C5-?????????? by k9zFa8A

VIEWS: 0 PAGES: 74

									                                                                                   หน ้าที่ 1
               ่                       ้
กลุ่มงานวิจัยเชิ งบูรณาการเพือสร้ างความสั มพันธ์ อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มนาโขง (Cluster 5)
ลาดับ ปี งบประม แหล่งทุน             ชื่อโครงการวิจัย             หัวหน้ าโครงการ       ผู้ร่วมวิจัย  งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     าณ                                                               (บาท) ดาเนินงาน
             ด้ านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ - ประเพณี วัฒนธรรม
 1   2548   แผ่นดิน ชุดโครงการ: โครงการวิจัยเพื่อสร้ างองค์ ความรู้ เกี่ยวกับ  กนกวรรณ มะโนรมย์                  773,000 แล้วเสร็ จ  คณะศิลปศาสตร์
             ชุมชนชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย:
             กรณีศึกษาชุมชนชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี

 2   2548            ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 1: พัฒนาการและการขยายตัวของเมือง     กนกวรรณ มะโนรมย์     นางสาวไพรชล อินธนูจิต   156,000 แล้วเสร็ จ  คณะศิลปศาสตร์
             ชายแดน: กรณี ศึกษาเมืองโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 3   2548            ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 2:การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง และการมี     เหมวรรณ เหมะนัค     นางสาวอินทิรา ซาฮีร์   316,300 แล้วเสร็ จ  คณะศิลปศาสตร์
             ส่วนร่ วมในการพัฒนาของชุมชนชายแดน                          30%
                                                        นางนริ ศรา แสงเทียน
                                                        30%

 4   2548            ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 3: การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของชุมชน อินทิรา ซาฮีร์         นางกิติพร โชประการ    189,500 แล้วเสร็ จ  คณะศิลปศาสตร์
             ชายแดน: กรณี ศึกษาจุดผ่านแดนจังหวัดอุบลราชธานี

 5   2548            ั                  ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 4: วิถีการค้าชายแดน: โลกาภิวตน์ การ   พฤกษ์ เถาถวิล                   102,100 แล้วเสร็ จ  คณะศิลปศาสตร์
             ควบคุมและการต่อรองกรณี ศึกษาการค้าขายในพื้นที่
             พรมแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
 6   2549   แผ่นดิน ชุดโครงการ: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนอีสาน         นายธวัช มณี ผ่อง                  541,800       คณะศิลปศาสตร์

 7   2549   แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 1 วัฒนธรรมการบริ โภคปลาร้ากับอัต
                    ั                       นายธวัช มณี ผ่อง                  142,900       คณะศิลปศาสตร์
             ลักษณ์คนอีสาน
 8   2549               ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 2 วัฒนธรรมทางการเมืองของคนอีสาน     นายพลวิเชี ยร ภูกองไชย               189,200       คณะศิลปศาสตร์
                           ้
             ในการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎร: กรณี ศึกษาจังหวัด
             อุบลราชธานี
 9   2549   แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 3 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
                      ั                     นายสุรสม กฤษณะจูฑะ                 135,400       คณะศิลปศาสตร์
             วัยรุ ่ นในจังหวัดอุบลราชธานี
 10   2549   แผ่นดิน การท่องเที่ยวในลุ่มน้ าโขงกับการผลิตซ้ าเชิ งอัตลักษณ์ของ  นางวัชรี ศรี คา     ผศ.สมหมาย ชิ นนาค     326,000       คณะศิลปศาสตร์
             ชนกลุ่มน้อย : กรณี ศึกษาหมู่บานวัฒนธรรม อุทยาน
                            ้
             แห่งชาติบาเจียง เมืองบาเจียงจะเริ นสุก แขวงจาปาสัก
             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 11   2549                       ่
         แผ่นดิน กระบวนการสร้างทุนทางสังคมเพือพัฒนาคุณภาพชี วิตของ ดร.เหมวรรณ เหมะนัค         นางฉัตรฤดี ศิริลาดวน   262,200       คณะศิลปศาสตร์
             ชุมชนลุ่มน้ าโขง: กรณี ศึกษา บ้านปากแซง กิ่งอ.นาตาล จ.
             อุบลราชธานี
 12   2550   แผ่นดิน แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามใน สปป. ลาว: กรณี ศึกษาช่างเสริ ม นางวัชรี ศรี คา       1.อ.รุ จิวรรณ เหล่า    338,000       คณะศิลปศาสตร์
             สวยชาวเวียดนามที่ให้บริ การถึงบ้าน ในเขตเมืองคันทะบุลี                ไพโรจน์
             แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                    2.อ.วัชรี ศรี คา

 13   2551   แผ่นดิน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองอุบลราชธานี พ.ศ.       นางสาวสมศรี ชัยวณิ ชยา ดร.เหมวรรณ เหมะนัค      454,600       คณะศิลปศาสตร์
             2435-2520                                     16.66%
                                                          ั
                                                       อ.อภินนท์ สงเคราะห์
                                                       16.66%
                                                       อ.วิชุลดา พิไลพันธ์
                                                       16.66%
 14   2548  รายได้   การศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมโจลมะม็วด: กรณี ศึกษาจาก     สารภี ขาวดี       นายชญานนท์ แสงศรี     40,000       คณะศิลปศาสตร์
              ชุมชนเขมร หมู่บานปรื อเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.
                      ้                                  จันทร์
              สุรินทร์
                                                                                      หน ้าที่ 2
               ่                       ้
กลุ่มงานวิจัยเชิ งบูรณาการเพือสร้ างความสั มพันธ์ อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มนาโขง (Cluster 5)
ลาดับ ปี งบประม แหล่งทุน           ชื่อโครงการวิจัย              หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย    งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
      าณ                                                                 (บาท)  ดาเนินงาน
 15    2548 รายได้  เอกลักษณ์หตถกรรมอีสานในงานไม้ที่เกี่ยวเนื่องใน
                  ั                        ติ๊ก แสนบุญ                         40,000      ศิลปประยุกต์
             พระพุทธศาสนา กรณี ศึกษา: จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร                                            และการ
             มุกดาหาร อานาจเจริ ญ                                                          ออกแบบ
             ด้ านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ -ภาษา
 16   2549   แผ่นดิน ชุดโครงการ: ภาษาและวรรณกรรมท้ องถิ่นอีสานในกระแส     นายชญานนท์ แสงศรี                     495,400       คณะศิลปศาสตร์
             การเปลี่ยนแปลงของสั งคม                  จันทร์
 17   2549            ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 1 การเสพย์และกระบวนการ         นายชญานนท์ แสงศรี     นางสาวสุรนี แก้วกลม       254,600       คณะศิลปศาสตร์
             เปลี่ยนแปลงบุญผะเหวดในจังหวัดอุบลราชธานี         จันทร์           (รภ.อุบล)
                                                            ั
                                                        นางอภินนท์ สงเคราะห์

 18   2549             ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 2 การสื บทอด "ฮีตคอง" อีสานใน  นางนิโลบล นาคพลังกูล       -                93,400       คณะศิลปศาสตร์
             วรรณกรรมการแสดงของ ป.ฉลาดน้อย
 19   2549   แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 3 การปรับเปลี่ยนของชื่อหมู่บานใน
                    ั                ้  นางสาวกรรณิ การ์ สุพิชญ์     นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้       97,400       คณะศิลปศาสตร์
             จังหวัดอุบลราชธานี
 20   2551   แผ่นดิน วาทกรรม “งานแห่เทียนพรรษา” กับกระบวนการสร้างและ นายบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข         ผศ.อารี รัตน์ เรื องกาเนิด   196,200       คณะศิลปศาสตร์
             ผลิตซ้ าอุดมการณ์ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี                      40%

 21   2551   แผ่นดิน นวนิยายลาว : โลกทัศน์ของคนในสังคม             นางสาวนิโลบล นาคพลัง -                   87,000       คณะศิลปศาสตร์
                                          กูล

 22   2551   แผ่นดิน การวิเคราะห์การเปลี่ยนเป็ นคาไวยากรณ์ในภาษาไทยและ     นายสุพฒน์ กูเ้ กียรติกูล
                                             ั          -                212,300       คณะศิลปศาสตร์
             ภาษาจีนโดยเทียบเคียงกับลักษณะทางวากยสัมพันธ์ของ
             ภาษาอังกฤษ

 23   2548  รายได้  การศึกษาการเมือง สังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจเวียดนาม  อนันท์ธนา เมธานนท์                         38,802 แล้วเสร็ จ  คณะศิลปศาสตร์
             สมัยจารี ตภาพสะท้อนจากประมวลกฎหมายราชวงศ์เล (ค.ศ.
             1428-1788)
 24   2550  รายได้  การศึกษาขนบการใช้โวหารภาพพจน์และสัญลักษณ์     ชาญชัย คงเพียรธรรม                         38,000 แล้วเสร็ จ  คณะศิลปศาสตร์
             ในวรรณดีเขมร
                                  ้
             การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่มนาโขง
 25   2550   แผ่นดิน ชุดโครงการวิจัย: การวิจยและพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
                         ั             นายกังวาน ธรรมแสง         ดร.กังวาน ธรรมแสง       2,587,300       กองส่งเสริ ม
                                                                                     ั
                                                                                  การวิจย
 26   2550            ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 1 การสารวจสถานภาพองค์ความรู้ ดาน ้   นางกนกวรรณ มะโนรมย์ ผศ. ดร.กนกวรรณ มะโน          100,000       คณะศิลปศาสตร์
             มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในประเทศลุ่มน้ าโขง ตั้งแต่  คณะศิลปศาสตร์    รมย์
             ทศวรรษ 2540s                                 ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
                                                    ดร. พิสิทธิ์ กอบบุญ
                                                           ั
                                                    อาจารย์อภินนท์ สงเคราะห์
                                                    อาจารย์วิชุลดา พิไลพันธ์
                                                                                    หน ้าที่ 3
               ่                       ้
กลุ่มงานวิจัยเชิ งบูรณาการเพือสร้ างความสั มพันธ์ อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มนาโขง (Cluster 5)
ลาดับ ปี งบประม แหล่งทุน           ชื่อโครงการวิจัย           หัวหน้ าโครงการ             ผู้ร่วมวิจัย   งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
      าณ                                                                 (บาท)  ดาเนินงาน
 27    2550 แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 2 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในลุ่มน้ า ทวนทอง จุฑาเกตุ
                  ั                                        รศ. ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ   100,000      คณะ
                           ั
             โขงตอนล่าง: สภาวการณ์ปัจจุบนและความต้องการใน                        ดร.เรวัติ ชัยราช               เกษตรศาสตร์
             อนาคต                                           อ.กฤษณา ศิริพล
                                                          ผศ ดร. ประสงค์สม ปุณย
                                                          อุปพัทธ์
                                                          ผศ.ดร.ชริ ดา ปุกหุต
                                                          ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธ
                                                          ไพศาล
                                                          ผศ.ดร. จุฑามาส จิตต์
                                                          เจริ ญ
                                                                 ั
                                                          ผศ ดร. ทวีศกดิ์ วังไพศาล
                                                          ผศ. ดร. อดุลย์ จรรยาเลิศ
                                                          อดุลย์
                                                          ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
 28   2550             ั       ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 3 งานวิจยด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพใน     นางวันดี รังสี วิจิตรประภา ผศ.ดร.วันดี รังสี วิจิตร   100,000     คณะเภสัช
             เขตลุ่มน้ าโขง                                     ประภา                     ศาสตร์
                                                             ั
                                                         ผศ.ชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ ภูริ
                                                         ปรี ชา
                                                         อ.ธนวดี ปรี เปรม
                                                         อ.นุตติยา วีระวัธนชัย
                                                         พญ.สรญา แก้วพิทูลย์
                                                         อ.ชุติกาญจน์ พิลาศรี


 29   2550              ั       ั ่
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 4 การวิจยเพือสารวจสถานะความรู้      นางภัทรี ยา วิสยจร
                                                   ั                ั
                                                          ผศ.ดร.ภัทรี ยา วิสยจร    100,000     คณะศิลปศาสตร์
             เกี่ยวกับลุ่มน้ าโขงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       ดร. อินทิรา ซาฮีร์

 30   2550              ั                ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 5 ประชาคมโลกกับการวิจยและพัฒนา      นายสิ ทธา เจนศิริศกดิ์
                                                     ั     นายสุภวัฒน์ โสวรรณี     100,000     คณะ
             ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง                                                         เกษตรศาสตร์
 31   2550               ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 6 แนวคิดการจัดตั้งหอประวัติการ      นายบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข                   100,000     คณะศิลปศาสตร์
             เดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงแห่งมหาวิทยาลัย
             อุบลราชธานี
 32   2550                ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 7 การศึกษากลยุทธ์การใช้ E-Tourism     นางสาวพิมลพรรณ อุดม                   200,000     คณะบริ หาร
             เพือการแข่งขันในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง : กรณี ศึกษาด่านช่อง
               ่                             พันธ์                                  ศาสตร์
             เม็ก-วังเต่า และด่านช่องสะงา-เสี ยมเรี ยบ ”

 33   2550            ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 8 เสี ยงจากคนลาวในฝั่งไทยกับสถานะ     นางสาวจันทรา ธนะ                     100,000     คณะรัฐศาสตร์
                    ั
             ความไร้รัฐไร้สญชาติ                     วัฒนาวงศ์

 34   2550             ั          ั ่
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 9 โครงการวิจยเพือหาแนวทางการ    นายฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์                    100,000     คณะ
             ปรับปรุ งดินตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างเพือ  ่                                          วิศวกรรมศาสตร์
             เป็ นชั้นกันซึมสาหรับสระเก็บน้ า
 35   2550              ั
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 10 ฤทธิ์ ฆ่าแมลงของพืชพิษจากประเทศ นางสาวสุดารัตน์ หอมหวล                     100,000     คณะเภสัช
             ไทย และลาว ต่อเพลี้ยอ่อนถัว ่                                                    ศาสตร์
                                                                                     หน ้าที่ 4
               ่                       ้
กลุ่มงานวิจัยเชิ งบูรณาการเพือสร้ างความสั มพันธ์ อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มนาโขง (Cluster 5)
ลาดับ ปี งบประม แหล่งทุน            ชื่อโครงการวิจัย             หัวหน้ าโครงการ       ผู้ร่วมวิจัย    งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
      าณ                                                                (บาท)  ดาเนินงาน
 36    2550            ั               ่
         แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 11 การศึกษาเชิ งทฤษฏีเพือปรับปรุ ง    นายชาญ อินทร์ แต้ม                    90,000      คณะ
             ประสิ ทธิภาพการบาบัดน้ าเสี ยของซีโอไลต์ที่ใช้ในประเทศ                                        วิทยาศาสตร์
             ไทยและลาว
 37    2550 แผ่นดิน         ั
             โครงการวิจยย่อยที่ 12 School-Based Helminthiases Control:  นายณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์                 150,000       วิทยาลัย
             A Baseline Study of Soil-Transmitted Helminthiases in                                          แพทยศาสตร์ ฯ
             Mekong River Basin
 38    2551 รายได้      ั      ่
             การวิจยนิติศาสตร์ เพือการแก้ไขปัญหาคนไร้สญชาติใน
                                   ั       ทรงวุฒิ สารสาริ น     น.ส.ศรี สุดา ไพศาลสกุล     44,000       คณะนิติศาสตร์
             สังคมไทย: การพิสูจน์และกาหนดสถานะบุคคลตาม                       ชัย
             กฎหมายของชาวบ้านดอนโจด                                น.ส.รุ่ งรัตน์ ธนบดีธาดา
 39    2550 รายได้  การพัฒนาวิธีการคานวณการเลือกทาเลที่ต้งศูนย์กระจาย
                                 ั         ระพีพนธ์ ปิ ตาคะโส
                                             ั                          40,000 แล้วเสร็ จ  คณะ
                     ้
             สิ นค้าแบบมีขอจากัดด้านทรัพยากร                                                     วิศวกรรมศาสตร์

 40   2549    สกว.                       ่
              การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาวใต้เพือการเชื่อมโยงกับ  รศ.สมหมาย ชิ นนาค     นางวัชรี ศรี คา        200,000       คณะศิลปศาสตร์
              แหล่งท่องเที่ยวเชิ งพื้นที่ในเขตอีสานใต้                      นายเสริ ม ผลเพิม (นศ.ม.
                                                                ่
                                                        อบ.)
                                                        นางกาญจนา ชิ นนาค
                                                        (รภ.อุบลฯ)
            หน ้าที่ 5

 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.
   2548 (1 ปี ) 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.
   2548 (1 ปี )

 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.
   2548 (1 ปี )
 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.
   2548 (1 ปี )

 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.
    2548

 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี )
 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี )
 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี )

 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี )
 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี ) 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี )

 1 ตุลาคม 2549 - 30
 กันยายน 2550 (1 ปี ) 1 ต.ค.2550-30 ก.ย.
   2552 (2 ปี )
1 ต.ค. 2547 -30 ก.ย.
2548
            หน ้าที่ 6

 ระยะเวลาดาเนินการ

25 พ.ย.2547-24 พ.ย.
2548 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี )
 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี ) 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี )
 1 ต.ค.2548-30 ก.ย.
   2549 (1 ปี )
 1 ต.ค.2550-30 ก.ย.
     2551
     (1 ปี )
 1 ต.ค.2550-30 ก.ย.
     2551
     (1 ปี )
 1 ต.ค.2550-30 ก.ย.
     2551
     (1 ปี )

25 พ.ย.2547-24 พ.ย.
2548

15 พ.ย.2549-14 พ.ย.
2550

12 ธันวาคม 2549 - 30
  กันยายน 2550
  มกราคม 2549-
  กันยายน 2550
           หน ้าที่ 7

ระยะเวลาดาเนินการ

 มกราคม 2549-
 กันยายน 2550
 มกราคม 2549-
 กันยายน 2550
 มกราคม 2549-
 กันยายน 2550

 มกราคม 2549-
  กันยายน 2550
มิถุนายน 2550-พ.ค.
    2551

มิถุนายน 2550-พ.ค.
    2551มิถุนายน 2550-พ.ค.
    2551

มิถุนายน 2550-พ.ค.
    2551

มิถุนายน 2550-พ.ค.
    2551
            หน ้าที่ 8

 ระยะเวลาดาเนินการ

 มิถุนายน 2550-พ.ค.
    2551

 มิถุนายน 2550-พ.ค.
   2551 (1 ปี )

1 ปี15 พ.ย.2549-14 พ.ย.
2550

 1 มิ.ย.49-31 พ.ค.50
                                                                                         หน ้าที่ 9
กลุ่มงานวิจัยด้ านสุ ขอนามัยและสิ่งแวดล้ อม(Cluster 4)
ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย         หัวหน้ าโครงการ       ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ    ผลการ     หน่ วยงานหลัก
                                                                  (บาท)    ดาเนินงาน
                สุ ขอนามัย
 1   2549-2550   แผ่นดิน การศึกษาจาแนกระดับความรุ นแรงของเชื้ อฮิว ผศ.ดร.ณิ ชารัตน์               ั
                                                 ผศ. ดร. สมชัย สวาสดิพนธ์      951,700        คณะวิทยาศาสตร์
                แมนปาปิ โลมาไวรัสในรอยโรค ASCSU จาก สวาสดิพนธ์   ั       นายนพนันท์ ลาธุลี (รพ.สรรพ
                Archival Papanocoloau Smears                   สิ ทธิ ประสงค์)

 2    2551    รายได้          ั
                การวิเคราะห์ลกษณะทางพันธุกรรมของ       ศิริมา สุวรรณกูฏ                     45,000        คณะเภสัชศาสตร์
                แบคทีเรี ยดื้อยา Acinetobacter baumannii ที่
                     ้
                แยกจากผูป่วยโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
                ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี
 3    2551    รายได้  การศึกษาความชุกและความหนาแน่นของ      สรญา แก้วพิทูลย์   พญ.สรญา แก้วพิทูลย์         45,000        วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
                           ั
                พยาธิเข็มหมุดในศูนย์พฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
                อุบลราชธานี
 4    2551    รายได้  การหาแหล่งกาเนิดโรคเลปโตสไปโรซีส ใน วัชรพงษ์ แสงนิ ล       นางสาวจารุ วรรณ์ วงบุตดี      45,000        วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
                    ั
                พื้นที่จงหวัดอุบลราชธานี
 5    2549     สกว.  การศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติที่จาเป็ นต่อการ ภก.ดร.สุรชัย จูม                     350,000        คณะเภสัชศาสตร์
                ออกฤทธิ์ และทดสอบการออกฤทธิ์แบบ       พระบุตร
                เสมือนจากฐานข้อมูลสามมิติของสารเคมีเพื่อ
                          ั
                ค้นหาสารที่มีฤทธิ์ยบยั้งเอนไซม์นิวรามินิเดส

 6    2551    แผ่นดิน การพัฒนารู ปแบบกระบวนการเรี ยนรู้แบบมี    นายชาญวิทย์ มณี นิล นางสาวสมาพร ศิริลาภ (จนท.)      435,700        วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
                ส่วนร่ วม ในการป้ องกันและควบคุมโรค               15%
                อุจจาระร่ วง ในสถานศึกษา จังหวัด                 อ.ชุติกาญจน์ พลาศรี 15%
                อุบลราชธานี ปี 2551                       อ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ 10%
                                                อ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 10% 7    2551    แผ่นดิน ปัจจัยวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศของ นางสาวชุ ติกาญจน์   อ.พญ. สรญา แก้วพิทูลย์ 10%     400,900        วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
                นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พิลาศรี        อ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 10%
                                                 อ.ชาญวิทย์ มณี นิล 10%
                                                 อ.ดร.จารุ วรรณ ศิริเทพทวี 10%
                                                 นางสาวสมาพร ศิริลาภ 10%
 8    2547    รายได้  คุณภาพชี วิตของผูป่วยเบาหวานที่ได้รับการ
                         ้             น้องเล็ก บุญจูง   นางสาวทัศนี ย ์ แก้วแสง       40,000        คณะเภสัชศาสตร์
                ส่งเสริ มสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย
 9    2549     สกว.  กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข      นางสาวไพจิตร                      288,800        คณะเภสัชศาสตร์
                หมู่บาน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
                   ้                       ั
                                      ศระนานุวฒน์
                ด้านสุขภาพของชุ มชน หมู่บานหนองบัว
                               ้
                ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
                อุบลราชธานี
 10    2549     สสส.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขับขี่ปลอดภัย สวด อ.พญ.สรญา แก้วพิ                      429,700        วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
                ใส่ หมวกกันน็อค             ทูลย์
 11    2549     สสส.  อาหารจานด่วนเพื่อสุ ขภาพ สาหรับนักศึกษา อ.มินตรา สาระรักษ์                     248,100        วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                                                                                         หน ้าที่ 10
กลุ่มงานวิจัยด้ านสุ ขอนามัยและสิ่งแวดล้ อม(Cluster 4)
ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย         หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ   ผลการ     หน่ วยงานหลัก
                                                                   (บาท)   ดาเนินงาน
 12    2550     ศูนย์ การศึกษาเบื้องต้นในการใช้แสงซินโครตรอน ดร.จารุ วรรณ ศิริ                        121,000      วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
              ั
           ปฏิบติการ วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของนิ่ว เทพทวี
             ั
           วิจยเครื่ อง
            กาหนด
              แสง
           ซินโครต
             รอน
           แห่งชาติ
             (ศช)


 13    2551    แผ่นดิน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นางสาวจารุ วรรณ์        นายวัชรพงษ์ แสงนิล (จนท.)      492,700      วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
                สาหรับการป้ องกัน และควบคุมยุงลายและ   วงบุตดี          30%
                            ั
                โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จงหวัดอุบลราชธานี              อ.นันทยา กระสวยทอง 20% 14    2549     สกว.  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ        ผศ.ดร.อนันต์ ไชย                    430,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                นาไปใช้ในงานเฝ้ าระวังและควบคุมยุงลาย     กุลวัฒนา
                และโรคไข้เลือดออก
 15    2550    รายได้  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       อนันต์ ไชยกุลวัฒนา                    40,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                          ั
                แบบโต้ตอบที่ใช้มลติมีเดียเรื่ อง การรักษาและ
                ให้คาปรึ กษาเพื่อเลิกบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี

                สิ่ งแวดล้อม
 16    2549    แผ่นดิน ชุดโครงการ: การศึกษาการจัดการมลภาวะ      ผศ.ดร.วิภาดา                       722,900 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
                อากาศทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาล       สนองราษฎร์

 17    2549              ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 1 การประมาณปริ มาณ   ผศ.ดร.วิภาดา        ดร.วิภาวี ขาวิจิตร 50%       364,800 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
                การปลดปล่อยและการทานายการ         สนองราษฎร์
                แพร่ กระจายมลสารที่เกิดจากเตาเผามูลฝอยติด
                เชื้ อโรงพยาบาล
 18    2549             ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 3 การปรับปรุ งคุณภาพ    ผศ.ดร.สมภพ สนอง ผศ.ดร.วิภาดา สนองราษฎร์          358,100 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
                อากาศภายในอาคารของโรงพยาบาล ด้วย       ราษฎร์     50%
                กระบวนการโฟโตคะตะไลติกส์ ออกซิเดชัน

 19    2550    แผ่นดิน การพัฒนาเครื่ องต้นแบบสาหรับฟอกอากาศ     นายสมภพ สนอง      1.ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์      351,600      คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ภายในอาคารโรงพยาบาล              ราษฎร์         (60%)
                                                  2.ผศ. ดร.วิภาดา สนองราษฎร์
                                                  (40%)
 20    2551    แผ่นดิน การปรับปรุ งและฟื้ นฟูระบบประปาหมู่บานใน นางสาววัลยา วิริย
                                   ้               อ.ศันสนีย ์ ชวนะกุล 26%       388,500      คณะวิศวกรรมศาสตร์
                เขตลุ่มน้ าห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี เสนกุล           อ.รสสุ คนธ์ เหล่าไพบูลย์ 22%
                                                  ดร. ชิ ดหทัย เพชรช่วย 22%
 21    2548    รายได้  การปรับปรุ งการรวมตะกอนสาหรับระบบ      ั
                                     สุ พฒน์พงษ์ มัตราช 1. ดร.วัลยา วิริยเสนกุล           40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
                การผลิตน้ าประปาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          2. นายกลม โพธิ์ศรี

 22    2551    แผ่นดิน แนวทางการแก้ปัญหาเตาเผาขยะติดเชื้ อใน   นายเจริ ญ ชุ มมวล     ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง 50%       185,900      คณะวิศวกรรมศาสตร์
                พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
 23    2551     รายได้ พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชของ   ชิ ดหทัย เพชรช่วย                       45,000      คณะวิทยาศาสตร์
                     ้
                เกษตรกรผูปลูกพืชในพื้นที่การเกษตรริ มฝั่ง
                แม่น้ าโขง กรณี ศึกษา อาเภอธาตุพนม จังหวัด
                นครพนม
                สมุนไพร และเภสั ชศาสตร์
                                                                                        หน ้าที่ 11
กลุ่มงานวิจัยด้ านสุ ขอนามัยและสิ่งแวดล้ อม(Cluster 4)
ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน           ชื่อโครงการวิจัย        หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย      งบประมาณ   ผลการ    หน่ วยงานหลัก
                                                                   (บาท)   ดาเนินงาน
 24    2547    แผ่นดิน ชุดโครงการ : ผลของกระบวนการผลิตต่ อ     วิภาวี เสาหิ น    -                   400,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                ความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร
 25    2547    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 1 : ผลของกระบวนการผลิต    ปรี ชา บุญจูง     น.ส.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์      150,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                ต่อความคงตัวทางกายภาพของแคปซูล                   50%
                สมุนไพร
 26    2547    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 2 : ผลของกระบวนการผลิต    ปรี ชา บุญจูง     นายทรงพร จึงมันคง 50%
                                                        ่            150,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                ต่อความคงตัวทางเคมีของแคปซูลสมุนไพร

 27    2547    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 3 : ผลของกระบวนการผลิต    วิภาวี เสาหิ น    น.ส.กรชนก บุญพอ 50%          100,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                ต่อความคงตัวทางจุลชี ววิทยาของแคปซูล
                สมุนไพร
 28   2547-2548   แผ่นดิน ชุดโครงการวิจัย : การสกัดแยกและการศึกษา   พรรณรัตน์ อก                        1,568,800      คณะเภสัชศาสตร์
                ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารฟลาโวนอยด์ ในพืช     นิษฐาภิชาติ
                     ้
                สมุนไพรพืนบ้ านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์
                Leguminosae
 29   2547-2548   แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 1 : การสกัดแยกและศึกษา    ระวิวรรณ แก้วอม    น.ส.ลักษณา เจริ ญใจ 25%        500,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารฟลาโวนอยด์     ตวงศ์         นายสุ รชัย จูมพระบุตร 25%
                ในสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์
                Leguminosae
 30   2547-2548                       ้
            แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาฤทธิ์ตาน    จินตนา นภาพร       นงนิตย์ ธีระวัฒนสุ ข 40%       260,000      คณะเภสัชศาสตร์
                ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารฟลาโวนอยด์ใน
                         ่
                พืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์
                Leguminosae
 31   2547-2548                       ั
            แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 3 : การศึกษาฤทธิ์ยบยั้งการ  นงนิตย์ ธี ระวัฒนสุข นายสุ รชัย จูมพระบุตร 30%       400,000      คณะเภสัชศาสตร์
                เจริ ญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนาการของเซลล์             นายไพบูลย์ จึงสุ วดี 20%
                ของฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้าน                 นางสาวจินตนา นภาพร 20%
                จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae

 32   2547-2548                       ้
            แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 4 : การศึกษาฤทธิ์ตานไวรัส                 ั
                                      พรรณรัตน์ อกนิ ษฐา น.ส.ชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ ภูริปรี ชา    400,000      คณะเภสัชศาสตร์
                ของฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้าน      ภิชาติ       50%
                จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae

 33    2547    แผ่นดิน ชุดโครงการ : การพัฒนาศักยภาพของ      สุ รชัย จูมพระบุตร                      660,100      คณะเภสัชศาสตร์
                                  ้
                สมุนไพรจากหลักฐานทางภูมิปัญญาพืนบ้ าน
                              ่
                ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพือใช้ ทดแทน
                             ั
                ฮอร์ โมนเอสโตรเจนในสตรีวยทอง
 34    2547    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 1 : การสกัดแยกบริ สุทธิ์และ ระวิวรรณ แก้วอมตะ นายทรงพร จึงมันคง 40%
                                                     ่               151,800      คณะเภสัชศาสตร์
                ศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์เอสโตร วงศ์
                               ั
                เจนจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีบนทึก การใช้ใน
                จังหวัดอุบลราชธานี
 35    2547    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาฤทธิ์ของส่วน   สุ รชัย จูมพระบุตร  นางนัทที พัชราวนิช 30%        160,000      คณะเภสัชศาสตร์
                สกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านแถบพื้นที่จงหวัด ั                    ั
                                                 นางสาวชุ ตินนท์ 30%
                              ่
                อุบลราชธานี ต่อเซลล์เนื้อเยือมะเร็ งเต้านม
                สองสายพันธุ์เพื่อคัดเลือกสารออกฤทธิ์ กลุ่ม
                ไฟโตเอสโตรเจน
 36    2547    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 3 : การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจน จารุ วรรณ์ วงบุตดี    นางสุ ภารัตน์ จันทร์เหลือง 50%     91,800      คณะเภสัชศาสตร์
                จากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัด
                อุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ต่อการทางานของ
                    ่
                เนื้อเยือที่อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจน
                                                                                       หน ้าที่ 12
กลุ่มงานวิจัยด้ านสุ ขอนามัยและสิ่งแวดล้ อม(Cluster 4)
ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน           ชื่อโครงการวิจัย        หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ   ผลการ    หน่ วยงานหลัก
                                                                   (บาท)   ดาเนินงาน
 37    2547                                             ั
            แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 4 : การทดสอบพิษเฉี ยบพลัน บังอร ศรี พานิ ชกุลชัย นายณรงค์ชย จักษุพา 30%          159,500      คณะเภสัชศาสตร์
                และกึ่งเรื้ อรังของสารสักดสมุนไพรพื้นบ้านที่          นายภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 30%
                มีฤทธิ์เอสโตรเจน
 38    2547    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 5 : การศึกษาความสามารถใน ลักษณา เจริ ญใจ      นางนัทที พัชราวนิช 30%         97,000     คณะเภสัชศาสตร์
                การจับกับเอสโตรเจนรี เซฟเตอร์ของสารสกัด              นายสุ รชัย จูมพระบุตร 30%
                จากสมุนไพรบางชนิ ดโดยวิธี Fluorescence
                Polarization
 39   2548-2550   แผ่นดิน ชุดโครงการ: การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของ     ปรี ชา บุญจูง                      2,616,900     คณะเภสัชศาสตร์
                พืชสมุนไพรสายพันธุ์ใหม่ Curcuma
                cf.comosa Roxb. และพัฒนาเป็ นตารับยา
                รักษาแผล
 40   2548-2550            ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 1: การจาแนกชนิ ด การ    ระวิวรรณ แก้วอม นายปรี ชา บุญจูง 35%           533,800      คณะเภสัชศาสตร์
                สกัด แยกสารบริ สุทธิ์ และศึกษาโครงสร้าง    ตวงศ์      นายสมหวัง จรรยาขันติกุล
                เคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชี วภาพจากเหง้าของ           30%
                พืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. 41   2548-2550            ั               ้
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 2: การศึกษาฤทธิ์กระตุน นงนิตย์ ธีระวัฒนสุ ข ดร.สุภารัตน์ คาแดง 20%          767,000      คณะเภสัชศาสตร์
                การหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf.                 ั
                                               ผศ.ชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ภูริปรี ชา
                comosa Roxb.                          20%
                                               ภญ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 20% 42   2548-2550            ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 3: การศึกษาฤทธิ์ตานจุล
                                  ้       ั
                                       ชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ ภก.สมหวัง จรรยาขันติกุล 40%      184,000      คณะเภสัชศาสตร์
                ชี พของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa     ภูริปรี ชา
                Roxb.
 43   2548-2550            ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 4: การศึกษาฤทธิ์ตาน
                                  ้   สุภารัตน์ จันทร์     ภก.ดร.ปรี ชา บุญจูง 35%       521,000      คณะเภสัชศาสตร์
                ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และต้านการอักเสบ-ปวด เหลือง
                         ่                        อ.จารุ วรรณ์ วงบุตดี 30%
                ของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.

 44   2548-2550             ั ่
            แผ่นดิน โครงการวิจยที่ยอย5 การพัฒนาตารับยา    อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ นางสาววริ ษฎา ศิลาอ่อน 50%        425,200      คณะเภสัชศาสตร์
                เตรี ยมจากส่วนสกัดที่แสดงฤทธิ์ทางชี วภาพ
                ของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.
                เพื่อใช้ในการรักษาแผล
 45   2549-2550   แผ่นดิน ชุดโครงการ: การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของ ผศ.ภญ.ชุ ตินันท์                         1,426,700     คณะเภสัชศาสตร์
                    ้
                พืชผักพืนบ้ านและสมุนไพรไทยบางชนิดและ ประสิ ทธิ์ภูริปรีชา
                พัฒนาให้ ได้ ตารับอาหารเสริมสุ ขภาพ
                เวชภัณฑ์และเครื่องสาอาง
 46   2549-2550             ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 1: ความสามารถในการ ผศ.ภก.ดร.ไชยวัฒน์ ผศ.ดร.สุ นีย ์ จันทร์ สกาว           422,000      คณะเภสัชศาสตร์
                ต้านออกซิเดชันและการป้ องกันการทาลายดี ไชยสุ ต      30%
                เอ็นเอของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิด         นายเฉลิมพงษ์ แสนจุม  ้
                                             20% นายสาร์ ทจีน ภีระ
                                             จันทร์ 10%


 47   2549-2550             ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 2 ฤทธิ์ต้านจุลชี พของ                   ั
                                       นางปาจารี ย ์ ทองงอก ผศ.ภญ.ชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ ภูริ    220,000      คณะเภสัชศาสตร์
                พืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิด                  ปรี ชา30%
                                                 นางสาวกรชนก บุญพอ 30%
                                                                                            หน ้าที่ 13
กลุ่มงานวิจัยด้ านสุ ขอนามัยและสิ่งแวดล้ อม(Cluster 4)
ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน           ชื่อโครงการวิจัย         หัวหน้ าโครงการ         ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ   ผลการ    หน่ วยงานหลัก
                                                                     (บาท)   ดาเนินงาน
 48   2549-2550             ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 3 ฤทธิ์ปรับภูมิคุมกันของ ผศ.ภญ.ชุตินนท์
                                  ้           ั       ภก.สมหวัง จรรยาขันติกุล      390,000      คณะเภสัชศาสตร์
                พืชผักพื้นบ้านและสุมนไพรไทยบางชนิ ด     ประสิ ทธิ์ ภูริปรี ชา    40%

 49   2549-2550             ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 4 การพัฒนาตารับอาหาร ภญ.จิตรดี ลุประสงค์ ภญ. อ.ศิริมา สังคพัฒน์ 30%           250,000       คณะเภสัชศาสตร์
                เสริ มสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่ องสาอางจาก (คณะเภสัชศาสตร์ ) ภญ.ดร.วันดี รังสี วิจิตรประภา
                พืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิ ดที่มี          20%
                ฤทธิ์ทางชี วภาพ
 50    2551    แผ่นดิน ชุดโครงการ: แนวทางการลดพิษของหัวกลอย      นางจรรยา อิน                        203,100       คณะเภสัชศาสตร์
                และหาสารที่มีฤทธิ์ในการกาจัดแมลงจากนา ้     ทรหนองไผ่
                ล้างหัวกลอย
 51    2551              ั
            แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 1 แนวทางการลดพิษของ     นางจรรยา อิน                        180,100       คณะเภสัชศาสตร์
                หัวกลอย                     ทรหนองไผ่
 52    2547     รายได้ การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชี วภาพของ      วันดี รังสี วิจิตร                      40,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                น้ าหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี    ประภา

 53    2549    รายได้  ฤทธิ์ของน้ ามันหอมระเหยจากขมิ้นในการ     พรทิพย์ ไววุฒิ                 ั
                                                    นางสาวไพจิตร ศรี ธนานุวฒน์     40,000 แล้วเสร็ จ  คณะเภสัชศาสตร์
                 ยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันของ Plasma                  นางกรชนก แก่นคา
                 lipids และ LDL (Low Density Lipoprotein)                   ั
                                                    นายอดิชย แสนทวีสุข 54    2549    รายได้  การศึกษาฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร นิ ภาพร พึ่งนา        ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง    40,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                 ยาใบเขียว
 55    2550    รายได้  การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชี วภาพของ สุ ดารัตน์ หอมหวน                          40,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                 วัชพืชในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
 56    2550    รายได้  การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์      นุตติยา วีระวัธนชัย                        40,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัชศาสตร์
                 acetylcholinesterase จากพืชสมุนไพรในวงศ์
                 Piperaceae
 57    2550    รายได้  การศึกษาฤทธิ์ ลดน้ าตาลในเลือดและฤทธิ์ ใจนุช กาญจนภู                            40,000       คณะเภสัชศาสตร์
                 ป้ องกันการทางานของหลอดเลือดและไตของ
                 สารสกัดว่านหมาว้อในหนูเบาหวาน
 58    2551    รายได้  การศึกษาปริ มาณไคตินและไคโตซานจากเห็ด จันทรพร ทองเอกแก้ว                          45,000       คณะวิทยาศาสตร์
                 กินได้ชนิดต่าง ๆ
 59    2551    รายได้  การศึกษาฤทธิ์ ในการต้านการอักเสบของยาง จุฑารัตน์ จิตติมณี                         45,000       วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
                 โมก (Wrightia pubescens R. Br.) และ โมก
                 บ้าน (Wrightia religiosa Benth.) ใน RAW
                 264.7 mouse macrophages
 60    2548     สกว.   การศึกษาการสกัด องค์ประกอบ และ       ดร.จิตรา สิ งห์ทอง                       480,000       คณะเกษตรศาสตร์
                 คุณสมบัติเชิ งหน้าที่ของสารสกัดจากใบย่านาง

 61    2550    รายได้  สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรากยางนา: การ     กัมปนาท ฉายจรัส                       40,000       คณะวิทยาศาสตร์
                 สกัดแยกและการสารวจฤทธิ์ ทางชี วภาพของ
                 สารที่สกัดแยกได้
 62   2551-2553 ทุนร่ วม   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสี    นุตติยา วีระวัธนชัย                     480,000       เภสัชศาสตร์
          สกอ.&     ของสารจากพอก                 (ดร.)
          สกว.
 63   2550-2552 สกว.     การศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด    สุ ภารัตน์ คาแดง (ดร.)                   480,000       เภสัชศาสตร์
                 เสี้ ยวแดงและการป้ องกันการทางานผิดปกติ
                 ของไต
 64   2550-2552 กรมวิทยาศา โครงการจัดทามาตรฐานสมุนไพรคูณ          สุ ดารัตน์ หอมหวน                      600,000       เภสัชศาสตร์
          สตร์            ้
               หอมแดง โด่ไม่รู้ลม เพื่อบรรจุในตารา       (ดร.)
          การแพทย์ มาตรฐานยาสมุนไพรไทย
                                                                           หน ้าที่ 14
กลุ่มงานวิจัยด้ านสุ ขอนามัยและสิ่งแวดล้ อม(Cluster 4)
ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย     หัวหน้ าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย  งบประมาณ   ผลการ     หน่ วยงานหลัก
                                                      (บาท)   ดาเนินงาน
 65   2550-2552 กรมวิทยาศา โครงการจัดทามาตรฐานสมุนไพรยาแคปซูล วิภาวี เสาหิ น (รศ.)             250,000      เภสัชศาสตร์
          สตร์    ขิงเพื่อบรรจุในตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
          การแพทย์
                  หน ้าที่ 15


      ระยะเวลาดาเนินการ1 ต.ค.2548 - 30 ก.ย. 2550 (2 ปี )
 1 ปี (1 เมษายน 2551-30 มีนาคม
2552)1 ปี10 เดือน
1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
(1 ปี )
1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
(1 ปี )
 1 ม.ค.2546-30 ก.ย.2547 ขยายเวลา
31 มี.ค.48
1 ก.ย.2549-31 ส.ค.2550 (1 ปี )
1 ต.ค.2548-30 ก.ย.2549 (1 ปี )

เริ่ ม มิ .ย.2549
                   หน ้าที่ 16


     ระยะเวลาดาเนินการ

16 ตุลาคม 2549-15 เมษายน 2550 (6
เดือน)
1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
(1 ปี )
1 ก.ค.2549-30 มิ.ย.2551 (2 ปี )15 พ.ย.2549-14 พ.ย.2550
1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย.25591 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย.2559
1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย.2559
1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2550 (1 ปี )
1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
(1 ปี )

 25 พ.ย.2547-24 พ.ย.2548 ขยายเป็ น
25 ก.พ.49

1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
(1 ปี )
 1 ปี (1 เมษายน 2551-30 มีนาคม
2552)
                  หน ้าที่ 17


    ระยะเวลาดาเนินการ

1 ต.ค.2546- 30 ก.ย. 2547 (1 ปี )

1 ต.ค.2546- 30 ก.ย. 2547 (1 ปี )1 ต.ค.2546- 30 ก.ย. 2547 (1 ปี )1 ต.ค.2546- 30 ก.ย. 2547 (1 ปี )2 ปี (2547-2548)
2 ปี (2547-2548)
2 ปี (2547-2548)
2 ปี (2547-2548)
2 ปี (2547-2548)
2546-2547 (2 ปี )
2546-2547 (2 ปี )
2546-2547 (2 ปี )
2546-2547 (2 ปี )
                   หน ้าที่ 18


    ระยะเวลาดาเนินการ

2546-2547 (2 ปี )2546-2547 (2 ปี )
 1 ต.ค.2547- 30 ก.ย.2550(3 ปี )
 1 ต.ค.2547- 30 ก.ย.2550(3 ปี )
 1 ต.ค.2547- 30 ก.ย.2550(3 ปี )
 1 ต.ค.2547- 30 ก.ย.2550(3 ปี ) 1 ต.ค.2547- 30 ก.ย.2550(3 ปี )
 1 ต.ค.2547- 30 ก.ย.2550(3 ปี )
1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550 (2
ปี )1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550 (2
ปี )
1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550 (2
ปี )
                   หน ้าที่ 19


    ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550 (2
ปี )

1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550 (2
ปี )1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2552
(2 ปี )

1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
(1 ปี )
 ต.ค.2546-ก.ย.2547 ขยายเวลา 31
มี.ค.48

1 ต.ค.48- 30 ก.ย.49
20 ธ.ค.48-19 ธ.ค.49

15 พ.ย.2549-14 พ.ย.2550

15 พ.ย.2549-14 พ.ย.255015 พ.ย.2549-14 พ.ย.25501 ปี

1 ปี
1 มิ.ย.2548-31 พ.ค.2550( 2 ปี )15 พ.ย.2549-14 พ.ย.255015 พ.ค.2551-14 พ.ค.25532 ก.ค.2550- 1 ก.ค.25524 ธ.ค.2550-23 พ.ย.2552
              หน ้าที่ 20


    ระยะเวลาดาเนินการ

4 ธ.ค.2550-23 พ.ย.2552
                                                                                หน ้าที่ 21
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย           หัวหน้ าโครงการ      ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                           (บาท) ดาเนินงาน

              นาโนเทคโนโลยี
 1   2550   แผ่นดิน         ั
              การสังเคราะห์วสดุนาโนจากเถ้าแกลบ       นายศุภกร ภู่เกิด    1.ผศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด      439,000 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
                                                 2.รศ. ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
                                                 (20%)
                                                 3.ผศ.ดร.อุดม ทิพราช (20%)
                                                 4.นายสุพล สาราญ (10%)

 2   2550   แผ่นดิน  การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของซิงค์      นายศุภกร ภู่เกิด    ผศ. ดร.อุดม ทิพราช 10%     477,000       คณะวิทยาศาสตร์
                           ้
              และซิงค์ออกไซด์โดยการกระตุนด้วยถ่าน                 รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
              กะลามะพร้าว                             (มจธ.) 10%
                                                 ผศ.สุพล สาราญ 10%
 3   2551   แผ่นดิน  การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์สียอมไวแสง นายอุดม ทิพราช
                              ้                  ผศ.ดร.ศุภกร ภูเ่ กิด 20%    572,100       คณะวิทยาศาสตร์
              ไททาเนียผลึกนาโนด้วยอิเล็กโตรไลท์                  อ.สุพล สาราญ 20%
              ของแข็ง
 4   2549    รายได้  การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์จากไททา     อุดม ทิพราช                         40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
              เนียมออกไซด์โครงสร้างนาโน
 5   2549    สวทช.  การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทาง     ดร.วินิช พรมอารักษ์                     496,000       คณะวิทยาศาสตร์
              กายภาพของสารเรื องแสงสี น้ าเงินที่มี TG
              สูงและมีคุณสมบัติเป็ นส่งผ่านประจุบวก
                            ั
              สาหรับไดโอดเรื องแสงที่มีช้ งสารเรื องแสง
              เป็ นแผ่นฟิ ล์มบางขนาดนาโนของ
              สารอินทรี ย ์
              เกษตรกรรม- เชิงพาณิชย์
 6   2548-   แผ่นดิน  ชุดโครงการ:การพัฒนาศักยภาพปลา        กาญจนา พยุหะ                      2,351,400       คณะเกษตรศาสตร์
    2549         ้
              พืนเมืองใน วงศ์ ปลาสวาย (Family
              Pangasiidae) เพื่อเป็ นปลาสวยงามและ
              สาหรับบริโภค

 7   2548-   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 1: การศึกษาวัฏจักรชี วิต ชัยวุฒิ กรุ ดพันธ์
                    ั                             1. นาง จรุ งจิต กรุ ดพันธ์   431,000       คณะเกษตรศาสตร์
    2549        ในรอบปี ของปลาในวงศ์ปลาสวาย (Family                 35%
              Pangasiidae) ในลุ่มแม่น้ ามูล                    2. ผศ. ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ
                                                 15%

 8   2548-   แผ่นดิน        ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 2: การศึกษาเนื้อเยื่อ   จรุ งจิต กรุ ดพันธ์   นาย ชัยวุฒิ กรุ ดพันธ์ 30%   455,400       คณะเกษตรศาสตร์
    2549        วิทยาของระบบทางเดินอาหารและระบบ
              สื บพันธุ์ของปลาในวงศ์ปลาสวาย (Family
              Pangasiidae) ที่พบในลุ่มแม่น้ ามูล

 9   2548-   แผ่นดิน         ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 3: การศึกษาความ      กาญจนา พยุหะ      นางสาวธนาทิพย์ แหลมคม      513,400       คณะเกษตรศาสตร์
    2549        หลากหลายของปลาในสกุล Pangasius ใน                  35 %
              พื้นที่บริ เวณแม่น้ ามูลโดยใช้เครื่ องหมายไม             นายชัยวุฒิ กรุ ดพันธ์ 10 %
              โครแซทเทลไลท์                            ผศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ 10
                                                 %
                                                 นางจรุ งจิต กรุ ดพันธ์ 10 %
                                                                                หน ้าที่ 22
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย           หัวหน้ าโครงการ       ผู้ร่วมวิจัย    งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                           (บาท) ดาเนินงาน

 10  2548-   แผ่นดิน        ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 4: การพัฒนาการเลี้ยง   กาญจนา พยุหะ       ดร. ปราณี ต งามเสน่ห์ 10%   835,100       คณะเกษตรศาสตร์
    2549                         ่
              ปลาพื้นเมืองในสกุล Pangasius เพือให้มี                ผศ. ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
                             ้
              คุณภาพเนื้อเป็ นที่ยอมรับของผูบริ โภค                 10%
                                                 นางสาวธนาทิพย์ แหลมคม
                                                 10%
                                                 นางสาวปัญจภรณ์ ทัดพิชญาง
                                                 กูร 10% 11  2549   แผ่นดิน  ชุดโครงการยางพารา              นายสมหมาย ชิ นนาค                   1,888,100       สานักงานอธิการบดี

 12  2549   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 1 ระบบสนับสนุนการ             ั
                                     นายสุรจิต ภูภกดิ์    รศ.ดร.สุวฒน์ ธีรพงษ์ธนากร
                                                      ั           538,100 แล้วเสร็ จ  คณะเกษตรศาสตร์
              ตัดสิ นใจการปลูกยางพาราในภาค                     นางสาวอรุ ณรัตน์ เศวตธรรม
              ตะวันออกเฉี ยงเหนือ: กรณี ศึกษาจังหวัด                (คณะบริ หารศาสตร์ ม.อบ.)
              อุบลราชธานี                              อ.อนุชิต คาสิ งห์ (คณะ
                                                 บริ หารศาสตร์ ม.อบ.) 13  2549   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 2 สถานการณ์และเศรษฐกิจ อ.อนุชิต คาสิ งห์        นายสูติเทพ ศิริพิพฒนกุล
                                                          ั      275,500        คณะบริ หารศาสตร์
              การผลิตยางพาราของภาค
              ตะวันออกเฉี ยงเหนือ กรณี ศึกษา กลุ่ม
              จังหวัด 7.2 (เศรี สะเกษ ยโสธร
              อานาจเจริ ญ)
 14  2549   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง     ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  ผศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ 40%   300,000 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
              ปริ มาณเนื้อยางแห้งกับสมบัติทางเคมีและ
              กายภาพของน้ ายาง
 15  2550   แผ่นดิน  เทคนิคการเพิมผลผลิตและคุณค่าทาง
                      ่               นายประพนธ์ บุญเจริ ญ   1.นายประพนธ์ บุญเจริ ญ     325,800 แล้วเสร็ จ  คณะเกษตรศาสตร์
              โภชนะของหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสภาพ                    2.ดร.นริ นทร บุญพราหมณ์
              พื้นที่ลุ่มดินทราย                          3.นายวันชัย อินทิแสง
 16  2550-   แผ่นดิน  ชุดโครงการ: การผลิตอาหารปลาเศรษฐกิจ     นายประสงค์สม ปุณย                    772,400       คณะวิทยาศาสตร์
    2551        โดยใช้ กากของเสี ยจากโรงงานแปรรูปไก่     อุปพัทธ์
              โรงงานผลิตสุ รา และกระบวนการหมักด้ วย
                  ิ
              เชื้อจุลนทรีย์
 17  2550-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 1 การหมักของเสี ยที่ได้จาก  นายประสงค์สม ปุณย    1.ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณย     534,900       คณะวิทยาศาสตร์
    2551        โรงงานแปรรู ปไก่ โรงงานผลิตสุรา และ     อุปพัทธ์         อุปพัทธ์
                                 ่
              กระบวนการหมักด้วยเชื้ อจุลินทรี ยเ์ พือให้              2.ดร.กาญจนา พยุหะ (คณะ
              ได้อาหารปลาเศรษฐกิจ                          เกษตรศาสตร์ ม.อบ.)
 18  2551   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 2 การทดแทนปลาป่ นโดย     นางสาวกาญจนา พยุหะ    ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณย      237,500       คณะเกษตรศาสตร์
              การใช้โปรตีนจากการย่อยสลายขนไก่ใน                   อุปพัทธ์ 10%
              อาหารสาหรับเลี้ยงปลานิล                        อ.ชุติมา ทองแก้ว 10%
                                                 นายชานาญ แก้วมณี (จนท.)
                                                 10%

 19   2551   แผ่นดิน  อิทธิพลของถ่านและน้ าส้มควันไม้ต่อ          ั
                                     นางสาวสุกญญา ศรี สง่า  อ.ณัฐยา พูนสุวรรณ 50%     277,500       คณะวิศวกรรมศาสตร์
              สมบัติแผ่นยางพารา
                                                                             หน ้าที่ 23
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย          หัวหน้ าโครงการ       ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                           (บาท) ดาเนินงาน

 20   2551   แผ่นดิน  การสกัดและศึกษาคุณภาพเชิ งหน้าที่ของ    นางสาวชุติมา ทองแก้ว  ดร.จิตรา สิ งห์ทอง 30 %      202,300     คณะเกษตรศาสตร์
              โปรตีนเข้มข้นจากราข้าว                       อ.เอกสิ ทธิ์ อ่อนสอาด 30%

 21   2551   แผ่นดิน  การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้ง      นางสาววิริยา พรมกอง  ดร. อภิญญา เอกพงษ์ 30%      542,300     คณะเกษตรศาสตร์
              แบบโฟม                               อ.เอกสิ ทธิ์ อ่อนสอาด 30%

 22   2551   แผ่นดิน  การศึกษาเชิ งบูรณาการเพือเพิมศักยภาพ ใน นางสาวกาญจนา พยุหะ
                           ่ ่                    อ.ฉวีวรรณ อินทนนท์ 20%      394,400     คณะเกษตรศาสตร์
                          ่
              การเลี้ยงปลาสวายโมงเพือการส่งออก                  (บร.)
                                                ดร. อินทิรา ซาฮีร์ 20% (ศป.)
                                                อ.ชุติมา ทองแก้ว 10%              เภสั ชกรรมเชิงพาณิชย์
 23  2548-   แผ่นดิน  ชุดโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริม วันดี รังสี สิจิตรประภา                     3,476,800     คณะเภสัชศาสตร์
    2549        อาหารสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง

 24  2548   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 1 : ฤทธิ์ ต้านออกซิ
                    ั               ไชยวัฒน์ ไชยสุต     ภก. ดร. สุนีย ์ จันทร์ สกาว    400,200     คณะเภสัชศาสตร์
              เดชันและจลนพลศาสตร์ ของการหมัก
                ่                               40%
              ผลิตภัณฑ์น้ าถัวเหลืองและน้ าถัวเหลืองหมัก
                      ่         ่                 ผศ.ดร.สุชาติ ปันจัยสี ห์ 20% 25  2548   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 2 : การสกัดและแยก
                     ั               จารุ วรรณ ธนวิฬุห์   ภญ. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์     402,000     คณะเภสัชศาสตร์
              บริ สุทธิ์ สารที่มีฤทธิ์ ทางชี วภาพของสารไอ             25%
              โซฟลาโวน ในถัวเหลือง่                       นางสาว จารุ วรรณ์ วงบุตดี
                                                25%

 26  2548-   แผ่นดิน       ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 3 : การพัฒนาและศึกษา จินตนา นภาพร        ภญ.ดร.วันดี รังสี วิจิตรประภา   299,900     คณะเภสัชศาสตร์
    2549        ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวทาง                  40%
              เคมีและจุลชี ววิทยาของสารสกัดถัวเหลือง
                              ่                      ั
                                                ผศ.ชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ ภูริ
              บรรจุแคปซูล                            ปรี ชา 20%

 27  2548-   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 4 : การศึกษาเภสัช
                     ั               นัทที พัชราวนิช    ภญ. ดร. จารุ วรรณ ธนวิรุฬห์    557,200     คณะเภสัชศาสตร์
    2549        จลนศาสตร์ และชี วประสิ ทธิผลของ                  30%
              genistein ที่อยู่ในสารสกัดถัวเหลืองบรรจุ
                            ่                   ภญ. ดร. จินตนา นภาพร
                    ่
              แคปซูล เพือกาหนดขนาดรับประทานที่                  20%
              เหมาะสมในการบ่งใช้เป็ นผลิตภัณฑ์เสริ ม               ภญ. ธีราพร ชนะกิจ 20%
              อาหาร

 28  2550 -  แผ่นดิน  ชุดโครงการ: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางวันดี รังสี วิจิตรประภา คณะเภสัชศาสตร์           2,390,600     คณะเภสัชศาสตร์
     2551        เสริมสุ ขภาพและเครื่องสาอางและ
                     ่
              เครื่องสาอางทีมีส่วนผสมของสารสกัดถั่ว
              เหลืองโดยนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
                                                                                หน ้าที่ 24
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย          หัวหน้ าโครงการ          ผู้ร่วมวิจัย      งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                              (บาท) ดาเนินงาน

 29  2550 -  แผ่นดิน        ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายไชยวัฒน์ ไชยสุต       1.ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต       714,100     คณะเภสัชศาสตร์
     2551        เสริ มสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก                 (40%) มช.
              ถัวเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
               ่                                  2. ผศ.ดร.สุนีย ์ จันทร์ สกาว
                                                  (30%) มช.
                                                  3.ดร.วันดี รังสี วิจิตรประภา
                                                  (30%)


 30  2550 -  แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ ภูริ
                    ั                  ั            1.อาจารย์ บัญชา ยิ่งงาม       687,500     คณะเภสัชศาสตร์
     2551        ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรี ไบโอติก ปรี ชา              (30%)
                             ่
              จากถัวเหลืองและโปรไบโอติกเพือต้านการ
                 ่                                      ั
                                                  2.ผศ. ชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ ภูริ
              อักเสบของระบบทางเดินอาหาร                       ปรี ชา (30%)
                                                  3.ดร. ชาญานันท์ ธนวิรุฬห์
                                                  (20%)
                                                  4.ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
                                                  (20%) มช.


 31  2550 -  แผ่นดิน        ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 3 การพัฒนา      นางวันดี รังสี วิจิตรประภา 1.ดร.วันดี รังสี วิจิตรประภา      762,400     คณะเภสัชศาสตร์
     2551        เครื่ องสาอางบารุ งผิวที่มีส่วนผสมของสาร              (30%)
              สกัดจากถัวเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
                    ่                            2.ผศ. ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
                                                (25%) มช.
                                                3.ดร. ชาญานันท์ ธนวิรุฬห์
                                                (25%)
                                                      ั
                                                4.ผศ.ชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ ภูริ
                                                ปรี ชา (20%)


 32  2550-   แผ่นดิน  การพัฒนาตารับและการประเมิน       นางสาวอรนุช ธนเขต       1.นางสาวอรนุช ธนเขต         806,500     คณะเภสัชศาสตร์
    2551        ประสิ ทธิภาพฤทธิ์ การต้านมะเร็ งใน   ไพศาล             ไพศาล (50%)
              สัตว์ทดลองของ Paclitaxel ในรู ปแบบลิปิด                2.นางสาววริ ษฏา ศิลาอ่อน
                ั
              อิมลชัน                                (50%)

 33  2551   แผ่นดิน  ชุดโครงการ : การวิจัยและพัฒนาเวชสาอาง นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา                        1,023,800    คณะเภสัชศาสตร์
                        ี่
              จากสารธรรมชาติทมีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อ
               ้
              ปองกันและรักษาอาการผมร่ วงและเร่ งการ
              งอกของผมใหม่
 34  2551   แผ่นดิน        ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 1 การสกัด แยกบริ สุทธิ์ นางจารุ วรรณ ธนวิรุฬห์   ภญ. ดร. ลักษณา เจริ ญใจ       170,000     คณะเภสัชศาสตร์
               และศึกษาความคงตัวทางเคมี ของสารสกัด                  ภญ. ดร. สุดารัตน์ หอมหวล
                    ่
              สมุนไพรเพือรักษาอาการผมร่ วงและเร่ งการ
              งอกของผมใหม่
 35  2551   แผ่นดิน         ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 2 กลไกรักษาอาการผม นายไชยวัฒน์ ไชยสุต        นางสาวยศวีร์ ดวงจิตต์เจริ ญ     170,000     คณะเภสัชศาสตร์
              ร่ วงของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัด                  (มช.)
              ธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ ต่อฮอร์ โมน                  ผศ. ดร. วันดี รังสี วิจิตรประภา

 36  2551   แผ่นดิน       ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 3 ฤทธิ์ ทางชี วภาพของ  นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา         ั
                                                  ผศ.ภญ.ชุตินนท์ ประสิ ทธิ์ ภูริ    297,500     คณะเภสัชศาสตร์
                      ั      ่
              สมุนไพรไทยที่มีศกยภาพเพือพัฒนาเป็ น                  ปรี ชา
              เวชสาอางรักษาอาการผมร่ วง และเร่ งการ                 อ.ภก. สมหวัง จรรยาขันติกุล
              งอกของผมใหม่
                                                                                 หน ้าที่ 25
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย          หัวหน้ าโครงการ         ผู้ร่วมวิจัย      งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                             (บาท) ดาเนินงาน

 37  2551   แผ่นดิน       ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 4 การพัฒนาตารับเวช    นางวันดี รังสี วิจิตรประภา อ.ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา       289,000       คณะเภสัชศาสตร์
              สาอางสาหรับป้ องกันผมร่ วงและเร่ งการ                 ผศ.ดร. จารุ วรรณ ธนวิรุฬห์
              งอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจาก
              ธรรมชาติ
              วิศวกรรม-นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
 38  2547   แผ่นดิน  การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุผสมที่ใช้ทา    สุขอังคณา ลี (ชาหยอง)   นายสุริยา โชคสวัสดิ์ 35%      188,750 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              ลูกหินขัดเมล็ดข้าวขาวสาหรับโรงสี ขนาด                 Mr.Meng Fuk Lee 30%
              เล็ก
 39  2549   แผ่นดิน  การศึกษาประสิ ทธิภาพลูกหินขัดข้าวที่ผลิต  ดร.สุขอังคณา ลี      นายหมิงฟุก ลี 30%         307,000      คณะวิศวกรรมศาสตร์
                   ั
              ด้วยวัสดุขดสี ที่ผลิตในประเทศไทย
 40  2550   แผ่นดิน  ชุดโครงการ การพัฒนาการผลิตลูกหินขัด     นางสุขอังคณา ลี                        647,700      คณะวิศวกรรมศาสตร์
                      ี่          ี่
              ข้ าวแบบใหม่ ทผลิตด้ วยวัสดุขัดสี ทผลิตใน
              ประเทศไทย
 41  2550   แผ่นดิน  โครงการย่อย1 การศึกษาประสิ ทธิภาพลูก    นางสุขอังคณา ลี      1.ดร. สุขอังคณา ลี (70%)      320,300      คณะวิศวกรรมศาสตร์
                            ั
              หินขัดข้าวที่ผลิตด้วยวัสดุขดสี ที่ผลิตใน                2.นาย หมิงฟุก ลี (30%)
              ประเทศไทย
 42  2550   แผ่นดิน  โครงการย่อย2 การศึกษาความเป็ นไปได้ใน    นางนลิน เพียรทอง      1.ดร. นลิน เพียรทอง (40%)     327,400      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              การผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ในเชิ ง                   2.ดร. สมบัติ สิ นธุเชาว์ (30%)
              พาณิ ชย์                                3.ผศ. นุชสรา เกรี ยงกรกฎ
                                                  (30%) 43  2551    รายได้  การศึกษาคุณภาพและการแยกประเภทของ      ประสิ ทธิ์ นครราช     ศุภฤกษ์ จันทร์ จรัสจิตต์ (ดร.)   45,000      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              ข้าวจากการวิเคราะห์คุณลักษณะทาง
              กายภาพของเมล็ดข้าวสารโดยการ
              ประมวลผลภาพดิจิตอล
 44  2551    รายได้  การพัฒนาเครื่ องสี ขาวขนาดเล็กพร้อม
                         ้           สุขอังคณา ลี        นายหมิง ฟุก ลี            99,300      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              อุปกรณ์ลดมลพิษทางเสี ยง
 45   2551   แผ่นดิน                 ่
              เทคโนโลยี อิฐบล็อกประสาน เพือการ      นายอิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล  ผศ.ดร.นท แสงเทียน 20%       256,500      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              สร้างที่อยู่อาศัยของชุมชน
 46   2551   แผ่นดิน  การพัฒนาปาร์ ติเกิลบอร์ ดจากวัสดุเหลือใช้  นายอาไพศักดิ์ ทีบุญมา   นายชาคริ ต โพธิ์ งาม 30%      421,600      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              ทางการเกษตร
 47   2551   แผ่นดิน  โครงการศึกษาวิจยและพัฒนาอิฐก่อสร้าง
                        ั            นายกอปร ศรี นาวิน                       703,100      คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ่
              เพือการประหยัดพลังงาน

 48   2551   แผ่นดิน  การพัฒนากระจกสาหรับใช้ป้องกันรังสี        ั
                                    นายสุวฒน์ ผาบจันดา     รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 45%    436,300      คณะวิทยาศาสตร์
              อินฟราเรดสาหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์
              พลังงาน

 49  2551    รายได้  การศึกษาความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้ เกรี ยงศักดิ์ แก้วกุลชัย    1. รศ.ดร.สถาพร โภคา (15%)      45,000      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              คอนกรี ตมวลเบาแบบเซลลูล่า ใน                           ั
                                                  2.ผศ.ดร.วิวฒน์ พัวทัศนา
              อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย                         นนท์ (15%)
                                                  2.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ (15%) 50  2549    รายได้  ระบบประเมินความแก่อ่อนของทุเรี ยนโดย อธิพงศ์ สุริยา           ดร.มงคล ปุษยตานนท์         40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              ใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์
                                                                               หน ้าที่ 26
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย          หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                           (บาท) ดาเนินงาน

              พลังงาน
 51  2547-   แผ่นดิน  ชุดโครงการ : การศึกษาปัญหาและการ      กุลเชษฐ เพียรทอง                     2,388,900 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2548        ออกแบบปรับปรุงการใช้ งานเตาเผาชีวมวล
              สาหรับเครื่องปั้นดินเผาให้ มีประสิ ทธิภาพ
                 ้
              สู งขึน : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา
              ตาบลปากห้ วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี

 52  2547-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 1 : การสารวจและศึกษา            ั
                                   ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์   นายธนรัฐ ศรี วีระกุล 30%     435,400 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2548        ระบบการผลิตและประสิ ทธิภาพเตาเผา                  นายพิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล
              เครื่ องปั้นดินเผา : กรณี ศึกษาเตาเผา                15%
              เครื่ องปั้นดินเผา ตาบลปากห้วยวังนอง                นายนันทวัฒน์ วีระยุทธ 15%
              จังหวัดอุบลราชธานี
 53  2547-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาการทางานของ จุฑารัตน์ คุรุเจริ ญ     นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง       851,200 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2548                 ่
              เตาเผาชี วมวลเพือการพัฒนาและปรับปรุ ง                นายชาคริ ต โพธิ์ งาม 15%
              คุณภาพเชิ งความร้อนโดยใช้เทคนิคการ                 นายธนรัฐ ศรี วีระกุล 15%
              วิเคราะห์การไหลเชิ งตัวเลข : กรณี ศึกษา
              เตาเผาเครื่ องปั้นดินเผา ตาบลปากห้วยวัง
              นอง จังหวัดอุบลราชธานี


 54  2547-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 3 : การออกแบบและ      กุลเชษฐ์ เพียรทอง                ั
                                                นายชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์     707,700 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2548        ทดสอบเตาเผาชี วมวลสาหรับ                      ร.ท.สมญา ภูนะยา
              เครื่ องปั้นดินเผา ตาบลปากห้วยวังนอง                นายพิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล
              จังหวัดอุบลราชธานี
 55  2547-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 4 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์    นายนิรันดร์ หันไชยุงวา      313,400 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2548        การใช้เตาเผาชี วมวลประสิ ทธิภาพสูง :                นายนิติกร พรหมดวง
              กรณี ศึกษาเตาเผาเครื่ องปั้นดินเผา ตาบล               นายพิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล
              ปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี

 56  2549   แผ่นดิน  การศึกษาการทาความเย็นและความร้อน     ผศ.ดร.อาไพศักดิ์ ทีบุญมา นายอดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์     246,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              โดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน                      นายนิรันดร์ หันไชยุงวา
                                                นางสาวบงกช บุญเพ็ชร

 57  2549   แผ่นดิน  เครื่ องประจุไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ใน   นายธนากร ลิ้มสุวรรณ                     57,800 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              สภาวะความเข้มแสงต่า
 58  2550    รายได้  ศึกษาสมบัติทางแสงของเซนซิไทเซอร์     สุวฒน์ ผาบจันดา
                                     ั                            40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
              สาหรับการออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์
 59  2549    รายได้  อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สาหรับวัด     ชาคริ ต โพธิ์ งาม     ผศ.พิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล     40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับพื้นที่มีเมฆมาก               นายธนากร ลิ้มสุวรรณ
              กรณี ศึกษา จ.อุบลราชธานี
 60  2550    รายได้  การปรับปรุ งสมรรถนะแผงรับแสงอาทิตย์         ่
                                   ทรงสุภา พุมชุมพล     ผศ.ดร.พิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล   40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              ในเครื่ องทาน้ าร้อนโดยอาศัยพลังงาน                 ผศ.ดร.บรรชา บุดดาดี
              แสงอาทิตย์                             ประหยัด ประสานมิตร
                                                อโศก ศรี ทองธรรม
 61   2551   แผ่นดิน  การพัฒนาระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง      ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์     479,600      คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ่        ั
              เพือการประยุกต์ใช้กบระบบปรับอากาศ                  30%
                                                นายไพบูลย์ เสถียรรัมย์ (ครู
                                                  ั
                                                ปฏิบติการ) 20%
                                                                               หน ้าที่ 27
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย         หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                           (บาท) ดาเนินงาน

 62  2548    รายได้  การปรับปรุ งสมรรถนะเครื่ องทาน้ าร้อน   พิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล  1. ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง     40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              โดยอาศัยความร้อนทิงจาก
                         ้                                  ั
                                                2. ดร.ชวลิต ถิ่นวงพิทกษ์
              เครื่ องปรับอากาศขนาดเล็ก
 63  2548    รายได้  การผลิตน้ ามัน Bio diesel จากน้ ามันพืชใช้ ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์  1. นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง      40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              แล้ว และศึกษาผลกระทบต่อเครื่ องยนต์                 2. นายทองคา หาวิริยะ
                                                3. นายไพบูลย์ เสถียรรัมย์
 64  2550   แผ่นดิน  การศึกษาคุณลักษณะของสเปรย์เชื้อเพลิง   นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง   1.ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง     683,100      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              เหลวความเร็ วสูง และความเป็ นไปได้ใน                (50 %)
                      ั
              การประยุกต์ใช้กบหัวฉี ดของเครื่ องยนต์               2.ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
              โดยทาการทดลอง                            (30 %)
                                                             ั
                                                3.ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์
                                                (20 %)

 65  2550   แผ่นดิน  การสร้างเครื่ องผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามัน นายประชาสันติ ไตรยสุทธิ์  1.ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์    391,100      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              พืชใช้แล้ว ผลกระทบต่อสมรรถนะการ                   (50 %)
              ปล่อยมลพิษ และการสึ กหรอของเครื่ องยนต์               2.ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
               ที่ใช้น้ ามันไบโอดีเซลผลมเอทานอลเป็ น               (30 %)
              เชื้อเพลิง                             3.นายไพบูลย์ เสถียรรัมย์ (20
                                                 %)

 66   2547   รายได้  เครื่ องอบแห้งผลิตผลการเกษตรโดยใช้แอล อาไพศักดิ์ ทีบุญมา      1. นายนันทวัฒน์ วีระยุทธ      40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              พีจีเป็ นเชื้อเพลิง                         2. นายพิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล

 67   2547   รายได้  เครื่ องอบแห้งแบบแผ่รังสี        อาไพศักดิ์ ทีบุญมา    1. นายนันทวัฒน์ วีระยุทธ      40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                           ั
                                                2. นายอนิรุตต์ มัทธุจกร์

 68  2549   แผ่นดิน  การศึกษาการอบแห้งด้วยพลังงาน       ผศ.ดร.อาไพศักดิ์ ทีบุญมา นายนิรันดร์ หันไชยุงวา       290,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              แสงอาทิตย์และรังสี อินฟราเรด                    30%
                                                นาย ชาคริ ต โพธิ์ งาม 20%

 69  2550-   แผ่นดิน  การพัฒนาเครื่ องอบแห้งพลังงาน       นายอาไพศักดิ์ ทีบุญมา   1.ผศ.ดร.อาไพศักดิ์ ทีบุญมา    635,200      คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2551        แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์                        (25%)
                                                2.นาย ชาคริ ต โพธิ์ งาม (25%)
                                                3.นางสาวบงกช บุญเพ็ชร
                                                (25%)
                                                4.นายนิรันดร์ หันไชยุงวา
                                                (25%) 70  2549   แผ่นดิน  ชุดโครงการพลังงานทดแทน          นายสมหมาย ชิ นนาค                     1,258,800      สานักงานอธิการบดี
                                                                               หน ้าที่ 28
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย         หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย    งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                          (บาท) ดาเนินงาน

 71  2549   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 1 การผลิตไฮโดรเจน
                   ั                ผศ.ดร.อุดม ทิพราช    1.ผศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด      213,100 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
              ด้วยแสงอาทิตย์โดยการใช้ฟิล์มบางนาโน                2.นายสุพล สาราญ
              ไททาเนียม                             3.ผศ.ดร.ซังเซ็ง เลียงจินดา
              ไดออกไซด์                             ถาวร
                                                4.ดร. สังวาลย์ แก่นโส
                                                5.ดร. นารี รัตน์ มูลใจ
                                                6.นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
                                                7.ดร. สายสมร ลาลอง


 72  2549   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 2 การผลิตไบโอดีเซล ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
                   ั                                             472,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              จากเมล็ดยางพาราเป็ นพลังงานทดแทนและ              ผศ.พิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล
              การทดสอบสมรรถนะกับเครื่ องยนต์
                                                          ั
                                              ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์
                                              นายอิทธิพล วรพันธุ์

 73  2549   แผ่นดิน       ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 3 การผลิตไบโอเอทา ดร. นารี รัตน์ มูลใจ     ดร. ชริ ดา ปุกหุต        217,000       คณะวิทยาศาสตร์
              นอลแบบต่อเนื่องจากราข้าวและปลายข้าว                นางพุทธพร แสงเทียน (วิศว
                                                ม.อบ.)
                                                นายประพนธ์ บุญเจริ ญ
                                                (เกษตร ม.อบ.)

 74  2550-   แผ่นดิน  ชุดโครงการ: การพัฒนาระบบแบตเตอรี่     นายอนุสรณ์ นิยมพันธ์                  2,531,300       คณะวิทยาศาสตร์
    2551                ่
              ชนิดของแข็งทีทาจากเบต้ า-อลูมินาอิเล็ก
              ทรอไลท์ เพื่อเป็ นหน่ วยกักเก็บพลังงาน
              สาหรับยานยนต์ ไฟฟา  ้
 75  2550-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 1 การเตรี ยมอิเล็กทรอไลท์ นายอนุสรณ์ นิยมพันธ์   1.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์     1,496,300       คณะวิทยาศาสตร์
    2551        ของแข็งกลุ่มเบต้า-อะลูมินา ด้วยวิธี liquid             (25%)
              phase sintering technique                     2.ดร.รุ่ งนภา ทิพากรฐิติกุล
                                                (25%)
                                                3.ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด
                                                (25%) (มช.)
                                                4.ดร.อรวรรณ ฤทธิเดช
                                                (25%) (มมส.)


 76  2551   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบเซลไฟฟ้ า นายวินิช พรมอารักษ์     ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ      741,200        คณะวิทยาศาสตร์
              เคมีของโซเดียมเบต้า-อะลูมินาอิเล็กทรอ               ดร.ทินกร แก้วอินทร์
              ไลท์และขั้วที่เหมาะสม
 77  2548    สกว.   การคัดเลือกแบคทีเรี ยที่มีความสามารถใน ดร.สังวาล แก่นโส                       478,640       คณะวิทยาศาสตร์
              การผลิตก๊าซโฮโดรเจนและการศึกษา
              สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซ
              ไฮโดรเจนของแบคทีเรี ย
 78  2547 รายได้     การคัดเลือกจุลินทรี ยที่มีความสามารถสูง
                         ์          สังวาล แก่นโส                       40,000 แล้วเสร็ จ วิทยาศาสตร์
              ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน
 79  2550   แผ่นดิน  การผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการทาง      นางสาวนารี รัตน์ มูลใจ  1.ดร.นารี รัตน์ มูลใจ 70%    559,700        คณะวิทยาศาสตร์
              ชี วภาพ                              2.ดร.ชริ ดา ปุกหุต 30%

              วิทยาศาสตร์ -นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
                                                                                 หน ้าที่ 29
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย          หัวหน้ าโครงการ       ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                          (บาท) ดาเนินงาน

 80  2547-   แผ่นดิน  ชุดโครงการ : การพัฒนาขีดความสามารถ    จินตนา เหล่าไพบูลย์                   4,692,600       คณะวิทยาศาสตร์
    2550        ในระบบการวัดปริมาณรังสี เอกซ์ และรังสี
                          ่
              แกมมาด้ วย ที แอล ดี ทีใช้ ในทาง
              การแพทย์และอุตสาหกรรม

 81  2547-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนา        เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์   นางจินตนา เหล่าไพบูลย์ 25%   1,499,100 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
    2548        เครื่ องต้นแบบสาหรับการปลูกผลึกของวัสดุ               นายวสันต์ หล้าสร้อย 25%
               แบบบริ ดจ์แมน-สต๊อกบาร์ เจอร์
 82  2548-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 2 : การผลิตวัสดุเทอร์ โมลู จินตนา เหล่าไพบูลย์    นายอุดม ทิพราช 20%       616,900 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
    2549        มิเนเซนซ์ ชนิดลิเทียมฟลูออไรด์ : แมกเน               นายเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 20%
                             ่
              เซียม คอปเปอร์ ฟอสฟอรัส เพือใช้ในด้าน                นายวสันต์ หล้าสร้อย 10%
              การแพทย์และอุตสาหกรรม
 83  2547-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนาชุดทดสอบ ที อนุสรณ์ นิยมพันธ์      นางจินตนา เหล่าไพบูลย์ 20%   768,700 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
    2549                ่
              แอล ดี แบดจ์ เพือนาไปใช้เป็ นเครื่ องวัด              นายเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 20%
              ปริ มาณรังสี ประจาบุคคล                       นายเดโช ทองอร่ าม 20%
                                                นายอรรถวิทย์ สงวนสัตย์
                                                20% 84  2547-   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาเครื่ องอ่าน ที เดโช ทองอร่ าม      นางจินตนา เหล่าไพบูลย์ 20%   1,055,300 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
    2549        แอล ดี                               นายเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 20%
                                                นายวสันต์ หล้าสร้อย 20% 85  2550   แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาสู่ระดับ    นายอรรถโกวิทย์ สงวนสัตย์ 1.นายอรรถโกวิท สงวนสัตย์ (     564,600 แล้วเสร็ จ   กองรังสี และ
              อุตสาหกรรม : กรณี ศึกษานา ทีแอลดี แบดจ์             25 % )                          เครื่ องมือแพทย์
              ทดลองใช้งานกับผูปฏิบติงานที่เกี่ยวข้อง
                        ้ ั                      2.นางจินตนา เหล่าไพบูลย์ (
              ด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรม                    25 % )
                                               3.นายเรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ (
                                               25% )

 86  2548   แผ่นดิน  การหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูดซับสี    ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์                  159,200 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
              จากน้ าที่ปล่อยจากโรงงานย้อมผ้าโดยเชื้อ
              Lentinus polychrous
 87  2549-   แผ่นดิน                   ่
              ชุดโครงการวิจัย: ไดโอดเรืองแสงทีมีสาร ดร.วินิช พรมอารักษ์                     3,392,000       คณะวิทยาศาสตร์
    2551        เรืองแสงเป็ นสารอินทรีย์สาหรับหน้ าจอ
              แสดงภาพจอแบน
 88  2549   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 1 การสังเคราะห์และ ดร.วินิช พรมอารักษ์
                     ั                                           606,000        คณะวิทยาศาสตร์
              พิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเรื องแสงสี น้ าเงิน
              ที่มีคุณสมบัติเป็ นสารส่งผ่านประจุบวก โอ
              ลิโกฟลูออรี น-ไธโอฟี น ที่ปิดท้ายด้วยคาร์
                                 ั
              บาโซล สาหรับไดโอดเรื องแสงที่มีช้ นสาร
              เรื องแสงเป็ นสารอินทรี ย ์
                                                                                หน ้าที่ 30
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย         หัวหน้ าโครงการ         ผู้ร่วมวิจัย      งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                            (บาท) ดาเนินงาน

 89  2549   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 2 การศึกษาสมบัติทาง ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ
                     ั                           ดร. อนุสรณ์ นิยมพันธุ์       266,300      คณะวิทยาศาสตร์
              กายภาพและทางเคมีไฟฟ้ าของสารเรื อง                 ดร. สายสมร ลาลอง
              แสงสี น้ าเงินที่มีคุณสมบัติเป็ นสารส่งผ่าน
              ประจุบวก โอลิโกฟลูออรี น-ไธโอฟี น ที่ปิด
              ท้ายด้วยคาร์ บาโซล
 90  2549   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 3 การศึกษาทางทฤษฎี ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์
                     ั                           ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์      326,000      คณะวิทยาศาสตร์
              ของสมบัติเชิ งโครงสร้าง สมบัติเชิ ง
              อิเล็กตรอน และสมบัติเชิ งแสงของสารเรื อง
              แสงสี น้ าเงินที่มีสมบัติเป็ นสารส่งผ่านประจุ
              บวกโอลิโกฟลูออรี น-ไธโอฟี น ที่ปิดท้าย
              ด้วยคาร์ บาโซล โดยใช้การคานวณทางเคมี
              ควอนตัม
 91  2550-   แผ่นดิน                         ั
              โครงการย่อยที่ 4 การสร้างไดโอดเรื องแสง นายทวีศกดิ์ สุดยอดสุข                     1,333,600      คณะวิทยาศาสตร์
    2551        สี น้ าเงิน
 92  2547    สกว.   การพัฒนาแก้ว-เซรามิกส์ที่สามารถตัดแต่ง ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์                       455,000      คณะวิทยาศาสตร์
              ได้สาหรับชิ้นส่วนเครื่ องจักรและการ
              ประยุกต์ทวไปั่
 93  2549-   แผ่นดิน  ชุดโครงการ: การพัฒนาขีดความสามารถ รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์                       4,446,700      คณะวิทยาศาสตร์
    2551        ในการสร้ างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อ
              สร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน

 94  2549-   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 1 การพัฒนาเตาต้นแบบ รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์
                   ั                             รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์      982,500 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
    2551        สาหรับการผลิตแท่งแก้วในระดับชุมชน                  ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์            (ไม่มี
                                                นายวสันต์ หล้าสร้อย            บทคัดย่อ)

 95  2549-   แผ่นดิน       ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 2การพัฒนาเนื้อแก้ว  ผศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์  อ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์       1,574,200      คณะวิทยาศาสตร์
    2551                    ั
              สาหรับงานศิลป์ โดยใช้วตถุดิบในท้องถิ่น               รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์
              ภาคอีสาน                              ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์

 96  2549-   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 3 การพัฒนาขบวนการ ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์
                    ั                            ดร. จันทร์ เพ็ญ อินทรประเสริ ฐ   887,100      คณะวิทยาศาสตร์
    2551                  ่
              รี ไซเคิลขยะแก้วเพือสร้างชิ้นงานหัตถกรรม              ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
              แก้วศิลป์                              รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 97  2549-   แผ่นดิน         ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 4 การพัฒนาการ    ดร.จันทร์ เพ็ญ อินทร     รศ.จินตนา เหล่าไพบูลย์       820,400      คณะวิทยาศาสตร์
    2551                           ่
              ออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพือ ประเสริ ฐ
              เป็ นสิ นค้า Smart OTOP
 98  2549-   แผ่นดิน                ิ
              ชุดโครงการวิจัย: การเตรียมซิลกาอสั ณฐาน ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์ เจริญ                   2,166,500      คณะวิทยาศาสตร์
    2550        จาก แกลบข้ าวและการประยุกต์ ใช้ งานของ
                ิ
              ซิลกาอสั ณฐานทีเ่ ตรียมได้

 99  2549-   แผ่นดิน  โครงการิ จยย่อยที่ 1 การเตรี ยมซิลิกาอ
                    ั              ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริ ญ ผศ. ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล       1,057,100      คณะวิทยาศาสตร์
    2550        สันฐานจากแกลบข้าว โดยวิธีสกัดทางเคมี               20%
              ด้วยกรดเดี่ยวและกรดผสมร่ วมกับการเผาที่              นายประจักษ์ จันทร์ ตรี 30%
              อุณหภูมิต่า
                                                                                  หน ้าที่ 31
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย           หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                             (บาท) ดาเนินงาน

 100  2549-   แผ่นดิน        ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 2 การเตรี ยมเอ็นไซม์    ดร.ชริ ดา ปุกหุต     ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริ ญ    910,100        คณะวิทยาศาสตร์
    2550        เซลลูเลสจากแกลบข้าวเจ้าโดยวิธีทาง                    30% ผศ. ดร.อรัญญา
              ชี วภาพด้วยเชื้อรา                           พิมพ์มงคล 10%              องค์ ความรู้ เพื่อสร้ างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

 101  2547   แผ่นดิน  การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการเรื อง    วินิช พรมอารักษ์      น.ส.นิ ภาวรรณ พองพรหม       474,300 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
              แสงของเอริ ล อีเธอร์ เดนดรอนไนส์ พอร์                  40%
              ไพริ น : ศักยภาพที่จะเป็ นสารที่เรื องแสงสี
              แดงในไดโอดทีสารเรื องแสงเป็ นสารอินทรี ย ์

 102  2547   แผ่นดิน  การแยกและการศึกษาคุณสมบัติของ             ่
                                    ปาริ ชาติ พุมขจร           ั
                                                  นายพงศ์ศกดิ์ รัตนชัยกุล      309,300 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
              แบคทีเรี ยเทอริ โอซินที่สร้างโดย                    โสภณ 40 %
              Leuconostoc mesenteroides UBU1
 103  2547   แผ่นดิน  การศึกษาความเป็ นไปได้และข้อจากัดใน จุฑามาศ จิตต์เจริ ญ         นางอรัญญา พิมพ์มงคล 10%      272,000 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
              การผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ที่มีซิลิกาที่                    ั       ั
                                                  นายกิตติศกดิ์ ขันติยวิชย 30%
              ผลิตจากแกลบโดยวิธีทางเคมีที่อุณหภูมิต่า                 นายสหชัย แก่นอากาศ 20% 104  2547   แผ่นดิน  การรี ดิวส์โครเมตโดยแบคทีเรี ยทนอุณหภูมิ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล                       323,600 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
              สูง
 105  2548-   แผ่นดิน  การศึกษาความต้านทานต่อสารรมฟอสฟี น ณิ ชารัตน์ สวาสดิพนธ์ ั       นางบุษรา จันทร์ แก้วมณี 35%   1,416,300       คณะวิทยาศาสตร์
    2549        และการวิเคราะห์เครื่ องหมายดีเอ็นเอใน                           ั
                                                  ดร. สมชัย สวาสดิพนธ์ 20%
              มอดข้าวเปลือก 106  2548   แผ่นดิน  การโคลนยีน gfp เข้าสู่ Lactobacillus        ั                 ่
                                     พงศ์ศกดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ นางปาริ ชาติ พุมขจร 40%      534,700        คณะวิทยาศาสตร์
              Plantarum N014 ซึ่งสามารถผลิตแบค เท
              อริ โอซินได้ 107  2549-   แผ่นดิน  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใหม่ดวยเครื่ องมือ
                            ้         ดร.จันทร์ เพ็ญ อินทร   ว่าที่ร.ต.ท.หญิงวิมลศิริ อมร   551,200        คณะวิทยาศาสตร์
    2550                       ่
              Capillary Electrophoresis เพือวัดปริ มาณ   ประเสริ ฐ         ชัย (กองกากับการวิทยาการ
                    ์
              สารอินทรี ยในเขม่าปื นและดินปื น                    เขต 5)
                                                  ว่าที่พ.ต.อ.ปรี ดี พงศ์เศรษฐ
                                                  สันต์ (กองกากับการวิทยาการ
                                                  เขต 5)


 108  2549   แผ่นดิน  การตรวจหาและศึกษาคุณสมบัติบาง              ั
                                     รศ.ดร.พงศ์ศกดิ์ รัต           ่
                                                  นางปาริ ชาติ พุมขจร       631,900        คณะวิทยาศาสตร์
              ประการของ bacteriophage ที่สามารถ       นชัยกุลโสภณ
              ทาลาย Lactobacillus plantarum N014
 109  2550   แผ่นดิน  การพัฒนาวิธีการที่รวดเร็ วในการสกัดพ     นายพงษ์ศกดิ์ รัตนกุลโสภณ นายพงศ์ศกดิ์ รัตนชัยกุล
                                         ั            ั             499,100 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
              ลาสมิดโดยตรงจากโคโลนีของแบคทีเรี ย                   โสภณ
                                                                                หน ้าที่ 32
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย           หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย   งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                           (บาท) ดาเนินงาน

 110  2548-   แผ่นดิน  การรี ดิวส์โครเมตโดยเซลล์และเอนไซม์โคร ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล       -              653,100  แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
    2549            ั
              เมตรี ดสเตสที่ถูกตรึ ง

 111  2551   แผ่นดิน  การพัฒนาวิธีการนา DNA เข้าสู่เซลล์ของ    นายพงศ์ศกดิ์ รัตนชัยกุล
                                         ั          -              427,400       คณะวิทยาศาสตร์
              แลคติคแอสิ ดแบคทีเรี ยโดยการใช้ลูกปัด    โสภณ

 112  2551   แผ่นดิน  ผลของระยะอิสระเฉลี่ยต่อการเร่ งอนุภาค    นายชาญเรื องฤทธิ์ จันทร์  -              255,500 แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
              พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์           นอก

 113  2551   แผ่นดิน  การผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส นางสาวชริ ดา ปุกหุต         ดร.นารี รัตน์ มูลใจ 50%   521,200       คณะวิทยาศาสตร์
              ด้วยวิธีการย่อยสลายเซลลูโลสโดยเชื้อรา
                  ั
              ควบคู่กบการหมักโดยยีสต์สายพันธุ์ทนร้อน 114  2549    รายได้  การพัฒนากระบวนการเตรี ยมวัสดุเพียโซอิ รุ่ งนภา ทิพากรฐิติกุล       -              40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
              เล็กทริ ก เลดเซอร์ โคเนต ทิทาเนต (PZT)
                ่
              เพือการประยุกต์เป็ นทรานสดิวเซอร์

 115  2549    รายได้  การเตรี ยมวัสดุเทอร์ โมอิเล็กตริ กจากเถ้า  ศุภกร ภู่เกิด        -              40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
              แกลบ
 116  2549    รายได้  การจาลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง    ชาญเรื องฤทธิ์ จันทร์ นอก  -              40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
              ภายใต้แรงโน้มถ่วง
 117  2549    รายได้  การพัฒนาเครื่ องมือติดตามและควบคุมการ    นิ พนธ์ กสิ พร้อง      -              40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
              ใช้พลังงานไฟฟ้ าสาหรับหน่วยงานและ
              โรงงาน
 118  2549    รายได้  ผลกระทบของสนามเวลาต่อการ           อภิชย ศิวประภากร
                                       ั            นางสาววาริ ณี พลสาร     40,000 แล้วเสร็ จ คณะวิทยาศาสตร์
              เจริ ญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 119  2550    รายได้  การศึกษาสมบัติทางเคมีของสารอนุพนธ์ 4,6ั   ทินกร แก้วอินทร์                     40,000        คณะวิทยาศาสตร์
               -ไดเมทอกซิอินโดล: ปฏิกิริยาไนเตรชัน

 120  2551    รายได้       ่
              การจาลองเพือออกแบบการสร้างขดลวดโซ จิตกร ผลโยญ                     -       45,000        คณะวิทยาศาสตร์
              ลินอยด์สาหรับระบบ MRI
 121  2551    รายได้                     ั
              การสังเคราะห์หน่วยโครงสร้างไทโอไกล ทวีศกดิ์ สุดยอดสุข          ดร.กัมปนาท ฉายจรัส      100,000       คณะวิทยาศาสตร์
              โคไซด์สาหรับสารโอลิโกแซคคาร์ ไรด์

 122  2551    รายได้  การเตรี ยมและทดสอบคุณลักษณะของ   สายสมร ลาลอง                            45,000       คณะวิทยาศาสตร์
              เซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร

 123  2547   แผ่นดิน  การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสาหรับ        กิตติศกดิ์ ขันติยวิชย
                                       ั       ั       ั
                                                   นายวิวฒน์ พัวทัศนานนท์    121,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของรอยต่อที่มีตาหนิ               40%

 124  2547   แผ่นดิน  การพัฒนาระบบติดตามรถพยาบาลผ่าน    วนิดา แก่นอากาศ (ไม่อยู)่     นายสหชัย แก่นอากาศ 40%    286,100 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              เครื อข่ายสารสนเทศไร้สาย
 125  2547   แผ่นดิน  การศึกษาเปรี ยบเทียบการตอบสนองของ กิตติศกดิ์ ขันติยวิชย
                                    ั     ั             ั
                                                   นายฤกษ์ชย ศรี วรมาศ 20%   116,000 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              แผ่นพื้นชนิดต่างๆ ภายใต้การกระทาของ
              Walking Load Dancing Load และ Running
               Load
                                                                                หน ้าที่ 33
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย         หัวหน้ าโครงการ        ผู้ร่วมวิจัย      งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                           (บาท) ดาเนินงาน

 126  2548-   แผ่นดิน  ชุดโครงการ: การวัดคุณภาพของไอนาโดย มงคล ปุษยตานนท์
                               ้                                 1,078,700      คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2549        ใช้ Vortex Flowmeter เทียบผลการคานวณ
              การจาลองการไหลเชิงตัวเลข
 127  2548-   แผ่นดิน        ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 1: การวัดคุณภาพของ มงคล ปุษยตานนท์       ดร. อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์     588,300       คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2549        ไอน้ าโดยใช้ Vortex Flowmeter                   40 %

 128  2548-   แผ่นดิน       ั
              โครงการวิจยย่อยที่ 2:การศึกษาด้วยวิธีการ อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์  ดร. มงคล ปุษยตานนท์ 30 %      341,900       คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2549        จาลองการไหลของของไหลแบบสอง                                ั
                                                ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์ 10
              สถานะในเครื่ องวัดอัตราการไหลด้วย                  %
              วิธีการคานวณเชิ งตัวเลข                                ่
                                                นางสาวทรงสุภา พุมชุมพล
                                                10 %
                                                นายชาคริ ต โพธิ์ งาม 10 % 129  2548-   แผ่นดิน     ั
              การใช้สญญาณเซนเซอร์ จากเครื่ องมือวัด มงคล ปุษยตานนท์       -                 925,800       คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2550                   ่
              ของไหลแบบเฟสเดียว เพือใช้เป็ นข้อมูลใน
              การตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาวะการ
              ทางานของระบบ
 130  2548-   แผ่นดิน  การศึกษาการเสี ยหายของชิ้นส่วน     ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์
                                          ั     นายชาคริ ต โพธิ์ งาม 30%      583,200       คณะวิศวกรรมศาสตร์
    2549        โครงสร้างรถยนต์โดยสารที่ผลิต
              ภายในประเทศภายใต้แรงกระแทก
 131  2548   แผ่นดิน                      ั
              การประเมินพฤติกรรมทางพลศาสตร์ และ วิวฒน์ พัวทัศนานนท์       นายกิตติศกดิ์ ขันติยวิชย 30%
                                                     ั       ั     124,000  แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              สภาพการรับน้ าหนักของสะพานรถไฟ:                  นายเกรี ยงศักดิ์ แก้วกุลชัย
              เทคนิคการตรวจสอบและการวิเคราะห์                  30% 132  2548   แผ่นดิน  การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสาหรับการ     วิวฒน์ พัวทัศนานนท์
                                    ั                ั       ั
                                                นายกิตติศกดิ์ ขันติยวิชย 30%    137,700  แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง                นายเกรี ยงศักดิ์ แก้วกุลชัย
                                                30% 133  2551   แผ่นดิน                       ั
              การพัฒนาแผนภาพการพังทลายภายใต้แรง นายกิตติศกดิ์ ขันติยวิชย
                                           ั          ั
                                                ผศ. ดร.วิวฒน์ พัวทัศนานนท์     112,000      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              ดัดของคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่เสริ ม               30%
              ความแข็งแรงด้วยแผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์                 ผศ. ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญํู (มอ.)
                                                30%

 134  2551   แผ่นดิน  การศึกษาอากาศพลศาสตร์ ของรถบรรทุก    นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง   ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์      426,900 แล้วเสร็ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              เล็กที่ติดอุปกรณ์เสริ มและแนวทางการ                30%
              ประหยัดพลังงาน                           นายทองคา กิริยา (ครู
                                                  ั
                                                ปฏิบติการ) 20%

 135  2551   แผ่นดิน  การประยุกต์ใช้แบบจาลองการไหลเชิ ง                       ่
                                   นายอดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ อ.ทรงสุภา พุมชุมพล 20%       248,600      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              พลศาสตร์ ช่วยออกแบบตูอบพลังงาน
                         ้                      อ.ชาคริ ต โพธิ์ งาม 20%
              แสงอาทิตย์
 136  2551   แผ่นดิน  การศึกษาการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิกใน   นายชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์
                                             ั   -                  443,100      คณะวิศวกรรมศาสตร์
              การเชื่อมท่อพลาสติกกลม
                                                                         หน ้าที่ 34
กลุ่มงานวิจัยด้ านนวัตกรรมเชิ งพาณิชย์ (Cluster 3)
ลาดับ ปี งบประ แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย        หัวหน้ าโครงการ      ผู้ร่วมวิจัย   งบประมาณ ผลการ หน่ วยงานหลัก
     มาณ                                                       (บาท) ดาเนินงาน

 137  2551   แผ่นดิน  การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องมือวัด  นายระพีพนธ์ ปิ ตาคะโส
                                       ั        อ.วิศิษฐ อาบสุวรรณ (ราช   280,400    คณะวิศวกรรมศาสตร์
              เปรี ยบเทียบและตรวจสอบ                      มงคล ขก.) 30%
                                               อ.สมชาติ บุญโท (ราชมงคล
                                               ขก.) 20% 138  2550    รายได้  การจัดการกาลังไฟฟ้ าเสมือนและควบคุม คมสันติ์ ดาโรจน์                     40,000     คณะวิศวกรรมศาสตร์
                     ้         ่
              แรงดันของผูผลิตไฟฟ้ ารายย่อยเพือลด
              กาลังสูญเสี ยในระบบจาหน่าย
 139  2551    รายได้  การควบคุมเครื่ องให้ความร้อนแบบ    วรการ วงศ์สายเชื้อ                    45,000    คณะวิศวกรรมศาสตร์
              เหนี่ยวนาด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

 140  2551    รายได้  การศึกษาคุณสมบัติของสัญญาณสมองของ ศุภฤกษ์ จันทร์ จรัสจิตต์                   45,000    คณะวิศวกรรมศาสตร์
              เด็กทารกแรกเกิดขณะนอนหลับโดยใช้
              วิธีการประมวลผลสัญญาณแบบไม่เป็ นเชิ ง
              เส้น
           หน ้าที่ 35

ระยะเวลา
ดาเนินการ 1 ต.ค. 2549 - 30
 ก.ย.2550 (1 ปี )
 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )

 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
    (1 ปี )
1 ต.ค.48- 30
ก.ย.49
 1 เม.ย.2548- 31
 มี.ค.2550 (2 ปี )
 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )
 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )
 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )
 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )
          หน ้าที่ 36

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )
1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2559
1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2559
1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2559
1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2549

1 ต.ค. 2549 - 30
 ก.ย.2550 (1 ปี )

1 ต.ค. 2549 - 30
 ก.ย.2551 (2 ปี )1 ต.ค. 2549 - 30
 ก.ย.2551 (2 ปี )1 ต.ค. 2550 - 30
 ก.ย.2551 (1 ปี )
 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )
          หน ้าที่ 37

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )
 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )
 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )
 2 ปี (2548-2549)2548 (1 ปี )
2548 (1 ปี )
 2 ปี (2548-2549)
 2 ปี (2548-2549)
1 ตุลาคม 2549 -
30 กันยายน 2552
   (3 ปี )
         หน ้าที่ 38

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ตุลาคม 2549 -
30 กันยายน 2552
   (3 ปี )
1 ตุลาคม 2549 -
30 กันยายน 2552
   (3 ปี )
1 ตุลาคม 2549 -
30 กันยายน 2552
   (3 ปี )
1 ตุลาคม 2549 -
30 กันยายน 2550
   (2 ปี ) 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2553
   (3 ปี )

 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2553
   (3 ปี )

 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2553
   (3 ปี )

 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2553
   (3 ปี )
           หน ้าที่ 39

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2553
   (3 ปี )  1 ต.ค.46-30
   ก.ย.47

1 ต.ค. 2548 - 30
   ก.ย.2559
1 ตุลาคม 2549 -
30 กันยายน 2552

 1 ต.ค. 2549 - 30
 ก.ย.2550 (1 ปี )

 1 ต.ค. 2549 - 30
 ก.ย.2550 (1 ปี )
1 ปี
1 ปี

 1 ต.ค.2550-30
 ก.ย.2553 (3 ปี )
 1 ต.ค.2550-30
 ก.ย.2552 (2 ปี )
 1 ต.ค.2550-30
   ก.ย.2551
    (1 ปี )
1 ต.ค. 50 - 30
ก.ย. 52 (2 ปี )1 ปี
1 ต.ค.48- 30
ก.ย.49
          หน ้าที่ 40

ระยะเวลา
ดาเนินการ 2 ปี (2547-2548)
 1 ต.ค.2546-30
 ก.ย.2548 (2 ปี )
 1 ต.ค.2546-30
 ก.ย.2548 (2 ปี )
 1 ต.ค.2546-30
 ก.ย.2548 (2 ปี ) 1 ต.ค.2546-30
 ก.ย.2548 (2 ปี )
1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2559 1 ต.ค. 2548 - 30
   ก.ย.2559
15 พ.ย.2549-14
พ.ค.2550
1 ต.ค.48- 30
ก.ย.49

15 พ.ย.2549-14
พ.ย.2550 1 ต.ค.2550-30
 ก.ย.2552 (2 ปี )
          หน ้าที่ 41

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค. 2547 -30
 ก.ย.2548

1 ต.ค. 2547 -30
 ก.ย.2548

1 ต.ค. 2549 - 30
 ก.ย.2550 (1 ปี )
1 ต.ค. 2549 - 30
 ก.ย.2550 (1 ปี )
 ต.ค. 2546-ก.ย.
2547 ขยายเวลา
31 ม.ค.48
 ต.ค. 2546-ก.ย.
2547 ขยายเวลา
31 ม.ค.48
 1 ต.ค. 2548 - 30
   ก.ย.2559 1 ต.ค.2549-30
 ก.ย.2551 (2 ปี )
1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2549
          หน ้าที่ 42

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2549
1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2549
1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2549
 1 ต.ค.2549-30
 ก.ย.2553 (4 ปี ) 1 ต.ค.2549-30
 ก.ย.2551 (2 ปี )
1 ต.ค. 2550 - 30
 ก.ย.2551 (1 ปี )

 1 มิ.ย.2548-31
 พ.ค.2550( 2 ปี )
1 ตุลาคม 2549 -
30 กันยายน 2550
          หน ้าที่ 43

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 4 ปี (2547-2550)
 1 ต.ค.2546-30
 ก.ย.2548 (2 ปี )

 1 ต.ค.2547-30
 ก.ย.2549 (2 ปี ) 1 ต.ค.2546-30
 ก.ย.2549 (3 ปี )
 1 ต.ค.2546-30
 ก.ย.2549 (3 ปี )
 1 ต.ค.2549-30
 ก.ย.2550 (1 ปี )
1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2548

2549-2551 (3 ปี )1 ต.ค.2548-30
ก.ย.2550 (2 ปี )
           หน ้าที่ 44

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค.2548-30
ก.ย.2551 (3 ปี )
1 ต.ค.2548-30
ก.ย.2550 (2 ปี )
1 ต.ค.2549-30
ก.ย.2551 (2 ปี )
 1 ก.ค. 2547- 30
 มิ.ย.2549 (2 ปี )

2549-2551( 3 ปี )
1 ต.ค.2548-30
ก.ย.2550 (2 ปี )1 ต.ค.2548-30
ก.ย.2551 (3 ปี )1 ต.ค.2548-30
ก.ย.2551 (3 ปี )
1 ต.ค.2548-30
ก.ย.2551 (3 ปี )

 1 ต.ค.2548 - 30
 ก.ย. 2550 (2 ปี ) 1 ต.ค.2548 - 30
 ก.ย. 2550 (2 ปี )
          หน ้าที่ 45

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 ต.ค.2548 - 30
ก.ย. 2550 (2 ปี )
 1 ต.ค.46-30
 ก.ย.47 ขยายถึง
   มี.ค.48 1 ต.ค.46-30
   ก.ย.47

 1 ต.ค.46-30
   ก.ย.47
 1 ต.ค.46-30
   ก.ย.47
 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )
1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2548
1 ต.ค.2548 - 30
ก.ย. 2550 (2 ปี )
1 ต.ค. 2548 - 30
  ก.ย.2559

1 ต.ค. 2549 - 30
 ก.ย.2550 (1 ปี )
          หน ้าที่ 46

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )

 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )
 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )
 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )1 ต.ค.48- 30
ก.ย.491 ต.ค.48- 30
ก.ย.49
1 ต.ค.48- 30
ก.ย.49
 20 ธ.ค.48-19
   ธ.ค.49

 13 ธ.ค.48-12
   พ.ย.49
15 พ.ย.2549-14
พ.ย.2550

1 ปี

1 ปี1 ปี (1 เมษายน
2551-30 มีนาคม
2552)
  1 ต.ค.46-30
   ก.ย.47

  1 ต.ค.46-30
   ก.ย.47
  1 ต.ค.46-30
 ก.ย.47 ขยายถึง
  31ต.ค.48
          หน ้าที่ 47

ระยะเวลา
ดาเนินการ

2 ปี (2548-2549) 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )

 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )
 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2550 (3 ปี ) 1 ต.ค.2547-30
ก.ย.2549 (2 ปี )

 1 ต.ค.2547-30
  ก.ย.2548
 1 ต.ค.2547-30
  ก.ย.2548
 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี ) 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี ) 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2552
   (2 ปี )
 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )
         หน ้าที่ 48

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 1 ต.ค.2550-30
  ก.ย.2551
   (1 ปี )
15 พ.ย.2549-14
พ.ย.2550

1 ปี (1 เมษายน
2551-30 มีนาคม
2552)
1 ปี (1 เมษายน
2551-30 มีนาคม
2552)
กลุ่มงานวิจัยด้ านการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (Cluster 2)                                          หน ้าที่ 49

ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน            ชื่อโครงการวิจัย           หัวหน้ าโครงการ      ผู้ร่วมวิจัย  งบประมาณ    ผลการ หน่ วยงานหลัก
                                                                  (บาท)    ดาเนินงาน
                ความหลากหลายทางชีวภาพ
 1    2550    แผ่นดิน แหล่งที่อยู่เหมาะสมและปัจจัยต่อการอยู่รอดของลูก นายทวนทอง จุฑาเกตุ ดร. อัจฉรา รัตนชัย จุฑา       308,300         คณะเกษตรศาสตร์
               ปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ าธรรมชาติ                   เกตุ
 2    2547    รายได้ ศึกษาความหลากหลายทางชี วภาพของปลาน้ าจืดใน ชัยวุฒิ กรุ ดพันธ์   -                  40,000         คณะเกษตรศาสตร์
               เขตจังหวัดอุบลราชธานี
 3    2550     สกว. การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน C3      ดร.อัจฉรา รัตนชัย                   480,000         คณะเกษตรศาสตร์
               complement ในปลาดุกอุย Clarias macrocephalus

 4    2551    ทุนร่ วม ประเมินแหล่งที่อยู่ที่เหมาะสมและปัจจัยที่มีอิทธิพล   จักรพงศ์ นีละมนต์               346,098         คณะเกษตรศาสตร์
                              ้
           สกอ.& ต่อพฤติกรรมการเคลื่อนย้าย(กุงเดินขบวน) และการ
                            ้
           สกว. คาดการณ์ประชากรของกุงฝอยน้ าจืดสกุล
               Macrobrachium sp. ในแหล่งน้ าธรรมชาติที่
               สามเหลี่ยมมรกต อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี

 5   2550-2551  แผ่นดิน การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของกล้วยไม้ สกุลม้ าวิ่ง    นางศรี ประไพ ธรรมแสง              1,704,100        คณะเกษตรศาสตร์
               ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 6   2550-2551  แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 1 การเก็บรวบรวมและการศึกษา       นางศรี ประไพ ธรรมแสง ผศ.กาญจนา รุ่ งรัชกา    716,900         คณะเกษตรศาสตร์
               จานวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง                     นนท์
 7   2550-2551  แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเจริ ญเติบโตและ      นางรัชดาภรณ์ จันทาศรี              260,800         คณะเกษตรศาสตร์
               สัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง
 8   2550-2551  แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาความหลากหลายทาง       นางสาวสุรีพร เกตุงาม               726,400         คณะเกษตรศาสตร์
               พันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งโดยใช้
               เครื่ องหมายดีเอ็นเอ
 9    2551    แผ่นดิน พฤกษศาสตร์ พ้นบ้านของกลุ่มชาติพนธุ์บรู และกุลา
                       ื         ั          นายแก้ว อุดมศิริชาคร  ดร.ถาวร สุภาพรม 35%    297,100  แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
               ใน จังหวัดอุบลราชธานี
 10   2550-2551  แผ่นดิน การสื บค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสาคัญทาง        นางสาวสุรีพร เกตุงาม 2.นางอุไรวรรณ คช      1,286,000        คณะเกษตรศาสตร์
                          ื
               เศรษฐกิจของข้าวพันธุ์พ้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็น                      ั
                                                    สถิตย์ (ศูนย์วิจยข้าว)
               เอเทคโนโลยี                                15%
                                                    3.นางจันทนี อุริยพงศ์
                                                    สรรค์ (ม.เกตร) 15%
                                                    4.นายชัชวาลย์ จันทรา
                                                    สุริยรัตน์ (มข.)15% 11    2548    รายได้ การใช้เทคนิค FISH (Fluorescence in-situ   ศันสนีย ์ ชวนะกุล       -             40,000  แล้วเสร็ จ  คณะวิทยาศาสตร์
               Hybridyzation) ในการศึกษาชนิดและลักษณะของ
               Acetoclastic Methanogens ในนาข้าว
 12    2548              ั
            สกว. การศึกษาวิวฒนาการความหลากหลายทาง       ดร.สุรีพร เกตุงาม                    480,000         คณะเกษตรศาสตร์
               พันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองไทยในลุ่มน้ าโขง
 13    2549                            ้
           รด.คณะ การใช้เทคนิคอาร์ เอพีดีในการจาแนกพันธุ์ขาวหอม ดร.สุรีพร เกตุงาม                          แล้วเสร็ จ  คณะเกษตรศาสตร์
          เกษตรศาสต ไทย
             ร์
 14    2547     รายได้ การจาแนกความแตกต่างของพันธุกรรมของงาโดย สุรีพร เกตุงาม                         40,000  แล้วเสร็ จ  คณะเกษตรศาสตร์
               ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากเทคนิคอาร์ เอพีดี
 15    2548    แผ่นดิน การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ    สุรีพร เกตุงาม         นางสาววีรณา สิ น     475,300         คณะเกษตรศาสตร์
               สายพันธุ์งาในประเทศไทยโดยการใช้เครื่ องหมาย                 สวัสดิ์ 20%
               โมเลกุลดีเอ็นเอ                               นายสรศักดิ์ มณี ขาว
                                                     10%
กลุ่มงานวิจัยด้ านการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (Cluster 2)                                          หน ้าที่ 50

ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน           ชื่อโครงการวิจัย          หัวหน้ าโครงการ      ผู้ร่วมวิจัย    งบประมาณ     ผลการ หน่ วยงานหลัก
                                                                 (บาท)    ดาเนินงาน
 16    2551    รายได้ อาร์ เอพีดี-พีซีอาร์ ที่เหมาะสมในการเปรี ยบเทียบและ อรุ ณรัตน์ อนันตทัศน์ ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม     45,000   แล้วเสร็ จ คณะเกษตรศาสตร์
               จาแนกสายพันธุ์ละหุ่ง
 17    2550    รายได้ การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน                      40,000  แล้วเสร็ จ  คณะเภสัชศาสตร์
               วงศ์กะเพรา(Lamiaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจอง
               นายอย จ.อุบลราชธานี
 18    2548    BioTech การศึกษาลายพิมพ์ DNA ของมะละกอพันธุ์ดีใน      ดร.รัชดาภรณ์ จันทาศรี ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม    500,000         คณะเกษตรศาสตร์
               ประเทศไทยโดยใช้เทคนิค AFLP                        ดร.ทรงพล สมศรี (กรม
                                                    เกษตร)
 19    2551    แผ่นดิน การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรี ยทนร้อนใน นางสาวสังวาลย์ แก่นโส                    440,400        คณะวิทยาศาสตร์
               น้ าพุร้อนของประเทศไทย
               การบริหารจัดการ จัดสรรการใช้ ประโยชน์ ของ
               ทรัพยากร
 20    47     สกว. วิถีชีวิต ผูคน และพื้นที่ชุ่มน้ า : พลวัตการจัดการ
                    ้                    ผศ.สมหมาย ชิ นนาค                 856,099  แล้วเสร็ จ  คณะศิลปศาสตร์
               ทรัพยากรในระบบนิเวศน์แบบ “กุด” ของชุมชน
               เมืองในเขตรอยต่อเทศบาลนครอุบลราชธานีกบ     ั
               เทศบาลเมืองวาริ นชาราบ จ.อุบลราชธานี

 21    2547    แผ่นดิน โครงการประเมินมูลค่าพื้นที่ชุ่มน้ าและแนวทางการ ฉัตรฤดี สมบัติธรรม   นายประจัน มณี นิล       506,500  แล้วเสร็ จ  คณะบริ หารศาสตร์
               จัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ าอย่างยังยืน
                                 ่                  น.ส.เหมวรรณ เหมะนัค
                                                   นายไพรัตน์ แก้วสาร
                                                       ั
                                                   นายทวีศกดิ์ วังไพศาล
                                                   นายวิสูตร อยู่คง
                                                   นายฐิติพงศ์ ศาสตร์ แก้ว 22    2548    สกว.                        ่
                การพัฒนากลไกระบบบริ หารจัดการพื้นที่เพือการ ผศ.สมหมาย ชิ นนาค                    435,600
                แก้ปัญหาความยากจนเชิ งบูรณาการ: กรณี ชุมชนใน
                เขตพื้นที่ชุ่มน้ าเขตรอยต่อระหว่างเทศบางเมืองวาริ น
                ชาราบ และเทศบาลนครอุบลราชธานี อ.วาริ นชาราบ
                จ.อุบลราชธานี
 23   2549-2551  แผ่นดิน ชุดโครงการวิจัย: พัฒนาลุ่มนาห้ วยข้ าวสารเพื่อ
                               ้           ั
                                      นายทวีศกดิ์ วังไพศาล                 7,734,100        สานักงานอธิการบดี
               แก้ปัญหาความยากจน
 24   2549-2551            ั                      ั
           แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 1 การออกแบบและพัฒนาระบบ ผศ.ฤกษ์ชย ศรี วรมาศ     ผศ.ดร.กอปร ศรี นาวิน     595,100         คณะ
               ฐานข้อมูล GIS ลุ่มน้ าห้วยข้าวสาร                       ั
                                                   รศ.อุทย สุขสิ งห์                   วิศวกรรมศาสตร์
 25   2549-2551             ั
           แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 2 การศึกษาและวางแผนการ   ดร.ธนภร ทวีวุฒิ     ผศ.กฤษณ์ ศรี วรมาศ      1,539,900        คณะ
               จัดการแหล่งน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยข้าวสาร                   ั
                                                   ผศ.ฤกษ์ชย ศรี วรมาศ                  วิศวกรรมศาสตร์
                                                   ผศ.ดร.กอปร ศรี นาวิน
                                                        ั
                                                   ผศ.ดร.ทวีศกดิ์ วังไพศาล

 26   2549-2551           ั         ั
           แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 3 พลวัติสงคมและเศรษฐกิจใน ผศ.ดร.กนกวรรณ มะ      อ.สุรสม กฤษณะจูฑะ       818,800         คณะศิลปศาสตร์
               การวางแผนพัฒนาลุ่มน้ าห้วยข้าวสาร เพือแก้ปัญหา โนรมย์
                                 ่                 อ.ปิ่ นวดี ศรี สุพรรณ
               ความยากจน

 27   2549-2551           ั
           แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 4 ศักยภาพการผลิต การเพิม
                                    ่   ผศ.สุภาวดี แก้วระหัน  ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภ    983,500         คณะเกษตรศาสตร์
               ผลผลิตพืชในเขตลุ่มน้ าห้วยข้าวสาร                    วิทย์นภา
                                                   ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ จัน
                                                   ทาศรี
                                                   ดร.วัลยา วิริยเสนกุล
กลุ่มงานวิจัยด้ านการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (Cluster 2)                                           หน ้าที่ 51

ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน           ชื่อโครงการวิจัย           หัวหน้ าโครงการ     ผู้ร่วมวิจัย   งบประมาณ    ผลการ หน่ วยงานหลัก
                                                                 (บาท)    ดาเนินงาน
 28   2549-2551             ั
           แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 5 ภาวะสุขภาพของประชาชน      อ.มินตรา สาระรักษ์  อ.ธันยาการย์ สุดา      780,900       วิทยาลัย
               เขตลุ่มน้ าห้วยข้าวสาร                          อ.เมรี รัตน์ มันวงศ์
                                                           ่                 แพทยศาสตร์ ฯ
 29    2549    แผ่นดิน โครงการวิจยย่อยที่ 6 คุณภาพของน้ าบริ โภคในลุ่ม
                       ั                  ดร.ระวิวรรณ แก้วอม  อ. บัญชา ยิ่งงาม       176,350       คณะเภสัชศาสตร์
               น้ าห้วยข้าวสาร                   ตวงศ์        อ. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน
 30    2550    แผ่นดิน ชุดโครงการ: การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ       นางกิติพร โชประการ                1,182,800        คณะศิลปศาสตร์
                               ่
               จัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่ องเทียวอย่างยั่งยืนริม
                  ้      ้
               แม่ นามูนและแม่ นาสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี

 31    2550    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 1 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ นายศรันย์ สุดใจ       1.ดร.ศรันย์ สุดใจ      293,300         คณะศิลปศาสตร์
               จัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยืน
                                    ่               2.อ.วัชรี ศรี คา
               ริ มแม่น้ ามูนและแม่น้ าสาขา ในจังหวัดอุบลราชธานี :
                ศึกษากรณี หาดคูเดื่อ ตาบลจาระแม อาเภอเมือง
               จังหวัดอุบลราชธานี
 32    2550    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 2 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ นางสาวเหมวรรณ เห       นายพลวิเชี ยร ภูกองไชย    290,800         คณะศิลปศาสตร์
               จัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่าง ยังยืน มะนัค
                                     ่
               ริ มแม่น้ ามูนและแม่น้ าสาขา ในจังหวัดอุบลราชธานี :
                        ่
               ศึกษากรณี หาดบุงสะพัง ตาบลกุดลาด อาเภอเมือง
               จังหวัดอุบลราชธานี
 33    2550    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 3 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ นางกิติพร โชประการ      นางนริ ศรา แสงเทียน     287,600         คณะศิลปศาสตร์
               จัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยืน
                                    ่
               ริ มน้ ามูลและแม่น้ าสาขา ในจังหวัดอุบลราชธานี :
               กรณี ศึกษาแก่งสะพือ ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสา
               หาร จังหวัดอุบลราชธานี
 34    2550    แผ่นดิน  โครงการย่อยที่ 4 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ นางสาวจิรภา โสภณ              ั
                                                    นายสื บพงศ์ หงษ์ภกดี     306,200         คณะบริ หารศาสตร์
                          ่
                จัดการสิ่งแวดล้อมเพือการท่องเที่ยวอย่างยังยืนยังยืน
                                     ่ ่
                ของแหล่งท่องเที่ยวริ มแม่น้ ามูนและแม่น้ าสาขา ใน
                จังหวัดอุบลราชธานี : กรณี ศึกษาหาดพัทยาน้อย
                อาเภอสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 35    2551    แผ่นดิน ชุดโครงการ: การจัดการทรัพยากรในเขตพืนทีชุ่มนา นายวรสิ ทธิ์ เจริ ญพุฒ
                                    ้ ่ ้                            1,226,400        คณะรัฐศาสตร์
                    ่              ่
               เพื่อความมันคงทางอาหารและการท่ องเทียวเชิง
                             ้ ่ ้
               นิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาพืนทีชุ่มนาในเขตอาเภอ
               วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 36    2551    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาความหลากหลายทาง    นายสมหมาย ชิ นนาค     อ.กาญจนา ชิ นนาค       444,800  แล้วเสร็ จ  คณะศิลปศาสตร์
               ชี วภาพ และรู ปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร                (ม.รภ.อุบลฯ)
               ในบริ เวณพื้นที่ชุ่มน้ าในเขตอาเภอวาริ นชาราบ
               จังหวัดอุบลราชธานี
 37    2551    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง นายวรสิ ทธิ์ เจริ ญพุฒ      -              390,100         คณะรัฐศาสตร์
               ภูมิศาสตร์ เพือการบริ หารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า
                      ่

 38    2551    แผ่นดิน โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางการบริ หาร      นางสาวจันทรา ธนะ   -              280,000         คณะรัฐศาสตร์
               จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าแบบมีส่วนร่ วม         วัฒนาวงศ์
 39             รู ปแบบการพัฒนาตลาดกกยางให้เป็ นตลาดชุมชน      อินทิรา ซาฮีร์    ตระการ ถนอมพันธุ์       293,000        ศิลปศาสตร์
               อย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน                         และฉวีวรรณ อินทนนท์
     2550    สกว.
กลุ่มงานวิจัยด้ านการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (Cluster 2)                                         หน ้าที่ 52

ลาดับ ปี งบประมาณ แหล่งทุน           ชื่อโครงการวิจัย          หัวหน้ าโครงการ      ผู้ร่วมวิจัย   งบประมาณ    ผลการ หน่ วยงานหลัก
                                                                 (บาท)    ดาเนินงาน
 40    2550    แผ่นดิน การวิเคราะห์การพังทลายของตลิ่งริ มแม่น้ ามูล    นายกอปร ศรี นาวิน        ั
                                                    2.รศ. อุทย สุขสิ งห์     385,000       คณะ
               ในช่วงอาเภอเมืองอุบลราชธานี                        (20%)                       วิศวกรรมศาสตร์
                                                         ั
                                                    3.ผศ. ฤกษ์ชย ศรี วรมาศ
                                                    (20%)
                                                           ั
                                                    4.ผศ. ดร. ทวีศกดิ์ วัง
                                                    ไพศาล (20%)
 41    2550     วช.      ั ่
               การวิจยเพือคิดค้นผลงานหรื อสิ่งประดิษฐ์เพือ่           ั
                                       ฉัตรภูมิ วิรัตน์จนทร์                 500,000       วิศวกรรมศาสตร์
               ป้ องกันและหรื อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะน้ าท่วม
               หรื อภัยแล้ง
 42   2548-2549  แผ่นดิน การปรับปรุ งค่าการซึมผ่านได้ของดินปนทรายเพือใช้ ทวีศกดิ์ วังไพศาล
                                      ่   ั          ดร.นท แสงเทียน 40%      715,800       คณะ
                    ั
               เป็ นวัสดุกนซึมในระบบเก็บกักของเสี ย                                            วิศวกรรมศาสตร์
 43    2551    แผ่นดิน การวิเคราะห์ผลกระทบของสารปนเปื้ อนจากการใช้ นายนท แสงเทียน              ั
                                                    ผศ.ดร.ทวีศกดิ์ วัง      423,400       คณะ
               ที่ดินต่อระบบน้ าใต้ดินในเขตเมือง: กรณี ศึกษา               ไพศาล 25%                     วิศวกรรมศาสตร์
               จังหวัดอุบลราชธานี                            ผศ.ดร. สิ ทธา เจนศิริ
                                                    ศักดิ์ 25%
                                                    ผศ. กฤษณ์ ศรี วรมาศ
                                                    25%
 44    2551    แผ่นดิน การผลิตไลเปสโดยแบคทีเรี ยชอบอุณหภูมิสูงและ นางปราณี พัฒนพิพิธ       -               374,100       คณะวิทยาศาสตร์
               การประยุกต์ใช้ในการบาบัดน้ าเสี ยที่ปนเปื้ อนไขมัน ไพศาล

 45    2551    แผ่นดิน การเปรี ยบเทียบความสามารถการดูดซับ-กาจัดคราบ นายประสงค์สม ปุณย      -               241,800       คณะวิทยาศาสตร์
                              ่
               น้ ามันของตัวดูดซับชี วภาพ เพือใช้เป็ นแนวทางใน อุปพัทธ์
                        ่    ่
               การพัฒนาใช้เป็ นทุนลอยเพือการเก็บกวาดคราบ
               น้ ามัน
 46    2550    รายได้ การศึกษาเชิ งทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้าง  ศิริพร จึงสุทธิวงษ์    ดร.ชาญ อินทร์ แต้ม      100,000       คณะวิทยาศาสตร์
               และสมบัติทางพลังงานของซีโอไลต์ธรรมชาติที่ใช้
               เป็ นตัวดูดซับในกระบวนการบาบัดน้ าเสี ย

 47    2550    รายได้  การบาบัดโลหะหนักในของเสี ยอันตรายจาก       พรพรรณ พึ่งโพธิ์    1.ดร.สายสมร ลาลอง      100,000       คณะวิทยาศาสตร์
                              ้
                ห้องปฏบัติการทางวิทยาศาสตร์ ดวยซีโอไลต์                 2. นางดวงดาว สัตยากูล
                ธรรมชาติ

 48    2551    แผ่นดิน การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสี      นายสมบัติ สิ นธุเชาวน์ นางสุคนธ์ทิพย์ สิ น      255,500       คณะ
               ข้าวโดยใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด                     ั
                                                    วิวฒนกุล 50%(สนง.                 วิศวกรรมศาสตร์
                                                    อุตสาหกรรมฯอุบลฯ)
 49    2551                 ์้
           แผ่นดิน การกาจัดขยะอินทรี ยดวยการหมัก           นายไพรัตน์ แก้วสาร -                 326,700       คณะ
                                                                             วิศวกรรมศาสตร์
 50    2551    แผ่นดิน การศึกษาชนิดและปริ มาณของประชากรกลุ่ม       นางสาวศันสนีย ์ ชวนะ อ.ศศิธรหล่อเรื องศิลป์     451,400       คณะวิทยาศาสตร์
               จุลินทรี ย ์ ที่ผลิตพลังงานจากแปลงนาข้าวระบบ    กุล         25%
               เกษตรอินทรี ย ์                             อ.พิชญาภรณ์ สุวรรณ
                                                   กูฎ 25%
                  หน ้าที่ 53

ระยะเวลาดาเนินการ  1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2550

 พ.ย.2546-ก.ย.2548 ขอขยายเวลา
เป็ น 31 ม.ค. 48
 1 ธันวาคม 2549-30 พฤศจิกายน
      2551 (2 ปี )

  3 มี.ค. 2551- 2 ก.ค.2552
1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2551 (2 ปี )

1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2551 (2 ปี )

1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2551 (2 ปี )

1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2551 (2 ปี )  1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
       (1 ปี )
1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2551 (2 ปี )
1 ต.ค. 2547 -30 ก.ย.2548 1 มิ.ย.2548-31 พ.ค.2550( 2 ปี )

  1 ต.ค.2548-30 ก.ย.2549
1 ต.ค.2547-30 ก.ย.2548
                  หน ้าที่ 54

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ปี

15 พ.ย.2549-14 พ.ย.2550 1 ม.ค.2548-31 ธ.ค.2548 (12
      เดือน)

 1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2552 (2 ปี )
    15 พฤษภาคม 2547-14
     พฤษภาคม 2548
1 ต.ค.2546- 30 ก.ย. 2547 (1 ปี )
    15 ธ.ค.48-14 มิ.ย.49
 1 ต.ค.2548- 30 ก.ย. 2551 (3 ปี )

 1 ต.ค.2548- 30 ก.ย. 2551 (3 ปี )

 1 ต.ค.2548- 30 ก.ย. 2551 (3 ปี )
 1 ต.ค.2548- 30 ก.ย. 2551 (3 ปี )
 1 ต.ค.2548- 30 ก.ย. 2551 (3 ปี )
                  หน ้าที่ 55

ระยะเวลาดาเนินการ

 1 ต.ค.2548- 30 ก.ย. 2551 (3 ปี )

 1 ต.ค.2548- 30 ก.ย. 2559 (1 ปี )

1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน
2550 (1 ปี )1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน
2550 (1 ปี )
1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน
2550 (1 ปี )
1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน
2550 (1 ปี )
1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน
2550 (1 ปี )
1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2552 (2 ปี )
1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
(1 ปี )1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
(1 ปี )

1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2552 (2 ปี )
1 ก.ย.2549-31 ส.ค.2550
                  หน ้าที่ 56

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2550 (1 ปี )
มิ.ย.2550-ก.ย.2550 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.2549 (2 ปี )

  1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2552
       (2 ปี )
 1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2552 (2 ปี )  1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
       (1 ปี )15 พ.ย.2549-14 พ.ย.2550
15 พ.ย.2549-14 พ.ย.2550
  1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
       (1 ปี )

  1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
       (1 ปี )
  1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
       (1 ปี )
                                                                                หน ้าที่ 57
กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน (Cluster 1)
ลาดับ ปี งบประมาณ  แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย       หัวหน้ าโครงการ          ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงาน
                                                                   (บาท) ดาเนินงาน หลัก
                 การพัฒนาสิ นค้ าวิสาหกิจชุมชน-อาหาร
 1  2548-2550   แผ่นดิน  ชุดโครงการ:การวิจัยและพัฒนาหมากจอง อรัญญา พิมพ์มงคล                         4,262,500      คณะ
                เพื่อสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ ชุมชน                                            วิทยาศาสตร์
 2  2548-2550   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 1 : การศึกษา
                       ั           สุดารัตน์ แก้วมณี       นางสุดารัตน์ แก้วมณี 30%    2,156,400      ศูนย์
                องค์ประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพของ                 นายราเชนทร์ ดวงศรี 20%               วิทยาศาสตร์
                เจลหมากจองและการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จาก                 ดร. จันทร์ เพ็ญ อินทร                การแพทย์ อ.
                เจลหมากจอง                             ประเสริ ฐ 15%                    เมือง จ.
                                                  นางสาวสุจิตรา แสงโชติ 15%              อุบลราชธานี
                                                  นายสุทธิพงษ์ แสงโชติ 5%


 3  2548-2549   แผ่นดิน        ั
                โครงการวิจยย่อยที่ 2 : การศึกษาคุณค่าทาง จันทร์ เพ็ญ อินทรประเสริ ฐ ดร. ชริ ดา ปุกหุต        510,400      คณะ
                สมุนไพรและองค์ประกอบทางเคมีของ                                             วิทยาศาสตร์
                หมากจอง
 4  2548-2549   แผ่นดิน  โครงการวิจยย่อยที่ 3 : การเพาะเลี้ยง
                        ั             อรัญญา พิมพ์มงคล      1. ดร. พรรรณณี พิมพ์มงคล     540,400      คณะ
                เนื้อเยื่อหมากจอง                              2. นางวาริ ณี พละสาร            วิทยาศาสตร์

 5  2548-2549   แผ่นดิน       ั
                โครงการวิจยย่อยที่ 4 : การศึกษาความ    ณิ ชารัตน์ สวาสดิพนธ์
                                               ั   1. ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล    764,300      คณะ
                แตกต่างทางพันธุกรรมของหมากจองเพือ  ่                   2. นางวาริ ณี พละสาร             วิทยาศาสตร์
                การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี
 6   2549     แผ่นดิน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลนเค็มหมากนัด      นางจิตรา สิ งห์ทอง    นางสาวธิดารัตน์ จุทอง      278,700 แล้วเสร็ จ คณะ
                                                  นางสาวปัญจภรณ์                   เกษตรศาสตร์
                                                  ทัดพิชญางกูร
                                                  นางสาววชิ ราพรรณ บุญญา
                                                  พุทธิพงษ์
                                                  นางสาวชุติมา ทองแก้ว
                                                  นางนิภาพรรณ สิ งห์ทองลา


 7   2548               ั
            จังหวัด การศึกษาวิจยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เค็มบัก อ.รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ นางอารี ย ์ วีรกุล            253,800      คณะ
          อุบลราชธานี นัดภูมิปัญญาของคนเมืองอุบลราชธานี                                            วิทยาศาสตร์
 8   2551     แผ่นดิน การพัฒนาการหมักและควบคุมกรรมวิธี        นายทรงอานาจ พงษ์สมบูรณ์                 294,600      คณะ
                การผลิตปลาส้ม โดยใช้เชื้อบริ สุทธิ์ เริ่ มต้น                                      วิทยาศาสตร์

 9   2550     รายได้  การพัฒนาการหมักปลาส้มโดยใช้เชื้อ  ทรงอานาจ พงษ์สมบูรณ์                       40,000      คณะ
                บริ สุทธิ์ เริ่ มต้น                                                  วิทยาศาสตร์
 10   2547     รายได้  ผลของการใช้เจลของหมากจองเพือ่    ธิดารัตน์ จุทอง                          29,384 แล้วเสร็ จ คณะ
                ทดแทนการใช้ไขมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ                                           เกษตรศาสตร์

 11   2550     รายได้  การกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้ม      กฤษณา ศิริพล                        40,000 แล้วเสร็ จ คณะ
                                                                            เกษตรศาสตร์

 12   2549     รายได้               ่
                การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์เพือลดการดูด     ชุติมา ทองแก้ว      ดร.จิตรา สิ งห์ทอง        40,000 แล้วเสร็ จ คณะ
                ซับน้ ามันของกล้วยทอด                                                  เกษตรศาสตร์

 13   2551     รายได้  ผลของปริ มาณแครอทและน้ าต่อคุณภาพ     เอกสิ ทธิ์ อ่อนสะอาด                    45,000      คณะ
                ของสปาเกตตีโดยใช้เครื่ องเอ็กซ์ทรู เดอร์                                        เกษตรศาสตร์

 14  2548-2550    สกว.   กระบวนการหมักเบียร์ จากวัตถุดิบที่หาได้  ดร.นารี รัตน์ มูลใจ                    478,500      คณะ
                ในท้องถิ่น                                                       วิทยาศาสตร์
                                                                               หน ้าที่ 58
กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน (Cluster 1)
ลาดับ ปี งบประมาณ  แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย     หัวหน้ าโครงการ           ผู้ร่วมวิจัย   งบประมาณ ผลการ หน่ วยงาน
                                                                 (บาท)   ดาเนินงาน   หลัก
 15  2548-2549   สวทช.    การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมข้าวจากต้นอ่อน   ผศ.ดร.อริ ยาภรณ์ พงษ์รัตน์                 656,000 แล้วเสร็ จ คณะ
                 และรวงข้าวอ่อนอบแห้ง                                                เกษตรศาสตร์

 16   2548     จังหวัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้ าทอดกรอบ ดร.จินดามณี แสงกาญ                       212,700       คณะ
          อุบลราชธานี                  จนวนิช                                       เกษตรศาสตร์

 17   2548     จังหวัด ชุดโครงการ "การเพิมศักยภาพสิ นค้าหนึ่ง ดร.จิตรา สิ งห์ทอง
                          ่                        อ.วชิ ราพรรณ บุญญาพุทธิ   300,000 แล้วเสร็ จ คณะ
          อุบลราชธานี ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานี"               พงศ์                      เกษตรศาสตร์
                                  ั
                โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาบรรจุภณฑ์                 อ.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร
                และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ใน                  อ.ชุติมา ทองแก้ว
                โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์                    อ.ธิดารัตน์ จุทอง
                โครงการย่อยที่ 2 : การคัดเลือกพันธุ์ที่               อ.นิภาพรรณ สิ งห์ทองลา
                เหมาะสมสาหรับการแปรรู ปขนุนอบกรอบ
 18   2548     จังหวัด           ่
                 การใช้สมุนไพรเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลา  อ.พรทิพย์ ไววุฒิ                     145,000 แล้วเสร็ จ คณะเภสัช
          อุบลราชธานี  แปรรู ปในจังหวัดอุบลราชธานี                                            ศาสตร์
 19   2548     จังหวัด   โครงการการออกแบบและสร้างเครื่ อง   ผศ. ดร.อาไพศักดิ์ ทีบุญมา ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศ     342,600      คณะ
          อุบลราชธานี  อบแห้งพลังแสงอาทิตย์และพลังงานความ               อดุลย์ อาจารย์นิรันดร์ หัน             วิศวกรรมศาส
                 ร้อนร่ วมสาหรับอบแห้งปลานิล                   ไชยุง                       ตร์

 20  2551-2553   ทุนร่ วม คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและมวล     กฤษณา ศิริพล                        480,000       คณะ
          สกอ.& สกว. สารของกุนเชี ยงระหว่างการอบแห้ง                                             เกษตรศาสตร์

                  การพัฒนาสิ นค้ าวิสาหกิจชุมชน- สิ่งทอ
 21   2550     แผ่นดิน   ชุดโครงการ : การพัฒนาและส่ งเสริมการ นางสาวศันสนีย ์ ชวนะกุล                   594,000       คณะ
                 ผลิตผ้ าทอมือในเขตภาค                                                วิทยาศาสตร์
                 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 22   2550     แผ่นดิน   โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบในการ นางสาวรุ่ งรัศมี บุญดาว                    110,000       คณะบริ หาร
                 หาความต้องการของลูกค้าสาหรับใช้ในการ                                         ศาสตร์
                         ่
                 ผลิตผ้าทอมือเพือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน
                 เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง

 23   2550     แผ่นดิน   โครงการย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ นายทรงอานาจ พงษ์                     196,900       คณะ
                   ่
                 เพือปรับเส้นใยฝ้ ายในผ้าฝ้ ายทอมือ   สมบูรณ์                                    วิทยาศาสตร์

 24   2550     แผ่นดิน   โครงการย่อยที่ 3 การใช้ประโยชน์จากการ นางสาวศันสนีย ์ ชวนะกุล                  161,700       คณะ
                               ้
                 บาบัดน้ าทิงจากการย้อมสี ผาฝ้ ายและผ้า
                       ้                                                     วิทยาศาสตร์
                                ่
                 ไหมพื้นเมืองโดยจุลินทรี ยเ์ พือพัฒนาการ
                 ย้อมผ้าโดยสี ธรรมชาติ
 25   2550     แผ่นดิน   โครงการย่อยที่ 4 การประเมินผลกระทบ นายสง่า ทับทิมหิน                       125,400       วิทยาลัย
                 ด้านสุขภาพอนามัยของคนงานในวิสาหกิจ                                          แพทยศาสตร์
                 ชุมชน กรณี ศึกษา: กลุ่มผ้าทอมือในเขต                                         ฯ
                 จังหวัดอุบลราชธานี
 26  2550-2551   แผ่นดิน   การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสี ของไหม นายสายันต์ แสงสุวรรณ 1.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ         777,000 แล้วเสร็ จ  คณะ
                 ให้มีความคงทนมากขึ้น                          ั
                                                2.ดร. ทวีศกดิ์ สุดยอดสุข                วิทยาศาสตร์
                  การพัฒนาการเกษตร-สั ตว์พืนเมือง้
                                                                              หน ้าที่ 59
กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน (Cluster 1)
ลาดับ ปี งบประมาณ  แหล่งทุน        ชื่อโครงการวิจัย       หัวหน้ าโครงการ         ผู้ร่วมวิจัย    งบประมาณ ผลการ หน่ วยงาน
                                                                (บาท)   ดาเนินงาน   หลัก
 27  2546-2549   สกว.   ระบบการเลี้ยงโคนมด้วยแปลงหญ้าค้างปี ดร.ไมเคิล แฮร์                        2,160,727 แล้วเสร็ จ  คณะ
                สาหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉี ยง                                           เกษตรศาสตร์
                เหนือ
 28   2550    แผ่นดิน                              ั
                การยอมรับโคเนื้อลูกผสมแอสกัสเตี้ย-พื้น นายสมชัย สวาสดิพนธ์    ดร.กังวาน ธรรมแสง       1,500,000      คณะ
                เมืองไทยของเกษตรกรในลุ่มน้ าห้วยข้าวสาร             ดร.นริ นทร บุญพราหมณ์                เกษตรศาสตร์
                จังหวัดอุบลราชธานี                       รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร
                                                ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี
                                                นายวันชัย อินทิแสง
                                                อ.อารี รัตน์ ลุนผา
 29   2547    รายได้  อิทธิพลของวิธีการเลี้ยงลูกโคที่มีต่อ   นริ นทร บุญพราหมณ์   นายวันชัย อินทิแสง        40,000       คณะ
                ผลผลิตนม วงรอบการสื บพันธุ์ของแม่โค                                         เกษตรศาสตร์
                และสมรรถนะของลูกโคพันธุ์ลูกผสม
                ไฮลสไตน์ ฟรี เชี ยน
                การพัฒนาการเกษตร-ประมง
 30   2548    รายได้  การศึกษาชนิดของเชื้ อแบคทีเรี ยและปรสิ ต อัจฉรา รัตนชัย                      40,000       คณะ
                ที่พบในปลาสวายลูกผสมในเขต จังหวัด                                          เกษตรศาสตร์
                อุบลราชธานี
 31   2550    รายได้  การประเมินและพัฒนาคุณภาพลูกปลาก่อน จักรพงศ์ นีละมนต์                       40,000 แล้วเสร็ จ คณะ
                การส่งออก: กรณี ศึกษาในพื้นที่รอยต่อ                                        เกษตรศาสตร์
                ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
                ประชาธิปไตยประชาชนลาว อ.สิ รินธร จ.
                อุบลราชธานี
 32   2551    แผ่นดิน  ปัจจัยของการเกิดโรคปลาที่เลี้ยงในกระชัง  นายจักรพงศ์ นีละมนต์  ดร.กาญจนา พยุหะ 30%       322,000       คณะ
                ในแม่น้ ามูลเขต จ.อุบลราชธานี                         ั
                                                นายทองดี สี สนต์ 20% (นว.6             เกษตรศาสตร์
                                                ไร่ ฝึก)
                การพัฒนาการเกษตร-พืช
 33   2547    BioTech  การถ่ายทอดการเพาะเห็ดนกยูงและไอที   ดร.ชริ ดา ปุกหุต                       49,000      คณะ
                 ่           ้
                เพือส่งเสริ มหัตถกรรมของผูพิการในชนบท                                        วิทยาศาสตร์

 34   2549    รายได้  การคัดเลือกสายพันธุ์แก้วมังกร      สาธิต พสุวิทยากุล    ผศ.รัชดาภรณ์ จันทาศรี      40,000 แล้วเสร็ จ คณะ
                (Hylocerueus undatus) ในจังหวัด                                           เกษตรศาสตร์
                อุบลราชธานี
 35   2551     วท.   อิทธิพลของสายพันธ์และอุณหภูมิเก็บรักษา เรวัติ ชัยราช                       250,000      คณะ
                ต่อปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ                                             เกษตรศาสตร์
                สารประกอบฟี นอลิคและคุณภาพของผล
                แก้วมังกร
 36   2547    แผ่นดิน  การศึกษาประสิ ทธิ์ ภาพของเชื้อราในดินต่อ ยุวดี ชูประภาวรรณ        ั
                                                นายอุทย อันพิมพ์ 15%       383,200 แล้วเสร็ จ คณะ
                การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม                    น.ส.อรุ ณรัตน์ อนันตทัศน์              เกษตรศาสตร์
                Meloidogyne incogita Chitwood สาเหตุ               15%
                โรครากปมพริ ก
 37   2550    รายได้  การหาสมการทานายค่าความชื้นสมดุลของ วิริยา พรมกอง         นิภาพรรณ สิ งห์ทองลา       40,000 แล้วเสร็ จ คณะ
                      ั
                พริ กพันธุ์หวเรื อย่น                                                เกษตรศาสตร์

 38   2548    สกว.   การศึกษาสถานภาพการผลิต และ      ผศ.วสุ อมฤตสุทธิ์                      514,800      คณะ
                ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ                                         เกษตรศาสตร์
                ผลผลิต คุณภาพและปริ มาณสาร capsaicin
                                ั
                ในพริ กพันธุ์การค้าในเขตพื้นที่จงหวัด
                อุบลราชธานี และศรี สะเกษ
                                                                                 หน ้าที่ 60
กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน (Cluster 1)
ลาดับ ปี งบประมาณ  แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย      หัวหน้ าโครงการ           ผู้ร่วมวิจัย    งบประมาณ ผลการ หน่ วยงาน
                                                                  (บาท)   ดาเนินงาน   หลัก
 39   2549     BioTech  การประเมินเชื้ อพันธุกรรมพริ กขี้หนูผล  นางปุบผา ใจเที่ยง                      689,400      คณะ
                 ใหญ่ในลักษณะตัวผูเ้ ป็ นหมัน                                              เกษตรศาสตร์

 40   2551     สวทช.   การพัฒนาสายพันธ์พริ กขี้หนูผลใหญ่ใน   บุปผา ใจเที่ยง (ดร.)    ยุวดี ชูประภาวรรณ (ผศ.ดร.)   1,019,000       คณะ
                 ลักษณะตัวผูเ้ ป็ นหมัน                         รักเกียรติ แสนประเสริ ฐ              เกษตรศาสตร์
                                                        (นักวิชาการ)

 41  2549-2552    สกว.   การพัฒนากล้าเชื้อแอคติโนมัยซีทในการ    ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล                   1,200,000       คณะ
                         ่
                ควบคุมโรคพืชเพือการผลิตพริ กและ                                              วิทยาศาสตร์
                แตงกวาอินทรี ย ์
 42   2549                        ่
           รด.คณะ การคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาเพือให้      บุปผา ใจเที่ยง (ดร.)                         แล้วเสร็ จ คณะ
          เกษตรศาสตร์ ต้านทานโรคราน้ าค้าง                                                    เกษตรศาสตร์

 43   2551     สวทช.   การประเมินเชื้ อพันธุกรรมมะเขือเทศ    บุญส่ง เอกพงษ์ (ผศ.ดร.)                   357,000       คณะ
                 อุตสาหกรรม                                                        เกษตรศาสตร์

 44  2550-2551   แผ่นดิน  การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือ นางปราณี พัฒนพิพิธ     ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธ      982,700       คณะ
                 เทศด้วยกล้าเชื้ อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสี ท ไพศาล          ไพศาล                         วิทยาศาสตร์

 45   2550     รายได้  การผลิตเมล็ดพันธุ์ใบบัวบกคุณภาพสูง   บุญส่ง เอกพงษ์           ั
                                                  นายทวีศกดิ์ วิยะชัย       100,000 แล้วเสร็ จ คณะ
                 สาหรับเกษตรกรชุมชนบ้านวังยาง อ.วาริ น                                         เกษตรศาสตร์
                            ่
                 ชาราบ จ.อุบลราชธานี เพือเป็ นการค้า
 46    47      สกอ.         ั
                 โครงการวิจยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ณัชพล สามารถ                        1,060,000       คณะ
                 เกษตรอินทรี ยแบบมีส่วนร่ วม ของเกษตรกร
                       ์                                                      เกษตรศาสตร์

 47  2550-2551   แผ่นดิน  การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการ      นางอรัญญา พิมพ์มงคล    1.ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล     937,900       คณะ
                 เจริ ญเติบโตของพืชต่อการเพิมการผลิต
                               ่                   2.ผศ.ดร.ณิ ชารัตน์ สวาสดิ               วิทยาศาสตร์
                 ribosome-inactivating protein ของมะระ               พันธ์
                 ขี้นก (Momordica charantia Linn.) จากการ
                 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 48   2547     รายได้  รู ปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาด วชิ ราพรรณ บุญญาพุทธิ                       40,000 แล้วเสร็ จ  คณะ
                 ทางเลือก กรณี ศึกษา: สหกรณ์บุญนิยม ราช พงศ์                                       เกษตรศาสตร์
                 ธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
 49   2549     สกว.                    ่ ่
                 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพือเพิม ดร.ไมเคิล แฮร์                       2,356,116 แล้วเสร็ จ คณะ
                 รายได้สาหรับเกษตรกรในหมู่บาน ้                                             เกษตรศาสตร์

 50   2548     สกอ.        ั
                 โครงการวิจยและพัฒนาข้าวปลอดสารพิษ    ฉัตรฤดี ศิริลาดวน                     1,400,000       คณะบริ หาร
                                                                             ศาสตร์

 51   2548     สกว.   ความเป็ นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิ              ั
                                     ผศ.ดร.นันทิยา หุตานุวตร                  3,024,910       คณะ
                           ์
                 ในระบบเกษตรอินทรี ยที่จะเป็ นอาชี พ                                           เกษตรศาสตร์
                        ั
                 ทางเลือกที่มีศกยภาพในการแก้ไขปัญหา
                 ความยากจนสาหรับเกตรกรภาค
                 ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
 52   2549     รด.คณะ การศึกษาระดับความเข้มข้นของกรดไน      วสุ อมฤตสุทธิ์                             แล้วเสร็ จ คณะ
          เกษตรศาสตร์ ตริ กและอะซิติกที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด                                          เกษตรศาสตร์
                    ้
                พันธุ์ขาว
                                                                                   หน ้าที่ 61
กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน (Cluster 1)
ลาดับ ปี งบประมาณ   แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย        หัวหน้ าโครงการ         ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงาน
                                                                     (บาท)   ดาเนินงาน   หลัก
 53   2551      สกอ.    การส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ ใน  นิตยา วานิกร                            164,040      คณะ
                                ่
                  การศึกษาชนิดของศัตรู พืชสบูดาของ                                             เกษตรศาสตร์
                  เกษตรกรในเขตพื้นที่ 5
 54   2551      สกอ.    การศึกษาแบบจาลองระบบการผลิตพืช   บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา                      185,000       คณะ
                  พลังงานทดแทนที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกร                                            เกษตรศาสตร์

 55   2550      สกอ.    การศึกษาระบบการปลูกพืชพลังงาน     สุภาวดี แก้วระหัน                        160,000       คณะ
                  ทดแทนที่เหมาะสมภายใต้ระบบเกษตรของ                                             เกษตรศาสตร์
                  เกษตรกร
 56   2551      สกอ.                  ่
                  การเพิมประสิ ทธิภาพการผลิตสบูดาโดยใช้ สุภาวดี แก้วระหัน
                     ่                                                168,770       คณะ
                  ระบบการปลูกพืช                                                       เกษตรศาสตร์

 57   2550      สกอ.    การเปรี ยบเทียบชนิดของพืชพลังงานที่       ั
                                         สุวฒน์ ธีระพงษ์ธนากร                   100,000       คณะ
                           ั
                  เหมาะสมในพื้นที่จงหวัดอุบลราชธานี                                             เกษตรศาสตร์

 58   2551      สกอ.    การเพิมประสิ ทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน
                     ่                   สุวฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
                                          ั                           200,000       คณะ
                       ั
                  ในพื้นที่จงหวัดอุบลราชธานี                                                 เกษตรศาสตร์

 59   2551      สกอ.    การรวบรวม ทดสอบ และคัดเลือกพันธ์พืช อริ ยาภรณ์ พงษ์รัตน์                        200,000       คณะ
                  พลังงานภายใต้สภาพพื้นที่ของจังหวัด                                             เกษตรศาสตร์
                            ั
                  อุบลราชธานี :การวิจยและพัฒนาสายพันธุ์
                    ่ ่ ่
                  สบูดาเพือเพิมผลผลิตทางการเกษตร โดย
                  การชักนาให้เกิดการกลายพันธุ์ (ปี ที่ 2)

 60  2550-2552    สวทช.    ศูนย์การเรี ยนรู้ และพัฒนา "งา" เชิ งเกษตร  อริ ยาภรณ์ พงษ์รัตน์                  2,826,000       คณะ
                  อุตสาหกรรมครัวเรื อนแบบยังยืน ่                                              เกษตรศาสตร์

 61   2550      สกว.    การผลิต คุณลักษณะและการนาไปใช้        เอกสิ ทธิ์ อ่อนสอาด                    180,000       คณะ
                  ประโยชน์ของแป้ งงาจากกากงาหลังการ                                             เกษตรศาสตร์
                  สกัดน้ ามันออก
 62   2547    รายได้     การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ        วชิ ราพรรณ บุญญาพุทธิ                   40,000 แล้วเสร็ จ  คณะ
                  องค์ประกอบทางเคมีของมันเทศ แป้ งมัน     พงศ์                                     เกษตรศาสตร์
                  เทศ และสตาร์ ชมันเทศจากอาเภอน้ ายืน
                  จังหวัดอุบลราชธานี
 63   2548    เงินรายได้             ุ๋     ่
                  อิทธิพลของการใช้ปยชี วภาพที่มีตอ       วัลยา วิริยเสนกุล                     88,500 แล้วเสร็ จ คณะ
          (ลุ่มน้ ามูล)  คุณสมบัติของดิน                                                      วิศวกรรมศาส
                                                                               ตร์
 64   2547      แผ่นดิน   การศึกษาน้ าทิงที่ผ่านระบบบาบัดจาก
                         ้             สุวฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
                                        ั             นางสุภาวดี แก้วระหัน 20%     570,300 แล้วเสร็ จ คณะ
                  กระบวนการชาแหละและแปรรู ปเนื้อสัตว์                 นายจิรวัฒน์ เวชแพทย์ 20%               เกษตรศาสตร์
                  ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี               นายณัชพล สามารถ 10%
                                                     นายบุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
                                                     10%
                                                     นายรักเกียรติ แสนประเสริ ฐ
                                                     10%


 65   2547      แผ่นดิน                      ั
                  ผลของความเครี ยดเกลือต่อการสะสมพอลิ สุวฒน์ ธีระพงษ์ธนากร       -                 195,600 แล้วเสร็ จ คณะ
                  เอมีน และลักษณะทางสรี รวิทยาบาง                                              เกษตรศาสตร์
                  ประการในข้าว
                                                                                  หน ้าที่ 62
กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน (Cluster 1)
ลาดับ ปี งบประมาณ  แหล่งทุน          ชื่อโครงการวิจัย     หัวหน้ าโครงการ           ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงาน
                                                                    (บาท) ดาเนินงาน หลัก
                นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการเกษตร
 66   2550     สกอ.   การวิจยและพัฒนาเครื่ องบีบอัดน้ ามันจาก
                   ั                                        ั
                                     กุลเชษฐ์ เพียรทอง (ผศ.ดร.) ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์ (ผศ.ดร.)   200,000        คณะ
                  ่
                สบูดาที่เหมาะสมในระดับชุมชน                       ชาคริ ต โพธิ์ งาม (อ.)                วิศวกรรมศาส
                                                                               ตร์
 67   2550    การไฟฟ้ า โครงการศึกษาความเหมาะสมการประยุต์              ั
                                     ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์ (ผศ.                  6,900,000       คณะ
                                  ่
          ส่วนภูมิภาค ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ าเพือ   ดร.)                                        วิศวกรรมศาส
                พื้นที่ทากินทางการเกษตร                                                    ตร์
 68   2549     สวทช. เรื อนอบพืชผลการเกษตรขนาดเล็กโดย       ผศ.พิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล                   70,000  แล้วเสร็ จ คณะ
                อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์                                                    วิศวกรรมศาส
                                                                               ตร์
 69   2549     สวทช.   ประดิษฐ์เครื่ องสกัดน้ ามันเอนกประสงค์              ั
                                     ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทกษ์                  250,000        คณะ
                                                                               วิศวกรรมศาส
                                                                               ตร์
 70   2549     สทวช.   เครื่ องทาความสะอาดและอบเมล็ดงา      กาญจนา บันสิ ทธิ์      นายเอกชัย บปุผเวส         70,000        คณะ
                                                    (เกษตรกร)                       เกษตรศาสตร์

 71   2549     สวทช.   การวิจยและพัฒนาเครื่ องบดงาต้นแบบ
                   ั                  ผศ.พิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล                   400,000      คณะ
                                                                              วิศวกรรมศาส
                                                                              ตร์
 72   2550     สวทช.   เครื่ องคัวงา
                     ่                ผศ.ดร.อริ ยาภรณ์ พงษ์รัตน์ นายเอกชัย บปุผเวส          50,600 แล้วเสร็ จ คณะ
                                                   ผศ.พิสิษฐ์ เตชะรุ่ งไพศาล               เกษตรศาสตร์

 73   2549     สวทช.   เครื่ องผลิตปุ๋ ยชี วภาพเม็ด       ดร.สุภาวดี แก้วระหัน                      80,360       คณะ
                                                                               เกษตรศาสตร์

 74   2550     รด.คณะ กระถางสาหรับศึกษาการเติบโตของรากพืช กิตติ วงส์พิเชษฐ์           -                      แล้วเสร็ จ คณะ
          เกษตรศาสตร์                                                                เกษตรศาสตร์

 75   2549     รด.คณะ เครื่ องดายหญ้าด้วยมือระหว่างแถวพืช     กิตติ วงส์พิเชษฐ์      -                      แล้วเสร็ จ คณะ
          เกษตรศาสตร์                                                                เกษตรศาสตร์

                การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน-การบริหารจัดการ
 76   2548     รายได้  การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาว ปวีณา คาพุกกะ                           40,000        คณะบริ หาร
                ไทยจากการท่องเที่ยวงานประเพณี แห่เทียน                                            ศาสตร์
                พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2547

 77   2549     รายได้   การวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย รัชชนนท์ แกะมา                           40,000 แล้วเสร็ จ คณะ
                 แปลงสิ นทรัพย์เป็ นทุน กรณี ศึกษา: จังหวัด                                        วิทยาศาสตร์
                 อุบลราชธานี
 78   2548              ั     ั
           สานักงาน ศึกษาวิจยเชิ งปฏิบติการตามนโยบายแปลง รศ.ดร.ณรงค์ หุตานุวตร   ั                     9,492,120       คณะ
           การปฏิรูป สิ นทรัพย์เป็ นทุนในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาค                                            เกษตรศาสตร์
                ่
           ที่ดินเพือ ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
          เกษตรกรรม
 79   2549     แผ่นดิน การพัฒนาธุรกิจกลุ่มอาชี พสหกรณ์ดวย   ้           ้
                                      นางสาวกาญจนา คุมทรัพย์ ดร.สุธิดา แจ่มใส          223,300        คณะบริ หาร
                 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณี ศึกษา: ภาค                                            ศาสตร์
                 ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
                                                                               หน ้าที่ 63
กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน (Cluster 1)
ลาดับ ปี งบประมาณ  แหล่งทุน        ชื่อโครงการวิจัย      หัวหน้ าโครงการ          ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงาน
                                                                 (บาท)   ดาเนินงาน   หลัก
 80   2551     แผ่นดิน  การบริ หารโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์   นายทวีศกดิ์ วิยะชัย
                                        ั        อ.ปาณมน จันทบุตร (บร) 25      268,800      คณะ
                กรณี ศึกษา: โครงการ “หนึ่งอาเภอหนึ่งโรง             %                          เกษตรศาสตร์
                ปุ๋ ย” ในจังหวัดอุบลราชธานี                   อ.จริ ยา อ่อนฤทธิ์ (บร) 25%
 81   2548     รายได้  การพัฒนาศักยภาพในการบริ หารงาน กลุ่ม นวิทย์ เอมเอก                         40,000 แล้วเสร็ จ คณะบริ หาร
                ชาวบ้านตาบลบ้านแดง อาเภอตระการพืชผล                                         ศาสตร์
                จังหวัดอุบลราชธานี เพือก้าวสู่การเป็ น
                             ่
                SMART OTOP อย่างยังยืน ่

 82   2549     รายได้  การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยว จิรภา โสภณ                          40,000 แล้วเสร็ จ คณะบริ หาร
                เชิ งนิเวศอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชนในเขต                                       ศาสตร์
                พื้นที่รอยต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี กับ
                เทศบาลเมืองวาริ นชาราบ จังหวัด
                อุบลราชธานี :กรณี ศึกษา ชุมชนหาดสวนสุข
                 ชุมชนดอนงิ้ว และชุมชนบ้านช่างหม้อ

 83   2549     รายได้  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบรรษัทภิ สุภาวดี ขุนทองจันทร์                     40,000 แล้วเสร็ จ  คณะบริ หาร
                บาลกับศักยภาพในการแข่งขันของ                                              ศาสตร์
                 ้
                ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม SMEs
                ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
 84   2549     รายได้        ่ ่
                กลยุทธ์เพือเพิมศักยภาพการแข่งขันในเขต อรุ ณรัตน์ เศวตธรรม    นายชวพจน์ ศุภสาร          40,000       คณะบริ หาร
                การค้าชายแดน กรณี ศึกษา ช่องเม็ก จังหวัด                                        ศาสตร์
                อุบลราชธานี
 85   2550     รายได้  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพ อรรถพล ชุ่มมี       อ.นวิทย์ เอมเอก          40,000       คณะบริ หาร
                               ้
                ของการค้าชายแดนและของผูประกอบการ:                                           ศาสตร์
                 กรณี ศึกษาช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

 86   2551     รายได้  การศึกษาศักยภาพในการส่งออกข้าวหอม ฉวีวรรณ อินทนนท์                         45,000       คณะบริ หาร
                มะลิของสถาบันเกษตรกรจังหวัด                                              ศาสตร์
                อุบลราชธานี
 87   2550     รายได้  ดัชนีช้ ีวดความสาเร็ จของกลุ่มผลิตภัณฑ์
                     ั               ชนัญฎา สิ นชื่น                      40,000       คณะบริ หาร
                ชุมชน (OTOP): กรณี ศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์                                        ศาสตร์
                ชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

 88   2549          ั
          สถาบันคีนน โครงการสารวจเพือจัดทาแผนที่เครื อข่าย
                       ่                 ั
                                    รศ.ดร.สุวฒน์ ธีระพงษ์                   400,000       คณะ
           แห่งเอเชี ย วิสาหกิจ                ธนากร                                     เกษตรศาสตร์

 89   2551     ไม่ระบุ       ั
                โครงการวิจยการบริ หารจัดการหนี้     ศ.ดร.อภิชย พันธเสน
                                         ั         ดร.สุขวิทย์ โสภาพล      2,943,600       คณะบริ หาร
                เกษตรกรลูกค้า ธกส.                                   ั
                                                  นางศิริรัตน์ เจนศิริศกดิ์              ศาสตร์

 90   2550     ไม่ระบุ  โครงการการจัดการความรู้ ตามแนว     ดร.จิรวัฒน์ เวชแพศย์             ั
                                                นางศิริรัตน์ เจนศิริศกดิ์    2,344,000       คณะบริ หาร
                เศรษฐกิจพอเพียง                         นายธรรมวิมล สุขเสริ ม                 ศาสตร์
                                                    ั
                                                นายอุทย อันพิมพ์
                                                ดร.สุขวิทย์ โสภาพล
                การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน-การตลาด
 91   2550     แผ่นดิน       ่
                การศึกษาเพือพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด นางสาวใจแก้ว แถมเงิน                      121,000       คณะบริ หาร
                ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน                                         ศาสตร์
                จังหวัดอุบลราชธานี
                                                                                 หน ้าที่ 64
กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน (Cluster 1)
ลาดับ ปี งบประมาณ  แหล่งทุน         ชื่อโครงการวิจัย       หัวหน้ าโครงการ           ผู้ร่วมวิจัย   งบประมาณ ผลการ หน่ วยงาน
                                                                   (บาท)  ดาเนินงาน  หลัก
 92   2548     รายได้                     ่
                 การพัฒนาตลาดสิ นค้าของที่ระลึกเพือการ ชวพจน์ ศุภสาร                          40,000      คณะบริ หาร
                                ั
                 ท่องเที่ยว: กรณี ศึกษาพื้นที่จงหวัด                                          ศาสตร์
                 อุบลราชธานี
 93   2548     รายได้   รู ปแบบการจัดการด้านการตลาดของตลาด นภดล พัฒนะศิษอุบล                         40,000       คณะบริ หาร
                 ทางเลือก กรณี ศึกษา: สหกรณ์บุญนิยม ราช                                          ศาสตร์
                 ธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี
 94   2548     รายได้   ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผ้า สายเพชร อักโข                          37,000 แล้วเสร็ จ คณะบริ หาร
                 กาบบัว ในจังหวัดอุบลราชธานี                                               ศาสตร์

 95   2548     รายได้  การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพือการ  ่      ใจแก้ว แถมเงิน      1. นางสาวกมลพร นครชัยกุล    40,000 แล้วเสร็ จ คณะบริ หาร
                ท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ: กรณี ศึกษาอุทยาน                                          ศาสตร์
                แห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี                   2. นางสาววรารัตน์ บุณแฝง
 96   2549     รายได้ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดบริ การ        สายรุ้ ง ดินโคกสูง     นางสาวสายรุ้ ง ดินโคกสูง    40,000 แล้วเสร็ จ คณะศิลป
                และศักยภาพการท่องเที่ยวโฮมสเตย์                    นางสาวบงกช คูณผล                 ศาสตร์
                กรณี ศึกษา บ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล จ.
                มุกดาหาร
 97   2548     จังหวัด การพัฒนาตลาดอาหารพื้นบ้านแปรรู ป:       อ.อัคริ นทร์ สิ ทธาวาสวงศ์ อ.บุญมา ลิ้มเศรษฐพัฒน์    150,000 แล้วเสร็ จ คณะบริ หาร
          อุบลราชธานี กรณี ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี                      อ.ชวพจน์ ศุภสาร                 ศาสตร์

                 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน-บัญชี
 98   2548     รายได้                              ั
                 การเลือกใช้บริ การสานักงานบัญชี ในการ นภาพร นิติภิรมย์ชย                       39,930       คณะบริ หาร
                 จัดทาบัญชี ของธุรกิจในเขตอาเภอเมืองและ                                          ศาสตร์
                 อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 99   2548     รายได้   ความรู้ ของผูทาบัญชี เกี่ยวกับแม่บทการ
                       ้               จริ ยา อ่อนฤทธิ์     นางสาวปาณมน จันทบุตร      30,760 แล้วเสร็ จ  คณะบริ หาร
                 บัญชี: กรณี ศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี                                           ศาสตร์

 100   2551     รายได้   การสร้างชุดการเรี ยนรู้ การทาบัญชี ฟาร์ ม  วรรณนภา สุทธิประภา                    45,000       คณะบริ หาร
                  ่
                 เพือใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ                                           ศาสตร์
                 ฟาร์ มของเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจ
                 พอเพียง
 101   2551     รายได้   ข้อมูลทางการบัญชี สาหรับการประเมิน        ั
                                       พรพิพฒน์ แก้วกล้า                     45,000       คณะบริ หาร
                 ความเสี่ยงของวิสาหกิจขนาดกลางและ                                             ศาสตร์
                 ขนาดย่อม : กรณี ศึกษาในเขตจังหวัด
                 อุบลราชธานี
                 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน-การออกแบบ
 102   2550     แผ่นดิน  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุ    นางสาวปิ ยะนันท์ กริ นรักษ์                  143,000       คณะศิลป
                 ภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากสัตว์น้ า กลุ่มปลา                                          ประยุกต์ฯ
                 แก้วสามรส ตาบลคันไร่ อาเภอสิ รินธร
                 จังหวัดอุบลราชธานี
 103   2550     แผ่นดิน                    ู
                 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศนย์วิสา นางสาวรุ จิรา วงษ์สามารถ                      132,000       คณะศิลป
                 กิจชุมชนผ้าขิดบ้านคาพระ อาเภอหัว                                             ประยุกต์ฯ
                 ตะพาน จังหวัดอานาจเจริ ญ
 104   2551     รายได้   การศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้    ศักดิ์ชาย สิ กขา                        45,000       ศิลป
                 ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ                                            ประยุกต์
                 กลุ่มอาชี พในภาคอีสาน                                                   และการ
                                                                              ออกแบบ
                 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน-เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                  หน ้าที่ 65
กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน (Cluster 1)
ลาดับ ปี งบประมาณ   แหล่งทุน        ชื่อโครงการวิจัย      หัวหน้ าโครงการ          ผู้ร่วมวิจัย     งบประมาณ ผลการ หน่ วยงาน
                                                                  (บาท)   ดาเนินงาน   หลัก
 105   2550     แผ่นดิน  การประยุกต์ใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล  นายตะวันฉาย โพธิ์ หอม  อ.ตะวันฉาย โพธิ์ หอม 70%      110,000      คณะ
                 (Data mining techniques) วิเคราะห์                ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง 30%               วิศวกรรมศาส
                 พฤติกรรมของลูกค้าร้านหนึ่งตาบลหนึ่ง                                          ตร์
                                 ่
                 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานีเพือวัด
                 ระดับความพึงพอใจ
 106  2550-2551   แผ่นดิน  การพัฒนาระบบผูเ้ ชี่ยวชาญในการวินิจฉัย  นางนลิน เพียรทอง     1.ดร.นลิน เพียรทอง (60%)               คณะ
                 ปัญหาการควบคุมคุณภาพของผ้าทอมือ                  2.ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์ (40%)             วิศวกรรมศาส
                                                                            ตร์
 107  2550-2551   แผ่นดิน  การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนาดกลาง     อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล   1.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร      601,900 แล้วเสร็ จ คณะ
                 และย่อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ                                          วิศวกรรมศาส
                 ก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารและ                                            ตร์
                 สารสนเทศ
 108   2548     รายได้ การประเมินศักยภาพของผูประกอบการ
                             ้         รุ จิรา อาชวานันทกุล  นางสาวพิมลพรรณ อุดมพันธ์      40,000       คณะ
                สิ นค้า OTOP กับการนา ระบบการพาณิ ชย์                                           วิศวกรรมศาส
                อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ กรณี ศึกษาจังหวัด                                           ตร์
                อุบลราชธานี
 109   2548     สกอ.  การพัฒนาเครื อข่ายการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร                  1,500,000       คณะ
                ระหว่างปัญหาเศรษฐกิจและชุมชนแบบมี                                             วิศวกรรมศาส
                ส่วนร่ วม                                                         ตร์
 110   2551    สนง.กองทุน โครงการปรับปรุ งฐานข้อมูลจดทะเบียน           ั
                                      สุรจิต ภูภกดิ์ (ผศ.)   วัชรพงษ์ สุริยภัทร(รศ.ดร.)  3,900,000        คณะ
           อ้อยและ ชาวไร่ ออยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ ออย
                    ้             ้                 วัชรพงษ์ วัฒนกูล(รศ.ดร.)               เกษตรศาสตร์
           น้ าตาล
 111   2551     สกว.  ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจของชุมชนต่อ วสุ อมฤตสุทธิ์                          917,500       คณะ
                การจัดการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่ม                                           เกษตรศาสตร์
                น้ าชี ตอนปลายน้ า
                 การกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น
 112   2551     รายได้  ปัญหาการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครอง ชัช วงศ์สิงห์         น.ส.รัชกร โชติประดิษฐ์       45,000       คณะ
                 ส่วนท้องถิ่นในกระบวนการยุติธรรมชุมชน               (40%)                         นิ ติศาสตร์
                 :
                 ศึกษาเฉพาะกรณี องค์กรปกครองส่วน
                 ท้องถิ่นในพื้นที่เขตอาเภอวาริ นชาราบ
                 จังหวัดอุบลราชธานี
 113   2549     สานักงาน ผลกระทบจากกองทุนหมู่บานในทาง
                             ้       รศ.ดร.เรื องวิทย์ เกษสุวรรณ                  700,000       คณะ
           เลขาธิการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองต่อประชาชน                                           นิ ติศาสตร์
            วุฒิสภา ในประเทศไทย
                การพัฒนาสั งคมชุมชน
 114   2549    รายได้   การศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดการด้าน สื บพงศ์ หงษ์ภกดี ั      นางสาวนภาพร นิติภิรมย์ชย
                                                              ั     40,000 แล้วเสร็ จ  คณะบริ หาร
                ที่พกแบบชุมชนมีส่วนร่ วม กรณี ศึกษาบ้าน
                   ั                                                          ศาสตร์
                ศรี ไค
                     หน ้าที่ 66

      ระยะเวลาดาเนินการ3 ปี (2548-2550)

 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.2550 (3 ปี )
 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.2549 (2 ปี ) 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.2549 (2 ปี ) 1 ต.ค.2547-30 ก.ย.2549 (2 ปี )1 ต.ค.2548-30 ก.ย.2549
ส.ค.48 - ก.ค.49

    1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2552 (2 ปี )15 พ.ย.2549-14 พ.ย.2550

พ.ย.2546-ส.ค.254715 พ.ย.2549-14 ก.ย.2550      20 ธ.ค.48-19 ธ.ค.491 ปี    1 มิ.ย.2548-31 พ.ค.2550( 2 ปี )
                     หน ้าที่ 67

     ระยะเวลาดาเนินการ

1 เม.ย.2548-30 ก.ย. 2549 (1 ปี 6 เดือน)      ส.ค.48 - ก.ค.49      ส.ค.48 - ก.ค.49
      ส.ค.48 - ก.ค.49

      ส.ค.48 - ก.ค.49
15 พ.ค.2551-14 พ.ค.2553
1 กันยายน 2550-30 สิ งหาคม 2551 (1
        ปี )

1 กันยายน 2550-30 สิ งหาคม 2551 (1
        ปี )
1 กันยายน 2550-30 สิ งหาคม 2551 (1
        ปี )

1 กันยายน 2550-30 สิ งหาคม 2551 (1
        ปี )1 กันยายน 2550-30 สิ งหาคม 2551 (1
        ปี )  1 ต.ค.2549-30 ก.ย.2551 (2 ปี )
                    หน ้าที่ 68

     ระยะเวลาดาเนินการ

  1 พ.ย.2545-31 ต.ค.2548 (3 ปี )     มี.ค. 2550 - ก.พ.2552
พ.ย.2546-ส.ค.2547
25 พ.ย.2547-24 พ.ย.2548 ขยายเป็ น
ส.ค.49

15 พ.ย.2549-14 พ.ย.2550
    1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
        (1 ปี ) 1 มี.ค.2547-31 ธ.ค.2547 (10 เดือน)1 ต.ค.48- 30 ก.ย.491 เม.ย.2551- 30 มี.ค.2552
 1 ต.ค.46- 30 ก.ย.47 ขยายถึง 30 ก.ย.
        254815 พ.ย.2549-14 พ.ย.2550  1 ก.ย.2549-31 ส.ค.2550 (1 ปี )
                    หน ้าที่ 69

     ระยะเวลาดาเนินการ

  1 ก.ย.2549-31 ส.ค.2550 (1 ปี )มี.ค. 2551 - ก.พ.2552
ก.ค.2549-ก.ค.2552    1 ต.ค.2548-30 ก.ย.25491 พ.ย.2550-30 ต.ค.2551  1 ต.ค.2549-30 ก.ย.2551 (2 ปี )15 พ.ย.2549-14 พ.ย.2550 12 เมษายน 2547- กุมภาพันธ์ 2548  1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2551 (2 ปี )
1 พ.ย.2546-30 ก.ย.2547 ขอขยายเวลา
ถึง 30 ก.ย. 48

1 ก.ย.2548-28 ก.พ.2550 (1 ปี 6 เดือน)
    1 ต.ค.2547-30 ก.ย.2548
ต.ค.2548-ก.ย.2549
                หน ้าที่ 70

      ระยะเวลาดาเนินการ

ก.ค.2551ก.ค.2551มิ.ย.2550-ก.ย.2550ก.ค.2551มี.ค.2550-ก.ย.2550ก.ค.2551ก.ค.2551
ต.ค.2549-ก.ย.2552มี.ค.2550-ก.ย.2550
5 พ.ย.47-5 พ.ย.48      1 ต.ค.46-- ธ.ค.47
      1 ต.ค.46-- ก.ย.47
                    หน ้าที่ 71

     ระยะเวลาดาเนินการมิ.ย.2550-ก.ย.2550พ.ย.2549-ก.พ.2551   1ก.ค.2549-30 ธ.ค.49(6 เดือน) 17 เม.ย.2549- 16 ก.ค.2549 (3 เดือน) 15 ก.พ.2549-15 ส.ค.2549 (7 เดือน)    29 ก.ย.48-30 ก.ย.49 (1 ปี )20 กุมภาพันธ์ 2550-19 พฤษภาคม 2550 1 พ.ย.2548- 31 ม.ค.2549 (3 เดือน)    1 ต.ค.2549-30 ก.ย.2550    1 ต.ค.2549-30 ก.ย.2550
ก.ค. 47- มิ.ย. 48 ขยายเป็ นส.ค.48
1 ต.ค.48- 30 ก.ย.49     1 ก.ค.48-30 มิ.ย.49
1 ต.ค.2548-30 ก.ย.2549 (1 ปี )
                    หน ้าที่ 72

     ระยะเวลาดาเนินการ

    1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551
        (1 ปี )

25 พ.ย.2547-24 พ.ย.2548
     20 ธ.ค.48-19 ธ.ค.49
1 ต.ค.48- 30 ก.ย.49
     20 ธ.ค.48-19 ธ.ค.4925 ม.ค.2550-24 ม.ค.2551
รอบที่ 2 ระยะ 1 ปี (1 เมษายน 2551-30
มีนาคม 2552)

15 พ.ย.2549-14 ต.ค.2550
   20 ต.ค.2548 -11 พ.ย.25481 ธ.ค.2550-31 มี.ค.2551ก.พ.2550-30 ก.ย.2550
 1 กันยายน 2550-30 สิ งหาคม 2551 (1
         ปี )
                    หน ้าที่ 73

    ระยะเวลาดาเนินการ

1 ต.ค. 2547 -30 ก.ย.254825 พ.ย.2547-24 พ.ย.2548 ขยายเป็ น
ธ.ค.48

25 พ.ย.2547-24 พ.ย.2548 ขยายเป็ น 30
มี.ค.49

25 พ.ย.2547-24 พ.ย.2548 ขยายเป็ น
ก.พ.49

     20 ธ.ค.48-19 ธ.ค.49
      ส.ค.48 - ก.ค.49
25 พ.ย.2547-24 พ.ย.2548
25 พ.ย.2547-24 พ.ค..2548ขยายเป็ น
24ก.ค.48

1 ปี
1 ปี (1 เมษายน 2551-30 มีนาคม 2552)
 1 กันยายน 2550-30 สิ งหาคม 2551 (1
         ปี ) 1 กันยายน 2550-30 สิ งหาคม 2551 (1
         ปี )

1 ปี
                      หน ้าที่ 74

      ระยะเวลาดาเนินการ

 1 กันยายน 2550-30 สิ งหาคม 2551 (1
         ปี )
    1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย.2551 (2 ปี )    1 ต.ค.2549-30 ก.ย.2551 (2 ปี )
1 ต.ค.47-31 พ.ค.48 ขยายเป็ น ต.ค. 48
14 มี.ค.2551-10 ก.ย.25511 ธ.ค.2550-31 พ.ค.2552
1 ปี
        เม.ย.49 - ก.พ.50
1 ต.ค.48- 30 ก.ย.49

								
To top