(Ban h�nh theo Q�: s? 683/Q�-C�C�-�T ng�y 24 th�ng 11 by Mg7kd8

VIEWS: 12 PAGES: 2

									 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG    Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


              CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

         Tên chƣơng trình:
         Trình độ đào tạo: Cao đẳng
         Ngành đào tạo:   Công nghệ thông tin
                  (Information Technology)
         Loại hình đào tạo: Chính quy
  (Ban hành theo QĐ: số 683/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Hiệu
  trưởng Trường CĐCĐ Quảng Ngãi về việc ban hành chương trình giáo dục).

  Kế hoạch giảng dạy:
  Năm Học Số        TÊN HỌC PHẦN      Số Số   Lý Thực   Ghi
  học kỳ TT                    Đvht tiết thuyết hành  chú
        01  Giáo dục quốc phòng 1        60  60
        02  Triết học Mác-Lênin      4  60  60
        03  Tiếng Anh 1          4  60  60
        04  Toán cao cấp 1         4  60  60
        05  Vật lý đại cương 1       3  45  45
     I   06  Nhập môn tin học        5  90  60  30
        07  Giáo dục thể chất 1         30     30
        08  Hình học họa hình        3  45   45
        09  Môi trường và con người     2  30   30
  Thứ             Cộng học kỳ I    25  480  420  60
  nhất     10  Kinh tế chính trị Mác-Lênin   4  60   60
        11  Vật lý đại cương 2       3  45   45
        12  Thí nghiệm vật lý đại cương   1  30     30
        13  Hoá học đại cương 1       3  45  45
        14  Tin học ứng dụng        4  75  45  30
     II  15  Tiếng Anh 2           4  60  60
        16  Ngôn ngữ lập trình Pascal    5  90  60  30
        17  Phương pháp tính        3  45  45
        18  Giáo dục thể chất 2         30     30
        19  Tiếng Anh 3           2  30   30
                Cộng học kỳ II    30  510  390  120
        20  Giáo dục quốc phòng 2        75   22  53
        21  Chủ nghĩa Xã hội Khoa học   3  45   45
        22  Nhập môn quản trị học     3  45   45
        23  Xác suất thống kê       2  30   30
        24  Hệ quản trị CSDL 1       5  90   60  30  *
     III  25  Điện tử căn bản        3  45   45

                                      1
      26 Kỹ thuật số             3  45  45
      27 Toán rời rạc            3  45  45
      28 Thực tập chuyên môn Tin học 1    2  60     60  *
      29 Giáo dục thể chất 3           30     30
Thứ           Cộng học kỳ III      24 510  337 173
 hai    30 Lịch sử Đảng CSVN           3 45   45
      31 Thuật toán & Cấu trúc dữ liệu     5 90   60  30
      32 Kiến trúc máy tính          3 45   45
      33 Assembler               3 60   30  30
   IV 34 Lý thuyết Kinh tế            2 30   30
      35 Hệ quản trị CSDL 2          3 60   30  30  *
      36 Chuyên đề 1 (Lập trình Visual)    3 60   30  30  *
      37 Thực tập chuyên môn Tin học 2     2 60     60  *
            Cộng học kỳ IV       24 450  270 180
      38 Tư tưởng Hồ Chí Minh         3 45   45
      39 Lý thuyết hệ điều hành        3 45   45
      40 Mạng máy tính - Quản trị mạng     4 75   45  30
      41 Cơ sở dữ liệu             5 90   60  30
      42 Bảo trì hệ thống máy tính       3 60   30  30
   V 43 Thiết kế tự động             3 60   30  30
      44 Ngôn ngữ lập trình C         3 60   30  30
      45 Thực tập chuyên môn Tin học 3     2 60     60  *
            Cộng học kỳ V       26 495  285 210
      46 Phân tích thiết kế HT thông tin    4 75   45  30
      47 Đồ án phân tích thiết kế hệ thống   1 30     30
      48 Chuyên đề 2 (Công nghệ Internet)   3 60   30  30  *
      49 Đồ án Công nghệ Internet       1 30     30
      50 Linux & Windows NT          3 60   30  30
   VI 51 Chuyên đề 3 (Multimedia)        3 60   30  30  *
      52 Công nghệ phần mềm          3 45   45
      53 Thực tập tốt nghiệp          4 180    180
      54 Thi tốt nghiệp            8
            Cộng học kỳ VI       30 540 180 360
   Tổng cộng cả khóa học            158 2985 1882 1103


           HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CĐCĐ QUẢNG NGÃI
                                    2

								
To top