Pilotering av NEKLAB by T62M4Q

VIEWS: 94 PAGES: 131

									Pilotering av NEKLAB
Sluttrapport fra piloteringsprosjektet
Utarbeidet av KITH AS på oppdrag fra Sosial- og
helsedirektoratet


Versjon: 1.0 dato 08.05.2006                         1
Pilotering av NEKLAB
FORORD

På grunnlag av prosjektet for utvikling av NEKLAB Norsk Enhetlig Kodeverk
for LABoratoriefagene, og de felles nasjonale NEKLABtabellene som skal
gjelde for alle laboratoriespesialitetene, har pilotmiljøer ved offentlige og
private laboratorier utført mapping mellom lokale analyse- eller
undersøkelseskoder og NEKLABtabellene. I denne rapporten blir det gitt en
kort beskrivelse av mappingprosessene og -resultatene. Det blir også gitt en
evaluering og et forslag til videre arbeid.
                                        2
INNHOLD


1.   Innledning .............................................................................................................. 6
2.   Piloteringsprosjektet ................................................................................................. 6
   2.1. Hensikt med storskalapilotering ............................................................................... 6
   2.2. Organisering av prosjektet ...................................................................................... 7
3.   Beskrivelse og vurdering av piloteringen ...................................................................... 7
   3.1. Pilotmiljøene ........................................................................................................ 7
   3.2. Mappeprosessen ................................................................................................... 8
   3.3. Kodestrukturen i NEKLAB .................................................................................... 8
    3.3.1.     Medisinsk biokjemi .................................................................................... 9
    3.3.2.     Medisinsk mikrobiologi .............................................................................. 9
    3.3.3.     Immunologi og transfusjonsmedisin .......................................................... 9
    3.3.4.     Farmakologi ............................................................................................. 10
    3.3.5.     Patologi .................................................................................................... 10
    3.3.6.     Medisinsk genetikk ................................................................................... 10
    3.3.7.     Nukleærmedisin ....................................................................................... 10
4.   Mapping av lokale laboratoriekoder med NEKLAB......................................................10
5.   Tekniske forhold.....................................................................................................11
6.   Statistikk basert på NEKLAB ...................................................................................12
7.   Oppsummering ......................................................................................................14
   7.1. Mapping ............................................................................................................ 14
    7.1.1.     Diskusjon ................................................................................................. 14
   7.2. Tabellinnhold ..................................................................................................... 15
   7.3. Mappingverktøy .................................................................................................. 15
   7.4. Kodestrenger...................................................................................................... 15
8.   Konklusjon ............................................................................................................16
9.   Forslag til videre arbeid ............................................................................................17
10.     Vedlegg .............................................................................................................17
11.     Henvisning ........................................................................................................18
VEDLEGG 1: NEKLABkoder per 1. mai 2006 ..................................................................19
VEDLEGG 2: NEKLAB verktøybeskrivelse ......................................................................60
1.   Web verktøyet ........................................................................................................60


                                 3
  1.1. Beskrivelse av funksjonalitet.................................................................................. 60
     1.1.1.    Konstruere NEKLAB kode ..................................................................... 61
     1.1.2.    Vise elementene i en NEKLAB kode ....................................................... 61
     1.1.3.    Eksportere lokal mappingliste .................................................................. 62
     1.1.4.    Eksterne mappinglister............................................................................. 62
  1.2. Beskrivelse av bakliggende filer og database ............................................................. 64
     1.2.1.    index.asp .................................................................................................. 64
     1.2.2.    data.asp .................................................................................................... 64
     1.2.3.    lokal.asp ................................................................................................... 67
     1.2.4.    lokaleksport.asp ....................................................................................... 67
     1.2.5.    mapping_meny.asp .................................................................................. 67
     1.2.6.    mapping.asp ............................................................................................. 67
     1.2.7.    module1.asp ............................................................................................. 67
     1.2.8.    standard.css .............................................................................................. 67
  1.3. Databasen .......................................................................................................... 68
VEDLEGG 3: Evalueringsskjema- og notat........................................................................71
VEDLEGG 4: Kodeverk for nukleærmedisin basert på NORAKO ........................................83
  I.   Generelt ............................................................................................................ 84
  II.   Lokalisasjonskoder .............................................................................................. 84
  III. Noen vanlige prosedyrekoder ................................................................................ 84
  IV.   Kodeverket ........................................................................................................ 84
Hjerne ..........................................................................................................................87
Hjerte ...........................................................................................................................89
Lunger ..........................................................................................................................90
Nyrer/urinveier ..............................................................................................................91
Skjelett ..........................................................................................................................92
Thyreoidea ....................................................................................................................92
Parathyreoidea ...............................................................................................................94
Binyrer..........................................................................................................................94
Mage-tarm .....................................................................................................................95
Lever/milt – galleveier.....................................................................................................96
Sentinel node scintigrafi, inkl. lymfoscintigrafi .....................................................................96
Generelle tumormarkører.................................................................................................97
Infeksjon - inflammasjon .................................................................................................98
Diverse andre undersøkelser .............................................................................................99


                                 4
  Uspesifisert undersøkelse.............................................................................................. 99
PET-undersøkelser .......................................................................................................100
  Samarium ................................................................................................................ 101
Vedlegg 5: Forenklet høringsresultat av kodeverk for Nukleærmedisin...................................102
                               5
1. Innledning
Utgangspunktet for piloteringsprosjektet er et nasjonalt utviklingsarbeid for et felles
enhetlig kodeverk for laboratoriefagene, NEKLAB. Dette prosjektet som startet høsten
2004, ble avsluttet med denne storskalapiloteringen i mai 2006. Seks forskjellige
laboratoriespesialiteter har sammen med KITH AS, utviklet en datamodell for et felles
enhetlig kodeverk. Med datamodellen som grunnlag er det satt sammen nasjonale
tabeller for de enkelte komponentene som danner aksene i NEKLABkodeverket. De
deltagende pilotmiljøene har med utgangspunkt i NEKLABtabellene og eget
analysereportoar satt sammen forslag til NEKLABkodestrenger innenfor
laboratoriespesialitetene, både ved offentlige og private laboratorier.


2. Piloteringsprosjektet
KITH AS har hatt ansvaret for piloteringen som har foregått ved Universitetssykehuset i
Nord-Norge, Ullevål universitetssykehus, Dr. Fürst medisinske laboratorium og ved
MICLIS AS. Piloteringen av NEKLAB har framskaffet et kodeverk ved mapping av
lokale koder med NEKLAB. I piloteringsfasen er det også foretatt en evaluering av
selve kodeverket samt utviklet et mappingverktøy.


2.1.  Hensikt med storskalapilotering

Overordnede mål:
    Avklare behov for en evt. revisjon eller videre tilrettelegging av
    NEKLABkodeverket
    Teste muligheter for statistikk basert på NEKLAB
    Teste rutiner og fremgangsmåte ved etablering av NEKLABkode for nye
    analyser
Prosjektleveranser:
    Framskaffe mappingtabeller med ferdig mappede analyser/undersøkelser for alle
    laboratoriespesialitetene.
    Kvalitetssikre mappingtabeller mht. kompletthet og likhet mht. samme analyser
Effektmål:
    Erfaring med hvordan NEKLAB vil fungere i virkeligheten
NEKLABkodeverket var prepilotert og vurdert som klar for storskalapilotering, dvs. en
pilotering som skulle omfatte alle laboratoriespesialitetene. Kodeverket var ferdigstilt
med hensyn til de nasjonale registrene innenfor laboratorietjenesten i Norge, og skulle
dermed tilfredsstille kravene til et enhetlig laboratoriekodeverk for alle typer
laboratorietjenester.

Pilotering av NEKLABkodeverket ved offentlige og private laboratorier skulle vise
kvaliteten på NEKLAB som verktøy og vise hvordan mappingen skulle utføres.
Piloteringen skulle også vise kvaliteten på ferdige mappingtabeller samt avdekke
eventuelle datatekniske problemer.

                      6
Alt materiale i forbindelse med NEKLAB, både utviklingsprosjektet og
piloteringsprosjektet er tilgjengeliggjort via prosjektets hjemmeside
www.KITH.no/labkodeverk

Resultatene fra piloteringen skal legges til grunn for beslutning om innføring av
NEKLAB ved alle landets laboratorier.


2.2.  Organisering av prosjektet

Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet v/Leena Kiviluoto

Oppdragstaker: KITH

    Prosjektleder: Grete Bach

    Prosjektmedarbeidere: Trine Andersen, Jan Sigurd Dragsjø, Iver Nordhuus,
    Hans Jørgen Varfjell og Jostein Ven

    Kvalitetssikrer: Jim Yang

Deltakende sykehus og avdelinger:

Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN:

Avd. for medisinsk biokjemi, Avd. for immunologi- og transfusjonsmedisin, Avd. for
medisinsk genetikk pluss noe arbeid som også er utført ved Avdeling for medisinsk
mikrobiologi.

Universitetssykehuset Ullevål, UUS:

Avd. for medisinsk mikrobiologi, Avd. for medisinsk biokjemi, Avd. for immunologi-
og transfusjonsmedisin.

Dr. Fürst medisinske laboratorium: Dekker laboratoriespesialiteter som er relevante
for et privat medisinsk laboratorium, hovedsakelig medisinsk biokjemi, farmakologi,
immunologi og noe medisinsk mikrobiologi.

MICLIS AS, innenfor medisinsk mikrobiologi

Ved universitetssykehusene har også avdelingene innenfor patologi i noen grad deltatt.


3. Beskrivelse og vurdering av piloteringen

3.1.  Pilotmiljøene

NEKLABtabellene er framskaffet ved pilotering ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge, Ullevål Universitetssykehuset, Dr. Fürst medisinske laboratorium og Miclis AS.
En viktig forutsetning ved oppstart av prosjektet var at alle laboratoriespesialitetene
skulle delta og pilotering skulle skje ved både private og offentlige institusjoner. Dette


                      7
er i stor grad oppfylt, men patologi har av forskjellige årsaker ikke utviklet egne
mappingtabeller og det nukleærmedisinske fagmiljøet som i utgangspunktet deltok i
prosjektet, har valgt å bruke NORAKO som kodeverk for sine undersøkelser.

Størrelsen eller produksjonsvolumet innenfor spesialitetene er svært varierende.
Innholdet i mappingtabellene domineres derfor av koder fra de med de høyeste
produkasjonstallene.


3.2.  Mappeprosessen


3.3.  Kodestrukturen i NEKLAB

Den samlete koden for NEKLAB vil være satt sammen av fire deler, en fra hver av
delene Materiale, Lokalisasjon, Komponent og Metode. De enkelte kodene i kodeverk
NEKLAB er satt sammen av flere deler som figuren viser:
I den EXCELfilen som er sluttresulatet av dette arbeidet er NEKLABkodene
framkommet ved hjelp av mapping mot norske lokale laboratoriekoder innenfor 5
forskjellige laboratoriespesialiteter, medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi,
immunologi- og transfusjonsmedisin, farmakologi og medisinsk genetikk.
                      8
På grunn av strukturen i datamodellen kan mapping i hovedsak foregå på 2 forskjellige
måter.

  1. Man kan hente fram en parameter fra hver obligatoriske klasse, dvs,
   Materiale.Lokalisasjon.Komponent.Metode, sette disse sammen skilt av
   punktum, til en NEKLABkode. Denne NEKLABkoden kan deretter mappes mot
   tilsvarende analyse eller undersøkelse (samme materiale, lokalisasjon,
   komponent og metode) i laboratoriets eget reportoar.

  2. Man kan mappe innholdet i hver tabell fra datamodellen med innholdet i
   tilsvarende tabell fra eget lokalt laboratoriedatasystem. Ved sammenstilling til
   NEKLABkodestreng blir resultatet som beskrevet under pkt. 1, men
   mappeteknikken i pkt. 2 er mer egnet når kombinasjonsmulighetene er mange.
   Som når for eksempel samme materiale fra samme lokalisasjon undersøkes ved
   bruk av samme metode, men komponentene er forskjellige (forskjellige typer
   bakterier, sopp, virus o.a.).3.3.1. Medisinsk biokjemi

Utført ved Universitetssykehuset i Nord-Norge UNN, Ullevål universitetssykehus UUS
og hos Dr. Fürst medisinske laboratorium.

Et stort antall analyser og undersøkelser er mappet til NEKLAB, ikke bare innenfor
medisinsk biokjemi, men også innenfor andre spesialiteter. De medisinsk biokjemiske
laboratoriene har tradisjonelt hatt status som sentrallaboratorium og kan utføre analyser
som hører til andre laboratoriespesialiteter.

3.3.2. Medisinsk mikrobiologi

Utført ved MICLIS AS, Ullevål universitetssykehus og hos Dr. Fürst medisinske
laboratorium. (Oppstart også ved UNN, men avsluttet pga. administrative problemer.)

Medisinsk mikrobiologi utfører samme type undersøkelser i mange forskjellige
materialer fra ulike typer lokalisasjoner og med ulik metodikk. Det er utviklet robuste
tabeller innenfor materiale, lokalisasjon, komponent og metode som er dekkende for
faget. Sammenstilling av disse parametrene til en NEKLABkode er uproblematisk rent
datateknisk, men pga. at kombinasjonsmulighetene er så uendelig mange, er det utviklet
NEKLABkodestrenger bare for tabellene som utgjør hovedklassene i datamodellen for
NEKLAB. Noen av laboratoriedatasystemene i pilotmiljøene har heller ikke lokale
kodeverk for enkeltanalyser/undersøkelser på samme måte som andre
laboratoriespesialiteter. Alle piloteringsmiljøene innenfor medisinsk mikrobiologi inkl.
miljøet ved UNN, finner det uhensiktsmessig å forhåndsdefinere NEKLABkoder, men
gir positive tilbakemeldinger på prinsippene for sammenstillingen til enhetlige koder.
NEKLABmappetabeller i ordinær forstand er derfor ikke framstilt i pilotprosjektet. Se
for øvrig i kapitelet for Konklusjon.

3.3.3. Immunologi og transfusjonsmedisin

Utført ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ullevål universitetssykehus og hos Dr.
Fürst medisinske laboratorium.

                      9
På samme måte som for medisinsk mikrobiologi har også immunologi og
transfusjonsmedisin et stort antall komponenter som kan sammenstilles på forskjellige
måter og scenariet forvanskes betydelig ved alle mulige kombinasjoner av
antistoff/antigen-problematikk. Fagfolkene har underveis kommet med innspill til
forbedring av selve kodeverket og har i sluttrapporten skissert en løsning som også vil
gi et mye bedre mappingverktøy. Disse endringsforslagene blir nå innarbeidet i
mappingverktøyet.

Det er utført mapping på et stort antall analyser og undersøkelser.

3.3.4. Farmakologi

Utført ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ullevål universitetssykehus og hos Dr.
Fürst medisinske laboratorium.

Legemiddelanalyser og rusmiddelundersøkelser utføres ved de fleste medisinsk
biokjemiske laboratorier. Et forholdsvis høyt antall analyser/undersøkelser er mappet.
Noen problemer angående metabolitter, derivater og lignende, innenfor denne
spesialiteten må man anta at det finnes en del duplikater i komponenttabellen.

3.3.5. Patologi

Mapping ble ikke utført pga. mange praktiske problemer. Utkastet fra arbeidsgruppen
ble aldri avlevert, og ved dannelse av ny arbeidsgruppe ble det for kort tid til skape en
felles forståelse av hva oppdraget egentlig gikk ut på. Det er imidlertid tatt initiativ til et
videre arbeid, og mulig det senere kan framkomme et forslag til NEKLABkodestrenger
også for patologi.

3.3.6. Medisinsk genetikk

Utført ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Denne spesialiteten er nokså utypisk
andre laboratoriespesialiteter fordi man etterspør en diagnose eller lidelse. Forslaget til
NEKLABkodestrenger innenfor dette fagområdet er derfor svært generelt og overodnet.

3.3.7. Nukleærmedisin

Denne spesialiteten fant større tilhørighet til det radiologiske og bildediagnostiske
miljøet. Parallelt med NEKLABpiloteringen har det derfor vært en aktivitet med å
utarbeide et koderegister for nukleærmedisin basert på NORAKO. Kodeverket foreslås
utvidet med modaliteten NM for Nukleærmedisin og denne kodeverksdelen har vært på
høring og blitt godt mottatt av nukleærmedisinerne. De nukleærmedisinske NORAKO-
kodene skal formelt forelegges redaksjonen på årsmøtet i Radiologforeningen i
mai/juni.


4. Mapping av lokale laboratoriekoder med NEKLAB
For å gjennomføre mappingen ble det gjort en del valg. For det første, det var urealistisk
pga. tidspress å få mappet alle mulige typer analyser og undersøkelseskoder innenfor
alle typer laboratorievirksomhet i Norge. Pilotmiljøene har tatt utgangspunkt i eget
analysereportoar og har mappet de “alminneligste” analysene eller undersøkelsene.


                       10
For det andre: Prosjektet startet med å utarbeide nasjonale koderegistre for egen
spesialitet. Data fra disse nasjonale registrene utgjør basisinnholdet i
NEKLABkodeverket. Men pilotmiljøene har ennå ikke oppdatert sine lokale registre
med hensyn på det grunnleggende nasjonale arbeidet og man må anta at det i
NEKLABs forskjellige tabeller eksisterer duplikater, derivater og metabolitter av det
som er nasjonalt forankret, for alle spesialitetene. Gjennom drøftinger ble mye oppklart
i løpet av piloteringen, men for å unngå omfattende og lange faglige diskusjoner, ble
NEKLABtabellene oppdatert med ønsker og behov fra pilotmiljøene. De enkelte faglige
redaksjonene for laboratoriespesialitetene må evaluere tabellene i ettertid, skape enighet
og nasjonal forankring for det medisinskfaglige innholdet.

I løpet av prosjektperioden ble det behov for å opprette et eget laboratoriemedisinsk
språkråd som spesielt skulle løse språklige problemer. Noe arbeid er utført, men
aktiviteten må intensiveres og videreføres nå som vi har ferdige tabeller.

Resultatet av mappingen er gitt i Vedlegg der hver NEKLABkodestreng er tildelt et
unikt 6-siffers løpenummer.


5. Tekniske forhold
Laboratoriekoder brukes i et stort antall IKT-programmer i helsevesenet, EPJ-system,
fagsystem, kommunikasjonsprogrammer og andre. De forskjellige foretakene har
forskjellige løsninger, og IKT-programvaren som finnes hos pilotmiljøene kan være
forskjellig fra andre laboratorier. Samarbeid om utviklingsarbeid eller innkjøp av IT-
løsninger, har vært varierende i de forskjellige helseregionene. Selv om man nå ser en
stor grad av samordningsaktiviteter på området, er det fremdeles store forskjeller i de
IT-løsningene som benyttes.

Det var ikke realistisk å sette som mål at IT-systemene ved pilot-laboratoriene skulle
programmeres om for å kunne inkludere og anvende NEKLAB som eneste kodeverk
under piloteringen. En fullstendig implementasjon av NEKLAB i de aktuelle
datasystemene er ganske omfattende og vil gi utviklingskostnader. For de fleste
laboratoriespesialitetene var det derfor mest realistisk å basere seg på mapping ikke bare
i pilotfasen, men også for ordinær drift i hvert fall i de nærmeste årene.

Det er under piloten utviklet mappetabeller gjeldende for alle laboratoriefagene med
unntak av medisinsk mikrobiologi. Men, man må ha som mål at NEKLAB blir nasjonal
standard for nye laboratoriekodeverk og at nye lab-IT-systemer baserer seg på
NEKLABs datamodell og kan innføre denne i full skala. Innenfor medisinsk
mikrobiologi er det i dag urealistisk å basere seg på mapping, her mener det medisinsk
faglige miljøet at NEKLABtabellene må innføres i full skala.

De mappetabellene som er utviklet i pilotprosjektet er ikke dekkende for alle mulige
analyser og undersøkelser. Når bredding av NEKLAB skal starte, vil vi få mange
henvendelser og forslag til forbedringer som må håndteres på en ryddig måte. Det må
derfor vurderes om ikke en webservice ordning skal etableres for dette formålet.
Brukerne kan da benytte webtjensten til kommunikasjon med KITHs kodehjelp og få
profesjonell bistand samtidlig som det administrative blir godt ivaretatt. Denne
funksjonaliteten brukes også i stadig større omfang innenfor helsevesenet, bl.a. til
timebestilling hos fastleger.

                      11
6. Statistikk basert på NEKLAB
Kodeverket består av sammenstillinger fra obligatoriske klasser som materiale,
lokalisasjon, komponent og metode. I tillegg kan koden suppleres med
tilleggsinformasjon om teknologi, tid og egenskapsart.

Innholdet i hver klasse er standardisert på nasjonalt nivå og ved full implementasjon vil
dette si at like analyser og undersøkelser er definert på samme måte ved alle laboratorier
i Norge. Dette gir selvsagt gode statistikkmuligheter både for produksjonskartlegging og
for kvalitetssikring. Man kan få gode sammenstillinger om hvilke materialer som brukes
ved spesielle undersøkelser, hvilke metoder og teknikker som benyttes og ved knytting
av denne typen informasjon mot produksjonsdata og økonomi eller
rapporteringssystem, vil man ha muligheter for gode verktøy innenfor kvalitetsikring og
økonomistyring. Et enhetlig felles kodeverk vil gi svært gode data til bl.a. medisinsk,
demografisk, statistisk og økonomisk forskning.

Materiale: Det må lages en "konverteringstabell" mellom multiple materialer og
hvordan disse skal kodes med en kode i NEKLAB.

         n_mat               betydning
1013/1029              ACD / Blod
1018/1025              Aspirat / Beinmarg
1018/1090              Aspirat / Lymfeknute
1029/1022/1050           Blod / Avskrap / DNA
1029/1054              Blod / EDTA
1029/1054/1050           Blod / EDTA / DNA
1029/1054/1062           Blod / EDTA / Erytrocytter
1029/1054/1103           Blod / EDTA / Plasma
1054/1029              EDTA / Blod
1054/1029/1062           EDTA / Blod / Erytrocytter
1054/1062/1103           EDTA / Erytrocytter / Plasma
1054/1103/1062           EDTA / Plasma / Erytrocytter
1103/1054              Plasma / EDTA
1103/1062/1054           Plasma / Erytrocytter / EDTA
Listen viser at noen velger forskjellige rekkefølger for samme kombinasjoner. Denne
rekkefølgen skal ikke kunne være forskjellig, så her må vi lage noen retningslinjer for
hvordan slike kombinasjoner skal gjøres.

Vi kan lage en analyse av om det finnes tilfeller av sammen metode med forskjellig
teknologi. Det kan gi svar på om det er nødvendig å ta med teknologi i vurdering av
kostnad.

n_met  Metode.Navn    n_tek  Teknologi.Navn         Antall Avid


1036  Elisa       1021  Manual method          2

1051  Gelkort      1021  Manual method          2

1053  Hemagglutinasjon  1021  Manual method          32                      12
1061  Immunfluorescens   1057  Mikroskopi fluorkrom       7

1088  Mikroskopi og    1052  Mikroskopi Gram-farge       1
    farging

1089  MLPA         1061  Applied Bioystem         1
                  kapillærelektroforese

1094  Nefelometri     1004  Behring Nephelometer Analyzer   14
                  (BNII)

1127  Absorbsjon      1021  Manual method           1

1138  Eluering       1021  Manual method           1

1154  PCR-kvantitativ   1033  7900 HT Fast Real-Time PCR    1
                  system, Applied Biosystems

1166  DNA - ekstraksjon,  1021  Manual method           1
    manuell

1184  Enzymatisk metode 1021   Manual method           2

1264  PCR-sekvensering   1061  Applied Bioystem         1
                  kapillærelektroforese

1265  PCR-multipleks    1020  LightCyclerTM, Roche Diagnostic  2
                  Corp.

1267  PCR-fragment     1061  Applied Bioystem         1
                  kapillærelektroforese

1269  PCR-CSCE       1061  Applied Bioystem         1
                  kapillærelektroforese

1271  PCR-Profiler     1061  Applied Bioystem         1
                  kapillærelektroforese

1292  PCR         1020  LightCyclerTM, Roche Diagnostic  4
                  Corp.

Som vi ser, er det ikke noen tilfeller av dette i piloteringen.

Laboratoriedatasystem og elektroniske pasientjournaler inneholder data som viser
hvilke analyser/undersøkelser pasientene har gjennomgått. Her ligger mange muligheter
for rapportering, kvalitetssikring og økonomistyring.

Recordbeskrivelse, eksempel:
    Prøve (med opplysninger om prøveid-nummer, analyse- eller
    undersøkelseskoder, prøvetakningstidspunkt, prøvebesvart tidspunkt, prioritet )

    Rekvirent med opplysninger om rekvirenttype, inne, prim pol etc. (Opplysninger
    om rekvirent id, navn, adresse etc. finnes også)                       13
    Lokalkode for analyse og undersøkelser (inneholder også opplysning om
    materiale, og har i tillegg andre opplysninger viktige for intern logistikk som
    arbeidslister, arkivering, etc.)

    NEKLABkodestreng (materiale, lokalisasjon, komponent, metode, etc. )7. Oppsummering

7.1.  Mapping

I løpet av utviklingsperioden for NEKLABdatamodell og -tabellverk, var det en
generell oppfatning om at NEKLAB enkelt lot seg implementere ved bruk av mapping.
Alle fagmiljøene ytret imidlertid ønske om en fullskala innføring, men innså at pga.
tidspress og programmeringskostnader, var mapping en nødløsning som måtte
aksepteres. Dette skulle bl.a. piloteringen også verifisere. Pilotprosjektet viser imidlertid
at mapping kanskje kan brukes på 80 % av alle laboratorieundersøkelsene, men innenfor
noen laboratoriespesialiteter er det svært mange kombinasjoner av materiale,
lokalisasjon, komponent og metoder. Det er derfor vanskelig å utføre en direkte
mapping. Sammenstilling av NEKLABkodestreng kan imidlertid uten problemer utføres
i laboratoriedatasystemene, men pga. kombinatorikken blir det “et evighetsarbeid” når
det skal gjøres manuelt. Denne problematikken finnes særlig innenfor medisinsk
mikrobiologi. Men fagmiljøet har lagt ned et stort arbeid med framstilling av
tabellinnholdet i de forskjellige NEKLABklassene og ser stor nytte av NEKLAB når
datamodellen innføres i full skala. Dersom datasystemene for medisinsk mikrobiologi
har tabeller som tilsvarer NEKLABtabellene, kan man tenke seg at hver tabell kan
erstattes med tilsvarende NEKLABtabell.

7.1.1. Diskusjon

    Spørsmålet blir om man egentlig trenger en kodestreng? Hva skal den i så fall
    brukes til? Hva med kommunikasjon med andre systemer?

    Hva med utarbeidelse av klassifikasjonssystemer og finansieringsløsninger?

Datamodellen og ideene for og rundt NEKLAB er utviklet i fellesskap av representanter
fra alle spesialitetene og KITH. Entusiasmen for datamodellen var og er fremdeles svært
stor. Under utviklingsprosjektet kom det ofte fram at alle ønsket laboratoriedatasystem
som kunne implementere NEKLAB i full skala. Men, fordi man har dårlig med tid og
penger, kom ideen om mapping som en akseptabel nødløsning, i hvert fall på kort sikt.
Sammenstilling av en NEKLABkodestreng trengs egentlig bare for å synliggjøre hvilke
NEKLABklasser som inngår og ved tildeling av et løpenummer eller en ID for
kodestrengen, har man et siffer som kan mappes mot lokalkode og dermed har man (via
omvei) fått mappet lokalkoden med NEKLAB. Dersom NEKLAB innføres i full skala,
kan hver klasse (materiale, lokalisasjon, komponent og metode) kommuniseres for seg
selv, og settes sammen av datasystemene til lesbare kodestrenger ved behov.
                       14
I et videre arbeid med klassifisering og finansiering må man identifisere hvilke
parametere eller NEKLABklasser som er viktige. Hver parameter i hver
NEKLABklasse har egen id, og igjen kan man datateknisk enkelt plukke ut de
parametrene man ønsker skal være førende for klassifikasjon eller finansiering.

Det er i prosjektet likevel utviklet NEKLABmappingtabeller som inntil videre kan
brukes som en foreløpig løsning. Mapping vurderes som “akseptabelt” for alle
spesialiteter utenom medisinsk mikrobiologi, som kanskje har 20 % av det totale
produksjonsvolumet innenfor laboratoriemedisinen. Men piloteringen har også
synliggjort at for immunologi og transfusjonsmedisin vil en fullskala innføring være
bedre enn mapping. En stor innsats fra fagmiljøet har likevel gjort det mulig å kunne
framstille mappingtabeller for denne spesialiteten.

Vi anbefaler derfor en idealløsning der man innfører NEKLAB i full skala for alle
spesialiteter, og det synes også som eneste mulighet for medisinsk mikrobiologi. Men,
en mer pragmatisk løsning er mapping for de andre laboratoriefagene inntil videre, og
en fullskala innføring for medisinsk mikrobiologi.


7.2.  Tabellinnhold

Innholdet i de forskjellige tabellene i NEKLAB er satt sammen av innholdet fra de
nasjonale tabellene fra hver laboratoriespesialitet. NEKLABtabellene skulle på den
måten inneholde alt brukerne har behov for. Dette viste seg raskt ikke å være tilfelle.
Praksis er at de forskjellige laboratoriene har egne tabeller med ustandardisert innhold,
spesialtilpasset lokale forhold. De nasjonalt utarbeidede kodetabellene var ikke
innarbeidet på lokalt plan og vi måtte supplere de nasjonale registrene med lokale koder
som antaglig allerede fantes i en mer standardisert og korrekt form. Piloteringen
avslørte et utall av slike tilfeller og selv om mye ble oppklart der og da, må man regne
med at det er ytterligere behov for rydding på det medisinsk faglige planet.


7.3.  Mappingverktøy

Til piloteringen var det utviklet et IT-verktøy for å lette mappingprosessen. Verktøyet
framsto ved starten som en prototype, men ble fortløpende revidert (flere ganger pr.
døgn) etter innspill fra pilotmiljøene. Mappingverktøyet antas nå, etter utbedringer
foreslått i evalueringsskjema og notat, som et godt verktøy for oppslag og informasjon
om den enkelte NEKLABkodestreng. Men, bruk av dette verktøyet for mapping av
store mengder analyser og undersøkelser blir tungvint. Det anbefales at man utvikler et
batch-verktøy når NEKLAB skal tas i alminnelig bruk.


7.4.  Kodestrenger

De NEKLABkodestrengene som nå framlegges dekker ikke alle mulige typer analyser
og undersøkelser som utføres ved private og offentlige laboratorier, men antas å være et
representativt utvalg av de som brukes mest. Det vil nok komme inn forslag til mange
nye NEKLABkodestrenger når kodeverket tas i alminnelig bruk. Piloteringen har vist at
det er stort behov for medisinsk faglige ekspertise. De fagspesifikke redaksjonene som
ble opprettet i prosjektet, må eksistere også i framtiden. Det er samtidlig svært viktig å
ha et godt fungerende apparat for kodehjelp og administrasjon. Det er kommet ønske fra

                      15
flere pilotmiljøer om at det skal være mulig å kunne kombinere flere metoder pr.
NEKLABkode. Dette er i konflikt med datamodellen og må evalueres nøye.


8. Konklusjon
    NEKLAB kan mappes med lokale koder på 2 forskjellige måter:

    1. Ved mapping av lokal analyse/undersøkelseskode med en ferdig sammensatt
     NEKLABkodestreng

    2. Mappe innholdet i hver NEKLABtabell med innholdet i lokal tilsvarende
     tabell.

    Det anbefales at NEKLAB mappes som i alternativ 2 da en full implementasjon
    av NEKLABklassene eller tabellene gir best fleksibilitet. Ved å la de klassene
    som betyr noe for klassifisering og finansiering opptre som selvstendige
    parametere, vil dette lette arbeidet med styring av kvalitet og økonomi. Ved
    rekvirering av analyse eller undersøkelse, der en bruker sammensatte
    NEKLABkoder, må den sammensatte koden splittes av laboratorieprogrammet,
    og man må dekomponere koden når man skal se detaljene. På samme måte må
    enkeltkoder settes sammen når resultater skal rapporteres. Dette bør ikke være
    noe stort teknisk problem, men vil kunne bety utgifter til programendringer.
    Mapping etter alternativ 1 kan være en foreløpig løsning for alle
    laboratoriefagene, med unntak av medisinsk mikrobiologi. Der
    mappingløsninger etter alternativ 1 ikke kan gjøres, må man implementere alle
    tabellene og la datasystemene sette sammen aktuell NEKLABkode.

    Tabellene som utgjør NEKLABkoden kan ytterligere forbedres og
    kvalitetssikres

      o Det er kommet innspill om at innholdet i komponenttabellen ennå har
       mangler. Tabellene blir nå oppdatert mht. de siste tilbakemeldingene,
       men ytterligere kvalitetssikring anbefales gjort av fagmiljøene. Tabellene
       vil også bedres ved alminnelig bruk.

      o Det rapporteres om dubletter. Disse kan fjernes nå som piloteringen er
       ferdig.

      o Arbeidet med språkbruk, forkortelse, synonymer, norsk/engelsk/latin etc.
       må fortsette

    Det er nødvendig å ha medisinsk faglige redaksjoner som kan gi råd og
    veiledning

    Det er behov for en kodehjelpsadministrasjon som kan gi rask tilbakemelding
    (webservice) og foreta nødvendige revisjoner av mappingverktøy og kodeverk

      o Det gis gode tilbakemeldinger på respons ved innmeldinger av feil og
       mangler under piloteringen                     16
    Det må utvikles et eget mappingverktøy som er mer egnet til batch-vis mapping.
    Dagens mappingverktøy er mest egnet til å sette sammen, mappe eller
    kvalitetssikre en og en kode.

    Mappingverktøyet, NEKLAB oppslag kan forbedres mht. til brukervennlighet

      o Forbedre inndeling i komponentkategorier; Medisinsk mikrobiologi egen
       kategori. Kjemisk stoff endres til Medisinsk biokjemi osv.

      o Komponenter som stammer fra internasjonale kodeverk må fjernes fra
       NEKLABtabellen og legges der de egentlig skal være, i klassen Annen
       komponent.

      o “Alle” ønsker en print- eller utskriftsmulighet av mappingtabellene sine


9. Forslag til videre arbeid
Pilotprosjektet avslørte ingen behov for endringer av oppbygning eller struktur på
NEKLAB. Oppdatering og revisjon av tabeller kan fortsette helt til 2007 uten at dette
vil ha betydning for annet enn at kvaliteten blir bedre.

Forhåndsvarselet om innføring av NEKLAB som ble gitt helseforetak, leverandører og
andre, behøver derfor ikke endres eller revideres. Men, dersom innføringstidspunktene
skal oppfylles må informasjonsmøter holdes for alle i løpet av høsten.

I tillegg mener gruppen det er viktig at det utarbeides et elektronisk verktøy for batchvis
sammenstilling og oppslag av NEKLABkoder. Det bør i tillegg utarbeides
funksjonalitet for eksempel en webtjeneste, for elektronisk meldingsformidling av
kodeendringer til kodehjelpsadministrasjonen. Arbeidet her bør starte så snart som
mulig, slik at verktøy og meldingsformidling er på plass når en evt. mapping skal starte
i løpet av høsten.

Prosjektgruppen presiserer igjen at følgende må oppfylles for å kunne ivareta det
enhetlige kodeverket:
    Faggrupperedaksjoner innen hver spesialitet

    Felles laboratorieredaksjon

    Kodehjelpsadministrasjon10. Vedlegg
 1. NEKLABkoder pr. 1.mai 2006

 2. NEKLAB verktøybeskrivelse

 3. Evalueringsskjema og notater fra pilotmiljøene


                      17
 4. Kodeverk for nukleærmedisin basert på NORAKO

 5. Nasjonalt kodeverk for Nukleærmedisin –forenklet høring – resultat


11. Henvisning
    Sluttrapport for utviklingsprosjektet, KITH Rapport 25/05 – ISBN 82-7846-270-4

    Norsk Enhetlig Kodeverk for LABoratorietjenester, veileder
    http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1198.aspx
                      18
VEDLEGG 1: NEKLABkoder per 1. mai 2006
Nedenfor er gjengitt en komplett liste over de NEKLAB koder som ble innmeldt under
pilotering april 2006. Alle koder har i utgangspunktet fått status 4 som betyr at de er
foreslått fra laboratorium. Ingen koder er ennå behandlet av nasjonal redaksjon eller har
fått noen vurdering av fagfolk innen de enkelte spesialitetene. Enkelte koder er dog av
prosjektet funnet å være ugyldige og er merket med status 7. 1. Status   1. Tekst

    1. 1   2. NEKLAB kode er godkjent av felles redaksjon og gyldig

    1. 2   3. Til godkjenning i felles redaksjon

    1. 3   4. Til godkjenning i redaksjonsgruppe for spesialitet

    1. 4   5. Forslag innkommet fra laboratorier og midlertidig godkjenning for
          bruk gitt

    1. 5   6. Gyldig NEKLAB kode sendt til ny vurdering og eventuell revisjon

    1. 6   7. NEKLAB kode foreslått fra spesialitet for førstegangs vurdering

    1. 7   8. NEKLAB kode er foreslått fra laboratorium men vedtatt kjent
          ugyldig

    1. 8   9. Ugyldig kode er sendt til ny vurdering og eventuell revisjon

Tabell: Status or behandling av NEKLABkoder ID        KODE                  Fulltekst           Status

100001 1027.T000.IM102.1061      Undersøkelse av hud i Biopsi ved hjelp av      7
                   Immunfluorescens

100002 1029.T000.K225.1016      Undersøkelse av Kadmium i Blod ved hjelp av     4
                   Atomabsorbsjonsspektrometri

100003 1029.T000.K261.1016      Undersøkelse av Kvikksølv i Blod ved hjelp av    4
                   Atomabsorbsjonsspektrometri

100004 1029.T000.K80.1016       Undersøkelse av Bly i Blod ved hjelp av       4
                   Atomabsorbsjonsspektrometri

100005 1029.T000.G6.1040       Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Blod ved    4
                   hjelp av FISH -kommersielle probe

100006 1029.T000.K117.1042      Undersøkelse av Difftelling i Blod ved hjelp av   4
                   Flowcytometri                      19
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100007 1029.T000.K121.1042  Undersøkelse av Eosinofile i Blod ved hjelp av   4
               Flowcytometri

100008 1029.T000.K360.1042  Undersøkelse av Reticulocytter i Blod ved hjelp   4
               av Flowcytometri

100009 1029.T000.F187.1047  Undersøkelse av Methemoglobin i Blod ved      4
               hjelp av Fotometri

100010 1029.T000.K130.1047  Undersøkelse av Erytrocytter i Blod ved hjelp    4
               av Fotometri

100011 1029.T000.K178.1047  Undersøkelse av HbCO i Blod ved hjelp av      4
               Fotometri

100012 1029.T000.K191.1047  Undersøkelse av Hemoglobin i Blod ved hjelp     4
               av Fotometri

100013 1029.T000.K210.1047  Undersøkelse av Hb-Sulfhemoglob i Blod ved     4
               hjelp av Fotometri

100014 1029.T000.K308.1047  Undersøkelse av O2 i Blod ved hjelp av       4
               Fotometri

100015 1029.T000.K367.1047  Undersøkelse av Senkningsreaksjon i Blod ved    7
               hjelp av Fotometri

100016 1029.T000.K177.1062  Undersøkelse av HbA1c i Blod ved hjelp av      4
               Immunoassay, fotometri + beregning

100017 1029.T000.F44.1065  Undersøkelse av Ciklosporin i Blod ved hjelp av   4
               Immunoessay, fotometri

100018 1029.T000.K177.1065  Undersøkelse av HbA1c i Blod ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100019 1029.T000.K153.1068  Undersøkelse av Folat i Blod ved hjelp av      4
               Immunologisk/enzymatisk metode

100020 1029.T000.K176.1070  Undersøkelse av H+ i Blod ved hjelp av       4
               Ioneselektive elektroder

100021 1029.T000.K187.1070  Undersøkelse av HCO3- i Blod ved hjelp av      4
               Ioneselektive elektroder

100022 1029.T000.K308.1070  Undersøkelse av O2 i Blod ved hjelp av       4
               Ioneselektive elektroder

100023 1029.T000.K39.1070  Undersøkelse av Alv.luft-pCO2 i Blod ved hjelp   4
               av Ioneselektive elektroder

100024 1029.T000.K67.1070  Undersøkelse av Baseoverskudd i Blod ved      4
               hjelp av Ioneselektive elektroder

100025 1029.T000.K76.1070  Undersøkelse av Bilirubin i Blod ved hjelp av    4
               Ioneselektive elektroder

100026 1029.T000.0.1098   Undersøkelse av komponent ikke angitt i Blod    4
               ved hjelp av Partikkeltelling

100027 1029.T000.K121.1098  Undersøkelse av Eosinofile i Blod ved hjelp av   4
               Partikkeltelling


                 20
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100028 1029.T000.K130.1098  Undersøkelse av Erytrocytter i Blod ved hjelp    4
               av Partikkeltelling

100030 1029.T000.K273.1098  Undersøkelse av Leukocytter i Blod ved hjelp    4
               av Partikkeltelling

100031 1029.T000.K280.1098  Undersøkelse av Lymfocytter i Blod ved hjelp    4
               av Partikkeltelling

100032 1029.T000.K283.1098  Undersøkelse av MCH i Blod ved hjelp av       4
               Partikkeltelling

100033 1029.T000.K284.1098  Undersøkelse av MCHC i Blod ved hjelp av      4
               Partikkeltelling

100034 1029.T000.K285.1098  Undersøkelse av MCV i Blod ved hjelp av       4
               Partikkeltelling

100035 1029.T000.K293.1098  Undersøkelse av Monocytter i Blod ved hjelp av   4
               Partikkeltelling

100036 1029.T000.K295.1098  Undersøkelse av Trc.-MPV i Blod ved hjelp av    7
               Partikkeltelling

100037 1029.T000.K305.1098  Undersøkelse av Nøytrofile i Blod ved hjelp av   4
               Partikkeltelling

100038 1029.T000.K360.1098  Undersøkelse av Reticulocytter i Blod ved hjelp   4
               av Partikkeltelling

100039 1029.T000.K399.1098  Undersøkelse av Trombocytter i Blod ved hjelp    4
               av Partikkeltelling

100040 1029.T000.K68.1098  Undersøkelse av Basofile i Blod ved hjelp av    4
               Partikkeltelling

100041 1029.T000.G6.1164   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Blod ved    4
               hjelp av RNA - ekstraksjon, manuell

100042 1029.T000.G6.1165   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Blod ved    4
               hjelp av RNA - ekstraksjon, automatisk

100043 1029.T000.G6.1166   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Blod ved    4
               hjelp av DNA - ekstraksjon, manuell

100044 1029.T000.0.1167   Undersøkelse av komponent ikke angitt i Blod    4
               ved hjelp av DNA - ekstraksjon, automatisk

100045 1029.T000.G6.1167   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Blod ved    4
               hjelp av DNA - ekstraksjon, automatisk

100046 1029.T000.K177.1177  Undersøkelse av HbA1c i Blod ved hjelp av      4
               HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100047 1029.T000.K204.1177  Undersøkelse av Hemoglobin-F i Blod ved hjelp    4
               av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100048 1029.T000.K205.1177  Undersøkelse av Hb-fraksjon i Blod ved hjelp    4
               av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100049 1029.T000.K262.1177  Undersøkelse av Laktat i Blod ved hjelp av     4
               HPLC, høytrykkvæskekromatografi


                 21
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100050 1029.T000.K356.1177  Undersøkelse av Pyruvat i Blod ved hjelp av     4
               HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100051 1029.T000.K121.1178  Undersøkelse av Eosinofile i Blod ved hjelp av   4
               Beregning

100052 1029.T000.K187.1178  Undersøkelse av HCO3- i Blod ved hjelp av      4
               Beregning

100053 1029.T000.K190.1178  Undersøkelse av Hemoglob.SS i Blod ved hjelp    4
               av Beregning

100054 1029.T000.K201.1178  Undersøkelse av HbA1 i Blod ved hjelp av      4
               Beregning

100055 1029.T000.K203.1178  Undersøkelse av HbA2 i Blod ved hjelp av      4
               Beregning

100056 1029.T000.K204.1178  Undersøkelse av Hemoglobin-F i Blod ved hjelp    4
               av Beregning

100057 1029.T000.K280.1178  Undersøkelse av Lymfocytter i Blod ved hjelp    4
               av Beregning

100058 1029.T000.K283.1178  Undersøkelse av MCH i Blod ved hjelp av       4
               Beregning

100059 1029.T000.K284.1178  Undersøkelse av MCHC i Blod ved hjelp av      4
               Beregning

100060 1029.T000.K285.1178  Undersøkelse av MCV i Blod ved hjelp av       4
               Beregning

100061 1029.T000.K293.1178  Undersøkelse av Monocytter i Blod ved hjelp av   4
               Beregning

100062 1029.T000.K305.1178  Undersøkelse av Nøytrofile i Blod ved hjelp av   4
               Beregning

100063 1029.T000.K360.1178  Undersøkelse av Reticulocytter i Blod ved hjelp   4
               av Beregning

100064 1029.T000.K67.1178  Undersøkelse av Baseoverskudd i Blod ved      4
               hjelp av Beregning

100065 1029.T000.K68.1178  Undersøkelse av Basofile i Blod ved hjelp av    4
               Beregning

100066 1029.T000.0.1181   Undersøkelse av komponent ikke angitt i Blod    4
               ved hjelp av

100067 1029.T000.K200.1265  Undersøkelse av HFE i Blod ved hjelp av PCR-    4
               multipleks

100068 1029.T000.K52.1265  Undersøkelse av APOE-gen i Blod ved hjelp av    4
               PCR-multipleks

100069 1029.T000.G6.1277   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Blod ved    4
               hjelp av FISH -egen BAC/PAC probe

100070 1029.T000.G6.1281   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Blod ved    4
               hjelp av G-bånds analyse/karyotypering


                 22
 ID       KODE              Fulltekst           Status

100071 1029.T000.K130.1296  Undersøkelse av Erytrocytter i Blod ved hjelp   4
               av Impedans

100072 1029.T000.K1325.1296  Undersøkelse av EVF (Erythrocytt          4
               VolumFraksjon) i Blod ved hjelp av Impedans

100073 1029.T000.K399.1296  Undersøkelse av Trombocytter i Blod ved hjelp   4
               av Impedans

100074 1029.T000.K367.1301  Undersøkelse av Senkningsreaksjon i Blod ved    4
               hjelp av Sedimentasjonsreaksjon

100075 1029.T000.K81.1306   Undersøkelse av Blødningstid i Blod ved hjelp   4
               av Ivy

100076 1029.T000.IM19.1311  Undersøkelse av Histamin i Blod ved hjelp av    4
               Frigjøringstest

100077 1039.T000.G6.1040   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Celler    4
               ved hjelp av FISH -kommersielle probe

100078 1039.T000.G6.1166   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Celler    4
               ved hjelp av DNA - ekstraksjon, manuell

100079 1039.T000.G6.1167   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Celler    4
               ved hjelp av DNA - ekstraksjon, automatisk

100080 1039.T000.G6.1209   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Celler    4
               ved hjelp av Dyrking

100081 1039.T000.G6.1274   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Celler    4
               ved hjelp av Biobanking

100082 1039.T000.G6.1277   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Celler    4
               ved hjelp av FISH -egen BAC/PAC probe

100083 1039.T000.G6.1281   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i Celler    4
               ved hjelp av G-bånds analyse/karyotypering

100084 1045.T000.G6.1040   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i CVS ved    4
               hjelp av FISH -kommersielle probe

100085 1045.T000.G6.1166   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i CVS ved    4
               hjelp av DNA - ekstraksjon, manuell

100086 1045.T000.G6.1167   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i CVS ved    4
               hjelp av DNA - ekstraksjon, automatisk

100087 1045.T000.G6.1277   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i CVS ved    4
               hjelp av FISH -egen BAC/PAC probe

100088 1045.T000.G6.1281   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i CVS ved    4
               hjelp av G-bånds analyse/karyotypering

100089 1047.T000.K170.1047  Undersøkelse av Glukose i Dialysat ved hjelp    4
               av Fotometri

100090 1047.T000.K230.1047  Undersøkelse av Karbamid i Dialysat ved hjelp   4
               av Fotometri

100091 1047.T000.K257.1047  Undersøkelse av Kreatinin i Dialysat ved hjelp   4
               av Fotometri


                  23
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100092 1047.T000.K282.1047  Undersøkelse av Magnesium i Dialysat ved      4
               hjelp av Fotometri

100093 1047.T000.K228.1047  Undersøkelse av Kalsium i Dialysat ved hjelp    4
               av Fotometri

100094 1047.T000.K29.1065  Undersøkelse av Albumin i Dialysat ved hjelp    4
               av Immunoessay, fotometri

100095 1047.T000.K154.1070  Undersøkelse av Fosfat,uorg. i Dialysat ved    4
               hjelp av Ioneselektive elektroder

100096 1047.T000.K226.1070  Undersøkelse av Kalium i Dialysat ved hjelp av   4
               Ioneselektive elektroder

100097 1047.T000.K237.1070  Undersøkelse av Klorid i Dialysat ved hjelp av   4
               Ioneselektive elektroder

100098 1047.T000.K299.1070  Undersøkelse av Natrium i Dialysat ved hjelp    4
               av Ioneselektive elektroder

100099 1047.T000.K273.1098  Undersøkelse av Leukocytter i Dialysat ved     4
               hjelp av Partikkeltelling

100100 1050.T000.G6.1089   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av MLPA

100101 1050.T000.G6.1112   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av Southern blot

100102 1050.T000.G6.1154   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR-kvantitativ

100103 1050.T000.G6.1264   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR-sekvensering

100104 1050.T000.G6.1265   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR-multipleks

100105 1050.T000.G6.1266   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR-RE-kutting

100106 1050.T000.G6.1267   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR-fragment

100107 1050.T000.G6.1268   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR-AGE

100108 1050.T000.G6.1269   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR-CSCE

100109 1050.T000.G6.1270   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR-DGGE

100110 1050.T000.G6.1271   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR-Profiler

100111 1050.T000.G6.1274   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av Biobanking

100112 1050.T000.G6.1292   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i DNA ved    4
               hjelp av PCR


                 24
 ID       KODE              Fulltekst           Status

100113 1050.T000.IM171.1292  Undersøkelse av HPA-1 i DNA ved hjelp av      4
               PCR

100114 1050.T000.IM41.1292  Undersøkelse av Rh-E i DNA ved hjelp av PCR    4

100115 1054.T000.IM487.1254  Undersøkelse av Humant immunsviktvirus RNA     4
               i EDTA ved hjelp av PCR HIV RNA
               KVANTITERING

100116 1062.T000.K128.1179  Undersøkelse av Erc-Gl6Fos.dH i Erytrocytter    4
               ved hjelp av Enzymfotometri

100117 1062.T000.K357.1179  Undersøkelse av Pyruvatkin. i Erytrocytter ved   4
               hjelp av Enzymfotometri

100118 1066.T000.G6.1040   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i        4
               Fostervann ved hjelp av FISH -kommersielle
               probe

100119 1066.T000.G6.1274   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i        4
               Fostervann ved hjelp av Biobanking

100120 1066.T000.G6.1277   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i        4
               Fostervann ved hjelp av FISH -egen BAC/PAC
               probe

100121 1066.T000.G6.1281   Undersøkelse av Medisinsk genetikk i        4
               Fostervann ved hjelp av G-bånds
               analyse/karyotypering

100122 1068.T000.V270.1015  Undersøkelse av Rotavirus i Fæces ved hjelp    4
               av Agglutinasjon

100123 1068.T000.K326.1043  Undersøkelse av Porfyriner i Fæces ved hjelp    4
               av Fluorescens

100124 1068.T000.K191.1047  Undersøkelse av Hemoglobin i Fæces ved       4
               hjelp av Fotometri

100125 1068.T000.K147.1139  Undersøkelse av Fett i Fæces ved hjelp av     4
               Ekstraksjon

100126 1068.T000.K436.1178  Undersøkelse av Blod i Fæces ved hjelp av     4
               Beregning

100127 1068.T000.V248.1292  Undersøkelse av Norovirus i Fæces ved hjelp    4
               av PCR

100128 1085.T000.K273.1098  Undersøkelse av Leukocytter i Leddvæske ved    4
               hjelp av Partikkeltelling

100129 1095.T000.K76.1239   Undersøkelse av Bilirubin i Navlestreng ved    4
               hjelp av Kolorimetri

100130 1096.T210.V1.1156   Undersøkelse av Adenovirus i Nesesekret ved    4
               hjelp av Virusdyrkning på to cellelinjer

100131 1103.T000.K105.1047  Undersøkelse av CK i Plasma ved hjelp av      4
               Fotometri

100132 1103.T000.K149.1047  Undersøkelse av Fibrin D-dim. i Plasma ved     4
               hjelp av Fotometri


                  25
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100133 1103.T000.K151.1047  Undersøkelse av Fibrinogen i Plasma ved hjelp   4
               av Fotometri

100134 1103.T000.K170.1047  Undersøkelse av Glukose i Plasma ved hjelp av   4
               Fotometri

100135 1103.T000.K221.1047  Undersøkelse av PT-INR i Plasma ved hjelp av    4
               Fotometri

100136 1103.T000.K41.1047  Undersøkelse av Ammonium(NH4) i Plasma       4
               ved hjelp av Fotometri

100137 1103.T000.K57.1047  Undersøkelse av APTT i Plasma ved hjelp av     4
               Fotometri

100138 1103.T000.K108.1067  Undersøkelse av CK-MB i Plasma ved hjelp av    4
               Immunoessay, luminescens

100139 1103.T000.K14.1067  Undersøkelse av ACTH i Plasma ved hjelp av     4
               Immunoessay, luminescens

100140 1103.T000.K146.1067  Undersøkelse av Ferritin i Plasma ved hjelp av   4
               Immunoessay, luminescens

100141 1103.T000.K298.1067  Undersøkelse av Myoglobin i Plasma ved hjelp    4
               av Immunoessay, luminescens

100142 1103.T000.K352.1067  Undersøkelse av PTH i Plasma ved hjelp av     4
               Immunoessay, luminescens

100143 1103.T000.K400.1067  Undersøkelse av Troponin T i Plasma ved hjelp   4
               av Immunoessay, luminescens

100144 1103.T000.A140.1068  Undersøkelse av Gentamicin i Plasma ved      4
               hjelp av Immunologisk/enzymatisk metode

100145 1103.T000.A278.1068  Undersøkelse av Tobramycin i Plasma ved      4
               hjelp av Immunologisk/enzymatisk metode

100146 1103.T000.A286.1068  Undersøkelse av Vankomycin i Plasma ved      4
               hjelp av Immunologisk/enzymatisk metode

100147 1103.T000.K208.1068  Undersøkelse av Homocystein i Plasma ved      4
               hjelp av Immunologisk/enzymatisk metode

100148 1103.T000.K352.1068  Undersøkelse av PTH i Plasma ved hjelp av     4
               Immunologisk/enzymatisk metode

100149 1103.T000.K453.1068  Undersøkelse av Hypocretin i Plasma ved hjelp   4
               av Immunologisk/enzymatisk metode

100150 1103.T000.K226.1070  Undersøkelse av Kalium i Plasma ved hjelp av    4
               Ioneselektive elektroder

100151 1103.T000.K237.1070  Undersøkelse av Klorid i Plasma ved hjelp av    4
               Ioneselektive elektroder

100152 1103.T000.K262.1070  Undersøkelse av Laktat i Plasma ved hjelp av    4
               Ioneselektive elektroder

100153 1103.T000.K299.1070  Undersøkelse av Natrium i Plasma ved hjelp av   4
               Ioneselektive elektroder


                 26
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100154 1103.T000.K419.1120  Undersøkelse av vWF antigen i Plasma ved      4
               hjelp av Turbidimetri

100155 1103.T000.K40.1177  Undersøkelse av Aminosyrer i Plasma ved      4
               hjelp av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100156 1103.T000.K175.1179  Undersøkelse av Gt i Plasma ved hjelp av      4
               Enzymfotometri

100157 1103.T000.K188.1179  Undersøkelse av HDL-kolest. i Plasma ved      4
               hjelp av Enzymfotometri

100158 1103.T000.K247.1179  Undersøkelse av Kolesterol i Plasma ved hjelp   4
               av Enzymfotometri

100159 1103.T000.K257.1179  Undersøkelse av Kreatinin i Plasma ved hjelp    4
               av Enzymfotometri

100160 1103.T000.K271.1179  Undersøkelse av LDL-kolest. i Plasma ved      4
               hjelp av Enzymfotometri

100161 1103.T000.K275.1179  Undersøkelse av Lipase i Plasma ved hjelp av    4
               Enzymfotometri

100162 1103.T000.K28.1179  Undersøkelse av ALAT i Plasma ved hjelp av     4
               Enzymfotometri

100163 1103.T000.K316.1179  Undersøkelse av Amylase i Plasma ved hjelp     4
               av Enzymfotometri

100164 1103.T000.K395.1179  Undersøkelse av Triglyserid i Plasma ved hjelp   4
               av Enzymfotometri

100165 1103.T000.K407.1179  Undersøkelse av Urat i Plasma ved hjelp av     4
               Enzymfotometri

100166 1103.T000.K58.1179  Undersøkelse av ASAT i Plasma ved hjelp av     4
               Enzymfotometri

100167 1103.T000.K113.1180  Undersøkelse av CRP i Plasma ved hjelp av     4
               Immunoturbidimetri

100168 1103.T000.K149.1180  Undersøkelse av Fibrin D-dim. i Plasma ved     4
               hjelp av Immunoturbidimetri

100169 1103.T000.K392.1180  Undersøkelse av Transferrin i Plasma ved hjelp   4
               av Immunoturbidimetri

100170 1103.T000.K420.1180  Undersøkelse av vWF, Rcof i Plasma ved hjelp    4
               av Immunoturbidimetri

100171 1103.T000.K53.1180  Undersøkelse av Apolipopr. A1 i Plasma ved     4
               hjelp av Immunoturbidimetri

100172 1103.T000.K154.1184  Undersøkelse av Fosfat,uorg. i Plasma ved     4
               hjelp av Enzymatisk metode

100173 1103.T000.K41.1184  Undersøkelse av Ammonium(NH4) i Plasma       4
               ved hjelp av Enzymatisk metode

100174 1103.T000.G4.1239   Undersøkelse av Protein i Plasma ved hjelp av   4
               Kolorimetri


                 27
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100175 1103.T000.K156.1239  Undersøkelse av Fruktosamin i Plasma ved      4
               hjelp av Kolorimetri

100176 1103.T000.K224.1239  Undersøkelse av Jern i Plasma ved hjelp av     4
               Kolorimetri

100177 1103.T000.K228.1239  Undersøkelse av Kalsium i Plasma ved hjelp av    4
               Kolorimetri

100178 1103.T000.K230.1239  Undersøkelse av Karbamid i Plasma ved hjelp     4
               av Kolorimetri

100179 1103.T000.K266.1239  Undersøkelse av LD i Plasma ved hjelp av      4
               Kolorimetri

100180 1103.T000.K282.1239  Undersøkelse av Magnesium i Plasma ved       4
               hjelp av Kolorimetri

100181 1103.T000.K29.1239  Undersøkelse av Albumin i Plasma ved hjelp av    4
               Kolorimetri

100182 1103.T000.K338.1239  Undersøkelse av Protein C i Plasma ved hjelp    4
               av Kolorimetri

100183 1103.T000.K36.1239  Undersøkelse av ALP i Plasma ved hjelp av      4
               Kolorimetri

100184 1103.T000.K48.1239  Undersøkelse av Anti-FXa i Plasma ved hjelp     4
               av Kolorimetri

100185 1103.T000.K50.1239  Undersøkelse av Antitrombin i Plasma ved      4
               hjelp av Kolorimetri

100186 1103.T000.K73.1239  Undersøkelse av Bilirub.konj. i Plasma ved     4
               hjelp av Kolorimetri

100187 1103.T000.K76.1239  Undersøkelse av Bilirubin i Plasma ved hjelp av   4
               Kolorimetri

100188 1103.T000.K101.1295  Undersøkelse av Cefotest i Plasma ved hjelp     4
               av Clot

100189 1103.T000.K135.1295  Undersøkelse av FaktorIX i Plasma ved hjelp     4
               av Clot

100190 1103.T000.K137.1295  Undersøkelse av FaktorVII i Plasma ved hjelp    4
               av Clot

100191 1103.T000.K138.1295  Undersøkelse av FaktorVIII i Plasma ved hjelp    4
               av Clot

100192 1103.T000.K151.1295  Undersøkelse av Fibrinogen i Plasma ved hjelp    4
               av Clot

100193 1103.T000.K221.1295  Undersøkelse av PT-INR i Plasma ved hjelp av    4
               Clot

100194 1103.T000.K279.1295  Undersøkelse av Lupus antikoag i Plasma ved     4
               hjelp av Clot

100195 1103.T000.K337.1295  Undersøkelse av Protein S i Plasma ved hjelp    4
               av Clot


                 28
 ID       KODE              Fulltekst           Status

100196 1103.T000.K51.1295   Undersøkelse av APC-res.ratio i Plasma ved     4
               hjelp av Clot

100197 1103.T000.K101.1303  Undersøkelse av Cefotest i Plasma ved hjelp     4
               av Thromboplastin-tid (APTT)

100198 1103.T000.K1323.1303  Undersøkelse av INR i Plasma ved hjelp av      4
               Thromboplastin-tid (APTT)

100199 1109.T570.B944.1133  Undersøkelse av Bacteroides fragilis i Puss ved   4
               hjelp av Dyrkning anaerob

100200 1115.T000.K339.1014  Undersøkelse av Proteinelfo. i Serum ved hjelp   4
               av Agaroseelektroforese

100201 1115.T000.F169.1016  Undersøkelse av Litium i Serum ved hjelp av     4
               Atomabsorbsjonsspektrometri

100202 1115.T000.K243.1016  Undersøkelse av Kobber i Serum ved hjelp av     4
               Atomabsorbsjonsspektrometri

100203 1115.T000.K364.1016  Undersøkelse av Selen i Serum ved hjelp av     4
               Atomabsorbsjonsspektrometri

100204 1115.T000.K370.1016  Undersøkelse av Sink i Serum ved hjelp av      4
               Atomabsorbsjonsspektrometri

100205 1115.T000.K426.1016  Undersøkelse av Aluminium i Serum ved hjelp     4
               av Atomabsorbsjonsspektrometri

100206 1115.T000.IM327.1034  Undersøkelse av Epstein-Barr virus VCA IgM     4
               antistoff i Serum ved hjelp av Eia

100207 1115.T000.IM382.1036  Undersøkelse av Varicella-zoster virus IgM     4
               antistoff i Serum ved hjelp av Elisa

100208 1115.T000.IM394.1036  Undersøkelse av Helicobacter pylori IgG       4
               antistoff i Serum ved hjelp av Elisa

100209 1115.T000.IM90.1036  Undersøkelse av dsDNA i Serum ved hjelp av     4
               Elisa

100210 1115.T000.K1316.1036  Undersøkelse av Anti-CCP i Serum ved hjelp     4
               av Elisa

100211 1115.T000.K1317.1036  Undersøkelse av ANCA-MPO i Serum ved hjelp     4
               av Elisa

100212 1115.T000.K1318.1036  Undersøkelse av ANCA-PR-3 i Serum ved hjelp     4
               av Elisa

100213 1115.T000.K1329.1036  Undersøkelse av RF IgA i Serum ved hjelp av     4
               Elisa

100214 1115.T000.K1332.1036  Undersøkelse av ANCA i Serum ved hjelp av      4
               Elisa

100215 1115.T000.K167.1036  Undersøkelse av Gliadin asA i Serum ved hjelp    4
               av Elisa

100216 1115.T000.K168.1036  Undersøkelse av Gliadin asG i Serum ved hjelp    4
               av Elisa


                  29
 ID       KODE                Fulltekst           Status

100217 1115.T000.K212,IM138.1036  Undersøkelse av IgA antistoff i Serum grunnet    4
                  vevstransglutaminase allergi ved hjelp av Elisa

100218 1115.T000.K218,IM138.1036  Undersøkelse av IgG antistoff i Serum grunnet    4
                  vevstransglutaminase allergi ved hjelp av Elisa

100219 1115.T000.K45.1036     Undersøkelse av ANA i Serum ved hjelp av      4
                  Elisa

100220 1115.T000.IM210.1038    Undersøkelse av Timotei i Serum ved hjelp av    4
                  Feia

100221 1115.T000.IM212.1038    Undersøkelse av Bjørk i Serum ved hjelp av     4
                  Feia

100222 1115.T000.K1324.1038    Undersøkelse av ECP (Eosinofilt Cation       4
                  Protein) i Serum ved hjelp av Feia

100223 1115.T000.K214,IM191.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  10 inhalasjonsallergener allergi ved hjelp av
                  Feia

100224 1115.T000.K214,IM196.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  6 matvareallergener allergi ved hjelp av Feia

100225 1115.T000.K214,IM221.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Dermatophagoides pteronyssinus allergi ved
                  hjelp av Feia

100226 1115.T000.K214,IM230.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Melk allergi ved hjelp av Feia

100227 1115.T000.K214,IM231.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Torsk allergi ved hjelp av Feia

100228 1115.T000.K214,IMc1.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Penicilloyl G, c1 allergi ved hjelp av Feia

100229 1115.T000.K214,IMc2.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Penicilloyl V, c2 allergi ved hjelp av Feia

100230 1115.T000.K214,IMe1.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Katt (flass), e1 allergi ved hjelp av Feia

100231 1115.T000.K214,IMe3.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Hest (flass), e3 allergi ved hjelp av Feia

100232 1115.T000.K214,IMe4.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Ku (flass), e4 allergi ved hjelp av Feia

100233 1115.T000.K214,IMe5.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Hund(flass), e5 allergi ved hjelp av Feia

100234 1115.T000.K214,IMe6.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Marsvin (epitel), e6 allergi ved hjelp av Feia

100235 1115.T000.K214,IMf1.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Eggehvite, f1 allergi ved hjelp av Feia

100236 1115.T000.K214,IMf13.1038  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Peanøtt, f13 allergi ved hjelp av Feia                    30
 ID        KODE                  Fulltekst            Status

100237 1115.T000.K214,IMf14.1038   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   Soya-bønne, f14 allergi ved hjelp av Feia

100238 1115.T000.K214,IMf4.1038    Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   Hvete, f4 allergi ved hjelp av Feia

100239 1115.T000.K214,IMg205.1038   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   rPhl p 1 (rekombinant), g205 allergi ved hjelp
                   av Feia

100240 1115.T000.K214,IMg210.1038   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   rPhl p 7 (rekombinant), g210 allergi ved hjelp
                   av Feia

100241 1115.T000.K214,IMg212.1038   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   rPhl p 12; profilin (rekombinant), g212 allergi
                   ved hjelp av Feia

100242 1115.T000.K214,IMg6.1038    Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   Timotei, g6 allergi ved hjelp av Feia

100243 1115.T000.K214,IMi1.1038    Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   Bie-gift, i1 allergi ved hjelp av Feia

100244 1115.T000.K214,IMi3.1038    Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   Vepse-gift, i3 allergi ved hjelp av Feia

100245 1115.T000.K214,IMk82.1038   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   Lateks, k82 allergi ved hjelp av Feia

100246 1115.T000.K214,IMm2.1038    Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   Cladosporium herbarum (Hormodendrum), m2
                   allergi ved hjelp av Feia

100247 1115.T000.K214,IMm6.1038    Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   Alternaria alternata (A. tenuis), m6 allergi ved
                   hjelp av Feia

100248 1115.T000.K214,IMRe202.1038 Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet      4
                  Reinsdyr, epitel, Re202 allergi ved hjelp av Feia

100249 1115.T000.K214,IMt215.1038   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   rBet v 1 (rekombinant), t215 allergi ved hjelp av
                   Feia

100250 1115.T000.K214,IMt216.1038   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   rBet v 2;profilin (rekombinant), t216 allergi ved
                   hjelp av Feia

100251 1115.T000.K214,IMt220.1038   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   rBet v 4 (rekombinant), t220 allergi ved hjelp av
                   Feia

100252 1115.T000.K214,IMw6.1038    Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                   Burot, w6 allergi ved hjelp av Feia

100253 1115.T000.K214.1038      Undersøkelse av IgE i Serum ved hjelp av Feia     4

100254 1115.T000.K218,IM226.1038   Undersøkelse av IgG antistoff i Serum grunnet     4
                   Aspergillus fumigatus allergi ved hjelp av Feia

100255 1115.T000.K218,IMi1.1038    Undersøkelse av IgG antistoff i Serum grunnet     4


                      31
 ID       KODE                Fulltekst         Status
               Bie-gift, i1 allergi ved hjelp av Feia

100256 1115.T000.K432.1038  Undersøkelse av Tryptase i Serum ved hjelp av   4
               Feia

100257 1115.T000.G4.1047   Undersøkelse av Protein i Serum ved hjelp av    4
               Fotometri

100258 1115.T000.IM558.1047  Undersøkelse av Glukosebelastning i Serum     4
               ved hjelp av Fotometri

100259 1115.T000.K105.1047  Undersøkelse av CK i Serum ved hjelp av      4
               Fotometri

100260 1115.T000.K154.1047  Undersøkelse av Fosfat,uorg. i Serum ved hjelp   4
               av Fotometri

100261 1115.T000.K156.1047  Undersøkelse av Fruktosamin i Serum ved      4
               hjelp av Fotometri

100262 1115.T000.K170.1047  Undersøkelse av Glukose i Serum ved hjelp av    4
               Fotometri

100263 1115.T000.K175.1047  Undersøkelse av Gt i Serum ved hjelp av      4
               Fotometri

100264 1115.T000.K224.1047  Undersøkelse av Jern i Serum ved hjelp av     4
               Fotometri

100265 1115.T000.K228.1047  Undersøkelse av Kalsium i Serum ved hjelp av    4
               Fotometri

100266 1115.T000.K230.1047  Undersøkelse av Karbamid i Serum ved hjelp     4
               av Fotometri

100267 1115.T000.K247.1047  Undersøkelse av Kolesterol i Serum ved hjelp    4
               av Fotometri

100268 1115.T000.K257.1047  Undersøkelse av Kreatinin i Serum ved hjelp av   4
               Fotometri

100269 1115.T000.K266.1047  Undersøkelse av LD i Serum ved hjelp av      4
               Fotometri

100270 1115.T000.K271.1047  Undersøkelse av LDL-kolest. i Serum ved hjelp   4
               av Fotometri

100271 1115.T000.K275.1047  Undersøkelse av Lipase i Serum ved hjelp av    4
               Fotometri

100272 1115.T000.K28.1047   Undersøkelse av ALAT i Serum ved hjelp av     4
               Fotometri

100273 1115.T000.K282.1047  Undersøkelse av Magnesium i Serum ved hjelp    4
               av Fotometri

100274 1115.T000.K29.1047   Undersøkelse av Albumin i Serum ved hjelp av    4
               Fotometri

100275 1115.T000.K311.1047  Undersøkelse av Orosomukoid i Serum ved      4
               hjelp av Fotometri

100276 1115.T000.K316.1047  Undersøkelse av Amylase i Serum ved hjelp av    4


                  32
 ID       KODE                Fulltekst           Status
                  Fotometri

100277 1115.T000.K36.1047     Undersøkelse av ALP i Serum ved hjelp av      4
                  Fotometri

100278 1115.T000.K368.1047     Undersøkelse av Gallesyr i Serum ved hjelp av   4
                  Fotometri

100279 1115.T000.K395.1047     Undersøkelse av Triglyserid i Serum ved hjelp   4
                  av Fotometri

100280 1115.T000.K407.1047     Undersøkelse av Urat i Serum ved hjelp av     4
                  Fotometri

100281 1115.T000.K58.1047     Undersøkelse av ASAT i Serum ved hjelp av     4
                  Fotometri

100282 1115.T000.K76.1047     Undersøkelse av Bilirubin i Serum ved hjelp av   4
                  Fotometri

100283 1115.T000.K433.1060     Undersøkelse av Kjemisk stoff i Serum ved     4
                  hjelp av Immunfiksering

100284 1115.T000.IM139.1061    Undersøkelse av C-ANCA-antigen i Serum ved     4
                  hjelp av Immunfluorescens

100285 1115.T000.K218,IM102.1061  Undersøkelse av IgG antistoff i Serum grunnet   4
                  hud allergi ved hjelp av Immunfluorescens

100286 1115.T000.K218,IM81.1061  Undersøkelse av IgG antistoff i Serum grunnet   4
                  binyrebark allergi ved hjelp av
                  Immunfluorescens

100287 1115.T000.K218,IM98.1061  Undersøkelse av IgG antistoff i Serum grunnet   4
                  glomerulus basalmembran allergi ved hjelp av
                  Immunfluorescens

100288 1115.T000.IM148.1064    Undersøkelse av lactalbumin i Serum ved hjelp   4
                  av Immunoessay, fluorescens

100289 1115.T000.IM149.1064    Undersøkelse av lactoglobulin i Serum ved     4
                  hjelp av Immunoessay, fluorescens

100290 1115.T000.IM196.1064    Undersøkelse av 6 matvareallergener i Serum    4
                  ved hjelp av Immunoessay, fluorescens

100291 1115.T000.IM561.1064    Undersøkelse av Inhalasjonspanel helår, 5     4
                  paneler i Serum ved hjelp av Immunoessay,
                  fluorescens

100292 1115.T000.IM562.1064    Undersøkelse av Inhalasjonspanel sesong, 5     4
                  paneler i Serum ved hjelp av Immunoessay,
                  fluorescens

100293 1115.T000.IM90.1064     Undersøkelse av dsDNA i Serum ved hjelp av     4
                  Immunoessay, fluorescens

100294 1115.T000.K108.1064     Undersøkelse av CK-MB i Serum ved hjelp av     4
                  Immunoessay, fluorescens

100295 1115.T000.K1324.1064    Undersøkelse av ECP (Eosinofilt Cation       4
                  Protein) i Serum ved hjelp av Immunoessay,                    33
 ID       KODE              Fulltekst           Status
               fluorescens

100296 1115.T000.K166.1064  Undersøkelse av GBM as i Serum ved hjelp av     4
               Immunoessay, fluorescens

100297 1115.T000.K214.1064  Undersøkelse av IgE i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fluorescens

100298 1115.T000.K432.1064  Undersøkelse av Tryptase i Serum ved hjelp av    4
               Immunoessay, fluorescens

100299 1115.T000.0.1065    Undersøkelse av komponent ikke angitt i       4
               Serum ved hjelp av Immunoessay, fotometri

100300 1115.T000.F101.1065  Undersøkelse av Fenytoin i Serum ved hjelp av    4
               Immunoessay, fotometri

100301 1115.T000.F131.1065  Undersøkelse av Karbamazepin i Serum ved      4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100302 1115.T000.F303.1065  Undersøkelse av Valproat i Serum ved hjelp av    4
               Immunoessay, fotometri

100303 1115.T000.F62.1065   Undersøkelse av Digitoksin i Serum ved hjelp    4
               av Immunoessay, fotometri

100304 1115.T000.F87.1065   Undersøkelse av Etanol i Serum ved hjelp av     4
               Immunoessay, fotometri

100305 1115.T000.F98.1065   Undersøkelse av Fenobarbital i Serum ved      4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100306 1115.T000.IM107.1065  Undersøkelse av Jo-1 i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100307 1115.T000.IM125.1065  Undersøkelse av RNP i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100308 1115.T000.IM128.1065  Undersøkelse av Scl-70 i Serum ved hjelp av     4
               Immunoessay, fotometri

100309 1115.T000.IM129.1065  Undersøkelse av Sm i Serum ved hjelp av       4
               Immunoessay, fotometri

100310 1115.T000.IM132.1065  Undersøkelse av SSA i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100311 1115.T000.IM133.1065  Undersøkelse av SSB i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100312 1115.T000.IM24.1065  Undersøkelse av κ frie lette kjeder i Serum ved   4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100313 1115.T000.IM25.1065  Undersøkelse av λ frie lette kjeder i Serum ved   4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100314 1115.T000.IM85.1065  Undersøkelse av centromer i Serum ved hjelp     4
               av Immunoessay, fotometri

100315 1115.T000.IM93.1065  Undersøkelse av f-aktin i Serum ved hjelp av    4
               Immunoessay, fotometri

100316 1115.T000.K102.1065  Undersøkelse av Ceruloplasmin i Serum ved      4


                  34
 ID       KODE             Fulltekst           Status
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100317 1115.T000.K113.1065  Undersøkelse av CRP i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100318 1115.T000.K1319.1065  Undersøkelse av RF-Latex test i Serum ved     4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100319 1115.T000.K146.1065  Undersøkelse av Ferritin i Serum ved hjelp av   4
               Immunoessay, fotometri

100320 1115.T000.K188.1065  Undersøkelse av HDL-kolest. i Serum ved hjelp   4
               av Immunoessay, fotometri

100321 1115.T000.K212.1065  Undersøkelse av IgA i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100322 1115.T000.K218.1065  Undersøkelse av IgG i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100323 1115.T000.K219.1065  Undersøkelse av IgM i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100324 1115.T000.K290.1065  Undersøkelse av Mikro-CRP i Serum ved hjelp    4
               av Immunoessay, fotometri

100325 1115.T000.K435.1065  Undersøkelse av Haptoglobin i Serum ved hjelp   4
               av Immunoessay, fotometri

100326 1115.T000.K45.1065   Undersøkelse av ANA i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100327 1115.T000.K54.1065   Undersøkelse av Apolipopr. B i Serum ved      4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100328 1115.T000.K55.1065   Undersøkelse av Apolipopr.A i Serum ved hjelp   4
               av Immunoessay, fotometri

100329 1115.T000.K9.1065   Undersøkelse av A1-antitryps. i Serum ved     4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100330 1115.T000.K97.1065   Undersøkelse av CDT i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100331 1115.T000.K394.1066  Undersøkelse av Tras i Serum ved hjelp av     4
               Immunoessay, isotop

100332 1115.T000.K112.1067  Undersøkelse av C-Peptid i Serum ved hjelp av   4
               Immunoessay, luminescens

100333 1115.T000.K116.1067  Undersøkelse av DHEAS i Serum ved hjelp av     4
               Immunoessay, luminescens

100334 1115.T000.K1327.1067  Undersøkelse av NT-proBNP (N-terminal       4
               prohormone brain natriuretic peptide, (ny test
               ved akutt hjertesvikt)) i Serum ved hjelp av
               Immunoessay, luminescens

100335 1115.T000.K153.1067  Undersøkelse av Folat i Serum ved hjelp av     4
               Immunoessay, luminescens

100336 1115.T000.K157.1067  Undersøkelse av FSH i Serum ved hjelp av      4
               Immunoessay, luminescens


                  35
 ID       KODE                 Fulltekst          Status

100337 1115.T000.K158.1067     Undersøkelse av FT3 i Serum ved hjelp av     4
                  Immunoessay, luminescens

100338 1115.T000.K159.1067     Undersøkelse av FT4 i Serum ved hjelp av     4
                  Immunoessay, luminescens

100339 1115.T000.K17.1067      Undersøkelse av AFP i Serum ved hjelp av     4
                  Immunoessay, luminescens

100340 1115.T000.K180.1067     Undersøkelse av HCG i Serum ved hjelp av     4
                  Immunoessay, luminescens

100341 1115.T000.K208.1067     Undersøkelse av Homocystein i Serum ved      4
                  hjelp av Immunoessay, luminescens

100342 1115.T000.K214,IM187.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  6 inhalasjonsallergener allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100343 1115.T000.K214,IM188.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  7 inhalasjonsallergener allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100344 1115.T000.K214,IM195.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  5 matvareallergener allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100345 1115.T000.K214,IM230.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Melk allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100346 1115.T000.K214,IMc1.1067   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Penicilloyl G, c1 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100347 1115.T000.K214,IMc2.1067   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Penicilloyl V, c2 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100348 1115.T000.K214,IMd1.1067   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Husstøvmidd, d1 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100349 1115.T000.K214,IMd2.1067   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Husstøvmidd, d2 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100350 1115.T000.K214,IMe1.1067   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Katt (flass), e1 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100351 1115.T000.K214,IMe201.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Kanariefugl(fjær), e201 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100352 1115.T000.K214,IMe3.1067   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Hest (flass), e3 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100353 1115.T000.K214,IMe4.1067   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Ku (flass), e4 allergi ved hjelp av


                     36
 ID       KODE               Fulltekst              Status
                  Immunoessay, luminescens

100354 1115.T000.K214,IMe5.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Hund(flass), e5 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100355 1115.T000.K214,IMe6.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Marsvin (epitel), e6 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100356 1115.T000.K214,IMe70.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Gås (fjær), e70 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100357 1115.T000.K214,IMe78.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Undulat (fjær), e78 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100358 1115.T000.K214,IMe80.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Geit (epitel), e80 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100359 1115.T000.K214,IMe81.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Sau (epitel), e81 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100360 1115.T000.K214,IMe82.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Kanin (epitel), e82 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100361 1115.T000.K214,IMe83.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Svin (epitel), e83 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100362 1115.T000.K214,IMe84.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Hamster (epitel), e84 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100363 1115.T000.K214,IMe85.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Kylling (fjær), e85 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100364 1115.T000.K214,IMe86.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  And (fjær), e86 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100365 1115.T000.K214,IMe87.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Rotte (epitel, serum, urin), e87 allergi ved hjelp
                  av Immunoessay, luminescens

100366 1115.T000.K214,IMe88.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Mus (epitel, serum, urin), e88 allergi ved hjelp
                  av Immunoessay, luminescens

100367 1115.T000.K214,IMe89.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Kalkun (fjær), e89 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100368 1115.T000.K214,IMf1.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet     4
                  Eggehvite, f1 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens                     37
 ID       KODE                 Fulltekst           Status

100369 1115.T000.K214,IMf12.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Erter, f12 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100370 1115.T000.K214,IMf13.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Peanøtt, f13 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100371 1115.T000.K214,IMf14.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Soya-bønne, f14 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100372 1115.T000.K214,IMf17.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Hasselnøtt, f17 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100373 1115.T000.K214,IMf18.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Paranøtt, f18 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100374 1115.T000.K214,IMf20.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Mandel, f20 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100375 1115.T000.K214,IMf201.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Pekan-nøtt, f201 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100376 1115.T000.K214,IMf218.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Paprika, f218 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100377 1115.T000.K214,IMf23.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Krabbe, f23 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100378 1115.T000.K214,IMf24.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Reke, f24 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100379 1115.T000.K214,IMf25.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Tomat, f25 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100380 1115.T000.K214,IMf256.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Valnøtt, f256 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100381 1115.T000.K214,IMf26.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Svin (gris), f26 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100382 1115.T000.K214,IMf3.1067   Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Fisk (torsk), f3 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100383 1115.T000.K214,IMf31.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Gulrot, f31 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100384 1115.T000.K214,IMf33.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4


                     38
 ID       KODE                 Fulltekst         Status
                  Appelsin, f33 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100385 1115.T000.K214,IMf36.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Kokosnøtt, f36 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100386 1115.T000.K214,IMf37.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Blåskjell, f37 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100387 1115.T000.K214,IMf4.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Hvete, f4 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100388 1115.T000.K214,IMf40.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Tunfisk, f40 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100389 1115.T000.K214,IMf41.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Laks, f41 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100390 1115.T000.K214,IMf44.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Jordbær, f44 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100391 1115.T000.K214,IMf48.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Løk, f48 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100392 1115.T000.K214,IMf49.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Eple, f49 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100393 1115.T000.K214,IMf5.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Rug, f5 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100394 1115.T000.K214,IMf6.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Bygg (korn), f6 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100395 1115.T000.K214,IMf7.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Havre, f7 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100396 1115.T000.K214,IMf75.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Eggeplomme, f75 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100397 1115.T000.K214,IMf8.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Mais, f8 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100398 1115.T000.K214,IMf80.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Hummer, f80 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100399 1115.T000.K214,IMf83.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                  Kyllingkjøtt, f83 allergi ved hjelp av                    39
 ID       KODE               Fulltekst             Status
                  Immunoessay, luminescens

100400 1115.T000.K214,IMf84.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Kiwi, f84 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100401 1115.T000.K214,IMf85.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Selleri, f85 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100402 1115.T000.K214,IMf90.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Malt, f90 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100403 1115.T000.K214,IMf91.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Mango, f91 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100404 1115.T000.K214,IMf92.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Banan, f92 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100405 1115.T000.K214,IMf94.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Pære, f94 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100406 1115.T000.K214,IMf95.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Fersken, f95 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100407 1115.T000.K214,IMg4.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Strandsvingel, g4 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100408 1115.T000.K214,IMg6.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Timotei, g6 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100409 1115.T000.K214,IMg9.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Krypkvein, g9 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100410 1115.T000.K214,IMi1.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Bie-gift, i1 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100411 1115.T000.K214,IMi3.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Vepse-gift, i3 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100412 1115.T000.K214,IMk75.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Isocyanate TDI, k75 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100413 1115.T000.K214,IMk76.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Isocyanate MDI, k76 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100414 1115.T000.K214,IMk77.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Isocyanate HDI, k77 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens                    40
 ID       KODE                 Fulltekst           Status

100415 1115.T000.K214,IMk80.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Formaldehyd, k80 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100416 1115.T000.K214,IMk82.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Lateks, k82 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100417 1115.T000.K214,IMm1.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Penicillium notatum, m1 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100418 1115.T000.K214,IMm2.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Cladosporium herbarum (Hormodendrum), m2
                  allergi ved hjelp av Immunoessay, luminescens

100419 1115.T000.K214,IMm3.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Aspergillus fumigatus, m3 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100420 1115.T000.K214,IMm4.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Mucor racemosus, m4 allergi ved hjelp av
                  Immunoessay, luminescens

100421 1115.T000.K214,IMm5.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Candida albicans (yeast), m5 allergi ved hjelp
                  av Immunoessay, luminescens

100422 1115.T000.K214,IMm6.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Alternaria alternata (A. tenuis), m6 allergi ved
                  hjelp av Immunoessay, luminescens

100423 1115.T000.K214,IMp1.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Ascaris, p1 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100424 1115.T000.K214,IMt10.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Valnøtt, t10 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100425 1115.T000.K214,IMt12.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Selje, t12 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100426 1115.T000.K214,IMt2.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Grå-or, t2 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100427 1115.T000.K214,IMt3.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Bjørk, t3 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100428 1115.T000.K214,IMt4.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Hassel, t4 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100429 1115.T000.K214,IMw6.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4
                  Burot, w6 allergi ved hjelp av Immunoessay,
                  luminescens

100430 1115.T000.K214,IMw7.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet    4


                    41
 ID       KODE                Fulltekst           Status
                 Prestekrage, w7 allergi ved hjelp av
                 Immunoessay, luminescens

100431 1115.T000.K214,IMw8.1067  Undersøkelse av IgE antistoff i Serum grunnet   4
                 Løvetann, w8 allergi ved hjelp av
                 Immunoessay, luminescens

100432 1115.T000.K214.1067    Undersøkelse av IgE i Serum ved hjelp av      4
                 Immunoessay, luminescens

100433 1115.T000.K216.1067    Undersøkelse av IGF-1 i Serum ved hjelp av     4
                 Immunoessay, luminescens

100434 1115.T000.K217.1067    Undersøkelse av IGFBP3 i Serum ved hjelp av    4
                 Immunoessay, luminescens

100435 1115.T000.K222.1067    Undersøkelse av Insulin i Serum ved hjelp av    4
                 Immunoessay, luminescens

100436 1115.T000.K242.1067    Undersøkelse av Kobalamin i Serum ved hjelp    4
                 av Immunoessay, luminescens

100437 1115.T000.K255.1067    Undersøkelse av Kortisol i Serum ved hjelp av   4
                 Immunoessay, luminescens

100438 1115.T000.K274.1067    Undersøkelse av LH i Serum ved hjelp av      4
                 Immunoessay, luminescens

100439 1115.T000.K329.1067    Undersøkelse av ProBNP i Serum ved hjelp av    4
                 Immunoessay, luminescens

100440 1115.T000.K330.1067    Undersøkelse av Progesteron i Serum ved      4
                 hjelp av Immunoessay, luminescens

100441 1115.T000.K334.1067    Undersøkelse av Prolaktin i Serum ved hjelp av   4
                 Immunoessay, luminescens

100442 1115.T000.K344.1067    Undersøkelse av PSA i Serum ved hjelp av      4
                 Immunoessay, luminescens

100443 1115.T000.K369.1067    Undersøkelse av SHBG i Serum ved hjelp av     4
                 Immunoessay, luminescens

100444 1115.T000.K385.1067    Undersøkelse av Testosteron i Serum ved hjelp   4
                 av Immunoessay, luminescens

100445 1115.T000.K400.1067    Undersøkelse av Troponin T i Serum ved hjelp    4
                 av Immunoessay, luminescens

100446 1115.T000.K402.1067    Undersøkelse av TSH i Serum ved hjelp av      4
                 Immunoessay, luminescens

100447 1115.T000.K405.1067    Undersøkelse av Tyreoglob.as i Serum ved      4
                 hjelp av Immunoessay, luminescens

100448 1115.T000.K406.1067    Undersøkelse av Tyreoglobulin i Serum ved     4
                 hjelp av Immunoessay, luminescens

100449 1115.T000.K411.1067    Undersøkelse av Veksthormon i Serum ved      4
                 hjelp av Immunoessay, luminescens

100450 1115.T000.K423.1067    Undersøkelse av Østradiol i Serum ved hjelp av   4
                 Immunoessay, luminescens


                    42
 ID       KODE                Fulltekst           Status

100451 1115.T000.K49.1067     Undersøkelse av Anti-TPO i Serum ved hjelp     4
                  av Immunoessay, luminescens

100452 1115.T000.K83.1067     Undersøkelse av CA 125 i Serum ved hjelp av    4
                  Immunoessay, luminescens

100453 1115.T000.K98.1067     Undersøkelse av CEA i Serum ved hjelp av      4
                  Immunoessay, luminescens

100454 1115.T000.IM128.1068    Undersøkelse av Scl-70 i Serum ved hjelp av    4
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100455 1115.T000.IM85.1068     Undersøkelse av centromer i Serum ved hjelp    4
                  av Immunologisk/enzymatisk metode

100456 1115.T000.IM90.1068     Undersøkelse av dsDNA i Serum ved hjelp av     4
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100457 1115.T000.K1317.1068    Undersøkelse av ANCA-MPO i Serum ved hjelp     4
                  av Immunologisk/enzymatisk metode

100458 1115.T000.K1318.1068    Undersøkelse av ANCA-PR-3 i Serum ved hjelp    4
                  av Immunologisk/enzymatisk metode

100459 1115.T000.K143.1068     Undersøkelse av FaktorXII,akt i Serum ved     4
                  hjelp av Immunologisk/enzymatisk metode

100460 1115.T000.K153.1068     Undersøkelse av Folat i Serum ved hjelp av     4
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100461 1115.T000.K17.1068     Undersøkelse av AFP i Serum ved hjelp av      4
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100462 1115.T000.K212,IM138.1068  Undersøkelse av IgA antistoff i Serum grunnet   4
                  vevstransglutaminase allergi ved hjelp av
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100463 1115.T000.K218,IM110.1068  Undersøkelse av IgG antistoff i Serum grunnet   4
                  kardiolipin allergi ved hjelp av
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100464 1115.T000.K219,IM110.1068  Undersøkelse av IgM antistoff i Serum grunnet   4
                  kardiolipin allergi ved hjelp av
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100465 1115.T000.K242.1068     Undersøkelse av Kobalamin i Serum ved hjelp    4
                  av Immunologisk/enzymatisk metode

100466 1115.T000.K344.1068     Undersøkelse av PSA i Serum ved hjelp av      4
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100467 1115.T000.K380.1068     Undersøkelse av T3 i Serum ved hjelp av      4
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100468 1115.T000.K381.1068     Undersøkelse av T4 i Serum ved hjelp av      4
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100469 1115.T000.K402.1068     Undersøkelse av TSH i Serum ved hjelp av      4
                  Immunologisk/enzymatisk metode

100470 1115.T000.K423.1068     Undersøkelse av Østradiol i Serum ved hjelp av   4
                  Immunologisk/enzymatisk metode


                    43
 ID       KODE              Fulltekst          Status

100471 1115.T000.K83.1068   Undersøkelse av CA 125 i Serum ved hjelp av   4
               Immunologisk/enzymatisk metode

100472 1115.T000.K98.1068   Undersøkelse av CEA i Serum ved hjelp av     4
               Immunologisk/enzymatisk metode

100473 1115.T000.0.1070    Undersøkelse av komponent ikke angitt i     4
               Serum ved hjelp av Ioneselektive elektroder

100474 1115.T000.F169.1070  Undersøkelse av Litium i Serum ved hjelp av   4
               Ioneselektive elektroder

100475 1115.T000.K226.1070  Undersøkelse av Kalium i Serum ved hjelp av   4
               Ioneselektive elektroder

100476 1115.T000.K237.1070  Undersøkelse av Klorid i Serum ved hjelp av   4
               Ioneselektive elektroder

100477 1115.T000.K299.1070  Undersøkelse av Natrium i Serum ved hjelp av   4
               Ioneselektive elektroder

100478 1115.T000.K228.1070  Undersøkelse av Kalsium i Serum ved hjelp av   4
               Ioneselektive elektroder

100479 1115.T000.IM290.1076  Undersøkelse av Adenovirus antistoff i Serum   4
               ved hjelp av Komplementbindingsreaksjon

100480 1115.T000.K413.1079  Undersøkelse av Vitamin A i Serum ved hjelp   4
               av LC eller GC, single MS

100481 1115.T000.K414.1079  Undersøkelse av Vitamin E i Serum ved hjelp   4
               av LC eller GC, single MS

100482 1115.T000.K5.1079   Undersøkelse av 25-(OH)-vitD3 i Serum ved    4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100483 1115.T000.K292.1081  Undersøkelse av MMA i Serum ved hjelp av LC   4
               eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100484 1115.T000.K102.1094  Undersøkelse av Ceruloplasmin i Serum ved    4
               hjelp av Nefelometri

100485 1115.T000.K1307.1094  Undersøkelse av C4 i Serum ved hjelp av     4
               Nefelometri

100486 1115.T000.K1308.1094  Undersøkelse av C1q i Serum ved hjelp av     4
               Nefelometri

100487 1115.T000.K1319.1094  Undersøkelse av RF-Latex test i Serum ved    4
               hjelp av Nefelometri

100488 1115.T000.K212.1094  Undersøkelse av IgA i Serum ved hjelp av     4
               Nefelometri

100489 1115.T000.K218.1094  Undersøkelse av IgG i Serum ved hjelp av     4
               Nefelometri

100490 1115.T000.K219.1094  Undersøkelse av IgM i Serum ved hjelp av     4
               Nefelometri

100491 1115.T000.K229.1094  Undersøkelse av Kappa-kjeder i Serum ved     4
               hjelp av Nefelometri


                  44
 ID       KODE                Fulltekst          Status

100492 1115.T000.K251.1094     Undersøkelse av C3 i Serum ved hjelp av      4
                  Nefelometri

100493 1115.T000.K264.1094     Undersøkelse av Lambda-kjeder i Serum ved     4
                  hjelp av Nefelometri

100494 1115.T000.K311.1094     Undersøkelse av Orosomukoid i Serum ved      4
                  hjelp av Nefelometri

100495 1115.T000.K327.1094     Undersøkelse av Prealbumin i Serum ved hjelp   4
                  av Nefelometri

100496 1115.T000.K433.1094     Undersøkelse av Kjemisk stoff i Serum ved     4
                  hjelp av Nefelometri

100497 1115.T000.K435.1094     Undersøkelse av Haptoglobin i Serum ved hjelp   4
                  av Nefelometri

100498 1115.T000.K65.1094     Undersøkelse av B2-Mikroglob. i Serum ved     4
                  hjelp av Nefelometri

100499 1115.T000.K9.1094      Undersøkelse av A1-antitryps. i Serum ved     4
                  hjelp av Nefelometri

100500 1115.T000.K394.1109     Undersøkelse av Tras i Serum ved hjelp av RIA   4

100501 1115.T000.A140.1117     Undersøkelse av Gentamicin i Serum ved hjelp   4
                  av TDX

100502 1115.T000.K218,IM241.1140  Undersøkelse av IgG antistoff i Serum grunnet   4
                  Vepsegift allergi ved hjelp av Farging

100503 1115.T000.IM338.1148    Undersøkelse av Hepatitt C antistoff i Serum   4
                  ved hjelp av RIBA

100504 1115.T000.IM347.1150    Undersøkelse av HIV antistoff i Serum ved     4
                  hjelp av WB

100505 1115.T000.K163.1168     Undersøkelse av Gallesyrer i Serum ved hjelp   4
                  av Gelelektroforese

100506 1115.T000.K413.1177     Undersøkelse av Vitamin A i Serum ved hjelp    4
                  av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100507 1115.T000.K414.1177     Undersøkelse av Vitamin E i Serum ved hjelp    4
                  av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100508 1115.T000.IM559.1178    Undersøkelse av Kalsium,albuminkorrigert i    4
                  Serum ved hjelp av Beregning

100509 1115.T000.K1330.1178    Undersøkelse av Jernmetning i Serum ved      4
                  hjelp av Beregning

100510 1115.T000.K1331.1178    Undersøkelse av GFR, estimert(MDRD) i       4
                  Serum ved hjelp av Beregning

100511 1115.T000.K344.1178     Undersøkelse av PSA i Serum ved hjelp av     4
                  Beregning

100512 1115.T000.K387.1178     Undersøkelse av TIBC i Serum ved hjelp av     4
                  Beregning                    45
 ID       KODE              Fulltekst          Status

100513 1115.T000.K434.1178  Undersøkelse av Anion GAP i Serum ved hjelp    4
               av Beregning

100514 1115.T000.K12.1179   Undersøkelse av ACE i Serum ved hjelp av     4
               Enzymfotometri

100515 1115.T000.K248.1179  Undersøkelse av Kolinesteras i Serum ved     4
               hjelp av Enzymfotometri

100516 1115.T000.K275.1179  Undersøkelse av Lipase i Serum ved hjelp av    4
               Enzymfotometri

100517 1115.T000.K276.1180  Undersøkelse av Lp(a) i Serum ved hjelp av    4
               Immunoturbidimetri

100518 1115.T000.K106.1182  Undersøkelse av CK,isoenzym i Serum ved      4
               hjelp av Gelelektroforese, enzym

100519 1115.T000.K267.1182  Undersøkelse av LD,isoenzym i Serum ved      4
               hjelp av Gelelektroforese, enzym

100520 1115.T000.K37.1182   Undersøkelse av ALP,isoenzym i Serum ved     4
               hjelp av Gelelektroforese, enzym

100521 1115.T000.K43.1182   Undersøkelse av Amylas.isoenz i Serum ved     4
               hjelp av Gelelektroforese, enzym

100522 1115.T000.K313.1183  Undersøkelse av Osmolalitet i Serum ved hjelp   4
               av Frysepunktdepresjon

100523 1115.T000.IM383.1197  Undersøkelse av Y. enterocolitica gruppe 3    4
               antistoff i Serum ved hjelp av
               Bakterieagglutinasjon

100524 1115.T000.K294.1236  Undersøkelse av Mononukl.test i Serum ved     4
               hjelp av Immunkromatografi

100525 1115.T000.K336.1284  Undersøkelse av Prot.Elforese i Serum ved     4
               hjelp av Elektroforese

100526 1120.T000.K243.1016  Undersøkelse av Kobber i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Atomabsorbsjonsspektrometri

100527 1120.T000.K370.1016  Undersøkelse av Sink i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Atomabsorbsjonsspektrometri

100528 1120.T000.IM569.1042  Undersøkelse av Immunfenotyping av        4
               leukemier/lymfomer 1 glass 2 farger i
               Spinalvæske ved hjelp av Flowcytometri

100529 1120.T000.F190.1043  Undersøkelse av Metotreksat i Spinalvæske     4
               ved hjelp av Fluorescens

100530 1120.T000.F235.1047  Undersøkelse av Paracetamol i Spinalvæske     4
               ved hjelp av Fotometri

100531 1120.T000.F267.1047  Undersøkelse av Salicylsyre i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Fotometri

100532 1120.T000.F62.1047   Undersøkelse av Digitoksin i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Fotometri                  46
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100533 1120.T000.F63.1047  Undersøkelse av Digoksin i Spinalvæske ved    4
               hjelp av Fotometri

100534 1120.T000.F87.1047  Undersøkelse av Etanol i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Fotometri

100535 1120.T000.G4.1047   Undersøkelse av Protein i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Fotometri

100536 1120.T000.K10.1047  Undersøkelse av Ca,akt. i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Fotometri

100537 1120.T000.K105.1047  Undersøkelse av CK i Spinalvæske ved hjelp    4
               av Fotometri

100538 1120.T000.K154.1047  Undersøkelse av Fosfat,uorg. i Spinalvæske    4
               ved hjelp av Fotometri

100539 1120.T000.K170.1047  Undersøkelse av Glukose i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Fotometri

100540 1120.T000.K175.1047  Undersøkelse av Gt i Spinalvæske ved hjelp av   4
               Fotometri

100541 1120.T000.K188.1047  Undersøkelse av HDL-kolest. i Spinalvæske     4
               ved hjelp av Fotometri

100542 1120.T000.K224.1047  Undersøkelse av Jern i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Fotometri

100543 1120.T000.K230.1047  Undersøkelse av Karbamid i Spinalvæske ved    4
               hjelp av Fotometri

100544 1120.T000.K247.1047  Undersøkelse av Kolesterol i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Fotometri

100545 1120.T000.K257.1047  Undersøkelse av Kreatinin i Spinalvæske ved    4
               hjelp av Fotometri

100546 1120.T000.K269.1047  Undersøkelse av LDL,fast. i Spinalvæske ved    4
               hjelp av Fotometri

100547 1120.T000.K28.1047  Undersøkelse av ALAT i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Fotometri

100548 1120.T000.K282.1047  Undersøkelse av Magnesium i Spinalvæske      4
               ved hjelp av Fotometri

100549 1120.T000.K298.1047  Undersøkelse av Myoglobin i Spinalvæske ved    4
               hjelp av Fotometri

100550 1120.T000.K29.1047  Undersøkelse av Albumin i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Fotometri

100551 1120.T000.K316.1047  Undersøkelse av Amylase i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Fotometri

100552 1120.T000.K387.1047  Undersøkelse av TIBC i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Fotometri

100553 1120.T000.K395.1047  Undersøkelse av Triglyserid i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Fotometri


                 47
 ID       KODE             Fulltekst          Status

100554 1120.T000.K407.1047  Undersøkelse av Urat i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Fotometri

100555 1120.T000.K58.1047  Undersøkelse av ASAT i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Fotometri

100556 1120.T000.K73.1047  Undersøkelse av Bilirub.konj. i Spinalvæske   4
               ved hjelp av Fotometri

100557 1120.T000.K76.1047  Undersøkelse av Bilirubin i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Fotometri

100558 1120.T000.0.1060   Undersøkelse av komponent ikke angitt i     4
               Spinalvæske ved hjelp av Immunfiksering

100559 1120.T000.F279.1061  Undersøkelse av Teofyllin i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Immunfluorescens

100560 1120.T000.F101.1065  Undersøkelse av Fenytoin i Spinalvæske ved    4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100561 1120.T000.F131.1065  Undersøkelse av Karbamazepin i Spinalvæske    4
               ved hjelp av Immunoessay, fotometri

100562 1120.T000.F303.1065  Undersøkelse av Valproat i Spinalvæske ved    4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100563 1120.T000.F98.1065  Undersøkelse av Fenobarbital i Spinalvæske    4
               ved hjelp av Immunoessay, fotometri

100564 1120.T000.K107.1065  Undersøkelse av CK-BB i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100565 1120.T000.K218.1065  Undersøkelse av IgG i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Immunoessay, fotometri

100566 1120.T000.K277.1065  Undersøkelse av Lp(a),fast i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100567 1120.T000.K29.1065  Undersøkelse av Albumin i Spinalvæske ved    4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100568 1120.T000.K454.1065  Undersøkelse av TRF-reseptor i Spinalvæske    4
               ved hjelp av Immunoessay, fotometri

100569 1120.T000.K108.1067  Undersøkelse av CK-MB i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Immunoessay, luminescens

100570 1120.T000.K180.1067  Undersøkelse av HCG i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Immunoessay, luminescens

100571 1120.T000.K329.1067  Undersøkelse av ProBNP i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Immunoessay, luminescens

100572 1120.T000.K400.1067  Undersøkelse av Troponin T i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Immunoessay, luminescens

100573 1120.T000.K453.1068  Undersøkelse av Hypocretin i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Immunologisk/enzymatisk metode

100574 1120.T000.G4.1070   Undersøkelse av Protein i Spinalvæske ved    4
               hjelp av Ioneselektive elektroder


                 48
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100575 1120.T000.K226.1070  Undersøkelse av Kalium i Spinalvæske ved      4
               hjelp av Ioneselektive elektroder

100576 1120.T000.K237.1070  Undersøkelse av Klorid i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Ioneselektive elektroder

100577 1120.T000.K262.1070  Undersøkelse av Laktat i Spinalvæske ved      4
               hjelp av Ioneselektive elektroder

100578 1120.T000.K299.1070  Undersøkelse av Natrium i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Ioneselektive elektroder

100579 1120.T000.F105.1079  Undersøkelse av Flunitrazepam i Spinalvæske    4
               ved hjelp av LC eller GC, single MS

100580 1120.T000.F107.1079  Undersøkelse av Flunitrazepam Desmetyl i      4
               Spinalvæske ved hjelp av LC eller GC, single
               MS

100581 1120.T000.F11 .1079  Undersøkelse av Amfetamin i Spinalvæske ved    4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100582 1120.T000.F130.1079  Undersøkelse av Isopropanol i Spinalvæske     4
               ved hjelp av LC eller GC, single MS

100583 1120.T000.F134.1079  Undersøkelse av Karisoprodol i Spinalvæske     4
               ved hjelp av LC eller GC, single MS

100584 1120.T000.F145.1079  Undersøkelse av Klonazepam i Spinalvæske      4
               ved hjelp av LC eller GC, single MS

100585 1120.T000.F158.1079  Undersøkelse av Kodein i Spinalvæske ved      4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100586 1120.T000.F181.1079  Undersøkelse av Meprobamat i Spinalvæske      4
               ved hjelp av LC eller GC, single MS

100587 1120.T000.F183.1079  Undersøkelse av Metadon i Spinalvæske ved     4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100588 1120.T000.F185.1079  Undersøkelse av Metamfetamin i Spinalvæske     4
               ved hjelp av LC eller GC, single MS

100589 1120.T000.F186.1079  Undersøkelse av Metanol i Spinalvæske ved     4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100590 1120.T000.F2.1079   Undersøkelse av Aceton i Spinalvæske ved      4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100591 1120.T000.F202.1079  Undersøkelse av Morfin i Spinalvæske ved      4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100592 1120.T000.F217.1079  Undersøkelse av Nitrazepam 7-amino i        4
               Spinalvæske ved hjelp av LC eller GC, single
               MS

100593 1120.T000.F223.1079  Undersøkelse av Oksazepam i Spinalvæske      4
               ved hjelp av LC eller GC, single MS

100594 1120.T000.F229.1079  Undersøkelse av Opiater i Spinalvæske ved     4
               hjelp av LC eller GC, single MS                 49
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100595 1120.T000.F283.1079  Undersøkelse av Tiopental i Spinalvæske ved    4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100596 1120.T000.F57.1079  Undersøkelse av Dekstropropoksyphen i       4
               Spinalvæske ved hjelp av LC eller GC, single
               MS

100597 1120.T000.F58.1079  Undersøkelse av Diazepam i Spinalvæske ved     4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100598 1120.T000.F59.1079  Undersøkelse av Diazepam N-desmetyl i       4
               Spinalvæske ved hjelp av LC eller GC, single
               MS

100599 1120.T000.F78.1079  Undersøkelse av Ecstasy (MDMA) i          4
               Spinalvæske ved hjelp av LC eller GC, single
               MS

100600 1120.T000.F8 .1079  Undersøkelse av Alprazolam i Spinalvæske ved    4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100601 1120.T000.F87.1079  Undersøkelse av Etanol i Spinalvæske ved      4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100602 1120.T000.F96.1079  Undersøkelse av Fenazon i Spinalvæske ved     4
               hjelp av LC eller GC, single MS

100603 1120.T000.F143.1081  Undersøkelse av Klomipramin i Spinalvæske     4
               ved hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100604 1120.T000.F16.1081  Undersøkelse av Amitriptylin i Spinalvæske ved   4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100605 1120.T000.F166.1081  Undersøkelse av Levomepromazin i          4
               Spinalvæske ved hjelp av LC eller GC,MS-
               MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100606 1120.T000.F195.1081  Undersøkelse av Mianserin i Spinalvæske ved    4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100607 1120.T000.F198.1081  Undersøkelse av Mirtazapin i Spinalvæske ved    4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100608 1120.T000.F221.1081  Undersøkelse av Nortriptylin i Spinalvæske ved   4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100609 1120.T000.F297.1081  Undersøkelse av Trisykliske antidepressiva i    4
               Spinalvæske ved hjelp av LC eller GC,MS-
               MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100610 1120.T000.F46.1081  Undersøkelse av Citalopram i Spinalvæske ved    4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100611 1120.T000.F56.1081  Undersøkelse av Deksklorfeniramin i        4
               Spinalvæske ved hjelp av LC eller GC,MS-


                 50
 ID       KODE           Fulltekst            Status
               MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100612 1120.T000.K445.1081  Undersøkelse av Indinavir i Spinalvæske ved   4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100613 1120.T000.K446.1081  Undersøkelse av Amprenavir i Spinalvæske     4
               ved hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100614 1120.T000.K447.1081  Undersøkelse av Ritonavir i Spinalvæske ved   4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100615 1120.T000.K448.1081  Undersøkelse av Lopinavir i Spinalvæske ved   4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100616 1120.T000.K449.1081  Undersøkelse av Nelfinavir i Spinalvæske ved   4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100617 1120.T000.K450.1081  Undersøkelse av Saquinavir i Spinalvæske ved   4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100618 1120.T000.K451.1081  Undersøkelse av Atazanavir i Spinalvæske ved   4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100619 1120.T000.K452.1081  Undersøkelse av Metformin i Spinalvæske ved   4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100620 1120.T000.K218.1094  Undersøkelse av IgG i Spinalvæske ved hjelp   4
               av Nefelometri

100621 1120.T000.K130.1098  Undersøkelse av Erytrocytter i Spinalvæske    4
               ved hjelp av Partikkeltelling

100622 1120.T000.K273.1098  Undersøkelse av Leukocytter i Spinalvæske    4
               ved hjelp av Partikkeltelling

100623 1120.T000.0.1168   Undersøkelse av komponent ikke angitt i     4
               Spinalvæske ved hjelp av Gelelektroforese

100624 1120.T000.F164.1177  Undersøkelse av Lamotrigin i Spinalvæske ved   4
               hjelp av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100625 1120.T000.F224.1177  Undersøkelse av Okskarbazepin i Spinalvæske   4
               ved hjelp av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100626 1120.T000.K262.1177  Undersøkelse av Laktat i Spinalvæske ved     4
               hjelp av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100627 1120.T000.K356.1177  Undersøkelse av Pyruvat i Spinalvæske ved    4
               hjelp av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100628 1120.T000.K416.1178  Undersøkelse av VLDL-Kolest. i Spinalvæske    4
               ved hjelp av Beregning

100629 1120.T000.K75.1178  Undersøkelse av Bilirub.ukonj i Spinalvæske   4


                 51
 ID       KODE              Fulltekst           Status
               ved hjelp av Beregning

100630 1120.T000.F174.1179  Undersøkelse av Maursyre i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Enzymfotometri

100631 1120.T000.F90.1179   Undersøkelse av Etylenglykol i Spinalvæske     4
               ved hjelp av Enzymfotometri

100632 1120.T000.K316.1179  Undersøkelse av Amylase i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Enzymfotometri

100633 1120.T000.G4.1180   Undersøkelse av Protein i Spinalvæske ved     4
               hjelp av Immunoturbidimetri

100634 1120.T000.K113.1180  Undersøkelse av CRP i Spinalvæske ved hjelp    4
               av Immunoturbidimetri

100635 1120.T000.K392.1180  Undersøkelse av Transferrin i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Immunoturbidimetri

100636 1120.T000.K313.1183  Undersøkelse av Osmolalitet i Spinalvæske ved   4
               hjelp av Frysepunktdepresjon

100637 1120.T000.K336.1284  Undersøkelse av Prot.Elforese i Spinalvæske    4
               ved hjelp av Elektroforese

100638 1120.T000.V139.1292  Undersøkelse av HSV-1 i Spinalvæske ved      4
               hjelp av PCR

100639 1120.T000.V281.1292  Undersøkelse av Herpes simplex virus 1 i      4
               Spinalvæske ved hjelp av PCR

100640 1137.T000.K336.1014  Undersøkelse av Prot.Elforese i Urin ved hjelp   4
               av Agaroseelektroforese

100641 1137.T000.K225.1016  Undersøkelse av Kadmium i Urin ved hjelp av    4
               Atomabsorbsjonsspektrometri

100642 1137.T000.K243.1016  Undersøkelse av Kobber i Urin ved hjelp av     4
               Atomabsorbsjonsspektrometri

100643 1137.T000.K261.1016  Undersøkelse av Kvikksølv i Urin ved hjelp av   4
               Atomabsorbsjonsspektrometri

100644 1137.T000.K370.1016  Undersøkelse av Sink i Urin ved hjelp av      4
               Atomabsorbsjonsspektrometri

100645 1137.T000.K426.1016  Undersøkelse av Aluminium i Urin ved hjelp av   4
               Atomabsorbsjonsspektrometri

100646 1137.T000.B2295.1032  Undersøkelse av Escherichia coli i Urin ved    4
               hjelp av Dyrkning semikvantitativ, aerob

100647 1137.T000.0.1047    Undersøkelse av komponent ikke angitt i Urin    4
               ved hjelp av Fotometri

100648 1137.T000.G4.1047   Undersøkelse av Protein i Urin ved hjelp av    4
               Fotometri

100649 1137.T000.K154.1047  Undersøkelse av Fosfat,uorg. i Urin ved hjelp   4
               av Fotometri

100650 1137.T000.K170.1047  Undersøkelse av Glukose i Urin ved hjelp av    4


                  52
 ID       KODE              Fulltekst           Status
               Fotometri

100651 1137.T000.K176.1047  Undersøkelse av H+ i Urin ved hjelp av        4
               Fotometri

100652 1137.T000.K228.1047  Undersøkelse av Kalsium i Urin ved hjelp av     4
               Fotometri

100653 1137.T000.K230.1047  Undersøkelse av Karbamid i Urin ved hjelp av     4
               Fotometri

100654 1137.T000.K257.1047  Undersøkelse av Kreatinin i Urin ved hjelp av    4
               Fotometri

100655 1137.T000.K273.1047  Undersøkelse av Leukocytter i Urin ved hjelp av   4
               Fotometri

100656 1137.T000.K282.1047  Undersøkelse av Magnesium i Urin ved hjelp av    4
               Fotometri

100657 1137.T000.K29.1047  Undersøkelse av Albumin i Urin ved hjelp av     4
               Fotometri

100658 1137.T000.K316.1047  Undersøkelse av Amylase i Urin ved hjelp av     4
               Fotometri

100659 1137.T000.K321.1047  Undersøkelse av pH i Urin ved hjelp av        4
               Fotometri

100660 1137.T000.K325.1047  Undersøkelse av Porfobilinog. i Urin ved hjelp    4
               av Fotometri

100661 1137.T000.K407.1047  Undersøkelse av Urat i Urin ved hjelp av       4
               Fotometri

100662 1137.T000.K408.1047  Undersøkelse av Urobilin i Urin ved hjelp av     4
               Fotometri

100663 1137.T000.K409.1047  Undersøkelse av Urobilinogen i Urin ved hjelp    4
               av Fotometri

100664 1137.T000.K436.1047  Undersøkelse av Blod i Urin ved hjelp av       4
               Fotometri

100665 1137.T000.K437.1047  Undersøkelse av Ketoner i Urin ved hjelp av     4
               Fotometri

100666 1137.T000.K438.1047  Undersøkelse av Nitritt i Urin ved hjelp av     4
               Fotometri

100667 1137.T000.K76.1047  Undersøkelse av Bilirubin i Urin ved hjelp av    4
               Fotometri

100669 1137.T000.0.1060   Undersøkelse av komponent ikke angitt i Urin     4
               ved hjelp av Immunfiksering

100670 1137.T000.K64.1060  Undersøkelse av B.J.-protein i Urin ved hjelp av   4
               Immunfiksering

100671 1137.T000.F11.1065  Undersøkelse av Amfetamin i Urin ved hjelp av    4
               Immunoessay, fotometri

100672 1137.T000.F161.1065  Undersøkelse av Kokain i Urin ved hjelp av      4


                 53
 ID       KODE             Fulltekst            Status
               Immunoessay, fotometri

100673 1137.T000.F173.1065  Undersøkelse av LSD i Urin ved hjelp av       4
               Immunoessay, fotometri

100674 1137.T000.F183.1065  Undersøkelse av Metadon i Urin ved hjelp av     4
               Immunoessay, fotometri

100675 1137.T000.F229.1065  Undersøkelse av Opiater i Urin ved hjelp av     4
               Immunoessay, fotometri

100676 1137.T000.F26.1065   Undersøkelse av Barbiturater i Urin ved hjelp    4
               av Immunoessay, fotometri

100677 1137.T000.F27.1065   Undersøkelse av Benzodiazipiner i Urin ved     4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100678 1137.T000.F35.1065   Undersøkelse av Buprenorfin i Urin ved hjelp av   4
               Immunoessay, fotometri

100679 1137.T000.F41.1065   Undersøkelse av Kannabinoider i Urin ved hjelp   4
               av Immunoessay, fotometri

100680 1137.T000.F57.1065   Undersøkelse av Dekstropropoksyphen i Urin     4
               ved hjelp av Immunoessay, fotometri

100681 1137.T000.F78.1065   Undersøkelse av Ecstasy (MDMA) i Urin ved      4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100682 1137.T000.F79.1065   Undersøkelse av EDDP i Urin ved hjelp av      4
               Immunoessay, fotometri

100683 1137.T000.F87.1065   Undersøkelse av Etanol i Urin ved hjelp av     4
               Immunoessay, fotometri

100684 1137.T000.F97.1065   Undersøkelse av Fencyklidin i Urin ved hjelp av   4
               Immunoessay, fotometri

100685 1137.T000.K1322.1065  Undersøkelse av Metadon metabolitt i Urin ved    4
               hjelp av Immunoessay, fotometri

100686 1137.T000.K256.1065  Undersøkelse av Kreatinin,             4
               volumutsk(prosedyre) = ? ml/s i Urin ved hjelp
               av Immunoessay, fotometri

100687 1137.T000.K29.1065   Undersøkelse av Albumin i Urin ved hjelp av     4
               Immunoessay, fotometri

100688 1137.T000.K321.1065  Undersøkelse av pH i Urin ved hjelp av       4
               Immunoessay, fotometri

100689 1137.T000.IM560.1068  Undersøkelse av Graviditetsprøve i Urin ved     4
               hjelp av Immunologisk/enzymatisk metode

100690 1137.T000.G4.1070   Undersøkelse av Protein i Urin ved hjelp av     4
               Ioneselektive elektroder

100691 1137.T000.K226.1070  Undersøkelse av Kalium i Urin ved hjelp av     4
               Ioneselektive elektroder

100692 1137.T000.K237.1070  Undersøkelse av Klorid i Urin ved hjelp av     4
               Ioneselektive elektroder                  54
 ID       KODE             Fulltekst           Status

100693 1137.T000.K299.1070  Undersøkelse av Natrium i Urin ved hjelp av    4
               Ioneselektive elektroder

100694 1137.T000.F11.1079  Undersøkelse av Amfetamin i Urin ved hjelp av   4
               LC eller GC, single MS

100695 1137.T000.F117.1079  Undersøkelse av GHB i Urin ved hjelp av LC     4
               eller GC, single MS

100696 1137.T000.F130.1079  Undersøkelse av Isopropanol i Urin ved hjelp    4
               av LC eller GC, single MS

100697 1137.T000.F183.1079  Undersøkelse av Metadon i Urin ved hjelp av    4
               LC eller GC, single MS

100698 1137.T000.F185.1079  Undersøkelse av Metamfetamin i Urin ved hjelp   4
               av LC eller GC, single MS

100699 1137.T000.F186.1079  Undersøkelse av Metanol i Urin ved hjelp av LC   4
               eller GC, single MS

100700 1137.T000.F2.1079   Undersøkelse av Aceton i Urin ved hjelp av LC   4
               eller GC, single MS

100701 1137.T000.F229.1079  Undersøkelse av Opiater i Urin ved hjelp av LC   4
               eller GC, single MS

100702 1137.T000.F41.1079  Undersøkelse av Kannabinoider i Urin ved hjelp   4
               av LC eller GC, single MS

100703 1137.T000.F87.1079  Undersøkelse av Etanol i Urin ved hjelp av LC   4
               eller GC, single MS

100704 1137.T000.F105.1081  Undersøkelse av Flunitrazepam i Urin ved hjelp   4
               av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100705 1137.T000.F11.1081  Undersøkelse av Amfetamin i Urin ved hjelp av   4
               LC eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100706 1137.T000.F113.1081  Undersøkelse av Folkodin i Urin ved hjelp av    4
               LC eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100707 1137.T000.F145.1081  Undersøkelse av Klonazepam i Urin ved hjelp    4
               av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100708 1137.T000.F158.1081  Undersøkelse av Kodein i Urin ved hjelp av LC   4
               eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100709 1137.T000.F185.1081  Undersøkelse av Metamfetamin i Urin ved hjelp   4
               av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100710 1137.T000.F202.1081  Undersøkelse av Morfin i Urin ved hjelp av LC   4
               eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100711 1137.T000.F216.1081  Undersøkelse av Nitrazepam i Urin ved hjelp av   4
               LC eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100712 1137.T000.F223.1081  Undersøkelse av Oksazepam i Urin ved hjelp     4
               av LC eller GC,MS-MS(=tandem


                 55
 ID       KODE              Fulltekst           Status
               MS="Trippel"MS)

100713 1137.T000.F27.1081   Undersøkelse av Benzodiazipiner i Urin ved      4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100714 1137.T000.F282.1081  Undersøkelse av THC-syre i Urin ved hjelp av     4
               LC eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100715 1137.T000.F312.1081  Undersøkelse av Zolopidem i Urin ved hjelp av    4
               LC eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100716 1137.T000.F314.1081  Undersøkelse av Zopiklon i Urin ved hjelp av     4
               LC eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100717 1137.T000.F58.1081   Undersøkelse av Diazepam i Urin ved hjelp av     4
               LC eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100718 1137.T000.F59.1081   Undersøkelse av Diazepam N-desmetyl i Urin      4
               ved hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100719 1137.T000.F78.1081   Undersøkelse av Ecstasy (MDMA) i Urin ved      4
               hjelp av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100720 1137.T000.F8.1081   Undersøkelse av Alprazolam i Urin ved hjelp av    4
               LC eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100721 1137.T000.F80.1081   Undersøkelse av Efedrin i Urin ved hjelp av LC    4
               eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100722 1137.T000.F91.1081   Undersøkelse av Etylmorfin i Urin ved hjelp av    4
               LC eller GC,MS-MS(=tandem MS="Trippel"MS)

100723 1137.T000.K1337.1081  Undersøkelse av Temazepam i Urin ved hjelp      4
               av LC eller GC,MS-MS(=tandem
               MS="Trippel"MS)

100724 1137.T000.K1326.1087  Undersøkelse av Alm.us i Urin ved hjelp av      4
               Mikroskopi

100725 1137.T000.0.1098    Undersøkelse av komponent ikke angitt i Urin     4
               ved hjelp av Partikkeltelling

100726 1137.T000.B1.1098   Undersøkelse av Bakterier i Urin ved hjelp av    4
               Partikkeltelling

100727 1137.T000.B2.1098   Undersøkelse av Sopp i Urin ved hjelp av       4
               Partikkeltelling

100728 1137.T000.K122.1098  Undersøkelse av Epitelceller i Urin ved hjelp av   4
               Partikkeltelling

100729 1137.T000.K130.1098  Undersøkelse av Erytrocytter i Urin ved hjelp av   4
               Partikkeltelling

100730 1137.T000.K260.1098  Undersøkelse av Krystaller i Urin ved hjelp av    4
               Partikkeltelling

100731 1137.T000.K273.1098  Undersøkelse av Leukocytter i Urin ved hjelp av   4
               Partikkeltelling                  56
 ID       KODE              Fulltekst           Status

100732 1137.T000.K376.1098  Undersøkelse av Sylinder,Ery. i Urin ved hjelp   4
               av Partikkeltelling

100733 1137.T000.K377.1098  Undersøkelse av Sylinder.Gran. i Urin ved hjelp   4
               av Partikkeltelling

100734 1137.T000.K378.1098  Undersøkelse av Sylinder.Hyal. i Urin ved hjelp   4
               av Partikkeltelling

100735 1137.T000.K441.1098  Undersøkelse av Pale cells i Urin ved hjelp av   4
               Partikkeltelling

100736 1137.T000.K443.1098  Undersøkelse av Dark cells i Urin ved hjelp av   4
               Partikkeltelling

100737 1137.T000.K444.1098  Undersøkelse av Trichomonas vaginalis i Urin    4
               ved hjelp av Partikkeltelling

100738 1137.T000.IM555.1177  Undersøkelse av Dopamin i Urin ved hjelp av     4
               HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100739 1137.T000.K16.1177   Undersøkelse av Adrenalin i Urin ved hjelp av    4
               HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100740 1137.T000.K211.1177  Undersøkelse av HVA i Urin ved hjelp av       4
               HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100741 1137.T000.K301.1177  Undersøkelse av Noradrenalin i Urin ved hjelp    4
               av HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100742 1137.T000.K40.1177   Undersøkelse av Aminosyrer i Urin ved hjelp av   4
               HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100743 1137.T000.K417.1177  Undersøkelse av VMA i Urin ved hjelp av       4
               HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100744 1137.T000.K8.1177   Undersøkelse av 5-HIAA i Urin ved hjelp av     4
               HPLC, høytrykkvæskekromatografi

100745 1137.T000.0.1178    Undersøkelse av komponent ikke angitt i Urin    4
               ved hjelp av Beregning

100746 1137.T000.K1336.1178  Undersøkelse av ACR (albumin/kreatinin-ratio) i   4
               Urin ved hjelp av Beregning

100747 1137.T000.K170.1178  Undersøkelse av Glukose i Urin ved hjelp av     4
               Beregning

100748 1137.T000.K226.1178  Undersøkelse av Kalium i Urin ved hjelp av     4
               Beregning

100749 1137.T000.K237.1178  Undersøkelse av Klorid i Urin ved hjelp av     4
               Beregning

100750 1137.T000.K282.1178  Undersøkelse av Magnesium i Urin ved hjelp av    4
               Beregning

100751 1137.T000.K299.1178  Undersøkelse av Natrium i Urin ved hjelp av     4
               Beregning

100752 1137.T000.K29.1178   Undersøkelse av Albumin i Urin ved hjelp av     4
               Beregning


                  57
 ID       KODE                Fulltekst            Status

100753 1137.T000.K300.1178    Undersøkelse av Nitrogen i Urin ved hjelp av     4
                 Beregning

100754 1137.T000.K310.1178    Undersøkelse av Oksalat i Urin ved hjelp av     4
                 Beregning

100755 1137.T000.K370.1178    Undersøkelse av Sink i Urin ved hjelp av       4
                 Beregning

100756 1137.T000.K228.1178    Undersøkelse av Kalsium i Urin ved hjelp av     4
                 Beregning

100757 1137.T000.F90.1179     Undersøkelse av Etylenglykol i Urin ved hjelp    4
                 av Enzymfotometri

100758 1137.T000.K115,K209.1179  Undersøkelse av Cystin antistoff i Urin grunnet   4
                 Homocystin allergi ved hjelp av Enzymfotometri

100759 1137.T000.K257.1179    Undersøkelse av Kreatinin i Urin ved hjelp av    4
                 Enzymfotometri

100760 1137.T000.K310.1179    Undersøkelse av Oksalat i Urin ved hjelp av     4
                 Enzymfotometri

100761 1137.T000.K374.1179    Undersøkelse av Stenrement i Urin ved hjelp av    4
                 Enzymfotometri

100762 1137.T000.K407.1179    Undersøkelse av Urat i Urin ved hjelp av       4
                 Enzymfotometri

100763 1137.T000.K316.1179    Undersøkelse av Amylase i Urin ved hjelp av     4
                 Enzymfotometri

100764 1137.T000.K455.1179    Undersøkelse av Kreatinin clearence i Urin ved    4
                 hjelp av Enzymfotometri

100765 1137.T000.K29.1180     Undersøkelse av Albumin i Urin ved hjelp av     4
                 Immunoturbidimetri

100766 1137.T000.K313.1183    Undersøkelse av Osmolalitet i Urin ved hjelp av   4
                 Frysepunktdepresjon

100767 1137.T000.K154.1184    Undersøkelse av Fosfat,uorg. i Urin ved hjelp    4
                 av Enzymatisk metode

100768 1137.T000.B2295.1209    Undersøkelse av Escherichia coli i Urin ved     4
                 hjelp av Dyrking

100769 1137.T000.K228.1239    Undersøkelse av Kalsium i Urin ved hjelp av     4
                 Kolorimetri

100770 1137.T000.K230.1239    Undersøkelse av Karbamid i Urin ved hjelp av     4
                 Kolorimetri

100771 1137.T000.K282.1239    Undersøkelse av Magnesium i Urin ved hjelp av    4
                 Kolorimetri

100772 1137.T000.K64.1284     Undersøkelse av B.J.-protein i Urin ved hjelp av   4
                 Elektroforese

100773 1137.T000.B1463.1292    Undersøkelse av Chlamydia trachomatis i Urin     4
                 ved hjelp av PCR


                    58
 ID       KODE              Fulltekst           Status

100774 1137.T000.B3996.1292  Undersøkelse av Mycoplasma genitalium i Urin    4
               ved hjelp av PCR

100775 1137.T000.K1328.1304  Undersøkelse av Spesifikk vekt i Urin ved hjelp   4
               av Refraktometri

100776 1137.T000.K1326.1305  Undersøkelse av Alm.us i Urin ved hjelp av     4
               Strimmel
                  59
VEDLEGG 2: NEKLAB verktøybeskrivelse


1. Web verktøyet
URL’n for verktøyet er: www.volven.no/neklab/, brukernavn og passord for testbruker
er ”test”.

Selve filene og databasen finnes på Volven serveren :\\129.241.60.53\volven$\neklab.
Masterminds ordner tilgang.


1.1.  Beskrivelse av funksjonalitet

Etter pålogging vil dette skjermbildet vises:
Dette bildet gir deg følgende muligheter:

1.   Konstruere NEKLAB kode

2.   Vise elementene i en NEKLAB kode

3.   Eksportere lokal mappingliste

4.   Eksterne mappinglister

5.   Logg ut


                      60
1.1.1. Konstruere NEKLAB kode

For å konstruere en NEKLAB kode må det må gjøres valg fra de ulike listene.
Materiale, lokalisasjon, komponent og metode er obligatoriske felt, men man kan
unnlate å gjøre valg for lokalisasjon. Dette feltet vil da få en defaultverdi (T00003-Ikke
aktuell). Det er mulig å velge en, to eller tre materiale. Man må velge fra første liste
først.

Noen av komponentene er inndelt i kategorier slik at det skal bli lettere å finne frem.
Ved å gjøre et valg i listen for komponentkategori vil komponentlisten vise kun de
komponentene som hører til valgt kategori. Kategorivalgene ”Antistoff – Allergener –
norsk NCCLS og kortliste” og ”Antistoff – autoantigener” fører til at man må velge fra
to underliggende lister (antistoff og komponent). Dette er da beskrevet. Merk at ikke
alle komponenter hører til en kategori.

Teknologi, tid og egenskapsart er valgfri tilleggsinformasjon. For tid må man først
velge tidstype deretter angi tid. For valget ”Tidsrom etter hendelse” velger man tid fra
en liste. For de to andre valgene må man skrive inn tiden manuelt.

Egenskapsart består av benevning, skala og aggregattilstand. Det er fritt om man velger
noe her og ev. fra hvilke/hvilken liste man gjør valg.

Når man har valgt den informasjonen som beskriver aktuell analyse klikker man på ”Vis
NEKLAB kode” for å generere koden.

Koden vises da nedenfor listene og man får opp et felt for å legge inn lokal kode knyttet
til denne NEKLAB koden:
Lokal kode og NEKLAB kode vil bli lagt i en tabell med brukerens id tilknyttet.

1.1.2. Vise elementene i en NEKLAB kode

Hvis man har en NEKLAB kode kan man hente frem de ulike elementene koden
rommer. Dette gjøres ved å skrive NEKLAB koden i feltet for ”NEKLAB kode” og
trykke på ”Vis elementene”. Elementene vil da vises nedenfor:
                      61
1.1.3. Eksportere lokal mappingliste

Alle NEKLAB koder og lokal kode som har blitt lagret kan hentes ut ved å klikke på
lenken for ”Eksportere lokal mappingliste” øverst i bildet. Kun koder knyttet til
innlogget bruker vises:
I dette vinduet har man mulighet til å slette oppføringer eller å eksportere mappinglisten
til en flat tekstfil (txt). Man kan også sortere listen på ”Lokal kode” eller ”NEKLAB
kode” ved å klikke på denne overskriften i listen.

1.1.4. Eksterne mappinglister

Det finnes også noen eksterne mappinglister som er offentlige. Disse er ikke knyttet til
en bestemt bruker og hvem som helst kan se på disse. Disse får man tilgang til ved å
klikke på lenken ”Eksterne mappinglister”. Man velger da hvilken spesialitet man
ønsker å se mappingliste for:
                      62
Merk: disse mappinglistene ble lagt inn tidlig i prosessen og inneholder ennå mange
mangler.
                     63
1.2.  Beskrivelse av bakliggende filer og database

Verktøyet består av følgende filer:

1.   index.asp

2.   data.asp

3.   lokal.asp

4.   lokaleksport.asp

5.   mapping_meny.asp

6.   mapping.asp

7.   module1.asp

8.   standard.css1.2.1. index.asp

Dette er siden for innlogging og inneholder følgende:

       Felt for brukernavn

       Felt for passord

       Knapp for logginn

Ved klikk på knappen vil informasjonen bli sendt til ”seg selv” for kontroll av
brukernavn og passord.

Brukernavn og passord blir kontrollert i henhold til tabellen ”Brukere”, feltene
”brukernavn” og ”passord”. Hvis brukernavn og passord er gyldig blir
session(”user_id”) satt lik tilhørende id fra samme tabell og filen ”data.asp” åpnes.

Hvis brukernavn og passord er ugyldig vil brukeren få feilmelding og bli bedt om å
prøve på nytt.

1.2.2. data.asp

Dette er hovedsiden for verktøyet (se punkt 1.1). Innholdet i listene blir automatisk
hentet fra databasen ”neklab.mdb” på denne måten:

Liste         Tabell      Felt      Felt som  Kommentar
                            brukes i
                            NEKLAB
                            koden

Materiale (alle tre  Materiale     navn, kode   Kode                      64
Liste         Tabell      Felt     Felt som   Kommentar
                           brukes i
                           NEKLAB
                           koden
listene er like)
                    (sortert på
                    navn)

Lokalisasjon      Lokalisasjon   navn, kode  Kode

                    (sortert på
                    navn)

Komponentkategori   Kategori     navn, id   kode     Her hentes
                                  kodeverdien frem ved
                    (sortert på        behov (den ligger ikke
                    navn)           som id i listen)

Komponent       Komponent    navn, kode  Kode     Denne listen
                                  oppdateres hvis et valg
                    (sortert på        er gjøres i listen for
                    navn)           komponentkategori:
                                  - kun komponenter
                                  tilhørende valgt
                                  kategori vises (tabellen
                                  komp_kat binder
                                  kategorien og
                                  komponenten sammen)

Antistoff (vises kun  Komponent    navn, kode  Kode
for                   (sortert på
komponentkategori            navn)
13 og 25)

Metode         Metode      navn, kode  Kode

                    (sortert på
                    navn)

P-koder        Snomed-p-koder  navn, kode  Kode     Denne listen vises kun
                    (sortert på        hvis ”Snomeds P-
                    navn)           koder” er valgt i listen
                                  for metode.

Teknologi       Teknologi    navn, kode  Kode

                    (sortert på
                    navn)

Tidstype        Tidstype     navn, kode  Kode

                    (sortert på
                    sortering)

Tid          Tid, ev. en   navn, kode  Navn, ev.  Visningen for ”Tid”
            tekstboks           tid hentet  avhenger av hva som
                    (sortert på  fra     er valgt i listen for
                    sortering)  tekstboks  ”Tidstype”:                      65
Liste         Tabell       Felt      Felt som   Kommentar
                             brukes i
                             NEKLAB
                             koden

                                    ”Velg tidstype”: liste
                                    vises med innhold fra
                                    tabellen ”Tid”

                                    ”Klokkeslett”: tekstboks
                                    for angivelse av
                                    klokkeslett

                                    ”Tid for prøverunde”:
                                    tekstboks for angivelse
                                    av klokkeslett

                                    ”Tidsrom etter
                                    hendelse”: liste vises
                                    med innhold fra
                                    tabellen ”Tid”Benevning       Benevning_enkel  Benevning   Benevning

                     (sortert på
                     Benevning)

Skala         Skala       navn, kode   Kode

                     (sortert på
                     navn)

Aggregattilstand    Aggregat      navn, kode   Kode

                     (sortert på
                     navn)

Ved genererering av NEKLAB kode brukes disse to malene:

1. Ved valg av komponentkategori ”Antistoff – Allergener – norsk NCCLS og
kortliste” eller ”Antistoff – autoantigener”:

materiale1/materiale2/materiale3.lokalisasjon.komponent1,komponent2.metode.teknolo
gi.tidstype,tid.benevning,skala,aggregattilstand

(komponent1=antistoff)

2. Ved alle andre valg:

materiale1/materiale2/materiale3.lokalisasjon.komponentkategori,komponent.metode.te
knologi.tidstype,tid.benevning,skala,aggregattilstand

Hvis ingen valg er gjort for teknologi og/eller tid settes disse feltene til ”0”. Slik at den
enkleste oppbygningen av en NEKLAB kode vil være:


                       66
materiale.lokalisasjon.komponent.metode.0.0

1.2.3. lokal.asp

Dette er siden som viser lagrede mappinger mellom NEKLAB koder og lokale koder (se
punkt 1.1.3). Mappinglisten hentes ut fra databasen ”neklab.mdb”, tabell
”Mapping_lokal”, felt ”lokal” og ”neklab” på bakgrunn av id=bruker id.

Listen inneholder lokal kode, NEKLAB kode, avmerkingsboks. Man kan bruke
avmerkingsboksene til å markere ev. linjer som skal slettes. Når avmerkingen er gjort
slettes disse ved å trykke på ”Slett valgte mappinger”. Listen kan sorteres på lokal kode
eller NEKLAB kode ved å klikke på henholdsvis ”Lokal kode”/”NEKLAB kode”. Ved
å trykke på ”Eksporter liste” vil man bli sendt videre til filen lokaleksport.asp.

1.2.4. lokaleksport.asp

Denne filen henter ut den samme listen som ovenfor (lokal og neklab), men legger listen
i en tekstfil (txt).

1.2.5. mapping_meny.asp

Denne filen viser en meny over labspesialitet som har underliggende mappinglister (se
punkt 1.1.4). Listen over labspesialitene blir hentet fra neklab.mdb, tabell ”Lab_spes”,
felt ”kode” og ”navn”. Ved å klikke på en av labspesialitetene åpner man siden
mapping.asp.

1.2.6. mapping.asp

Denne filene viser ekstern mappingliste (se puntk 1.1.4). Innholdet er hentet fra
”neklab.mdb”, tabell ”Mappingtabeller”, hvor feltet ”GR” er lik det valget av
labspesialitet som ble valgt i filen mapping_meny.asp.

1.2.7. module1.asp

Denne filen inneholder informasjon om databaseoppkobling og er inkludert i alle filene.

1.2.8. standard.css

Denne filen angir layout for tekster og er inkludert i alle filene.
                       67
1.3.  Databasen

Databasen for web-verktøyet finnes på \\129.241.60.53\volven$\neklab\db\ med navnet
”neklab.mdb”.

Følgende tabeller og relasjoner finnes i databasen:
   Materiale
ID (autonummer)
Kode (Tall)
MnemKode (Tekst)
Navn (Tekst)
Forklaring (Tekst)
kommentar (Tekst)


 Lokalisasjon
ID (autonummer)
Kode (tekst)
Navn (tekst)
Forklaring (tekst)
Kommentar (tekst)
 Kategori          Komp_kat
ID (tekst)         Kode (tekst)         Komponent
              Omrade (tekst)       ID (tall)
Kode (tekst)
                           Kode (tekst)
Navn (tekst)
                           TidlKode (tekst)
                           Navn (tekst)
   Metode                      Langnavn (tekst)
ID (autonummer)                    Kommentar (tekst)
Kode (tall)
Navn (tekst)
Forklaring (tekst)
Tabell (tekst)
Kommentar (tekst)


  Teknologi
Kode (tall)
Navn (tekst)
Kommentar (tekst)
                      68
  Tidstype
Kode (tall)          Tid
Navn (tekst)       Kode (tekst)
Forklaring (tekst)    Navn (tekst)
Sortering (tall)     Sortering (tall)


Benevning_enkel
ID (tall)
Benevning (tekst)
Snomed-p-koder
Kode (tekst)
Navn (tekst)
Sortering (tall)


  Skala
Kode (tekst)
Navn (tekst)
Forklaring ()
Sortering (tall)


 Aggregat
Kode (tekst)
Navn (tekst)
Forklaring ()
Sortering (tall)

               Lab_spes
  Mappingtabeller     Kode (tekst)
ID (autonummer)       Navn (tekst)
Versjon (tekst)
NPU (tekst)
Num (tall)
GR (tekst)
Norsk_bruksnavn (tekst)
System (tekst)
Prefiks (tekst)
Egenskap (tekst)
Materiale (tekst)
Mat_kode (tekst)
Lokalisasjon (tekst)
Lok_kode (tekst)


                 69
Komponent (tekst)
Komp_kode (tekst)
Metode (tekst)
Metode_kode (tekst)
Teknologi (tekst)
Tekn_kode (tekst)
Tid (tekst)
Benevning (tekst)
Skalatype (tekst)
Aggr (tekst)
NELK (tekst)
  Mapping_lokal        Brukere
ID (autonummer)      ID
Lokal (tekst)       Brukernavn (tekst)
Analysenavn (tekst)    Passord (tekst)
Metode (tekst)      Informasjon (tekst)
Materiale (tekst)
Mat_kode (tekst)
Lok (tekst)
Komponent (tekst)
Met_kode (tall)
Teknologi (tekst)
Tid (tekst)
Enhet (tekst)
Skalatype (tekst)
Aggr (tekst)
Neklab (tekst)
Bruker_id (tall)
dato (dato/klokkeslett)
.
                 70
VEDLEGG 3: Evalueringsskjema- og notat
Ved avslutning av pilotering ble det sendt evalueringsskjema til alle deltakende
laboratorier. Det er returnert 3 skjema og et notat, i tillegg er det gitt mange
tilbakemeldinger pr. telefon og e-post.

Som hovedkonklusjon kan trekkes at verktøyet egner seg godt til oppslag for en og en
kode, men er dårlig egnet som verktøy for batchvis mapping. Det er fremdeles mangler i
NEKLABkomponenttabell og inndelingen i komponentkategorier bør forbedres.

AHUS-MICLIS AS
Hvordan finne riktig   Enkelt x   Litt        Vanskelig
materiale?               vanskelig

Hvordan finne riktig   Enkelt x   Litt        Vanskelig
lokalisasjon?              vanskelig

Hvordan finne riktig  Enkelt x    Litt        Vanskelig
komponent-kode             vanskelig
(analyse/undersøkelses-
kode)?

Hvordan finne riktig   Enkelt x   Litt        Vanskelig
metode?                 vanskelig

Hvordan forstå hvilke   Enkelt    Litt     x   Vanskelig
koder som er korrekt å         vanskelig
bruke?

Dubletter (flere like   Ingen  x  Noen        Mange
alternativer) blant
kodene

Viktige koder mangler   Ingen     Noen     x   Mange     Det vil sikkert
                                     dukka opp
                                     manglar seinareNEKLABKODEN
Lengde, antall tegn    OK          x    For mange

Struktur          OK          x    Vanskelig å
                             bruke

Tilleggskoder       OK          x    Manglende                      71
Feilregistrering pga.    Lite sannsynlig        x   Svært
uoversiktlig                           sannsynlig
kodestruktur

MAPPEVERKTØYET
Brukervennlighet            Bra           Mangelfull      x

Veiledning - korttekster        Bra      x    Mangelfull

Kommunikasjon/tilbakemelding      Bra      x    Mangelfull
ang. kodeproblemKvalitetssikre kodene når    Enkelt      Litt vanskelig       Vanskelig
mappingen er gjort

KODEVERKET
Hvordan oppleves    Sett kryss i       Sett kryss i         For kommentarer
kodeverket?       rubrikk:         rubrikk:
                                        bruk også siste side

Som helhet       Oversiktlig     x  Lite
                         oversiktlig


NEKLAB VEILEDER (
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1198.aspx)

Hvordan oppleves    Sett kryss i       Sett kryss i         For kommentarer
veilederen?       rubrikk:         rubrikk:
                                        bruk også siste side

Som helhet       Enkel og       x  Lite
            oversiktlig        oversiktlig,
                         vanskelig

KODEVERKET
Organisatoriske       Sett kryss i         Sett kryss i     For kommentarer,
forhold           rubrikk:           rubrikk:
                                        se under:

Vil innføring av    Sannsynlig            Lite       x
NEKLAB føre til                      sannsynlig
endring av rutiner ang.
vedlikehold av koder i
labotaroriedatasystemet                         72
Kommentarer:
Pga svært mange kombinasjonar av materiale, lokalisasjon og undersøkingar vil den
direkte mappinga vera vanskeleg i mikrobiologi. Eg opplever det slik at kodar for
materiale, lokalisasjon, komponent, metode, enhet, må leggjast inn i kvar enkelt tabell.

Ved rekvirering av analyse, der det er brukt samansette NEKLABkodar, må den
samansette koden splittast opp av laboratorieprogramet. På same måte må enkelt-kodar
setjast saman når resultat skal rapporterast. Dette er ikkje noko problem,det betyr berre
at vi ikkje kan ha ein kode i laboratoriet for samanstillinga
1012.TY40.B1.1133.0.0., sidan dette må hentast frå mange tabellar.

Mappeverktøyet er greit, men av same grunn som ovanfor, er det ikkje serleg praktisk
for mikrobiologi. Det er betre å bruka Access-databasen som utgangspunkt og laga
automatiske/halvautomatiske rutinar for innsetting av kodar i laboratoriet sine interne
tabellar.

Ei ulempe med mappeverktøyet er at det nullstiller seg automatisk når ein bed det om
”vis elementene”, noko som gjer det litt tungvint å bruka. Det hadde vori greiare om
ein kunne endra på eitt og eitt ledd.FRA DR. FÜRST MEDISINSKE LABORATORIUM:

Hvordan finne riktig   Enkelt  x Litt        Vanskelig
materiale?              vanskelig

Hvordan finne riktig   Enkelt    Litt       Vanskelig      Har ikke
lokalisasjon?              vanskelig               brukt
                                       denne

Hvordan finne riktig  Enkelt     Litt     x Vanskelig       Visste ikke
komponent-kode             vanskelig               alltid
(analyse/undersøkelses-                            under
kode)?                                    hvilke
                                       kategori
                                       jeg skulle
                                       lete og om
                                       den hadde
                                       akkurat
                                       samme
                                       navn som
                                       det vi
                                       bruker

Hvordan finne riktig   Enkelt    Litt     x Vanskelig       Stort sett
metode?                 vanskelig               var det
                                       greit

Hvordan forstå hvilke   Enkelt    Litt     x Vanskelig


                      73
koder som er korrekt å            vanskelig
bruke?

Dubletter (flere like    Ingen      Noen     x Mange
alternativer) blant
kodene

Viktige koder mangler    Ingen      Noen     x  Mange

NEKLABKODEN
Lengde, antall tegn    OK         For mange       x

Struktur          OK      x Vanskelig å bruke

Tilleggskoder       OK         Manglende         Hva menes med
                                     tilleggskoder?

Feilregistrering pga.   Lite        Svært sannsynlig    x Selve NEKLABkoden
uoversiktlig        sannsynlig                 har jeg ikke brukt så
kodestruktur                              mye, men jeg har
                                    skrevet ut
                                    registreringen av
                                    hver analyse og hatt
                                    de som en kontroll.
                                    Det føltes sikrere.
                                    Hadde mer enn nok
                                    med å konsentrere
                                    meg om selve
                                    mappingen

MAPPEVERKTØYET
Brukervennlighet                 Mangelfull x Synes det var vanskelig i
                    Bra          starten men bedre etter
                               hvert som jeg ble bedre
                               kjent med verktøyet.

                                 Meget tidkrevende jobb

Veiledning - korttekster           x Mangelfull
                    Bra

Kommunikasjon/tilbakemelding   x Mangelfull           Veldig god
ang. kodeproblem       Bra                 tilbakemelding/kommunika-
                                 sjon Kvalitetssikre kodene når   Enkelt     Litt       Vanskelig  x  Er ikke helt
 mappingen er gjort               vanskelig            sikker på


                         74
                                      hva som
                                      menes med
                                      dette, men
                                      har ikke
                                      brukt
                                      kodene
                                      etterpå

KODEVERKET
Hvordan oppleves  Sett kryss i   Sett kryss     For kommentarer
kodeverket?     rubrikk:     i rubrikk:
                             bruk også siste side

Som helhet     Oversiktlig    Lite      x  Det blir sikkert mer
                   oversiktlig     oversiktlig når man setter seg
                             ordentlig inn i oppbyggingen
                             av verktøyet og hva de ulike
                             kodene betyrNEKLAB VEILEDER (
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1198.aspx)

Hvordan oppleves  Sett kryss i   Sett kryss i    For kommentarer
veilederen?     rubrikk:     rubrikk:
                             bruk også siste side

Som helhet     Enkel og     Lite        Ser ut som den inneholder
          oversiktlig    oversiktlig,    mye informasjon men
                   vanskelig
                             jeg har ikke brukt veilederen
                             noe særlig.

KODEVERKET
Organisatoriske    Sett kryss i  Sett kryss     For kommentarer,
forhold        rubrikk:    i rubrikk:
                             se under:

Vil innføring av    Sannsynlig  Lite        Vet ikke.
NEKLAB føre til            sannsynlig
endring av rutiner ang.                 Dette har jeg lite grunnlag for
vedlikehold av koder i                  å svare på. Vet at IT-direktør
labotaroriedatasystemet                 har gjort seg noen tanker om
                             dette men han er ikke
                             tilgjengelig i dag.
                    75
FRA UNIVERSITETSSYKEHUSET I NORD-NORGE:


Hvordan finne riktig   Enkelt X Litt       Vanskelig
materiale?             vanskelig

Hvordan finne riktig   Enkelt  Litt      Vanskelig    Ikke relevant
lokalisasjon?            vanskelig

Hvordan finne riktig   Enkelt  Litt   X Vanskelig      Mange
komponent-kode           vanskelig            forkortelser,
(analyse/undersøkelses-                       flere ”nesten
kode)?                               like”
                                  komponentnavn

Hvordan finne riktig   Enkelt  Litt   X Vanskelig      Duplikater,
metode?               vanskelig            flere navn for
                                  samme metode,
                                  mangelfull liste

Hvordan forstå hvilke   Enkelt  Litt      Vanskelig X Upresise
koder som er korrekt å       vanskelig          metode-navn,
bruke?                             for mange
                                alternativer
                                som
                                tilsynelatende
                                er lik.

Dubletter (flere like   Ingen   Noen      Mange    X
alternativer) blant
kodene

Viktige koder mangler   Ingen   Noen      Mange    XNEKLABKODEN
Lengde, antall tegn    OK    X For mange

Struktur          OK    X   Vanskelig å
                      bruke

Tilleggskoder       OK       Manglende      Usikker på
                                betydningen av
                                tilleggskoder.
                                Hvordan skal
                                koblingen gjøres

                   76
                                   dersom man må
                                   utføre flere
                                   analyser for å få
                                   fram ett
                                   analysesvar?

Feilregistrering pga.    Lite        Svært      X  Også pga tidspress.
uoversiktlig kodestruktur  sannsynlig     sannsynlig      Hadde vært lettere
                                   dersom man kunne
                                   ta utskrift av alle
                                   listene.

MAPPEVERKTØYET
Brukervennlighet             X Mangelfull     Ønskelig å kunne skrive inn
                 Bra             en NEKLABkode og deretter
                               få feltene fylt ut med
                               resultatet (i stedet for Vis
                               elementene)

Veiledning - korttekster         X Mangelfull
                 Bra

Kommunikasjon/tilbakemelding   X Mangelfull         Rask respons ved innmelding
ang. kodeproblem       Bra               av manglende
                               metoder/komponenter/enheterKvalitetssikre kodene når   Enkelt    Litt         Vanskelig  X  Ser kun
mappingen er gjort             vanskelig               tall,
                                         ikke
                                         tekst

KODEVERKET
Hvordan oppleves    Sett kryss i    Sett kryss i        For kommentarer
kodeverket?      rubrikk:      rubrikk:
                                   bruk også siste
                                   side

Som helhet       Oversiktlig     Lite oversiktlig   X  Listen alene gir oss
                                   ingen praktisk
                                   nytte/ informasjon
NEKLAB VEILEDER (
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1198.aspx)


                      77
Hvordan oppleves    Sett kryss i     Sett kryss i        For kommentarer
veilederen?       rubrikk:       rubrikk:
                                    bruk også siste
                                    side

Som helhet       Enkel og       Lite oversiktlig,   X  Stemmer dårlig
            oversiktlig     vanskelig         overens med
                                    mappeverktøyet,
                                    veileder viser tekst,
                                    mappingen gir tall.KODEVERKET
Organisatoriske      Sett kryss i     Sett kryss i       For kommentarer,
forhold          rubrikk:       rubrikk:
                                     se under:

Vil innføring av    Sannsynlig    X   Lite sannsynlig
NEKLAB føre til
endring av rutiner ang.
vedlikehold av koder i
labotaroriedatasystemet

Kommentarer:
Komponentkategori ”Kjemisk stoff” burde hete Medisinsk biokjemi. Noen
komponenter lå ikke i riktig kategori, eks. Protein, Dopamin.

Ønsker fritekst-søk på komponent og metode.

Ønsker lengre Time-out, for eksempel. 30 min.

Det må sørges for at det ikke går an å ta feil i forhold til hvilken komponent som
analyseres. Dette gjelder spesielt i forhold til antigen – antistoff analyser. Et antistoff
må ikke kunne forveksles med et antigen i forhold til hva det analyseres med hensyn på.
Antistoffer burde i komponent navnet enten ha forstavelsen anti- eller etternavnet
antistoff.Fra ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS, mikrobiologisk avdeling
Hvordan finne riktig     Enkelt x    Litt        Vanskelig
materiale?                  vanskelig

Hvordan finne riktig     Enkelt x    Litt        Vanskelig
lokalisasjon?                vanskelig

Hvordan finne riktig     Enkelt     Litt      x  Vanskelig


                       78
komponent-kode              vanskelig
(analyse/undersøkelses-
kode)?

Hvordan finne riktig     Enkelt    Litt        Vanskelig  x
metode?                  vanskelig

Hvordan forstå hvilke    Enkelt    Litt        Vanskelig    Har for
koder som er korrekt å          vanskelig             liten
bruke?                                    erfaring
                                       enda

Dubletter (flere like    Ingen    Noen        Mange      Har for
alternativer) blant kodene                          liten
                                       erfaring
                                       enda

Viktige koder mangler    Ingen    Noen     x  Mange      Ja,
                                       komponent
                                       må
                                       omfatte
                                       ”negativ”
                                       ”ingen
                                       vekst”,
                                       ”ikke
                                       påvist” og
                                       lignende.

NEKLABKODEN
Lengde, antall tegn     OK    x    For mange       Men for mange
                                   hvis man noen
                                   gang må skrive inn
                                   kodene manuelt

Struktur           OK        Vanskelig å   x  Har for liten
                        bruke         erfaring enda, men
                                   uoversiktlige
                                   komponent og
                                   metodetabeller
                                   fordi:

                                   1. Mikrobiologi
                                   står sammen med
                                   andre fagfelt

                                   2. Grupperingen i
                                   komponentgrupper
                                   er noe forvirrende

Tilleggskoder        OK        Manglende       Har for liten


                     79
                                      erfaring enda

Feilregistrering pga.    Lite         Svært       X?
uoversiktlig kodestruktur  sannsynlig      sannsynligMAPPEVERKTØYET
Brukervennlighet           Bra     Mangelfull      x  Kan ikke søke på
                                      etterfølgende
                                      bokstaver i
                                      metodefeltet. Er
                                      ikke sikker på om
                                      det kan søkes på
                                      æ, ø og å noe sted

Veiledning - korttekster       Bra  x   Mangelfull

Kommunikasjon/tilbakemelding     Bra     Mangelfull        Har for liten
ang. kodeproblem                              erfaring endaKvalitetssikre kodene når  Enkelt     Litt        Vanskelig   x  Må kopiere
mappingen er gjort             vanskelig               fra
                                         mappeliste
                                         tilbake til
                                         mappesiden
                                         en og en

KODEVERKET
Hvordan oppleves    Sett kryss i     Sett kryss i         For kommentarer
kodeverket?      rubrikk:       rubrikk:
                                      bruk også siste
                                      side

Som helhet       Oversiktlig      Lite oversiktlig   X    Har for liten
                                  ?    erfaring enda.NEKLAB VEILEDER (
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1198.aspx)

Hvordan oppleves    Sett kryss i     Sett kryss i         For kommentarer
veilederen?      rubrikk:       rubrikk:
                                      bruk også siste
                                      side                      80
Som helhet      Enkel og       Lite oversiktlig,  X  Men må få mer
           oversiktlig     vanskelig        erfaring med denKODEVERKET
Organisatoriske    Sett kryss i    Sett kryss i      For kommentarer,
forhold        rubrikk:      rubrikk:
                                 se under:

Vil innføring av    Sannsynlig  x  Lite sannsynlig    Vi vil nok mer og
NEKLAB føre til                          mer bruke
endring av rutiner ang.                      betegnelsene i de
vedlikehold av koder i                      ulike NEKLAB
labotaroriedatasystemet                      tabellene i våre
                                 tilsvarende interne
                                 tabeller.

                                 Koder lik
                                 NEKLABkodene
                                 har vi ikke, og jeg
                                 er usikker på om
                                 de vil ha noen
                                 praktisk nytte
                                 innen laboratoriet.
                                 For
                                 kommunikasjon
                                 med andre
                                 laboratorier, og
                                 sammenlikning
                                 med data fra dem,
                                 kan de nok ha
                                 verdi.

27.04.06 Gunnar Størvold, Mikrobiol. avd., Ullevål Universitetssykehus
                     81
           NEKLAB – pilotering april 2006

       Analyser i immunologi og transfusjonsmedisin
                  Notat 25.04.2006
         Avd for immunologi og transfusjonsmedisin
              Ullevål universitetssykehus

  Basert på notater av Randi Karlsen (autoantistoff), Nina Gjelstad (immunkjemi), Anne
   Muggerud (allergianalyser), Karen Stoltenberg-Hansson (celleanalyser), Liv Jorunn
   Garvik (transfusjonsmedisin notat 1) og Geir Tomter (transfusjonsmedisin notat 2)

   Sammensydd og gjennomlest (med enkelte endringer samt tilføyelser i kursiv) av
                 Per Ivar Gaarder


Notat vedr autoantistoff

  ANG. METODER: Mangler Indirekte immunfluorescens. Metoden er registrert som
   Mikroskopi, indirekte immunfluorescens (det er både metode og teknologi) og
   immunfluorescens (som ikke er helt dekkende). En kan diskutere hvorvidt mikroskopi
   er metode eller teknologi.
  Forslag til metoder: Immunfluorescens direkte, Immunfluorescens indirekte,
   Immunenzymatisk farging direkte, Immunenzymatisk farging indirekte.
  Forslag under teknologi: Mikroskopi lys, Mikroskopi fluorescens

  ANG. TEKNOLOGI: Her er det åpenbart lagt opp til et detaljert valgmulighet, men alle
   våre mangler. Eks. Unicap1000/100, Plato, BEP. Evt kan automatisk Elisa prosessor
   være en valgmulighet for å snevre inn noe, men klin.kjem. analyse maskiner står listet
   opp med produsent og versjon. Denne listen kan bli lang etter hvert. Det burde
   kanskje diskuteres om det er ønskelig å spesifisere så veldig. (Ved et tilfelle er
   fotometertypen listet). Vi trenger i allefall valget manuell/ fotometrisk.
  Forslag: Manual method erstattes av Manuell motode. Elisa-prosessor bør komme
   med.

  ANG. KOMPONENTER: Mange autoantistoff mangler i listen. Noen ligger definert
   under kjemisk stoff eller annet, og da uten mulighet til velge immunglobulinklasse.
   Det gjelder anti-gliadin, ASCA, anti-LC-1, anti-PM-Scl og anti-PCNA. Likeså er det
   uklart for meg om “Kjerneantigener” skal brukes som analyse for ANA. Dette er en
   analyse hvor det bør komme klart frem om hva slags antigen som er brukt
   (rekombinante, kjerne ekstrakter eller Hep-2 celler). Kanskje flere analysevalg. Jeg
   mener også det bør diskuteres om forkortelser bør brukes i listene selvom de er godt
   innarbeidede. Kanskje en kan utnytte systemet til å definere eventuelle forkortelser.
   Dvs. en rubrikk hvor en legger inn komponenten og en hvor en legger inn
   forkortelsen, eller hvor de forhånds definerte forkortelser kommer opp. I listen nå er
   ikke fullt navn eller forkortelser konsekvent og derfor litt uryddig. Det er ganske
   vanskelig å finne riktig komponent. Særlig fordi komponentene ikke alltid ligger i riktig
   kategori. Er det meningen at en komponent skal ligge under flere kategorier?
  Gliadin finnes under ”Diverse antigener” og ”Saccharomyces cervisiae” under diverse
   serologi/virologi, men jeg ser ingen mulighet for å bokføre antistoffer (anti-gliadin og
   ASCA) mot disse. Selv om slike antistoffer strengt tatt ikke er er autoantistoff, utføres
   analysene i praksis av immunologiske laboratorier i forbindelse med autoantistoff-                     82
VEDLEGG 4: Kodeverk for nukleærmedisin basert på NORAKO
          Januar 2005

INNHOLD:


 I.   Generelt ........................................................................................................... 84
 II.  Lokalisasjonskoder ........................................................................................... 84
 III. Noen vanlige prosedyrekoder ............................................................................ 84
 IV. Kodeverket ....................................................................................................... 84
       Skeleton (skjelett) .......................................................................................... 86
       Hjerne ......................................................................................................... 87
       Hjerte .......................................................................................................... 89
       Lunger......................................................................................................... 90
       Nyrer/urinveier............................................................................................. 91
       Skjelett ........................................................................................................ 92
       Thyreoidea ................................................................................................... 92
       Parathyreoidea .............................................................................................. 94
       Binyrer ........................................................................................................ 94
       Mage-tarm.................................................................................................... 95
       Lever/milt – galleveier ................................................................................... 96
       Sentinel node scintigrafi, inkl. lymfoscintigrafi .................................................... 96
       Generelle tumormarkører ............................................................................... 97
       Infeksjon - inflammasjon ................................................................................ 98
       Diverse andre undersøkelser............................................................................ 99
 Uspesifisert undersøkelse.............................................................................................. 99
       PET-undersøkelser ...................................................................................... 100
 Samarium ................................................................................................................ 101
                              83
I.   Generelt
II.   Lokalisasjonskoder
III.  Noen vanlige prosedyrekoder
IV.   Kodeverket

(Bruk hypertekst-lenkene ved å holde nede <Ctrl>-tasten mens du klikker på teksten.
Du kommer tilbake til begynnelsen av dokumentet med <Ctrl> + <Home>.)

I. Generelt.
NORAKO-kodeverket er utviklet av Radiologisk forening og kan lastes ned fra
internett:

http://www.kith.no/upload/1897/NORAKO_2004_121203.pdf

Undersøkelseskodene i NORAKO består fem deler:
a. Modalitetskode -       2 posisjoner
b. Lokalisasjonskode - 4 posisjoner
c. Prosedyrekode -        4 posisjoner
d. Sidemarkeringskode - 1 posisjon
e. Tilleggskode -    2 posisjoner


Modalitetskode. Modalitetskodene for radiologi er RG, UL, CT og MR.
Modalitetskoden for alle nukleærmedisinske undersøkelser / prosedyrer skal være NM.
Lokalisasjonskode. Vi benytter eksisterende lokalisasjonskoder i NORAKO i størst
mulig grad, men det er nødvendig med nye koder for en del organer / organsystemer.
Prosedyrekode. Prosedyrekodedelen brukes til å angi preparat, ekstra billedtaking,
prosessering, om det er gjort PET, terapi osv..
Sidemarkeringskode. D = dexter, S = sinister og B = bilateralt. Denne er ikke obligat.
Tilleggskode. Tilleggskode brukes til å markere administrative forhold som medfører
økt ressursbruk ved undersøkelsen/prosedyren. Den er ikke obligat.
I utarbeidelsen av kodeverket har vi måttet ta stilling til hvilket detaljeringsnivå som er
hensiktsmessig. Det er mange opplysninger ved hver enkelt undersøkelse som man kan
tenke seg å kode. På den annen side er det ønskelig med et oversiktelig og enkelt
kodesystem uten altfor mange spissfindigheter.

I NORAKO kan en undersøkelse kodes med flere undersøkelseskoder, hvor
prosedyrekoden vil være det ”variable” leddet, mens modalitetskoden og
lokalisasjonskoden blir den samme. Dersom en undersøkelse kodes med flere
undersøkelseskoder, skriver vi det for enkelhets skyld som én tekststreng hvor den
første undersøkelseskoden skrives helt ut, mens de etterfølgende legges til med et
plusstegn og kun prosedyrekoden. Se eksemplene i kodeverket.

I kodelisten er det spesifisert hvilke prosedyrekoder som det er tillatt å bruke ved de
forskjellige undersøkelsene. Preparatet som er gitt vil som regel bli kodet, spesielt


                        84
dersom det finnes flere alternative preparater. I størst mulig grad brukes ”generiske”
preparatnavn.

Prosedyrekoden XPRO kan brukes ved ekstra tidkrevende prosessering. Vi har ikke
tidfestet dette, eller satt krav om bruk av spesiell programvare. En nærmere
spesifisering av når denne prosedyrekoden kan brukes ved de forskjellige
undersøkelsene, vil muligens måtte komme etter hvert.

Dersom det er gjort CT-scan i en ”hybridmaskin” (SPECT/CT, PET/CT), skilles det
mellom lavdose CT (for attenuasjonskorreksjon / anatomisk lokalisering) og
diagnostisk CT. I førstnevnte tilfelle brukes prosedyrekoden ”LCT”. I sistnevnte tilfelle
kodes CT-undersøkelsen for seg i henhold til standard NORAKO-koding.

For PET-undersøkelser brukes prosedyrekoden PET, etterfulgt av en kode for preparatet
(FDG !) og evt. LCT hvis det er kjørt lavdose CT.

Terapeutiske prosedyrer. Dersom preparatet som gis kan brukes både til billeddannelse
og terapi, spesifiseres at det dreier seg om terapi med prosedyrekoden TER. Dersom
preparatet kun brukes til terapi, droppes prosedyrekoden TER.

II. Lokalisasjonskoder
Noen av kodene finnes allerede i NORAKO, mens enkelte er nye (i kursiv).

AB    Abdomen

ABPE   Samlekode for abdomen + bekken (aktuelt med PET)

ADR    Adrenis (binyrer)

BG    Basalganglier

CE    Cerebrum

CH    Chole (galleveier)

CIST   Cisternesystem

CMTH   Samlekode for hals + thorax (aktuell med PET)

COR    Cor (Nåværende kode i NORAKO er CO, vi vil oppfordre til å endre til COR)

CORP   Corpus – helkropp

GI    Gastrointestinaltraktus

CUT    Cutis (hud)

HE    Hepar

LEUKO   Leukocytter

LI    Lien (milt)
                        85
LYMF   Lymfesystem

MAM   Mamma

MEOS   Medulla ossis (benmarg)

OE    Oesofagus

PARA   Parathyreoidea

PEN   Penis

PU    Pulm

SI    Sialo (spyttkjertel)

SK    Skeleton (skjelett)

SYN   Synovia

TH    Thorax

THY   Thyreoidea

TUM   Tumor

UR    Urinveier

VE    Ventrikkel
III. Noen vanlige prosedyrekoder
Sjeldnere prosedyrekoder er forklart under den enkelte undersøkelse. Nye koder i
forhold til NORAKO i kursiv.

CORP  Helkroppsundersøkelse. (Kan også brukes som lokalisasjonskode.)

LCT   Lavdose CT ved SPECT / PET for anatomisk lokalisasjon.

DYN   Dynamisk billedserie.

FUS   Programvarebasert billedfusjon mellom en nukleærmedisinsk undersøkelse og annen
    modalitet (RG, CT, MR).

PROV  Provokasjon, f.eks. med diuretikum (renografi), Diamox (rCBF) eller ved enkelte
    hjerteundersøkelser.

SB   Supplerende bilder.

SPET  Dersom det er gjort SPET/SPECT i tillegg til planar billedtagning.

STIM  Stimulering, f.eks. Thyrogen-stimulering.

T1-10  Antall spotbilder ved planar billedtagning.
                          86
TER    Terapi

XPRO    Ekstra tidkrevende prosessering, ofte med dedikert programvare.
IV. Kodeverket
Hjerne
Hjerte
Lunger
Nyrer/urinveier
Skjelett
Thyreoidea
Parathyreoidea
Binyrer
Mage-tarm
Lever/milt/galleveier
Sentinel node / lymfografi
Generelle tumormarkører
Infeksjon/inflammasjon
Diverse
PET-undersøkelser
Terapi


Hjerne
Perfusjonsundersøkelse av hjernen (rCBF).

                        Kommentarer

Obligat kode    NM CE     ECD

                  HMPA     HMPAO                         87
Ekstra               XPRO

prosedyrekoder           LCT

                  FUS

                  PROV    Diamox-belastning eller annen provokasjon
Eks. 1. Standard hjerne-SPECT med ECD: NM CE ECD

     2. Hjern-SPECT med HMPAO uten og med Diamox-belastning (kodes som to undersøkelser):


           NM CE HMPA

           NM CE HMPA + PROV

Undersøkelse av basalganglier / dopaminerge system.

Obligat kode    NM  BG    BCIT     Beta-CIT

                  FCIT     FP-CIT (”DatScan”)

                  TDAT     Tc-TRODAT-1

                  IBZM     IodobenzamideEkstra               XPRO

prosedyrekoder           LCT

                  FUS
Eks. 1. Hjerne-SPECT med FCIT (”DatScan”): NM BG FCIT.

Cisternografi.

Obligat kode    NM  CIST  T1-5   Antall ganger pasienten tas til avdelingen for billedopptak i
                      løpet av undersøkelsen.

Ekstra              DYN   Dynamisk serie ved infusjon.

prosedyrekoder
                         88
Hjerte
Myokardscintigrafi.Obligat kode     NM   COR   TF      Tetrofosmin

                   MIBI     Sestamibi

                   TL      ThalliumEkstra                HVIL     Hvileundersøkelse

prosedyrekoder            ARB     Fysisk belastning (sykling, tredemølle)

                   FARM     Farmakologisk stress

                   GAT1     EKG-gating av en undersøkelse

                   GAT2     EKG-gating av to (begge) undersøkelsene.

                   LCT

                   XPRO

Eks. 1. Myokardscintigrafi med tetrofosmin i hvile og etter sykkelbelastning, med EKG-gating av
stressundersøkelsen:

            NM COR TF + HVIL + ARB + GAT1.

     2. Myokardscintigrafi med sestamibi i hvile og etter farmakologisk stress (uten gating):

            NM COR MIBI + HVIL + FARM

Radionuklid-ventrikulografi (”Gated blood pool” undersøkelse med merking av røde blodlegemer ,
MUGA)

Obligat kode     NM   COR    RVGEkstra                 SPET

prosedyrekoder             FP      Første passasje-undersøkelse

                    PROV     Alle typer stress.

                    XPRO

MIBG-scintigrafi av cor.

Obligat kode     NM   COR    MIBG
                           89
Ekstra               SPET

prosedyrekoder           XPRO

                  LCT

                  FUS
Lunger
Ventilasjons-/perfusjonsundersøkelse.Obligat kode    NM   PU   PERF  PerfusjonsundersøkelseEkstra               VENT  Ventilasjonsundersøkelse

prosedyrekoder           SPET

                  T1-8  Antall projeksjoner ved planar billedtagning.

                  XPRO

                  LCT

                  FUS

                  HVSH  HV-shuntberegning med helkroppsscan.Eks. 1. Kombinert ventilasjon/perfusjon med planare bilder i 6 projeksjoner: NM PU PERF + VENT
+ T6.

     2. Kombinert ventilasjon/perfusjon med SPECT: NM PU PERF + VENT + SPET.

Depreotide-scintigrafi..Obligat kode    NM   PU   DEPR  Depreotide (”NeoSPECT”)Ekstra               LCT

                  FUS

Prosedyrekoder           XPRO
                       90
Nyrer/urinveier
Renografi.

Obligat kode    NM    UR   DTPA

                  MAG3Ekstra               PROV    Diurese-belastning, f.eks. med furosemid.

prosedyrekoder           CAPT    Captopril-belastning

                  GFR    Krever blodprøvetagning

                  ERPF    Krever blodprøvetagning

                  MIK    Miksjonsundersøkelse i forbindelse med renografi

                        (indirekte miksjonscystografi)

                  TX     Transplantatnyre

Eks. 1. Renografi med MAG3: NM UR MAG3.

     2. Renografi med MAG3 og captoprilbelastning: NM UR MAG3 + CAPT.

GFR (uten billedtagning).Obligat kode    NM    UR   GFRNyrescintigrafi.Obligat kode    NM    UR   DMSAEkstra               SPET

prosedyrekoder           LCT

                  FUSDirekte miksjonsscintigrafi med blærekateteisering.Obligat kode    NM    UR   MIK                           91
Ekstra               XPRO

prosedyrekoder
Skjelett
Obligat kode    NM   SK    MDP

                  CORP   Det må angis om det er gjort helkroppsscan, tatt spotbilder,
                       eller begge deler.
                  T1-10Ekstra               SPET

prosedyrekoder           DYN

                  XPRO

                  LCT

                  FUS
Eks. 1. Helkroppsscan med 4 spotbilder: NM SK MDP + CORP + T4.

     2. 3-faseundersøkelse med 5-min. bilde og 4 spotbilder i senfase: NM SK MDP + DYN + T5.

     3. Helkroppsscan, med SPECT over lumbalcolumna: NM SK CORP + SPET.Thyreoidea
Thyreoideascintigrafi.

Obligat kode    NM   THY   TC

                  123I

                  131IEkstra               PCL    Perklorat-test

prosedyrekoder           OPPT    Tc-opptaksmåling.                         92
Jodopptaks-måling.Obligat kode     NM  THY   OPPT

                  131I

                  123I

Ekstra

prosedyrekoder

Helkroppsscan ved utredning av ca. thyr.Obligat kode     NM  THY   CORP

                  123I

                  131I

Ekstra

prosedyrekoder           STIM  Thyrogen-stimuleringEks. Helkroppsscan med 131I: NM THY CORP + 131I.

TRH-test.

Obligat kode     NM  THY   TRHEkstra

prosedyrekoder

Radiojodbehandling.

Obligat kode     NM  THY   HYP   Radiojodbehandling av hyperthyreose

                  ABL   Ablasjonsbehandling

                  MET   MetastasebehandlingEkstra

prosedyrekoder           CORP  Postterapiscan

Eks. Ablasjonsdose med 131I etterfulgt av postterapiscan: NM THY ABL + CORP.                       93
Parathyreoidea
Parathyreoideascintigrafi..

Obligat kode    NM    PARA  TF

                   MIBIEkstra                TC   Technetium-scan etterfulgt av perklorat-utvasking

prosedyrekoder            SPET

                   LCT

                   FUSEks. Parathyreoideascintigrafi med dobbel-isotop teknikk (technetium + tetrofosmin): NM PARA TF +
TC.Binyrer
Binyremarg-scintigrafi

Obligat kode    NM    ADR  MIBG

                   123I

                   131IEkstra                SPET

prosedyrekoder            SBEks. MIBG-scintigrafi med 131I: NM ADR MIBG + 131I.

Binyrebark-scintigrafi.

Obligat kode    NM    ADR  CHOL  Preparat: 131I-metylnorkolesterolEkstra                SPET

prosedyrekoder            LCT

                   FUS
                        94
Mage-tarm
Spyttkjertelscintigrafi.

Obligat kode     NM   SIEkstra

prosedyrekoder

Øsofageal transitt / refluks.

Obligat kode     NM   OEEkstra

Prosedyrekoder

Ventrikkeltømming.

Obligat kode     NM   VEEkstra

prosedyrekoder

Meckels divertikkel scintigrafi..

Obligat kode     NM   GI   MECKEkstra               T1-10

prosedyrekoder           SPET

                  LCT

                  FUSGI-blødning.

Obligat kode     NM   GI   HEMEkstra               DYN

prosedyrekoder           T1-10                      95
                  SPET

                  LCT

                  FUSLever/milt – galleveier
Lever-scintigrafi..

Obligat kode     NM  HEEkstra               SPET

prosedyrekoder           LCT

                  FUS

Milt-scintigrafi..

Obligat kode     NM  LIEkstra               SPET

prosedyrekoder           LCT

                  FUS

Galle-scintigrafi..

Obligat kode     NM  CH       Preparat: IDAEkstra               DYN

prosedyrekoder           SPETSentinel node scintigrafi, inkl. lymfoscintigrafi
Sentinel node scintigrafi ved ca. mamma.

Obligat kode     NM  MAM   SENTEkstra

prosedyrekoder                       96
Sentinel node scintigrafi ved malignt melanom.

Obligat kode    NM   CUT    SENTEkstra

prosedyrekoder

Sentinel node scintigrafi ved ca. penis

Obligat kode    NM   PEN    SENTEkstra

prosedyrekoder

Lymfoscintigrafi

Obligat kode    NM   LYMFEkstra

prosedyrekoderGenerelle tumormarkører
Octreotid-scintigrafi.

Obligat kode    NM   CORP   OCTREkstra                SPET

prosedyrekoder            LCT

                   FUS

                   SB

Gallium-scintigrafi.

Obligat kode    NM   CORP   GAEkstra                SPET                         97
prosedyrekoder          LCT

                 FUS

”Tumorscintigrafi” med MIBI el. tetrofosmin

Obligat kode     NM  CORP  MIBI

                 TFEkstra              SPET

prosedyrekoder          LCT

                 FUSMIBG-scintigrafi .

Obligat kode     NM  CORP  MIBG

                 131I

                 123I

Ekstra              SPET

prosedyrekoder          LCT

                 FUSInfeksjon - inflammasjon
Leukocytt-scintigrafi:

Obligat kode     NM  LEUKO   HMPA   In vitro-merking med HMPAO

                  FAB    In vivo-merking med Fab-fragmenter (”Leukoscan”)Ekstra               SPET

prosedyrekoder           LCT

                  FUS
                        98
HIG-scintigrafi

Obligat kode    NM  CORP  HIG  Humant immunglobulinEkstra

prosedyrekoderDiverse andre undersøkelser
Mammoscintigrafi

Obligat kode    NM  MAM  TF

                MIBIEkstra             SPET

prosedyrekoder         LCT

                FUS

Benmargsscintigrafi

Obligat kode    NM  MEOSEkstra

prosedyrekoder


Uspesifisert undersøkelse

Obligat kode    NM  INA      Uspesifisert undersøkelse (ikke nærmere angitt).Ekstra             SB

prosedyrekoder         XPRO
                     99
PET-undersøkelser
Obligat kode    NM  CORP   PET

             CE

             CMTH

             COR

             TH

             AB

             ABPE

                  FDG

                  MET

                  CHOL

                  FDOPEkstra               LCT

                  FUS

prosedyrekoder           XPRO

                  PROV    Ved hjerteundersøkelser.Eks. Helkropps FDG-PET/CT med lavdose CT: NM CORP PET + FDG + LCT.

Radionuklidterapi (unntatt thyreoidea)
En del nyere behandlingsformer, som radioimmunterapi, er foreløpig ikke tatt med.

MIBG

Obligat kode    NM  ADR    TER

                  MIBG

Ekstra

prosedyrekoder           CORP    Postterapi-scan

Strontium

Obligat kode    NM  SK    SR
                         100
Ekstra

prosedyrekoder


Samarium

Obligat kode   NM   SK     SMEkstra               CORP  Postterapi-scan

prosedyrekoder

Synovectomi med 90-Y

Obligat kode   NM   SYN    90YEkstra

prosedyrekoder

Tumorbehandling med 90-Y

Obligat kode   NM   TUM    90YEkstra

prosedyrekoder

?? Tumorbehandling med 32-P

Obligat kode   NM   ???    32PEkstra

prosedyrekoder

Jfr. kommentar fra Molde sykehus.
                       101
Vedlegg 5: Forenklet høringsresultat av kodeverk for
Nukleærmedisin
SAMMENDRAG

I forbindelse med prosjektet for enhetlig laboratoriekodeverk, har det
nukleærmedisinske miljøet i Norge valgt å bruke samme kodeverk som radiologien. Det
er derfor utarbeidet et forslag til bruk av NORAKO kodeverk på nukleærmedisinske
undersøkelser. Forslaget ble sendt til høring 16.januar 2006 til 25 nukleærmedisinske
avdelinger ved norske sykehus samt leder for NORAKO-redaksjonen. I tillegg har en
gruppe som arbeider med PET og kodeverket også gitt uttalelser.

Det er mottatt 6 svar på høringen hvorav 5 klart støtter forslaget. Alle har imidlertid
noen betenkeligheter angående praktiske forhold som implementering i lokale
datasystem og PACS/RIS, samt hvordan fremtidlige revisjons- eller
finansieringsløsninger skal utformes. Dette er forhold som ikke er behandlet ennå.
Under arbeidet har man utelukkende har hatt fokus på å ivareta den medisinsk faglige
delen.Høring sendt foretak     Mottatt svar         Positiv/negativ

Rikshospitalet        27.01.2006          Positiv.

Sognsvannsveien 20                     Har en del forslag til nye
                              koder.
0027 OsloSt. Olavs Hospital      22.02.2006          Positiv, men med
                              betenkeligheter ang.
Olav Kyrres gate 17                     implikasjon til PACS/RIS
                              og finansieringsløsninger
7006 TrondheimMolde sjukehus        Februar 2006         Reservasjoner mht.
                              finansiering og refusjoner
Parkveien 84                        samt behovene for
                              programendringer i
6407 Molde                         datasystem.Nordland sentralsykehus    17.02.2006          Positiv.

Prinsensgate 164


                       102
Høring sendt foretak       Mottatt svar           Positiv/negativ

8092 BodøDr. Karen Rosendahl        27.02.06             Positiv, men peker også på
                                  problemene ved
Leder av NORAKO-                          implementering i PACS/RIS
redaksjonen

Arbeidsgruppe for PET       20.03.06             Positiv. Forslag til nye
                                  preparatkoder og
Trond V. Bogsrud                          lokalisasjonskoder.NORDLAND SENTRALSYKEHUS, BODØ

v/ Erling Saltrø

Vi har sett igjennom høringsdokumentet for Nasjonalt kodeverk for nukleærmedisin.
I hovedsak ser det greit ut. Vi har bare to anmerkninger:


1. Av faglige grunner vil det være svært ønskelig å ha med en rubrikk for gitt dose i systemet.
Da vil systemet også være egnet til å generere den årlige rapporten som alle
nukleærmedisinske laboratorier skal sende til Statens strålevern.

2. Vi er i tvil om det er tenkt at man generelt skal kunne hente lokalisasjonskoder fra NORAKO,
eller om liste II er tenkt å skulle være fullstendig. I sistnevnte fall synes vi at den er for lite
dekkende for antatt behov.
KOMMENTAR:  1. Vi ser tydelig behovet for å kunne registrere ”Gitt dose”. Vi er imidlertid usikre på om det
    naturlig hører med i et kodeverk. En ny versjon av NORAKO kan muligens ivareta
    denne funksjonen. Inntil videre må dette kunne håndteres via det lokale datasystemet
    (RIS) som benyttes i avdelingen.
  2. Listen er ment å dekke behovene for nukleærmedisinske undersøkelser. De enkelte
    lokalisasjonskodene vil bli lagt inn i den generelle listen i NORAKO. Hvis det er
    spesielle kode man savner, vil vi gjerne få tilbakemelding om det.
                         103
St. OLAVS HOSPITAL, TRONDHEIM

v/ Bente Konst, Aud Hvidsten, Harald Johnsen

NORAKO-kodeverket ser ut til å være komplett med hensyn på undersøkelsestyper.
Nukleærmedisinsk seksjon ved St. Olavs Hospital utfører ikke andre undersøkelser enn de som
er tatt med i forslaget til kodeverk.  1) Hvordan er det tenkt å implementere alle mulige kombinasjoner av prosedyrekodene?
KOMMENTAR:

Hvordan dette løses er i stor grad avhengig av virksomhetens datasystem og aktuell
programleverandør. Det vil alltid være slik at det kun er de lovlige kombinasjoner som utløser
refusjoner, så ”alle mulige kombinasjoner” er av mer teoretisk interesse. Dersom kodeverket
fører til behov for programendringer i avdelingens fagsystem eller tilstøtende datasystem, må
slikt bestilles av foretaket selv. Sosial- og helsedirektoratet har sagt seg villig til å hjelpe med
denne prosessen, bl.a. med henvendelser til aktuelle dataleverandører.
  2) Er det viktig å skille mellom spotbilder tatt ved en lungeundersøkelse kontra spotbilder
    tatt ved en skjelettundersøkelse? Prosedyrekoden som angir antall spotbilder vil likevel
    aldri stå alene, men sammen med flere NORAKO-koder som angir lokalisasjonen av
    bildene. NORAKO-kodene vil også stå knyttet til et undersøkelsesnavn i PACS/RIS,
    som også angir i hvilken sammenheng bildene er tatt. Dette vil spare oss for mange
    NORAKO-koder. NMPUT1, NMPUT2 .... NMPUT8, NMCORPT1... NMCORPT10 kan
    for eksempel byttes ut med NMSPOT eller NMSTA. Vi er klar over at den generelle
    koden for spotbilder da vil avvike fra det som er standard fra NORAKO, men ser ingen
    grunn til å innføre tungvinte løsninger fra andre spesialiteter.
KOMMENTAR: Vi skjønner ikke helt problemstillingen. Koden for å angi antall spotbilder (T1-
10) vil være en del av en fullstendig NORAKO-kode, med modalitets- og lokalisajonskode.
Tanken er delvis at man kan kunne sette ”cutoff” ved et visst antall spotbilder når det skal
knyttes takstrefusjoner til systemet.
  3) Hvordan skal prosedyrekoden som står under ekstra benyttes? F.eks. hjerte-
    myocardscintigrafi er ikke HVIL en standard prosedyrekode?
KOMMENTAR: Det kan vel tenkes at man vil utføre myokardscintigrafi kun som                         104
stressundersøkelse. Vi har derfor valgt å gjøre det slik at man eksplisitt må angi om det er gjort
hvile- eller stress-undersøkelse, eller begge deler.
  4) Eksempel på bruk av NORAKO systemet:
  a) utfører myocardscintigrafi i hvile med tetrofosmin og gateing: NMCORTTF,
    NMCORHVIL, NMCORGAT1 (disse 3 NORAKOkodene må knyttes opp til
    undersøkelsen i RIS/PACS)
  b) Utfører myocardscintigrafi i hvile og belastning med tetrofosmin, hvorav kun den med
    belastning er gatet: NMCORTTF, NMCORHVIL, NMCORARB, NMCORGAT1 (må
    bruke disse 4 NORAKOkodene) Er denne oppfatningen av bruken av NORAKOkodene
    riktig?
KOMMENTAR: Ja.
  5) Skal de nye NORAKOkodene erstatte takstkodene (708a osv) fra Rikstrygdeverket?
  6) Vi ser ingen grunn til å implementere nye NORAKO-koder i PACS/RIS før man har
    knyttet dem opp til takstkoder fra Rikstrygdeverket. En NORAKO-kode bør utløse de
    samme takstene uavhengig av sykehus.
  7) Utforming av NORAKO-kodeverket må sees i sammenheng med hvordan det kan
    implementeres i PACS/RIS. Dersom ikke NORAKO-kodene skal erstatte takstkodene
    fra Rikstrygdeverket, må utformingen også sees i sammenheng med takstkodene fra
    Rikstrygdeverket.
KOMMENTAR til 5,6 og 7: Som dere påpeker, nukleærmedisinske undersøkelser er i dag
finansiert via egne takstkoder. Den alminnelige oppfatning er at dette ikke er et godt system, og
noe av motivasjonen for å begynne med NORAKO kodeverket er vel også at man på sikt skal
kunne få samme finansieringssystem som for radiologi. Man må kunne anta at det blir slik, men
dette igjen er en beslutning som ennå ikke er tatt, og det er heller ikke startet noen prosess
mhp. dette.

Det er for lengst identifisert og spesifisert hvilke endringer som må gjøre med NORAKO
kodeverk før det kan implementeres i PACS/RIS. NORAKO redaksjonen har derfor i samarbeid
med KITH AS utarbeidet en søknad til Sosial- og helsedirektoratet om støtte til å kunne foreta
slike endringer. Søknaden ble sendt juni 2005, svar er pt. Ikke mottatt.
  8) Konklusjon:
  -     NORAKOkodeverket for nukleærmedisin må tilpasses PACS/RIS.
  -     NORAKOkodeverket for nukleærmedisin må være samkjørt med
    Rikstrygdeverket, slik at oppgjøret blir korrekt kvalitativt og kvantitativt.
                        105
KOMMENTAR:

Betenkningene bringes videre til Sosial- og helsedirektoratet.
NORAKO REDAKSJONEN

v/ Karen Rosendahl

Generelle kommentarer:

Norsk nukleærmedisinsk forening har utarbeidet et kodeverk basert på NORAKO 2005,
et kodeverk som pr. i dag støtter enkelte av disse funksjonene så som registrering av
undersøkelses

type- og omfang, samt refusjon, men ikke andre så som enhetlig aktivitetsregistrering
og enhetlig kommunikasjon. Disse funksjonene er planlagt inn i neste versjon av
NORAKO (ver. 2007), som vil være forankret i IHE (Integrating the Health Enterprise),
og som også vil sees i sammenheng med og forankres i det øvrige kodeverksarbeidet
som Sosial- og helsedirektoratet har ansvar for (via KoK) (se vedlagte søknad til SHdir,
dat. 2005).

Det nukleærmedisinske kodeverkets struktur, med modalitet, lokalisasjon og
prosedyre(r) angitt i en kodestreng er en god, funksjonell løsning for håndtering av
kodekombinasjoner i RIS og PACS. Løsningen muliggjør enhetlig aktivitetsregistrering
idet en kodestreng betyr at det er utført en undersøkelse. En slik løsning støttes
imidlertid ikke av dagens RIS-PACS grensesnitt, hvor en undersøkelse som består av
flere prosedyrer ofte må splittes opp i flere kodestrenger; en for hver prosedyre. Dette
har umuliggjort enhetlig aktivitetsregistrering, og har hittil vært et av de største
problemene ved bruk av NORAKO. Problemet er søkt løst i NORAKO-versjon 2007
med etablering av et hierarkisk oppbygd kodesystem, der et tekstlig
undersøkelsesbegrep (benevnt Prosedure type ihht IHE, kolonne 1) blant annet legger
grunnlag for aktivitetsregistrering, Procedure Steps (kolonne 2) angir aktuelle protokoll
som skal benyttes og Protocl code(s) (kolonne 3) beskriver den utførte undersøkelse
med prosedyre(r), og danner grunnlag for refusjon (representerer dagens NORAKO-
koder) (tabellen under er et uferdig utkast som har vært diskutert mellom NORAKO
redaksjonen og repr. fra IHE-Norge):

Spesielle kommentarer:

Side 1:

Tidligere var registrering av radiologiske funn ved hjelp av egne funnkoder vanlig
praksis ved de fleste avdelinger og institutter. Slike funnkoderegistre kan legge
grunnlag for klinisk forskning og undervisning, og er et viktig element i kvalitetssikring
av interne rutiner. Dagens RIS og PACS løsninger støtter imidlertid ikke slik
registrering på en brukervennlig måte, og funnkoderegistrering utføres i dag ikke
rutinemessig. Det er imidlertid stor faglig enighet om at radiologisk koding bør
inkludere funnkoder. NORAKO inneholder slike funnkoder, men det er nødvendig å

                        106
utvikle eller forbedre løsninger i RIS/PACS-systemene. Har nytten av - og muligheten
for å inkludere funnkoder for nukleærmedisin vært diskutert?
KOMMENTAR:

Dette er ikke debattert særlig grundig på nåværende tidspunkt, men det er også interesse for å
inkludere funnkoder for nukleærmedisin. Vi har i første omgang tenkt vi kan bruke de
funnkodene som allerede ligger inne i NORAKO. Dersom det kommer en revisjon av
funnkodesystemet vil det være naturlig å vurdere spesifikke nukleærmedisinske funnkoder.
Side 2:

Utsagn: Prosedyrekoden XPRO kan brukes ved ekstra tidkrevende prossesering:
Kommentar: Erfaringsmessig bør kriteriene for en slik prosedyrekode spesifiseres, f.eks
ved angivelse av tidsbruk (for eksempel 20min mer enn det som er vanlig).
KOMMENTAR: Vi diskuterte om vi skulle tidfeste bruken av denne koden, men kom til at det
foreløpig vil være uheldig å knytte dette til kun tidsaspektet. Det kan være andre faktorer, som
f.eks. bruk av dedikert og kostbar programvare, som muligens også bør spille inn. Dette kan vi
kanskje komme tilbake til når kodeverket knyttes opp mot finansiering ?
Utsagn: ..tilfelle brukes prosedyrekoden ”CT”

Kommentar: Sammenfallende koder bør unngås; CT kan ikke angi både modalitet og
prosedyrekode. Forslag: CTUS (CT undersøkelse)
KOMMENTAR: Vi er enige i at det kan være uheldig å bruke samme koden både som
modalitetskode og prosedyrekode. Foreslår i stedet koden ”LCT”.
Lokalisasjonskoder:

Kommentar: 28 ulike lokalisasjonskoder er foreslått, hvorav 11 nye i forhold til
NORAKO. For meg synes disse nye kodene uproblematiske, bortsett fra COR (hjerte)                        107
hvor vi allerede har CO. Foreslår at dette tas opp til diskusjon i NORAKO redaksjonen
(som fra 2006 har 2 repr. fra nukleærmedisin). Og – LYMF (lymfesystem) er vel og ny?
KOMMENTAR: Fint hvis NORAKO-redaksjonen går for COR i stedet for CO, hvilket vi synes er
mer logisk ! LYMF er ny lokalisasjonskode (skulle også vært i kursiv !).
Side 3:

Prosedyrekoden FUS bør spesifiseres ytterligere.
KOMMENTAR: Vi har ment at denne koden skal brukes dersom man gjør software-basert
fusjon av en nukleærmedisinsk undersøkelse med en annen modalitet (RG, CT, MR). Dette til
forskjell fra ”hardware”-basert fusjon i en hybrid SPECT/CT eller PET/CT-maskin.
Side 4:

Hjerne: undersøkelsen bør navngis, for eksempel: Perfusjonsundersøkelse av hjerne.
Det samme gjelder for lunge undersøkelsene og skjelettundersøkelsene, samt for PET
undersøkelser.
KOMMENTAR: Vi antar det her menes en forklarende tekst til undersøkelsen, slik det står
under kolonnen ”Forklaring” i NORAKO. Vi har ikke vært så nøye med dette, men er enig i at
det må gjøres når kodene implementeres i NORAKO. Generelt vil type undersøkelse ofte være
gitt ut fra hvilket preparat som er angitt.
Konklusjon:

Kodeverk for nukleærmedisin er basert på NORAKO 2005, og har følgelig de samme
styrker (passe detaljert beskrivelse av undersøkelsens type og omfang ) og svakheter
(aktivitetsregistrering, funksjonalitet mot ulike RIS-PACS systemer) som dette.
Forfatterne har allerede etablert tekstlige undersøkelsesbegreper for de fleste
undersøkelsene, antall lokalisasjons- og prosedyrekoder er overkommelig og virker
logiske. I dets nåværende form danner kodeverket et godt grunnlag for videre
implementering i NORAKO 2007, som er basert på IHE-informasjonsmodell.


                      108
KOMMENTAR: Vi takker for nyttige kommentarer. Resultatet av denne høringsprosessen
bringes videre til Sosial- og helsedirektoratet.
RIKSHOSPITALET

v/Kathinka Oarsand

Har forslag til supplering av følgende generelle prosedyrerkode, merket med kursiv, rød skrift:PROV   Provokasjon, f.eks. med Diamox. Furix, div forbehandling (PET-COR)

STIM   Stimulering, f.eks. Thyrogen-stimulering. Eller her: Furix, div forbehandling (PET-COR)
KOMMENTAR: OK.
Har forslag til supplering av følgende spesielle prosedyrerkoder, merket med kursiv, rød skrift:

Hjerne

Perfusjonsundersøkelser (rCBF).

                          Kommentarer

Obligat kode    NM CE      ECD

                   HMPA     HMPAOEkstra                XPRO

prosedyrekoder            CT

                   PROV     Diamox-belastning eller annen provokasjon

                   FUSEks. 1. Standard hjerne-SPECT med ECD: NM CE ECD

                          109
     2. Hjern-SPECT med HMPAO uten og med Diamox-belastning (kodes som to undersøkelser):


           NM CE HMPA

           NM CE HMPA + PROV
KOMMENTAR: OK.
Undersøkelse av basalganglier / dopaminerge system.

Obligat kode    NM  BG    BCIT     Beta-CIT

                  FCIT     FP-CIT (”DatScan”)

                  TDAT     Tc-TRODAT-1

                  IBZM     IodobenzamideEkstra               XPRO

prosedyrekoder           CT

                  FUS

Eks. 1. Hjerne-SPECT med FCIT (”DatScan”): NM BG FCIT.

Hva om det bare gjøres planare bilder, (Spect umulig å gjennomføre)?
KOMMENTAR: OK med CT og FUS. Vår oppfatning er at undersøkelse av basalganglier bør
gjøres som SPECT, og planar billedtagning ligger derfor ikke inne.Cisternografi.

Obligat kode    NM  CIST  T1-5   Antall ganger pasienten tas til avdelingen for billedopptak i
                      løpet av undersøkelsen.Ekstra              DYN   Reg. v/infusjon

prosedyrekoder


                         110
KOMMENTAR: OK.
Hjerte

Myokardscintigrafi.

Obligat kode     NM   COR   TF      Tetrofosmin

                   MIBI     Sestamibi

                   TL      ThalliumEkstra                HVIL     Hvileundersøkelse

prosedyrekoder            ARB     Fysisk belastning (sykling, tredemølle)

                   FARM     Farmakologisk stress

                   GAT1     EKG-gating av en undersøkelse

                   GAT2     EKG-gating av to (begge) undersøkelsene.

                   CT      CT av 1 eller begge undersøkelsene? CT1-2

                   XPRO

                   FUSEks. 1. Myokardscintigrafi med tetrofosmin i hvile og etter sykkelbelastning, med EKG-gating av
stressundersøkelsen:

            NM COR TF + HVIL + ARB + GAT1.

     2. Myokardscintigrafi med sestamibi i hvile og etter farmakologisk stress (uten gating):

            NM COR MIBI + HVIL + FARM
KOMMENTAR: FUS OK. CT1-2 synes vi blir for detaljert. Vi antar at hvis man først gjør CT-
basert attenuasjonskorreksjon gjør man det både i hvile og ved belastning, og nærmere
spesifisering blir unødvendig.
                           111
Radionuklid-ventrikulografi (”Gated blood pool” undersøkelse med merking av røde blodlegemer ,
MUGA)

Obligat kode    NM   COR     RVGEkstra                 SPET

prosedyrekoder             FP   Første passasje-undersøkelse

                    PROV  Alle typer stress.

                     XPRO
KOMMENTAR: OK.
MIBG-scintigrafi av cor.

Obligat kode    NM   COR     MIBGEkstra                 SPET

prosedyrekoder             XPRO

                    CT

                     FUS
KOMMENTAR: OK.
Lunger

Ventilasjons-/perfusjonsundersøkelse.

Obligat kode    NM   PU      PERF  Perfusjonsundersøkelse                        112
Ekstra              VENT    Ventilasjonsundersøkelse

prosedyrekoder          SPET    SPET1-2

                 T1-8    Antall projeksjoner ved planar billedtagning.

                 XPRO

                 CT ?

                  FUS ?

Eks. 1. Kombinert ventilasjon/perfusjon med planare bilder i 6 projeksjoner: NM PU PERF + VENT
+ T6.

    2. Kombinert ventilasjon/perfusjon med SPECT: NM PU PERF + VENT + SPET. Vil det si
Spect x2 ???
KOMMENTAR: SPET1-2 blir for detaljert (jfr.CT1-2 ved myokard). CT og FUS OK.
Depreotide-scintigrafi..

Obligat kode     NM  PU   DEPR    Depreotide (”NeoSPECT”)Ekstra              CT

Prosedyrekoder          FUS

                 XPRO
Nyrer/urinveier

Renografi.

Obligat kode     NM  UR   DTPA

                 MAG3Ekstra              CAPT    Captopril-belastning                       113
prosedyrekoder           GFR    Krever blodprøvetagning

                  ERPF   Krever blodprøvetagning

                  MIK    Miksjonsundersøkelse i forbindelse med renografi

                       (indirekte miksjonscystografi)

                  TX    Transplantatnyre, AutoTx m/DMSA

                  PROV/STIM ?  Diureserenografi

                  XPROEks. 1. Renografi med MAG3: NM UR MAG3.

     2.Renografi med MAG3 og captoprilbelastning: NM UR MAG3 + CAPT.
KOMMENTAR: Diureserenografi hadde vi glemt ! Er nå lagt inn med PROV. Ser ikke helt
behovet for XPRO her. DMSA ved AutoTX bør vel kodes for seg som egen undersøkelse (NM
UR DMSA) ?
GFR (uten billedtagning).

Obligat kode    NM   UR   GFR
Nyrescintigrafi.

Obligat kode    NM   UR  DMSAEkstra              SPET

prosedyrekoder          CT ?

                 FUS ?
KOMMENTAR: OK.                       114
Direkte miksjonsscintigrafi med blærekateteisering.

Obligat kode     NM   UR    MIKEkstra                XPRO

prosedyrekoder1.3.1.1.1.1.1  Skjelett

Obligat kode     NM   SK    MDP

                   CORP    Det må angis om det er gjort helkroppsscan, tatt
                        spotbilder, eller begge deler.
                   T1-10Ekstra                SPET    Evt flere spect, SPET1-2

prosedyrekoder            DYN

                   XPRO

                   CT

                   FUSEks. 1. Helkroppsscan med 4 spotbilder: NM SK MDP + CORP + T4.

     2. 3-faseundersøkelse med 5-min. bilde og 4 spotbilder i senfase: NM SK MDP + DYN + T5.

     3. Helkroppsscan, med SPECT over lumbalcolumna: NM SK CORP + SPET.
KOMMENTAR: Ser behovet for å spesifisere om det er kjørt én eller to SPECT-serier (f.eks. av
nakke og lumbalcolumna). Da må vi imidlertid forkorte SPET (kun fire tegn til rådighet).
Muligens kan man bruke koden NM SK SPET to ganger, men det må vi avklare med NORAKO-
redaksjonen.
                         115
Thyreoidea

Thyreoideascintigrafi.

Obligat kode     NM  THY    TC

                   123I

                   131IEkstra                PCL  Perklorat-test

prosedyrekoder            OPPT  Tc-opptak
KOMMENTAR: OK.
Jodopptaks-måling.

Obligat kode     NM  THY    OPPT

                   131I

                   123I

Ekstra

prosedyrekoderHelkroppsscan ved utredning av ca. thyr.

Obligat kode     NM  THY    CORP

                   123I

                   131I

Ekstra

prosedyrekoder            STIM  Thyrogen-stimuleringEks. Helkroppsscan med 131I: NM THY CORP + 131I.                      116
TRH-test.

Obligat kode     NM    THY  TRHEkstra

prosedyrekoderRadiojodbehandling.

Obligat kode     NM    THY  HYP   Radiojodbehandling av hyperthyreose

                   ABL   Ablasjonsbehandling

                   MET   MetastasebehandlingEkstra

prosedyrekoder            CORP   Postterapiscan

                   STIM   ETYOL / Stråleproteksjon??
                   /PROV?Eks. Ablasjonsdose med 131I etterfulgt av postterapiscan: NM THY ABL + CORP.
KOMMENTAR: Dette tror vi foreløpig blir for spesielt. Kan evt. komme i senere versjoner.
Parathyreoidea

Parathyreoideascintigrafi..

Obligat kode     NM    PARA  TF

                   MIBIEkstra                TC    Technetium-scan etterfulgt av perklorat-utvasking
                       117
prosedyrekoder           SPET

                  CT

                   FUS

Eks. Parathyreoideascintigrafi med dobbel-isotop teknikk (technetium + tetrofosmin): NM PARA TF +
TC.
KOMMENTAR: OK.
Binyrer
Binyremarg-scintigrafi

Obligat kode    NM  ADR   MIBG

                  123I

                  131IEkstra               SPET

prosedyrekoder           CT

                  FUS

                   CORP ?

                   T1- 5 ?

Eks. MIBG-scintigrafi med 131I: NM ADR MIBG + 131I.
KOMMENTAR: CT / FUS OK. Prosedyrekoden CORP ved MIBG-scintigrafi kommer under
tumor-avsnittet. Foreslår heller ”SB” dersom det tas ekstra bilder utover standard prosedyre.
Binyrebark-scintigrafi.

Obligat kode    NM  ADR   CHOL    Preparat: 131I-metylnorkolesterol


                        118
Ekstra                 SPET

prosedyrekoder             CT

                    FUS

Telling av standard / beregne opptak
KOMMENTAR: CT / FUS OK. Telling av standard / beregne opptak blir for detaljert.
Mage-tarm

Spyttkjertelscintigrafi.

Obligat kode     NM     SIEkstra

prosedyrekoderØsofageal transitt / refluks.

Obligat kode     NM     OEEkstra

ProsedyrekoderVentrikkeltømming.

Obligat kode     NM     VE      DTPA

                       Tinnkolloid?

Ekstra

prosedyrekoder
                       119
KOMMENTAR: Velger å droppe preparat for denne undersøkelsen, som for de andre
undersøkelsene av GI-systemet.
Meckels divertikkel scintigrafi..

Obligat kode     NM   GI   MECKEkstra               T1-10

prosedyrekoder           SPET

                  CT

                  FUS
KOMMENTAR: OK.
GI-blødning.

Obligat kode     NM   GI   HEMEkstra               DYN

prosedyrekoder           T1-10

                  SPET

                  CT

                  FUS
KOMMENTAR: Tror ikke det er aktuelt med FUS her.
                      120
Lever/milt – galleveier

Lever-scintigrafi..

Obligat kode     NM  HEEkstra             SPET

prosedyrekoder         CT

                 FUS
KOMMENTAR: OK.
Milt-scintigrafi..

Obligat kode     NM  LIEkstra             SPET

prosedyrekoder         CT

                 FUS
KOMMENTAR: OK.
Galle-scintigrafi..

Obligat kode     NM  CH     Preparat: IDAEkstra             DYN

prosedyrekoder         SPET

                     Blodprøver ?                    121
KOMMENTAR: Evt. blodprøver er vel en del av undersøkelsen, og trenger ikke kodes separat.Sentinel node scintigrafi, inkl. lymfoscintigrafi

Sentinel node scintigrafi ved ca. mamma.

Obligat kode     NM   MAM     SENTEkstra

prosedyrekoder

Sentinel node scintigrafi ved malignt melanom.

Obligat kode     NM   CUT     SENTEkstra

prosedyrekoderSentinel node scintigrafi ved ca. penis

Obligat kode     NM   PEN     SENTEkstra

prosedyrekoder

Lymfoscintigrafi

Obligat kode     NM   LYMFEkstra

prosedyrekoder

Generelle tumormarkører

Octreotid-scintigrafi.

Obligat kode     NM   CORP     OCTR                          122
Ekstra               SPET     SPET1-2

prosedyrekoder           CT      CT1-2

                  FUS

                   T 1- 5 ?   Ekstra bilder
KOMMENTAR: Her spørs det hvilket detaljeringsnivå man skal velge. FUS er OK. I radiologi
brukes prosedyrekoden ”SB” for supplerende bilder. Foreslår at vi bruker denne koden.Gallium-scintigrafi.

Obligat kode      NM  CORP  GAEkstra               SPET

prosedyrekoder           CT

                   FUS
KOMMENTAR: OK.”Tumorscintigrafi” med MIBI el. Tetrofosmin

Obligat kode      NM  CORP  MIBI

                  TFEkstra               SPET

prosedyrekoder           CT

                  FUSMIBG-scintigrafi .
                        123
Obligat kode    NM   CORP  MIBG    131J

                        123J

Ekstra               SPET

prosedyrekoder           CT

                  FUS
KOMMENTAR: OK.Infeksjon – inflammasjon

Leukocytt-scintigrafi:

Obligat kode    NM   LEUKO  HMPA    In vitro-merking med HMPAO

                  FAB     In vivo-merking med Fab-fragmenter (”Leukoscan”)Ekstra               SPET

prosedyrekoder           CT

                  FUS

                  DYN

                  CORP ?

                  T 1-10 ?
KOMMENTAR: FUS OK. Foreslår bruk av ”SB” hvis det tas ekstra bilder (jfr. octreotid-
scintigrafi).
HIG-scintigrafi

Obligat kode    NM   CORP  HIG     Humant immunglobulin
                        124
Ekstra

prosedyrekoderDiverse andre undersøkelser

Mammoscintigrafi

Obligat kode     NM  MAM  TF

                 MIBIEkstra              SPET

prosedyrekoder          CT                 FUS
KOMMENTAR: OK.
Benmargsscintigrafi

Obligat kode     NM  MEOSEkstra

prosedyrekoder

Uspesifisert undersøkelse

Obligat kode     NM  INA      Ikke nærmere angitt. Kan tas flere ganger etter behov.Ekstra

prosedyrekoder

PET-undersøkelser

Obligat kode     NM  CORP  PET                     125
             CE

             COR

             TH

             ABD

                   FDGEkstra                CT

prosedyrekoder            XPRO

                   FUS

                   PROV/    Forbehandling v PET COR
                   STIM ?Eks. Helkropps FDG-PET/CT med lavdose CT: NM CORP PET + FDG + CT.
KOMMENTAR: FUS OK (selv om alle vel kommer til å kjøre PET/CT !). PROV OK.
Radionuklidterapi (unntatt thyreoidea)
En del nyere behandlingsformer, som radioimmunterapi, er foreløpig ikke tatt med.

MIBG

Obligat kode    NM   ADR    TER

                   MIBG

Ekstra

prosedyrekoder            CORP    Postterapi-scan

Strontium

Obligat kode    NM   SK     SREkstra
                         126
prosedyrekoder

Samarium

Obligat kode    NM   SK     SMEkstra                CORP    Postterapi-scan

prosedyrekoder

Synovectomi med 90-Y

Obligat kode    NM   SYN    90YEkstra

prosedyrekoder

Tumorbehandling med 90-Y

Obligat kode    NM   TUM    90YEkstra

prosedyrekoder                  Volumberegning av tumor ??
KOMMENTAR: Dette er en sjelden prosedyre, og hva som evt. bør spesifiseres lar vi foreløpig
stå åpent.Har identifisert følgende undersøkelser som mangler:

1.Amyloidscintigrafi: MDP-inj og planare bilder av hjertet

2.Blodvolum: Merke erythrocytter, blodprøver

3.Gallesyreabsorbsjon: 75Se po, måle opptak i abdomen

4.Peritovenøs shunt (Leveenshunt): MAA-inj, dynamiske bilder                         127
5.Proteintap i tarm: Merke transferrin, dyn + statiske bilder. Måling og telling av fæces-prøve og
standard

6.Schillingstest med og uten IF

7.Shunt H/V: Helkroppscan, beregne shunt

8.Shunt V/H: Dynamisk opptak, beregne shunt
KOMMENTAR: 1 – 6 er svært sjelden utførte undersøkelser og kan foreløpig kodes under
samlekoden NM INA. 7 er OK og føyes til listen. 8 er vel allerede tatt med (NM COR FP).
Det bør være mulig å dokumentere at preparatet inj/administreres på et sted og at scintigrafien utføres et
annet sted. Dvs mulighet for å trekke preparatkostnaden ut av undersøkelsenKOMMENTAR:

Den viktigste oppgaven for et kodeverk er unikt å kunne beskrive selve undersøkelsen.
Funksjonalitet som går på administrasjon, finansiering, logistikk etc. bør i utgangspunktet
ivaretas av avdelingens lokale datasystem der kodeverket er implementert.

Det blir svært komplekst dersom kodene skal kunne splittes opp på flere avdelinger.Ellers takker vi for fyldige og nyttige kommentarer !
MOLDE SYKEHUS

v/Berit Torjussen og Arne Eide
Spørsmål nr. 1
I vårt nåværende system (vi er fortsatt del av Lab. for medisinsk biokjemi ved Molde sjukehus)
har vi lagt inn refusjonskoder + utgifter til radiofarmaka i laboratoriesystemet ved lab. For med.
biokjemi, spesifikke koder for de forskjellige nukleærmedisinske undersøkelsene.

For hver undersøkelse er det også innlagt utgifter til generator (totale generatorutgifter delt på
antall undersøkelser pr. år). Vil utgift til generator tas med i det nye systemet eller evt. legges
inn i selve preparatomkostningene ?

Spørsmål nr. 2
For preparat jod 131 finnes både Ik1 og IK 8 med forskjellig pris - hvordan skille dersom                          128
generisk navn skal brukes ?
Det samme vil gjelde dersom der finnes alternative preparater med forskjellig pris.

Spørsmål nr. 3
Vi har nå tre ganger i løpet av siste halvår behandlet polycytemia vera med radioaktivt forfra (32
P) - bør dette også inn i kodeverket ?Metoden startet vel i 1930-årene, men er fortsatt aktuell når cytostatika og /eller venesectio ikke
kan benyttes. Vi har ikke benyttet den på mange år, men har altså nå hatt tre pasienter i løpet
av relativt kort tid.KOMMENTAR:

Ad 1-2. Det er mange som er opptatt av refusjonstakster og finansiering av de
nukleærmedisinske undersøkelsene. Det er imidlertid viktig å huske at dette er et kodeverk, og
kodeverkets fremste oppgave er å kunne unikt identifisere selve undersøkelsen. Hvordan
finansieringen skal kunne ivaretas på en bedre måte enn i dag, vil være et eget prosjekt.

Funksjonalitet som går på administrasjon, finansiering, logistikk etc. bør i utgangspunktet
ivaretas av avdelingens lokale datasystem der kodeverket er implementert.

Ad 3. Vi har lagt inn en del koder for radioterapi, men listen er ikke komplett. Hvorvidt 32-P bør
inn på listen skal vi ta opp til vurdering.
Spørsmål fra vår avdelingsleder ved lab. For med. Biokjemi, Arne Eide:

1. I hvilket system skal kodeverket implementeres? Vil det være behov for koblinger mot andre
systemer som er i bruk, eks PAS, NSL. Skal det i såfall utvikles programvare til dette.

2. Rapportering, kvalitetssikring og finansiering er ikke beskrevet i høringsdokumentet. Skal det
utvikles, eller eksisterer det programvare til dette?

3. Når det gjelder finansiering, hvor skal takster (trygdetakst og faktiske utgifter til preparat) for
undersøkelsene hentes, fra PAS eller eget register?

4. Vi har ikke vært oppkoblet til PACS/RIS-systemet foreløpig, men planlegger oppkobling når vi
har fått installert nytt Siemens E-cam kamera (tohodet) i løpet av uke 10 -11. Kanskje har noen
av de ovennevnte spørsmål sammenheng med at vi ikke har denne oppkoblingen ennå ?KOMMENTAR:

Ad 1. Ettersom kodeveket skal inn i NORAKO, vil vi anta at det vanligste vil være at det
implementeres i sykehusets røntgen-administrative system (RIS).

NSL er vel det lokale systemet dere bruker på avdelingen, og siden det nukleærmedisinske
miljøet velger NORAKO istedenfor NEKLAB, må Tieto Enator evt. integrere kodeverket i NSL.
Hvordan dette teknisk skal gjøres, må leverandøren bestemme. Når NEKLAB innføres vil dette
skje ved bruk av mappingtabeller, en avgjørelse som er tatt i samarbeid med Tieto Enators
representant i NEKLAB prosjektet.
                         129
Ad 2. Dette er et kodeverk, praktiske spørsmål av denne typen må ivaretas av det lokale
datasystemet.

Ad 3 og 4. Finansiering inngår ikke i dette prosjektet, jfr. ovenfor. Inntil videre må man basere
seg på allerede etablerte finansieringssystemer.
Arbeidsgruppe for PET

v/ Trond Bogsrud

Kodeverk for nukleærmedisin basert på NORAKO

NORAKO er et nasjonalt kodeverk for radiologiske prosedyrer. Et mål med kodeverket er
grunnlag for takster. En arbeidsgruppe ledet av Per M. Mathisen har utarbeidet et forslag til
kodeverk for nuklærmedisinske undersøkelser. Forslaget inkluderer kodeverk for PET-
undersøkelser. Jeg har følgende kommentarer:
  1. Modalitetskode NM er OK
  2. Lokalisasjonskode
CORP betyr helkropp. Jeg synes WB=whole body er bedre enn CORP. WB brukes som
forkortelser i mye litteratur for skjelettscan, men også for PET. Helkropp (vertex til
føtter) kan være aktuelt for maligne melanom.

Vanligste lokalisasjon for PET vil være fra skallebases til lår. Foreslår: SBL=skallebasis
til lår.

COR=hjerte er ok

    CE=hjerne er ok

    TH=thorax passer ikke, da PET-avbilding kun av thorax ikke er vanlig

    Foreslår: HTH=hals og thorax, som vil være aktuelt ved plateepitelcarcinomer ØNH øg
    papillær thyreoideacancer og ofte ved medullær thyreoideacancer.

    ABD=abdomen er ikke aktuelt for PET.

    Foreslår: Som regel vil CORP (eller SBL) være aktuelt, men kanskje kan man tenke seg
    abdomen + bekken=ABB
KOMMENTAR: Vi er enige i at helkroppsundersøkelse ikke er helt dekkende når det er
området fra skallebasis til lårene som undersøkes. Vi er heller ikke helt fornøyd med CORP,
men har valgt å bruke den ettersom den allerede ligger inne i NORAKO – vi ønsker prinsipielt å
bruke eksisterende NORAKO-koder i størst mulig grad.

En egen ”samlekode” for hals og thorax høres fornuftig ut. NORAKO bruker også slike
sammenslåtte lokalisasjonskoder (f.eks. CDLS for thoracolumbalcolumna). Vi foreslår koden
CMTH for hals+thorax, for å bygge på eksisterende lokalisasjonskoder.                        130
Egne koder for thorax (TH) og abdomen (AB) er kanskje ikke umiddelbart nødvendige, men det
skader kanskje ikke å ha dem – det kan vel tenkes situasjoner hvor man kun gjør en begrenset
PET-undersøkelse, f.eks. på urolig pasient eller av andre grunner ? En egen samlekode for
abdomen + bekken er sikkert fornuftig, og vi foreslår ABPE for dette.
3. Prosedyrekode: XPRO=ekstra tidkrevende prosessering er foreslått. Vil være aktuelt ved
  hjerne og hjerte. CT for attenueringskorreksjon og anatomisk lokalisering vil være en
  integrert del av undersøkelsen. Det bør være tillegg for per oral, i.v. kontrast (ved lavdose
  VT) og for treveiskateter m/ clamp. Radiologisk kode for tillegg av diagnostisk CT
  (radiologiske takster).
KOMMENTAR:

Dersom det gis i.v.kontrast, antar vi det vil være i forbindelse med en diagnostisk CT. Den
kodes i så fall for seg etter standard radiologisk NORAKO. Peroral kontrast kan man kanskje
vurdere å kode. Det er vel snakk om å gi vann, og skal det utløse ekstrainntekter ? Hvorvidt evt.
blæreskylling bør kunne spesifiseres er vi usikre på – det er nok til dels ressurskrevende, men
blir kanskje likevel for detaljert for kodeverket ?
  4. Radiofarmasøytisk preparat bør inngå i kodesystemet. Koding som ekstraprosedyre blir
         18      11         11         18
    feil. Eks. F-FDG (FDG), C-Cholin (CHOL), C-Methionin (MET), F-FDOPA
    (FDOP).
KOMMENTAR: OK.
                        131

								
To top