Contoh Penulisan RPH Tahun 1 (Kelas Bergabung)

Document Sample
Contoh Penulisan RPH Tahun 1 (Kelas Bergabung) Powered By Docstoc
					  CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
  KSSR BAHASA MALAYSIA 2011 (KELAS BERGABUNG)

KELAS/
MASA/                   KANDUNGAN                IMPAK / CATATAN
MATA
PELAJARAN

1 Bestari    Tema : Bersih dan Sihat                      Objektif:
         Tajuk : Rumah Bersih                        Pada akhir pelajaran murid-murid
8.30 – 9.30 pg  Fokus Utama                            dapat :
         SK: 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa,
Bahasa          iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat     1. menyebut dan mengeja tujuh
Malaysia         dengan betul. (P)                     daripada sepuluh perkataan
         SP: 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja        yang mengandungi digraf dan
              perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku      konsonan bergabung dengan
              kata, diftong, vokal berganding digraf, dan konsonan
                                          betul (P)
              bergabung dengan betul dan tepat.(P)
         LINUS
           1.2 Menulis huruf kecil (e,a,m,n)               2. menulis lima daripada lapan
         Fokus Sampingan :                         frasa yang mengandungi digraf
                                          dan konsonan bergabung
         SK: 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan          dengan betul dan tulisan yang
             yang diberi dengan betul dan kemas.(P)           kemas (P)
         SP: 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau
              tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan  LINUS
              konsonan bergabung, dengan betul dan tulisan yang    1.menamakan dan menulis huruf
              kemas.(P)                        kecil (e,a,m,n) dengan betul
         EMK: tiada
         PK :
         Nilai : Kebersihan
         Ilmu : Pendidikan Kesihatan
         KBT : KB-menghubungkait                      Impak
             BCB-bacaan intensif
         Media : gambar, kad perkataan                   Perdana
         SB : kata kerja                          20/35 murid boleh menyebut
                                          perkataan digraf dan konsonan
         Aktiviti :                             bergabung dengan betul.
         1. Menayangkan video cerita.                    5 murid diberi latihtubi dan
         2. Murid menyebut dan mengeja perkataan yang            5 murid diberi bimbingan individu
          ditunjuk.                            Linus
         3. Membimbing murid menyebut dan mengeja              3/5 murid boleh menulis huruf
          berdasarkan permainan ‘kad beracun’               kecil e,a,m,n
         4. Murid menyesuai frasa dengan gambar yang            2 murid diberi bimbingan individu
          betul serta menulis dengan tulisan yang kemas
         5 Pentafsiran – menyebut frasa dan menyesuaikan
          dengan gambar. Band 2 Tahu dan faham.
         LINUS
         1. Murid menyebut huruf secara rawak (e,a,m,n)
         2. Mencari huruf yang ditentukan oleh guru.
         3. Membinq empat kumpulan. Ketua kumpulan
           akan mengambil satu huruf, kemudian ahli
           kumpulan akan menulis huruf tersebut pada kad
           imbasan.(aktiviti diulang untuk huruf yang lain)
         4. Mewarna huruf yang sama berdasarkan contoh
           yang diberi (e=hijau, a=kuning, m=biru, n=merah

  *Sistem Pentafsiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) hanya dijalankan pada hari yang dipilih
   oleh guru.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:318
posted:12/13/2011
language:
pages:1