???? HTML

Document Sample
???? HTML Powered By Docstoc
					ภาษา HTML
หลักการออกแบบเว็บ

 กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
 จาแนกกลุ่มเนื้อหา
 ทิศทางการไหลของหน้าเว็บ
ทิศทางการไหล
  แบบลาดับขั้น (Hierarchy)
  แบบเชิงเส้น (Linear)
  แบบผสม (Combination)
HTML คืออะไร
  HyperText Markup Language
  เป็นภาษา script ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้ทา Web page เป็นงานหลัก
  ในระบบ World Wide Web
  ถูกเสนอโดยนาย Berners-Lee ซึ่งเป็นนักโปรแกรมเมอร์ทางานที่
  European Center for Particle Physics (CERN)
    เพื่อสร้างสื่อที่นักวิทยาศาสตร์สามารถจะเผยแพร่ผลงาน และใช้อ้างอิง
    ได้ตลอด 24 ช.ม.
    เพื่อสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ที่รองรับภาษาท้องถิ่น ที่ไม่ขึ้นกับระบบของ
    เครื่องคอมพิวเตอร์ (Platform) หรือระบบเครือข่ายใดๆ
โครงสร้างของภาษา HTML


 <HTML>
 <HEAD>
 :
 </HEAD>
 <BODY>
 :
 </BODY>
 </HTML>
โครงสร้างของ Tag
  Tags คือ คาสั่งในภาษา HTML โดยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ
  กาหนดส่วนขยายให้กับ tags
  Attributes เป็นส่วนประกอบหนึ่งของส่วนขยาย ทาหน้าที่
  กาหนดทิศทางของ tags
  Values เป็นส่วนประกอบสุดท้ายของส่วนขยาย ทาหน้าที่
  กาหนด ขนาด หรือ ลักษณะ ให้กับ attributes
หลักของ Symmetry

 Horizontal Symmetry
 Vertical Symmetry
Tags เพื่อจัดรูปแบบตัวอักษร

  Headings
    เริ่มจาก <H1>…</H1> ถึง <H6>…</H6>
  Paragraph
    <P>…</P>
  Break
    <BR>
  Preformatted Text
    <PRE>…</PRE>
Tags เพื่อจัดรูปแบบตัวอักษร

  Bold
     <B>…</B>
  Italic
     <I>…</I>
  Underlined
     <U>…</U>
คาสั่งที่ล้าสมัย (Deprecated)
  <STRONG>…</STRONG> และ <EM>…</EM>

  <SMALL>…</SMALL>

  <BIG>…</BIG>

  <SUP>…</SUP>

  <SUB>…</SUB>

  <STRIKE>…</STRIKE>
การสร้างลิสต์ (Lists)

  ลิสต์แบบ Bullet (Unordered/ Bullet list)
     <UL>
              ่
       <LI>ปากกาลูกลืน
       <LI>ดินสอดา 2B
       <LI>ยางลบหรือน้ายาลบคาผิด
      </UL>
  ลิสต์แบบตัวเลข (Ordered/ Numbered list)
     <OL>
       <LI>ทาความเข้าใจในโครงสร้างคาสั่ง
       <LI>ทดลองเขียน tags ลงในโปรแกรม Text editor
       <LI>Save ไฟล์แล้วตั้งชื่อไฟล์
       <LI>ดูผลลัพธ์ของ tags ดังกล่าวด้วยโปรแกรม web browser
       <LI>ถ้าหากไม่ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง ให้กลับไปแก้ไข (เรียก debug) คาสั่งที่เขียนผิด
       <LI>กลับไปทาในข้อ 4
      </OL>
การสร้างลิสต์ (Lists)
 ลิสต์แบบ Definition (Definition List)
     <DL>
       <DT>Tag
       <DD>A tag also referred to as an element; can be considered the
      "command center" of HTML document formatting.
      </DL>
การสร้าง Hyperlink
 <A>...</A>
 การเชื่อมโยงแบบเต็ม (Absolute Linking)
    <A HREF="http://www.download.com/linux"> Linux app. at
    Download.com</A>
  การเชื่อมโยงแบบสัมพัทธ์ (Relative Linking)
    <A HREF=“index.html">My home Page</A>
การสร้าง Hyperlink ในหน้าเดียวกัน

  การเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน (Intra-Page Linking)
 </HEAD>
 <BODY>
 <A HREF="#linux">Linux Talks</A>
 <P>
 <P>
 <P>
 <A NAME="linux">Linux Talks</A><br>
 ทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับลีนุกซ์ ถามมาได้เลย... เราพร้อมจะตอบให้ ........
 </BODY>
 </HTML>
การสร้าง Hyperlink สาหรับ email

  การเชื่อมโยงเพื่อส่ง email (Mail Linking)
     <A HREF="mailto: webmaster@swu.ac.th"> ส่ง email ถึงเรา</A>
การใส่รูปกราฟิก (Image Tag)

  <IMG>

    <IMG SRC=“image.gif">
การสร้างตาราง
  <TABLE>...</TABLE> ใช้ระบุถึงการเริ่มต้น และสิ้นสุดของ
  ตาราง
  <TR>...</TR> ใช้กาหนดแถวของ ตาราง (Table rows)
  <TD>...</TD> ใช้กาหนดช่องหรือเซลล์ ของตาราง (Table
  data)
เฟรม (Frames)
  <frameset>...</frameset>
    กาหนดว่า เว็บเพ็จหน้านั้นจะใช้ Frame และกาหนดจานวนคอลัมน์ หรือ
    แถว ของเฟรม
  <frame>
    กาหนดว่า frame ที่จะประกอบกันขึ้นเป็นหนึ่งหน้าเว็บเพ็จ เกิดจากไฟล์
    ที่เป็นเว็บเพ็จใด
เฟรม (Frames)
  ข้อสังเกต <frameset> ทาหน้าที่แทน <body> ...</body> ในหน้าที่ใช้เฟรม หมายความ
            ่
  ว่า เมื่อสร้างหน้าทีใช้เฟรม <body>...</body> จะถูกแทนที่ด้วย
  <frameset>...</frameset> แทน
    <HTML><HEAD>
    <TITLE>Frame Controls</TITLE>
    </HEAD>
    <FRAMESET cols="140,*">
     <FRAME src="menu.html">
     <FRAME src="main.html">
    </FRAMESET>
    </HTML>
Magic Target Names
  target="_self"
     ใช้เพื่อให้เปิดหน้าเว็บเพ็จในหน้าต่างปัจจุบัน
  target="_top"
     ใช้เพื่อเปิดหน้าเว็บเพ็จในหน้าต่างปัจจุบัน แบบเต็มหน้าจอ
  target="_blank"
     ใช้เพื่อให้เปิดหน้าเว็บเพ็จในหน้าต่างใหม่
  target="_parent"
     ใช้เพื่อเปิดหน้าเว็บเพ็จในหน้าต่างที่ทาลิงค์มายังหน้าต่างปัจจุบัน
ไม่ควรลืม
  TITLE
    <title>หลักสูตรบัณฑิตศึกษา – บันทิตวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
    โรฒ </title>


  META
    <meta name=”keywords” content=”Srinakharinwirot University,
    Humanity Faculty, Science Faculty, Graduate School, Computer Center”>

    <meta name=”description” content=”……..”>
ไม่ควรลืม
  IMG
    Width และ Height
    Alternative
  encoding
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=TIS-620">

    หรือ
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
    874">
สไตล์ (Cascading Style Sheet)

  วิธีการกาหนดรูปแบบ (Format) ของเอกสาร HTML ด้วยการใช้
  attribute “Style” กับ tags บางประเภทในภาษา HTML
ประเภทของ Style Sheets

 Inline
 Embedded
 Linked บางครั้งเรียก External Style Sheet
Inline Style

  เป็นวิธีกาหนดรูปแบบด้วยการใส่ Style attribute เข้ากับ tag
<P>
รูปแบบและขนาดของตัวอักษรในย่อหน้านี้ จะมีขนาดและรูปแบบตัวอักษร
เป็นไปตามค่า default ของ web browser
</P>
<P STYLE="font: 16pt BrowaliaUPC;">
รูปแบบและขนาดของตัวอักษรในย่อหน้านี้ จะมีขนาด 16 point และรูปแบบ
ตัวอักษรเป็น BrowaliaUPC
</P>
Embedded style

  วิธีกาหนดรูปแบบให้กับทั้งหน้าเว็บเพ็จ โดย การใช้ <STYLE>
  วางไว้ในส่วน <HEAD>
  <html><head>
  <style>
  h1    { font-family: Tahoma; color: #00FF00 }
  </style>
  </head>
  <body>
  <h1>Embedded Style Sheet</h1>
  </body>
  </html>
External Style Sheet

  เป็น CSS ที่เรียก ใช้ด้วยการเชื่อมโยง (Linked) เข้าสู่เอกสาร
  HTML มักใช้เพื่อเป็นแม่แบบให้กับเอกสารหลายๆ หน้า
 <HTML>
 <HEAD>
 <TITLE>กาหนดรูปแบบด้วย Linked Style Sheet</TITLE>
 <LINK rel=stylesheet href="style.css" type="text/css">
 </HEAD>

 <BODY>
 <H1>ประเภทของ Style Sheets</H1>
 :
 </BODY>
 </HTML>
นา CSS ทั้ง 3 แบบมาใช้ร่วมกัน
 ได้ผลอย่างไร???
 จดจาลักษณะตาม Linked CSS เป็นลาดับแรก แล้วจึงมองหา
 ลักษณะ เพิ่มเติมจาก Embedded และ Inline CSS ตามลาดับ
 แล้วจึงกาหนดค่าให้กับ tag ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากมีการกาหนด
 ลักษณะซ้าด้วย Embedded และ/หรือ Inline CSS ให้กับ tag ที่ได้
 กาหนดไว้แล้วใน Linked CSS โปรแกรม web browser จะ
 override ค่าที่กาหนด
Class
 วิธีกาหนดลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากส่วนอื่นๆ วิธีการนี้เรียกว่า
 Style class
 กาหนด class ด้วยการตั้งชื่อให้กับ tag ที่ เราต้องการ โดยเพิ่ม .
 (period) แล้วตามด้วยชื่อ
                            ่
 เรียกใช้ด้วย tag นั้น ตามด้วย class="x" เมื่อ x เป็นชือที่กาหนด
ตัวอย่างการใช้ Class
<HTML>
<HEAD>
                      <BODY>
<TITLE>Style sheet sample: class</TITLE>  <P class="center">
<STYLE>                  Let my first words in this book be an apology
<!--                    for whatever errors do appear here, and for whatever
P.center {                 overlooked toics don't. I have done my darnedest to
font-family: garamond, times, serif;    make this the most useful book possible, the book that
font-size: 10pt;              I would have wanted when I began digging past the </P>
text-align: center;            <P class="right">
}                     The author and publisher
P.right {                 connection with, or arising
font-family: garamond, times, serif;    out of, the furnishing,
font-size: 8pt;              performance, or use of these programs.
text-align: right;             </P>
}                     <P class="name">
P.name {                  -- Michael B. Little
font-family: garamond, times, serif;    </P>
font-size: 8pt;              </BODY>
text-align: center;
text-weight: bold;             </HTML>
text-style: italic;
}
-->
</STYLE>
</HEAD>
หลักการ Include

  การเรียกใช้ file จากภายใน Homepage เป็นการลดความซ้าซ้อน

  คาสั่ง include ใน ASP
    <!--#include file="../path/file.htm"-->


  คาสั่ง include ใน PHP
    <?include("../path/file.htm"); ?>
สรุป
 หลักการออกแบบเว็บเพจ
 HTML (คาแนะนาในการใช้บาง attribute)
 การใช้สไตล์
 การ include

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:12/13/2011
language:Thai
pages:32