา    ครู        13332 คศ.2 23,450   24,440            ข้อ 7          3410600658261
1365 นางภัทราพร สุทธิวรรณา     ครู        14492 คศ.2 24,440   25,440            ข้อ 7          3249900002116
1366 นายสมชาย บูระทิศ       ครู        38833 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3149700072499
1367 นายบุญมาก โพธิ์ชัยแก้ว    ครู        56616 คศ.2 29,140   30,280            ข้อ 7          3450800317034
1368 นางประไพทอง สิทธิพรหม     ครู        56802 คศ.3 41,580   43,080            ข้อ 7          3410600567223
1369 นายสง่า ดาศรี         ครู        57212 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3430501007513
1370 นางเตือนใจ ภูมิพาณิชย์    ครู        57230 คศ.3 26,350   27,580            ข้อ 7          3410600925316
1371 นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์    ครู        57356 คศ.3 35,800   37,900            ข้อ 11          3410400511038
1372 นางยาจิตร นามโยธา       ครู        57635 คศ.2 21,460   22,460            ข้อ 7          3361200031255
1373 นางวรภา สาเภาทอง       ครู        57874 คศ.3 40,100   41,580            ข้อ 7          3410600482848
1374 นายบรรลุ แดนดงยิ่ง      ครู        58095 คศ.2 17,970   18,970            ข้อ 7          3450800262795
1375 นางสุดคนึง ดาศรี       ครู        58096 คศ.3 35,120   36,480            ข้อ 7          3410102343561
1376 นางศิริมา ทาเนาว์       ครู        58104 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3419900746237
1377 นายมณฑล วัจนสุนทร       ครู        58105 คศ.3 40,100   41,580            ข้อ 7          5410600055334
1378 นายเฉลิมชัย กุคาใส      ครู        58108 คศ.3 46,040   47,660            ข้อ 7          3341900326398
1379 นางอรุณ พลนามอินทร์      ครู        58112 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3410600652069
1380 นายธีระพงศ์ ศรีคา       ครู        58116 คศ.2 24,440   25,440            ข้อ 7          3420300518537
1381 นางสุรักษ์ นิรานนท์      ครู        58119 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3410601002980
1382 น.ส.ปัทมา แซ่เอ็ง       ครู        58120 คศ.3 42,330   43,800            ข้อ 7          3471201693676
1383 นางวัฒนา คาสิงห์       ครู        58123 คศ.3 51,170   52,940            ข้อ 7          3410600660304
1384 น.ส.มยุเรศ มหาโยธี      ครู        58128 คศ.3 28,810   30,020            ข้อ 7          3410600887911
1385 น.ส.นฤมล สนั่นเครื่อง     ครู        58129 คศ.3 42,330   43,800            ข้อ 7          3430200508840
1386 นางนิลรัตน์ วัจนสุนทร     ครู        58130 คศ.3 49,420   51,170            ข้อ 7          3410600758983
1387 นางเสาวรัตน์ นรินทร์     ครู        58131 คศ.3 52,060   53,080            ข้อ 7          3410600763103
1388 นายกฤษ สาขามุละ        ครู        58132 คศ.3 35,800   37,200            ข้อ 7          3100502818097
1389 นางนาริสา หลักทอง       ครู        58133 คศ.3 40,860   42,330            ข้อ 7          3410600850588
1390 นายเชิดศักดิ์ รัตนประเสริฐ  ครู        58135 คศ.3 35,120   36,480            ข้อ 7          3411500154351
1391 นายโอภาส บุญมา        ครู        58136 คศ.3 31,870   33,140            ข้อ 7          3460100613340
1392 นายวิจิตร วงศาอ้วน      ครู        58139 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3419900505451
1393 น.ส.วรรณวิภา แสนสิทธิ์    ครู        58144 คศ.3 47,660   49,420            ข้อ 7          3410600637302
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1394  นางอรทัย บุญมีสุข       ครู        58145 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3409900994010
1395  นางประภาพร สุวรรณเทน     ครู        58149 คศ.3 48,540   50,290      ข้อ 7                3410600761071
1396  นางทัศนีย์ โคตรพันธ์กูล    ครู        58152 คศ.3 48,540   50,290      ข้อ 7                5410600084008
1397  นางพัชรินทร์ อุตโรกุล     ครู        58153 คศ.2 23,450   24,440      ข้อ 7                3410100884408
1398  นายเฉลิม ขันรัฐบาล      ครู        58156 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3410600122353
1399  น.ส.จิรภา อัมฤตานนท์     ครู        58163 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3419900476477
1400  นายสมโภชน์ อนันตโสภณ     ครู        58164 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3410600633960
1401  นายพชร ภูเกตุ         ครู        58165 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3240800441501
1402  นางเกื้อกูล ปรัชญา      ครู        58166 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3419900415087
1403  นางวราภรณ์ นิลพัฒน์      ครู        58168 คศ.3 25,140   26,350      ข้อ 7                3460600270131
1404  น.ส.ศิรินุช สนิทชน      ครู        58173 คศ.3 35,120   36,480      ข้อ 7                3410101898097
1405  นายวรพจน์ มัฆนาโส       ครู        58175 คศ.3 48,540   50,290      ข้อ 7                3410600689353
1406  นางนัฎฐาพร นรินทร์      ครู        58177 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3750200338852
1407  นางยุภาพิศ ชูหนู       ครู        58178 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                5410600090695
1408  นายสุวรรณชัย สุทธิบริบาล   ครู        58181 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3411100138367
1409  นางพัชรินทร์ โพธิราชา     ครู        58182 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3100602830722
1410  นางจรรยาพร หาญธงชัย      ครู        58183 คศ.3 30,020   31,250      ข้อ 7                3410101192259
1411  นายศิววงศ์ สาวงศ์นาม     ครู        58185 คศ.2 22,460   23,450      ข้อ 7                3410400159750
1412  นายอักษร แสงเสนาะ       ครู        58186 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3410600999905
1413  นายประภาส โพธิชาเนตร     ครู        58187 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3410600760392
1414  น.ส.ถนอมศรี พิบูลย์วัฒนวงษ์  ครู        58189 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3410600754830
1415  นายสิริน วรวะลัย       ครู        58191 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7                3410600941320
1416  นางเจษรินทร์ วัจนสุนทร    ครู        58193 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3411400919607
1417  นางแสงจันทร์ พรมมาลุน     ครู        58194 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3411700384296
1418  นายพิทยา สนิทชน        ครู        58195 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3410101898089
1419  นางพิสมัย วงศ์คาจันทร์    ครู        58196 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3410600721389
1420  นางสุนทรีย์ สาวงศ์นาม     ครู        58200 คศ.2 24,930   25,930      ข้อ 7                5410190022873
1421  น.ส.ปรียาภรณ์ พิชัยวัตต์   ครู        58201 คศ.2 22,460   23,450      ข้อ 7                4479900001981
1422  นางบุญรัตน์ พุ่มทับทิม    ครู        58204 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                3440300969113
1423  นางเพลินพิศ ภัทรศิริพงษ์   ครู        58206 คศ.3 28,190   29,420      ข้อ 7                3410600605061
1424  นางสุภดี โซ่สายคา       ครู        58209 คศ.3 47,660   49,420      ข้อ 7                3410600762174
1425  นางสุภารัตน์ สนิทชน      ครู        58210 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3440300963514
1426  นายประเสริฐ เหลาเกลี้ยงดี   ครู        58212 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3410600993982
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                                อันดับ ขั้น    ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1427  นางขนิษฐา ศรีคามี       ครู        58214 คศ.3 38,620    40,100      ข้อ 7                3410101819928
1428  นางลาไย อึ้งสุขสมปอง     ครู        58215 คศ.3 39,370    40,860      ข้อ 7                3411900830338
1429  นายขุนแผน มหาโยธี       ครู        58218 คศ.3 33,800    35,120      ข้อ 7                3419900103883
1430  นางลักขณา ปิตะแสง       ครู        58221 คศ.3 42,330    43,800      ข้อ 7                3410600754678
1431  นายอรรถพงษ์ ไชยจันลา     ครู        58505 คศ.2 37,830    37,830  1,513  ข้อ 7                3410600641890
1432  นางทองย้อย เกษสวัสดิ์     ครู        58549 คศ.3 26,970    28,190      ข้อ 7                3410800168969
1433  นางปริญญา พงศ์ธนพันธุ์    ครู        62037 คศ.3 46,760    48,540      ข้อ 7                3479900191103
1434  นายสุรพล ช่างชัย       ครู        62404 คศ.2 23,450    24,440      ข้อ 7                3411200820861
1435  นางละอองดาว มานะจักร์     ครู        81606 คศ.2 22,940    23,940      ข้อ 7                3410600602428
1436  นางพรสุรีย์ ศรีสุทธิ์     ครู        106005 คศ.2 22,460    23,450      ข้อ 7                5410690022651
1437  นางสมพิศ มหาโยธี       ครู        108902 คศ.3 34,470    35,800      ข้อ 7                3410101275774
1438  นางลักษณา นาแถมเพชร      ครู        112286 คศ.3 28,190    29,420      ข้อ 7                3841700613097
1439  น.ส.สุธีรา เย็นฉ่า      ครู        116078 คศ.3 29,420    30,620      ข้อ 7                3410102291064
1440  นายธนูพิษ มานะจักร์      ครู        117691 คศ.3 28,810    30,020      ข้อ 7                3430900208504
1441  นางธันยพร จันทะศรี      ครู        118337 คศ.2 22,940    23,940      ข้อ 7                3410601303408
1442  นายชุมพล นาแถมเพชร      ครู        120750 คศ.3 28,190    29,420      ข้อ 7                5410690022503
1443  น.ส.กิ่งกมล วัจนสุนทร     ครู        123186 คศ.3 25,140    26,350      ข้อ 7                5410600055351
1444  นางฐิติโชค อย่างสวย      ครู        125671 คศ.3 35,120    36,480      ข้อ 7                3410600173063
1445  นายนพดล แก้ววิเศษ       ครู        126611 คศ.3 26,350    27,580      ข้อ 7                3410400363730
    โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
1446  นายสมดุลย์ โฉมหาญ       ผอ.รร.      58621  คศ.3  36,480  37,900               ข้อ 7       3410102539694
1447  นายสาเนียง พิลาโสภา      รอง ผอ.รร.    116119  คศ.3  26,970  28,190               ข้อ 7       3440600716865
1448  ว่าที่พ.ต.สุ่ม ชาวโพธิ์หลวง  ครู        58624  คศ.3  43,800  45,290               ข้อ 7       3720400234741
1449  นายฉกรรจ์ สิทธิพรหม      ครู        58625  คศ.3  42,330  43,800               ข้อ 7       3410600566715
1450  นายสุขกิจ พิศกุล       ครู        58626  คศ.3  25,140  25,740               ข้อ 6       3410601229216
1451  นางลักษมี ชีพสุวรรณ      ครู        58630  คศ.3  28,810  30,020               ข้อ 7       3520500217718
1452  นายเคน บัวชา         ครู        58631  คศ.3  39,370  40,860               ข้อ 7       3412100037227
1453  นางมะลิวัลย์ เหมือนสีเลา   ครู        58633  คศ.3  38,620  39,370               ข้อ 6       3410601190611
1454  นางสุรีย์ทิพย์ จับใจนาย    ครู        58634  คศ.3  40,860  41,580               ข้อ 6       3410600408109
1455  นางเทียมจันทร์ บัวชา     ครู        58635  คศ.2  36,840  37,460               ข้อ 6       3410600406297
1456  นางสวรินทร์ พูลประเสริฐ    ครู        104168  คศ.3  26,350  27,580               ข้อ 7       3410601185499
1457  นางกมลเนตร เพ็ชรพูล      ครู        113725  คศ.3  31,250  32,510               ข้อ 7       3440301011746
1458  น.ส.นวลจันทร์ จอดนอก     ครู        116116  คศ.3  27,580  28,810               ข้อ 7       3419900354517
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                      ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1459  น.ส.จงกล ภิรมย์กิจ     ครู        116117 คศ.3 28,810    30,020            ข้อ 7          3470400015065
1460  น.ส.สุวพร ศิษยศาสตร์    ครู        116118 คศ.2 27,500    28,050            ข้อ 6          3419900533829
1461  น.ส.อมรรัตน์ มีพลงาม    ครู        120749 คศ.2 17,970    18,970            ข้อ 7          3410500242454
1462  น.ส.นุช มีประสงค์      ครู        120751 คศ.3 26,970    28,190            ข้อ 7          4410100009726
1463  นายรุ่งชัย คงแถลง      ครู        120752 คศ.3 30,620    31,870            ข้อ 7          3419900489676
1464  นางไพฑูรย์ สุทธิประภา    ครู        120753 คศ.3 32,510    33,800            ข้อ 7          3410400349150
1465  นางละมัย โคตรโสภา      ครู        123931 คศ.3 42,330    43,800            ข้อ 7          5410600070503
1466  น.ส.จริยา ศรีกุลวงศ์    ครู        123932 คศ.3 28,190    29,420            ข้อ 7          3410600372708
1467  นายสุพจน์ โคตรโสภา     ครู        123934 คศ.3 43,800    45,290            ข้อ 7          3440500603996
    โรงเรียนไชยวานวิทยา
1468  นายไมตรี วัชรพาณิชย์    ผอ.รร.       58482  คศ.3  53,080  53,080   2,123          ข้อ 7       3410400524211
1469  น.ส.ขนิษฐา มั่งมีศรี    รอง ผอ.รร.     1454  คศ.3  47,660  48,540               ข้อ 6       3410800029403
1470  นายสมศักดิ์ นาผล      รอง ผอ.รร.     58498  คศ.3  41,580  42,330               ข้อ 6       3410800128240
1471  น.ส.นวลจันทร์ เก่งวิชา   ครู         95  คศ.3  26,970  27,580               ข้อ 6       3419900346743
1472  นายทวีศักดิ์ ขันธวิชัย   ครู        58103  คศ.3  39,370  40,100               ข้อ 6       3409900844492
1473  นายวิทวัส ศรีทาบุญ     ครู        58483  คศ.2  20,960  21,950               ข้อ 7       3410400499518
1474  นายทรงสรรค์ รูปสม      ครู        58484  คศ.3  32,510  33,800               ข้อ 7       3410800160232
1475  นายพิณ สุเนตร        ครู        58485  คศ.3  40,860  42,330               ข้อ 7       3230100276302
1476  น.ส.ประหยัด ฤาชากูล     ครู        58486  คศ.2  36,840  37,830               ข้อ 7       3410600361226
1477  นายปราการ เวียนเตียง    ครู        58487  คศ.2  23,940  24,930               ข้อ 7       3461000481892
1478  นางภัทรปภา พนิชพงศ์     ครู        58493  คศ.2  24,440  25,440               ข้อ 7       3410400087589
1479  นางพันธิภา เวียนเตียง    ครู        58494  คศ.2  17,970  18,970               ข้อ 7       3330100125923
1480  นายกงหลา นารินทร์      ครู        58499  คศ.3  40,860  41,580               ข้อ 6       5411100055417
1481  นายสมบัติ รูปสม       ครู        58500  คศ.3  33,140  34,470               ข้อ 7       3410800160712
1482  นายประวิทย์ ทวีทรัพย์    ครู        58504  คศ.3  40,100  41,580               ข้อ 7       3410800025785
1483  นางวัชราภรณ์ อุ่นวิเศษ   ครู        58506  คศ.3  30,020  31,250               ข้อ 7       3410800030240
1484  นางวัชรีพร ประสมศรี     ครู        58508  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       5409999026360
1485  นายวิเชียร ไชยคุณ      ครู        58510  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3410400346649
1486  นายศุภกิจ สมบูรณ์พร้อม   ครู        58511  คศ.3  44,560  46,040               ข้อ 7       3411100625110
1487  นางปานใจ หมู่สูงเนิน    ครู        58512  คศ.3  33,140  34,470               ข้อ 7       3860200137635
1488  นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อม  ครู        58513  คศ.2  37,460  37,830 756             ข้อ 7       4411100003265
1489  นางจันทร์เพ็ญ พรมวัง    ครู        58536  คศ.2  23,940  25,440               ข้อ 11       3410800173342
1490  นางปราณี บุตรศาสตร์     ครู        67693  คศ.3  44,560  46,040               ข้อ 7       3410800023839
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด              เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1491  นายบัณฑิต ทับพิลา      ครู        101409 คศ.2 19,460    20,470            ข้อ 7          3410800010478
1492  นางประเทือง ไชยคุณ      ครู        104251 คศ.3 41,580    43,080            ข้อ 7          3410600565131
1493  น.ส.ลดาวัลย์ หีบแก้ว     ครู        104252 คศ.3 30,620    31,870            ข้อ 7          3410800086989
1494  น.ส.มัณฑนา โพธิวัน      ครู        104254 คศ.2 23,940    24,440            ข้อ 6          3410800004541
1495  นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์   ครู        104255 คศ.2 21,950    22,940            ข้อ 7          3410600364381
1496  นางนภาพร ใจทน        ครู        104257 คศ.2 32,650    33,850            ข้อ 7          3410101763540
1497  นางสุลาวัลย์ จันทร์แสง    ครู        125681 คศ.3 28,810    30,020            ข้อ 7          3440900012979
1498  นางทวีพร จันทรักษ์      ครู        125682 คศ.2 17,970    18,970            ข้อ 7          3361300053081
1499  น.ส.เสาวนีย์ เพ็ชรนาดี    ครู        128412 คศ.3 25,740    26,970            ข้อ 7          3410600131344
1500  นางสุรีพร กลั่นเกิด     ครู        128414 คศ.3 26,970    28,190            ข้อ 7          3411400403139
1501  นางอภิญญา กองมณี       ครู        133168 คศ.3 26,350    27,580            ข้อ 7          3410800026706
    โรงเรียนกู่แก้ววิทยา
1502  นายชัยนาท พรมมาลุน      ผอ.รร.       58295  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3410100533214
1503  นายปรีชา สิงหเสนา      รอง ผอ.รร.     58310  คศ.3  43,800  45,290               ข้อ 7       3410600357946
1504  นายเรืองเดช ปัดถาวะโร    ครู        56988  คศ.3  35,800  36,480               ข้อ 6       5410600091268
1505  นางพนารัตน์ เชษฐสุราษฎร์   ครู        57857  คศ.3  28,190  29,420               ข้อ 7       3409900120397
1506  น.ส.ปรานี ศรีทอนสุทธิ์    ครู        58302  คศ.3  36,480  37,900               ข้อ 7       3410401238092
1507  นายประสิทธิ์ แสนลคร     ครู        58307  คศ.3  38,620  40,100               ข้อ 7       3440601232144
1508  นางลัดดาวัลย์ มิสาธรรม    ครู        113728  คศ.3  26,350  27,580               ข้อ 7       3410600293158
1509  น.ส.ทักษพร สงครามศรี     ครู        113729  คศ.2  20,470  21,460               ข้อ 7       3440500655767
1510  นายวิธวัช เทียนสีม่วง    ครู        113732  คศ.3  30,020  31,250               ข้อ 7       3670100744612
1511  นางปิยมาศ ไชยเทศ       ครู        118222  คศ.2  22,460  23,450               ข้อ 7       3410400324785
1512  น.ส.สิริลักษณ์ แก้วปราณี   ครู        118375  คศ.3  37,900  38,620               ข้อ 6       3410600851801
1513  นางลัดดา ประสมทรัพย์     ครู        123260  คศ.3  28,190  29,420               ข้อ 7       3410600553303
1514  นายสัมฤทธิ์ วงศ์หาจักร    ครู        125673  คศ.3  25,140  25,740               ข้อ 6       3410200187890
1515  นายอรรธนนท์ อามาตทัศน์    ครู        128387  คศ.2  27,500  28,050               ข้อ 6       3410600855466
    โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
1516  นางเนตรชนก ชมภูธร      ผอ.รร.       58503  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       3419900055391
1517  น.ส.นิตยา ยะสะกะ       ครู        15621  คศ.3  25,140  26,350               ข้อ 7       3410800063172
1518  นายวิทยา บุราณ        ครู        15782  คศ.2  19,950  20,960               ข้อ 7       3411100217658
1519  นางเปรมจิตร ไชยแสง      ครู        15792  คศ.2  21,950  22,940               ข้อ 7       3410800258747
1520  นางวิจิตร เพียเทพ      ครู        39295  คศ.3  28,810  30,020               ข้อ 7       3410800063164
    โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1521  นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ     ผอ.รร.      104260 คศ.3 44,560    46,040            ข้อ 7          3410401325327
1522          ี
    นายอดิศักดิ์ มุณรัตนากร   รอง ผอ.รร.     58623 คศ.3 46,040    46,760            ข้อ 6          3410400139821
1523  นายกาจัด ศักดิ์วงษ์     รอง ผอ.รร.    115261 คศ.2 29,690    30,850            ข้อ 7          3410401128459
1524  นางเสาวคนธ์ สมาน       ครู        104263 คศ.2 20,470    20,960            ข้อ 6          3410600913067
1525  น.ส.วิไลรัตน์ ปรีดายุทธนา  ครู        104264 คศ.3 26,350    27,580            ข้อ 7          3419900462662
1526  นายสมหมาย สาราญบารุง     ครู        104265 คศ.3 38,620    40,100            ข้อ 7          3409900228872
1527  นายวรพจน์ แก้วแสงใส     ครู        109089 คศ.3 39,370    40,860            ข้อ 7          3410600043011
1528  นางอภิญญา เที่ยงธรรม     ครู        109091 คศ.3 37,200    38,620            ข้อ 7          3410600027458
1529  นางพรพรรณ ศรีซุย       ครู        109095 คศ.3 31,870    33,140            ข้อ 7          3102002799885
1530  นายสิริมาศ ราชภักดี     ครู        111111 คศ.3 33,800    35,120            ข้อ 7          3430101074809
1531  นายธนกร จันทคร        ครู        113734 คศ.3 31,870    33,140            ข้อ 7          3410102534781
1532  นายไมตรี อุดมศักดิ์     ครู        113735 คศ.3 33,800    35,120            ข้อ 7          3411400235694
1533  นายสุกิจ อุทุมภา       ครู        113736 คศ.3 25,140    26,350            ข้อ 7          3419900392460
1534  นายชาญชัย เที่ยงธรรม     ครู        115259 คศ.3 38,620    40,100            ข้อ 7          3411900038481
1535  นายเขตชาติ กาสี       ครู        118378 คศ.3 28,190    28,810            ข้อ 6          3410100220364
1536  นายพรเทพ นนทะชิต       ครู        118379 คศ.2 35,640    36,250            ข้อ 6          3410600640150
1537  นางรุ่งนภาลัย ราชภักดี    ครู        121515 คศ.3 33,140    34,470            ข้อ 7          5430190007084
1538  นายจริณทร์ ประชุมชน     ครู        121516 คศ.2 24,930    25,930            ข้อ 7          3410600686052
1539  นางสุภาพร กาสี        ครู        121517 คศ.2 25,930    26,980            ข้อ 7          3410400956889
1540  นางกฤษดา อุดมศักดิ์     ครู        125674 คศ.2 20,960    21,950            ข้อ 7          3350800020709
1541  ว่าที่ ร.อวรันธร ทองบ่อ   ครู        125675 คศ.3 26,970    27,580            ข้อ 6          3410100890009
1542  นางบังอร โคตรสาขา      ครู        128391 คศ.2 23,940    24,930            ข้อ 7          3419900356781
1543  นางบังอร ตันสุหัช      ครู        128392 คศ.3 25,740    26,970            ข้อ 7          3411600206884
1544  นายชัยสิทธิ์ ศรีอวน     ครู        131421 คศ.3 30,620    31,870            ข้อ 7          3400700003666
1545  นายทองอินทร์ พลเขมร     ครู        131424 คศ.3 30,620    31,870            ข้อ 7          3410600453295
    โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
1546  นายประมวล โสภาพร       ผอ.รร.       57587  คศ.4  58,260  60,150               ข้อ 7       3420300104775
1547  นายพินิจ สมบัติกาไร     รอง ผอ.รร.     57588  คศ.3  45,290  46,760               ข้อ 7       3410700228030
1548  นายจตุพจน์ มะลิงาม      รอง ผอ.รร.     57589  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3419900444133
1549  นายสมชาย แสงมนตรี      รอง ผอ.รร.     57592  คศ.3  44,560  46,040               ข้อ 7       3411100336177
1550  นายอัครเดช กลิ่นแก้วณรงค์  รอง ผอ.รร.     57594  คศ.3  49,420  51,170               ข้อ 7       3411700140311
1551  นางสายเกียว โนนคู่เขตโขง   ครู        57646  คศ.4  57,330  59,190               ข้อ 7       3411100135007
1552  นางบุญญรัตน์ บุญชุ่ม     ครู         180  คศ.2  23,450  24,440               ข้อ 7       3411100227513
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1553  น.ส.สุพิศ พลพินิจ       ครู        10754 คศ.3 26,350   27,580      ข้อ 7                3411100402625
1554  นายอานาจ แรงประโคน      ครู        15198 คศ.2 26,450   27,500      ข้อ 7                3310700212584
1555  นางวราภรณ์ สุวรรณไตร     ครู        56703 คศ.2 24,930   25,930      ข้อ 7                3440300472731
1556  นางกุศลิน ศรีสุนา       ครู        57091 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3501900348241
1557  นางจิรภา ประทุมพงษ์      ครู        57590 คศ.3 28,810   30,020      ข้อ 7                3920300321593
1558  นางนิรัญญา ทักษิณภาค     ครู        57591 คศ.3 26,350   28,190      ข้อ 11               3411100497910
1559  นายบุญรักษ์ ชนูนันท์     ครู        57593 คศ.3 35,120   36,480      ข้อ 7                3411100836269
1560  นางขวัญหทัย วงษ์สุริยัน    ครู        57596 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                3419900066465
1561  นางชวนพิศ พุฒนกุล       ครู        57603 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3411100029371
1562  นายปัญญา ศิริมณี       ครู        57604 คศ.2 30,850   32,060      ข้อ 7                3410101223308
1563  นางศุภร ไชยขันธ์       ครู        57606 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3129900011230
1564  นางไพวรรณ นวลมณี       ครู        57609 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3411100413309
1565  นายไพฑูรย์ อุ่นสมัย      ครู        57610 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3410700210726
1566  นายชัยณรงค์ ศรีสุนา      ครู        57611 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                3410102411833
1567  น.ส.อุไรวรรณ เสียงล้า     ครู        57612 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3411100401955
1568  นางนาตยา แรงประโคน      ครู        57613 คศ.2 23,940   24,930      ข้อ 7                3411100897012
1569  นายวีระพันธ์ เชาว์ขุนทด    ครู        57615 คศ.3 45,290   47,660      ข้อ 11               3411100134051
1570  น.ส.ทัศนีย์ โนนคู่เขตโขง   ครู        57616 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3411100126598
1571  นายพิมพ์ กัมหาวงศ์      ครู        57617 คศ.2 33,260   34,430      ข้อ 7                3410400573262
1572  นางมานี เชาว์ขุนทด      ครู        57619 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3410600640427
1573  นายไกรวิทย์ พิมาลัย      ครู        57621 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                4411100003761
1574  นางภัทรจิตติ บุรีเพีย     ครู        57622 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3411100901613
1575  นางสาราญ เหมะธุลิน      ครู        57627 คศ.3 46,760   48,540      ข้อ 7                3411100616501
1576  นายอรรคพล ภุมรา        ครู        57628 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3411100506137
1577  น.ส.วัฒนกมล มีคุณ       ครู        57630 คศ.2 19,950   20,470      ข้อ 6                3471000218334
1578  นายเรวัฒน์ โนนคู่เขตโขง    ครู        57632 คศ.3 49,420   51,170      ข้อ 7                3411100134990
1579  นางมณีจันทร์ รักษาภักดี    ครู        57634 คศ.3 31,870   33,140      ข้อ 7                3471201226059
1580  นายสงวน ซาตา         ครู        57639 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3411100401181
1581  นายเอกนรินทร์ แก้วอุ่นเรือน  ครู        57644 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3470600156771
1582  นางรีสมบัติ สมบัติเมืองกาฬ  ครู        57647 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3419900109067
1583  นายสุชาติ นิกรรัมย์      ครู        57649 คศ.3 29,420   30,620      ข้อ 7                3319900173459
1584  นายสุพจน์ ส่องโสม       ครู        57652 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3410100576215
1585  นางสุนีย์ ส่องโสม       ครู        57660 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3410102173100
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1586  นางณัฐรุจา ภู่ประเสริฐวงศ์  ครู        57661 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3411100400533
1587  นายสุรพงษ์ ซาตา        ครู        57664 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                3411100401203
1588  นายหนูพูล บุ้งทอง       ครู        57666 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3411100443925
1589  นางมลิวรรณ วันทองสุข     ครู        57667 คศ.3 25,140   26,350      ข้อ 7                3411100137689
1590  น.ส.ละมุน สุทคาน       ครู        57668 คศ.2 20,470   21,460      ข้อ 7                3411100315927
1591  นางภัทรียา โมฬา        ครู        57669 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3411100611381
1592  นางวิภาสิณี วงศ์ดี      ครู        57672 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3411100181530
1593  นายนิคม ชนะไพฑูรย์      ครู        57673 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3419900691939
1594  นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุภักดิ์  ครู        57674 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3411100259105
1595  นายสุรสิทธิ์ สิทธิพิสัย    ครู        57676 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3411100134035
1596  นางอภิญญา นามแสง       ครู        57678 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3411900172888
1597  นายไพฑูรย์ ไชยขันธ์      ครู        57679 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3411100134060
1598  นางสมร สุริยะจันทร์      ครู        57682 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3411100539027
1599  นายสมชัย พงษ์เมธา       ครู        57883 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3419900644141
1600  นางวัชรีวรรณ พงษ์เมธา     ครู        57892 คศ.3 45,290   46,760      ข้อ 7                3411100405331
1601  นางสุภลักษณ์ คงทวี      ครู        62524 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3420100058427
1602  นายกฤษณพงษ์ รักษาภักดี    ครู        102424 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3461300097150
1603  นางสุวรรณี ยุทตะรินทร์    ครู        109063 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3411100414852
1604  นายสมชัย สุวรรณไตร      ครู        115252 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3411100398741
1605  นายนฤพล ประทุมพงษ์      ครู        122499 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3411100254812
1606  นางประนอม นิกรรัมย์      ครู        130264 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                3471100330080
1607  น.ส.ชุดาภรณ์ ภิรมย์วงศ์    ครู        133740 คศ.2 28,050   29,140      ข้อ 7                3411100402072
    โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
1608  นายญวง ตู้จันโต        ผอ.รร.      57140  คศ.3  43,800  45,290               ข้อ 7       3411100036050
1609  นายพัฒนศักดิ์ สิงห์นลินธร   ครู        2658  คศ.2  20,470  20,960               ข้อ 6       3411100690779
1610  นายจาเนียน มุนธานี      ครู        3198  คศ.2  19,460  20,470               ข้อ 7       3410601043261
1611  นางสุภาพร สิงห์นลินธร     ครู        7534  คศ.2  20,470  21,460               ข้อ 7       3530300162553
1612  จ.ส.ต.บรรลุชัย ศรีภิรมย์   ครู        14933  คศ.2  20,960  21,460               ข้อ 6       3410600890245
1613  นายสงัด หาริกัน        ครู        15533  คศ.3  25,740  26,350               ข้อ 6       3411100035606
1614  น.ส.มะลุลี คณารศ       ครู        18942  คศ.2  18,970  19,460               ข้อ 6       3409700047734
1615  นางปิยะมิตร ไวยะ       ครู        55466  คศ.2  21,460  21,950               ข้อ 6       2411100019181
    โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา
1616  นายชานาญ แสนศรี        ผอ.รร.      122494 คศ.3 45,290 46,760                  ข้อ 7       3411200607644
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1617  นางวันเพ็ญ อรรถเสนา     รอง ผอ.รร.    119727 คศ.2 23,940    24,440            ข้อ 6          3451400083789
1618  นายณรงค์ จันทร์งาม      ครู        122497 คศ.3 28,810    30,020            ข้อ 7          3411100134485
1619  นายณฐกล สามารถ        ครู        122498 คศ.3 29,420    30,620            ข้อ 7          3400501090861
1620  นายประสาท ป้านภูมิ      ครู        122500 คศ.3 29,420    30,620            ข้อ 7          3411300033925
1621  นางจุฑาทิพย์ โพธิ      ครู        125653 คศ.3 26,970    28,810            ข้อ 11          3480400169020
1622  นางปราณี กองเกิด       ครู        128363 คศ.2 19,950    20,960            ข้อ 7          3401000545599
1623  นายจักรกฤษ ด้านสิงห์     ครู        132467 คศ.2 19,460    20,470            ข้อ 7          3410100439617
    โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
1624  นายประเวศ ฤาชากุล      ผอ.รร.      58454  คศ.3  45,290  46,760               ข้อ 7       3410700004212
1625  นายวิทยา พงษ์อุดม      รอง ผอ.รร.    58457  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3410102329771
1626  นายทรงเดช ฤาชากุล      รอง ผอ.รร.    119803  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3410700004204
1627  นางยุพรักษ์ พรหมภักดิ์    ครู        43271  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3471201106991
1628  นายราชัน คาพิมาน       ครู        57614  คศ.3  40,860  42,330               ข้อ 7       3410700226100
1629  นายประตินันท์ จรูญธรรมจันท์ ครู        57924  คศ.3  36,480  37,200               ข้อ 6       3419900509944
1630  นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่าม     ครู        58460  คศ.3  43,080  43,800               ข้อ 6       3410100019448
1631  นางวัชราพร ยลถนอม      ครู        58465  คศ.2  22,460  23,450               ข้อ 7       3410700149296
1632  นายเด่นชัย จันทร์สมคอย    ครู        58470  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3411100627775
1633  นายมณฑล เจริญวิชญ์      ครู        58471  คศ.3  37,200  37,900               ข้อ 6       3419900132140
1634  นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขง   ครู        58477  คศ.2  37,830  37,830 756             ข้อ 6       4410700002021
1635  นายบูรณ์ รสโสดา       ครู        58479  คศ.3  42,330  43,800               ข้อ 7       3410601003471
1636  นางผ่องใส จันทร์สมคอย    ครู        58481  คศ.3  40,100  41,580               ข้อ 7       3480600297919
1637  นางวิมลศรี ฤๅชากุล      ครู        101428  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3410601228058
1638  นายอุทิศ ประเสริฐสังข์    ครู        113741  คศ.3  36,480  37,900               ข้อ 7       3410700115391
1639  นายบัญชา สมบัติกาไร     ครู        115278  คศ.3  26,970  28,190               ข้อ 7       3410700228064
1640  นางคาปุ่น ทิพย์โชติ     ครู        118396  คศ.3  36,480  37,900               ข้อ 7       3410700094106
1641  น.ส.สุกัญญา นามวงษา     ครู        118397  คศ.2  24,930  25,930               ข้อ 7       5420300013504
1642                ครู
    น.ส.สมิตานันท์(สาคร) แสนเห็มทอง        118398  คศ.3  26,970  28,190               ข้อ 7       3411600006141
1643  นางยุวรี เพ็ชรตา       ครู        118400  คศ.3  34,470  35,800               ข้อ 7       3410700013947
1644  นางสุพรรณี เกตุลาด      ครู        119801  คศ.3  28,810  30,020               ข้อ 7       3410200120922
1645  นายสัญญา สุริยภา       ครู        119805  คศ.2  23,450  23,940               ข้อ 6       3479900171285
1646  น.ส.มีนา ศรีกุลวงศ์     ครู        125680  คศ.3  29,420  30,620               ข้อ 7       3410600372686
1647  นางนริสา เสียงเพราะ     ครู        128409  คศ.3  26,970  28,190               ข้อ 7       3440100189157
1648  นางสุดาวดี ฤๅชากุล      ครู        133167  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3410100259376
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ         เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                          ตาแหน่ง รับเงินเดือน      ค่าตอบแทนพิเศษ             เลขประจาตัว
 ที่     ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด           เงินเดือน        การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                 ประชาชน
                              อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1649 นางรุ่งทิพย์ ภูขยัน     ครู        119802 คศ.3 25,740 26,970               ข้อ 7     3410101141921
1650 นางหนูนาถ พลนิลโคตร     ครู        58472 คศ.3 33,140 34,470               ข้อ 7     3450600368395
   โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
1651 นายอาวุธ เคนแสนโคตร     ผอ.รร.       84385  คศ.3  44,560  46,760             ข้อ 11      3410600022090
1652 นายวิทวัส ก่อทอง       รอง ผอ.รร.     116699  คศ.2  36,250  37,460             ข้อ 7       3329900206691
1653 นายนิวัฒน์ ผิวงาม      ครู         3550  คศ.2  19,460  20,470             ข้อ 7       3460600619886
1654 นายคงธน ดงแสนสุข       ครู         14521  คศ.2  24,440  25,440             ข้อ 7       3410700198378
1655 นายนิลพงษ์ กุนะ       ครู         108989  คศ.3  25,140  26,350             ข้อ 7       3410700039831
1656 นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยม    ครู         116698  คศ.2  26,980  27,500             ข้อ 6       3650500080771
1657 นายศักดา สุทธิประภา     ครู         128372  คศ.2  19,460  20,470             ข้อ 7       3410601313748
1658 นางพรทิพย์ กุนะ       ครู         131423  คศ.3  30,620  31,870             ข้อ 7       3200101275237
   โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
1659 นายประมาณ จุ้ยประเสริฐ    ผอ.รร.       58223  คศ.3  53,080  53,080    2,123       ข้อ 7       3419900709358
1660 น.ส.ศิโรรัศมิ์ ขุราษี    ครู         10469  คศ.2  20,470  21,460             ข้อ 7       3411100324403
1661 นางทวีรัตน์ ภวภูตานนท์    ครู         58228  คศ.3  32,510  34,470             ข้อ 11      3501200870191
1662 นายสัมพันธ์ พันชนกกุล    ครู         58230  คศ.3  41,580  43,080             ข้อ 7       3419900543549
1663 นางมนตรีรัตน์ แดงเหลือง   ครู         58233  คศ.3  26,970  28,190             ข้อ 7       3410100073884
1664 นายบัณฑิต วรรณราม      ครู         58236  คศ.3  31,250  31,870             ข้อ 6       3411100624482
1665 นางจินตนา หัสดร       ครู         58243  คศ.2  30,280  31,440             ข้อ 7       3411100624911
1666 นายมานะ เมฆศรี        ครู         58245  คศ.3  31,250  32,510             ข้อ 7       3411100624245
1667 นายทรงศักดิ์ โซ่สายคา    ครู         101411  คศ.3  35,120  36,480             ข้อ 7       3410100130608
1668 นายมกรธวัช สุริยะกาญจน์   ครู         118338  คศ.2  23,450  23,940             ข้อ 6       3430300989971
1669 นายปรีชาชัย เอียงลักขะ    ครู         118341  คศ.3  28,810  30,020             ข้อ 7       3470101503831
1670 นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวช     ครู         118342  คศ.3  39,370  40,860             ข้อ 7       3411100837273
1671 นายคณา บุญหล้า        ครู         118343  คศ.3  30,620  31,870             ข้อ 7       3420100100555
1672 นายวสันต์ เมิกข่วง      ครู         118344  คศ.2  26,450  27,500             ข้อ 7       3440100467548
1673 นางกรรณิการ์ เอียงลักขะ   ครู         124346  คศ.2  22,460  23,450             ข้อ 7       3411100620614
1674 นายเพิ่มสิน สกุลธรรม     ครู         124347  คศ.2  32,060  33,260             ข้อ 7       3409900356056
1675 นางเพชรยุภา สุริยะกาญจน์   ครู         128353  คศ.3  26,350  27,580             ข้อ 7       3411100840266
1676 นางศตานันท์ ดวงแก้ว     ครู         133157  คศ.3  32,510  34,470             ข้อ 11      3411100629956

   โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1677 นางจันเพ็ญ พูนสุวรรณ     ครู         11907  คศ.2 24,440 25,440               ข้อ 7      3411100279947
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%   6% พ.ศ.2550 ข้อ
1678  นางลักษณา คาบอนพิทักษ์    ครู        113714 คศ.3 25,140    26,350            ข้อ 7          3430700200356
1679  นายชวลิต พูนสุวรรณ      ครู        113717 คศ.2 23,450    24,930            ข้อ 11         3361000027378
1680  น.ส.เปรมฤดี ศรีดาพรมมา    ครู        125652 คศ.2 23,450    24,440            ข้อ 7          3410600855792
1681  นายบุญรัก จันทะยาง      ครู        128356 คศ.3 41,580    43,080            ข้อ 7          3411100095781
    โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
1682  นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ    ผอ.รร.       57763  คศ.4  51,170  52,940               ข้อ 7       3461200077661
1683  นายสุรศักดิ์ ใหญ่โสมานัง   รอง ผอ.รร.     57764  คศ.2  37,830  37,830     1,513        ข้อ 7       3419900685122
1684  นายมงคล ทานะ         รอง ผอ.รร.     57765  คศ.3  37,900  39,370               ข้อ 7       3411900655757
1685  นายประวิทย์ จันดาวงศ์    รอง ผอ.รร.     57803  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3410401286682
1686  นายสมชาย วงษ์ศรีแก้ว     รอง ผอ.รร.     57810  คศ.3  44,560  46,040               ข้อ 7       3411100134078
1687  นายสุรัช ป้องพาล       ครู         1121  คศ.3  40,860  42,330               ข้อ 7       3411900631211
1688  นางดวงจันทร์ ประสิทธิ์วงศา  ครู         1284  คศ.3  39,370  40,860               ข้อ 7       3409900353138
1689  นางนงจริวรรณ ทวีจันทร์    ครู         1287  คศ.2  22,460  23,450               ข้อ 7       3411900316251
1690  นายปรารถนา เพชรฤทธิ์     ครู         3527  คศ.3  31,870  33,140               ข้อ 7       3920100021669
1691  นายจรูญ หอนงาม        ครู         5797  คศ.3  30,020  31,250               ข้อ 7       3411900008131
1692  นางมุกดา แก้วกล้า      ครู        56697  คศ.3  28,190  29,420               ข้อ 7       3410100605118
1693  นางเครือรัตน์ ชุมมวล     ครู        57209  คศ.3  27,580  28,810               ข้อ 7       3410102267040
1694  นายทองเยี่ยม อุไร      ครู        57339  คศ.2  31,440  32,650               ข้อ 7       3411900705479
1695  นายสุทิน สิมงาม       ครู        57367  คศ.3  37,200  38,620               ข้อ 7       3411900021278
1696  นางนวลศรี ศรีพลัง      ครู        57506  คศ.3  28,190  29,420               ข้อ 7       3451100010085
1697  นายพิสิฏพันธ์ ไชยนา     ครู        57575  คศ.3  29,420  30,620               ข้อ 7       3411900006635
1698  นายทรงกลด ธนาภรณ์      ครู        57767  คศ.2  24,930  25,930               ข้อ 7       3101600709404
1699  นายสมบัติ อินรัสพงศ์     ครู        57771  คศ.3  36,480  37,900               ข้อ 7       3930100064317
1700  นายเผด็จ น้อยนรินทร์     ครู        57772  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3410101768002
1701  นางรัตนาพร อาจอานวย     ครู        57774  คศ.3  28,190  29,420               ข้อ 7       3419900036779
1702  นางพรรณราย อนุวงษา      ครู        57775  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3411300171554
1703  นายนิพนธ์ พลเจริญ      ครู        57776  คศ.2  35,050  36,250               ข้อ 7       3411900810817
1704  นางณภัค ช่วยแสง       ครู        57779  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3430100305939
1705  นายจาลอง ศรีพลัง       ครู        57782  คศ.3  26,970  28,190               ข้อ 7       3451100733745
1706  นายไพรวงศ์ หิริโกกุล     ครู        57786  คศ.2  37,830  37,830     1,513        ข้อ 7       3410600759581
1707  นางธัญวณัฐ จันทรกอง     ครู        57787  คศ.3  26,350  27,580               ข้อ 7       3411200428341
1708  นางวิภาพร แสนสุรินทร์    ครู        57799  คศ.2  32,060  33,260               ข้อ 7       3420100207996
1709  นางวราภรณ์ ศิลาจันทร์    ครู        57802  คศ.3  33,800  35,120               ข้อ 7       5411900005759
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                      ประชาชน
                                อันดับ ขั้น    ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1710  นางปราณี ทิวะทรัพย์      ครู        57804 คศ.3 44,560    46,040      ข้อ 7                3411900309468
1711  นายวสันต์ อนุวงษา       ครู        57805 คศ.3 43,080    44,560      ข้อ 7                3412000003827
1712  นายสัจจา ลาซ้อน        ครู        57806 คศ.3 38,620    40,100      ข้อ 7                3411900793581
1713  ว่าที่ร.ต.ศรัญนัฐพงศ์ กาหลง  ครู        57808 คศ.3 43,800    45,290      ข้อ 7                3411900007011
1714  นางไขนภา ไพใหล        ครู        57811 คศ.2 37,830    37,830  1,513  ข้อ 7                3440600153682
1715  นางอัมพร รัตนปรีดานันท์    ครู        57814 คศ.3 40,860    42,330      ข้อ 7                3430700133811
1716  นางสุรีรัตน์ บุตรสีก่าน    ครู        57817 คศ.2 32,650    33,850      ข้อ 7                3411900499984
1717  น.ส.สมภาร ด่านกามา      ครู        57818 คศ.3 44,560    46,040      ข้อ 7                3411900442303
1718  นายมนตรี พุทธรักษา      ครู        57819 คศ.2 33,850    35,050      ข้อ 7                3411900632251
1719  นายปรีชา ดีนาง        ครู        57820 คศ.3 36,480    37,900      ข้อ 7                3400500533441
1720  นางอัศนี พรหมเจตน์      ครู        58346 คศ.3 40,100    41,580      ข้อ 7                3411900011477
1721  นางเสาวคนธ์ แก้วสุด      ครู        58372 คศ.3 33,140    34,470      ข้อ 7                3410100863923
1722  นายอุฬาร จันทบุตร       ครู        63585 คศ.2 31,440    32,650      ข้อ 7                3411900508428
1723  นางผ่องศรี สุริโย       ครู        104217 คศ.3 33,140    34,470      ข้อ 7                3411900469155
1724  นางสุภาพร ธิแก้ว       ครู        109057 คศ.2 28,050    29,140      ข้อ 7                3410100242961
1725  นายไพฑูรย์ กวนหลวง      ครู        113686 คศ.3 28,190    29,420      ข้อ 7                3411900698740
1726  นางไพจิตร อินรัสพงศ์     ครู        128373 คศ.3 40,860    42,330      ข้อ 7                3411900011493
1727  นางธัญภา เทศประสิทธิ์     ครู        133161 คศ.3 29,420    30,620      ข้อ 7                3410100605711
    โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
1728  นายพลศิลป์ จันทบุตร      ผอ.รร.      58355  คศ.3  53,080  53,080   2,123          ข้อ 7       3419900103549
1729  นายแสวง อินทะเกษ       รอง ผอ.รร.    58356  คศ.2  23,940  24,930               ข้อ 7       3410100270931
1730  นางอรุณศรี เทพภูบาล      รอง ผอ.รร.    58361  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3100900740004
1731  น.ส.มนสินี นามลัง       ครู        1087  คศ.3  34,470  35,800               ข้อ 7       3412000122427
1732  นายสมนึก อาจนาวัง       ครู        58343  คศ.3  35,120  36,480               ข้อ 7       3430200189639
1733  น.ส.ณัฐรินีย์ ศิริมงคล    ครู        58358  คศ.3  30,020  31,250               ข้อ 7       3412000039724
1734  นายวิทยา ขมิ้นขาว       ครู        58359  คศ.3  46,040  47,660               ข้อ 7       3411900001544
1735  น.ส.ประเพ็ญ ดอนสมพงษ์     ครู        58360  คศ.2  22,460  23,450               ข้อ 7       3410100156321
1736  นางสุรีรัตน์ ดอนเกิด     ครู        58374  คศ.3  36,480  37,900               ข้อ 7       3412000019936
1737  นางเยาวลักษณ์ อาจนาวัง    ครู        112323  คศ.2  24,440  25,440               ข้อ 7       3412000090967
1738  น.ส.วนิดา ศรีบุญพิมพ์สวย   ครู        113737  คศ.2  37,460  37,830 756             ข้อ 7       3419900036272
1739  นางวิไลลักษณ์ อานาจดี     ครู        115268  คศ.3  30,620  31,870               ข้อ 7       3411900005663
1740  นางเยาวลักษณ์ ณรงค์เพ็ชร   ครู        115269  คศ.3  32,510  33,800               ข้อ 7       3412000014489
1741  นายสงกรานต์ ศรศิลป์      ครู        115270  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       3411400376034
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                         ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                             ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                              เลขที่                                     ประชาชน
                                 อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1742  นายปาฎิหาริย์ สาฆ้อง      ครู        115271 คศ.2 19,950   20,960            ข้อ 7          3411200118317
1743  นายธวัช ณรงค์เพ็ชร       ครู        115274 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3251200234629
1744  น.ส.ดวงสมร กองกูล        ครู        120754 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3412000039252
1745  นายอัครเดช อันทะชัย       ครู        120757 คศ.2 23,940   24,930            ข้อ 7          3471100164171
1746  นายเกียรติชัย คู่วัจนกุล    ครู        120758 คศ.3 33,140   34,470            ข้อ 7          3410600633161
1747  นายกิตติเดช ดอนสถิตย์      ครู        120759 คศ.2 29,690   30,850            ข้อ 7          3419900335962
1748  นางสุฬานันท์ เหล่าคุณ      ครู        620 (พ) คศ.2 22,460   23,450            ข้อ 7          3401700130154
1749  นางสุพิชา เชิญชัยภูมิ      ครู        1172 (พ) คศ.2 24,440   25,440            ข้อ 7          3360400064202
1750  นางอาภาภรณ์ สงศรี        ครู         58363 คศ.2 20,960   21,950            ข้อ 6          3410100524304
    โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
1751  นายสุริยา บุญแสนแผน       ผอ.รร.      122501  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3410102544922
1752  นายนรากร พูนศรี         รอง ผอ.รร.    117495  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3410100003673
1753  นางธิติยา ยืนนาน        ครู        14349  คศ.2  23,940  24,930               ข้อ 7       3411900769027
1754  นายจัดสันต์ ภักดีศรี      ครู        56781  คศ.2  23,450  24,440               ข้อ 7       3400900645734
1755  นายภวดล บัวทัน         ครู        57267  คศ.2  21,460  22,460               ข้อ 7       3411900384532
1756  นางสมร สุริยะโรจน์       ครู        58324  คศ.3  40,100  41,580               ข้อ 7       5411990001375
1757  นางทิภานุช ไชยเมือง       ครู        108843  คศ.3  35,120  36,480               ข้อ 7       3410101694432
1758  นางสุวรรณี บุญธุโสภณ      ครู        117697  คศ.3  31,870  33,140               ข้อ 7       3410401367640
1759  นายสุรวุฒิ พิเดช        ครู        120645  คศ.3  31,250  32,510               ข้อ 7       3410500153044
1760  นางธัญรัตน์ ชัยรินทร์      ครู        120756  คศ.3  27,580  28,810               ข้อ 7       3411900754640
1761  นางวีณภารัตน์ คงวารีทรัพฎ์   ครู        121934  คศ.3  34,470  35,120               ข้อ 6       3411900523354
1762  นางสัจจา ภูพลผัน        ครู        122502  คศ.3  34,470  35,120               ข้อ 6       3411900281636
1763  นางลาไพ ใจบุญ          ครู        122504  คศ.3  30,620  31,870               ข้อ 7       3411900766982
1764  นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์      ครู        122506  คศ.3  29,420  30,620               ข้อ 7       3410102537985
1765  นางวันทนา สงครามภักดี      ครู        122507  คศ.2  23,940  24,930               ข้อ 7       3670400025727
1766  นายวิทยา สงครามภักดี      ครู        123906  คศ.3  29,420  30,620               ข้อ 7       3411900264189
1767  นางเยาวประภา บัวเกษ       ครู        125667  คศ.2  25,930  26,980               ข้อ 7       3410200099222
1768  นางอรุณี เอรินเดอร์(แก้วแก่น)  ครู        128375  คศ.3  35,120  36,480               ข้อ 7       5411990005478
1769  นางพิมพ์พร เฟลท์มัน(ถูกดี)   ครู        128376  คศ.3  42,330  43,800               ข้อ 7       3410100732420
1770  นางปิยะนุช พรมสุทธิ์      ครู        128378  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       3411900290619
1771  น.ส.ปิยรัตน์ พาเทียม      ครู        128380  คศ.3  27,580  28,810               ข้อ 7       3410101059877
1772  นางลาไพ บุญสุข         ครู        128383  คศ.2  22,940  23,450               ข้อ 6       3440900076683
1773  นางกฤษฎีกานต์ แสนสีแก้ว     ครู        132473  คศ.2  23,450  23,940               ข้อ 6       3410100311874
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                          ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่     ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                      ประชาชน
                              อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1774 น.ส.กันยาภัค ชิยางคบุตร   ครู        132474 คศ.2 33,260    34,430            ข้อ 7   3410101662816
1775 นางกัลยา สมบูรณ์       ครู        133164 คศ.3 26,970    28,190            ข้อ 7   3410100241884
1776 นายชาญศักดิ์ สกุณี      ครู        128379 คศ.3 26,970    28,190            ข้อ 7   3410100091793
   โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
1777 นายธีระชัย นนพิภักดิ์    ผอ.รร.      72505  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3410100914579
1778 นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล  ครู        8033  คศ.3  25,140  26,350               ข้อ 7       3411900360722
1779 นางสุภาภรณ์ จันทร์ประทัศน์  ครู        16566  คศ.3  32,510  33,800               ข้อ 7       3419900423187
1780 นายประวิทย์ ทองทวี      ครู        21054  คศ.3  28,810  30,020               ข้อ 7       3411900025664
1781 นางรุ่งฤทัย หวังประสพกลาง  ครู        23136  คศ.2  28,590  29,690               ข้อ 7       3410101626640
1782 นายเพชรชาย เมธาธิคุณ     ครู        101733  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       3430200012585
1783 นางอมรฤทธิ์ ดาชัยภูมิ    ครู        119723  คศ.3  27,580  28,810               ข้อ 7       3410101026961
1784 นายวีระชัย ศรีสมเกียรติ   ครู        128271  คศ.2  20,470  21,460               ข้อ 7       3411900617448
1785 นางสุภาพ โคตรเพชร      ครู        128328  คศ.2  22,940  23,940               ข้อ 7       3410100602275
1786 นางอรัญญา อุปพงษ์      ครู        128374  คศ.3  30,620  31,870               ข้อ 7       3419900676417
1787 นางดวงมณี วรรณสุทธิ์     ครู        128868  คศ.3  28,810  30,020               ข้อ 7       3410100865241
1788 นางดวงใจ พลประถม       ครู        131367  คศ.2  22,940  23,940               ข้อ 7       3439900205333
1789 นางละอองดาว เพ็งสา      ครู        132883  คศ.2  17,970  18,970               ข้อ 7       3411900620953
   โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
1790 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง   ผอ.รร.      134214  คศ.3  35,800  37,200               ข้อ 7       3401200450265
1791 นายอนุ สนิทภักดี       รอง ผอ.รร.    130782  คศ.3  33,800  35,120               ข้อ 7       3179900004713
1792 น.ส.พรเพ็ญ ทาแท่งทอง     ครู        14430  คศ.3  25,140  26,350               ข้อ 7       3410101158492
1793 นางพรวิภา ทองการะสงค์    ครู        134215  คศ.2  23,940  24,930               ข้อ 7       3419900401752
1794 นางจันทร์ทิมา สูงสุมาลย์   ครู        134217  คศ.3  26,350  26,970               ข้อ 6       3640700065899
1795 นางสุรางคนา กสิกรรมไพบูลย์  ครู        134218  คศ.2  21,950  22,940               ข้อ 7       3950200015270
   โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
1796 นายสมเกียรติ รัตนจันทร์   ผอ.รร.      134208  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       5411990009228
1797 นายสกล เทพภูบาล       รอง ผอ.รร.    134212  คศ.3  44,560  46,040               ข้อ 7       3410101143762
1798 นางวราภา โสดากุล       ครู        1247  คศ.3  26,970  27,580               ข้อ 6       3410101611979
1799 น.ส.จารุวรรณ ไชยเทพ     ครู        14351  คศ.2  17,970  18,970               ข้อ 7       3410101333651
1800 นางโสภา ชัยสารี       ครู        56783  คศ.2  19,460  19,950               ข้อ 6       3411100463772
1801 นายธีระศักดิ์ สูงสุมาลย์   ครู        57797  คศ.2  28,590  29,690               ข้อ 7       3410101898305
1802 นายเชิดศักดิ์ ศรีบุญสม    ครู        58289  คศ.2  37,830  37,830 756             ข้อ 6       3419900380542
1803 นายบรรพต โสดากุล       ครู        115279  คศ.2  20,960  21,460               ข้อ 6       3410400541204
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน      ค่าตอบแทนพิเศษ             เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด           เงินเดือน        การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                 ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1804 นายทรงศักดิ์ คุนานันท์    ครู        116149 คศ.2 32,650 33,260               ข้อ 6     3419900022816
1805 นายรมย์ อนันตโสภณ       ครู        130776 คศ.3 28,190 28,810               ข้อ 6     3410600418384
   โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
1806 นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์  ผอ.รร.       57683  คศ.3  53,080  53,080        3,184    ข้อ 11      3419900330294
1807 นายดารง ไชยชนะ        รอง ผอ.รร.     57692  คศ.3  34,470  35,800              ข้อ 7       3411700154045
1808 นายณัฐพล บรรณกาล       รอง ผอ.รร.     57696  คศ.3  48,540  51,170              ข้อ 11      3419900355815
1809 นายสุรชัย ทองทิพย์      รอง ผอ.รร.     101431  คศ.3  36,480  37,900              ข้อ 7       3411700049837
1810 นายสมมาศ พรหมเจต์       รอง ผอ.รร.     108070  คศ.3  40,860  42,330              ข้อ 7       3301600273876
1811 นางณาฎินี ศิริบรรพต      ครู         2479  คศ.2  23,940  24,440              ข้อ 6       3410100908242
1812 นายขุนทอง มูลสาร       ครู         8199  คศ.2  25,930  26,450              ข้อ 6       3410102302309
1813 น.ส.ธนธรณ์ ปราบพาล      ครู         15826  คศ.2  23,450  24,440              ข้อ 7       3411700821289
1814 นายสุเทพ ชัยภูมี       ครู         57001  คศ.3  31,250  31,870              ข้อ 6       5101799044891
1815 นางอนงค์ลักษณ์ วรรณลี     ครู         57300  คศ.3  45,290  46,760              ข้อ 7       3411700003187
1816 นายชัยวัฒน์ สุรภีร์      ครู         57392  คศ.3  29,420  30,620              ข้อ 7       3410100046836
1817 นางสมปอง เขมะสัจจกุล     ครู         57486  คศ.3  30,620  31,870              ข้อ 7       3361000264701
1818 น.ส.สุจิมพร ธนะสูตร      ครู         57515  คศ.3  30,620  31,870              ข้อ 7       3429900097000
1819 นางจรัสศรี เริ่มรักษ์     ครู         57533  คศ.3  43,080  44,560              ข้อ 7       3411700829352
1820 นายมงคล ดอนพลก้อม       ครู         57685  คศ.2  22,940  23,450              ข้อ 6       3411800001101
1821 นายยุทธศิลป์ พงศ์จินดารัศมี  ครู         57688  คศ.2  37,830  37,830    1,513        ข้อ 7       3419900120222
1822 น.ส.ประเพ็ญพร ปราบศัตรู    ครู         57689  คศ.3  28,190  29,420              ข้อ 7       3401200046651
1823 นางดารารัตน์ สมศรี      ครู         57695  คศ.3  45,290  46,760              ข้อ 7       5100599067501
1824 นางณิชารีย์ เดชะศิริพงษ์   ครู         57699  คศ.2  22,460  23,450              ข้อ 7       3411700196988
1825 นางดวงใจ จุติมา        ครู         57701  คศ.3  26,970  28,190              ข้อ 7       3411700520661
1826 นายผจญไพร อิ่นอ้อย      ครู         57703  คศ.2  23,940  24,930              ข้อ 7       3411700046463
1827 น.ส.พัชรี เปรมปรีดิ์     ครู         57705  คศ.3  37,200  38,620              ข้อ 7       3419900370202
1828 นายถนอม ทีคา         ครู         57706  คศ.3  28,810  30,020              ข้อ 7       3411700005244
1829 นางวาสนา บุญชู        ครู         57708  คศ.3  34,470  35,800              ข้อ 7       3419900624557
1830 นายชัยพร พัฒนจักร       ครู         57710  คศ.3  38,620  40,100              ข้อ 7       3419900654499
1831 นายถนัด ผลให้         ครู         57711  คศ.3  48,540  50,290              ข้อ 7       3411700140559
1832 นางอรสิน พรมสิทธิ์      ครู         57712  คศ.2  23,940  24,930              ข้อ 7       3410100525360
1833 นายภิรมย์ แสงมณี       ครู         57714  คศ.2  37,830  37,830    1,513        ข้อ 7       3411700048652
1834 นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์     ครู         57718  คศ.2  28,050  29,140              ข้อ 7       5341100023168
1835 นายอรุณ จันทะแจ้ง       ครู         57725  คศ.3  46,760  48,540              ข้อ 7       3411700015924
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                             เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1836  นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์    ครู        57727 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                3430700396838
1837  นางฉวีวรรณ ทีปสว่าง      ครู        57728 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3411700017757
1838  นางรุ่งนภา ทองทิพย์      ครู        57729 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                5421290005173
1839  นางเยาวภรณ์ สุทธิประภา     ครู        57732 คศ.3 42,330   43,800      ข้อ 7                3419900611676
1840  นางอรวรรณ จันทะแจ้ง      ครู        57733 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3410102286605
1841  นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์      ครู        57734 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3419900478992
1842  นายวรวุฒิ สุทธิประภา      ครู        57736 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3411700140401
1843  น.ส.อัมพันธ์ แพทย์ช้าง     ครู        57737 คศ.3 43,080   44,560      ข้อ 7                3419900584059
1844  ว่าที่ร.ต.เสถียร จุติมา    ครู        57740 คศ.3 30,620   31,870      ข้อ 7                3410100942041
1845  นางจินดารัตน์ ศรีจันทร์เวียง  ครู        57741 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3411700134541
1846  นางรุจิรา อิ่นอ้อย       ครู        57742 คศ.2 24,440   25,440      ข้อ 7                3240400328103
1847  นายสาคร จันทะเลิศ       ครู        57745 คศ.3 38,620   40,100      ข้อ 7                3411700093275
1848  นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย์     ครู        57746 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7                3411400008540
1849  นายสารวย บรรเลงรมย์      ครู        57747 คศ.3 41,580   43,080      ข้อ 7                3101400936628
1850  นางเจียมจิต โคตรชมภู      ครู        57748 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3411700066782
1851  นางณิชาภัทร บุตรไชย      ครู        57749 คศ.3 40,860   42,330      ข้อ 7                3411700556542
1852  นายสงวนชัย ทีปสว่าง      ครู        57759 คศ.3 46,040   47,660      ข้อ 7                3411700017692
1853  นางมยุรี แข็งขัน        ครู        57762 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                3411700004094
1854  นางรวีวรรณ มาลา        ครู        57896 คศ.3 43,800   45,290      ข้อ 7                3411700046994
1855  นายสมัย มาลา          ครู        57905 คศ.3 44,560   46,040      ข้อ 7                3411300167824
1856  นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร     ครู        57982 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3410101052198
1857  น.ส.ลดาวัลย์ น้อยนรินทร์    ครู        58573 คศ.3 35,800   37,200      ข้อ 7                3410101768011
1858  นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ     ครู        106099 คศ.2 22,460   23,450      ข้อ 7                3401700033167
1859  นางอาภรณ์ โอตาคาร       ครู        109065 คศ.3 33,140   33,800      ข้อ 6                3920600767881
1860  นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์    ครู        109066 คศ.3 37,200   38,620      ข้อ 7                3471201544158
1861  นายสุพรต ศิริธร        ครู        109067 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3411900011337
1862  นายประจักษ์ ราชโยธี      ครู        118326 คศ.3 30,020   31,250      ข้อ 7                3411200271417
1863  นายชวนนท์ พวงทวี        ครู        118362 คศ.2 22,460   22,940      ข้อ 6                3461000094597
1864  นางศิรินธร ศิริจันทรา     ครู        125655 คศ.3 30,020   31,250      ข้อ 7                3411700069170
1865  นางสุกัญญา ศิลารินทร์     ครู        128365 คศ.2 21,460   22,460      ข้อ 7                3410101392240
1866  นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์    ครู        128367 คศ.3 28,810   30,020      ข้อ 7                3659900082582
1867  นางปานทอง ศิริอารยะพันธ์    ครู        131406 คศ.3 26,350   27,580      ข้อ 7                3410100081976
    โรงเรียนจาปาโมงวิทยาคาร
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                         ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                              ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่        ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                              เลขที่                                     ประชาชน
                                  อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1868  นายศีลธรรม ขันทอง        ผอ.รร.       106094 คศ.3 47,660   50,290            ข้อ 11          3430700106953
1869  นางอภิสรา ชินเม         รอง ผอ.รร.     104607 คศ.1 14,620   15,440            ข้อ 7          3410900250446
1870  น.ส.มาลัย จันทะพงษ์       ครู        106095 คศ.3 25,740   26,970            ข้อ 7          3411700046340
1871  นางศิรประภา วิไลปทุม       ครู        106096 คศ.3 25,740   26,970            ข้อ 7          3411700687493
1872  นายทองพันธ์ แสงโยธา       ครู        106098 คศ.2 29,690   30,850            ข้อ 7          3471201390410
1873  นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี      ครู        110575 คศ.3 31,870   32,510            ข้อ 6          3401400156646
1874  นายโยธิน ทองทิพย์        ครู        111150 คศ.2 24,930   25,440            ข้อ 6          3411800438266
1875  นายละม่อม วิไลปทุม        ครู        112326 คศ.2 22,460   23,450            ข้อ 7          3430400138183
1876  นางเพชรา พิมพ์ศรี        ครู        112329 คศ.3 31,870   33,140            ข้อ 7          3410101009551
1877  นางประกายดาว เครือเขื่อนเพชร ครู          115255 คศ.3 30,620   31,870            ข้อ 7          3401000403531
1878  นายยงยุทธ เรืองเพชร       ครู        125657 คศ.2 24,440   25,440            ข้อ 7          3930500230770
1879  นางโสพิศ เรืองเพชร        ครู        133160 คศ.2 23,450   24,440            ข้อ 7          3411700131703
    โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
1880  น.ส.พเยาว์ จันทรมงคล       ผอ.รร.       116505 คศ.3 48,540   50,290               ข้อ 7       3411700138171
1881  น.ส.ศุภกานต์ นาสมฝัน       รอง ผอ.รร.     116506 คศ.2 21,950   22,940               ข้อ 7       3410600994270
1882  น.ส.ฐิฎรฐาว์ ศรีจันทร์เวียง   รอง ผอ.รร.     118355 คศ.2 21,460   22,460               ข้อ 7       3411700134567
1883  นางยุพิน บ่อคาเกิด        ครู          97  คศ.2 23,940  24,930               ข้อ 7       3410101164077
1884  ว่าที่ร.ต.ไมตรี ศรีสูนย์     ครู         57631 คศ.3 27,580   28,810               ข้อ 7       3410100322353
1885  นางนัฐติยา กิจนุกร        ครู        116507 คศ.3 42,330   43,080               ข้อ 6       3411700366328
1886                  ครู
    นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์ (สุรเสรีวงษ์)        116508 คศ.3 26,970   28,190               ข้อ 7       3411700244575
1887  นายอุทัย บัวลาย         ครู        116511 คศ.3 31,250   32,510               ข้อ 7       3419900252315
1888  นายไพฑูรย์ ศรีสุขา        ครู        118356 คศ.3 28,810   30,020               ข้อ 7       3410100141375
1889  น.ส.เบญจมาภรณ์ ไวยฉัยยา     ครู        118357 คศ.3 25,140   26,350               ข้อ 7       3419900067771
1890  นายไพศาล กิจนุกร         ครู        118358 คศ.3 45,290   46,760               ข้อ 7       3411700366433
1891  นายโชคชัย แก้วดวงดี       ครู        120738 คศ.3 31,250   32,510               ข้อ 7       3430200485033
1892  น.ส.พิสมัย สระบัวคา       ครู        120739 คศ.3 39,370   40,860               ข้อ 7       3410100081968
1893  น.ส.สุภาวดี สิงห์มหาไชย     ครู        120741 คศ.3 29,420   30,020               ข้อ 6       3410101297808
1894  นายประภาส ภูคาใบ         ครู        120742 คศ.3 37,900   39,370               ข้อ 7       3570100844529
1895  นางเยาวณี ศรีปัจฉิม       ครู        120744 คศ.2 22,460   23,450               ข้อ 7       3411700243510
1896  นางไพจิต แก่นดี         ครู        120745 คศ.3 24,510   25,740               ข้อ 7       3411700032357
1897  นางเรณู เวียงคา         ครู        125661 คศ.2 23,450   24,440               ข้อ 7       3340400424985
1898  น.ส.สุดารัตน์ ทองเภ้า      ครู        125662 คศ.3 27,580   28,190               ข้อ 6       3411700196970
1899  นายธรรมนิตย์ มะรัตน์       ครู        128370 คศ.3 26,970   28,190               ข้อ 7       3410401087248
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                         ให้ได้รับ         เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน      ค่าตอบแทนพิเศษ             เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด           เงินเดือน        การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                 ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1900 นางสกุณา อยู่ยืน (อาเคน)    ครู        132471 คศ.3 25,140 25,740               ข้อ 6     3411500176053
1901 นายไพรวัลย์ ทุมพร       ครู        132472 คศ.2 20,960 21,950               ข้อ 7     3431000022260
   โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
1902 นายพิทักษ์ พรหมกูล       ผอ.รร.       134202  คศ.3  42,330  43,800             ข้อ 7      3411700031822
1903 นายสมบัติ บุตรโคตร       ครู         21393  คศ.2  23,450  23,940             ข้อ 6      3411700199448
1904 นายสุวรักษ์ บุญประคม      ครู         99712  คศ.2  26,980  28,050             ข้อ 7      3411200756461
1905 นายปัญญา พิมพ์ศรี       ครู         112327  คศ.3  31,250  32,510             ข้อ 7      3410101480491
1906 นายพิสิษฐ์ ชัยเฉลิมทอง     ครู         118361  คศ.2  22,460  23,450             ข้อ 7      3411700800117
1907 ว่าที่ ร.ต.ทียะ พุทธเพาะ    ครู         134203  คศ.3  30,620  31,870             ข้อ 7      3410102168173
1908 นายมานัส มณีโรจน์       ครู         134206  คศ.2  23,940  24,930             ข้อ 7      3411700013468
1909 นายชัชวาล เจริญชนม์      ครู         134207  คศ.2  25,930  26,980             ข้อ 7      3411700762240
   โรงเรียนน้าโสมพิทยาคม
1910 ว่าที่ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล  ผอ.รร.       57504  คศ.3  42,330  43,800             ข้อ 7       3411700519647
1911 นายพิทักษ์ นิติโยธิน      รอง ผอ.รร.     57408  คศ.3  46,040  47,660             ข้อ 7       3401700825241
1912 นายสันทัศน์ หอมสมบัติ     รอง ผอ.รร.     57430  คศ.3  36,480  38,620             ข้อ 11      3411800239611
1913 นายธีรพล เพชรศรี        รอง ผอ.รร.     57505  คศ.3  48,540  50,290             ข้อ 7       3411700042735
1914 นางสมคิด พลทัศสะ        ครู         3107  คศ.3  33,140  34,470             ข้อ 7       3411800544023
1915 นางเสาวนีย์ สินธุภูมิ     ครู         57368  คศ.3  26,970  28,190             ข้อ 7       3449900203390
1916 นายมงคล คาดวง         ครู         57510  คศ.3  44,560  46,040             ข้อ 7       3411800262567
1917 นางทิวาวรรณ คาดวง       ครู         57511  คศ.3  44,560  46,040             ข้อ 7       3600100424189
1918 นางปัทมา เพชรศรี        ครู         57512  คศ.3  41,580  43,080             ข้อ 7       3120600442547
1919 นายจงรักษ์ ประไพศิลป์     ครู         57517  คศ.3  39,370  40,100             ข้อ 6       5410100011826
1920 นางไพรินทร์ บุพตา       ครู         57522  คศ.3  40,100  41,580             ข้อ 7       3219800013744
1921 นางภัทราภรณ์ น้อยอุ่นแสน    ครู         57523  คศ.3  36,480  37,900             ข้อ 7       3410300020890
1922 นางลัดดาวรรณ์ ประไพศิลป์    ครู         57527  คศ.3  41,580  43,080             ข้อ 7       3411700554221
1923 นายประครอง บัวศรี       ครู         57528  คศ.3  33,800  35,120             ข้อ 7       3410600474233
1924 นายเฉลียว สุวรรณแสง      ครู         57530  คศ.3  37,900  38,620             ข้อ 6       3411700063767
1925 นางวินิจ หาได้         ครู         57532  คศ.3  37,200  37,900             ข้อ 6       3140700216522
1926 นายคณิต น้อยอุ่นแสน      ครู         57535  คศ.3  35,800  36,480             ข้อ 6       3410100531921
1927 นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์  ครู         57722  คศ.3  46,760  48,540             ข้อ 7       3411800009586
1928 นางบุญครอง วรรณอุดม      ครู         57756  คศ.2  22,460  23,450             ข้อ 7       3420100508252
1929 นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญ   ครู         58637  คศ.3  33,140  34,470             ข้อ 7       3601100355579
1930 นางมยุรี เถาวัลย์       ครู         104229  คศ.3  33,140  34,470             ข้อ 7       3110200256916
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด             เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1931  นางรัชฎา ศิริรัตนพงษ์    ครู        112314 คศ.3 33,140    33,800            ข้อ 6          3440400058546
1932  นายพรชัย ทุมพัง       ครู        112318 คศ.3 25,740    26,970            ข้อ 7          3410100416099
1933  นางพัชรินทร์ อุชชิน     ครู        112319 คศ.2 24,440    24,930            ข้อ 6          3410101626747
1934  นางรัชฎากรณ์ คงประเสริฐ   ครู        113705 คศ.3 34,470    35,120            ข้อ 6          3410200272480
1935  นายเสมาพิศุทธิ์ พลทัศสะ   ครู        115241 คศ.3 43,800    45,290            ข้อ 7          3411200145373
1936  นางไอรดา สารไกรกร      ครู        116957 คศ.2 20,960    22,460            ข้อ 11          3411800409568
1937  นางบัวพันธ์ ปรัชญาประชากร  ครู        119938 คศ.3 34,470    35,120            ข้อ 6          3449900022298
1938  นางไพเราะ สิงห์วงษ์     ครู        119939 คศ.3 28,190    29,420            ข้อ 7          3419900144377
1939  ว่าที่ร.ต.ไสว ศิริรัตนพงษ์  ครู        130263 คศ.3 33,800    34,470            ข้อ 6          3410300100150
1940  น.ส.ศรีสุดา ชื่นบุญเพิ่ม   ครู        660(พ) คศ.2 22,460   23,450            ข้อ 7          3411800429542
    โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
1941  นางธิดาวรรณ นาคเสน      ผอ.รร.      57518  คศ.3  43,800  45,290               ข้อ 7       3410140252822
1942  น.ส.วราภรณ์ ไชยอุบล     ครู         94   คศ.2  18,970  19,460               ข้อ 6       3410600803172
1943  น.ส.สุรัส ง้วนพันธุ์     ครู        19388  คศ.2  24,440  24,930               ข้อ 6       3411700131711
1944  นางโอรัตน์ หอมสมบัติ     ครู        53371  คศ.3  27,580  28,810               ข้อ 7       3430900025299
1945  นางเบญจพร นาคจันทร์     ครู        112321  คศ.2  20,470  20,960               ข้อ 6       3411800551895
1946  นายสมบัติ ศรีพันดอน     ครู        127963  คศ.3  37,900  39,370               ข้อ 7       3410400022649
    โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
1947  นายธวัช บรรเลงรมย์      ผอ.รร.      114611  คศ.3  39,370  41,580               ข้อ 11       3411700132700
1948  นายเสถียร สุกรีฑา      รอง ผอ.รร.    114613  คศ.3  28,190  28,810               ข้อ 6       3411700710762
1949  นายธันวา วงษ์อุบล      ครู        120772  คศ.3  26,970  28,190               ข้อ 7       3411700519671
1950  นางศิริพร เวียงสิมมา     ครู        120773  คศ.2  22,460  23,450               ข้อ 7       3410200099265
1951  นายประหยัด คุ้มบาง      ครู        125684  คศ.3  40,860  42,330               ข้อ 7       3120600442539
1952  นางทิวาวรรณ จันทคัต     ครู        112340  คศ.2  19,950  20,960               ข้อ 7       3410500224421
    โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
1953  นายสานิตย์ พิมพ์ปัจฉิม    ผอ.รร.      58055  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3410300311886
1954  นายมงคล เวชกามา       รอง ผอ.รร.    58056  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3419900515219
1955  นายภคพล โคตรชุม       รอง ผอ.รร.    104199  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3410900194660
1956  นายวิเชียร ทุยเวียง     รอง ผอ.รร.    112846  คศ.3  40,100  41,580               ข้อ 7       3400501072650
1957  นางพัชรา ทุยเวียง      ครู        22815  คศ.3  37,900  39,370               ข้อ 7       3419900672926
1958  น.ส.ลีราภรณ์ ชัยคีรี     ครู        56946  คศ.2  21,950  22,940               ข้อ 7       3400500815896
1959  นางลักษมี เชิดทอง      ครู        57131  คศ.2  22,940  23,940               ข้อ 7       3411900123798
1960  นางมิ่งขวัญ จันทรคลัง    ครู        57365  คศ.2  21,460  22,460               ข้อ 7       3400500805491
         บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
        แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                             เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
1961  นายทรงศักดิ์ คนฉลาด      ครู        58057 คศ.2 30,850   31,440            ข้อ 6          3419900697988
1962  นายอรุโนทัย เพ็งสีแสง     ครู        58062 คศ.2 18,470   18,970            ข้อ 6          3470800067615
1963  นางปัทมากร ปณะราช       ครู        58067 คศ.3 30,020   31,250            ข้อ 7          3410300363215
1964  นางทรงรัตน์ นิตย์คาหาญ     ครู        58069 คศ.3 45,290   46,760            ข้อ 7          3419900678967
1965  นางศิริกุล พลบูรณ์       ครู        58070 คศ.3 40,100   41,580            ข้อ 7          5419990013451
1966  นางบุญธิดา ร่มสุข       ครู        58071 คศ.2 22,940   23,940            ข้อ 7          3410300391421
1967  น.ส.สุภรัตน์ เครือสุคนธ์    ครู        58076 คศ.2 26,980   28,050            ข้อ 7          3479900229968
1968  นายคุณาสิน ดอนปราการ      ครู        58077 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3411600066764
1969  น.ส.ประไพ กรมวงศ์       ครู        58079 คศ.3 30,620   31,870            ข้อ 7          3410300127538
1970  นายนิติวุฒิ ทองศิริอุบล    ครู        58081 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3460600309496
1971  นายวิเชียร สุดชาหา       ครู        58083 คศ.3 38,620   40,100            ข้อ 7          3410300289686
1972  น.ส.สกุลรัตน์ อยู่ยง      ครู        58084 คศ.3 37,200   38,620            ข้อ 7          3419900016158
1973  นายนวพล เพ็งลี         ครู        58086 คศ.2 20,960   21,950            ข้อ 7          3410300157569
1974  นายเพชรรัตน์ พลวิฑรย์ ู    ครู        58087 คศ.3 32,510   33,800            ข้อ 7          3419900032498
1975  นางคาพลอย ชัยทุมมา       ครู        58089 คศ.3 35,800   37,200            ข้อ 7          3410400452112
1976  นางยุวดี พิมพ์ปัจฉิม      ครู        58090 คศ.3 38,620   40,100            ข้อ 7          3410400182549
1977  น.ส.ทัศนีย์ กองแก้ว      ครู        58377 คศ.2 32,650   33,850            ข้อ 7          3639900222457
1978  นายกฤษณะ ศักดิ์อุบล      ครู        60444 คศ.2 19,950   20,960            ข้อ 7          3419900301065
1979  นายอิทธิฤทธิ์ เวชวงษ์     ครู        60879 คศ.3 32,510   33,800            ข้อ 7          3431000168523
1980  นางณิชารีย์ เพ็งลี       ครู        67610 คศ.2 24,440   25,440            ข้อ 7          3410300220686
1981  นางพัชรา สุดชาหา        ครู        104019 คศ.3 35,120   36,480            ข้อ 7          3410300410779
1982  นายภาณุพงษ์ ศรีพันธบุตร    ครู        104196 คศ.3 31,250   32,510            ข้อ 7          5411200101461
1983  นายอภินันท์ หมายมั่น      ครู        104200 คศ.2 22,940   23,450            ข้อ 6          5471090000682
1984  นายธนกฤต อุทุมพิรัตน์     ครู        104201 คศ.2 32,060   33,260            ข้อ 7          3410102592153
1985  ว่าที่ร.ต.รุ่งโรจน์ พัฒน์มณี  ครู        108184 คศ.2 35,050   36,250            ข้อ 7          3410102345105
1986  นางวิมลศรี ทองศิริอุบล     ครู        108969 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3419900424795
1987  นางจงกลณี โฮซิน        ครู        109000 คศ.3 28,190   30,020            ข้อ 11          3411600040706
1988  นางพวงเพชร รักดี        ครู        109001 คศ.2 33,260   34,430            ข้อ 7          3419900195834
1989  นายเพิ่มศักดิ์ โพธิ์ทิพย์   ครู        109002 คศ.3 34,470   35,800            ข้อ 7          3412000117041
1990  นางกวีวรรณ ฤทธิ์เทพ      ครู        113745 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3410102205974
1991  นายประทวน ฤทธิ์เทพ       ครู        121521 คศ.3 35,800   37,200            ข้อ 7          3600800108654
1992  นายไพโรจน์ ศรีกุลจันทร์    ครู        124686 คศ.2 26,450   27,500            ข้อ 7          3419900315708
1993  นายทรงเกียรติ โฮซิน      ครู        130276 คศ.2 21,460   22,460            ข้อ 7          3440600325459
       บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
      แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ         เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน      ค่าตอบแทนพิเศษ             เลขประจาตัว
 ที่     ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด           เงินเดือน        การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                 ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
1994 นางพรพิมล เนื่องชมภู     ครู        130779 คศ.2 20,470 21,460               ข้อ 7     5410300023631
1995 นางจันทร์แดง สิทธิบูรณ์    ครู        133744 คศ.3 26,350 27,580               ข้อ 7     3410300014385
   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
1996 นายอานาจ บุตรสีน้อย      ผอ.รร.       111603  คศ.3  47,660  49,420             ข้อ 7      3410300043121
1997 น.ส.จุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์  รอง ผอ.รร.     58328  คศ.1  15,020  15,840             ข้อ 7      3410600452809
1998 นายสมเจตน์ อาจดวงดี      ครู         57581  คศ.3  35,800  37,200             ข้อ 7      3410101892099
1999 นายสมมาตร ภูกาเหนิด      ครู         57928  คศ.2  31,440  32,650             ข้อ 7      3100504310589
2000 นางสุดา พงษ์สิทธิศักดิ์    ครู         57946  คศ.2  26,450  27,500             ข้อ 7      3419900629044
2001 นางสมัคร จันสีขา       ครู         60672  คศ.3  38,620  40,100             ข้อ 7      3411200455615
2002 นางสันทนา อินมะโรง      ครู         105984  คศ.3  28,810  30,020             ข้อ 7      3411100837958
2003 น.ส.นริสา เสียงเลิศ      ครู         110559  คศ.2  34,430  35,640             ข้อ 7      3410100996133
2004 นางพัชรินทร์ สมพงษ์      ครู         110561  คศ.3  40,860  42,330             ข้อ 7      3410300284404
2005 นางฉันทนา พลวี        ครู         112298  คศ.3  26,970  28,190             ข้อ 7      3410100964835
2006 น.ส.พอดี สมสะอื้น       ครู         112299  คศ.3  28,190  29,420             ข้อ 7      3410100071903
2007 นายอดิศร พิมพ์ปัจฉิม     ครู         112300  คศ.3  28,810  30,020             ข้อ 7      3410300311908
2008 นางวิลาวรรณ พัฒนชัย      ครู         112301  คศ.3  27,580  28,810             ข้อ 7      3440400331404
2009 น.ส.กัญญารัตน์ เพชรไพรวัลย์  ครู         112331  คศ.3  35,120  36,480             ข้อ 7      3410102116203
2010 นายสังคม พลวี         ครู         113697  คศ.3  29,420  30,620             ข้อ 7      3450700625772
2011 นางสุมล โกรัมย์        ครู         113698  คศ.3  37,900  39,370             ข้อ 7      3410101298111
2012 น.ส.จินตนา ประสงค์ศิลป์    ครู         113701  คศ.3  34,470  35,800             ข้อ 7      3410500028347
2013 นางอุทัย พันอินากูล      ครู         128390  คศ.2  22,940  23,940             ข้อ 7      3419900721773
2014 นายจักรี พงษ์สิทธิศักดิ์   ครู         130279  คศ.3  40,100  41,580             ข้อ 7      3410102325767
2015 นางมนรัตน์ สมสุข       ครู         130280  คศ.3  36,480  37,900             ข้อ 7      3102400263217
   โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
2016 นายคาเขื่อน อิ่มใจ      ผอ.รร.       131411  คศ.3  50,290  52,060             ข้อ 7       3410300008580
2017 นายเกื้อกูล บุตุธรรม     ครู          69   คศ.2  21,950  23,450             ข้อ 11      3410300426829
2018 นางฉัตรสุดา อินทร์ลี     ครู         4051  คศ.2  19,460  20,470             ข้อ 7       3410300162155
2019 นางนภาพร เทศประสิทธิ์     ครู         106079  คศ.3  35,800  37,200             ข้อ 7       3529900325303
2020 น.ส.เสาวรักษ์ สุขเกษม     ครู         108880  คศ.3  26,350  27,580             ข้อ 7       3410401342779
2021 น.ส.สุปราณี บุญสุข      ครู         117910  คศ.2  17,970  18,970             ข้อ 7       3410300400536
2022 นายลือชัย ศรีกุลคร      ครู         120803  คศ.3  39,370  40,860             ข้อ 7       3460300624566
2023 น.ส.นพารัตน์ ลอยสมิทธิ์    ครู         131416  คศ.2  23,940  24,930             ข้อ 7       3410100973290
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                           ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                             ตาแหน่ง รับเงินเดือน          ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล     ตาแหน่ง / สังกัด               เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                              เลขที่                                       ประชาชน
                                 อันดับ ขั้น     ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
2024  นายดาว นามบัณฑิต         ผอ.รร.       57133 คศ.3 53,080     53,080     3,184 ข้อ 11              3411300071339
2025  นางวิมล สุทธิบริบาล       ครู        57157 คศ.3 51,170     52,940        ข้อ 7              3419900098138
2026  นางไพรวรรณ ศรีหะ         ครู        57160 คศ.3 46,760     48,540        ข้อ 7              3410101248653
2027  นายเจริญ สายปิ่น         ครู        57162 คศ.2 37,830     37,830  1,513    ข้อ 7              3410101264586
2028  นายเผ่า คนซื่อ          ครู        57163 คศ.3 44,560     46,040        ข้อ 7              3430200099061
2029  นายชาติเจริญ แก้วมณี       ครู        57164 คศ.3 43,800     46,040        ข้อ 11              3410101229683
2030  จ.อ.พีระ ทองถวิล         ครู        57165 คศ.3 42,330     43,800        ข้อ 7              3419900106807
2031  นางกัณฑิมา วรดี         ครู        57168 คศ.3 40,100     41,580        ข้อ 7              3419900171251
2032  นายณัฐวุฒิ พุทธาวัง       ครู        57170 คศ.2 37,830     37,830  1,513    ข้อ 7              3410100211811
2033  นายเรืองศักดิ์ เศวตวงษ์     ครู        57171 คศ.2 35,050     36,250        ข้อ 7              3410101321768
2034  ว่าที่พ.ต.ชูชัย กิจจงเจริญยิ่ง  ครู        57172 คศ.3 46,040     47,660        ข้อ 7              3410102529141
2035  นายพงศ์สรร บุญชัยกิตติวัฒน์   ครู        57173 คศ.3 41,580     43,080        ข้อ 7              3410100896457
2036  นายน้าเที่ยง บุญประคม      ครู        57175 คศ.2 36,840     37,830        ข้อ 7              3411300684632
2037  นางปราณี ศิริโยธา        ครู        57177 คศ.3 45,290     46,760        ข้อ 7              3410102097438
2038  นางวิลาวรรณ จันนาวัน       ครู        57178 คศ.3 41,580     43,080        ข้อ 7              3419900330341
2039  นางพวงผกา พุทธาวัง        ครู        57181 คศ.3 46,040     47,660        ข้อ 7              3410100885404
2040  นางปิยาพัชร จิระวัฒนพิสิษฐ์   ครู        57418 คศ.3 45,290     46,760        ข้อ 7              3419900618158
2041  นางธัญญลักษณ์ ดารงศิริศรี    ครู        57583 คศ.3 38,620     40,100        ข้อ 7              3419900738951
2042  นางชนิภา ลายแก้ว         ครู        59643 คศ.3 45,290     46,760        ข้อ 7              3100500722114
2043  นายบารุง ศรีษะภูมิ        ครู        104164 คศ.3 43,800     45,290        ข้อ 7              3411100144618
2044  นางอาภาพรรณ ศรีแก้ว       ครู        104166 คศ.3 43,800     45,290        ข้อ 7              3419900642521
2045  นางจีรินันท์ ปราชญ์ศิลป์     ครู        104167 คศ.2 36,250     37,460        ข้อ 7              3410102323764
2046  นางลาพูน พรหมสิทธิ์       ครู        104170 คศ.2 37,830     37,830  1,513    ข้อ 7              3411200782195
2047  นางสมัย ทาแท่งทอง        ครู        104173 คศ.3 44,560     46,040        ข้อ 7              3410100244212
2048  นายโสทร ภาโนชิต         ครู        108993 คศ.3 46,040     47,660        ข้อ 7              3401600118641
    โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
2049  นายทองพูล กิติราช        ผอ.รร.คศ.3 เต็มขั้น  57821  คศ.4  57,330  59,190               ข้อ 7       3410400371414
2050  นายกาธร หนูทอง          รอง ผอ.รร.      57822  คศ.3  37,900  39,370               ข้อ 7       3410900220130
2051  นายณัฐภูมิ บุญสาร        รอง ผอ.รร.      57845  คศ.3  43,080  44,560               ข้อ 7       3411000001815
2052  นายสะเสียน รัศเสียร       รอง ผอ.รร.      57853  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3419900014180
2053  นายชะโลม บุตรแสน         รอง ผอ.รร.      62965  คศ.3  28,190  28,810               ข้อ 6       3410900195721
2054  น.ส.ศศิธร เกษจ้อย        ครู          2903  คศ.2  20,470  21,460               ข้อ 7       3440300590149
2055  นายปราโมทย์ พลเยี่ยม       ครู          56699  คศ.2  21,460  21,950               ข้อ 6       3410400108578
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
2056  นางสุพรรณี นาคพันธ์     ครู        57671 คศ.2 21,950   22,940      ข้อ 7                3410900324113
2057  นางรุจีรัตน์ ศรีพรหม    ครู        57784 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3410100958878
2058  นายจริยพล อ่อนหวาน     ครู        57832 คศ.2 37,830   37,830  1,513  ข้อ 7                5410490030073
2059  นายฐากูร วงศ์คาจันทร์    ครู        57833 คศ.3 40,100   41,580      ข้อ 7                3410400560098
2060  นายประหยัด อินแปง      ครู        57834 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3570500940126
2061  นายอภิรัฐ แพะขุนทศ     ครู        57840 คศ.3 26,350   27,580      ข้อ 7                3410400026148
2062  นางรัตนา คันธราช      ครู        57847 คศ.3 34,470   35,800      ข้อ 7                3470400375045
2063  นางพิศมัย บะคะ       ครู        57849 คศ.3 31,250   32,510      ข้อ 7                3410100734295
2064  นางกงพิไล อมรินทร์     ครู        57858 คศ.3 37,900   39,370      ข้อ 7                5410490005729
2065  น.ส.สุภลักษณ์ ชัยจันทร์   ครู        57863 คศ.3 26,350   27,580      ข้อ 7                3439900201672
2066  นางวงเดือน โคตะวงษ์     ครู        57864 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3410900233797
2067  นางกาญจนา ธนาฤกษ์มงคล    ครู        57865 คศ.2 23,450   24,440      ข้อ 7                3410102216887
2068  น.ส.เรวดี หล้าสา      ครู        57868 คศ.3 25,740   27,580      ข้อ 11               3410400978165
2069  นางรัชนก แก้วปัญญา     ครู        57869 คศ.2 22,940   23,940      ข้อ 7                3410900077825
2070  นางพนอม โคตรสมบัติ     ครู        57870 คศ.3 39,370   40,860      ข้อ 7                3410100232397
2071  นางวรังคณา คาถา       ครู        57872 คศ.2 24,440   25,440      ข้อ 7                3410900222574
2072  นางเลื่อน พฤกษาสิทธิ์    ครู        57898 คศ.3 46,760   47,660      ข้อ 6                4410900001363
2073  นางภัทรา ศรีธรรมบุตร    ครู        58388 คศ.3 44,560   45,290      ข้อ 6                3410900340356
2074  นายสุทธิพงษ์ สุ่มมาตย์   ครู        66943 คศ.2 17,970   18,970      ข้อ 7                5460300020420
2075  นางวรารัตน์ จิตต์ผล     ครู        68900 คศ.3 30,020   30,620      ข้อ 6                3410900341395
2076  น.ส.สมใจ ธนบดีวิวัฒน์    ครู        69162 คศ.2 22,460   23,450      ข้อ 7                3419900516568
2077  นางกมลพรรณ อามาตทัศน์    ครู        104223 คศ.2 20,960   21,950      ข้อ 7                3410900326957
2078  นายสมาน เอกษัตริย์     ครู        104226 คศ.3 36,480   37,900      ข้อ 7                3411200455585
2079  นางจมาศ สิมมะโน       ครู        104228 คศ.3 27,580   28,810      ข้อ 7                3210100057244
2080  นายอนุชา โคตะวงษ์      ครู        104234 คศ.3 26,970   27,580      ข้อ 6                3430501012070
2081  นายมนัส บุบผาชาติ      ครู        111140 คศ.3 33,140   34,470      ข้อ 7                3101203073791
2082  นางรัตนาวดี วรรณสาร     ครู        113200 คศ.2 23,450   24,440      ข้อ 7                3410900201348
2083  นางกรรณิการ์ ชัยรงค์ศรี   ครู        115276 คศ.2 22,460   23,450      ข้อ 7                3410900222591
2084  น.ส.นวลจันทร์ ชาหอมชื่น   ครู        124682 คศ.3 26,970   28,190      ข้อ 7                3410101756462
2085  น.ส.ศรีนวล ศรีหริ่ง     ครู        128389 คศ.3 25,740   26,970      ข้อ 7                3411000111980
2086  นางประทิน จันทิมี      ครู        130265 คศ.2 23,940   24,440      ข้อ 6                3410900299666
2087  นางแสงแข ศรีฉายา      ครู        130778 คศ.3 26,970   28,190      ข้อ 7                3410900089718
2088  นางสบาภรณ์ วันสาสืบ     ครู        57852 คศ.3 25,140   26,350      ข้อ 7                3409700220436
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ        เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน      ค่าตอบแทนพิเศษ            เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด           เงินเดือน        การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
    โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
2089  นายอาวุธ ท้าวเนาว์     ผอ.รร.       58379   คศ.3  43,080  44,560             ข้อ 7      3300100487060
2090  นายยุทธพงศ์ เติมทรัพย์   รอง ผอ.รร.     18855   คศ.3  46,760  48,540             ข้อ 7      3411000047343
2091  นายจาลอง จิรวัฒนานันต์   รอง ผอ.รร.     58383   คศ.3  48,540  50,290             ข้อ 7      3411000137784
2092  นายสุนทร ปัญจิต       รอง ผอ.รร.     132475  คศ.3  43,080  43,800             ข้อ 6      3461000499406
2093  น.ส.โสภา นราวุฒิ      ครู         9741   คศ.3  26,970  27,580             ข้อ 6      3410100195084
2094  นางลัดดา ชานนตรี      ครู        17655   คศ.3  31,870  33,140             ข้อ 7      3411600415891
2095  น.ส.ยุพา วรสาร       ครู        56713   คศ.2  19,460  20,470             ข้อ 7      3411000063250
2096  นางพัชรินทร์ ชัยสาร     ครู        57866   คศ.2  22,940  23,450             ข้อ 6      3411000160531
2097  นางเริงฐิตา ทะวะลัย     ครู        58380   คศ.2  24,440  25,440             ข้อ 7      3411000165427
2098  นายสุริยันต์ ทองสมบัติ   ครู        58381   คศ.3  44,560  46,040             ข้อ 7      5411000009677
2099  นายปรีชา แพงชารี      ครู        58382   คศ.3  45,290  46,040             ข้อ 6      4411000001384
2100  นายสมศักดิ์ กียะกูล     ครู        58384   คศ.2  33,850  34,430             ข้อ 6      3509901251893
2101  นายสมชาย เจริญสุข      ครู        58386   คศ.3  46,040  46,760             ข้อ 6      5410400023358
2102  นางมณีวรรณ ธีระพงษ์ธนากร  ครู        58389   คศ.3  28,810  30,020             ข้อ 7      3440400551277
2103  น.ส.ปัญญรัชต์ วงศ์พระธาตุ  ครู        58391   คศ.2  22,940  23,940             ข้อ 7      3411000076271
2104  นางพรเพ็ญ บุตรแสน      ครู        58392   คศ.3  28,190  29,420             ข้อ 7      3670500469180
2105  ว่าที่ร.ต.วิรัช พรหมกุล   ครู        58394   คศ.3  29,420  30,620             ข้อ 7      3411000220665
2106  นางรัชฎา ศรีโลห้อ      ครู        58396   คศ.3  31,870  33,140             ข้อ 7      3341601163799
2107  น.ส.วารุณี บุตรสาระ     ครู        58400   คศ.3  46,040  47,660             ข้อ 7      3410401037593
2108  นายเสถียร ใสศรัทธา     ครู        58403   คศ.3  25,140  25,740             ข้อ 6      3411000061028
2109  นายสมคิด พรมมินทร์     ครู        58405   คศ.2  21,460  21,950             ข้อ 6      3411000120130
2110  นายสถิตย์ ศรีโลห้อ     ครู        58406   คศ.3  35,120  36,480             ข้อ 7      3411000039600
2111  นางธัญญานี กียะกูล     ครู        58407   คศ.3  32,510  33,800             ข้อ 7      3410101083492
2112  นางถวิล ขินานา       ครู        67067   คศ.3  45,290  46,760             ข้อ 7      3461100039091
2113  น.ส.ปิยะดา ยอดคีรี     ครู        101412  คศ.2  22,940  23,940             ข้อ 7      3410300106794
2114  นางลาใย แก้ววิเชียร     ครู        113739  คศ.3  45,290  46,040             ข้อ 6      3411100624717
2115  นางกาญจนาภา ดุสิต      ครู        118390  คศ.2  23,940  24,930             ข้อ 7      3410102331163
2116  น.ส.ทัศนีย์ สมณะ      ครู        118391  คศ.2  20,960  21,460             ข้อ 6      3410400359406
2117  นายไกรกฤษณ์ ดุสิต      ครู        118394  คศ.2  23,940  24,930             ข้อ 7      3440100246509
2118  นางสุภาพ โสพุฒอ่อน     ครู        120760  คศ.2  22,940  23,940             ข้อ 7      5411000019109
2119  นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากร   ครู        120761  คศ.3  28,190  29,420             ข้อ 7      3309900125365
2120  นางธมลวรรณ นาถมทอง     ครู        125678  คศ.2  23,940  24,930             ข้อ 7      5411090003771
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                         ให้ได้รับ         เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน      ค่าตอบแทนพิเศษ             เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล    ตาแหน่ง / สังกัด           เงินเดือน        การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                 ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2% 4% 6% พ.ศ.2550 ข้อ
2121 นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์     ครู        128400 คศ.3 32,510 33,140               ข้อ 6     3410600184324
2122 น.ส.สริตา ทองภูธรณ์       ครู        128402 คศ.3 26,350 26,970               ข้อ 6     3440900592282
   โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม
2123 นายคงจันทร์ จันทะสิงห์      ผอ.รร.       123213  คศ.3  46,760  48,540             ข้อ 7      3410800469713
2124 นางมยุรี อามาตรมนตรี       ครู         9774  คศ.2  25,440  25,930             ข้อ 6      3410100251073
2125 นางศศิธร สามัญ          ครู        73763  คศ.3  31,870  33,140             ข้อ 7      3411000076599
                   ครู
2126 นางสุชีรา จิราธนบูรณ์(ว่องเจริญพืชผล)        118395  คศ.2  26,980  28,050             ข้อ 7      3440100489908
2127 นางวินิต ผลจันทร์        ครู        123216  คศ.3  28,810  30,020             ข้อ 7      3460100348441
      ิ
2128 นายวุฒชัย สุราฤทธิ์       ครู        123217  คศ.2  23,940  24,930             ข้อ 7      3411000226728
   โรงเรียนคายางพิทยา
2129 นายเดือน เทพประชา        ผอ.รร.       58395  คศ.3  45,290  46,760             ข้อ 7      5410490001014
2130 นางตรีประดับ บุญสาร       ครู        56746  คศ.3  30,020  30,620             ข้อ 6      3430700253638
2131 นายวิชา จาปานิล         ครู        58727  คศ.3  25,140  26,350             ข้อ 7      3420100597905
2132 นางลาไพ รัตนโรจน์        ครู        61769  คศ.2  19,460  20,470             ข้อ 7      3412100025920
2133 นายประภาส จุ่นหัวโทน       ครู        62331  คศ.2  21,460  22,460             ข้อ 7      3451100900846
   โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
2134 นายสุรชาติ วงศ์อารีย์      ผอ.รร.       123199  คศ.3  44,560  46,760             ข้อ 11      5420300010262
2135 นายคนอง โคตรมณี         ครู        39974  คศ.2  17,970  18,970             ข้อ 7       3410400684749
2136 นายบุญโฮม พรศรี         ครู        61232  คศ.2  21,950  22,940             ข้อ 7       3410900146819
2137 นายบุดดา คุณาวัฒน์        ครู        73256  คศ.2  17,970  18,970             ข้อ 7       3410400773989
2138 นายสุระพล นามโส         ครู        121935  คศ.2  23,450  23,940             ข้อ 6       3410900221705
2139 นายอาวุธ ศิริพันธ์        ครู        123204  คศ.2  24,930  25,440             ข้อ 6       3419900453353
2140 นายนันทนนท์ เชษฐสุราษฎร์ ครู            123205  คศ.3  28,810  30,020             ข้อ 7       3470500022250
2141 นายอนัตตา แก้วศิริ        ครู        130267  คศ.3  35,800  37,200             ข้อ 7       3410900076471
2142 นายปรีชา แผนพุทธา        ครู        130268  คศ.3  29,420  30,620             ข้อ 7       3410500333271
2143 นางชัชตะวัน สีเขียว       ครู        130269  คศ.3  25,140  26,350             ข้อ 7       3410400383129
2144 น.ส.อมรรัตน์ สิงห์หลง      ครู        130274  คศ.3  27,580  28,810             ข้อ 7       3410400001285
2145 นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์       ครู        130275  คศ.3  31,870  33,140             ข้อ 7       3410400653533
2146 นายเกรียงไกร สิมมา        ครู        133228  คศ.2  18,470  18,970             ข้อ 6       3461100003046
2147 น.ส.อุดมศรี ภัทรมานนท์      ครู        133742  คศ.3  26,970  28,190             ข้อ 7       3410401257852

   โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
2148 นายทวีป สุทธิเวช      ผอ.รร.คศ.4 เต็มขั้น   58408  คศ.5 60,500 62,820               ข้อ 7      3410400010110
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                       ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                            ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่       ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                            เลขที่                                     ประชาชน
                                อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
2149  นายวีระศักดิ์ สุวรรณวงค์   รอง ผอ.รร.     58409 คศ.3 28,810   30,020            ข้อ 7          3409900635842
2150  นายวิจิตร พงษ์เมธา      รอง ผอ.รร.     58449 คศ.3 43,800   45,290            ข้อ 7          3419900644167
2151  นายเสวียน พิมพ์ศรี      รอง ผอ.รร.     63043 คศ.3 45,290   47,660            ข้อ 11          3410100169555
2152  นางพัชนุช เครือเจริญ     ครู         2993 คศ.2 18,970   19,950            ข้อ 7          3410401306543
2153  น.ส.กาญจนา ห่มสิงห์      ครู         8812 คศ.2 19,460   20,960            ข้อ 11          3400100081917
2154  นางมนฤดี จูงพันธ์       ครู        57933 คศ.3 33,140   34,470            ข้อ 7          3410401288421
2155  นายศักดา จูงพันธ์       ครู        57937 คศ.3 33,140   34,470            ข้อ 7          3349900985909
2156  นางนิราวรรณ ปัสสาโท      ครู        58157 คศ.2 23,940   24,930            ข้อ 7          3410500048267
2157  นายสาลี พลทะจักร       ครู        58271 คศ.3 35,120   36,480            ข้อ 7          3410400720842
2158  นางพิมชมพู นามมัน       ครู        58412 คศ.3 34,470   35,800            ข้อ 7          3411700678125
2159  นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์    ครู        58413 คศ.3 31,250   32,510            ข้อ 7          3410500294063
2160  นายสมเกียรติ จิตธรรมมา    ครู        58414 คศ.3 47,660   49,420            ข้อ 7          3410400395186
2161  นางประภาสินี สุนทรไชยา    ครู        58420 คศ.3 44,560   46,040            ข้อ 7          3410500044997
2162  น.ส.อุบลรัตน์ กุกาจัด     ครู        58422 คศ.3 32,510   33,140            ข้อ 6          3349900366273
2163  นายนครา ด้วงแพง        ครู        58426 คศ.3 30,620   31,250            ข้อ 6          3439900091753
2164  นายบุญยฤทธิ์ ศรีพงษ์วิวัฒน์  ครู        58428 คศ.3 35,800   37,200            ข้อ 7          5410190036751
2165  นางนทมน คีรีวงศ์       ครู        58434 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3801300314106
2166  นายออมสิน วิเศษลา       ครู        58435 คศ.3 45,290   46,040            ข้อ 6          3410401109098
2167  นายปราโมทย์ อนันตริยเวช    ครู        58439 คศ.2 35,050   36,250            ข้อ 7          3410401233261
2168  นางจันทนี วงษ์เฮือน      ครู        58441 คศ.3 33,800   35,120            ข้อ 7          3460700955250
2169  นางราไพ ศิริโยธา       ครู        58442 คศ.3 40,100   41,580            ข้อ 7          3200600045695
2170  นายศักดา สิมสีพิมพ์      ครู        58445 คศ.3 43,080   44,560            ข้อ 7          3410101769726
2171  นายสารวม เสนไสย์       ครู        58446 คศ.3 41,580   43,080            ข้อ 7          5410590009572
2172  นางปราณี ศรีมาพล       ครู        58448 คศ.3 30,620   31,870            ข้อ 7          3400600362946
2173  นางสุทธิสตรี จิตธรรมมา    ครู        58450 คศ.3 40,100   41,580            ข้อ 7          3410500161322
2174  นางจุฑามาศ ทินนะทาน์     ครู        58451 คศ.3 25,740   26,970            ข้อ 7          3410500032425
2175  นายสมยา วงษ์เจริญ       ครู        58453 คศ.3 41,580   43,080            ข้อ 7          3430400065798
2176  นายสุพรรณ สมฤทธิ์       ครู        58458 คศ.3 34,470   36,480            ข้อ 11          3410500019844
2177  นายสุรศักดิ์ หลวงกลาง     ครู        58581 คศ.3 41,580   43,080            ข้อ 7          3410500043745
2178  นางฐิติมา สอนละ        ครู        60632 คศ.3 40,100   41,580            ข้อ 7          3401900145422
2179  นายโชติพงษ์ ศรีวงศ์ราช    ครู        60939 คศ.3 46,760   48,540            ข้อ 7          3409900921845
2180  นางมโนราห์ มีชัย       ครู        62871 คศ.2 24,440   25,440            ข้อ 7          3410400693691
2181  นางอุ่นใจ ศรีวงศ์ราช     ครู        105923 คศ.3 46,040   47,660            ข้อ 7          3409900921811
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ           เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด              เงินเดือน           การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                       ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
2182  นางสัตตบุษย์ พลทะจักร    ครู        109024 คศ.3 39,370    40,100            ข้อ 6           3320500287122
2183  น.ส.อัญชลี เชยสอาด     ครู        109099 คศ.3 48,540    49,420            ข้อ 6           5410100051798
2184  นายวิรัช บุญพามา      ครู        111154 คศ.3 33,140    34,470            ข้อ 7           3409900842121
2185  นางศิริวรรณ ประวันทา    ครู        111155 คศ.3 28,810    30,620            ข้อ 11          3461100069667
2186  นางพรนิภา ชุ่มบัวทอง    ครู        111158 คศ.3 25,140    26,350            ข้อ 7           3470800529848
2187  นางกาญจนา สมสะกิจ      ครู        115248 คศ.3 34,470    35,800            ข้อ 7           3101000019814
2188  นางเสาวคนธ์ ไมยะปัน     ครู        119981 คศ.3 31,870    33,140            ข้อ 7           3461100069659
2189  น.ส.สุภาพ สายืน       ครู        124692 คศ.3 35,800    37,200            ข้อ 7           3410500041297
2190  นางบุสดี พงศาเจริญนนท์   ครู        130285 คศ.3 33,140    33,800            ข้อ 6           3410500064238
2191  นายทัศน์พงษ์ ทินนะทาน์   ครู        130286 คศ.2 24,440    25,440            ข้อ 7           3410101265132
2192  นางเพ็ญพักตร์ ด้วงแพง    ครู        133741 คศ.2 24,440    25,440            ข้อ 7           3410500053511
    โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
2193  นายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย   ผอ.รร.       58443  คศ.3  35,800  37,200                ข้อ 7       3410400120861
2194  นายพงศกร โซ่พิมาย      ครู        16007  คศ.2  19,460  20,470                ข้อ 7       3301500841937
2195  นายเตรียมใจ สาวงศ์นาม    ครู        57602  คศ.3  24,510  25,740                ข้อ 7       3410401340091
2196  นางนัฎโสภิณ สมศรีทอง    ครู        58431  คศ.3  26,350  27,580                ข้อ 7       3410500008061
2197  นางรัชนีวรรณ จิตธรรมมา   ครู        108972  คศ.2  23,940  24,930                ข้อ 7       3410500108189
2198  นางสุมาลี คาวิเลิศ     ครู        120774  คศ.3  28,810  30,020                ข้อ 7       3450100300562
2199  นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์  ครู        121938  คศ.2  23,450  24,440                ข้อ 7       3410102398438
2200  นายนพพร ธีระพงษ์      ครู         7507  คศ.2  35,050  36,250                ข้อ 7       3120101455104
    โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
2201  นายธนากร นครแก้ว      ผอ.รร.       58705  คศ.3  53,080  53,080        3,184     ข้อ 11       3410400007623
2202  นายวิชัย ศรีกงพาน      รอง ผอ.รร.     56944  คศ.3  45,290  46,760               ข้อ 7       3412100038053
2203  นายอิทธิพล วังคาแหง     รอง ผอ.รร.     58706  คศ.3  42,330  43,800               ข้อ 7       3419900452268
2204  นางศิริพรรณ สีดามุย     ครู         1815  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3410400765625
2205  นายอารีย์ สาสุข       ครู        57208  คศ.3  41,580  43,080               ข้อ 7       3410100169601
2206  นางเพลินพิศ โคตรทองหลาง   ครู        57409  คศ.3  39,370  41,580               ข้อ 11       3410401282989
2207  นางมัทนา ไชยกุมาร      ครู        58707  คศ.2  31,440  32,650               ข้อ 7       3309901172669
2208  นางรัตติพร บรรณาลัย     ครู        58709  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3412100021096
2209  นางนพมาศ นามวงค์ษา     ครู        101430  คศ.3  26,970  27,580               ข้อ 6       3410400765072
2210  นางนวลจันทร์ โคตะมี     ครู        101434  คศ.3  40,100  42,330               ข้อ 11       3410400291429
2211  นายณรงค์ คาใหม่       ครู        104208  คศ.3  37,900  39,370               ข้อ 7       3520400068117
2212  นางประกายรัตน์ สรวงสิริ   ครู        104259  คศ.3  32,510  33,800               ข้อ 7       3411200460163
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                        ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน         ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด              เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                      ประชาชน
                               อันดับ ขั้น    ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
2213  นางวรรณา พระไตรราช     ครู        109030 คศ.3 36,480    37,900            ข้อ 7          3150200227282
2214  นางเพ็ญศรี โคตรน้อย     ครู        112342 คศ.3 37,200    38,620            ข้อ 7          3410400866146
2215  นายศักยภาพ รัตนพรหม     ครู        112343 คศ.3 34,470    35,800            ข้อ 7          3440600997732
2216  นางจรรยา ชินฝั่น      ครู        112344 คศ.3 27,580    28,190            ข้อ 6          5410100166919
2217  นายศักดิ์ศรี นาชัย     ครู        112346 คศ.3 33,140    35,120            ข้อ 11          3410401056598
2218  นางลัคนา ชานาญกุล      ครู        113744 คศ.2 23,940    24,930            ข้อ 7          3410401131531
2219  นายไพโรจน์ สายมณีรัตน์   ครู        113746 คศ.3 27,580    28,810            ข้อ 7          3450700228323
2220  นายสุรชัย ลักษณะเจริญสิน  ครู        116702 คศ.3 30,620    31,870            ข้อ 7          3400500575259
2221  นายวรชัย บรรณาลัย      ครู        118403 คศ.2 23,450    24,440            ข้อ 7          3469900138687
2222  นายสุกัน สีดามุย      ครู        121519 คศ.3 25,740    26,970            ข้อ 7          3411400823979
2223  นางสุกัญญา คลังแสง     ครู        121520 คศ.3 28,810    30,020            ข้อ 7          3440300212471
2224  นายธงชัย พรมเลิศ      ครู        125142 คศ.3 29,420    30,620            ข้อ 7          3410500314277
2225  นายเสถียร พรหมดี      ครู        128415 คศ.3 36,480    37,900            ข้อ 7          3410102000426
2226  น.ส.คาผ่อง สีหะบัณฑิต    ครู        128416 คศ.3 34,470    35,800            ข้อ 7          5419990002018
2227  นางเพียงใจ พรมเลิศ     ครู        133169 คศ.3 29,420    30,620            ข้อ 7          4670100007110
2228  นายมาโนช เหรียญณรงค์    ครู        101432 คศ.2 26,980    28,050            ข้อ 7          3129900324386
    โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
2229  นายสุเนตร มั่งมีศรี     ผอ.รร.       101401  คศ.3  45,290  46,760               ข้อ 7       3410900299577
2230  นายภูดิศ จันทะวงศ์     รอง ผอ.รร.     102984  คศ.3  46,760  48,540               ข้อ 7       3420300019255
2231  นางพิมพ์มาดา มงคลแสน    ครู        57403  คศ.2  24,440  25,440               ข้อ 7       3410400220874
2232  นายประมวลศิลป์ รสร่าง    ครู        57831  คศ.3  30,020  31,250               ข้อ 7       3410500077399
2233  นายพรต ภูแย้มไสย์      ครู        60601  คศ.3  25,740  26,970               ข้อ 7       3461100192591
2234  นางพวงพยอม บุญพิคา     ครู        71117  คศ.3  30,620  31,870               ข้อ 7       3410400220394
2235  นายสาเริง อินทิจักร์    ครู        101045  คศ.2  17,970  18,970               ข้อ 7       3440400290422
2236  จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์    ครู        101403  คศ.2  32,650  33,850               ข้อ 7       3450100346643
2237  นายอุดม เอกทัศน์      ครู        104205  คศ.3  33,140  34,470               ข้อ 7       3411400845859
2238  นายอนันต์ รามโคตร      ครู        104206  คศ.2  21,460  22,460               ข้อ 7       3410400040639
2239  นางสุมาลี วงศ์คาภา     ครู        104207  คศ.2  23,450  24,440               ข้อ 7       3410500074900
2240  นางเหลาทอง สมฤทธิ์     ครู        104210  คศ.3  32,510  33,800               ข้อ 7       3410500020371
2241  นางพนิดา คาเมืองคุณ     ครู        106073  คศ.2  20,470  21,460               ข้อ 7       3410601262736
2242  นายสถิตพงษ์ บุญพิคา     ครู        109028  คศ.3  32,510  33,800               ข้อ 7       3460700852663
2243  น.ส.วัชรี วันธงชัย     ครู        113163  คศ.3  29,420  30,620               ข้อ 7       3410100111271
2244  นายสุพจน์ จันทรเสนา     ครู        125624  คศ.2  29,690  30,850               ข้อ 7       3410400815959
        บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
       แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ 463/ 2554 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
                                      ให้ได้รับ          เข้ากฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
                           ตาแหน่ง รับเงินเดือน        ค่าตอบแทนพิเศษ               เลขประจาตัว
 ที่      ชื่อ - ชื่อสกุล   ตาแหน่ง / สังกัด            เงินเดือน          การเลื่อนขั้นเงินเดือน
                           เลขที่                                     ประชาชน
                               อันดับ ขั้น   ขั้น 2%     4%  6% พ.ศ.2550 ข้อ
2245  นางนงนุช อินทิจักร์     ครู        125627 คศ.2 24,440   25,440            ข้อ 7          3410500246492
2246  น.ส.ภาวินี แก้วดวง     ครู        128041 คศ.3 27,580   28,810            ข้อ 7          3410401237924
2247  นางรัตนา ติยะวงศ์      ครู        128335 คศ.3 35,800   37,200            ข้อ 7          3410400436753
2248  น.ส.ฉวีวรรณ สุจินดา     ครู        133155 คศ.3 27,580   28,810            ข้อ 7          3410400019087

								
To top