-UVOD by 33e2LHO

VIEWS: 0 PAGES: 11

									Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
       Odjel za matematiku
    Preddiplomski studij matematike
     Seminarski rad iz predmeta
      Uredsko poslovanje
         Naslov rada:
       OpenOffice
                               Studenti:
                Romana Popadić, broj indeksa: 525, G3
                 Tanja Benčić, broj indeksa: 612, G3
      Osijek, siječanj 2008.
Sadržaj:


 1. Uvod - Što je OpenOffice?         3
 2. Nešto o povijesti OpenOffice-a       3
 3. OpenOffice – koje alate sadrži?      4
   3.1.  Writer               4
   3.2.  Calc                6
   3.3.  Impress              7
   3.4.  Base                8
 4. Usporedba Microsofta i Openoffice.org-a  8
 5. Zanimljivosti i novosti u OpenOffice-u   9
 6. OpenOffice u našoj blizini        10
 7. Zaključak                 10
 Literatura                  11
                    2
1.Što je OpenOffice?
    OpenOffice je skup uredskih alata zasnovanih na „opensource“ softwareskom
projektu, samim tim znači da je besplatan za daljnju distribuciju te korisnici koji ga koriste
nisu dužni platiti nikakvu naknadu za njegovo korištenje.

Aplikacija OpenOffice.org sadrži:

    Calc - za proračunske tablice, analize podataka posredstvom funkcija i grafikona,te je
    direktna zamjena za MS Excel
    Impress - za kreiranje i prikazivanje grafičkih i multimedijskih prezentacija,te je
    direktna zamjena za MS PowerPoint
    Writer – tekst procesor koji služi za obradu teksta, te je direktna zamjena za MS Word

Pored navedenih programa OpenOffice sadrži još i specijalizirane programe Draw, Math,
Global kojima nadopunjava mogućnosti poput pisanja matematičkih formula, vektorskog
crtanja itd.

2.Nešto o povijesti OpenOffice-a
    OpenOffice je nastao iz jedne male njemačke informatičke tvrtke koja se bavila
razvojem sličnog uredskog skupa alata nazvanog StarOffice koji je to razvijao za njemačku
linux distribuciju „SUSE“.
    Nakon prodaje linux distribucije „Suse“ tvrtki „Novell“,tvrtka Star Division prodaje
svoja prava na StarOffice tvrtci Sun Microsystems.
    Nedugo nakon kupovine tvrtka Sun Microsystems je promjenila softwareu ime u
Openoffice.org.Jedna od ključnih stvari koju su napravili jest da su „otvorili kod
javnosti“(opensource projekt),samim tim OpenOffice postao je besplatan i dostupan svima
koji ga žele koristiti i to na bilo kojem operativnom sustavu. Opensource projekt ima veliku
prednost, a to je da svaki čovjek koji je kompetentan i u mogućnosti unaprijediti danu
aplikaciju može to i učiniti te tako pomoći produktivnosti aplikacije.

Ova uredska aplikacija je svjetlo dana prvo ugledala na brojnim linux distribucijama
(Ubuntu,Gentoo,Mandrake) i Solaris-u,Macintosh sustavima. Vrlo brzo ona postaje jako
popularna, prije svega zbog svoje kompatibilnosti sa MS Officom. Pošto mu je popularnost u
linux distribucijama rasla pojavila se verzija i za Windowse koji je popunio veliku prazninu u
Windows svijetu gdje je vladao MS Office koji se već polako postavio za standard.

    Vrlo brzo OpenOffice je preveden na 30 svjetskih jezika uključujući i hrvatski jezik te
hrvatsku kompletnu korisničku podršku.

    Hrvatski potprojekt OpenOffice.org-a namjerava približiti OpenOffice hrvatskim
korisnicima.

    Nabrojimo neke od ciljeva:

    Dati podršku (preko mailing lista) novim korisnicima
    Izgraditi mrežu korisnika u svrhu učenja i iskorištavanja funkcionalnosti OpenOffice
    Promovirati korištenje OpenOffice-a kao jedinog multiplatformskog uredskog skupa
    alata


                       3
3.Koje alate sadrži?

3.1. Writer
            Slika 1. Radno okruženje OpenOffice Writera

Čemu služi?
    Ukoliko trebamo napisati dopis,e-mail ili samo zabilješku onda je Writer prava
aplikacija za nas.Writer je takozvani word procesor koji je apsolutno kompatibilan sa MS
Wordom i čak može imati MS Wordovu ekstenziju kao zadanu.
Što sve može Writer?
    -Kreirati web stranicu
    -Keirati oblike koji se automatski dodaju u bazu podataka
    -Kreirati privatne elektronske poruke koje se pomoću MailMarge opcije mogu
    direktno povezati s našim zadanim e-mail klijentom
    -Koristeći opciju Text Frames možemo stvarati dokumente za novine ili letke
    -Koristiti preddefinirane dokumente za memorandume,fakseve,letke ili kreirati svoje
    predefinirane dokumente
    -Konvertirti dokumente u *.pdf
    -Gramatika automatski ispravlja netočno napisane riječi
    -Postoji mogućnost korištenja macro funkcija
                       4
Osnovne značajke Openoffice.org Writera

   Na samom vrhu prozora se nalazi naslovna linija u kojoj je ispisano ime dokumenta u
   kojem radimo i programa koji koristimo
   Ispod naslovne linije nalazi se padajući meni. Meniji koji se nalaze u toj osnovnoj traci
   su skoro identični kao i u MS Word-u. U traci se nalaze sve naredbe koje se mogu
   koristiti u programu,to su: File,Edit,View, Insert, Format, Table, Tools,Window,Help.
   Traka sa standardnim alatima sadrži standardne alate za rad sa dokumentima.Opcije
   dostupne u traci sa standardnim alatima primjenjive su u svim programima koji
   upravljaju nekim dokumentima i imaju istu funkciju
   Traka sa alatima za formatiranje je promjenjiva te može sadržavati alate za
   formatiranje teksta, slika i drugih objekata korištenih u tekstu
   Ruleri (ravnala) prikazuju podešavanja margina papira na kojem pišemo tekst.
   Površina za pisanje je predstavljena svijetlim dijelom,radi lakšeg snalaženja po
   dokumentu možemo ga podesiti ovisno o tome koliko uvećanje želimo( 50-200%)
   Tamni osjenčani dio predstavlja margine
   Traka sa pomoćnim alatima sadrži razne tipove alata poput tabela, grafika, pravopisa i
   gramatika...
   Plivajući alati se koriste po potrebi te se uključuju sa trake standardnih alata
   Klizači služe za kretanje kroz dokument. Klikom na trokut tekst se pomjera gore /
   dolje ili lijevo / desno dok se klikom na duple trokute tekst pomiče za po jednu
   stranicu.Prevlačenjem klizača se može kretati kroz dokument.
   Na dnu forme se nalazi statusna traka u kojoj se nalaze informacije o količini strana
   koje su zauzete,koliki je zoom stranice po kojoj pišemo...
                       5
3.2.Calc
             Slika 2. Radno okruženje OpenOffice Calca
  Ova aplikacija služi za proračunske tablice, analize podataka posredstvom funkcija i
grafikona.Aplikacija posjeduje 364 matematičke i ekonomske formule, mogućnost grafičke
organizacije podataka, kao i ubacivanje grafikona. Aplikacija ima i mogućnost integriranja u
nekoliko aplikacija koje služe za kreiranje i popunjavanje baza podataka

Osnovne značajke Calca :
    Na samom vrhu prozora se nalazi naslovna linija u kojoj je ispisano ime dokumenta na
    kojem radimo i programa koji koristimo
    Ispod naslovne linije se nalazi traka sa padajućim menijem preko kojeg se može doći
    do svih opcija dostupnih u Calc-u, a najčešće korištene opcije su izvučene na trake sa
    alatima.
    Traka sa standardnim alatima sadrži standardne alate za rad sa dokumentima.Opcije
    dostupne u traci sa standardnim alatima primjenjive su u svim programima koji
    upravljaju nekim dokumentima i imaju istu funkciju.
    Traka sa alatima za formatiranje sadrži alate za formatiranje teksta, slika i drugih
    objekata korištenih u dokumentu te je promjenjiva u ovisnosti o tome što je korišteno
    u danom dokumentu.
    Traka za rad sa formulama sadrži: adresu aktivne ćelije, naredbu za poziv funkcija
    f(x), naredbu za automatsko zbrajanje Σ ( Auto Sum) i liniju formule u kojoj se
    prikazuje sadržaj tekuće ćelije.
    Svaka ćelija je jednoznačno određena sa oznakom stupca i retka gdje su stupci
    označeni slovima, a retci brojevima. Postoji ukupno 254 stupca i 32000 redaka.
    Na traci s pomoćnim alatima možemo naći razne tipove alata poput tabela, grafika,
    pravopisa i gramatike...
    Svaki radni list inicijalno ima tri radna lista, a maksimalno može imati 256 radnih
    listova.
                       6
3.3. Impress
             Slika 3. Radno okruženje OpenOffice Impressa
  Impress služi za kreiranje multimedijalnih i grafičkih prezentacija koje se mogu
prikazivati sa računala putem projektora tako da ljudi mogu vidjeti ono što prezentirate. Svaka
stranica prezentacije se zove „slide“. Impress je vrlo lak za korištenje zbog opcije „Autopilot“
i već preddefiniranih dokumenta. Postoji mgućnost umetanja 3D grafika. Također ima opciju
dodavanja zvukova,animacija,te translacije slideova,te mogućnost konvertiranja u *.swf
format Macromedia Flash-a

Osnovne značajke Impressa


    Na samom vrhu prozora se nalazi naslovna linija u kojoj je ispisano ime dokumenta na
    kojem radimo i programa koji koristimo
    Ispod naslovne linije nalazi se traka s padajućim menijem preko kojeg se može doći
    do svih opcija dostupnih u OpenOffice Impress-u, a najčešće korištene opcije su
    izvučene na trake sa alatima.
    U traci sa standardnim alatima nalaze se najčešće korišteni alati za rad sa
    dokumentima.Opcije dostupne za rad sa standardnim alatimaprimjenjuju se u svim
    programima koji barataju nekim dokumentima i imaju istu funkciju.

    Traka sa alatima za formatiranje može sadržati alate za formatiranje teksta, slika i
    drugih objekata korištenih u dokumentu te je promjenjiva u ovisnosti što je selektirano
    u našem dokumentu.
    Traka s pomoćnim alatima sadrži razne tipove alata poput tabela, grafika, provjeru
    pravopisa i gramatike...                        7
    Ruleri (ravnala) prikazuju podešavanja margina slajda na kojem pišemo tekst. Svijetli
    dio predstavlja dio za pisanje dok su margine predstavljene tamnim osjenčanim
    dijelom.
    Statusna linija daje obavještenja o broju slajdova, pogledu na slajd...


3.4.Base
            Slika 4. Radno okruženje OpenOffice Base
    Base aplikacija služi za izradu baza podataka; program koristi HSQLDB database
engine koji je napisan u Javi (Sun Microsystems) .
    S ovom aplikacijom Openoffice.org je zatvorio cijeli krug uredskih alata koji su
potrebni za prosječno uredsko poslovanje.
4.Usporedba Microsofta i Openoffice.org-a
    Zašto prijeći na openoffice.org? Razlog je vrlo jednostavan,a to je prednost
OpenOffice.org-a da je apsolutno besplatan. Uzimajući u obzir da cijena legalizacije jedne
takve aplikacije na razini cijele tvrtke iznosi kao i godišnja plaća jednog radnika.Samim tim
OpenOffice.org je pogodan za male tvrtke koje to pretaču u praksu i kasnije ga nastavljaju
koristiti, te srdačno preporučuju drugima. Tvrtke koje ga koriste nemaju nikakvih problema
prilikom komunikacije sa drugim tvrtkama koje još uvijek ne koriste OpenOffice.org.

    U Microsoft Office-u imamo Word dok u OpenOffice-u imamo Writer. U Microsoft
Office-u je Excel a ovdje se program sa gotovo identičnim funkcijama zove Calc. Microsoft
ima PowerPoint dok u OpenOffice-u imamo Impress. Sa OpenOffice Writerom možemo
otvoriti Microsoft Word dokumente ili napisati novi dokument te ga spremiti u Microsoft
Word (.doc) formatu. Isto vrijedi i za Excel i Calc,te PowerPoint i Impress.

   Postoje neke razlike izmđu Openoffice.org i MS Offica, a one su najviše terminološke
zbog Microsoftove zaštite autorskih prava, tako da neke iste naredbe imaju različita imena.                       8
     Ako usporedimo paralelno ova dva uredska softwarea vidimo da je openoffce malo
ispred MS Officea jer je format Openoffica baziran na XML-u te je samim tim lako čitljiv na
različitim platformama. Moramo napomeniti da je Openoffice multiplatformska aplikacija
koja radi pod više različitih operativnih sustava pa je zbog toga XML bio jedini logični izbor.
Još jedna od velikih prednosti je i ta što se putem XSLT transformacija može lako konvertirati
u pdf, dok u MS Officeu morate imati još jedna eksterni program koji će to uraditi.


5. Zanimljivosti i novosti o OpenOffice-u


    Veliki broj razvijenih zemalja, kao što su Njemačka,Japan,Kina, Izrael i mnoge druge
    počele su sa razvojem svojih namjenskih linux distribucija koje će biti specijalirane za
    određene djelatnosti. Sa ovim potezom se smanjuje broj mogućih sigurnosnih
    propusta.
    Više od 16 miliona korisnika diljem svijeta koji svaki dan raste
    Preveden na više od 30 jezika
    Stručnjaci francuskog Ministarstva obrane upozoravaju da su korisnici OpenOffice
    uredskog paketa izloženi većem riziku od virusa i ostalih oblika zloćudnih zbog
    otvorenog koda koji svaki programer može doći do njega i promjeniti ga, zato je jako
    bitno ako se program nabavlja sa interneta da se downloada sa službenih stranica a ne
    sa nekih koji također nude download iste aplikacije. Veliki broj sigurnosnih propusta
    unutar OpenOfficea uzrokovan je osnovnom infrastrukturom njegova softwarea,
    pogotovo zbog činjenice da ovaj uredski paket prilikom pokretanja ne vrši nikakve
    sigurnosne provjere.

    Novell je objavio da će njegovo izdanje zbirke za uredsku produktivnost
    OpenOffice.org podržavati format Office Open XML, čime će ponuditi veću
    kompatibilnost između zbirki OpenOffice.org i nove generacije programa Microsoft
    Office

    Najpopularniji internet pretraživač Google ima 25 600 000 pojmova vezanih za
    OpenOffice.org

    Izašla je 2.3.1 inačica OpenOffice.Org uredskog paketa. Od značajnih novosti treba
    napomenuti podršku za više monitora u Impressu, poboljšani export podataka u
    HTML iz Calca, poboljšana Access podrška u Baseu i automatska notifikacija o novim
    inačicama
                       9
6.OpenOffice.org u našoj blizini
    Zbog svih kvaliteta i pogodnosti te financijske isplativosti koje nudi u odnosu na
konkurente kao što su MS Office koji traži plaćanje licenci,OpenOffice je opcija za koju se
sve više ljudi odlučuje kako u malim obrtima poput nekih uglednijih osječkih
odvjetnika,javnih bilježnika isto tako se sve više upotrebljava i u tvrtkama koje su obujmom
posla i brojem zaposlenika spadaju u kategoriju velikih ili srednjih poduzeća kao što su
Vodogradnja d.o.o, Osijek ili lanac trgovina ''Biljemerkant''. Stoga je vrlo vjerojatno kako će u
skoroj budućnosti biti sve rasprostranjeniji upravo zbog gore navedenih razloga.


7.Zaključak
     OpenOffice je najbolja alternativa MS Officeu te najbolje rješenje za sve ljude bez
obzira na to koristi li se aplikacija u privatne svrhe ili se njime obavlja neka djelatnost - za
obje opcije on je potpuno besplatan. Ova aplikacija nema nikakvih licencna ograničenja.
     Prilikom izrade ovoga seminara o OpenOffice-u,upoznavajući se malo pobliže ovom
aplikacijom, došle smo do zaključka da njemu zaista jedino što nedostaje jest prihvatljiva
zamjena za MS Outlook.Iako na internetu postoji zamjena i za tu aplikaciju - ona dolazi iz
druge tvrtke Mozilla čiji je najpoznatiji proizvod Mozilla Firefox i oni proizvode aplikaciju po
imenu Sunbird i Thunderbird koje su najpopularnije aplikacije za groupware i e-mail klijent.
Tako kombiniranjem OpenOffice-a i Mozilla aplikacija možemo napraviti kompletno
besplatno rješenje za uredsko poslovanje. Još jedna bitna stvar koja se mora napomeniti jest to
da je dobro riješena programska podrška tako da se na lak i brz način dolazi do svih
informacija za probleme koji su vam nejasni. Također je moguće i prijaviti se na njihovu mail
listu i tako doznati informacije o svim novostima koje se događaju u Openoffice.org projektu.

    Openoffice je program kojim možete uraditi sve uredske poslove
    Možete napraviti Multimedijalne i grafičke prezentacije
    Napraviti baze podataka
    Konvertitrati mulimedijalne prezentacije konvertitrati u *.swf flash i time lako
    uplodati na internet
    Upisivati matematičke formule i jednadnadžbe
                        10
-Literatura
1.http://documentation.openoffice.org/setup_guide/index.html, (12.01.2008. )
2.www.elite security.org, (12.01.2008.)
3.Informatički časopis BUG, (13.01.2008.)
4.Openoffice for dummis - Gurdy Leete,Ellen Finkelstein i Mary Leete, (13.01.2008.)
5.http://www.openoffice.org, (12.01.2008.)
6. http://www.sun.com - Sun Microsystems, (13.01.2008.)
7.http://www.vidilab.com/vijesti/vise.php?id=3019, (14.01.2008.)
8.http://www.vidilab.com/vijesti/vise.php?id=2006, (14.01.2008.)
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page , (15.01.2008.)
                      11

								
To top